Báo cáo Thực tập tại công ty May10

I. Vài nét khái quát về công ty May 10 : Công ty May 10 (GARCO 10) là một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất và kinh doanh hàng may mặc thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam (VINATEX).Ra đời từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp,đến nay công ty đã có hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển.Hiện nay công ty May 10 thuộc bộ công nghiệp, là một trong những con chim đầu đàn nhiều năm liền của ngành dệt may Việt Nam. II Quá trình hình thành và phát triển của công ty May10: 1. Các giai đoạn hình thành và phát triển: Tiền thân của công ty May 10 ngày nay là các xưởng may quân trang (những năm đầu của cuộc kháng chiến lần thứ nhất ). May10 đã lớn dần lên trong cuộc kháng chiến lần 2: Năm 1954 cuộc kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi, các xưởng may từ việt Bắc, khu Ba, khu Bốn, liên khu Năm và Nam Bộ đã tập hợp về Hà Nội và sát nhập với nhau thành công ty May10 thuộc cục quân nhu, tổng cục hậu cần - Bộ Quốc Phòng. Năm 1956 May 10 chính thức tiếp quản một doanh trại quân đội Nhật đống trên đất Gia Lâm với gần 2500m2 nhà xưởng các loại.Do có nhiều cố gắng trong sản xuất nên ngày 08/01/1959 May 10 đã có vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Năm 1961, do nhu cầu của tình hình thực tế, xí nghiệp May10 chính thức chuyển sang bộ Công Nghiệp Nhệ quản lý Năm 1971 xí nghiệp May 10 chính thức chuyển sang Bộ Nội Thương quản lý với nhiêm vụ là sản xuất gia công hàng xuất khẩu và may quân trang phục vụ cho quân đội. Năm 1975, xí nghiệp May10 chính thức chuyển sang bước ngoặt mới với nhiệm vụ chủ yếu là làm xuất khẩu theo đơn đặt hàng của Liên Xô và các nước khối SEV. Công việc quản lý đã đi vào nề nếp, do đó quy mô của May10 phát triển rất nhanh, mỗi năm May10 đã xuất khẩu sang các nước XHCNtừ 4 đến 5 triệu sản phẩm chất lượng cao. Tháng 8 năm 1990 khi Liên Xô tan rã, kéo theo sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu làm cho hị trường quen thuộc của công ty May10 mất đi.may10 cũng như các xí nghiệp khác ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và có nguy cơ bị giải thể.Trước tình thế này, May10 cùng với sự giúp đỡ của một số cơ quan chức năng có liên quan đã cố gắng tìm hướng giải quyết để ổn định sản xuất.Xí nghiệp thực hiện các biện pháp cần thiết như : chuyển hướng thị trường sang khu vực 2 và phục vụ tiêu dùng trong nước.Thực hiện giảm biên chế, đầu tư và đổi mới 2/3 thiết bị cũ lạc hậu bằng các thiết bị mới hiện đại hơn.Nhờ đó May10 đã đứng vững trên thị trường và hàng năm May10 đã xuất khẩu ra nước ngoài hàng triệu áo sơ mi, hàng nghìn áo jacket và các sản phẩm may mặc khác, đồng thời phục vụ tiêu dùng trong nước khá lớn. Hoà trung vào những thắng lợi của công cuộc đổi mới, căn cứ vào những bước tiến của xí nghiệp và trước những đòi hỏi của thị trường may mặc trong nước và thế giới, ngày 14/12/1992 với quyết định số 1090/TCLĐ của Bộ Công nghiệp nhẹ đã chuyển đổi xí nghiệp May10 thành công ty May10 thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam. Chức năng kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu, đồng thời sản xuất hàng tiêu dùng trên thi trường nội địa. Sản phẩm chính của công ty là áo sơ mi nam và áo jacket ngoài ra công ty còn sản xuất một số mặt hàng khác theo đơn đặt hàng như quần âu, váy, quần soóc và áo sơ mi nữ. Nội dung kinh doanh của công ty May10 là khai thác hết khả năng của mìmh để mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như thị trường xuất khẩu.Sản xuất kinh doanh hàng may mặc theo kế hoach và qui định của Tổng công ty dệt may Việt Nam và theo yêu cầu của thị trường. Từ đầu tư sản xuất cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm, liên doanh liên kết với với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước nghiên cứu áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến đào tạo,bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao . Trong cơ chế thị trường hiện nay các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam nói chung và công ty May10 nói riêng đều phải tự chủ về sản xuất, kinh doanh, tự chủ về hạch toán độc lập.Do đó bộ máy tổ chức của công ty đã được thu gọn lại không còn cồng kènh như trước.Công ty phải tuừng bước giảm bớt lực lượng lao động gián tiếp, những cán bộ công nhân viên không đáp ứng được yêu cầu đổi mới sản xuất, đồng thời các phòng ban nghiệp vụ đều cố gắng đi vào hoạt động có hiệu quả.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5046 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty May10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty May 10 : C«ng ty May 10 (GARCO 10) lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng may mÆc thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam (VINATEX).Ra ®êi tõ nh÷ng ngµy ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú chèng thùc d©n Ph¸p,®Õn nay c«ng ty ®· cã h¬n nöa thÕ kû tån t¹i vµ ph¸t triÓn.HiÖn nay c«ng ty May 10 thuéc bé c«ng nghiÖp, lµ mét trong nh÷ng con chim ®Çu ®µn nhiÒu n¨m liÒn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. II Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty May10: 1. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: TiÒn th©n cña c«ng ty May 10 ngµy nay lµ c¸c x­ëng may qu©n trang (nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn lÇn thø nhÊt ). May10 ®· lín dÇn lªn trong cuéc kh¸ng chiÕn lÇn 2: N¨m 1954 cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p th¾ng lîi, c¸c x­ëng may tõ viÖt B¾c, khu Ba, khu Bèn, liªn khu N¨m vµ Nam Bé ®· tËp hîp vÒ Hµ Néi vµ s¸t nhËp víi nhau thµnh c«ng ty May10 thuéc côc qu©n nhu, tæng côc hËu cÇn - Bé Quèc Phßng. N¨m 1956 May 10 chÝnh thøc tiÕp qu¶n mét doanh tr¹i qu©n ®éi NhËt ®èng trªn ®Êt Gia L©m víi gÇn 2500m2 nhµ x­ëng c¸c lo¹i.Do cã nhiÒu cè g¾ng trong s¶n xuÊt nªn ngµy 08/01/1959 May 10 ®· cã vinh dù ®­îc ®ãn B¸c Hå vÒ th¨m. N¨m 1961, do nhu cÇu cña t×nh h×nh thùc tÕ, xÝ nghiÖp May10 chÝnh thøc chuyÓn sang bé C«ng NghiÖp NhÖ qu¶n lý N¨m 1971 xÝ nghiÖp May 10 chÝnh thøc chuyÓn sang Bé Néi Th­¬ng qu¶n lý víi nhiªm vô lµ s¶n xuÊt gia c«ng hµng xuÊt khÈu vµ may qu©n trang phôc vô cho qu©n ®éi. N¨m 1975, xÝ nghiÖp May10 chÝnh thøc chuyÓn sang b­íc ngoÆt míi víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ lµm xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng cña Liªn X« vµ c¸c n­íc khèi SEV. C«ng viÖc qu¶n lý ®· ®i vµo nÒ nÕp, do ®ã quy m« cña May10 ph¸t triÓn rÊt nhanh, mçi n¨m May10 ®· xuÊt khÈu sang c¸c n­íc XHCNtõ 4 ®Õn 5 triÖu s¶n phÈm chÊt l­îng cao. Th¸ng 8 n¨m 1990 khi Liªn X« tan r·, kÐo theo sù sôp ®æ c¸c n­íc XHCN ë §«ng ¢u lµm cho hÞ tr­êng quen thuéc cña c«ng ty May10 mÊt ®i.may10 còng nh­ c¸c xÝ nghiÖp kh¸c ë ViÖt Nam gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ cã nguy c¬ bÞ gi¶i thÓ.Tr­íc t×nh thÕ nµy, May10 cïng víi sù gióp ®ì cña mét sè c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan ®· cè g¾ng t×m h­íng gi¶i quyÕt ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt.XÝ nghiÖp thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh­ : chuyÓn h­íng thÞ tr­êng sang khu vùc 2 vµ phôc vô tiªu dïng trong n­íc.Thùc hiÖn gi¶m biªn chÕ, ®Çu t­ vµ ®æi míi 2/3 thiÕt bÞ cò l¹c hËu b»ng c¸c thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i h¬n.Nhê ®ã May10 ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ hµng n¨m May10 ®· xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi hµng triÖu ¸o s¬ mi, hµng ngh×n ¸o jacket vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc kh¸c, ®ång thêi phôc vô tiªu dïng trong n­íc kh¸ lín. Hoµ trung vµo nh÷ng th¾ng lîi cña c«ng cuéc ®æi míi, c¨n cø vµo nh÷ng b­íc tiÕn cña xÝ nghiÖp vµ tr­íc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr­êng may mÆc trong n­íc vµ thÕ giíi, ngµy 14/12/1992 víi quyÕt ®Þnh sè 1090/TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ ®· chuyÓn ®æi xÝ nghiÖp May10 thµnh c«ng ty May10 thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam. Chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu, ®ång thêi s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn thi tr­êng néi ®Þa. S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ ¸o s¬ mi nam vµ ¸o jacket ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng kh¸c theo ®¬n ®Æt hµng nh­ quÇn ©u, v¸y, quÇn soãc vµ ¸o s¬ mi n÷. Néi dung kinh doanh cña c«ng ty May10 lµ khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña m×mh ®Ó më réng s¶n xuÊt, më réng thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng xuÊt khÈu.S¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc theo kÕ hoach vµ qui ®Þnh cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam vµ theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Tõ ®Çu t­ s¶n xuÊt cung øng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm, liªn doanh liªn kÕt víi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc nghiªn cøu ¸p dông c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn ®µo t¹o,båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao... Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty May10 nãi riªng ®Òu ph¶i tù chñ vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh, tù chñ vÒ h¹ch to¸n ®éc lËp.Do ®ã bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®· ®­îc thu gän l¹i kh«ng cßn cång kÌnh nh­ tr­íc.C«ng ty ph¶i tuõng b­íc gi¶m bít lùc l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp, nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi s¶n xuÊt, ®ång thêi c¸c phßng ban nghiÖp vô ®Òu cè g¾ng ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. III. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ nguån nh©n lùc : 1. MÆt b»ng cña c«ng ty : C«ng ty May10, tªn giao dÞch quèc tÕ :GERMENT COMPANY 10(GARCO 10), cã trô së chÝnh t¹i : km 10 thÞ trÊn Sµi §ång - Gia L©m -Hµ Néi.Cã sè l­îng lao ®éng lín : lao ®éng hîp ®ång lµ 4169 vµ thùc tËp - thö viÖc lµ 854 (sè liÖu th¸ng 1/2003).Trô së chÝnh cña c«ng ty víi diÖn tÝch lµ: m2, gåm cã: C¬ quan Tæng gi¸m ®èc. C¸c phßng ban : V¨n phßng c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch. Phßng kinh doanh. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. Phßng kü thuËt. Ban ®Çu t­ ph¸t triÓn. Phßng kiÓm tra chÊt l­îng (QA). N¨m xÝ nghiÖp may: XÝ nghiÖp may1:Hîp t¸c s¶n xuÊt víi ITOCHUvµ TOMIA- NhËt B¶n. XÝ nghiÖp may2: Hîp t¸c s¶n xuÊt víi PRIMO vµ CAOLA- Hungary XÝ nghiÖp may 3. XÝ nghiÖp may 4. XÝ nghiÖp may 5: Hîp t¸c s¶n xuÊt víi SEIDENSICKER - §øc. Vµ ba ph©n x­ëng phô trî n»m t¹i c«ng ty : Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn. Ph©n x­ëng thªu -giÆt - dÖt. Ph©n x­ëng bao b×. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cã 5 xÝ nghiÖp n»m ë c¸c tØnh ngoµi : XÝ nghiÖp may Hoa Ph­îng t¹i H¶i Phßng. XÝ nghiÖp may §«ng H­ng t¹i Nam §Þnh. XÝ nghiÖp may H­ng Hµ t¹i Th¸i B×nh XÝ nghiÖp may Th¸i Hµ t¹i Th¸i B×nh. XÝ nghiÖp may VÞ Hoµng t¹i Th¸i B×nh Ngoµi ra c«ng ty cßn cã Tr­êng c«ng nh©n may kü thuËt vµ thêi trang n»m bªn c¹nh trô së chÝnh cña c«ng ty. 2. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty : Bé m¸y cña c«ng ty May10®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng,kiÓu tæ chøc nµy rÊt phï hîp víi t×nh h×nh cña c«ng ty trong t×nh h×nh hiÖn nay, nã g¾n c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña hä. §ång thêi c¸c mÖnh lÖnh, nhiÖm vô vµ th«ng b¸o tæng hîp còng ®­îc chuyÓn tõ l·nh ®¹o c«ng ty ®Õn cÊp cuèi cïng. Tuy nhiªn nã ®ßi hái sù phèi hîp mét c¸ch chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban trong c«ng ty. 2.1. S¬ ®å :Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty May 10 : 2.2 Chøc n¨ng - nhiÖm vô - c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty : C«ng ty May 10 cã bé m¸y qu¶n lý ®­î tæ chøc theo m« h×nh quan hÖ trùc tuyÕn chøc n¨ng. a. c¬ quan tæng gi¸m ®èc : C¬ quan tæng gi¸m ®èc lµ c¬ quan cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong doanh nghiÖp, ®øng ®Çu lµ tæng gi¸m ®èc, gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc cã phã tæng gi¸m ®èc.C¬ quan tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng c«ng ty, bé vµ nhµ n­íc vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n : + Tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Phã tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc tæng gi¸m ®èc, ®­îc uû quyÒn thay mÆt tæng gi¸m ®èc gi¶ quyÕt c¸c c«ng viÖc khi tæng gi¸m ®èc v¾ng mÆt, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh.Qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c xÝ nghiÖp may 1,2,3,4,5, tr­êng c«ng nh©n may vµ thêi trang, phßng QA, c·cp phô trî :c¬ ®iÖn, thªu, bao b× vµ phßng kü thuËt. +Gi¸m ®èc ®iÌu hµnh lµ ng­êi gióp viÖc tæng gi¸m ®èc, ®­îc uû quyÒn thay mÆt tæng gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi tæng gi¸m ®èc v¾ng mÆt,chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh.Qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph­¬ng vµ phßng kho vËn. b. C¸c phßng ban : * V¨n phßng c«ng ty :lµ ®¬n vÞ tæng hîp, võa cã chøc n¨ng gi¶i quyÕt vÒ nghiÖp vô qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh võa lµm nhiÖm vô phôc vô vÒ hµnh chÝnh vµ x· héi. Cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc tæng gi¸m ®èc vÒ : - C«ng t¸c c¸n bé. - Lao ®éng tiÒn l­¬ng. - Hµnh chÝnh qu¶n trÞ. - Y tÕ nhµ trÎ. - B¶o vÖ qu©n sù. - C«ng t¸c nh©n sù. - Gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch. - C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt. - C«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt. - C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ. - C«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng. - C«ng t¸c thèng kª b¸o c¸o. - Vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c theo chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. Phßng kÕ ho¹ch: Lµ bé phËn tham m­u cña c¬ quan tæng gi¸m ®èc,qu¶n lý c«ng t¸c kÕ hoach vµ xuÊt nhËp khÈu, c«ng t¸c cung cÊp vËt t­ s¶n xuÊt, tæ chøc kinh doanh th­¬ng m¹i (FOB).Tham gia ®µm ph¸n ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ,so¹n th¶o vµ thanh to¸n c¸c hîp ®ång, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp theo sù uû quyÒn cña tæng gi¸m ®èc. X©y dùng vµ ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña c«ng ty,tæ chøc tiªu thu s¶n phÈm xuÊt khÈu. Phßng kinh doanh : Phßng kinh doanh cã chøc n¨ng tham m­u cho c¬ quan tæng gi¸m ®èc, tæ chøc kinh doanh th­¬ng m¹i t¹i thÞ tr­êng trong n­íc, c«ng t¸c cung cÊp vËt t­, trang thiÕt bÞ theo yªu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ phôc vô kÞp thêi s¶n xuÊt. Nghiªn cøu s¶n phÈm chµo hµng, tæ chøc th«ng tin qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm. §µm ph¸n ký hîp ®ång tiªu thô víi kh¸ch hµng trong n­íc, ®Æt hµng s¶n xuÊt víi phßng kÕ ho¹ch. Tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm may mÆc vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c theo quy ®Þnh cña c«ng ty t¹i thi tr­êng trong n­íc, nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¹i thÞ tr­êng trong n­íc, nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty, qu¶n lý tµi chÝnh trong c«ng ty vµ tæ chøc theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn vµ quü trong c«ng ty, ®Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ tµi chÝnh cña c«ng ty nh»m sö dông ®ång tiÒn vµ ®ång vèn môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch hîp lý vµ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Phßng kü thuËt : Lµ phßng tham m­u gióp viÖc tæng gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt c«ng nghÖ, kü thuËt c¬ ®iªn, c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, nghiªn cøu øng dông phôc vô s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ tiÕn bé kü thuËt míi, nghiªn cø ®æi míi m¸y mãc thiÕ bÞ theo yªu cÇu cña c«ng nghÖ nh»m ®¸p øng sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ban ®Çu t­ ph¸t triÓn: Ban ®Çu t­ x©y dùng vµ qu¶n lý c«ng tr×nh lµ ®¬n vÞ nghiÖp vô vÒ x©y dùng c¬ b¶n trùc thuéc tæng gi¸m ®èc, cã chøc n¨ng : -Tham m­u cho tæng gi¸m ®èc vÒ quy ho¹ch, ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng ty. - LËp dù ¸n ®Çu t­, tæ chøc thiÕt kÕ, thi c«ng vµ gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. - B¶o d­ìng, duy tr× c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, vËt kiÕn tróc trong c«ng ty. Phßng chÊt l­îng (QA) : Cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc cho c¬ quan tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý toµn bé hÖ thèng chÊt l­îng cña c«ng ty theo tiªuchuÈn quèc tÕ ISO9002,duy tr× vµ b¶o ®¶m hÖ thèng chÊt l­îng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. KiÓm tra, kiÎm so¸t chÊt l­îng tõ kh©u ®¸u ®Õn kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó s¶n phÈm xuÊt x­ëng ®¸p øng tiªu chuÈn kü thuËt ®· quy ®Þnh. Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn : Lµ ®¬n vÞ phô trî s¶n xuÊt cã chøc n¨ng cung cÊp n¨ng l­îng, b¶o d­ìng, söa ch÷a thiÕt bÞ, chÕ t¹o c«ng cô thiÕt bÞ, chÕ t¹o c«ng cô thiÕt bÞ míi vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp. Ph©n x­ëng thªu - giÆt - dÖt ; Lµ mét ®¬n vÞ phô trî trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, thùc hiÖn c¸c b­íc c«ng nghÖ thªu - giÆt s¶n phÈm vµ tæ chøc triÓn khai dÖt nh·n m¸c s¶n phÈm. Ph©n x­ëng bao b× : Lµ mét ph©n x­ëng phô trî, s¶n xuÊt vµ cung cÊp hßm hép carton, b×a l­ng, khoanh cæ, in l­íi trªn bao b× hßm hép carton cho c«ng ty vµ kh¸ch hµng. C¸c xÝ nghiÖp may thµnh viªn : C«ng ty cã 5 xÝ nghiÖp may vµ 3 ph©n x­ëng phô trî n»m t¹i c«ng ty, 5 xÝ nghÞp n»m ë c¸c tØnh ngoµi. Mçi xÝ nghiÖp may thµnh viªn lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty, tæ chøc s¶n xuÊt hoµn chØnh s¶n phÈm may tõ kh©u nhËn nguyªn phô liÖu ®Õn nhËp thµnh phÈm vµo kho theo quy ®Þnh. Tr­êng c«ng nh©n may kü thuËt vµ thêi tang : Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c¬ quan tæng gi¸m ®èc cã chøc n¨ng ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé nghiÖp vô, c¸n bé ®iÒu hµnh vµ c«ng nh©n kü thuËt c¸c ngµnh nghÒ, phôc vô chho quy ho¹ch c¸n bé, s¶n xuÊt kinh doanh vµ theo yªu cÇu cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. C«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng, ®­a c«ng nh©n viªn, häc sinh di häc tËp, tu nghiÖp ë n­íc ngoµi. NhËn xÐt : Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty May 10 cã ­u ®iÓm : §¶m b¶o chÕ ®é mét thñ tr­ëng, gi¶i quyÕt xuyªn suèt mäi vÊn ®Ò trong c«ng ty. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ do ®ã ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng c¸ nh©n vµ g¾n chÆt tr¸ch nhiÖm râ rµng. Cã m« h×nh rÔ qu¶n lý, dÔ kiÓm so¸t, kÕt cÊu n¸y t¹o ®iÒu kiÖn : kh¶ n¨ng nghiÖp vô ®­îc n©ng cao t¹o nªn sù æn ®Þnh trong ®iÒu hµnh vµ dÔ dµng cho viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô tay nghÒ. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu chuyÓn ®æi tõ xÝ nghiÖp sang c«ng ty, May10 nhanh chãng kh¾c phôc t×nh tr¹ng qu¶n lý ph©n t¸n kÐm hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý -bao gåm c¸c phßng nghiÖp vô vµ xÝ nghiÖp thµnh viªn.C«ng ty ®· dÇn dÇn t×m ra m« h×nh tæ chøc bé m¸y hîp lý ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l­îc chung ®· ®Ò ra. §iÒu lÖ cña c«ng ty quy ®Þnh râ rµng chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban ®ã.V× vËy víi bé m¸y vµ phong c¸ch qu¶n lý míi c«ng ty ®· dÇn dÇn xo¸ ®­îc sù ng¨n c¸ch gi÷a ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban nghiÖp vô víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn t¹o sù g¾n bã h÷u c¬, sù céng ®ång tr¸ch nhiÖm gi÷a hai khèi trong bé m¸y qu¶n lý. Còng chÝnh v× vËy c«ng viÖc trong c«ng ty ®­îc diÔn ra kh¸ tr«i ch¶y, nhÞp nhµng, ¨n khíp víi nhau. Mçi phßng ban, mçi bé phËn, c¸ nh©n trong c«ng ty ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc thÝch hîp víi ®¬n vÞ ®ã. Tuy nhiªn ho¹t ®éng cña tõng bé phËn ®ã l¹i ®­îc phèi hîp rÊt hµi hoµ ®Ó cïng ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu chung cña c«ng ty. 3. Quy tr×nhc«ng nghÖ ; m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t­ cña c«ng ty : 3.1. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ : Quy tr×nh c«ng nghÖ cña ngµnh may bao gåm r¸t nhiÒu c«ng ®o¹n trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Mçi c«ng ®o¹n bao gåm nhiÒu kh©u, ®Ó sö dông th× cã c¸c m¸y chuyªn dïng nh­ : may, thªu,lµ, Ðp, ... Nh­ng cã nh÷ng kh©u mµ m¸y mãc kh«ng thÓ ®¶m nhËn ®­îc nh­ :c¾t chØ, nhÆt x¬, ®ãng gãi s¶n phÈm. Mçi s¶n phÈm l¹i cã nh÷ng b­íc c«ng viÖc kh¸c nhau vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Víi tÝnh chÊt d©y truyÒn nh­ vËy yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i phèi hîp nhiÒu bé phËn mét c¸ch chÝnh x¸c, ®ång bé vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm diÔn ra nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau, ®¹t ®­îc tiÕn ®é nhanh chãng ®¸p øng nhu cÇu giao hµng cho kh¸ch hµngcòng nh­ ®­a ®­îc s¶n phÈm ra thÞ tr­êng ®óng mïa vô theo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm may. ë c«ng ty May 10 c«ng t¸c chØ ®¹o h­íng dÉn kü thuËt cho tíi thùc hµnh, s¶n phÈm ®­îc triÓn khai tõ phßng kü thuËt xuèng tíi c¸c xÝ nghiÖp råi c¶ ph©n x­ëng vµ sau ®ã xuèng cµc tæ s¶n xuÊt vµ tõng c«ng nh©n. Mçi bé phËn, mçi c«ng nh©n ®Òu ph¶i cã h­íng dÉn, quy ®Þnh cô thÓ vÒ quy c¸ch may, l¾p gi¸p vµ th«ng sè kü thuËt cña tõng s¶n phÈn. ViÖc gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o, kiÓm tra chÊt l­îng b¸n thµnh phÈm ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn vµ kÞp thêi, qua ®ã mµ nh÷ng th«ng tin ph¶n håi còng ph¶n ¸nh l¹i cho biÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ang diÔn ra nh­ thÕ nµo ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh, ®¶m b¶o cho tíi khi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hoµn thiªn víi chÊt l­îng cao.Víi c«ng ty May10 trong cïng mét d©y truyÒn s¶n xuÊt cã sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau, nh×n chung cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty nh­ sau : Nguyªn liÖu ThiÕt kÕ gi¸c s¬ ®å mÉu C«ng ®o¹n c¾t, may, lµ, gÊp Thªu, in, giÆt QA Bao b× ®ãng gãi Thµnh phÈm nhËp kho Trªn ®©y lµ toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt s¶n phÈm nãi chung cña c«ng ty May10. §èi víi s¶n phÈm may mÆc viÖc kiÓm tra chÊt l­îng ®­îc tiÕn hµnh ë tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, ph©n lo¹i chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc tiÕn hµnh ë giai ®o¹n cuèi lµ : c«ng ®o¹n lµ, gÊp, bao gãi, ®ãng hép. 3.2. §Ëc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t­ cña c«ng ty : Do ®Æc thï cña ngµnh may nªn vèn ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ lµ kh«ng lín nh­ng tuæi ®êi cña thÕ hÖ m¸y mãc ®­îc thay ®æi rÊt nhanh do tiÕn bé cña khoa hoc ngµy cµng cao vµ do yªu cÇu cña s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng, ®©y lµ vÊn ®Ò khã gi¶i quyÕt. kh¸ch hµng th­êng xuyªn ®ßi hái chÊt l­îng ph¶i cao h¬n, muèn vËy ph¶i cã nh÷ng thiÕt bÞ míi ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm chÊt l­îng cao. bªn c¹nh ®ã, vÒ mÆt x· héi còng ph¶i c©n ®èi gi÷a viÖc mua s¾m thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ vÊn ®Ò t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tr­íc ®©y trong c¬ chÕ bao cÊp, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty May10chØ míi tËp trung vµo sè l­îng, chÊt l­îng ch­a ®­îc ®Çu t­ ®óng møc. V× vËy m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty chËm ®æi míi, thay thÕ, h¬n n÷a viÖc mua s¾m thiÕt bÞ thêi kú nµy ph¶i ®­îc liªn hiÖp may phª duyÖt, thñ tôc mua s¾m phiÒn hµ, tèn thêi gian. Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng tù h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh víi tæng sè vèn ban ®Çu Ýt ái c«ng ty ®· x¸c ®Þnh quan ®iÓm ®Çu t­ cho m×nh lµ : CÇn x¸c ®Þnh c«ng tr×nh tËp trung, träng ®iÓm ®Ó tËp trung vèn ®Çu t­. §Çu t­ dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh, b»ng nguån vèn tù bæ sung. Ngoµi ra tranh thñ sù hîp t¸c vµ gióp ®ì cña kh¸ch hµng, khi thËt cÇn thiÕt míi sö dông vèn vay. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm nµy mµ c«ng ty quyÕt ®Þnh ®Êu t­ theo chiÒu s©u vµo viÖc thay thÕ, tæ chøc l¾p ®¨tj thiÕt bÞ míi, ®ång bé vµ hiÖn ®¹i, ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó nhanh chãng s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. M¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu hiÖn nay cña c«ng ty lµ m¸y chuyªn dïng,phÇn lín ®­îc s¶n xuÊt ë c¸c n­íc t­ b¶n nh­ : NhËt, Mü, §øc, Hungary.Nhê viÖc ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ kÞp thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu cña k¸ch hµng. C¸c c«ng do¹n s¸n xuÊt ®­îc chuyªn m«n ho¸ cao do ®ã ®· h¹ gi¸ thµnh ë nhiÒu c«ng ®o¹n.MÆt kh¸c do ®Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ ngµnh may lµ lu«n ®­îc c¶i tiÕn hiÖn ®¹i nªn c«ng ty tæ chøc theo 2 ca ®Ó khÊu hao nhanh m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng ty còng kÕt hîp më réng s¶n xuÊt tíi c¸c ®Þa ph­¬ng, thµnh lËp c¸c c«ng ty liªn doanh. Do ®ã mµ c«ng ty cã thÓ chuyÓn giao m¸y mãc thiÕt bÞ cò cho ®Þa ph­¬ng, tËn dông ®­îc lùc l­îng lao ®éng nhµ x­ëng s½n cã ë ®Þa ph­¬ng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc, thùc hiªn c¶ hai bªn cïng cã lîi. 4. T×nh h×nh lao ®éng ë c«ng ty May10 : Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty May10 d· ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc, toµn diÖn c¶ vÒ kinh tÕ lÉn x· héi. Mét trong nh÷ng lý do ph¶i kÓ ®Õn ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ : nh÷ng cè g¾ng cña l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc ®Çu t­, ph¸t huy nguån lùc con ng­êi t¨ng c­êng mét b­íc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc cña c«ng ty. Tr­íc n¨m 1992 lùc l­îng lao ®éng cña May10 cß nhiÒ bÊt cËp : c¸n bé chñ yÕu tr­ëng thµnh tõ c«ng nh©n trùc tiÕp qu¶n lý s¶n xuÊt vµ cã ®­îc ®µo t¹o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý song kh«ng c¬ b¶n, c¸n bé cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý s¶n xuÊt nh­ng chñ yÕu lµ cao tuæi nªn cã nhiÒu h¹n chÕ trong häc tËp vµ tiÕp thu c¸i míi. Tay nghÒ ng­êi lao ®éng thÊp h¬n nhiÒu so víi yªu cÇu cña cÊp bËc c«ng viÖc. Bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh, kÐm hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh, tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp th­êng chiÕm tõ 10% ®Õn 12% trong tæng sè c«ng nh©n viªn. Tr­íc yªu cÇu cña t×nh h×nh míi, sau khi chuyÓn ®æi tæ chøc ho¹t ®éng, vÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ l·nh ®¹o c«ng ty ®Æt ra lµ æn ®Þnh c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i lùc l­îng lao ®éng. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò viÖc lµm, c«ng ty ®· chñ ®éng t¹o ®iÒu kiªn cho gÇn 300 lao ®éng vvÒ nghØ h­u theo chÕ ®é 176. Bªn canh ®ã c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®µo t¹o nguån c¸n bé trÎ kÕ cËn, ®ång thêi m¹nh d¹n ®Ò b¹t c¸n bé trÎ vµo c¸c c­¬ng vÞ chñ chèt cña ®¬n vÞ, bé phËn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé trÎ phÊn ®Êu tr­ëng thµnh. §i ®«i víi ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng t¸c tuyÓn chän nguån nh©n lùc còng ®­îc c«ng ty quan t©m chó ý h¬n. C«ng ty ®· ban hµnh quy chÕ tyuÓn dông vµ ký hîp ®ång lao ®éng, tr×nh ®é ®Çu vµo cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®· ®­îc n©ng lªn. §Õn nay, tÊt c¶ c«ng nh©n viªn ®­îc tuyÓn vµo c«ng ty ®Òu ph¶i cã tr×nh ®é v¨n ho¸ hÕt líp 12 vµ qua ®µo t¹o nghÒ may tõ 1 ®Õn 3 n¨m.100% nh©n viªn cña c¸c phßng nghiÖp vô khi tuyÓn vµo ph¶i cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i häc trë lªn. Do tr×nh ®é tay nghÒ b×nh qu©n cña c«ng nh©n ®· ®­îc n©ng lªn nªn ®éi ngò c«ng nh©n May10 ®· lµm ®­îc hÇu hÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm cã yªu cÇu kü thuËt cao. B¶ng : tr×nh ®é ng­êi lao ®éng cña c«ng ty May10 : (Kh«ng kÓ c¸c liªn doanh) (®¬n vÞ :ng­êi) N¨m Ct 1999 2000 2001 2002 -Tæng sè CBCNV Trong ®ã : +§¹i häc +Trung cÊp - Tæng sè c¸n bé qu¶n lý +§¹i häc +Trung cÊp - C«ng nh©n +Thî bËc cao (lµnh nghÒ ) BËc thî b×nh qu©n 2410 146 81 57 45 14 89 2,82/6 3305 180 83 59 50 16 82 2,82/6 4318 214 96 59 52 17 84 2,84/6 4925 282 242 62 54 19 85 2,86/6 Qua b¶ng thèng kª vÒ tr×nh ®é ng­êi lao ®éng cña c«ng ty May10 tõ n¨m 1999®Õn n¨m 2002 ta thÊy : Tæng sè c«ng nh©n viªn sau mçi n¨m l¹i ®­îc t¨ng lªn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, sè c«ng nh©n viªn n¨m 2002nhiÒu gÇn gÊp ®«i sè c«ng nh©n viªn n¨m 1999.Vµ so s¸nh víi n¨m 2001 th× :n¨m 2002 t¨ng 607 ng­êi, trong n¨m c«ng ty ®· huy ®éng c«ng nh©n lµm thªm giê víi sè giê lµ : 216/ng­êi /n¨m,t¨ng 23 giê so víi n¨m 2001. Sè c«ng nh©n ph¶i nghØ chê viÖc lµ 11 giê so víi n¨m 2001 lµ 29 giê ( gi¶m 18 giê ), chê viÖc chñ yÕu lµ ë c¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph­¬ng. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc may lµ lao ®éng nhÖ c«ng nh©n n÷ chiÕm ®a sè, theo sè liÖu thèng kª lao ®éng tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 th× ë c«ng ty May10 lao ®éng n÷ th­êng chiÕm tõ 70% ®Õn 72% tæng sè lao ®éng trong c«ng ty.Cô thÓ lµ: B¶ng :sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty may10 n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 ph©n theo giíi tÝnh (Kh«ng kÓ thùc tËp - thö viÖc ) (®¬n vÞ :ng­êi) 2000 2001 2001 Tæng sè lao ®éng 3171 3423 4089 Lao ®éng nam 952 959 1145 Lao ®éng n÷ 2219 2464 2924 Do yªu cÇu s¶n phÈm cña ngµnh may nhÊt lµ trong thêi kú xu h­íng sö dông cacscarnphÈm mang tÝnh thêi trang ®ang rÊt ph¸t triÓn nªn lao ®éng cña ngµnh may ph¶i cã tÝnh tØ mØ, khÐo lÐo, kiªn tr× vµ cã kü thuËt cao.C«ng ty x©y dùng quy chÕ ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n ®Ó ®éng viªn hä tù gi¸c tÝch cùc tham gia häc tËp, båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, quan t©m chÆt chÏ h¬n ®Õn viÖc tuyÓn chän nh©n lùc, ban hµnh quy chÕ tuyÓn dông vµ ký kÕt hîp ®ång C«ng ty May10 n»m ë km10 thÞ trÊn Sµi §ång - Gia L©m - Hµ Néi ®©y lµ vÞ trÝ rÊt thuËn lîi cho viÖc sö dông lao ®éng nh­ng l¹i khã kh¨n vÒ viÖc thu hót nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é qu¶n lý giái.HÇu hÕt c«ng nh©n lao ®éng trong c«ng ty cã ®é tuæi tõ 20 ®Õn 40. Tuæi c«ng nh©n s¶n xuÊt cßn rÊt trÎ, khoÎ, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu ®­îc c«ng nghÖ míi, t¨ng quy m« s¶n xuÊt.NÕu ph¸t huy ®­îc tèt nguån lùc nµy th× ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ cã mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. Ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸c ®¬n vÞ trong viÖc triÓn khai s¶n xuÊt ®Ó h¹n chÕ giê lµm thªm h¬n n÷a, sang n¨m 2003 c«ng ty l¹i tuyÓn thªm mét sè lao ®éng bæ sung vµo mét sè phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng, tiÕp tôc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô míi. Tæ chøc ®µo t¹o vµ n©ng cao tay nghÒ cho 912 ng­êi, tuyÓn bæ sung thªm 874 c«ng nh©n míi, trong ®ã cã 48 c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹ thªm vÒ sö dông m¸ chuyªn dïng vµ 16 c¸n bé cã tr×nh ®é ®aÞ häc cao ®¼ng.Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn tËp trung ®µo t¹o kiÕn thøc qu¶n lý cho ®éi ngò tæ tr­ëng s¶n xuÊt ; nghiÖp vô chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn nghiÖp vô...t¹o ra nhËn thøc míi trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®¬n vÞ. Do vËy chÊt l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®­îc n©ng lªn râ rÖt thÓ hiÖn c¸c ®¬n hµng ®­a vµo s¶n xuÊt ®Òu ®¶m b¶o tiÕn ®é giao hµng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Sè lÇn phßng QA lËp biªn b¶n vi ph¹m chÊt l­îng trong n¨m lµ 193 lÇn gi¶m 38 lÇn = 16,23%,sè lÇn QAyªu cÇu t¸i chÕ lµ 20 lÇn gi¶m 20 lÇn vµ sè lÇn chuyªn gia t¸i chÕ 12 lÇn t¨ng 2 lÇn so víi n¨m 2001 vµ ®Æc biÖt lµ sè lÇn kh¸ch hµng khiÕu n¹i chØ cßn 2 lÇn. B¶ng : Thèng kª sè lao ®éng cña c«ng ty may10 : (TÝnh ®Õn th¸ng 01/2003) (§¬n vÞ tÝnh : ng­êi) L§H§ TT - TV C¬ qua Tæng gi¸m ®èc 6 XÝ nghiÖp May 1 488 5 XÝ nghiÖp May 2 475 23 XÝ nghiÖp May 3 414 101 XÝ nghiÖp May 4 423 94 XÝ nghiÖp May 5 385 114 Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn 39 Ph©n x­ëng thªu 43 Ph©n x­ëng bao b× 24 Phßng kÕ ho¹ch 52 Phßng kinh doanh 67 Phßng kü thuËt 100 Phßng QA 48 1 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 13 1 Phßng kho vËn 98 2 Ban tæ chøc hµnh chÝnh 24 Ban qu¶n trÞ ®êi sèng 10 10 Ban b¶o vÖ qu©n sù 18 Ban y tÕ nhµ trÎ 37 Ban ®Çu t­ ph¸t triÓn 23 Tr­êng CNKT May vµ thêi trang 45 XÝ nghiÖp may VÞ Hoµng 323 XÝ nghiÖp may Hoa Ph­îng 158 XÝ nghiÖp may §«ng H­ng 281 60 XÝ nghiÖp may H­ng Hµ 272 48 XÝ nghiÖp may Th¸i Hµ 298 203 Tæng 4169 854 Víi sè l­îng lao ®éng ë trong c«ng ty tÝnh ®Õn th¸ng 01/2001 (c¶ L§H§ bµ TT- TV )®· lªn tíi h¬n 5000 ng­êi, ®©y lµ mét con sè lín ®iÒu n¸y ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ qu¶n lý nh©n sù ph¶i s¾p xÕp, bè trÝ, sö dông ng­êi lao ®éng sao cho phï hîp ®Ó mangl¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c«ng ty. 4. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty : B¶ng : t×nh h×nh vèn cña c«ng ty May 10: (®¬n vÞ tÝnh :tû ®ång) 1999 2000 2001 2002 1. Vèn cè ®Þnh 21,506 26,178 29,2 1,3+29,2 2. Vèn l­u ®éng 6,55 6,229 7,729 7,0 3.Vèn kh¸c _ _ 4. Tæng vèn kinh doanh Ng©n s¸ch cÊp Tù bæ sung Vay ng©n hµng 28,856 10,894 17,962 _ 32,407 13,270 19,137 36,929 15,942 20,987 15,942 20,987+1,3 B¶ng : C¬ cÊu doanh thu : (§¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång ) ChØ tiªu 1999 2000 2001 2002 Tæng doanh thu Trong ®ã : XuÊt khÈu Néi ®Þa Gia c«ng xuÊt khÈu 146000 49900 2810 68000 180000 50000 41000 89000 200000 80000 54500 65500 260000 130500 65000 64500 C¨n cø vµo b¶ng trªn vµ c¨n cø vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2002 phÇn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× : Tæng doanh thu trong n¨m 2002 ®¹t 260,00 tû ®ång so víi kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao 238,45 tû ®ång b»ng 109,03 %, so víi thùc hiªn n¨m 2001 lµ 200 tû ®ång v­ît 30%. Trong ®ã : - Gia c«ng xuÊt khÈu :64,5 tû so víi n¨m 2001 ®¹t 65,5 tû b»ng 98,47%. - Kinh doanh FOB : 130,5 tû so víi n¨m 2001 ®¹t 80 tû t¨ng 63,12%. - Doanh thu néi ®Þa : 65 tû so víi n¨m 2001 ®¹t 54,5 tû t¨ng 19,27% B¶ng :lîi nhuËn cña c«ng ty may 10: (§¬n vÞ tÝnh :triÖu ®ång ) 1999 2000 2001 2002 1. Doanh thu 146000 180000 200000 260000 2. Tæng chi phÝ 142000 175300 195100 255000 3. Lîi nhuËn 4000 4700 4900 5000 N¨m 2002 :Lîi nhuËn thùc hiªn : 5 tû ®ång. So víi kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao 4,950tû ®ång b»ng 101%. So víi thùc hiÖn n¨m 2001 : 4,90 tû ®ång t¨ng 7,52 %. B¶ng :Nép ng©n s¸ch hµng n¨m: (§¬n vÞ tÝnh :triÖu ®ång) N¨m 1999 2000 2001 2002 Nép ng©n s¸ch 3236 2574 2650 2374 N¨m 2002 :nép ng©n s¸ch ®¹t 2,374tû ®ång. KÕ ho¹ch giao 2,120 tû ®ång ®¹t 111,985. B¶ng :Thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña ng­êi lao ®éng c«ng ty MAy10 : (§¬n vÞ tÝnh :®ång) N¨m 1999 2000 2001 2002 Thu nhËp b×nh qu©n 1307000 1383000 1337000 1356000 N¨m 2002 :thu nhËp b×nh qu©n th¸ng ®¹t :1356000®ång/ ng­êi/th¸ng , v­ît 4,30 % so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Trong dã : thu nhËp b×nh qu©n : T¹i May10 : 1457000 ®/ng­êi/th¸ng. T¹i VÞ Hoµng : 663000®/ng­êi/th¸ng. T¹i §«ng H­ng : 595000®/ng­êi/th¸ng. T¹i Hoa Ph­îng : 658000®/ng­êi/th¸ng. T¹i H­ng Hµ : 763000®/ng­êi/th¸ng. T¹i Th¸i Hµ : 778000®/ng­êi/th¸ng. B¶ng :Nép ng©n s¸ch hµng n¨m: (§¬n vÞ tÝnh :triÖu ®ång) N¨m 1999 2000 2001 2002 Nép ng©n s¸ch 3236 2574 2650 2374 N¨m 2002 :nép ng©n s¸ch ®¹t 2,374tû ®ång . KÕ ho¹ch giao 2,120 tû ®ång ®¹t 111,985. B¶ng :Thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña ng­êi lao ®éng c«ng ty MAy10 : (§¬n vÞ tÝnh :®ång) N¨m 1999 2000 2001 2002 Thu nhËp b×nh qu©n 1307000 1383000 1337000 1356000 N¨m 2002 :thu nhËp b×nh qu©n th¸ng ®¹t :1356000®ång/ ng­êi/th¸ng , v­ît 4,30 % so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Trong dã : thu nhËp b×nh qu©n : T¹i May10 : 1457000 ®/ng­êi/th¸ng. T¹i VÞ Hoµng : 663000®/ng­êi/th¸ng. T¹i §«ng H­ng : 595000®/ng­êi/th¸ng. T¹i Hoa Ph­îng : 658000®/ng­êi/th¸ng. T¹i H­ng Hµ : 763000®/ng­êi/th¸ng. T¹i Th¸i Hµ : 778000®/ng­êi/th¸ng. IV. §¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty nãi chung vµ v¨n phßng cong ty nãi riªng trong ®ã cã bé phËn tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng trong nh÷ng n¨m võa qua: 1. Nh÷ng thuËn lîi cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua : T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua lµ rÊt tèt ,®Æc biÖt lµ n¨m 2002, c¸c chØ tiªu nh­ doanh thu ,tiÒn l­¬ng b×nh qu©n ,møc nép ngan s¸ch ®Òu t¨ng cao so víi n¨m 2001 vµ c¸c n¨m tr­íc ®ã , c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu cã viÖc lµm æn ®Þnh .Nh×n l¹i m¸y n¨m qua , thÊy c«ng ty ®ang thùc sù chuyÓn m×nh ,kh«ng ngõng ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch lín .toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· nç lùc phÊn ®Êu ®· ®­a c«ng ty ngµy mét lín m¹nh ,cïng víi sù lín m¹nh cña ngµnh may ViÖt Nam . §¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay lµ do c«ng ty ®· th­êng xuyªn ph©n tÝch vµ dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng ngµnh may, biÕt ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh , ®Ò ra chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n , phï hîp víi thùc tÕ ,®Çu t­ ®óng h­íng ,tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt , tiÕp tôc cñng cè vµ më réng c¸c mÆt hµng míi víi kh¸ch hµng ®Õn c«ng ty . Kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµnh m¹nh ,æn ®Þnh ,cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn nhanh chãng th«ng qua c¸c nguån vay ng©n hµng . Trang thiÕt bÞ m¸y mãc t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i t¹i 2 xÝ nghiÖp May 1 vµ May 2 . Lu«n ®¶m b¶o uy tÝn vÒ chÊt l­îng vµ thêi gian giao hµng . Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña 2. Nh÷ng thuËn lîi cña v¨n phßng c«ng ty, trong ®ã cã bé phËn tæ chøc tiÒn l­¬ng : Ho¹t ®éng cña ban tæ chøc hµnh chÝnh lu«n nhËn ®­îc sù chØ ®¹o cña BCH §¶ng bé v¨n phßng . MÆt kh¸c ®é tuæi trung b×nh cña CBCNV trong ban rÊt trÎ , cã søc khoÎ , cã kh¶ n¨ng ham häc hái vµ tiÕp thu nhanh . §é tuæi trung b×nh cña bé phËn Tæ chøc - ATL§ : 31 tuæi . §é tuæi trung b×nh cña bé phËn HCPV : 32 tuæi §é tuæi trung b×nh cña bé phËn tæ xe : 37 tuæi VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n : + Bé phËn Tæ chøc - ATL§ :tr×nh ®é ®¹i häc 9/9 = 100% + Bé phËn HCPV: tr×nh ®é ®¹i häc 6/8 = 75% + Bé phËn tæ xe ®Òu ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô l¸i xe . VÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ : ®¹i da sè cã tr×nh ®é tiÕng anh A trë lªn , cã 9/24 ng­êi cã tr×nh ®é C trë lªn . 3. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c«ng ty cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n lµ : C«ng ty ch­a chñ ®«ng ®i th¨m dß , t×m kiÕm kh¸ch hµng , phÇn lín c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu ®Òu do kh¸ch hµng tù t×m ®Õn víi c«ng ty , chÝnh s¸ch xóc tiÕn qu¶ng c¸o cho danh tiÕng s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu ch­a lµm ®­îc , bé ph©n thiÕt kÕ cßn yÕu . ViÖc gia c«ng lµm c«ng ty mÊt c©n b»ng trong s¶n xuÊt , kh«ng chñ ®éng ®­îc nguån nguyªn phô liÖu , nhiÒu m· hµng ®ang s¶n xuÊt ph¶i dõng chê nguyªn phô liÖucña kh¸ch hµng mang ®Õn , s¶n phÈm lµm ra do kh¸ch hµng tiªu thô nªn h¹n chÕ tÝnh n¨ng ®éng cña c«ng ty . Gi¸ hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty cã xu h­íng ngµy cµng gi¶m m¹nh do sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c c«ng ty may trong n­íc ,trong khi ®ã chi phÝ ®Çu vµo ngµy cµng t¨ng nh­ chi phÝ ®iÖn , n­íc , v©n t¶i , thuÕ sö dông ®Êt ... Mét sè quy ®Þnh ,®iÒu kho¶n ch­a hîp lý cña luËt lao ®éng , luËt doanh nghiÖp g©y k×m h·m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . 4. VÒ khã kh¨n cñav¨n phßng c«ng ty (trong ®ã cã bé phËn tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng ) HÇu hÕt ®éi ngò CBCNV trong ban trÎ do ®ã thêi gian c«ng t¸c Ýt , kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ , ¶nh h­ëng c«ng viÖc ®Ò xuÊt tham m­u cho l·nh ®¹o ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao . .................................. V. Ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n lùc trong nh÷ng n¨m qua : X©y dùng c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ quy chÕ tuyÓn dông tiÕp nhËn lao ®éng ,ph©n bæ ®iÒu ®éng lao ®éng vÒ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn , theo dâi sö dông lao ®éng c¸c n¬i , gi¶i quyÕt c¸c biÕn ®æi lao ®éng , ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty vµ ®¬n vÞ thµnh viªn b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc vµ chuÈn bÞ cho tæng gi¸m ®èc ký hîp ®ång lao ®éng , tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ - theo quy ®Þnh . Ra c¸c v¨n b¶n , quy chÕ vÒ tiªu chuÈn lao ®éng , ®Þnh møc lao ®éng , néi quy kû luËt lao ®éng , c¸c v¨n b¶n vÒ quy chÕ qu¶n lý tiÒn l­¬ng , tiÒn th­ëng , giao kho¸n quü l­¬ng ph©n cÊp cho c¸c ®¬n vÞ . X©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , lËp ph­¬ng ¸n thu nhËp th¸ng , quý , n¨m , qu¶n lý quü l­¬ng , ®iÒu hoµ thu nhËp néi bé , ph©n tÝch quyÕt to¸n sö dông quü l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ vµ c«ng ty , b¸o c¸o tæng gi¸m ®èc vµ c¸c cÊp vÒ vÊn ®Ò lao ®éng tiÒn l­¬ng . N©ng cÊp phÇn mÒm cña ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù ph¸t huy cã hiÑu qu¶ ch­¬ng tr×nh tÝnh l­¬ng trªn m¸y vi tÝnh . Tæ chøc hoµn thiÖn vµ cÊp sæ b¶o hiÓm cho mét sè lao ®éng . H­íng dÉn kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiªn chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng Cïng víi phßng kü thuËt vµ tr­êng c«ng nh©n may vµ thêi trang lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o CNKT ,CN lµnh nghÒ - Tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú ®Î x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n . ............. *Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n chung cña c«ng ty : Trong s¶n xuÊt : c«ng t¸c chuÈn bÞ s¶n xuÊt mÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song vÉn cßn ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu ®ång bé trong s¶n xuÊt , c¸c c«ng t¸c kÕ ho¹ch ,kü thuËt , kiÓm tra ,kiÓm so¸t vÉn cßn bÞ ®éng , sai sãt ... NhËn thøc cña ng­êi lao ®éng vÒ ®æi míi ch©m , ng¹i ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong khi ®ã yªu cÇ cña s¶n xuÊt kinh doanh lµ phai r th­oõng xuyªn ®æi míi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ . Ch­a ®Ò ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó khuyÕn khÝch vµ ®Èy m¹nh c«nh t¸c s¸ng kiÕn , c¶i tiÕn kü thuËt gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu« cã hiÖu qu¶ cao . NghiÖp vô kinh doanh th­¬ng m¹i xuÊt khÈu cßn yÕu vµ thiÕu kinh nghiÖm , tr×nh ®é ngo¹i ng÷ yÕu , ch­a cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc . Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng trong n­íc cßn chËm ®æi míi vÒ mÉu m· ,kiÓu d¸ng s¶n phÈm ... ............... Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån ®äng trªn : Tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kÓ c¶ c¸n bé chñ chèt cña bé phËn vµ ®¬n vÞ ch­a theo kÞp yªu cÇu nhiÖm vô , gi¶i quyÕt c«ng viÖc kh«ng theo quy chÕ vµ theo nguyªn t¾c chung mµ theo c¶m hóng c¸ nh©n . NhËn thøc cña mét sè c¸n bé nh©n viªn ch­a ®Çy ®ñ , ph¸t ng«n thiÕu suy nghÜ , xö lý kh«ng rÊt ®iÓm cßn nhiÒu vô viÖc ®Ó kÐo dµi . C«ng t¸c gi¸o dôc cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ lµn ch­a th­êng xuyªn . Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh: NghiÖp vô lao ®éng tiÒn l­¬ng cßn nhiÒu h¹n chÕ , ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc tham m­u vµ x©y dùng c¸c v¨n b¶n , ch­a chñ ®éng trong c«ng viÖc . Cßn mét sè hå s¬ ch­a thèng nhÊt c¸ lo¹i v¨n b¶n , viÖc bæ sung hå s¬ lµm ch­a th­êng xuyªn , n¾m nh©n sù kh«ng ch¾c , ch­a tham m­u ®­îc nhiÒu cho l·nh ®¹o trong c«ng t¸c tæ chøc , c¸n bé . Gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng ®«i khi cßn chËm vµ cßn ®Ó x¶y ra sai sãt , hiÓu vµ n¾m ph¸p luËt ch­a ch¾c . C«ng t¸c tæng hîp vµ xÐt s¸ng kiÕn ch­a kÞp thêi . Qu¶n lý c«ng v¨n láng lÎo , giao nhaan tµi liÖu ch­a thùc hiÖn nghiªm tóc theo quy tr×nh . Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn : Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mét sè nh©n viªn ch­a cao trong c«ng viÖc , thiÕu sù chñ ®éng vµ s¸ng t¹o . T¸c phong lµm viÖc cßn thiÕu tÝnh khoa häc vµ kÕ ho¹ch . C«ng t¸c chØ ®¹o :thiÕu kiªn quyÕt, døt ®iÓm , ®«n ®èc vµ kiÓm tra th­êng xuyªn. VI. Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c ,ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2003: 1. Môc tiªu phÊn ®Êu: a . Môc tiªu phÊn ®Êu chung cña c«ng ty : Doanh thu ®¹t 350 tû ®ång t¨ng 34,6% so víi n¨m 2002 .Trong ®ã : + Gia c«ng xuÊt khÈu : 80 tû ®ång . +FOB xuÊt khÈu :185 tû ®ång . + Néi ®Þa :85 tû ®ång . Nép ng©n s¸ch v­ît tõ 10 ®Õn 15 % so víi kÕ ho¹ch ®­îc giao . Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t :1300000 ®ång / 1 ng­êi / 1th¸ng . T¹o thªm viÖc lµm cho 700 lao ®éng . Duy tr× hÖ thèng chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002 , hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng theo tiªu chuÈn ISO 14000 ®­îc ¸p dông triÖt ®Ó trong tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thuéc c«ng ty May10. TriÓn khai ¸p dông hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi SA8000 trong toµn c«ng ty . b . Môc tiªu cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Hoµn thµnh tèt nhiªm vô ®­îc giao vµ c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt cña l·nh ®¹o c«ng ty yªu cÇu . X©y dùng nÒ nÕp lµm viÖc theo phong c¸ch c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i , b¶o ®¶m gän ,hiÖu qu¶ . TÝch cùc tham gia thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ . 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn : a . BiÖn ph¸p thùc hiÖn chung cña c«ng ty: -TËp trung c«ng t¸c kÕ ho¹ch , ®©y lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch vµ quan träng nhÊt ,lµ ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt chÝnh x¸c , lµm c¬ së cho viÖc ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ ph©n bæ kÕ häach cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn , t¹o viÖc c«ng b»ng cho viÖc kho¸n doanh thu sau nµy . TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng Mü tr­íc khi Mü ¸p dông h¹n ng¹ch hµng dÖt may . Më réng thÞ tr­êng trong n­íc tËp trung ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c thµnh phè lín ë phÝa nam . Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt , tËp trung n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng .X©y dùng ph­¬ng ¸n giao kÕ ho¹ch cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn theo doanh thu trªn ®Çu lao ®éng thuùc tÕ lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ bao gåm c¶ lao ®éng qu¶n lý vµ c«ng nh©n ®Ó tÊt c¶ CNVC tËp trung t×m c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng - biªn ph¸p gióp c«ng ty t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng thÕ giíi . Dù kiÕn trong 03 th¸ng ®Çu n¨m 2003 mçi lao ®éng cã mÆt lµm viÖc t¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ë May10 ph¶i lµm ra gi¸ trÞ tiÒn c«ng lµ 7,5 USD va 01 c«ng nh©n thö viÖc giao møc = 50% c«ng nh©n ®· ký hîp ®ång lao ®éng .Cßn t¹i c¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph­¬ng møc kho¸n lµ 04 USD , riªng xÝ nghiÖp may Th¸i Hµ lµ 05 USD vµ lao ®éng thö viÖc gia møc = 505 c«ng nh©n ®· ký hîp ®ång lao ®éng . Chó träng nghiªn cøu s¶n phÈm ®ång phôc lao ®éng vµ trang phôc cho c¸c tÇng líp lao ®éng trong n­ãc . TËp trung cho c«ng t¸c nghiªn cøu tæ chøc s¶n xuÊt , tËp trung ®µo t¹o ®Ó chuyÓn giao kü thuËt cho c¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph­¬ng . Söa ®æi vµ ban hµnh mét sè quy chÕ míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh . T¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc tiÕt kiÖm trong c«ng nh©n viªn chøc . C¬ quan chuyªn m«n ph¶i cã ch­¬ng tr×nh môc tiªu cô thÓ h¸o cho tõng th¸ng , quý ®Ó l·nh ®¹o tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô mµ ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc ®· th«ng qua . C¸c tæ chøc §¶ng ,®oµn thÓ t¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o vµ gi¸o dôc vËn ®éng c«ng nh©n viªn chøc ®oµn kÕt phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®Ò ra . ........... b . BiÖn ph¸p thùc hiÖn cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh: TËp trung kh¾c phôc triÖt ®Ó c¸c tån t¹i thiÕu sãt cña c¸c bé phËn trong n¨m ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ ®ång thêi thùc hiªn c¸c biÖn ph¸p sau: T¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc , n©ng cao hiÖu qu¶ phôc vô , chÊt l­îng c«ng viÖc . X©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch thùc hiÖn cô thÓ cho mçi giai ®o¹n , chñ ®éng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé nh©n viªn trong ®¬n vÞ . Hoµn thiÖn ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ cho c¸c thµnh viªn trong ®¬n vÞ , t¨ng c­êng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña thµnh viªn trong ®¬n vÞ . Cñng cè ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc ®µn thÓ , x©y dùng mèi quan hÖ ®oµn kÕt trong ®¬n vÞ , phèi hîp hç trî cïng nhau thùc hiÖn nhiÖm vô. Thùc hµnh tiÕt kiÖm vµ tÝch cùc gi¸o dôc h­íng thiÖn . Môc lôc §Ò c­¬ng s¬ bé §Ò tµi : Nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c tr¶ l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp may 3 - c«ng ty May10 §Ò c­¬ng : PhÇn I :Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty May10 : Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty May10. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. NhiÖm vô cña c«ng ty. Ho¹t ® cviÖ éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. MÆt b»ng c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý : +S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý sÈn xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. +Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ phßng ban. M¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ. T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty : c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua.Sau ®ã ®i s©u vµo thu©n lîi vµ khã kh¨n cña khèi v¨n phßng c«ng ty trong ®ã cã bé phËn lao ®éng tiÒn l­¬ng. Ho¹t ®éng QTNL trong nh÷ng n¨m qua. Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña bé phËn lao ®éng tiÒn l­¬ng n¨m 2003. PhÇn II: C¬ së lý luËn chung vÒ tiÒn l­¬ng : Kh¸i niÖm tiÒn l­¬ng. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc tiÒn l­¬ng. C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hiÖn nay cña nhµ n­íc ta. C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh quü l­¬ng trong doanh nghiÖp. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng trong doanh nghiÖp nhµ n­íc. PhÇn III: Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng t¸c tr¶ l­¬ng, th­ëng t¹i xÝ ngiÖp May 3 - c«ng ty May10: Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng cña xÝ nghiÖp. X¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng kÕ ho¹ch. §Þnh møc lao ®éng. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. C¬ së vµ nguyªn t¾c tr¶ l­¬ng. X¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng thùc hiÖn. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty. §¸nh gi¸ vÒ viÖc tr¶ l­¬ng, th­ëng t¹i xÝ nghiÖp may 3. PhÇn IV:§Ò xuÊt mét sè ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp may 3 - c«ng ty May10.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty May10.DOC
Luận văn liên quan