Báo cáo Thực tập tại công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy

Lời nói đầu Một vấn đề thực tế mà hầu như các trường đại học trong cả nước đều chưa có đủ điều kiện để thực hiện, đó là kết hợp một cách hài hoà giữa những kiến thức lý thuyêt thuần tuý và kiến thức thực hành. Một sinh viên có thể hoà nhập vào công việc sau khi ra trường mà không bị thụ động, phụ thuộc rất nhiều vào những thời gian thực hành những kiến thực tế trong quá trình học tập. Một trong những phương pháp mà nhà trường, muốn sinh viên có thể tập dượt một cách khái quát trước khi tốt nghiệp. đó là việc thực tập tốt nghiệp. Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên định hướng cho bản thân để có thể lựa chọn theo ý muốn đè tài làm đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra đợt thực tập này thâm nhập thực tế chuẩn bị cho sinh viên, những kiến thức thực tế vừa sâu vừa rộng. Khi tốt nghiệp đại học không bỡ ngỡ dẫn đến thiếu tự tin vào chính mình trước những công viẹc được phân công. Đợt thực tập này cũng giúp cho sinh viên làm quen với việc tổ chức quản ly, chỉ đạo kỹ thuật tại một cơ sở: viện nghiên cứu, nhà máy chế tạo, nhà máy sửa chữa, công ty, xí nghịêp hoặc đội thi công cơ giới . Mặt khác cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc của một cán bộ kỹ thuật tại cơ sở thực tâp mà trước đó sinh viên hoàn toàn chưa có bất kỳ một điều kiện tập dượt nào. Trong quá trình thực tập tại công ty tôi đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của các Cô Chú , và các anh chị trong công ty đặc biệt là sự chỉ bảo của thầy giáo Lưu Đức Thạch . Tôi xin chân thành cảm ơn. mục lục Trang I> Cơ cấu tổ chức của cơ sở . 1 1. Quá trình phát triển của công ty qua từng thời kỳ 1 2. Cơ cấu tổ chức của công ty . 1 II> Các tổ chức quản lý và điều hành máy móc của công ty 3 1. Các tổ chức quản lý kỹ thuật máy móc . 3 2. Cách điều hành máy móc trong công ty 4 III> Năng lực sản xuất và phương pháp tổ chức bảo quản vận chuyển và sửa chữa máy . 5 1. Năng lực sản xuất hiện nay của công ty . 5 2. Nhu cầu về máy móc của công ty . 6 3. Phương pháp tổ chức bảo quản và vận chuyển bảo dưỡng và sửa chữa máy . 7 ã Về bảo quản 7 ã Về vấn để bảo dưỡng sửa chữa máy móc 7 ã Về việc vận chuyển máy móc 8 IV> Quy trình dây chuyền một công nghệ thi công cơ giới môt Công trình cụ thể . 9 A. Nhận xét kiến nghị về tổ chức quản lý điều hành xử lý Kỹ thuật . 10 1. Nhận xét và kiến nghị về mặt tổ chức 10 2. Về mặt quản lý . 11 3. Về việc điều hành . 12 4. Về vấn đề xử lý kỹ thuật . 13 B. Kết luận và cảm tưởng sau đợt thực tập . 16 1. Kết luận 16 2. Cảm tưởng sau đợt thực tập . 17

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2652 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Mét vÊn ®Ò thùc tÕ mµ hÇu nh­ c¸c tr­êng ®¹i häc trong c¶ n­íc ®Òu ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn, ®ã lµ kÕt hîp mét c¸ch hµi hoµ gi÷a nh÷ng kiÕn thøc lý thuyªt thuÇn tuý vµ kiÕn thøc thùc hµnh. Mét sinh viªn cã thÓ hoµ nhËp vµo c«ng viÖc sau khi ra tr­êng mµ kh«ng bÞ thô ®éng, phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nh÷ng thêi gian thùc hµnh nh÷ng kiÕn thùc tÕ trong qu¸ tr×nh häc tËp. Mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p mµ nhµ tr­êng, muèn sinh viªn cã thÓ tËp d­ît mét c¸ch kh¸i qu¸t tr­íc khi tèt nghiÖp. ®ã lµ viÖc thùc tËp tèt nghiÖp. Víi môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®Þnh h­íng cho b¶n th©n ®Ó cã thÓ lùa chän theo ý muèn ®Ì tµi lµm ®å ¸n tèt nghiÖp. Ngoµi ra ®ît thùc tËp nµy th©m nhËp thùc tÕ chuÈn bÞ cho sinh viªn, nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ võa s©u võa réng. Khi tèt nghiÖp ®¹i häc kh«ng bì ngì dÉn ®Õn thiÕu tù tin vµo chÝnh m×nh tr­íc nh÷ng c«ng viÑc ®­îc ph©n c«ng. §ît thùc tËp nµy còng gióp cho sinh viªn lµm quen víi viÖc tæ chøc qu¶n ly, chØ ®¹o kü thuËt t¹i mét c¬ së: viÖn nghiªn cøu, nhµ m¸y chÕ t¹o, nhµ m¸y söa ch÷a, c«ng ty, xÝ nghÞªp hoÆc ®éi thi c«ng c¬ giíi... MÆt kh¸c còng gióp cho sinh viªn lµm quen víi c«ng viÖc cña mét c¸n bé kü thuËt t¹i c¬ së thùc t©p mµ tr­íc ®ã sinh viªn hoµn toµn ch­a cã bÊt kú mét ®iÒu kiÖn tËp d­ît nµo. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì vµ h­íng dÉn rÊt tËn t×nh cña c¸c C« Chó , vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o L­u §øc Th¹ch . T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Néi dung b¸o c¸o c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ së: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty qua tõng thêi kú: §¬n vÞ thùc tËp lµ c«ng ty Bª t«ng vµ X©y dùng VÜnh Tuy vµ ®©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ N­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n thuéc Së X©y dùng Hµ Néi. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ xÝ nghiÖp Bª t«ng VÜnh Tuy ®­îc thµnh lËp ngµy 2/01/1975 theo quyÕt ®Þnh sè 02/Q§-UB cña UBND thµnh phè hµ néi. Ngµy 22/12/1992. theo quyÕt ®Þnh sè 3364-Q§/UB xÝ nhgiÖp ®­îc ®æi tªn thµnh nhµ m¸y bª t«ng VÜnh Tuy. Ngµy 16/08/1999 theo quyÕt ®Þnh sè 3247/Q§-UB cña UBND thµnh phè hµ néi cho ®æi tªn thµnh C«ng ty Bª T«ng vµ X©y Dùng VÜnh Tuy. Gi¸m ®èc cña c«ng ty qua c¸c thêi kú: 1975-1983: ¤ng Ph¹m V¨n Väng (HiÖn lµ phã gi¸m ®èc së x©y dùng hµ néi) 1983-7/2000: ¤ng NguyÔn Quang. Tõ 08/2000 ®Õn nay : ¤ng §Æng V¨n Chi * Tõ ngµy 2/1/1975 ®Õn 21/12/1992 : xÝ nghiÖp bª t«ng vÜnh Tuy NhiÖm vô chñ yÕu cña thêi kú nµy lµ s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ trong së vµ thµnh phè Hµ néi : Panel , cäc mãng , g¹ch l¸t hÌ … Trong thêi gian 1975 – 1985 , trong c¬ chÕ bao cÊp ®¬n vÞ chñ yÕu s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch vµ cung cÊp theo chØ tiªu ph©n phèi . Tõ 1986 – 1992 trong giai ®o¹n qu¸ ®é tõ c¬ chÕ bao cÊp sang qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®¬n vÞ ®· ®øng v÷ng tr­íc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch ban ®Çu tõng b­íc tr­ëng thµnh . s¶n phÈm ®­îc ®a d¹ng hãa , thÞ tr­êng tiªu thô më réng ra c¸c tØnh thµnh phè l©n cËn . s¶n phÈm t¨ng gÊp 2lÇn so víi thêi gian 1975 _ 1985 . trong thêi kú nµy ®¬n vÞ ®· cung cÊp s¶n phÈm cho nhiÒu c«ng tr×nh nh­ : - L¨ng chñ tÞch Hå ChÝ Minh . BÖnh viÖn nhi Thôy §iÓn , bÖnh viÖn phô s¶n Trô së H§ND thµnh phè C¸c khu chung c­ , tr­êng häc * Tõ 22/12/1992 – 15/8/1999 : Nhµ M¸y Bªt«ng VÜnh Tuy Do sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña ®¬n vÞ trong thêi gian qua nªn ®¬n vÞ Thµnh phè ®æi tªn thµnh Nhµ M¸y Bªt«ng VÜnh Tuy theo quyÕt ®Þnh sè 3364 – Q§/UB ngµy 22/12/1992 . Th¸ng 5/ 1995 ®¬n vÞ ®· ®Çu t­ mét d©y truyÒn tr¹m trén bª t«ng th­¬ng phÈm ( TEKA – CHLB §øc ) c«ng suÊt 30 m3/ h vµ 4 xe vËn chuyÓn bªt«ng KAMAZ . Nhê ®ã nhÞp ®é ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ ngµy cµng t¨ng nhanh n¨m sau t¨ng nhanh h¬n n¨m tr­íc t­ 10 – 20 % , s¶n phÈm ®a d¹ng hãa , chÊt l­îng s¶n phÈm n©ng cao , uy tÝn cña ®¬n vÞ ®­îc cñng cè v÷ng ch¾c , Trong thêi gian nµy ®¬n vÞ ®· cung cÊp s¶n phÈm chÝnh cho nhiÒu c«ng tr×nh : -Nhµ kh¸ch chÝnh phñ , v¨n phßng Quèc héi , chî ®ång Xu©n, Chî H«m , Kho b¹c L¹ng S¬n , kho b¹c Lµo Cai . CÊu kiÖn bÓ n­íc PhÇn Lan : Nhµ m¸y n­íc Mai DÞch , Ngäc Hµ , Yªn phô. Toµn bé cÊu kiÖn tÊm sµn , phµo , bån hoa , tÊm ®an , c«ng tr×nh Hµ néi ¤pera Hilton . Bªt«ng th­¬ng phÈm : c«ng tr×nh chî §ång Xu©n , 24 Trang tiÒn , 44 Lý Th­êng KiÖt , 2 Ng« QuyÒn , Nhµ m¸y phô tïng xe m¸y « t« Nh­ Quúnh , kh¸ch s¹n Hµ néi vµng . *Tõ 16/8/1999 ®Õn nay : C«ng ty Bªt«ng vµ X©y dùng VÜnh Tuy Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh sè 3247 / Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ néi cho ®æi tªn c«ng ty Bªt«ng vµ X©y dùng VÜnh Tuy vµ x¸c ®Þnh l¹i nhiÖm vô : S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng bao gåm: CÊu kiÖn bªt«ng ®Þnh h×nh ®óc s½n , bªt«ng trén s½n vËt liÖu nung vµ kh«ng nung .. Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông , giao th«ng , thñy lîi , c«ng nghiÖp võa vµ nhá , s¶n xuÊt gia c«ng c¸c cÊu kiÖn thÐp trong x©y dùng , l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt . Kinh doanh vËn t¶i hµng hãa ®­êng bé . §­îc phÐp liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ®Þnh hiÖn hµnh . Tr­íc nhiÖm vô míi , c«ng ty ®· x¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt vµ liªn tôc ®Çu t­ n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm . Thµnh lËp c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn : XÝ nghiÖp bªt«ng th­¬ng phÈm Xi nghiÖp bªt«ng ®óc s½n 1 vµ 2 XÝ nghiÖp x©y dùng XÝ nghiÖp c¬ khi vËn t¶i Tõ th¸ng 10 /2000 C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t­ chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ d©y truyÒn thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l­îng bª t«ng th­¬ng phÈm , èng cèng ly t©m vµ cÊu kiÖn bª t«ng kh¸c víi gi¸ trÞ 11.500 triÖu ®ång . C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ së lµ c«ng ty Bª T«ng vµ X©y dùng VÜnh Tuy. Em thÊy r»ng sau kho¶ng h¬n hai n¨m trë l¹i ®©y víi sù ®iªï hµnh cña vÞ Gi¸m ®èc míi lµ ¤ng §Æng V¨n Chi, bé mÆt qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c«ng ty d· cã sù thay ®æi v­ît bËc, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn râ trong s¬ ®å d­íi ®©y. Gi¸m ®èc KS. §Æng V¨n Chi Phã Gi¸m ®èc KS. TrÇn V¨n Dung Phã Gi¸m ®èc KS. NguyÔn ThÞ Thanh B×nh XÝ nghiÖp Bª t«ng ®óc s½n 1 Phßng Kü ThuËt Phßng Tæ Chøc Tæ Cèng va rung Tæ Panel Tæ cäc Ðp Tæ Cèng ly t©m Phßng Tµi Vô Phßng Kinh Doanh XÝ nghiÖp Bª t«ng ®óc s½n 2 XÝ nghiÖp Th­¬ng phÈm XÝ nghiÖp X©y dùng XÝ nghiÖp C¬ khÝ Tæ Hµn Tæ S¾t Tæ söa ch÷a Tæ C¬ khÝ II. C¸c tæ chøc qu¶n lý kü thuËt vµ ®iÒu hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty: C¸c tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc: C«ng ty gåm cã hai phã gi¸m ®èc trong ®ã phã gi¸m ®èc NguyÔn Thi Thanh B×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc trong c«ng ty. C«ng ty ®­îc chia ra lµm n¨m xÝ nghiÖp, mçi xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mét sè l­îng m¸y mãc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña c«ng ty nãi chung cô thÓ: XÝ nghiÖp Bª t«ng th­¬ng phÈm lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm lµ nh÷ng khèi bª t«ng ®· ®­îc trén sau ®ã ®­îc vËn chuyÓn ®Õn phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n vµ vËn chuyÓn ®Õn nh÷ng ®¬n vÞ c¬ së h¹ tÇng ®· ®­îc hîp ®ång tr­íc. §Ó phôc vô cho viÖc lao ®éng s¶n xuÊt ®ã th× xÝ nghiÖp Bª t«ng th­¬ng phÈm qu¶n lý l­îng m¸y mãc gåm cã: Mét tr¹m trén bª t«ng th­¬ng phÈm n¨ng suÊt 30m3/h . Mét tr¹m trén bª t«ng th­¬ng phÈm n¨ng suÊt 60m3/h . Mét tr¹m trén bª t«ng th­¬ng phÈm n¨ng suÊt 100m3/h, b¾t ®Çu ®i vµo vËn hµnh. XÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm Bª t«ng phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng tõ kh©u nÒn mãng ®Õn kh©u x©y dùng. Cô thÓ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i cäc bª t«ng dïng ®Ó thi c«ng nÒn mãng, cäc nèi, c¸c lo¹i tÊm Panel sö dông cho nhµ l¾p ghÐp, c¸c lo¹i tÊm läc n­íc, èng cèng d¹ng khèi, vµ ®Æc biÖt c¸c lo¹i èng trßn cã ®­êng kÝnh lín ®óc theo ph­¬ng ph¸p Va Rung vµ c¸c lo¹i èng cèng dµi ®óc theo ph­¬ng ph¸p ly t©m. HiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang qu¶n lý vµ sö dông mét l­îng m¸y mãc gåm cã: M¸y ®óc èng cèng ly t©m. M¸y Va Rung ®Ó ®óc èng cèng trßn ng¾n cã ®­êng kÝnh lín. NhiÖm vô cho viÖc vËn chuyÓn thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt xÝ nghiÖp cÇn qu¶n lý vµ sö dông hai cÇn trôc vµ hai cæng trôc. XÝ nghiÖp c¬ khÝ lµ xÝ nghiÖp lµm ra rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp bª t«n g ®óc s½n vµ cho viÖc x©y dùng cña c«ng ty nh­ : T¹o cèt thÐp ®Þnh h×nh cho c¸c lo¹i cäc bª t«ng cã kÝch cì kh¸c nhau. T¹o cèt thÐp ®Þnh h×nh cho c¸c lo¹i cèng bª t«ng d¹ng khèi vµ trô cã kÝch cì kh¸c nhau, c¸c lo¹i khu«n ®óc bª t«ng phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt Panel vµ tÊm läc n­íc... S¶n xuÊt c¸c lo¹i v¸n khu«n phôc vô cho x©y dùng. C¸c lo¹i m¸y mãc thuéc sù qu¶n lý cña xÝ nghiÖp gåm cã: Mét m¸y c¾t t«n 20mm víi hÖ thèng dÉn ®éng b»ng c¬ khÝ. Mét m¸y c¾t t«n 6mm víi hÖ thèng chuyÒn ®éng b¨ng thuû lùc. Mét m¸y uèn thÐp. Mét m¸y n¾n thÐp trßn ®­êng kÝnh 10mm. Mét vµi m¸y mµi vµ m¸y khoan thÐp, Phßng kinh doanh chiu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý l­îng m¸y mãc gåm cã: 12 xe vËn chuyÓn bª t«ng th­¬ng phÈm. Mét xe b¬m bª t«ng . Mét sè xe t¶i vËn chuyÓn thiÕt bÞ vµ m¸y mãc cho c«ng ty. §Ó cho qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ sö dông, m¸y mãc xÝ nghiÖp c¬ khÝ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ mÆt kü thuËt cña toµn bé m¸y mãc hiÖn cã trong c«ng ty. Trong xÝ nghiÖp h×nh thµnh mét tæ söa ch÷a ®Ó khi cÇn cã thÓ s÷a ch÷a vµ b¶o d­ìng c¸c m¸y bÞ háng hay kh«ng bÞ háng theo ®Þnh kú. Ngoµi ra mÆt kü thuËt m¸y mãc lu«n ®­îc ®éi ngò nh÷ng kü s­ nhiÒu kinh nghiÖm vµ nghiÖp vô cao qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. C¸ch ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty: Mçi xÝ nghiÞep trong c«ng ty qu¶n lý nnét l­îng m¸y mãc nhÊt ®Þnh ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp , do ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ trong xÝ nghiÖp lu«n ®­îc ®iÒu hµnh bëi gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chñ qu¶n. trong ®ã sù ®iÒu hµnh m¸y mãc mµ ho¹t ®éng kh«ng theo kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra th× lu«n lu«n ph¶i cã ý kiÕn chØ ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ ý kiÕn chØ ®ã ®­îc ®­a xuèng c¸c gi¸m ®èc cóa c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. Sù ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®­îc ®iÒu hµnh theo mét m¹ch do ®ã cã sù th«ng suèt kh«ng chång chÐo. Ch¼ng h¹n s¶n phÈm lµm ra cña xÝ nghiÖp bª t«ng th­¬ng phÈm lu«n ®­îc vËn chuyÓn bëi l­îng xe thuéc sù qu¶n lý cña phßng kinh doanh, ®Ó cã ®­îc ®iÒu nµy gi÷a phßng kinh doanh vµ xÝ nghiÖp bª t«ng th­¬ng phÈm ®· cã sù chØ ®¹o th«ng suèt ®Ó m¸y mãc khi cÇn lu«n cã sù phôc vô. HoÆc khi cÇn vËn chuyÓn bª t«ng th­¬ng phÈm ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng th× tr­íc ®ã ®· cã sù chØ ®¹o giao nhiÖm vô tõ gi¸m ®èc c«ng ty nªn phßng kinh doanh ®­îc quyÒn ®iÒu hµnh trong toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. III. N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc b¶o qu¶n vËn chuyÓn vµ s÷a ch÷a m¸y: N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn nay cña c«ng ty: C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. C«ng ty cã 3 tr¹m trén bª t«ng th­¬ng phÈm trong ®ã: + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 30m3/h + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 60m3/h + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 100m3/h cung cÊp tèi ®a 600 m3/ngµy tíi c«ng tr×nh. Xe vËn chuyÓn bª t«ng th­¬ng phÈm cã 12 chiÕc c«ng suÊt 64m3/l­ît vµ mçi xe cã thÓ tÝch vËn chuyÓn lµ 6m3. B¬m bª t«ng cã 2 chiÕc trong ®ã: + 01 xe b¬n bª t«ng SCHWING c«ng xuÊt 150m3//h víi tÇm víi lµ 34m. + 01 b¬m tÜnh SCHWING c«ng xuÊt 90m3/h cã 3 cÇu trôc trong ®ã: + 01 cÇu trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 10 tÊn khÈu ®é 12m + 01 cÇu trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 4 tÊn khÈu ®é 10m +01 cÇu trôc hai dÇm t¶i trong n©ng 15 tÊn khÈu ®é 12m Cã hai cæng trôc trong ®ã: + 01 cæng trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 5 tÊn khÈu ®é 10m + 01 cæng trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 4 tÊn khÈu ®é 8m 01 d©y chuyÒn ®óc èng c«ng ly t©m. cã hai d©y chuyÒn va rung s¶n xuÊt èng cèng ng¾n 01 m¸y ph¸t ®iÖn 360KWh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc kh¸c. 01 phßng thÝ nghiÖm ®¹t tiªu chuÈn viÖt nam vµ quèc tÕ m¸y xóc gÇu lËt co 02 chiÕc víi c«ng nghÖ nhËt b¶n 01 bµn c©n ®iÖn tö dïng ®Ó c©n xe trë xi m¨ng 01 m¸y s¶n xuÊt g¹ch Block víi hÇu hÕt c¸c c¬ cÊu sö dông hÖ thèng thuû lùc. Cã 10.000m2 s©n b·i ®Ó s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n. Trong giai ®o¹n chÊt l­îng s¶n phÈm vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng n©ng cao ®­îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. C«ng ty ®· tham gia cung cÊp s¶n phÈm cho nhiÕu dù ¸n liªn quan vµ träng ®iÓm nhµ n­íc: C«ng tr×nh tho¸t n­íc th¶i hå yªn së : cäc mãng , tÊm ®an, bª t«ng th­¬ng phÈm víi gi¸ trÞ doanh thu ®¹t trªn 10.000 triÖu ®ång. C«ng tr×nh hÖ thèng cèng tho¸t n­íc cña thµnh phè: cèng hép, cèng trßn, c¸c lo¹i. Khu di d©n 7,2 Ha VÜnh phóc quËn ba ®×nh hµ néi Panel, bª t«ng trén s½n. Khu thÓ thao quÇn ngùa Khu liªn hîp thÓ thao mÔ tr×. Khu ®« thÞ míi b¸n ®o¶ linh ®µm: cäc mãng, bª t«ng trén s½n. viÖn kiÓm so¸t nh©n d©n tèi cao: bª t«ng trén s½n nhu cÇu vÒ m¸y mãc cña c«ng ty: HiÖn nay cïng víi nhiÒu sù ®æi míi theo h­íng ®i lªn cña ®Êt n­íc nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng b¾t buéc ban l·nh ®¹o cña c«ng ty cÇn ph¶i cã sù nh×n nhËn vµ t­ duy ®Ó thay thÕ ®Ó mua s¾m m¸y mãc míi hiÖn ®¹i. Ngoµi ra còng ph¶i h¸t triÓn thªm h­íng ®Çu t­ s¶n xuÊt ®Ó c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh h¬n hiÖn nay. C«ng ty ®ang cã nhu cÊu thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p mét cÇu trôc cã t¶i träng n©ng tõ 10 ®Õn 10 tÊn vµ khÊu ®é kho¶ng 12m. Nhu cÇu nµy ®­îc ®Æt ra ®Ó phôc vô cho xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n, môc ®Ých chñ yÕu lµ dÓ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt èng cèng ly t©m, vµ s¶n xuÊt cét ®iÖn ly t©m. ®©y lµ mét h­íng ph¸t triÓn míi cña c«ng ty. Mét nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt n÷a cña c«ng ty tù chÕ t¹o ra m¸y c¸n thÐp phôc vô cho xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n, vµ cho ra ®­îc lo¹i thÐp cã ®­êng kÝnh b¸t kú nµo. Ngoµi ra cßn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i cã sù lç lùc rÈt lín vµ ®Æc biÖt lµ cã ®éi ngò kü thuËt cã chÊt l­îng cao. HiÖn nay c«ng ty ®ang cã nhu cÇu l¾p ®Æt mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt cét ®iÖn ly t©m cã kÝch th­íc chiÒu dµi tõ 18 ®Õn 20m. Phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh ®iÖn trong vµ ngoµi n­íc, vµ ®Æc biÖt lµ c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La ®ang khëi c«ng x©y dùng sau khi hoµn thµnh sÏ cÇn mét l­îng rÊt lín cét ®iÖn ®Ó dÉn ®i ®Õn nh÷ng n¬i tiªu thô. Mét h­íng ph¸t triÓn vµ cã tÝnh ®ét ph¸ cña c«ng ty lµ thµnh lËp mét xÝ nghiÖp míi ®ã lµ xÝ nghiÖp x©y dùng. ChÝnh v× vËy h­íng ph¸t triÓn chñ yÕu hiÖn nay cña c«ng ty hiÖn nay lµ ®Çu t­ vµ x©y dùng. ®Ó phôc vô cho h­íng ph¸t triÓn míi nµy cña c«ng ty, th× c«ng ty cã nhu cÇu rÊt lín vÒ viÖc mua s¾m, tù s¶n xuÊt vµ thuª m­în m¸y mäc phôc vô cho x©y dùng. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc, b¶o qu¶n,vËn chuyÓn, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y: VÒ b¶o qu¶n: Trong c«ng ty cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ víi nhu cÇu s¶n xuÊt rÊt lín. M¸y mãc trong c«ng ty ph¶i lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt. V× vËy vÊn ®Ò b¶o qu¶n m¸y mãc trong c«ng ty lµ rÊt quan träng. Cho nªn c«ng ty lu«n cã sù quan t©m vÒ vÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý b¶o qu¶n m¸y mãc, qua ®ã m¸y mãc lu«n ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng nh÷ng lo¹i m¸y lµm viÖc ngoµi trêi vµ cã ®Þnh kh«ng thÓ di chuyÓn ®­îc th× lu«n cã sù che ch¾n nh÷ng bé phËn rÔ bÞ h­ háng ®Ó tr¸nh m­a n¾ng, ®¶m b¶o ®­îc sù æn ®Þnh chèng giã b·o.... §èi víi nh÷ng m¸y mãc cã kh¶ n¨ng di chuyÓn ®­îc th× sau khi lµm viÖc, ®­îc lau cïi s¹ch sÏ vµ ®­a vµo n¬i th«ng tho¸ng kh«ng Èm thÊp vµ cã m¸i che. Nh÷ng lo¹i m¸y mãc lµm viÖc ë n¬i cã m¸i che ®­îc ®Ó ë nh÷ng n¬i cao tho¸ng ®Ó lµm viÖc vµ kh«ng Èm thÊp. Sau khi sö dông xong m¸y lu«n ®­îc lau chïi s¹ch sÏ vµ ®Ó vµo n¬i qui ®Þnh. VÒ vÊn ®Ò b¶o d­ìng s÷a ch÷a m¸y mãc: C«ng ty lu«n cã mét ®éi ngò chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y mãc, vµ d­íi sù qu¶n lý cña xÝ nghiÖp c¬ khÝ. Qua ®ã m¸y mãc lu«n ®­îc b¶o d­ìng ®Þnh kú vµ lu«n ®­îc sù kiÓm tra tr¸nh sù lµm viÖc qu¸ t¶i. M¸y mãc khi bÞ háng, nÕu háng c¸c chi tiÕt ®¬n gi¶n th× ®­îc s­au ch÷a l¹i m¸y. khi cÇn chÕ t¹o th× ®­îc ®i chÕ t¹o ngay t¹i xÝ nghiÖp c¬ khÝ trong ®ã cã tæ c¬ khÝ rÊt lµnh nghÒ. ®èi víi c¸c chi tiÕt phøc t¹p th× l«n ®­îc c¸n bé kü thuËt nghiªn cøu vµ t×m ra ph­¬ng ¸n kh¾c phôc ®óng nhÊt. NÕu chi tiÕt cã thÓ söa ch÷a ®­îc thÝ sÏ ®­îc lµm vµ chÕ t¹o ngay t¹i c«ng ty. NÕu kh«ng th× ®Æt hµng t¹i n¬i kh¸c hoÆc thay thÕ c¸i míi. Khi m¸y háng nh÷ng bé phËn kh«ng thÓ söa ch÷a ®­îc trong c«ng ty th× ph¶i thuª thî söa ch÷a, ch÷a bªn ngoµi cã chuyªn m«n nghÒ nghiÖp. VÒ viÖc vËn chuyÓn m¸y: M¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®­îc vËn chuyÓn dùa vµo con ng­êi vµ thiÕt bÞ trong c«ng ty lµ chñ yÕu. Víi nh÷ng m¸y mãc gän nhÑ t¶i träng kh«ng qu¸ lín, kÝch th­íc kh«ng cång kÒnh ®­îc dïng xe c¶u ®Ó cÈu., nÕu kho¶ng c¸ch xa th× ®­îc ®­a lªn xe t¶i cã kÝch th­íc thïng lín, ®Ó vËn chuyÓn ®Õn, sau ®ã l¹i dïng cÈu ®Æt vµo n¬i quy ®Þnh. Nh÷ng m¸y mãc cã kÝch th­íc lín vµ träng l­îng lín th× ®­îc ®éi ngò thî söa ch÷a th¸o rì tõng bé phËn cña m¸y vµ dïng cÈu kÕt hîp víi xe t¶i chë ®Õn n¬i quy ®Þnh vµ ®­îc l¾p r¸p l¹i nh­ ban ®Çu. §Ó lµm ®­îc c«ng viÖc nh­ vËy nhanh nhÑn vµ chÝnh x¸c lu«n cã mét c¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé c«ng ty chØ ®¹o trùc tiÕp chÝnh vi vËy viÖc vËn chuyÓn m¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®­îc tiÕn hµnh ®óng vµ chÝnh x¸c kÞp thêi. Quy tr×nh mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng c¬ giíi cña mét c«ng tr×nh cô thÓ: HiÖn nay trong c«ng ty cã mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng b»ng m¸y mãc. Nh­ng trong ®ã rÊt ®¸ng quan t©m lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ m¸y Ðp g¹ch Block. §©y lµ mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam. Nã mang tÝnh kü thuËt cao vµ chÕ t¹o rÊt chÝnh x¸c tõ kh©u thiÕt kÕ m¸y cho ®Õn s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cuèi cïng, vµ ®Æc biÖt cã tÝnh n¨ng sö dông v­ît tréi, vµ toµn bé c¬ cÊu trong m¸y lµ dÉn ®éng b»ng thuû lùc nªn rÊt ªm vµ hiÖu qu¶. §©y lµ lo¹i m¸y cã hai hÖ ®iÒu khiÓn ®ã lµ ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn b»ng tay. Th«ng qua c¸c nót bÊm s¬ då nguyªn lý cña m¸y thÓ hiÖn trong h×nh bªn. XÐt nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y: M¸y cã c¸c bé phËn chÝnh lµ: thïng n¹p liÖu, thïng dÉn vËt liÖu, khu«n trªn, khu«n d­íi, bé g©y xung ®iÖn, bé g©y xung khu«n d­íi, khung m¸y vµ bé phËn di chuyÓn m¸y. Ban ®Çu thïng n¹p liÖu(1) ®­îc ®­a xuèng phÝa d­íi ®Ó vËt liÖu tõ ®ã ®­a vµo trong thïng, sau ®ã ®­îc hÖ thèng xi lanh thuû lùc(2) ®­a lªn ®Õn s¸t miÖng thïng d·n vËt liÖu(3) sau ®ã ®ãng thïng ®­îc 1 Xi lanh thuû lùc ®Æt ë phÝa d­íi cïng lµm më ra, vµ vËt liÖu bªn trong ®­îc x¶ vµo thïng dÉn vËt liÖu(3)®· cã vËt liÖu bªn trong ®i vµo khe gi÷a khu«n trªn vµ khu«n d­íi, lóc nµy khu«n trªn (5) vµ khu«n d­íi (6) ®· ®­îc t¸ch rêi tõ khi kÕt thóc chu tr×nh tr­íc. Tõ ®ã vËt liÖu ®­îc ®­a vµo c¸c khe trong khu«n d­íi. Vµ khu«n d­íi (6) lóc nµy ®· n»m s¸t mÆt ®Êt. Sau khi x¶ xong vËt liÖu thïng dÉn liÖu ®­îc ®­a vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. Sau ®ã hÖ thèng xi lanh thuû lùc (1) ®­a khu«n trªn (5) xuèng ¸p s¸t vµo bÒ mÆt trªn cña vËt liÖu trong khu«n d­íi (6). §ång thêi xi lanh (1) Ðp chÆt xuèng vµ bé g©y rung khu«n trªn (8) vµ bé g©y rung khu«n d­íi (9) rung lµm cho vËt liÖu rÇn chÞu Ðp, võa chÞu lùc rung nªn bÞ Ðp chÆt xuèng. Sau ®ã toµn bé hÖ thèng khu«n trªn vµ khu«n d­íi ®­îc kÐo lªn nhê hai hÖ thèng xilanh thuû lùc (7) vµ (10) lóc nµy g¹ch ®· ®­îc lµm xong vµ n»m s¸t mÆt ®Êt, sau ®ã sÏ ®­îc ®iªu khiÓn di chuyÓn lªn nhê bé phËn chuyÓn ®éng xÝch, vµ ®iÒu khiÓn b»ng hÖ thçng xi lanh thuû lùc. Hai khu«n ®­îc t¸ch ra, khu«n d­íi liÒn s¸t mÆt ®Êt, khu«n trªn ®­îc ®­a lªn cao vµ kÕt thóc mét chu tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ, vÒ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh xö lý kü thuËt; nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc: §èi víi viÖc tæ chøc cña toµn bé c«ng ty thÊy r»ng c«ng ty cã mét kh©u tæ chøc kh¸ chÆt chÏ. Trong c«ng ty mäi vÊn ®Ò vÒ viÖc tæ chøc ®­îc tæ chøc tõ phßng tæ chøc cña c«ng ty mµ ng­êi n¾m quyÒn cao nhÊt lµ «ng NguyÔn v¨n Dung. Nhê kh©u tæ chøc chÆt chÏ mµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phßng ban xÝ nghiÖp trong c«ng ty lu«n cã sù thèng nhÊt, râ rµng. C¸c xÝ nghiÖp, phßng ban ®­îc tæ chøc chÆt chÏ tõ cÊp d­íi ®Õn cÊp trªn. §èi víi mét cuéc häp toµn c«ng ty th× gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi chØ ®¹o vµ ®Æt ra nhiÖm vô cho phßng tæ chøc, sau ®ã phßng tæ chøc sÏ ®­a ra ®Ò c­¬ng cho buæi häp vµ th«ng qua bëi gi¸m ®èc c«ng ty. Phßng tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho nh÷ng c¸n bé trong c«ng ty mµ sÏ ph¶i cã mÆt trong cuéc häp nªn ai v¾ng mÆt sÏ th«ng b¸o l¹i vµ cã sù kiÓm ®iÓn tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®iÒu nay sÏ ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty xem xÐt, vµ ®­a ra kÕt qu¶ cuèi cïng. VÒ vÊn ®Ò tæ chøc con ng­êi trong c«ng ty ®©y lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña phßng tæ chøc vµ ®· cã sù s¾p xÕp vÒ mÆt con ng­êi kh¸ hîp lý nh­ng vÉn cã nh÷ng ®iÒu kh«ng nªn cã vÉn ®Ó cã sù hÑp hßi c¸ nh©n len lái vµo trong c«ng viÖc, s¾p xÕp con ng­êi ch­a ®óng chuyªn m«n mµ hä cã, chuyÓn vÞ trÝ mµ nh÷ng ng­êi mµ chç lµm viÖc ®ã hä kh«ng ®­îc khuyÕn khÝch chØ víi môc ®Ých c¸ nh©n. Ngoµi ra vÊn ®Ò tæ chøc cßn cã chç ch­a chÆt chÏ trong viÖc tæ chøc ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt tËp huÊn kü thuËt cña m¸y mãc mµ c«ng ty trang bÞ, kh©u tæ chøc s¬ sµi dÉn ®Õn viÖc coi th­êng vµ l¬i láng viÖc häc cña mét sè ng­êi. Mµ ®¸ng nhÏ ra hä chÝnh lµ nh÷ng ng­êi ®¸ng ph¶i quan t©m ®Çu tiªn vµ lµ ng­êi ®i ®Çu v× ®©y lµ tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn. VÒ kh©u tæ chøc kü thuËt trong c«ng ty ®· cã riªng mét phßng kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt cña toµn bé c«ng ty mµ tr­ëng phßng lµ phã gi¸m ®èc NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, trong ®ã mÆt kü thuËt cña c«ng ty ®­îc tæ chøc ph©n cÊp râ rµng vµ ®­îc ph©n chia nhiÖm vô cho tõng xÝ nghiÖp. Sau ®ã sÏ ®­îc b¸o c¸o l¹i ®Ó tr­ëng phßng kü thuËt n¾m ®­îc vµ ®­îc tr×nh lªn gi¸m ®èc c«ng ty. C«ng ty còng ®· th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi tËp huÊn vÒ kü thuËt m¸y mãc, ngoµi ra mçi mét quý cßn cã mét buæi häp nhËn xÐt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®Æt ra vµ ch­a ®¹t ®­îc vÒ mÆt kü thuËt mµ ®èi t­îng tham gia lµ c¸c tæ tr­ëng ®Õn gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp. Nãi chung vÊn ®Ì tæ chøc trong c«ng ty t­¬ng ®èi tèt, cÇn ph¶i cã mét ng­êi qu¶n lý vÒ mÆt tæ chøc riªng biÖt, kh«ng nªn ®Ó mét con ng­êi lµm hai nhiÖm vô sÏ g©y nªn sù chång chÐo. Tæ chøc bè trÝ con ng­êi thËt ®óng kh«ng nªn ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ kh«ng ®óng víi kh¶ n¨ng ng­êi ta cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc lªn kh«ng ph¸t huy ®­îc ®iÒu g× c¶. nªn cã mét ng­êi khi cã viÖc x¶y ra ®Ó lu«n lu«n theo dâi vµ kiÓm tra vª th¸i ®é thùc hiÖn c«ng viÖc. CÇn ph¶i ®­a ra c¸ch tæ chøc chÆt chÏ h¬n, ®Æc biÖt trong cuéc häp bµn luËn vÒ mÆt kü thuËt. VÒ mÆt qu¶n lý: C«ng ty cã hÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ tõ gi¸m ®èc c«ng ty cho ®Õn c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ban nghµnh. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp lu«n ®­îc sù theo dâi vµ xem xÐt cña c¸n bé kü thuËt vµ cña c¶ gi¸m ®èc c«ng ty. Mçi m¶ng chÝnh ®­îc ph©n chia râ rµng vµ bÇu ra nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cã ®ñ t­ c¸ch tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc qu¶n lý trùc tiÕp mäi lóc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp. Gi¸m ®èc c«ng ty lu«n n¾m b¾t ®­îc toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kü thuËt x¶y ra tõng ngµy trong c«ng ty. Nh­ng mÆt kh¸c vÉn cã sù l¬i láng vª mÆt qu¶n lý, mét sè ng­êi trong thêi gian lµm viÖc tù ý ®Õn nh÷ng phßng ban kh¸c ®Ó chuyÖn trß ®Õn khi ng­êi kh¸c cã viÖc ®ét xuÊt cÇn ®Õn th× l¹i ph¶i ®i gäi, ®i t×m ®iÒu ®ã sÏ g©y ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc, t¹o nªn mét tr¹ng th¸i kh«ng tèt khi lµm viÖc vµ th¸i ®é thiÕu nghiªm tóc trong c«ng viÖc. T¹i mçi xÝ nghiÖp lu«n lu«n cã mét c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l­îng lao ®éng cã trong ngµy t¹i c¸c tæ, ®iÒu n¸y sÏ ¶nh h­ëng ®Õ c«ng ty vµ tíi chÝnh b¶n th©n hä, sù theo dâi ®ã sÏ ®­îc tæng hîp l¹i vµ tæng kÕt vµo cuèi mçi th¸ng.. VÒ mÆt qu¶n lý m¸y mãc, c«ng ty ®· ph©n râ rµng cho tõng xÝ nghiÖp, mçi xÝ nghiÖp qu¶n lý mét sè l­îng m¸y mãc phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nhr h­ëng ®Õn thu nhËp cña c«ng ty. VÊn ®Ò qu¶n lý m¸y mãc cña c«ng ty rÊt hîp lý vµ rÔ ph©n lo¹i m¸y. C«ng ty nªn cã sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n tÊt c¶ c¸c mÆt kh¸c nãi chung vµ cña mÆt kü thuËt nãi riªng. Nªn ®­a nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é thùc sù vÒ qu¶n lý nªn n¾m gi÷, kh«ng nªnph©n biÖt tuæi t¸c v× ®©y lµ mét rµo c¶n lín ë c¸c doanh nghiÖp víi vèn ®Çu t­ lµ nhµ n­íc. CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã träng ®iÓm. Cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng t¹o nªn sù c«ng b»ng cho dï ng­êi ®ã lµ ai trong c«ng ty. Kh«ng nªn qu¶n lý con ng­êi vÒ mÆt thêi gian qu¸ thêi gian lµm viÖc. CÇn ph¶i ®Ò xuÊt ®Ó hä tù nguyÖn. Tr¸nh sù lîi dung quyÒn ®Ó Ðp buéc vµ ¸p ®Æt cho c¸n bé c«ng nh©n cÊp d­íi ph¶i lµm theo ý kiÕn cña b¶n th©n. Lu«n ph¶i qu¶n lý m¸y mãc mét c¸ch chÆt chÏ v× ®©y lµ n¨ng lùc s¶n xuÊt x­¬ng sèng cña c«ng ty, ®Ó lu«n n¾m ®­îc t×nh h×nh sö dông hiÖn nay cña m¸y, nªn m¸y háng cã thÓ biÕt ®­îc ®éi ngò c¸n bé kü thuËt trong c«ng ty söa ch÷a ®­îc hay kh«ng. Ngoµi ra nªn qu¶n lý m¸y theo mét tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vµ ph©n tÝch thËt cô thÓ tr­íc khi ®­a vµo thùc hiÖn. VÒ viÖc ®iÒu hµnh: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt lu«n lu«n chØ ®¹o c¸n bé cÊp d­íi ®ã lµ c¸c phã gi¸m ®èc, vµ tõ ®ã nhiÖm vô ®­îc chuyÓn ®Õn gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp. Khi ®ã s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp l¹i ho¹t ®éng trë l¹i.... C¸c phßng ban trong c«ng ty lu«n ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh chung vµ th«ng suèt nh÷ng c«ng viÖc mang tÝnh phôc vô cho nhau. Ngoµi ra c«ng ty cßn ph©n cÊp qu¶n lý ®iÒu hµnh cho c¸c phßng ban vµ xÝ nghiÖp vµ lu«n cã sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. §©y lµ h×nh thøc ®iÒu hµnh c«ng ty mang tÝnh c«ng nghiÖp cao. Trong ®ã lùc l­îng l·nh ®¹o cã kinh nghiÖm vµ cã chuyªn m«n cao, tÇm suy nghÜ réng nªn qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh lu«n cã sù th«ng suèt lu«n lu«n ®­îc ®i theo mét m¹ch vµ kh«ng ng¾t qu·ng. Ch¼ng h¹n vÒ m¸y mãc mçi xÝ nghiÖp, phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mét l­îng m¸y mãc. Gi¸m ®èc c«ng ty lu«n lµ ng­êi ®­a ra quyÕt ®Þnh khi cÇn ®iÒu ®éng m¸y mãc ®i n¬i kh¸c phôc vô cho nh÷ng c«ng tr×nh bªn ngoµi c«ng ty. VÒ vÊn ®Ò xö lý kü thuËt: Kü thuËt lµ mÆt ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét c«ng ty mµ s¶n phÈm lµm ra lµ bª t«ng x©y dùng, chÝnh v× vËy c«ng ty lu«n co sù gi¸m s¸t rÊt chÆt chÏ cña phã gi¸m ®èc c«ng ty NguyÔn ThÞ Thanh B×nh lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm mÆt kü thuËt trong c«ng ty. Nªn khi cã sù cè kü thuËt lu«n ®­îc ph¸t hiÖn ngay ®Ó xö lý. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét ®éi söa ch÷a gåm nh÷ng c¸n bé kü thuËt nhiÒu kinh nghiÖm vµ ®éi ngò nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ lu«n ®­îc ®iÒu ®éng khi cÇn thiÕt. Nh­ng cßn nh÷ng thiÕt sãt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã nh÷ng thî ph¶i lµm kh«ng ®óng nghµnh, bÞ chØ b¶o lµm mäi viÖc khi cÇn, ch­a cã nhiÒu nh÷ng c¸n bé kü thuËt chÊt l­îng cao, v·n ph¶i ®i thuª bªn ngoµi vµo söa ch÷a, cßn kh¸ nhiÒu ph¶n ¶nh n¨ng lùc söa ch÷a ch­a toµn diÖn. C«ng nghÖ xö lý kü thuËt kh«ng mang nhiÒu tÝnh hîp lý, víi sù t­ duy hÑp. Xö lý kü thuËt vÉn ch­a triÖt ®Ó tËn gèc nªn cã nh÷ng lóc ph¶i xö lý nhiÒu lÇn. Kü thuËt xö lý vÉn ch­a mang tÝnh kü thuËt cao do thiÕt bÞ ®¬n gi¶n, c«ng nghÖ l¹c hËu. C«ng ty nªn trang bÞ thªm cho ®éi ngò c¸n bé kü thËt nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i míi mÎ mµ trong c«ng ty hä kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc hái. Nªn tham kh¶o thËt kü tr­íc khi ®i vµo xö lý ®èi víi nh÷ng lo¹i m¸y hiÖn ®¹i cña n­íc ngoµi lu«n t×m ra ph­¬ng ¸n hîp lý nhÊt. KiÓm tra ®é yªu cÇu mµ m¸y mãc cò cã. Xö lý thËt chÝnh x¸c nh÷ng bé phËn cã ®é chÝnh x¸c cao. kÕt luËn vµ c¶m t­ëng sau ®ît thùc tËp: KÕt luËn: Sau ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty Bª t«ng vµ x©y dùng VÜnh Tuy thÊy r»ng ®©y lµ mét c«ng ty míi b¾t ®Çu ®i lªn sau kho¶ng h¬n hai n¨m trë l¹i ®©y, m¸y mãc trong c«ng ty vÉn cßn kh¸ khiªm tèn nh­ng sau h¬n hai n¨m mµ mua s¾m ®­îc l­îng m¸y mãc nh­ vËy lµ mét v¸n ®ª m¸ khã c«ng ty nµo hoÆc mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ ®¹t ®­îc. §iÓm nµy ®· nãi lªn r»ng c«ng ty ®ang cã mét gi¸m ®èc cã tr×nh ®é kü thuËt vµ tr×nh ®é qu¶n lý rÊt tèt. C«ng ty ký ®­îc nhiÒu hîp ®ång s¶n xuÊt do ®ã møc l­¬ng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. ®i theo nã t¹o nªn sù h¨ng say lµm viÖc ®Ó lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. Ngoµi ra c«ng ty ®ang cã nhu cÇu rÊt lín vÒ s¶n xuÊt nh­ l¾p ®Æt thªm mét d©y chuyÒn ®óc ly t©m ®Ó s¶n xuÊt ra cét ®iÖn vµ thµnh lËp thªm xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n2 ®Ó ph©n ra mét xÝ nghiÖp chuyªn ®óc c¸c lo¹i cÇu kiÖn trßn vµ cèng hép vµ mét xÝ nghiÖp chuyªn ®óc ra c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh­ tÊm Panel, cäc... Mét h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ ®©y lµ h­íng ph¸t triÓn ®Æt lªn hµng ®Çu cña c«ng ty lµ thµnh lËp thªm xÝ nghiÖp thø n¨m lµ xÝ nghiÖp x©y dùng vµ sÏ ph¸t triÓn theo h­íng x©y dùng do c«ng ty cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, nªn cung cÊp ®­îc toµn bé vËt liÖu cho c¸c khu«n tõ nÒn mãng, v¸n kh«n, bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng th­¬ng phÈm vµ c¸n bé kü thuËt x©y dùng. MÆt kh¸c còng cã mét h­íng ®µu t­ míi mÎ tËn dông m¨t b»ng réng lín s½n cã cña c«ng ty ch­a dïng ®Õn ®em cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuª mÆt b»ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Nãi chung toµn bé c«ng ty ®ang ®i vµo mét guång m¸y s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu lín m¹nh vµ ph¸t triÓn tÇm cì . C¶m t­ëng sau ®ît thùc tËp: Sau ®ît thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty Bª t«ng va x©y Dùng VÜnh Tuy thÊy r»ng nh÷ng kiÕn thøc hoµn toµn mang tÝnh lý thuyÕt ®· ®­îc häc trong tr­êng mÆc dï kh«ng nhiÒu nh­ng ®a cã sù bæ trî trong c«ng viÖc thùc tÕ, t¹o ra sù t­ duy cÇn thiÕt ®èi víi mét kü s­ m¸y x©y dùng, qua ®ã cµng th¸y r»ng lý thuyÕt vµ thùc hµnh ph¶i ®i ®«i vãi nhau, ph¶i lu«n cïng song hµnh th× khi ®ã kÕt qu¶ ®¹t ®­îc sÏ rÊt cao. Sau ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy Em thÊy m×nh hiÓu râ h¬n rÊt nhiÒu vÒ nghµnh ®ang theo häc vµ quan träng nhÊt lµ cã sù chuÈn bÞ vÒ t©m lý ®èi víi mét sinh viªn s¾p tèt nghiÖp, sÏ rÊt bì ngì khi tiÕp xóc víi c«ng viÖc sau khi rêi khái gi¶ng ®­êng ®¹i häc. môc lôc Trang C¬ cÊu tæ chøc cña c¬ së....................................... 1 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty qua tõng thêi kú.................................. 1 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty................................. 1 C¸c tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh m¸y mãc cña c«ng ty.... 3 C¸c tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc................... 3 C¸ch ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty.................. 4 N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc b¶o qu¶n vËn chuyÓn vµ söa ch÷a m¸y................................................. 5 N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn nay cña c«ng ty..................... 5 Nhu cÇu vÒ m¸y mãc cña c«ng ty................................... 6 Ph­¬ng ph¸p tæ chøc b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y............................................. 7 VÒ b¶o qu¶n...................................... 7 VÒ vÊn ®Ó b¶o d­ìng söa ch÷a m¸y mãc.... 7 VÒ viÖc vËn chuyÓn m¸y mãc.................. 8 Quy tr×nh d©y chuyÒn mét c«ng nghÖ thi c«ng c¬ giíi m«t C«ng tr×nh cô thÓ........................... 9 NhËn xÐt kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh xö lý Kü thuËt....................................... 10 NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ mÆt tæ chøc............ 10 VÒ mÆt qu¶n lý............................................... 11 VÒ viÖc ®iÒu hµnh......................................... 12 VÒ vÊn ®Ò xö lý kü thuËt..................................... 13 KÕt luËn vµ c¶m t­ëng sau ®ît thùc tËp....................... 16 KÕt luËn............................................................ 16 C¶m t­ëng sau ®ît thùc tËp............................... 17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy.DOC
Luận văn liên quan