Báo cáo Thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hòa Bình

Lời nói đầu Công nghiệp hoá- Hiên đại hoá là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam mà đảng và nhà nước ta đã đặt ra. Để thực hiện mục tiêu này , nhà nước ta đã có những chính sách, chiến lược nhằm khuyến khích các tổ chức, các đơn vị, dân cư hạt động đóng góp vào nền kinh tế có hiệu quả hơn. Thực hiện kế hoạch thực tập của khoa Tài chính- Kế toán của trường ĐHDL Phương Đông, em đã xin về thực tập tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình trong quá trình thực tập tai cơ quan em đã được cô chú cùng toàn thể các anh chị trong Ngân hàng đã giúp đỡ em tận tình, để em có thể nắm bắt và tếp cận trực tiếp với công việc và bao quát toàn bộ hoạt động và nghiệp vụ của ngân hàng. Qua đó em thấy: Là một tổ chức tín dụng, Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình cũng không nằm ngoài mục tiêu và chiến lược nhằm đưa đất nước tiến lên CNH- HĐH , với bản chất đi vay để cho vay . Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình trong những năm qua đã có những đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển nền kinh tế của tỉnh. Trên cơ sử dụng cho vay vốn đối với các tổ chức, doanh nghiệp , cá nhân, Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình đã tạo tiền đề về vốn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay để họ đầu tư vào dây chuyền công nghệ, vốn lưu động,đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trụ sở Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình được đặt tại đường Trần Hưng Đạo – thị xã Hoà Bình, với địa thế rất thuận lợi cho việc kinh doanh của Ngân hàng, cũng như việc đãrất nhiều bạn hàng là các công ty, các tổ chức kinh tế, các cá nhân có uy tín đến xin giao dịch với ngân hàng, Ngân hàng đã thiết lập được nhiều mối quan hệ tốt đối với khách hàng và thường có chính sách đãi ngộ đối vối với khách hàng truyền thống. Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình với cơ cấu tổ chức gồm 46 người cùng với 6 phòng ban chịu sự quản lý trực tiếp của Giám Đốc và Phó Giám Đốc, ngân hàng đãđảm bảo được uy tín và hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao cho. Trong thời gian thực tập tại ngân hàng được sự giúp đỡ tình của các cô chú đã giúp em phần nào hiểu được công việc của một nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên do về mặt tiếp nhận của em còn nhiều hạn chế và cũng do tính chất phức tạp của công việc mà một sinh viên tực tập như em không thể đi sâu tìm hiểu kỹ lưỡng. Nhưng để được tiếp nhận vào thực tập tại Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình em xin chân thành cảm ơn ban Giám đốc ngân hàng cùng toàn thể các cô chú trưởng phòng, cùng các anh chị trong ngân hàng đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo cho em, để em có được những cơ hội tiếp cận trực tiếp vào công việc. Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Thiện Thập thầy đã hướng dẫn để giúp em có thể hiểu được các bước mà một sinh viên thực tập cần phải làm. Mục lục Lời mở đầu Phần i: Tổng quan về Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình I, Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình 1, Sự ra đời của Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình 2, Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình 3, Mô hình tổ chức 3.1, Nhiệm vụ quyền hạn của ban Giám Đốc 3.1.1, Giám Đốc 3.1.2, Phó Giám Đốc 3.2, Nhiệm vụ của các phòng ban 3.2.1, Phòng Nguồn vốn. 3.2.2, Phòng Tín Dụng 3.2.3 Phòng nguồn vốn 3.2.4, Phòng kế toán 3.2.5, Phòng giao dịch II.Những hoạt động chính của ngân hàng ĐT& PTHoà Bình 1.Huy động vốn 2. Sử dụng vốn 3. Các hoạt động dịch vụ 3.1 thanh toán quốc tế 3.2 Kinh doanh ngoại tệ 3.3 Bảo lãnh 3.4 Dịch vụ chuyển tiền nhanh 3.5Các dịch vụ ngân hàng khác 4. Định hướng phát triển cuả Ngân Hàng năm 2003 III. Vài nét đánh giá về Ngân hàng ĐT& PT Hoà Bình 1.Những thành tựu đạt được 2.Những tồn tại cần khắc phục Phần II:Khái quát quy trình nghiệp vụ của một số nghiệp vụ chủ yếu thông qua thực tập tổng hợp tại Ngân hàng đt & pt hoà bình I. Nghiệp vụ tín dụng II. Nghiệp vụ thanh toán III. Nghiệp vụ kế toán IV. Nghiệp vụ tiết kiệm

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2606 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hòa Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o vay vèn ®èi víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp , c¸ nh©n, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· t¹o tiÒn ®Ò vÒ vèn cho c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, c¸ nh©n vay ®Ó hä ®Çu t­ vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, vèn l­u ®éng,®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Trô së Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®­îc ®Æt t¹i ®­êng TrÇn H­ng §¹o – thÞ x· Hoµ B×nh, víi ®Þa thÕ rÊt thuËn lîi cho viÖc kinh doanh cña Ng©n hµng, còng nh­ viÖc ®· rÊt nhiÒu b¹n hµng lµ c¸c c«ng ty, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n cã uy tÝn ®Õn xin giao dÞch víi ng©n hµng, Ng©n hµng ®· thiÕt lËp ®­îc nhiÒu mèi quan hÖ tèt ®èi víi kh¸ch hµng vµ th­êng cã chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi vèi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng. Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh víi c¬ cÊu tæ chøc gåm 46 ng­êi cïng víi 6 phßng ban chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Gi¸m §èc vµ Phã Gi¸m §èc, ng©n hµng ®· ®¶m b¶o ®­îc uy tÝn vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô do cÊp trªn giao cho. Trong thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng ®­îc sù gióp ®ì t×nh cña c¸c c« chó ®· gióp em phÇn nµo hiÓu ®­îc c«ng viÖc cña mét nh©n viªn ng©n hµng. Tuy nhiªn do vÒ mÆt tiÕp nhËn cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ còng do tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng viÖc mµ mét sinh viªn tùc tËp nh­ em kh«ng thÓ ®i s©u t×m hiÓu kü l­ìng. Nh­ng ®Ó ®­îc tiÕp nhËn vµo thùc tËp t¹i Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban Gi¸m ®èc ng©n hµng cïng toµn thÓ c¸c c« chó tr­ëng phßng, cïng c¸c anh chÞ trong ng©n hµng ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ chØ b¶o cho em, ®Ó em cã ®­îc nh÷ng c¬ héi tiÕp cËn trùc tiÕp vµo c«ng viÖc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Vò ThiÖn ThËp thÇy ®· h­íng dÉn ®Ó gióp em cã thÓ hiÓu ®­îc c¸c b­íc mµ mét sinh viªn thùc tËp cÇn ph¶i lµm. PhÇn I: Tæng quan vÒ Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh I, LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 1, Sù ra ®êi cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh. S¸u n¨m- sau nµy thµnh lËp ng©n hµng quèc gia cña n­íc viÖt nam d©n chñ céng hoµ non trÎ ®­îc thµnh lËp, thñ t­íng chÝnh phñ còng ký quyÕt ®Þnh ra ®êi ng©n hµng kiÕn thiÕt ViÖt Nam thuéc bé tµi chÝnh, tiÒn th©n cña hÖ thèng Ng©n hµng §T&PT h«m nay – mét thµnh viªn cña ngµnh c«ng ngiÖp ng©n hµng ViÖt Nam. Ra ®êi ngµy 26/4/1957 Ng©n hµng §&PT ViÖt Nam ®· trë thµnh Ng©n hµng th­¬ng m¹i sím nhÊt trong hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, 46 n¨m qua Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ®· nhiÒu lÇn thay hä ®æi tªn ®ã lµ: ChuyÓn tõ Ng©n hµng kiÕn thiÕt trùc thuéc bé tµi chÝnh sang trùc thuéc Ng©n hµng n­íc ViÖt Nam n¨m 1981. Tõ n¨m 1957 víi tªn gäi: Ng©n hµng kiÕn thiÕt ViÖt Nam Tõ 1981 ®æi tªn lµ : Ng©n hµng §T vµ x©y dùng ViÖt Nam Tõ 1990 ®æi tªn lµ : Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. Dï víi tªn gäi nµo th× ngµy 26/4 hµng n¨m- mét ngµy b×nh th­êng nh­ bao nµy kh¸c , nh­ng ®èi víi mçi c¸c bé Ng©n hµng §T&PT dï ë bÊt kú ®©u bçng trë thµnh cã tªn ,cã tuæi cã t©m hån : + Cã tªn - §ã lµ ngµy truyÒn thèng cña hÖ thèng Ng©n hµng §T&PT. + Cã tuæi - §ã lµ tuæi cña Ng©n hµng §T&PT , m·i m·i lµ tuæi thanh xu©n vµ n¨m nay ë ®é tuæi 46 n¨m trµn ®Çy søc sèng. + Cã t©m hån – Lµ bëi nã ®· g¾n liÒn víi bao ®iÒu quý gi¸ víi chóng ta, chøa ®ùng niÒm tin yªu cña ®¶ng cña nh©n d©n ,cña anh em trong ®¹i gia ®×nh ViÖt Nam, cña b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc bëi nã chøa ®ùng c«ng søc, må h«i cña c¸c thÕ hÖ vµ c¶ m¸u x­¬ng cña c¸c liÖt sü trong ngµnh, chøa ®ùng nh÷ng g× kÕt tinh l¹i theo suèt chiÒu dµi thêi gian mµ mçi n¨m, mçi tuæi ®­îc båi ®¾p ®Çy thªm, ®Ñp thªm, b»ng chÝng ®ãng gãp cña ng©n hµng vµo c«ng t¸c ph¸t triÓn suèt chÆng ®­êng 46 n¨m qua. Dï mang tªn gäi nµo, víi m« h×nh nµo, ho¹t ®éng cña ng©nhµng §T&PT còng g¾n liÒn víi môc tiªu phôc vô “ ®Çu t­ & ph¸t triÓn”. ®Õn nay doamh sè cho vay h¬n 62.000 tû ®ång. Ngµy nay Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ®· trë thµnh mét hÖ thèng tæ chøc v÷ng m¹nh : Víi 74 ®¬n vÞ thµnh viªn lµ c¸c chi nh¸nh, së giao dÞch trªn c¶ n­íc, c¸c c«ng ty trùc thuéc, c¸c ®¬n vÞ liªn doanh, trung t©m ®µo t¹o, trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin. §éi ngò 6000 c¸n bé, ®¶ng viªn trong toµn hÖ thèng nhiÖt t×nh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng cã kû c­¬ng tu©n thñ ph¸p luËt. Vµ trong ngµy truyÒn thèng toµn hÖ thèng ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam v« cïng vinh dù tù hµo vµ ®ãn nhËn hu©n ch­¬ng ®éc lËp h¹ng nhÊt , phÇn th­ëng cao quý cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ®· ®éng viªn vµ ghi nhËn râ nh÷ng nç lùc kh«ng mÖt mái suèt 46 n¨m qua cña toµn hÖ thèng, gãp phÇn phôc vô ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc . §Æc biÖt trong ngµy truyÒn thèng, Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vinh dù tù hµo ®ãn nhËn hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng hai cña nhµ n­íc céng hoµ d©n chñ nh©n d©n lµo trao tÆng. PhÇn th­ëng nµy kh«ng chØ ghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam trong liªn doanh hîp t¸c víi ng©n hµng lµo mµ cßn thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc. Cïng víi truyÒn thèng cña ngµnh, lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh trong 44 n¨m qua víi nh÷ng b­íc th¨ng trÇm ®Çy khã kh¨n vÊt v¶ vµ thµnh ®¹t . Trong ®ã Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc cña c¸c thÕ hÖ c¸n bé vµo kÕt qu¶ cña ng«i nhµ chung BIDV. Lµ mét chi nh¸nh sím ®­îc thµnh lËp, chØ sau 2 n¨m ra ®êi Ng©n hµng kiÕn thiÕt ViÖt Nam, n¨m 1959 Hoµ b×nh ®· thµnh lËp mét phßng cÊp ph¸t x©y dùng c¬ b¶n thuéc ty tµi chÝnh. Ngµy 01/05/1966 chi nh¸nh Ng©n hµng kiÕn thiÕt Hoµ B×nh chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn mét hiÖm vô hÕt søc lín lao quan trong lµ cÊp ph¸t x©y dùng c«ng tr×nh träng ®Óm sè 1. Ngµy 04/05/1976 thµnh lËp chi nh¸nh Ng©n hµng kiÕn thiÕt c«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng ®µ, Nay lµ Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh. Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh lµ mét ®Æc thï, cã mét m« h×nh ng©n hµng qu¶n lý c«ng tr×nh vµ cã lóc song song tån t¹i hai chi nh¸nh trong cïng mét hÖ thèng trªn cïng mét ®Þa bµn. Song dï ë vÞ trÝ nµo 44 n¨m qua Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña toµn ngµnh, lu«n xøng ®¸ng lµ ng­êi lÝnh xung kÝch trªn mÆt trË phôc vô ®Çu t­u vµ ph¸t triÓn gi÷ v÷ng vÞ thÕ lµ ng©n hµng chñ lùc trong lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. Nh÷ng ngµy ®Çu phßng cÊp ph¸t x©y dùng c¬ b¶n víi lùc l­îng c¸n bé cã 8 ng­êi vµ sau ®ã ®Õn ngµy 01/05/1966 Ng©n hµng kiÕn thiÕt Hoµ B×nh ®­îc thµnh lËp. MÆc dï lùcl­îng cßn máng nh­ng ®ã lµ mét giai ®o¹n quan träng ®Æc biÖt ®èi víi nÒn kinh tÕ tØnh Hoµ B×nh . Ngµy 04/05/1976 ngµy sinh thø 2 cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cã thÓ nãi ®©y lµ mét giai ®o¹n v« cïng vÎ vang, ®Çy tù hµo, lµ niÒm vinh dù ®­îc ®¶ng vµ chÝnh phñ trao cho. Chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· cÊp ph¸t vèn phôc vô c«ng t×nh träng ®iÓm sè 1 cña ®Êt n­íc – C«ng tr×nh thuû ®iÖn S«ng §µ lín nhÊt §«ng Nam A - c«ng tr×nh cña thÕ kû 20. Sím ®­îc thµnh lËp ngay õu ngµy ®Çu míi x©y dùng c«ng tr×nh, lóc ®Çu chi nh¸nh míi chØ cã 11 c¸n bé gåm c¸c c¸n bé sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô xay dùng thuû ®iÖn Th¸c Bµ l¹i tiÕp tôc ®i x©y dùng thuû ®iÖn S«ng §µ. Giai ®o¹n ®Çu sau khi thµnh lËp , víi nhiÖm vô chi nh¸nh cña c«ng tr×nh träng ®iÓm, chñ yÕu cÊp ph¸t víi l­îng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh vµ phôc vô c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh thuû ®iÖn S«ng §µ Hoµ B×nh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cÊp ph¸t, song nhiÖm vô cña chi nh¸nh hÕt søc nÆng nÒ. Bëi v×, Thuû ®iÖn Hoµ B×nh lµ mét c«ng tr×nh rÊt lín cã h»ng tr¨m h¹ng môc lín nhá kh¸c nhau, nhiÒu c«ng viÖc míi ch­a cã ®Þnh møc ®¬n gi¸ lai võa lµm võa thiÕt kÕ. Lùc l­îng c¸n bé tuy dÇn dÇn ®­îc bæ sung, song so víi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao lµ rÊt máng. MÆc dï khã kh¨n nh­ng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ®· miÖt mµi lao ®éng kh«ng kÓ ngµy ®ªm. Tuy ®êi sèng sinh ho¹t cßn nhiÒu khã kh¨n vÊt v¶, ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cßn mu«n vµn gian nan, tû lÖ l¹m ph¸t ë møc ®é cao, l­îng tiÒn mÆt v« cïng khan hiÕm trong khi nhu cÇu cña c«ng tr×nh lµ rÊt lín. Trªn c¸c mÆt c«ng viÖc ®Òu cã sù ®ãng gãp cña c¸n bé ng©n hµng, tham gia ®¬n gi¸ c«ng tr×nh, ®· len lái ®Õn tõng ng¸ch hÇm v¸ch nói cïng víi c¸n bé kü thuËt bªn A, bªn B ®Ó x©y dùng ®Þnh møc ®¬n gi¸ cho c«ng tr×nh. Nh÷ng c¸n bé thÈm ®Þnh nhiÒu ®ªm ph¶i th¾p ®Ìn dÇu ®Ó thÈm tra dù to¸n, tÝnh toµn khèi l­îng ®Ó cÊp ph¸t vèn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. Hµng n¨m c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng ®Çu t­ ®· tÝnh to¸n, kiÓm tra lµm gi¶m cÊp ph¸t hµng chôc tû ®ång. §éi ngò c¸n bé cÊp ph¸t, kiÓm ng©n nhiÒu ®ªm thøc tr¾ng ®Ó kÞp thêi cÊp ph¸t vèn cho c«ng tr­êng, ®¶m b¶o vèn ®¸p øng tiÕn ®é thi c«ng , tr¶ l­¬ng kÞp thêi cho c«ng nh©n phÊn khëi ®Èy m¹nh tiÕn ®« thi c«ng tr×nh. Víi thµnh tÝch cña nh÷ng n¨m th¸ng ®Çy vÊt v¶ ®ã, CBCBV Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· ®­îc chÝnh phñ , UBND tØnh tÆng nhiÒu b¾ng khen vµ ®Æc biÖt ®­îc nhµ n­íc tÆng th­ëng hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng III n¨m 1989. B­íc vµo thêi kú ®æi míi lµ lóc c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh hoµn thµnh . Chi nh¸nh chuyÓn sang kinh doanh phôc vô kinh tÕ tØnh nhµ. Trong mu«n vµn khã kh¨n cña b­íc chuyÓn ®æi tõ ho¹t ®éng cÊp ph¸t sang kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña tØnh vÉn cßn chËm ph¸t triÓn, tr×nh ®é qu¶n lý cßn yÕu, c¸c dù ¸n kinh tÕ cßn h¹n hÑp nh­ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· cè v­¬n ra thÞ tr­êng, lao ®éng hÕt søc, s¸ng t¹o. §ång thêi m¹nh d¹n ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n lín. V× vËy chØ trong thêi gian ng¾n, chi nh¸nh ®· v­¬n lªn giµnh nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®· gãp mét phÇn nguån ®¸ng kÓ vµo ®Çu t­ ph¸t triÓn, x©y dùng nªn nh÷ng nhµ m¸y, c«ng tr×nh, nh÷ng c©y cÇu b¾c qua s«ng, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt gãp phÇn vµo sù nghiÖp CNH – H§H. H­íng träng t©m vµ ph¸t huy truyÒn thèng cña chi nh¸nh lµ phôc vô kh¸ch hµng truyÒn thèng. Hµng n¨m, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· cung cÊp cho nÒn kinh tÕ hµng tr¨m tû ®ång ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n, c¸c nhµ m¸y träng t©m vµ vµo c¸c ngµnh quan träng cña tØnh nh­: §Çu t­ vèn vµo m¹ng c¸p quang vµo b­u ®iÖn tØnh, x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ, xi m¨ng L­¬ng S¬n, Nhµ m¸y giÊy Hoµ B×nh, nhµ m¸y mÝa ®­êng Hoµ B×nh, xÝ nghiÖp may mÆc 3/2, cho vay vèn ®Ó x©y dùng cÇu Hoµ B×nh nèi liÒn hai bê S«ng §µ, ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu mèi t¹o kh¶ n¨ng thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh. 2, Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Ng©n hµng §T&PT hoµ B×nh 2.1, Chøc n¨ng Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n trùc thuéc ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam cã chøc n¨ng thùc hiÖn tÊ c¶ c¸c nghiÖp vô mµ Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ph©n c«ng. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh lµ kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông vµ phôc vô cho nhu cÇu ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. 2.2, NhiÖm vô Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cã nhiÖm vô hÕt søc quan träng vµ lín lao lµ cho vay vèn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã nhu cÇu vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n . Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh víi nhiÖm vô lµ ng­êi lÝnh xung kÝch phôc vô ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn: + Cung øng vèn + KiÓm tra, gi¸m s¸t, tham gia chñ tr­¬ng ®Çu t­. + ThÈm tra dù to¸n + KiÓm tra, nghiÖm thu khèi l­îng c«ng tr×nh hoµn thµnh + QuyÕt to¸n c«ng tr×nh TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã nh»m ®­a nhanh c«ng tr×nh vµo sö dông, tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh c«ng tr×nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­. Trong giai ®o¹n ®æi míi ph¶i thÝch øng vµ ph¸t triÓn ®Ó phôc vô nhiÒu h¬n ph¶i ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó phôc vô tèt nh÷ng ®ßi hái vµ mong muèn cña kh¸ch hµngnh­: Tµi trî th­¬ng m¹i, b¶o hiÓm, chøng kho¸n, t­ vÊn ®Çu t­. N©ng cao n¨ng lùc thÈm ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña ®ång vèn ®Çu t­. 3, M« h×nh tæ chøc Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phßng KT- KS néi bé Phßng Giao DÞch Phßng KÕ To¸n Phßng Tæ Chøc – Hµnh ChÝnh Phßng TÝn Dông Phßng Nguån vèn 3.1 NhiÖm vô quyÒn h¹n cña ban Gi¸m §èc 3.1.1, Gi¸m §èc Lµ ng­êi ®øng ®Çu Ng©n hµng cho nªn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc mang nh÷ng träng tr¸ch to lín: Gi¸m ®èc ph¶i chôi tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc ph¶i chôi mäi tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng chung cña Ng©n hµng Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh m« h×nh tæ chøc, h¹ch to¸n thanh to¸n cho phï hîp Gi¸m ®èc lµ ng­êi ph©n ph©n c«ng trùc tiÕp cho cho phã Gi¸m ®èc Ra quyÕt ®Þnh ph©n cÊp, ph©n quyÒn qu¶n lý kiÓm so¸t phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®¬n vÞ m×nh Bè trÝ nh©n sù phï hîp víi m« h×nh tæ chøc Trang bÞ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng thanh to¸n ®¶m b¶o an toµn hiÖu qu¶ Gi¸m ®èc trùc tiÕp tham gia vµo c«ng t¸c ®èi néi , ®èi ngo¹i Tu©n thñ ®©y ®ñ néi dung kiÓm so¸t. 3.1.2, Phã Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi trî gióp cho Gi¸m ®èc trong c¸c c«ng viÖc . Phã gi¸m ®èc chôi tr¸ch nhiÖm truíc gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc lµm nhiÖm vô heo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c phßng trong ng©n hµng nh­: + Phßng TÝn dông + Phßng nguån vèn + Phßng kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi ký trùc tiÕp vµo c¸c hîp ®ång tÝn dông ng¾n h¹n tõ phßng tÝn dông vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn c¸c phßng trªn theo sù ph©n c«ng 3.2 NhiÖm vô chøc n¨ng cña c¸c phßng ban 3.2.1, Phßng Nguån Vèn 3.2.1.1, Chøc n¨ng cña phßng nguån vèn Phßng nguån vèn lµ ®¬n vÞ trùc thuéc tæ chøc bé m¸y NH§T&PT Hoµ B×nh cã chøc n¨ng: Tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ c¸c mÆt : + ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch trong kinh doanh cña ng©n hµng ®Ó ph¸t triÓn (nguån vèn vµ huy ®éng vèn) + Tæ chøc qu¶n lý c¸c tµi s¶n nî, tµi s¶n cã b»ng tiÒn trong kinh doanh cña chi nh¸nh. Trùc tiÕp thùc hiÖn ®iÒu hµnh nguån vèn trong néi bé ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh vµ tæ chøc thùc hiÖn mét sè ®Þnh chÕ cña ng©n hµng nhµ n­íc. 3.2.1.2, NhiÖm vô cña phßng nguån vèn Phßng nguån vèn cã c¸c nhiÖm vô sau: C«ng t¸c nguån vèn kinh doanh X©y dùng ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô, ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch chØ tiªu kinh doanh hµng n¨m( kÓ c¶ ®iÒu chØnh, bæ xung) theo dâi, ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh ®· ®­îc Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam duyÖt cho chi nh¸nh. N¾m b¾t kÞp thêi th«ng tin ®Ó ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch vÒ huy ®éng vèn, chÝnh s¸ch vÒ l·i xuÊt, chÝnh s¸ch ®èi víi kh¸ch hµng .§iÒu hµnh c¸c nguån vèn, c«ng t¸c huy ®éng vèn. + NhËn th«ng b¸o c¸c lo¹i kÕ ho¹ch cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vµ kÕ ho¹ch cña ®Þa ph­¬ng theo ®¹o cña gi¸m ®èc chi nh¸nh + Trùc tiÕp theo dâi diÔn biÕn cña c¸c lo¹i nguån vèn ®Ó tr×nh gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ tr×nh Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam chuyÓn vèn tiÕp( nÕu thiÕu) hoÆc rót vèn . + LËp vµ trùc tiÕp theo dâi kÕ ho¹ch ®i vay, huy ®éng vèn vµ tr¶ nî c¸c kho¶n vay. + Theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn cho vay cña phßng TÝn Dông vµ phßng giao dÞch bê tr¸i s«ng §µ. + Trªn c©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn hµng ngµy ®Ó ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc chi nh¸nh nh»m ®¸p øng yªu cÇu tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch ®Çu t­ Tham gia xÐt duyÖt trong héi ®ång tÝn dông cña chi nh¸nh Th­êng xuyªn theo dâi vµ tæng h¬p : H¹n møc ®Çu t­ ®· duyÖt, c¸c hîp ®ång tÝn dông ®· ký, sè lÖu ®· cho vay, sè thu nî, sè d­ nî c¸c lo¹i, ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n . C«ng t¸c thèng kª vµ tËp hîp LËp c¸c lo¹i b¸o c¸o thèng kª theo quyÕt ®Þnh 404 ngµy 06/12/1997 cña thèng ®èc ng©n hµng ViÖt Nam. §ång thêi ®iÖn b¸o th«ng tin kinh tÕ theo tuÇn kú 5 ngµy, 10 ngµy cho Ng©n hµng §T&PT trung ­¬ng vµ ®iÖn b¸o 10 ngµy cho Ng©n hµng nhµ n­íc tØnh Hoµ B×nh. ChÕ ®é c«ng t¸c Th«ng b¸o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm l­u tr÷ c¸c v¨n b¶n , chÕ ®é nhµ n­íc c¸c thÓ lÖ vµ c¸c v¨n b¶n chung cña ngµnh c¸c v¨n b¶n vÒ chÕ ®é kinh doanh . h¹n møc tÝn dông . 3.2.2, Phßng TÝn Dông 3.2.2.1, Chøc n¨ng cña phßng TÝn Dông Phßng tÝn dông lµ ®¬n vÞ trùc thuéc chi nh¸nh NH§T&PT Hoµ B×nh cã chøc n¨ng tham m­u cho ban Gi¸m ®èc, trùc tiÕp tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tÝn dông theo ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ h­íng dÉn cña nhµ n­íc ,cña ngµnh vµ cña chi nh¸nh. 3.2.2.2, NhiÖm vô cña phßng TÝn Dông Phong TÝn dông cã c¸c nhiÖm vô sau: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt ý kiÕn tham gia cña chi nh¸nh ®èi víi c¸c dù th¶o v¨n b¶n cña cña c¸c c¬ quan vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tÝn dông ng©n hµng. Nghiªn cøu, phæ biÕn cho c¸n bé tÝn dông vÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é quy tr×nh nghiÖp vô vµ v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh vÒ c«ng t¸c tÝn dông . Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dung b¶o l·nh, thuª, mua…theo quy ®Þnh TriÓn khai thùc hiÖn c¸c chØ ®¹o th­êng xuyªn ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt cña cña ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tÝn dông . Tæng hîp ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh kh¸ch hµng vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh. Tham m­u cho ban gi¸m ®èc x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch h¸ng vµ chÝnh s¸ch tÝn dông Ph¶n ¸nh vÒ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ho¹t ®éng tÝn dông. Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o liªn quan ®Õn c«ng t¸c tÝn dông KiÓm tra viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô cña c¸c c¸n bé tÝn dông Tæ chøc lËp, l­u tr÷ vµ b¶o qu¶n hå s¬, sæ s¸ch tÝn dông theo quy ®Þnh . Thùc hiÖn c¸c nhÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. 3.2.3, Phßng giao dÞch 3.2.3.1, Chøc n¨ng cña phßng giao dÞch Phßng giao dÞch cã c¸c chøc n¨ng sau: + Nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n, chÕ ®é, tham m­u ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ c«ng t¸c tÝn dông( vµ c¸c quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña ngµnh) + KiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c chøng tõ ho¹t ®éng hµng ngµy t¹i phßng giao dÞch. + Më tµi kho¶n vµ qu¶n lý tµi kho¶n cña kh¸ch hµng theo quy ®Þnh cña ngµnh. + Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i phßng giao dÞch . Tæ chøc c«ng t¸c huy ®éng vèn cña c¸ tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi quèc doanh. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÒ an toµn kho quü 3.2.3.2, NhiÖm vô cña phßng Giao dÞch C«ng t¸c TÝn dông. Thùc hiÖn ph¸t tiÒn vay cho kh¸ch hµng theo v¨n b¶n sè 269 CNHB ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn. Thùc hiÖn viÖc thu nî, thu l·i ®èi víi c¸c kho¶n vay thuéc ph¹m vi cña phßng qu¶n lý. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông, b¶o l·nh… theo c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña ngµnh. Ph¶i ¸nh, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý c¸c v­íng m¾c trong ho¹t ®éng tÝn dông. Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t nghiÖp vô cña c¸n bé tÝn dông. C«ng t¸c kÕ ho¹ch Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n cËp nhËt, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh t¹i phßng giao dÞch . Tæ chøc thùc hiÖn lµm dÞch vô thanh to¸n cho kh¸ch hµng ChÊp hµng chÕ ®é b¸o c¸o, ®èi chiÕu ®Çy ®ñ, kÞp thêi. §¶m b¶o chÕ ®é nhËt ký chøng tõ hµng ngµy Thùc hiÖn viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ nh÷ng kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ víi kh¸ch hµng C«ng t¸c huy ®éng vèn Thùc hiÖn biÖn ph¸p t¨ng tr­ëng nguån gèc, t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. X©y dùng phong c¸ch giao dÞch v¨n minh, lÞch sù ®èi víi c¸c nghiÖp vô giao dÞch víi kh¸ch hµng. T¸c phong nhanh, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, ®¶m b¶o an toµn vµ gi÷ bÝ mËt sè d­ víi kh¸ch hµng. C«ng t¸c kho quü. §¶m b¶o an toµn kho quü, chÊp hµnh chÕ ®é kiÓm quü hµng ngµy. ChÊp hµnh ®óng chÕ ®é tån quü ®· ®­îc chi nh¸nh quy ®Þnh. Tæ chøc viÖc kiÓm tra quy tr×nh thu chi hµng ngµy §¸p øng ®Çy ®ñ tiÒm mÆt vµ ng©n phiÕu thanh to¸n cho kh¸ch hµng.24 3.2.4 . Phßng tµi chÝnh – KÕ to¸n vµ kho quü 3.2.4.1. Chøc n¨ng cña phßng tµi chÝnh – KÕ to¸n vµ kho quü Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh – KÕ to¸n t¹i chi nh¸nh . §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸t qu¶n lý vµ an toµn kho quü Tæ chøc vµ x©y dùng quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi chi nh¸nh theo quy chÕ qu¶n lý cña Nhµ n­íc Tham gia trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña chi nh¸nh vµ ph©n phèi thu nhËp §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n më réng c¸c dÞch vô ng©n hµng vµ nghiÖp vô thanh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña nghµnh cña Nhµ n­íc §Ò xuÊt biÖn ph¸p vµ ph­¬ng ¸n øng dông tin häc vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng vµ qu¶n lý tµi s¶n theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña toµn ngµnh. KiÓm tra, kiÓm so¸t vµ l­u tr÷ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ho¹t ®éng hµng ngµy. Më tµi kho¶n vµ qu¶n lý tµi kho¶n cña kh¸ch hµng theo quy ®inh cña nghµnh. 3.2.4.2 NhiÖm vô cña phßng tµi chÝnh – KÕ to¸n vµ kho quü Ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trung thùc c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh hµng ngµy cña kh¸ch hµng còng nh­ cña néi bé. §¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tiÒn mÆt vµ ng©n phiÕu cho kh¸ch hµng. Thùc hiÖn viÖc kiÓm quü hµng ngµy vµ an toµn trong kh©u thu ph¸t tiÒn X©y dùng quy tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh vµ ph©n c«ng cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong phßng qu¶n lý. Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh ChÊp hµnh c¸c quy chÕ tµi chÝnh trong viÖc thùc hiÖn chi tiªu vµ ph©n phèi thu nhËp X©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng tuÇn vµ hµng th¸ng cña phßng §Þnh kú ho¹t ®ét xuÊt tham gia kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quü t¹i héi, së, phßng giao dÞch vµ c¸c quü tiÕt kiÖm X©y dùng vµ kiÓm tra quy tr×nh h¹ch to¸n tiÕt kiÖm t¹i c¸c quü tiÕt kiÖm cña chi nh¸nh. X©y dùng néi quy, nhiÖm vô trong viÖc b¶o ®¶m an toµn kho quü, sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n vµ d÷ liÖu trong m¸y vi tinh. Thùc hiÖn viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ trong c«ng t¸c thu, tr¶ l·i, c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch vµ c¸c kho¶n phÝ dÞch vô kh¸c. Thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l­¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp theo chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh nh»m n©ng cao lîi nhuËn vµ h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng. §¶m b¶o viÖc thanh to¸n an toµn, nhanh chãng tµi s¶n cña kh¸ch hµng còng nh­ ng©n hµng gi÷ bÝ mËt tµi kho¶n cña kh¸ch hµng còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý vµ kiÓm kª tµi s¶n tr­íc khi quyÕt to¸n. ChÊp hµnh chÕ ®é BCTK theo quy ®Þnh cña nghµnh vµ Nhµ n­íc. Th­êng xuyªn theo dâi vµ ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ ho¹t kinh doanh cña chi nh¸nh tõ ®ã cã c¸c ®Ò xuÊt víi Ban Gi¸m §çc trong c«ng t¸c tÝn dông, b¶o l·nh vµ huy ®éng vèn. §¶m v¶o viÖc l­u tr÷ chøng tõ ®· ®­îc kiÓm so¸t thuËn lîi cho viÖc thanh tra kiÓm tra vµ c¸c yªu cÇu kh¸c cña kh¸ch hµng. X©y dùng th¸i ®é vµ phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé kÕ to¸n ng©n quü nh»m thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi chi nh¸nh. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt viÖc ®­a øng dông tin häc vµo ng©n hµng, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n sö dông thµnh thôc m¸y vi tÝnh . T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¶m b¶o viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ tin häc th­êng xuyªn ®­îc an toµn, s¹h sÏ khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng cña c¸c thiÕp bÞ. Qu¸n triÖt kÞp thêi c¸c chØ thÞ cña l·nh ®¹o, thùêng xuyªn tæ chøc cho c¸n bé häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô trong c«ng t¸c kho quü, kÕ to¸n thanh to¸n, tin häc vµ ngo¹i ng÷. Cã kÕ ho¹nh ®Þnh kú, thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc cña c¸n bé nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. 3.2.5 Phßng tæ – Hµnh chÝnh Chøc n¨ng cña phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh lµ ®¬n vÞ thuéc tæ chøc bé m¸y Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hoµ B×nh cã chøc n¨ng sau : + Tham m­u cho ban l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù, qu¶n lý hµnh chÝnh cña c¬ quan Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hoµ B×nh . + Qu¶n lý tµi s¶n cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hoµ B×nh +Tham gia x©y dùng ph¸t triÓn nguån lùc cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn tØnh Hoµ B×nh. NhiÖm vô cña phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh Tham dù c¸c cuéc häp do Gi¸m ®èc triÖu tËp khi cã yªu cÇu, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ®­îc Gi¸m ®èc giao, tr×nh duyÖt cho ban hµnh. TiÕp nhËn th«ng tin b¸o c¸o Gi¸m ®çc xem xÐt, xö lý, chuyÓn t¶i th«ng tin ®· ®­îc sö lý ®Õn c¸c phßng, c¸c bé phËn theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù, tuyÓn dông, ®µo t¹o, ®Ò b¹t, s¾p xÕp c¸n bé nghiÖp vô theo chøc n¨ng nghiÖp vô cña tõng bé phËn, phßng, ban. Tæng hîp c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt ®Þnh kú, ®ét xuÊt theo tõng chuyªn ®Ò thuéc lÜnh vùc phßng phô tr¸ch theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. Qu¶n lý, l­u d÷ hå s¬ c¸n bé, thèng kÕ, diÔn biÕn tiÒn l­¬ng, tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cña chi nh¸nh Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý Hµnh chÝnh,v¨n th­, lÔ t©n, in Ên, ph©n phèi c«ng v¨n ®Ó tr×nh ban l·nh ®¹o vµ chuyÓn c¸c phßng, tæ, x©y dùng néi quy chÕ vµ duy tr× gi÷ g×n nÒ nÕp, kØ c­¬ng kØ luËt trong c¬ quan. Thùc hiÖn c«ng t¸c tuÇn tra, canh g¸c, b¶o vÖ an toµn tuyÖt ®èi tµi s¶n c¬ quan, gi÷ g×n anh ninh trËt tù trong c¬ quan Qu¶n lý sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn tØnh Hoµ B×nh ®Ó phôc vô c«ng t¸c chuyªn mén LËp kÕ ho¹nh vµ tæ chøc thùc hiÖn m­a s¾m c¸c lo¹i Ên phÈm, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, tµi s¶n söa ch÷a nhá t¹i chi nh¸nh Qu¶nl lý vµ sö dông con dÊu cña chi nh¸nh theo quy ®Þnh Tæ chøc phôc vô chu ®¸o c¸c ®oµn kh¸ch héi nghÞ së, tæng kÕt kÕ ho¹nh Lµm viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao 3.2.6. Phßng kiÓm so¸t kiÓm tra néi bé 3.2.6.1 Chøc n¨ng cña phßng kiÓm so¸t kiÓm tra néi bé. Tæ chøc kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé chi nh¸nh chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam vÒ mÆt nghiÖp vô nh­: +Thùc hiÖn kÕ ho¹nh, ch­¬ng tr×nh kiÓm tra. +Thùc hiÖn kiÓm tra ®ét xuÊt theo yªu cÇu +B¸o c¸o th­ìng xuyªn, b¸o c¸o ®ét xuÊt +Th«ng tin kÞp c¸cmÆt ho¹t ®éng t¹i chi nh¸nh +Nh»m ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng, thèng nhÊt, ®éc lËp t­¬ng ®èi, trung thùc kh¸ch quan. §ång thêi ph¶i sù qu¶n lý cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, néi dung c«ng t¸c cña Trung ­¬ng vÒ sù chØ ®¹o trong ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm to¸n vµviÖc qu¶n lý theo quy chÕ qu¶n lý viªn chøc cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hoµ B×nh. + §¶m b¶o chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng. + Ph¶n ¸nh ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh theo tõng quý tõng n¨m. + Tæ kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé chi nh¸nh cã c¸c chøc danh kiÓm tra tr­ëng vµ kiÓm tra viªn. ViÖc bæ nhiÖm, miÔm nhiÖm c¸c chøc danh nµy thùc hiªn theo ®iÒu lÖ ng©n hµng vµ quy chÕ bæ nhiÖm c¸n bé hiÖn hµnh. 3.2.6.2 NhiÖm vô cña kiÓm tra néi bé C¨n cø ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hoµ B×nh vµ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i chi nh¸nh, x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt. Qua kiÓm tra, kiÓm to¸n ph¸t hiÖn nh÷ng sai xãt vi ph¹m ho¹t tiÒm Èn rñi ro trong c¸c kh©u nghiÖp vô, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ c¸c phßng ban chi nh¸nh cã biÖn ph¸t kh¾c phôc chØnh söa kÞp thêi. TiÕp nhËn xem xÐt tr×nh Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o thuéc thÈm quyÒn cña chi nh¸nh. Hµng quý lËp b¸o c¸o t×nh h×nh gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o vµ cèng t¸c ®Êu tranh chèng tham nhòng theo quy ®Þnh. Lµm ®Çu mèi phèi hîp c¸c cuéc thanh tra, kiÓm tra cña Thanh tra ng©n hµng Nhµ n­íc, thanh tra Nhµ n­íc vµ kiÓm to¸n Nhµ n­íc ®èi víi Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. X©y dùng tËp thÓ v÷ng m¹nh, kh«ng ngõng trau dåi ®¹o ®øc t¸c phong, th­êng xuyªn häc tËp n©ng cao kiÕn thøc thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô do Gi¸m ®èc giao. II, Nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh. Huy ®éng vèn . Nguån vèn mµ ng©n hµng §T& PT Hoµ B×nh cã ®­îc lµ : + Nguån vèn vay cña NH§T & PT Trung ¦¬ng + Huy ®éng tõ nguån tiÒn nhµn rçi trong d©n c­ th«ng qua h×nh thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm : . TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n . TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n + Huy ®éng tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc hµnh chÝnh . + Ng©n hµng huy ®éng b»ng c¸ch ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ kú phiÕu . Trong ®ã tæng nguån vèn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh t¹i thêi ®iÓm 31/12/2002 lµ 1400 tû ®ång, t¨ng gÊp r­ìi so víi n¨m 2001, t¨ng 4,3 lÇn so víi n¨m 2000. Trong ®ã tæng vèn huy ®éng 1.338.000 tû t¨ng 1,6 lÇn so víi n¨m 2001, t¨ng h¬n 4,6 lÇn so víi n¨m 2000. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy mét phÇn do uy tÝn cña Ng©n hµng trªn thÞ tr­êng , ®ång thêi Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· t¨ng c­êng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng qu¶n c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tæ chøc ®ît khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng göi tiÒn tiÕt kiÖm , ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt huy ®éng linh ho¹t ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Nguån vèn ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng , më réng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi .Ngoµi ra trong n¨m 2002 Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cßn më thªm 01 chi nh¸nh t¹i thÞ trÊn L­¬ng S¬n, Hoµ B×nh ®Ó t¨ng c­êng ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ xóc tiÕn viÖc më réng cho vay kh¸ch hµng. B¶ng c¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng §T & PT Hoµ B×nh §¬n vÞ : TriÖu ®ång C¬ cÊu nguån vèn 2000 2001 2001/2000 Vèn chñ së h÷u 60.155 18,35% 78.313 8,6% 130% TiÒn göi kh¸ch hµng 202.525 61,79% 590.859 65% 291,75% TiÒn göi cña c¸c TCTD 59.440 18,13% 225.674 24,8% 379,6% C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 5.662 1,73% 13.853 1,6% 244,7% Tæng 327,782 100% 908.699 100% 277,2% C¬ cÊu nguån vèn 2001 2002 2002/2001 Vèn chñ së h÷u 78.313 8,6% 82.072 5,7% +4,8% TiÒn göi kh¸ch hµng 590.859 65% 742.549 51,9% +25,7% TiÒn göi cña c¸c TCTD 225.674 24,8% 595.735 41,6% +16,4% C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 13.853 1,6% 10.843 0,8% -21,7% Tæng 908.699 100% 1.431.219 100% +57,5% C¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh n¨m 2001 cã mét sè thay ®æi .Tû träng tiÒn göi kh¸ch hµng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ , nh­ng tû träng nguån vèn tõ tiÒn göi kh¸ch hµng vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm trong tæng nguån vèn gi¶m nhÑ,tû träng nguån vèn huy ®éng tõ thÞ tr­êng liªn ng©n hµng t¨ng lªn 16,8%. Ng©n hµng §T& PT Hoµ B×nh cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê sù tin t­ëng cña kh¸ch hµng vµ b¹n hµng ®èi víi Ng©n hµng. §¬n vÞ : TriÖu ®ång Sè d­ nguån vèn 2000 2001 2001/2000 Huy ®éng % Tæng nguån vèn % Tæng nguån vèn TiÒn göi vµ tiÒn vay tõ c¸c TCTD 59.440 18.1% 225.674 24,8% 379,6% TiÒn göi tæ chøc kinh tÕ 44.307 13,5% 121.708 13,4% 271,8% TiÒn göi tiÕt kiÖm 158.218 48,3% 469.151 51,6% 271,8% Tæng 261.965 79,9% 816.533 89,8% 311,7% 2. Sö dông vèn . Ng©n hµng ph¶i lu«n b¸m s¸t vµo t×nh h×nh kinh tÕ ®Êt n­íc , vµo ho¹t ®éng vµo doanh nghiÖp , nh©n d©n dù ¸n ®Ó lu«n lu«n t×m tßi ®æi míi c¸ch thøc phôc vô ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu vÒ vèn.Ng©n hµng ®· tiÕn hµnh cho vay: 2.1, Cho vay kh¸ch hµng Víi ph­¬ng ch©m an toµn vµ hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng sö dông vèn, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh võa tËp trung tiÕp thÞ ®Ó më réng ho¹t ®éng cho vay ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ c¸c tæng c«ng ty lín, cã tiÒm n¨ng cña nhµ n­íc võa tõng b­íc lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Cô thÓ: Hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý tÝn dông theo ®óng quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n­íc. TiÕp tôc sö dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thu håi nî ®äng. Trong n¨m 2001 ®· thu håi ®­opùc 15,5 tû ®ång nî qu¸ h¹n, gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng d­íi 3% so víi tæng d­ nî t¹i thêi ®iÓm 31/12/2001. Vµ ®Õn 31/12/2002, Ng©n hµng §T&PT hoµ B×nh ®· gi¶m ®­îc nî qu¸ h¹n tõ 3% ®Õn 1,7% tæng d­ nî. §Èy m¹nh tiÕp thÞ, t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh vµ dù ¸n kinh doanh kh¶ thi ®Ó më réng cho vay ra. TÝnh ®Õn 31/12/2001, tæng d­ nî Ng©n hµng §T&PT Hoµ ®¹t 489 tû ®ång, t¨ng h¬n 2 lÇn so víi thêi ®iÓm 31/12/2000 vµ tÝnh ®Õn 31/12/2002., tæng d­ nî cña ng©n hµng ®¹t 830 mtû ®ång, tang tõ 69% so víi n¨m 2001. Tû lÖ cho vay trung dµi h¹n cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh t¨ng tõ 13% n¨m 2001 thµnh 19,3% n¨m2002. TÝch cùc ®iÒu chØnh c¬ cÊu vµ h×nh thøc cho vay ®Ó ph©n t¸n rñi ro: t¨ng tû lÖ cho vay trung dµi h¹n, ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay hîp vèn, ®ång tµi trî, ph¸t triÓn cho vay tiªu dïng, cho vay tr¶ gãp, tiÕp tôc chuyÓn dÞch c¬ cÊu cho vay theo h­íng gi¶m dÇn tû lÖ cho vay t­ nh©n. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay c¶ tr­íc, trong vµ sau khi ph¸t tiÒn vay, ®­îc thÓ hiÖn d­íi b¶ng sau: ChØ tiªu 2000 2001 2001/2000 2002 2002/2001 T¨ng tr­ëng T¨ng tr­ëng Tæng d­ nî 244.365 489.357 200% 830.581 +69,7% Trong ®ã Ph©n theo thêi h¹n %D­ nî %D­ nî Cho vay ng¾n h¹n 219.250 424.738 87% 666.411 80,23% Cho vay ng¾n h¹n 25.115 64.619 13% 164.170 19,77% Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ DNNN 119.326 165.541 33,9% 195.639 23,55% HTX 3.438 3.662 0,7% 4.470 0,55% C«ng ty CP vµ TNNH 67.713 262.153 53,6% 541.491 65,19% T­ nh©n 37.627 26.547 5,4% 64.936 7,82% Liªn doanh 16.261 31.452 6,4% 24.045 2,89% 2.2, Cho vay trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng: Bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay kh¸ch hµng, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cßn chó träng ho¹t ®éng b¸n bu«n trªn thÞ liªn ng©n hµng. Trong n¨m 2002, thu l·i tõ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng ®¹t 27,7 tû ®ång, chiÕm 32% tæng thu nhËp ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng 4 lÇn so víi n¨m 2001 vµ t¨ng h¬n 7 lÇn so víi n¨m 2000. Sè d­ tiÒn göi b×nh qu©n cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh n¨m 2002 ®¹t 420 tû ®ång, trong ®ã ®Çu t­ kú phiÕu 43 tû ®ång, t¨ng h¬n 1,3 lÇn so víi n¨m 2001. 3, C¸c lo¹i dÞch vô vµ cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 3.1, Kinh doanh ngo¹i tÖ Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng §T&PT hoµ B×nhchia lµm 2 m¶ng: Phôc vô kh¸ch hµng vµ kinh doanh cho Ng©n hµng. Doanh sè ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi rong n¨m 2001 cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®¹t xÊp xØ 260 triÖu USD vµ n¨m 2002 ®¹t møc t¨ng tr­ëng trªn 30% so víi n¨m 2001. MÆc dï cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ tû gi¸gi÷a c¸c ®ång tiÒn, ®Æc biÖt lµ tû gi¸ gi÷a USD vµ VND lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh, nh­ng Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nhlu«n ®¶m b¶o cung cÊp ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng thanh to¸n víi møc b×nh qu©n 8 triÖu USD/ th¸ng. 3.2 Dich vô chuyÓn tiÒn nhanh Ng©n hµng ¸p dông ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®iÖn tö ChuyÓn tiÒn ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n ChuyÓn tiÒn ®i 3.3, Dich vô më tµi kho¶n Më tµi kho¶n tiÒn göi cho kh¸ch hµng NhËn tiÒn göi vµo tµi kho¶n: + B»ng tiÒn mÆt. + B»ng chuyÓn kho¶n g÷a c¸c ng©n hµng víi nhau, c¸ tæ chøc tÝn dông kh¸c trong n­íc. 3.4, DÞch vô b¶o l·nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi mµ ng©n hµng ®· thÈm ®Þnh kh¸ch hµng cña m×nh cã uy tÝn lµm ¨n ®óng ph¸p luËt , ng©n hµng ®øng ra nhËn b¶o l·nh ®Ó h­ëng lîi nhuËn tõ viÖc b¶o lanhx mang l¹i. HiÖn nay Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®ang ¸p dông vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc b¶o l·nh sau: + B¶o l·nh dù thÇu + B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång + B¶o l·nh thanh to¸n Trong nh÷ng n¨m võa qua doanh sè tõ ho¹t ®éng b¶o l·nh cña ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®¹t xÊp xØ 300tû ®ång, t¨ng tõ 1,3 lÇn so víi n¨m 2001(229,6 tû ®ång), t¨ng 11,9 lÇn so víi n¨m 2000. 3.5 C¸c dÞch vô kh¸c NhËn b¶o hiÓm tiÒn göi ChuyÓn tiÕp ®iÖn cho ng©n hµng trong n­íc M· hé ®iÖn cho ng©n hµng trong n­íc C¸c dÞch vô kh¸c theo yªu cÇu III, Vµi nÐt ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 1, Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Hang n¨m ng©n hµng cßn cung cÊp cho nÒn kinh tÕ hµng tr¨m tû ®ång ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n , c¸c nhµ m¸y träng ®iÓm vµ vµo c¸c ngµnh quan träng cña tØnh nh­: §Çu t­ vèn c¶i t¹o m¹ng c¸p quang b­u ®iÖn tØnh, x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng s«ng §µ, xi m¨ng l­¬ng s¬n, nhµ m¸y giÊy Hoµ B×nh, c«ng ty may xuÊt khÈu 3/2… ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho lao ®éng ë Hoµ B×nh , cho vay vèn x©y dùng cÇu Hoµ B×nh nèi liÒn hai bªn bêS«ng §µ. §ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu mèi t¹o kh¶ n¨ng thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tØnh. Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cßn cung cÊp vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh , ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh­: bÖnh viÖn, tr­ên häc, kªnh m­¬ng… gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n dan ë nh÷ng vïng khã kh¨n. Ng©n hµng cßn tËp trung gióp c¸c doanh nghiÖp mua s¾m, n©ng cÊp, më réng hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng, gióp c¸c doanh nghiÖp t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh ®Êu thÇu thi c«ng. Ho¹t ®éng cña chi nh¸nh lu«n t¨ng tr­ëng quy m« vµ ph¹m vi ngµy cµng ®­îc më réng . Tæng tµi s¶n . Tæng tµi s¶n tÝnh ®Õn 31/12/2002 ®· ®¹t ®­îc 250tû ®ång, tæng nguån vèn t¨ng nhanh , nguån vèn tù huy ®éng n¨m 1990 l¸ 6,1 tû ®ång ®Õn cuèi n¨m 2002 ®¹t 138 tû ®ång. Tæn d­ nî n¨m 2001 lµ 489 tû ®ång, ®ªn scuèi n¨m 2002 ®¹t 830 tû ®ång tèc ®ä t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨n d¹t 30%. Lîi nhuËn kinh doanh n¨n sau cao h¬n n¨m tr­íc, ®¶m b¶o lîi nhuËn kinh doanh ®¹t trªn 1 tû ®ång. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, thu nhËp æn ®Þnh . HÇu hÕt c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, 100% c¸n bé lµm c«ng t¸c nghiÖp vô cã tr×nh ®é ®¹i häc . T¹i chi nh¸nh Hoµ B×nh ch­a cã mét tr­êng hîp nµo dÝnh lÝu vµo c¸c tÖ n¹n x· héi hoÆc vi ph¹m ph¸p lu¹t nhµ n­íc, quy ®Þnh cña ngµnh . Néi bé ®¬n vÞ ®oµn kÕt thèng nhÊt mét lßng v× c«ng viÖc, trung thùc tËn t×nh chu ®¸o víi kh¸ch hµng. Víi sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· ®­îc chÝnh phñ , UBND tØnh tÆng nhiÒu b»ng khen vµ hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng III, xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi mµ ®¶ng vµ nhµ n­íc trao tÆng cho ngµnh. 2, Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc Trong chÆng ®­êng 46 n¨m x©y dùng, tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓncña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vui mõng tr­íc nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc kh«ng chñ quan , tù m·n vµ víi tinh thÇn khiªm tèn , thùc sù cÇu thÞ chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh tù nhËn thÊy r»ng cßn nhiÒu thiÕu xãt, tån t¹i vµ tr×nh ®é nghiÖp vô con h¹n chÕ, n¨ng lùc tiÕp thÞ thÈm ®Þnh ch­a m¹nh , ch­ s©u, mét sè c¸n bé cßn thiÕu chñ ®éng , kÐm linh ho¹t ®ang lµ c¶n trë b­íc ®­êng tiÕn lªn. Tr­íc nh÷ng tån t¹i ®ã chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh nhËn thøc s©u s¾c r»ng t×nh h×nh kinh tÕ x· héi nh÷ng n¨m tiÕp theo sÏ cã nhiÒu khã kh¨n , th¸ch thøc ngµy cµng nhiÒu ®ßi hái mçi c¸n bé nh©n viªn ph¶i nç lùc phÊn ®Êu cao h¬n n÷a míi cã thÓ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong ng©n hµng. Tõ ®ã Ng©n hµng ®­a ra ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cho n¨m 2003: IV, §Þnh h­íng ph¸t triÓn 2003 cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh T¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 100 tû ®ång PhÊn ®Êu ®Õn 31/12/2003, tæng tµi s¶n ®¹t møc 1.800 – 2.000 : Tæng d­ nî ®¹t 1200 tû ®ång, trong ®ã cho vay trung dµi h¹n chiÕm 20 – 30%. Tû lÖ nî qu¸ h¹n duy tr× møc d­íi 20% tæng d­ nî . Hoµn thµnh triÓn khai phÇn mÒm SmartBank. TriÓn khai viÖc x©y dùng m¹ng néi bé ®Ó øng dông tronh viÖc qu¶n lý th«ng tin néi bé vµ th«ng tin kh¸ch hµng. Nghiªn cøu khai th¸c c¸c øng dông m¹ng SWIFT vµo ho¹t ®éng ng©n hµng Më thªm nhiÒu ®iÓn giao dÞch ë c¸c thÞ trÊn lín cña Hoµ B×nh. PhÇn II: Kh¸i qu¸t quy tr×nh nghiÖp vô cña mét sè nghiÖp vô chñ yÕu th«ng qua ®ît thùc tËp t¹i Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh. I, Quy tr×nh nhiÖp vô tÝn dông 1, NghiÖp vô tÝn dông trung h¹n TÝn dông trung h¹n chñ yÕu ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh , c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng ngµy cµng lín, ®­a ®Êt n­íc tiÕn lªn CNH- H§H nguån vèn vay chñ yÕu lµ trung h¹n tõ 13 th¸ng ®Õn 60 th¸ng. V× vËy c¸n bé tÝn dông ph¶i tÝnh to¸n sao cho phï hîp víi thêi h¹n vay, møc phª duyÖt cho vay. Th­êng cho vay trung h¹n ®Ó söa ch÷a ®æi míi c«ng nghÖ , thiÕt bÞ x©y dùng c¸c dù ¸n míi v× vËy khi tiÕn hµnh cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng th× thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau : Khi kh¸ch hµng göi tíi Ng©n hµng giÊy ®Ò nghÞ vay vèn ,c¸n bé tÝn dông( CBTD) tiÕp nhËn xem xÐt vµ h­íng dÉn kh¸ch h¸ng lËp hå s¬ vay vèn. Trong hå s¬ vay vèn gåm c¸c lo¹i giÊy tê chøng minh n¨ng lùc ph¸t luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi. + §èi víi doanh nghiÖp : Ph¶i cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh GiÊy phÐp hµnh nghÒ ®èi víi nh÷ng ngµnh nghÒ cÇn giÊy phÐp Vµ mét sè lo¹i giÊy tê cã liªn quan… + §èi víi kh¸ch hµnglµ c¸ nh©n, hé gia ®×nh : Chøng minh th­ nh©n d©n, sæ hé khÈu GiÊy ®¨ng ký kinh doanh Vµ mét sè giÊy tê cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt… Khi vay vèn trung h¹n kh¸ch hµng ph¶i lËp ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh , CBTD xem råi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh tr­íc kh¸ch hµng vay vèn ThÈm ®Þnh vÒ n¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng xem xÐt kh¸ch hµng cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt . ThÈm ®Þnh n¨ng lùc vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng: Ngµnh nghÒ kinh doanh, M« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng ®èi víi mét doanh nghiÖp , c«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp ®ã tèt hay sÊu. §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n th× CBTD thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp cña hä xem cã ®¶m b¶o cho kho¶n vay hay kh«ng nh­: QuyÒn sö dông nhµ ®Êt cã hîp lÖ hîp ph¸p kh«ng, x¸c minh n¬i hä lµm viÖc. §èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp th× CBTD ph¶i xem xÐt nhµ x­ëng, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, ®äc b¸o c¸o tµi chÝnh xem ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ kh«ng, ngµnh nghÒ kinh doanh cã hîp ph¸p , thÈm ®Þnh nguån tµi chÝnh. Khi CBTD tiÕn hµnh thÈm ®Þnh nÕu thÊy kh¸ch hµng ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ yªu cÇu , vµ cã ho¹t ®éng kinh doanh lµnh m¹nh th× CBTD tr×nh lªn tr­ëng phßng TÝn dông , trong mét h¹n møc cho phÐp tr­ëng phßng sÏ quyÕt ®Þnh cho vay cßn ®èi víi nh÷ng kho¶n vay lín v­în qu¸ sù cho phÐp th× ph¶i tr×nh lªn héi ®ång tÝn dông quyÕt ®Þnh xÐt duyÖt cho vay . Khi ®­îc héi ®ång tÝn dông ký xÐt duyÖt cho mét kho¶n vay, CBTD tiÕn hµnh lËp hå s¬ gi¶i ng©n, khi kiÓm tra c¨n cø gi¶i ng©n CBTD cµn kiÓm tra ®èi chiÕu ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi c¸c h¹ng môc trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ tæng dù to¸n ®· ®­îc duyÖt vµ quyÕt ®Þnh ph¸t tiÒn vay cho kh¸ch hµng. Trong suèt qu¸ tr×nh ®· ph¸t tiÒn vay ra cho kh¸ch hµng CBTD ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra, theo dâi, xem kh¸ch hµng cã sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých hay kh«ng ®ã lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra trong , tiÕn hµnh thu nî, thu l·i khi kh¸ch hµng ®Õn kú h¹n tr¶ vµ xö lý ph¸t sinh. §Õn kú h¹n tr¶ mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®óng h¹n th× ph¶i chuyÓn thµnh nî qu¸ h¹n nÕu nh­ kh¸ch hµng kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng. CBTD kiÓm tra c¸c kú h¹n nî, tr¶ nî trong hîp ®ång tÝn dông nÕu kh¸ch hµng ®· tr¶ hÕt c¶ gèc vµ l·i th× CBTD lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång vµ tÊt to¸n kho¶n vay. 2, Quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n Lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n ®Õn 12 th¸ng vµ ®­îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn l­u ®éng . C¸c b­íc trong cho vay ng¾n h¹n bao gåm 6 b­íc: - CBTD tiÕp nhËn ®¬n xin vay vèn vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng lµm mét bé hå s¬ trong ®ã ghi theo sù h­íng dÉn cña CBTD - Trong qua tr×nh tiÕp xóc víi kh¸ch hµng CBTD cã thÓ thu thËp th«ng tin trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng, sau ®ã tiÕn hµnh b­íc thÈm ®Þnh. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh tèt th× CBTD trùc tiÕp xÐt duyÖt cho kho¶n cho kh¸ch hµng vµ ®Þnh xem kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo th¸ng, theo quý hay tr¶ trong n¨m , råi tr×nh phã gi¸m ®èc ký xÐt duyÖt cho vay. -TiÕn hµnh gi¶i ng©n cho kh¸ch hµng. - Khi tiÒn vay ®· ph¸t ra CBTD ph¶i lu«n theo dâi, xem xÐt kh¸ch hµng cã sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých kh«ng , ®Õn kú h¹n tr¶ nî CBTD ph¶i ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ ®óng h¹n cho ng©n hµng. - Khi kh¸ch hµng ®· hoµn tr¶ ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i cho ng©n hµng th× CBTD lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång vµ tÊt to¸n kho¶n vay. II, Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n Thanh to¸n trong n­íc: Cã rÊt nhiÒu nghiÖp vô thanh to¸n trong n­íc nh­ng trong thêi h¹n cña b¸o c¸o thùc tËp em chØ ®i m« t¶ s©u vµo mét mét nghiÖp vô thu tiÒn mÆt, NPTT cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh: Giao dÞch viªn( GDV) hoÆc thñ quü tiÕp nhËn nhu cÇu nép tiÒn cña kh¸ch hµng + GiÊy nép tiÒn + PhiÕu thu -Giao dÞch viªn kiÓm tra chøng tõ nép tiÒn cña kh¸ch hµng + KiÓm tra viÖc lËp giÊy nép tiÒn + NÕu kh«ng chÊp nhËn tr¶ l¹i kh¸ch hµng yªu cÇu bæ xung hoÆc lµm míi + TÝnh phÝ nép tiÒn + NÕu chøng tõ hîp lÖ, chuyÓn thùc hiÖn b­íc 3 nÕu trong h¹n møc thu tiÒn hoÆc b­íc banÕu thñ quü thu tiÒn _ Giao dÞch viªn thùc hiÖn nb­íc thu tiÒn : + NhËn vµ kiÓm ®Õm tiÒn mÆy theo sè tiÒn ghi trªn giÊy nép tiÒn. _ Giao dÞch viªn thùc hiÖn h¹ch to¸n. C¨n cø giÊy nép tiÒn ®· cã ch÷ ký thñ quü vµ dÊu “®· thu tiÒn” + §Þnh kho¶n nhËp d÷ liÖu h¹ch tto¸n giao dÞch cho phï hîp víi yªu cÇu nép tiÒn cña kh¸ch hµng. + Tr­êng hîp nhËn l¹i bé chøng tõ cöa tr­ëng phßng nghiÖp vô tr¶ l¹i (do néi dung h¹ch to¸n ch­a ®óng ), giao dÞch viªn c¨n cø yªu cÇu ®Ó thùc hiÖn + Tr­êng hîp kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn cho ng­êi thô h­ëng nhËn t¹i tæ chøc tÝn dông kh¸c, lùa chän kªnh thanh to¸n cho phï hîp thanh to¸n qua TKTG t¹i tæ chøc tÝn dung kh¸c hoÆc trung t©m thanh to¸n. + Tr­¬ngf hîp kh¸ch hµng göi tiÕt kiÖm, mua kú phiÕu, tr¸i phiÐu …viÕt hoÆc in sæ tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu … chuyÓn thñ quü ký + Ký trªn chøng tõ _ KiÓm so¸t vµ duyÖt h¹ch to¸n do tr­ëng phßng nghiÖp vô + KiÓm tra chøng tõ vµ bót to¸n h¹ch to¸n + NÕu chÊp nhËn ký duyÖt giao dÞch _DuyÖt chøng tõ do gi¸m ®èc duyÖt + KiÓm tra thÈm quyÒn vµ viÖc lµm cña tr­ëng phßng nghiÖp vô + KiÓm tra tæng thÓ bé chøng tõ + Tuú theo tõng nghiÖp vô vµ ph¸t sinh cô thÓ, ra lÖch cho c¸c bé phËn liªn quan sö lý c¸c nghiÖp vô kh¸c ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn chung. + NÕu chÊp nhËn giao dÞch, duyÖt vµ ký trªn chøng tõ hoÆc tr¶ l¹i cho giao dÞch viªn lµm l¹i. KiÓm so¸t kiÓm tiÒn ra n­íc ngoµi do tr­ëng phßng kÕ to¸n c¨n cø liªn quan mét giÊy nép tiÒn vµ chøng tõ chuyÓn tiÒn thanh to¸n do phong nghiÖp vô chuyÓn sang + KiÓm tra chøng tõ h¹ch tãn thanh to¸n + NÕu chÊp nhËn chøng tõ chuyÓn tiÒn th× ký duyÖt chuyÓn tiÒn + NÕu kh«ng chÊp nhËn chuyÓn tr¶ l¹i cho giao dÞch viªn kÌm lý do yªu cÇu +Tr¶ chøng tõ cho giao dÞch viªn tæng hîp l­u tr÷ Giao dich viªn chuyÓn tr¶ giÊy tê cã gi¸, b¸o cã, ®èi chiÕu tæng hîp l­u hå s¬ Tr­êng hîp kh¸ch hµng nép tiÒn ®Ó göi tiÕt kiÖmm mua kú phiÕu tr¸i phiÕu tr¶ b¸o cã thÎ tiÕt kiÖm tê kú phiÕu… cho kh¸ch hµng Tr­êng hîp kh¸ch hµng nép vµo tµi kh¶on tiÒn göi chuyÓn tiÒn ®Õn ng©n hµng kh¸c tr¶ liªn tiÕp giÊy nép tiÒn §èi chiÕu cuèi ngµy giòa GDV vµ thñ quü vÒ doanh sã thu chi tiÒn mÆt, sèd­ tån quü Tæng hîp l­u hå s¬ theo chøng tõ chÕ ®é H¹ch to¸n kÕ to¸n Tr­ëng phßng ký kiÓm so¸t III Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng 1.Ng©n hµng thùc hiÖn mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng MuakÕt hèi ngo¹i tÖ tõ c¸c giao dÞch v·ng lai : kÕ to¸n gi÷ tµ kho¶n cña kh¸ch hµng c¨n cø c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ viÖc khÕt hèi ngo¹i tÖ c¨n cø sè tiÒn thanh to¸n v·ng lai chuyªnt vÒ tµi kho¶n mua ngo¹i tÖ theo tû lÖ kÕt hèi do ng©n hµng nhµ n­íc quy ®Þch . Mua ngo¹i tÖ tiÒn mÆt t¹i bµn ®æi ngo¹i tÖ Kh¸ch hµng viÕt ho¸ ®¬n ®æi ngo¹i tÖ ®­a kiÓm ng©n kÌm tiÒn ®Ó giao dÞch viªn ®Õm GDVc¨n cø ho¸ ®¬n ®æi ngo¹i tÖ khíp ®óng víi sè tiÒn thùc tÕ cña kh¸ch hµng, thùc hiÖn mua theo tû gi¸ mua ti×en niªm yÕt t¹i thêi ®iÓm giao dÞch Mua ngo¹i tÖ theo h×nh thøc giao ngay + Mua ngo¹i tÖ theo tû gi¸ niªm yÕt cña ng©n hµng + Mua ngo¹i tÖ theo tû gi¸ tho¶ thuËn : GDV tr×nh phô tr¸ch bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ sau ®ã tr×nh l·nh ®¹o duyÖt Giao dÞch b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng Kh¸ch hµng mua nho¹i tÖ ®Ó tr¶ nî vay : kÌm giÊy ®Ò nghÞ mua ngo¹i tÖ kiªm lÖnh chi cña ng©n hµng Kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n ra n­íc ngoµi Ng©n hµng b¸n ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu, tr¶ l·i tiÌn vay c¸c tæ chøc Ng©n hµng b¸n ngo¹i tÖ tiÒn mÆt cho c¸ nh©n lµ ng­êi c­ tró ®i c«ng t¸c, häc tËp ch÷a bÖnh ra n­íc ngoµi. Khi nhËn ®­îc ®Çy ®ñ chøng tõ trªn kh¸ch nhµng hoÆc tõ bé phËn kÕ to¸n, bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ . B¸n ngo¹i tÖ giao ngay B¸n ngo¹i tÖ kú h¹n Sau khi thùc hiÖn song, chuyÓn cho phßng kÕ to¸n c¸c chøng tõ + Toµn bé chøng tõ ®· nhËn tõ c¸c phßng, kh¸ch hµng + Phª duyÖt cña l·nh ®¹o + PhiÕu giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ IV, NghiÖp vô tiÕt kiÖm TiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n TiÕt kiÖm cã kú h¹n Kh¸ch hµng cã thÓ göi tiÕt kiÖm tuú theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh vµ kh¸ch hµng lùa chän c¸c kú h¹n göi cña ng©n hµng Kh¸ch hµng nép tiÒn cho nh©n viªn quÇy tiÕt kiÖm . Nh©n viªn tiÕt kiÖm kiÓm ®Õm vµ chuyÓn sang cho quÇy thñ quü. Kh¸ch hµng lùa chän kú h¹n göi tiÕt kiÖm vµ yªu cÇu c¸n bé ng©n hµng lËp sæ tiÕt kiÖm . Sau khi nhËn tiÒn göi vµ kú h¹n göi cña kh¸ch hµng,c¸n bé ng©n hµng ®¨ng ký vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng , thêi h¹n göi vµ l·i xuÊt tiÒn göi theo kú h¹n vµo m¸y vi tÝnh. LËp quyÓn sæ tiÕt kiÖm ®­a cho kh¸ch hµng g÷i Hµng th¸ng kh¸ch hµng cã thÓ rót tiÒn l·i theo tiÒn göi kh«ng kú h¹n V, NghiÖp vô kÕ to¸n NghiÖp vô ghi trªn chøng tõ: Sè tiÒn ghi trªn chøng tõ b¾t buéc ph¶i ghi c¶ b»ng ch÷, b»ng sè ph¶i khíp ®óng víi nhau Sè tiÒn b»ng ch÷ ph¶i viÕt râ nghÜa, ch÷ ®Çu cña sè b»ng ch÷ ph¶i viÕt hoa sat ®Çu dßng cña dßng ®Çu tiªn, kh«ng ®­îc viÕt c¸ch dong, c¸c qu·ng g÷i c¸c ch÷, kh«ng ®­îc viÕt thªm ch÷( k¸c dßng) vµo g÷i hai ch÷ viÕt liÒn nhau trªn chøng tõ. Ch÷ ký cña kh¸ch hµng vµ c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng trªn tÊt c¶ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ng©n hµng ®Òu b¾t buéc ph¶i ký tay b»ng bót mùc, b»ng bót bi .TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ký lång, ký b»ng bót ®á, bót ch×, kh«ng ®­îc dïng ph­¬ng ph¸p ®ãng dÊu kh¾c s½n ch÷ ký hoÆc in s½n ch÷ ký trªn chøng tõ. KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh em thÊy r»ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh nãi riªng lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña n­íc ta. Víi ho¹t ®éng ®i vay ®Ó cho vay Ng©n hµng §T&PT hoµ B×nh ®· huy ®éng nguån tiÒn nhµn rçi trong d©n c­, c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cÇn vay ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m x©y dùng tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh, lu«n cè g¾ng ph¸t huy truyÒn thèng anh hïng lao ®éng thêi kú ®æi míi xøng ®¸ng víi hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt mµ ®¶ng vµ nhµ n­íc trao tÆng. Qu¸n triÖt nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø 9, thùc hiÖn chØ thÞ 275/ BCS cña ban c¸n sù ®¶ng, Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam vµ NghÞ quyÕt cña ®¶ng bé tØnh võa qua, Ng©n hµng §T& PT Hoµ B×nh ®· ®oµn kÕt mét lßng phÊn ®Êu n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é kinh doanh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o h¬n ®Ó t¹o ra nhiÒu nguån vèn ®Çu t­, x©y dùng nhiÒu dù ¸n, nhµ m¸y xÝ nghiÖp , t¹o ra c¬ së vËt chÊt ®Ó gãp phÇn phôc vô ph¸t triÎn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc nãi riªng vµ tØnh Hoµ B×nh nãi riªng theo h­íng CNH- H§H . Ng©n hµng ®· t¹o ®­îc m«i tr­êng lao ®éng hîp lý ®Ó ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn hÕt lßng v× c«ng viÖc , trung thùc tËn t×nh chu ®¸o víi kh¸ch hµng vµ võa qua ng©n hµng còng nh©n ®­îc niÒm tin yªu tÝn nhiÖm víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c b¹n hµng vµ nh©n d©n trong vµ ngoµi tØnh. Trong bµi b¸o c¸o thùc tËp cña em vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò thiÕu sãt, nh­ng em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Vò ThiÖn ThËp , c¸c anh chÞ trong phßng TÝn dông vµ c¸c phßng ban kh¸c trong ng©n hµng ®· gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy. Môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn i: Tæng quan vÒ Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh I, LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 1, Sù ra ®êi cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 2, Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 3, M« h×nh tæ chøc 3.1, NhiÖm vô quyÒn h¹n cña ban Gi¸m §èc 3.1.1, Gi¸m §èc 3.1.2, Phã Gi¸m §èc 3.2, NhiÖm vô cña c¸c phßng ban 3.2.1, Phßng Nguån vèn. 3.2.2, Phßng TÝn Dông 3.2.3 Phßng nguån vèn 3.2.4, Phßng kÕ to¸n 3.2.5, Phßng giao dÞch II.Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña ng©n hµng §T& PTHoµ B×nh 1.Huy ®éng vèn 2. Sö dông vèn 3. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô 3.1 thanh to¸n quèc tÕ 3.2 Kinh doanh ngo¹i tÖ 3.3 B¶o l·nh 3.4 DÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh 3.5C¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c 4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cu¶ Ng©n Hµng n¨m 2003 III. Vµi nÐt ®¸nh gi¸ vÒ Ng©n hµng §T& PT Hoµ B×nh 1.Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc 2.Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc PhÇn II:Kh¸i qu¸t quy tr×nh nghiÖp vô cña mét sè nghiÖp vô chñ yÕu th«ng qua thùc tËp tæng hîp t¹i Ng©n hµng ®t & pt hoµ b×nh NghiÖp vô tÝn dông NghiÖp vô thanh to¸n NghiÖp vô kÕ to¸n NghiÖp vô tiÕt kiÖm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hòa Bình.DOC
Luận văn liên quan