Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ

Lời nói đầu Nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ đổi mới. Đó là thời kỳ mà xu hướng toàn cầu hoá, hợp tác hoá ngày càng cao. Đây vừa là điều kiện thuận lợi vừa là khó khăn của ta. Thuận lợi ở chỗ ta có dịp để tiếp cận cùng nền kinh tế thế giới, được tiếp thụ, học hỏi những kiến thức kinh tế tiên tiến của thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển nền kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong cả nước. Đây là môi trường pháp lý giúp các doanh nghiệp nước ta có những bước tiến vượt bậc, tạo được chỗ đứng trên thị trường. Các daonh nghiệp; một mặt luôn đầu tư mẫu mã, cải tiến kỹ thuật, trang thiết bị để phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất; một mặt luôn đào tạo cán bộ chuyên môn cao nhằm hoàn thiện bộ máy lãnh đạo đưa doanh nghiệp tiến lên. Trong quá trình quản lý một doanh nghiệp sản xuât kinh doanh, việc nắm vững thành phẩm xuất kho và kết quả sản xuất kinh doanh là một yếu tố rất quan trọng Qua quá trình tìm hiểu tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ, em xin được trình bày những ý kiến tổng hợp của mình qua hai phần : - Phần một : Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sôcôla Bỉ - Phần hai : Một số phần hành kế toán tại công ty Do thời gian thực tế ít ỏi, lượng kiến thức cá nhân còn nhiều hạn chế, em kính mong được sự giúp đỡ của thầy giáo Trương Anh Dũng để em hoàn thiện tốt hơn chuyên đề của riêng mình. Mục lục Lời nói đầu. Phần 1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sôcôla Bỉ 1 I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 1 II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 2 III. Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty 3 IV. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 5 1. Tổ chức bộ máy kế toán 5 2. Chế độ kế toán áp dụng 7 Phần II. Thực tế công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ. 10 I. Kế toán thành phẩm xuất kho và giá vốn hàng bán 10 1. Kế toán thành phẩm xuất kho 10 2. Kế toán giá vốn hàng bán 12 II. Kế toán doanh thu bán hàng 14 1. Trường hợp thanh toán ngay 14 2. Trường hợp bán trả chậm 15 III. Kế toán thanh toán với người mua 16 1. Trường hợp thanh toán ngay 17 2. Trường hợp thanh toán sau 17 IV. Kế toán các nghiệp vụ khác có liên quan 17 1. Kế toán thuế giá trị gia tăng 17 2. Kế toán giảm giá hàng bán 18 3. Kế toán hàng bán bị trả lại 19 V. Kế toán chị phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 19 1. Kế toán chi phí bán hàng 19 2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19 VI. Kế toán kết quả tiêu thụ thành phẩm 20

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi. §ã lµ thêi kú mµ xu h­íng toµn cÇu ho¸, hîp t¸c ho¸ ngµy cµng cao. §©y võa lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi võa lµ khã kh¨n cña ta. ThuËn lîi ë chç ta cã dÞp ®Ó tiÕp cËn cïng nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®­îc tiÕp thô, häc hái nh÷ng kiÕn thøc kinh tÕ tiªn tiÕn cña thÕ giíi. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· cã rÊt nhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch nh»m khuyÕn khÝch, hç trî cho sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong c¶ n­íc. §©y lµ m«i tr­êng ph¸p lý gióp c¸c doanh nghiÖp n­íc ta cã nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc, t¹o ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng. C¸c daonh nghiÖp; mét mÆt lu«n ®Çu t­ mÉu m·, c¶i tiÕn kü thuËt, trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô tèt h¬n yªu cÇu s¶n xuÊt; mét mÆt lu«n ®µo t¹o c¸n bé chuyªn m«n cao nh»m hoµn thiÖn bé m¸y l·nh ®¹o ®­a doanh nghiÖp tiÕn lªn. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý mét doanh nghiÖp s¶n xu©t kinh doanh, viÖc n¾m v÷ng thµnh phÈm xuÊt kho vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét yÕu tè rÊt quan träng Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu t¹i C«ng ty cæ phÇn S«c«la BØ, em xin ®­îc tr×nh bµy nh÷ng ý kiÕn tæng hîp cña m×nh qua hai phÇn : PhÇn mét : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn S«c«la BØ PhÇn hai : Mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty Do thêi gian thùc tÕ Ýt ái, l­îng kiÕn thøc c¸ nh©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, em kÝnh mong ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Tr­¬ng Anh Dòng ®Ó em hoµn thiÖn tèt h¬n chuyªn ®Ò cña riªng m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. PhÇn i : kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn s«c«la bØ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ C«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ ®­îc UBND thµnh phè Hµ néi cho phÐp thµnh lËp, s¶n xuÊt, bu«n b¸n s«c«la vµ c¸c lo¹i b¸nh kÑo; bu«n b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng; ®¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸. Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ. Tuy míi chØ ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 9 n¨m 1998 nh­ng C«ng ty ®· chøng minh kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn cña m×nh trªn thÞ tr­êng víi møc doanh thu hµng n¨m cao, n¨m 2000 møc doanh thu trªn 500 triÖu ®ång, n¨m 20001 doanh thu ®¹t trªn 2,2 tû ®ång. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc thÞ tr­êng ®¸nh gi¸ cao. C«ng ty cã m¹ng l­íi tiªu thô réng r·i, th«ng qua hÖ thèng kh¸ch s¹n, siªu thÞ vµ c¸c c«ng ty t¹i c¸c tØnh vµ thµnh phè miÒn B¾c. S¶n phÈm cña c«ng ty ®ang dÇn thay thÕ hµng nhËp khÈu, gi¸ thµnh rÎ h¬n so víi hµng nhËp ngo¹i. Bªn c¹nh ®ã chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc Së y tÕ Hµ néi kiÓm nghiÖm vµ c«ng bè ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng cao, cã c¸c ­u ®iÓm nh­ cã mµu s¾c vµ h­¬ng th¬m ®Æc tr­ng, thanh kh«ng r¹n nøt, biÕn d¹ng, cã tÝnh thÈm mü. ChÝnh nhê nh÷ng ­u ®iÓm nµy mµ s¶n phÈm cña c«ng ty cã tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, chiÕm lÜnh ®­îc nhiÒu thÞ phÇn vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, C«ng ty dù ®Þnh sÏ më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c s¶n phÈm nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng tèt h¬n. II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ. C«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm. Nguyªn liÖu chñ yÕu cña c«ng ty lµ s«c«la nguyªn liÖu, praline, b¬ cacao. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ s«c«la thµnh phÈm ®­îc thiÕt kÕ vµ ®ãng gãi phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ViÖt nam. Quy tr×nh s¶n xuÊt s«c«la thµnh phÈm cña C«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ ®­îc thÓ hiÖn qua m« h×nh sau Nhµ cung cÊp kcs kcs Kho ngyªn liÖu s«c«la nguyªn liÖu Praline B¬ cacao Kho bao b× ®ãng gãi Hép giÊy Khay nhùa Thïng carton Nãng ch¶y §æ vá kÑo ChuÈn bÞ nh©n B¬m nh©n Phñ vá kÑo kcs §ãng gãi kcs Kho thµnh phÈm III. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý: Gi¸m ®èc ( 01 ng­êi ) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô QuyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng ty. QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty TyÓn dông, chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, quyÕt ®Þnh h×nh thøc kû luËt ®èi víi ng­êi lao ®éng. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh tr­íc ph¸p luËt. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé tiÕn tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò nh©n sù. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c tr­ëng phßng. Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, ph­¬ng ¸n sö dông vµ ph©n chia lîi nhuËn hoÆc ph­¬ng ¸n xö lý lç cña c«ng ty. QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c«ng ty. Phßng kinh doanh vµ thÞ tr­êng. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô Trªn c¬ së chiÕn l­îc kinh doanh ®· ®­îc gi¸m ®èc th«ng qua, lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ cho tõng giai ®o¹n. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ tr×nh Gi¸m ®èc xem xÐt, ®¸nh gi¸. §­a ra ý kiÕn ®ãng gãp vµo chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô KiÓm so¸t toµn bé hÖ thèng tµi chÝnh cña c«ng ty vµ b¸o c¸o, gi¶i tr×nh c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh cho gi¸m ®èc theo ®Þnh kú hµng th¸ng, hµng quý. C©n ®èi c¸c kho¶n thu, chi cña c«ng ty vµ lªn kÕ ho¹ch tr¶ nî, thu håi nî cho c«ng ty. Theo dâi c¸c kho¶n vay, nî cña c«ng ty vµ lªn kÕ ho¹ch tr¶ nî, thu håi nî cho c«ng ty. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m ®Ó b¸o c¸o víi c¬ quan chøc n¨ng. LËp vµ theo dâi b¸o c¸o thuÕ ®Ó tr×nh c¬ quan thuÕ. LËp b¶ng l­¬ng vµ theo dâi b¶ng l­¬ng hµng th¸ng, quý, n¨m. LËp vµ tr×nh lªn gi¸m ®èc c¸c chiÕn l­îc vÒ tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Phßng hµnh chÝnh Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô Tæ chøc c¸c cuéc häp Thùc hiÖn c«ng t¸c th­ ký cho gi¸m ®èc. TiÕp nhËn c¸c giÊy tê, tµi liÖu ®Õn c«ng ty vµ c«ng ty göi ®i §¶m b¶o an ninh, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Phßng s¶n xuÊt Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô C¸c c¸n bé kü thuËt chuyªn ngµnh cã nhiÖm vô nghiªn cøu ®­a ra c¸c chØ tiªu, th«ng sè kü thuËt vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty. Nghiªn cøu c¸c h×nh thøc mÉu m·, c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Ó th­êng xuyªn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, thay ®æi mÉu m· vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm. Theo dâi vµ lËp kÕ ho¹ch dù trï l­îng nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. B¶o ®¶m an toµn, lËp b¸o c¸o vÒ sè l­îng vËt t­ nhËp vµo vµ xuÊt ra hµng th¸ng, quý, n¨m. Gi¸m s¸t s¶n xuÊt. Tr×nh ph­¬ng ¸n thay ®æi, lùa chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ sö dông. Gi¸m s¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. B¶o d­ìng ®Þnh kú, söa ch÷a kh¾c phôc kÞp thêi c¸c sù cè cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. IV. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty: 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: §Ó thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô, yªu cÇu ®Çu tiªn ®èi víi c¸c bé m¸y kÕ to¸n lµ ph¶i ®­îc tæ chøc tèt, c¬ cÊu gän nhÑ, hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n- tµi vô. Nh©n viªn phßng kÕ to¸n tµi vô gåm 12 ng­êi ®­îc chia thµnh c¸c bé phËn ®Ó thùc hiÖn c¸c phÇn hµnh riªng, nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c bé phËn nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng: Cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t mäi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, ®«n ®èc c¸c bé phËn kÕ to¸n chÊp hµnh ®óng ®¾n c¸c quy ®Þnh, chÕ ®é kÕ to¸n nhµ n­íc ban hµnh . KÕ to¸n tr­ëng còng lµ ng­êi cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n cho gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan h÷u quan ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ c¸c sè liÖu ®· cung cÊp. ChÞu tr¸ch nhiÖm kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m vµ tæ chøc ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Ó rót kinh nghiÖm cho c¸c n¨m sau. Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n gi¸ thµnh : Cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc khi kÕ to¸n tr­ëng ®i v¾ng ®ång thêi lµ ng­êi th­c hiÖn c«ng viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Phã phßng tµi vô phô tr¸ch kÕ to¸n tiªu thô: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈmvµ qu¶n lý c«ng nî. KÕ to¸n tæng hîp vµ thuÕ: Cã tr¸ch nhiÖm lµm b¸o c¸o kÕ ho¹ch lËp sæ c¸i, tæng hîp c¸c sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c bé phËn ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trong c«ng ty theo ®Þnh kú, kÕ to¸n thuÕ VAT & TNDN ®Ó b¸o c¸o nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan h÷u quan. KÕ to¸n TSC§: Cã nhiÖm vô theo dâi vµ gi¸m s¸t sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m TSC§ vµ tÝnh to¸n khÊu hao TSC§ trong c«ng ty theo chÕ ®é ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p sö dông, thanh lý cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Theo dâi tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng , tiÒn th­ëng, c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ vµ thanh to¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n vËt t­: H¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, gia c«ng chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu. KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm: Cã nhiÖm vô tæ chøc theo dâi ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm trªn c¸c mÆt hiÖn vËt còng nh­ gi¸ trÞ. Theo dâi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho kÕ to¸n tæng hîp. · KÕ to¸n tiÒn mÆt: Theo dâi sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m tiÒn mÆt cã t¹i quü cña DN, gi¸m s¸t c¸c nghiÖp vô thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. · Thñ quü ( 2 ng­êi ): Cã tr¸ch nhiÖm thu chi tiÒn mÆt, b¶o qu¶n tiÒn mÆt t¹i quü cña c«ng ty. · KÕ to¸n c«ng nî vµ thanh to¸n ng©n hµng: Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî vµ t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî víi c¸c nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng, phô tr¸ch viÖc vay tr¶ víi ng©n hµng. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®­îc chuyªn m«n ho¸ theo c«ng viÖc, ®ång thêi còng cã kÕ ho¹ch ®èi chiÕu sè liÖu víi nhau ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt, cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kª to¸n cña c«ng ty nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kiªm kÕ to¸n gi¸ thµnh Phã phßng phô tr¸ch kÕ to¸n tiªu thô Thñ quü KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n ng©n hµng vµ c«ng nî KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n tæng hîp vµ thuÕ S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: HiÖn nay, c«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, tÝnh gi¸ hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh phßng tµi vô cã tr¸ch nhiÖm lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nh­: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Víi h×nh thøc sæ NhËt ký chung, c«ng ty sö dông c¸c lo¹i sæ nh­: Sæ nhËt ký chung, sæ c¸i, c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ ®· trang bÞ hÖ thèng m¸y vi tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc, gãc ®é kiÓm tra sè liÖu, lËp vµ in c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh.Víi viÖc sö dông ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n nµy, tr×nh tù c«ng viÖc xö lý sè liÖu nh­ sau: Chøng tõ gèc Xö lý nghiÖp vô NhËp d÷ liÖu Vµo nhËt ký chung Vµo sæ c¸i C¸c sæ chi tiÕt, b¸o c¸o B¶ng C§KT B¸o c¸o tµi chÝnh In vµ l­u tr÷ Kho¸ sæ chuyÓn sang kú -C¸c chøng tõ gèc bao gåm: PhiÕu nhËp kho , phiÕu xuÊt kho thµnh phÈm, phiÕu xuÊt bao gåm ho¸ ®¬n b¸n hµng GTGT, phiÕu xuÊt kho néi bé, xuÊt kho s¶n phÈm khuyÕn m¹i. -Khi xö lý nghiÖp vô thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ nhËp xuÊt ®Ó më thÎ kho. -Kh©u nhËp d÷ liÖu ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng tµi vô: kÕ to¸n lÊy phiÕu nhËp xuÊt ®Ó nhËp vµo m¸y. + Khi nhËp th× nhËp l­îng ® m¸y sÏ tù tÝnh gi¸ +Khi xuÊt, nÕu xuÊt vÒ l­îng® m¸y sÏ ®Þnh kho¶n lu«n cho tõng ®èi t­îng. VD: Doang thu b¸n thµnh phÈm: Nî TK 131 Cã TK 511.2 Cã TK 333.1 Doanh thu hµng xuÊt khÈu: Nî TK 131 ( thuÕ xuÊt =0) Cã TK 511.4 Khi xuÊt s¶n phÈm ®Ó chµo hµng qu¶ng c¸o ®Þnh kho¶n vµo TK641. Khi xuÊt san phÈm ®Ó tiÕp kh¸ch , ®Þnh kho¶n vµo TK642 +Khi d÷ liÖu ®­îc nhËp xong , nÕu muèn vµo sæ theo yªu cÇu chØ cÇn Ên vµo nh÷ng nót biÓu t­îng ®· ®­îc t¹o s½n, m¸y sÏ tù vµo sæ. Cuèi th¸ng hoÆc cuèi niªn ®é , theo yªu cÇu m¸y sÏ in ra c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt. PHÇN II. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s«c«la bØ. I. KÕ to¸n thµnh phÈm xuÊt kho vµ gi¸ vèn hµng b¸n: 1. KÕ to¸n thµnh phÈm xuÊt kho HiÖn nay, c«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ cho hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn cña sè thµnh phÈm tån kho ®Çu kú vµ thµnh phÈm nhËp kho trong kú. - §Ó xuÊt b¸n thµnh phÈm, phßng kÕ ho¹ch – vËt t­ sÏ lËp ho¸ ®¬n GTGT theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Chøng tõ gåm 3 liªn: -Liªn mét l­u t¹i quyÓn gèc -Liªn hai giao cho kh¸ch hµng -Liªn ba thñ kho gi÷ sau ®ã chuyÓn qua phßng kÕ to¸n - Sau khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n GTGT ng­êi mua ®Õn phßng kÕ to¸n viÕt phiÕu thu vµ nép tiÒn cho thñ quü sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT. PhiÕu thu gåm 2 liªn: -Mét liªn l­u t¹i phßng -Mét liªn giao cho thñ quü ®Ó thu tiÒn. -T¹i kho, thñ kho xuÊt thµnh phÈm c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gåm : ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu vµ sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån thµnh phÈm theo sè l­îng v× gi¸ trÞ ®Õn cuèi th¸ng míi cã - T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt thµnh phÈm ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån thµnh phÈm. Sæ chi tiÕt ®­îc më cho tõng ®èi t­îng; TrÝch sæ chi tiÕt Sæ chi tiÕt thµnh phÈm Th¸ng 10 / 2000 Tªn thµnh phÈm : KÑo cøng socola s÷a Tån §K: SL 1000 _ ST 15.500 Tån CK : SL 1930 _ ST 29.915 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Nî TK Cã §¬n gi¸ NhËp trong kú XuÊt trong kú Sè Ngµy SL ST SL ST 62936 62937 29 15/10 15/10 16/10 H­¬ng mua kÑo Thoa mua kÑo NhËp thµnh phÈm ----- 632 632 155 155 155 154 15,5 15,5 15,5 500 7750 225 700 3487,5 10850 Céng 3500 54250 2570 39835 Cét gi¸ trÞ thµnh phÈm xuÊt kho trong kú ®Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n míi cã gi¸ trÞ ®Ó ph¶n ¸nh. Trong kú khi h¹ch to¸n kÕ to¸n chØ ®Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vÒ mÆt sè l­îng. C«ng ty tÝnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn nªn sè liÖu ë cét ST ®Õn cuèi kú míi cã vµ tÝnh theo c«ng thøc tÝnh gi¸ cña ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Cô thÓ lµ: TÝnh gi¸ kÑo hµng tån kho §¬n gi¸ b×nh qu©n hµng xuÊt kho = TrÞ gi¸ thùc tÕ kÑo xuÊt kho: 2570 ´ 15,5 = 39.835 TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng tån kho: 15.500 + 54.250 – 39.835 = 29.915 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n: §Ó ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n, kÕ to¸n sö dông sæ c¸i TK 632, sæ c¸i TK 155 T¹i kho: Thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng GTGT, më thÎ kho vµ xuÊt thµnh phÈm theo yªu cÇu, sau ®ã ho¸ ®¬n ®­îc nép l¹i cho phßng tµi vô. T¹i phßng kÕ to¸n: Sau khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n tõ d­íi nép lªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 632 Cã TK 155 TrÝch NhËt ký chung NhËt ký chung Th¸ng 10 / 2000 §¬n vÞ tÝnh 1000 ® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Nî TK Cã Sè tiÒn Sè Ngµy 62910 62911 …… 62936 62937 62938 …. 97 192 193 1 1 15 15 16 …. 18 30 30 Cöa hµng sè 7 §¹i lý sè 5 ….. H­¬ng mua kÑo Thoa mua Bét canh Hïng mua b¸nh …… Thµnh phÈm nhËp kho …… §¹i lý tr¶ tiÒn hµng Cöa hµng dÞch vô mua hµng 632 632 632 632 632 155 632 632 155 155 155 155 155 154 155 155 3.864,8 8.816,0 ……. 7.268,15 2550,0 1926,5 …… 2691,0 6.218 28.176 Céng cuèi trang 29.578,9 Luü kÕ ®Çu sæ 362.146,58 Trªn thùc tÕ khi nhËp sè liÖu vµo m¸y, kÕ to¸n chØ ghi c¸c ®Þnh kho¶n, cßn sè tiÒn ®Õn cuèi th¸ng khi cã sè liÖu do kÕ to¸n gi¸ thµnh cung cÊp th× míi tÝnh ®­îc trÞ gi¸ thµnh phÈm ®Ó ghi sæ Sè liÖu tõ NhËt ký chung ë cét sè tiÒn sÏ ®­îc chuyÓn vµo c¸c sæ c¸i TK cã liªn quan: TK 155, TK632… TrÝch sæ c¸i TK 155 Sæ c¸i tk 155 Th¸ng 10 – 2000 §¬n vÞ tÝnh 1000 ® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 62910 62911 …. 1 1 …. Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n …… 632 632 3.864,8 8.816,0 Céng ®èi øng 3.750.000 62936 62937 62938 97 15 15 16 18 Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n ….. Thµnh phÈm nhËp kho ……… 632 632 632 154 2691,0 7.268,15 2.550,0 1.926,5 Céng ®èi øng 2.918.575 6300 63001 21 23 XuÊt TP cho ®¹i lý XuÊt TP cho ®¹i lý ……. 632 632 18.866,0 8.790,0 Céng ®èi øng 3.085.250 Céng ph¸t sinh 11.701.380 9.573.600 D­ cuèi kú 609.155 D­ ®Çu kú 2.736.936 II. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng. 1. Tr­êng hîp b¸n thanh to¸n ngay: Khi ph¸t sinh doanh thu, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng GTGT ( ®· trÝch ë phÇn 2.2.1 ), kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511.2 Cã TK 333.1 TrÝch NhËt ký chung: NhËt ký chung Th¸ng 10 – 2000 §¬n vÞ tÝnh 1000 ® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Nî TK Cã Sè tiÒn Sè Ngµy 62910 62910 62911 62911 ….. 62936 62936 62937 62937 62938 62938 1 1 1 1 15 15 15 15 16 16 Cöa hµng sè 7 Cöa hµng sè 7 §¹i lý sè 5 §¹i lý sè 5 ……… H­¬ng mua kÑo H­¬ng mua kÑo Thoa mua hµng Thoa mua hµng Hïng mua hµng Hïng mua hµng ……… 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 511.2 333.1 511.2 333.1 511.2 333.1 511.2 333.1 511.2 333.1 4.728,8 472,88 9.826,6 982,66 …… 8.390,25 839,025 10.925,0 1.092,5 17.806,1 1.780,61 …… Céng cuèi trang 322.828,0 Luü kÕ ®Çu sæ 18.736.922,0 Khi ph¶n ¸nh xong vµo NhËt ký chung, kÕ to¸n sÏ chuyÓn c¸c sè liÖu vµo sæ c¸i cã liªn quan. TrÝch sæ c¸i TK 511.2 Sæ c¸i tk 511.2 Th¸ng 10 –2000 §¬n vÞ tÝnh 1000 ® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 62910 62911 ….. 1 1 Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng …. 111.1111.1 4.728,8 9.826,6 Céng ®èi øng 2.985.400 62936 62937 62938 ….. 15 15 16 Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng …… 111.1 111.1 111.1 8.390,25 10.925,0 17.806,1 Céng ®èi øng 6.286.000 …. 231 232 30 30 ….. §¹i lý sè 12 tr¶ tiÒn B/canh Cöa hµng dÞch vô nép tiÒn 111.1 111.1 3.500.000 2.253.500 Céng ®èi øng 9.254.900 31 31 31 K/chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n K/chuyÓn hµng b¸n tr¶ l¹i K/chuyÓn DTT 532 531 911 321.000 271.300 16.404.000 Céng ph¸t sinh 18.526.300 2. Tr­êng hîp b¸n tr¶ chËm: Nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ tr­êng hîp kh¸ch hµng mua chÞu. NÕu kh¸ch hµng mua chÞu s¶n phÈm ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ thªm ch÷ ký cña gi¸m ®èc trªn chøng tõ. Ngoµi viÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµo tµi kho¶n 131, kÕ to¸n cßn vµo sæ theo dâi tr¶ chËm tøc lµ sæ chi tiÕt ®èi t­îng thanh to¸n. HiÖn nay c«ng ty cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng ®­îc më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi vµ ®· ®­îc m· ho¸. TrÝch sæ chi tiÕt ®èi t­îng thanh to¸n: Sæ chi tiªt ®èi t­îng thanh to¸n Th¸ng 10 – 2000 C«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ M· ®èi t­îng: K 0019 Tªn ®èi t­îng: C«ng ty n«ng s¶n thùc phÈm Thanh Ho¸ Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TiÒn Nî TiÒn Cã 10/10/2000 12/10/200 14/10/2000 22/10/2000 27/10/2000 30/10/2000 5 13 17 19 20 24 K 0019 mua bét canh K 0019 tr¶ nî K 0019 mua kÑo K 0019 mua b¸nh K 0019 tr¶ nî K 0019 mua bét canh 218.000 2.380.000 390.000 1.200.000 800.000 657.000 Céng ph¸t sinh 2.598.000 3.047.000 D­ ®Çu kú D­ cuèi kú 500.000 51.000 §¹i diÖn kh¸ch hµng KÕ to¸n tr­ëng KÕto¸n C«ng ty III. KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua: Khi hµng xuÊt b¸n, tøc lµ s¶n phÈm ®­îc tiªu thô th× doanh nghiÖp mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè s¶n phÈm ®ã, ®ång thêi thu vÒ hoÆc sÏ thu vÒ mét kho¶n tiÒn cã thÓ lµ tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n cho c«ng ty. NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phßng kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT mµ phßng kÕ ho¹ch ®· lËp ®Ó viÕt phiÕu thu, kh¸ch hµng cã nhiÖm vô ph¶i nép ®óng sè tiÒn ®· viÕt trªn phiÕu thu cho kÕ to¸n quü , sau ®ã míi ®­îc nhËn hµng. NÕu thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n th× tiÒn sÏ chuyÓn vµo tµi kho¶n cña C«ng ty ®· ®­îc më t¹i c¸c ng©n hµng. Tr­êng hîp tiÒn ch­a vÒ ngay th× chØ víi kh¸ch quen míi ®­îc nhËn hµng,, cßn ®èi víi kh¸ch v·ng lai th× ngoµi c¸c thñ tôc trªn kh¸ch cßn ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¶i cã ch÷ ký cña gi¸m ®èc C«ng ty trªn chøng tõ, ®ång thêi kh¸ch hµng cßn ph¶i ký x¸c nhËn míi ®­îc nhËn hµng. Tr­êng hîp thanh to¸n ngay: Thanh to¸n ngay cã thÓ b¾ng tiÒn mÆt hoÆc b»ng chuyÓn kho¶n, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n do phßng KH- VT lËp, phßng kÕ to¸n sÏ viÕt phiÕu thu, kÕ to¸n quü c¨n cø vµo phiÕu thu thu ®ñ sè tiÒn trªn phiÕu thu th× kh¸ch hµng míi ®­îc nhËn hµng Tr­êng hîp thanh to¸n sau: Kh¸ch hµng mua hµng víi ph­¬ng thøc thanh to¸n sau sÏ ph¶i lµm c¸c thñ tôc nh­ ®èi víi ph­¬ng thøc thanh to¸n ngay. Ngoµi ra kÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tr¶ chËm cña kh¸ch hµng. TrÝch sæ chi tiÕt ®èi t­îng thanh to¸n ( ®· trÝch phÇn 2.2.2) IV. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kh¸c cã liªn quan. KÕ to¸n thuÕ GTGT: ChuyÓn sang n¨m 1999, do Nhµ n­íc ¸p dông lo¹i thuÕ míi lµ thuÕ GTGT, C«ng ty ¸p dông c¸ch tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ GTGT trong qu¸ tr×nh tiªu thô, ®­îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 333.1 – ThuÕ GTGT ph¶i nép. Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô vÒ tiªu thô, ®Ó tÝnh thuÕ GTGT kÕ to¸n lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra dùa trªn c¬ së c¸c sæ chi tiÕt vµ tæng hîp h¹ch to¸n doanh thu vµ doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i trong kú. TrÝch b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸,dÞch vô b¸n ra B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra Th¸ng 10 – 2000 Tªn c¬ së: C«ng ty cæ phÇn s«c«la BØ M· sè : 0100114184 §Þa chØ : 57 Ph­¬ng Mai – §èng §a– Hµ Néi Chøng tõ DiÔn gi¶i Doanh sè b¸n ( ch­a thuÕ) ThuÕ GTGT (10 %) Ghi chó Sè Ngµy 62910 62911 … 62936 62937 62938 … 231 232 … 1 1 15 15 16 30 30 Cöa hµng sè 7 §¹i lý sè 5 …. Bïi DiÖu H­¬ng- T.Quang Ph¹m Kim Thoa- Hµ Néi M¹nh Hïng - Hµ Néi …. §¹i lý sè 12 Cöa hµng dÞch vô …. 4.728,8 9.826,6 8.390,25 10.925,0 17.806,1 3.500.000 2.253.500 472,88 982,66 839,025 1.092,5 1.780,61 350.000 225.350 Tæng céng 18.526.300 1.852.630 2. KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n: H¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n trong tr­êng hîp C«ng ty quyÕt ®Þnh gi¶m gi¸ b¸n cña c¸c s¶n phÈm mµ c¸c ®¹i lý, cöa hµng, dÞch vô vÉn ch­a b¸n hÕt c¸c s¶n phÈm ®· nhËn tõ tr­íc. Khi muèn gi¶m gi¸ hµng b¸n bªn mua lµm ®¬n xin gi¶m gi¸ vµ cã sù ®ång ý cña gi¸m ®èc ký duyÖt, kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã sÏ trõ vµo c¸c kho¶n ph¶i thu cña bªn mua. Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô gi¶m gi¸, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung, theo ®Þnh kho¶n Nî TK 532 Nî TK 333 Cã TK 111,131 C¨n cø vµo NhËt ký chung, kÕ to¸n sÏ chuyÓn c¸c sè liÖu cã liªn quan vµo sæ c¸i tµi kho¶n 532 3. KÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Tr­êng hîp s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng, sai quy c¸ch, chñng lo¹i… kh¸ch hµng sÏ c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ ®Ò nghÞ tr¶ l¹i sè hµng ®ã cho C«ng ty. Khi ®ã thñ kho nhËn l¹i hµng, kh¸ch hµng tr¶ l¹i ho¸ ®¬n, kÕ to¸n ph¶i viÕt phiÕu chi tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch hµng ®Ó gi¸m ®èc ký duyÖt. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n sau råi chuyÓn vµo sæ c¸i tµi kho¶n 531; Nî TK 531 Nî TK 333.1 Cã TK 111,131 V. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn qóa tr×nh tiªu thô ph¸t sinh ë c¸c kh©u vËn chuyÓn, bèc dì, qu¶ng c¸o…. Chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty bao gåm c¸c kho¶n nh­ chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÒn l­¬ng nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ vËn chuyÓn… Khi ph¸t sinh nh÷ng chi phÝ trªn, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®Ó ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung tõ ®ã sè liÖu chuyÓn vµo sæ c¸i TK 641 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cã nhiÒu kho¶n chi phÝ qu¶n lý nh­: l­¬ng, bao cÊp, b¶o hiÓm, nép thuÕ vèn, thuÕ nhµ ®Êt… Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t­¬ng tù nh­ chi phÝ b¸n hµng. VI. KÕ to¸n kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm Cuèi th¸ng sau khi ®· h¹ch to¸n xong ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt doanh thu, gi¸ vèn, còng nh­ c¸c kho¶n chi phÝ, c¸c kho¶n gi¶n trõ, kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. C¸c chØ tiªu ®Ó h¹ch to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kÕt qu¶ ®­îc tæng hîp trªn sæ c¸i TK 632, TK 511.2, TK 641, TK 642. C¸c bót to¸n kÕt chuyÓn ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng, do kÕ to¸n tiÕn hµnh tay, cô thÓ nh­ sau: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 911 Cã TK 632 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Nî TK 511.2 Cã TK 911 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 911 Cã TK 641 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 911 Cã TK 642 KÕt chuyÓn thùc l·i: Nî TK 911 Cã TK 421 C¨n cø vµo c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i TK 911 Môc lôc Lêi nãi ®Çu. PhÇn 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn S«c«la BØ 1 I. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1 II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2 III. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty 3 IV. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 5 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 5 ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông 7 PhÇn II. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn S«c«la BØ. 10 I. KÕ to¸n thµnh phÈm xuÊt kho vµ gi¸ vèn hµng b¸n 10 1. KÕ to¸n thµnh phÈm xuÊt kho 10 2. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 12 II. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng 14 1. Tr­êng hîp thanh to¸n ngay 14 2. Tr­êng hîp b¸n tr¶ chËm 15 III. KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua 16 Tr­êng hîp thanh to¸n ngay 17 Tr­êng hîp thanh to¸n sau 17 IV. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kh¸c cã liªn quan 17 KÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 17 KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n 18 KÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 19 V. KÕ to¸n chÞ phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 19 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng 19 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 19 VI. KÕ to¸n kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ.DOC
Luận văn liên quan