Bài tập lớn hệ thống quản lý tiền gởi thanh toán ngân hàng

Giảng viên: Phạm Thị Quỳnh Nhóm SV :TrÇn Đăng Doanh, Nguyễn Chí Công, Đoàn Quang Hưng Lớp :k55b-cntt III. THIẾT KẾ 1. THIẾT KẾ DỮ LIỆU 1.1 THIẾT KẾ VẬT LÝ DỮ LIỆU : LOAISOTAIKHOAN (MALOAITK, TENLOAITK, LAISUAT) SOTK ( MASOTK, MAKH, SODUTK, LAITRICHLUY ) KHACHHANG ( MAKH, HOTENKH, DIACHI, SODIENTHOAI, SOCMND, EMAIL ) GIAODICH ( MAGD , MALOAIGD, MASOTK, MANV, NGAYGD , SOTIEN ) LOAIGD ( MALOAIGD, TENLOAIGD )y NHANVIEN ( MANV, MASOTK, TENNV, CHINHANH ) 1.2 MÔ TẢ RÀNG BUỘC TOÀN VẸN - LOAISOTAIKHOAN : Trong bảng mỗi ngân hàng có rất nhiều cac hình thức giao dịch nên sẽ có một Mã lọai tài khỏan để phân biệt với các loại giao dịch đó ứng với mỗi Mã loại tài khỏan sẽ có Tên lọai tài khỏan và có nhiều Sổ Tài khỏan. Mỗi loại tài khoản có nhiều Số tài khoản. - SOTK : Mỗi sổ tài khỏan sẽ lưu thông tin một khách hàng, số dư Tài khoản , lãi suất trích luỹ của khách hàng . Mỗi số tài khoản co thể co nhiều Giao dịch - KHACHHANG : Lưu hông tin của khách hàng : Họ tên khách hàng, Địa Chỉ, Số điện thoai, Số CMND, Email. - GIAODICH : Mỗi Giao dịch đều phân biệt nhau thông qua một Mã giao dịch và ứng với Số tiền và ngày giao dịch. - LOAIGD : mỗi loại giao dịch phân biệt bằng mã loại giao dịch và ứng với tên của mỗi loại. Một loại giao dịch có thể có nhiều Giao Dịch - NHANVIEN : Mỗi nhân viên được phân biệt với nhau bằng Mã nhân viên và mỗi nhân viên có thể mở được nhiều tài khoản và thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, khi mở TK và thực hiện giao dịch nhân viên phải lưu lại số tên và Tên chi nhánh trong phiếu chi và thu

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2498 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn hệ thống quản lý tiền gởi thanh toán ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội Khoa CNTT BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG Giảng viên: Phạm Thị Quỳnh Nhóm SV :TrÇn Đăng Doanh, Nguyễn Chí Công, Đoàn Quang Hưng Lớp :k55b-cntt Nhãm tr­ëng: TrÇn Đăng Doanh PHẦN:Ph©n tÝch hÖ thèng A.Mét s« yªu cÇu chøc n¨ng cÇn ®¹t cña hÖ thèng a) Một số qui định Quản lý TGTT là những công việc được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Bộ phận Kế toán thanh toán, chỉ có những nhân viên có quyền hạn mới được thi hành các nghiệp vụ TGTT. Tuỳ theo cấp độ chức vụ mà người nhân viên có những quyền hạn khác nhau. Do đó có những ràng buộc phát sinh như: Việc đóng mở tài khoản do nhân viên có thẩm quyền quyết định. Những người có thẩm quyền mới được phép phong tỏa và giải tỏa (một phần hay toàn phần) tài khoản của khách hàng. Khi tài khoản bị đóng thì người không có trách nhiệm không thể truy cập được. Tất cả các nghiệp vụ đều thực hiện qua mã nghiệp vụ. Chỉ có trưởng phòng kế toán trung ương hoặc người được ủy quyền được phép định nghĩa và thay đổi mã nghiệp vụ và quy tắc hạch b) Lưu trữ +    Thông tin khách hàng (tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại, fax, loại khách hàng, các thông tin về vốn kinh doanh, vốn cố định, giấy phép kinh doanh nếu khách hàng có tư cách pháp nhân là doanh nghiệp). +    Tài khoản TGTT (loại tài khoản, tên tài khoản, tình trạng, số dư nợ, số dư có, ngày mở tài khoản, tích số lãi có, tích số lãi nợ). +    Thông tin giao dịch (số bút toán, ngày giao dịch, số tiền giao dịch, loại giao dịch). +    Chi nhánh (tên chi nhánh, địachỉ, điện thoại). +    Nhân viên (họ tên, chức vụ). c) Tra cứu +    Thông tin của tài khoản. +    Các giao dịch phát sinh. +    Thông tin của khách hàng. d) Tính toán +    Lãi suất của Tiền gởi thanh toán. +    Số tiền còn lại của tài khoản sau mỗi lần giao dịch. +    Chuyển đổi ngoại tệ. e)Bảo mật +    Các thông tin chỉ được thay đổi khi người quản lý có đủ quyền hạn (username và password) B.Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ d÷ liÖu 1.BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng: HTQL TI£N G¦I TT HTQL TI£N GöI THATHAN QL tµi kh¶n Truy vÊn tt Phong to¶ tk §ãng tk HC tt QL tµi kho¶n g XL giao dÞch Rót/CK QL l·i TÝnh l·i L·i ®Þnh kú L·i ®ét xuÊt L©p b¸o c¸o Chøng tõ gd BCt×nh tr¹ngtk Gëi tiÒn Nhận thÎ Kiểm tra PhiÕu ghi nî PhiÕu CT/CK 2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: 2.1BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh(Chøc n¨ng 1) 2.2BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh(Chøc n¨ng 2) 2.3BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­í ®Ønh(Chøc n¨ng 3) 2.4BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­ìi ®Ønh(Chøc n¨ng 4) 3.BiÓu ®å thùc thÓ liªn kÕt:HTTGTT KÕ ho¹ch nh©n sù: Néi dung Sinh viªn 1 Sinh viªn 2 Sinh viªn 3 Kh¶o s¸t TrÇn §¨ng Doanh NguyÔn ChÝ C«ng §oµn Quang H­ng Ph©n tich BiÓu ®å ph©n cÊp CN TrÇn §¨ng Doanh NguyÔn ChÝ C«ng BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh TrÇn §¨ng Doanh §oµn Quang H­ng BiÓu ®å luång d÷ liÖu d­íi ®Ønh (cn1) TrÇn §¨ng Doanh NguyÔn ChÝ C«ng BiÓu ®å luång d÷ liÖu d­íi ®Ønh (cn2) TrÇn §¨ng Doanh §oµn Quang H­ng BiÓu ®å luång d÷ liÖu d­íi ®Ønh (cn3) TrÇn §¨ng Doanh NguyÔn ChÝ C«ng §oµn Quang H­ng BiÓu ®å luång d÷ liÖu d­íi ®Ønh (cn4) ChuÈn ho¸ TrÇn §¨ng Doanh BiÓu ®å thùc thÓ liªn kÕt TrÇn §¨ng Doanh NguyÔn ChÝ C«ng §oµn Quang H­ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docphân tích.doc
  • dockhao sat.doc
  • docTHIET KE.doc