Báo cáo Tài liệi tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp

Công ty cổ phần Nam Việt, là một công ty hoạt động trong một lĩnh vực xây lắp, sản phẩm của công ty là các công trình và hạng mục công trình, diện từ cao thế cho tới hạ thế. Do đó, nguyên vật liệu ở công ty giữ một vai trò vô cùng quan trọng và có những đặc điểm riêng so với các doanh nghiệacsanr xuất khác. Chính vì vậy mà công tác hoạch toán tại công ty đòi hỏi phải chính xác và kịp thời để đảm bảo cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo. Trong thời gian thực tập tại công ty, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh, các chị trong phòng kế toán, các phòng ban khác và đặc biệt là sự hướng dẫn chu đáo của giáo viên hướng dẫn. Em đã mạnh dạn tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Nam Việt” với mong muốn sau khi nghiên cứu xong em sẽ hiểu sâu sắc hơn về kế toán nguyên vật liệu trong công ty.

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3149 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tài liệi tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang cã nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c, râ rÖt tõ c¬ chÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiªt vÜ m« cña Nhµ n­íc, ®êi sèng d©n trÝ vµ kinh tÕ x· héi cã nh÷ng b­íc nh¶y vät. C¬ chÕ thÞ tr­êng ®· vµ ®ang ngµy cµng tá râ tÝnh hîp lý, tÝnh hiÖu qu¶ cao víi c¬ chÕ qu¶n lý cò. Sù nh¹y bÐn tr­íc nh÷ng th«ng tin kinh tÕ ®ang tõng b­íc më cöa ®Ó giao l­u hµng ho¸ víi mét sè n­íc b¹n, ®êi sèng cña nh©n d©n ®ang b­íc sang mét nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. Tõ c¬ chÕ ®ã, nã ®ßi hái b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i theo h­íng ®i t¾t, ®ãn ®Çu ®Ó trong mét thêi gian ng¾n c¸c doanh nghiÖp ®ã cã thÓ héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong sù c¹nh tranh g¨y g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc, qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng nhiÒu c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau. Hay nãi c¸ch kh¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý thËt tèt c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong ®ã nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè quan träng gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh tíi s¶n phÈm, nã lµ mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ yÕu tè cÊu thµnh chñ yÕu nÕn s¶n phÈm, hµng ho¸. ChÝnh v× vËy, viÖc ho¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu cã vai trß v« cïng quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng vµ trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp nãi chung. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i qu¶n lý vµ ho¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nguyªn vËt liÖu, ph¶i ®¶m b¶o c¶ ba yÕu tè c¬ b¶n cña c«ng t¸c ho¹ch to¸n lµ: chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ toµn diÖn. ViÖc ho¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c cã t¸c dông quan träng ®Õn vÖc tËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó t¨ng c­êng ho¹ch to¸n kÕ to¸n ®ång thêi gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh t¨ng doanh sè tiªu thô. V× vËy ph¶i qu¶n lý nguyªn vËt liÖu thËt chÆt chÏ, khong cã sù thÊt tho¸t, l·ng phÝ nh»m lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô Nhµ n­íc giao. C«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt, lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc x©y l¾p, s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh, diÖn tõ cao thÕ cho tíi h¹ thÕ. Do ®ã, nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty gi÷ mét vai trß v« cïng quan träng vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng so víi c¸c doanh nghiÖacsanr xuÊt kh¸c. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c ho¹ch to¸n t¹i c«ng ty ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, cïng víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c anh, c¸c chÞ trong phßng kÕ to¸n, c¸c phßng ban kh¸c vµ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn chu ®¸o cña gi¸o viªn h­íng dÉn. Em ®· m¹nh d¹n t×m hiÓu vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: “tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt” víi mong muèn sau khi nghiªn cøu xong em sÏ hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty. Néi dung nghiªn cøu gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt Ch­¬ng 3:Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. §Æc ®iÓm vµ vÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt Yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Yªu cÇu qu¶n lý NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguªn vËt liÖu Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu 1.3.2.1.TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ 1.3.2.2.TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ Thñ tôc nhËp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu Thñ tôc nhËp kho Thñ tôc xuÊt kho Néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 1.5.1.1.Chøng tõ sö dông 1.5.1.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 1.5.1.3.C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 1.5.1.3.1. Ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song 1.5.1.3.2. Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ Tæ chøc ho¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp x©y l¾p H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn Ho¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Néi dung Tµi kho¶n sö dông Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n H×nh thøc kÕ to¸n 1.7.1. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung 1.7.2. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ 1.7.3 H×nh thøc kÕ to¸n Nh¹t ký sæ c¸i 1.7.4. H×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ 1.7.5. H×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt 2.1. §Æc diÓm chung vÒ c«ng ty 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña C«ng ty. 2.1.2. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lÝ vµ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty. 2.1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ ph©n cÊp qu¶n lý cña c«ng ty CP Nam ViÖt 2.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng SXKD vµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. 2.1.3 . §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt 2.1.3.1 . H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: 2.1.3.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2.1.3.3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt 2.2.1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 2.2.2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 2.2.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 2.3. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 2.3.1. C«ng t¸c thu mua nguyªn vËt liÖu 2.3.2. C«ng t¸c tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu 2.3.3. C«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu 2.3.4. Tæ chøc cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu 2.3.5. C«ng t¸c sö dông nguyªn vËt liÖu 2.3.6. C«ng t¸c dù tr÷ nguyªn vËt liÖu 2.4. Tæ chøc ho¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 2.4.1. Tæ chøc ho¹ch to¸n ban ®Çu 2.4.1.1. Thñ tôc nhËp kho 2.4.1.2. Thñ tôc xuÊt kho 2.4.2. Tæ chøc ho¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu 2.4.3. Tæ chøc ho¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu 2.4.3.1. KÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô nhËp nguyªn vËt liÖu 2.4.3.2. KÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô xuÊt nguyªn vËt liÖu 2.4.4. C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu thõa thiÕu trong kiÓm kª Ch­¬ng 3: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt 3.1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu taÞ c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt 3.1.1. ¦u ®iÓm 3.1.2. Nh­îc ®iÓm 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn Nam ViÖt KÕt luËn Gi¸o viªn h­íng dÉn Lª ThÞ Minh HuÖ Ng­êi thùc hiÖn Cao Thanh H¶i

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde cuong chi tiet.hai.doc
  • docbao cao.hai.doc
Luận văn liên quan