Xuất khấu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003 – 2007

[IMỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP VÀ TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA) 4 1. Lí luận chung về xuất khẩu . 4 1.1.1. Khái niệm xuất khẩu . 4 1.1.2. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu . 4 1.2. Vai trò của xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm, thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 5 1.2.1. Tạo ra được nguồn vốn lớn, đưa đất nước phát triển đồng thời thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước . 5 1.2.2. Xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm, thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước . 7 1.2.3. Nâng cao được trình độ lao động và khoa học công nghệ, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động . 8 1.2.4. Xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm, thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) còn có vai trò tăng cường quan hệ ngoại giao 9 1.3. Tổng quan về Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) . 9 1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) . 9 1.3.2. Bộ máy tổ chức và những thành tựu đạt được cuả Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 14 1.3.3. Giới thiệu về các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 22 1.3.3.1. Sản phẩm thép mạ kẽm. 23 1.3.3.2. Sản phẩm thép mạ màu. . 25 1.3.3.3. Một số sản phẩm ứng dụng của Thép mạ kẽm và thép mạ màu 27 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 30 1.4.1. Các nhân tố khách quan 30 1.4.2. Các nhân tố chủ quan 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP MẠ KẼM, THÉP MẠ MÀU CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA) 34 2.1. Tình hình xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm, thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 34 2.1.1. Về giá trị sản lượng và kim ngạch xuất khẩu . 34 2.1.1.1. Giá trị sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thép mạ kẽm 37 2.1.1.2. Giá trị sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thép mạ màu. 41 2.1.2. Cơ cấu xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu 43 2.2.3. Thị trường xuất khẩu . 45 2.2. Đánh giá tình hình xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003- 2007 50 2.2.1. Những thành công 50 2.2.2. Những tồn tại trong việc xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003- 2007 52 2.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong việc xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003- 2007 54 2.2.3.1. Năng lực cạnh tranh của LILAMA trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thép còn thấp . 54 2.2.3.2. Hạn chế trong hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và khai thác thị trường . 56 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP MẠ KẼM VÀ THÉP MẠ MÀU CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA) 58 3.1. Định hướng của Tổng công ty đến năm 2020 58 3.2. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 60 3.2.1. Các giải pháp từ phía nhà nước . 60 3.2.1.1. Nhà nước cần phải phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất thép 60 3.2.1.2. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại 62 3.1.1.3. Nhà nước đứng ra liên kết các doanh nghiệp cùng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu để tạo ra sức cạnh tranh lớn trên thị trường thế giới 63 3.2.2. Các giải pháp từ phía Tổng công ty . 65 3.2.2.1. Đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu 65 3.2.2.2. Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm 68 3.2.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ 71 3.2.2.4. Mở rộng các hình thức huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 74 3.2.2.5. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam( LILAMA) cần liên kết với các doanh nghiệp khác để tăng cường sức mạnh, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới . 75 3.2.2.6. Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm thép mạ kẽm, mạ màu 78 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mô hình bộ máy . 14 Sơ đồ 1.2: Mô hình hội đồng quản trị . 15 Sơ đồ 1.3: Ban tổng giám đốc 16 Sơ đồ 1.4: Các phòng ban chức năng . 17 Sơ đồ 1.5: Các đơn vị phụ thuộc 18 Sơ đồ 1.6: các trường đào tạo 18 Sơ đồ 1.7: Các công ty cổ phần . 20 Sơ đồ 1.8: Các công ty liên kết . 21 Bảng 1.1: Các loại thép mạ kẽm 23 Bảng 1.2: Độ dày của lớp mạ màu của các công nghệ mạ màu . 25 Bảng 1.3: Kích thước độ dầy tôn trước và sau khi mạ kẽm, mạ màu . 26 Bảng 2.1: Giá trị sản lượng xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu giai đoạn 2003 – 2007 34 Bảng 2.2: Giá trị sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thép mạ kẽm . 37 Bảng 2.3: Giá trị sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của các sản phẩm thép mạ màu (2003- 2007) 41 Bảng 2.4: Giá trị sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thép mạ màu sang các thị trường (2003-2007) 48 Hình 1: Nhà máy thép mạ kẽm, mạ màu Lilama . 22 Hình 2: Sản phẩm thép mạ kẽm 23 Hình 3: Một số hình ảnh về dây truyền mạ kẽm . 24 Hình 4: Sản phẩm thép mạ màu 25 Hình 5: Một số hình ảnh về dây truyền mạ màu . 27 Hình 6: Sản phẩm tôn cán sóng 28 Hình 7: Sản phẩm xà gồ thép 29 Hình 8: Sản phẩm uốn vòm 30 Hình 9: Sản phẩm phụ kiện mái 30 Biểu đồ 2.1: Giá trị sản lượng xuất khẩu giai đoạn 2003 – 2007 35 Biểu đồ 2.2: Sự biến đổi sản lượng thép mạ kẽm giai đoan 2003 - 2007 38 Biểu đồ 2.3: Sự biến đổi kim ngạch xuất khẩu thép mạ kẽm giai đoạn 2003-2007 38 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2003- 2007 . 43 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép mạ kẽm năm 2007 . 47 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của sản phẩm thép mạ màu năm 2007 . 49

docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/09/2013 | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xuất khấu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003 – 2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXuất khấu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003 – 2007.DOC