Báo cáo Thực tập tại công ty bảo hiểm PJICO

Phần I: Đặc điểm chung của công ty bảo hiểm PJICO. I. Quá trình hình thành và phát triển. Trên thực tế ở Việt Nam hoạt động kinh doanh bảo hiểm là một hoạt động còn hết sức mới mẻ.Từ năm 1994 trở về trước thị trường bảo hiểm của Việt Nam vẫn là thị trường độc quyền chỉ có một mình Bảo Việt kinh doanh trên thị trường, dù vẫn còn một số công ty bảo hiểm nước ngoài đang tiến hành cạnh tranh dấu mặt thông qua các chủ hàng, doanh thương Việt Nam, qua hoạt động của các ngân hàng nước ngoài cho các doanh nghiệp vay mua vật tư, thiết bị với điều kiện mua bảo hiểm ở nước ngoài. Khi chúng ta chủ trương mở cửa các công ty bảo hiểm nước ngoài càng quan tâm tới thị trường bảo hiểm của Việt Nam. Trong khi chưa được phép thành lập các chi nhánh ở Việt Nam họ đã sử dụng các văn phòng đại diện tại Việt Nam để làm dịch vụ môi giới chào bán các sản phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm ở nước họ. Để xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam trở thành thị trường cạnh tranh hoàn hảo, xây dựng ngành kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các công ty bảo hiểm nước ngoài hoà nhập vào thị trường bảo hiểm quốc tế đồng thời đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng lên mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993, đó cũng là lúc kết thúc tình trạng độc quyền của Bảo Việt. Kể từ mốc thời gian đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập. Đồng thời, Nhà nước ta đã và đang khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước nhằm thành lập các doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần bởi tính ưu việt của nó: nhờ bộ máy tinh thông, gọn nhẹ, cơ cấu kiểm soát và quản lý chặt chẻ, chính sách kinh doanh năng động hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (gọi tắt là PJICO) được thành lập. Là một công ty bảo hiểm được thành lập dưới hình thức là công ty cổ phần với tổng số vốn góp là 55 tỷ, 7 cổ đông sáng lập và một cổ đông góp vốn, ngoài ra một phần là do phát hành cổ phiếu trên thị trường. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bảo hiểm số 06-TC/GCN ngày 27/5/1995 của Bộ Tài chính, giấy phép thành lập số 1973/GP-UB ngày 8/6/1995 của UBND Thành phố Hà Nội và giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0602256 ngày 15/6/1995 của uỷ ban kế hoạch ( sở kế hoạch đầu tư) Thành phố Hà Nội.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2745 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty bảo hiểm PJICO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty b¶o hiÓm PJICO. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Trªn thùc tÕ ë ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm lµ mét ho¹t ®éng cßn hÕt søc míi mÎ.Tõ n¨m 1994 trë vÒ tr­íc thÞ tr­êng b¶o hiÓm cña ViÖt Nam vÉn lµ thÞ tr­êng ®éc quyÒn chØ cã mét m×nh B¶o ViÖt kinh doanh trªn thÞ tr­êng, dï vÉn cßn mét sè c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi ®ang tiÕn hµnh c¹nh tranh dÊu mÆt th«ng qua c¸c chñ hµng, doanh th­¬ng ViÖt Nam, qua ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi cho c¸c doanh nghiÖp vay mua vËt t­, thiÕt bÞ víi ®iÒu kiÖn mua b¶o hiÓm ë n­íc ngoµi. Khi chóng ta chñ tr­¬ng më cöa c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi cµng quan t©m tíi thÞ tr­êng b¶o hiÓm cña ViÖt Nam. Trong khi ch­a ®­îc phÐp thµnh lËp c¸c chi nh¸nh ë ViÖt Nam hä ®· sö dông c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam ®Ó lµm dÞch vô m«i giíi chµo b¸n c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm cña c«ng ty b¶o hiÓm ë n­íc hä. §Ó x©y dùng thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam trë thµnh thÞ tr­êng c¹nh tranh hoµn h¶o, x©y dùng ngµnh kinh doanh b¶o hiÓm ë ViÖt Nam ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi hoµ nhËp vµo thÞ tr­êng b¶o hiÓm quèc tÕ ®ång thêi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng t¨ng lªn m¹nh mÏ cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 100/CP ngµy 18/12/1993, ®ã còng lµ lóc kÕt thóc t×nh tr¹ng ®éc quyÒn cña B¶o ViÖt. KÓ tõ mèc thêi gian ®ã, ngµy cµng nhiÒu doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®­îc thµnh lËp. §ång thêi, Nhµ n­íc ta ®· vµ ®ang khuyÕn khÝch cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc nh»m thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp d­íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn bëi tÝnh ­u viÖt cña nã: nhê bé m¸y tinh th«ng, gän nhÑ, c¬ cÊu kiÓm so¸t vµ qu¶n lý chÆt chÎ, chÝnh s¸ch kinh doanh n¨ng ®éng hiÖu qu¶. Trong bèi c¶nh ®ã, C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (gäi t¾t lµ PJICO) ®­îc thµnh lËp. Lµ mét c«ng ty b¶o hiÓm ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc lµ c«ng ty cæ phÇn víi tæng sè vèn gãp lµ 55 tû, 7 cæ ®«ng s¸ng lËp vµ mét cæ ®«ng gãp vèn, ngoµi ra mét phÇn lµ do ph¸t hµnh cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng. GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh b¶o hiÓm sè 06-TC/GCN ngµy 27/5/1995 cña Bé Tµi chÝnh, giÊy phÐp thµnh lËp sè 1973/GP-UB ngµy 8/6/1995 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vµ giÊy phÐp chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0602256 ngµy 15/6/1995 cña uû ban kÕ ho¹ch ( së kÕ ho¹ch ®Çu t­) Thµnh phè Hµ Néi. §©y lµ c«ng ty b¶o hiÓm cæ phÇn ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam , 7 cæ ®«ng s¸ng lËp víi møc vèn gãp nh­ sau: B¶ng 1: Vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng. STT §¬n vÞ Tû träng (%) Vèn gãp (triÖu ®ång) Sè cæ phiÕu 1 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam 51 28050 14025 2 Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam 10 5500 2700 3 C«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc gia 8 4400 2200 4 Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam 6 3300 1600 5 C«ng ty vËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé 3 1650 852 6 C«ng ty ®iÖn tö Hanel 2 1100 550 7 C«ng ty TNHH thiÕt bÞ an toµn 0.5 275 138 8 C¸ nh©n 19.5 10275 5362 Tæng 100 55000 27500 (Nguån: Phßng tæ chøc- c¸n bé) Nh­ vËy, C«ng ty cæ ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO ra ®êi ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt to lín trong chñ tr­¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, ®ång thêi ®¸nh dÊu sù më cöa thùc sù cña Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. ChuyÓn ®æi mét c¸ch c¬ b¶n thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam tõ ®éc quyÒn sang tù do canh tranh cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc vµ còng chÝnh tõ ®©y thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi. II. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Pjico. Bé m¸y qu¶n lý PJICO cã c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ, tu©n thñ quy t¾c cña mét c«ng ty cæ phÇn. §øng ®Çu lµ ®¹i héi ®ång cæ ®«ng: ®©y lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña PJICO bao gåm: §¹i héi ®ång thµnh lËp. §¹i héi ®ång th­êng niªn. §¹i héi ®ång bÊt th­êng. Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý PJICO, do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra vµ thay mÆt cæ ®«ng gi÷a hai kú ®¹i héi, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña PJICO trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Họ và tên Chức danh Ghi chú Nguyễn Mạnh Tiến Chủ tịch danh dự CT HĐQT TCty Xăng dầu Việt Nam Bạch Văn Mừng Chủ tịch HĐQT PTGĐ TCty Xăng dầu Việt Nam Trịnh Quang Tuyến P.Chủ tịch HĐQT GĐ Công ty tái bảo hiểm quốc gia Trần Nghĩa Vinh Thành viên HĐQT Tổng giám đốc PJICO Trần Quốc Hùng Thành viên HĐQT PGĐ Công ty MATEXIM Nguyễn Phương Nam Thành viên HĐQT PGĐ Công ty điện tử Hanel Phạm Thị Đào Thành viên HĐQT Phó TGĐ TCty thép Việt Nam Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Phó TGĐ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trịnh Quang Khanh Thành viên HĐQT Chủ tịch CĐ TCty Xăng dầu Việt Nam Vương Thái Dũng Thành viên HĐQT TP. Công nghệ phát triển TCTy XD Việt Nam Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t Phạm Công Tứ Trưởng ban Trương Đức Chính Thành viên Võ Minh Hạnh Thành viên Nguyễn Thị Mên Thành viên Nguyễn Thị Loan Thành viên Tæng gi¸m ®èc: do H§QT bæ nhiÖm vµ ®­îc uû nhiÖm quyÒn h¹n cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh. Tæng Gi¸m ®èc ph¶i lµ ng­êi tèt nghiÖp ®¹i häc tµi chÝnh, kinh tÕ hoÆc t­¬ng ®­¬ng cã kiÕn thøc kinh nghiÖm qu¶n lý kinh doanh b¶o hiÓm vµ kh«ng ®­îc kiªm nhiÖm bÊt cø chøc vô nµo t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c. Bé m¸y gióp viÖc cña Tæng Gi¸m ®èc lµ c¸c phã Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c kÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c phßng: Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc c¸n bé Phßng ®Çu t­ tÝn dông vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n Ban thanh tra Ph¸p chÕ Ngoµi ra, Tæng Gi¸m ®èc cßn qu¶n lý c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn c¸c khu vùc mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c phã Gi¸m ®èc. V¨n phßng c«ng ty bao gåm: Phßng kÕ to¸n lµm nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång, qu¶n lý phÝ b¶o hiÓm gèc, qu¶n lý chi tr¶ tiÒn båi th­êng, tæng hîp sè liÖu lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ víi Nhµ n­íc. Phßng tæ chøc c¸n bé: qu¶n lý nh©n sù trong c«ng ty, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®iÒu ®éng c¸n bé, tuyÓn c¸n bé, tuyÓn dông c¸n bé nh©n viªn cho c«ng ty. Phßng ®Çu t­ tÝn dông vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n: nghiªn cøu thÞ tr­êng, liªn doanh ký kÕt, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. Ban thanh tra ph¸p chÕ: thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc liªn quan tíi ho¹t ®éng b¶o hiÓm, kiÓm tra tÝnh chÊt ph¸p lý cña c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm còng nh­ hå s¬ båi th­êng. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm vµ thñ tôc thùc hiÖn båi th­êng. Phßng tæng hîp: qu¶n trÞ vµ qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty, mua s¾m trang thiÕt bÞ tµi s¶n, thiÕt bÞ v¨n phßng cho c«ng ty, in Ên tê r¬i tæ chøc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, tæ chøc phôc vô c¸c cuéc häp héi nghÞ, nhËn vµ göi c¸c c«ng v¨n ®i hoÆc ®Õn. Phßng b¶o hiÓm hµng h¶i: khai th¸c c¸c dÞch vô b¶o hiÓm vÒ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô b¶o hiÓm th©n tµu, b¶o hiÓm TNDS cña chñ tµu. Phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i: khai th¸c c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi, b¶o hiÓm kÕt hîp con ng­êi, b¶o hiÓm häc sinh, gi¸o viªn, b¶o hiÓm båi th­êng cho ng­êi lao ®éng, b¶o hiÓm du lÞch… Phßng b¶o hiÓm ho¶ ho¹n: khai th¸c c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm rñi ro vÒ x©y dùng vµ l¾p ®Æt, b¶o hiÓm ho¶ ho¹n c¸c rñi ro ®Æc biÖt, b¶o hiÓm m¸y mãc,… Phßng t¸i b¶o hiÓm: NhËn vµ nh­îng t¸i b¶o hiÓm theo c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm. Phßng gi¸m ®Þnh båi th­êng: thùc hiÖn gi¸m ®Þnh c¸c tæn thÊt, ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh c¸c thiÖt h¹i tõ ®ã quyÕt ®Þnh møc båi th­êng. Phßng qu¶n lý nghiÖp vô vµ thÞ tr­êng: qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm hiÖn cã cña c«ng ty, h­íng dÉn vµ chØ ®¹o c¸c c«ng ty thùc hiÖn, thùc hiÖn nghiªn cøu c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm míi. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng ty PJICO §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng Gi¸m ®èc Phã Tæng G§ Phã Tæng G§ P. TC & lao ®éng Chi nh¸nh Thõa Thiªn huÕ P T.hîp Phßng kÕ to¸n Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh Phßng tµi s¶n ho¶ ho¹n háa ho¹n P.TT & qu¶n lý NV CN H¶i Phßng Ban Thanh tra ph¸p chÕ Chi nh¸nh §µ N½ng Ban Thanh tra ph¸p chÕ Phßng ®Çu t­ tÝn dung & TTCK Phßng BH phi hµng h¶i Phßng BH Qu¶ng Nam amnh¸nh §µ N½ng Phßng BH Hµng H¶i Chi nh¸nh Thanh Hãa P.BH KV I P.BH K.Hoµ Phßng BH Nam §Þnh P.t¸i BH Phßng b¶o hiÓm KV II P.BH KV III I CN NghÖ An Phßng BH Sãc Tr¨ng Chi nh¸nh Sµi gßn Phßng BH §ång Nai Chi nh¸nh CÇn Th¬ Chi nh¸nh Hµ TÜnh Phßng b¶o hiÓm KV IV Chi nhÊnh Vòng Tµu Phßng BH B×nh D­¬ng Phßng b¶o hiÓm KV V Chi nh¸nh Qun¶g Ninh P. b¶o hiÓm KV VI Phßng BH TiÒn Giang Chi nh¸nh Hµ T©y Phßng BH Kiªn Giang Phßng BH Th¸i B×nh Phßng BH Binh §Þnh Phßng BH §¾c L¾c PhßngBH Cµ Mau Chi nh¸nh Ninh B×nh Phßngb¶o hiÓm KV VII tÝn dông & CK Chi nh¸nh Th¸i nguyªn ông & CK Phßng gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng Phßng BH L¹ng S¬n C¸c tæng ®¹i lý, ®¹i lý, Céng t¸c viªn Phßng BH Qu¶ng TrÞ Phßng BH An Giang Phßng BH B¾c Ginag Phßng BH Hµ Namg & CK Phßng BH H¶i D­¬ng Víi m¹ng l­íi kinh doanh nh­ vËy, trong nh÷ng n¨m qua PJICO ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng, doanh thu t¨ng, thÞ phÇn më réng, uy tÝn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, ®êi sèng CBCNV ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Tõ ®ã gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam víi thÞ tr­êng b¶o hiÓm thÕ giíi. II. C¸c nghiÖp vô triÓn khai t¹i PJICO. MÆc dï míi b­íc vµo ho¹t ®éng, c«ng ty cßn rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm nh­ thiÕt lËp quan hÖ ®èi néi, ®èi ngo¹i, æn ®Þnh tæ chøc bé m¸y, ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸n bé cña c«ng ty, ®Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng… nh­ng c«ng ty ®· nhanh chãng triÓn khai kinh doanh c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm c¶ vÒ chiÒu s©u vµ trªn diÖn réng. HiÖn nay c«ng ty ®ang triÓn khai c¸c nghiÖp vô sau: 1. NghiÖp vô b¶o hiÓm Hµng h¶i B¶o hiÓm hµng hãa vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn, ®­êng bé, ®­êng s«ng, ®­êng kh«ng. B¶o hiÓm th©n tµu. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ tµu. B¶o hiÓm nhµ thÇu ®ãng tµu. B¶o hiÓm tµu s«ng tµu c¸. 2. NghiÖp vô b¶o hiÓm Phi hµng h¶i B¶o hiÓm xe c¬ giíi. B¶o hiÓm kÕt hîp con ng­êi. B¶o hiÓm gi¸o viªn häc sinh. B¶o hiÓm båi th­êng cho ng­êi lao ®éng B¶o hiÓm kh¸ch du lÞch. B¶o hiÓm hµnh kh¸ch. 3. NghiÖp vô b¶o hiÓm kü thuËt vµ tµi s¶n B¶o hiÓm mäi rñi ro vÒ x©y dùng l¾p ®Æt. B¶o hiÓm háa ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt. B¶o hiÓm mäi rñi ro c«ng nghiÖp. B¶o hiÓm m¸y mãc. B¶o hiÓm hçn hîp c¸c tµi s¶n cho thuª m­ín. 4. NghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm NhËn vµ nh­îng t¸i b¶o hiÓm. 5. C¸c ho¹t ®éng kh¸c Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi b¶o hiÓm: Gi¸m ®Þnh, ®iÒu tra tÝnh to¸n ph©n bæ tæn thÊt, ®¹i lý gi¸m ®Þnh, xÐt gi¶i quyÕt båi th­êng vµ ®ßi ng­êi thø ba båi hoµn Hîp t¸c ®Çu t­ tÝn dông, liªn doanh liªn kªt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. PHÇn II KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh I. T×nh h×nh thÞ tr­êng. 1. Nh÷ng thuËn lîi ThÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn. Theo ®¸nh gi¸ cña Bé Tµi chÝnh, tõ n¨m 1994 ®Õn nay, tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm ®¹t 23% n¨m, sè l­îng c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®· t¨ng lªn rÊt lín so víi tr­íc ®©y víi ®ñ tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh së h÷u, tÝnh ®Õn nay ®· cã 10 c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä tham gia vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam- Mét thÞ tr­êng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®Çy tiÒm n¨ng víi trªn 80 triÖu d©n. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh«ng chØ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nãi chung mµ cho c¶ c«ng ty b¶o hiÓm PJICO nãi riªng. LuËt kinh doanh b¶o hiÓm ra ®êi n¨m 2000. Quèc héi ®· chÝnh thøc th«ng qua luËt kinh doanh b¶o hiÓm ViÖt Nam vµ cã hiÖu lùc tõ quý II n¨m 2001. §©y lµ v¨n b¶n ph¸p lý quan träng ®èi víi thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, t¹o ra hµnh lang ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nãi chung vµ PJICO nãi riªng, qua ®ã cho thÊy §¶ng vµ nhµ n­íc ®· quan t©m kÞp thêi ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn lÜnh vùc nµy, ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý, chÝnh s¸ch t¹o khu«n khæ gióp c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm x©y dùng môc tiªu ho¹t ®éng dÔ dµng, ®ãng gãp vµo sù tiÕn triÓn chung cña ®Êt n­íc. B¶o hiÓm ®· trë nªn quen thuéc víi tÇng líp d©n c­. Tr×nh ®é nhËn thøc quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn viÖc mua b¶o hiÓm. Tr×nh ®é x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhËn thøc cña con ng­êi ngµy cµng cao, b¶o hiÓm ngµy cµng trë nªn quen thuéc, ng­êi tham gia b¶o hiÓm ngµy cµng nhiÒu vµ kh¸ch hµng cña b¶o hiÓm pjico ngµy ®«ng ®ã lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Pjico hßa nhËp vµo thÞ tr­êng b¶o hiÓm Nãi riªng vÒ n¨m 2002. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2002 tiÕp tôc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, nhiÒu chØ tiªu t¨ng tr­ëng vµ GDP t¨ng tr­ëng 7,04%. Kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c­ tiÕp tôc c¶i thiÖn, nhËn thøc vÒ vai trß vµ lîi Ých cña viÖc tham gia b¶o hiÓm ngµy cµng cao. C«ng ty tiÕp tôc nhËn ®­îc sù chØ ®¹o, hç trî cña H§QT, c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, néi bé thèng nhÊt ®oµn kÕt. 2. Nh÷ng khã kh¨n Mét sè c«ng ty b¶o hiÓm sö dông c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh thiÕu trung thùc. NhiÒu c«ng ty ngoµi c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh nh­ tÆng quµ, t­ vÊn ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng cßn thÓ hiÖn h×nh thøc h¹ phÝ. MÆc dï Bé Tµi chÝnh ®· quy ®Þnh mét tû lÖ gi¶m phÝ tèi ®a nh­ng trong nhiÒu tr­êng hîp c¸c c«ng ty kh¸c vÉn vi ph¹m tû lÖ nµy, gi¶m phÝ xuèng ®Õn møc nguy hiÓm cho c¶ kh¸ch hµng lÉn c«ng ty. §èi víi ph­¬ng thøc c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh nµy PJICO kh«ng cã h×nh thøc ®èi phã, trong nhiÒu tr­êng hîp c«ng ty ®· mÊt kh¸ch hµng do ®èi ph­¬ng chµo hµng víi møc phÝ thÊp h¬n mét nöa. ThÞ tr­êng b¶o hiÓm Quèc tÕ vÉn chÞu ¶nh h­ëng nÆng nÒ cña sù kiÖn 11/9 ®· trùc tiÕp t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, lµm gia t¨ng sù lÖ thuéc cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng b¶o hiÓm quèc tÕ. T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm vÉn tiÕp tôc diÔn ra gay g¾t theo xu h­íng lîi thÕ c¹nh tranh thuéc vÒ c¸c doanh nghiÖp cã thÞ phÇn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh tµi chÝnh lín: C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang gia t¨ng c¶ vÒ sè l­îng vµ ph¹m vi ho¹t ®éng t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. N¨m 2002 lµ n¨m PJICO diÔn ra sù kiÖn thay ®æi nh©n sù cÊp cao. C¸c sù kiÖn ph¸t sinh xung quanh sù kiÖn nµy còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh kinh doanh vµ t©m lý lµm viÖc cña CBNV trong 6 th¸ng ®Çu n¨m. MÆc dï tæng sè vèn ®Çu t­ t¨ng nh­ng vèn ®Êu t­ n­íc ngoµi gi¶m sót so víi n¨m 2001. T×nh h×nh lò lôt ë miÒn Trung, miÒn Nam, t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng liªn tôc x¶y ra t¨ng, mét sè vô ch¸y lín liªn tôc x¶y ra t¹i c¸c thµnh phè lín ®· g©y thiÖt h¹i lín ®Õn ng­êi vµ cña lµm thiÖt h¹i ®Õn t×nh h×nh båi th­êng chung cña c«ng ty. Bé m¸y tæ chøc ®· ®­îc bæ sung ë c¸c phßng ban t¹i c«ng ty, c¸c chi nh¸nh, nh­ng n¨ng lùc khai th¸c kü n¨ng nghiÖp vô, kh¶ n¨ng marketing cßn h¹n chÕ, n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp h¬n so víi thÞ tr­êng chung. II. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. 1. VÒ kÕ ho¹ch kinh doanh chung cña c«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp trÎ, l¹i ho¹t ®éng d­íi m« h×nh hoµn toµn míi mÎ lµ m« h×nh cæ phÇn, tuy kh«ng ®­îc h­ëng bÊt kú ­u ®·i nµo nh­ c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, c«ng ty PJICO ®· tù lùc tù c­êng ph¸t huy hÕt néi lùc cña m×nh ®Ó t¨ng doanh thu. B¶ng 2: Doanh thu cña c«ng ty PJICO. ChØ tiªu N¨m KÕ ho¹ch (tû ®ång) Thùc hiÖn (tû ®ång) Th­c hiÖn/ kÕ ho¹ch (%) Tèc ®é t¨ng so víi n¨m tr­íc (%) 1997 77,05 99,2 129 - 1998 114,08 117 103 18 1999 134,55 120 89 2,6 2000 138,00 144 104 20 2001 155,00 164,6 106 14 2002 186,20 211,9 114 28,7 ( Nguån: Phßng tæng hîp ) Nh­ vËy, doanh thu cña c«ng ty liªn tôc t¨ng, ®ång thêi c«ng ty th­êng xuyªn ®¹t v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã, ngay sau khi ra ®êi PJICO ®· nhanh chãng triÓn khai c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm, sè l­îng c¸c nghiÖp vô ngµy cµng nhiÒu vµ ®a d¹ng ®¸p øng nhu cÇu b¶o hiÓm phong phó cña kh¸ch hµng. Tõ chç ban ®Çu c«ng ty hÇu nh­ chØ tiÕn hµnh b¶o hiÓm cho c¸c kh¸ch hµng cho c¸c cæ ®«ng ®Õn nay 77% doanh thu cña c«ng ty lµ tõ kh¸ch hµng ngoµi cæ ®«ng. C«ng ty ®· b¶o hiÓm vµ ®ång b¶o hiÓm nhiÒu c«ng tr×nh lín gi¸ trÞ hµng triÖu ®«la Mü nh­ kh¸ch s¹n Hµ Néi Daewoo, cao èc HITC t¹i Hµ Néi, Diamon Plaza t¹i TP. Hå ChÝ Minh, nhiÒu gãi thÇu cÇu, ®­êng trªn Quèc lé 1, Quèc lé 5, ®­êng xuyªn ¸, nhµ m¸y thuû ®iÖn S«ng Hinh, ®­êng d©y t¶i ®iÖn Hµm ThuËn- §ami, c¸c tµu dÇu lín cña Petrolimex, VOSCO…®· liªn tôc tham gia b¶o hiÓm t¹i PJICO. Ngoµi ra, c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng tËp trung khai th¸c më réng m¹ng l­íi kh¸ch hµng b»ng c¸ch thµnh lËp c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng b¶o hiÓm t¹i kh¾p c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ n­íc. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè lµm t¨ng tr­ëng doanh thu cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty còng ®· chó träng sö dông c¸c nguån vèn nhµn rçi ®Ó ®Çu t­ l¹i cho nÒn kinh tÕ th«ng qua viÖc cho kh¸ch hµng vay tÝn dông, ®Çu t­ tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu kho b¹c… 2. VÒ thÞ phÇn cña c«ng ty. MÆc dï míi ho¹t ®éng ®­îc h¬n 7 n¨m, ho¹t ®éng bªn nh÷ng doanh nghiÖp cã bÒ dµy kinh nghiªm nh­ B¶o ViÖt vµ hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm míi ®­îc thµnh lËp ®· lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng diÔn ra ngµy cµng gay g¾t. Tuy nhiªn víi sù chØ ®¹o cña H§QT, cña c¸c ban ngµnh cã liªn quan, sù ñng hé hîp t¸c gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp, c¸c kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt lµ sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn, c«ng ty ®· tõng b­íc ph¸t triÓn, t¹o dùng ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam. B¶ng3: ThÞ phÇn vÒ thÞ tr­êng b¶o hiÓm phi nh©n thä n¨m 2002. STT C«ng ty Doanh thu (tû ®ång) T¨ng tr­ëng (%) ThÞ phÇn (%) 1 B¶o ViÖt 1.240 22,0 40,4 2 B¶o Minh 862 53,8 28,1 3 PVIC 445 193,0 14,5 4 PJICO 176 27,1 5,7 5 B¶o Long 34 30,7 1,1 6 PTI 113 22,0 3,7 7 C¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c 6,5 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2002 Tõ sè liÖu trªn ta thÊy, thÞ phÇn cña PJICO ®øng thø t­ chØ sau :B¶o ViÖt, B¶o Minh, PVIC. Tuy nhiªn tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng vÉn cßn rÊt lín, c«ng ty cÇn tËp trung khai th¸c c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm. 3. C«ng t¸c båi th­êng. Trong thêi gian qua, ngoµi viÖc lu«n th­êng xuyªn cïng kh¸ch hµng ®Ò cao c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, PJICO ®· gi¶i quyÕt båi th­êng nhanh chãng, kÞp thêi, hîp lý, hîp t×nh hµng ngh×n vô tæn thÊt lín nhá thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng nh­ c«ng nh©n, häc sinh, c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan nhµ m¸y víi tæng gi¸ trÞ båi th­êng 5 n¨m ®Çu gÇn 180 tû ®ång, chØ riªng n¨m 2002 sè tiÒn båi th­êng ®· lªn tíi 76,9 tû ®ång, gióp kh¸ch hµng phôc håi vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, æn ®Þnh cuéc sèng. §iÓn h×nh nhÊt lµ viÖc gi¶i quyÕt båi th­êng nhanh chãng vô ch¸y kho x¨ng dÇu K131 trÞ gi¸ 22 tû ®ång, vô tæn thÊt 11 ngh×n tÊn ph©n l©n do ch×m tµu Maritme Felelity t¹i Singapore trÞ gi¸ 1,4 triÖu USD, vô ch¸y lín ë kho g¹o ë CÇn Th¬ trÞ gi¸ kho¶ng 1,8 tû ®ång. C«ng t¸c båi th­êng ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn, c«ng ty ®· thùc hiÖn ph©n cÊp réng r·i cho c¸c ®¬n vÞ, nh­ng quy tr×nh gi¶i quyÕt båi th­êng cßn ch­a hîp lý, ®éi ngò c¸n bé båi th­êng vÉn cßn thiÕu, tØ lÖ båi th­êng mét sè vô cßn rÊt cao, phèi hîp ®ßi t¸i b¶o hiÓm ch­a nhiÒu. 4. Ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, doanh thu nhËn t¸i ®· cã b­íc t¨ng tr­ëng lín, c¸c hîp ®ång t¸i cè ®Þnh ®­îc chuÈn bÞ tèt vµ thêi gian ký kÕt sím h¬n. Cô thÓ ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm trong n¨m 2002 nh­ sau: - Doanh thu nhËn t¸i: 13,9 tû ®ång, t¨ng 244% so víi n¨m 2001, ®¹t 138,9% kÕ ho¹ch. - Thu hoa hång nh­îng t¸i: 12,7 tû ®ång t¨ng 2,9% so víi n¨m 2001, ®¹t 96,3% kÕ ho¹ch. - Thu bßi th­êng t¸i: 13,3 tû ®ång, ®¹t 58% kÕ ho¹ch. - Chi phÝ nh­îng t¸i: 53,5 tû ®ång. - Chi båi th­êng nhËn t¸i 4,69 tû ®ång, t¨ng 99% so víi n¨m 2001. - Chi hoa hång nhËn t¸i: 3,126 tû ®ång, t¨ng 114% so víi n¨m2001. HiÖn c«ng ty ®ang tÝch cùc ®«n ®èc viÖc rµ so¸t ®ßi båi th­êng t¸i b¶o hiÓm ®ã víi c¸c vô båi th­êng ®· thanh to¸n, ®ång thêi x©y dùng quy tr×nh vÒ vÊn ®Ò nµy. 5. Ho¹t ®éng ®Çu t­. Doanh thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ mét bé phËn c¬ b¶n trong tæng doanh thu cña c«ng ty. Ho¹t ®éng ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ cao sÏ gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho c«ng ty, ®ång thêi gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. KÓ tõ ngµy thµnh lËp doanh thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña PJICO t­¬ng ®èi cao vµ liªn tôc t¨ng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Cô thÓ: B¶ng 4: Doanh thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ t¹i PJICO. (§¬n vÞ: triÖu ®ång) N¨m ChØ tiªu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Doanh thu tõ ®Çu t­ 2.975 5.171 6.066 6.513 8.146 9.558 10.261 9.500 (Nguån: b¸o c¸o tæng kÕt c¸c n¨m) N¨m 2002 c«ng ty ®· triÓn khai ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n trªn 2 lÜnh vùc lµ: Cho vay vèn cÇm cè chøng kho¸n vµ trùc tiÕp kinh doanh c¸c lo¹i chøng kho¸n niªm yÕt. C«ng ty ®Çu t­ vµo viÖc mua ®Êt ®Ó x©y dùng trô s¬ cho c¸c v¨n phßng, chi nh¸nh PJICO trªn kh¾p c¶ n­íc. §ång thêi th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ hç trî c¸c ®¬n vÞ vµ phßng ban khai th¸c b¶o hiÓm quaviÑc cam kÕt rµng buéc víi c¸c ng©n hµng, quü ®Çu t­ khi göi tiÒn. MÆc dï danh môc ®Çu t­ ®· ®­îc c¬ cÊu l¹i nh­ng ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c«ng ty vÉn chñ yÕu lµ l·i tiÒn göi, c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu. Kinh doanh bÊt ®éng s¶n ch­a ®­îc xóc tiÕn m¹nh mÏ. Ch­a triÓn khai sang mét sè lÜnh vùc kh¸c cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao h¬n. Tuy nhiªn ®©y lµ h¹n chÕ kh«ng chØ cña PJICO mµ lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam do thÞ tr­êng tµi chÝnh ë ViÖt Nam ch­a ph¸t triÓn. 6. VÒ c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé, lao ®éng – tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o. §Ó phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n n÷a, c«ng ty PJICO kh«ng chØ tËp trung ë Hµ Néi, TP. Hå ChÝ Minh, c¸c thµnh phè lín mµ cßn triÓn khai ë c¸c tØnh tõ B¾c tíi Nam. Trong n¨m 2002 c«ng ty ®· bá m« h×nh phßng qu¶n lý b¶o hiÓm Hµ Néi ( m« h×nh tiÒn th©n cña chi nh¸nh hay héi së Hµ Néi ) do ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. C¸c v¨n phßng b¶o hiÓm t¹i Hµ Néi tr­íc kia chÞu sù qu¶n lý cña phßng qu¶n lý b¶o hiÓm Hµ Néi nay chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty. C«ng ty ®· tõng b­íc kiÖn toµn c¸n bé l·nh ®¹o cho c¸c phßng ban vµ c¸c chi nh¸nh.§Æc biÖt tõ 1/9/2002 vÒ c¬ b¶n c«ng ty ®· ph©n cÊp viÖc bæ nhiÖm tr­ëng phã phßng ban thuéc chi nh¸nh cho gi¸m ®èc c¸c chi nh¸nh. C«ng ty ®· ph©n cÊp toµn bé viÖc tuyÓn dung, ký kÕt hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n cho c¸c gi¸m ®èc chi nh¸nh nh»m t¨ng c­êng tÝnh chñ ®éng cña c¸c chi nh¸nh trong c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng. C«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng kÕt hîp gi÷a hai h×nh thøc: tr¶ l­¬ng c¬ b¶n vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. ViÖc tr¶ l­¬ng nh­ vËy lµ rÊt phï hîp, th«ng qua h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy c«ng ty cã thÓ mét mÆt ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m hç trî vµ gi÷ c¸n bé, mÆt kh¸c kÝch thÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao h¬n n÷a n¨ng suÊt khai th¸c, tõ ®ã lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho c«ng ty. Ngoµi ra c«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen th­ëng khÝch lÖ kÞp thêi ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ ®¹t doanh thu cao trong c«ng ty. B¶ng 5: Thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i PJICO. ChØ tiªu N¨m Sè lao ®éng ( ng­êi ) L­¬ng b×nh qu©n (triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng) 1997 175 1,56 1998 200 1,73 1999 280 1,8 2000 300 1,82 2001 342 1,85 2002 372 1,85 ( Nguån: Phßng tæ chøc – c¸n bé ) Nh­ vËy thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng lµ t­¬ng ®èi cao so víi møc thu nhËp chung cña x· h«Þ, ®ång thêi thu nhËp cña n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù nç lùc cña b¶n th©n nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn, sù ®oµn kÕt trong néi bé c«ng ty vµ sù quan t©m gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o c«ng ty trong thêi gian qua. C«ng ty ®· tÝch cùc tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m n©ng cao h¬n n÷a kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ång thêi cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî hä trong qu¸ tr×nh khai th¸c. Cô thÓ trong n¨m 2002: T¹i v¨n phßng c«ng ty ®· tæ chøc mét líp ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng h¶i, hai kho¸ ®µo t¹o ®¹i lý chuyªn nghiÖp, mét kho¸ ®µo t¹o nghiÖp vô gi¸m ®Þnh båi th­êng b¶o hiÓm hµng h¶i vµ tµi s¶n ho¶ ho¹n, mét kho¸ tËp huÊn nghiÖp vô kÕ to¸n cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ. C«ng ty ®· cö nhiÌu c¸n bé ®i häc tËp, tham dù héi th¶o, tham quan t¹i n­íc ngoµi vÒ c¸c lÜnh vùc b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm, qu¶n lý nh©n sù. Nh×n chung c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng – tiÒn l­¬ng ®· cã sù thay ®æi c¬ b¶n nh»m t¹o ra sù chñ ®éng tèt cho c¸c ®¬n vÞ, khuyÕn khÝch ®­îc c¸c c¸n bé khai th¸c trùc tiÕp, c¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty. Tuy nhiªn c«ng t¸c ®µo t¹o, quy ho¹ch c¸n bé cña c«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 7. VÒ lîi nhuËn. Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· tõng b­íc cñng cè vÞ trÝ, chç ®øng còng nh­ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm. Trong 7 n¨m ho¹t ®éng doanh thu phÝ b¶o hiÓm liªn tôc t¨ng nhanh vµ æn ®Þnh víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n lµ 39%. Lîi nhuËn: TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2002 c«ng ty ®· t¹o ra 72 tû ®ång lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ trªn 35 tû ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Hµng n¨m chia l·i cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng ë møc æn ®Þnh b×nh qu©n 1,2%/th¸ng cao gÊp 1,5 ®Õn 2 lÇn l·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn: Sù t¨ng tr­ëng cña PJICO kh«ng chØ thÓ hiÖn qua lîi nhuËn mµ cßn thÓ hiÖn th«ng qua sù tÝch luü vèn trong 7 n¨m ho¹t ®éng. Nguån vèn chñ së h÷u ®­îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn. Vèn kinh doanh kh«ng ngõng ®­îc bæ sung b»ng c¸c quü dù phßng nghiÖp vô. §Õn ngµy 31/12/2002 sè d­ quü dù phßng trªn 85 tû vµ n©ng vèn kinh doanh cña c«ng ty lªn trªn 135 tû gÊp h¬n 4 lÇn voãn gãp ban ®Çu cña c¸c cæ ®«ng. ThuÕ nép ng©n s¸ch: C«ng ty b¶o hØ PJICO lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ lµm tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch ®èi víi nhµ n­íc. MÆc dï míi ®­îc thµnh lËp vµ còng kh«ng ®­îc h­ëng ­u ®·i nµo cña Nhµ n­íc nh­ng sau 7 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn 45 tû ®ång. §©y lµ mét doanh nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp l¹i ho¹t ®éng d­íi m« h×nh c«ng ty cæ phÇn, tham gia vµo lÜnh vùc kinh doanh ®Çy khã kh¨n, thÞ tr­êng cßn nhá. Nh­ng víi ý thøc tù lùc tù c­êng, quyÕt t©m cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, cïng sù gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh PJICO ®· kh«ng ngõng v­¬n lªn nh»m chiÕm gi÷ thÞ phÇn, n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng.Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng tai khu vùc Hµ Néi vµ t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng mµ c«ng ty më chi nh¸nh. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc s¸ng lËp c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO lµ mét dù ¸n ®Çu t­ dµi h¹n vµ rÊt kh¶ thi,võa ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ x· héi cao. PhÇn III Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô thêi gian tíi I. Nh÷ng ®Þnh h­íng lín n¨m 2003 N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ n©ng cao thÞ phÇn. Thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kÕt hîp víi kÕt qu¶, trong ®ã ­u tiªn chiÕn l­îc ph¸t triÓn (gia t¨ng, kh¸ch hµng, doanh sè, thÞ phÇn ...) §a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t­, ph¸t triÓn m¹nh viÖc tham gia ®Çu t­ vµo c¸c c«ng ty cæ phÇn cã chÊt l­îng vµ c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ cao... II. C¸c môc tiªu kinh doanh n¨m 2003 1. Tæng doanh thu: 300 tû ®ång, t¨ng tr­ëng 42% trong ®ã: PhÝ b¶o hiÓm gèc: 245 tû ®ång, t¨ng 40% so víi n¨m 2002. Thu nhËn t¸i: 25 tû ®ång, t¨ng 78%. Hoa hång nh­îng t¸i: 18 tû ®ång, t¨ng 35%. Thu ®Çu t­: 12 tû ®ång, t¨ng 26% 2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 18 tû ®ång, t¨ng 50%. 3. Cæ tøc: 15%. III. C¸c nhiÖm vô chñ yÕu: TËp trung mäi nguån lùc cho viÖc ph¸t triÓn kinh doanh, ph¸t triÓn kh¸ch hµng. C«ng ty sÏ xóc tiÕn m¹nh mÏ c¸c ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn doanh thu tõng nghiÖp vô b¶o hiÓm, ®Æc biÖt lµ tËp trung ph¸t triÓn c¸c nhãm kh¸ch hµng: Khai th¸c c¸c ®Çu mèi xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c Tæng c«ng ty cã kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lín; Ph¸t triÓn ®éi tÇu PJICO (môc tiªu t¨ng thªm 10 - 15 tÇu); t¨ng c­êng khai th¸c b¶o hiÓm ch¸y ®èi víi khu vùc doanh nghiÖp võa vµ nhá; tËp trung khai th¸c c¸c dù ¸n cña ngµnh giao th«ng, ®iÖn lùc, dÖt may, xi m¨ng, giÊy, thÐp. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­: + Sang n¨m 2003 sÏ xóc tiÕn ®Çu t­ vµo mét sè dù ¸n kh¶ thi: liªn doanh x©y dùng kh¸ch s¹n t¹i H¹ Long; gãp vèn vµo c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®­êng cao tèc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; tham gia mua cæ phÇn cña mét sè c«ng ty cæ phÇn ho¸ trong ngµnh x¨ng dÇu, tiÕp tôc ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. + Nghiªn cøu thµnh lËp c«ng ty bÊt ®éng s¶n PJICO, gãp vèn x©y dùng chung c­ t¹i hai ®« thÞ míi Yªn Hoµ, kinh doanh t¹i hai thµnh phè lín lµ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. + §Çu t­ lîi thÕ th­¬ng m¹i cña khu ®Êt Kh¸nh Hoµ, hoµn thµnh viÖc huy ®éng vèn ®iÒu lÖ vµ tiÕp tôc thu håi hÕt nî, chØ cho vay nh÷ng ®¬n vÞ gãp vèn cæ phÇn vµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. X©y dùng c¬ b¶n: Xóc tiÕn viÖc x©y dùng trô së t¹i Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó hoµn thµnh vµo n¨m 2004, x©y dùng trô së PJICO CÇn Th¬, PJICO Qu¶ng Ninh, PJICO HuÕ. ®Çu t­ ®Êt t¹i mét sè chi nh¸nh ch­a cã trô së nh­: §ång Nai, Th¸i Nguyªn... §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng ty, coi ®©y lµ nh©n tè quan träng n©ng cao chÊt l­îng chØ ®¹o ®iÒu hµnh vµ thùc thi c«ng viÖc, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, c¶i tiÕn phong c¸ch lµm viÖc vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ hµnh chÝnh... Tæ chøc tèt §¹i héi cæ ®«ng vµo th¸ng 4/2003 (chiÕn l­îc ph¸t triÓn, söa ®æi ®iÒu lÖ, bæ sung vèn ®iÒu lÖ, nh©n sù nhiÖm kú 3) KiÖn toµn mét b­íc c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé l·nh ®¹o: x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch, quy ho¹ch c¸n bé vµ ®µo t¹o c¸n bé cho giai ®o¹n 2003 - 2005. KiÖn toµn mét b­íc c«ng t¸c gi¸m ®Þnh, båi th­êng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô chung, t¨ng c­êng c«ng t¸c phßng chèng trôc lîi, ®¶m b¶o tû lÖ båi th­êng th­êng xuyªn chung d­íi 50%. TiÕp tôc triÓn khai trung t©m cøu hé, söa ch÷a xe c¬ giíi t¹i H¶i Phßng. Ph¸t triÓn hÖ thèng ®¹i lý chuyªn nghiÖp. PhÇn IV: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña v¨n phßng VII §­îc thµnh lËp th¸ng 7/2001, v¨n phßng VII lµ v¨n phßng ra ®êi muén nhÊt trong sè c¸c v¨n phßng t¹i Hµ Néi. §Õn nay v¨n phßng gåm s¸u thµnh viªn, trong ®ã cã 4 thµnh viªn cã tr×nh ®é §¹i häc, 2 thµnh viªn cã tr×nh ®é trung cÊp. Do míi ®­îc thµnh lËp nªn v¨n phßng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh­: tr×nh ®é chuyªn m«n ch­a v÷ng, c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ trong khai th¸c... Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n kÓ trªn v¨n phßng còng gÆp nhiÒu thuËn lîi: + Ngay tõ khi míi ®­îc thµnh lËp v¨n phßng ®· th­êng xuyªn nhËn ®­îc sù ®éng viªn, gióp ®ì kÞp thêi cña tæng c«ng ty vµ cña c¸c v¨n phßng kh¸c. + V¨n phßng ®­îc thµnh lËp t¹i Hµ Néi - lµ mét Trung t©m kinh tÕ - ChÝnh trÞ - x· héi cña c¶ n­íc. Lµ n¬i cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao, ng­êi d©n cã møc sèng cao vµ æn ®Þnh. Lµ n¬i tËp trung nhiÒu c¬ quan, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp lín cña c¶ n­íc... V× vËy nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm lµ rÊt lín, ®Æc biÖt lµ b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi, b¶o hiÓm kÕt hîp con ng­êi, b¶o hiÓm kh¸ch du lÞch. + V¨n phßng cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trÎ, nhiÖt t×nh, n¨ng næ, mäi ng­êi ®oµn kÕt gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc. §Æc biÖt hä cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng t¸c. V× vËy ®· thu hót ®­îc sè l­îng lín c¸c kh¸ch hµng tham gia, mang l¹i niÒm tin cho kh¸ch hµng. + V¨n phßng cã quan hÖ tèt víi c¸c ng©n hµng, tr­êng häc. Do vËy ®· t¹o ®­îc mèi quan hÖ lµm viÖc l©u dµi víi c¸c ®¬n vÞ ®ã. Do biÕt khai th¸c c¸c mÆt thuËn lîi, h¹n chÕ khã kh¨n. Nªn chØ míi ®­îc thµnh lËp nh­ng v¨n phßng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. B¶ng 5: Doanh thu cña v¨n phßng N¨m KÕ ho¹ch Thùc hiÖn 1/2 n¨m 2001 300 triÖu 630 triÖu 2002 1,8 tû 2,139 tû 2003 3,5 tû (Nguån: V¨n phßng VII) Nh­ vËy v¨n phßng th­êng xuyªn ®¹t v­ît møc kÕ ho¹ch mµ c«ng ty ®· giao cho. §©y lµ kÕt qu¶ sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng; sù qu¶n lý, chØ ®¹o vµ h­íng dÉn cña tr­ëng phßng. Trong n¨m 2003 c«ng ty giao kÕ ho¹ch cho phßng lµ 3,5 tû ®ång. Hy väng r»ng v¨n phßng tiÕp tôc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trong thêi gian tíi, phÊn ®Êu hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®­îc giao. Quy tr×nh khai th¸c thùc tÕ t¹i c«ng ty b¶o hiÓm pjico vÒ b¶o hiÓm xe c¬ giíi. Quy tr×nh chung B­íc 1: LËp kÕ ho¹ch khai th¸c b¶o hiÓm. LËp kÕ ho¹ch khai th¸c cã nghÜa lµ c«ng ty ®­a ra mét møc nhÊt ®Þnh cã thÓ lµ møc doanh thu hoÆc còng cã thÓ lµ sè ®Çu xe khai th¸c…mµ cÇn ph¶i ®¹t ®­îc trong kú. §©y lµ møc tháa m·n ®­îc c¶ nguyªn t¾c sè ®«ng bï sè Ýt vµ c¶ thu nhËp mang l¹i cho c«ng ty. §Ó ®­a ra mét møc phÝ phï hîp, c«ng ty ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khoa häc. B­íc 2: X©y dùng c¸c biÖn ph¸p khai th¸c Tõ møc kÕ ho¹ch ®­a ra ë b­íc ®Çu tiªn, c¸c phßng b¶o hiÓm khu vùc, c¸c chi nh¸nh ph¶i ®­a ra c¸c biÖn ph¸p khai th¸c thùc tÕ ®Ó hiÖn thùc hãa møc kÕ ho¹ch nµy. §iÒu nµy phô thuéc vµo c¸c nh©n viªn khai th¸c, hä cã thÓ sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p khai th¸c ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu lµ ®­a l¹i thªm kh¸ch hµng cho c«ng ty. V× vËy ë kh©u nµy c¸c biÖn ph¸p khai th¸c chñ yÕu ®­îc ®­a ra lµ c¸c kh©u triÓn khai lín: Liªn hÖ thªm ®Çu mèi nµo hoÆc tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng víi ®¹i diÖn nµo, c©n nh¾c nÕu chi phÝ bá ra kh«ng phï hîp víi doanh thu nhËn ®­îc th× cã nªn tiÕp tôc duy tr× hay kh«ng? B­íc 3: Tæ chøc khai th¸c B­íc 4: KiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh khai th¸c b¶o hiÓm B­íc 5: §¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm khai th¸c Khai th¸c lµ c«ng t¸c mu«n h×nh mu«n vÎ, chØ cã b¾t tay vµo thùc hiÖn th× míi thÊy ®­îc cã nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh mµ khi lËp kÕ ho¹ch còng nh­ khi x©y dùng biÖn ph¸p khai th¸c cßn ch­a thÊy hÕt ®­îc. V× thÕ sau mçi kú ho¹t ®éng c«ng ty sÏ tÝch lòy thªm ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó tù hoµn thiÖn nh÷ng b­íc tiÕp theo. Ngoµi ra c¸c phßng b¶o hiÓm khu vùc vµ c¸c chi nh¸nh cßn tæ chøc giao ban ®Çu tuÇn, tæng hîp l¹i c¸c ho¹t ®éng triÓn khai tuÇn tr­íc ®Ó rót ra kinh nghiÖm söa ®æi nhanh chãng nh÷ng thiÕu sãt kh«ng ®Ó ®Õn kú sau míi gi¶i quyÕt. Thùc tÕ ®· chøng minh c¸ch nµy rÊt cã hiÖu qu¶, trong t­¬ng lai c¸c phßng b¶o hiÓm khu vùc vµ c¸c chi nh¸nh cña PJICO sÏ tiÕp tôc ¸p dông.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty bảo hiểm PJICO.DOC
Luận văn liên quan