Báo cáo Thực tập cáp viễn thông

Sự phát triển của hạ tầng cơ sở thông tin là yếu tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển và góp phần nâng cao đời sống xã hội của con người. Có thể nói lĩnh vực viễn thông đã . Cung cấp cho các bạn những kênh truyền hiình đặc sắc trong nước và quốc tế, ngoài các kênh truyền hình theo tiêu chuẩn SD thông thường, lần dầu tiên tại Việt Nam myTV cung cấp các kênh truyền hình coa chất lượnghình ảnh và âm thanh tuyệt hảo theo chuẩn HD

pdf50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2570 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập cáp viễn thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xö lý TB cho kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh nhÊt. VÝ dô: 01 TB b¸o háng nhng ®îc kÕt cuèi trªn 1 tuyÕn c¸p tèt th× ta nªn bá qua c«ng viÖc thö c¸p mµ tiÕn hµnh thö d©y hoÆc m¸y cña kh¸ch hµng. ngîc l¹i nÕu nh thuª bao ®ã ®îc kÕt cuèi trªn tuyÕn c¸p sÊu th× ta nªn kiÓm tra c¸p tríc khi tiÕn hµnh kiÓm tra d©y vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi. - Trong thùc tÕ thêi tiÕt t¹i tØnh Kon tum cã 2 mïa ( mïa n¾ng vµ mïa ma) nªn c«ng t¸c söa ch÷a còng cÇn ph¶i ¸p dông theo mïa. VÝ dô: Vµo mïa kh« th× d©y Ýt bÞ háng h¬n mïa ma nªn ngêi CN cÇn ph¶i ®a ra dù ®o¸n ®Æc tÝnh d©y cña tïng nhµ TB mµ söa ch÷a. Ch¼ng h¹n nhµ TB A d©y cã dµi kh«ng, cã ®i qua nhiÒu c©y cèi kh«ng hoÆc chíng ng¹i vËt g©y ra lµm háng d©y, d©y cã nhiÒu mèi nèi kh«ng...C¸c c©u hái t×nh huèng lu«n ph¶i ®Æt ra trong ®Çu ngêi c«ng nh©n ®Ó ®a ra dù ®o¸n sao cho chÝnh x¸c nhÊt.Vµo mïa ma th× c¸c mèi nèi rÖp hay bÞ h háng do OXy ho¸ g©y nªn, hoÆc r«ng,xÐt thêng xuyªn x¶y ra th× ngêi CN cã thÓ bá qua qui tr×nh HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 21 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ thö c¸p mµ cã thÓ ®Õn trùc tiÕp nhµ TB kiÓm tra hoÆc xö lý ®êng d©y tríc. §©y chÝnh lµ ®Æc ®iÓm kh¸c so víi lý thuyÕt mµ ®iÒu nµy chØ ¸p dông cho tõng vïng, miÒn, ®Þa ph¬ng mang tÝnh ®Æc thï vÒ thêi tiÕt. III. T×m hiÓu vÒ m¹ng ngo¹i vi vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi Maïng ngoaïi vi laø moät trong ba thaønh phaàn chính laø: Heä thoáng maïng chuyeån maïch, heä thoáng maïng truyeàn daãn, heä thoáng maïng ngoaïi vi. Ba heä thoáng naøy caáu thaønh maïng vieãn thoâng cuûa toång coâng ty Böu chính - Vieãn thoâng Vieät nam.Hieän nay, Maïng ngoaïi vi laø phaàn cuûa maïng löôùi vieãn thoâng chuû yeáu naèm beân ngoaøi nhaø traïm vieãn thoâng, bao goàm taát caû caùc loaïi heä thoáng: Caùp thoâng tin sôïi ñoàng, sôïi quang ñöôïc laép ñaët theo caùc phöông thöùc treo, choân tröïc tieáp, ñi ngaàm trong coáng beå, thaû soâng, thaû bieån. Caùc daây traàn, caùc daây caùp vaø caùc daây caùch ñieän ñöôïc söû duïng laøm daây daãn. Caùc coät, caùc thanh xaø, caùc vaät ñôõ vaø phaàn cöùng ñöôïc söû duïng laøm coáng caùp, hoá caùp ñöôïc duøng ñeå baûo veä caùc loaïi caùp hieän coù ttreân maïng löôùi. Keå caû nhöõng phöông tieän hoã trôï vaø baûo veä cuûa chuùng ñöôïc goïi laø thieát bò ngoaïi vi, nhö sau: . Maïng caùp ñoàng thueâ bao: Maïng caùp ñoàng thueâ bao laø heä thoáng caùp thoâng tin sôïi ñoàng keát noái töø nuùt chuyeån maïch (ñieåm truy nhaäp) ñeán nhaø thueâ bao. Maïng bao goàm caùc thaønh phaàn nhö MDF, maêng xoâng caùp, phieán noái daây, tuû caùp, hoäp caùp, caùp vaøo nhaø thueâ bao vaø heä thoáng coáng beå. HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 22 Tæng ®µi (ExchangEr) MDF Haàm caùp Tuû caùp Maêng xoâng Héoäp caùp Caùp chính Caùp phuï daây thueâ bao ÑIEÅM TRUY NHAÄP Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Hình 2.1 : Caáu truùc ñôn giaûn maïng caùp ñoàng thueâ bao. * Daøn phoái tuyeán: MDF (Main Distribution Frame ) laø nôi taäp trung taát caû caùc keát cuoái ñaàu daây cuûa caùc caùp trong maïng. MDF thöôøng ñöôïc ñaët gaàn toång ñaøi vaø laø nôi xuaát phaùt cuûa taát caû caùc caùp cho maïng thueâ bao vaø caùp lieân traïm ñieän thoïai. MDF laø nôi taïo söï meàm deûo trong söï ñaáu noái soá thieát bò thueâ bao vôùi toång ñaøi vaø cuõng laø nôi kieåm tra, ño thöû maïng caùp. * Haàm, beå caùp nhaäp ñaøi thöôøng ñöôïc xaây döïng ngay döôùi MDF taïo söï thuaän lôïi khi keùo caùp môùi vaøo toång ñaøi. Haàm caùp naøy cuõng laø nôi thöïc hieän caùc moái noái caùp ngaàm (noái caùp hoaëc noái reõ) taïo neân söï meàm deûo. Thöôøng hai haàm caùp caùch nhau toái ña laø 50 ñeán 70 meùt thoâng thöôøng laø 50 meùt/1 haàm,beå. * Caùp chính: Laø nôi caùp xuaát phaát töø MDF ñeán tuû caùp lôùn vaø cuõng coù theå caùp chính ñi thaúng töø MDF ñeán hoäp caùp cuoái cuøng (taäp ñieåm) ñeå ñeán nhaø thueâ bao (ñoái vôùi caùc maïng nhoû). Treân ñöôøng ñi chính coù theå reû ñeán caùc tuû caùp. * Tuû caùp: Laø nôi taäp trung caùc keát cuoái cuûa moät hay nhieàu sôïi caùp chính töø MDF ñeán vaø cuõng laø nôi taäp trung caùc caùp phoái cuûa caùc taäp ñieåm veà. Tuû caùp coù theå laø nôi ño thöû xaùc ñònh hö hoûng, söûa chöõa nhanh vaø linh hoïat trong khi khu vöïc chöa coù döï baùo nhu caàu. Dung löôïng tuû caùp thöôøng laø, 200,300, 400 600 ,1200 ñoâi/ Tuû * Caùp phoái: laø caùp xuaát phaùt töø tuû caùp ñeán taäp ñieåm. * Taäp ñieåm (tuû caùp) laø nôi keát cuoái cuûa moät tuyeán caùp töø toång ñaøi ñi, laø ñieåm noái reõ töøng ñoâi daây ñeán nhaø thueâ bao. Taäp ñieåm coù dung löôïng thöôøng laø100 ñoâi 50 ñoâi ñeán 10 ñoâi. • * Ñöôøng daây thueâ bao: laø daây noái töø taäp ñieåm ñeán caùc thieát bò ñaàu cuoái cuûa nhaø thueâ bao. Ñöôøng daây thueâ bao goàm daây ñi ngoaøi trôøi, vaø daây ñi trong nhaø. Ñöôøng daây thueâ bao thöôøng nhoû hôn 300 meùt tính töø hoäp caùp cuoái ñeán nhaø thueâ bao. Soá caùp goác , coáng beå , vaø coät caùp taïi caùc traïm nhö sau: HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 23 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Soá lieäu veà maïng ngoaïi vi ñeán 31/ 12 /2006: , Maïng caùp thueâ bao: a, maïng caùp chính , 36.078 ñoâi caùp goác , chieàu daøi 57,180 Km * Hieäu suaát söû dung laø 81.14% b, Maïng caùp phoái 38.410 ñoâi /549.967 meùt * Hieäu suaát söû dung laø 76.21%, c, Heä thoáng coáng beå: Toång chieàu daøi cuûa heä thoáng caùp ngaøm laø 40. 233 meùt/ 1040 beå caùp caùc loaïi, * OÁng coáng caùp laø loaïi oáng nhöïa PVC phi 110/ 114 daøi 6 meùt/ oáng, d, Heâ thoáng ñöôøng coät treo caùp , toång soá coät laø 5037 coät caùc loaïi töø 6,5 – 7 meùt toång soá caùp nhaùnh 50 ñoâi deán 20 ñoâi laø 200, 215 km, 1.Thi t b ngo i viế ị ạ . Daây daãn: Khi moät cuoäc ñaøm thoaïi hoaëc moät tin baùo göûi FAX (Facimile) ñöôïc thöïc hieän hoaøn chænh qua moät maïch thoaïi, caùc maùy ñieän thoaïi hay FAX taïi hai ñaàu ñöôïc keát noái vôùi nhau nhôø caùc daây kim loaïi sao cho doøng ñieän mang caùc tín hieäu thoâng tin coù theå löu thoâng giöõa chuùng. Caùc phöông tieän naøy nhö caùc ñöôøng daây caùp ñoàng thueâ bao vaø caùc ñöôøng daây caùp quang thueâ bao nhö: (caùp nhaäp ñaøi, caùp caùp phoái, ñöôøng daây thueâ bao) ñoùng vai troø caùc vaät daãn ñieän. . Ñöôøng daây treân khoâng: Caùc daây caùp ñoàng, daây caùp quang vaø caùc daây caùch ñieän ñöôïc söû duïng laøm daây daãn. Caùc caây coät, keïp moùc caùp’ caùc daây ñôõ vaø phaàn cöùng ñöôïc söû duïng laøm caùc phöông tieän ñôõ vaø caùc phuï kieän khaùc luoân chòu caùc aûnh höôûng raát lôùn veà moïi maët. Maëc duø ñöôøng daây truyeàn daãn treân khoâng coù nhöõng nhöôïc ñieåm cô baûn laø aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng töï nhieân vaø nhaân taïo, noù vaãn söû duïng moät caùch roäng raõi, noù chieám khoaûng 95% ôû tænh Kon tum vì coâng trình treân khoâng thöôøng raát kinh teá so vôùi caùc coâng trình ngaàm. Tuy nhieân ñoái vôùi coâng trình treân khoâng caàn phaûi coù ñuû ñoä an toaøn vaø chaéc chaén ñeå choáng laïi nhöõng ñieàu kieän khaéc nghieät do thieân nhieân taùc ñoäng vaøo. HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 24 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Ñöôøng daây ngaàm: Ñöôøng daây ngaàm thöôøng laø söû duïng ñoái vôùi caùc caùp ñöôïc choân saâu döôùi loøng ñaát choáng ñöôïc nhöõng söï phaù hoaïi cuûa thieân nhieân vaø nhaân taïo. Chuùng ñöôïc ñaët trong moät ñöôøng coáng. Ñoái vôùi ñöôøng daây ngaàm thì chi phí ñaét gaáp 3 laàn so vôùi ñöôøng daây treo neân thöôøng ñöôïc ñaët gaàn nôi nhaäp ñaøi vaø caùc khu vöïc coù ñoâng ngöôøi qua laïi. Do caàn phaûi ñaët oáng caùp phaân taùn ñöôøng daây thueâ bao trong caùc vuøng thaønh phoá lôùn vì caùc ñieàu kieän moâi tröôøng, cho neân ñöôøng daây ngaàm gaàn ñaây taêng leân. Heä thoáng baûo veä: Heä thoáng baûo veä bao goàm haàm (beå) hoá, coáng caùp, coät beâ toâng vaø caùc vaät lieäu ñôõ caùp, tuû caùp, taäp ñieåm, caùc trang thieát bò choáng seùt cho caùp ñoàng, caùp quang vaø caùc thieát bò khaùc treân maïng vieãn thoâng. . Haàm caùp, beå caùp * Haàm caùp: Haàm caùp thöôøng ñaët döôùi MDF coù dieän tích maët saøn baèng maët saøn cuûa MDF vaø ñoä saâu toái thieåu laø 2,2 meùt, phaûi baûo ñaûm ñoä thoâng thoaùng khí, chieáu saùng, thoaùt nöôùc, choáng thaám, neàn haàm coù ñoä doác ñeå nöôùc doàn veà hoá tuï nöôùc thuaän lôïi cho vieäc bôm nöôùc ra ngoaøi khi caàn thieát. * Beå caùp: Beå caùp naèm döôùi ñaát xaây baèng gaïch hoaëc beâ toâng, ñöôïc ñaët treân caùc tuyeán caùp ngaàm söû duïng cho luùc thi coâng caùp ñi qua, coù theå laø nôi chöùa caùc caùp döï tröõ khi caàn thieát, nôi reõ nhaùnh caùp ñi caùc höôùng. Khoaûng caùch giöõa 2 beå caùp töø 50 meùt - 70 meùt. Phaûi coù bieän phaùp beå caùp ñöôïc khoâ raùo. . OÁng daãn caùp OÁâng daãn caùp baûo veä cho caùp vaø thuaän tieän môû roäng dung löôïng caùp treân caùc tuyeán khi coù nhu caàu. Tuyø theo döï baùo, trong khi quy hoaïch phaân vuøng thì soá löôïng oáng caùp ñöôïc laép ñaëït hôïp lyù. OÁng caùp thöôøng laøm baèng vaät lieäu cöùng nhö nhöïa PVC 110/114, oáng theùp, ít bò aên moøn do hoaù chaát vaø moâi tröôøng. Ñoä choân saâu cuûa oáng caùp lôùp treân cuøng nhö sau: - Ñoái vôùi oáng ñaët döôùi heø ñöôøng : 500 mm - Ñoái vôùi oáng ñaët döôùi loøng ñöôøng: 700 mm. HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 25 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Ñoái vôùi loaïi ñöôøng nhöïa coù Module ñaøn hoài > 1.800 Kg/cm2 hay ñöôøng quoác loä thì ñoä choân saâu cuûa oáng töø maët ñöôøng nhöïa ñeán oáng treân cuøng laø 1,2 meùt. . Tuû caùp, hoäp caùp (taäp ñieåm), hoäp ñaàu cuoái quang (ODF) vaø vaät lieäu ñaáu noái caùp: * Tuû caùp: Tuû caùp coù voû nhöïa Polycarbonate chòu ñöïng ôû nhieät ñoä 0 - 1000C, ñoä aåm 95% taïi 250C, chòu ñöôïc caùc taùc ñoäng cô hoïc leân moïi phía cuûa tuû, baûo veä traùnh söï xaâm nhaäp cuûa saâu boï, coân truøng. Tuû caùp thöôøng laép ñaët caùc ngaõ ba, ngaõ tö,... ñöôøng phoá khi coù caùp ñi qua ñeå deã daøng reõ nhaùnh ñi höôùng khaùc. * Hoäp caùp (taäp ñieåm): Voû hoäp kín, thaønh hoäp vaø caùc loã vaøo, ra caùp coù voøng ñeäm cao su choáng söï xaâm nhaäp coân truøng, thaân nhöïa cöùng chòu ñöôïc caùc taùc ñoäng cô hoïc, thôøi tieát, khí haäu, moâi tröôøng beân ngoaøi taùc ñoäng leân, coù khoaù traùnh söï phaù hoaïi cuûa con ngöôøi. Hoäp caùp (taäp ñieåm) thöôøng ñöôïc treo treân coät neáu söû duïng cho maïng caùp phoái, treân töôøng vaøo nhaø daân neáu söû duïng caùp thueâ bao cho khu vöïc cuïm daân cö (nhaø cao taàng, chung cö). * Vaät lieäu ñaáu noái caùp: - Khung ñaáu daây hay khung ñònh vò. - Phieán ñaáu caùp thöôøng söû duïng phieán Krone loaïi 10x2. - Daây nhaûy. - Chæ tieâu cuûa caùc Module keát cuoái caùp (phieán ñaáu daây): + Trôû khaùng caùch ñieän ≥ 5x104 MΩ. + Ñoä beàn ñieän moâi ≥ 2 Krms. + Ñoä beàn ñoái vôùi ñieän aùp xung. + Ñieän dung giöõa caùc ñoâi daây < 1pF. + Söï suy giaûm xuyeân aâm taïi caùc taàn soá: ª Töø 300 Hz ÷ 3400Hz < 110 dB ª Töø 3,4KHz ÷ 10 KHz < 100 dB ª Töø 10 KHz ÷ 1,2 MHz < 60 dB + Söï suy giaûm beân trong < 0,1 dB + Doøng taûi (ñoái vôùi xung 8/20 µs) + Phieán Connection < 10KA + Phieán Disconnection < 5KA. * Hoäp ñaàu cuoái quang ODF (Opical Distribution Frame): HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 26 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ ODF coù kích thöôùc hoäp phaûi ñaûm baûo ñoä uoán cong sôïi quang (R ≥ 50mm), thuaän tieän cho thi coâng laép ñaët thao taùc deã daøng. Thöôøng ñöôïc gaén treân töôøng trong nhaø thieát bò traùnh ñöôïc caùc va chaïm beân ngoaøi taùc ñoäng. * Vaät lieäu trang bò theo hoäp, tuû caùp: + Coïc tieáp ñaát: Thöôøng söû duïng coïc ñoàng troøn daøi 1m hay theùp V50x50x5x2450 mm moät ñaàu vaùt nhoïn ñeå ñoùng xuoáng moät ñaàu haøn vôùi daây ñoàng 4 ly ñöôïc noái vaøo caùc thaønh phaàn baèng kim loaïi cuûa tuû caùp, hoäp caùp, Block (inox) phieán ñaáu caùp, coá ñònh trong hoäp, tuû caùp vaø phaûi thoaû caùc yeâu caàu sau: + Ñuû söùc choáng laïi söï aên moøn kim loaïi. + Ñuû ñoä cöùng veà cô hoïc ñeå ñoùng ñöôïc saâu döôùi loøng ñaát cöùng. + Coù ñieän trôû nhoû khi laép ñaët ngaàm döôùi ñaát. . Moái noái caùp daây daãn ñoàng: * Moái noái daây daãn: (Connector ) laø ñieåm noái daây thueâ bao vaø daây ruoät caùp coù hình daïng nhö haït nuùt aùo, hay moät oáng nhöïa beân trong coù ñieåm noái hình raêng cöa vaø ñöôïc bôm ñaày chaát keo choáng aåm. Caùc moái noái naøy chæ söû duïng ñöôïc moät laàn. * Moái noái voû caùp (maêng xoâng): Laø nôi che kín moái noái cuûa caû moät sôïi caùp traùnh nöôùc möa, caùc aûnh höôûng khaùc cuûa moâi tröôøng. Moái noái cuõng laø nôi ñeå phaân nhaùnh caùp ñi caùc höôùng khaùc nhau. Moái noái coù raát nhieàu loaïi ñang ñöôïc söû duïng treân maïng löôùi hieän nay nhö: moái noái UC, maêng xoâng co nhieät, maêng xoâng con heo daàu, hoäp noái PSI... tuyø theo yeâu caàu söû duïng vaø dung löôïng cuûa caùp maø söû duïng ñuùng kích côû cuûa maêng xoâng. Thöôøng coù caùc loaïi maêng xoâng 50x2, 100x2, 200x2, 300 x 2, 400x2, 600 x2. . Moái noái caùp : * Moái noái trong haàm caùp, raõnh caùp, moái noái caùp choân tröïc tieáp vaø moái noái caùp treo: - Phaûi phuø hôïp laép ñaët trong haàm caùp, döôùi ñaát, treo treân coät ñöôïc cheá taïo choáng aên moøn, taùc haïi axít, daàu vaø oâ nhieãm, phaûi chaéc veà cô khí, chòu ñöôïc löïc caêng, löïc neùn, uoán cong vaø löïc HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 27 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ xoaén, phaûi baûo ñaûm kín nöôùc, ngaên ñöôïc thaønh phaàn Jelly töø caùp thaåm thaáu vaøo. Tuyø theo söû duïng maø laép ñaët treân maïng cho phuø hôïp. . Coät vaø caùc vaät lieäu trang bò theo coät: * Coät treo caùp, hoäp caùp: Coät treo caùp coù theå laø hình noùn, hình truï coù theå roãng chòu ñöïng ñöôïc taûi troïng cuûa nhieàu sôïi caùp treo treân ñoù. Coät treo caùp coù theå söû duïng rieâng coät böu ñieän hay ñi chung ñöôøng coät coù saün cuûa ngaønh ñieän löïc. Coät treo caùp ñöôïc söû duïng theo tieâu chuaån laép ñaët, tuyø thuoäc vaøo ñòa hình, vò trí giao thoâng, khu daân cö (hieän nay phoå bieán 02 loaïi coät laøø 6,5 meùt vaø 7 meùt). * Vaät lieäu trang bò theo coät: + Daây co: söû duïng cho keát cuoái tuyeán, coät goùc coät leâ xuoáng doác tröôøng hôïp ñòa hình khoâng theå söû duïng daây co ñöôïc thì ta thay baèng coât choáng. + Chaân choáng coät : Chaân choáng phaûi baèng theùp choáng ræ. Trang bò cho keát cuoái hay coät goùc tröôøng hôïp khoâng trang bò ñöôïc daây co. + Caùc loaïi Bu loâng, moùc, keïp caùp söû duïng khi thi coâng vaø coá ñònh caùp. . Coät moác beâ toâng: Ñöôïc trang bò cho caùc tuyeán caùp choân tröïc tieáp döôùi loøng ñaát. Coät moác laø caùc vò trí chæ ñònh cho tuyeán caùp naèm beân döôùi chuùng, thöôøng caùch nhau giöõa 2 coïc laø 50 meùt ñeán 100 meùt. 2.Thi t b đ u cu iế ị ầ ố Nhöõng thieát bò ñaàu cuoái noái vaøo maïng vieãn thoâng caàn phaûi coù nhöõng ñaëc tính sau: Baêng taàn laø 300 – 3.400 Hz. Coù khaû naêng kheùp kín ñöôøng ñieän moät chieàu (DC) ñeå laøm baùo hieäu ñöôøng daây. Hieän nay ñöôøng daây noäi haït chöa phuø hôïp vôùi tín hieäu soá. Rieâng heä thoáng telex coù theå noái vaøo ñöôøng daây noäi haït vaø chaáp nhaän tín hieäu soá ñöôïc truyeàn toác ñoä thaáp. Nguoàn toång ñaøi cung caáp -48V ñeán -50V treân ñöôøng daây noäi haït ñeå tröôùc heát taïo maïch voøng DC phuïc vuï thieát laäp cuoäc goïi vaø cung caáp nguoàn cho micro. Nhöng noù cuõng nguoàn caáp cho caùc HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 28 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ vi maïch ít tieâu hao coâng suaát trong caùc thieát bi ñaàu cuoâi, haïn cheá ñieän trôû ñöôøng daây khoâng quaù 1.250 Ω. M ng đi n tho iạ ệ ạ Trong daïng ñôn giaûn nhaát, maùy ñieän thoaïi phaûi goàm caùc boä kieän toái thieåu ñeå: + Nghe vaø noùi, thöôøng laép trong toå hôïp (micro than vaø oáng nghe), + Baùo cho toång ñaøi bieát khi caàn thieát laäp moät cuoäc goïi, + Göûi ñòa chæ caàn goïi, (ñóa quay soá, baøn phím ña taàn), baùo cuoäc goïi ñeán (chuoâng) + Baùo cho toång ñaøi bieát ñaõ nhaän ñöôïc cuoäc goïi, Nguoàn chuoâng thöôøng laø 17Hz – 25 Hz ñöôïc caáp töø toång ñaøi, moät soá thieát bò duøng aâm thanh trong moät loa nhoû vaø caùc aâm ñieäu khaùc nhau ñeå phaân bieät khi laép nhieàu maùy trong vò trí chaät heïp. Tín hieäu ñòa chæ ñöôïc theå hieän baèng chuoãi xung chaäp nhaû maïch DC, chaäp 33+1/3 ms, nhaû 66+2/3ms, toác ñoä 10 xung/s, toác ñoä naøy bò haïn cheá do boä choïn cô ñieän, khoâng phaûi do ñöôøng truyeàn. Khi duøng phím aán thay cho ñóa quay soá phaùt xung seõ nhanh hôn vaø thuaän tieän hôn. Phím aán seõ löu giöõ xung vaø taïo ra quaù trình chaäp nhaû theo toác ñoä nhö ñóa quay soá, hoaëc bieán ñoåi thaønh tín hieäu aâm thanh, goïi laø DTMF, duøng 7 taàn soá taïo thaønh 12 caëp taàn soá ñaïi dieän cho 10 chöõ soá vaø 2 kyù hieäu; sau ñaây laø baûng chöõ soá vaø DTMF töông öùng: Chöõ soá vaø kyù kieäu Taàn soá (Hz) 1 697 1209 2 697 1336 3 697 1477 4 770 1209 5 770 1336 6 770 1477 7 852 1209 8 852 1336 9 852 1477 HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 29 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ 0 941 1336 * 941 1209 # 941 1477 Haàu heát caùc maùy ñieän thoaïi hieän nay ñeàu coù caû hai tính naêng phaùt xung chaäp nhaû vaø phaùt DTMF. Caùc toång ñaøi ñieän töû coù theå cung caáp dòch vuï sau ñaây cho khaùch haøng : + Baùo cöôùc khi keát thuùc cuoäc goïi, + Baùo chuoâng theo thôøi gian do khaùch haøng ñaët, + Chuyeån cuoäc goïi cho maùy khaùc, + Chaën moät soá loaïi cuoäc goïi ñi (ñöôøng daøi , Quoác teá v.v.. ), + Baùo coù cuoäc goïi (khi thueâ bao ñang baän noùi chuyeän), + Goïi tay ba,chueån cuoäc goïi; + Caùc dòch vuï khaùc. . Telex : Telex coù theå truyeàn ñöa kyù töï qua maïng chuyeån maïch coâng coäng vaø ñaàu thu nhaän ñöôïc caùc kyù töï coù daïng chöõ ñaùnh maùy. Heä thoáng naøy phaùt trieån töø maùy teâleâtip cô ñieän. Toác ñoä truyeàn teletip (cao nhaát laø 50 baud) phuï thuoäc vaøo toác ñoä hoaït ñoäng cuûa maùy vaø ngöôøi thao taùc. Vôùi söï phaùt trieån cuûa maùy in toác ñoä cao vaø maïch löu tröõ tín hieäu nhaän ñöôïc, toác ñoä telex ñöôïc naâng leân ñeán 300 baud. Toác ñoä cao cho pheùp söû duïng chöõ caùi quoác teá 7 bit. . Faxcimile (FAX): Telex cung caáp moät coâng cuï thoaû maõn vieäc truyeàn chöõ ñaùnh maùy, nhöng khoâng cung caáp moät baûn sao thöïc söï cuûa tö lieäu. Do vaäy noù cuõng khoâng truyeàn kyù hieäu vieát tay vaø hình veõ. Fax cung caáp moät baûn sao chính xaùc do ñoù söû duïng roäng raõi hôn telex. Thieát bò ñöôïc keát noái vaøo ñöôøng daây cuûa maïng ñieän thoaïi coâng coäng PSTN theo khuyeán nghò CCITT cho nhoùm 1, 2, vaø 3. Nhoùm 4 coù theå truyeàn treân caùc toác ñoä cao, 64 kbit/s nhöng chæ thích hôïp vôùi ñöôøng daây truyeàn rieâng. Truyeàn treân maïng ISDN hoaëc LAN, tieâu chuaån nhoùm 4 coù toác ñoä raát cao, vôùi tö lieäu treân moät khoå giaáy A4 chæ maát töø 2 ñeán 4 giaây. Hieän nay Fax nhoùm 1 ñaõ loaïi boû, nhoùm 2 ñang loaïi boû daàn. Nhoùm 3 coù toác ñoä nhanh (moät phaàn do boû qua khoaûng traéng), coù chaát löôïng toát vaø tín hieäu soá cho neân coù theå giao tieáp vôùi caùc thieát bò soá khaùc, hoaëc vôùi ISDN thoâng qua modem. HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 30 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ . Soá lieäu maùy tính : Truyeàn thoâng giöõa caùc maùy tính coù theå baèng caùp, baèng caùp quang, baèng voâ tuyeán cao taàn tröïc tieáp giöõa hai traïm, hoaëc veä tinh. Soá lieäu beân trong maùy tính hoaëc giöõa maùy tính vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi thöôøng trao ñoåi theo daïng song song. Thí duï 8 bit soá lieäu hình thaønh moät kyù töï, ñöôïc truyeàn ñoàng thôøi treân 8 daây trong caùp töø maùy tính ñeán maùy in. Moät heä thoáng maõ hoaù seõ chuyeån caùc kyù töï soá thaønh daïng nhò phaân maø maùy tính caàn. Phaàn treân ñaây chæ ñeà caäp veà caùc thieát bò hoaït ñoäng treân caùc ñöôøng daây noäi haït hieän coù vôùi caùc ñöôøng keát noäi analog trong maïng chuyeån maïch coâng coäng (PSN). Söï môû roäng maïng ISDN treân maïng coâng coäng seõ daãn ñeán thay theá toaøn boä thieát bò ñaàu cuoái analog baèng thieát bò digital, ñoàng thôøi ñoøi hoûi thay ñoåi keát noái giöõa thieát bò ñaàu cuoái vôùi ñieåm chuyeån maïch coâng coäng. Ñieàu naøy coù nghóa laø tieáng noùi seõ soá hoùa ngay töø maùy ñieän thoaïi vaø taát caû caùc thieát bò ñaàu cuoái digital (telex, vidiotext, facsimile…) ñeàu laøm vieäc thaúng vôùi PSN khoâng caàn qua modem, vì caùc tín hieäu treân ñöôøng truyeàn ñeàu laø ñigital. . Maïng x.DSL : (x. Digital Subcriber Line ) Hieän nay maïng x.DSL söû duïng chöa ñöôïc roäng raõi thöôøng chuû yeáu cho caùc nhaø kinh doanh Chat, Internet, Game,... neân soá löôïng thueâ bao coøn ít oûi naèm raûi raùc treân maïng. Vì vaäy chöa caáu thaønh heä thoáng maïng maø chæ ñi cuøng caùp ñoâng thueâ bao coù ñuû tieâu chuaån kyõ thuaät cho pheùp cöø ly töø toång ñaøi ñeáùn thieát bi ñaàu cuoái toái ña laø 4.000 meùt . A.Máy đi n tho i GPhoneệ ạ GPhone là đi n tho i c đ nh không dâyệ ạ ố ị do VNPT cung c p. Đây là đi nấ ệ tho iạ đ c cung c p t i các khu v c có vùng ph sóng c a m ng di đ ngượ ấ ạ ự ủ ủ ạ ộ Vinaphone trên h t ng GSM.ạ ầ u đi m c a GPhone là ch t l ng sóng n đ nh, giá c c b ng v iƯ ể ủ ấ ượ ổ ị ướ ằ ớ c c đi n tho i c đ nh c a VNPT. Máy đi n tho i di chuy n đ c trongướ ệ ạ ố ị ủ ệ ạ ể ượ ph m vi quanh khu v c khách hàng đăng ký s d ng. Dùng GPhone, kháchạ ự ử ụ hàng s d ng đ c các d ch v : tho i, các d ch v c ngử ụ ượ ị ụ ạ ị ụ ộ thêm nh : hi nư ệ s g i đi, chuy n ti p cu c g i, ch cu c g i, gi cu c g i. Đ c bi t,ố ọ ể ế ộ ọ ờ ộ ọ ữ ộ ọ ặ ệ GPhone nh n tin đ c đ n: Vinaphone, Mobifone, Cityphone, đi nắ ượ ế ệ HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 31 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ * Cách l p đ t máy Gphoneắ ặ 1. ng nghe :Ố N i ng nghe v i máy đi n tho i b ng dây đi n tho iố ố ớ ệ ạ ằ ệ ạ 2. Anten : L p anten vào đ u n i anten ANT. Gi ph n b ng nh a c a anten vàắ ầ ố ữ ầ ằ ự ủ xoay quanh đinh c kim lo i theo chi u kim đ ng h đ c đ nh anten.ố ạ ề ồ ồ ể ố ị Không nên xoay anten m t cách tr c ti p.ộ ự ế 3. B đ i ngu nộ ổ ồ C m dây c a b đ i ngu n ngoài vào l c m m t sau c a máy vàắ ủ ộ ổ ồ ỗ ắ ở ặ ủ c m b đ i ngu n vào ngu n AC. Ti p đ t t t s đ m b o đ tin c yắ ộ ổ ồ ổ ồ ế ấ ố ẽ ả ả ộ ậ c a máy.ủ 4.C p ngu nấ ồ Có 2 ph ng pháp c p ngu n :ươ ấ ồ - C p ngu n b ng ngu n ngoài.ấ ồ ằ ồ - C p ngu n b ng pin s c đi n.ấ ồ ằ ạ ệ Thông th ng, đ ngh s d ng ngu n đi n bên ngoài. Khi m t đi n ho cườ ề ị ử ụ ồ ệ ấ ệ ặ không có ngu n g n thì b n có th s d ng pin s c đi n.ồ ở ầ ạ ể ử ụ ạ ệ Khi k t n i v i ngu n đi n bên ngoài và b t công t c BATT sang “I”,ế ố ớ ồ ệ ậ ắ đi n tho i có th t đ ng ki m tra dung l ng đi n năng c a pin và s cệ ạ ể ự ộ ể ượ ệ ủ ạ đi n n u c n. Trong tr ng h p này thì b đ i ngu n s b nóng, đây làệ ế ầ ườ ợ ộ ổ ồ ẽ ị tr ng thái bình th ng.ạ ườ Chuy n ngu n đi n.ể ồ ệ Chuy n công t c “BATT” phía sau máy đi n tho i ZTE WP626 thànhể ắ ở ệ ạ “I” đ c p ngu n b ng pin, và thành “O” đ t t ngu n c p b ng pin.ể ấ ồ ằ ể ắ ồ ấ ằ 1. B t máyậ : Khi đang t t máy, b p và gi phím ắ ấ ữ EXIT màn hình LCD s sáng lênẽ kèm theo m t âm thanh. Đi n tho i s ki m tra th SIM đã đ cộ ệ ạ ẽ ể ẻ ượ l p vào hay ch a. Sau đó theo các thông báo g i ý trên màn hình.ắ ư ợ Nh p PIN --- N u đ t PIN thì nh p vào mã PIN c a thậ ế ặ ậ ủ ẻ SIM. Nh p mã khoá --- N u đ t mã khoá thì nh p vào mã khoáậ ế ặ ậ c a đi n tho i.ủ ệ ạ Tim ki m --- Tìm ki m m ng phù h p đ c k t n i.ế ế ạ ợ ượ ế ố 2. T t máy:ắ Khi đang b t máy, n và gi ậ ấ ữ EXIT, màn hình LCD s t t kèm theo m tẽ ắ ộ âm thanh. B t công t t “BATT” phía sau đi n tho i thành “O” đ t t ngu n cungậ ắ ở ệ ạ ể ắ ồ c p b i pin, ho c tháo pin n u không s d ng máy trong th i gian dài. ấ ở ặ ế ử ụ ờ L p th sim:ắ ẻ 1. Th SIMẻ : HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 32 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Tr c khi s d ng, hãy l p th SIM h p l vào máy.ướ ử ụ ắ ẻ ợ ệ Không nên ti p xúc v i b m t kim lo i c a th SIM, n u không d li uế ớ ề ặ ạ ủ ẻ ế ữ ệ l u trong th SIM có th b h h ng ho c m t mát. Gi th SIM cách xaư ẻ ể ị ư ỏ ặ ấ ữ ẻ ngu n đi n và t tr ng.ồ ệ ừ ườ L u ý : Hãy t t đi n tho i tr c khi tháo th SIM. Khi đang k t n i v iư ắ ệ ạ ướ ẻ ế ố ớ ngu n đi n bên ngoài thì nghiêm c m không đ c l p ho c tháo th SIM.ồ ệ ấ ượ ắ ặ ẻ 2. S d ng th SIMử ụ ẻ : + T t máy đi n tho i, ng t ngu n c p ngoài và m n p th SIM.ắ ệ ạ ắ ồ ấ ở ắ ẻ + L p th SIM vào khe ch a th . Đ m b o đ m t ti p xúc kim lo i ắ ẻ ứ ẻ ả ả ể ặ ế ạ ở phía d i. Và cho góc c t nh n th SIM đúng v i khe ch a th . Đóng n pướ ắ ậ ẻ ớ ứ ẻ ắ c đ nh c a th SIM đ c đ nh th SIM vàl p v vào.ố ị ủ ẻ ể ố ị ẻ ắ ỏ Chú ý: N u b n v n không th s d ng máy bình th ng sau khi l p thế ạ ẫ ể ử ụ ườ ắ ẻ SIM, xin ki m tra đã l p đúng th SIM ch a ho c th SIM có h p l hayể ắ ẻ ư ặ ẻ ợ ệ không (Tham kh o t v n c a nhà cung c p d ch v m ng VNPT). Khôngả ư ấ ủ ấ ị ụ ạ nên m /t t máy 3 liên t c, n u không th SIM có th b h ng.)ở ắ ụ ế ẻ ẻ ị ỏ K t n i vào m ngế ố ạ 1. Mã Pin và mã khoá đi n tho i:ệ ạ Đ t mã pin (s nh n d ng cá nhân) và mã khoá đi n tho i đ tránh thặ ố ậ ạ ệ ạ ể ẻ SIM và đi n tho i b s d ng trái phép.ệ ạ ị ử ụ Nh p mã Pin c a th SIM và mã khoá đ m máy, và b m phímậ ủ ẻ ể ở ấ Menu/L a ch n đ xác nh n b t đ u s d ng đi n tho i. N u nh p vàoự ọ ể ậ ắ ầ ử ụ ệ ạ ế ậ Pin sai 3 l n liên t c, th SIM s b khoá b i m ng.ầ ụ ẻ ẽ ị ở ạ 2. K t n i v i m ng:ế ố ớ ạ Sau m máy và nh p s pin và mã khoá đi n tho i, đi n tho i s t đ ngở ậ ố ệ ạ ệ ạ ẽ ự ộ tìm ki m m ng phù h p và tr ng thái ch .ế ạ ợ ở ạ ờ B. ADSL 1.Khái ni m ệ : ADSL cung c p m t ph ng th c truy n d li u v iấ ộ ươ ứ ề ữ ệ ớ băng thông r ng, t c đ cao h n nhi u so v i ph ng th c truy c p quaộ ố ộ ơ ề ớ ươ ứ ậ đ ng dây ườ đi n tho iệ ạ truy n th ng theo ph ng th c quay s (Dialề ố ươ ứ ố up).Khi truy n băng thông trên đ ng dây đi n tho i đ c tách ra làm 2ề ườ ệ ạ ượ ph n, 1 ph n nh dùng cho các tín hi u nhu Phone,Fax. ph n l n còn l iầ ầ ỏ ệ ầ ớ ạ dùng cho truy n t i tín hi u ADSL. Ý nghĩa c a c m t "b t đ i x ng"ề ả ệ ủ ụ ừ ấ ố ứ trong ADSL là do l ng d li u t i xu ng và t i lên là không b ng nhau,ượ ữ ệ ả ố ả ằ v i d li u ch y u là t i xu ng.ớ ữ ệ ủ ế ả ố Trong khi truy c p theo ph ng th c quay s ch có th cung c p t cậ ươ ứ ố ỉ ể ấ ố đ lên đ n 56kbps, m t đ ng ADSL chu n có th đ t t c đ t i xu ngộ ế ộ ườ ẩ ể ạ ố ộ ả ố đ n 8Mbps. Cho đ n hi n nay, v i ADSL 2+ do các nhà cung c p đ ngế ế ệ ớ ấ ườ truy n ề Internet t i ạ Vi t Namệ nh ư SPT, FPT, Netnam, Viettel,VNPT t c đố ộ lý thuy t t i xu ng có th đ t đ n 24Mbps.ế ả ố ể ạ ế HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 33 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Tuy nhiên, do c s h t ng còn th p, và cũng do chính sách qu n líơ ở ạ ầ ấ ả ch a t t, v n còn nhi u b t c p trong v n đ đ ng truy n Vi t Nam.ư ố ẫ ề ấ ậ ấ ề ườ ề ở ệ Có lúc t c đ truy n t i c a FPT gi m xu ng còn zero ho c ch 5Kb/s.ố ộ ề ả ủ ả ố ặ ỉ Viettel đ c đánh giá t t h n nh ng cũng còn nhi u phàn nàn v t c đượ ố ơ ư ề ề ố ộ gi cao đi m.ờ ể Truy n không dây (broadband wireless). Khi ề WiMAX đ c chu n hóaượ ẩ và thi t b dùng cho WiMAX đ c s n xu t đ i trà, công ngh này hoànế ị ượ ả ấ ạ ệ toàn có th thay th đ c ADSL - đ c bi t là khu v c vùng sâu vùng xa,ể ế ượ ặ ệ ự khó tri n khai m ng cáp. Wireless đ c coi là m ng máy tính nhanh nh tể ạ ượ ạ ấ hi n nay v i t c đ lý thuy t có th lên t i 108Mbps, còn th p nh t làệ ớ ố ộ ế ể ớ ấ ấ 54Mbps. 2.L p đ t:ắ ặ • L p đ t m t Modem Router ADSL Prolink ắ ặ ộ - C m ngu n cho Router và c m đ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ngắ ồ ắ ầ ổ ổ ADSL) c a Router b ng cách n i dây đi n tho i t ngoài vào c m qua bủ ằ ố ệ ạ ừ ắ ộ tách tín hi u (dây chung tho i), 1 đ u ra tín hi u ADSL c m vào c ngệ ạ ầ ệ ắ ổ RJ11 c a modem, 1 đ u ra còn l i c m vào máy đi n tho i.ủ ầ ạ ắ ệ ạ - G n dây USB t Router n i vào c ng USB c a máy tính ắ ừ ố ổ ủ L p đ t Modem Router ắ ặ ADSL Prolink qua c ngổ RJ 45 cho 1 máy tính - C m ngu n cho Router và c m đ u dây ADSL vào c ng RJ11ắ ồ ắ ầ ổ (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây đi n tho i t ngoàiổ ủ ằ ố ệ ạ ừ vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 đ u ra tín hi uắ ộ ệ ạ ầ ệ ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 đ u ra còn l i c m vàoắ ổ ủ ầ ạ ắ máy đi n tho i.ệ ạ - N i dây m ng (straight-through ethernet cable RJ45) t c ngố ạ ừ ổ HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 34 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ RJ45 c a Router đ n c ng RJ45 card m ng c a máy tính (xemủ ế ổ ạ ủ hình ). L p đ t Modem Router ADSL Prolink cho nhi u máy dùng chungắ ặ ề Internet trong m ng LAN: ạ - C m ngu n cho Router và c m đ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ngắ ồ ắ ầ ổ ổ ADSL) c a Router b ng cách n i dây đi n tho i t ngoài vào c m qua bủ ằ ố ệ ạ ừ ắ ộ tách tín hi u (dây chung tho i), 1 đ u ra tín hi u ADSL c m vào c ngệ ạ ầ ệ ắ ổ RJ11 c a modem, 1 đ u ra còn l i c m vào máy đi n tho i.ủ ầ ạ ắ ệ ạ - N i dây m ng (cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router đ n c ng RJ45ố ạ ừ ổ ủ ế ổ Hub/Switch. C u hình Modem Router ADSL Prolink: ấ • B c 1: ướ Đ t đĩa CD-ROM driver vào CD-ROM, ch y t p tinặ ổ ạ ậ autorun, ho c ch y t p tin setup.exe; xu t hi n màn hình yêu c uặ ạ ậ ấ ệ ầ b n ch n ngôn ng .ạ ọ ữ • B c 2:ướ Ch n ọ Continue HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 35 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ • B c 3:ướ Ch n ọ Quick Install cài đ t Roter qua c ng USB ho c quaặ ổ ặ c ng Ethernet (xem hình). Tùy thu c vào cách l p đ t Router quaổ ộ ắ ặ c ng USB hay Ethernet (xem ph n l p đ t c a modem).ổ ầ ắ ặ ủ • B c 4: ướ Nh p tên s a d ng và m t kh uấ ử ụ ậ ẩ • B c 5:ướ Theo các b c ti p t c đ hoàn t t quá trình cài đ t.ướ ế ụ ể ấ ặ • B c 6: ướ Đ vào c u hình Router b n nh n vào nút Continue đ vàoể ấ ạ ấ ể quá trình c u hình ho c m Internet Explorer và gõ đ a chấ ặ ở ị ỉ • B c 7: ướ Nh p UserName và password (m c đ nh User name: admin;ậ ặ ị Password: password) HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 36 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ • B c 8: ướ C u hình chung đ dùng Internetấ ể • - Nh p vào menu Configuration, ch n WAN :ấ ọ Slect Adapter: PVC0, nh n nút Submit, đi n các thông s sau:ấ ề ố - VPI: 0 - VCI: 35 - Encapsulation: PPPoE LLC - Username: Tên truy nh p ADSL mà b n đã đăng ký v i nhà cungậ ạ ớ c p ấ - Password: M t kh u k t n i ADSL mà b n đã đăng ký v i nhàậ ẩ ế ố ạ ớ cung c p .ấ - Authentication: Ch n Autoọ - Automatic Reconnect: Đánh d u tích.ấ B c 9:ướ Nh p vào nút Submit ấ B c 10:ướ Nh p vào nút Save Configuration, ch n Save & Reboot.ấ ọ Ch kho ng 1 phút đ Router ghi l i c u hìnhờ ả ể ạ ấ B c 11:ướ Ki m tra k t n i Internet: Vào m c Status, ch nể ế ố ụ ọ WAN/LAN .N u th y tr ng thái c a WAN có đ a ch IP (ví d :ế ấ ạ ủ ị ỉ ụ 222.252.36.159) và tr ng thái c a PPP thông báo Connected thìạ ủ modem đã k t n i vào Internet, n u là không th y có đ a ch IP c aế ố ế ấ ị ỉ ủ WAN và tr ng thái PPP thông báo Not Connected c n ki m tra l iạ ầ ể ạ các thông s (B c 8).ố ướ B c 12:ướ C u hình đ a ch IP gateway cho m ng LAN:ấ ị ỉ ạ C u hình m c đ nh đ a ch IP gateway là 10.0.0.2/255.255.255.0 ấ ặ ị ị ỉ N u thay đ i IP t i Configuration b n nh p vào LAN .Thay đ i đ a chế ổ ạ ạ ấ ổ ị ỉ IP theo ý mu n, n u b n mu n Router làm server DHCP thì ch nố ế ạ ố ọ Enabled HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 37 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ B c 13: ướ Nh p vào nút Submit ti p theo nh p vào nút Saveấ ế ấ Configuration đ ghi l i c u hình. ể ạ ấ B c 14:ướ Đ t l i m t kh u vào modem Router: Trong m c Adminặ ạ ậ ẩ ụ Privilege nh n vào Admin Password (xem hình), nh p password m i vàấ ậ ớ nh p l i password m t l n n a t i Retype Password ti p theo nh p vàoậ ạ ộ ầ ữ ạ ế ấ nút Submit đ ghi l i s thay đ i m t kh u.ể ạ ự ổ ậ ẩ B c 15: ướ C u hình các máy con đ s d ng chung Internet quaấ ể ử ụ Router: Gi s có m ng Lan v i đ a ch IP l p A nh sau 10.0.0.0-ả ử ạ ớ ị ỉ ớ ư 10.0.0.254/255.255.255.0 đ nh c u hình k t n i m ng theo t ng hị ấ ế ố ạ ừ ệ đi u hành nh sau:ề ư Win9x/Me: Control Panel --> Networking --> General --> TCP/IP --> Properties --> Gateway --> New Gateway, nh p đ a ch IP 10.0.0.2 vàậ ị ỉ ch n Add, t i DNS Configuration nh p vào 203.162.0.181 và nh p nútọ ạ ậ ấ Add sau đó nh p 203.210.142.132 và Add. ậ WinNT: B n vào Control Panel --> Network --> Protocol --> Generalạ --> TCP/IP --> Properties, t i Default Gateway gõ đ a ch IP 10.0.0.2ạ ị ỉ vào, t i DNS nh p vào nút Add nh p 203.162.0.181 và 203.210.142.132ạ ấ ậ và nh p nút Addấ Win2000/XP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t iạ Default gateway nh p đ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Primary DNS Serverậ ị ỉ ạ gõ 203.162.0.181, t i Secondary DNS Server gõ 203.210.142.132ạ Ki m tra đ a ch Ip c a máy con, Ip Gateway và ping đ n DNSể ị ỉ ủ ế server : Ch n StartàRun gõ l nh CMD, xu t hi n d u nh c m i đánhọ ệ ấ ệ ấ ắ ờ l nh : Ipconfig r i Enter s th y các đ a ch Ip c a máy, gateway, DNS.ệ ồ ẽ ấ ị ỉ ủ Sau khi v d u nh c m i gõ ti p l nh : ping 203.162.0.181 ho cề ấ ắ ờ ế ệ ặ 203.210.142.132 n u th y Reply from 203.162.0.181 : byte = … thì đãế ấ k t n i đ c Internet. ế ố ượ B c 16:ướ C u hình các ng d ng dùng chung Internet ấ ứ ụ - Internet Explorer: Cotrol Panel --> Internet Options --> Connections, ch nọ HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 38 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Never dial a connection. Chú ý không dùng Proxy. - Yahoo Messenger: ch n Preference --> Connection --> No Proxy ọ B c 17 (tuỳ ch n):ướ ọ Kh i t o l i thông s cho modem v các thông sở ạ ạ ố ề ố chu n c a nhà s n xu t:ẩ ủ ả ấ Trong tr ng h p quên m t kh u c a modem Router ho c c u hình sai, cóườ ợ ậ ẩ ủ ặ ấ th khôi ph c l i c u hình m c nhiên c a nhà s n xu t: C m ngu n choể ụ ạ ấ ặ ủ ả ấ ắ ồ Router sau đó dùng m t que nh (paper clip du i th ng) n nh vào nútộ ỏ ỗ ẳ ấ ẹ Reset đ ng sau Router sau đó t t ngu n c a Router và b t ngu n choằ ắ ồ ủ ậ ồ Router l i, bây gi Router c a b n đã đ c Reset v chu n c a nhà s nạ ờ ủ ạ ượ ề ẩ ủ ả xu tấ C.My Tivi - IPTV IPTV - Internet Protocol TV - là m ng truy n hìnhạ ề k t h p ch t ch v i m ng vi n thông. Nói r ng h nế ợ ặ ẽ ớ ạ ễ ộ ơ IPTV là d ch v giá tr gia tăng s d ng m ng băngị ụ ị ử ụ ạ r ng IP ph c v cho nhi u ng i dùng (user). Các userộ ụ ụ ề ườ có th thông qua máy vi tính PC ho c máy thu hình phể ặ ổ thông c ng v i h p ph i ghép set topbox đ s d ngộ ớ ộ ố ể ử ụ d ch v IPTV.ị ụ IPTV có 2 đ c đi m c b n là: d a trên n n công ngh IP và ph c vặ ể ơ ả ự ề ệ ụ ụ theo nhu c u. Tính t ng tác là u đi m c a IPTV so v i h th ng truy nầ ươ ư ể ủ ớ ệ ố ề hình cáp CATV hi n nay, vì truy n hình CATV t ng t cũng nh CATVệ ề ươ ự ư s đ u theo ph ng th c phân chia t n s , đ nh tr c th i gian và qu ngố ề ươ ứ ầ ố ị ướ ờ ả bá đ n h ng (truy n t m t trung tâm đ n các máy tivi thuê bao). M ngơ ướ ề ừ ộ ế ạ CATV hi n nay ch y u dùng cáp đ ng tr c ho c lai ghép cáp đ ng tr cệ ủ ế ồ ụ ặ ồ ụ v i cáp quang (HFC) đ u ph i chi m d ng tài nguyên băng t n r t r ng.ớ ề ả ế ụ ầ ấ ộ H n n a k thu t ghép n i modem cáp hi n nay đ u s n sinh ra t p âm.ơ ữ ỹ ậ ố ệ ề ả ạ So v i m ng truy n hình s DTV thì IPTV có nhi u đ i m i v d ng tínớ ạ ề ố ề ổ ớ ề ạ hi u cũng nh ph ng th c truy n bá n i dung. Trong khi truy n hình sệ ư ươ ứ ề ộ ề ố thông qua các menu đã đ nh tr c (th m chí đã đ nh tr c hàng tu n, ho cị ướ ậ ị ướ ầ ặ hàng tháng) đ các user l a ch n, thì IPTV có th đ cao ch t l ng ph cể ự ọ ể ề ấ ượ ụ v có tính t ng tác và tính t c th i. Ng i s d ng (user ho c viewer) cóụ ươ ứ ờ ườ ử ụ ặ th t do l a ch n ch ng trình TV c a m ng IP băng r ng. V i ý nghĩaể ự ự ọ ươ ủ ạ ộ ớ đúng c a ph ng ti n truy n thông (media) gi a server và user.ủ ươ ệ ề ữ Ph ng th c phát truy n tín hi u c a IPTV:ươ ứ ề ệ ủ Nói m t cách gi n đ n, trong h th ng IPTV hình nh video do cácộ ả ơ ệ ố ả ph n c ng thu th p theo th i gian th c (real time), thông qua ph ng th cầ ứ ậ ờ ự ươ ứ HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 39 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ mã hóa (nh MPEG 2/4...) t o thành các lu ng tín hi u s . Sau đó, thôngư ạ ồ ệ ố qua h th ng ph n m m, IPTV phát truy n vào m ng cáp. Đ u cu i c aệ ố ầ ề ề ạ ầ ố ủ các user ti p nh n, l a ch n, gi i mã và khu ch đ i.ế ậ ự ọ ả ế ạ Trong h th ng IPTV có 2 ph ng th c truy n đa tín hi u đã đ c dệ ố ươ ứ ề ệ ượ ự đ nh tr c (scheduled programs). Đó là:ị ướ - Phát qu ng bá (broadcasting), truy n phát t i m i n iả ề ớ ọ ơ - Phát đ n đ a đi m theo yêu c u (on demand).ế ị ể ầ Nguyên lý ho t đ ng c a h th ng qu ng bá, các ch ng trình đ c vạ ộ ủ ệ ố ả ươ ượ ẽ trên hình 1. Trong đó MBone (m ng x ng s ng c a h th ng đa đi m)ạ ươ ố ủ ệ ố ể chính là đ ng tr c Internet. Tuyườ ụ nhiên ng i s d ng ch theo l nh c aườ ử ụ ỉ ệ ủ b qu n lý n i dung (content manager)ộ ả ộ đ đ c gi i thi u n i dung ch ngể ượ ớ ệ ộ ươ trình h u quan. Ch ng trình c thữ ươ ụ ể do r t nhi u b IPTV server thu th pấ ề ộ ậ đ c ho c cùng do các server c aượ ặ ủ m ng MBone cung c p.ạ ấ h.1 Hình 2: minh h a s ho t đ ng c a h th ng IPTV ph c v theo yêu c uọ ự ạ ộ ủ ệ ố ụ ụ ầ (VOD) đ c g i là IPTV đ n đi m. Trong đó các server c a b qu n lýượ ọ ơ ể ủ ộ ả n i dung đ c t ch c thành c m server (server cluster) t ng h p kho dộ ượ ổ ứ ụ ổ ợ ữ li u (database) c a các ch ng trình.ệ ủ ươ Cách b trí c m server đ ph c v đ c các user đ c hi u qu s đ cố ụ ể ụ ụ ượ ượ ệ ả ẽ ượ nói rõ trên s đ t ng th d i đây. Các b c th c hi n VOD nh sau:ơ ồ ổ ể ở ướ ướ ự ệ ư 1. M t thuê bao đ c ch ng nh n nh p m ng và ch u s qu n lý c a bộ ượ ứ ậ ậ ạ ị ự ả ủ ộ qu n lý EPGả 2. Thuê bao mu n yêu c u m t n i dung nào đó. Thuê bao g i yêu c uố ầ ộ ộ ử ầ đ n EGPế 3. EGP cho bi t đ a ch c a server c n tìmế ị ỉ ủ ầ 4. Thuê bao g i yêu c u t i server đó.ử ầ ớ 5. Server d a theo yêu c u c a thuê bao mà cung c p n i dung.ự ầ ủ ấ ộ HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 40 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ * Các d ch v trên ITV:ị ụ - Cung c p cho b nấ ạ nh ng kênh truy n hìnhữ ề đ c s c trong n c vàặ ắ ướ qu c t . Ngoài các kênhố ế truy n hình theo chu nề ẩ SD (Standard Definition) thông th ng, l n đ uườ ầ ầ tiên t i Vi t Nam,ạ ệ MyTV cung c p các kênh truy n hình có ch t l ng hình nh và âm thanhấ ề ấ ượ ả tuy t h o theo chu n HD (High Definition). ệ ả ẩ S khác bi t l n nh t gi a d ch v Truy n hình c a ự ệ ớ ấ ữ ị ụ ề ủ MyTV so v i cácớ d ch v truy n hình truy n th ng tr c đây đó là khách hàng có th sị ụ ề ề ố ướ ể ử d ng các tính năng:ụ • Khóa các ch ng trình có n i dung không phù h p v i tr emươ ộ ợ ớ ẻ (Parental Lock). • H ng d n ch ng trình đi n t (EPG): giúp tìm ki m ch ngướ ẫ ươ ệ ử ế ươ trình truy n hình, l y thông tin chi ti t v ch ng trình theo t ngề ấ ế ề ươ ừ th lo i, xem l ch phát sóngể ạ ị Phim truy nệ Th a thích l a ch n phim tr c ti p t th vi n phim kh ng l g m nhi uỏ ự ọ ự ế ừ ư ệ ổ ồ ồ ề th lo i nh phim hành đ ng, hài, tâm lý xã h i, v.v. t kinh đi n đ nể ạ ư ộ ộ ừ ể ế hi n đ i, thu c các qu c gia khác nhau vào b t c th i đi m nào.ệ ạ ộ ố ấ ứ ờ ể HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 41 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Đ c bi t h n, ặ ệ ơ MyTV còn mang đ n cho b n m t s phim theo chu nế ạ ộ ố ẩ HD v i ch t l ng hình nh và âm thanh c a m t r p chi u phim ngayớ ấ ượ ả ủ ộ ạ ế t i nhà.ạ Không ch d ng l i vi c xem phim đ n thu n, b n có th xem các bỉ ừ ạ ở ệ ơ ầ ạ ể ộ phim yêu thích v i r t nhi u tính năng u vi t nh :ớ ấ ề ư ệ ư • Khóa các phim có n i dung không phù h p v i tr em. ộ ợ ớ ẻ • Xem tr c n i dung gi i thi u c a m i phim ướ ộ ớ ệ ủ ỗ • Xem l i 1 b phim nhi u l n. ạ ộ ề ầ • S d ng các ch c năng nh v i đ u DVD: tua đi, tua l i, nh y đ nử ụ ứ ư ớ ầ ạ ả ế b t kỳ v trí nào c a phimấ ị ủ Giúp b n t n h ng giây phút th thái sau gi làm vi c căng th ng v iạ ậ ưở ư ờ ệ ẳ ớ danh sách các bài hát liên t c đ c c p nh t. V i d ch v Ca nh c c aụ ượ ậ ậ ớ ị ụ ạ ủ MyTV, b n có th :ạ ể • Nghe nh ng bài hát yêu thích, nh ng bài hát m i nh t thu c m i thữ ữ ớ ấ ộ ọ ể lo i ạ • Xem các Video clips ca nh c v i ch t l ng hình nh caoạ ớ ấ ượ ả Là d ch v cho phép b n hát Karaoke ngay t iị ụ ạ ạ nhà v i ch t l ng âm thanh và hình nh hoàn h o.ớ ấ ượ ả ả HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 42 Âm nh cạ Karaoke Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Phát thanh B n có th l a ch n và nghe các ch ng trình phát thanh trong n c,ạ ể ự ọ ươ ướ qu c t qua h th ng ố ế ệ ố MyTV. Gi đây b n có th th ng th c nh ngờ ạ ể ưở ứ ữ chuyên m c phát thanh yêu thích c a mình vào b t kỳ th i đi m nào trongụ ủ ấ ờ ể ngày. B n có th l a ch n và nghe các ch ng trình phát thanh trong n c,ạ ể ự ọ ươ ướ qu c t qua h th ng ố ế ệ ố MyTV. Gi đây b n có th th ng th c nh ngờ ạ ể ưở ứ ữ chuyên m c phát thanh yêu thích c a mình vào b t kỳ th i đi m nào trongụ ủ ấ ờ ể ngày. Chia s hìnhẻ nhả B n là m t tay săn nh đích th c hay ch đ n thu n mu n chia s nh ngạ ộ ả ự ỉ ơ ầ ố ẻ ữ kho nh kh c qúy giá bên gia đình, b n bè v i m i ng i? Hãy đ n v iả ắ ạ ớ ọ ườ ế ớ d ch v Chia s nh và video clip c a ị ụ ẻ ả ủ MyTV. - L a ch n s d ng d ch v iTV là cách t t nh t đ ự ọ ử ụ ị ụ ố ấ ể th a mãn t i đaỏ ố nhu c u gi i trí ầ ả c a gia đìnhủ : • Gi i trí ch đ ng trên tivi:ả ủ ộ o Xem n i dung yêu thích b t c lúc nàoộ ấ ứ o Không b l thu c vào gi phát sóng c a Đàiị ệ ộ ờ ủ o Đáp ng theo yêu c uứ ầ o Đ c truy n hình, phim, nh c, báo…ủ ả ề ạ • Ti n l i:ệ ợ HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 43 Game Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ o Ngoài truy n hình thông th ng, còn có nhi u ch c năng gi iề ườ ề ứ ả trí khác o Không gian trong nhà có v r ng rãi h n nh đ c đi m ẻ ộ ơ ờ ặ ể “T tấ c trong m t”ả ộ – iTV có th thay th cho các ph ng ti nể ế ươ ệ gi i trí khác (đ u đĩa DVD/CD, báo, đĩa CD/DVD, …)ả ầ o Không ph i m t th i gian tìm ki m phim, nh c các c aả ấ ờ ế ạ ở ử hàng băng đĩa; ho c m t hàng gi đ tìm đ a ch qua đi nặ ấ ờ ể ị ỉ ệ tho i/internet, …ạ o Không ph i t n phí mua/thuê băng đĩa các lo i, đ t mua báo,ả ố ạ ặ chi phí đi l i, …ạ Ch c n có iTV là b n đã có:ỉ ầ ạ • Truy n hình cápề • Đ u đĩa CD/VCD/DVDầ • Kho đĩa các lo iạ • Báo tin t c hàng thángứ • Danh b “Nh ng trang vàng”ạ ữ • … HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 44 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Ph n III:ầ NH N XÉT & ĐÁNH GIÁẬ a.§èi chiÕu,liªn hÖ gi÷a lý thuyÕt ®· häc víi thiÕt bÞ thùc tÕ ë n¬i thùc tËp: §· tr×nh bµy ë phÇn trªn ( C¬ së lý luËn ) b.C¸c ®Ò xuÊt c¶i tiÕn cña em: Thø nhÊt vÒ lý thuyÕt gi¶ng d¹y ë trêng cßn cha ®Çy ®ñ vµ s¸t víi thùc tÕ.Thø hai viÖc gi¶ng d¹y ë nhµ trêng cßn nÆng vÒ lý thuyÕt cha chó träng vµo thùc hµnh. KiÕn thøc mµ chóng em cã ®îc sau khi häc xong ë trêng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Do vËy, c¸ nh©n em còng xin ®îc gãp mét phÇn ý kiÕn nhá bÐ mong r»ng chÊt lîng d¹y vµ häc ë trêng cao ®¼ng Ph¬ng §«ng nãi chung vµ khoa Kü thuËt - CNTT nãi riªng ngµy cµng ®îc n©ng cao ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu vµ ®ßi hái ngµy cµng cao cña nh÷ng c¬ quan tuyÓn dông lao ®éng.Vµ sau ®©y lµ mét vµi ®Ò xuÊt vµ ý kiÕn cña em: + CÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc ë trong nhµ trêng.Häc ®i ®«i víi thùc hµnh. Nhµ trêng cÇn bè trÝ, trang bÞ thªm c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em cã thÓ tiÕp cËn ®îc víi nh÷ng c«ng nghÖ míi. CÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng em HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 45 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ cã thÓ thùc hµnh nhiÒu h¬n. Lµm sao ®Ó chóng em khi tèt nghiÖp ra trêng kh«ng chØ giái vÒ thuyÕt mµ cßn thµnh th¹o vÒ thùc hµnh. CÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em cã nhiÒu thêi gian vµ c¬ héi tiÕp cËn víi c¸c ®¬n vÞ viÔn th«ng ®Ó chóng em cã thªm kinh nghiÖm thùc tÕ vµ n©ng cao tay nghÒ cho khi tèt nghiÖp ra trêng chóng em quen vµ cã thÓ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña c¬ quan, ®¬n vÞ tuyÓn dông. Nhµ tr- êng cÇn chó träng nhiÒu h¬n vµo chÊt lîng d¹y vµ häc. Lµm sao ®Ó kiÕn thøc chóng em ®¹t ®îc vµ cã ®- îc ph¶n ¸nh ®óng n¨ng lùc cña tõng ngêi. Ph n IV:ầ K T LU NẾ Ậ Qua thêi gian häc tËp t¹i trêng Cao §¼ng Ph- ¬ng §«ng §µ N½ng ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®Õn nay em ®· kÕt thóc kho¸ häc vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. Trong bài báo cáo t t nghi p này chuyên đ c a em là tìm hi uố ệ ề ủ ể v cáp & đ ng dây thuê bao.ề ườ Tuy nhiªn, v× thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn b¶n c¸o c¸o cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái phÇn thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« vµ b¹n bÌ cïng líp ®Ó b¶n b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 46 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o vµ ®Æc biÖt lµ c¸c anh, c¸c chÞ t¹i Trung T©m ViÔn Th«ng Tiªn Phíc - Trµ My trùc thuéc ViÔn Th«ng Qu¶ng Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn híng dÉn vµ gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt b¶n b¸o c¸o nµy! Sinh viên th c hi nự ệ Ngô Thanh Hưng NH N XÉT & ĐÁNH GIÁ C A C S TH C T PẬ Ủ Ơ Ở Ự Ậ I. Nh n xét:ậ ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 47 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. II. K t qu đi m báo cáo th c t p.ế ả ể ự ậ ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. XÁC NH N C A LÃNH Đ O VI N THÔNG N I TH C T PẬ Ủ Ạ Ễ Ơ Ự Ậ Ngày….tháng ... năm 2010 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. NH N XÉT & ĐÁNH GIÁ C A GIÁO VIÊNẬ Ủ I. Nh n xét:ậ ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 48 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. II. K t qu đánh giáế ả ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… XÁC NH N C A TR NG Ậ Ủ ƯỜ Ngày….tháng …. năm 2010 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… M C L CỤ Ụ L i c m n……………………………………………………… … ờ ả ơ L i m đ u………………………………………………………ờ ở ầ …. Ph n I: C s lý lu n……………………………………………ầ ơ ở ậ ….. HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 49 Tr ng Cao đ ng Ph ng Đông ườ ẳ ươ Báo Cáo Th c T p T tự ậ ố Nghi pệ I. C u t o và ng d ng các lo i cáp vi n thông………………….ấ ạ ứ ụ ạ ễ 1. Cáp đ ng…………………………………………………………...ồ 1.1. Cáp đ ng tr c…………………………………………………….ồ ụ 1.2 Cáp xo n đôi………………………………………………………ắ 2. Cáp quang…………………………………………………………... II. Tìm hi u cáp quang trong th c t ………………………….........ể ự ế 1.Cáp d i n c………………………………………………………..ướ ướ 1.1.C u trúc c a cáp …………………………………………………...ấ ủ 1.2.L p v cáp…………………………………………………….........ớ ỏ 1.3.Thông s k thu t…………………………………………………..ố ỹ ậ 2.Cáp s i quang chôn tr c ti p phi kim lo i……………………………ợ ự ế ạ 2.1C u trúc cáp…………………………………………………………ấ 2.2 Đ c tính k thu t……………………………………………………ặ ỹ ậ III. Cách n i cáp quang……………………………………………...ố Ph n II: C s th c ti n…………………………………………ầ ơ ở ự ễ …....... I. S đ m ng vi n thông B c Tam Kỳ……………………………ơ ồ ạ ễ ắ II. T ng quan v m ng vi n thông Qu ng Nam……………............ổ ề ạ ễ ả 1.Gi i thi u vi n thông Qu ng Nam……………………………………ớ ệ ễ ả 2.Ki n th c c n trang b cho công nhân………………………………..ế ứ ầ ị 3.T×m hiÓu vµ tham gia c«ng t¸c c«ng viÖc cña ngêi c«ng nh©n c¸p &®êng d©y thuª bao……………………………………………………… III. Tìm hi u v m ng ngo i vi và thi t b đ u cu i…………………ể ề ạ ạ ế ị ầ ố 1. Thi t b ngo i vi……………………………………………………...ế ị ạ 2. Thi t b đ u cu i……………………………………………………..ế ị ầ ố Ph n III: Nh n xét & đánh giá………………………………ầ ậ …………. Ph n IV: K t lu n……………………………………………………….ầ ế ậ Nh n xét & đánh giá c a c s th c t p………………………………..ậ ủ ơ ở ự ậ Nh n xét & đánh giá c a giáo viên……………………………………..ậ ủ HSTT-Ngô Thanh Hưng Trang 50

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập cáp viễn thông.pdf
Luận văn liên quan