Báo cáo thực tập nhận thức tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Việc học tập các kiến thức luôn phải song hành với thực hành, để hiểu rõ hơn những kiến thức của bản thân, kiểm tra xem mình đã nắm rõ về những kiến thức đó chưa. Qua thực tập, tôi hiểu rõ hơn về ngành tôi đã chọn học, biết được công việc thực tế có những điều gì khác với những lý thuyết tôi đã học, giúp tôi định hình một phần về công việc tôi sẽ làm ở tương lai không xa. Vì tình hình kinh tế những năm gần đây không tốt, tôi đã nhiều lần suy nghĩ về chọn lựa nghề nghiệp của mình. Nhưng thông qua đợt thực tập, tôi đã thấy được mình chọn đúng ngành nghề mình yêu thích, tôi sẽ không bỏ cuộc và sẽ đi hết con đường tôi đã chọn. Vì tôi biết, ngành nghề nào cũng có những mặt tiêu cực và tích cực. Tôi nhìn thấy trong công việc Tài chính – Ngân hàng là một sự năng động, nhanh nhạy, ham học hỏi. Đó là động cơ thúc đẩy tôi cố gắng nhiều hơn nữa khi trở lại ghế nhà trường sau kì thực tập nhận thức tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành.

pdf23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2171 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tháng 03/2013 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức i KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Sinh viên thực hiện: PHẠM HOÀNG LAN Mã số sinh viên: 104565 Lớp: TC101 Giảng viên hướng dẫn: cô NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013 Tháng 3/2013 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức iv TRÍCH YẾU Với mục tiêu tiếp cận môi trƣờng làm việc năng động thực tế tại các doanh nghiệp, cơ quan để nắm đƣợc những kinh nghiệm cần thiết nhất cho một sinh viên mới ra trƣờng, trong đợt thực tập nhận thức do trƣờng Đại học Hoa Sen tổ chức, tôi đã chọn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành để thực tập với mục đích khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bƣớc chân vào môi trƣờng làm việc trong tƣơng lai, hiểu rõ về cơ cấu tổ chức một ngân hàng và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài trực tiếp làm việc tại công ty, tôi còn đƣợc mở rộng thêm mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, và vận dụng các kiến thức đã học từ những bộ môn nhƣ: tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ,… thông qua các công việc tại phòng tín dụng của ngân hàng. Sự hƣớng dẫn nhiệt tình cùng việc chỉ bảo những kinh nghiệm của các thành viên tại ngân hàng đã giúp tôi tích lũy cho mình thêm những kiến thức mới, phục vụ tốt cho việc học tập hiện tại và công việc của tôi sau này. Thật sự đợt thực tập nhận thức này rất có ích cho sinh viên chúng tôi. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức v LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn trƣờng đại học Hoa Sen – nơi đã cung cấp cho tôi những kiến thức bổ ích và đã tạo điều kiện cho tôi tham gia vào đợt thực tập nhận thức này nhằm tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp tƣơng lai. Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Phƣơng Quỳnh – cô phụ trách thực tập của tôi đã hƣớng dẫn một cách tận tình để hoàn thành bài báo cáo này. Tôi chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, đặc biệt là các chú, các anh trong Phòng Kế hoạch – Kinh doanh đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo, tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức cũng nhƣ đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc cũng nhƣ cuộc sống. Xin chân thành cám ơn! Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức vi MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................ i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN THỰC TẬP ............................................................ ii TRÍCH YẾU .......................................................................................................................................... iv LỜI CÁM ƠN ........................................................................................................................................ iv MỤC LỤC ............................................................................................................................................. vi DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH ............................................................................................ viii DẪN NHẬP ........................................................................................................................................ viii GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................................... 1 1 Giới thiệu cơ quan thực tập ............................................................................................................. 1 1.1 Tên Ngân hàng ........................................................................................................................ 1 1.2 Địa chỉ ..................................................................................................................................... 1 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển .............................................................................................. 1 2 Phƣơng hƣớng hoạt động của ngân hàng năm 2013 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành ......................................................................................................... 2 2.1 Phƣơng hƣớng tổng quát ......................................................................................................... 2 2.2 Phƣơng hƣớng cụ thể .............................................................................................................. 2 3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ............................................................ 3 3.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành ............................................................................................................. 3 3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ................................................................................. 4 3.2.1 Giám đốc ......................................................................................................................... 4 3.2.2 Phó Giám đốc: ................................................................................................................. 5 3.2.3 Phòng Hành chính – nhân sự: ......................................................................................... 6 3.2.4 Phòng kế hoạch – kinh doanh ......................................................................................... 7 3.2.5 Phòng kế toán – ngân quỹ ............................................................................................... 7 3.2.6 Phòng giao dịch Nha Mân ............................................................................................... 7 CÔNG VIỆC THỰC TẬP ...................................................................................................................... 8 1. MỤC TIÊU THỰC TẬP ................................................................................................................. 8 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP .............................................................................................................. 8 2.1 Công việc của cán bộ tín dụng ................................................................................................ 8 2.2 Công việc đã làm .................................................................................................................... 8 2.3 Bộ hồ sơ vay vốn .................................................................................................................... 9 2.4 Quy trình cho vay .................................................................................................................... 9 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN ......................................................................................... 11 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức vii 1 Nhận xét ........................................................................................................................................ 11 2 Thuận lợi và khó khăn .................................................................................................................. 11 3 Đánh giá ........................................................................................................................................ 12 KẾT LUẬN ........................................................................................................................................... 13 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức viii DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành ............... 3 Hình 2: Quy trình cho vay .................................................................................................................... 10 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức ix DẪN NHẬP Thời gian thực tập: Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 011/03/2013 Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Khi đi vào đợt thực tập nhận thức, tôi đã xác định cho mình các mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế tại ngân hàng và nắm đƣợc các hoạt động chức năng của Ngân hàng  Mục tiêu 2: Vận dụng những kỹ năng đã đƣợc học vào thực tế và từ đó nắm rõ tuần tự hoạt động diễn ra trong một công việc cụ thể.  Mục tiêu 3: Rèn luyện kĩ năng, tác phong làm việc, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Với chuyên ngành của mình là Tài chính – Ngân hàng, tôi đã xin vào thực tập tại phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Agribank huyện Châu Thành với vai trò một nhân viên tín dụng. Qua đợt thực tập nhận thức này, tôi đã hoàn thành đƣợc phần nào các mục tiêu đề ra. Tuy chƣa hoàn thiện lắm nhƣng cũng giúp tôi nhận thức đƣợc công việc của một nhân viên tín dụng ngân hàng và có đƣợc những kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử và tác phong làm việc trong tập thể. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 1 GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 1 Giới thiệu cơ quan thực tập 1.1 Tên Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. 1.2 Địa chỉ  191, quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại: 0673.840622 (0673.840623) 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng đã qua vài lần đổi tên. Theo sự biến đổi của nền kinh tế, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng và những yêu cầu cần thiết trong lĩnh vực này thì tháng 8 năm 1988, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh huyện Châu Thành đổi tên thành Ngân hàng phát triển nông thôn và hoạt động kinh doanh đa năng hơn. Tháng 10 năm 1990 lại đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp huyện Châu Thành. Trong quá trình hoà nhập vào cơ chế mới, hoạt động của ngân hàng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng của đội ngũ cán bộ nhân viên mà Ngân hàng Nông nghiệp huyện Châu Thành ngày càng khẳng định đựơc vị trí của mình trong quá trình đƣa nền kinh tế huyện nhà ngày một phát triển đi lên. Ngày nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành đã thật sự trở thành ngƣời bạn đáng tin cậy của các doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân, cá thể sản xuất kinh doanh và nông dân trên địa bàn huyện. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 2 2 Phương hướng hoạt động của ngân hàng năm 2013 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành 2.1 Phƣơng hƣớng tổng quát Bƣớc sang năm 2013 hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung và Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành nói riêng sẽ gặp không ít khó khăn thách thức trƣớc sự suy thoái kinh tế toàn cầu.Để tiếp tục xây dựng đơn vị phát triển bền vững, ổn định; Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành xác định mịc tiêu tổng quát nhƣ sau: “Năm 2013 Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành tiếp tục phát huy thành tích đạt đƣợc, khắc phục những mặt chƣa đƣợc trong năm 2012; Giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trƣờng tài chính, tiền tệ ở nông thôn. Thực hiện tích cực các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nƣớc góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy tăng trƣởng bền vững và duy trì ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối an toàn và khả năng sinh lời. Đáp ứng vốn cho yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo chủ trƣơng “Tam Nông” của Đảng và Chính phủ; Tập trung đầu tƣ đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa, đủ lực cạnh tranh và hội nhập; Nâng cao năng lực Tài chính và phát triển giá trị thƣơng hiệu NHNNo&PTNT Việt Nam”. 2.2 Phƣơng hƣớng cụ thể  Nguồn vốn huy động (nội và ngại tệ):tăng trƣởng 22% so năm 2012  Tổng dƣ nợ cho vay nền kinh tế: tăng trƣởng 14% so với năm 2012. Trong đó dƣ nợ thông thƣờng ( không tính UTĐT) tăng trƣởng 14% trên dƣ nợ cho vay thông thƣờng.  Nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) dƣới 3% trên tổng dƣ nợ.  Tỷ lệ thu ngoài tín dụng: Tăng hơn 20% so năm 2012.  Thu nhập: đảm bảo quyền lợi ngƣời lao động không thấp hơn năm 2012. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 3 3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 3.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành Hình 1: Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN - NGÂN QUỸ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG GIAO DỊCH NHA MÂN Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 4 3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 3.2.1 Giám đốc Giám đốc phụ trách chung về hoạt động của Ngân hàng, thƣờng xuyên chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các công việc của Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm cuối cùng về các quyết định giải quyết công việc của Phó giám đốc trong phạm vi công việc đƣợc phân công ủy quyền. Tại các cuộc họp của Ban giám đốc, Giám đốc thông tin cho các thành phần dự họp về chủ trƣơng, chính sách và quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc, các ngành có liên quan đến hoạt động inh doanh của Ngân hàng. Ngoài những lĩnh vực Giám đốc đã phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc, các Trƣởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, với cƣơng vị phụ trách chung, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, giải quyết một số công việc nhƣ sau:  Các lĩnh vực hoạt động mà Giám đốc trực tiếp phụ trách.  Những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều phòng chuyên môn nghiệp vụ đã đƣợc Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo giải quyết nhƣng còn có những ý kiến khác nhau.  Quyết đinh hoặc thông qua nội dung việc triển khai thử nghiêm các sản phẩm dịch vụ mới.  Những vấn đề phát sinh vƣợt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Giám đốc.  Theo yêu cầu điều hành thấy cần thiết phải trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Giám đốc. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 5 3.2.2 Phó Giám đốc: Là ngƣời giúp Giám đốc điều hành hoạt động Ngân hàng, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực nghiệp vụ hoaặc một số phòng chuyên môn nghiệp vụ; theo dõi và chỉ đạo hoạt động các ngành chuyên môn (có văn bản riêng) và thực hiện giải quyết công việc đột xuất khác do Giám đốc giao. Khi giải quyết công việc đƣợc phân công, Phó Giám đốc nhân danh Giám đốc và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc, trƣớc pháp luật về kết quả công việc trong phạm vi đƣợc phân công, Phó Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức, chỉ đạo, hƣớng dẫn các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ chung theo quy chế, quy định và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực đƣợc phân công. Đối với những vấn đề vƣớng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách mà chƣa có pháp luật, Ngân hàng Nhà nƣớc và Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam quy định thì phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc trƣớc khi giải quyết. Tổ chức triển khai thử nghiệm các sản phẩm dịch vụ mới sau khi đƣợc Giám đốc chấp thuận. Phó Giám đốc có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn đó. Thƣờng xuyên thông tin kịp thời cho Giám đốc và các phòng do mình phụ trách về những chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc và của Ngân hàng nông nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Phó Giám đốc hàng tháng duyệt chƣơng trình công tác của trƣởng phong chuyên môn nghiệp vụ do mình trực tiếp phụ trách và ít nhất một tháng một lần có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chƣơng trình công tác đó Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 6 3.2.3 Phòng Hành chính – nhân sự:  Đề xuất, hoàn thiện và lƣu giữ hồ sơ theo đúng qui định của Nhà nƣớc, của Ngân hàng trong việc bổ nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật cán bộ viên chức trong đơn vị.  Thực hiện công tác thi đua khen thƣởng của chi nhánh.  Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện công tác Hành chánh, văn thƣ, lễ tân, phƣơng tiện giao thông, bảo vệ, y tế.  Thực hiên công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa mua sắm tài sản, quản lý nhà ở tập thể, nhà khách, nhà nghỉ của đơn vị.  Giúp Ban Giám đốc hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức, thi đua khen thƣởng, phát triển mạng lƣới và thực hiện chính sách cho ngƣời lao động trong đơn vị.  Thực hiên các loại báo cáo theo chế độ.  Thực hiện công việc chi lƣơng cho Cán bộ viên chức trong đơn vị.  Tổ chức, phân công, theo dõi bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, bảo về tài sản Nhà nƣớc trong đơn vị.  Thực thi pháp luật có liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.  Thực hiện công tác xét nâng lƣơng, xét thi đua, khen thƣởng, xét hợp đồng lao động trong chi nhánh.  Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần và thăm hỏi đau, hiếu, hỷ Cán bộ viên chức.  Tổ chức quản lý lao động, quản lý việc thực hiện các nội quy, qui định của cơ quan.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 7 3.2.4 Phòng kế hoạch – kinh doanh  Tổ chức, thực hiện theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.  Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn của đơn vị.  Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm.  Tổ chức phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ƣu đãi đối với từng khách hàng. Thƣờng xuyên phân loại dƣ nợ, phân tích nợ quá hạnh để tùy nguyên nhân và biện pháp khắc phục.  Thực hiện phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khác hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.  Trực tiếp thẩm định và đề xuất cho vay, bảo lãnh các dự án tín dụng theo phân cấp ủy quyền, hoặc trình hồ sơ qua Ngân hàng cấp trên nếu vƣợt thẩm quyền. 3.2.5 Phòng kế toán – ngân quỹ  Lập kế hoạch thu chi và quyết toán hàng năm.  Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày nhƣ: rút, gửi tiền tiết kiệm, thu nợ, chuyển nợ xấu, thực hiên công tác chuyển tiền theo quy định.  Kiểm tra hồ sơ vay theo danh mục và đối chiếu với số dƣ tiền gửi theo quy định.  Thực hiện thu chi thống kê báo cáo, lƣu trữ hồ sơ và thực hiện các nghiệp vụ khác về nghiệp vụ kho quỹ theo quy định. 3.2.6 Phòng giao dịch Nha Mân Thực hiện chức năng nhƣ một chi nhánh NHN0&PTNT cấp 2. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 8 CÔNG VIỆC THỰC TẬP 1. MỤC TIÊU THỰC TẬP  Mục tiêu 1: Làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế tại ngân hàng và nắm đƣợc các hoạt động chức năng của Ngân hàng  Mục tiêu 2: Vận dụng những kỹ năng đã đƣợc học vào thực tế và từ đó nắm rõ tuần tự hoạt động diễn ra trong một công việc cụ thể.  Mục tiêu 3: Rèn luyện kĩ năng, tác phong làm việc, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP 2.1 Công việc của cán bộ tín dụng  Công việc 1: Tiếp nhận, tƣ vấn, hƣớng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn.  Công việc 2: Thẩm định các điều kiện vay vốn.  Công việc 3: Xét duyệt cho vay, kí kết hợp đồng.  Công việc 4: Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay.  Công việc 5: Kiểm tra, giám sát, thu hồi, xử lý nợ sau khi cho vay. 2.2 Công việc đã làm Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn  Cách thực hiện: tùy vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, hƣớng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn phù hợp.  Khó khăn ban đầu: do chƣa quen thuộc các loại hồ sơ nên có sự nhầm lẫn giữa các loại hoặc thiếu sót hồ sơ gây khó khăn cho khách hàng đến vay vốn.  Kinh nghiệm: nắm bắt đƣợc các loại hồ sơ để giúp khách hàng lập hồ sơ một cách chính xác và nhanh chóng. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 9 2.3 Bộ hồ sơ vay vốn Hồ sơ pháp lý: Chứng minh nhân dân Hộ khẩu Giấy phép kinh doanh Quyết định thành lập doanh nghiệp Hồ sơ vay vốn: Đối với khách hàng vay vốn không bảo đảm bằng tài sản  Sổ vay vốn.  Giấy đề nghị kiếm phƣơng án vay vốn. Đối với khách hàng vay vốn có bảo đảm bằng tài sản  Giấy đề nghị vay vốn.  Hợp đồng tín dụng. Hồ sơ thế chấp  Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.  Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.  Biên bản xác định giá trị tài sản đảm bảo. 2.4 Quy trình cho vay Quy trình cho vay bắt đầu từ khi tiếp nhận giấy đề nghị vay vốn của khách hàng đến khi thanh toán hết nợ gốc, lãi, phí và thanh lý hợp đồng tín dụng. Quy trình cho vay đƣợc thực hiện theo trình tự: Thẩm định trƣớc khi cho vay. Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay Kiểm tra, giám sát, thu hồi, xử lý nợ sau khi cho vay. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 10  Trình tự trên được thực hiện theo các bước sau: Hình 2: Quy trình cho vay Thẩm định các điều kiện vay vốn. Tiếp nhận, tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn. Ký kết hợp đồng (tín dụng, bảo đảm tiền vay). Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ và giải ngân. Thu hồi nợ gốc, lãi, phí và xử lí các phát sinh. Thanh lý hợp đồng tín dụng và giải chấp tài sản bảo đảm. Xét duyệt cho vay. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 11 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN 1 Nhận xét Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm, hƣớng dẫn chi tiết, nhiệt tình từ các cô chú, anh chị trong Ngân hàng. Bên cạnh đó, tôi đã học đƣợc nhiều kinh nghiệm, kiến thức từ công việc đƣợc giao, cũng nhƣ từ việc tiếp xúc với môi trƣờng làm việc của ngân hàng 2 Thuận lợi và khó khăn  Thuận lợi:  Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong Ngân hàng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đợt thực tập nhận thức của tôi.  Sự ân cần hƣớng dẫn của các cô chú, anh chị đã giúp tôi hòa nhập với môi trƣờng làm việc nhanh hơn, làm quen với các công việc đƣợc dễ dàng hơn.  Các kiến thức mà nhà trƣờng đã dạy tôi mà tôi áp dụng vào công việc giúp tôi hoàn thành tốt hơn.  Các kĩ năng mềm mà nhà trƣờng đã giúp chúng tôi rèn luyện từ các hoạt động giúp tôi có thể giao tiếp một cách tự tin và biết cách ứng xử.  Môi trƣờng làm việc lý tƣởng tại ngân hàng giúp tôi cảm thấy hăng say và yêu công việc mà mình đã chọn. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 12  Khó khăn Những ngày đầu, tôi có nhiều sự bỡ ngỡ, chƣa quen thuộc với công việc làm cho tiến độ công việc hàng ngày của phòng có phần chậm lại. Các cô chú, anh chị đã giúp tôi rất nhiều để tôi có thể bắt kịp nhịp độ làm việc của phòng. 3 Đánh giá Sau tám tuần thực tập tại phòng tín dụng chi nhánh, với tất cả sự cố gắng và kiến thức đã tích lũy đƣợc, tôi đã học hỏi và quan sát công việc của mọi ngƣời xung quanh, cũng nhƣ hoàn thành tốt những công việc đƣợc giao. Tôi đã đạt đƣợc những mục tiêu do mình đề ra là: Mục tiêu 1: Làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế tại ngân hàng và nắm đƣợc các hoạt động chức năng của Ngân hàng Mục tiêu 2: Đã vận dụng những kỹ năng, kiến thức đã đƣợc học vào thực tế, nắm rõ tuần tự hoạt động diễn ra trong một công việc cụ thể. Mục tiêu 3: Rèn luyện kĩ năng, tác phong làm việc, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 13 KẾT LUẬN Việc học tập các kiến thức luôn phải song hành với thực hành, để hiểu rõ hơn những kiến thức của bản thân, kiểm tra xem mình đã nắm rõ về những kiến thức đó chƣa. Qua thực tập, tôi hiểu rõ hơn về ngành tôi đã chọn học, biết đƣợc công việc thực tế có những điều gì khác với những lý thuyết tôi đã học, giúp tôi định hình một phần về công việc tôi sẽ làm ở tƣơng lai không xa. Vì tình hình kinh tế những năm gần đây không tốt, tôi đã nhiều lần suy nghĩ về chọn lựa nghề nghiệp của mình. Nhƣng thông qua đợt thực tập, tôi đã thấy đƣợc mình chọn đúng ngành nghề mình yêu thích, tôi sẽ không bỏ cuộc và sẽ đi hết con đƣờng tôi đã chọn. Vì tôi biết, ngành nghề nào cũng có những mặt tiêu cực và tích cực. Tôi nhìn thấy trong công việc Tài chính – Ngân hàng là một sự năng động, nhanh nhạy, ham học hỏi. Đó là động cơ thúc đẩy tôi cố gắng nhiều hơn nữa khi trở lại ghế nhà trƣờng sau kì thực tập nhận thức tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf104565_pham_hoang_lan_0753.pdf
Luận văn liên quan