Ảnh hưởng của chính sách kinh tế - Xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

BÀI TẬP MÔN HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Bài làm Ngày nay KH và CN đã chiếm một vị trí quan trọng, trở thành lực lưọng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không những thế nó còn tác động trực tiếp và thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, hướng tới xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. Đối với nước ta, với một xuất phát điểm thấp, công nghệ thiết bị lạc hậu trong khi cuộc cách mạng KH và CN trên thế giới đang diễn ra với tốc đọ hết sức nhanh chóng va sâu rộng, qua trình toàn cầu hoá đang ngày một gia tăng thì việc phát triển KH và CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao trình độ quản lý của Nhà nước và tiềm lực lãnh đạo của Đảng. Nhận tức rõ tầm quan trọng của KH & CN trong thời gian qua chính sách về KH &CN nứơc ta có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, năg lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá ; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy kinh tế - xã hội , giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. I. NHỮNG CHUYỂN ĐỔI TÍCH CỰC TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 1.Xét trên tổng thể của hệ thống KHCN - Chuyển từ chính sách dựa trên quan đIểm Nhà nước độc quyền về hoạt động KH & CN đến một chính sách dựa trên quan điểm mọi thành phần kinh tế đều đóng vai trò những tác nhân tham gia vào hoạt động KH &CN . -Trong nội dung các chính sách đã dành mối quan tâm đáng kể tới phát triển công nghệ.Trong hệ thống chỉ số khoa học công nghệ đã xuất hiện môt vài chỉ số về công nghệ trong đó có chỉ số về tỷ lệ phần trăm công nghệ được đổi mới. - Xác định rõ việc phát triển KH và CN là trách nhiệm của các ngành, các địa phương, một số nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ không còn là bộ phận trong chương trình trọng điểm của Nhà nước, mà là bộ phận kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của các Bộ. Nhà nước chỉ còn nắm một số chương trình nghiên cứu công nghệ chuẩn bị cho sự phát triển dàI hạn của đất nước, như những nghiên cứu về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hoá. Thực hiện chủ trương chuyển đổi từ một chính sách Cho khoa học sang một chính sách Bằng khoa học. . 2.Những thay đổi trong chính sách và quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai ( Research and Develoment- R & D ) 2.1 Thay đổi cơ cấu XH của các tổ chức cũng như cơ cấu của chính các tổ chức R & D. - Chuyển từ việc chỉ có Nhà nước tiến hành hoạt động R & D sang việc cho phép thành lập các tổ chưcs R & D thuộc mọi thành phần kinh tế. - Chuyển từ việc chỉ cho phép các cơ quan nghiên cứu khoa học hoạt động với một chức năng nghiên cứu khoa học ( R ) còn các hoạt đông triển khai thực nghiệm ( D ) thì không thuộc chức năng của các cơ quan nghiên cứu sang việc cho phép các cơ quan nghiên cứu KH của Nhà nước được tiến hành các hoạt động triển khai, được ký kết và thực hiện những hợp đồng kinh tế để giải quyết những vấn đề KH và nghiên cứu với các đơn vị sản xuất. 2.2 Đa dạng hoá nguồn tài chính cung cấp cho tổ chức. - Các chính sách về cơ cấu nguồn tài chính đã dần dần có những thay đổi căn bản. Ngân sách Nhà nước không còn là nguồn duy nhất mà còn có các nguồn từ các xí nghiệp công nghiệp cũng như nhiều loại đối tác khác nhau trong xã hội. Sự mở rộng quan hệ hợp tác Quốc tế làm xuất hiện nhiều nguồn tàI trợ từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ cức quốc tế , các tổ chức nhân đạo. Nhiều nguồn tàI trợ Chính phủ cũng bổ sung thêm những nguồn lực quan trọng cho các tổ chức R & D. Ngoài ra, trong một số trường hợp, cá tổ chức R & D về công nghệ đã mạnh dạn sử dụng vốn vay để thực hiện nhữnh hoạt động sản xuất thử để làm chủ công nghệ trước khi bàn giao cho sản xuất. 2.3 Cấu trúc lại tổ chức R & trong đó có D -Đã tiến hành “ sắp xếp lại ” các viện nghiên cứu , trong đó có việc xác định một số viện được ngân sách Nhà nước bao cấp. Còn lại các viện phảI tự tìm kiếm các hợp đồng và các nguồn tài trợ khác nhau để tồn tại và phát triển. 3.Đổi mới chính sách về quản lý công nghệ Việc quản lý công nghệ được bổ sung phù hợp đặc điểm của kinh tế thị trường. Nội dung quản lý công nghệ không chỉ còn giới hạn trong phạm vi “ 3 mặt công tác “ ( Ban hành và quản lý việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất ; Quản lý đo lường ; Quản lý chất lượng sản phẩm ) như trước kia, mà đã được mở rộng thêm nhiều chỉ tiêu như: kiểm soát công nghệ theo các tiêu chuẩn về tính tiên tiến và ô nhiễm môi trường; đánh giá công nghệ theo tỷ lệ sản phẩm có thể giành thế mạnh cạnh tranh trong nước và trên thị trường thế giới . 4. Ưu tiên phát triển nhân lực cho hoạt động KH & CN Các chính sách khoa học và công nghệ đã chú trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ đạI học trở lên. II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA KH & CN ĐẠT ĐƯỢC DO THỰC HIỆN NHỮNG CHUYỂN ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN 1. Hệ thống KH & CN được duy trì và phát triển Đến nay nước ta đã có một lực lượng KH & CN tương đối đông đảo với khoảng trên 1 triệu cán bộ tốt nghiệp đạI học và cao đẳng, 10 nghìn cán bộ có trình độ trên đạI học, khoảng 1.3 triệu có trình độ trung cấp kỹ thuật và khoảng 2.8 triệu công nhân kỹ thuật. Cùng với đội ngũ đông đảo đó chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới trên 100 trường đại học và cao đẳng, hơn 500 tổ chức nghiên cứu triển khai trên phạm vi cả nước. Cơ sở hạ tầng KH & CN như các trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, các trung tâm thông tin KH & CN, thư viện . cũng được tăng cường và nâng cấp. Hệ thống quản lý Nhà nước cũng đã được thiết lập rộng khắp từ TW đến địa phương. 2.KH & CN đã góp phần đáng kể trong phát triển KT- XH đất nước Với tiềm lực KH & CN đã tạo dựng được, lực lượng KH & CN nước ta trong các cơ quan nghiên cứu - triển khai, giáo dục - đào tạo và khu vực sản xuất, dịch vụ đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển KT-XH trong hơn 10 năm đổi mới vừa qua. Khoa học xã hội và nhân văn nhờ bước đổi mới phương pháp tiếp cận, cập nhật kiến thức mới , đã góp phần vào việc xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách, cơ chế, biện pháp quản lý của Đảng và Nhà nước liên quan đến quản lý và phát triển kinh tế, văn hoa, xã hội của đất nước. Những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, KH kỹ thuật đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Các kết quả nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của đất nước đã góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho các phương án phát triển vùng và lãnh thổ. Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp đã tạo ra giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, góp phần đưa nước ta từ nhập khẩu lương thực trở thành một nước xuất khẩu lương thực .Vì vậy trong những năm qua, KH & CN việt nam đã góp phần tiếp thu, làm chủ nhanh chóng nhiều công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ nước ngoài đã phần nào đóng góp cho phát triển sức sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt nam trong thời gian qua. 3.Góp phần phát triển nhân lực KH & CN. KH & CN Việt nam trong những năm qua cũng góp phần vào việc đào tạo nhân lực KH & CN, cung cấp một số lượng lớn nhân lực trình độ trung cấp, đại học, trên đại học ở nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá . đất nước. 4.Hệ thống quản lý KH & CN có những yếu tố đổi mới. Cơ chế quản lý KH & CN đã bước đầu đổi mới theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, tạo điều kiện để cơ quan NC-TK gắn kết hơn trong sản xuất và dịch vụ. III.NHỮNG TỒN TẠI CỦA CHÍNH SÁCH KH & CN 1.Một số bất cập về chính sách trên tổng thể. - Thiếu sự phân cấp, phân công rõ ràng, sự đIều hoà phối hợp giữa các cơ quan trong bộ máy quản lý Nhà nước về KH & CN, giữa cơ quan quản lý TW và địa phương dẫn đến chồng chéo chức năng, quyền hạn và trách nhiệm, không thống nhất trong việc đưa ra các chính sách. - Phát triển về nhận thức đối với vai trò KH - CN không đồng đều từ đó dẫn đến sự không đồng bộ trong hệ thống chính sách. - Chưa có chính sách mạnh mẽ, ưu tiên đối với việc sáng tạo và áp dụng thành tựu nghiên cứu công nghệ mạnh giành thế cạnh tranh trên thị trường. - Còn nhiều bất cập trong quản lý hoạt động R & D. + Chính sách kinh tế đặc biệt là chính sách đầu tư, chính sách thuế , chính sách tín dụng, chính sách nhập khẩu chưa khuyến khích các doanh nghiệp tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học & công nghệ. + Các chính sách vể tài chính đối với hoạt động R & D còn nhiều bất cập; thiếu phối hợp đồng bộ, chưa quan tâm đến phần con người, phần thông tin , phần tổ chức: Vốn đầu tư thấp; chưa có chính sách phù hợp; các chính sách đã đổi mới nhưng còn chậm;chưa hình thành hệ thống quản lý KH & CN phù hợp với cơ chế thị trường . + Chính sách nguồn nhân lực chưa tạo ra biến đổi mạnh về chất lượng cán bộ KH & CN phù hợp với trình độ phát triển chung trên thế giới. 2.Những tồn tại và yếu kém về KH & CN nước ta do những tồn tại trong chính sách KH & CN tạo ra -Trình độ lạc hậu về công nghệ của các ngành sản xuất - Đội ngũ cán bộ KH & CN khá đông nhưng còn hạn chế về năng lực, bất hợp lý về cơ cấu, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. - Mạng lưới cơ quan NC & TK của nước ta còn nhiều bất hợp lý - Hệ thống dịch vụ KH & CN còn yếu kém. - Hệ thống giáo dục và đào tạo còn nhiều bất cập, chất lượng còn thấp. - Mối liên hệ giữa hệ thống KH & CN và hệ thống KT - XH còn yếu. -Tốc độ đổi mới công nghệ chậm rất nhiều so với tốc độ đổi mới công nghệ trên thế giới. IV.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KH & CN NƯỚC TA -Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về KH & CN giữa bộ KH CN & MT với các bộ quản lý tổng hợp khác khắc phục hiện tượng chồng chéo mâu thuẫn nhau của các chính sách KH & CN. - Các chính sách về chi cho KH & CN cần phải theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý, đồng thời đảm bảo tăng chi NSNN cho hoạt động KH & CN cao hơn mức tăng GDP ít nhất là 2 lần. -Thực hiện xã hội hoá đầu tư cho KH &CN . Khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân đầu tư tài chính cho KH & CN dựa trê các chính sách sau: + Chính sách tài chính khuyến khích hình thành tổ chức KH & CN trong các doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực thuộc hướng ưu tiên, trọng đIểm. + Cho phếp sử dụng lợi nhuận trước thuế để chi hco hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, nghiên cứu triển khai . + Áp dụng chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu các dụng cụ thiết bị, vật tư, tài liệu dùng cho hoạt động KH & CN. Giảm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với DN trong giai đoạn đầu đua công nghệ mới vào sản xuất, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với các thu nhập về phát minh sáng chế, mễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với các cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp làm thí nghiệm. + Mở rộng khả năng vai trung và dài hạn cho các DN phù hợp với chu kỳ đổi mới công nghệ của từng nghành. - Đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực KH & CN + Thực hiện đa dạng hoá hình thức đào tạo nhân lực KH & CN, nâng cao chất lượng và đổi mới cơ cấu đào tạo nhân lực KH & CN. + Cải tiến chính sách về thu nhập đối với cán bộ KH & CN, đảm bảo thu nhập của cán bộ KH & CN đủ taí SX mở rộng sức lao động. Có chế độ thưởng ưu đãi vơí các công trình KH có khả năng ứng dụng cao trong đời sống XH. + Có các chế độ ưu đãi nhằm thu hút các nhà khoa học VN ở nước ngoài về nước tham gia vào quá trình nghiên cứu KH, chuyển giao công nghệ, sử dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới . Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2003 Sinh viên thực hiện Hoàng Tuấn Anh

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2783 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của chính sách kinh tế - Xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi tËp m«n häc ¶nh h­ëng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi ®èi víi m«i tr­êng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Bµi lµm Ngµy nay KH vµ CN ®· chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, trë thµnh lùc l­äng s¶n xuÊt trùc tiÕp, lµ ®éng lùc c¬ b¶n cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng trùc tiÕp vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, h­íng tíi x· héi th«ng tin vµ nÒn kinh tÕ tri thøc. §èi víi n­íc ta, víi mét xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, c«ng nghÖ thiÕt bÞ l¹c hËu trong khi cuéc c¸ch m¹ng KH vµ CN trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra víi tèc ®ä hÕt søc nhanh chãng va s©u réng, qua tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang ngµy mét gia t¨ng th× viÖc ph¸t triÓn KH vµ CN cïng víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ tiÒm lùc l·nh ®¹o cña §¶ng. NhËn tøc râ tÇm quan träng cña KH & CN trong thêi gian qua chÝnh s¸ch vÒ KH &CN nø¬c ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng, n¨g lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸ ; ®µo t¹o nguån nh©n lùc; thóc ®Èy kinh tÕ - x· héi , gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. i. nh÷ng chuyÓn ®æi tÝch cùc trong chÝnh s¸ch kh & cn ë n­íc ta trong thêi gian võa qua 1.XÐt trªn tæng thÓ cña hÖ thèng KHCN - ChuyÓn tõ chÝnh s¸ch dùa trªn quan ®IÓm Nhµ n­íc ®éc quyÒn vÒ ho¹t ®éng KH & CN ®Õn mét chÝnh s¸ch dùa trªn quan ®iÓm mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®ãng vai trß nh÷ng t¸c nh©n tham gia vµo ho¹t ®éng KH &CN . -Trong néi dung c¸c chÝnh s¸ch ®· dµnh mèi quan t©m ®¸ng kÓ tíi ph¸t triÓn c«ng nghÖ.Trong hÖ thèng chØ sè khoa häc c«ng nghÖ ®· xuÊt hiÖn m«t vµi chØ sè vÒ c«ng nghÖ trong ®ã cã chØ sè vÒ tû lÖ phÇn tr¨m c«ng nghÖ ®­îc ®æi míi. - X¸c ®Þnh râ viÖc ph¸t triÓn KH vµ CN lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, mét sè nhiÖm vô nghiªn cøu c«ng nghÖ kh«ng cßn lµ bé phËn trong ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n­íc, mµ lµ bé phËn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Bé. Nhµ n­íc chØ cßn n¾m mét sè ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu c«ng nghÖ chuÈn bÞ cho sù ph¸t triÓn dµI h¹n cña ®Êt n­íc, nh­ nh÷ng nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, vËt liÖu míi, tù ®éng ho¸. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi tõ mét chÝnh s¸ch Cho khoa häc sang mét chÝnh s¸ch B»ng khoa häc. . 2.Nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ triÓn khai ( Research and Develoment- R & D ) 2.1 Thay ®æi c¬ cÊu XH cña c¸c tæ chøc còng nh­ c¬ cÊu cña chÝnh c¸c tæ chøc R & D. - ChuyÓn tõ viÖc chØ cã Nhµ n­íc tiÕn hµnh ho¹t ®éng R & D sang viÖc cho phÐp thµnh lËp c¸c tæ ch­cs R & D thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. - ChuyÓn tõ viÖc chØ cho phÐp c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc ho¹t ®éng víi mét chøc n¨ng nghiªn cøu khoa häc ( R ) cßn c¸c ho¹t ®«ng triÓn khai thùc nghiÖm ( D ) th× kh«ng thuéc chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan nghiªn cøu sang viÖc cho phÐp c¸c c¬ quan nghiªn cøu KH cña Nhµ n­íc ®­îc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng triÓn khai, ®­îc ký kÕt vµ thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò KH vµ nghiªn cøu víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. 2.2 §a d¹ng ho¸ nguån tµi chÝnh cung cÊp cho tæ chøc. - C¸c chÝnh s¸ch vÒ c¬ cÊu nguån tµi chÝnh ®· dÇn dÇn cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc kh«ng cßn lµ nguån duy nhÊt mµ cßn cã c¸c nguån tõ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp còng nh­ nhiÒu lo¹i ®èi t¸c kh¸c nhau trong x· héi. Sù më réng quan hÖ hîp t¸c Quèc tÕ lµm xuÊt hiÖn nhiÒu nguån tµI trî tõ c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c tæ cøc quèc tÕ , c¸c tæ chøc nh©n ®¹o. NhiÒu nguån tµI trî ChÝnh phñ còng bæ sung thªm nh÷ng nguån lùc quan träng cho c¸c tæ chøc R & D. Ngoµi ra, trong mét sè tr­êng hîp, c¸ tæ chøc R & D vÒ c«ng nghÖ ®· m¹nh d¹n sö dông vèn vay ®Ó thùc hiÖn nh÷nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thö ®Ó lµm chñ c«ng nghÖ tr­íc khi bµn giao cho s¶n xuÊt. 2.3 CÊu tróc l¹i tæ chøc R & trong ®ã cã D -§· tiÕn hµnh “ s¾p xÕp l¹i ” c¸c viÖn nghiªn cøu , trong ®ã cã viÖc x¸c ®Þnh mét sè viÖn ®­îc ng©n s¸ch Nhµ n­íc bao cÊp. Cßn l¹i c¸c viÖn ph¶I tù t×m kiÕm c¸c hîp ®ång vµ c¸c nguån tµi trî kh¸c nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 3.§æi míi chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý c«ng nghÖ ViÖc qu¶n lý c«ng nghÖ ®­îc bæ sung phï hîp ®Æc ®iÓm cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Néi dung qu¶n lý c«ng nghÖ kh«ng chØ cßn giíi h¹n trong ph¹m vi “ 3 mÆt c«ng t¸c “ ( Ban hµnh vµ qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn kü thuËt trong s¶n xuÊt ; Qu¶n lý ®o l­êng ; Qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm ) nh­ tr­íc kia, mµ ®· ®­îc më réng thªm nhiÒu chØ tiªu nh­: kiÓm so¸t c«ng nghÖ theo c¸c tiªu chuÈn vÒ tÝnh tiªn tiÕn vµ « nhiÔm m«i tr­êng; ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ theo tû lÖ s¶n phÈm cã thÓ giµnh thÕ m¹nh c¹nh tranh trong n­íc vµ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi... 4. ¦u tiªn ph¸t triÓn nh©n lùc cho ho¹t ®éng KH & CN C¸c chÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· chó träng tíi viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ nh©n lùc cã tr×nh ®é ®¹I häc trë lªn. II. Nh÷ng thµnh tùu cña KH & CN ®¹t ®­îc do thùc hiÖn nh÷ng chuyÓn ®æi trong chÝnh s¸ch kh & cn HÖ thèng KH & CN ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn §Õn nay n­íc ta ®· cã mét lùc l­îng KH & CN t­¬ng ®èi ®«ng ®¶o víi kho¶ng trªn 1 triÖu c¸n bé tèt nghiÖp ®¹I häc vµ cao ®¼ng, 10 ngh×n c¸n bé cã tr×nh ®é trªn ®¹I häc, kho¶ng 1.3 triÖu cã tr×nh ®é trung cÊp kü thuËt vµ kho¶ng 2.8 triÖu c«ng nh©n kü thuËt. Cïng víi ®éi ngò ®«ng ®¶o ®ã chóng ta ®· x©y dùng ®­îc mét m¹ng l­íi trªn 100 tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng, h¬n 500 tæ chøc nghiªn cøu triÓn khai trªn ph¹m vi c¶ n­íc. C¬ së h¹ tÇng KH & CN nh­ c¸c trung t©m nghiªn cøu, c¸c phßng thÝ nghiÖm, c¸c trung t©m th«ng tin KH & CN, th­ viÖn ... còng ®­îc t¨ng c­êng vµ n©ng cÊp. HÖ thèng qu¶n lý Nhµ n­íc còng ®· ®­îc thiÕt lËp réng kh¾p tõ TW ®Õn ®Þa ph­¬ng. 2.KH & CN ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ trong ph¸t triÓn KT- XH ®Êt n­íc Víi tiÒm lùc KH & CN ®· t¹o dùng ®­îc, lùc l­îng KH & CN n­íc ta trong c¸c c¬ quan nghiªn cøu - triÓn khai, gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ khu vùc s¶n xuÊt, dÞch vô ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn KT-XH trong h¬n 10 n¨m ®æi míi võa qua. Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n nhê b­íc ®æi míi ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn, cËp nhËt kiÕn thøc míi , ®· gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng luËn cø khoa häc cho c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, c¬ chÕ, biÖn ph¸p qu¶n lý cña §¶ng vµ Nhµ n­íc liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hoa, x· héi cña ®Êt n­íc. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu trong lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn, KH kü thuËt ®· cã nhiÒu ®ãng gãp quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n­íc ®· gãp phÇn x©y dùng luËn cø khoa häc cho c¸c ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn vïng vµ l·nh thæ. NhiÒu nghiªn cøu trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp ®· t¹o ra gièng c©y trång, vËt nu«i cã chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt cao, gãp phÇn ®­a n­íc ta tõ nhËp khÈu l­¬ng thùc trë thµnh mét n­íc xuÊt khÈu l­¬ng thùc...V× vËy trong nh÷ng n¨m qua, KH & CN viÖt nam ®· gãp phÇn tiÕp thu, lµm chñ nhanh chãng nhiÒu c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®­îc chuyÓn giao tõ n­íc ngoµi ®· phÇn nµo ®ãng gãp cho ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña ViÖt nam trong thêi gian qua. 3.Gãp phÇn ph¸t triÓn nh©n lùc KH & CN. KH & CN ViÖt nam trong nh÷ng n¨m qua còng gãp phÇn vµo viÖc ®µo t¹o nh©n lùc KH & CN, cung cÊp mét sè l­îng lín nh©n lùc tr×nh ®é trung cÊp, ®¹i häc, trªn ®¹i häc ë nhiÒu lÜnh vùc chuyªn m«n kh¸c nhau gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸... ®Êt n­íc. 4.HÖ thèng qu¶n lý KH & CN cã nh÷ng yÕu tè ®æi míi. C¬ chÕ qu¶n lý KH & CN ®· b­íc ®Çu ®æi míi theo h­íng phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan NC-TK g¾n kÕt h¬n trong s¶n xuÊt vµ dÞch vô. iii.nh÷ng tån t¹I cña chÝnh s¸ch KH & CN 1.Mét sè bÊt cËp vÒ chÝnh s¸ch trªn tæng thÓ. - ThiÕu sù ph©n cÊp, ph©n c«ng râ rµng, sù ®IÒu hoµ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ KH & CN, gi÷a c¬ quan qu¶n lý TW vµ ®Þa ph­¬ng dÉn ®Õn chång chÐo chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm, kh«ng thèng nhÊt trong viÖc ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch. - Ph¸t triÓn vÒ nhËn thøc ®èi víi vai trß KH - CN kh«ng ®ång ®Òu tõ ®ã dÉn ®Õn sù kh«ng ®ång bé trong hÖ thèng chÝnh s¸ch. - Ch­a cã chÝnh s¸ch m¹nh mÏ, ­u tiªn ®èi víi viÖc s¸ng t¹o vµ ¸p dông thµnh tùu nghiªn cøu c«ng nghÖ m¹nh giµnh thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. - Cßn nhiÒu bÊt cËp trong qu¶n lý ho¹t ®éng R & D. + ChÝnh s¸ch kinh tÕ ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch ®Çu t­, chÝnh s¸ch thuÕ , chÝnh s¸ch tÝn dông, chÝnh s¸ch nhËp khÈu ch­a khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tÝch cùc øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc & c«ng nghÖ. + C¸c chÝnh s¸ch vÓ tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng R & D cßn nhiÒu bÊt cËp; thiÕu phèi hîp ®ång bé, ch­a quan t©m ®Õn phÇn con ng­êi, phÇn th«ng tin , phÇn tæ chøc: Vèn ®Çu t­ thÊp; ch­a cã chÝnh s¸ch phï hîp; c¸c chÝnh s¸ch ®· ®æi míi nh­ng cßn chËm;ch­a h×nh thµnh hÖ thèng qu¶n lý KH & CN phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng... + ChÝnh s¸ch nguån nh©n lùc ch­a t¹o ra biÕn ®æi m¹nh vÒ chÊt l­îng c¸n bé KH & CN phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn chung trªn thÕ giíi. 2.Nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm vÒ KH & CN n­íc ta do nh÷ng tån t¹i trong chÝnh s¸ch KH & CN t¹o ra -Tr×nh ®é l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt - §éi ngò c¸n bé KH & CN kh¸ ®«ng nh­ng cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, bÊt hîp lý vÒ c¬ cÊu, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi, ®Èy m¹nh CNH - H§H ®Êt n­íc. - M¹ng l­íi c¬ quan NC & TK cña n­íc ta cßn nhiÒu bÊt hîp lý - HÖ thèng dÞch vô KH & CN cßn yÕu kÐm. - HÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cßn nhiÒu bÊt cËp, chÊt l­îng cßn thÊp. - Mèi liªn hÖ gi÷a hÖ thèng KH & CN vµ hÖ thèng KT - XH cßn yÕu. -Tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ chËm rÊt nhiÒu so víi tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. iv.Mét sè gi¶I ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch KH & CN n­íc ta -Ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ KH & CN gi÷a bé KH CN & MT víi c¸c bé qu¶n lý tæng hîp kh¸c kh¾c phôc hiÖn t­îng chång chÐo m©u thuÉn nhau cña c¸c chÝnh s¸ch KH & CN. - C¸c chÝnh s¸ch vÒ chi cho KH & CN cÇn ph¶i theo thø tù ­u tiªn mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi ®¶m b¶o t¨ng chi NSNN cho ho¹t ®éng KH & CN cao h¬n møc t¨ng GDP Ýt nhÊt lµ 2 lÇn. -Thùc hiÖn x· héi ho¸ ®Çu t­ cho KH &CN . KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®Çu t­ tµi chÝnh cho KH & CN dùa trª c¸c chÝnh s¸ch sau: + ChÝnh s¸ch tµi chÝnh khuyÕn khÝch h×nh thµnh tæ chøc KH & CN trong c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ c¸c lÜnh vùc thuéc h­íng ­u tiªn, träng ®IÓm. + Cho phÕp sö dông lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®Ó chi hco ho¹t ®éng ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi s¶n phÈm, nghiªn cøu triÓn khai... + ¸p dông chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ nhËp khÈu c¸c dông cô thiÕt bÞ, vËt t­, tµi liÖu dïng cho ho¹t ®éng KH & CN. Gi¶m thuÕ VAT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi DN trong giai ®o¹n ®Çu ®ua c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi c¸c thu nhËp vÒ ph¸t minh s¸ng chÕ, mÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp víi c¸c c¬ së nghiªn cøu khoa häc n«ng nghiÖp sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lµm thÝ nghiÖm. + Më réng kh¶ n¨ng vai trung vµ dµi h¹n cho c¸c DN phï hîp víi chu kú ®æi míi c«ng nghÖ cña tõng nghµnh. - §èi víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc KH & CN + Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc ®µo t¹o nh©n lùc KH & CN, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®æi míi c¬ cÊu ®µo t¹o nh©n lùc KH & CN. + C¶i tiÕn chÝnh s¸ch vÒ thu nhËp ®èi víi c¸n bé KH & CN, ®¶m b¶o thu nhËp cña c¸n bé KH & CN ®ñ taÝ SX më réng søc lao ®éng. Cã chÕ ®é th­ëng ­u ®·i v¬Ý c¸c c«ng tr×nh KH cã kh¶ n¨ng øng dông cao trong ®êi sèng XH. + Cã c¸c chÕ ®é ­u ®·i nh»m thu hót c¸c nhµ khoa häc VN ë n­íc ngoµi vÒ n­íc tham gia vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu KH, chuyÓn giao c«ng nghÖ, sö dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ míi... Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2003 Sinh viªn thùc hiÖn Hoµng TuÊn Anh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docẢnh hưởng của chính sách kinh tế - xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp.doc