Báo cáo Thực tập môn công nghệ đóng mới tại công ty Công nghệ thông tin Bến Kiền

I. Bố trí và sắp xếp các phân xưởng đóng tàu,trang thiết bị , trong công ty: 1.1. Sơ đồ nhà máy: 1.2.Trang thiết bị của nhà máy: 1.3. Nhiệm vụ và chức năng của từng phân xưởng, trang thiết bị của từng phân xưởng: 1.4. Một số hình ảnh về thiết bị của nhà máy và bố trí các thiết bị trong các phân xưởng: II, Phóng dạng trong công ty: III. Các phương pháp khai triển tôn trong công ty: IV. Phương pháp chế tạo dưỡng mẫu: V,Thảo đồ: VI. Các phương pháp nắn phẳng tôn và thép hình: VII, Các phương pháp làm sạch vật liệu trong công ty: VIII. Các thiết bị sử dụng để gia công chi tiết, lắp ráp và hàn cụm chi tiết trong công ty: IX. Các định mức thi công tại các phân xưởng:

pdf50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2445 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập môn công nghệ đóng mới tại công ty Công nghệ thông tin Bến Kiền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M¸y tiÖn R¬volve ROC - 40A 1 1986 47 Φ40 65 M¸y tiÖn R¬volve R16 4 1990 32 Φ20 66 M¸y tiÖn v¹n n¨ng SU - 50A 1 1977 11 Φ500-1500 67 M¸y tiÖn R¬volve1341 1 1976 5.6 Thanh Φ40 68 M¸y phay l¨n r¨ng ZEWZ 1 1976 98 Φ2000-M20 69 M¸y phay l¨n r¨ng 5K - 32 - 4A 1 1976 10.9 Φ500-M10 70 M¸y phay l¨n r¨ng FO -10 1 1976 10 Φ800-M10 71 M¸y phay l¨n r¨ng ZFWZ1250X14 1 2000 Φ1250-M14 72 M¸y phay th«ng dông UF-231A 1 1975 7.8 400x1600 73 M¸y phay th«ng dông FIA - 32 1 1975 10 320x1000 74 M¸y phay th«ng dông FN20 1 1975 2.5 200x600 75 M¸y phay gi−êng 6608 1 1975 91 800x3000 76 M¸y phay v¹n n¨ng FB - 25V 1 1985 9 300x1000 77 M¸y phay ren 5 ∆07 1 1975 2.8 78 M¸y phay ren 5K63 1 1977 5.2 79 M¸y phay ren 5K63 1 1987 5.2 80 M¸y vª ®Çu r¨ng 1 1976 6.2 81 M¸y cµ ®Çu r¨ng 5702 1 1976 5 82 M¸y nghiÒng r¨ng ZRK - 500 1 1975 7 83 M¸y kiÓm tra th©n khai 56725 1 1975 3.6 84 M¸y c¾t ren J83 1 1989 2.8 85 M¸y phay chu tr×nh FC - 50H 1 1976 10 86 M¸y phay th«ng dông UF222 1 1977 11.9 87 M¸y mµi trßn ngoµi SU200 1 1985 8.7 800x200 88 M¸y mµi trßn ngoµi 3A 16A 1 1978 2.3 360x1800 89 M¸y mµi trßn trong SOC 100 1 1967 5 90 M¸y mµi ph¼ng BPH20 1 1986 4.6 200x600 91 M¸y mµi c«ng cô M60250 1 1984 8 Φ®¸x250 92 M¸y mµi trßn b¸nh r¨ng 584M 1 1984 7 93 M¸y mµi trßn b¸nh r¨ng 584M 1 1984 2.2 94 M¸y mµi dao chuèt 360M 1 1976 4.5 95 M¸y mµi dao c«n xo¾n 3666 1 1989 7.6 96 M¸y mµi v¹n n¨ng 36 - 12 1 1988 1.7 6 97 M¸y c−a cÇn C10 2 1987 2.8 Φ300 98 M¸y mµi l−íi bµo TW H12 2 1985 1.7 99 M¸y doa ngang 2 - 635 1 1978 47.5 Φmax90 (1200x1200) 100 M¸y doa ngang HWCA - 110 1 1978 14.2.2 Φmax110 (1200x1200) 101 M¸y doa ®øng BKF 240450 1 1976 1.7 Φ(354240) 102 M¸y doa ®øng 278H 1 1978 7.8 Φ(654165) 103 M¸y säc 7M430 1 1978 9.8 Lh = 320 104 M¸y säc r¨ng 56 - 150 1 1980 6.3 Φ800-M12 105 M¸y bµo r¨ng c«n 5A250 1 1988 6.3 Φ500-M8 106 M¸y bµo r¨ng c«n 5A250 1 1978 7 Φ500-M8 107 M¸y bµo ngang B665 1 1986 28 L = 650 108 M¸y säc 745A 1 1976 5.5 L = 1000 109 M¸y khoan cÇn CR6 - 4 1 1976 10 Φ65 110 M¸y khoan cÇn RF51B 1 1976 Φ100 111 M¸y khoan ®øng 2A150T 1 1976 7 Φ50 112 M¸y khoan ®øng Z550 1 1976 7 Φ50 113 M¸y khoan ®øng K125 1 1976 2.8 Φ25 114 Lß t«i cao tÇn BUU100 1 1978 100 TÇn sè 66KHz 115 M¸y vÝt ma s¸t M1234 1 1989 40 116 M¸y bóa h¬i TBH150 1 1988 20 117 M¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc 35/6KV 1 1994 1800KV A 35KV/6 1800KVA 118 M¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc 35/6KV 1 1992 1000KV A 35KV/6 1000KVA 119 M¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc 6/0.4KV 4 1975 560KVA 35KV/0.4 1800KVA 120 M¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc 6/0.4KV 1 1975 320KVA 35KV/0.4 1800KVA 121 M¸y thö b¬m cao ¸p (NhËt) 1 1997 122 M¸y ®o ®é mái MIU600 1 1997 123 M¸y ®o trôc cam CARZE - 1SS - 3011 1 1996 124 M¸y ®o ®é ®¶o b¸nh r¨ng (§øc) 1 1986 125 M¸y thö ®é cøng tÕ vi Mt3 (Nga) 1 1986 126 M¸y ®o nhiÖt ®é tõ xa TESTO 1 2002 127 Xe hµn tù ®éng Weldycar SP 1 2002 126 Tµu kÐo BK02 1 135CV 127 Tµu kÐo Rumani 1 1986 170CV 7 128 M¸y c¾t tù ®éng §/K sè CP2580 CNC-B 1 2000 S=54200 mm ThÐp cacbon, hîp kim 129 M¸y c¾t con rïa IK - 12 Betle 2 2002 130 M¸y hµn b¸n tù ®éng KEMPPI 2 2000 250A/9.9 KVA Hµn MIG vµ TIG 131 M¸y hµn tù ®éng Master 5000 9 2002 132 M¸y hµn KR - 500 4 2002 133 M¸y hµn TIG Master 5000 1 2002 134 M¸y hµn 1 chiÒu PM5000 1 2002 135 M¸y hµn bul«ng NCD66 1 2002 136 §Çu má hµn Protig 410 1 2002 137 Xe n©ng KOMATSU (NhËt) 1 2002 138 Pal¨ng ®iÖn c¸p 2tÊn 2 2002 139 M¸y c¾t con rïa IK-12 2 2002 800- 1000mm/p 140 M¸y c¾t ®Þnh h×nh CNC-CP2580 1 2002 141 Tr¹m biÕn ¸p 500KVA 1 2001 142 M¸y vi tÝnh Pentium 1 2002 143 Têi ®iÖn 20 tÊn 1 2002 144 M¸y uèn èng PIPE BENDER A100-TNCB 1 2002 55KW 145 M¸y FAX Panasonic KXFL 501 1 2002 146 M¸y in Laser Canon LBP 1210 1 2002 147 ThiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é tõ xa (KH: TESTO 860-T1) 1 2002 148 M¸y vi tÝnh Note book Intatin 1 2003 149 M¸y c¾t con rïa IK 12 Beetle 2 2003 150 M¸y vi tÝnh §NA P4-2,4 Ghz 5 2003 151 Xe cÈu b¸nh lèp KATO KR 50H 1 2003 152 M¸y hµn xoay chiÒu KEMPPI Pro 5200 10 2003 153 M¸y hµn 1 chiÒu Master 5100 10 2003 154 M¸y photocopy RICOH 5630 1 2003 155 M¸y nÐn khÝ FUSHENG TA 120 2 2003 156 CÈu n©ng ng−êi kiÓu b¶n lÒ Z45/25IC 1 2003 157 Xe «t« chë kh¸ch 51CN TRANSINCO 1-5K51 1 2003 158 M¸y chiÕu ®a n¨ng Misubitsi SL2U 1 2003 1.3. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng ph©n x−ëng, trang thiÕt bÞ cña tõng ph©n x−ëng: 8 1. Khu I: §µ däc (KÝch th−íc 30mx194m) -Dïng ®Ó h¹ thuû c¸c lo¹i tµu lín vµ tµu ®a chøc n¨ng 9200T . -§µ ®−îc trang bÞ cÈu cæng 200T vµ cÈu trôc 80T ®Ó phôc vô tæng l¾p th©n tµu. 2. Khu II : Nhµ x−ëng gia c«ng chi tiÕt vµ l¾p r¸p vá tµu cì lín -Gåm hai nhµ cã diÖn tÝch 5832m2 -Dïng ®Ó gia c«ng vµ l¾p r¸p c¸c ph©n ®o¹n cã träng l−îng tíi 40T -ThiÕt bÞ n©ng h¹ g«m 4 cÇu trôc 30T 3. Khu III : Ph©n x−ëng vá gia c«ng -Cã diÖn tÝch 1890m2 vµ v¨n phßng ph©n x−ëng (cã diÖn tÝch 60m2) -Lµ ph©n x−ëng h¹ liÖu, c¾t h¬i tËp trung, gia c«ng c¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña tµu, vµ c¸c chi tiÕt cña s¶n phÈm kh¸c, t¹o ph«i phôc vô cho ph©n x−ëng gia c«ng c¬ khÝ. -Trong nhµ x−ëng: Trªn tÇng bè trÝ 2 cÇu trôc treo Q = 2T cao h = 647m dïng ®Ó n©ng h¹ vµ di chuyÓn c¸c chi tiÕt cã träng l−îng lín, d−íi sµn lµ 3 khung dµn (kÝch th−íc 5m x 40m vµ 4.5m x 30m, 9m x 25m, tÊt c¶ cao 0.5m) cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c ®Ó lµm bÖ khu«n gia c«ng. -Bè trÝ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phôc vô gåm cã : nhiÒu tr¹m c¾t Plasma ga tËp trung , m¸y c¾t gi−êng cã c«ng xuÊt 7kw c¾t ®−îc t«n δ = (348)mm. Mét m¸y c¾t ga, «xy ®iÒu khiÓn kü thuËt sè Cp2580 CNC - B cã thÓ c¾t c¸c lo¹i thÐp tõ 5mm 4200mm. Mét m¸y lèc ®Üa ®Ó gia c«ng t«n vá tµu cã thÓ gia c«ng t«n dµy tèi ®a δ = 16mm. Hai m¸y lèc t«n ®Ó lèc t«n tÊm thµnh èng trßn, ký hiÖu UBBDA c«ng xuÊt 38kw lèc t«n dµy tèi ®a δ16x2000, ký hiÖu UBR - 20 c«ng xuÊt 96kw lèc t«n dµy tèi ®a δ16. Mét m¸y dËp lÖch t©m KB325C c«ng xuÊt 20kw vµ lùc Ðp P = 63T, 20 m¸y hµn ®iÖn xoay chiÒu 1XH - 230, 1 m¸y hµn A1416, 10 m¸y c¾t h¬i b¸n tù ®éng, 2 bé ®Ìn c¾t bÝch trßn vµ 1 bé ®Ìn ho¶ c«ng, 14 bé ®Ìn c¾t h¬i, 2 m¸y nÐn khÝ lo¹i nhá dïng ®Ó thö kÝn mèi hµn , ®¶m b¶o cho mçi tæ s¶n xuÊt lµm viÖc b×nh th−êng, ngoµi ra cßn trang bÞ dông cô ®å nghÒ c¸ nh©n cho tõng c«ng nh©n. 4. Khu vùc IV : Gia c«ng thÐp h×nh (thuéc ph©n x−ëng gia c«ng chi tiÕt) 9 -Cã diÖn tÝch : 18m x 65m = 1170m2. -Bè trÝ mét cÈu trôc Q = 2T cao 6 47m, hai m¸y Ðp thuû lùc cã ký hiÖu PYXWM250 c«ng xuÊt 38kw lùc Ðp P = 250T vµ m¸y Ðp thuû lùc Π4175 c«ng xuÊt 2.8kw lùc Ðp P = 100T ®Ó gia c«ng thÐp h×nh lµm khung x−¬ng vá tµu vµ dËp c¸c chi tiÕt m· liªn kÕt kh¸c. 5. Khu vùc V : Nhµ rÌn ®Ëp (thuéc ph©n x−ëng gia c«ng) -DiÖn tÝch 712m2 l¾p ®Æt m¸y bóa h¬i 150TBH c«ng xuÊt 14kw, P = 150T lµ n¬i gia c«ng xÝch tõ Φ (8424.5)mmvµ rÌn ph«i c¸c chi tiÕt phôc vô gia c«ng c¬ khÝ vµ mét m¸y kÐo xÝch T36 ®Ó kiÓm tra ®é bÒn cña xÝch tõ Φ8 4Φ36 víi lùc kÐo Pmax = 70tÊn. 6. Khu vùc : Ph©n x−ëng vá l¾p r¸p -L¾p r¸p c¸c chi tiÕt ph©n ®o¹n, tæng ®o¹n vµ ®Êu tæng thµnh cã diÖn tÝch 27m x 102m = 2754m2. Vµ mét v¨n phßng ph©n x−ëng cã diÖn tÝch 144m2. -Lµ n¬i c¸c chi tiÕt kÕt cÊu th©n tµu ®· ®−îc gia c«ng tõ ph©n x−ëng vá gia c«ng chuyÓn ®Õn vµ ®Êu l¾p thµnh tõng ph©n ®o¹n, tæng ®o¹n hoµn chØnh. -C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt : khung dµn bÖ khu«n, kÝch th−íc 11mx90m vµ 11mx70m c¸o 0.5m, cã kÕt cÊu cøng v÷ng ®−îc lµm b»ng thÐp h×nh I200, c¸c bÖ khu«n l¾p r¸p ph©n ®o¹n th©n tµu ®−îc ®Æt trªn khung dµn ®ã. -C¸c thiÕt bÞ gåm cã : 4cÈu trôc treo Q = 2Tcao h = 647m di chuyÓn phÝa trªn trÇn ®Ó vËn chuyÓn vµ n©ng h¹ c¸c chi tiÕt trong khi l¾p r¸p. -CÈu trôc cæng 20T di chuyÓn trªn ®−êng ray suèt chiÒu dµi ph©n x−ëng ®Ó n©ng, vËn chuyÓn c¸c ph©n tæng ®o¹n ra khu tæng l¾p, ngoµi ra con tham gia vµo viÖc cÈu lËt c¸c ph©n tæng ®o¹n. ë ®©y ®Æt mét m¸y Ðp thuû lùc CTC - 400T cã c«ng xuÊt 100kw, P = 400T ®Ó gia c«ng chi tiÕt ®Þnh h×nh theo khu«n mÉu vµ dËp c¸c chi tiÕt kÕt cÊu cã chiÒu dµy lín δ = (12440mm), 1 m¸y dòi ®−êng hµn b»ng que than, 1 m¸y nÐn khÝ lo¹i trung b×nh dïng ®Ó thö kÝn ®−êng hµn, 1 m¸y ng¾m quang häc dïng ®Ó kiÓm tra ®−êng chuÈn vµ ®−êng t©m cña tµu. Trang bÞ 39 m¸y hµn ®iÖn xoay chiÒu IXH - 230, 1 m¸y hµn ®iÖn mét chiÒu, 16 m¸y hµn b¸n tù 10 ®éng hiÖu ESAB (Thuþ §iÓn) cã 380v/24v (1804400)A vµ 12 bé ®Ìn c¾t h¬i, 4 bé ®Ìn b¸n tù ®éng ®¶m b¶o cho mçi tæ s¶n xuÊt lµm viÖc b×nh th−êng ngoµi ra cßn trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô ®å nghÒ c¸ nh©n cho tõng c«ng nh©n. 7. Khu vùc VII : Sµn phãng d¹ng -N»m ngay c¹nh ph©n x−ëng vá l¾p r¸p lµ khu sµn ho¹ ®−îc bè trÝ phÝa trªn. Cã diÖn tÝch lµ: 102m x 18m = 1836m2. -MÆt sµn ®¶m b¶o b»ng ph¼ng cã sai sè trung b×nh 61mm, ®ñ s¸ng, th«ng tho¸ng vµ cã thÓ phßng d¹ng ®−îc tµu 6500T. D−íi sµn phãng lµ kho vËt t− Nhµ m¸y cã diÖn tÝch 1836m2. Dïng ®Ó tËp kÕt vËt t− thiÕt bÞ tµu. 8. Khu vùc VIII : Nhµ ph©n x−ëng Vá III -Cã diÖn tÝch lµ: 64m x 32m = 2388m2. -Trong ®ã cã mét v¨n phßng vµ nhµ kho (diÖn tÝch 85m2). -Toµn bé c«ng viÖc gia c«ng vµ l¾p r¸p th©n tµu vá nh«m ®Òu thùc hiÖn trong nhµ x−ëng. +Bè trÝ trang thiÕt bÞ gåm cã: -Khung dµn bÖ khu«n l¾p r¸p b»ng thÐp I = 250mm cã kÝch th−íc 5m x 30m cao 0.7m. -Khung dµn gia c«ng cã kÝch th−íc 5m x 5m cao 0.7m vµ mét hÖ thèng goßng lo¹i nhá chuyªn dïng cho h¹ thuû tµu nh«m. -M¸y hµn nh«m ký hiÖu SAFMIG 400BL-3M-10M c«ng suÊt 16kw, I (2504360)A sè l−îng 2 chiÕc, m¸y hµn tù ®éng SAF cña Ph¸p c«ng suÊt 16KVA, I = 1000A sè l−îng 1chiÕc, m¸y hµn TIG hiÖu NERTABLOC I = (160042000)A sè l−îng 1 chiÕc, m¸y hµn b¸n tù ®éng SAF (Ph¸p) c«ng suÊt 16KVA, I = (2504360)A sè l−îng 3 chiÕc, ®Ìn c¾t Platma ZIP3.0 c«ng suÊt 24.5KVA:34.9A/415V sè l−îng 2 chiÕc. Hai m¸y hµn b¸n tù ®éng KEMPPI5000 c«ng suÊt 250A/9.9KVA. Ngoµi ra cßn cã 1 bé ®Ìn c¾t h¬i axªtylen vµ 1 m¸y hµn xoay chiÒu 1XH - 230, trang bÞ dông cô ®å nghÒ c¸ nh©n. 9. Khu vùc IX : Nhµ ph©n x−ëng C¬ khÝ 11 -Cã diÖn tÝch 102m x 42m = 4284m2 trong ®ã cã v¨n phßng ph©n x−ëng vµ nhµ kho diÖn tÝch 150m2. -T¹i ®©y ®−îc trang bÞ hµng lo¹t m¸y gia c«ng c¾t gät lo¹i nhá, lo¹i võa vµ lo¹i m¸y tiÖn lín cã thÓ gia c«ng söa ch÷a c¸c trôc ch©n vÞt dµi 11m. C¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt theo b¶ng sau : T T Tªn thiÕt bÞ S.lg C«ng suÊt (kw) 1 M¸y tiÖn th«ng dông T620 2 7 Φ400-1400 2 M¸y tiÖn v¹n n¨ng T630 1 10 Φ630-1500 3 M¸y tiÖn nhiÒu dao 111 - 365 2 14 Thanh Φ80 4 M¸y tiÖn van n¨ng 1M - 63 2 14 Φ630-2800 5 M¸y tiÖn 1A - 64 1 20 Φ630-2800 6 M¸y tiÖn b¨ng dµi TR - 70B 1 19.5 Φ670-6000 7 M¸y tiÖn b¨ng dµi CW6 - 5000 1 14.5 Φ1000-5000 8 M¸y tiÖn b¨ng dµi 1658 1 36.8 Φ1000-8000 9 M¸y tiÖn côt OP - 3150 1 35 Φ3000 10 M¸y tiÖn b»ng dµi TR - 70B 1 19.5 Φ670-6000 11 M¸y tiÖn ®øng C5 - 16A 1 34.7 Φ1600 12 M¸y tiÖn 1516 1 50 Φ1600 13 M¸y tiÖn R¬volve ROC - 40A 1 47 Φ40 14 M¸y tiÖn R¬volve R16 4 32 Φ20 15 M¸y tiÖn v¹n n¨ng SU - 50A 1 11 Φ500-1500 16 M¸y tiÖn R¬volve 1341 1 5.6 Thanh Φ40 17 M¸y phay l¨n r¨ng ZEWZ 1 98 Φ2000-M20 18 M¸y phay l¨n r¨ng 5K-32-4A 1 10.9 Φ500-M10 19 M¸y phay l¨n r¨ng FO-10 1 10 Φ800-M10 20 M¸y phay l¨n r¨ng ZFWZ250x14 1 Φ1250-M14 21 M¸y phay th«ng dông UF231A 1 7.8 400x1600 12 22 M¸y phay th«ng dông FIA - 32 1 10 320x1000 23 M¸y phay th«ng dông FN20 1 2.5 200x600 24 M¸y phay gi−êng 6608 1 91 800x3000 25 M¸y phay v¹n n¨ng FB - 25V 1 9 300x1000 26 M¸y phay ren 5 ∆07 1 2.8 27 M¸y phay ren 5K63 1 5.2 28 M¸y phay ren 5K63 1 5.2 29 M¸y vª ®Çu r¨ng 1 6.2 30 M¸y cµ ®Çu r¨ng 5702 1 5 31 M¸y nghiÒng r¨ng ZRK - 500 1 7 32 M¸y kiÓm tra th©n khai 56725 1 3.6 33 M¸y c¾t ren J83 1 2.8 34 M¸y phay chu tr×nh FC - 50H 1 10 35 M¸y phay th«ng dông UF222 1 11.9 36 M¸y mµi trßn ngoµi SU200 1 8.7 800x200 37 M¸y mµi trßn ngoµi 3A 16A 1 2.3 360x1800 38 M¸y mµi trßn trong SOC 100 1 5 39 M¸y mµi ph¼ng BPH20 1 4.6 200x600 40 M¸y mµi c«ng cô M60250 1 X Φ®¸x250 41 M¸y mµi trßn b¸nh r¨ng 584M 1 7 42 M¸y mµi trßn b¸nh r¨ng 584M 1 2.2 43 M¸y mµi dao chuèt 360M 1 4.5 44 M¸y mµi dao c«n xo¾n 3666 1 7.6 45 M¸y mµi v¹n n¨ng 36 - 12 1 1.7 46 M¸y c−a cÇn C10 2 2.8 Φ300 47 M¸y mµi l−íi bµo TW H12 2 1.7 48 M¸y doa ngang 2 - 635 1 47.5 Φmax90 (1200x1200) 49 M¸y doa ngang HWCA - 110 1 14 Φmax110(1200 13 x1200) 50 M¸y doa ®øng BKF 240450 1 2.2 Φ(354240) 51 M¸y doa ®øng 278H 1 1.7 Φ(654165) 52 M¸y säc 7M430 1 7.8 Lh = 320 53 M¸y säc r¨ng 56 - 150 1 9.8 Φ800-M12 54 M¸y bµo r¨ng c«n 5A250 1 6.3 Φ500-M8 55 M¸y bµo r¨ng c«n 5A250 1 6.3 Φ500-M8 56 M¸y bµo ngang B665 1 7 L = 650 57 M¸y säc 745A 1 28 L = 1000 58 M¸y khoan cÇn CR6 - 4 1 5.5 Φ65 59 M¸y khoan cÇn RF51B 1 10 Φ100 60 M¸y khoan ®øng 2A150T 1 7 Φ50 61 M¸y khoan ®øng Z550 1 7 Φ50 62 M¸y khoan ®øng K125 1 2.8 Φ25 -Trang bÞ mét lß t«i cao tÇn BUU - M100 c«ng suÊt 100kw tÇn sè 66KHz ®Ó xö lý nhiÖt c¸c chi tiÕt (ñ, t«i chi tiÕt) vµ mét m¸y Ðp thuû lùc. -Cã 4 cÇu trôc treo 2 T ®Ó phôc vô chuyÓn c¸c chi tiÕt gia c«ng. 10. Khu vùc X : Ph©n x−ëng §iÖn m¸y - Cã diÖn tÝch 40m x 24m = 1056m2. -Trong ®ã bè trÝ kho vµ v¨n phßng ph©n x−ëng cã diÖn tÝch 200m2. -Mét phÇn ph©n x−ëng lµ n¬i bè trÝ trang thiÕt bÞ gia c«ng èng vµ thÐp tÊm máng. ThiÕt bÞ phôc vô lµ m¸y c¾t t«n, m¸y gia c«ng tÊm máng, 2 m¸y uèn èng thuû lùc (NaUy) c«ng suÊt 4,5kw cã thÓ uèn èng Φ60mm vµ 2 m¸y uèn èng di ®éng víi ®é cong tuú ý, trªn trÇn l¾p mét cÇu trôc 10T ch¹y däc theo ph©n x−ëng dïng ®Ó n©ng h¹ vµ vËn chuyÓn thiÕt bÞ. TÊt c¶ c¸c hÖ èng cña tµu ®ãng míi vµ söa ch÷a ®Òu ®−îc gia c«ng t¹i ®©y sau ®ã vÖ sinh s¬n b¶o qu¶n míi chuyÓn xuèng l¾p d−íi tµu. -Mét phÇn ph©n x−ëng ®Ó vÖ sinh b¶o d−ìng c¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ d−íi tµu nh− m¸y chÝnh, m¸y phô c¸c thiÕt bÞ b¬m, m¸y nÐn khÝ, van. Trang bÞ c¸c m¸y thö b¬m 14 cao ¸p (NhËt), m¸y ®o ®é mái MIU - 600, m¸y ®o trôc cam (§øc) hiÖu CARZE - ISS - 3011, m¸y ®o ®é ®¶o b¸nh r¨ng (§øc). 11. Khu vùc XI : Ph©n x−ëng C¬ ®iÖn : -Cã diÖn tÝch 60m x24m =1340m2, cã mét phßng kü thuËt c¬ ®iÖn riªng víi diÖn tÝch 144m2. -Söa ch÷a, l¾p r¸p c¸c ®éng c¬ ®iÖn vµ b¶o qu¶n söa ch÷a c¸c m¸y c«ng cô trong nhµ m¸y vµ c¸c ®éng c¬ thuû lùc. -T¹i ®©y cã trang bÞ m¸y nÐn khÝ GAPACK 1108, c«ng suÊt Q = 1108m3/h. èng dÉn khÝ tíi c¸c khu l¾p r¸p, söa ch÷a tµu, vµ phôc vô phun c¸t, trªn trÇn lµ cÇu trôc 3T ch¹y däc theo x−ëng dïng ®Ó n©ng h¹ vµ vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ. Ngoµi ra cßn trang bÞ dông cô ®å nghÒ cho tõng c«ng nh©n. -Bè trÝ 1 m¸y uèn èng thuû lùc kü thuËt sè. 12. Khu vùc XII: Ph©n x−ëng Méc + S¬n trang trÝ . -Cã diÖn tÝch 18m x 74m = 1232m2 bè trÝ mét v¨n phßng ph©n x−ëng diÖn tÝch 45m2. -Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ gia c«ng ®å néi thÊt : m¸y phay gç c«ng suÊt 1.7kw, m¸y bµo gç BT - 40 c«ng suÊt 4.5kw, m¸y khoan gç, m¸y c−a, m¸y c−a di ®éng. -C¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch vµ m¸y phun c¸t PBM - 3b c«ng suÊt 0,1m3 ,2 m¸y phun s¬n hiÖu GRA - CG/207647 ¸p lùc 7Bar víi c«ng suÊt lµ 4lÝt/p, m¸y b¬m n−íc ¸p lùc cao. Ngoµi ra cßn trang bÞ dông cô ®å nghÒ ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n. 13. Khu vùc XIII: B·i tæng l¾p tµu cì nhá vµ triÒn nghiªng ngang, ¢u tµu -Lµ khu vùc s©n tËp kÕt ph©n ®o¹n, tæng ®o¹n, n¬i cÈu lËt vµ tæng l¾p th©n tµu. -Lµ mét b·i réng cã diÖn tÝch 102m x 90m = 9180m2, cã nÒn bª t«ng chèng lón cã thÓ tæng l¾p ®−îc tµu 4500T. Bè trÝ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®−êng ray cho c¸c cÈu trôc cæng 60T vµ 20T cña Nhµ m¸y chÕ t¹o vµ cÇn cÈu th¸p 20T/16m; 9,5T/30m cña §øc s¶n xuÊt cã thÓ di chuyÓn däc s©n thao t¸c ®Ó phôc vô tæng l¾p hoµn thiÖn th©n tµu vµ hÖ thèng xe goßng phôc vô c«ng t¸c h¹ thuû tµu. -HÖ thèng xe xoßng b»ng (kÝch th−íc 8m x 90m) vµ xe goßng nghiªng (kÝch th−íc 8m x 90m) cã søc chë 4500T. 15 -Hai têi kÐo vµ c¸p ®Ó phôc vô h¹ thuû vµ di chuyÓn th©n tµu ký hiÖu bA1250/2M vµ mét têi phô 14T. Ngoµi ra cßn trang bÞ cÈu «t« MK - 125 cã søc n©ng Q = 2T410T vµ 2 cÈu «t« Kran 16T, cÈu « t« 50T ( NhËt B¶n s¶n xuÊt) mét hÖ thèng goßng b»ng träng t¶i 2500T ®Ó phô vô ®Êu l¾p vµ h¹ thuû nh÷ng tµu cã träng t¶i nhá h¬n. PhÝa T©y nam cña s©n thao t¸c l¾p ®Æt mét m¸y lèc t«n ZXM500/36 cã thÓ lèc t«n dµy δ = 36mm x 5000. 14. Khu vùc XIV : Ph©n x−ëng ¢u ®µ vµ ¢u tµu -¢u tµu cã kÝch th−íc chiÒu cao-1,9m x réng 25m x dµi 97m. -Cöa ©u réng B = 14,8m, trong lßng ©u cã thÓ chøa tµu réng 14 m dµi 90m hoÆc cã thÓ kª ®−îc 2 tµu cã kÝch th−íc réng 9m x 72m, träng t¶i 1000T tiÕn hµnh söa ch÷a ®ång thêi. -Tr¹m b¬m phÝa b¾c cña ©u bè trÝ tr¹m b¬m cã 6 b¬m trôc ®øng hót ®ång thêi ®Ó hót kh« n−íc trong ©u c«ng suÊt 1400m3/h. -Hai tµu kÐo BK02 cã c«ng suÊt 135CV vµ 170CV. -Bè trÝ v¨n phßng lµm viÖc cña ph©n x−ëng ©u triÒn vµ nhµ kho cã diÖn tÝch 75m2. -ChuyÓn tiÕp gi÷a s©n tæng l¾p vµ ©u tµu lµ khu vùc triÒn nghiªng (diÖn tÝch 97m x 60m = 820m2) cã nÒn bª t«ng cøng, l¾p ®Æt hÖ thèng xe goßng nghiªng vµ ®−êng ray phôc vô h¹ thuû tµu (triÒn nghiªng theo tû lÖ 1/10). -PhÝa tr−íc v¨n phßng ph©n x−ëng triÒn ®µ lµ s©n thao t¸c dïng ®Ó söa ch÷a vµ ®ãng míi tµu hót bïn cã diÖn tÝch (90m x 10m = 11700m2) 15. Khu vùc XV : CÇu tµu ( cã hai cÇu tµu) -CÇu tµu thø nhÊt ë phÝa t©y nhµ m¸y cã chiÒu dµi 200m cã thÓ cËp ®−îc c¸c lo¹i tµu cã träng t¶i tõ nhá tíi 4000T, däc theo cÇu tµu bè trÝ cÇn cÈu th¸p KB100, søc n©ng 5T,. -Khu vùc nµy cã diÖn tÝch réng 202m x 25m ®Ó tËp kÕt c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p xuèng tµu hoÆc khi söa ch÷a tµu c¸c thiÕt bÞ th¸o ë tµu ®−îc chuyÓn lªn b·i sau ®ã ®−a vÒ c¸c ph©n x−ëng thùc hiÖn. -Khu vùc CÇu tµu thø hai n»m ë phÝa ®«ng nhµ m¸y (KÝch th−íc 100mx18m) cËp tµu tõ 4500T tíi 8500 T 16 -Trªn cÇu tµu cã ®Æt c¸c cét bÝch ®Ó buéc tµu, cã c¸c tr¹m cÇu dao cÊp ®iÖn vµ cã c¸c b¬m cÊp n−íc xuèng tµu hoÆc cøu ho¶ vµ mét cÇn cÈu th¸p ch¹y däc cÇu tµu. CÇu tµu lµ n¬i cËp tµu ®Ó hoµn thiÖn c¸c c«ng viÖc sau khi tµu ra ©u, h¹ thuû, ch¹y thö vµ bµn giao. 16. Khu vùc XVI: TriÒn däc cì nhá - kÝch th−íc 25m x 60m cã ®é nghiªng 1/10 -§Ó phôc vô sña ch÷a tµu, sµ lan cã chiÒu réng lín, mín n−íc ch×m lµ 2m. HÖ thèng xe goßng vµ têi cã träng t¶i 8T, ®Ó ®−a tµu lªn hoÆc xuèng triÒn. 17/ Khu vùc XVII B·i l¾p r¸p -Cã diÖn tÝch 33060 m2 -Lµ n¬i l¾p r¸p vµ tËp kÕt c¸c chi tiÕt ph©n tæng ®o¹n phôc vô ®Êu tæng thµnh tµu trªn triÒn däc. 18. Khu vùc XVIII : Nhµ lµm viÖc Nhµ 4 tÇng vµ nhµ 2 tÇng - diÖn tÝch 1299 m2 -Nhµ 4 tÇng ®−îc bè trÝ n¬i lµm viÖc cña Ban gi¸m ®èc Nhµ m¸y vµ c¸c phßng cã chøc n¨ng nh− sau: -Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh, phßng Kü thuËt C«ng nghÖ, Phßng S¶n xuÊt, phßng KCS, phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh, lµ ®Çu mèi ®èi ngo¹i vµ lµ n¬i ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y. Nhµ m¸y cã trang bÞ hÖ thèng m¹ng m¸y vi tÝnh néi bé gåm 20 tr¹m ®−îc kÕt nèi th«ng qua m¸y chñ qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu. Ngoµi ra cßn bè 47trÝ 8 phßng nghØ cho kh¸ch ®Õn lµm viÖc nghØ l¹i khi cÇn thiÕt 19. Khu vùc XIX : Phun c¸t -Cã diÖn tÝch 4012 m2 . PhÝa t©y cña nhµ m¸y lµ b·i réng, lµ n¬i phun c¸t lµm s¹ch bÒ mÆt t«n vµ c¸c phô kiÖn kÕt cÇu th©n tµu . Sau ®ã s¬n mét líp s¬n b¶o qu¶n tr−íc khi ®−a sang ph©n x−ëng gia c«ng vµ l¾p r¸p . HÖ thèng ®−êng èng dÉn khÝ tõ m¸y nÐn khÝ GAPACK 1108 , c«ng suÊt Q=1108m3/ h trong nhµ kho c¹nh ph©n x−ëng vá3. 20. Khu vùc XX : Nhµ ¨n ca : diÖn tÝch 455 m2 -Lµ n¬i tæ chøc b÷a ¨n tr−a tËp chung cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y vµ kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi nhµ m¸y Ngoµi ra, nhµ m¸y l¾p ®Æt 4 tr¹m biÕn ¸p ®Ó ph©n phèi ®iÖn cho c¸c n¬i : 17 + Tr¹m biÕn ¸p ®iÖn lùc 35/6KV c«ng suÊt 1800KVA ®iÖn ¸p 35KV/6. + Tr¹m biÕn ¸p ®iÖn lùc 35/6KV c«ng suÊt 1000KVA ®iÖn ¸p 35KV/6. + Tr¹m biÕn ¸p ®iÖn lùc 35/6KV c«ng suÊt 560KVA ®iÖn ¸p 35KV/0.4. + Tr¹m biÕn ¸p ®iÖn lùc 35/6KV c«ng suÊt 1800KVA ®iÖn ¸p 35KV/0.4. 1.4. Mét sè h×nh ¶nh vÒ thiÕt bÞ cña nhµ m¸y vµ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ trong c¸c ph©n x−ëng : 1.4.1.M¸y c¾t : H×nh 1.1 M¸y c¾t CNC H×nh1.2 §Ìn bß 1.4.2. M¸y hµn: H×nh 1.3 M¸y hµn b¸n tù ®éng. 18 H×nh 1.4 M¸y hµn hå quang ®iÖn H×nh 1.5.M¸y hµn tù déng 1.4.3. M¸y lèc t«n: H×nh 1.6. M¸y lèc t«n ®Üa 19 H×nh 1.7 M¸y lèc t«n èng 3 trôc 1.4.4 M¸y Ðp thuû lùc: H×nh1.8 M¸y Ðp thuû lùc CTC-1000T 1.4.5 C¸c thiÕt bÞ n©ng h¹: 20 H×nh 1.10 CÈu 30T H×nh 1.11 CÈu trôc cæng 200 T 1.4.6. HÖ thèng thiÕt bÞ h¹ thuû cña nhµ m¸y H×nh 1.12.©u tµu ¢u tµu thuéc ph©n x−ëng ©u ®µ qu¶n lÝ. ¢u ch×m cã kÝch th−íc :-1,9m x 25m x 97m. 21 Cöa ©u réng 14,8m, ®−îc lµm kÝn b»ng gio¨ng cao su *,TriÒn ®µ: a) TriÒn ngang:TriÒn ngang lµ khu vùc chuyÓn tiÕp gi÷a s©n tæng l¾p vµ ©u tµu,cã diÖn tÝch 97m x 60m =5820m2, cã nÒn bª t«ng cøng, l¾p ®Æt hÖ thèng xe goßng vµ ®−êng ray phôc vô h¹ thuû tµu.TriÒn nghiªng theo tØ lÖ 1/10. H×nh 1.13 TriÒn ®µ ngang KÝch th−íc 1 xe goßng b»ng: ChiÒu dµi : L = 7 m ChiÒu réng goßng : B = 7.8 m ChiÒu cao goßng : H = 0,6 m Träng l−îng 1 Goßng : G = 25 T KÝch th−íc 1 xe goßng nghiªng: ChiÒu dµi : L = 7 m ChiÒu réng goßng : B = 9,0 m ChiÒu cao goßng : H = 1,5 m Träng l−îng 1 Goßng : G = 40 T b,§µ däc: 22 H×nh1.14 §µ däc Khu vùc ®µ däc míi ®−îc ®Çu t− x©y dùng víi quy m« lín cho phÐp ®ãng tµu trªn 10000DWT. §−êng ®µ cã tæng chiÒu dµi : Lmax=194m ChiÒu réng ®µ tµu : B =30m ChiÒu réng gi÷a hai t©m ®−êng tr−ît : B =7,5m §é dèc ®−êng tr−ît : i =1/19 ChiÒu réng mÆt ®−êng tr−ît : b =1m. 1.4.7.H×nh ¶nh bè trÝ t¹i mét sè ph©n x−ëng: H×nh 1.15 Ph©n x−ëng vá 2 23 H×nh 1.16 Ph©n x−ëng vá 3 H×nh 1.17.Ph©n x−ëng vá 1 II, Phãng d¹ng trong c«ng ty: HiÖn nay trong CTCNTT BÕn KiÒn c«ng t¸c phãng d¹ng ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö ,phÇn mÒm ®−îc sö dông chñ yÕu lµ phÇn mÒm SHIP CONSTRUCTOR. Sau khi khai triÓn trªn m¸y tÝnh c¸c d÷ liÖu sÏ ®−îc chuyÓn sang m¸y c¾t CNC ®Ó gia c«ng ( c¸c chi tiÕt ph¼ng nh− ®µ ngang , sèng chÝnh, sèng phô ®¸y).HoÆc ®−a ra c¸c th¶o ®å ®Ó gia c«ng chÕ t¹o c¸c s−ên, m· . Sµn phãng d¹ng: -N»m ngay c¹nh ph©n x−ëng vá l¾p r¸p lµ khu sµn ho¹ ®−îc bè trÝ phÝa trªn. Cã diÖn tÝch lµ: 102m x 18m = 1836m2. -MÆt sµn ®¶m b¶o b»ng ph¼ng cã sai sè trung b×nh 61mm, ®ñ s¸ng, th«ng tho¸ng vµ cã thÓ phßng d¹ng ®−îc tµu 6500T. - KÕt cÊu sµn phãng: Sµn phãng lµm b»ng gç ®· ®−îc xö lÝ nhiÖt,d−íi líp gç lµ líp nhùa ®−êng chèng Èm vµ d−íi cïng lµ líp bªt«ng.C¸c phiÕn gç ®−îc ghÐp xuèng mÆt sµn b»ng ®inh,c¸c ®inh ®ã ph¶i ngËp s©u vµo gç ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ bµo mÆt sµn.MÆt sµn ®−îc s¬n mét líp s¬n mµu xanh nh¹t.Sau mçi lÇn vÏ xong cho mét con tµu ng−êi ta l¹i s¬n l¹i. 24 HiÖn nay sµn phãng dïng ®Ó gia c«ng c¸c d−ìng ®Ó chÕ t¹o c¸c s−ên kiÓm tra vµ gia c«ng c¸c tê t«n cong  C¸c dông cô phôc vô cho c«ng t¸c phãng d¹ng th−êng rÊt ®¬n gi¶n cã thÓ tù chÕ t¹o ®−îc gåm: - Th−íc vu«ng gãc ch÷ T. - Th−íc th¼ng. - C¸c l¸t gç máng ®Òu cã tiÕt diÖn 30x20 mm; 40x80 mm vµ 40x100 mm. - Com pa cã khÈu ®é lín. - D©y bËt. - Qu¶ räi. - C¸c vËt ®Ì (con cãc). - Th−íc thÐp cuén. - C¸c dông cô vÏ nh− bót ch×, s¬n, phÊn v. v... Tham kh¶o qui tr×nh phãng d¹ng trªn sµn phãng: 1. KiÓm tra ®é ph¼ng cña sµn phãng : Sµn phãng d¹ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, bÒ mÆt ph¼ng, cã ®ñ ¸nh s¸ng chiÕu trªn mÆt sµn, yªu cÇu ®é låi lâm cho phÐp ± 0,5mm/1m2 - Tû lÖ phãng d¹ng ®−êng s−ên thùc 1:1 - Dïng 1 th−íc d©y ®Ó phãng d¹ng, trong qu¸ tr×nh ®o lÊy chung mét ®iÓm gèc th−íc. 1-1 Bè trÝ mÆt b»ng phãng d¹ng : - §Æt chång c¸c ®−êng n−íc vµ mÆt c¾t bæ däc cña c¸c nöa th©n tµu lªn nhau trªn h×nh chiÕu ®øng. KÝch th−íc cña mÆt sµn ®Ó thùc hiÖn lµ: * ChiÒu dµi lÊy trÞ sè lín cña hai trÞ sè sau: + ChiÒu dµi tõ mót l¸i trõ ®i ®o¹n th©n èng tõ Sn5LT trõ ®i ®o¹n th©n èng phÝa l¸i +500mm + ChiÒu dµi tõ mót mòi ®Õn Sn5LT trõ ®i ®o¹n th©n èng phÝa mòi + 500mm * ChiÒu réng lÊy max ( 1/2 chiÒu réng tµu ; chiÒu cao tõ ®−êng chuÈn ®Õn hÕt be giã mòi + 500mm) 25 - §Æt hai nöa ®−êng s−ên kÕt cÊu phÝa mòi vµ l¸i trªn mÆt c¾t ngang. KÝch th−íc cña mÆt sµn lµ : chiÒu dµi b»ng chiÒu réng tµu + 500 mm, chiÒu réng b»ng chiÒu cao tµu tÝnh tõ chuÈn ®Õn hÕt be giã mòi + 500mm 1-2 VÏ « l−íi: a- VÏ « l−íi mÆt chiÕu ®øng vµ mÆt chiÕu b»ng: - VÏ ®−êng chuÈn: dïng d©y thÐp Φ =1mm ®Ó c¨ng ®−êng th¼ng. H¹ c¸c ®iÓm vu«ng gãc víi mÆt sµn, nèi c¸c ®iÓm trªn l¹i. - VÏ ®−êng vu«ng gãc t¹i 3 ®iÓm víi ®−êng chuÈn ( ®−êng vu«ng gãc t¹i mòi, ®−êng vu«ng gãc t¹i l¸i vµ ®−êng vu«ng gãc ë gi÷a). - VÏ ba ®−êng th¼ng song song víi ®−êng c¬ b¶n: ®−êng B/2 c¸ch ®−êng c¬ b¶n B/2, ®−êng n−íc thiÕt kÕ c¸ch ®−êng c¬ b¶n T, ®−êng n−íc gÇn mÐp boong chÝnh. - KiÓm tra ®é vu«ng gãc vµ ®é song song cña c¸c ®−êng ®· kÎ. - LÇn l−ît vÏ c¸c ®−êng vu«ng gãc lµ ®−êng s−ên lý thuyÕt víi ®−êng c¬ b¶n . VÏ c¸c ®−êng n−íc, ®−êng c¾t däc. - KiÓm tra ®é vu«ng gãc vµ ®é song song cña c¸c ®−êng ®· vÏ trªn mÆt chiÕu ®øng. b- VÏ « l−íi mÆt c¾t ngang: - VÏ ®−êng chuÈn cã chiÒu dµi > chiÒu réng tµu - VÏ 3 ®−êng vu«ng gãc víi ®−êng chuÈn: ®−êng t©m ®−êng s−ên, vµ hai ®−êng ®èi xøng qua ®−êng t©m lµ B/2 - VÏ c¸c ®−êng n−íc song song víi ®−êng chuÈn. -VÏ c¸c ®−êng vu«ng gãc víi ®−êng chuÈn ( ®−êng bæ däc cña tµu phÝa l¸i vµ phÝa mòi ). c- KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña m¹ng l−íi: - §o kho¶ng c¸ch gi÷a ®−êng n−íc thiÕt kÕ vµ ®−êng c¬ b¶n. - KiÓm tra ®é vu«ng gãc gi÷a c¸c ®−êng vu«ng gãc víi ®−êng c¬ b¶n b»ng c¸ch ®o ®−êng chÐo cña c¸c c¸c h×nh ch÷ nhËt trong m¹ng l−íi b»ng com pa, th−íc ®o tõ h×nh nµy sang h×nh kh¸c liªn tôc. Dïng sîi d©y kÐo suèt däc ®−êng chÐo tõ ®−êng c¬ 26 b¶n tíi mín n−íc cao nhÊt . NÕu c¸c ®iÓm c¾t gi÷a c¸c ®−êng s−ên vµ mín n−íc ®Òu n»m trªn ®−êng d©y th× m¹ng l−íi chÝnh x¸c. - KiÓm tra ®é song song cña c¸c ®−êng víi ®−êng c¬ b¶n b»ng c¸ch ®o kho¶ng c¸ch t¹i c¸c ®iÓm kh¸c nhau hoÆc ®o ®−êng chÐo cña c¸c h×nh ch÷ nhËt. - KiÓm tra ®é vu«ng gãc cña c¸c ®−êng, kÝch th−íc kho¶ng c¸ch s−ên, kho¶ng c¸ch ®−êng n−íc, ®−êng bæ däc. d- Dung sai kÎ « l−íi: - §é kh«ng th¼ng cña ®−êng chuÈn ®¸y ±1mm - §é sai lÖch cho phÐp gi÷a 2 ®−êng vu«ng gãc ë mòi vµ l¸i ±1mm - Dung sai kho¶ng c¸ch c¸c ®−êng n−íc ±1mm - Dung sai kho¶ng c¸ch c¸c ®−êng s−ên ±0,5mm - Dung sai kho¶ng c¸ch c¸c ®−êng c¾t däc ±0,5mm - Dung sai kho¶ng c¸ch c¸c ®−êng chÐo ±1mm 1-3 Dùng ®−êng h×nh d¸ng tµu trªn m¹ng « l−íi: a- VÏ s−ên lý thuyÕt. Tõ sè liÖu thiÕt kÕ ta vÏ ®−êng h×nh d¸ng theo tr×nh tù sau: - Trªn « l−íi cña mÆt chiÕu ®øng vµ chiÕu b»ng ta lÊy tÊt c¶ c¸c ®iÓm giao nhau gi÷a c¸c ®−êng cong cña c¸c ®−êng h×nh d¸ng víi c¸c ®−êng trªn m¹ng « l−íi b»ng th−íc kim lo¹i. Qua c¸c ®iÓm liªn tiÕp ta nèi thµnh c¸c ®−êng cong trªn hai h×nh chiÕu ®øng vµ b»ng. C¸c ®−êng cong nµy ph¶i thu«n ®Òu. KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña c¸c ®iÓm trªn m¹ng « l−íi ¨n khíp. - Dïng th−íc hoÆc vµ l¸t gç ta ®−a c¸c ®iÓm ®ã sang mÆt chiÕu bªn, råi còng nèi c¸c ®iÓm t−¬ng øng trªn mét ®−êng s−ên. KiÓm tra ®é thu«n ®Òu vµ ®iÒu chØnh c¸c ®iÓm nÕu cÇn thiÕt - §Ó kiÓm tra ®é thu«n ®Òu cña ®−êng h×nh d¸ng ta dïng c¸c mÆt c¾t nghiªng c¾t qua c¸c vÞ trÝ cã ®é cong lín trªn h×nh chiÕu c¹nh. MÆt c¾t nµy c¾t c¸c ®−êng s−ên t¹i c¸c ®iÓm, sau ®ã ta chuyÓn c¸c ®iÓm nµy sang h×nh chiÕu b»ng vµ nèi chóng l¹i 27 b»ng mét ®−êng cong. NÕu ®−êng cong nµy tr¬n ®Òu th× ®−êng h×nh d¸ng thu«n ®Òu, nÕu ®−êng cong nµy kh«ng tr¬n th× ph¶i chØnh l¹i cho tr¬n. - KiÓm tra chÊt l−îng cña 3 mÆt chiÕu ®−êng h×nh d¸ng: + Dung sai chiÒu dµi tµu: 1÷ 3mm + Dung sai nöa chiÒu réng tµu: ±1mm + Dung sai chiÒu cao tµu: ±1mm + §é lÖch cña c¸c ®−êng n−íc , ®−êng s−ên , ®−êng c¾t däc ±1mm + Sù trïng hîp cña 3 mÆt chiÕu ±2mm. b- VÏ s−ên thùc: Sau khi §¨ng kiÓm tuyÕn h×nh s−ên lý thuyÕt, sÏ vÏ tuyÕn h×nh s−ên thùc theo thiÕt kÕ, cô thÓ: - VÏ c¸c ®−êng s−ên thùc trªn h×nh chiÕu ®øng vµ chiÕu b»ng. Kho¶ng s−ên thùc lµ a theo thiÕt kÕ. - Dïng th−íc hoÆc l¸t gç chuyÓn c¸c ®iÓm giao gi÷a c¸c ®−êng s−ên thùc víi c¸c ®−êng n−íc, ®−êng c¾t däc sang mÆt c¾t ngang. - Dïng l¸t gç nèi c¸c ®iÓm trªn thµnh c¸c ®−êng cong. C¸c ®−êng s−ên thùc ph¶i thu«n ®Òu. - Sau khi kiÓm tra tuyÕn h×nh s−ên thùc, sù ¨n khíp gi÷a 3 h×nh chiÕu tiÕn hµnh kÎ s¬n c¸c mµu, ®¸nh dÊu sè s−ên vµ b¾t ®Çu c¸c c«ng viÖc sau: + VÏ ®−êng cong ngang boong t¹i s−ên gi÷a. ChiÒu cao t©m boong lµ B/50; B/100 tuú theo thiÕt kÕ. + VÏ ®−êng t©m boong vµ c¸c ®−êng cong ngang boong cña c¸c s−ên thùc. + VÏ c¸c ®−êng chia tæng ®o¹n. + VÏ c¸c kÕt cÊu chñ yÕu: V¸ch ngang, v¸ch däc, sèng chÝnh, sèng phô, thµnh däc bÖ m¸y, ®µ ngang, mÆt sµn ®¸y ®«i... + VÏ th¶o ®å c¸c v¸ch ngang, v¸ch däc, thµnh däc bÖ m¸y, mÆt sµn ®¸y ®«i. + Chia t«n vá ( l−u ý c¸c ®−êng ca t«n c¸ch c¸c ®−êng c¬ cÊu > 100mm). + Khai triÓn t«n vá, vÏ th¶o ®å c¸c tê t«n. 28 + §¸nh dÊu s¬n toµn bé. III. C¸c ph−¬ng ph¸p khai triÓn t«n trong c«ng ty: Song song víi viÖc thiÕt kÕ tµu thuû b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö, nhµ m¸y ®· sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö vµo viÖc phãng d¹ng vµ khai triÓn t«n bao còng nh− c¸c chi tiÕt kÕt cÊu kh¸c cña th©n tµu. Nhµ m¸y sö dông c¸c phÇn mÒm phãng d¹ng nh− Atoship, shipcontructor, …. B»ng c¸ch sö dông c¸c phÇn mÒm nµy, tÊt c¶ c¸c chi tiÕt kÕt cÊu th©n tµu, ®−êng èng, phô kiÖn,… ®Òu ®−îc nhËp vµo m¸y tÝnh b»ng c¸c c«ng cô thuËn tiÖn. Trªn m¸y tÝnh ta cã thÓ kiÓm tra ®é tr¬n cña tuyÕn h×nh b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau còng nh− tÝnh hîp lý cña viÖc bè trÝ c¸c ®−êng èng, kÕt cÊu trªn h×nh 2D ®Ó gia c«ng vµ 3D ®Ó kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh l¾p r¾p c¬ cÊu th©n tµu, cho phÐp lËp c¸c files c¾t tèi −u th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh ®iÒn khiÓn. Ngoµi ra, nhµ m¸y cßn sö dung ph−¬ng ph¸p phãng d¹ng cæ ®iÓn. Tøc lµ phãng d¹ng trªn sµn phãng d¹ng cã kich th−íc 102x18m, cã kh¶ n¨ng phãng d¹ng ®−îc tµu trªn 6500T. Dùa vµo hå s¬ thiÕt kÕ con tµu tiÕn hµnh vÏ tuyÕn h×nh tµu víi tØ lÖ 1:1, vÏ c¸c s−ên thùc víi ®Çy ®ñ vÞ trÝ tõng kÕt cÊu cña th©n tµu, vÏ c¸c ®−êng hµn t«n vá tµu, c¸c ®−êng ph©n chia tæng ®o¹n. TiÕn hµnh khai triÓn c¸c tÊm t«n bao, c¸c chi tiÕt kÕt cÊu. Sau ®ã tiÕn hµnh lµm d−ìng mÉu, m« h×nh, vÏ th¶o ®å ®Ó lÊy dÊu vµ kiÓm tra c¸c qu¸ tr×nh gia c«ng, l¾p r¸p chi tiÕt. H×nh 3.1.H×nh kÕt cÊu 3D IV. Ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o d−ìng mÉu: 4.1. Môc ®Ých TÊt c¶ c¸c kÝch th−íc còng nh− h×nh d¹ng nh÷ng chi tiÕt sau khi ®−îc phãng d¹ng hoÆc khai triÓn trong nhµ phãng d¹ng ®Òu ®−îc sö dông v¹ch dÊu trªn nguyªn liÖu, gia cong chi tiÕt, l¾p r¸p, kiÓm tra…b»ng h×nh thøc d−ìng mÉu 29 TÊm lµm d−ìng §−êng cong trªn sµn VËt ®Ì L¸t gç uèn cong Th a n h g ç ViÖc lËp vµ chÕ t¹o d−ìng mÉu ph¶I ®¶m b¶o dé chÝnh x¸c. Trªn d−ìng mÉu ph¶I cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin sao cho khi kÕt hîp víi l−îng th«ng tin trªn b¶n vÏ lµ ®ñ v¹ch dÊu trªn nguyªn liÖu 4.2, VËt liÖu ®Ó chÕ t¹o d−ìng mÉu HiÖn t¹i trong nhµ m¸y ®ãng tµu chñ yÕu sö dông vËt liÖu chÕ t¹o d−ìng mÉu lµ gç. Yªu cÇu ®èi víi c¸c lo¹ gç lµ Ýt bÞ cong vªnh do thêi tiÕt, m«i tr−êng nh−ng ph¶I dÔ khi gia c«ng. 4.3. C¸ch thøc chÕ t¹o d−ìng mÉu ( ph¼ng, khèi ) a, D−ìng phÈng. Dïng ®Ó v¹ch h×nh d¸ng thËt cña c¸c ®−êng cong trªn nguyªn liÖu. D−ìng ph¼ng ®−îc chÕ t¹o tõ gç, réng tõ 100 ÷ 120 mm, dµy 5 mm Trong nhµ m¸y ®ãng tµu BÕn KiÒn chÕ t¹o d−ìng ph¼ng b»ng c¸ch dïng l¸t gç máng uèn theo ®−êng cong trªn sµn phãng, cè ®Þnh l¸t gç b»ng c¸c con cãc ®Ì. §−êng cong ®−îc chuyÓn lªn tÊm lµm d−ìng nhê th−íc uèn NaUY 1 2 3 4 5 6 7 8 30 H×nh 4.1. D−ìng ph¼ng b, D−ìng khung: D−ìng khung th−êng ®−îc sö dông trong viÖc uèn c¸c tÊm cã d¹ng cong. §èi víi c¸c tÊm cã d¹ng cong ®¬n gi¶n ta cã thÓ dïng kiÓu d−ìng l¾p r¸p tõ mét sè d−ìng ph¼ng. C¸c d−ìng nµy bao gåm c¸c d¹ng cong cña c¸c ®−êng s−ên, ®−êng cong däc tÊm. Khi ®ãng chóng víi nhau cÇn l−u ý x¸c ®Þnh gãc bÎ ®−êng s−ên §Ó phôc vô cho viÖc uèn c¸c tÊm cong cã d¹ng phøc t¹p, yªu cÇu kÕt cÊu d−ìng ph¶I ch¾c ch¾n kh«ng biÕn d¹ng. Do ®ã chiÒu cao cña c¸c d−ìng ph¼ng ngang ph¶I Ýt nhÊt lµ 400mm vµ ®ãng ch¾c ch¾n víi nhau b»ng c¸c khung gç ChÕ t¹o d−ìng tÊm cho mçi s−ên, hao ®Çu d−ìng ph¶I ®Ó d− Ýt nhÊt 50mm, chiÌu cña d−ìng t¹i c¸c mÐp 250 ÷ 300mm 31 E G H M F A B D C 44 43 42 41 40 Khi chÕ t¹o d−ìng hép, tr−íc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh ®Õ cña d−ìng. §Õ cña d−ìng ph¶i lµ mÆt ph¼ng 32 H×nh 4.2 D−ìng khèi 4.4 Yªu cÇu ®èi víi d−ìng mÉu sau chÕ t¹o C¸c d−ìng mÉu ph¶i ®−îc ®ãng míi vµ gia c−êng ch¾c ch¾n ®¶m b¶o kh«ng bÞ biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh lÊy dÊu vµ kiÓm tra Lu«n lu«n kiÓm tra kÝch th−íc cña d−ìng mÉu tr¸nh c¸c sai sè do vËn chuyÓn vµ ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt BÒ mÆt kiÓm tra cña d−ìng ph¶I ®−îc lµm nh½n vµ chÝnh x¸c Víi d−ìng ®Ó kiÓm tra c¸c bé phËn ph¼ng, cho phÐp sai sè ± 0.5 mm Víi d−ìng ®Ó kiÓm tra c¸c bé phËn cong, cho phÐp sai sè ± 1mm Tham kh¶o qui tr×nh chÕ t¹o d−ìng mÉu t¹i c«ng ty: - Sau khi phãng d¹ng xong, tiÕn hµnh chÕ t¹o c¸c lo¹i d−ìng mÉu cho c¸c chi tiÕt, d−ìng ®Ó kiÓm tra t«n vá. D−ìng khèi ®Ó kiÓm tra phÇn sèng mòi vµ tê t«n cong hai chiÒu. - VËt liÖu lµm d−ìng: Gç ®· ®−îc sö lý nhiÖt kh«ng bÞ cong vªnh gç d¸n dµy 5 mm. ( Dïng gç d¸n Phi Long ) + §äc b¶n vÏ. + Dïng th−íc cong cña Na Uy ®Ó chuyÓn sè liÖu tõ sµn phãng lªn c¸c tê gç d¸n. + Dïng c−a c¾t theo c¸c ®−êng cong ®· v¹ch trªn c¸c tê gç d¸n + Bµo s¬ bé cho c¸c mÐp c¾t tr¬n ®Òu. + ¸p c¸c thanh gç d¸n ®· gia c«ng s¬ bé lªn sµn ho¹ vµ bµo chÝnh x¸c theo c¸c ®−êng cong trªn sµn ho¹ + §Æt c¸c thanh gç d¸n ®· gia c«ng chÝnh x¸c cña tõng chi tiÕt lªn sµn ho¹, ®ãng d−ìng mÉu c¸c chi tiÕt. - Dung sai phãng lªn d−ìng so víi tuyÕn h×nh: + D−ìng t«n vá: ±0.5 mm + D−ìng s−ên : ±0.5 mm + D−ìng kÕt cÊu ±0.5 mm - Sau khi ®ãng d−ìng xong mêi KCS kiÓm tra. V,Th¶o ®å: 33 Trong c«ng ty CNTT BÕn KiÒn ng−êi ta sö dông phÇn mÒm Shipconstructor ®Ó t¹o th¶o ®å Mét sè th¶o ®å s−u tÇm trong c«ng ty: Th¶o ®å t«n vá vïng l¸i tµu 4600T: NAME: B31-C200-1P 34 §©y lµ nh÷ng th¶o ®å ®Ó chÕ t¹o c¸c d−ìng khèi , s−ên .... C¸c th«ng tin cã trªn th¶o ®å: - C¸c kÝch th−íc nh− : chiÒu réng, chiÒu cao ,gãc v¸t, kÝch th−íc c¸c lç khoÐt ,vÞ trÝ c¸c lç khoÐt... - Tªn tæng ®o¹n ,tªn chi tiÕt,tªn ng−êi vÏ - Ngµy vÏ - Sè l−îng c¸c chi tiÕt C¸c th«ng tin cÇn cã trong mét th¶o ®å : - KÝ hiÖu s−ên - H−íng mòi ®u«i, m¹n nµo - H−íng däc t©m trªn d−íi - Sè l−îng chi tiÕt - Tªn tµu - Tªn tæng ®o¹n - Tªn chi tiÕt - VËt liÖu lµm chi tiÕt ®ã - Qui c¸ch cña chi tiÕt VI. C¸c ph−¬ng ph¸p n¾n ph¼ng t«n vµ thÐp h×nh: 6.1.C¸c ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông ®Ó n¾n ph¼ng t«n : Sö dông ph−¬ng ph¸p Ðp , kÐo ®Ó n¾n ph¼ng t«n vµ thÐp h×nh Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng dïng bóa,dïng dông cô n¾n ®Ó n¾n chØnh nh÷ng tÊm t«n hoÆc thÐp h×nh cã ®é biÕn d¹ng nhá HiÖn nay ng−êi ta sö dông ph−¬ng ph¸p c¬ giíi dïng c¸c m¸y c¸n nhiÒu trôc,m¸y Ðp thuû lùc ,m¸y kÐo ®Ó n¾n ph¼ng t«n vµ thÐp h×nh 6.2.C¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y H×nh 6.1 M¸y c¸n 7 trôc 35 H×nh 6.2 Dông cô Ðp 6.3.Kh¶ n¨ng cña c¸c thiÕt bÞ : M¸y c¸n 7 trôc t¹i nhµ m¸y cã thÓ lµm ph¼ng t«n dµy tõ 2 ®Õn 12mm HiÖn t¹i nhµ m¸y nhËp nguyªn liÖu vÒ khi ®· ®−îc lµm ph¼ng nªn cã thÓ sö dông lu«n, mét sè chç låi lâm cã thÓ ®−îc n¾n ph¼ng b»ng ho¶ c«ng thÐp h×nh ®−îc n¾n th¼ng b»ng m¸y Ðp thñy lùc kÕt hîp ho¶ c«ng palang kÐo VII, C¸c ph−¬ng ph¸p lµm s¹ch vËt liÖu trong c«ng ty: Cã 2 ph−¬ng ph¸p: -Thñ c«ng:Dïng bµn ch¶i s¾t -C¬ giíi:Dïng m¸y phun c¸t, phun h¹t mµi 7.1. Ph−¬ng ph¸p c¬ häc : Ph−¬ng ph¸p thñ c«ng b»ng dông cô cÇm tay .Ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu ®¸nh s¹ch ngoµi ra cßn lµm bÒ mÆt kim lo¹i bÞ s−íc vµ hiÖu suÊt lao ®éng thÊp. 7.2.Ph−¬ng ph¸p phun c¸t: 36 H×nh 7.1. S¬ ®å cÊu t¹o m¸y phun c¸t H×nh 7.2 M¸y phun c¸t t¹i c«ng ty +,§Æc ®iÓm cña c¸c m¸y phun c¸t t¹i c«ng ty : 1.B×nh läc 12:CÇn ®¹p 11:BÇu chóa 10:Cöa 7,8,9:èng dÉn khÝ 6.Van nuíc 4,5:B×nh c¸t 2,3:NÊm C¸t ra KhÝ vµo 8 10 42 7 5 3 12 11 9 6 1 37 - M¸y phun c¸t PBM-600B :( PX trang trÝ) + N−íc s¶n xuÊt : Singappo + N¨m s¶n xuÊt : 1996 + N¨m sö dông : 1997 + Nguyªn gi¸ : 45.000.000 § - M¸y phun c¸t ARF-03673 :( PX trang trÝ) + N−íc s¶n xuÊt : Singappo + N¨m s¶n xuÊt : 1997 + N¨m sö dông : 1997 + Nguyªn gi¸ : 45.000.000 § - M¸y phun c¸t ABSC2452 :( PX trang trÝ) + N−íc s¶n xuÊt : Singappo + N¨m s¶n xuÊt : 2004 + N¨m sö dông : 2004 + Nguyªn gi¸ : 28.324.800 § + C«ng suÊt : SWP-125psi-HTP + Nguyªn lý ho¹t ®éng : C¸t cho qua b×nh läc 1, läc hÕt h¬i n−íc trong c¸t. KhÝ kh« ®i ra khái b×nh, h¬i n−íc r¬i xuèng ®¸y b×nh, theo van x¶ khÝ 6 ra ngoµi.KhÝ theo c¸c èng dÉn 7,8,9, ®i vµo m¸y.Qua èng 7, khÝ ®Èy nÊm 2 ®i lªn, ®ãng cöa vµo.C¸t trªn m¸y r¬i xuèng tÇng d−íi. §Çy tÇng d−íi, th× nÊm 3 ®i lªn, ®ãng cöa 10.Dßng c¸t r¬i tù do xuèng bÇu chøa 11, nhê dßng khÝ nÐn qua èng 9 ®Èy c¸t phun ra ngoµi qua mét miÖng phun ®−êng kÝnh tõ 8-9 mm. CÇn 12 ®iÒu chØnh l−îng c¸t phun ra. D−íi ¸p suÊt 4-5 atm ,c¸t phun lªn bÒ mÆt kim lo¹i ,nhê lùc va ®Ëp cña c¸c h¹t c¸t ,vá tµu ®−îc ®¸nh s¹ch. *) Yªu cÇu : + Khi phun, cÇn ph¶i cã mét ng−êi trùc m¸y. Khi hÕt c¸t, kho¸ van trªn ®−êng èng 7 vµ 8, cho nÊm 2 vµ 3 ®i xuèng, c¸t tiÕp tôc ®−îc rãt vµo m¸y. + L−îng c¸t phun ra ph¶i liªn tôc. + Ph¶i lµm ®Òu tay, kh«ng ®−îc ng¾t qu·ng hoÆc dõng l¹i qu¸ l©u mét chç vµ kh«ng nªn phun l¹i chç ®· phun s¹ch. + Gãc phun c¸t tõ 450-600 vµ kho¶ng c¸ch tõ miÖng phun tíi nguyªn liÖu nªn ®Æt tõ 38 12-15 cm lµ tèt nhÊt . 7.3.Phun h¹i mµi : Ng−êi ta thay c¸c h¹t c¸t b»ng c¸c h¹t thÐp ®Ó phun lªn bÒ mÆt tÊm t«n. C¸c h¹t ®ã cã thÓ lµ c¸c mÈu thÐp, mÈu gang hoÆc c¸c mÈu d©y thÐp c¾t ra cã ®−êng kÝnh 0,5 - 0,8 mm. C¸c mÈu thÐp ®ã khi phun ®· ®−îc t¨ng tèc trong bé phËn gia tèc c¸nh qu¹t( h×nh 4.5.2). Tèc ®é h¹t khi phun trong mét phót ®¹t tíi 155 - 170 m/gi©y vµ khèi l−îng h¹t ®−îc phun trong mét phót ®¹t tíi 140 kg, n¨ng suÊt lµm s¹ch lµ 100 - 200 m2/giê, tèc ®é dÞch chuyÓn thÐp tÊm lµ 1,2 - 3,6 m/phót. Ph−¬ng ph¸p phun h¹t thÐp kh«ng ®−îc sö dông ®Ó lµm s¹ch c¸c tÊm cã chiÒu dµy d−íi 10 mm vµ c¸c kÕt cÊu máng d−íi 5 mm. HiÖn nay ë c«ng ty CNTT bÕn kiÒn cã sö dông - ThiÕt bÞ phun h¹t kim lo¹i BP600-1:( PX trang trÝ) + N−íc s¶n xuÊt : Trung quèc + N¨m s¶n xuÊt : 2006 + N¨m sö dông : 2006 + Nguyªn gi¸ : 58.151.800 § - D©y chuyÒn phun bi :( PX s¬ chÕ thÐp) + N−íc s¶n xuÊt : Trung quèc + N¨m s¶n xuÊt : 2006 + N¨m sö dông : 2006 + Nguyªn gi¸ : 6.225.000.000 § 7.4.C¸c tiªu chuÈn lµm s¹ch bÒ mÆt vËt liÖu trong nhµ m¸y: Cấp độ sạch Sa 2,5 và Sa 2 : Cấp độ sạch bề mặt đạt được bằng c¸ch phun hạt mài, theo tiªu chuNn ISO 8501-1 : 1998. Cấp St2 : Cấp sạch của bề mặt đạt được bằng c¸ch dùng bàn chải sợi kim loại để làm sạch ; theo tiªu chuNn ISO 8501-1 : 1998. Cấp bậc sạch : Theo tiªu chñ©n của nhà m¸y ®ãng tàu ZN-91/09-39-02 được quy định thành s¸u bậc từ 0 ÷ 5. Tham kh¶o mét sè yªu cÇu chuÈn bÞ bÒ mÆt tr−íc khi s¬n t¹i c«ng ty: Lµm s¹ch vµ s¬n b¶o qu¶n thÐp tÊm, thÐp h×nh trong giai ®o¹n s¬ chÕ : 39 ThÐp tÊm, thÐp h×nh ®−îc lµm s¹ch b»ng ph−¬ng ph¸p phun h¹t mµi ®Ó ®¹t ®é s¹ch cÊp Sa 2,5 trong giai do¹n s¬ chÕ. S¬n b¶o qu¶n ®−îc thùc hiÖn b»ng m¸y phun s¬n ¸p lùc, s¬n cã thµnh phÇn gèc Si, Zn (Silic, kÏm) cã ®é dµy 15 ÷ 20 µm. §é s¹ch cña bÒ mÆt, ®é dµy cña líp s¬n ph¶i ®−îc th−êng xuyªn kiÓm tra. PhÇn vá tµu d−íi n−íc Nh÷ng vÞ trÝ c¾t vµ bÞ rØ lµm s¹ch ®¹t cÊp Sa 2,5 theo tiªu chuÈn ISO 8501-1. ChÊt l−îng lµm s¹ch bÒ mÆt quyÕt ®Þnh ®Ðn thêi gian b¶o qu¶n vËt liÖu. PhÇn vá tµu trªn mÆt n−íc Lµm s¹ch c¸c vÞ trÝ c¾t, nh÷ng chç bÞ rØ ®¹t cÊp Sa 2,5 theo tiªu chuÈn ISO 8501-1. ChÊt l−îng phô bÒ mÆt s¹ch quyÕt ®Þnh ®Õn thêi gian b¶o qu¶n vËt liÖu (bËc 5 theo ZN-01/09-34-02) Khoang hµng, bªn trong quÇy hÇm hµng, bªn trong n¾p hÇm hµng §iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh lµm s¹ch bÒ mÆt lµ c¸c c«ng viÖc l¾p r¸p ph¶i hoµn chØnh vµ ®−îc nghiÖm thu vµ bµn giao cho bé phËn lµm s¹ch. C¸c vÞ trÝ c¾t, vÞ trÝ bÞ rØ ph¶i lµm s¹ch ®¹t cÊp Sa 2 (bËc 4 theo ZN-01/09-39-02). Trong tr−êng hîp lµm s¹ch b»ng tay ph¶i ®¹t St 2. Ph¶i sö dông dµn gi¸o trong c«ng viÖc. C¸c vÞ trÝ bÞ dÝnh dÇu, mì, phÊn ph¶i dïng ®Ó nhóng x¨ng ®Ó lµm s¹ch. C¸c vÞ trÝ cã muèi kÏm ph¶i röa s¹ch b»ng n−íc. Sau khi kÕt thóc s¬n c¸c v¸ch, ph¶i dän c¸t (hoÆc c¸c lo¹i h¹t mµi) ë s©n hÇm hµng. Lµm s¹ch b»ng tay nh÷ng vÞ trÝ vá, s¬n dÆm vµ s¬n hoµn chØnh. Sau khi th¸o dµn gi¸o lµm s¹ch nh÷ng bÞ trÝ m· gi÷ giµn gi¸o (sau khi c¾t m·) ®¹t cÊp St2 vµ s¬n bæ xung b»ng c¸c m¸y phun s¬n lo¹i nhá. C¸c khoang c¸ch ly, c¸c kh«ng gian tù do Nh÷ng vÞ trÝ bÞ ch¸y, bÞ rØ lµm s¹ch : - Lµm s¹ch b»ng phun h¹t mµi ®¹t cÊp Sa 2 (bËc 4 theo ZN-01/09-39-02) - Trong tr−êng lµm s¹ch b»ng tay ®¹t cÊp St2 (bËc 1 theo ZN-01-39-02) KÐt n−íc d»n: C¸c vÞ trÝ bÞ ch¸y, bÞ rØ lµm s¹ch ®¹t cÊp sa 2,5. C¸c bÒ mÆt cßn l¹i phun c¸t (bËc 5 theo ZN-01/09-39-02). Sau khi lµm s¹ch bôi ph¶i thùc hiÖn s¬n dÆm b»ng s¬n NOVA 2000 E (®á - n©u). Sau kho¶ng thêi gian tèi thiÓu s¬n líp s¬n thø nhÊt b»ng s¬n BANNOH 500AC (®á - n©u). Sau khi kh« líp s¬n thø nhÊt ë tr¹ng th¸i cã thÓ vµo ®−îc kÐt tiÕp tôc s¬n dÆm b»ng con l¨n s¬n lo¹i s¬n BANNOH 500AC (®en), sau ®ã 40 phun líp s¬n thø 2 b»ng s¬n BANNOH 500AC (®en). Kho¶ng thêi gian tèi thiÓu ®Ó s¬n líp thø 2 ®−îc h−íng dÉn trong tµi liÖu s¬n T393-1. C¸c kÐt n−íc thu håi Nh÷ng vÞ trÝ b¾t bÞ ch¸y, bÞ rØ ph¶i lµm s¹ch ®Õn cÊp Sa 2,5. Nh÷ng bÒ mÆt cßn l¹i phun c¸t (cÊp 5 theo ZN-01/09-39-02). Nh÷ng chç bÞ h− háng lµm s¹ch ®Ðn cÊp St 3, s¬n dÆm. Th−îng tÇng bªn ngoµi, èng khãi, cét cê, cét ®Ìn … C¸c vÞ trÝ ch¸y vµ rØ ®−îc lµm s¹ch ®Õn cÊp St2. N¾p hÇm hµng bªn ngoµi N¾p hÇm hµng ®−îc l¾p vµo tµu, c¸c c«ng viÖc l¾p r¸p ®· hoµn chØnh. Sau ®ã n¾p hÇm hµng ®−îc th¸o ra vµ ®−a ®i lµm s¹ch vµ s¬n. BÒ mÆt ngoµi ®−îc lµm s¹ch ®Õn cÊp Sa 2,5 theo tiªu chuÈn ISO 8501-1, ®é nh½n cña bÒ mÆt Rz mim 50µm. MÆt boong bªn ngoµi TiÕn hµnh lµm s¹ch mÆt b«ng chØ tiÕn hµnh sau khi ®· hoµn thµnh c«ng viÖc l¾p r¸p vµ nghiÖm thu. Nh÷ng vÞ trÝ ch¸y vµ rØ lµm s¹ch ®¹t cÊp Sa 2,5. Nh÷ng bÒ mÆt cßn l¹i phun h¹t mµi (bËc 5 theo tiªu chuÈn ZN 01/09-39-02) hoÆc cÊp St 3 trong tr−êng hîp lµm s¹ch b»ng tay. Trªn vïng lµm s¹ch lµm kÕt cÊu phñ b¹t theo h−íng dÉn ë tµi liÖu T 072-02 môc 6.2.5. Th−îng tÇng bªn trong - bÒ mÆt ®−îc c¸ch nhiÖt Nh÷ng vÞ trÝ ch¸y vµ rØ lµm s¹ch ®¹t c¸p St2 theo ISO 8501-1 Th−îng tÇng bªn trong - bÒ mÆt kh«ng cã c¸ch nhiÖt, kh«ng cã bäc Nh÷ng vÞ trÝ ch¸y, rØ lµm s¹ch ®¹t cÊp St2 theo ISO 8501-1 (bËc 1 theo ZN 01/09-39- 02) Buång m¸y Nh÷ng vÞ trÝ ch¸y, rØ lµm s¹ch ®¹t cÊp St2 (bËc 1 theo ZN 01/09-39-02) Sµn th−îng tÇng vµ trong buång m¸y: Nh÷ng vÞ trÝ ch¸y, rØ lµm s¹ch ®¹t cÊp St2 (bËc 1 theo ZN 01/09-39-02) KÐt chøa n−íc ¨n 41 Lµm s¹ch bÒ mÆt ®¹t cÊp Sa 2,5. Lo¹i bá líp s¬n b¶o vÖ (líp s¬n c«ng nghÖ). C¸c cót èng ®−îc b¶o vÖ kh«ng phun h¹t mµi b»ng b¨ng d¸n. KÐt dÇu ®èt Lµm s¹ch bÒ mÆt ®¹t cÊp Sa 2,5 theo ISO 8501-1. Trong tr−êng hîp lµm s¹ch b»ng phun h¹t mµi hoÆc ®¹t cÊp St3 theo ISO 8501-1 trong tr−êng hîp lµm s¹ch b»ng tay. KÐt dÇu nhên vµ dÇu thuû lùc; Lµm s¹ch ®¹t cÊp Sa 2,5 theo ISO 8501-1 VIII. C¸c thiÕt bÞ sö dông ®Ó gia c«ng chi tiÕt, l¾p r¸p vµ hµn côm chi tiÕt trong c«ng ty : 8.1 C¸c thiÕt bÞ ®Ó gia c«ng dÇm ch÷ T , ch÷ L : HiÖn nay ë c«ng ty ®Ó gia c«ng thÐp ch÷ L ng−êi ta dïng c¸c m¸y Ðp thñy lùc : a,M¸y Ðp thuû lùc 1000T : H×nh 8.1 M¸y Ðp thuû lùc 1000T + CÊu t¹o : gåm bÖ, cèi, chµy. _BÖ lµ nÒn bª t«ng cã kh¶ n¨ng chèng lón. _Cèi:Cã h×nh d¹ng bªn trong gièng chi tiÕt cÇn dËp,cèi ®−îc liªn kÕt víi bÖ b»ng c¸c m·, cèi ®−îc gäi lµ khu«n d−íi. _Chµy:Cã h×nh d¸ng bªn ngoiI gièng thÐp cÇn dËp, chµy ®−îc g¾n víi trôc cã thÓ di chuyÓn lªn xuèng ®−îc,chµy ®−îc gäi lµ khu«n trªn. Khi dËp ph¶i ®¸nh dÊu ®−êng dËp trªn vËt liÖu tr−íc khi dËp. + Qui ®Þnh khi sö dông m¸y Ðp thñy lùc CTC-1000T : 42 Kh¶ n¨ng cña m¸y : M¸y dïng ®Ó gia c«ng c¸c thÐp ch÷ L, dËp g©n tÊm ( v¸ch sãng ), gÊp khóc tÊm. C¸c tÊm t«n gia c«ng cã chiÒu dµy cã thÓ lªn tíi trªn 40 mm Khi gia c«ng xong ng−êi ta dïng d−ìng ®Ó kiÓm tra b, M¸y Ðp thuû lùc CTC - 400T : H×nh 8.2 M¸y Ðp thñy lùc CTC-400 43 §Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt ®Þnh h×nh theo khu«n mÉu vµ ®Ëp c¸c chi tiÕt cã chiÒu dµy lín δ =(12÷40)mm. CÊu t¹o vµ nguyªn lý cña m¸y nh− m¸y Ðp thñy lùc 1000T + §Æc ®iÓm cña m¸y : - N−íc s¶n xuÊt : TiÖp kh¾c - N¨m s¶n xuÊt : 1970 - N¨m sö dông : 1982 - C«ng suÊt m¸y : 100KW - §Æc tÝnh kÜ thuËt : PE=400T - Nguyªn gi¸ : 60.600.000 § §Ó kiªm tra lùc Ðp ng−êi ta dïng ®ång hå ®o: H×nh8.3 §ång hå ®o lùc cña m¸y CTC-400T §Ó gia c«ng dÇm ch÷ T ng−êi ta thùc hiÖn : + §èi víi dÇm ch÷ T th¼ng : §Çu tiªn tiÕn hµnh gia c«ng c¾t b¶n thµnh vµ b¶n c¸nh cña dÇm ch÷ T , tiÕn hµnh dµ v¸t mÐp råi r¶i b¶n c¸nh lªn bÖ l¾p r¸p ph¼ng vµ cè ®Þnh b¶n c¸nh, lÊy dÊu vÞ trÝ cña b¶n thµnh .ViÖc lÊy dÊu dùa vµo b¶n vÏ gia c«ng chi tiÕt ta lÊy dÊu hai ®Çu råi c¨ng d©y bËt phÊn vµ ®¸nh dÊu phÝa chiÒu dµy cña b¶n thµnh, tiÕp 44 theo ta tiÕn hµnh l¾p r¸p . §Æt b¶n thµnh lªn b¶n c¸nh , råi hµn ®Ýnh vÒ hai phÝa víi chiÒu dµi mèi hµn ®Ýnh 30450 b−íc hµn 3004500 hµn so le vÒ hai phÝa . 300-500 30-50 H×nh 8.4: Gia c«ng dÇm ch÷ T th¼ng Sau khi kiÓm tra xong ta tiÕn hµnh hµn chÝnh thøc , khi hµn ph¶i ®¶m b¶o c¬ cÊu Ýt bÞ biÕn d¹ng do ®ã nªn tiÕn hµnh hµn ®èi xøng vµ hµn tõ gi÷a vÒ hai phÝa . - §èi víi dÇm ch÷ T cong:Tr−íc tiªn ta tiÕn hµnh c¾t b¶n thµnh trªn m¸y CNC,c¾t b¶n c¸nh theo ®óng kÝch th−íc.Sau ®ã tiÕn hµnh uèn b¶n c¸nh theo ®óng thiÕt kÕ trªn m¸y lèc t«n hoÆc m¸y Ðp chÊn t«n. Qu¸ tr×nh lÊy dÊu vµ hµn b¶n thµnh vµ b¶n mÐp thùc hiÖn t−¬ng nh− nh− víi dÇm ch÷ T th¼ng. 8.2 C¸c thiÕt bÞ ®Ó chÕ t¹o tê t«n cong ¥ c«ng ty hiÖn nay ng−êi ta sö dông ph−¬ng ph¸p uèn nguéi ®Ó chÕ t¹o c¸c tê t«n cong C¸c thiÕt bÞ : M¸y lèc t«n: a. M¸y lèc ®Üa: H×nh 8.5 M¸y lèc t«n ®Üa MUT-24 45 M¸y lèc ®Üa cã thÓ gia c«ng t«n dµy tèi ®a δ = 24mm. Khæ t«n 3000. C«ng suÊt m¸y 20kW. Do ViÖt Nam s¶n xuÊt *) CÊu t¹o: M¸y lèc ®Üa gåm hai bé phËn chÝnh lµ khung bÖ vµ bé phËn truyÒn ®éng. -Bé phËn truyÒn ®éng bao gåm hai hÖ thèng truyÒn ®éng: +HÖ thèng truyÒn ®éng 1 gåm: m« t¬,hép sè,d·y con l¨n cã thÓ quay tr¸i hoÆc ph¶i ®Ó ®−a t«n ra hoÆc vµo. +HÖ thèng truyÒn ®éng hai gåm m« t¬ g¾n víi cÇn trôc tay ®ßn,®Çu tay ®ßn cã g¾n b¸nh xe ®Üa,hÖ thèng cÇn trôc nµy cã thÓ chuyÓn ®éng lªn xuèng ®Ó n©ng h¹ ®Üa. *) Nguyªn lÝ ho¹t ®éng: HÖ thèng ®Üa vµ con l¨n cïng quay,®ång thêi ®Üa tõ tõ h¹ xuèng t¹o ¸p lùc uèn t«n theo r·nh gi÷a ®Üa vµ con l¨n. *) Yªu cÇu: -Tr−íc khi ®−a t«n vµo uèn ph¶i ®¸nh dÊu c¸c ®−êng uèn,c¸c vÞ trÝ s−ên ®Ó tiÖn kiÓm tra b»ng d−ìng mÉu.MÐp cña tÊm ®Ô bÞ d¹n nøt nªn khi uèn ®Üa ph¶i ®−îc h¹ tõ tõ vµ b¾t ®Çu tõ phÝa cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt. -Víi nh÷ng tÊm t«n lín hoÆc cong hai chiÒu th× m¸y lèc t«n kh«ng thùc hiÖn ®¹t yªu cÇu nªn sau khi lèc ng−êi ta phØa tiÕp tôc uèn t«n b»ng ph−¬ng ph¸p gia nhiÖt,lµm l¹nh.Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch t¹o c¸c vïng tam gi¸c ë mÐp t«n sau ®ã dïng má hµn gia nhiÖt ë vïng tam gi¸c ®ã vµ lµm l¹nh ngay tøc kh¾c b»ng n−íc,kim lo¹i vïng nµy co gi·n mét c¸ch ®ét ngét lµm tÊm t«n cong theo h−íng ®Þnh s½n. Khi gia c«ng xong ng−êi ta dïng d−ìng ®Ó kiÓm tra 46 b) M¸y lèc èng: H×nh 8.6 M¸y lèc t«n èng 3 trôc Hai m¸y lèc èng gåm:Mét m¸y ký hiÖu UBBDA c«ng suÊt 38kw lèc t«n dµy tèi ®a δ = 12mm x 2000mm vµ mét m¸y ký hiÖu UBR-20 c«ng suÊt 96kw lèc t«n dµy tèi ®a δ = 16mm. Th«ng th−êng ®Ó lèc c¸c c¬ cÊu d¹ng èng m¸y lèc èng cã ba trôc gäi lµ m¸y lèc trôc, ho¹t ®éng dùa theo nguyªn lÝ:C¶ ba trôc ®Òu quay t¹o ¸p lùc ma s¸t gi÷a t«n vµ trôc, trôc trªn h¹ xuèng t¹o ¸p lùc Ðp tÊm t«n vµo c¸c trôc d−íi lµm tÊm t«n cong theo thiÕt diÖn trôc ®ång thêi quay theo trôc. Khi gia c«ng xong ng−êi ta dïng d−ìng ®Ó kiÓm tra 8.3 C¸c thiÕt bÞ ®Ó v¸t mÐp vµ c¾t t«n : - ViÖc c¾t c¸c tÊm t«n ®−îc thùc hiÖn b»ng m¸y c¾t CNC vµ mét sè ®−îc c¾t b»ng c¸c m¸y c¾t thñ c«ng hoÆc b¸n tù ®éng (m¸y c¾t con rïa) 47 H×nh 8.7 - C¸c t©m t«n ®−îc c¾t trªn m¸y CNC - M¸y c¾t CNC cã thÓ c¾t thÐp c¸c bon vµ hîp kim cã chiÒu dµy lín - M¸y c¾t b¸n tù ®éng IK-12Beetle (do NhËt s¶n xuÊt ) dïng ®Ó c¾t c¸c ®−êng th¼ng .§Æc tÝnh kÜ thu©t cña m¸y lµ : n = 100-800mm/p H×nh 8.8 Má c¾t h¬i b»ng tay - ViÖc v¸t mÐp t«n ®−îc thùc hiÖn b»ng má c¾t h¬i sau ®ã dïng m¸y mµi mµi HiÖn nay ë ph©n x−ëng vá 1 dïng m¸y mµi hai ®¸ ( cã hai chiÕc tai vá 1) : - N−íc s¶n xuÊt : Trung quèc 48 - N¨m s¶n xuÊt : 2006 - N¨m sö dông :2007 - C«ng suÊt m¸y : 3KW - Nguyªn gi¸ : 19.790.455 § IX. C¸c ®Þnh møc thi c«ng t¹i c¸c ph©n x−ëng: 9.1.C¸c b−íc c«ng viÖc víi mét ph©n x−ëng : a, Ph©n x−ëng gia c«ng chi tiÕt:(Vá 1) 1, Lµm s¹ch nhiªn liÖu 2, N¾n ph¼ng 3, LÊy dÊu 4, C¾t t«n 5, Gia c«ng chi tiÕt 6, Uèn 7, Ghi tªn c¬ cÊu b, Ph©n x−ëng vá 2: 1,ChuÈn bÞ t«n 2, D¶i t«n trªn bÖ b»ng 3,L¾p r¸p c¸c chi tiÕt cña ph©n ®o¹n (c¸c chi tiÕt ®−îc gia c«ng ë vá1) 4, Hµn ®Ýnh c¸c chi tiÕt trªn bÖ b»ng 5, Hµn chÝnh thøc c¸c chi tiÕt 6, CÈu lËt, ®−a ra l¾p r¸p trªn ®µ c, Ph©n x−ëng vá 3: Ph©n x−ëng vá 3 cã chøc n¨ng thi c«ng phÇn th−îng tÇng : 1, ChuÈn bÞ t«n 2, L¾p r¸p c¸c chi tiÕt, hµn ®Ýnh 3, Hµn chÝnh thøc vf kiÓm tra 4, CÈu d−a ra lapø r¸p trªn ®µ d, Ph©n x−ëng h¹ liÖu: 1, ChuÈn bÞ t«n 49 2, C¾t t«n, gia c«ng c¸c chi tiÕt d¹ng tÊm 3, Ghi tªn chi tiÕt 4,Mµi mÐp c,Ph©n x−ëng ©u ®µ 1, chuÈn bÞ ®Õ kª 2 L¾p r¸p c¸c ph©n ®o¹n ( ®· ®−îc thi c«ng) 3, L¾p r¸p c¸c ®−êng èng, ch©n vÞt ,m¸y chÝnh 4, H¹ thñy 9.2.§inh møc thêi gian thi c«ng : -Thêi gian thi c«ng mét ph©n ®o¹n : 3 tuÇn Trong ®ã : + L¾p r¸p vµ hµn ®Ýnh :1tuÇn + Hµn chÝnh thøc : 1 tuÇn + L¸p r¸p t«n vá vµ hµn : 1 tuÇn - Dïng m¸y c¾t CNC ®Ó gia c«ng ®µ ngang hoÆc gia c«ng c¸c sèng trong mét ca lµm viÖc (6 h) mét c«ng nh©n gia c«ng 2 ®µ ngang Mµi mÐp chi tiÕt sau khi c¾t : 3 ®µ ngang/1 ngµy - Uèn s−ên : 1 s−ên /0.5 ngµy(gia c«ng thñ c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p uèn nãng) 1 s−ên/ 30 phót ( gia c«ng b»ng m¸y uèn s−ên ) H×nh 9.1. M¸y uèn s−ên tù ®éng 50

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập môn công nghệ đóng mới tại công ty cntt bến kiền.pdf