Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên cơ khí Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết, hiện nay xu thế chung trên thế giới là xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy mà các nước đều phải mở cửa nền kinh tế để có thể theo kịp các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Và ở nước ta cũng vậy, nền kinh tế ở nước ta là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Chính vì vậy mà tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, khi đã tham gia thị trường đề phải chịu sự điều tiết của nhà nước và một sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn có cả các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Để có thể đứng vững và phát triển các doanh nghiệp đều phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, thông qua các biện pháp như áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật công nghệ mới, đa dạng hoá sản phẩm, áp dụng đồng bộ các chỉ tiêu chất lượng . Để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Và Công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội cũng không phải là một ngoại lệ. Được thành lập năm 1958 , qua hơn 40 năm hoạt động tuy gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng công ty vẫn đững vững và cung cấp cho xã hội những sản phẩm mũi nhọn của ngành cơ khí chế tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, giữ vững vị trí là một trung tâm cơ khí Việt Nam. Với sự hướng dẫn của cô giáo thạc sỹ Nguyễn Thị Hoài Dung với những tài liệu tham khảo thu được trong quá trình thực tập gần đây, em đã hoàn thành bản khảo sát tổng hợp về Công ty TNHHNN 1 thành viên cơ khí Hà Nội, một doanh nghiệp thuộc Bộ Công Nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo thạc sỹ Nguyễn Thị Hoài Dung đã tận tình chỉ bảo và chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị phòng tổ chức công ty TNHHNN 1 thành viên đã giúp đỡ tận tình, chu đáo trong quá trình em thực tập và viết báo cáo tổng hợp này. PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THHH 1 THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI I. Thông tin chung về công ty. Cụng ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội Hanoi Mechanical Limited Company. 1. Tên Công ty - Tên tiếng việt: Công ty TNHHNN 1 thành viên cơ khí Hà Nội -Tên tiếng Anh: Hameco Mechanical Limited Company. 2. Hình thức pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. 3. Ngành nghề kinh doanh chính: +Sản xuất các loại máy cơ khí công cụ. +Đào tạo cán bộ, công nhân ngành chế tạo máy. +Nghiên cứu phát triển công nghệ. +Kinh doanh các dịch vụ liên quan đến sản phẩm của công ty. 4. Địa chỉ liên lạc 74 đường Nguyễn Trói - Quận Thanh Xuõn -Hà Nội. Điện thoại: (844) 8584416 - 8584354 - 8584475. Fax: (844) 8583268 Email: hameco@hn.vnn.vn Website: http://www.hameco.com.vn/ II. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của công nghiệp chế tạo đối với công cuộc phát triển đất nước, ngày 62/11/1955 Đảng và Chính Phủ đã quyết định cho xây dựng một xí nghiệp cơ khí hiện đại do Liên Xô viện trợ, làm nòng cốt cho ngành công nghiệp chế tạo máy công cụ cung cấp cho tất cả các ngành công nghiệp trong nền kinh tế. Đó là nhà máy cơ khí Hà Nội, tiền thân của Công ty cơ khí Hà Nội ngày nay, được khởi công xây dựng trên khu đát rộng 51000 m2 thuộc xã Nhân Chính, nay thuộc quận Thanh Xuân Hà Nội. Sau gần 3 năm xây dựng, ngày 12/4/1958 nhà máy cơ khí Hà Nội đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu sự ra đời đứa con đầu lòng của ngành cơ khí. Xuất phát điểm với 582 cán bộ công nhân viên, trong đó có 200 người chuyển từ quân đội sang, được tổ chức bố trí thành 6 phân xưởng và 9 phòng ban gồm xưởng mộc, xưởng đúc, xưởng rèn, xưởng lắp ráp, xưởng cơ khí, xưởng dụng cụ, phòng kỹ thuật, phòng kiểm tra kỹ thuật, phòng cơ điện, phòng kế hoạch, phòng tài vụ, phòng cung cấp, phòng cán bộ và lao động, phòng bảo vệ và phòng hành chính quản trị. Cho đến nay trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cơ khí Hà Nội đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ và cũng gặt hái được nhiều thành tích to lớn, Quá trình hình thành và phát triển của công ty có thể tóm tắt qua các giai đoạn. 1. Giai đoạn 1958-1965. Đây được coi là giai đoạn đạt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của nhà máy sau này. Với nhiệm vụ chính là sản xuất và chế tạo các máy cắt gọt kim loại như máy khoan, tiện, bào với sản lượng từ 900-1000 cái/ năm. Giai đoạn này do mới thành lập, trình độ cán bộ công nhân viên còn non kém, tay nghề chưa cao, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều dẫn tới việc tổ chức sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Song b

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3180 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên cơ khí Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Më §Çu Nh­ chóng ta ®· biÕt, hiÖn nay xu thÕ chung trªn thÕ giíi lµ xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. ChÝnh v× vËy mµ c¸c n­íc ®Òu ph¶i më cöa nÒn kinh tÕ ®Ó cã thÓ theo kÞp c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi. Vµ ë n­íc ta còng vËy, nÒn kinh tÕ ë n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. ChÝnh v× vËy mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp dï lín hay nhá, khi ®· tham gia thÞ tr­êng ®Ò ph¶i chÞu sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc vµ mét sù c¹nh tranh khèc liÖt kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc mµ cßn cã c¶ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín trªn thÕ giíi. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh­ ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt c«ng nghÖ míi, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ¸p dông ®ång bé c¸c chØ tiªu chÊt l­îng... §Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Vµ C«ng ty TNHHNN mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. §­îc thµnh lËp n¨m 1958 , qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh­ng c«ng ty vÉn ®÷ng v÷ng vµ cung cÊp cho x· héi nh÷ng s¶n phÈm mòi nhän cña ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, gi÷ v÷ng vÞ trÝ lµ mét trung t©m c¬ khÝ ViÖt Nam. Víi sù h­íng dÉn cña c« gi¸o th¹c sü NguyÔn ThÞ Hoµi Dung víi nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o thu ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp gÇn ®©y, em ®· hoµn thµnh b¶n kh¶o s¸t tæng hîp vÒ C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi, mét doanh nghiÖp thuéc Bé C«ng NghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o th¹c sü NguyÔn ThÞ Hoµi Dung ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ phßng tæ chøc c«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn ®· gióp ®ì tËn t×nh, chu ®¸o trong qu¸ tr×nh em thùc tËp vµ viÕt b¸o c¸o tæng hîp nµy. PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty THHH 1 thµnh viªn c¬ khÝ hµ néi I. Th«ng tin chung vÒ c«ng ty. Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội Hanoi Mechanical Limited Company. 1. Tªn C«ng ty - Tªn tiÕng viÖt: C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi -Tªn tiÕng Anh: Hameco Mechanical Limited Company. 2. H×nh thøc ph¸p lý: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn. 3. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: +S¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y c¬ khÝ c«ng cô. +§µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n ngµnh chÕ t¹o m¸y. +Nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ. +Kinh doanh c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty. 4. §Þa chØ liªn l¹c 74 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân -Hà Nội. Điện thoại: (844) 8584416 - 8584354 - 8584475. Fax: (844) 8583268 Email: hameco@hn.vnn.vn Website: II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng nghiÖp chÕ t¹o ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n­íc, ngµy 62/11/1955 §¶ng vµ ChÝnh Phñ ®· quyÕt ®Þnh cho x©y dùng mét xÝ nghiÖp c¬ khÝ hiÖn ®¹i do Liªn X« viÖn trî, lµm nßng cèt cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y c«ng cô cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. §ã lµ nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi, tiÒn th©n cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ngµy nay, ®­îc khëi c«ng x©y dùng trªn khu ®¸t réng 51000 m2 thuéc x· Nh©n ChÝnh, nay thuéc quËn Thanh Xu©n Hµ Néi. Sau gÇn 3 n¨m x©y dùng, ngµy 12/4/1958 nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi ®· ®­îc kh¸nh thµnh vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, ®¸nh dÊu sù ra ®êi ®øa con ®Çu lßng cña ngµnh c¬ khÝ. XuÊt ph¸t ®iÓm víi 582 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã 200 ng­êi chuyÓn tõ qu©n ®éi sang, ®­îc tæ chøc bè trÝ thµnh 6 ph©n x­ëng vµ 9 phßng ban gåm x­ëng méc, x­ëng ®óc, x­ëng rÌn, x­ëng l¾p r¸p, x­ëng c¬ khÝ, x­ëng dông cô, phßng kü thuËt, phßng kiÓm tra kü thuËt, phßng c¬ ®iÖn, phßng kÕ ho¹ch, phßng tµi vô, phßng cung cÊp, phßng c¸n bé vµ lao ®éng, phßng b¶o vÖ vµ phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Cho ®Õn nay tr¶i qua 48 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· v­ît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n, gian khæ vµ còng gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh tÝch to lín, Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ tãm t¾t qua c¸c giai ®o¹n. 1. Giai ®o¹n 1958-1965. §©y ®­îc coi lµ giai ®o¹n ®¹t nÒn mãng cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nhµ m¸y sau nµy. Víi nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i nh­ m¸y khoan, tiÖn, bµo.. víi s¶n l­îng tõ 900-1000 c¸i/ n¨m. Giai ®o¹n nµy do míi thµnh lËp, tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn non kÐm, tay nghÒ ch­a cao, kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a nhiÒu dÉn tíi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n. Song b»ng tinh thÇn v­ît khã vµ lßng nhiÖt t×nh lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y ®· thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹hc 5 n¨m. N¨m 1965:KÕt thóc kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt, c«ng ty ®· cã sù tiÕn bé v­ît bËc so víi n¨m 1958. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng 8 lÇn, s¶n phÈm chÝnh lµ m¸y c«ng cô t¨ng 122% so víi n¨m kÕ ho¹ch. §Õn thêi gian nµy c¬ khÝ Hµ Néi ®· s¶n xuÊt 3353 m¸y c«ng cô c¸c lo¹i phôc vô cho nÒn kinh tÕ trong n­íc. 2. Giai ®o¹n 1966-1975. §©y lµ giai ®o¹n c¶ n­íc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 2. §©y còng lµ thêi ký ®Õ quèc Mü tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c. NhiÖm vô cña nhµ m¸y lóc nµy lµ “ võa s¶n xuÊt, võa chiÕn ®Êu” chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña Mü. Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n chung cña ®Êt n­íc, nhµ m¸y ph¶i s¬ t¸n ®Õn 30 ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. MÆc dï vËy, nhµ m¸y vÉn hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra s¶n xuÊt m¸y c«ng cô K125, B665, T630, EV250… vµ s¶n xuÊt b¬m x¨ng ®Ìn gåm, èng phãng ho¶ tiÔn C36 phôc vô cho kh¸ng chiÕn. 3. Giai ®o¹n 1976-1989. Sau khi gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc, nhiÖm vô cña nhµ m¸y lóc nµy lµ kh«i phôc s¶n xuÊt, cïng c¶ n­íc x©y dùng chñ nghi· x· héi. Trong giai ®o¹n nµy nhµ m¸y liªn tôc thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m ( 1975-1980; 1980-1985). N¨m 1978 lµ n¨m b¶n lÒ cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 2, nhµ m¸y ®· ®¹t ®­îc gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng 11,67%, gi¸ trÞ s¶n phÈm chñ yÕu t¨ng 16,47% víi nh÷ng thµnh tÝch ®ã nhµ m¸y ®­îc ChÝnh phñ trao tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c. §Õn n¨m 1980, nhµ m¸y ®æi tªn thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o c«ng cô sè 1. Giai ®o¹n nµy c¶ n­íc chuyÓn sang c¬ chÕ míi, mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· nªu cao tinh thÇn ®oµn kÕt, v­ît khã ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña Bé c¬ khÝ giao cho vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch trong s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®ã, C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng hu©n ch­¬ng ®éc lËp h¹ng hai. 4. Giai ®o¹n 1990-1994. §©y lµ giai ®o¹n hÕt søc khã kh¨n ®èi víi c«ng ty. Sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý ®· ®¹t nhµ m¸y tr­íc nh÷ng thö th¸ch míi gay go vµ phøc t¹p, b¾t buéc ban l·nh ®¹o c«ng ty cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cã nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c vµ ®óng h­íng. Víi giµn m¸y thiÕt bÞ cò kü vµ c«ng nghÖ l¹c hËu, s¶n phÈm manh món ®¬n chiÕc, sè l­îng lao ®éng gi¶m tõ 3000 xuèng cßn 2000 ng­êi. Bªn c¹nh ®ã t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng ®· ®Èy c«ng ty vµo t×nh tr¹n hÕt søc khã kh¨n. ThÕ nh­ng c«ng ty ®· t×m cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p vµ h­íng ®i ®óng ®¾n, dÇn dÇn v­ît qua khã kh¨n vµ ph¸t triÓn ®i lªn. N¨m 1994 lµ n¨m ®Çu tiªn kÓ tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã l·i, thµnh c«ng nµy cã ý nghÜa to lín ®èi víi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµ b­íc ®Çu tù khẳng ®Þnh m×nh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh thÞ tr­êng. 5 . Giai ®o¹n 1995 ®Õn nay. Víi sù quan t©m cña Bé c«ng nghiÖp vµ Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, viÖc tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty dÇn ®i vµo æn ®Þnh, ®· tõng b­íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thiÕt bÞ cho nhµ m¸y ®­êng, nhµ m¸y giÊy, c¸c tr¹m trén bª t«ng tù ®éng… míi ®©y lµ mét sè m¸y c«ng cô lµm theo ®¬n ®Æt hµng cña thÞ tr­ëng Mü. N¨m 1995, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· liªn doanh víi c«ng ty SHIROKI (NhËt B¶n) thµnh lËp c«ng ty liªn doanh VINA-SHIROKI vÒ s¶n xuÊt khu«n mÉu. Còng trong n¨m nµy nhµ m¸y ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi víi nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ, c¸c dÞch vô kü thuËt c«ng nghiÖp. §Ó më réng thÞ tr­êng còng nh­ t¨ng søc c¹nh tranh, c«ng ty ®· cö nhiÒu ®oµn tham gia vµ thùc tËp t¹i n­íc ngoµi ®ång thêi ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng. §Õn 28/10/2004 theo quyÕt ®Þnh sè 89/2004/Q§-BCN c«ng ty ®· ®æi tªn thµnh c«ng ty TNHH Nhµ n­íc 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi ( gäi t¾t lµ C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi). PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty TNHH nhµ n­íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi I. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty. 1.§Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi hiÖn ®ang s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc: -S¶n phÈm truyÒn thèng: C¸c lo¹i m¸y tiÖn v¹n n¨ng T18A, T14L, T360Ax3000, T630x1500, m¸y bµo ngang B365, m¸y khoan cÇn K525, m¸y khoan bµn K612, m¸y tiÖn ch­¬ng tr×nh hiÓn thÞ sè T18CNC, m¸y tiÖn sø chuyªn dïng CNC -X­ëng ®óc thÐp víi s¶n l­îng 6000 tÊn/n¨m. -X­ëng ®óc gang víi s¶n l­îng 6000 tÊn/n¨m. -ThÐp c¸n x©y dùng c¸c lo¹i s¶n l­îng 5000tÊn/n¨m. -ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ phô tïng phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n nh­: + §iÖn lùc ( c¸c tr¹m thuû ®iÖn cã c«ng suÊt tõ 20- 150KvA; c¸c b¬m dÇu FO). + Xi m¨ng ( m¸y nghiÒn, lß quay, lß ®øng, lß ghi… cho c¸c nhµ m¸y cã c«ng suÊt tõ 4 v¹n ®Õn 2 triÖu tÊn/n¨m). +§­êng mÝa (nåi nÊu liªn tôc, nåi nÊu ®­êng, tr¹m bèc h¬i, l« Ðp, b¨ng t¶i… cho c¸c nhµ m¸y cã c«ng suÊt tõ 500-8000 tÊn mÝa c©y/ ngµy). +Thuû lîi ( c¸c b¬m cã c«ng suÊt tõ 8000-36000 m3 /h, ¸p lùc cét n­íc tõ 4- 10,5m). +Giao th«ng vËn t¶i, dÇu khÝ, khai th¸c má, l©m s¶n, chÕ biÕn cao su, s¶n xuÊt bét giÊy… -S¶n xuÊt vµ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm phi tiªu chuÈn víi s¶n l­îng 3000 tÊn/n¨m (®­êng kÝnh tíi 6m, dµi tíi 12m). - Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËn c¸c dÞch vô d¹ng b¶o hµnh, ®¹i tu, söa ch÷a, cung cÊp phô tïng thay thÕ, t­ vÊn b¶o qu¶n, b¶o tr×, t­ vÊn kü thuËt vµ mäi dÞch vô mµ kh¸ch hµng yªu cÇu liªn quan ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty. - Giíi thiÖu mét sè mÆt hµng chñ yÕu mµ c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt: ThiÕt bÞ t¹i nhµ m¸y ®­êng NghÖAn Tate & Lyle Thiết bị nồi nấu đường,t¹i C«ng ty Liªn doanh MÝa đường Nghệ An Tate & Lyle Thiết bị nhà m¸y đường T©y Ninh do Hameco cung cấp Lắp ráp thiết bị tại nhà máy đường Tây Ninh Các loại phụ tùng Các loại phụ tùng M¸y khoan Các loại phụ tùng Các loại phụ tùng M¸y khoan B612 M¸y khoan K352 M¸y tiÖn 2.§Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng chÝnh -S¶n xuÊt theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kÕ ho¹ch. ThÞ tr­êng cña c«ng ty kh«ng chØ bao gåm thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn cã thÞ tr­êng vµ b¹n hµng ë n­íc ngoµi: B¶ng 1: B¹n hµng, ®èi t¸c chÝnh n­íc ngoµi cña C«ng ty (1): STT Tªn Quèc Gia LÜnh vùc hîp t¸c 1 ASOMA §an M¹ch S¶n phÈm b¸nh r¨ng, b¸nh xÝch c¸c lo¹i 2 TAAG Machinary Losangeles USA M¸y c«ng cô c¸c lo¹i 3 TËp ®oµn BON GIOA NNI Italy Hép sè m¸y c¬ khÝ 4 DANIENI Italy ThiÕt bÞ m¸y mãc d©y chuyÒn c¸n thÐp 5 SAMYONG Intek Co., Ltd Hµn Quèc S¶n phÈm ®óc 6 ALMAATA machine toolpiant Liªn X« cò M¸y c«ng cô 7 FAM CHLB §øc ThiÕt bÞ m¸y mãc khÝ n©ng h¹ 8 ATLANTIC GULF internationnal PTE Singapore Phô tïng m¸y c«ng cô 9 TËp ®oµn mÝa ®­êng MITRPHON Th¸i Lan TB m¸y mãc nhµ m¸y ®­êng 10 TËp ®oµn Bounbon Ph¸p nhµ m¸y ®­êng 11 GE Canada ThiÕt bÞ m¸y mãc söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn *C«ng ty cßn cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ cho c¸c kh¸ch hµng chÝnh trong n­íc nh­ sau: (1): Trang web của c«ng ty Hameco.com.vn phÇn thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng. -C¸c nhµ m¸y mÝa ®­êng trong c¶ n­íc ( NAT&L-NghÖ An, Bourbon T©y Ninh, Lam S¬n, Qu¶ng Ng·i…) +C¸c nhµ m¸y giÊy trong c¶ n­íc ( §ång Nai, B·i B»ng, §µ N½ng…) + C¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn ( Hoµ B×nh, Yaly, NËm N¸, Phó Ninh, ViÖt L©m- Th¸c Thuý, VÞ Xuyªn- B¾c Quang, B¹ch M·, TriÖu H¶i…). + C¸c nhµ m¸y Xi m¨ng trong c¶ n­íc ( Hoµng Th¹ch, BØm S¬n, Bót S¬n…) + C¸c c«ng ty dÇu khÝ ( Vietso- Petro…) +C¸c c«ng ty võa vµ nhá kh¸c. 3. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ: -S¬ ®å 1: quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp (2) C¾t thµnh tõng thái Phï hîp tiªu chuÈn Ph«i ®óc Thái (B¸n thµnh phÈm) Tiªu thô NhËp kho thµnh phÈm Nung c¸n KCS §Ó kh«ng ngõng v­¬n lªn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ míi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ho¸ x­ëng ®óc víi d©y truyÒn thiÕt bÞ ®óc gan vµ thÐp cã chÊt l­îng cao víi s¶n l­îng mçi d©y truyÒn lµ 600 tÊn/n¨m. C«ng ty cßn x©y dùng x­ëng c¬ khÝ chÝnh x¸c, trung t©m øng dông c«ng nghÖ tù ®éng (2): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn c«ng nghÖ s¶n xuÊt MÉu sè Phèi ngÉu *Sơ đồ 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm m¸y c«ng cô(3) C¾t ruét Lµm Rãt NÊu Lµm Lµm NÊu Gia c«ng c¬ khÝ NhËp kho L¾p r¸p Tiªu thô Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm thÐp c¸n ë trªn cho ta thÊy: S¶n phÈm cña c«ng ty muèn h×nh thµnh ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. Do ®ã, chÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu giai ®o¹n, chØ cÇn háng ë mét giai ®o¹n nµo ®ã cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm sÏ kh«ng hoµn thµnh ®­îc, lµm chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt, t¨ng chi phÝ thùc hiÖn. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty, C«ng ty khã cã kh¶ n¨ng th©m nhËp, më réng thÞ tr­êng míi, lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. 4.§Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ: 4.1. D©y chuyÒn ®óc chÊt l­îng cao 12000 T/N¨m. * S¶n l­îng vµ c¸c d¹ng s¶n phÈm: S¶n l­îng cña c¶ d©ychuyÒn lµ 12000 tÊn/n¨m ®­îc ph©n bæ nh­ sau: (3): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn c«ng nghÖ s¶n xuÊt -Gang ®óc:7500 tÊn/n¨m, khèi l­îng lín nhÊt cña ph«i 15000kg, bao gåm: + 1000 tÊn/ n¨m: c¸c vËt ®óc gang cã khèi l­îng Y 20kg, kÝch th­íc bao lín nhÊt cña vËt ®óc: 350 x 450 x cao 200 mm, ®óc theo ph­¬ng ph¸p c¸t bentonit t­¬i. - ThÐp ®óc: 4500 tÊn/ n¨m ®­îc ®óc theo ph­¬ng ph¸p Furan, khèi l­îng vËt ®óc lín nhÊt lµ 7000 kg. * C¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt: - C«ng nghÖ nÊu luyÖn: NÊu gang t¹i mÆt b»ng ph©n x­ëng Gang b»ng lß c¶m øng trung tÇn ®Ó cung cÊp gang láng cho d©y chuyÒn ®óc khu«n c¸t t­¬i vµ d©y chuyÒn furan, dïng hai lß: mét cÆp lß 2 tÊn/mÎ vµ mét cÆp lß 0.5 tÊn/ mÎ. * HiÖn nay ®· l¾p ®Æt vµ ®­a vµo sö dông hÖ thèng lß nÊu luyÖn hiÖn ®¹i t¹i ph©n x­ëng Gang. ThiÕt bÞ ho¹t ®éng tèt. ChÊt l­îng s¶n phÈm cao. §· s¶n xuÊt cung cÊp s¶n phÈm cho c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi vµ thÞ tr­êng trong n­íc. Võa qua, ®· b¾t ®Çu s¶n xuÊt l« hµng ®Çu tiªn sang Hµn Quèc. C«ng nghÖ lµm khu«n c¸t t­¬i(1000 tÊn/ n¨m) Dây chuyền làm khuôn cát tươi Máy làm khuôn cát tươi Sö dông d©y chuyÒn lµm khu«n c¸t t­¬i trªn c¬ së: + M¸y lµm khu«n tù ®éng, dïng khÝ nÐn, cì hßm khu«n 600 x 500 x cao 200/200(mm), lo¹i m¸y lµm khu«n cã hßm. + HÖ thèng chuyÓn t¶i: tù ®éng + Lµm khu«n b»ng hçn hîp c¸t – bentonit t­¬i + D©y truyÒn sö lý c¸t ®ång bé víi d©y truyÒn lµm khu«n, tù ®éng ®iÒu chØnh n­íc, bentonit, c¸t míi, chÊt phô gia. * C«ng nghÖ lµm khu«n FURAN(11000 tÊn/n¨m) * C«ng nghÖ lµm s¹ch *NhiÖt luyÖn vËt ®óc. * HÖ thèng thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt l­îng: T¹i mçi bé phËn nÊu luyÖncña ph©n x­ëng Gang vµ ph©n x­ëng ThÐp ®Òu ®Æt mét m¸y ph©n tÝch cacbon ®­¬ng l­îng (CE) vµ 1 c¸n nhiÖt nhóng chØ thÞ sè. Trang thiÕt bÞ mét phßng kiÓm tra chung cho c¶ 2 ph©n x­ëng ®Æt t¹i Ph©n x­ëng Gang bao gåm: +01 m¸y ph©n tÝch quang phæ x¹ kÕ +01 kÝnh hiÓn vi x¸c ®Þnh tæ chøc kim lo¹i +01 m¸y x¸c ®Þnh C, S - C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra ®é cøng, kiÓm tra kh«ng ph¸ huû, kiÓm tra hçn hîp lµm khu«n phï hîp víi c¸c c«ng nghÖ nªu trªn. * HÖ thèng vËn chuyÓn trong x­ëng ®óc. * Ngoµi ra cßn mét sè m¸y kh¸c 1-2115+21+15+21 nh­: M¸y lµm khu«n vµ mét c¸t nhùa vá máng SC-20 M¸y lµm khu«n c¸t t­¬i HSP-1D M¸y phun bi nhá TC 300 M¸y phun bi PRP- 2402 1BD M¸y trén c¸t liªn tôc c­êng ®é cao M¸y gi¶m kÝch cì côc c¸t vµ chµ s¸t s¬ cÊp M¸y trén Simpson 11/2G C¸c thiÕt bÞ nÊu luyÖn C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm 4.2. Trung t©m nghiªn cøu – øng dông tù ®éng ho¸. H×nh ¶nh giíi thiÖu ho¹t ®éng Hameco ChÕ t¹o vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ §µo t¹o c¸n bé – c«ng nh©n ngµnh chÕ t¹o m¸y Nghiªn cøu – ph¸t triÓn c«ng nghÖ Trung t©m nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tù ®éng (gäi t¾t lµ trung t©m c«ng nghÖ tù ®éng) ®­îc thµnh lËp n¨m 1997 víi nhiÖm cô chÝnh lµnghien cøu øng dông c«ng nghÖ cao vµo c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngay tõ ®Çu thµnh lËp, Trung t©m c«ng nghÖ tù ®éng ®· ®­îcgiao nhiÖm vô thùc hiÖn ®Ò tµi khoa häc cÊp nhµ n­íc KHCN05-DA1: N©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ 30 h¹ng môc thiÕt bÞ cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi. 4.3. Phßng thÝ nghiÖm. * C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm. ThiÕt bÞ ®o nhiÖt kÕ kiÓu nhóng ThiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é kiÓu quang häc. ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh c¸cbon ®­¬ng l­îng Quang phæ kÕ ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc M¸y ®o ®é c¶m øng x¸ch tay. M¸y ®o chiÒu dµy kim lo¹i. M¸y kiÓm tra khuyÕt tËt b»ng siªu ©m. M¸y kiÓm tra khuyÕt tËt b»ng tõ. H×nh ¶nh vÒ phßng thÝ nghiÖm cña C«ng ty. Phân tích thành phần hoá học thép Máy phân tích quang phổ xạ kích xuất khẩu bằng kính hiển vi quang 5.§Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi lu«n quan t©m ®Õn mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. HiÖn nay , nguån nguyªn liÖu chÝnh mµ C«ng ty dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm hÇu hÕt lµ c¸c lo¹i thÐp phôc vô s¶n xuÊt thÐp c¸n, m¸y c«ng cô vµ phô tïng thiÕt bÞ. Nguån nguyªn liÖu nµy trong n­íc rÊt hiÕm, v× vËy C«ng ty ph¶i nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. B ảng 2: Danh môc nguyªn vËt liÖu (4) C¸c mÆt hµng NhËp khÈu Sè l­îng (tÊn/n¨m) §¬n gi¸(USD/tÊn) ThÞ tr­êng cung cÊp Gang 520 700 ViÖt Nam S¾t thÐp c¸c lo¹i 1200 450 Nga, TriÒu Tiªn, ViÖt Nam T«n tÊm c¸c lo¹i 150 350 C¸c n­íc §«ng ¢U Que hµn 75 400 Nga Than cùc ®iÖn 20 120 TQ, §«ng ¢u N¨m 2004, c«ng ty nhËp khÈu thÐp c¸c lo¹i phôc s¶n xuÊt thÐp c¸n, m¸y c«ng cô vµ phô tïng thiÕt bÞ tõ Nga víi tæng gi¸ trÞ 2.900.000 USD, v­ît (4): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn nguyªn vËt liÖu so víi n¨m 2003 lµ 15.5%. víi tèc ®é t¨ng tr­ëng s¶n xuÊt cao, C«ng ty ®· chñ ®éng khai th¸c vËt t­ trong n­íc vµ nhËp khÈu vËt t­ tõ n­íc ngoµi hç trî thùc hiÖn tiÕn ®é gia c«ng c¬ khÝ. VÒ chÊt l­îng, vËt t­ ®· ®­îc chó träng kiÓm tra kü l­ìng tr­íc khi ®i vµo s¶n xuÊt. N¨m 2005, khèi l­îng vËt t­ chi dïng trong n¨m lµ: S¾t thÐp c¸c lo¹i kho¶ng 3500 tÊn; gi¸ trÞ vËt t­ mua vÒ trong n¨m phôc vô s¶n xuÊt kho¶ng 40 tû. PhÇn lín nh÷ng vËt t­ chÝnh ®Òu ®­îc chuÈn bÞ vµ cung cÊp kÞp thêi cho s¶n xuÊt. C«ng t¸c nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ lu«n ®­îc c«ng ty quan t©m ®Æc biÖt. §èi víi c¸c ho¹t ®éng ph¶i dïng vËt t­ ®Æc chñng nh­: thÐp c©y phi lín lµm trôc l« Ðp, thÐp Inox, thÐp èng, thÐp tÊm... ®Òu ®­îc mua th«ng qua nhËp khÈu. Ngoµi ra, c«ng ty cßn dïng giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó chñ ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i vµ nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó chñ ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i vµ nhËp khÈu uû th¸c cho mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o thªm nguån thu cho c«ng ty. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty lóc nµy lµ ph¶i t×m ®­îc thÞ tr­êng thay thÕ. §Æc biÖt thÞ tr­êng NVL trong n­íc ®Ó C«ng ty chñ ®éng h¬n trong c«ng t¸c chuÈn bÞ NVL lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt, tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i do thiÕu NVL g©y ra. C«ng t¸c sö dông NVL nh­ x¸c ®Þnh ®Þnh møc mét c¸ch hîp lý tiÕt kiÖm nh­ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm… ®Õn ®­îc ban l·nh ®¹o C«ng ty rÊt quan t©m. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ C«ng ty ph¶i thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ h¬n vÒ vËt t­, n¨ng l­îng vµ ®Þnh møc, n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ c«ng ngÖ. §©y lµ b­íc khëi ®Çu cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, còng lµ tiÒn ®Ò cho viÖc tiÕt kiÖm vËt t­, lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 6.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng: a, C¬ cÊu lao ®éng: C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ l¬n ®ang cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. C«ng ty ®· gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò lao ®éng, cè nh÷ng n¨m tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lªn tíi 3000 ng­êi( sè liÖu n¨m 1980) hiÖn nay sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty gi¶m xuèng cßn 823 ng­êi (sè liÖu n¨m 2005), ta cã thÓ xem xÐt c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty theo c¬ cÊu qu¶n lý hµnh chÝnh nh­ sau: B¶ng 3: c¬ cÊu lao ®éng .(5) 1 Theo c¬ cÊu qu¶n lý hµnh chÝnh 2003 2004 2005 1.1 C¸n bé qu¶n lý 72 68 68 Gi¸m ®èc c«ng ty 1 1 1 Phã gi¸m ®èc c«ng ty 5 4 3 Trî lý gi¸m ®èc 5 4 3 Tr­ëng-Phã phßng ban 27 28 28 G§ trung t©m xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng 8 8 8 PG§ trng t©m xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng 26 23 25 1.2 Nh©n viªn gi¸n tiÕp 178 190 191 1.3 C«ng nh©n s¶n xuÊt 550 552 564 S¶n xuÊt 380 400 488 Phôc vô 170 148 76 Tæng 800 810 823 (5): B¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng cña Phßng Tæ Chøc c«ng ty b,T×nh h×nh ®µo t¹o nh©n lùc : *Ngµnh nghÒ ®µo t¹o: C«ng ty ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt c¸c nghÒ tiÖn, phay, bµo, rÌn,®óc, nhiÖt luyÖn, c«ng nh©n vËn hµnh c¸c m¸y CNC… §Æc biÖt c«ng ty cã trung t©m ®µo t¹o hµng ®Çu vÒ c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y- ®ã lµ Tr­êng Trung häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ë 131 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi. *HÖ ®µo t¹o: -HÖ Trung häc Kü thuËt chÝnh quy dµi h¹n c¸c ngµnh : C¬ khÝ , tin häc, ®iÖn c«ng nghiÖp, ®iÖn tö, ®µo t¹o nghiÖp vô kÕ to¸n, thèng kª, tµi chÝnh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. - HÖ CNKT 3/7 ChÝnh quy dµi h¹n c¸c nghÒ: C¬ khÝ, tin häc-m¸y tÝnh, hµn ®iÖn , ®iÖn xÝ nghiÖp, ®iÖn tö… -HÖ c«ng nh©n ng¾n h¹n c¸c nghÒ: C¬ khÝ, tin häc m¸y tÝnh, hµn ®iÖn, ®iÖn xÝ nghiÖp… -C¸c chuyªn ngµnh hÑp ( §iÒu khiÓn tù ®éng CNC, NC…) theo yªu cÇu cña ng­êi häc. * Môc tiªu ®µo t¹o - §µo t¹o nguån nh©n lùc (c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ) cã n¨ng lùc thùc hµnh cao ( th«ng qua thùc tËp kÕt hîp lao ®éng s¶n xuÊt t¹i c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi ). - §µo t¹o c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ®ång thêi ®µo t¹o c«ng nh©n chuyªn s©u c¸c ngµnh nghÒ øng dông c«ng nghÖ cao nh­: + Tù ®éng ho¸ trong lÜnh vùc gia c«ng c¬ khÝ CAD/CAM/CNC. +Tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn trong lÜnh vùc ®iÖn c«ng nghiÖp, ®iÖn tö c«ng nghiÖp -Ph¸t triÓn c«ng nghÖ tin häc theo h­íng chuyªn m«n ho¸. -T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ ®Ó tiÕp cËn tr×nh ®é kü thuËt tiªn tiÕn. * Hîp t¸c quèc tÕ : Trong n¨m 2002 Tr­êng nhËn ®­îc viÖn trî cña n­íc céng hoµ Italia cho dù ¸n “ Thµnh lËp trung t©m ®µo t¹o nghÒ ®Çu tiªn cña Italia-Trung t©m ELIS” , ®Ó ®µo t¹o 02 ngµnh trung häc kü thuËt lµ: +Ngµnh c«ng nghÖ b¶o d­ìng c¬ ®iÖn. +Ngµnh c«ng nghÖ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp tù ®éng ho¸. Trªn c¬ së viÖn trî cña dù ¸n, Nhµ tr­êng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®µo t¹o theo h­íng tiªn tiÕn cã chÊt l­îng cao. Sau khi ®­îc ®µo t¹o c¸c c«ng nh©n sÏ ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu cña chÝnh b¶n th©n C«ng ty còng nh­ cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Víi tÝnh n¨ng vÒ ngµnh nghÒ ®µo t¹o vµ ®é tin cËy vÒ tay nghÒ c«ng nh©n sau khi tèt nghiªp, Tr­êng TH c«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y cã kh¶ n¨ng cung cÊp nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn toµn quèc. Hµng n¨m tr­êng th­êng xuyªn tæ chøc n©ng bËc, chuyÓn nghÒ hoÆc ®µo t¹o t¹i chç (cã ®Þa chØ) cho hµng tr¨ng c«ng nh©n kü thuËt cña c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu, víi 15 lo¹i nghÒ ®µo t¹o kh¸c nhau. 7.§Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. a. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ : Víi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ c¸c ph­¬ng tiÖn cã liªn quan, c«ng ty C¬ khÝ ®· cã nhiÒu thay ®æi qua c¸c thêi kú vµ cho ®Õn nay ®Ó b¾t kÞp víi quy m« s¶n xuÊt vµ qu¶n lý míi ®em l¹i hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c«ng ty ®· ®­a ra m« h×nh tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng (s¬ ®å ) theo quyÕt ®Þnh sè 922, 929/ Q§- TC ký ngµy 02/10/2001, 1087/Q§-TC, th«ng b¸o sè 615/2001/TB-CKHN/TC. Xem s¬ ®å ta thÊy sù liªn quan chÆt chÏ vµ lu«n cã sù gi¸m s¸t tõ trªn xuèng d­íi. Nã gióp C«ng ty lu«n ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c vµ cËp nhËt tõ d­íi lªn trªn. a, Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn : -Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®øng ®Çu c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m cña C«ng ty; x©y dùng ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn, ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt tæ chøc bé m¸y… -Phã Gi¸m ®èc M¸y c«ng cô: trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ kiÓm tra c«ng viÖc s¶n xuÊt cña x­ëng m¸y c«ng cô (MCC) trong ph¹m vi toµn c«ng ty. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt qu¶n lý, tæ chøc, sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc kh¸c… -Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô tæ chøc, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo ®óng tiÕn ®é, kÕ ho¹ch ®Æt ra; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt… - Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: Gióp Gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc khoa häc- kü thuËt c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng, b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Trùc tiÕp qu¶n lý Phßng kü thuËt, Phßng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. -Phã G§ Néi chÝnh: Trùc tiÕp ®iÒu hµnh, qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng néi chÝnh, ®êi sèng vµ x©y dùng c¬ b¶n, y tÕ, b¶o vÖ. X©y dùng, ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y, s¾p xÕp lao ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch nh­ Phßng b¶o vÖ, phßng y tÕ, phßng V¨n ho¸… -Phã Gi¸m ®èc KÕ ho¹ch Kinh doanh Th­¬ng m¹i vµ quan hÖ quèc tÕ (KHKDTM vµ QHQT): Trùc tiÕp phô tr¸ch, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ ®èi ngo¹i cña C«ng ty.Ngoµi ra cßn chØ ®¹o x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®Êu thÇu, ph­¬ng ¸n kinh doanh, c¸c mèi quan hÖ kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc. -V¨n phßng: TËp hîp, l­u tr÷ , qu¶n lý, chuyÓn th«ng tin, chñ tr×, ®iÒu hµnh c¸c héi nghÞ theo chøc n¨ng cña v¨n phßng… -Phßng tæ chøc Nh©n sù (TCNS): Lµ n¬i ®­a ra c¸c b¶n dù th¶o vÒ tæ chøc nh©n sù nh­ viÖc bæ nhiÖm, b·i nhiÖm, ®iÒu ®éng, tuyÓn dông, néi quy, quy chÕ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng còng nh­ c¸c chÕ ®é… -Phßng KÕ to¸n-Thèng kª-Tµi chÝnh: LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m. Lµm nhiÖm vô ®èi víi Nhµ n­íc trong viÖc khai b¸o, nép thuÕ hay thùc hiÖn c¸c thanh to¸n ®óng h¹n, thu håi vèn. KÞp thêi b¸o c¸o G§ vÒ viÖc huy ®éng, sö dông vèn, khai th¸c nguån vèn hay ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®óng vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh… -Ban Qu¶n lý Dù ¸n (QLDA): Nghiªn cøu chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh còng nh­ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty sao cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay… -Trung t©m nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tù ®éng: Lµ n¬i nghiªn cøu, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ tù ®éng ho¸… -Phßng kü thuËt: Nghiªn cøu, ¸p dông c¸c khoa häc kü thuËt vµo söa ch÷a, chÕ t¹o míi hay thiÕt kÕ l¹i s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ C«ng ty theo tiªu chuÈn ISO9000 mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc. -Phßng Qu¶n lý ChÊt l­îng S¶n phÈm (P.QLCHLSP): N¾m v÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, tæ chøc kiÓm tra, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, ®Ò xuÊt tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. - Trung t©m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt (TT §HSX): Cã nhiÖm vô ph©n c«ng, lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, ph­¬ng ¸n qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. LËp sæ theo dâi vËt t­, kü thuËt, xö lý hay cã kÕ ho¹ch bæ trî hay thay thÕ kÞp thêi. -V¨n phßng Giao dÞch Th­¬ng m¹i (VPGDTM): Giao dÞch th­¬ng mai, marketing, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh trong ng¨n vµ dµi h¹n… -Tr­êng trung häc ChÕ t¹o m¸y: Lµ tr­êng do C«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, lµ n¬i ®µo t¹o c«ng nh©n cho c«ng ty vµ c¸c ngµnh kinh tÕ. -Qu¶n ®èc c¸c x­ëng, ph©n x­ëng s¶n xuÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c mÆt qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh, sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ, nguån lùc kh¸c ®¶m b¶o sè l­îng, chÊt l­îng, kÞp thêi ®óng tiÕn ®é. Cã nhiÖm vô ®­îc giao ®óng kÕ ho¹ch, ®óng kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng… Sơ đồ tổ chức của công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội.(8) Các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán độc lập do Cơ khí Hà Nội góp vốn Trợ lý giúp việc Phó tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật KHCN.CLSP P.Kinh Doanh - XNK TT.TK- TĐH Văn phòng Công ty P.KT- TK - TC Trường MN Hoa sen Phòng Y tế Bộ phận nghiên cứu đầu tư và quản lý dự án Bộ phận kinh doanh P. Tổ chức nhân sự Phó tổng giám đốc phụ trách đời sống, bảo vệ, XDCB Chủ tịch Công ty Kiêm tổng giám đốc Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành sản xuất TT.KT - ĐHSX P. Quản lý CLSP TT. XDCB Phòng bảo vệ Phòng Q.trị ĐS Trường THCNCTM X.GC AL&NL X.Kết cấu thép BP chế tạo C.bị D.cụ gá lắp XN. Đúc XN.LĐSCTB Phòng vật tư Kho vật tư X.cán thép X.Bánh răng X.Cơ khí lớn X.Cơ khí chính xác X.Cơ khí chế tạo X. Lắp ráp (8): Tài liệu trong phòng tổ chức của Công ty cơ khí Hà Nội. ` TT §HSX XNSX vµ KDVTCTM TT T§H X.B¸nh r¨ng X.C¬ khÝ lín X.C¬ khÝ lín X.GCAL-Nl X.§óc X.KÕt cÊu thÐp Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Gi¸m §èc Th­ viÖn P.QLCLSP P. kü thuËt P. TCNS Ban QLDA Phã Gi¸m ®èc KHKDTM vµ QHQT TTHCCTM V¨n phßng TTXD vµ BD HTCSCN P. QT§S P.Y TÕ P. KT- TK- TC VP GDTM P.VHXH Phã Gi¸m ®èc kü thuËt X­ëng MCC Phã Gi¸m ®èc Néi chÝnh Phã gi¸m ®èc M¸y c«ng cô S¬ ®å 3:M« h×nh bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty C¬ khÝ HN 8.§Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh: Vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ lµ nh÷ng nh©n tè quan träng vµ quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña bÊt cø mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo, nãi c¸ch kh¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nguån vèn cña doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh tõ rÊt nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau nh­: Vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn tù cã, vèn ho¹t ®éng thuÕ, vèn ho¹t ®éng tµi chÝnh, vèn liªn doanh… HiÖn nay vèn cña c«ng ty TNHH nhµ n­íc 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi lµ 130 tû ®ång (sè liÖu cuèi n¨m 2005) trong ®ã: Vèn cè ®Þnh lµ 39 tû ®ång chiÕm 30% Vèn l­u ®éng lµ 81 tû ®ång chiÕm 70% Th«ng th­êng th× ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp c«ng nghiÖp th× sè vèn l­u ®«ng chiÕm mét tû lÖ nhÊt ®Þnh, kho¶ng 60-70% trªn tæng sè vèn cña C«ng ty. Nh­ vËy viÖc ph©n bæ vèn cña C«ng ty lµ hîp lý. Tuy nhiªn, so víi mét doanh nhgiÖp c«ng nghiÖp lín nh­ C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi mµ nguån vèn chØ cã 130 tû ®ång th× ch­a ph¶i lµ lín. V× thÕ c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt trong lÜnh vùc ®Çu t­ c¬ b¶n, b¶o d­ìng n©ng cÊp mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qu¸ cò kü vµ ®ang ngµy mét xuèng cÊp cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ rÊt khã kh¨n trong viÖc ¸p dông nh÷ng øng dông c«ng nghÖ míi. Mµ hiÖn t­îng m¸y mãc l¹c hËu ®· dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cao, lµm ¶nh h­ëng ®Õn møc doanh thu vµ lîi nhuËn mµ c«ng ty thu ®­îc. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña nguån vèn ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã nh÷ng chiÕn l­îc kÞp thêi nh­: §Çu t­ theo chiÒu s©u, x©y dùng trung t©m tù ®éng hãa, hiÖn ®¹i ho¸ x­ëng ®óc ®ång thêi trang bÞ thªm mét sè ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i kh¸c nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ t¨ng thªm søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã sù thay ®æi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ vµ qu¶n lý tµi chÝnh lµ cho viÖc khai th¸c vµ t¹o lËp c¸c nguån vèn cho C«ng ty linh ho¹t h¬n vµ thuËn lîi h¬n. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ khai th¸c hiÖu qu¶ nguån vèn lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt lµ thÊp nhÊt vµ lîi nhuËn ®¹t ®­îc lµ cao nhÊt ®ßi hái bé m¸y qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ ban l·nh ®¹o C«ng ty ph¶i thËt sù n¨ng ®éng vµ ph¶i n»m b¾t c¬ héi mét c¸ch kÞp thêi. II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y . 1. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ : B¶ng 4:KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.(6) §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång. TT ChØ tiªu thùc hiÖn N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh 2004/2003 2005/2004 Chªnh lÖch Tû lÖ (%) Chªnh lÖch Tû lÖ (%) 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng 67843 107506 130000 39663 158 22494 121 2 DT b¸n hµng 105926 168046 250000 62120 159 81954 149 2.1 Doanh thu s¶n xuÊt CN 71044 77506 117650 6462 109 40144 151 2.2 Kinh doanh th­¬ng m¹i 34822 88012 132350 53190 253 44338 150 3 Thu nhËp bq( tr®/ng­êi/th¸ng) 1,171 1,264 1.560 0.93 108 2.96 123 4 C¸c kho¶n trÝch, nép ng©n s¸ch 7440 8600 12500 1160 120 3900 145 5 Gi¸ trÞ hîp ®ång ký trong n¨m 130568 51784 74196 -78784 39.7 22412 143 Tr.®ã gèi ®Çu cho n¨m sau 58145 41076 23187 -17069 70.6 -17889 56 (6): B¸o c¸o kÕt qu¶ kin doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m 2003, 004, 2005. Tõ b¶ng tæng hîp trªn cho thÊy, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu thùc hiÖn trong n¨m 2004 ®Òu v­ît so víi n¨m 2003, vµ trong n¨m 2005 v­ît so víi n¨m 2004. §Æc biÖt lµ doanh thu b¸n hµng, n¨m 2004 v­ît so víi n¨m 2003 lµ 58% vµ n¨m 2005 v­ît so víi n¨m 2004 lµ 21%; doanh thu th­¬ng m¹i n¨m 2004 v­ît so víi n¨m 2003 lµ 50% vµ n¨m 2005 v­ît so víi 2004 lµ 53%; c¸c kho¶n trÝch nép ng©n s¸ch n¨m 2004 t¨ng m¹nh so víi 2003 vµ 2005 t¨ng m¹nh so víi n¨m 2004. §©y lµ thµnh tÝch rÊt lín cña c«ng ty khi mµ b¨t ®Çu thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm träng ®iÓm trong khi gi¸ nguyªn liÖu t¨ng m¹nh ®Èy gi¸ thµnh s¶n xuÊt lªn cao. 2. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty: Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña vßng chu chuyÓn vèn cña c«ng ty s¶n phÈm hµng ho¸ chØ ®­îc coi lµ tiªu thô khi c«ng ty xuÊt kho s¶n phÈm göi ®i tiªu thô vµ thu ®­îc tiÒn hoÆc ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gÝa kh¸i qu¸t t×nh hinh tiªu thô: So s¸nh doanh thu thùc tÕ tÝnh theo gi¸ b¸n kÕ ho¹ch( gi¸ b¸n cè ®Þnh) c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t­¬ng ®èi. B¶ng5: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty tõ n¨m 2003– 2005 (7) chØ tiªu Thùc hiÖn 2003 2004 2005 Doanh Thu( TriÖu ®ång) 105926 168046 250000 Sè t¨ng tuyÖt ®èi(TriÖu ®ång) 31301 62120 81954 Sè t¨ng t­¬ng ®èi(%) 41.9% 59% 49% N¨m 2005 c«ng ty ®· ký ®­îc mét khèi l­îng hîp ®ång víi gi¸ trÞ lín. Tæng DT trong n¨m lµ 250000 triÖu ®ång so víi n¨m 2004 lµ 168046 triÖu ®ång, t¨ng 49%. N¨m 2004 c«ng ty ®· ký ®­îc mét khèi l­îng hîp ®ång víi gi¸ trÞ lín. (7): B¸o c¸o tæng hîp cña C«ng ty trong n¨m 2003, 2004, 2005. Tæng DT trong n¨m lµ 168046 triÖu ®ång so víi n¨m 2003 lµ 105926 triÖu ®ång, t¨ng 59%. Nh×n chung viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt theo c¸c hîp ®ång ®· ký cña c«ng ty æn ®Þnh vµ phÇn lín ®¹t tiÕn bé. III.§¸nh gi¸ chung. 1.Nh÷ng thµnh c«ng mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty thùc hiÖn ®¹t vµ v­ît møc hÇu hÕt c¸c chØ tiªu chÝnh, tèc ®é t¨ng tr­ëng cao: Doanh thu n¨m 2005 t¨ng 49% so víi n¨m 2004.Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång gèi ®Çu cho n¨m 2006 lµ 23.2 tû ®ång, ®o¸ lµ ch­a kÓ ®Õn gi¸ trÞ c¸c ®¬n hµng chuÈn bÞ tõ cuèi n¨m 2005 ®Ó ký ®Çu n¨m 2006 kho¶ng 60 tû ®ång. Mét sè biÖn ph¸p vµ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc nh­ sau: -C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu s¶n phÈm träng ®iÓm, më ra c¸c h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cho C«ng ty. C¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn s¶n phÈm do C«ng ty x©y dùng ®­îc ®¸nh gÝa cao, vµ ®­îc sù hç trî tÝch cùc cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. -Më r«ng quan hÖ hîp t¸c, chuyÓn giao c«ng nghÖ víi c¸c c«ng ty, tËp ®oµn n­íc ngoµi: GE, Loesche, Tos vµ Kovosvit, Harbin…§©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó C«ng ty nhanh chãng lµm chñ ®­îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®ång th­ßi ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ. - KiÖn toµn bé m¸y tæ chøc phï hîp h¬n víi chøc n¨ng qu¶n lý, s¶n xuÊt, kinh doanh, qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho viÖc ph¸t triÓn cña C«ng ty. -Kinh doanh th­¬ng m¹i ph¸t triÓn víi tæng doanh thu 130 tû trong n¨m 2005 t¨ng 46% so víi 2006. NhiÒu hîp ®ång cã gi¸ trÞ l¬n nh­ NAT &L, S«ng Gianh, t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh. Ph­¬ng thøc ®iÒu hµnh hîp ®ång theo nhãm ®· ®­îc thùc hiÖn vµ cã hiÖu qu¶ râ rÖt. -T×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, minh b¹ch. Quan hÖ víi c¸c tæ chøc tÝn dông tiÕp tôc ®­îc më réng. HiÖn c«ng ty ®ang cã quan hÖ víi 4 ng©n hµng th­¬ng m¹i lín nhÊt ViÖt Nam. C«ng ty ®· ®­îc c¸c Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam xÐt chØ sè tÝn nhiÖm lo¹i A ( lo¹i cao nhÊt). C«ng t¸c tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn tèt ®· gi¶i quyÕt ®­îc nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh lªn ®Õn hµng tr¨m tû ®ång, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty thùc hiÖn c¸c hîp ®ång lín vµ c¸c nhãm s¶n phÈm träng ®iÓm. -C«ng ty duy tr× ®­îc chøng chØ ISO9001-2000. -TrÝch nép ng©n s¸ch ®¹t 12,5 tû, ®¹t 100% kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ t¨ng 45% so víi n¨m 2004. 2.Mét sè h¹n chÕ cña C«ng ty : Song song víi nh÷ng viÖc lµm tèt, hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh vÉn cßn béc lé nhiÒu mÆt h¹n chÕ, cÇn ®­îc tiÕp tôc kh¾c phôc: C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cßn yÕu: ViÖc lËp, triÓn khai vµ kiÓm ®iÓm thùc hiÖn kÕ ho¹ch kh«ng khoa häc, do ®ã, phÇn lín c¸c hîp ®ång ®Òu kh«ng lËp ®­îc kÕ ho¹ch chÝnh x¸c. Nguån nh©n lùc ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu: NhiÒu c¸n bé kü thuËt tr×nh ®é vi tÝnh, ngo¹i ng÷ yÕu, khã kh¨n trong tiÕp cËn, lµm viÖc vµ häc hái tõ c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi… C«ng t¸c kinh doanh: C«ng t¸c marketting ch­a ®­îc chó träng. Kh©u tÝnh gi¸ cßn nhiÒu sai sãt, ch­a t×nh ®­îc yÕu tè c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng… C«ng t¸c vËt t­: Ch­a chñ ®éng ®­îc thÞ tr­êng, kÕ ho¹ch mua vËt t­ ch­a tèt dÉn ®Õn viÖc ph¶i sö dông l­îng vèn lín ®Ó dù tr÷ vËt t­ trong thêi gian t­¬ng ®èi dµi trong khi nhiÒu vËt t­ cÇn gÊp cho s¶n xuÊt l¹i kh«ng ®­îc cung cÊp ®ång bé kÞp thêi. 3.Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ: Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do nguån nh©n lùc cña c«ng ty. Cô thÓ lµ c¸n bé qu¶n lý th× ch­a khoa häc khi ®­a ra c¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt tèt nhÊt phï hîp. Do thiÕu tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm nªn trong c¸c kh©u tÝnh gi¸ hay dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cßn nhiÒu bÊt cËp nh­: kh«ng tÝnh ®Õn yÕu tè c¹nh tranh vµ dù tr÷ nhiÒu vµ l©u lµm cho nguån vèn bÞ ø ®äng g©y ra lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh g©y l·ng phÝ, lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷, vi tÝnh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn yÕu nªn viÖc häc hái tõ c¸c chuyªn gia lµ khã kh¨n. Ngoµi ra tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt cßn yÕu kÐm kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. PhÇn3: §Þnh h­íng ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi. I. C¬ héi vµ th¸ch thøc 1. C¬ héi cña C«ng ty: HiÖn nay C«ng ty ®· cã c¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, thÞ tr­êng còng réng vµ s¾p tíi ViÖt Nam gia nhËp WTO th× c¬ héi më réng th­¬ng hiÖu ra n­íc ngoµi lµ rÊt lín. Do hiÖn nay c«ng ty cã c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ nh»m chuyÓn giao thiÕt kÕ vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o thiÕt bÞ thuû ®iÖn ®Ó cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ thuû ®iÖn cho c¸c nhµ m¸y ®iÖn, hîp t¸c s¶n xuÊt m¸y c«ng cô chÊt l­îng cao, bao gåm c¶ c¸c lo¹i m¸y c«ng cô ®Ó cung cÊp cho nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu. §iÒu quan trong nhÊt hiÖn nay lµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i nh©n thøc râ ®­îc c¬ héi nµy ®Ó tËp trung vµo nã. 2. Th¸ch thøc cña C«ng ty. N¨m 2006 cã thÓ ViÖt Nam sÏ ra nhËp WTO khi ®ã t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng sÏ rÊt gay g¨t. ChÝnh v× vËy ®©y sÏ lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi c«ng ty. C«ng ty muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm kh«ng chØ ë thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Do ®ã c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh, ®ång thêi ph¶i cã gi¸ c¶ hîp lý vµ ph¶i ¸p dông mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng phï hîp. II. Môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. 1.Môc tiªu cña C«ng ty. Môc tiªu cô thÓ cña C«ng ty trong n¨m 2006 nh­ sau: +Doanh thu b¸n hµng: 300 tû ®ång t¨ng 20% so víi 2005. Trong ®ã: -Doanh thu SXCN: 150 tû ®ång t¨ng 27.5% so víi 2005. -Doanh thu th­¬ng m¹i: 150 tû ®ång t¨ng 13.34% so víi 2005. +Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi : 1.7 tr®/ng­êi/th¸ng t¨ng 8.9% so víi 2005. 2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. Víi môc tiªu trë thµnh mét doanh nghiÖp c¬ khÝ n¨ng ®éng- hiÖu qu¶, ph¸t triÓn hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, L·nh ®¹o c«ng ty ®· cã nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nh­ sau : -Lu«n lu«n cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l­îng, tho¶ m·n mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. -Thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ ph­¬ng ch©m “ Vui lßng kh¸ch ®Õn, võa lßng kh¸ch ®i”. Lu«n c¶i tiÕn ph­¬ng thøc phôc vô, t«n träng mäi cam kÕt víi kh¸ch hµng. -B»ng mäi ph­¬ng tiÖn, tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÓu râ chÊt l­îng lµ sù sèng cßn cña C«ng ty, lao ®éng cã chÊt l­îng lµ nghÜa vô ®ång thêi lµ quyÒn lîi s¸t s­ên cña mçi ng­êi. -Th­êng xuyªn c¶i tiÕn s¶n phÈm, thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¸p øng mäi yªu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty. -X©y dùng duy tr× hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng theo m« h×nh TCVNISO 9000. KÕt luËn Sau mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu vÒ C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi, em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o tæng hîp vÒ C«ng ty. Trong b¸o c¸o tæng hîp nµy em ®· tr×nh bµy c¸c ®Æc ®iÓm cña C«ng ty c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt cßn h¹n chÕ cña C«ng ty. HiÖn nay ®Ó c¸c doanh nghiÖp tån t¹i trªn thÞ tr­êng th× mçi mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc riªng cho m×nh, cÇn ph¶i biÕt tËn dông nh÷ng lîi thÕ cña m×nh còng nh­ c¸c kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cña m×nh mét c¸ch triÖt ®Ó. Víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Hoµi Dung vµ c¸c chó, b¸c, c« ë c«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi em xin cã vµi lêi gãp ý: C«ng ty nªn cã nh÷ng ®Çu t­ cã träng ®iÓm, nªn kÕt hîp gi÷a ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm víi chuyªn m«n ho¸ bªn c¹nh ®ã kÕt hîp víi tËp trung ho¸.S¶n phÈm cña c«ng ty nªn c¶i tiÕn vÒ mÉu m· nhiÒu h¬n ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Vµ ®Æc biÖt quan träng lµ ph¶i lu«n tËn dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi cña c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm. Tuy ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu nh­ng ch¾c ch¾n b¸o c¸o tæng hîp nµy cßn nhiÒu thiÕu xãt mong c« h·y gãp ý cho em ®Ó b¶n b¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mong ®­îc sù gióp ®ì cña c« gi¸o vµ mäi ng­êi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o 1.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001. 2.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2002. 3.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2003. 4.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004. 5.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2005. 6. Trang web : Hameco.com.vn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35830.DOC
Luận văn liên quan