Bản vẽ biện pháp kĩ thuật thi công đường đường dây hạ thế

Móng cột được đúc tại chỗ, chỉ tháo cốt pha sau khi bê tông móng đã đạt được cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng khác trong qua trình thi công, tối thiểu ít nhất sau 24 tiếng đồng hồ. Khi tháo dỡ ván khuôn giằng chống cần chú ý các yêu cầu sau: - Không gây ứng xuất đột ngột hoặc va chạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông. - Ván khuôn giằng chống thành bên của tường được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ R > 50 daN/ cm2. - Trường hợp cấu kiện bị sai lệch vị trí, chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật mà không xử lý được thì Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm và kinh phí để đổ lại bê tông đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Việc lấp đất hố móng chỉ tiến hành sau khi bê tông đã được bảo dưỡng đủ thời gian qui định. Độ chặt của đất phải đảm bảo yêu cầu của thiết kế. Với móng néo bê tông M200 (1x2) sẽ được đúc gần tại các vị trí móng cột. Thời gian tối thiểu từ khi đúc đến khi lắp đặt là không nhỏ hơn 21 ngày. Đào lấp móng néo được thực hiện tương tự như phần móng cột.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 20177 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bản vẽ biện pháp kĩ thuật thi công đường đường dây hạ thế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸ tr×nh thi c«ng trªn c«ng tr­êng, t¹i nh÷ng n¬i xung yÕu, nguy hiÓm nh÷ng n¬i ra vµo th­êng xuyªn qua l¹i ®Òu ®­îc treo c¸c biÓn b¸o, biÓn cÊm, khÈu hiÓu nh¾c nhë vµ thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn lao ®éng. - Tr­íc khi triÓn khai thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp thi c«ng trªn c«ng tr­êng ®Òu ph¶i kh¸m vµ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ søc khoÎ theo qui ®Þnh ®Ó lµm viÖc vµ ®­îc häc néi quy, biÖn ph¸p an toµn lao ®éng, ph­¬ng ph¸p vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn trong thi c«ng c¸c h¹ng môc chÝnh cña c«ng tr×nh. - C¨n cø vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc, nh÷ng quy ®Þnh vÒ an toµn, phßng hé lao ®éng cho ng­êi vµ thiÕt bÞ ®Ó mua s¾m chuÈn bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ b¶o hé lao ®éng. - LËp c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ kü thuËt an toµn, trong ®ã cã xÐt ®Õn viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ ph­¬ng ph¸p thi c«ng trªn c«ng tr­êng, phæ biÕn réng r·i ®Õn tõng c«ng nh©n viªn, c¸c v¨n b¶n trªn ®­îc treo ë nh÷ng n¬i dÔ nh×n vµ th­êng xuyªn tr«ng thÊy. - Trang bÞ thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng cho c¸c bé c«ng nh©n viªn trªn c«ng tr­êng, thùc hiÖn kiÓm tra trang thiÕt bÞ an toµn vµ phßng hé an toµn ®èi víi tõng c¸ nh©n, tõng c«ng viÖc hµng ngµy tr­íc khi vµo s¶n xuÊt. - TriÓn khai nhËt ký an toµn lao ®éng trªn c«ng tr­êng, nghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c diÔn biÕn trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nh¾c nhë h­íng dÉn vµ ký x¸c nhËn, cam kÕt thùc hiÖn an toµn lao ®éng trªn c«ng tr­êng. - Trªn c«ng tr­êng cã hÖ thèng ®Ìn ®iÖn chiÕu s¸ng phôc vô thi c«ng vµ c«ng t¸c b¶o vÖ chung, NÕu thi c«ng vµo ban ®ªm, c¸n bé kü thuËt, tæ tr­ëng thi c«ng kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn nÕu ®¶m b¶o míi cho tiÕn hµnh thi c«ng. - Tæ chøc tèt hÖ thèng qu¶n lý c«ng t¸c an toµn tõ tæ thî ®Õn toµn c«ng tr­êng. Cã quy ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ cho tõng c¸ nh©n vµ tËp thÓ phô tr¸ch c«ng t¸c an toµn lao ®éng nãi chung. 3. C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ: - Qu¸ tr×nh thi c«ng b¶o vÖ c«ng tr­êng th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc mäi ng­êi chÊp hµnh tèt néi quy, quy ®Þnh phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ cã sù ph¶n ¸nh kÞp thêi víi Ban chØ huy c«ng tr­êng vµo cuèi giê trong ngµy, kÞp thêi nh¾c nhë vµ cã biÖn ph¸p cô thÓ vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®Õn tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - TuyÖt ®èi kh«ng mang chÊt næ, chÊt dÔ ch¸y vµo c«ng tr­êng. Tr­êng hîp x¨ng, dÇu phôc vô thi c«ng, th× c¸n bé chØ huy ph¶i kiÓm so¸t l­îng nhËp xuÊt kho, nhËp víi khèi l­îng võa ®ñ vµ cã kho chøa ®Ó riªng xa c«ng tr×nh x©y dùng, xa khu vùc l¸n tr¹i CB-CNV vµ kho tµng, dù tr÷ mét khèi l­îng c¸t nhÊt ®Þnh ®Ó phßng ch¸y. - HuÊn luyÖn 5-7 ng­êi cã søc khoÎ tèt, nhanh nhÑn th¸o v¸t lµ lùc l­îng nßng cèt cho c«ng tr­êng trong viÖc PCCC. - Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ, b¬m n­íc PCCC cho c«ng tr­êng t¹i n¬i dÔ thÊy vµ c¸c thiÕt bÞ PCCC ph¶i dÔ sö dông phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng tr­êng. 4. C«ng t¸c ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng: C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng cÇn ph¶i ®­îc quan t©m vµ cã c¸c bÞªn ph¸p cô thÓ nh­ sau: - Tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng hîp lý vµ khoa häc - Tæ chøc khu vÖ sinh cña c«ng tr­êng vµo cuèi giã nh­ng kh«ng g©y nhiÔm bÈn cho khu vùc l©n cËn. - VËn chuyÓn vËt t­ b»ng ph­¬ng tiÖn « t« khi vµo c«ng tr­êng ph¶i ®­îc che ®Èy b»ng b»ng v¶i b¹t ®Ó tr¸nh bôi - C¸c vËt liÖu rêi nh­ c¸t, ®¸ 1x2 khi ®æ xuèng ®­îc phun n­íc gi÷ Èm, khi cÇn thiÕt ph¶i cã b¹t che ch¾n chèng bôi. - H¹n chÕ viÖc sö dông c¸c m¸y ®éng lùc cã tiÕng ån lín trong thi c«ng. - Thi c«ng hÖ thèng tho¸t n­íc t¹m trªn mÆt b»ng ®Ó chèng n­íc ®äng do m­a hoÆc n­íc th¶i thi c«ng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ tho¸t n­íc cña ®Þa ®iÓm thi c«ng hiÖn nay. 5. C«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh trËt tù trong khu vùc thi c«ng: - Tr­íc khi chuÈn bÞ thi c«ng c«ng tr×nh, toµn bé CB-CNV cña Nhµ thÇu thùc hiÖn nhiÖm vô thi c«ng tr×nh sÏ ®¨ng ký lµm viÖc víi Chñ ®Çu t­ vµ c¬ quan C«ng an phô tr¸ch khu vùc ®Ó ®¨ng ký t¹m tró cho lùc l­îng CB-CNV l­u t¹m tró trªn c«ng tr­êng. - Thèng nhÊt víi c¬ quan C«ng an phô tr¸ch khu vùc vÒ néi quy an ninh trËt tù, ph¹m vi lµm viÖc vµ ®i l¹i trong khu vùc thi c«ng vµ c¸c ®¬n vÞ l©n cËn. - TiÕn hµnh häp phæ biÕn néi quy vÒ c«ng t¸c an ninh trËt tù cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cã nhiÖm vô thi c«ng trªn c«ng tr­êng, ký cam kÕt kh«ng vi ph¹m néi quy vÒ c«ng t¸c an ninh trËt tù. II. ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng: 1. Tæng mÆt b»ng thi c«ng: C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ, mÆt b»ng quy ho¹ch, thiÕt kÕ x©y l¾p c«ng tr×nh, kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÒ giao th«ng khu vùc, m¹ng l­íi ®iÖn, n­íc s¹ch, tho¸t n­íc bÈn, nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm khu vùc l©n cËn cã liªn quan vµ ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh nhµ thÇu tæ chøc thiết kế TMBXD bao gồm những vấn đề sau: * Xác định vị trí cụ thể các công trình đã được quy hoạch trên khu đất được cấp để xây dựng. * Bố trí máy móc thiết bị thi công chính. * Thiết kế hệ thống giao thông công trường. * Thiết kế kho bãi công trường. * Thiết kế các trạm xưởng phụ trợ. * Thiết kế nhà tạm công trường. * Thiết kế mạng kỹ thuật tạm công trường (điện, cấp thoát nước…). * Thiết kế hệ thống an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường. Nh÷ng c«ng viÖc chÝnh nhµ thÇu chóng t«i sÏ tiÕn hµnh khi tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng: - C«ng tr×nh l¸n tr¹i t¹m: tæ chøc t¹i c«ng tr­êng nhµ kÕt cÊu cét thÐp h×nh, v× kÌo thÐp, m¸i lîp T«n, v¸ch bao che b»ng t«n. Sè l­îng vµ quy m« c«ng tr×nh t¹m nh­ sau: - Nhµ lµm viÖc BCH c«ng tr×nh + Nhµ trùc + nhµ ë c«ng nh©n + nhµ vÖ sinh + nhµ t¾m 200 m2. - Kho vµ x­ëng s¶n xuÊt diÖn tÝch (15x8)m = 120 m2 - S©n gia c«ng cÊu kiÖn - C¸c b·i tËp kÕt vËt liÖu bao gåm: C¸t, ®¸, Xi m¨ng ..... - Tæ chøc m¹ng ®iÖn n­íc phôc vô thi c«ng: §iÖn ngoµi c«ng tr­êng ®­îc ®Êu nèi tõ tr¹m ®Ó kÐo ®iÖn dïng cét gç trßn ®­êng kÝnh l¬n h¬n 10 cm, cao>= 3,5m, c¸p cao su c¸ch ®iÖn. §iÖn trong c«ng tr­êng ®­îc ®Êu nèi tõ cÇu dao tæng nèi dÉn ®Õn c¸c ®iÓm dïng ®iÖn b»ng c¸p cao su ®Æt trªn c¸c cét gç cao >=3.5m so víi mÆt ®Êt. ViÖc thiÕt kÕ thi c«ng m¹ng l­íi ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ an toµn ®iÖn trong vµ ngoµi c«ng tr­êng theo tiªu chuÈn an toµn ®iÖn trong x©y dùng TCVN – 4036 – 85 vµ quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng TCVN 5308 - 9. §Ó chñ ®éng nguån ®iÖn vµ n­íc phôc vô thi c«ng Nhµ thÇu bè trÝ dù tr÷ 1 m¸y ph¸t ®iÖn 10 KVA vµ dïng n­íc giÕng khoan ®· qua xö lý. §èi víi n­íc phôc vô thi c«ng vµ sinh ho¹t: dïng nguån n­íc chung cña ThÞ trÊn vµ nguån n­íc giÕng khoan t¹i c«ng tr­êng ®· qua xö lý vµ thÝ nghiÖm. 2. Tæ chøc thùc hiÖn : Qua kinh nghiÖm thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh t­¬ng tù, qua nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, mµ trong ®ã chñ yÕu tËp trung vµo nh÷ng yªu cÇu kü thuËt thi c«ng, tr×nh ®é tay nghÒ, kinh nghiÖm thi c«ng, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn phôc vô thi c«ng. §Ó tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu nghiªm ngÆt, yªu cÇu kü, mü thuËt, chÊt l­îng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng, bé m¸y ®iÒu hµnh thi c«ng trªn c«ng tr­êng ®­îc tæ chøc bëi mét Ban chØ huy thi c«ng vµ quan hÖ cña Ban chØ huy c«ng tr­êng víi c¸c ®¬n vÞ, c«ng ty nh­ sau: 2.1 Quan hệ của Ban chØ huy c«ng tr­êng với các Đơn vị, Công ty: * Tại văn phòng Công ty, đơn vị bố trí một đội ngũ các Kỹ sư làm việc tại văn phòng, theo dõi thường xuyên liên tục các diễn biến trên công trường, đưa ra những cảnh báo cần thiết, cung cấp các dịch vụ tư vấn khác và hỗ trợ toàn diện cho các Kỹ sư thi c«ng hiện trường hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành Hợp đồng. * Bé phËn kü thuËt c«ng ty (Phòng T­ vÊn vµ Quản lý dù ¸n) hỗ trợ, giúp đỡ và kiểm soát việc thực hiện hợp đồng giám sát của các đơn vị trong toàn Công ty theo quy định quản lý nội bộ riêng. Theo sơ đồ như sau:  S¬ ®å tæ chøc vµ qu¶n lý chÊt l­îng t¹i c«ng tr×nh Gi¸m ®èc ChØ huy tr­ëng c«ng tr×nh Kü thuËt 1 Kü thuËt 2 Phßng Kü thuËt (T­ vÊn vµ Qu¶n lý dù ¸n) - Qu¶n lý tæng hîp + KiÓm tra v¨n b¶n. - Ghi chÐp chÊt l­îng + KiÓm tra chÊt l­îng néi bé. - HuÊn luyÖn, ®µo t¹o + ChuÈn bÞ, thùc hiÖn ph©n phèi c¸c kÕ ho¹ch. Tæ tr¾c ®¹c Tæ cung øng VT TB, kho, kÕ to¸n C¸c tæ lao ®éng kh¸c An toµn lao ®éng, PCCC C¸c tæ thî LËp KH, hå s¬ hoµn c«ng, thanh to¸n 2.2 Quan hÖ cña Ban chØ huy c«ng tr­êng t¹i c«ng tr×nh : * ChØ huy trưởng c«ng tr­êng chịu trách nhiệm thực hiện công việc giám sát, chØ ®¹o theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành về thi công xây dựng công trình, chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty hoặc người được uỷ quyền về mọi hành vi của mình trên công trường, điều động các kü s­, c¸n bé-CNV khác trong c«ng tr­êng, quyết định theo tiến độ thi công xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng, tiÕn ®é, an toµn thi c«ng công trình. Chịu trách nhiệm quan hệ với Ban kü thuËt cña Chñ ®Çu t­ và các TVGS trong mọi công việc thuộc lĩnh vực thi công xây dựng công trình trên công trường. Khi cần thiết các quan hệ này được xây dựng thành một bản điều lệ hoặc nội quy riêng để thực hiện. * Kü s­ thi c«ng vµ c¸c c¸n bé-CNV kh¸c trªn c«ng tr­êng chịu trách nhiệm thực hiện công việc giám sát, chØ ®¹o thi c«ng theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành về thi công xây dựng công trình, chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về mọi hành vi của mình trên công trường. Chịu sự phân công công việc và điều động của ChØ huy trưởng, thực hiện các nhiệm vụ do ChØ huy trưởng giao nhằm thực hiện thành công Hợp đồng thi công xây dựng công trình. * ChØ huy tr­ëng c«ng tr­êng (Tr­ëng ban): C¨n cø vµo tÝnh chÊt c«ng tr×nh, nh©n sù c¸n bé chñ chèt cña Ban chØ huy chØ ®¹o trùc tiÕp t¹i c«ng tr­êng ®­îc tuyÓn chän: Bè trÝ ®ång chÝ ®· qua c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã kinh nghiÖm tõ 5 n¨m trë lªn vµ ®· chØ ®¹o thi c«ng tèi thiÓu 2 c«ng tr×nh cã qui m« tÝnh chÊt t­¬ng tù. Cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o ®iÒu hµnh chung dùa vµo kÕ ho¹ch tiÕn ®é chung ®· ®­îc C§T phª duyÖt, v¹ch kÕ ho¹ch thi c«ng cô thÓ chi tiÕt tõng thµnh phÇn c«ng viÖc, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch vÒ tiÒn vèn, vËt t­, nh©n lùc vµ thiÕt bÞ thi c«ng, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÊt l­îng, khèi l­îng, tiÕn ®é vµ an toµn L§ trªn c«ng tr×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tiÕn ®é, chÊt l­îng, an toµn lao ®éng cña c«ng tr×nh. Ph¶i lËp b¸o c¸o tuÇn, b¸o c¸o th¸ng vÒ chÊt l­îng, khèi l­îng, tiÕn ®é ®· thùc hiÖn göi vÒ c«ng ty n¾m b¾t, theo dâi vµ chØ ®¹o. * Bé phËn kü thuËt hiÖn tr­êng: Phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng hiÖn tr­êng bao gåm 02 ®ång chÝ: 01 ®ång chÝ lµ kü s­ ®iÖn vµ 01 ®ång chÝ lµ kü s­ x©y dùng d©n dông cã tèi thiÓu thêi gian c«ng t¸c lµ 3 n¨m, cã kinh nghiÖm víi c¸c c«ng tr×nh cã qui m« t­¬ng tù. Víi c¸c chuyªn ngµnh kh¸c nhau ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch tõng phÇn viÖc chuyªn m«n. C¸n bé kü thuËt hiÖn tr­êng cã tr¸ch nhiÖm: - Nghiªn cøu b¶n vÏ, lËp biÖn ph¸p thi c«ng, biÖn ph¸p an toµn lao ®éng tõng phÇn c«ng viÖc cô thÓ. - Dùa vµo tiÕn ®é thi c«ng chung, lËp tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt tõng phÇn c«ng viÖc cô thÓ, tõ tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt ®Ó cã kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­ cô thÓ tõng tuÇn, tõng th¸ng thi c«ng. - Bè trÝ nh©n lùc thi c«ng tõng phÇn viÖc cô thÓ. - Gi¸m s¸t thi c«ng trùc tiÕp trªn c«ng tr×nh, ®¶m b¶o chÊt l­îng kü thuËt c«ng tr×nh, tiÕn ®é vµ an toµn. - KiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt l­îng vËt liÖu ®­a vµo c«ng tr×nh. - Chñ ®éng phèi hîp víi gi¸m s¸t A vµ ban qu¶n lý dù ¸n nghiÖm thu tõng phÇn c¸c c«ng viÖc x©y l¾p hoµn thµnh. - Cã sæ nhËt ký nghi chÐp t×nh h×nh c«ng viÖc thi c«ng hµng ngµy, nghiÖm thu chuyÓn b­íc thi c«ng tõng giai ®o¹n. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, an toµn lao ®éng trªn c«ng tr­êng. * Bé phËn tr¾c ®¹c: 01 ng­êi. C«ng ty trang bÞ t¹i c«ng tr×nh m¸y kinh vÜ vµ thuû chuÈn. Nªn khi thùc hiÖn c«ng viÖc quan träng nh­: ®Þnh vÞ, dÉn tim cèt c«ng tr×nh .... bè trÝ 01 ®ång chÝ lµ Trung cÊp ®o ®¹c kÕt hîp víi 01 ®ång chÝ c¸n bé kü thuËt trùc tiÕp hiÖn tr­êng thùc hiÖn c«ng viÖc tr¾c ®¹c t¹i c«ng tr×nh. Cßn c¸c c«ng viÖc th­êng ngµy nh­: kiÓm tra tim, mèc, cèt ... th× c¸c ®ång chÝ kü thuËt hiÖn tr­êng tù thùc hiÖn. * Bé phËn vËt t­ thiÕt bÞ: 1 ng­êi. Dùa vµo tiÕn ®é thi c«ng, chñ ®éng mua b¸n vËt t­ vÒ c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng, ®iÒu ®é xe m¸y vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ vËn chuyÓn kÞp thêi vËt t­ phôc vô thi c«ng, kiÓm tra chÊt l­îng tõng lo¹i vËt liÖu nhËp vµo c«ng tr×nh, ®¶m b¶o an toµn vËt t­, vËt liÖu trong qu¸ tr×nh vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ. * KÕ to¸n c«ng tr×nh: 1 ng­êi. Theo dâi xuÊt nhËp vËt t­ vµo c«ng tr×nh. Theo dâi viÖc chi tiªu trong c«ng tr­êng, thanh to¸n l­¬ng cho CBCNV trong c«ng tr×nh, thùc hiÖn c«ng t¸c ho¹ch to¸n sæ s¸ch. Thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ lo vèn cho c«ng tr×nh. * Bé phËn thñ kho vµ b¶o vÖ c«ng tr­êng: 2 ng­êi Cã kÕ ho¹ch vÖ sinh c«ng tr­êng vµ vÖ sinh n¬i ¨n ë. XuÊt nhËp vËt t­ hµng ngµy cho c«ng tr­êng. B¶o vÖ tµi s¶n ®­a vµo c«ng tr­êng c¶ ngµy vµ ®ªm 24/24 h. Theo dâi c«ng nh©n ra vµo thi c«ng c«ng tr×nh. §¨ng ký t¹m tró cho CBCNV lµm viÖc t¹i c«ng tr×nh víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. * C¸c tæ ®éi thi c«ng: Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh theo b¶n thiÕt kÕ ®­îc duyÖt vµ c¸c yªu cÇu kh¸c, ®¶m b¶o an toµn khi thi c«ng, ChÞu sù gi¸m s¸t cña c¸n bé chØ ®¹o thi c«ng. Bè trÝ nh©n lùc thi c«ng ®Çy ®ñ theo yªu cÇu kü thuËt vµ tiÕn ®é trong ®ã thî c«ng nh©n kü thuËt: ®iÖn, c¬ giíi, c¬ khÝ, thî s¾t, thî méc vµ thî nÒ cã tay nghÒ tõ bËc 3 ®Õn bËc 7 vµ sö dông nh©n c«ng ®Þa ph­¬ng trong c¸c c«ng viÖc lao ®éng phæ th«ng nh­ vËn chuyÓn, khu©n v¸c .... trung b×nh trong thêi gian thi c«ng 45 ng­êi trë lªn, sè l­îng l­îng thî nµy bè trÝ th­êng xuyªn lµm chØ ®¹o trªn c«ng tr­êng ®Ó thi c«ng hoµn thµnh víi chÊt l­îng cao c¸c c«ng viÖc: dùng cét ®iÖn, bª t«ng, thî hµn, thî ®iÖn, thî n­íc, thî vËn hµnh m¸y thi c«ng. Tuy nhiªn tuú theo khèi l­îng, tiÕn ®é cô thÓ c«ng viÖc Nhµ thÇu cã kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng nh©n lùc cô thÓ ®¸p øng yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng cho tõng giai ®o¹n, tõng c«ng t¸c x©y l¾p mét c¸ch hîp lý. KÕ ho¹ch bè trÝ trung b×nh qu©n sè c¸c tæ thî nh­ sau: + Tæ thî c¬ giíi, l¸i m¸y, phôc vô: 1 tæ (5 ng­êi); + Tæ thî ®iÖn bËc 3-7: 1 tæ (25 ng­êi); + Thî nÒ, méc, thî bª t«ng bËc 3-7: 1 tæ (15 ng­êi). - Sè lao ®éng phæ th«ng lao ®éng thêi ®iÓm ng¾n khi cÇn huy ®éng th× sÏ c¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ t¹i tõng thêi ®iÓm thi c«ng. 2.3 Gi¸m s¸t, chØ ®¹o thùc hiÖn tiÕn ®é thi c«ng: Ban chØ huy c«ng tr­êng theo dõi tiến độ thi công xây dựng công trình căn cứ tiến độ thi công chi tiết lËp đã được CĐT phê duyệt. Giám sát, chØ ®¹o khả năng thực hiện tiến độ thông qua nguồn lực thùc tÕ đưa vào thực hiện công việc so sánh với nguồn lực dự kiến đưa vào thi công trong tiến độ đã phê duyệt: - Nguồn nhân lực: Kiểm tra số lượng nhân sự của nhà thầu theo biểu đồ nhân sự trong bảng tiến độ đã phê duyệt; - Thiết bị: Giám sát việc huy động đầy đủ thiết bị xây lắp (cẩu lắp, thiết bị làm đất, thi công cọc, vận chuyển, trạm trộn bê tông, và toàn bộ các công cụ sử dụng trong thi công) với chất lượng, tính năng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Vật tư, vật liệu xây lắp: Giám sát việc cung cấp vật tư về số lượng, chất lượng và tiến độ cung cấp theo tiến độ các công việc đã phê duyệt. Theo sơ đồ như sau: Báo cáo Chủ đầu tư điều chỉnh tiến độ Báo cáo tiến độ cuối cùng Lưu hồ sơ Nghiên cứu tổng tiến độ và tiến độ từng hạng mục Giám sát thực hiện tiến độ của các c«ng viÖc Xác định nguyên nhân chậm tiến độ Họp thông báo cho các tæ và C«ng ty đề ra phương án giải quyết Giám sát công tác khắc phục chậm tiến độ Chậm tiến độ - Giám sát việc thực hiện tiến độ thi công thông qua hai phương thức kiểm soát: + Kiểm soát hệ thống theo dõi tiến độ của c«ng tr­êng; + Theo dõi trên các hình thức đồ thị tiến độ căn cứ trên khối lượng thực tế. So sánh với tiến độ đã phê duyệt, xác định nguyên nhân làm chậm tiến độ của từng hạng mục công trình, từng nhà thầu và toàn bộ dự án. Trong trường hợp có các hiện tượng chậm tiến độ, công tác khắc phục tiến độ sẽ được thảo luận một cách chi tiết nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu nhất. Công tác khắc phục sẽ được thực hiện trên nguyên tắc, Ban chØ huy chuẩn bị và đệ trình phương án khắc phục tiến độ theo công văn thông báo chậm tiến độ cho Chủ đầu tư, Gi¸m ®èc c«ng ty sẽ xem xét sự phù hợp và tính khả thi của phương án đưa ra các nhận xét, sửa đổi, bổ sung để Ban chØ huy lập thành một phương án hoàn chỉnh trước khi thùc hiÖn. 2.4 Gi¸m s¸t an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng: a) Trong bất kỳ tình huống nào, Ban chØ huy thi công xây dựng cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. b) Kü s­ vµ c¸n bé trong ban chØ huy thường xuyên cảnh báo c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt về những vấn đề có nguy cơ mất an toàn lao động trên công trường: b.1 Cã biện pháp đảm bảo an toàn chung áp dụng cho toàn công trình. b.2 Cã các tài liệu an toàn về máy móc thiết bị thi công tham gia xây dựng công trình, các tài liệu kiểm định chứng minh sự an toàn của các thiết bị. b.3 Đối với Người lao động: - Ph¶i cã tài liệu (sổ học an toàn) cho người lao động theo nghề phù hợp đối với tất cả công nhân tham gia xây dựng công trình. - Ph¶i cã trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân trước khi khởi công và trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. b.4 Ph¶i cã hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ, hệ thống cảnh báo an toàn lao động trong phạm vi toàn công trường. c) Trong bất kỳ tình huống nào, Ban chØ huy công tr­êng cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình. Kiểm tra th­êng xuyªn biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường nước, môi trường không khí, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường. PhÇn IV Gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng Thi công từ phần móng cột, tiếp theo đến công việc dựng cột lắp xà sứ, giàn trạm, căng dây AC và AV, cáp vặn xoắn, cũng như TBA và thiết bị kèm theo. 1.1 Hoàn thành công trình trong vòng 300 ngày, kể từ ngày khởi công, có biện pháp tối ưu về biện pháp thi công, kỹ thuật an toàn tuyệt đối cho con người và phương tiện sản xuất. 1.2 Đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt, đảm bảo mỹ quan trong xây dựng, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho xã Yªn Nh©n, huyÖn Th­êng Xu©n - tỉnh Thanh Hóa. 1.3 Đảm bảo tổ chức thi công công trình gọn từng phần việc trong ngày, tuyệt đối không gây mất vệ sinh môi trường, giảm thiệt hại tối đa về môi trường, cây cối của nhân dân tại những nơi có công trình. 1. Biện pháp thực hiện: - Sau khi tổ chức xong kho bãi lán trại đội thi công sẽ tiến hành mua vật tư: Sắt, gỗ, cốt pha, gia công tại địa phương và tập kết về kho của mình. - Công ty tổ chức chuyên chở cột, xà sứ, giàn trạm, dây dẫn, thiết bị v.v…. xuống chân công trình cho đội theo tiến độ đã lập. - Các tổ thi công đồng loạt từng hạng mục công trình theo tiến độ đã lập trong phân đoạn đường dây được giao của đơn vị mình cụ thể. + Các móng cột sẽ được tập trung đào đúc liên tục từ những ngày đầu tiên, móng néo được đổ sẵn tại vị trí tập kết, trong quá trình đúc móng đó có thể xen kẽ việc vận chuyển từ vị trí tập kết đến nơi xây dựng. + Sau khi thi công xong móng cột, tập trung toàn bộ lực lượng cho việc vận chuyển và dựng cột, treo xà sứ. + Công việc lắp đặt giàn trạm, căng dây, kéo cáp vặn xoắn, đầu nối và hoàn thiện được thực hiện cuối cùng. 1.1 Công tác vận chuyển: - Công ty tổ chức mua vật tư, thiết bị và nhận của bên A cung cấp đúng chủng loại quy cách đã ghi trong hồ sơ dự thầu, sau đó dùng xe ô tô 6 tấn chuyên chở và tập kết kho bãi để tiến hành lắp đặt. - Cột và các thiết bị vật tư được chuyển bằng xe cơ giới về tập kết tại kho bãi lán trại đặt tại UBND xã Yên Nhân và tại 3 thôn thi công. Sau đó được vận chuyển bằng xe cải tiến. Cột được tập kết tại các bãi tập kết dọc theo tuyến đường dây, đường liên thôn, sau đó vận chuyển rải dọc tuyến bằng xe bò, kết hợp thủ công và vận chuyển ngang tuyến đến các vị trí cần thi công. Các vị trí khó di chuyển vào Nhà thầu có thể sử dụng phương pháp khác để phù hợp với điều kiện thực tế, với cự ly vận chuyển trung bình là 200m ÷ 400m. Vận chuyển cột vào vị trí móng: Vận chuyển bằng xe kéo cột bánh lốp, kết hợp cáp tời kéo. - Vận chuyển sứ: Sứ được xếp lên xe ô tô bằng thủ công, chèn kê bằng rơm rạ cẩn thận và đưa đến công trình theo lịch của tiến độ thi công. - Tại vị trí cột được kê chèn cẩn thận để không ảnh hưởng giao thông, đảm bảo an toàn cho người và gia súc của nhân dân trong vùng. - Dây AC, AV cáp vặn xoắn được vận chuyển bằng ô tô và đưa lên bằng cẩu của kho vận chuyển đến công trình theo kế hoạch và tập kết tại kho bãi của công trường. - Vận chuyển thiết bị: những thiết bị khi vận chuyển bằng ô tô hoặc bằng thủ công phải hết sức cẩn thận, đảm bảo không làm thiệt hại đến các thiết bị trên, tuân thủ các hướng dẫn của nhà chế tạo. 1.2 Công tác phát tuyến và phóng tuyến: Do công trình xây dựng mới và cải tạo nằm trong khu dân cư nên công tác phát tuyến cần phải thực hiện để tạo điều kiện cho việc thực hiện phóng tuyến sau này. Sau khi được bên A giao mặt bằng thi công, trường hợp mất các cọc mốc vào các vị trí đỡ cần tiến hành phóng tuyến lại bằng máy kinh vĩ, căn cứ theo khoảng cột có sẵn trên bản vẽ, xác định chính xác lại vị trí dựng cột, chỉ được lùi lên xuống 1-3m theo dọc tuyến so với thiết kế ban đầu. Trong trường hợp các vị trí cột nằm trong khu vực chưa có mốc rõ ràng đơn vị thi công phải kết hợp với ĐL địa phương và các đơn vị liên quan để xác định vị trí cụ thể tại hiện trường. 1.3 Công tác đào đất và đổ bê tông móng cột: + UBND huyện Thường Xuân và UBND xã Yên Nhân có trách nhiệm bàn giao mặt bằng thi công chính xác theo hồ sơ thiết kế. Nhà thầu xác định đúng hướng tuyến và vị trí kích thước theo thiết kế của hố móng để đào đất móng cột. Hạn chế tối đa làm thiệt hại cây cối và hoa màu của nhân dân. + Trước khi vào thi công móng cột Nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư, Tư vấn GS về thời gian đào đất, đổ bê tông móng để qua trình thi công có Tư vấn giám sát, kiểm tra và nghiệm thu công trình. + Móng cột được sử dụng cho công trình gồm các loại móng MT14-1.8, MN 15-5, MV-2, MV-3, MĐ-2, MĐ-3, MT-2 (chi tiết kích tước theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công). Móng bê tông đá 4x6 M100, và M150. + Trước khi đào móng phải đánh dấu 4 vị trí cọc, các vị trí nằm ngoài vị trí thi công để đào không làm mất tim mốc phụ. Sau khi dọn sạch đất đáy móng, căng dây theo cọc mốc đánh dấu để xác định lại cọc mốc tim móng, kích thước hố móng, hệ số ta luy khi đào hố móng là 0,25-0,5 tuy thuộc vào từng vị trí hố móng. §é më Ta luy khi ®µo hè theo quyÕt ®Þnh sè: 285/Q§-NLDK ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2004 nh­ sau (më víi mãng s©u tõ 1,5m ®Õn 3,0m) TT CÊp ®Êt §é më Ta luy Ghi chó 1 §Êt cÊp I 1: (0,67 – 1) 2 §Êt cÊp II 1: 0,5 3 §Êt cÊp III 1: 0,25 4 §Êt cÊp IV 1: 0 (Ch÷ sè ®øng tr­íc t­¬ng øng víi 1 m chiÒu s©u hè ®µo. Ch÷ sè sau lµ ®é më ra mçi phÝa cña miÖng hè ®µo theo ®é s©u 1 m hè ®µo ). + §Êt ®µo hè mãng ®­îc ®æ c¸ch miÖng hè 0,5-1m, ®æ gän san ®Òu ®Ó tËp kÕt vËt liÖu. + Đáy hố móng khi đào phải được dọn sạch sẽ bằng phẳng không làm hư hỏng đến kết cấu nguyên trạng của lớp đất đáy móng. + Sau khi đào đất móng cột xong kiểm tra lại tọa độ của móng, xác định lại tim, chiều sâu hố đào và tiến hành hiệu chỉnh, được sự nhất trí của cán bộ Tư vấn giám sát mới tiến hành đổ bê tông móng. + C«ng t¸c cèp pha: Cèp pha ®­îc thi c«ng ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ th¸o l¾p, kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc ®æ vµ ®Çm bª t«ng. ®ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh kü thuËt trong tiªu chuÈn. TCVN 4453 - 95 vµ quy ph¹m QPTL D6 - 78. Tr­íc khi ®æ bª t«ng ph¶i kiÓm tra kü c«ng t¸c v¸n khu«n, cèp pha, gi»ng chèng, toµn bé hÖ cèp pha ph¶i kÝn, khÝt, ®¶m b¶o æn ®Þnh, ch¾c ch¾n vµ ®­îc nghiÖm thu c«ng t¸c nµy. Cèp pha vµ ®µ gi¸o ph¶i gia c«ng vµ l¾p dùng ph¶i ®¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc cña kÕt cÊu theo thiÕt kÕ; Cèp pha nªn sö dông cèp pha sö dông lo¹i gç nhãm 6 hoÆc nhãm 7 cã ®é dµy 3 cm; - Khi nghiÖm thu ph¶i thùc hiÖn ®óng tr×nh tù vµ c¸c quy ®Þnh kü thuËt trong tiªu chuÈn TCVN 4453 - 95 vµ quy ph¹m QPTL D6 - 78. Trong biªn b¶n nghiÖm thu ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng cña c«ng t¸c cèp pha vµ ®ång ý cho thi c«ng c¸c phÇn viÖc tiÕp theo. + Nước trộn bê tông là nước sạch lấy từ các suối, ao, hồ gần công trình. Sau khi trộn, bê tông được đổ vào móng từng lớp dày 20cm và được đầm kỹ. Việc tiến hành đổ bê tông được thực hiện qua công việc đo đếm cấp phối bê tông một cách chính xác và được Tư vấn giám sát chứng kiến, kiểm tra, nghiệm thu. + Móng cột được đúc tại chỗ, chỉ tháo cốt pha sau khi bê tông móng đã đạt được cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng khác trong qua trình thi công, tối thiểu ít nhất sau 24 tiếng đồng hồ. Khi tháo dỡ ván khuôn giằng chống cần chú ý các yêu cầu sau: - Không gây ứng xuất đột ngột hoặc va chạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông. - Ván khuôn giằng chống thành bên của tường được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ R > 50 daN/ cm2. - Trường hợp cấu kiện bị sai lệch vị trí, chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật mà không xử lý được thì Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm và kinh phí để đổ lại bê tông đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Việc lấp đất hố móng chỉ tiến hành sau khi bê tông đã được bảo dưỡng đủ thời gian qui định. Độ chặt của đất phải đảm bảo yêu cầu của thiết kế. Với móng néo bê tông M200 (1x2) sẽ được đúc gần tại các vị trí móng cột. Thời gian tối thiểu từ khi đúc đến khi lắp đặt là không nhỏ hơn 21 ngày. Đào lấp móng néo được thực hiện tương tự như phần móng cột. Chú ý :Khi hạ móng néo phải nhẹ nhàng,đặt đúng hướng. 1.4 Công tác lắp dựng: a) Dụng cụ thi công cho một tổ công nhân thi công: 1. Tời 3,5 tấn: 01 bộ 2. Tó 2 - 3 chân dài 10m: 02 bộ 3. Cọc sắt L75x7: 10 cái 4. Búa tạ: 02 cái 5. Bàn trượt: 03 cái 6. Pa lăng 5 tấn: 01 cái 7. Cán thép ø14: 500m 8. Thang tre 5-6m: 02 cái 9. Xà beng: 03 cái 10. Con lăn: 20 cái 11. Ni vô: 01 cái b) Công tác dựng cột: - Từ vị trí rải cột trên tuyến, dùng tời có sức kéo 3,5 tấn kết hợp với con lăn, dây hãm, bàn trượt đòn bẩy để bắn bẩy đến vị trí dựng. - Đây là công trình nằm trong khu dân cư địa hình tuy không được thuận lợi nhưng công việc dựng cột chủ yếu thực hiện bằng ng phương tiện cơ giới kết hợp với thủ công, dùng xe cẩu chuyên dụng kết hợp với thủ công để thi công dựng cột. Trong trường hợp không sử dụng bằng cơ giới được, vị trí cột sát bùn không thể dùng cẩu để thực hiện việc dựng cột phải sử dụng phương pháp thủ công đơn vị thi công sẽ dùng tó 2 hoặc 3 chân và palăng xích để dựng cột. - Khi dựng cột bằng phương pháp thủ công chú ý kiểm tra vị trí thăng bằng của chân tó, vị trí kê chân phải vững chắc không bị trượt, nhất là các vị trí ở ruộng lúa, trên gò cao không bằng phẳng. Phải có lệnh thống nhất khi góc độ trên khoảng 75 độ, dùng xà beng đưa cột vào vị trí hố móng và tiếp tục kéo Palăng để điều chỉnh đúng tâm hố, dùng dây rọi để căn chỉnh cột rồi mới chèn bê tông theo yêu cầu và theo đúng mác qui định. - Móng cột phải được chèn lấp kỹ sau 24 giờ mới được tháo dây chằng néo tạm. - Dựng cột xong phải đánh số cột theo đúng yêu cầu của thiết kế, sơn biển cấm trèo. - Trường hợp phải thay đổi vị trí móng cột cho phép dịch chuyển từ 1-2m dọc theo tuyến. - Quá trình dựng cột bằng tó 2 chân được tiến hành như sau: - Hố móng được đúc sẵn. - Cột được vận chuyển vào hố móng sao cho điểm cách 1/3 ngọn cột nằm kề hố móng là tốt nhất. Chiều cột phụ thuộc vào nơi dựng cột nhưng tốt nhất gốc cột nằm xuôi về phía chân tó. - Lắp ráp tó 2 chân, đóng tời, xác định đóng các cột hãm ngọn tó, riêng 2 chân hãm phải đào hố đóng cọc hãm để phòng trượt, lún chân tó, dùng thanh và tời dựng tó lên nghiêng 85° sao cho palăng thẳng xuống hố móng, chú ý buộc puly chịu lực hoặc cán thép kèm pa lăng trước khi dựng tó. - Đưa 4 sợi cáp giằng óc tó căng vào cọc hãm thành 4 cạnh hình chóp tó có giao điểm 2 đường chéo ở đáy đi qua hố móng. Kiểm tra độ vững chắc của tó và hệ thống cáp hãm. - Ra xích palăng cho móc palăng xuống sát thân cột, quai cáp thép vào cột, móc palăng, buộc ba sợi thừng vào, kép palăng cách mặt đất 1,5m, dừng pa lăng để kiểm tra toàn bộ các mối liên kết,các cọc hãm nếu có biến dạng phải hạ cột nằm xuống để xử lý ngay. - Khi đã an toàn tiếp tục kéo pa lăng nâng cột, dùng xà beng bắn bấy cột đưa chân cột vào hố móng, căn chỉnh tim cột chùng tim móng. 1.5 Công tác lắp đặt xà sứ, thiết bị và căng dây lấy độ võng. a. Dụng cụ thi công cho 1 tổ thi công: 1. Tời 3 tấn: 01 bộ 2. Pa lăng xích 5 tấn: 01 chiếc 3. Giá ra cáp chuyên dùng: 02 bộ 4. Puly 5 tấn: 10 chiếc 5. Xà beng: 04 chiếc 6. Xe bò bánh lốp: 5 cái 7. Cán thép ø 12: 250m 8. Bộ cờ lê, kìm, mỏ lết: 05 bộ 9. Kìm ép thủy lực: 01 bộ 10. Bàn nối tay chục xoắn: 01 cái b. Công tác lắp xà, sứ, phụ kiện, dải dây căng dây lấy độ võng: - Với sứ và các phụ kiện: Được kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ, lắp đủ theo thiết kế tại vị trí tập kết chung. Vận chuyển từng quả sứ cách điện đến từng vị trí bằng thủ công chủ yếu là khiêng vác. - Công tác lắp xà, sứ: Khi lắp đặt loại xà vào từng vị trí cột phải theo đúng thiết kế, chủng loại và các chi tiết của xà phải phù hợp với công dụng cột của vị trí cần lắp, xà phải được bắt đúng hướng, đúng vị trí trên thân cột. Những cột mới dựng chưa lắp xà thì sau 24 giờ mới được đưa xà lên cột để lắp, đưa xà lên, phải treo puly lên ngọn cột và dùng thừng kéo lên, lắp xà xong thì bắt tiếp địa xà với ngọn cột, với sứ đứng khi đưa lên phải có dây lái kéo sứ không bị va đập vào thân cột. Khi lắp sứ phải văn hết ren, siết chặt ecu để sứ không bị lung lay. Chú ý: + Khi xà được lắp trước khi dựng cột thì phải tiến hành căn chỉnh xà cho đúng hướng đồng thời khi căn chỉnh cột (ở phần dựng cột). + Khi tháo dỡ dây tăng, công nhân phải đeo dây an toàn. + Sau khi dựng cột xong phải bắt ngay tiếp địa cột. - Công tác rải căng dây lấy độ võng: Công tác kéo dây chỉ được tiến hành khi đã đạt các tiêu chuẩn sau: + Xà đã được lắp chặt bu lông vào cột, đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu thiết kế. + Tiếp địa cột được bắt chặt và đảm bảo trị số cho phép. + Hành lang tuyến để thi công kéo dây phải được giải phóng. + Các điểm giao chéo đã được thông qua với các cơ quan chủ quản và được phép thi công. Nếu giao chéo với đường dây điện lực phải có phiếu thao tác cắt điện của cơ quan điện lực và tiếp địa đường dây. Các giao chéo với đường giao thông phải làm giàn giáo vượt đường và có người canh gác. + Các vị trí néo đã được thi công hoàn chỉnh hạng mục đào hạ móng néo + lắp căng dây néo. Dây dẫn được rải từng pha theo dọc tuyến, từ vị trí khoá dây này đến vị trí khoá dây tiếp theo. Sau đó dây được đưa lên cột bằng ròng rọc hoặc palăng kéo, khoá một đầu và tiến hành lấy độ võng. Sau đó lấy độ võng xong mới khoá dây phía còn lại. Chú ý khi ra dây không để xoắn dây. Trình tự tiến hành: - Chuẩn bị, bố trí dựng cụ,máy thi công theo phương án. - Treo puly. làm giàn giáo đỡ dây vượt đường giao thông... - Rải dây bằng thủ công. - Bắt khoá néo treo trước -Tiến hành treo trước. - Rải dây dẫn. - Căng dây lấy độ võng theo thiết kế. - Bắt khoá néo treo cố định -Tiến hành treo sau (treo cố định ). - Vào dây sứ đỡ các vị trí cột đỡ (buộc dây cổ sứ). - Thi công lèo và hoàn thiện. Chú ý: Trước khi rải căng dây: - Phần lắp cột phải được hoàn thiện đúng theo yêu cầu thiết kế. - Tiếp địa cột phải đầy đủ và bắt chặt vào cột. - Cột néo phải được tăng neo tạm: Neo dối ứng với khoảng néo chuẩn bị căng dây - Hàng lang tuyến kéo dây phải được phát dọn đảm bảo đủ cho điều kiện kéo dây. - Các khoảng giao chéo cần dàn giáo đỡ dây thì dàn giáo phải được làm chắc chắn. Các khoảng vượt sông, suối phải được chuẩn bị bè, mảng, thuyền đầy đủ. Tiếp theo ta tiến hành kéo - căng dây dẫn: - Công tác rải dây và căng dây dẫn được nhà thầu thực hiện bằng thủ công hoặc kết hợp giữa thủ công và cơ giới. - Tời dây dẫn khỏi lô dây 3 - 5 vòng dây. Kiểm tra hệ thống tín hiệu để chuẩn bị kéo dây. Khi tín hiệu thông suốt không có gì vướng mắc thì phát lệnh kéo dây. - Trong quá trình kéo dây, đơn vị thi công sẽ hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng dẫn đến tình trạng dây bị mài mòn, trầy xước dây. - Kéo từ từ để điều chỉnh hệ thống phanh lô dây. Sau khi dây ra khỏi pu ly cột thứ nhất thì duy trì tốc độ kéo dây 20 ¸ 30 m/phút. Điều chỉnh phanh để đảm bảo bụng dây khi thấp nhất cách mặt đất tự nhiên 25 ¸ 30 cm để tránh tổn thương dây dẫn trong khi kéo. Sử dụng Puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. - Trong khi kéo dây thấy dây trôi khác thường cần thông tin kiểm tra xem có kẹt dây, mắc vật gì không.Khi có sự cố thì phải dừng tời xử lý xong mới được kéo dây. Bước tiếp theo là tiến hành rút dây - ngắm độ võng : - Sau khi treo trái, công tác chuẩn bị tại vị trí néo phải đã xong, thì rút dây từ từ- chuần bị ngắm độ võng. - Buộc thước ngắm: tại 2 cột của khoảng cột ngắm độ võng theo thiết kế, buộc thước ngắm (Thước 50x50x2500,bào nhẵn, sơn trắng- đỏ). - Khoảng cách từ điểm buộc thước ngắm đến mặt dưới của xà: (b) b= Độ võng (f) + a Trong đó a: Khoảng cách dây treo Puly tính từ mặt dưới của xà đến mặt trên của rãnh puly. (f) Độ võng thiết kế - tra theo bảng căng dây - Khi ngắm pha trên, tịnh tiến thước lên cao = k.cách giữa xà trên và xà dưới. - Ngắm độ võng: theo nguyên tắc kéo - nhả -kéo, cho đến khi dây ổn định, bụng dưới của dây trùng mặt phẳng thước ngắm ở tất cả các khoảng ngắm độ võng. - Đánh dấu điểm bắt khoá néo dây dẫn: Sau khi ngắm đạt độ võng,kéo dây ngang điểm bắt chuỗi sứ vào xà (lỗ táp treo sứ ), đánh dấu vào dây dẫn bằng sơn đỏ (hay mực bút đánh dấu, dây thép 1 ly...) - Hạ dây xuống, điểm bắt khoá néo là điểm cách điểm đánh dấu về phía khoảng lấy độ võng, bằng chiều dài chuỗi sứ néo và phụ kiện. - Tiến hành bắt khoá néo treo cố định Sau bước trên ta tiến hành hạ dây vào sứ đỡ: Kéo nâng dây khỏi Puly (bằng khoá máng để tránh tổn thương cho dây), mở khoá Puly, chuyển dây lên mặt xà. Nâng dây lên cổ sứ đỡ, vấn dây buộc cố định dây dẫn vào cổ sứ. Kiểm tra lại độ võng, khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng thứ nhất của dây và ghi vào nhật ký công trình kết quả đo được, ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra. 1.6 Lắp đặt hệ thống tiếp địa đường dây 0.4kv - Tất cả các vị trí cột đều được xây dựng mới, để giảm tối đa khối lượng đất đào và nhân công thì khi đào kết hợp đào rãnh, đóng cọc lắp đặt dây tiếp địa cho vị trí đó. - Tại các vị trí cột đường dây sử dụng loại tiếp địa: + RC-1và RC-2 cho các vị trí chân cột bao gồm đây nối đất thép dẹt 40*4 được hàn điện cọc tiếp địa thép L50*50*50 dài 1.5- 2.5m. Được đóng sâu cách mặt đất 0.8m. Điện trở tiếp đất ≥ 10Ω với khu đất ruộng gần (tuỳ thuộc vào địa hình của mỗi vị trí mà chọn độ dài của cọc tiếp địa ). * Đối với tiếp địa đường dây 0.4kv đảm bảo khoảng cách vận hành bình quân là 200m đến 500m phải bố trí một bộ tiếp địa lặp lại Phần V HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH Để thi công công trình đạt chất lượng, tiến độ và an toàn, Nhà thầu chúng tôi lập Hệ thống quản lý chất lượng công trình, phân công phân cấp cụ thể như sau: 1. Gi¸m ®èc c«ng ty: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång thµnh viªn, truíc ph¸p luËt vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n do c«ng ty lµm Chñ ®Çu t­, c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty nhËn thÇu x©y dùng tr­íc Ph¸p luËt nhµ n­íc vµ Chñ ®Çu t­ theo LuËt X©ydùng vµ cã nhiÖm vô: - ChØ ®¹o ®iÒu hµnh, phª duyÖt quy chÕ qu¶n lý chÊt l­îng trong c«ng ty; - Ph©n c«ng chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng; - X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, kiÓm tra chÊt l­îng vµ biÖn ph¸p ¸p dông c¸c tiÕn bé KHKT trong thi c«ng x©y l¾p ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh; - ChØ ®¹o ®iÒu hµnh chung sù ph©n c«ng th«ng qua ban G§, gi÷a c¸c phßng ban vÒ c«ng t¸c chÊt l­îng. 2. Phã Gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch kü thuËt: Phã Gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch kü thuËt chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh do m×nh phô tr¸ch tr­íc Ph¸p luËt vµ Gi¸m ®èc c«ng ty. Trùc tiÕp gióp Gi¸m ®èc c«ng ty c¸c viÖc sau: - Tæ chøc chØ ®¹o ®iÒu hµnh c«ng t¸c chÊt l­îng, duyÖt kÕ ho¹ch, môc tiªu, ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh; - §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn vµ kiÓm tra chÊt l­îng cña c¸c bé phËn qu¶n lý chÊt l­îng trong toµn c«ng ty, tõ ®ã cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm tóc c¸c sai ph¹m; - Ký kÕt c¸c biªn b¶n nghiÖm thu giai ®o¹n, c¸c hå s¬ ph¸p lý cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh do m×nh phô tr¸ch. 3. Phßng T­ vÊn vµ qu¶n lý dù ¸n: 3.1 Tr­ëng phßng: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh tr¹ng chÊt l­îng c«ng tr×nh toµn C«ng ty tr­íc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - KiÓm tra c«ng t¸c cña c¸n bé kü thuËt trong phßng vµ c¸n bé kü thuËt c¸c ®¬n vÞ; - Tham gia Héi ®ång khoa häc kü thuËt hoÆc xÐt duyÖt s¸ng kiÕn kü thuËt tæ chøc thi tay nghÒ; - Tham gia xÐt duyÖt biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh; - H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vµ c¸c tæ chøc liªn quan (trong C«ng ty) vÒ c«ng t¸c nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh; - §Ò nghÞ khen th­ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n, ®éi x©y l¾p, phßng ban trong tr­êng hîp liªn quan ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh; - Tæng hîp b¸o c¸o Gi¸m ®èc c«ng ty hµng th¸ng vÒ c«ng t¸c chÊt l­îng trong toµn c«ng ty. 3.2 Chøc n¨ng Phßng T­ vÊn vµ QLDA: Thùc hiÖn qu¶n lý kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh, trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu néi bé c¸c kÕt cÊu, bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p ®¶m b¶o thi c«ng ®Æt tiªu chuÈn chÊt l­îng hiÖn hµnh . Phßng T­ vÊn vµ QLDA chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o nghiÖp vô, kiÓm tra chÊt l­îng cña c¸c c¬ quan kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. 3.3 NhiÖm vô Phßng T­ vÊn vµ QLDA: Phæ biÕn vµ h­íng dÉn thùc hiÖn chØ thÞ v¨n b¶n vÒ qu¶n lý chÊt l­îng cho c¸c c¬ së (®éi, c«ng tr­êng ....); - Qu¶n lý tæ hîp vÒ chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh trong toµn C«ng ty; - LËp kÕ ho¹ch môc tiªu ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh cho tõng th¸ng, quý, n¨m t­¬ng øng víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®­îc duyÖt theo quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc c«ng ty sau khi ®­îc th«ng qua tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch; - H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vµ c¸c tæ chøc liªn quan (trong C«ng ty ) vÒ c«ng t¸c nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh; Trong khi tiÕn hµnh nghiÖm thu, kiÓm tra chÊt l­îng ph¶i: - Trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu néi bé c«ng t¸c x©y l¾p, giai ®o¹n hoµn thµnh tr­íc khi yªu cÇu Chñ ®Çu t­ nghiÖm thu. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng c«ng t¸c x©y l¾p ®· thùc hiÖn, ph¶i ghi râ ý kiÕn ®¸ng gi¸ vÒ chÊt l­îng cho c¸c ®èi t­îng kiÓm tra, lo¹i bá c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng, yªu cÇu xö lý c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thi c«ng kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. Cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa cã hiÖu qu¶ c¸c vi ph¹m lµm gi¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh. - Kh«ng cho sö dông nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng, ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ kh«ng cã chøng chØ chÊt l­îng hoÆc nghi ngê vÒ chÊt l­îng th× yªu cÇu thÝ nghiÖm l¹i; - KiÓm tra nghiÖm thu kü thuËt theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ nghiÖm thu c«ng tr×nh; - Theo dâi thèng kª c¸c quy ph¹m kü thuËt ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o t×nh h×nh chÊt l­îng lªn Gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¬ quan kiÓm tra chÊt l­îng cÊp trªn, ChÊp hµnh ®óng quy ®Þnh vÒ khai b¸o thèng kª ®iÒu tra sù cè c«ng tr×nh theo Quy ®Þnh cña Nhµ n­íc; - ChÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn nghiÖp vô, kiÓm tra chÊt l­îng cña c¸n bé, c«ng nh©n trong toµn c«ng ty. 3.4 QuyÒn h¹n cña Phßng T­ vÊn vµ QLDA: - Kh«ng ký nghiÖm thu c¸c khèi l­îng hoµn thµnh nh­ng kh«ng ®¹t chÊt l­îng hoÆc kh«ng cã ®ñ c¸c tµi liÖu ph¸p lý quy ®Þnh cña Nhµ n­íc hiÖn hµnh; - Khi cÇn cã thÓ yªu cÇu gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, ®éi tr­ëng t¹m thêi ®×nh chØ thi c«ng vµ b¸o ngay cho Gi¸m ®èc C«ng ty ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý; - Yªu cÇu chØ huy tr­ëng c«ng tr­êng, ®éi tr­ëng, c¸n bé kü thuËt, tæ tr­ëng s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh xö lý trong tr­êng hîp kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng hoÆc ph¸ ®i lµm l¹i; - Yªu cÇu c¸n bé thi c«ng vµ c¸c bé phËn cã liªn quan cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc kiÓm tra chÊt l­îng, lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra ®Ó cã c¨n cø ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng tr×nh; - §Ò nghÞ Gi¸m ®èc c«ng ty khen th­ëng c¸c c¸ nh©n tËp thÓ lµm tèt c«ng t¸c chÊt l­îng, tiÕn ®é vµ ng­îc l¹i kû luËt vµ xö ph¹t ®èi víi tËp thÓ c¸ nh©n vi ph¹m c«ng t¸c chÊt l­îng, tiÕn ®é; - Tæ chøc c¸c cuéc häp duyÖt biÖn ph¸p thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh; - §Ò nghÞ cÊp trªn t¹o ®ñ ®iÒu kiÖn thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng; - X¸c nhËn chÊt l­îng vµ khèi l­îng tr­íc khi c¸c ®¬n vÞ lµm thñ tôc møc øng, thanh to¸n cho tõng c«ng tr×nh. 4. ChØ huy tr­ëng c«ng tr×nh (§éi tr­ëng): ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm x©y dùng vµ c«ng t¸c an toµn lao ®éng c¸c c«ng tr×nh (§éi) thi c«ng. 4.1 Chøc n¨ng: Thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty giao cho thi c«ng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ph¹m, quy chÕ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chÊt l­îng. §¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh ®óng khèi l­îng, chÊt l­îng, tiÕn ®é, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng. 4.2 NhiÖm vô: - Tu©n thñ chÊp hµnh nghiªm chØnh LuËt X©y dùng vµ NghÞ ®Þnh h­íng dÉn vÒ x©y dùng cña chÝnh phñ; - Thùc hiÖn Quy chÕ qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty; - N¾m v÷ng c«ng viÖc, bè trÝ vµ ph©n c«ng phï hîp víi tay nghÒ, kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng tæ chøc c¸ nh©n trong c«ng tr­êng m×nh qu¶n lý; - Th­êng xuyªn theo dâi vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn (hµng ngµy) trªn c«ng tr­êng, ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng kÕt qu¶ cao, c¸ nh©n lµm tèt ®ång thêi t×m nguyªn nh©n, quy tr¸ch nhiÖm vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ngay c¸c sai sãt do thi c«ng. Ph¸t hiÖn ng¨n ngõa kÞp thêi c¸c vi ph¹m kü thuËt do thi c«ng, dõng thi c«ng nÕu xÐt thÊy kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng; - Gi¸o dôc c«ng nh©n ý thøc coi träng chÊt l­îng , cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p n©ng cao tay nghÒ . Phæ biÕn h­íng dÉn quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng, ®Æc biÖt ë vÞ trÝ khã kh¨n phøc t¹p, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ b¾t buéc mäi ng­êi thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng; - Cã kÕ ho¹ch cô thÓ víi Phßng T­ vÊn vµ QLDA, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng viÖc, khèi l­îng x©y dùng do m×nh thùc hiÖn, tiÕn hµnh nghiÖm thu c«ng viÖc, giai ®o¹n, nghiÖm thu c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; - KiÓm tra l¹i nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm tr­íc khi ®­a vµo sö dông. 5. C¸n bé kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh : ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ChØ huy tr­ëng c«ng tr×nh (§éi tr­ëng), C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ mäi mÆt trong c«ng t¸c chÊt l­îng cña c«ng tr×nh ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch theo quy chÕ vµ cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Nghiªn cøu kü, n¾m v÷ng b¶n vÏ thi c«ng vµ cã tµi liÖu liªn quan ®Õn h¹ng môc c«ng tr×nh, ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, yªu cÇu kü thuËt cña tõng bé phËn c«ng tr×nh, c¸c kÕt cÊu chÞu lùc chñ yÕu, c¸c yªu cÇu vÒ sö dông vËt liÖu quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tiªu chuÈn kü thuËt, ®Æc biÖt víi nh÷ng phÇn viÖc x©y dùng quan träng cã vÞ trÝ quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt l­îng c«ng tr×nh. Trªn c¬ së ®ã mµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thi c«ng, h­íng dÉn cho ®éi, tæ c«ng nh©n thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng; - Trong qu¸ tr×nh lËp c¸c biÖn ph¸p thi c«ng ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ c«ng t¸c an toµn trong thi c«ng ®Ó dÔ qu¶n lý c«ng tr×nh tõ ®Çu; - KiÓm tra l¹i vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm x©y dùng tr­íc khi sö dông vµo c«ng tr×nh, kh«ng cho sö dông nh÷ng lo¹i vËt t­, b¸n thµnh phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng; - Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc ®· tæ chøc thùc hiÖn ph¶i ghi râ møc chÊt l­îng ®¹t ®­îc ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cho viÖc hoµn thµnh; - Theo dâi kiÓm tra sö dông ®å nghÒ, ph­¬ng tiÖn thi c«ng ... nÕu thÊy ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o chÊt l­îng th× b¸o ngay cho ChØ huy tr­ëng (®éi tr­ëng) vµ cho t¹m thêi ngõng viÖc ®Ó chuÈn bÞ; - Th­êng xuyªn kiÓm tra chÊt l­îng nhÊt lµ ®èi víi c¸c phÇn che khuÊt tr­íc khi tiÕn hµnh nghiÖm thu néi bé vµ víi Chñ ®Çu t­; - Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ ghi chÐp nhËt ký c«ng tr×nh lËp hå s¬ thi c«ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ truy cøu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh; - Trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc, giai ®o¹n x©y l¾p hoµn thµnh, lªn khèi l­îng thanh to¸n theo quy ®Þnh, quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khèi l­îng ®ã (®óng, sai, thuyÕt minh ph¶i cã së së ph¸p lý). 6. Tæ tr­ëng s¶n xuÊt : ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm x©y l¾p do tæ ®¶m nhiÖm vµ cã nhiÖm vô: - KiÓm tra cô thÓ viÖc chuÈn bÞ cña tõng c¸ nh©n trong tæ tr­íc lóc thi c«ng nh­: §å nghÒ, dông cô trang thiÕt bÞ an toµn vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng; - Tu©n thñ ®óng sù h­íng dÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c¸n bé kü thuËt phô tr¸ch thi c«ng, c¸n bé kiÓm tra chÊt l­îng cña cÊp trªn vµ n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh ®¶m b¶o chÊt l­îng trong quy tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh; - KiÓm tra tõng kh©u, tõng s¶n phÈm do c«ng nh©n thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng. Kiªn quyÕt lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng .; Tr­êng hîp cã sai ph¹m kü thuËt, gi¶m chÊt l­îng nghiªm träng ph¶i b¸o ngay cho c¸n bé phô tr¸ch vµ cÊp trªn ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. PHẦN VI BIEÄN PHAÙP AN TOAØN THI COÂNG 1. Quy ñònh chung: - Tröôùc khi thi coâng phaûo toå chöùc cho caùn boä coâng nhaân hoïc taäp caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng trong coâng vieäc (döïng coät trong ñòa hình phöùc taïp, keùo daây vöôït chöôùng ngaïi vaät vaø laáy ñoä voõng) khi thi coâng phaûi coù ñuû hoà sô theå hieän caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng goàm: - An toaøn vaø veä sinh moâi tröôøng taïi coâng trình vaø töøng vò trí vôùi nhöõng trang thieát bò an toaøn caù nhaân cho ngöôøi lao ñoäng vaø coù phöông phaùp, thieát bò caáp cöùu khi xaûy ra tai naïn lao ñoäng. - Phaûi coù bieän phaùp an toaøn tieáp ñòa xong môùi thi coâng ôû nhöõng nôi phaûi caét ñieän, laøm tieáp ñòa phaûi ñuùng vôùi quy trình an toaøn ñieän. - Kieåm tra an toaøn xong môùi cho coâng nhaân laøm vieäc, trong khi ñang laøm vieäc baát kyø coâng nhaân naøo phaùt hieän thaáy nguy hieåm phaûi baùo ngay cho ñoäi tröôûng hoaëc caùn boä kyõ thuaät ñeå xöû lyù kòp thôøi. - Ñaây laø coâng trình xaây döïng môùi neân trong khi thi coâng khoâng caàn phaûi caét ñieän, khi caâu noái ñöa vaøo xöû duïng môùi caàn caét ñieän ñeå thi coâng, khi ñoù ñôn vò thi coâng seõ laøm phöông aùn thi coâng vaø bieän phaùp an toaøn xin caét ñieän ñeå thi coâng vaø phaûi coù ñaày ñuû caùc duïng cuï trang bò an toaøn cho coâng nhaân nhö: muõ, daây an toaøn, deùp nhöïa v.v… - Heát ca laøm vieäc phaûi thu doïn duïng cuï, vaät tö v.v… goïn gaøng, thu doïn vaät tö vaät lieäu dö thöøa vaøo ñuùng quy ñònh. - Taïi nôi laùn traïi: Caàn giöõ gìn veä sinh nôi aên choán ôû, ñaûm baûo muøa ñoâng aám aùp vaø ñeà phoøng dòch beänh, vaät tö phaûi xeáp goïn gaøng khoâng caûn trôû ñeán sinh hoaït cuûa CBCNV. 2. Bieän phaùp an toaøn hoá moùng: - Tröôøng hôïp caïnh ñöôøng giao thoâng, ñaøo ñaát leân phaûi vaän chuyeån kòp thôøi ñi nôi khaùc khoâng caûn trôû ñeán an toaøn giao thoâng. - Neáu hoá moùng chöa kòp ñoå beâ toâng hoaëc chöa kòp döïng coät phaûi coù bieån baùo hieäu raøo chaén, ban ñeâm phaûi coù ñeøn tín hieäu maøu ñoû. - Ñaát thöøa ñaøo leân tuyeät ñoái khoâng ñöôïc ñoå xuoáng soâng, suoái, hay nguoàn nöôùc saïch. 3. Bieän phaùp an toaøn khi vaän chuyeån caùp: Beân nhaän thaàu ñöa caùp leân xe baèng caàn caåu cuûa coâng ty, khi naâng caû cuoän caùp leân oâ toâ thì phaûi duøng moät truïc troøn baèng saét xuyeân qua loâ caùp roài duøng daây caùp theùp ñaõ teát ñaàu luoàn vaøo truï ñeå caåu. Tröôùc khi laên cuoän caùp treân ñöôøng phaûi xem xeùt vaø söûa nhöõng choã goà gheà tröôùc loâ caùp ñeå khi laên caùp khoâng bò vaáp ñoå, khoâng ñöôïc ñi laïi treân ñöôøng caùp, coâng nhaân vaän chuyeån phaûi ñi gaêng tay vaûi thoâ. 4. Bieän phaùp an toaøn khi döïng coät: - Taïi caùc vò trí döïng coät neáu coù ñöôøng daây ñieän ñi qua maø khoâng ñaûm baûo khoaûng caùch an toaøn cho pheùp thì phaûi xin caét ñieän vaø thöïc hieän ñuùng thuû tuïc ñaêng kyù caét ñieän theo quy trình kyõ thuaät an toaøn ñieän. - Quanh khu vöïc döïng caùc goác coät khoaûng caùch baèng chieàu cao cuûa coät trôû leân thì cho ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï qua laïi. - Khi döïng coät baèng toù phaûi nghieân cöùu xem xeùt vò trí ñaët chaân toù, tôøi quay theo ñuùng quy ñònh ñeå khi döïng coät khoâng coù baát ngôø xaûy ra. - Boá trí coâng nhaân hôïp lyù coù moät ngöôøi chæ huy thoáng nhaát, döùt ñieåm. - Sau khi döïng 24 giôø môùi ñöôïc thaùo daây neùo. - Sau khi döïng coät phaûi san laáp vaø veä sinh quanh khu vöïc saïch seõ. 5. Bieän phaùp an toaøn khi rải daây vaø caêng daây laáy ñoä voõng: - Tröôùc khi raûi caùp phaûi keâ giaù cao hôn maët ñaát, neàn ñaát phaûi phaúng, neáu bò nuùn thì phaûi duøng vaùn goã keâ vaøo chaân giaù, phaûi quay töø töø, vöøa quay vöøa chuù yù coù hieän töôïng bò trôû ngaïi, thaáy vöôùng kieåm tra ngay. - Khi naép ñaët vaät tö leân coät tuyeät ñoái khoâng ñöôïc tung neùm. - Taïi caùc vò trí keùo caùp qua ñöôøng giao thoâng phaûi coù ngöôøi caûnh giôùi ñeå khoâng xaûy ra tai naïn. - Ñoái vôùi caùp vaën xoaén phaûi coù loâ ñeå ra daây.  PhÇn vII: tiÕn ®é thi c«ng C¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn: Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, khèi l­îng thi c«ng, n¨ng lùc tµi chÝnh, kü thuËt vµ con ng­êi cña c«ng ty; vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÞ trÝ, mÆt b»ng c«ng tr×nh. Chóng t«i sÏ tiÕn hµnh thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn, c¸c c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh nhÞp nhµng c¶ vÒ thêi gian vµ kh«ng gian, sù ph©n c«ng lao ®éng hîp lý vµ chuyªn m«n ho¸ theo s¶n xuÊt víi môc tiªu ®Ó rót ng¾n thêi gian thi c«ng mµ c«ng tr×nh ®¶m b¶o tèt vÒ chÊt l­îng. Trªn c¬ së hîp lý khoa häc ®ã, gãi thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh: Trạm biến áp và đường dây 0,4 xã Yªn Nh©n, huyÖn Th­êng Xu©n, tỉnh Thanh Hoá. Gói thầu số 4: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình TBA và đường dây 0,4KV cho 3 thôn: Lửa, Mỏ, Khong. §· ®­îc nhµ thÇu chóng t«i tÝnh to¸n chän vµ lËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng t×nh kÓ c¶ ngµy lÔ, chñ nhËt lµ 300 ngµy (cã b¶n tiÕn ®é chi tiÕt kÌm theo)./. Ngµy …….. th¸ng ..... n¨m 2010 §¹i diÖn nhµ thÇu Gi¸m ®èc Nguyeãn Anh Tuaán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBien phap ky thuat thi cong - Dien Yen Nhan 2.doc
  • docHo so MT Dien Yen Nhan goi 2 (in).doc
  • dwgS¬ ®å mãng.dwg
  • dwgS¬ ®å xuèng cét.dwg
  • bakTien do thi cong Yªn Nh©ndwg.bak
  • dwgTien do thi cong Yªn Nh©ndwg.dwg