Bài tập lớn thông gió

BàI tập lớn thông gió. Á Tính toán nhiệt thừa. Í Chọn thông số tính toán. á nhiệt độ tính toán không khí trong nhà. Trong phân xưởng thì ta thấy có các loại hình công việc khác nhau nhưng nó bao gồm các loại công việc cụ thể là: công nhân mài, công nhân làm với máy tiện, công nhân làm việc với bể ma . thì chung quy lại ta thấy công việc ở đây là công việc nặng. Vì vậy ta chọn thông số nhiệt độ tối ưu trong nhà là 20-240C vào mùa hè, và từ 18-200C vào mùa đông. b/ nhiệt độ tính toán không khí ngoài nhà Nhiệt độ của không khí ngoài trời thì luôn thay đổi theo từng tháng trong năm nhưng ta thường chọn giá trị trung bình của các tháng trong năm. Như ở nơi thiết kế thông gió là YÊN BáI thì nhiệt dộ này ta chọn là t=32,50C. Vậy thì từ các phân tích trên thì ta chọn các giá trị tính toán như sau: Nhiêt độ không khí ngoài trời : ã Mùa Đông :tng=13,10C ã Mùa Hè: tng=32,50C Nhiệt độ không khí trong nhà: ã Mùa Đông :tt=200C ã Mùa Hè: tt=34,50C c/ Tốc độ gió : Tra theo phụ lục 3 trang 305 sách nhiệt và khí hậu học kiến trúc thì ta có vận tốc gió ở YÊN BáI là: Tốc độ gió tb trong năm (ms/) Tốc độ gió tb của tháng lạnh nhất (ms/) Tốc độ gió tb của tháng nóng nhât (ms/) 1,6 1,4 1,5 Vậy thi ta có bảng thống kê số liệu tính toán nhu sau: Mùa Hè Mùa Đông tttt0C() tttn0C() Vgms(/) tttt0C() tttn0C() Vgms(/) 34,5 32,5 1,5 20 13,1 1,4 ÍI Thông số tính toán nhiệt tổn thất qua KCBC. */Ta có công thức tính nhiệt tổn thất qua KCBC là: Q=kF t. (kcalh/) Trong đó: ã k – Hệ ssố truyền nhiệt của KCBCkcal/m2h0C ã F – Diên tích của KCBC, m2 ã t – Hiệu số nhiệt độ tính toán. 1/ Hiệu số nhiệt độ tính toán ( t) Ta có công thức tính toán nhiệt độ tính toán : trong đó : là nhiệt độ tính toán không khí bên trong nhà. là nhiệt độ tính toán không khí bên ngoài nhà. : là hệ số kể đến vị trí của KCBC đối với không khí ngoài trợitrờng trường hợp này ta tính toán với tường và mái tiếp xúc trực tiếp với không khí ngoài trời lên hệ số ) 2/ Diện tích của KCBC. ã Cấu tạo cửa sổ: b x h = 0,8 x 1,4 (m x m) ã Cấu tạo cửa đi: b x h =2,4 x 3 (m x m) ã Cấu tạo cửa mái: b x h = 96 x 1 (m x m) ã Cấu tạo của nhà: Chiều dài: 96 m. Chiều rộng: 48 m. Chiều cao: 5 m

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2527 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập lớn thông gió, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BµI tËp lín th«ng giã. A/ TÝnh to¸n nhiÖt thõa. I/ Chän th«ng sè tÝnh to¸n. a/ nhiÖt ®é tÝnh to¸n kh«ng khÝ trong nhµ. Trong ph©n x­ëng th× ta thÊy cã c¸c lo¹i h×nh c«ng viÖc kh¸c nhau nh­ng nã bao gåm c¸c lo¹i c«ng viÖc cô thÓ lµ: c«ng nh©n mµi, c«ng nh©n lµm víi m¸y tiÖn, c«ng nh©n lµm viÖc víi bÓ m¹… th× chung quy l¹i ta thÊy c«ng viÖc ë ®©y lµ c«ng viÖc nÆng. V× vËy ta chän th«ng sè nhiÖt ®é tèi ­u trong nhµ lµ 20-240C vµo mïa hÌ, vµ tõ 18-200C vµo mïa ®«ng. b/ nhiÖt ®é tÝnh to¸n kh«ng khÝ ngoµi nhµ NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ngoµi trêi th× lu«n thay ®æi theo tõng th¸ng trong n¨m nh­ng ta th­êng chän gi¸ trÞ trung b×nh cu¶ c¸c th¸ng trong n¨m. Nh­ ë n¬i thiÕt kÕ th«ng giã lµ Y£N B¸I th× nhiÖt dé nµy ta chän lµ t=32,50C. VËy th× tõ c¸c ph©n tÝch trªn th× ta chän c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n nh­ sau: 5Nhiªt ®é kh«ng khÝ ngoµi trêi : Mïa §«ng :tng=13,10C Mïa HÌ: tng=32,50C 5NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong nhµ: Mïa §«ng :tt=200C Mïa HÌ: tt=34,50C c/ Tèc ®é giã : Tra theo phô lôc 3 trang 305 s¸ch nhiÖt vµ khÝ hËu häc kiÕn tróc th× ta cã vËn tèc giã ë Y£N B¸I lµ: Tèc ®é giã tb trong n¨m (m/s) Tèc ®é giã tb cña th¸ng l¹nh nhÊt (m/s) Tèc ®é giã tb cña th¸ng nãng nh©t (m/s) 1,6 1,4 1,5 VËy thi ta cã b¶ng thèng kª sè liÖu tÝnh to¸n nhu sau: Mïa HÌ Mïa §«ng tttt(0C) tttn(0C) Vg(m/s) tttt(0C) tttn(0C) Vg(m/s) 34,5 32,5 1,5 20 13,1 1,4 II/ Th«ng sè tÝnh to¸n nhiÖt tæn thÊt qua KCBC. */Ta cã c«ng thøc tÝnh nhiÖt tæn thÊt qua KCBC lµ: Q=k.F.t. (kcal/h) Trong ®ã: k – HÖ ssè truyÒn nhiÖt cña KCBC.kcal/m2h0C. F – Diªn tÝch cña KCBC, m2 t – HiÖu sè nhiÖt ®é tÝnh to¸n. 1/ HiÖu sè nhiÖt ®é tÝnh to¸n (t) Ta cã c«ng thøc tÝnh to¸n nhiÖt ®é tÝnh to¸n : trong ®ã : lµ nhiÖt ®é tÝnh to¸n kh«ng khÝ bªn trong nhµ. lµ nhiÖt ®é tÝnh to¸n kh«ng khÝ bªn ngoµi nhµ. : lµ hÖ sè kÓ ®Õn vÞ trÝ cña KCBC ®èi víi kh«ng khÝ ngoµi trêi.(trong tr­êng hîp nµy ta tÝnh to¸n víi t­êng vµ m¸i tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ ngoµi trêi lªn hÖ sè ) 2/ DiÖn tÝch cña KCBC. CÊu t¹o cöa sæ: b x h = 0,8 x 1,4 (m x m) CÊu t¹o cöa ®i: b x h =2,4 x 3 (m x m) CÊu t¹o cöa m¸i: b x h = 96 x 1 (m x m) CÊu t¹o cña nhµ: qChiÒu dµi: 96 m. qChiÒu réng: 48 m. qChiÒu cao: 5 m Dùa vµo mÆt b»ng th× ta cã ®­îc diÖn tÝch cña c¸c kCBC nh­ sau:®v: m2 H­íng Lo¹i §«ng T©y B¾c Nam Fcs 16 cöa 14 cöa 8 cöa 4 cöa Fc® 0 2 cöa ra vµo 2 cöa ra vµo 1 cöa ra vµo Ft 462,08 449,92 216,64 228,32 Fcm 0 0 0 Chó thÝch: Víi Ft=Fcs - Fc®, Vµ diÖn tÝch cña m¸i lµ Fm=96 x 48 =4608 m2 Cßn khi tÝnh to¸n víi nÒn th× ta chia nÒn ra lµm 4 gi¶i mçi gi¶ cã bÒ réng vµ bÒ ngang lµ 2m khi ®ã th× ta tÝnh ®­îc diÖn tÝch cña nÒn lµ:Fn=f1+f2+f3+f4(m2) f1=, f3= f2=, f4= VËy th× ta cã: Fn=576 + 528 + 496 + 3024 = 4624 m2 3/ HÖ sè truyÒn nhiÖt cña KCBC.(k) Ta cã: k=. Trong ®ã: lµ hÖ sè trao ®æi nhiÖt cña bÒ mÆt bªn trong cña KCBC.(kcal/m2h0C) lµ hÖ sè trao ®æi nhiÖt cña bÒ mÆt bªn ngoµi cña KCBC. .(kcal/m2h0C) :lµ bÒ dµy c¸c líp vËt liÖu trong KCBC. lµ hÖ sè d·n nhiÖt trong mçi líp vËt liÖu.(tra Phô lôc 2 trang 377) h HÖ sè trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt trong cña KCBC(t) .(kcal/m2h0C) Ta thÊy bÒ mÆt trong cña t­êng, sµn, trÇn lµ bÒ mÆt nh½n th× ta cã t=7,5 hHÖ sè trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt trong cña KCBC(n) .(kcal/m2h0C) Do bÒ mÆt ngoµi tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ ngoµI lªn ta chänn=20 a/ X¸c ®Þnh hÖ sè k tÝnh to¸n víi t­êng. T­êng cÊu t¹o bao gåm 3 líp: V÷a tr¸t mÆt ngoµi ,0,75.(kcal/m2h0C) G¹ch ®Æc,0,7.(kcal/m2h0C) V÷a tr¸t mÆt trong ,0,6 (kcal/m2h0C) VËy th× ta cã: kt= b/ HÖ sè k tÝnh to¸n víi cöa. CÊu t¹o cña ra vµo lµ cöa mét líp kÝnh khung thÐp th× ta cã (kcal/m2h0C) Lªn ta cã: kcr=(kcal/m2h0C) · CÊu t¹o cöa sæ lµ cöa ssæ mét líp khÝnh khung thÐp gièng cöa ®i lªn ta còng lÊy kcr=kcs=5,32 (kcal/m2h0C) · Cßn víi cöa m¸i th× ta cã cÊu t¹o cöa m¸i gièng nh­ lµ cöa ®i vµ cöa sæ tóc lµ kcm=5,32 (kcal/m2h0C) c/ HÖ sè k tÝnh to¸n víi m¸i Theo cÊu t¹o cña nhµ c«ng nghiÖp th× ta cã cÊu t¹o m¸i lµ m¸i t«n mµu th× ta cã (kcal/m2h0C) km= (kcal/m2h0C) d/ HÖ sè k tÝnh to¸n víi nÒn: CÊu t¹o nÒn bao gåm : G G¹ch mem. G V÷a xi m¨ng. G Bª t«ng g¹ch vì. G §Êt ®Çm chÆt. Nhµ ph©n x­ëng víi c¸c thiÕt bÞ nh­ lµ lß nung hay m¸y mµi th× ta chän nÒn nµy lµ nÒn kh«ng c¸ch nhiÖt vµ nhuÖt vËy th× ta cã c¸c hÖ sè k víi c¸c gi¶i nh­ sau: §èi víi d¶i 1: R1= 2,5 m2h0C/kcal ; k1 = 0,4 kcal/ m2h0C §èi víi d¶i 2: R2= 5 m2h0C/kcal ; k2 = 0,2 kcal/ m2h0C §èi víi d¶i 3: R3= 10 m2h0C/kcal ; k3 = 0,1 kcal/ m2h0C §èi víi d¶i 4: R4= 16,7 m2h0C/kcal ; k4 = 0,06 kcal/ m2h0C VËy ta cã b¶ng tÝnh hÖ sè k cña c¸c lo¹i KCBC nh­ sau: HÖ sè kt kcs=kc®=kcm km kn k (kcal/m2h0C) 1,82 5,32 5,45 Phô thuéc vµo tõng gi¶i III/ TÝnh to¸n nhiÖt qua KCBC: a/ Mïa §«ng : =20 – 13,1=6,90C Tæn thÊt H­íng Tæn thÊt nhiÖt: (kcal/h) Qcs Qc® Qt Qcm §«ng 657,81 0 5802,80 5285,95 T©y 575,58 528,59 5650,10 B¾c 328,9 528,59 2720,56 Nam 164,45 264,29 2867,24 1726,74 1321,45 17040,7 5285,95 28374,84 §èi víi m¸i th× ta cã: Tæn thÊt nhiÖt: Qm= §èi víi nÒn th× ta cã: Tæn thÊt nhiÖt: Qn= VËy th× ta cã Qn= 3912,57 (kcal/h). Nh­ vËy tæng tæn thÊt nhiÖt qua KCBC cña nhµ vµo mïa §«ng sÏ lµ: b/ Mïa HÌ : =34,5 – 32,5 =20C Khi biÕt tæn thÊt nhiÖt vµo mïa ®«ng, ta cã thÓ tÝnh tæn thÊt nhiÖt cho mïa hÌ b»ng c«ng thøc hiÖu chØnh sau: , [kcal/h]. Trong ®ã: : l­îng nhiÖt tæn thÊt qua kÕt cÊu vµo mïa hÌ, [kcal/h] ,: hiÖu sè nhiÖt ®é tÝnh to¸n vµo mïa hÌ vµ mïa ®«ng, [0C] = - =205,57.103 – 173,28384.103 = 32,287.103 kcal/h QHtt= VËy tæng tæn thÊt nhiÖt qua KCBC vµo mïa HÌ sÏ lµ: IV/ TÝnh to¸n rß giã qua c¸c KCBC. Giã rß vµo nhµ qua c¸c khe cöa thuéc phÝa ®ãn giã vµ giã sÏ ®i ra ë phÝa khuÊt giã. Khi giã vµo nhµ, trong nhµ sÏ mÊt ®i mét l­îng nhiÖt ®Ó lµm nãng l­îng kh«ng khÝ l¹nh ®ã tõ tng tíi tt. L­îng nhiÖt tiªu hao ®Ó lµm nãng kh«ng khÝ vµo nhµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: [Kcal/h] Trong ®ã: L: l­u l­îng giã lïa vµo nhµ qua khe cöa: L=g.l.a [Kg/h] g: l­îng kh«ng khÝ lät vµo trªn 1m dµi khe cöa cïng lo¹i, [kg/mh] l: tæng chiÒu dµi khe cöa ®ãn giã, [m] a: hÖ sè phô thuéc vµo c¸c lo¹i cöa: + cöa sæ 1 líp khung thÐp: a = 0,65 + cöa ®i 1 líp khung thÐp: a = 2 0,24: tØ nhiÖt cña kh«ng khÝ, [kcal/kg0C] Ta chØ tÝnh tæn thÊt do rß giã qua cöa sæ vµ cöa ®i cßn cöa m¸i cã nhiÖm vô th«ng giã tù nhiªn nªn kh«ng tÝnh. 1/ TÝnh cho mïa §«ng: Th¸ng l¹nh nhÊt ta chän lµ th¸ng 1, th× ta cã vËn tèc giã trong th¸ng l¹nh nhÊt lµ víi h­íng giã lµ h­íng §«ng theo h×nh vÏ thiÕt kÕ( Tra b¶ng trong s¸ch nhiÖt & khÝ hËu häc kiÕn tróc ). Tra b¶ng & néi suy trªn 1 m chiÒu dµi th× ta cã:Lro=5,075 m3/h.m l­u l­îng giã lïa vµo trong nhµ qua khe cöa trªn 1 m chiÒu dµi lµ: m3/h.m trªn 1 m Tæng chiÒu dµi c¸c khe cöa cña mÆt t­êng h­íng §«ng víi 16 cöa sæ lµ: l = 16 x (0,8 + 1,4) x 2 = 70,4 [m] VËy th× ta cã tæng l­îng giã vµo trong nhµ qua khe cöa trªn 70,4 m chiÒu dµi lµ: m3/h.m VËy ta cã l­¬ng nhiÖt do ro giã vµo mïa §«ng lµ: Qrßgiã=111,51 kcal/h 2/ TÝnh cho mïa HÌ: Th× vËn tèc cña mïa HÌ lµ v = 1,5 m/s . Tra b¶ng & néi suy trªn 1 m chiÒu dµi th× ta cã:Lro(m3/h.m) l­u l­îng giã lïa vµo trong nhµ qua khe cöa trªn 1 m chiÒu dµi lµ: Khi vËn tèc giã v=1 m/s th× Lrp=4 m3/h.m Khi vËn tèc giã v=2 m/s th× Lrp=6,5 m3/h.m Néi suy ta cã: v=1,5Lro=5,25 m3/h.m L­u l­îng giã lïa vµo trong nhµ qua khe cöa trªn 1 m chiÒu dµi lµ: Lro=5,25 x 0,65 = 3,4125 m3/h.m VËy th× ta cã tæng l­îng giã vµo trong nhµ qua khe cöa trªn 70,4 m chiÒu dµi lµ: m3/h.m VËy ta cã l­¬ng nhiÖt do ro giã vµo mïa HÌ lµ: Qrßgiã=397,8 kcal/h V/ TÝnh to¸n to¶ nhiÖt trong nhµ s¶n xuÊt C¸c thiÕt bÞ to¶ nhiÖt trong nhµ bao gåm : Sè liÖu Tªn thiÕt bÞ KÝch th­íc (m) NhiÕt ®é lµm viÖc (0C) M¸y tiÖn 400 x 450 x 600 M¸y mµi sè 1 400 x 600 x 600 M¸y mµi sè 2 400 x 600 x 600 BÓ n­íc nãng 600 x 800 x 1200 65(0C) BÓ m¹ 600 x 600 x 1200 70(0C) Lß sÊy 600 x 800 x 1600 900(0C) Lß nung 800 x 1400 x 2600 1100(0C) 1/ To¶ nhiÖt do ®éng c¬: trong ®ã: - N lµ c«ng suÊt l¾p ®Æt cña ®éng c¬ ®iÖn, KW - K0lµ hÖ sè yªu cÇu ®èi víi ®éng c¬ ®iÖn - víi : HÖ sè hiÖu dông cña ®éng c¬ ®iÖn. a – HÖ sè hiÖu chØnh kÓ ®Õn t¶i träng lµm viÖc cña ®éng c¬. Hay ta cã thÓ tÝnh to¸n l­îng nhiÖt to¶ ra tõ c¸c ®éng c¬ theo c«ng thøc : Q§C= (V - 1) Trong ®ã: - N : lµ c«ng xuÊt cña ®éng c¬.W - : lµ hÖ sè sö dông c«ng xuÊt = 0,7 - 0,9. - : hÖ sè t¶i tränglÊy tõ 0,5 – 0,8. - : hÖ sè lµm viÖc ®ång thêi cña ®éng c¬ tõ 0,5 – 1. - : hÖ sè chuyÓn biÕn c¬ n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng lÊy tõ 0,1 - 1. - : hiÖu suÊt cña ®éng c¬ ®iÖn t­ 0,75 – 0,92. X¸c ®Þnh N: Tõ b¶ng thèng kª c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc cña nhµ m¸y th× ta cã ®­îc c¸c sè liÖu sau: M¸y mµi sè 1: N= 1,1 KW. M¸y mµi sè 2: N= 1,1 KW. M¸y tiÖn : N= 1,1 KW. Qu¹t m¸t di ®éng : N =1,7 KW. Qu¹t lµm m¸t : N = 3 KW. Qu¹t lµm m¸t : N = 1 KW. Qu¹t lµm cho bÓ m¹ : N = 1 KW. Qu¹t lµm cho lß sÊy : N = 1,7 KW. Qu¹t lµm cho lß nung: N = 3 KW. Qu¹t lµm cho bÓ n­íc nãng : N = 1 KW. VËy th× ta cã tæng c«ng xuÊt cña c¸c ®éng c¬ lµ:N§C= 15,7 [Kw] theo c«ng thøc V-1 th× ta cã: Q§C=W Hay Q§C=3,36 KW=2889,6 kcal/h. 2/ To¶ nhiÖt do ng­êi: Ta cã thÓ tÝnh to¸n l­îng nhiÖt nµy theo c«ng thøc sau: Qh=x n Trong ®ã: - hÖ sè0 kÓ ®Õn c­êng ®é lµm viÖc trong tr­êng hîp nµy ta lÊy b»ng1,15(®èi víi c«ng viÖc nÆng) - hÖ sè kÓ ®Ðn ¶nh h­ëng cña quÇn ¸o n – lµ sè ng­êi lµm viÖc trong phßng.(n = 61 ng­êi) vk – vËn tèc chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ trong phßng. tp – nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong phßng. a/ §èi víi mïa HÌ th× ta cã nh­ sau: vk = 1,5 m/s =0,65 tp = 34,5 0C =1,15 Qh=1,15 . 0,65 . (2,5 + 10,3.).(35 – 34,5) x 61 Qh= 344,65 kcal/h b/ §èi víi mïa §«ng th× ta cã nh­ sau: vk = 1,4 m/s =0,4 tp = 20 0C =1,15 Qh=1,15 . 0,4 . (2,5 + 10,3.).(35 – 20) x 61 Qh= 6181,74 kcal/h 3/ To¶ nhiÖt do chiÕu s¸ng: Khi tÝnh to¸n nhiÖt to¶ ra do chiÕu sang th× ta tãnh to¸n theo diÖ tÝch phßng. Tøc lµ ta cã c«ng thøc sau QCS=a . F Trong ®ã : a – tiªu chuÈn th¾p s¸ng. W/ m2 F – diÖn tÝch mÆt sµn cña phßng(lÊy b»ng diªn tÝch nÒn) Tra b¶ng th× ta cã ®­îc gi¸ trÞ a. Víi ph©n x­ëng kh«ng x¸c ®Þnh râ sè bãng ®Ìn ta lÊy a = 18 ¸ 24 W/m2 sµn. Ta chän a=20 W/m2 =20.10-3KW DiÖn tÝch F = Fn = 4624 m2 QCS=20.10-3 x 4624 = 92,46 KW QCS=79532,8 kcal/h 4/ To¶ nhiÖt tõ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ch¸y: L­îng nhiÖt to¶ ra do s¶n phÈm ch¸y ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Trong ®ã: Qp – NhiÖt n¨ng lµm viÖc cña nhiªn liÖu .kcal/h G – L­îng nhiªn liÖu tiªu thô. Kg/h - HÖ sè tÝnh ®Õn sù ch¸y kh«ng hoµn toµn lÊy b»ng 0,9 – 0,97 Nhiªn liÖu ta chän ®èt lµ khÝ than th× tra b¶ng 3 – 7 trang 95 s¸ch kü thuËt th«ng giã (GS TrÇn Ngäc ChÊn) ta cã ®­îc Qp=4200 kcal/kg §ång thêi ta chän =0,9 Trong c¸c lo¹i thiÕt bÞ trong ph©n x­ëng th× chØ co 3 lo¹i thiÕt bÞ s­ dông tíi nhiªn liÖu ®èt lµ:BÓ n­íc nãng, lß sÊy, lß nung Dùa vµo c«ng suÊt cña lo¹i thiÕt bÞ lµ:1200 kg/h vµ hiÖu suÊt(90%=0.9) cña qu¸ tr×nh lµm viÖc th× ta cã thÓ tÝnh to¸n ra sè s¶n phÈm cña cña tõng lo¹i thiÕt bÞ; vµ tõ ®ã ta suy ra ®­îc sè nhiªn liÖu cÇn ®­îc sö dông Nhiªn liÖu lµm tiªu thô cña bÓ n­íc nãng lµ G = 10,80 Kg/h Nhiªn liÖu lµm tiªu thô cña lß sÊy G = 10,80 Kg/h Nhiªn liÖu lµm tiªu thô cña lß nung lµ G = 10,80Kg/h VËy th× tæng nhiªn liÖu cña 1 h lµm viÑc lµ:33,4Kg/h VËy ta cã l­îng nhiÖt to¶ ra tõ c¸c s¶n phÈm ch¸y lµ: Q = 0,9 . 4200 . 32,4 = 122472 (kcal) Þ Q = 122472 (kcal) 5/ To¶ nhiÖt trong qua tr×nh lµm nguéi c¸c sp nung nãng: To¶ nhiÖt nµy ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: q= [Cl(t1 - tnc) + r + Cr(tnc – t2)], kcal/kg Trong ®ã: Cl – TØ nhiÖt cña vËt liÖu ë thÓ láng, kcal/kg0C Cr - TØ nhiÖt cña vËt liÖu ë thÓ r¾n, kcal/kg0C t1 – NhiÖt ®é ban ®µu cña vËt liÖu tr­íc khi b¾t ®Çu nguéi 0C tnc – NhiÖt ®é nãng ch¶y c¶ vËt liªu, 0C t2 – NhiÖt ®é sau khi nguéi, 0C r – nhiÖt nãng ch¶y cñavËt liÖu, kcal/kg HoÆc lµ ta cã thÓ tÝnh to¸n theo c«ng thø sau Q =c.( t® - tc).G [kcal/h]. Trong ®ã: c: tØ nhiÖt cña vËt liÖu, lÊy ®èi víi thÐp b»ng 0,12 kcal/kg0C t® : nhiÖt ®é ban ®Çu cña vËt liÖu tr­íc khi b¾t ®Çu nguéi, 0C tc : nhiÖt ®é sau khi nguéi (lÊy b»ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong nhµ), G: träng l­îng vËt liÖu chuyÓn ®Õn trong 1 giê,kg/h Träng l­îng cña v¹t liÖu tÝnh to¸n dùa vµo c«ng suÊt cña lo¹i thiÕt bÞ vµ hiÖu suÊt cña nã.C/S = 1200 kg/h & H = 90% Þ SL = 1200 . 0,9 = 1080(kg/h) Ta cÇn tÝnh to¸n cho 2 mïa */ Mïa §«ng : tc=13,10C BÓ m¹: Q = 0,12.( 70 – 13,1).1080 = 7374 [kcal/kg] Lß sÊy: Q = 0,12.( 900 – 13,1).1080 = 114942 [kcal/kg] Lß nung: Q = 0,12.( 1100 – 13,1).1080 = 140862 [kcal/kg] BÓ n­íc nãng: Q = 0,12.( 65 – 13,1).1080 = 6726 [kcal/kg] VËy th× tæng l­îng nhiÖt lµ:Q=SQi=269904 [kcal/kg] */ Mïa HÌ : tc=200C BÓ m¹: Q = 0,12.( 70 – 20).1080 = 6480 [kcal/kg] Lß sÊy: Q = 0,12.( 900 – 20).1080 = 114048 [kcal/kg] Lß nung: Q = 0,12.( 1100 – 20).1080 = 139968 [kcal/kg] BÓ n­íc nãng: Q = 0,12.( 65 – 20).1080 = 4536 [kcal/kg] VËy th× tæng l­îng nhiÖt lµ:Q=SQi=265032 [kcal/kg] 6/ To¶ nhiÖt do c¸c lß nung : Ta cã cÊu t¹o cña lß nh­ sau: a x b x h = 800 x 12000 x 2600 mm NhiÖt ®é cua lß nung: t = 11000C. CÊu t¹o cña cña lß nung: +) chiÒu cao: 80 mm +) chiÒu réng : 50 mm. a/ To¶ nhiÖt qua bÒ mÆt xung quanh thµnh lß: CÊu t¹o thµnh lß gåm 2 líp: Líp 1: G¹ch chÞu löa: d1 = 480mm , kcal/m2h0C Líp 2: Líp c¸ch nhiÖt : d2 = 115 mm , kcal/m2h0C NhiÖt to¶ ra tÝnh theo c«ng thøc: Q=k(t1 – t4)F Trong ®ã: k – HÖ sè truyÒn nhiÖt cña thµnh lß: kcal/m2h0C F – DiÖn tÝch bÒ mÆt xung quaynh cña lß, m2 t1 – NhiÖt ®é bªn trong cña lß nung, 0C t4 – NhiÖt ®é kh«ng khÝ xung quanh, 0 J/ X¸c ®Þnh hÖ sè truyÒn nhiÖt cña thµnh lß (k): HÖ sè truyÒn nhiÖt k x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: kcal/m2h0C trong ®ã: : HÖ sè trao ®æi nhiÖt trªn bÒ mÆt trong cña cöa lß. : HÖ sè trao ®æi nhiÖt trªn bÒ mÆt ngoµi cña cöa lß. - NhiÖt ®é bªn trong cña thµnh lß lµ: tlß = t1= 1100 0C. - NhiÖt ®é cña vïng lµm viÖc lµ: tvlv = t4= 23 0C. - Ta nhËn nhiÖt ®é trªn bÒ mÆt bªn trong cña thµnh lß lµ: tbmt =t2= tlß – 50C = (1100-5)0C = 1095 0C. - Gi¶ thiÕt: NhiÖt ®é trªn bÒ mÆt ngoµi cña thµnh lß lµ: tbmn =t3= 150 0C - X¸c ®Þnh: theo c«ng thøc sau: =l(t3 – t4)0,25+ kcal/m2h0C Trong ®ã : l – lµ hÖ sè khÝch th­íc ®Æc tr­ng, phô thuéc vµo vÞ trÝ cña thµnh lß(l=2,2) Cqd – HÖ sè bøc x¹ nhiÖt quy diÔn,( Cqd=4,2 kcal/ m2hK4) VËy th× ta cã: =2,2(150 – 23)0,25+ = 15,43 kcal/m2h0C - L­îng nhiÖt to¶ ra tõ 1 m2 bÒ mÆt bªn ngoµi cña lß trong 1 giê: q’1 = a4 (t3– t4), [kcal/ m2h] q’1 = 15,43 (150 – 23) q’1 = 1959,61 [kcal/ m2h] - HÖ sè truyÒn nhiÖt cña b¶n th©n thµnh lß (kh«ng kÓ søc c¶n trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt) k1= [kcal/ m2h] - L­îng nhiÖt xuyªn qua 1 m2 thµnh lß: q’’1 = k1 (t2– t3), [kcal/ m2h] q’’1 = 0,9 (1095– 150) q’’1 =850,5 [kcal/ m2h] NhËn xÐt : ta thÊy r»ng hai gi¸ trÞ q kh«ng b»ng nhau cã nghÜa lµ gi¸ trÞ t3 ta chän ch­a ®óng. V× vËy ta ph¶i chän l¹i. Gi¶ thiÕt l¹i t3: ta thÊy gi¸ trÞ q’ > q” lªn gi¸ trÞ t chon ban ®Çu cao hon gi¸ trÞ nhiÖt ®é thùc lÇn nµy ta chän t3=1250C lóc nµy thi ta cã: =2,2(125 – 23)0,25+ = 14,16 kcal/m2h0C & q’2 = 14,16(125 – 23) q’2 =1444,32 [kcal/ m2h] HÖ sè k1 kh«ng thay ®æi nªn ta cã : q’’2 = 0,9 (1095– 125)=873[kcal/ m2h] LÇn hai nµy thi ta còng thÊy hai gi¸ trÞ q còng kh«ng b»ng nhau, ®Ó ®¬n gi¶n h¬n th× ta lËp ®å thÞ nh­ sau: tõ ®å thÞ nµy ta chän ®uîc gi¸ trÞ t3=980C vµ gi¸ trÞ q = 897 kcal/ m2h Ta kiÓm tra l¹i gi¸ trÞ ®· chän: =2,2(98 – 23)0,25+ = 6,47 + 6,31 = 12,78 kcal/m2h0C q’=12,78(98 - 23) q’=958,5 kcal/m2h0C Trong ®ã l­îng nhiÖt to¶ ra b»ng ®èi l­u lµ: q®l=6,47(98 - 23) = 485,25 kcal/m2h0C Vµ bøc x¹ lµ: qbx=6,31 (98 - 23) = 47,25 kcal/m2h0C q”=0,9(1095 - 98)=897,3 kcal/m2h0C Ta nhËn thÊy hai gi¸ tri q kh«ng sai lÖch nhau nhiÒu vµo kho¶ng 6 % nh­ vËy cã thÓ chÊp nhËn ®­îc vµ gi¸ trÞ nhiÖt trung b×nh lµ: q = kcal/m2h0C J/ X¸c ®Þnh diÖn tÝch truyÒn nhiÖt(F): lß nung ®· cho víi kÝch th­íc: 800 x 1400 x 2600 mm th× ta cã diÖn tÝch chung lµ: F= (0,8 x 2,6 +1,4 x 2,6 ) x 2 - Fc víi Fc – lµ diÖn tÝch cöa lß Fc= 0,8 x 0,5 = 0,4 m2 F=5,72 – 0,4 = 5,32 m2 VËy ta cã L­îng NhiÖt to¶ ra do tÊt c¶ bÒ mÆt cña thµnh lß lµ: Q= q x F=928 x 5,32 = 4936,96 kcal/h KÕt luËn: NhiÖt to¶ ra tõ thµnh lß nung lµ: Qt=4936,96 kcal/h b/ To¶ nhiÖt qua nãc lß: Ta chÊp nhËn cÊu t¹o cña lãc lß còng gi«ng nh­ cua thµnh lß vµ viÖc tÝnh to¸n còng to¶ nhiÖt qua lãc lß còng gièng nh­ ®èi víi thµnh lß, nh­ng to¶ nhiÖt qua lãc lß l¹i to¶ nhiÖt m¹nh h¬n vµ ta lÊy xÊp xØ 1,3 lÇn tøc lµ Qn=1,3 x Qt=1,3 x 4936,96 = 6418,048 kcal/h c/ To¶ nhiÖt khi më cña lß: §Ó tÝnh to¸n ®¬n gi¶n th× ta tiÕp nhËn r»ng l­îng nhiÖt qua cöa lß lóc m¬ cöa chÝnh lµ l­îng nhiÖt bøc x¹ qua cöa t­¬ng øng víi bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi vµ b»ng: qbx=c0 kcal/m2h Trong ®ã: TL – nhiÖt ®é tuyÖt ®èi trong lß, Tbm – nhiÖt ®é tuyÖt ®èi c¸c bÒ mÆt ®èi diÖn víi cöa lß, c0 – hÖ sè bøc x¹ quy diÔn lÊy b»ng hÖ sè bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi c0=4,96 W/m2 nh­ng trong c«ng thøc trªn th× gi¸ trÞ TbmbÐ h¬n nhiÒu so víi TL lªn ta cã thÓ bá qua gÝa trÞ nµy khi tÝnh to¸n tøc lµ ta cã: qbx=4,96 Gi¸ trÞ nµy ta cã thÓ tr ë ®å thÞ 3.16 SGK trang101 th× t­¬ng øng víi gi¸ trÞ nhiÖt ®é lµ t = 1100 th× ta cã q = 18000 kcal/m2h Lç cöa trong tõng lß cã chiÒu dµy nhÊt ®Þnh t¹o ra nh­ mét ®­êng m­¬ng cã t¸c dông gi¶m bít bøc x¹ ra ngoµi vµ goi lµ nhiÔu x¹. L­îng nhiÖt bøc x¹ cã thÎ tÝnh theo biÓu thøc : Qbx= qbx . knx . a .b Trong ®ã : a,b – lµ chiÒu cao vµ chiÒu réng cña cöa lß knx – hÖ sè nhiÔu x¹ cña cöa lß. §­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: knx=víi k1, k2 tra ë b¶ng 3.17 SGK trang 101 Víi bÒ dµy thµnh lß t¹i vÞ trÝ cöa lß lµ:=0,48 +0,115 = 0,595 Vµ víi a x b = 0,8 x 0,5 th× ta cã tØ sã sau: tra b¶ng ta cã ®­îc k1 = 0,63, k2=0,55 knx= Víi thêi gian mét lÇn më cöa lß lµ 10’ th× ta cã L­îng nhiÖt to¶ ra tÝnh ®Òu trong 1 giê lµ: Qbx= 18000.0,59.0,8.0,5.=566,4 kcal/hQbx=566,4 kcal/h VËy nhiÖt to¶ ra khi më cöa lß lµ: Qbx=566,4 kcal/h d/ To¶ nhiÖt do b¶n th©n c¸nh cöa lß: CÊu t¹o cña cöa lß gåm hai líp : Líp chÞu lùc b»ng gang víi Líp g¹nh chÞu löa dµy 0,12 m Vµ cã khÝch th­íc lµ: 0,5 x 0,8 m Th× viÖc tÝnh to¸n nhiÖt to¶ ra tõ b¶n th©n cöa lß còng gi«ng nh­ tÝnh to¸n víi thµnh lß. Ta gi¶ thiÕt nhiÖt ®é trªn bÒ mÆt líp g¹ch chÞu löa st víi gang lµ 3000C , x¸c ®Þnh hÖ sè dÉn nhiÖt. HÖ sè dÉn nhiÖt cña g¹ch chÞu löa phô thuéc vµo nhiÖt ®é: Khi t = 1200 kcal/mh0C Khi t = 300 kcal/mh0C Nªn ta cã gi¸ trÞ dÉn nhiÖt cña g¹ch chÞu löa lµ: §èi víi gang th× khi nhiÖt ®é t = 300 th× ta cã : VËy th× hÖ sè truyÒn nhiÖt k cña b¶n than c¸nh cöa lµ: k1= kcal/m2h0C L­îng nhiÖt xuyªn qua c¸nh cöa lß lµ: Q’=8,56(1100 - 300). 0,5 . 0,8 = 1712 kcal/h NhiÖt to¶ ra tõ mÆt ngoµi cñacöa lß lµ: Q”={2,2(300 –23)0,25+}.0,5.0,8 x x(300-23) Q”=2396,2 kcal/h ta thÊy hai gi¸ trÞ q nµy kh«ng b»ng nhau lÏ ra thf ta ph¶i gi¶ thiÕ l¹i gi¸ trÞ t3 ®Ó tÝnh l¹i nh­ng do qu¸ tr×nh lµm ®· lµm víi to¶ nhiÖt thµnh lß råi lªn ®Ó ®¬n gi¶n th× ta lÊy gi¸ trÞ trung b×nh: QTB= kcal/h VËy l­îng nhiÖt to¶ ra do b¶n th©n cöa lß lµ: Q = 2054,1 kcal/h e/ L­îng nhiÖt truyÒn qua ®¸y lß: §­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: m – PhÇn nhiÖt qua ®¸y lß ®i vµo phßng lÊy tõ 0,5 – 0,7 Fd – diÖn tÝch ®¸y lßm2 D – bÒ réng ®¸y hay ®­êng khÝch ®¸y - hÖ sè dÉn nhiÖt qua ®¸y lß - lµ nhiÖt ®é bÒ mÆt trong cña lß vµ nhiÖt ®é xung quanh lß - hÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng cña ®¸y lß: =3,6 do ®¸y lß cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt VËy th× ta cã nhiÖt ruyÒn qua ®¸y lß lµ: Diªn tÝch ®¸y lß: Fd= 0,8 x 1,4 m2 Fd= 1,12 m2 VËy ta cã nhiÖt truyÒn qua ®¸y lß lµ: KÕt luËn: Ta cã tæng nhiÖt l­¬ng to¶ ra do lß nung lµ:QLß = QLß= Qthµnh lß+Qnãc lß+Qto¶ khi më cöa+Qb¶n th©n cöa lß QLß= 4936,96 + 6418,048 + 566,4 + 2054,1 QLß=13975.5 [kcal/h] Ta cã thÓ tÝnh to¶ nhiÖt cho c¸c lß nung 2 b»ng c¸ch hiÖu chØnh theo l­îng nhiÖt to¶ cña lß nung 1 theo c«ng thøc: Trong ®ã: V1=0,8.1,4.2,6=2,912[m3] Vi : thÓ tÝch lß thø i [m3] DtVíi tt=200C Lß sÊy cã nhiÖt ®é lµ 900 0C kÝch th­íc 0,6.0,8.1,6 to¶ ra mét l­îng nhiÖt lµ: [kcal/h] BÓ n­íc nãng cã nhiÖt ®é lµ 650C kÝch th­íc 0,6.0,8.1,2 to¶ ra mét l­îng nhiÖt lµ: [kcal/h] BÓ m¹ cã nhiÖt ®é lµ 700C kÝch th­íc 0,6.0,8.1,2 to¶ ra mét l­îng nhiÖt lµ: [kcal/h] VI/ TÝnh to¸n nhiÖt bøc x¹ mÆt trêi xuyªn qua KCBC vµo nhµ: 1/ TÝnh to¸n nhiÖt bøc x¹ qua cöa kÝnh. L­îng nhiÖt truyÒn vao nhµ qua cöa kÝnh µo nhµ cã thÓ tinh theo c«ng thøc sau: kcal/h Trong ®ã: FkÝnh: lµ diÖn tÝch cña kÝnh chÞu bøc x¹ cña mÆt trêi.m2 qbx: lµ c­êng ®é bøc x¹ cña mÆt trêi trªn mÆt ph¼ng chÞu bøc x¹ t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n, kcal/m2h. t1,t2,t3,t4: lµ hÖ sè kÓ ®Õn ®é trong suèt cña kÝnh, ®é bÈn cña kÝnh, møc ®é che khuÊt bëi c¸nh cöa vµ bëi c¸c hÖ th«ng che n¾ng. X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè trªn. DiÖn tÝch cña kÝnh chÝnh b»ng diÖn tÝch cña c¸c cöa kÓ c¶ cöa ®i, v× vËy ta cã FkÝnh=Fcöa sæ+Fcöa ®i=17,92+15,68+14,4=48m2. qbx:c­êng ®é bøc x¹ cña mÆt trêi trªn mÆt ph¼ng chÞu bøc x¹ cña mÆt trêi qbx = 114 kcal/m2h Chän: t1= 0,9 Do cöa kinh lµ cöa kÝnh mét líp. t2 mÆt kÝnh ®øng 1 líp t2 = 0,80 t3 = 0,8 cöa sæ 1 líp kÝnh th¼ng ®øng khung thÐp t3 = 0,75 ¸ 0,79 t4= 0,7 kÝnh s¬n tr¾ng ®ôc t4= 0,65 ¸ 0,80 VËy th× ta cã kcal/h 2/ TÝnh to¸n nhiÖt bøc x¹ qua m¸i hoÆc t­êng. kcal/h. Trong ®ã: : bøc x¹ mÆt trêi do chªnh lÖch nhiÖt ®é, kcal/h. : bøc x¹ mÆt trêi do dao ®éng nhiÖt ®é, kcal/h. *) Bøc x¹ mÆt trêi do chªnh lÖch nhiÖt ®é : D­íi t¸c dông cña bøc x¹ mÆt trêi, nhiÖt ®é mÆt ngoµi cña kÕt cÊu bao che t¨ng cao. Ta thay thÕ c­êng ®é bøc x¹ b»ng mét trÞ sè nhiÖt ®é t­¬ng ®­¬ng tt® cña kh«ng khÝ bªn ngoµi: tt® = 0C. : c­êng ®é bøc x¹ trung b×nh trªn mÆt ph¼ng kÕt cÊu, kcal/m2h an : hÖ sè trao ®æi nhiÖt trªn bÒ mÆt ngoµi cña kÕt cÊu bao che, kcal/m2h0C r : hÖ sè hÊp thô bøc x¹ cña bÒ mÆt kÕt cÊu bao che (t«n s¸ng mµu r = 0,8). Trùc x¹ trªn mÆt b»ng th¸ng 6 = 5378 kcal/m2h ® kcal/m2h ® tt® = 0C. NhiÖt ®é tæng cña kh«ng khÝ bªn ngoµi: ttg = tn + ttd. tn: nhiÖt ®é trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt ®¹i diÖn cho mïa hÌ ® tn = 34,5 0C (th¸ng 7). ® ttg = 32,5 + 8,963 = 41,46 0C. ® Bøc x¹ mÆt trêi do chªnh lÖch nhiÖt ®é: = km¸i.Fm¸i.Y.( ttg - tttt ), kcal/h. = 5,45 x 4608 x 1 x (41,46 – 34,5) = 174866 kcal/h. *) Bøc x¹ mÆt trêi do dao ®éng nhiÖt ®é: §Ó x¸c ®Þnh biªn ®é dao ®éng cña nhiÖt ®é tæng ta ph¶i xem xÐt biªn ®é cña nhiÖt ®é t­¬ng ®­¬ng do bøc x¹ g©y ra vµ biªn ®é cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoµi trêi. Biªn ®é dao ®éng cña c­êng ®é bøc x¹ cã thÓ x¸c ®Þnh nh­ hiÖu sè gi÷a c­êng ®é cùc ®¹i vµ c­êng ®é trung b×nh trong ngµy ®ªm (24h): 0C. = 723 kcal/m2h vµo lóc 12 giê ® Aq = 723 – 224,083 = 499 0C. øng víi biªn ®é dao ®éng nµy, nhiÖt ®é t­¬ng ®­¬ng sÏ cã biªn ®é dao ®éng lµ: == = 20 0C. NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi còng dao ®éng theo thêi gian víi chu k× 24 giê víi biªn ®é lµ: : nhiÖt ®é trung b×nh ®o lóc 13 giê cña th¸ng nãng nhÊt, ®ã còng chÝnh lµ nhiÖt ®é cao nhÊt trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt. = 32.5 0C. : nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng cña th¸ng nãng nhÊt = 27 0C. ® = 32,5 – 27= 5,5 0C. Biªn ®é dao ®éng cña nhiÖt ®é tæng: = (+)Y Y: hÖ sè phô thuéc vµo ®é lÖch pha DZ vµ tØ sè gi÷a biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é t­¬ng ®­¬ng vµ nhiÖt ®é bªn ngoµi. NhiÖt ®é kh«ng khÝ cùc ®¹i vµo 15 giê ® DZ = 15 – 12 = 3 ® Y = 0,96. Biªn ®é dao ®éng cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ: = n: hÖ sè t¾t dÇn Do m¸i lµm b»ng líp t«n rÊt máng® n = 1. ® = 0C. ® = 24,48 x 4608 x 7,5 = 846028,8 kcal/h ® = 846028,8 + 174866 = 1020895 kcal/h. Qbøc x¹m¸i = 1020895 (kcal/h) B¶ng 5: Thu nhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi: Qbøc x¹kÝnh (kcal/h) Qbøc x¹m¸i (kcal/h) bøc x¹ (kcal/h) 2206,31 1020895 1023101 Ta cã b¶ng tæng hîp nhiÖt to¶ ra tõ c¸c hÖ thèng nh­ sau: Mïa §«ng Mïa HÌ NhiÖt l­îng tæn thÊt KÕt cÊu 205.57 93658.55 Rß giã 111.51 397.8 L­îng nhiÖt to¶ §éng c¬ 2889.6 2889.6 Do ng­êi 6181.75 344.65 ChiÕu s¸ng 79532.8 79532.8 To¶ do ch¸y sp 269904 265032 Lß nung 13975.5 13975.5 BÓ m¹ 96 96 BÓ n­¬c nãng 86.4 86.4 Lß SÊy 2252.6 2252.6 L­îng nhiÖt thu Bøc x¹ mÆt trêi qua kÝnh 2206.31 2206.31 Bøc x¹ mÆt trêi qua t­êng 174866 174866 Bøc x¹ mÆt trêi qua m¸i 1020895 1020895 L­îng nhiÖt thõa 1493035 1392825 VII/ TÝnh tæn thÊt côa bé. 1/ L­u l­îng khö bèc h¬i cña nh÷ng chÊt dung m«i vµ chÊt s¬n tÝnh cho bÓ m¹. L­îng h¬i trung b×nh bèc tõ bÒ mÆt cña vËt liÖu cã quýet s¬n vµ chÊt dung m«i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: A: l­îng tiªu thô chÊt son hoÆc chÊt dung m«i trªn 1 m2bÒ mÆt vËt liÖu m: Hµm l­îng chÊt bay h¬i tong c¸c chÊt s¬n hoÆc chÊt dung m«i bay ra trong c¸c qua tr×nh kh« cña vËt liÖu. F: bÒ mÆt bèc h¬i Z: thêi gian bèc h¬i. §èi víi c¸c ph©n x­ëng th× ta cã c«ng thóc tÝnh sau. Trong ®ã; a: N¨ng suÊt trung b×nh cña mét c«ng nh©n(chän b»ng50 m2/h) n: sè c«ng nh©n( 8ng­êi) Tra b¶ng trang 219 s¸ch th«ng giã th× ta cã ®­îc gi¸ trÞ A= 180g/cm2 vµ m=75% thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã g==54000 (g/h) = 54kg/h Vµ ta cã l­u l­îng khö l­îng h¬i nay lµ: L=(m3/h) Trong ®ã : g – lµ l­îng chÊt ®éc h¹i t¶o ra trong phßng(g/h) yc: nång ®é cho phÐp cña chÊt ®éc h¹i cã trong phßng,(g/m3) lÊy b»ng 3 g/m3) yo: nång ®é chÊt ®éc h¹i cã trong kk thæi vµo trong phßng,(g/m3) lÊy b»ng 0,5 g/m3 Þ L==21600(m3/h) L=21600(m3/h) 2/ l­u l­¬ng khö s¶n phÈm ch¸y th¶i ra trong qua tr×nh ®èt nhiªn liÖu L­îng CO2th¶i ra trong qu¸ tr×nh ®èt nhiªn liÖu(nhiªn liÖu chän ®èt lµ Than ®¸)Th× l­îng s¶n phÈm ch¸y t¹o ra lµ: Ga=Gs + (a - 1)Gk. Chän a=1,4 vµ c¸c gi¸ trÞ cßn lai tra b¶ng7 – 3 trang 221 th× ta cãt æng l­îng than dïng trong 1 h lµ 33,4Kg/h nªn l­îng CO2 th¶i ra khi ®èt than lµ: G = 33,4 .Ga=33,4[10+(1,4 - 1) 9] Þ G = 454,24 m3/h Nªn ta cã l­u l­îng th«ng giã khö CO2 lµ: L= Trong ®ã: G – lµ l­îng chÊt ®éc h¹i t¶o ra trong phßng(g/h) yc: nång ®é cho phÐp cña chÊt ®éc h¹i cã trong phßng,(g/m3) lÊy b»ng 3 g/m3) yo: nång ®é chÊt ®éc h¹i cã trong kk thæi vµo trong phßng,(g/m3) lÊy b»ng 0,5 g/m3 Thay sè ta cã: L==182 (kg/h) L=182 (kg/h) 3/ l­u l­¬ng khö h¬i n­íc bèc lªn tõ bÒ mÆt tho¸ng cña bÓ chøa tÝnh cho bÓ n­íc nãng. L­îng bèc h¬i nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ghn=(a + 0,0174.v)(p2 – p1).F kg/h Trong ®ã: a – Th«ng sè chuyÓn ®éng ®èi l­u cña kh«ng khÝ xung quanh øng víi nhiÖt ®é trong phßng tõ 15 ¸ 30 0C th× lÊy theo b¶ng 7 –5 trang 225 s¸ch th«ng giã.néi suy øng víi nhiÖt ®ä cña n­íc nãng t=650C th× ta cã a = 0,039. v – vËn tèc chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ bªn trong bÒ mÆt tho¸ng, m/s.lÊy b»ng vËn tèc trong phßng v =1,4m/s. P1: ¸p xuÊt riªng cña h¬i n­íc bªn trong kh«ng khÝ xung quanh, mmHg. P1: ¸p xuÊt riªng cña h¬i n­íc b·o hoµ øng víi nhiÖt ®é bÒ mÆt tho¸ng, mmHg. F – diÖn tich mÆt tho¸ng, m2.lÊy b»ng diÖn tÝch cña nÒn F =4608m2. a/ TÝnh to¸n cho mïa §«ng: Khi ®ã tt=200C tra biÓu ®å I - d víi ®é Èm j = 80 % th× ta cã ®­îc gi¸ trÞ ¸p xuÊt p1»720mmHg vµ p2=700mmHg VËy th× ta thay sè vµo c«ng thøc th× ta cã ; Ghn=(0,039 + 0,0174.1,4)(720 – 700).4608 kg/h Ghn=5840 kg/h VËy th× l­u l­îng khö l­îng h¬i n­íc nµy ®­îc x¸c ®Þnh th­o c«ng thøc sau; L=(kg/h) Trong ®ã: Ghn: lµ l­îng h¬i n­íc táa ra trong phßng(Ghn=20437,4 kg/h) dmax: lµ dung Èm cùc ®¹i cho phÐp cña kk ë trong phßng lÊy b»ng dung Èm cña nhiÖt ®é trong nhµ t=200C Þ d=11,7g/kg d0: lµ dung Èm cña kk thæi vµo trong phßng, chÝnh lµ dung Èm cña kk xung quanh (nhiÖt ®é kk ngoµi nhµ t = 13,10C)vµ b»ng d =9,2g/kg Þ L==2336(kg/h) L=2336 (kg/h) b/ TÝnh to¸n cho mïa HÌ: Khi ®ã tt=34,50C tra biÓu ®å I - d víi ®é Èm j = 90 % th× ta cã ®­îc gi¸ trÞ ¸p xuÊt p1»780mmHg vµ p2»776mmHg VËy th× ta thay sè vµo c«ng thøc th× ta cã ; Ghn=(0,039 + 0,0174.1,4)(780 – 776).4608 kg/h Ghn=1168,8 kg/h VËy th× l­u l­îng khö l­îng h¬i n­íc nµy ®­îc x¸c ®Þnh th­o c«ng thøc sau; L=(kg/h) Trong ®ã: Ghn: lµ l­îng h¬i n­íc táa ra trong phßng(Ghn=20437,4 kg/h) dmax: lµ dung Èm cùc ®¹i cho phÐp cña kk ë trong phßng lÊy b»ng dung Èm cña nhiÖt ®é trong nhµ t=34,50C Þ d=33g/kg d0: lµ dung Èm cña kk thæi vµo trong phßng, chÝnh lµ dung Èm cña kk xung quanh (nhiÖt ®é kk ngoµi nhµ t = 32,5)vµ b»ng d =30/kg Þ L==389,6(kg/h) L=389,6(kg/h) 3/ l­u l­îng kh«ng khÝ khö nhiÖt thõa: C«ng thøc tÝnh to¸n l­u l­îng th«ng giã khö nhiÖt thõa: L=Kg/h Trong ®ã: Q: lµ l­îng nhiÖt thõa ë trong phßng, kcal/h. IR: lµ nhiÖt dung kk hót ra, kcal/kg. IV: lµ nhiÖt dung kk thæi vµo, kcal/kg. Theo trªn ta cã Q=1493035kcal/h. Nh­ng trong nhµ kh«ng cã s­ to¶ Èm th× ta tÝnh theo c«ng thøc sau: L= Kg/h Trong ®ã: 0,24: lµ tû nhiÖt cña kk tR: nhiÖt ®é cña kk hót ra.lÊy b»ng tR = ttr=tn+2,50C tv: nhiÖt ®é kh«ng khÝ ®i vµo, lÊy b»ng nhiÖt ®« kk bªn ngoµi nhµ, tv=tn TÝnh to¸n cho mïa HÌ: Q=1493035kcal/h. tR = ttr= 34,5 tv=tn=20 Þ L==397685 Kg/h TÝnh to¸n cho mïa §«ng: Q=1493035kcal/h. tR = ttr= 34,5 tv=tn=32,5 Þ L==429033 Kg/h 4/ l­u l­îng theo béi sè trao ®æi kh«ng khÝ : Ta cã c«ng thøc tÝnh to¸n theo béi sè trao ®æi kh«ng khÝ lµ: L = m .V Tra b¶ng tÝnh to¸n sgk trang 54 - 55 th× ta chän: L=75 m3/h cho mét xÝ vµ mét tiÓu Ta chän gi¸ trÞ tÝnh to¸n Lmax=429033 Kg/h ®Ó lµm gi¸ trÞ tÝnh to¸n. IX/ TÝnh to¸n thuû lùc cña hÖ thèng. 1/ HÖ thèng th«ng giã chung. Chän Lmax=429033 Kg/h = 430.103 =14794m3/h =14,794.103 m3/h ®Ó lµm gi¸ trÞ tÝnh to¸n. Vµ ta cã s¬ ®å hÖ th«ng nh­ sau: Víi 6 nh¸nh tøc lµ cã 12 nh¸nh phô ra ®Ó hut. 2/ HÖ thèng th«ng giã côc bé. a/ Hót trªn thµnh bÓ chøa: l­u l­îng to¶ raL=21600(m3/h) Hót b»ng qu¹t th× ¸p suÊt cña

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập lớn thông gió.DOC