Báo cáo Thực tập tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội

Lời mở đầu Trong giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí điều tiết của Nhà nước như hiện nay, nền kinh tế nước ta có nhiều bước phát triển đáng kể. Đóng góp vào sự phát triển ấy là toàn bộ các ngành trong nền kinh tế quốc dân trong đó ta không thể không kể đến sự đóng góp của ngành công nghiệp - một ngành trong thời gian gấn đây có sự tăng trưởng khá mạnh (bên cạnh ngành công nghiệp dịch vụ). Kết thúc quý I - 2002, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt 60.733 tỷ đồng, tăng 13.8% so với cùng kỳ năm 2001, trong đó khu vực quốc doanh Trung ương tăng 11.5% (riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng 10.8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12% ,khu vực tư nhân tăng 21.5%. Các sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao gồm: điện (13.4%), than (24%), thép (17%) .). Đây là những ngành công nghiệp mũi nhọn mà các doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Đặc biệt là ngành thép - một ngành công nghiệp được coi là non trẻ của Việt Nam thì để có được tốc độ tăng trưởng như vậy các doanh nghiệp trong ngành đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn từ lúc còn hoạt động trong cơ chế bao cấp đã khó khăn cho đến khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường lại càng khó khăn do không còn nhận được sự bao cấp của Nhà nước về mọi mặt nữa, hơn nữa các doanh nghiệp ngoài quốc doanh lại có cơ chế hoạt động linh hoạt hơn. Vậy các doanh nghiệp này đã có cơ chế hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào để có thể đạt được sự phát triển như vậy. Qua một thời gian thực tế tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội - một doanh nghiệp thuộc khối lưu thông của Tổng công ty thép Việt Nam, em xin giới thiệu đôi nét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: những khó khăn, thuận lợi và sự đóng góp của Công ty vào kết quả của Tổng công ty thép Việt Nam nói riêng và vào nền kinh tế quốc dân nói chung Bài báo cáo này được chia làm 3phần Phần 1: Giới thiệu về Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội. Phần 2: Phân tích các hoạt động của Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội trong những năm gần đây. Phần 3: Đánh giá chung và lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệp Em hy vọng bài viết này sẽ cho chúng ta một cái nhìn khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Qua đây em xin chân thành cảm ơn Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội đặc biệt là phòng kinh doanh cùng thầy giáo Nguyễn Tài Vượng đã hết sức giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2913 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- mét ngµnh c«ng nghiÖp ®­îc coi lµ non trÎ cña ViÖt Nam th× ®Ó cã ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh ®· ph¶i v­ît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n tõ lóc cßn ho¹t ®éng trong c¬ chÕ bao cÊp ®· khã kh¨n cho ®Õn khi chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng l¹i cµng khã kh¨n do kh«ng cßn nhËn ®­îc sù bao cÊp cña Nhµ n­íc vÒ mäi mÆt n÷a, h¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh l¹i cã c¬ chÕ ho¹t ®éng linh ho¹t h¬n. VËy c¸c doanh nghiÖp nµy ®· cã c¬ chÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn nh­ vËy. Qua mét thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi - mét doanh nghiÖp thuéc khèi l­u th«ng cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam, em xin giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi vµ sù ®ãng gãp cña C«ng ty vµo kÕt qu¶ cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam nãi riªng vµ vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung Bµi b¸o c¸o nµy ®­îc chia lµm 3phÇn PhÇn 1: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi. PhÇn 2: Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. PhÇn 3: §¸nh gi¸ chung vµ lùa chän h­íng ®Ò tµi tèt nghiÖp Em hy väng bµi viÕt nµy sÏ cho chóng ta mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi ®Æc biÖt lµ phßng kinh doanh cïng thÇy gi¸o NguyÔn Tµi V­îng ®· hÕt søc gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. PhÇn I Giíi thiÖu vÒ c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty N¨m 1972, C«ng ty thu håi phÕ liÖu kim khÝ ®­íc thµnh lËp víi chøc n¨ng thu mua thÐp phÕ liÖu trong n­íc t¹o nguån cung cÊp phÕ liÖu cho viÖc nÊu luyÖn thÐp ë nhµ m¸y Gang thÐp Th¸i Nguyªn. C«ng ty thu håi thÐp phÕ liÖu lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n trùc thuéc Tæng c«ng ty kim khÝ ViÖt Nam (nay lµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam) Bé VËt t­ (nay lµ Bé C«ng nghiÖp). §Ó ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ nguån cung cÊp thÐp phÕ liÖu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, Bé VËt t­ cã quyÕt ®Þnh sè 628/VT-Q§ 10/1985 hîp nhÊt hai ®¬n vÞ c«ng ty thu håi phÕ liÖu kim khÝ vµ Trung t©m giao dÞch vËt t­ ø ®äng chËm lu©n chuyÓn thµnh C«ng ty VËt t­ thø liÖu Hµ Néi. C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty kim khÝ, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty VËt t­ thø yÕu Hµ Néi ®­îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 600/TM-TCCB cña Bé th­¬ng m¹i ngµy 28/05/1993 trùc thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam Ngµy15/04/1997 Bé C«ng nghiÖp ra QuyÕt ®Þnh sè 511/Q§-TCCB s¸t nhËp XÝ nghiÖp DÞch vô vËt t­ - lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam vµ C«ng ty vËt t­ thø liÖu Hµ Néi. Tõ ngµy 15/06/1997 ®Õn nay , C«ng ty VËt t­ thø liÖu Hµ Néi ®æi tªn thµnh C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 1022/Q§-H§QT cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty kh«ng ngõng ph¶t triÓn m¹nh mÏ, c¬ së vËt chÊt ®­îc ®Çu t­ mét c¸ch tho¶ ®¸ng phï hîp víi quy m«, ®iÒu kiÖn kinh doanh cña C«ng ty. Ph¶i tr¶i qua mét giai ®o¹n chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, bì ngì nh­ng nhê vµo sù s¸ng suèt cña ®éi ngò c©n bé c«ng nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy cïng víi låi t­ duy kinh tÕ tiÕn bé C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh ®¸p øng nhu cÇu còng ngµy cµng phong phó cña kh¸ch hµng. §Õn nay, C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bao gåm: 1.XÝ nghiÖp kinh doanh thÐp h×nh §Þa chØ : CÇu DiÔn -Tõ Liªm - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)88373322 2.XÝ nghiÖp kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ chuyªn dïng §Þa chØ: 198 - NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)8549842 3.Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh §Þa chØ: 23 - NguyÔn Th¸i B×nh - Ph­êng 4 - TP Hå ChÝ Minh §iÖn tho¹i: (84-4)8110550 4.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 1 §Þa chØ: sè 9 - Trµng TiÒn - Hoµn KiÕm - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)8254358) 5.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 2 §Þa chØ: 658 - Tr­¬ng §Þnh - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)8642674 6.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 3 §Þa chØ: ThÞ trÊn §«ng Anh - HuyÖn §«ng Anh §iÖn tho¹i: (84-4)8832284 7.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 4 §Þa chØ: 75 §­êng NguyÔn Tam Trinh - Mai §éng - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)8621646 8.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 5 §Þa chØ: ThÞ trÊn §øc Giang - Gia L©m - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)873123 9.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 6 §Þa chØ: A12 Kh­¬ng Th­îng - §ång §a - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)8523871 10.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 8 §Þa chØ: 105 §­êng Tr­êng Trinh - QuËn Thanh Xu©n - Hµ Néi §iÖn tho¹i:(84-4)8686005 11.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 9 §Þa chØ: 75 §­êng NguyÔn Tam Trinh - Mai §éng - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)8623001 12.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 12 §Þa chØ: Nhµ H2 - Nam Thanh Xu©n - Thanh Xu©n - Hµ Néi §iÖn tho¹i:(84-4)8547889 13.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 13 §Þa chØ: Hoµng Quèc ViÖt - CÇu GiÊy - Hµ Néi §iÖn tho¹i:(84-4)7544449 14.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 14 §Þa chØ: 84 - §­êng L¸ng - §èng §a - Hµ Néi §iÖn tho¹i:(84-4)7664172 15.Cöa hµng kinh doanh kim khÝ vµ vËt t­ sè 16 §Þa chØ: 296 - CÇu GiÊy - Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4)7564122 Ngoµi ra, ®Ó b¶o qu¶n, xuÊt nhËp, l­u tr÷ hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn tèt ®ång thêi nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ hµng ho¸ kinh doanh kho b·i kÕt hîp víi b¸n hµng, C«ng ty ®· thµnh lËp hai kho kim khÝ t¹i §øc Giang vµ Mai §éng Tr¶i qua 30 tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· v­ît qua mäi khã kh¨n cña c¬ chÕ, thÝch øng víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. C«ng ty lu«n chó träng ®Çu t­ v¸o c¬ së vËt chÊt kü thuËt, më réng quy m« c«ng ty, ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt vµ kinh doanh.Cïng víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, giµu kinh nghiÖm thùc tÕ vÞ thÕ cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao trªn thÞ tr­êng. N¨m 1999, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 390 ng­êi. N¨m 2000, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý còng nh­ gi¶m bít mét bé phËn lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 366 ng­êi trong ®ã cã 66 nh©n viªn qu¶n lý. C«ng ty hiÖn lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc xÕp h¹ng 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 1.2.1 Chøc n¨ng C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam v× vËy C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng sau: - Kinh doanh, b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm thÐp, vËt liÖu x©y dùng, nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt thÐp trong n­íc vµ kinh doanh thiÕt bÞ, phô tïng. - Tæ chøc dÞch vô s¶n xuÊt, cho thuª kho b·i, lµm ®¹i lý ký göi hµng ho¸ cho mét sè c«ng ty kh¸c 1.2.2 NhiÖm vô Theo sù ph©n c«ng cña Tæng c«ng ty, C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô sau: - Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n ®éc lËp d­íi sù chØ ®¹o cña c¬ quan chñ qu¶n lµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam, hµng n¨m C«ng ty ph¶i tæ chøc triÓn khai c¸c biÖn ph¸p s¶n xu©t, kinh doanh do C«ng ty x©y dùng vµ ®­îc Tæng c«ng ty duyÖt. - C«ng ty ®­îc Tæng c«ng ty cÊp vèn ho¹t ®éng, ngoµi ra C«ng ty ®­îc quyÒn huy ®éng thªm c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi nh­ vay c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, c¸c quü hç trî...®Ó b¶o ®¶m nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc sö dông vèn cña C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®óng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. - ChÊp hµnh vµ thøc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm tóc chÝnh s¸ch cña ngµnh, luËt ph¸p cña Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. - Trong mäi h×nh th¸i kinh tÕ, C«ng ty lu«n ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng s¶n xu©t kinh doanh cña m×nh, n¾m b¾t nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cho kh¸ch hµng vµ ®¹t lîi nhuËn tèi ®a. X©y dùng kÕ ho¹ch, ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty.Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch th­ëng, ph¹t c«ng minh ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. 1.2.3. C¬ cÊu tæ chøc Tr­íc kia, trong thêi kú bao cÊp, c¬ c©u tæ chøc cña C«ng ty kh¸ cång kÒnh vµ phøc t¹p ®· ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Sau khi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi theo h­íng gän nhÑ h¬n, ®¬n gi¶n h¬n.§øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc, gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c phßng nghiÖp vô. S¬ ®å : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. PG§ kinh doanh Phã gi¸m ®èc nh©n sù C¸c xÝ nghiÖp kinh doanh Phßng kinh doanh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc C«ng ty do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. Gi¸m ®èc c«ng ty l¸ ®¹i diÖn cho ph¸p nh©n cña C«ng ty ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng theo ®óng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty vÒ moÞ ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng. - Phã gi¸m ®èc do Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam bæ nhiÖm hoÆc b·i nhiÖm. Phã gi¸m ®èc ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc cña m×nh tr­íc ph¸p luËt vµ tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty. - KÕ to¸n tr­ëng do Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty thÐpViÖt Nam bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. KÕ to¸n tr­ëng gióp gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. - C¸c phßng ban chøc n¨ng: +Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: gåm tr­ëng phßng l·nh ®¹o chung, vµ c¸c phßng gióp viÖc. Phßng ®­îc biªn chÕ 14 ng­êi. Phßng cßn b¶o vÖ c«ng t¸c thanh tra, b¶o vÖ thi ®ua, qu©n sù vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh cña v¨n phßng c«ng ty. +Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: gåm tr­ëng phßngvµ phã phßng gióp viÖc.Phßng ®­îc biªn chÕ 12 ng­êi cã chøc n¨ng gióp cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n cña c«ng ty. H­íng dÉn theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n còng nh­ viÖc sö dông vèn cña C«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c«ng t¸c ghi chÐp sæ s¸ch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh toµn bé C«ng ty, kiÓm tra xÐt duyÖt b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ trøc thuéc, tæng hîp ®Ó b¸o c¸o sè liÖu toµn C«ng ty. + Phßng kinh doanh: Do tr­ëng phßng phô tr¸ch vµ c¸c phã phßng gióp viÖc. Phßng ®­îc biªn chÕ 8 nh©n viªn cã nhiÖm vô chØ ®¹o c¸c nghiÖp vô kinh doanh toµn C«ng ty, t×m hiÓu kh¶o s¸t thÞ tr­êng, tham m­u cho gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh quý vµ n¨m toµn c«ng ty. Tham m­u cho gi¸m ®èc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh, chØ ®¹o mÆt hµng kinh doanh, x¸c ®Þnh møc hµng ho¸ ®ång thêi tæ chøc tiÕp nhËn, vËn chuyÓn hµng nhËp khÈu tõ c¶ng ®Çu mèi H¶i Phßng vµ TP Hå ChÝ Minh vÒ kho C«ng ty. + C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: bao gåm : 5 xÝ nghiÖp, 6 cöa hµng, mét chi nh¸nh t¹i TP Hå ChÝ Minh, thùc hiÖn ®¬n vÞ kinh doanh c«ng ty. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ ®­îc h¹ch to¸n b¸o sè. C¸c ®¬n vÞ ®­îc quyÒn mua b¸n, quyÕt ®Þnh gi¸ mua, b¸n trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty ®­îc gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt. MÆt kh¸c c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i b¸n hµng do C«ng ty ®iÒu theo gi¸ chØ ®¹o. C«ng ty giao vèn b»ng hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ m×nh. 1.3. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty 1.3.1 Kinh doanh thÐp ThÐp kinh doanh bao gåm : thÐp tÊm , thÐp l¸, thÐp chÕ t¹o, thÐp x©y dùng, èng thÐp...§©y lµ mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty . ChÝnh v× vËy trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty lu«n t×m c¸ch x©m nhËp, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng b»ng nhiÒu biÖn ph¸p nh­ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô dÞch vô sau b¸n hµng, c¬ cÊu gi¸ b¸n hîp lý... Vµ kÕt qña lµ C«ng ty ®· cã mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng thÐp Hµ Néi §èi víi mÆt hµng thÐp nµy C«ng ty kinh doanh tõ 3 nguån hµng chÝnh: -Kinh doanh thÐp s¶n xuÊt trong n­íc: ®©y lµ mÆt hµng chñ lùc mµ C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n kinh doanh trong lÜnh vùc nµy nh­ng nhê ­u thÕ cña mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc céng víi sù nç lùc tù vËn ®éng cña C«ng ty theo c¬ chÕ míi cña Nhµ n­íc nªn trong mÊy n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vÉn ®­îc duy tr× tèt. C«ng ty ®· chó ý cñng cè m¹ng l­íi thÐp néi (chñ yÕu lµ thÐp x©y dùng) ®¶m baá cã hiÖu qu¶ vµ an toµn vèn, kh«ng ch¹y theo doanh sè. Duy tr× tèt mèi quan hÖ víi c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp ®Ó kÝ hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm. TriÓn khai kÝ hîp ®ång bao tiªu ®éc quyÒn mét sè quy c¸ch thÐp h×nh víi C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn, phèi hîp chÆt chÏ víi nhµ m¸y èng thÐp Vinapipe ®Ó bao tiªu phÇn lín s¶n phÈm èng thÐp... -Kinh doanh thÐp nhËp khÈu: nh­ thÐp tÊm, thÐp l¸, thÐp h×nh lín, thÐp tèt, ph«i thÐp. §©y lµ c¸c mÆt hµng mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt ch­a cã hiÖu qu¶. Còng nh­ thÐp nhËp khÈu thÐp s¶n xuÊt trong n­íc còng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n do Nhµ n­íc ®· xo¸ bá h¹n ng¹ch vµ c¸c t­ th­¬ng l¹i cã c¬ chÕ kinh doanh mÒm dÎo h¬n. H¬n n÷a do sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng thÐp trong n­íc vµ trªn thÕ giíi trong m©y n¨m gÇn ®©y dÉn ®Õn gi¸ thÐp lªn xuèng thÊt th­êng lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tr­íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty chØ nhËp khÈu nh÷ng l« hµng võa vµ nhá, cã kh¶ n¨ng tiªu thô nhanh vµ tÝch cùc nhËp ph«i thÐp ®Ó cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong ngµnh. 1.3.2 Kinh doanh vËt t­ C¸c mÆt hµng nµy bao gåm: phô tïng, vßng bi, xi m¨ng, c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng kh¸c.Bªn c¹nh mÆt hµng kinh doanh chÝnh lµ thÐp th× ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh theo chñ tr­¬ng cña Tæng c«ng ty, C«ng ty còng tiÕn hµnh kinh doanh c¸c mÆt hµng trªn ®Ó t¨ng thªm thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ tr¸nh g©y lç khi c¸c mÆt hµng chñ lùc cã nguy c¬ lç vèn. 1.3.3 Cho thuª kho b·i , ®¹i lý ký göi hµng ho¸ §Ó cho viÖc b¶o qu¶n, xuÊt nhËp l­u kho hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn tèt ®ång thêi nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý hµng ho¸ kinh doanh kho b·i kÕt hîp víi b¸n hµng, C«ng ty ®· thµnh lËp hai kho kim khÝ t¹i §øc Giang vµ Mai §éng. HiÖn nay, hai kho nµy ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh, lµ n¬i l­u kho hµng ho¸ cña C«ng ty nhËp tõ n­íc ngoµi vÒ, tõ c¸c nhµ m¸y trong n­íc cña Tæng c«ng ty.Bªn c¹nh viÖc cho thuª kho b·i, C«ng ty cßn nhËn lµm ®¹i lý ký göi hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu muèn giíi thiÖu s¶n phÈm cña ®¬n vÞ m×nh víi ng­êi tiªu dïng.Nhê cã c¸c ho¹t ®éng phô nµy mµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· ®­îc c¶i thiÖn thªm mét b­íc ®¸ng kÓ. Vµ còng nhê ®ã mµ t¹o cho hä niÒm tin vµo sù ®i lªn cña C«ng ty , t¹o cho hä cã ®­îc lßng say mª lµm viÖc PhÇnII Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh thÐp vËt t­ Hµ Néi nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 2.1. Giíi thiÖu s¬ bé vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty 2.1.1 Khã kh¨n kh¸ch quan Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi kinh doanh trong bèi c¶nh t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn nÒn kinh tÕ n­íc ta do ®ã còng g©y ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cïng víi khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc lµ thùc tr¹ng ngµnh thÐp ViÖt Nam. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam do ®o mäi ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. ThÞ tr­êng thÐp ViÖt Nam lu«n ë trong t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu. Nhu cÇu sö dông thÐp ngo¹i lín h¬n thÐp néi do thÐp néi chñ yÕu lµ thÐp th«ng th­êng (thÐp thanh, thÐp d©y phôc vô x©y dùng). Cïng víi thùc tr¹ng nµy lµ viÖc Nhµ n­íc bá thuÕ doanh thu chuyÓn sang ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (1/1/1999) vµ yªu cÇu ngµnh thÐp ph¶i b¸n theo gi¸ cña n¨m tr­íc ®ã coi ®ã lµ gi¸ ®· cã thuÕ gÝa trÞ gia t¨ng ®Ó æn ®Þnh thÞ tr­êng. Ngoµi ra, sù c¹nh tranh trong kinh doanh kim khÝ gi÷a c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n víi C«ng ty diÔn ra hÕt søc gay g¾t do lîi thÕ trong mua, b¸n hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi ¸p dông luËt thuÕ míi lµ nh÷ng yÕu tè g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. Ngoµi ra, viÖc Nhµ n­íc xo¸ bá h¹n ng¹ch nhËp khÈu thÐp (trõ ph«i thÐp) ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp ngoµi ngµnh nhËp khÈu thÐp æ ¹t vµ h¹ gi¸ b¸n tuú tiÖn lµm cho tèc ®é b¸n hµng cña C«ng ty ch÷ng l¹i vµ cã chiÒu h­íng gi¶m sót. 2.1.2 Khã kh¨n vÒ mÆt chñ quan Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt kh¸ch quan nªu trªn, C«ng ty cßn cã nh÷ng khã kh¨n chñ quang tån t¹i tõ tr­íc nh­: lao ®éng trong c«ng ty qu¸ ®«ng, c«ng nî khã ®ßi chiÕm tû träng lín so víi tæng sè vèn C«ng ty ®­îc giao qu¶n lý, lîi thÕ kinh doanh thÊp, søc ú cña C«ng ty vÉn cßn tån t¹i, lç luü kÕ, hµng tån kho cßn qu¸ nhiÒu. B¶ng1:KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ChØ tiªu M· sè 1999 2000 2001 2000 - 1999 (%) 2001 - 2000 (%) Tæng doanh thu 01 477581658429 621737310491 706454221611 144155652062 0.301845034 84716911120 0.136258368 a, Doanh thu b¸n 02 470799446601 588357602783 668467178559 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 0 b, Doanh thu néi bé 6782211828 33379707708 37987043012 C¸c kho¶n gi¶m trõ(04+05+06+07) 03 365769200 23836158 1156786965 + ChiÕt khÊu 05 0 - + Gi¶m gi¸ 06 72929200 - +Gi¸ b¸n bÞ tr¶ l¹i 10 292840000 23836158 1156786965 1. Doanh thu thuÇn(01-03) 11 477215889229 621713474333 705297434646 144497585104 0.302792904 83583960313 0.134441288 2. Gi¸ vèn 456821109024 597910157835 693277754681 a, Gi¸ vèn hµng b¸n 445943154557 565708925142 655292147169 b,Gi¸ vèn hµng b¸n néi bé 10877954467 32201232693 37985607512 3. Lîi tøc gép(10-11) 20 20394780205 23803316498 12019679965 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 1025093189 10040914419 11259580513 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 7353459763 4045691106 3056663132 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD(20-21-22) 30 2836227253 9716710973 -2296563680 6880483720 2.425928216 -12013274653 -1.23635196 7. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 605280171 1591249187 46509076 985969016 1.6289465 -1544740111 -0.970771972 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 3968058378 11622105078 11631889152 7654046700 1.928914842 9784074 0.00084185 9. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh(31-32) 40 -3362778207 -10030855891 -11169380076 -6668077684 1.982907368 -1138524185 0.113502197 10. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 41 780211218 780360535 1123387150 149317 0.00019138 343026615 0.439574529 11. Chi phÝ bÊt th­êng 42 147792638 423380023 889443235 275587385 1.864689532 466063212 1.100815312 12. Lîi nhuËn bÊt th­êng(41-42) 50 632418580 356980512 233943915 -275438068 -0.435531271 -123036597 -0.344659142 13. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ(30+40+50) 60 105867626 42835594 -13231999841 -63032032 -0.595385335 -13274835435 -309.9019809 14. ThuÕ thu nhËp ph¶i nép 70 15. Lîi nhuËn sau thuÕ(60-70) 80 Qua b¶ng sè liÖu trªn ®©y ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty cã chiÒu h­íng gi¶m sót.Tuy doanh thu thuÇn n¨m sau vÉn cao h¬n n¨m tr­íc nh­ng l·i gép l¹i gi¶m sót theo c¸c n¨m do ®ã mµ tû lÖ l·i gép /doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty bÞ gi¶m sót. Nguyªn nh©n g©y gi¶m sót ta ®· nãi ë trªn lµ do sù bÊt æn cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi Trong n¨m 1999 do ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè nh­ ¶nh h­ëng cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng khi b¸n hµng tån kho, do l·i vay chiÕm tû träng cao trong tæng chi phÝ vµ do sù gi¶m gi¸ nhanh cña ®ång USD nªn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cã xu h­íng gi¶m.Trong n¨m 1999 doanh thu thuÇn ®¹t478 tû, nép ng©n s¸ch 21.6 tû, lîi nhuËn ®¹t77.134 triÖu N¨m 2000, t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m t­¬ng ®èi thuËn lîi do tån kho x· héi ®èi víi hµng nhËp khÈu gi¶m xuèng, trong khi ®ã hµng tån kho cña C«ng ty cã gi¸ vèn thÊp kÕt hîp víi hµng nhËp khÈu kÞp thêi, gi¸ hîp lÝ nªn viÖc tiªu thô thÐp ®¹t kÕt qu¶ cao (c¶ doanh thu vµ lîi nhuËn). Tuy nhiªn, t×nh h×nh thÐp thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p trong thêi gian nµy. Cuèi quý IV n¨m 1999 vµ ®Çu n¨m 2000 gi¸ thÐp thÕ giíi t¨ng nhanh, b×nh qu©n kho¶ng 15- 20%, nh­ng sang ®Çu quý II n¨m 2000 ®· cã xu h­íng gi¶m vµ b¾t ®Çu gi¶m m¹nh tõ gi÷a quý II trong khi c¸c mÆt hµng thÐp tÊm, thÐp l¸ nhËp khÈu vÒ dån dËp lµm gi¸ b¸n h¹ xuèng. Ngoµi ra, viÖc khan hiÕm ngo¹i tÖ vµ tû gi¸ USD t¨ng ®· g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Sang n¨m 2001,kinh doanh cña C«ng ty cßn r¬i vµo t×nh tr¹ng lç (lç trªn 15 tû ®ång). Nguyªn nh©n chÝnh g©y lç lín chÝnh lµ do b¸n hµng tån kho n¨m 2000 chuyÓn sang. ViÖc sö dông vèn cña C«ng ty kÐm hiÖu qu¶ dÉn ®Õn chi phÝ l·i vay qu¸ lín. Cô thÓ , vèn sö dông b×nh qu©n n¨m lµ 266.9 tû ®ång, t¨ng 11% so víi n¨m 2000, trong ®ã c¸c ®¬n vÞ sö dông b×nh qu©n 109.1 tû ®ång, chiÕm 48.1% tæng vèn sö dông cña c¶ C«ng ty. Vßng quay vèn b×nh qu©n n¨m lµ 2.78 vßng, gi¶m 0.24 vßng so víi n¨m tr­íc. §Õn thêi ®iÓm31/12/2002 tæng sè vèn C«ng ty sö dông cßn gi¶m h¬n n÷a so víi cuèi n¨m 2000 (kho¶ng 10%). T×nh h×nh sö dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty nh×n chung kÐm hiÖu qu¶ h¬n so víi n¨m 2000. Trong sè 12 ®¬n vÞ chØ cã 3 ®¬n vÞ sö dông vèn kh«ng v­ît ®Þnh møc vµ ®¹t sè vßng quay vèn trong n¨m cao h¬n kÕ ho¹ch C«ng ty giao.C¸c ®¬n vÞ cßn l¹i hÇu hÕt lµ sö dông vèn v­ît ®Þnh møc, vßng quay vèn rÊt thÊp, ®iÓn h×nh lµ Cöa hµng sè 14 (sö dông vèn v­ît ®Þnh møc 135%), vßng quay vèn chØ ®¹t 3 vßng/ 7.5 vßng kÕ ho¹ch... 2.2.Ph©n tÝch ho¹t ®éng Marketing Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ n­íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× nhu cÇu cho ®Çu t­, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp còng nh­ ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt hiÖn ®¹i còng ngµy cµng lín. Nhu cÇu vÒ thÐp phôc vô cho s¶n xuÊt, x©y dùng, chÕ t¹o...còng ngµy cµng t¨ng. N¨m 2003, dù ®o¸n nhu cÇu tiªu thô thÐp c¶ n­íc kho¶ng 4.2- 4.8 triÖu tÊn, chñ yÕu lµ thÐp x©y dùng, thÐp c¸n nguéi vµ c¸n nãng. Vµ dù b¸o trong nh÷ng n¨m tíi nhu cÇu vÒ thÐp sÏ cßn t¨ng lªn. Tõ thùc tÕ nh­ trªn c«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch Marketing ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay. 2.2.1. ChÝnh s¸ch ph©n phèi:(Place) C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi mét mÆt vÉn tiªu thô c¸c s¶n phÈm thÐp cña c¸c nhµ m¸y thuéc Tæng c«ng ty giao, mÆt kh¸c c«ng ty chñ ®éng nhËp khÈu theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty mét l­îng thÐp phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty thÐp tÊm , thÐp l¸, thÐp chÕ t¹o, thÐp x©y dùng, èng thÐp... HiÖn nay, c¸c mÆt hµng thÐp nµy th× cung ®· v­ît cÇu,cßn thÐp c¸n nãng vµ thÐp c¸n nguéi ... th× ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu phÇn lín ph¶i nhËp khÈu Trong khi ®Ó ®Çu t­, x©y dùng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp c«ng nghÖ cao ®ßi hái ph¶i cã mét l­îng vèn lín mµ thiÕu vèn lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tõ x­a tíi nay). HiÖn nay, thÐp x©y dùng cung ®· v­ît cÇu, cßn thÐp c¸n nãng vµ thÐp c¸n nguéi th× l¹i ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu phÇn lín ph¶i nhËp khÈu. Cho dï míi ®©y Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam chÝnh thøc ®éng thæ x©y dùng nhµ m¸y c¸n thÐp nguéi ®Çu tiªn ë ViÖt Nam t¹i khu c«ng nghiÖp Phó Mü ( Bµ RÞa- Vòng Tµu) víi c«ng suÊt ban ®Çu lµ 205.000 tÊn/n¨m, c¬ cÊu s¶n phÈm ®a d¹ng, ®¸p øng nhu cÇu c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ gia c«ng xe « t«, xe m¸y, t«n m¹ mµu, thiÕt bÞ gia dông, trang trÝ néi thÊt th× còng ph¶i ®Õn n¨m 2004 (nÕu thi c«ng ®óng tiÕn ®é) míi cã thÓ cho ra mÎ thÐp ®Çu tiªn. Do vËy, tõ nay ®Õn ®ã, ViÖt Nam vÉn ph¶i nhËp khÈu b×nh qu©n 1.5 - 2.0 triÖu tÊn thÐp ®Æc chñng (thÐp gãc, thÐp h×nh, thÐp l¸, thÐp cacbon vµ hîp kim) Tõ thùc tÕ trªn, C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi mét mÆt vÉn tiªu thô c¸c s¶n phÈm thÐp cña c¸c nhµ m¸y thuéc Tæng c«ng ty giao, mÆt kh¸c c«ng ty chñ ®éng nhËp khÈu theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty mét l­îng thÐp phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc.Nh­ng v× lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam - mét ®¬n vÞ Nhµ n­íc cho nªn viÖc nhËp khÈu thÐp ph¶i tu©n thñ theo mét sè quy t¾c kh¸c so víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n Dù ®o¸n trong nh÷ng n¨m tíi thÞ tr­êng thÐp trong n­íc vÉn trong t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu do mét sè c¬ së s¶n xuÊt ngoµi ngµnh ®i vµo ho¹t ®éng lµm t¨ng thªm s¶n l­îng thÐp d­ thõa. C¹nh tranh trong s¶n xuÊt kinh doanh thÐp ngµy cµng gay g¾t h¬n. ThÞ tr­êng thÐp thÕ giíi cã thÓ l¹i diÔn biÕn phøc t¹p, tû gi¸ ®ång USD kh«ng æn ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty vÉn tiÕp tôc gÆp khã kh¨n do c«ng nî kh¸ lín mµ viÖc thu håi chËm...§øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· cã nhiÒu ®æi míi trong vËn hµnh kinh doanh, bé m¸y ®iÒu hµnh tËp trung thèng nhÊt vµ linh ho¹t h¬n VÒ thÞ tr­êngThÞ tr­êng lµ c¬ së quan träng ®Ó ®Ò ra ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, chÝnh v× thÕ C«ng ty vÉn tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng Hµ Néi, më réng thªm m¹ng l­íi b¸n bu«n, b¸n lÎ, tõng b­íc x©m nhËp ra thÞ tr­êng l©n cËn kh¸c nh­ H¶i D­¬ng, VÜnh Phóc...§ång thêi C«ng ty ®· chó träng c«ng t¸c ®iÒu tra, dù b¸o thÞ tr­êng ®Ó cã ®­îc mét chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi tõng thêi kú.VÒ c¬ së , trang thiÕt bÞ C«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng míi mét sè cöa hµng, ®æi míi trang thiÕt bÞ phôc vô kinh doanh.§Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho khu v¨n phßng .§ång thêi C«ng ty còng lu«n chó ý ®Çu t­ n©ng cÊp kho §øc Giang vµ Mai §éng nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n hÖ thèng kho b·i . Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh cña C«ng ty phô thuéc chÆt chÏ vµo chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam.Nhê vµo sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®· gi¶m thiÓu ®­îc mét sè khã kh¨n, b­íc ®Çu ®· cã sù ph¸t triÓn kinh doanh gãp phÇn ®¾c lùc æn ®Þnh thÞ tr­êng, ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc. Trong ®Ò ¸n ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam dù kiÕn nhu cÇu vÒ vèn cho giai ®o¹n 2001 - 2005 lµ1400 triÖu USD vµ th¬× kú 2005 - 2010 lµ 2790 triÖu USD. §©y lµ mét dù ¸n cã quy m« lín nhÊt tõ tíi nay ®Çu t­ vµo ngµnh thÐp.Vµ nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ cña Tæng c«ng ty nh­ sau: ChÝnh s¸ch vÒ nhËp khÈu thÐp Tæng c«ng ty cho phÐp c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty cã quyÒn tù m×nh trùc tiÕp nhËp khÈu thÐp. Tæng c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thñ tôc xin uû quyÒn nhËp khÈu, cung cÊp th«ng tin cËp nhËt vÒ thÞ tr­êng thÐp nhËp khÈu cho C«ng ty khi c«ng ty tham gia nhËp khÈu thÐp vµ nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt thÐp trong n­íc §èi víi thÐp th­¬ng phÈm. C¨n cø vµo kh¶ n¨ng vµ lîi thÕ cña tõng ®¬n vÞ, Tæng c«ng ty tiÕn hµnh ph©n thÞ tr­êng kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B¶ng ph©n chia thÞ tr­êng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam MiÒn B¾c MiÒn Trung MiÒn Nam 1.ThÐp tÊm th«ng dông 3.75-12 mm Kim khÝ H¶i Phßng Kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi Kim khÝ vµ VTTH miÒn Trung Kim khÝ TP Hå ChÝ Minh Kim khÝ vµ VTTH miÒn Trung 2.ThÐp tÊm th«ng dông trªn 12 mm Kim khÝ Hµ Néi Kinh doanh thÐp vµVTTB CN 3.ThÐp tÊm sai quy c¸ch Kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi Kim khÝ vµ VTTH miÒn Trung Kinh doanh thÐp vµVTTB CN 4.ThÐp l¸ Kim khÝ Hµ Néi Kim khÝ H¶i Phßng 5.ThÐp h×nh cì lín Kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi Kinh doanh thÐp vµVTTB CN 2.2.2. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng Tæng c«ng ty tiÕp tôc chØ ®¹o c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hoµ tiªu thô thÐp gi÷a s¶n xu©t vµ l­u th«ng,tiÕp tôc b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ mua hµng cña c¸c nhµ m¸y (kÓ c¶ c¸c nhµ m¸y liªn doanh) ®­îc tr¶ chËm 20 ngµy, víi khèi l­îng 300 tÊn trë lªn ®­îc chiÕt khÊu tõ 2 - 3.5% gi¸ b¸n bu«n. víi ®iÒu kiÖn c¸c ®¬n vÞ trong khèi l­u th«ng còng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®· mua ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ Tæng c«ng ty thèng nhÊt møc gi¸ cho toµn ®¬n vÞ thuéc khèi l­u th«ng vµ nghiªm cÊm mäi tr­êng hîp b¸n ph¸ gi¸ g©y bÊt æn thÞ tr­êng vµ lµm gia t¨ng sù c¹nh tranh kh«ng cÇn thiÕt Tæng c«ng ty còng yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã chÝng s¸ch hç trî vµ ­u tiªn b¸n hµng (c¶ vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, thêi gian, ph­¬ng thøc thanh to¸n...) cho c¸c ®¬n vÞ th­¬ng m¹i trong ngµnh Tæng c«ng ty giao møc kÕ ho¹ch cung øng vÒ vèn tõ 30 - 90% (tuú tõng ®¬n vÞ) nh­ng Ýt nhÊt kh«ng d­íi 30% kÕ ho¹ch cho kinh doanh thÐp néi VÒ l©u dµi: Tæng c«ng ty chØ ®¹o vµ trùc tiÕp nhËp khÈu mét sè quy c¸ch, chñng lo¹i thÐp tÊm, thÐp l¸, ph«i thÐp.Víi c¸c mÆt hµng mµ x· héi co nhu cÇu lín , chØ nhËp khÈu khi tæng tån kho cßn ®Õn 20.000 tÊn. Uû quyÒn nhËp khÈu ®èi víi c¸c mÆt hµng cã tÝnh thêi sù khi tæng tån kho cña c«ng ty ®øng ë møc ®­îc chÊp nhËn §µo t¹o l¹i c¸n bé xuÊt nhËp khÈu vµ chuyÓn thµnh c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµo thêi ®iÓm thÝch hîp khi c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cho phÐp, c«ng ty nµy sÏ nhËp khÈu cho toµn ngµnh vÒ thiÕt bÞ, vËt t­ ,nguyªn liÖu, thÐp, c¸c mÆt hµng kinh doanh kh¸c cã thÓ sinh lêi. ChuÈn bÞ th­¬ng tr­êng xuÊt khÈu mét sè thÐp víi quy c¸ch mµ c«ng ty s¶n xuÊt ®­îc §èi víi kinh doanh thÐp trong n­íc, Tæng c«ng ty tËp trung kinh doanh hµng s¶n xuÊt trong n­íc, coi ®©y lµ môc tiªu sè mét .H×nh thµnh quy chÕ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt phôc vô kinh doanh theo h­íng thÞ tr­êng. X©y dùng hÖ thèng ®¹i lý ngµnh t¹i c¸c tØnh míi ®­îc t¸ch, khi cã nhu cÇu c¸c ®¹i lý nµy sÏ lµm d­íi h×nh thøc liªn doanh víi Së th­¬ng m¹i mét sè tØnh. 2.2.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm:( product) Tæng c«ng ty chñ tr­¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh nh»m tr¸nh ®­îc thua lç tæng thÓ nÕu mÆt hµng kinh doanh chÝnh co nguy c¬ thua lç: kinh doanh chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm sau c¸n,kinh doanh trong lÜnh vùc nhµ v¨n phßng, bÊt ®éng s¶n, ... Sù ra ®êi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· xuÊt hiÖn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ tõ ®©y diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn Tr­íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi c«ng ty chñ tr­¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh, ngoµi kinh doanh thÐp lµ chÝnh, C«ng ty cßn kinh doanh vËt t­, cho thuª kho b·i, lµm ®¹i lý ký göi hµng ho¸. Tuy nhiªn thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cña C«ng ty vÉn ch­a ®­îc tèt. Trong thêi gian tíi C«ng ty chñ tr­¬ng më réng thÞ tr­êng ra mét sè quËn, huyÖn ngo¹i thµnh vµ c¸c tØnh phô cËn nh­ H­ng Yªn, H¶i D­¬ng, VÜnh Phóc, Hµ T©y.C«ng ty còng chñ tr­¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc marketing nh»m khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng cña m×nh ®· ®­îc giao. 2.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l­¬ng 2.2.1 C¬ cÊu lao ®éng vµ chÊt l­îng lao ®éng cña c«ng ty C«ng ty hiÖn nay cã 321 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 84 ng­êi lµm viÖc t¹i v¨n phßng cßn l¹i ë c¸c cöa hµng cña c«ng ty Tæng hîp vÒ sè l­îng lao ®éng Ph©n lo¹i Sè l­îng Tû lÖ(%) Tæng sè lao ®éng 321 100% I. theo giíi tÝnh Nam 180 56 N÷ 141 44 2. Theo tr×nh ®é -§¹i häc 140 44 -Trung cÊp 100 31 - Lao ®éng phæ th«ng 81 25 II. ®é tuæi lao ®éng Tõ 40 trá xuèng 50 0.155763 -tõ 41 ®Õn 50 175 0.545171 Tõ 51 trë lªn 96 0.299065 2.2.2 . Thêi gian sö dông lao ®éng: Thêi gian lµm viÖc lµ ®é dµi lµm viÖc ®­îc quy ®Þnh trong ®ã ng­êi lao ®éng ph¶i b¶o ®¶m ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao.C«ng ty ¸p dông luËt lao ®éng míi. CBNV trong c«ng ty lµm viÖc 5 ngµy trong mét tuÇn. Thêi gian lµm viÖc trong ngµy lµ buæi s¸ng b¾t ®Çu tõ 7h 30 ®Õn 11h30 vµ buæi chiÒu b¾t ®Çu tõ 1h kÕt thóc lóc 5h Nh­ vËy : + Sè ngµy theo lich lµ :365 ngµy + Ngµy lÔ vµ cuèi tuÇn lµ:112 ngµy Thêi gian lµm viÖc kÕ ho¹ch cña CBCNV c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: åTG= (åL§*8h)*253ngµy -åTgn b¶ng sè liÖu sö dông lao ®éng n¨m 2001 ChØ tiªu TlÞch TchÕ ®é T nghØ phÐp T cã Ých Sè thêi gian lµm KH(h) 992800 829600 32640 796960 Sè thêi gian lµm viÖc TT(h) 992800 829600 24664 804936 2.2.3. C¸ch x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng: §¬n gi¸ l­¬ng lµ sè tiÒn tra cho ng­êi lao ®éng khi thùc hiÖn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nhÊt ®Þnh víi chÊt l­îng x¸c ®Þnh. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së møc lao ®éng trung b×nh tiªn tiÕn vµ c¸c th«ng sè tiÒn l­¬ng do nhµ n­íc quy ®Þnh. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ, møc lao ®éng thay ®æi vµ c¸c th«ng sè tiÒn l­¬ng thay ®æi th× ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng sÏ thay ®æi theo. HiÖn nay c«ng ty x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu: §g= trong ®ã: Vkh: tæng quü l­¬ng theo kÕ ho¹ch Tkh: Tæng doanh thu kÕ ho¹ch 2.2.3. Tæng quü l­¬ng 2.2.3.1 Kh¸i niÖm vµ thµnh phÇn tæng quü l­¬ng Tæng quü l­¬ng hay cßn gäi lµ quü l­¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÓn l­¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®énglµm viÖc. Phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng thêi kú cña doanh nghiÖp. Hay nãi c¸c kh¸c ®i, tæng quü l­¬ng lµ toµn bé tiÒn l­¬ng cña doanh nghiÖp dïng ®Ó tr¶ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông. Quü l­¬ng cña doanh nghiÖp cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc sau. -Theo tÝnh kÕ ho¹ch: quü l­¬ng kÕ ho¹ch vµ quü l­¬ng thùc hiÖn. Quü l­¬ng theo kÕ ho¹ch lµ tæng sè tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh vµ thêi ®iÓm ®Çu kú kÕ ho¹ch. nã ®­îc tÝnh theo cÊp bËc, theo c¸c kho¶n phô cÊp ®­îc quy ®Þnh vµ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ giao cho doanh nghiÖp. Quü l­¬ng thùc hiÖn lµ tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ®· thùc hiÖn trong kú, ®­îc tÝnh theo s¶n l­îng thùc tÕ ®· thùc hiÖn, trong ®ã c¸c kho¶n kh«ng ®­îc dù kiÕn trong khi lËp kÕ ho¹ch, c¸c kho¶n nµy th­êng lµ do ph¸t sinh, hoÆc thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp... - Theo ®èi t­îng h­ëng: quü l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ quü l­¬ng cña c«ng nh©n viªn kh¸c trong doanh nghiÖp. - Theo tÝnh chÊt chÝnh phô: quü l­¬ng l­¬ng chÝnh vµ quü l­¬ng bæ sung Quü l­¬ng chÝnh bao gåm sè tiÒn l­¬ng theo thêi gian. TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm vµ c¸c kho¶n phô cÊp ®­îc tÝnh theo l­¬ng ®Ó tr¶ cho tÊt c¶ CBCNV trong doanh nghiÖp. Quü l­¬ng phô b¶o gåm sè tiÒn tr¶ cho CBCNV cña doanh nghiÖp trong thêi gian nghØ viÖc theo chÕ ®é nh­ :lÔ, tÕt, phÐp n¨m... hoÆc nghØ v× lý do bÊt th­êng kh¸c. Tæng quü l­¬ng cña doanh nghiÖp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Tæng quü l­¬ng thùc tÕ= Tæng doanh thu thùc tÕ* T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn c«ng ty ChØ tiªu 1999 2000 2001 1. Tæng quü l­¬ng 1911176876 2262989270 2450694203 2. TiÒn l­¬ng 1911176876 2262989270 2450694203 3. Tæng thu nhËp 1911176876 2262989270 2450694203 4. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1 th¸ng 4900453 522389 557990 5. Thu nhËp b×nh qu©n 1 th¸ng 4900453 522389 557990 Ta thÊy tæng quü l­¬ng cña doanh nghiÖp n¨m sau t¨ng so víi n¨m tr­íc. Thu nhËp cña c«ng nh©n viªn t¨ng lªn. 2.5.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc kü thuËt cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Æc biÖt lµ m¸y mäc thiÕt bÞ s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm... Bëi v× vËy, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó cã biÖn ph¸p sö dông triÖt ®Ó vÒ sè l­îng, thêi gian vµ c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i, mçi lo¹i cã vai trß vµ vÞ trÝ kh¸c nhau ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Chóng th­êng xuyªn biÕn ®éng vÒ quy m«, kÕt cÊu vµ t×nh tr¹ng kü thuËt. B¶ng t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh Nhãm TSC§ chØ tiªu Tæng céng I. Nguyªn gi¸TSC§ 1. Sè d­ ®Çu kú 17325985775 2. Sè t¨ng trong kú 36808760 trong ®ã: - Mua s¾m míi 36808760 - X©y dùng míi 3. Sè gi¶m trong kú trong ®ã: - thanh lý - Nh­îng b¸n 4. Sè cuèi kú 17362795535 trong ®ã: - Ch­a sö dông - §· khÊu hao hÕt 519503811 - Chê thanh lý II. Gi¸ trÞ ®· hao mßn 1. §Çu kú 5098023287 2. T¨ng trong kú 649146197 3. Gi¶m trong kú 4. Sè cuèi kú 5747169484 III. Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. §Çu kú 12227963488 2. Cuèi kú 11615626051 HÖ sè ®æi míiTSC§= =3.1% HÖ sè lo¹i bá TSC§= = 47% Khi tÝnh hÖ sè nµy ta thÊy ®­îc sù t¨ng gi¶m thuÇn tuý vÒ tµi s¶n cè ®Þnh,mµ ta cßn biÕt ®­îc tiÕn bé kü thuËt, t×nh h×nh ®æi míi trang thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp nhê sù so s¸nh c¸c hÖ sè gi÷a ®Çu kú vµ cuèi kú tõ ®ã ta thÊy ®­îc ph­¬ng h­¬ng ®Çu t­, ®æi míi trang thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp. HÖ sè hao mßn TSC§= =33.1% 2.6. Ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra nhiÒu lo¹i chi phÝ, gäi chung lµ chi phÝ kinh doanh. Chi phÝ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c hoa phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong mét kú kinh doanh nhÊt ®Þnh. Thuéc chi phÝ kinh doanh bao gåm niÒu lo¹i, cã vÞ trÝ, c«ng dông kh¸c nhau trong kinh doanh. Bëi vËy, ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý, sö dông h¹ch to¸n, chi phÝ kinh doanh th­êng ®­îc ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung kinh tÕ(chia chi phÝ thµnh c¸c yªó tè chi phÝ kh¸c nhau), ph©n lo¹i chi phÝ theo c«ng dông, møc ph©n bæ vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh(chia chi phÝ thµnh c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh), ph©n chi phÝ theo chøc n¨ng trong kinh doanh( chia chi phÝ theo chøc n¨ng s¶n xuÊt, tiªu thô, qu¶n lý) theo quan hÖ víi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh ( chia chi phÝ thµnh biÕn phÝ ®Þnh phÝ...). G¾n liÒn víi chi phÝ kinh doanh lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã thÓ nãi, chi phÝ vµ gi¸ thµnh lµ 2 mÆt kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ ph¶n ¸nh mÆt hao phÝ, cßn gi¸ thµnh ph¶n ¸nh mÆt kÕt qu¶. Thùc chÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn khèi l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. C¨n cø vµo nguån sè liÒu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh, chØ tiªu gi¸ thµnh ®­îc chi thµnh gi¸ thµnh kÕ hoach, gi¸ thµnh ®Þnh møc vµ gi¸ thµnh thùc tÕ. MÆt kh¸c, tuú thuéc vµo ph¹m vi tËp hîp chi phÝ, chØ tiªu gi¸ thµnh cßn ®­îc chi thµnh gi¸ thµnh c«ng x­ëng. Cã thÓ nãi, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu chÊt l­îng ph¶n ¸nh vµ ®o l­êng hiÖu qu¶ kinh doanh ®ång thêi, chØ tiªu gi¸ thµnh cßn gi÷ chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra vÒ chi phÝ, gióp cho ng­êi qu¶n lý cã c¬ së ®Ó ®Ò ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. Muèn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c. Ph©n tÝch gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó biÕt nguyªn nh©n vµ nh©n tè lµm cho chi phÝ biÕn ®éng, ¶nh h­ëng tíi gi¸ thµnh. Tõ ®ã, ng­êi sö dông th«ng tin sÏ cã quyÕt ®Þnh qu¶n lý tèi ­u h¬n. B¶ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè YÕu tè chi phÝ 2000 2001 N¨m 2001 so víi n¨m 2000 1. Chi phÝ nh©n c«ng vµ BHXH 2402994944 2843280352 440285408 2. Chi phÝ khÊu hao TSC§ 626251772 882626082 256374310 3. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 7318834267 8207363578 888529311 4. ChÝ phÝ dông cô ®å dïng 6957296683 217157559 -6740139124 5. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 253175286 2165816074 1912640788 6. Chi phÝ kh¸c 12521332387 12521332387 Tæng céng 17558554952 26837576032 9279021080 2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®­îc biÓu hiªn d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ. Nãi c¸ch kh¸c, tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ nh÷ng quan hÖ tiÒn tÖ g¾n trùc tiÕp víi tæ chøc, huy ®éng.v.v. ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ so s¸nh sè liÖuvÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, ng­êi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, hiÓu qu¶ kinh doanh còng nh­ nh÷ng rñi ro trong t­¬ng lai, vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp. Bëi vËy, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµmôc ®Ých tèi cao vµ quan träng nhÊt cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ gióp nh÷ng ng­êi ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹nh tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. Víi sè liÖu tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta cã thÓ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp hiÖn nay nh­ sau tæng tµi s¶n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú A. T¶i s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 184693099418 211217424561 I. TiÒn 8861178863 19602831513 1. TiÒn mÆt t¹i quü 3280729936 2550846227 2. TiÒn göi ng©n hang 2080488927 17051985286 3. TiÒn ®ang chuyÓn 3500000000 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ III. C¸c kho¶n ph¶i thu 133649077074 128618093118 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 126286896868 123743872195 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 6410685945 4514384711 3. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 445941449 1324774984 4. Ph¶i thu néi bé -vèn kinh doanh -ph¶i thu néi bé kh¸c 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 505552812 785097228 6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi -1750000000 IV. Hµng tån kho 36184876772 57608251138 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 0 22690179 2. Nguyªn vËt liÖu tån kho 3. C«ng cô dông cô trong kho 10339000 10339000 4. Chi phÝ s¶n xuÊt KD dë dang 5. Thµnh phÈm tån kho 55869110 20048632 6. Hµng tån kho 36118668662 57555173327 7. Hµng göi ®i b¸n 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho V. tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 5997966709 5388248792 1. T¹m øng 1892638431 2223145982 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 820989716 777864919 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 264338562 69809641 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c­îc, ký quÜ ng¾n h¹n 3020000000 2317428250 Vi. Chi sù nghiÖp 1. Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 12227963488 11615626051 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 12227963488 11615626051 1. TSC§ h÷u h×nh 11397800925 10792588491 -Nguyªn gi¸ 16372120025 15408928785 - Gi¸ trÞ hao mßn -4974319100 -5616340294 2. TSC§ thuª tµi chÝnh - Nguyªn gi¸ -Gi¸ trÞ hoan mßn luü kÕ 3. TSC§ v« h×nh 830162563 823037560 - Nguyªn gi¸ 953866750 953866750 - Gi¸ trÞ hao mßn -123704187 -130829190 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 0 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 2. Gãp vèn liªn doanh 3. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang IV. C¸c kho¶ ký quü ký c­îc dµi h¹n Tæng tµi s¶n 196921062906 222833050612 Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ 153945808727 173739750830 I. Nî ng¾n h¹n 153945808727 173210519908 1. Vay ng¾n h¹n 87685738418 118991668980 2. Nîdµi h¹n ®Õn h¹n ph¶i tr¶ 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 44621054643 33383759291 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 3405530322 4135772487 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 784162525 8506089 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 147875367 2081563478 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 16925048590 14383847350 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 377398862 225402233 II. Nî dµi h¹n 1. Vay dµi h¹n 2. Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c 0 529230922 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 0 484882938 2. T¶i s¶n thõa chë xö lý 0 44347984 3. NhËn ký quÜ, ký c­îc dµi h¹n B. nguån vèn chñ së h÷u 42975254179 49093299782 I. Nguån vèn- quÜ 42971426983 49090972586 1. Nguån vèn kinh doanh 60766470130 60766470130 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 0 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi -17795043147 -11675497544 7. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n III. Nguèn vèn kinh phÝ, quü kh¸c 3827196 2327196 1. Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm 2. Quü khen th­ëng vµ phóc lîi quy 3827196 2327196 3. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp -Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc -Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 5. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tæng céng nguån vèn 196921062906 222833050612 Tæng sè tµi s¶n cuèi kú so víi ®Çu n¨m t¨ng thªm 25911987706 cho thÊy doanh nghiÖp cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc huy ®éng vèn trong kú. §iÒu ®ã sÏ thuËn lîi cho viÖc më réng s¶n xuÊt, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt. VÒ tû suÊt tµi trî ®Çu n¨m lµ 0.220. Cuèi kú 0.220 nh­ vËy kh¶ n¨ng tù tµi trî cho ho¹t ®éngkinh doanh cña m×nh lµ kh«ng ®æi VÒ tØ suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh ®Çu n¨m lµ 1.199728014 cuèi kú lµ 1 cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ®¬n vÞ gi¶m ( ®¬n vÞ kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n). VÒ tû suÊt thanh to¸n vèn l­u ®éng, ®Çu n¨m lµ 0.047977856 cuèi n¨m lµ 0.09280878 cho thÊy ®¬n vÞ ®· c¶i thiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña minhnÕu kÕt hîp víi chØ tiªu ®©u t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n ph¶i thu th× ®¬n vÞ cã thÓ b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n trong mét thêi gian( c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n) §èi víi tØ suÊt thanh to¸n tøc thêi cña ®¬n vÞ, ®Çu n¨m lµ 0.057560377 cuèi kú lµ 0.113173447 cho thÊy mÆc dï ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng 1 n¨m song l¹i khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî( ®Õn h¹n, qu¸ h¹n0 do l­îng tiÒn ®Çu n¨m vµ cuèi kú ®Òu qu¸ Ýt. V× thÕ doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu sao cho nhanh nhÊt nh¨m ®¸p øng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n: ChØ tiªu Kú tr­íc Kú nµy Kú nµy so vêi kú tr­íc TØ lÖ (Sè tiÒn) (Sè tiÒn) (Sè tiÒn) (%) A.TSC§ vµ §TNH 184693099418 211217424561 26524325143 0.143613 I.TiÒn 88861178863 19602831513 -69258347350 -0.7794 III.C¸c kho¶n ph¶i thu 133649077074 128618093118 -5030983956 -0.03764 IV.Hµng tån kho 36184876772 57608251138 21423374366 0.592053 V. TSL§ kh¸c 5997966709 5388248792 -609717917 -0.10165 B. TSC§ vµ §TDH 12227963488 11615626051 -612337437 -0.05008 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 12227963488 11615626051 -612337437 -0.05008 Tæng tµi s¶n 196921062906 222833050612 25911987706 0.131586 Tõ b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cho thÊy, TSC§ vµ §TDH kú nµy gi¶m ®i so víi kú tr­íc B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn ChØ tiªu 30/6/2001 (Sè tiÒn) 30/9/2002 (Sè tiÒn) 30/9 -30/6 (Sè tiÒn) TØ lÖ A. Nî ph¶i tr¶ 153945808727 173739750830 19793942103 0.128577337 I. Nî ng¾n h¹n 153945808727 173210519908 19264711181 0.125139563 III. Nî kh¸c 0 529230922 529230922 B. Nguån vèn chñ së h÷u 42975254179 49093299782 6118045603 0.142362057 I.Nguèn vèn- quü 42971426983 49090972586 6119545603 0.142409644 II. Nguån kinh phÝ 3827196 2327196 -1500000 -0.391931848 B¶ng ph©n tÝch cho ta thÊy, nguån vèn chñ së h÷u ngµy 30/9 t¨ng so víi ngµy 30/6 nh­ vËy kh¶ n¨ng chi tr¶ cña c«ng ty ®· ®­îc c¶i thiÖn nh­ vËy kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty ®· ®­îc ®¶m b¶o . PhÇn III ®¸nh gi¸ chung vµ lùa chän h­íng ®Ò tµi tèt nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, nghµnh thÐp ®ang gi÷ mét vai trß v« cïng quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh­ chóng ta ®· biÕt, thµnh c«ng trong viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp sÏ lµ yÕu tè quan träng ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Cã thÓ nãi mét trong nh÷ng nh©n tè chÝnh ®Ó ®¶m b¶o sù thµnh c«ng trong ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam lµ : ph¸t triÓn ­u tiªn nghµnh c«ng nghiÖp thÐp. Nghµnh c«ng nghiÖp thÐp lµ mét nghµnh rÊt quan träng trong bèi c¶nh hiÖn nay cña thÕ giíi còng nh­ cña ViÖt Nam. Sù t¨ng tr­ëng cña nghµnh c«ng nghiÖp thÐp lµ t¸c nh©n cho sù t¨ng tr­ëng h¬n n÷a cña c«ng nghiÖp nãi chung. Tõ khi nhµ n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nghµnh thÐp ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc ta thÊy doanh thu n¨m sau lu«n t¨ng so víi n¨m tr­íc. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi em ®· n¾m b¾t ®­îc phÇn nµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Qua ph©n tÝch vµ t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh em thÊy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò mµ c«ng ty cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh­ c¸c chÝnh s¸ch Marketing cña c«ng ty ch­a ®­îc chó träng, vÊn ®Ò tµi chÝnh cña c«ng ty ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n.v.v. Tõ thùc tr¹ng cña c«ng ty vµ sù yªu thÝch cña m×nh vÒ viÖc t×m hiÓu vµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “ph©n tÝch t×nh h×nhvµ hiÖu qu¶ sö dông tµi chÝnh cña doanh nghiÖp” KÕt luËn Trªn con ®­êng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc nhu cÇu tiªu dïng, sö dông thÐp vµ vËt t­ ngµy cµng lín .V× thÕ nã ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i ch¹y ®ua trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, s¶n xuÊt cña m×nh nªó kh«ng muèn bÞ ph¸t triÓn thôt lïi, kinh doanh thua lç. Vµ ®Æc biÖt lµ kinh doanh trong ngµnh thÐp - m«t nganh c«ng nghiÖp cßn non trÎ. C¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam phï hîp víi xu thÕ chung cña thÕ giíi vµ khu vùc ®· giµnh cho ngµnh thÐp nh÷ng ­u ¸i hÕt søc cÇn thiÕt (QuyÕt ®Þnh134/Q§-TTg cña ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010. Môc tiªu lµ ph¸t triÓn ngµnh thÐp trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm; tho¶ m·n ngµy cµng cao nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc, tiÕn tíi xuÊt khÈu. Tèc ®é t¨ng tr­ëng s¶n xuÊt ph«i thÐp b×nh qu©n: 15%/n¨m. Ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a h¹ nguån (c¸n, kÐo, gia c«ng sau c¸n) vµ th­îng nguån (khai th¸c quÆng s¾t, s¶n xuÊt ph«i), tõng b­íc ®¸p øng vÒ c¬ b¶n ph«i thÐp cho s¶n xuÊt c¸c, kÐo. VÒ c«ng nghÖ: sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tù ®éng ho¸ cao. VÒ thÞ tr­êng: phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010, s¶n xuÊt thÐp trong n­íc ®¸p øng 75%- 80% nhu cÇu tiªu dïng thÐp s¶n xuÊt trong n­íc. VÒ vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh thÐp trong 10 n¨m lµ 60.000 tû ®ång). C¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch nµy nh»m hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong ngµng thÐp tham gia s¶n xuÊt, kinh doanh mét c¸ch thuËn lîi. Tuy nhiªn, qua nh÷ng ph©n tÝch kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt nhËp khÈu, tiªu thô thÐp s¶n xuÊt trong n­íc vµ thÐp nhËp khÈu, cã thÓ thÊy r»ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh thÐp nãi chung cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam vµ cña C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi nãi riªng cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng, vÒ vèn...C«ng ty rÊt cÇn nhËn ®­îc sù hç trî cña Nhµ n­íc vµ cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam h¬n n÷a ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®Ò ra theo chñ tr­¬ng cña Tæng c«ng ty. B¶n th©n C«ng ty còng ®· cã nh÷ng ®Þnh h­íng, gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh mét c¸ch an toµn vµ hiÖu qu¶. Hi väng trong mét t­¬ng lai kh«ng xa C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi sÏ lµ mét ®¬n vÞ ®i ®Çu trong khèi l­u th«ng cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam .§ã còng lµ hi väng vÒ mét ngµnh thÐp ph¸t triÓn hiÖn ®¹i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tạiCông ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan