1 số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

MỤC MỤC Lời nói đầu 1 Phần I: Cơ sở lý luận của Quản lý Nhà nước về đất đai 3 1- Vai trò của đất đai đối với sự tồn tại và phát triển xã hội 3 2- Sự cần thiết phải quản lý Nhà nước đối với đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 4 a- Khái niệm quản lý Nhà nước về đất đai b- Sự cần thiết phải quản lý Nhà nước về đất đai đặc biệt là hiện nay - Sự cần thiết - Nội dung quản lý c- Chức năng quản lý Nhà nước về đất đai Phần II: Thực trạng quản lý Nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 9 I- Những quy định pháp lý về quản lý Nhà nước đối với đất đai 9 1- Chế độ sở hữu đất đai 9 2- Chế độ quản lý Nhà nước đối với đất đai 11 3- Chế độ sử dụng đất đai 11 - Mối quan hệ giữa 3 chế độ trên II- Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam 16 1- Tình hình sử dụng đất đai 16 a- Hiện tượng sử dụng đất đai ở Việt Nam b- Tình hình biến động đất đai trong giai đoạn 1990 - 2000 c- Tình hình sử dụng đất ở một số vùng 2- Thực trạng quản lý đất đai ở Việt Nam III- Đánh giá chung 22 1- Những kết quả đạt được trong những năm qua 22 2- Những tồn tại và nguyên nhân 24 a- Tồn tại trong quản lý và sử dụng đất đai b- Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn tại trong quản lý và sử dụng nêu trên Phần III: Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 28 1- Quan điểm 28 2- Một số giải pháp 28 Phần IV. Kết luận. 31 LỜI NÓI ĐẦU Đất nước chuyển sang nền kinh tế hang hoá nhiều thành phần đã và đang làm cho đời sống kinh tế xã hội có nhiều thay đổi. Đặc biệt là vấn đề sử dụng đất đai để sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng .phục vụ cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Xong vấn đề nổi cộm đáng quan tâm ở đây việc thực hiện tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng còn rất chậm và hiệu quả sử dụng đất chưa cao .tại sao lại có hiện tượng đó?. Một phần rất quan trọng gây ra điều đó là vấn đề quản lý nhà nước về đất đai chưa được thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ , nó gây ra việtc giải toả thu hồi đất giảI phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và việc sử dụng đất tràn lan sai mục đích làm làng phí , kém hiệu quả Chính điều này đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Đồng thời thực hiện theo đường nối chủ chương của đảng nhà nước: chuyển từ nền kinh tế tập chung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường nhằm nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần, thì đất đai cũng trở thành đối tượng hàng hoá có thể đem ra mua bán, nó diễn dưới nhiều hình thức như chuyển nhượng trao đổi cho thuê cần cố thế chấp thừa kế . tất cả các biến động này nếu không được quản lý tốt nó sẽ gây ảnh hưởng đấn trật tự an ninh xã hội đời sống nhân dân cũng như trở ngại lớn cho việc thực hiên các chiến lược kinh tế xã hội (do có tranh chấp đất đai, sử dụng không đúng mục địch và kém hiệu quả lãng phí, công tác giải toả thu hồi đất giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn rắc rối và châm khi xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, bệnh viện .). Trên đây là lý do và tính cấp thiết cử đề tài. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài: “Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” để nghiên cứu với mục đích góp một phần nhỏ bé của mình vào việc quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả hơn; cũng như giảỉ quyết và đẩy nhanh công tác giải toả thu hồi đất giải phóng mặt bằng được diễn ra với tiến độ nhanh chóng và sớm như các công trìng cơ sở hạ tầng vào phục vụ phát triển kinh tế xà hội và phục vụ đời sống nhân dân. Do trình độ có hạn nên em chỉ nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và đối tượng nghiên cứu nhính là đất đai. Đặc biệt là nâng cao vai trò quản lý nhà nước và cũng như việc thực hiện công tác quản lý nhà nưóc về đất đai chặt chẽ, hiệu quả hơn giúp cho việc sử dụng đất đai đầy đủ hợp lý hiệu quả tiết kiệm. Nhằm làm rõ mồi quan hệ giữa đất đai và đời sống xã hội, mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân trong quá trình quản lý và sử đất, các quan hệ khác của đối tượng đát đai trong nền kinh tế thị trường thì chúng ta phải đứng trên một quan điểm khách quan để xem xét vấn đề, cụ thể là nghiên cứu nó dựa trên phương pháp khoa học: Duy vật biện chưng, duy vật lịch sử, các quy luật xã hội, quy luật của nền kinh tế thị trường và phương pháp thông kê đăng ký điều tra, phương pháp toán . Kết cấu bài viết gồm bốn phần: Phần I : Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về đất đai Phần II : Thực trang quản lý nhà nước đói với đất đai Phần III: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai Phần IV: Kết luận PHẦN I CƠ SỎ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐẤT ĐAI 1. Vai trò của đất đai đói với sự tồn tại và phát triển xã hội Đất đai là một tư liệu sản xuất đặc biệt, là điểm tựa, là chỗ đứng cho hoạt động diễn ra .Nó tham gia vào tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội với tư cách là sản phẩm của tự nhiên và cùng vừa là sản phẩm của lao động - con người tác động vào đất đai như cày, bừa .nhằm cải tạo , thay đổi chất lượng của đất để có được điều kiện thuận lợi cho sản xuất nâng cao năng xuất cây trồng; trên mặt này thì đất đai thể hiện là sản phẩm của lao động, đối tượng lao động. Thông qua đất đai con người lợi dụng có ý thức các tính chất tự nhiên của nó như tính lý hoá, sinh học và tính chất khác nữa để tác động lên cây trồng với mục đích thu được hiệu quả cây trồng cao nhất. Còn trong công nghiệp thì đất đai là địa bàn, địa đIểm để xây dựng các cơ sở sản xuất và với ngành khai khoáng thì nó là nguyên liệu đầu vào trực tiếp vì tất cả các nguồn khoáng sản, các mỏ đều năm trong lòng đất. Cùng với điều kiện tự nhiên khác như khí hậu . thì nó là một cơ sở quan trọng hình thành nên các vùng lãnh thổ, vùng kinh tế của mỗi quốc gia. Nó là nơi cư trú, nơi sống của con người và động thực vật, là điểm tựa cho các hoạt động kinh tế xã hội của loài người diễn ra. Vì vậy đất đai có vai trò quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi vùng mỗi quốc gia nói riêng và của xã hội loài người nói chung.Với ý nghĩa quan trọng như vậy thì Đảng và nhà nước ta đã khẳng định điều đó ngay đầu tiên trong luật đất đai năm 1993: “ . Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đăc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư xây dựng, các cơ sở kinh tế văn hoá xã hội an ninh và quốc phòng .”.Chính vì vậy nó còn thể hiện trong nhiều van bản pháp luật của cơ quan nhà nước vê quản lý và sử dụng đất đai, và những vấn đề có liên quan đến đất đai. 2. S

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4558 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 1 số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
qu¶n lý vµ dông ®Êt. + Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o c¸c vi ph¹m trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. c/ Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. Nhµ n­íc th«ng qua viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh qu¶n lý vÌ ®Êt ®ai mµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ cã hiÖu qña c¸c néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. §Þnh h­íng cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai lµ tÊt yÕu kh¸c quan ®èi víi bÊt kú quèc gia nµo. Nã nh»m vµo viÖc b¶o ®¶m lîi Ých cña giai cÊp m×nh, cña quèc gia m×nh qua viÖc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n l©u dµi phï hîp víi ®­êng lèi chÝnh trÞ cña §¶ng cÇm quyÒn vµ qua viÖc x©y dùng c¬ chÕ vµ gi¶i ph¸p h­íng ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc, c¸c cÊp trªn ph¹m vi quèc gia vµ thùc hiÖn môc tiªu chung ®ã. Trong ®ã, bao gåm: viÖc ®Þnh h­íng c¸c môc tiªu lµ sù thèng nhÊt cña §¶ng vµ nh©n d©n, mçi cÊp c¬ së l¹i dùa vµo môc tiªu chung ®ã mµ v¹ch ra môc tiªu riªng cho m×nh ®Ó thùc hiÖn; ®Þnh h­íng gi¶i ph¸p lu«n g¾n liÒn víi môc tiªu, mçi môc tiªu ph¶i cã hÖ thèng c¸c gi¶i phÊp riªng cho m×nh ®Ó thùc hiÖn ®­îc vµ cã hiÖu qu¶ cao, mang tÝnh ®Þnh h­íng, b¾t buéc... trong qu¶n lý nhµ n­íc; ®Þnh h­íng trong tæ chøc thùc hiÖn lµ b­íc quan träng ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn môc tiªu theo gi¶i ph¸p ®· ®­îc ®Þnh h­íng tr­íc. V× vËy nã còng cÇn ®­îc ®Þnh h­íng. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt lµ chøc n¨ng thùc thi cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc; dïng ®Ó ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng, c¸c nguån lùc sao cho t¹o ®IÒu kiªn cho kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn ®Òu vµ æn ®Þnh, nhÊt lµ trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®©t ®ai hîp lý tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ cao. Chøc n¨ng kiÓm so¸t cña nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai lµ gi¸m s¸t, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn theo chÝnh s¸ch, quy ®Þnh ph¸p luËt ®Êt ®ai. KiÓm so¸t ®Ó ph¸t hiÖn sù mÊt c©n ®èi, thiÕu ®ång bé trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓm kinh tÕ x· héi cña c¸c cÊp c¸c ngµnh ®Ó nhµ n­íc ®iÒu chØnh, bæ sung hoµn chØnh. Nã cßn lµ c«ng cô giam s¸t ho¹t ®éng qu¶n lý cña c¬ quan chuyªn ch¸ch cña nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi. Dùa vµo c«ng cô kiÓm so¸t cña m×nh nh­: C«ng cô qu¶n lý vÜ m« (luËt, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch...); c¸c quy ®Þnh chuÈn mùc quèc gia hay quèc tÕ cho trong lo¹i ho¹t ®éng, s¶n phÈm (c¸ lo¹i ®Êt ®ai, khung gi¸ ®Êt, thuÕ suÊt cho tong lo¹i s¶n phÈm trªn ®Êt, tiªu chuÈn vÒ x©y dung nhµ ë vÒ qui ho¹ch, ®o ®¹c, kü thuËt...); b»ng c¸c thiÕt bÞ dông cô vµ tiÒm lùc vËt chÊt cña m×nh mµ nhµ n­íc tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c néi dung kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ (kiÓm so¸t vÒ c«ng t¸c tæ chøc, kiÓm so¸t c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng x· héi, kiÓm viÖc b¶o vÖ vµ båi bæ m«i tr­êng). Cïng víi viÖc xem xÐt néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ xem xÐt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai th× ta thÊy râ ®­îc vai trß cÇn thiÕt cña nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× nã cã ý nghÜa to lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn, æn ®Þnh kinh tÕ x· héi v× ®· thóc ®Èy yÕu tè ®Êt ®ai tham gia m¹nh mÏ vµo s¶n xuÊt, vµo thÞ tr­êng nh­ mét hµng ho¸ ®Æc biÖt ngµy cµng ®­îc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ cao h¬n. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña Nhµ n­íc t¸c lªn ®èi t­îng ®Êt ®au lµ cÇn thiÕt v× ®Êt ®ai lµ mét tµi nguyªn chung cña x· héi mµ cã h¹n h¹n do ®ã cÇn sö dông cã hiÖu qu¶, kh«ng l·ng phÝ. C¸c ho¹t ®éng ®ã ph¶i ®¶m b¶o dùa trªn nguyªn t¾c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai lµm c¨n cø ho¹t ®éng (nguyªn t¾c ®¶m b¶o sù kÕt hîp quyÒn së h÷u vµ sö dông ®Êt ®ai nhµ ë; ®¶m b¶o sù kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých; ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶). Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai kh«ng chØ nh»m môc ®Ých sö dông cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao mµ cßn lµ mét nhiÖm cô mét chøc n¨ng thÓ hiÖn quyÒn lùc cña Nhµ n­íc ®èi víi qu¶n lý kinh tÕ x· héi nãi chung ®Õn ®èi t­îng ®Êt ®ai nãi riªng PhÇn II Thùc tr¹ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. I- Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý vÒ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai Nhµ n­íc qu¶n lý nÒn kinh tÕ x· héi nãi chung vµ ®Êt ®ai nãi riªng b»ng ph¸p luËt, nã ®­îc b¶o ®¶m thùc hiÖn b»ng quyÒn lùc Nhµ n­íc vµ søc m¹nh tiÒm lùc vËt chÊt, tµi chÝnh... vµ còng nh­ sö dông c¸c c«ng kh¸c ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo ®Þnh h­íng. Trong lÜnh vùc ®Êt ®ai th× ë ®©y ph¸p luËt cô thÓ lµ luËt ®Êt ®ai vµ c¸c v¨n b¶n luËt vÒ ®Êt ®ai kh¸c lµ nh»m t¸c ®éng ®iÒu chØnh mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai víi ng­êi sö dông ®Êt ®ai vµ vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña tõng ®èi t­îng; ®¶m b¶o mäi ng­êi sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt trong ®Êt ®ai, nghÜa lµ Nhµ n­íc qu¶n lý vÜ m« vÒ ®Êt ®ai trªn ph¹m vi quèc gia ®óng víi ý nghÜa cña Nhµ n­íc ta lµ mét Nhµ n­íc cña d©n do d©n vµ v× d©n. §Ó t×m hiÓu ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cña ViÖt Nam chóng ta nghiªn cøu 3 vÊn ®Ò sau ®­îc quy ®Þnh trong ph¸p luËt vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng: 1- ChÕ ®é së h÷u dÊt ®ai. §Êt ®ai cã tr­íc sù xuÊt hiÖn cña loµi ng­êi trªn tr¸i ®Êt nghÜa lµ cã tr­íc lao ®éng, do vËy ®Êt ®ai lµ s¶n phÈm tù nhiªn lµ tµi s¶n chung cña x· héi. Nh­ng trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn con ng­êi ®· t¸c ®éng vµo ®Êt ®ai c¶i t¹o lµm cho chóng mµu mì h¬n, cã chÊt l­îng ®¸p øng víi nhu cÇu sö dông cña m×nh v× thÕ mµ ®Êt ®ai còng cßn lµ s¶n phÈm cña lao ®éng cña x· héi. Do ®ã ®Êt ®ai lµ yÕu tè tù nhiªn, kinh tÕ x· héi; gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a chóng cã ý nghÜa lín trong viÖc sö dông ®Êt ®ai hîp lý tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ ®¸p øng cho nhu cÇu cuéc sèng, cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia vµ c¶ thÕ giíi. Tuy nhiªn ®Êt ®ai cã ®Æc ®iÓm trong quan hÖ x· héi nªn trong chÕ ®é së h÷u ®Êt ®ai còng cã ®Æc thï riªng ë mçi chÕ ®é x· héi. ë chÕ ®é Nhµ n­íc phong kiÕn vµ TBCN th× ®¹i bé phËn ®Êt ®ai thuéc së h÷u t­ nh©n vµ ph¸p luËt chñ yÕu duy tr× vµ b¶o vÖ lîi Ých cña së h÷u t­ nh©n ®èi víi ®Êt ®ai. Nhµ n­íc CNXUCN ViÖt Nam th× quy ®Þnh ®Êt ®ai lµ së h÷u chung cña toµn ph¸p luËt b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña mçi c¸ nh©n cña c¶ x· héi trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®ai. §Æc biÖt lµ trong hiÕn ph¸p n¨m 1992 vµ luËt ®Êt ®ai n¨m 1993 quy ®Þnh "®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý. Nhµ n­íc giao ®Êt cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi (vµ) Nhµ n­íc cßn hé gia ®×nh, tæ chøc, c¸ nh©n thuª ®Êt". V¨n b¶n ph¸p luËt ®· x¸c lËp quyÒn së h÷u ph¸p lý ®Êt ®ai vµ mÆt kinh tÕ cña ®Êt ®ai, nã ®­îc t¸ch ra khi ph©n phèi kÕt qu¶ s¶n xuÊt nh­ng chóng cã sù thèng nhÊt phï hîp víi nhau lµ do quü ®Êt ®ai (sè l­îng vµ chÊt l­îng) ngµy nay lµ thµnh qu¶ khai ph¸ c¶i t¹o b¶o vÖ cña bao líp ng­êi cña c¸ch m¹ng, v× vËy ®Êt ®ai kh«ng ph¶i lµ cña riªng ai, lµ tµi s¶n cña toµn x· héi, Nhµ n­íc lµ ng­êi ®¹i diÖn cho nh©n d©n thèng nhÊt qu¶n lý. BÊt cø chÕ ®é nµo còng x¸c ®Þnh sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña c¸c quan hÖ ®Êt ®ai. ë n­íc ta tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ th× cã sù thay ®æi tõ c¬ chÕ hiÖn vËt sang ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n mµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®­îc Nhµ n­íc giao cho sö dông ®Êt, vËn hµnh theo quy luËt thÞ tr­êng. Qu¶n lý ®Êt ®ai lµ qu¶n lý TLSX ®Æc biÖt, yÕu tè cÊu thµnh m«i tr­êng sèng lµ cÇn thiÕt vµ ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét chÕ ®é së h÷u vµ qu¶n lý cho phï hîp víi lîi Ých l©u dµi cña toµn x· héi. §ã còng lµ biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt, tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ khi thùc hiÖn ®­îc quy ®Þnh c¸c quyÒn vµ nghÜa vô thÓ vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, ®ång b¶o ®¶m cho c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®ã cho c¸c thñ thÓ qu¶n lý vµ sö dông. §Êt ®ai lµ tµi s¶n chung cña x· héi. Chñ thÓ ®Æc biÖt cña quyÒn së h÷u ®Êt ®ai lµ Nhµ n­íc. Nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam ®¹i diÖn cho nh©n d©n m×nh së h÷u vµ qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai. §Ó thùc hiÖn vµ b¶o vÖ quyÒn ®ã Nhµ n­íc ban hµnh ph¸p luËt vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. Kh¸ch thÓ quyÒn së h÷u Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai lµ toµn bé ®Êt ®ai trªn ph¹m vi l·nh thæ ViÖt Nam bao gåm ®Êt liÒn, h¶i ®¶o, l·nh h¶i (tuú theo môc ®Ých sö dông vµ ®Æc ®iÓm tõng loai mµ ®Êt ®ai ®­îc ph©n ra 6 lo¹i: §Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt ®« thÞ, ®Êt khu d©n c­ n«ng th«n, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt ch­a sö dông). Néi dung c¬ b¶n quyÒn së h÷u Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai lµ quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông vµ quyÒn ®Þnh ®o¹t ®Êt ®ai. 2- ChÕ ®é qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai. ChÕ ®é qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai lµ toµn bé c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai (quan hÖ vÒ së h÷u ®Êt ®ai, sö dông ®Êt ®ai vµ quan hÖ vÒ ph©n phèi c¸c s¶n phÈm ®­îc t¹o ra do sö dông ®Êt ®ai...). Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý ®Êt ®ai b»ng ph¸p luËt cña c¬ quan quyÒn lùc, nã ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan qu¶n lý do Nhµ n­íc lËp ra vµ th«ng qua c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh sö dông së h÷u Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai, nghÜa lµ thùc hiÖn vµ b¶o vÖ quyÒn së h÷u trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc víi nhau vµ gi÷a c¬ quan Nhµ n­íc víi c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt. §ã lµ ho¹t ®éng cña Nhµ n­íc trong viÖc n¾m ch¾c t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai; ho¹t ®éng cña Nhµ n­íc vÒ viÖc ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i quü ®Êt ®ai trªn c¬ së kÕ ho¹ch vµ quy ho¹ch ®Êt ®ai; c¸c ho¹t ®éng cña Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®ai. Vµ nã ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy t¾c cña ph¸p luËt vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt... 3- ChÕ ®é sö dông ®Êt ®ai ChÕ ®é sö dông ®Êt ®ai lµ mét chÕ ®Þnh quan träng cña ®Êt ®ai. Nã bao gåm c¸c quy ph¹m, quy ®Þnh b¶o vÖ quyÒn vµ nghÜa cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®­îc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Ó sö dông. Th«ng qua ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt vµ ®Êt ®ai mµ hä cã c¬ së ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn sö dông ®Êt ®ai hîp ph¸p, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ tiÕt kiÖm. ChÝnh v× thÕ mµ hoµn thiÖn chÕ ®é sö dông ®Êt ®ai lµ cÇn thiÕt. QuyÒn vµ sù b¶o ®¶m quyÒn cña ng­êi sö dông ®Êt lµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸, cho ®Êt ®ai tham gia vµo thÞ tr­êng nh­ mét hµng ho¸ ®Æc biÖt. H×nh thøc cña chÕ ®é nµy lµ ®ßi hái ph¶i ®­îc b¶o hÖ b»ng ph¸p luËt th«ng qua c¸c hîp ®ång cho thuª ®Êt vµ quyÕt ®Þnh giao ®Êt cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Dùa vµo ®©y mµ Nhµ n­íc kh¼ng ®Þnh quyÒn lùc cña m×nh vµ kh¼ng ®Þnh Nhµ n­íc lµ chñ ë h÷u ®èi víi toµn bé ®Êt ®ai. LuËt ®Êt ®ai vµ c¸c v¨n b¶n luËt kh¸c quy ®Þnh cô thÓ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c ®èi t­îng c¸ nh©n, hä gia ®×nh, tæ chøc trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt. Mèi quan hÖ gi÷a chÕ ®é së h÷u, chÕ ®é qu¶n lý vµ chÕ ®é sö dông ®Êt ®ai lµ hÕt søc mËt thiÕt, g¾n bã rµng buéc víi nhau, thèng nhÊt víi nhau. Nã lµ c¬ së cho viÖc h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ x· héi trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông, lµ nh©n tè cho ®Êt ®ai tham gia vµo nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §©y cïng lµ cèt lâi cña luËt vµ c¸c v¨n b¶n luËt kh¸c cã liªn quan trong viÖc thÓ hiÖn ý chÝ vµ quyÒn lùc cña Nhµ n­íc, ng­êi ®¹i diÖn cho nh©n d©n së h÷u vµ qu¶n lý ®Êt ®ai sö dông nã hîp lý tiÕt kiÖn hiÖu qu¶ ®em laÞ lîi Ých cho tõng c¸ nh©n - cho quèc gia - cho toµn x· héi. ChÝnh s¸ch ph¸p luËt ®Êt ®ai cña §¶ng, Nhµ n­íc ta trong thêi gian qua ®· thùc sù gã phÇn quan träng cho viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu cña c¸ch m¹ng, ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m ®æi míi th× ®Êt ®ai trë thµnh ®éng lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Quan hÖ ®Êt ®ai xÐt trªn khÝa c¹nh ph¸p lý hay t©m lý x· héi, do nã ®­îc quy ®Þnh bëi mét h×nh thøc së h÷u nµo ®i n÷a th× nã còng t¹o ra trong suy nghÜ cña ng­êi sö h÷u dông ®Êt ®ai vÒ quyÒn cña m×nh ®èi víi m¶nh ®Êt m×nh ®ang sö dông. §iÒu nµy ®· ®­îc chøng minh trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ trong thùc tiÔn ®êi sèng x· héi. Tõ tr­íc n¨m 1980 "kho¸n 100" ®Õn "kho¸n 10" vµ theo quy ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai 1993 th× Nhµ n­íc giao ®Êt æn ®Þnh l©u dµi cho c¸c hé gia ®×nh c¸ nh©n tæ chøc sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau nh­ s¶n xuÊt, x©y dùng..., nã xuÊt khÈu lóa g¹o ®¸ng kÓ. §iÒu nµy cho thÊy mét khi quyÒn lîi cña ng­êi sö dông ®Êt g¾n liÒn víi m¶nh ®Êt cña hä ®ang sö dông th× ®Êt ®ai sÏ ®­îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n. C¸c quan hÖ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai n»m trong tæng thÓ ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña c¶ n­íc; quan hÖ nµy kh«ng t¸ch rêi khái c¬ chÕ chung trong quan hÖ Nhµ n­íc, quan hÖ kinh tÕ. LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 vµ luËt söa ®æi bæ sung 1998 ®· vµ ®ang tõng b­íc ®­a c¸c quan hÖ ®Êt ®i tham gia vµo thÞ tr­êng trong ho¹t ®éng chung cña c¶ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cña Nhµ n­íc ta. Ngµy nay, ®Êt ®ai sö dông cho ph¸t triÓn kinh tÕ, nã kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ t­ liÖu s¶n xuÊt hay ®Þa bµn ph©n bæ lùc l­îng s¶n xuÊt, d©n c­ mµ nã cßn ®­îc coi nh­ 1 tµi s¶n ®­îc Nhµ n­íc giao cho vµ hä cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vèn cña Nhµ n­íc, trªn c¬ së ®ã sinh lêi t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ thu nhËp cña m×nh. LuËt ®Êt ®ai ®· ®¸nh dÊu b­íc ®¸ng kÓ trong c«ng t¸c, c¬ chÕ qu¶n lý ®Êt ®ai. Mét mÆt nã tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh "®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý" mÆt kh¸c nã còng kh¼ng ®inh "Nhµ n­íc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông theo thêi h¹n vµ cã mét sè quyÒn vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngoµi ra Nhµ n­íc cßn cho thuª ®Êt. Nh­ vËy víi c¸c quy ®Þnh võa nªu trªn, ®· x¸c ®Þnh chñ së h÷u ®Êt ®ai lµ Nhµ n­íc vµ chñ sö dông lµ c¸c tæ chøc hé gia ®×nh c¸ nh©n (kÓ c¶ tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi). §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn l¬i cho ®Êt ®ai tham gia vµo nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ng­êi sö dông ®· chñ ®éng h¬n trong viÖc ®Çu t­, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, môc ®Ých sö dông trªn m¶nh ®Êt cña m×nh sao cho hîp lý hiÖu qu¶ nhÊt v× thêi gian ®­îc giao ®Êt lµ æn ®Þnh l©u dµi. Thùc tÕ viÖc chuyÓn dÞch cña ®Êt ®ai tõ ®Êt trång lóa n¨ng suÊt thÊp sang trång c©y ¨n qu¶, ®Êt nhiÔm m¨n sang nu«i trång thuû s¶n ®em l¹i gi¸ trÞ cao ®ãng gãp mçi n¨m hµng tû ®æng vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ n©ng cao ®êi sèng d©n c­ tõ viÖc sö dông hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi ®Êt ®ai. LÇn ®Çu tiªn luËt ®Êt ®ai n¨m 1993 ghi nhËn "®Êt cã gi¸". §©y lµ mét néi dung quan träng thÓ hiÖn sù cã mÆt cña quan hÖ ®Êt ®ai trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nhµ n­íc ®· thÓ chÕ ho¸ thùc tiÔn lµ dÊt cã gi¸. Gi¸ ®Êt nã còng lµ mét c«ng cô ®Ó Nhµ n­íc qu¶n lý chÆt chÏ ®Çy ®ñ h¬n ®èi víi ®Êt ®ai nh­ c«ng t¸c tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn khi giao ®Êt, båi th­êng thiÖn h¹i ®Êt ®ai khi thu håi... nã ®­îc dùa trªn c¬ së ph¸p lý vµ ®©y còng lµ c«ng cô kinh tÕ ®Ó ng­êi qu¶n lý vµ sö dông tiÕp cËn víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. VÊn ®Ò kinh tÕ x· héi trong nÒn kinh tÕ ®èi víi c¸c quan hÖ ®Êt ®ai lµ sù réng lín vÒ ph¹m vi, h×nh thøc phong phó c¶ vÒ sù hiÓu hiÖn, nã liªn quan ®Õn c¶ cÊp ban hµnh chÝnh s¸ch vµ ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n. LuËt ®Êt ®ai 1993 vµ luËt söa ®æi bæ sung 1998 ®· c«ng nhËn 5 quyÒn cña ng­êi sö dông ®Êt (chuyÓn nh­îng, trao ®æi, thõa kÕ, thÕ chÊp, cho thuª). ®· t¹o sù ®a d¹ng vÒ c¸ch thøc tham gia cña ®Êt ®ai vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh»m sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nã tµo ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n vay vèn tõ ng©n hµng ®Ó s¶n xuÊt b»ng viÖc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt. §©y lµ còng lµ ®éng lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ còng lµ sù kÕt hîp ®Êt ®ai vµ t­ liÖu s¶n xuÊt kh¸c víi lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é s¶n xuÊt kh¸c nhau; më réng thÞ tr­êng vèn còng nh­ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ho¹t ®éng m¹nh h¬n. LuËt ®Êt ®ai 1993 vµ luËt söa ®æi bæ sung 1998 ®· lµm b­íc thay ®æi quan träng vÒ ®Êt ®ai lµ ®Êt ®ai tõ 1 t­ liÖu s¶n xuÊt - ®iÒu kiÖn sinh tån sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nã lµ mét t­ liÖu s¶n xuÊt hµng ho¸ vËn ®éng theo h­íng ngµy cµng ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n. D­íi t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞnh c¬ cÊu kinh tÕ lµm thay ®æi t­¬ng quan d©n sè - lao ®éng - ®Êt ®ai trong n«ng nghiÖp n«ng th«n theo h­íng gi¶m lao ®éng trong n«ng nghiÖp, ®Êt cho c«ng nghiÖp, dÞch vô vµ ®Êt chuyªn dïng t¨ng lªn. Sù thay ®æi nµy dÔ thóc ®Èy c¸c quan hÖ ®Êt ®ai tham gia vµo thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n h¬n n÷a vµ còng t¹o ra ®iÒu kiÖn thu hót lao ®éng, trang thiÕt bÞ kü thuËt, më réng thÞ tr­êng cho n«ng nghiÖp lµm cho n¨ng suÊt ngµy cµng n©ng cao, ®Êt ®ai cµng cã gi¸ trÞ, nã dÇn xo¸ bá sù kh¸c biÖt so víi c¸c lo¹i ®Êt kh¸c. Sù tham gia nµy cña ®Êt ®ai vµo thÞ tr­êng mang tÝnh nh©n qu¶: chÝnh nhê tham gia vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng mµ ®Êt ®ai ®­îc sö dung cã hiÖu qu¶ h¬n, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ nµy lµm t¨ng gi¸ trÞ ®Êt ®ai vµ l¹i thóc ®Èy quan hÖ ®Êt ®ai tham gia m¹nh mÏ vµo qua hÖ thÞ tr­êng. Tíi thêi ®iÓm nµy, râ rµng quan hÖ ®Êt ®ai kh«ng cßn lµ mét vÊn ®Ò mÖnh lÖnh hµnh chÝnh ®¬n thuÇn, mµ trong quan hÖ ®Êt ®ai gi÷a Nhµ n­íc víi ng­êi sö dông, gi÷a ng­êi sö dung víi nhau vµ gi÷a nh÷ng ng­êi sö dông víi c¸c tæ chøc tÝn dông ®· lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ, quan hÖ " Hµng - TiÒn". XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt cña vÊn ®Ò, em thÊy r»ng cÇn cã nh÷ng ®æi míi trong viÖc x©y chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Êt ®ai cña Nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u, vµ ®i ®«i víi nã lµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ë c¸c cÊp vµ c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn cña nã. Yªu cÇu vÒ viÖc x©y dùng ®æi míi chÝnh s¸ch lµ trong quan niÖm x©y dùng chÝnh s¸ch ph¸p luËt ph¶i xem quan hÖ ®Êt ®ai lµ mét quan hÖ cung cÇu, quan hÖ kinh tÕ, quan hÖ d©n sù gi÷a c¸c chñ sö dông ®Êt víi nhau nhÊt lµ khi ®· hoµn thµnh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nh­ng còng kh«ng tuyÖt ®èi v× vÊn ®Ò nµy cßn cã tÝnh x· héi, nuÕ mµ ra quy ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt kh«ng phï hîp th× viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc sÏ kh«ng chÆt chÏ vµ mÊt ®i mét nguån thu ®¸ng kÓ; ®ång thêi còng ph¶i x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý phï hîp ®©u lµ qu¶n lý Nhµ n­íc, ®©u lµ t¸c nghiÖp dÞch vô c«ng c«ng phï hîp víi b¶n chÊt vÊn ®Ò qu¶n lý cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶, ®Ó tõng b­íc h¹n chÕ thÞ tr­êng ngÇm vÒ ®Êt ®ai, vµ chñ ®éng qu¶n lý nã vµ h¹n chÕ viÖc sö dông ®Êt ®ai vi ph¹m vµ ngoµi sù qu¶n lý cña ph¸p luËt cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. Cßn vÒ bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu gän nhÑ, thèng nhÊt, kÞp thêi ho¹t ®éng cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cao. V× Nhµ n­íc qu¶n lý x· héi nãi chung vµ ®Êt ®ai nãi riªng b»ng ph¸p luËt vµ nã ®­îc b¶o ®¶m thùc hiÖn th«ng qua bé m¸y Nhµ n­íc cã chøc n¨ng qu¶n lý, h­íng dÉn, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c néi dung trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai... vµ cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt cho ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña quèc gia ®×nh; do ®ã mµ viÖc thùc hiÖn yªu cÇu trªn lµ cÇn thiÕt lµ tÊt yÕu . II. Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai ë ViÖt Nam. 1. T×nh h×nh sö dông ®Êt ë ViÖt Nam. a- HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai ë ViÖt Nam. Theo kÕt qu¶ tæng kiÓm kª ®Êt ®ai cña Tæng côc ®Þa chÝnh n¨m 2000 th× t×nh h×nh sö dông ®Êt cña n­íc ta nh­ sau: Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 32924000ha ph©n bè theo 61 ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp tØnh, trong ®ã cã 4 tØnh cã diÖn tÝch d­íi 100.000 ha; 29 tØnh thµnh phè cã diÖn tÝch tù nhiªn tõ trªn 500.000 -> 1000.000ha; cã 7 tØnh diÖn tÝch tù nhiªn trªn 1000.000ha. C¸c tØnh cã diÖn tÝch tù nhiªn lín nhÊt lµ: §¾c l¾c 1960000 ha; Lai Ch©u 1692000 ha; NghÖ An 1649000 ha; Gia Lai 1550 000 ha. C¸c tØnh cã diÖn tÝch tù nhiªn nhá nhÊt lµ: B¾c Ninh 80.000ha; Hµ Nam 85.000ha; Hµ Néi 92.000ha; H­ng yªn 92.000ha. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tr¶i qua nhiÒu thêi víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi kh¸c nhau ®· ®Ó l¹i thùc tr¹ng ph©n bè d©n c­ vµ ®Êt ®ai gi÷a c¸c vïng l·nh thæ, c¸c ®Þa ph­¬ng lµ rÊt kh¸c nhau. Ngoµi ra nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai trong thêi gian tíi rÊt biÕn ®éng ®Êt ®ai lµ còng kh¸c nhau; mËt ®é d©n sè rÊt cao ë c¸c thµnh phè nh­ Hµ Néi 3018 ng­êi/ km2, TP Hå ChÝ Minh 2533ng­êi/ km2, ë thµnh phè H¶i Phßng - Th¸i B×nh - Nam §Þnh - H­ng Yªn - Hµ T©y- B¾c Ninh. Trªn 1000 ng­êi/ Km2. Trong khi ®ã c¸c tØnh miÒn nói, T©y nguyªn mËt ®é d©n sè rÊt thÊp (Kh«ng ®Õn 100 ng­êi /km2 nh­ KonTun 33 ng­êi/ Km2, Lai Ch©u 35 ng­êi/ Km2, B¾c C¹n 57ng­êi/Km2, S¬n La 53,Gia Lai 64, Cao B»ng 74, Lµo Cai 75, Hµ Giang 77, L¹ng S¬n 86, B×nh ph­íc 97, Yªn B¸i 99 ng­êi/ Km2). DiÖn tÝch ®Êt sö dông vµo c¸c môc ®Ých n«ng nghiÖp, L©m nghiÖp chuyªn dïng vµ ®Êt ë lµ 22871000 chiÕm 69,47% Tæng ®iÖn tÝch ®Êt tù nhiªn, trong ®ã: §Êt n«ng nghiÖp 9345000 ha chiÕm 28,38% tæng diÖn tÝch tù nhiªn vµ 40, 86% diÖn tÝch ®Êt ®· sö dông vµo c¸c môc ®Ých, ph©n bæ ë c¸c vïng nh­ sau; Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé 1424000 ha (15,24%), §ång B»ng B¾c Bé 739000 - 7,9%, B¾c trung bé 725000 ha chiÕm 7,76%; Duyªn H¶i Nam Trung bé 807000 ha - 15,48%, §ång B»ng s«ng Cöu Long 2970000 ha - 32%. C¬ cÊu ®Êt ®ai trång c©y hµng n¨m 6130000 ha - 65,59, trong ®ã ®Êt trång lóa n­íc 4268000 ha, ®Êt trång c©y n©u n¨m 2.182000 ha - 23,35% trong ®ã c©y c«ng nghiÖp 1602000 ha, ®Êt v­ên t¹p 629000ha - 6,72%, ®Êt mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n 368000 ha - 3,94%. §Êt L©m nghiÖp cã rõng: 11550000 ha chiÕm 35,08% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. Trong ®ã ®Êt cã rõng tù nhiªn 9749000ha (84,4%), ®Êt cã rõng trång 1801000ha (15,59%), ®Êt ­¬m gièng 402ha. Ph©n bæ ë c¸c vïng: MiÒn nói trung du B¾c bé 3472000ha (32,4%) T©y Nguyªn 2993000ha (25,91%), B¾c Trung Bé 2220000ha (19,24%) Duyªn H¶i Nam Trung Bé 1703000 ha (14,75%), §«ng Nam Bé 463000 ha (4,01%), §ång b»ng S«ng Cöu Long 338000 ha (2,92%), §ång B»ng Bé 88000 ha (0,76). TØnh cã diÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp lín nhÊt lµ §¾c L¾c 1018000 ha, Gia Lai 750000, L©m §ång 619000 ha, Kontum 608000 ha. §Êt chuyªn dïng 1563000 ha chiÕm 4,66% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. Trong ®ã diÖn tÝch ®Êt thuû lîi 557000 ha (36,34%); giao th«n 438000 ha (28,57%); x©y dùng 126000ha (8,25%) §Êt ë 443000 ha chiÕm 1,35% tæng diÖn tÝch tù nhiªn, trong ®ã ®Êt ®« thÞ 72000 ha (16,28%), ®Êt ë n«ng th«n 371000 ha (83,72%). Tû lÖ diÖn tÝch dÊt ë so víi diÖn tóch tù nhiªn c¸c vïng nh­ sau: §ång b»ng b¾c bé; §ång b»ng S«ng Cöu Long 2,55%; §NB 2,09%; BTB 1,02%; DHNTB 0,94%; MNTDBB 0,82%; TN 0,61%. §Êt ch­a sö dông 9309000ha chiÕm 28,27% tæng diÖn tÝch tù nhiªn, trong ®ã ®Êt ®åi nói 7725000 ha chiÕm 83%, ®Êt b»ng 589000 ha chiÕm 6%, ®Êt mÆt n­íc 150000 ha chiÕm 1,5%, nói ®¸ 619000 ha chiÕm 7%, ®Êt ch­a sö dông kh¸c 226000 ha chiÕm 2,5%. S«ng suèi 744000 ha chiÕm 2,26% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. b- T×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai trong giai ®o¹n 1990 - 2000 §Êt n«ng nghiÖp: trong giai ®o¹n 1990 - 2000 quü ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng 2352000 ha, b×nh qu©n t¨ng 235000 ha/n¨m. Riªng 5 n¨m 1995 - 2000 t¨ng 1352000 ha b×nh qu©n t¨ng 270000ha/n¨m (kh«ng tÝnh gÇn 400000 ha ®Êt Nhµ n­íc chuyÓn sang môc ®Ých kh¸c. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng chñ yÕu lµ ®Êt trång c©y l©u n¨m chiÕm 56,5% (®Æc biÖt trong ®ã cµ phª, cao su, chÌ, diÒu, tiªu chiÕm 81%) b»ng ®Êt trång c©y hµng n¨m t¨ng 505000 ha (trong ®ã dÊt lóa t¨ng 154000 ha chiÕm 37,5%). DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt v­êng t¹p, mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n, ®ång cá ch¨n nu«i t¨ng 6%. Cïng víi diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng th× s¶n l­îng l­¬ng thùc còng t¨ng lªn ®¹t trªn 34,42 triÖu tÊn. §Êt l©m nghiÖp: quü ®Êt l©m nghiÖp cã r»ng t¨ng 2211000 ha b×nh qu©n t¨ng 221000 ha/n¨m. Trong 5 n¨m 1995 - 2000 t¨ng 755000 ha (trong ®ã diÖn tÝch rõng trång t¨ng 488000 ha, khoanh nu«i t¸i sinh t¨ng 271000 ha), b×nh quana t¨ng 151000 ha/n¨m. Sù t¨ng nµy do thùc hiÖn chñ tr­¬ng giao ®Êt, kho¸n ch¨m sãc b¶o vÖ rõng theo N§ 02/CP (1994) nay lµ N§ 163/CP (1998) vµ N§ 01/CP (1995), víi c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn l©m cïng c¸c dù ¸n ®Çu t­ cho ch­¬ng tr×nh trång míi 5 triÖu ha rõng s¶n xuÊt l©m nghiÖp ®· thu ®­îc kÕt qu¶. §Êt chuyªn dïng trong giai ®oan 1995 - 2000 t¨ng 262000 ha, chñ yÕu ë ®Êt thuû lîi (41,37%), ®Êt giao th«ng (41,19%)... §Êt ë tõ 1995 - 2000 t¨ng 357000 ha trong ®ã ®Êt ë ®o thÞ t¨ng 14635 ha. §Êt ch­a sö dông: theo ®¸nh gi¸ s¬ bé th× quü ®Êt ch­a sö dông cã kh¶ n¨ng sö dông môc ®Ých n«ng nghiÖp kho¶n 1triÖu ha, thuû s¶n gåm 100000ha, trªn 3 triÖu ha cã thÓ trång rõng khoanh nu«i t¸i sinh, sè cßn l¹i lµ ®Êt trèng ®åi nói träc n»m ë c¸c vïng s©u vïng cao, xa c¸c khu d©n c­, ®Þa h×nh dèc, chia c¾t, ®iÒu kiÖn khai th¸c rÊt khã kh¨n. HiÖn míi cã gÇn 30% quü ®Êt ch­a sö dông ®· ®­îc Nhµ n­íc giao c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh qu¶n lý, sö dông. c- T×nh h×nh sö dông d¸t ë mét sè vïng. * T×nh h×nh sö dông ®Êt ë An Giang qua c¸c n¨m Lo¹i ®Êt 1995 1997 1998 2000 N«ng nghiÖp 246817ha 258729 250840 256179 L©m nghiÖp 7880 9835 9187 11789 §Êt chuyªn dïng 20794 23653 24940 26298 §Êt ë 19530 20680 21476 19835 §Êt ch­a sö dông 45662 27726 34180 26522 Tæng 340623 340623 340623 340623 Qua t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai ë An Giang trong b¶ng ta thÊy c¸c lo¹i ®Êt ®Òu t¨ng, lÊy tõ nguån ®Êt ch­a sö dông do lµm tèt c«ng t¸c khai hoang phôc ho¸; riªng n¨m 1997 - 1998 ®Êt ch­a sö dông t¨ng 6454 ha v× diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp sö dông kÐm hiÖu qu¶. §Êt chuyªn dïng t¨n ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m; ®Êt ë còng t¨ng ®Òu; riªng 1998 - 2000 th× l¹i gi¶m xuèng do viÖc xhuyÓn sang môc ®Ých sö dông kh¸c. §iÒu nµy phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ, qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n còng nh­ sö dông ®Êt ®ai ë An Giang ngµy cµng cap h¬n cã hiÖu qu¶ h¬n. * §iÒu tra t×nh h×nh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña 10 huyÖn thÞ tØnh B¾c Giang cho thÊy; b×nh qu©n mçi hé cã tõ 10 ®Õn 17 thöa, mét sè hä cã tíi 50 thöa ë 20 xø ®ång. Thöa lín nhÊt ë x· V©y Hµ (ViÖt Yªn) réng 1848m2. ë nh÷ng ®Þa h×nh chia c¾t cã nhiÒu ruéng bËc than cao thÊp kh¸c nhau, vïng tròng møc ®é ph©n t¸n kh¸c nhau. T×nh h×nh ®Êt ®ai manh món, ph©n t¸c g©y 6 trë ng¹i cho viÖc s¶n xuÊt t¹i ®Þa bµn; TiÒm n¨ng ®Êt ®ai ë mét sè vïng ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó; kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng vµ chi phÝ kh¸c; h¹n chÕ viÖc ®­a c¬ giíi ho¸ vµo ®ång ruéng; hÖ thèng giao th«ng thuû lîi ch­a ®­îc x©y dùng hîp lý vµ ch­a khai th¸c tèt hiÖu qu¶ thÊp; kh«ng thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh ph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c vµ hîp t¸c x· trong n«ng nghiÖp; c«ng t¸c qu¶n lý gÆp nhiÒu khã kh¨n. §iÒu nµy dÉn ®Õn hiÖn t­îng c¸c trang tr¹i thuËn lîi cho ®Çu t­ vèn, kü thuËt c¬ giíi ho¸ cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (nh­ ë Lôc Ng¹n ®· ®æi ®­îc gÇn 1000 ha ®Êt canh t¸c, sã thöa ®· gi¶m h¼n xuèng gÇn 50%) * T×nh h×nh sö dông ®Êt ë Hµ Néi 1996 - 2000 C¸c lo¹i ®Êt 1996 2000 N«ng nghiÖp 43778ha 43612ha L©m nghiÖp 6736 6128 §Êt chuyªn dïng 19497 20534 §Êt ë 11472 11689 §Êt ch­a sö dông 10364 10134 Tæng 91847 92097 Ta thÊy diÖn tÝch ®Êt ë chuyªn dïng ®Òu t¨ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ nhµ ë cña d©n c­ vµ viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr­êng ®­êng x¸... cho qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸. Tæng diÖn tÝch ®Êt cña Hµ Néi t¨ng lªn 250 ha do viÖc më réng ph¹m vi vÒ phÝa B¾c ®ång c¸c lo¹i ®Êt kh¸c, ®Æc biÖt lµ ®Êt ch­a sö dông ®· ®­îc ®­a vµo khai th¸c sö dông vµ chuyÓn sang c¸c môc ®Ých sö dông kh¸i th¸c. §iÒu nµy chøng tá viÖc sö dông ®Êt ®ai ë Hµ Néi ngµy cµng cã hiÖu qu¶ cao. 2- Thùc tr¹ng qu¶n lý ®Êt ®ai ë ViÖt Nam C«ng t¸c ®iÒu tra ®o ®¹c, ®¸nh gi¸ ph©n d¹ng ®Êt vµ lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh hiÖn nay ®ang ®­îc tiÕn hµng; ®Æc biÖt ë mét sè tØnh thµnh phè th× viÖc ®iÒu tra ®o ®¹c lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ®· hoµn thµnh gÇn 100% nh­ Hµ Néi vµ ë c¸c ®« thÞ. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ ph©n h¹ng ®Êt cßn gÆp nhiÒu bÊt cËp g©y ra gi¶m nguån thu ng©n s¸ch tõ ®Êt v× viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chÊt l­îng cña ®Êt, vÞ trÝ cña ®Êt, môc ®Ých cña ®Êt lµ rÊt khã, kh«ng thÓ tiÕn hµnh cô thÓ cho tõng m¶nh ®Êt mét ®­îc do nguån lùc vËt chÊt vµ con ng­êi cña ngµnh cßn h¹n chÕ kh«ng cho phÐp lµm nh­ vËy vµ viÖc chØnh lý nhËt th«ng tin trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh kh«ng ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn liªn tôc do ®ã kh«ng s¸t ®óng víi thùc tr¹ng ®Êt ®ai v× ®Êt ®ai lu«n biÕn ®éng vÒ môc ®Ých sö dông, h×nh thöa, chñ sö dông... mµ ®iÒu nµy l¹i kh«ng ®­îc b¸o c¸o ®¨ng ký, kiÓm tra kÞp thêi vµo b¶n ®å ®Þa chÝnh. VÒ c«ng t¸c giao ®Êt, n¨m 1999 c¶ n­íc ®· c¬ b¶n hoµn thµnh viÖc giao ®Êt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®ai Nhµ n­íc, ®Êt l©m nghiÖp c¬ b¶n ®· ®­îc giao cho chñ nh­ng viÖc x©y dùng hå s¬ ®Þa chÝnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn cßn chËm. ViÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt cßn chËm, thiÕu ®«i khi cßn thiÕu hîp lý nh­ v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ thu tiÒn ®Êt do chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ chuyÓn môc ®Ých sö dông lµ 40%, trong khi ®ã nÕu chØ chuyÓn môc ®Ých sö dông còng ph¶i nép 40% gi¸ trÞ ®Êt. Trong khi ®ã viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ®ã cßn chËm, kh«ng hiÖu qu¶ do thiÕu v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh luËt chi tiÕt cô thÓ còng nh­ h­íng dÉn viÖc tæ chøc thùc hiÖn triÓn khai cho c¬ quan qu¶n lý vµ ®a sè c¸c tØnh trong c¶ n­íc (trõ Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh) tån t¹i 2 c¬ quan qu¶n lý ®Êt thuéc ngµnh ®Þa chÝnh, c¬ quan qu¶n lý thuéc ngµnh x©y dùng do ®ã dÉn ®Õn viÖc kh«ng thèng nhÊt, kh«ng ®ång bé trong kh©u thùc hiÖn thÈm quyÒn, ph¸p luËt v× ®Êt ®i vµ nµh lµ hai ®èi t­îng thèng nhÊt víi nhau cã qua hÖ mËt thiÕt víi nhau trong qu¶n lý còng nh­ trong sö dông. HiÖn nay cã nhiÒu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña c¸c cÊp bé ngµnh vÒ h­íng dÉn thi hµnh qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ luËt söa ®æi bæ sung luËt ®Êt ®ai 1998 ®· gãp phÇn tÝch cùc cho c«ng t¸c qu¶n lý sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶ h¬n. §¨ng ký ®Êt ®ai, lËp vµ qu¶n lý sæ ®Þa chÝnh, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë c¸c cÊp c¬ së cßn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®Õn ®¨ng ký ®Êt nhiÒu nh­ng mµ viÖc nhËn vµ giao giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho chñ sö dông lµ rÊt Ýt phÝ cßn ®îi hä nép lÖ phÝ mµ kho¶n tiÒn nµy kh«ng ph¶i nhá nªn hä kh«ng ®Õn nhËn; qu¶n lý sæ ®Þa chÝnh ch­a chñ yÕu ®Õn viÖc bæ sung c¸c th«ng tin biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai. Cïng víi viÖc ®æi míi nÒn kinh tÕ theo chñ ch­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta tíi n¨m 2020 ®­a n­íc ra tõ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i th× qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®Êt ®ai sö dông cho môc ®Ých c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ngµy cµng t¨ng; ®ång thêi quan hÖ ®Êt ®ai víi quan hÖ kinh tÕ x· héi cßn nhiÒu vÊn ®Ò quan t©m cÇn gi¶i quyÕt nh­ng ng­îc l¹i th× c«ng t¸c thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é thÓ lÖ vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai cßn rÊt Ýt, thiÕu ®ång bé kÞp thêi. Trong khi ®ã viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ dÊt ®ai, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o c¸c vi ph¹m trong viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt cßn ch­a triÖt ®Ó, kÐm hiÖu qu¶, Ýt vµ d©y d­a l¹i trong thêi gian t­¬ng ®èi dµi. MÆt kh¸c viÖc thu c¸c kho¶n tµi chÝnh tõ ®Êt th× bé tµi chÝnh ®¶m nhiÖm cßn viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vi ph¹m tranh chÊp ®Êt dai l¹i do tæng côc ®Þa chÝnh gi¶i quyÕt. §iÓn h×nh nh­ ë Hµ Néi tuy ®· cã quy ho¹ch ®¸t ®ai chi tiÕt cho c¸c quËn huyÖn vµ c«ng t¸c ®o ®¹c thèng kª lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ®· hoµn thµnh nh­ng viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë néi thÞ rÊt chËm, míi ®¹t kho¶ng 20% vµ cßn t×nh tr¹ng ®Ó l·ng phÝ ®Êt v× ®Êt ®· giao cho c¸c C«ng ty råi nh­ng hä cø ®Ó ®ã kh«ng sö dông Ba §×nh 20ha, t©y Hå 100ha ®Êt bá hoang kh«ng sö dông trong thêi gian dµi tuy ®· cã chñ lµ c¸c C«ng ty nh­ng ch­a ®­îc thu håi. Con sè nµy ngµy cµng t¨ng: 1998 lµ 123.000m2, 1999 cßn 21000m2 n¨m 2000 t¨ng lªn 57000m2. §iÒu nµy x¶y ra do nhiÒu nguyªn do. T×nh h×nh sö dông ®Êy sai môc ®Ých, chuyÓn ®æi ®Êt ®ai... cßn diÔn ra tù do ngoµi sù qu¶n lý cña c¬ quan qu¶n lý ®Þa chÝnh lµ kh¸ phæ biÕn. Thùc tr¹ng nµy còng ®ang diÔn ra Ýt hay nhiÒu ë c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ n­íc; nã ®ang ®ßi hái sù qu¶n lý Nhµ n­íc chÆt chÏ h¬n ®èi víi ®Êt ®ai. III- §¸nh gi¸ chung. 1- Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua. Tõ khi luËt ®Êt ®ai n¨m 1993 ra ®êi vµ luËt söa ®æi bæ sung n¨m 1998 ®· thay ®æi quan ®iÓm vÒ ®Êt ®ai lµm c¨n cø vµ ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn ®Êt, t¨ng tèc ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c. §©y còng lµ b­íc t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®­a ®Êt dai nh­ mét yÕu tè vèn, t­ liÖu s¶n xuÊt tham gia vµo nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n. C¶ n­íc cã 12,5 triÖu hé n«ng d©n vµ hµng ngh×n tæ chøc ®ang trùc tiÕp sö dông 8,26 triÖu ha ®Êt n«ng nghiÖp. §· cã 10.999.540 hé n«ng nghiÖp ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; ®¹t 89,2% sè hé sö dông ®Êt Nhµ n­íc. §Êt l©m nghiÖp c¶ n­íc cã 11,5 triÖu ha rõng ®· cÊp ®­îc 324000 giÊy chøng nhËn ®¹t trªn 60% sè hé víi 61 tØnh thµnh th× trong ®ã cã 58 tØnh thµnh tæ chøc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë cho c¸c hé gia ®×nh trªn ®Þa bµn ®« thÞ, cã 589.000 ®· ®¨ng ký kª khai trong ®ã cã 392.000 hé ®· ®­îc c¸p giÊy chøng nhËn ®¹t 46% sè hé ®¨ng ký; b»ng 11% hé d©n c­ ®« thÞ cÇn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë. C«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸c tæ chøc trong n­íc ®­îc giao ®Êt cho thuª ®Êt theo ChØ thÞ 245/TTg ®­îc ngµnh chØ ®¹o chÆt chÏ ®óng quy ®Þnh. TÝnh ®Õn b©y giê ®· xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông cho gÇn 24.000 tæ chøc trªn tæng sè 137.000 tæ chøc trong c¶ n­íc. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, tæng côc ®Þa chÝnh ®· lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt c¶ n­íc ®Õn n¨m 2010 vµ c¸c ®Þa ph­¬ng ®· ®Çu t­ ®µo t¹o c¸n bé tËp trung cho c«ng t¸c x©y dùng quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ë ®Þa ph­¬ng m×nh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng vµ quy ho¹ch chung cña c¶ n­íc. ChØ thÞ 24/1999 TTg vÒ tæng kiÓm kª ®Êt ®ai vµ Q§ 90/2000 QDTTg vÒ kª khai ®Êt ch­a sö dông; hiÖn nay c«ng t¸c kiÓm kª ®· hoµn thµnh víi chÊt l­îng ®¹t cao h¬n nh÷ng lÇn kiÓm kª tr­íc. Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai ®· thùc hiÖn ë tÊt c¶ 10977 x· ph­êng thÞ trÊn. 616 ®¬n vÞ cÊp huyÖn, 61 tØnh thµnh vÒ c«ng t¸c ®o ®¹c lËp b¶n ®å, ®Õn n¨m 2.000 ®· hoµn thµnh viÖc x©y dùng hÖ quy chiÕu quèc gia míi; nhiÒu khu vùc ®· ®­îc m¸y bay chôp ¶nh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh, ®Þa chÝnh,... C¸c c«ng cô ph­¬ng tiÖn ®o ®¹c, ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt ®· ®­îc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ míi cã hiÖu qu¶ cao nh­ ¶nh vò trô, ®o GPS, tin häc b¶n ®å, sè ho¸ b¶n ®å... §· x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n¨m 2000 cña c¶ n­íc víi tû lÖ 1/1000.000 cña 7 vïng kinh tÕ tû lÖ 1/250000, cña 61 ®¬n vÞ cÊp tØnh víi tû lÖ 1/50000 vµ 1/100000; ®Çy ®ñ ®óng yªu cÇu kü thuËt. VÒ c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶i quyÕt c¸c khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, toµn ngµnh ®Þa chÝnh ®· thanh tra gÇn 1500 vô, víi c¸c tØnh thµnh phè ph¸t hiÖn 3000 tr­êng hîp gao ®Êt kh«ng ®óng thÈm quyÒn, kh«ng ®óng môc ®Ých víi diÖn tÝch 64ha, chuyÓn nh­îng tr¸i phÐp 280ha, lÊn chiÕm 315ha; ®· sö lý kû luËt 142 c¸n bé, chuyÓn 17 hå s¬ sang truy cøu h×nh sù. Thanh tra theo chØ thÞ 245/ TTg, kiÕn nghÞ thu håi nép ng©n s¸ch gÇn 60 tû ®ång vµ kû luËt 19 c¸n bé. N¨m 1999 thanh tra ngµnh tËp trung thanh tra kiÓm tra viÖc ban hµnh c¸c v¨n v¶n ph¸p quy vµ viÖc tæ chøc thi hµnh luËt ë chÝnh quyÒn x· ph­êng thÞ trÊn ®· ph¸t hiÖn ra viÖc ban hµnh 1 sè v¨n b¶n kh«ng phï hîp víi c¸c cÊp ngµnh kh¸c. Vµ ®· ®Ò nghÞ huû bá, söa ®æi bæ sung c¸c v¨n b¶n ®ã. Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ chung mµ c¶ n­íc ®¹t ®­îc. Tuy lµ mét kÕt qu¶, mét thµnh c«ng lín kh¶ quan ®¸ng mõng nh­ng vÉn cßn mét sè v­íng m¾c cÇn nghiªn cøu gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi ë c¶ c¸c kh©u trõ néi dung qu¶n lý bb vÒ ®Êt ®ai cho ®Õn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®Þa chÝnh vµ mèi quan hÖ cña nã víi c¸c cÊp bé ngµnh kh¸c cã liªn quan trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai. 2- Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n a- Tån t¹i trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai Trong qu¶n lý ®Êt ®ai cßn ch­a ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c, kÐm hiÖu lùc. Cô thÓ lµ viÖc thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh ë c¸c cÊp lµ rÊt chËm nh­ trong c«ng t¸c gi¶i to¶ thu håi ®Êt chËm gÆp nhiÒu khã kh¨n c¶n trë; ch­a theo dâi cËp nhËt c¸c biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai; viÖc lËp b¶n ®å, hå s¬ ®Þa chÝnh còng nh­ viÖc l­u tr÷ cho tõng ®¬n vÞ cÊp x· cßn ch­a cao. Trong ®iÒu kiÖn c¶ n­íc ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc; c¸c quan hÖ ®Êt ®ai diÔn ra d­íi nhiÒu h×nh thøc, phong phó ®a d¹ng vÒ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c nhau trªn ph¹m vi toµn quèc, cã khi cßn cã c¶ yÕu tè c¸c tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi tham gia vµo ®Æc biÖt lµ mèi quan hÖ cña nã trong c¸c ho¹t ®éng ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Víi thùc tr¹ng nh­ vËy nh­ng vµ hiÖn nay c«ng t¸c gi¸m s¸t kiÓm tra c¸c biÕn ®éng ®Êt ®ai ch­a ®­îc tiÕn hµnh tèt ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng, còng nh­ vËy thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n mµ nã cßn ®ang diÔn ra tù do nh­ mét thÞ tr­êng ngÇm ngoµi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc lµm thÊt thu mét kho¶n ng©n s¸ch ®¸ng kÓ. VÒ sö dông ®Êt, nã diÔn ra rÊt phøc t¹p víi ®ñ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia tõ c¸ nh©n, hé gia ®×nh, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Nhµ n­íc an ninh quèc phßng, cã thªm c¸ nh©n n­íc ngoµi (viÖt kiÒu); liªn doanh mét bªn trong n­íc víi tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi. §iÒu nµy dÉn ®Õn sù thay ®æi liªn tôc gi÷a c¸c tªn c¸c chñ sö dông ®Êt trong c¸c giao dÞch quan hÖ kinh tÕ trªn thÞ tr­êng nhµ ®Êt nh­ viÖc chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, mua b¸n, thÕ chÊp, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt; vµ môc ®Ých sö dông còng biÕn ®éng... c¸c biÕn ®éng kh«ng ®­îc qu¶n lý ®iÒu chØnh tèi th× trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh sÏ g©y ra viÖc sö dông ®Êt hiÖu qu¶ thÊp, thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ nh­ hiÖn t­îng chuÓn môc ®Ých å ¹t sang trång cµ phª ë T©y Nguyªn khi mµ gi¸ cµ phª xuèng thÊp l©u th× hä ®ång lo¹t chÆt bá hµng tr¨m ha cµ phª ®Ó trång c©y kh¸c g©y l·ng phÝ trong sö dông ®Êt ®ai vµ còng nh­ vËt ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ch­a cã biÖn ph¸p tèt nªn ë c¸c khu c«ng nghÖ khu chÕ xuÊt tû lÖ cho thuª sö dông míi ®¹t ®­îc lµ rÊt thÊp; Th¸ng 12/1998 12 khu c«ng nghÖ chÕ xuÊt tû lÖ diÖn tÝch ®¨ng ký thuª chØ chiÕm 10%; 10 khu c«ng nghiÖp míi ®¹t 2,2%; ®Õn 12/1999 th× 12 khu chÕ xuÊt ®¹t 39,79%; 10 khu c«ng nghiÖp ®¹t 4,11%. T×nh tr¹ng còng t­¬ng tù nh­ c¸c khu c«ng nghÖ ë H¶i Phßng ®ang bá hoang hay ph¸ ®i. Nh×n chung hiÖu qu¶, n¨ng lùc sö dông ®Êt cßn thÊp. Trong khi ®ã c¸c ®« thÞ th× tû lÖ ®­îc cÊp vµ nhËn giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt thÊp chØ ®¹t tõ 2% ®Õn 24%. (tr 31 Hµ Néi) b- Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng qu¶n lý sö dông ®Êt gÆp nhiÒu khã kh¨n, cßn yÕu kÐm, hiÖu qu¶ ch­a cao nh­ ®· kÓ trªn. - C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai, nh÷ng quy ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®aicßn ch­a cô thÓ, chång chÐo, kh«ng s¸t víi thùc tÕ cßn nhiÒu ®iÓm trèng. Nh­ viÖc kh«ng thèng nhÊt víi nhau nh­ nép tiÒn sö dông ®Êt trong N§ 45/CP vµ gi¸ ®Êt trong N§ 61/CPvµ ®Òn bï N§ 22/CP qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt míi chØ dõng l¹i ë c¸c v¨n b¶n d­íi luËt nªn tÝnh æn ®Þnh kÐm vµ sÏ kh«ng thu hót ®­îc ®Çu t­, sö dông ®Êt khu c«ng nghiÖp ch­a cao, ch­a cã hµnh lang ph¸p luËt cô thÓ c«ng nhËn, ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n; cã sù tr¸i ng­îc nhau vÒ møc thu tiÒn sö dông ®Êt c¸c v¨n b¶n. - ViÖc ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ch­a ®­îc ®óng víi thùc tÕ (vÒ tªn chñ sö dông ®Êt, mèc ®Þa giíi, h¹ng ®Êt, môc ®Ých sö dông, hiÖn tr¹ng cña ®Êt... g©y khã kh¨n cho qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c quyÒn sö dông ®Êt ®ai, th­êng cã tranh chÊp ®Êt ®ai khi vô viÖc xÈy ra). - Do ®iÒu kiÖn lÞch sö ®Ó l¹i ®a d¹ng phong phó trong sö dông ®Êt. - C«ng t¸c quy ho¹ch ®Êt ®ai, ®o ®¹c kh¶o s¸t lËp hå s¬, b¶n ®å ®Þa chÝnh cßn diÔn ra chËp ch¹m, ch­a chi tiÕt vµ kÞp thêi víi yªu cÇu kinh tÕ x· héi ngµy nay vÒ ®Êt ®ai. §iÒu nµy lµm chËm tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. - Thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ, phøc t¹p, cøng nh¾c (®Ó ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i qua nhiÒu cÊp víi nhiÒu lo¹i giÊy tê, theo quy ®Þnh ph¶i cã Ýt nhÊt 1 trong 16 lo¹i giÊy... ®iÒu nµy lµm chËm tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn). - LÖ phÝ ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ®ai vµ biÕn ®éng ®Êt ®ai cßn cao; trïng lÆp (viÖc sö dông ®Êt tr­íc 18/12/1980 ®Õn 15/10/1993 th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt b»ng 20% gi¸ trÞ ®Êt; cßn sau 15/10/1933 ph¶i nép 100%.. khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, ng­êi chuyÓn ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt møc 2% ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, 4% víi ®Êt x©y dùng, cßn ng­êi nhËn ph¶i nép lÖ phÝ tr­íc b¹, ®iÒu nµy g©y ra sù trïng lÆp kho¶n thu...) - Khi gi¶i to¶ thu håi ®Êt ®ai vµ khi giao ®Êt th× tÝnh gi¸ ®Òn bï ®Êt ®ai kh«ng s¸t víi gi¸ trÞ thùc tÕ cña nã trªn thÞ tr­êng (cô thÓ lµ sù bÊt hîp lý cña khung gi¸ ®Êt vµ hÖ sè ®iÒu chØnh K cho c¸c lo¹i ®Êt, cho c¸c ®Þa ph­¬ng...) - Cã sù chång chÐp trong qu¶n lý gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nhµ ë; thùc hiÖn lÊn san, thÈm quyÒn, sai chøc n¨ng nhiÖm vô vÒ quyÒn chuyªn m«n (nh­ ë ®Þa chÝnh víi së x©y dùng thuéc bé x©y dùng lµ ®éc lËp víi nhau trong qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, tØnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cßn së ®Þa chÝnh lµm tham m­u). - Sù phèi hîp gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan víi cÊp chÝnh quyÒn ®Æc biÖt lµ ngµnh ®Þa chÝnh vµ x©y dùng ch­a ®ång bé ch­a thèng nhÊt trong viÖc chØ ®¹o triÓn khai sö lý sù viÖc cô thÓ cña qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. - §éi ngò c¸n bé ngµnh ®Þa chÝnh cßn thiÕu, yÕu vÒ chuyªn m«n vµ chøc n¨ng thÈm quyÒn cña ngµnh ®Þa chÝnh ch­a ngang tÇm víi nhiÖm vô qu¶n lý ®Êt ®ai cña ngµnh; hiÖn nay cã míi chØ dõng l¹i tæng côc ®Þa chÝnh, mét c¬ quan tham m­u gióp viÖc, ch­a cã thÈm quyÒn riªng tù qu¶n lý ®éc lËp víi c¸c ngµnh kh¸c vÒ ®Êt ®ai. - Do thãi quen l©u ®êi cña ng­êi d©n (thùc hiÖn c¸c biÕn ®éng ®Êt ®ai mµ kh«ng th«ng b¸o víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai...). - C«ng t¸c th«ng tin ®Õn tõng ®èi t­îng sö dông ®Êt ®ai chËm, ch­a ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ thiÕu c«ng khai. ViÖc tuyªn truyÒn ph¸p luËt tíi nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc ch­a tèt nªn kh«ng t¹o ra ®­îc sù h­ëng øng m¹nh mÏ tõ phÝa ng­êi sö dông nh­ ë N§ 60/CP vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cßn chËm trong thùc tÕ c¶ ë sè l­îng vµ chÊt l­îng giÊy chøng nhËn cßn thÊp. PhÇn III Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa 1- Quan ®iÓm: - Thùc hiÖn viÖc ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ n­íc vÒ c¸c lo¹i ®Êt ®ai vµ tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt trªn ph¹m vi toµn bé l·nh thæ quèc gia. - Qua qu¶n lý sö dông ®Êt ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi d©n vµ cña toµn x· héi; t¹o c¬ së cho viÖc b¶o ®¶m trËt tù an ninh x· héi vµ thóc ®Èy kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn b»ng viÖc sö dông hîp lý tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng cña tµi nguyªn ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ vai trß cña ®Êt ®ai tham gia vµo nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ nh­ hiÖn nay. 2- Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai X· héi nãi chung vµ ®èi víi ®Êt ®ai nãi riªng lµ b»ng hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt. §Ó ®­a yÕu tè ®Êt ®ai vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng sö dông cã hiÖu qu¶ cao th× chóng ta ph¶i nhanh chãng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai hiÖn nay. NghÜa lµ ta ph¶i lËp ra c¬ quan chuyªn m«n nghiªn cøu vÒ luËt ®Êt ®ai ®Î kip thêi ban hµnh c¸c v¨n b¶n luËt ®Êt ®ai hîp lý, hiªu qu¶, hiÖu lùc vµ tÝnh kh¶ thi trong thùc tÕ cao. CÇn cã bé phËn tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp vµ nh÷ng kiÕn nghÞ cña d©n trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®Îe nhanh chãng nghiªn cøu söa ®æi bæ sung luËt ®Êt ®ai cho hoµn chØnh, ®óng s¸t víi hiÖn t¹i nÒn kinh tÕ x· héi ®Êt n­íc trªn ®µ ph¸t triÓn vµ phï hîp cho t­¬ng lai. Thø hai lµ cÇn tiÕn hµnh c«ng t¸c thanh tra c¶ tõ hai phÝa qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai ®am b¶o tu©n thñ ph¸p luËt, luËt ®Êt ®ai vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan kh¸c. * T¨ng c­êng n¨ng lùc cho c¸n bé ngµnh ®Þa chÝnh b»ng viÖc ®­îc ®µo t¹o tèt vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô, qu¸n triÖt t­ t­ëng cña §¶ng Nhµ n­íc cña ngµnh vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai; cã ý thøc vµ phong c¸ch, t¸c phong lµm viÖc nhanh gän hiÖu qu¶. Cïng víi viÖc n©ng cao n¨ng lùc lµm viÖc cña c¸n bé nh©n viªn ngµnh ®Þa chÝnh th× cßn ph¶i cÇn sím ®­a Tæng côc ®Þa chÝnh mét c¬ quan nganh bé thµnh mét bé riªng ®Ó nã cã quyÒn lùc ®éc lËp tù quyÕt vÒ chuyªn m«n cña m×nh mµ kh«ng cßn lµ c¬ quan gióp viÖc cña c¸n bé kh¸c vµ ho¹t ®éng cña nã d­íi sù chØ ®¹o cña mét tiÕng nãi ngµnh ®Þa chÝnh thèng nhÊt nªn hiÖu lùc hiÖu qu¶ trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô cao h¬n, nhanh chãng h¬n... * ChuÈn bÞ tèt c¶ vÒ con ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn vËt chÊt phôc vô cho viÖc tæ chøc, triÓn khai thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai tèt vÒ c¸c mÆt: cÇn sím lËp quy ho¹ch kÕ ho¹ch tæng thÓ cho c¶ n­íc, cho vïng vµ quy ho¹ch chi tiÕt cho tõng tØnh tõng ®Þa ph­¬ng vÒ sö dông ®Êt ®ai; ®Ó lÊy c¬ së ph¸p lý cho ng­êi sö dông thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh, vµ còng lµ c¬ së cho c«ng t¸c qu¶n lý ®¸t ®ai tèt h¬n. C«ng t¸c ®¨ng ký thèng kª ®Êt ®ai cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn ®Ó biÕt ®­îc thùc tr¹ng sö dông ®Êt vµ xu h­íng biÕn ®æi ®Êt ®ai c¶ vÒ môc ®Ých sö dông ®Õn chñ sö dông, quy m« diÖn tÝch ®Êt... ®Ó cã kÕ ho¹ch qu¶n lý thÝch hîp. §Èy nhanh c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt trong c¶ n­íc b»ng viÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ®ì r­êng rµ phøc t¹p, gi¶m c¸c kho¶n tiÒn sö dông ®Êt khi ®¨ng ký giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n lÖ phÝ khi ®¨ng ký biÕn ®éng ®Êt ®ai... §©y cïng lµ c¨n cø ph¸p lý cao nhÊt cho viÖc qu¶n lý ®Õn tõng ®èi t­îng sö dông ®Êt vµ ®Õn tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt; nã thÓ hiÖn tÝnh hiÖu lùc hiÖu qu¶ trong thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. * §Çu t­ t­¬ng xøng cho c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai: nh­ cã tiÒn ®Ó mua s¾m c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c hiÖn ®¹i, tiÒn chi cho c«ng t¸c thèng kª kh¶o s¸t thùc ®Þa, mua s¾m sæ s¸ch hå s¬ ®Þa chÝnh... vµ ®Çu t­ ®µo t¹o chuyªn m«n cho c¸n bé ®Þa chÝnh c¸c cÊp. * C¶i c¸ch bé m¸y qu¶n lý ®Êt ®ai ë cÊp tØnh xuèng b»ng viÖc s¸t nhËp së qu¶n lý nhµ vµo së ®Þa chÝnh thµnh së nhµ ®Êt; Tæng côc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch, do ®¹c, thanh tra ®Êt ®ai lµm c¬ së ph¸p lý thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c nµy. M¹nh d¹n cho gi¸m ®èc së ®Þa chÝnh, phßng ®Þa chÝnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt khi cã quyÕt ®Þnh giao®Êt cho UBND tØnh, huyÖn cã nh­ vËy míi lµm gi¶m ®­îc ¸p ®èi víi cÊp chÝnh quyÒn vµ t¨ng tiÕn ®é, gi¶m thêi gian cÊp giÊy chøng nhËn. Còng cÇn t¨ng sè l­îng c¸n bé ®Þa chÝnh trong biªn chÕ Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ ë cÊp huyÖn vµ x· ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc cao nhiÖt t×nh hiÖu qu¶ cña hä (ngay tõ cÊp c¬ së cã qu¶n lý s¸t sao, kÞp thêi, tèt th× cÊp trªn míi tèt ®­îc). * §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¶n lý ®Êt ®ai th× ngoµi quyÒn lùc c­ìng chÕ cña bé m¸y Nhµ n­íc cßn ph¶n øng cïng c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt, c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nh­ kinh tÕ, tµi chÝnh, tÝn dông... kÕt hîp víi c«ng cô ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Víi ®iÒu kiÖn trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn hiÖn nay th× lîi Ých lµ mét ®éng lùc thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng diÔn ra s«i næi m¹nh mÏ d­íi nhiÒu h×nh thøc trong sö dông ®Êt dai, v× vËy mµ ngµnh ®Þa chÝnh cÇn sö dông linh ho¹t h¬n c¸c c«ng cô nµy trong c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh sao cho nã diÔn ra nhanh chãng kÞp thêi hiÖu qu¶, hoµn thµnh môc tiªu cña m×nh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc víi xu h­íng ph¸t triÓn cña quèc gia. * Mét vÊn ®Ò kh¸c còng cÇn ph¶i lµm tèt lµ c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c tån t¹i tõ c¶ hai phÝa qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, ph¸y hiÖn vµ gi¶i quyÕt viÖc sö dông ®Êt tr¸i víi ph¸p luËt, vi ph¹m luËt ®Êt ®ai, sö dông ®Êt ngoµi sù qu¶n lý cña c¬ quan chøc n¨ng vµ viÖc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai lµm sai chøc n¨ng thÈm quyÒn trong qu¶n lý, giao ®Êt..., l¬ lµ chËm chÔ trong thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ®Êt ®ai cña m×nh. §©y lµ ®iÒu hÕt søc quan träng kh«ng nh÷ng t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ n­íc mµ cßn lµm cho viÖc thùc hiÖn tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai ë c¸c cÊp c¸c ngµnh trong c¶ n­íc, tõng ng­êi d©n... ®¶m b¶o sö dông ®Êt ®ai hîp lý tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ trªn ph¹m vi c¶ n­íc. PhÇn IV kÕt luËn §Êt ®ai lµ mét yÕu tè quan träng, nã liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng ®êi sèng kinh tÕ x· héi ®ang diÔn ra hµng ngµy vµ nã quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi, sù phån thÞnh cña mçi quèc gia. Nh­ng thùc tÕ nguån tµi nguyªn nµy ®ang ®­îc khai th¸c vµ sö dông víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng phong phó ®¸p øng nhu cÇu cña cuéc sèng ngµy cµng nhiÒu cµng cao; mÆc dï vËy ho¹t ®éng nµy ®ang cßn g©y ra sù l·ng phÝ, « nhiÔm m«i t­rêng, sö dông tµi nguyªn ®Êt hiÖu qu¶ ch­a cao... §Æc biÖt ®èi víi n­íc ta míi c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ ®­îc h¬n 10 n¨m th× vÊn ®Ò trªn lµ ®iÒu ®¸ng quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. B­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®Þnh h­íng x· héi th× ®Êt ®ai ®­îc coi thªm nh­ lµ mét hµng ho¸ ®Æc biÖt tham gia vµo thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, sù l­u th«ng nµy diÔn ra d­íi h×nh thøc rÊt ®a d¹ng phøc t¹p. V× vËy cÇn cã sù qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. Trong thêi gian nghiªn cøu vµ viÕt ®Ò tµi nµy em thiÕt nghÜ cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai, ®Ó ®¶m b¶o sö dông ®Êt ®ai hîp lý tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ cao trong (nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN) c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt n­íc hiÖn nay. Víi ph¹m vi bµi viÕt nµy mong r»ng Nhµ n­íc, c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt gióp cho ngµnh ®Þa chÝnh trong c¶ n­íc kh«ng ngõng lín m¹nh ®Ó qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®¹t hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ nganh tÇm víi nhiÖm vô trong thêi gian tíi. tµi liÖu tham kh¶o 1- Gi¸o tr×nh: QLNN vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë §¨ng ký vµ thèng kª ®Êt ®ai Kinh tÕ tµi nguyªn ®Êt 2- T¹p chÝ ®Þa chÝnh 3- T¹p chÝ x©y dùng 4- T¹p chÝ tµi chÝnh 5- T¹p chÝ gi¸ c¶ thÞ tr­êng 6- T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn 7- Sè liÖu thèng kª x· héi c¸c ®« thÞ ViÖt Nam vµ thÕ giíi 8- Sè liÖu thèng kª t×nh h×nh c¬ b¶n vµ c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n ViÖt Nam 9- §« thÞ ho¸ vµ qu¶n lý ®« thÞ ë Hµ Néi Môc môc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: C¬ së lý luËn cña Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai 3 1- Vai trß cña ®Êt ®ai ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi 3 2- Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa 4 a- Kh¸i niÖm qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai b- Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®Æc biÖt lµ hiÖn nay - Sù cÇn thiÕt - Néi dung qu¶n lý c- Chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai PhÇn II: Thùc tr¹ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa 9 I- Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý vÒ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai 9 1- ChÕ ®é së h÷u ®Êt ®ai 9 2- ChÕ ®é qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®ai 11 3- ChÕ ®é sö dông ®Êt ®ai 11 - Mèi quan hÖ gi÷a 3 chÕ ®é trªn II- Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai ë ViÖt Nam 16 1- T×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai 16 a- HiÖn t­îng sö dông ®Êt ®ai ë ViÖt Nam b- T×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai trong giai ®o¹n 1990 - 2000 c- T×nh h×nh sö dông ®Êt ë mét sè vïng 2- Thùc tr¹ng qu¶n lý ®Êt ®ai ë ViÖt Nam III- §¸nh gi¸ chung 22 1- Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua 22 2- Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 24 a- Tån t¹i trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai b- Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tån t¹i trong qu¶n lý vµ sö dông nªu trªn PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa 28 1- Quan ®iÓm 28 2- Mét sè gi¶i ph¸p 28 PhÇn IV. KÕt luËn. 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.DOC
Luận văn liên quan