Báo cáo Thực tập tại nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu LILAMA 69-3

Lịch sử và phát triển về nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu LILAMA 69-3 1. lịch sử và phát triển về nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu Nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu được thành lập ngày 06/11/2002. tiền thân của nhà máy là xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương thuộc sở giao thông vận tải Hải Dương. Ngày 6/11/2002 xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương được tiếp nhận và đổi tên thành nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu lILAMMA 69-3 thuộc công ty Lắp Máy và Xây Dựng LILAMA 69-3 căn cứ theo: Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty lắp máy Việt Nam. Căn cứ quyết định số 4385/QĐ-UB ngày 23/10/2002 của uỷ ban nhân dân Tỉnh Hải Dương về việc đồng ý cho xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương thuộc sở giao thông vận tải Hải Dương sáp nhập vào công ty Lắp Máy và Xây Dựng LILAMA 69-3 thuộc tổng công ty lắp máy Việt Nam. Căn cứ quyết định số 1471/QĐ-BXD ngày 05/11/2002 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng về việc tiếp nhận xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương làm đơn vị hoạch toán phụ thuộc của công ty Lắp Máy và Xây Dựng 69-3 của tổng công ty lắp máy Việt Nam. Quyết Định tiếp nhận xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương và đổi tên thành: nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu LILAMA 69-3 làm đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty Lắp Máy và Xây Dựng 69-3, thuộc công ty lắp máy Việt Nam kể từ ngày 06/11/2002. Tên công ty : nhà máy Chế Tạo Thiết Bị và Đóng Tàu LILAMA 69-3 Trụ sở giao dịch: 515 đường Điện Biên Phủ – Phường Bình Hàn - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương. Nhà máy sản xuất: thị trấn An Lưu - huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương Diện tích : 44.090,7 m2 Điện thoại: 84-0320 852584 Phần phụ lục I. lịch sử và phát triển về nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu LILAMA 69-3 1. lịch sử và phát triển về nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu 2. Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy 3. Cơ cấu tổ chức và sản xuất của nhà máy . 4. Cơ cấu tổ chức sản xuất của nhà máy: . 5. Một số đặc điểm chung về nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu 5.1 Đặc điểm về sản phẩm, thị trường, nguyên vật liệu: . 5.2 Đặc điểm về lao động . 5.3 Đặc điểm về máy móc thiết bị 5.4 Đặc điểm về vốn sản xuất kinh doanh: 5.5 Đặc điểm về chi phí và giá thành II. Tình hình sản xuất kinh doanh ở nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu . 1. Phân tích kết quả kinh doanh 2. Nhận xét về nhà máy 3. Định hướng của nhà máy 4. Giải pháp . đề tài: Năng lực sản xuất và một số vấn đề côn đối nhiệm vụ kế hoạch với năng lực của thiết bị mát móc của nhà máy sản xuất thiết bị và đóng tàu LILAMA 63-3

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2655 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu LILAMA 69-3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o tæng hîp vÒ nhµ m¸y chÕ t¹ thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 69-3 I. lÞch sö vµ ph¸t triÓn vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 69-3 lÞch sö vµ ph¸t triÓn vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu ®­îc thµnh lËp ngµy 06/11/2002. tiÒn th©n cña nhµ m¸y lµ xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D­¬ng thuéc së giao th«ng vËn t¶i H¶i D­¬ng. Ngµy 6/11/2002 xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D­¬ng ®­îc tiÕp nhËn vµ ®æi tªn thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu lILAMMA 69-3 thuéc c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng LILAMA 69-3 c¨n cø theo: C¨n cø vµo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 4385/Q§-UB ngµy 23/10/2002 cña uû ban nh©n d©n TØnh H¶i D­¬ng vÒ viÖc ®ång ý cho xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D­¬ng thuéc së giao th«ng vËn t¶i H¶i D­¬ng s¸p nhËp vµo c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng LILAMA 69-3 thuéc tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1471/Q§-BXD ngµy 05/11/2002 cña Bé Tr­ëng Bé x©y dùng vÒ viÖc tiÕp nhËn xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D­¬ng lµm ®¬n vÞ ho¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng 69-3 cña tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam. QuyÕt §Þnh tiÕp nhËn xÝ nghiÖp c¬ khÝ thuû H¶i D­¬ng vµ ®æi tªn thµnh: nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 69-3 lµm ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng 69-3, thuéc c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam kÓ tõ ngµy 06/11/2002. Tªn c«ng ty : nhµ m¸y ChÕ T¹o ThiÕt BÞ vµ §ãng Tµu LILAMA 69-3 Trô së giao dÞch: 515 ®­êng §iÖn Biªn Phñ – Ph­êng B×nh Hàn - Thành phè H¶i D­¬ng - TØnh H¶i D­¬ng. Nhµ m¸y s¶n xuÊt: thÞ trÊn An L­u - huyÖn Kinh M«n - TØnh H¶i D­¬ng DiÖn tÝch : 44.090,7 m2 §iÖn tho¹i: 84-0320 852584 Mét sè thµnh tÝch mµ nhµ m¸y ®¹t ®­îc: Ngày 24 th¸ng 12 n¨m 2002 C«ng ty ®­îc Trung T©m ch­ng nhËn phï hîp tiªu chuÈn – Tæng côc ®o l­êng ch©t l­îng ViÖt Nam đ¸nh gi¸ hÖ thèng và cÊp giÊy ch­ng nhËn sè "No: HT 434.02.17 " cho lÜnh vùc "ThiÕt kÕ, Chª t¹o KÕt cÊu thÐp, ThiÕt bÞ, Phô tïng C«ng nghiÖp; S¶n xuÊt B¬m, Qu¹t; §óc và M¹ Kim lo¹i" phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn: "TCVN ISO 9001:2000 / ISO 9001:2000" cã gi¸ trÞ đÕn ngày 23 th¸ng 12 n¨m 2005. Ngày 17 th¸ng 12 n¨m 2003 theo th«ng b¸o của TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TI£U CHUÈN - QUACERT, HÖ thèng qu¶n lý ch©t lưîng ®ang ¸p dông t¹i nhµ m¸y vÉn duy tr× phï hîp víi tiªu chuÈn "TCVN ISO 9001:2000/ ISO 9001:2000". Ngµy 19/5/2005 nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu lilama 69-3 ®· vinh dù nhËn gi¶i th­ëng sao vµng ®Êt viÖt do hiÖp héi doanh nghiÖp trÎ tæ chøc. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña nhµ m¸y. Ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh: Nhà m¸y nhËn x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm: X­ëng c¬ khÝ, x­ëng ®óc, bãi gia c«ng kÕt cÊu thÐp, bãi tæ hîp thiÕt bÞ, nhà kho ch­a hµng, nhà x­ëng ®ãng tàu... Söa ch÷a c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thñy, t¶i c«ng tr×nh vµ n¹o vÐt. §ãng míi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû ®Õn 3000 tÊn vµ p¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y tµu thuû ®Õn 3000 tÊn VËn t¶i vµ lµm dÞch vô vËn t¶i thuû c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch. ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp vµ thuû lîi, cung øng x¨ng dÇu mì c¸c lo¹i. ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ c¸c côm chi tiÕt ®ång bé trong d©y truyÒn s¶n xuÊt VLXD chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm( b¨ng t¶i, vÝt t¶i, m¸y t¶i). Hoµn chØnh kiÓm tra, thÝ nghiÖm c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, hÖ thèng thiÐt bÞ ®Ó ®­a vµo vËn hµnh, kiÓm tra chÊt l­îng c¸c mèi hµn. Tèng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y lµ 324 ng­êi. NhiÖm vô cña nhµ m¸y : §¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo ®óng tiÕn ®é, chÊt l­îng do c«ng ty chñ qu¶n giao xuèng. Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng chñ tr­¬ng cña c«ng ty vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. Do lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng 69-3.nh­ng ®Ó phï hîp víi tiÕn tr×nh ®æi míi, vµ ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o ®éc lËp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ m¸y ®­îc phÐp: Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n sæ s¸ch víi nh÷ng c«ng viÖc do nhµ m¸y tù khai th¸c hoÆc do cÊp trªn giao xuèng. §­îc phÐp kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c ngoµi nhµ m¸y theo sù ph©n cÊp cña c«ng ty. Nhµ m¸y ®¨ng kÝ kinh doanh t¹i thÞ trÊn An L­u - Kinh M«n – TØnh H¶i D­¬ng, ®©y còng lµ n¬i s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr­íc ph¸p luËt trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña m×nh. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y cã thÓ di ®éng cïng c«ng tr×nh, khi cã c«ng tr×nh ë ®Þa ph­¬ng kh¸c nhµ m¸y cã thÓ chñ ®éng ®­a thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ng­êi lao ®éng ®Õn c«ng tr×nh. C¬ cÊu tæ chøc vµ s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. Bé m¸y qu¶n lý chia lµm 2 bé phËn: Bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp gåm 6 ban: Ban kinh tÕ Ban kÜ thuËt Ban hµnh chÝnh Ban tµi chÝnh kÕ to¸n Ban b¶o vÖ Ban vËt t­ Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp gåm 5 bé phËn: Ph©n x­ëng c¬ khÝ 1 Ph©n x­ëng c¬ khÝ 2 Ph©n x­ëng ®ãng tµu §éi hµn §éi l¾p ®Æt Theo s¬ ®å trªn c¬ cÊu tæ chøc nhµ m¸y ®­îc chia lµm 2 bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp Gi¸m ®èc nhµ m¸y: lµ qu¶n trÞ viªn cao cÊp, lµ ng­êi ®¹i diÖn cho nhµ n­íc vµ cÊp trªn. trong nhµ m¸y GD lµ ng­êi cã quyÒn h¹n cao nhÊt trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn mäi quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc trong c¸c c«ng viÖc: - §iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x­ëng. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chung víi sù tham m­u cña phßng kinh tÕ vµ phßng kÜ thuËt vµ thiÕt kÕ. - Phèi hîp qu¸ tr×nh ph¸t triÓn gi÷a c¸c ph©n x­ëng cho ®ång bé thèng nhÊt. - KiÓm tra tiÕn ®é s¶n xuÊt cña toµn nhµ m¸y. - Cïng gi¸m ®èc kÝ c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt-kinh doanh trong lÜnh vùc chyªn m«n. Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt: cã nhiÖm vô thùc hiÖn mäi quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc phô tr¸ch. - Phèi hîp cïng phßng kinh tÕ lËp quy rr×nh c«ng nghÖ, lËp ®Þnh møc c¸c lo¹i. - ThiÕt kÕ triÓn khai nghiªn cøu kÜ thuËt. - Tham m­u cho gi¸m ®èc khi kÝ kÕt hîp ®ång trong lÜnh vùc kÜ thuËt ch©t l­îng. - KiÓm tra gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc sù cè kÜ thuËt nhµ m¸y. Ban kÜ thuËt cã chøc n¨ng nhiÖm vô sau: - LËp kÕ ho¹ch tæ ch­c s¶n xuÊt - LËp kÕ ho¹ch söa ch­a, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ. - LËp dù to¸n vËt t­, nh©n c«ng khÊu hao, lªn ®¬n gi¸ cho tõng l« hµng - Kh¶o s¸t thÞ tr­êng- ®­a ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh. - LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. - §­a ra quy tr×nh c«ng nghÖ cô thÓ cho viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm riªng biÖt cña tõng c«ng tr×nh x©y l¾p. - X©y dùng c¸c lo¹i ®Þh møc: nh©n c«ng, vËt t­, nguyªn nhiªn vËt liÖu cho tõng l« hµng. - §iÒu hµh ®«n ®èc sö lý mäi sù cè kÜ thuËt gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. - TriÓn khai, nghiªn cøu øng dông khoa häc kÜ thuËt ph¸t huy s¸ng t¹o, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. Ban vËt t­. - Trªn c¬ së c¸c th«ng tin do ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban cÊp, phßng vËt t­ chÞu tr¸ch nhiÖm: - LËp kÕ ho¹ch cung óng vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. - Cung øng vËt t­ nguyªn nhiªn vËt liÖu ®óng thêi h¹n, ®ñ vÒ sè l­îng, ®óng vÒ ch©t l­îng. - LËp kÕ ho¹ch dù tr÷, tæ chøc thu mua, b¶o qu¶n vËt t­. - Thanh lý vËt t­, phÕ liÖu thõa cña nhµ m¸y. Ban tæ chøc hµh chÝnh: cã mét sè chøc n¨ng nhiÖm vô: - Tham m­u cho gi¸m ®èc nhµ m¸y vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu phèi lao ®éng phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh - X©y dùng ph­¬ng ¸n tæ chøc quy ho¹ch kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tiÒn l­¬ng. - TriÓn khai thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua, ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt. - Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Qu¶n lý c«ng v¨n ®i vµ ®Õn sao cho ®óng nguyªn t¾c, nhanh chãng vµ kÞp thêi. Qu¶n lý c¸c con dÊu l­u hµnh trong c«ng ty, sao chÐp c¸c lo¹i v¨n b¶n, qu¶n lý sö dông thiÕt bÞ chuyªn dïng. Ban b¶o vÖ: Gióp cho sù æn ®Þnh trong xÝ nghiÖp Thanh tra b¶o vÖ x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®Ó ra c¸c ph­¬ng ¸n b¶o vÖ tuyÖt ®èi cho c¬ quan Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp. §éi tµu: - Cã tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng. Ph©n x­ëng c¬ khÝ I: - Gia c«ng thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ m¸y mãc t¹i nhµ m¸y Ph©n x­ëng c¬ khÝ II: - Còng nh­ ph©n x­ëng c¬ khÝ I, viÖc chia thµnh 2 ph©n x­ëng ®Ó cho nhµ m¸y tiÖn qu¶n lý vÒ s¶n xuÊt còng nh­ vÒ nguån nh©n lùc. Ph©n x­ëng ®ãng tµu: - NhËn söa ch÷a vµ ®ãng tµu míi, phµ cã träng t¶i trªn 3000 tÊn. ViÖc s¶n xuÊt diÔn ra t¹i nhµ m¸y. §éi l¾p ®Æt: - NhiÖm vô l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ cña nhµ m¸y s¶n xuÊt ë c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng. §éi hµn: - Lµ bé phËn liªn kÕt gi÷a ph©n x­ëng c¬ khÝ víi ph©n x­ëng ®ãng tµu. cã chøc n¨ng hµn c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp, m¸y mãc thiÕt bÞ. 4. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y: Qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c tr×nh tù sau: §èi víi c¸c mÆt hµng, s¶n phÈm do cÊp trªn giao( trùc tiÕp lµ c«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng LILAMA 69-3) - Gi¸m ®èc nhËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõ c«ng ty sau ®ã ph©n c«ng c«ng viÖc cho 2 phã gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt sÏ cïng bé phËn kÜ thuËt cña phßng kÜ thuËt x©y dùng quy tr×nh s¶n xuÊt, x©y dùng c¸c ®Þnh møc, chi tiªu cña hîp ®ång. - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cïng bé phËn kinh tÕ vµ bé phËn kÜ thuËt x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng bé phËn x­ëng, ®éi vÒ tiÕn ®é thi c«ng, thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc, sè l­îng c«ng nh©n, thêi gian ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, yªu cÇu vÒ chñng lo¹i, sè l­îng, thêi gian cung øng vËt t­. - Sau ®ã gi¸m ®èc sÏ duyÖt b¸o c¸o cña 2 phã gi¸m ®èc vµ ký lÖnh s¶n xuÊt cho c¸c ph©n x­ëng, ®éi, c¸c phßng ban cã liªn quan VD nh­: - Phßng tæ chøc ph¶i cïng ph©n x­ëng tuyÓn lao ®éng theo ®óng yªu cÇu c«ng viÖc - Phßng kinh tÕ vµ phßng kÜ thuËt ph¶i lªn quy tr×nh c«ng nghÖ cho tõng s¶n phÈm, ®Þnh møc lao ®éng, vËt t­, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng s¶n phÈm. - Phßng tµi vô ph¶i lo cung ÷ng vËt t­, nguyªn vËt liÖu ®Çu vao - Phßng tµi chÝnh ph¶i cung cÊp vèn, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n. - Phßng hµnh chÝnh bè trÝ nguån nh©n c«ng, lich c«ng t¸c,viÖc s¶n xuÊt, c«ng t¸c ¨n nghØ cña c«ng nh©n. C¸c ph©n x­ëng ph¶i lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng ®éi, tõng lo¹i m¸y... Th«ng th­êng ®èi víi c¸c mÆt hµng do cÊp trªn giao xuèng, nhµ m¸y chØ th­êng lo thùc hiÖn s¶n xuÊt, cßn hÇu hÕt vËt t­, nguyªn vËt liÖu lµ do c«ng ty chuyÓn xuèng, ®¬n gi¸, ®Þnh møc th­êng ®­îc sö dông theo quy ®Þnh chung . phßng kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n b¸o c¸o sæ s¸ch sau khi ®· hoµn thµnh c«ng viÖc víi c«ng ty. §èi víi s¶n phÈm do nhµ m¸y tù khai th¸c: Tuú theo tõng lo¹i s¶n phÈm nhµ m¸y sÏ thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. C¸c s¶n phÈm nhá, söa ch÷a, thay thÕ... kh¸ch hµng cã thÓ trùc tiÕp ký vãi c¸c qu¶n ®èc, tæ tr­ëng hoÆc tr­ëng phßng kÜ thuËt hay phßng kinh tÕ sau khi ®· th«ng qua gi¸m ®èc. C«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®­îc trùc tiÕp tr­ëng phßng hoÆc qu¶n ®èc ph©n x­ëng chØ ®¹o. phÇn lîi nhuËn ®­îc chia theo quy ®Þnh chung. C¸c s¶n phÈm, dÞch vô lín, cã gi¸ trÞ cao nh­: nhµ x­ëng, tµu,... c¸c hîp ®ång do ®Ých th©n gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc ®­îc uû quyÒn sau khi ®· th«ng qua c«ng ty. Lóc nµy c«ng t¸c ®iÒu ®é bè trÝ s¶n xuÊt cho tõng phßng ban còng ®­îc tiÕn hµnh gièng nh­ khi nhµ m¸y s¶n xuÊt s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch cÊp trªn giao. Tuy nhiªn cã mét sè ®iÓm riªng biÖt sau: Nhµ m¸y tù lo nguyªn vËt liÖu, vËt t­ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §¬n gi¸n, ®Þnh møc s¶n phÈm do nhµ m¸y tù x©y dùng. Thêi gian, chÊt l­îng, gi¸ c¶ cña hîp ®ång do nhµ m¸y chñ ®éng th¶o thuËn víi kh¸ch hµng. PhÇn l·i sÏ ®ùoc trÝch lép cho c«ng ty theo quy ®Þnh chung cña toµn c«ng ty. T¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt chñ yÕu lµ ph­¬ng ph¸m s¶n xuÊt theo tæ, nhãm, hoÆc ph©n x­ëng. Do vËy viÖc bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ng­êi lao ®éng theo nhãm chÕ t¹o s¶n phÈm. Nhµ m¸y cã 4 nhãm s¶n xuÊt chÝnh lµ: Ph©n x­ëng c¬ khÝ 1 vµ 2: nhiÖm vô gia c«ng c¬ khÝ vµ thiÕt bÞ. Ph©n x­ëng ®ãng tµu: ®ãng vµ söa ch÷a tµu, phµ biÓn cã träng t¶i 3000t. §éi l¾p ®Æt: cã nhiÖm vô l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®· ®ùoc ph©n x­ëng c¬ khÝ 1 vµ 2 gia c«ng kÕt hîp víi ®éi tµu vËn chuyÓn thiÕt bÞ m¸y mãc ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng. §éi hµn: hµn c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp do ph©n x­ëng c¬ khÝ 1 vµ 2 cïng víi ph©n x­ëng ®ãng tµu chuyÓn sang. Theo ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt trªn nhµ m¸y ®·: - TËn dông tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. - Gi¶m bít thêi gian chuÈn bÞ cña m¸y. - Gi¶m bít thêi gian ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. - N©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. - Tr¸nh t×nh tr¹ng x©y dùng ®Þnh møc nhiÒu lÇn. - T¹o ra mét d©y truyÒn s¶n xuÊt liªn tôc. 5. Mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu 5.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, thÞ tr­êng, nguyªn vËt liÖu: Do nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty nªn s¶n phÈm cña nhµ m¸y lµ do cÊp c«ng ty giao xuèng. Nhµ m¸y lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong lÜnh vùc c¬ khÝ phôc vô cho vËn t¶i thuû vµ ngµnh n«ng nghiÖp nªn s¶n phÈm ®a d¹ng vµ rÊt phong phó. Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo khu«n mÉu cña nhµ m¸y cßn l¹i lµ Mçi c«ng tr×nh lµ nhµ m¸y chÕ t¹o ra mét lo¹i s¶n phÈm. S¶n phÈm nµy ®ßi hái chñng lo¹i vËt t­ cã tÝnh chÊt riªng. Do vËy §èi víi nhµ m¸y viÖc chuyªn m«n ho¸ s¶n phÈm còng ®ang gÆp khã kh¨n, thÞ tr­êng s¶n phÈm cña nhµ m¸y phô thuéc vµo c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p mµ c«ng ty tróng thÇu hoÆc do nhµ m¸y kÝ ®­îc. ThÞ tr­êng cña nhµ m¸y chñ yÕu lµ miÒn b¾c vµ c¸c tØnh l©n cËn H¶i D­¬ng. Do chÝ phÝ vËn chuyÓn lín vµ do tÝnh chÊt c«ng viÖc nªn ®· h¹n chÕ nhiÒu ®Õn viÖc b¸n s¶n phÈm. 5.2 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Lµ nhµ m¸y chuyªn vÒ chÕ t¹o thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ ®ãng tµu. hÇu hÕt tÊt c¶ c«ng nh©n trong nhµ m¸y ®Òu cã chuyªn m«n riªng cña tõng bé phËn s¶n xuÊt. C«ng viÖc cña nhµ m¸y còng ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng viÖc lµ rÊt cao v× vËy hÇu hÕt c«ng nh©n trong nhµ m¸y ®Òu cã tay nghÒ vµ cã t×nh ®é. Do vËy ®iÒu nµy lµ lîi thÕ kh«ng nhá cña nhµ mµy. N¨m xuÊt lao ®éng hµng n¨m cña nhµ mµy cã tû lÖ t¨ng, chÊt l­îng s¶n phÈm t­¬ng ®èi tèt ®iÒu ®ã ®ãng gãp kh«ng nhá vµo phÇn thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n. 5.3 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh­ ®· nãi, lµ m¸y chuyªn vÒ c¬ khÝ chÕ t¹o thiÕt bÞ ®ãng tµu nªn hÇu hÕt thiÕt bÞ cña nhµ m¸y chuyªn vÒ c¬ khÝ. Do ®Æc thï vÒ t×nh chÊt s¶n phÈm nªn sè s¶n phÈm cña nhµ m¸y cã sè vèn ®Çu t­ lµ rÊt lín. C¸c m¸y mãc do c¸c ph©n x­ëng cã nhiÖm vô chuyªn m«n qu¶n lý vµ do cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong nhµnh s¶n xuÊt m¸y mãc nªn n¨ng xuÊt cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ trong nhµ m¸y ®¹t hiÖu qu¶ rÊt cao. Víi ®éi ngò kÜ s­, c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô giàu kinh nghiÖm và c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu Lilama 69-3 ®· chÕ t¹o thành c«ng hàng ngàn tÊn thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cã h×nh thÕ phøc t¹p, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i nh­: läc bôi tÜnh ®iÖn, b¨ng t¶i, gÇu t¶i, vÝt t¶i, cyclon, b×nh chÞu ¸p lùc cao, bån bÓ, c¸c chi tiÕt ®óc phøc t¹p b»ng thÐp kh«ng rØ, thÐp chÞu mài mßn ë nhiÖt ®é cao, m¸y b¬m n­íc ®Õn 12.000 m3/h, qu¹t giã c«ng suÊt 75.000 m3/h, tàu pha s«ng biÓn tới 3.000 tấn... 5.4 §Æc ®iÓm vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh: C¬ cÊu vèn 2003 2004 2005 Tæng vèn 2291 5644 7195 Vèn cè ®Þnh 1373 3643 4561 Vèn l­u ®éng 546 1541 2122 Vèn cÊp 372 460 521 Nguån : phßng tµi chÝnh Lµ doanh nghiÖp chÞu sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, nguån vèn chñ yÕu lµ nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn nhµ m¸y tÝch luü chiÕm tû lÖ nhá. Nguån vèn ng©n s¸ch chñ yÕu lµ vån cè ®Þnh ®­îc t×nh b»ng gi¸ trÞ trµi s¶n cè ®Þnh. M¸y mãc thiÕt bÞ v× vËy nguån vèn cè ®Þnh phô thuéc rÊt nhiÒu vµo s¶n xuÊt v× m¸y mãc cïa nhµ m¸y lµ chÕ t¹o thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Vèn l­u ®éng rÊt Ýt v× hÇu hÕt nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt hµng gia c«ng. 5.5 §Æc ®iÓm vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh. §èi víi c¸c s¶n phÈm nhµ m¸y gia c«ng cña c«ng ty th× gi¸ thµnh do c«ng ty tÝnh to¸n. Nhµ m¸y chØ tÝnh c¸c kho¶n môc chi phÝ trong qu¸ tr×nh gia c«ng nh­: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu - Chi phÝ nhiªn liÖu - Chi phÝ tiÒn l­¬ng – b¶o hiÓm x· héi - Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc. - Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - Chi phÝ kh¸c. §Ó sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc gia c«ng, c«ng ty sÏ trÝch tr¶ l¹i nhµ m¸y nh÷ng phÇn chi ph× mµ nhµ m¸y ®· bá ra vµ trÝch l¹i mét phÇn lîi nhuËn cho nhµ m¸y. §èi víi c¸c s¶n phÈm do nhµ m¸y chÕ t¹o th× gi¸ c¸c s¶n phÈm cña nhµ m¸y chÝnh lµ gi¸ thµnh c«ng x­ëng v× nhµ m¸y kh«ng ph¶i lo kh©u tiªu thô. Chi phÝ gi¸ thµnh bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Møc l­¬ng b×nh qu©n cña nhµ m¸y: Thø tù Chøc vô Møc l­¬ng BQ 1 Gi¸m ®èc 7.000.000 2 P gi¸m ®èc 3.800.000 -->4.000.000 3 Tr­ëng ban 3.500.000 -->4.000.000 4 Qu¶n ®èc ph©n x­ëng 2.400.000 -->3.500.000 5 Tæ tr­ëng 2.000.000 -->2.400.000 6 Nh©n viªn 1.100.000 -->1.800.000 7 C«ng nh©n 1.300.00 0-->1.800.000 Nguån: phßng nh©n sù 1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh Nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu lµ ®¬n vÞ thµnh viªn s¶n xuÊt cña tæng c«ng ty LILAMA 69-3. Tuy mét vµi n¨m gÇn ®©y nhµ m¸y ®· vµ ®ang chuyÓn ®æi sang thµnh mét c«ng ty riªng biÖt vµ còng ®ang dÇn hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc. Song còng nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ nguån vèn kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc vµ h×nh thøc ho¹t ®éng cßn phô thuéc vµo tæng c«ng ty. Lµ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu s¶n phÈm chÝnh lµ ®ãng míi và söa ch÷a tàu pha s«ng biÓn ®Õn 3000 tÊn, c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû, tàu c«ng tr×nh, tµu n¹o vÐt; l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y tàu thuû đÕn 1050CV, s¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp và c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®¹i tu m¸y thuû, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm đóc gang và kim lo¹i màu, vËn t¶i và lµm dÞch vô vËn t¶i thuû c¸c lo¹i hàng ho¸ và hành kh¸ch... víi mét c¬ cÊu qu¶n lý ®¬n gi¶n nhÊt lµ trong giai ®o¹n 5 n¨m trë l¹i ®©y nhµ m¸y ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ tèt vÒ c¶ nguån lùc lÉn vµ lîi nhuËn hµng n¨m. Nhµ m¸y §ang thÓ hiÖn mét thÕ m¹nh vÒ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt. Hµng n¨m tæng doanh thu b¸n hµg vµ kinh doanh dÞch vô lªn ®Õn hµng chôc tû ®ång nh­ n¨m 2003 tæng doanh thu lµ 23.971.886.205® vµ ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn 24.570.105.918 n¨m 2005 nhê cã mét c¬ cÊu ho¹t ®éng t­¬ng ®èi hîp lý tæng doanh thu cña toµn nhµ m¸y trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®· lªn tíi 26.750.197.064®. Hµng n¨m nhµ m¸y ®· ®ãng gãp cho nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc hµng tr¨m triÖu ®ång cao nhÊt lµ n¨m 2003 lµ 1.014.813.534,08® vµ n¨m 2004 lµ 946.376.325,44® vµ n¨m 2005 993.139.127,68®. Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ nguån ®ãng thuÕ cho nhµ n­íc n¨m 2003 lµ cao nhÊt nh­ng so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2005 th× tæng doanh thu n¨m 2003 lµ thÊp nhÊt . ®iÒu ®ã cho thÊy lµ n¨m 2003 nhµ m¸y cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh vµ mét c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña nhµ m¸y n¨m 2003 lµ 3.171.292.294® n¨m 2004 lµ 2.957.426.01® cho ®Õn n¨m 2005 lµ 3.103.559.774® Vµ lîi nhuËn sau thuÕ lµ n¨m 2003 2.156.478.759,92® n¨m 2004 lµ 2.011.049.691,56® n¨m 2005 lµ 2.110.420.646,32®. KÕt qu¶ 3 n¨m so s¸nh th× n¨m 2003 doanh thu mang l¹i lµ nhiÒu nhÊt, vµ h¬n n÷a c¸c nguån ®ãng gãp cho nhµ n­íc vµ c¸c kho¶n chi phÝ còng lµ cao trong khi ®ã tæng doanh thu lµ thÊp nhÊt. Tõ b¶ng so s¸nh trªn ta thÊy lîi nhËun hµng n¨m lµ t­¬ng ®èi ®ån ®Òu kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng vµ sù chªnh lÖch gi÷a c¸c n¨m lµ kh«ng nhiÒu. Nguån thu chñ yÕu cña nhµ m¸y l¸ s¶n xuÊt thiÕt bÞ do vËy viÖc khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh lµ lín, ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng tíi nguån doanh thu chung cña nhµ m¸y. Nh­ng so víi c¸c nhµ m¸y cã cïng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt th× B­íc ®Çu nhµ m¸y ®· cã sù hîp lý trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã cã sù qu¶n lý tèt cña c¸c bé phËn trong s¶n xuÊt do ®ã nhµ m¸y cã mét c¬ cÊu ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Tõ nh÷ng nguån thu nµy mµ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nh÷ng møc l­¬ng cña c«ng nh©n lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Lµ nhµ m¸y cã ho¹ch to¸n phô thuéc, s¶n ph¶m lµm ra hµng n¨m ®­îc nhµ m¸y tæng kÕt b¸o c¸o tæng kÕt hµng n¨m, c¸c bé phËn phßng ban cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ cña tõng phßng ban sau ®ã Gi¸m ®èc duyÖt vµ tÝnh møc chi phÝ lîi nhuËn cuèi cïng cña c¶ nhµ m¸y. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cña nhµ m¸y ®­îc tÝnh theo 2 c¸ch cña 2 bé phËn. Víi bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé lµ cÊp bËc. Gi¸m ®èc sÏ chia cho tõng phßng ban theo møc quy ®Þnh chung cña nhµ m¸y, sau ®ã phô thuéc vµo cÊp bËc trong tõng phßng ban ®ã mµ tr¶ l­¬ng. Víi bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp th× møc l­¬ng gi¸m ®èc nhµ m¸y tr¶ lµ h×nh thøc kho¸n theo s¶n phÈm. Nhµ m¸y giao cho c¸c tæ tr­ëng, qu¶n ®èc ph©n x­¬ng c¸c s¶n phÈm. Sau ®ã trõ c¸c chi phÝ cña s¶n phÈm, phÇn d­ thõa ®ù¬c c¸c ph©n x­ëng tr¶ cho c«ng nh©n theo quy ®Þnh cña nhµ m¸y. Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng nh­ thÕ nµy sÏ kÝch thÝch rÊt nhiÒu ®Õn n¨ng xuÊt cña ng­êi lao ®éng vµ viÖc qu¶n lý cña nhµ m¸y sÏ ®¬n gi¶n h¬n. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 6 n¨m 2006 s¶n phÈm cña nhµ m¸y ®· cã mÆt t¹i 17 tØnh thµnh trªn c¶ n­íc trong ®ã Qu¶ng Ninh chiÕm 37% H¶i D­¬ng chiÕm 31,4% vµ Hµ néi H­ng Yªn, Nam §Þnh, B¾c Ninh cïng lµ nh÷ng thÞ tr­êng chÝnh cña nhµ m¸y. ngoµi ra nhµ m¸y cßn mét sè s¶n phÈm ®­îc xuÊt sang n­íc ngoµi nh­ nh÷ng s¶n phÈm: Läc bôi tÜnh ®iÖn 123-08EP1; qu¹t giã 123-09 FN4; èng giã lß 122-DU... Mét sè nhËn xÐt vÒ nhµ m¸y. Nhµ m¸y cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, cã n¨ng lùc trong s¶n xuÊt. Cã sù ®Çu t­ míi vÒ trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt hµng n¨m lµ cao. Cã uy tÝn trong c«ng viÖc nªn nhµ m¸y cã søc c¹nh tranh cao trong s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng. Hµng n¨m nhµ m¸y cã ®­îc sù quan t©m cña c«ng ty trong c«ng viÖc huy ®éng vèn gióp cho nhµ m¸y æn ®Þnh trong c«ng viÖc ®Çu t­ vµ më réng s¶n xuÊt. Do lµ tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, h¹n chÕ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ phï hîp víi thùc tÕ gi¶m tèi thiÓu c¸c kho¶n chi phÝ cho nhµ m¸y. N¨m 2005 nhµ m¸y ®· tæ chøc c¬ cÊu l¹i lao ®éng, bè trÝ l¹i ngußn nh©n lùc cã khoa häc h¬n ®Ó n¨ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c bé c«ng nh©n viªn cã phÈm chÊt tèt cã tr×nh ®é lu«n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao trong s¶n xuÊt. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ mµ nhµ m¸y ®· ®¹t ®­îc th× vÉn cßn ®ã mét sè tån t¹i yÕu kÐm mµ nhµ m¸y cÇn kh¾c phôc: - Nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cong ty nªn h¹ch to¸n phô thuéc vµo c«ng ty. - Nhµ m¸y phô thuéc rÊt nhiÒu vµo khèi l­îng c«ng viÖc cña c«ng ty. - Bé m¸y qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao nh­ng viÖc bè trÝ gi÷a c¸c phßng ban chua thùc sù hîp lý, Nªn viÖc qu¶n lý vÒ mÆt nh©n sù cßn khã kh¨n. - Trang thiÕt bÞ cña c«ng ty ®­îc ®Çu t­ víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ng nhµ m¸y ch­a tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y mãc vµ c«ng nghÖ. - Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô lµm viÖc cã sù h¹n chÕ c«ng t¸c qu¶n lý gi÷a c¸c phßng ban qu¶n lý ch­a ®óng víi kh¶ n¨ng cña nhµ m¸y. - Nguån vèn kinh doanh cña nhµ m¸y cßn phô thuéc vµo tæng c«ng ty nªn dÉn ®Õn Kh«ng quyÕt ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng vµ t­¬ng lai cña m×nh. 3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cho nhµ m¸y §Ó ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n. trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty ®· ®Ó Mét sè chÝnh s¸ch qu¶n lý trong nhµ m¸y ®Ó tõ ®ã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cho nhµ m¸y: ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 víi nh÷ng chØ tiªu cô thÓ nh­ sau: 1. Møc t¨ng tr­ëng vÒ gi¸ trÞ SXKD tõ 10 - 15 % 2. Møc t¨ng tr­ëng vÒ doanh thu từ 10 - 15 % 3. Møc t¨ng tr­ëng vÒ lîi nhuËn tõ 3 - 5 % 4.Møc t¨ng tr­ëng vÒ nép ng©n s¸ch nhµ n­íc tõ 10 - 15 % 5. Møc t¨ng tr­ëng vÒ thu nhËp b×nh qu©n tõ 3 - 5 % 4. Gi¶i ph¸p §Ó nhµ m¸y thùc sù æn ®Þnh trong c«ng viÖc s¶n xuÊt lÉn c«ng t¸c qu¶n lý th× nhµ m¸y cÊn cã mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p mang t×nh chÊt ®ång bé mang tÝnh chÊt c¸ch m¹ng tõ yÕu tè con ng­êi ®Õn thÞ tr­êng, tõ chiÕm l­îc kinh doanh ®Õn ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn. T«i xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau: - Trong t­¬ng lai nhµ m¸y cÇn ph¶i t¸ch lËp thµnh mét doanh nghiÖp riªng biÖt, tù chñ trong tµi chÝnh vµ trong s¶n xuÊt. - CÇn cã bé m¸y qu¶n lý chÆt trÏ h¬n trong cong viÖc s¶n xuÊt ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng. Sù bè trÝ nguån nh©n lùc gi÷a c¸c phßng ban ch­a ®­îc phï hîp. Trong ®ã tæng sè lao ®éng cña nhµ m¸y lµ thÊp, c«ng viÖc qu¶n lý chñ yÕu lµ c¸c ph©n x­ëng víi nhau khi mµ sù d­ thõa nh©n lùc gi÷a c¸c phßng ban vµ ch­a cã sù ®iÒu chØnh nµo cña l·nh ®¹o nhµ m¸y. - Nhµ m¸y cÇn ph¶i n¨ng ®éng trong c«ng viÖc t×m kiÕm nguån hµng vµ hîp ®éng v× trong thêi gian qua nhµ m¸y cßn phô thuéc nhiÒu vµo nhïng häp ®ång cña c«ng ty giao xuèng. - CÇn t¨ng thªm sù qu¶n lý tµi s¶n chung cña nhµ m¸y, nªn cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch qu¶n lý gi· c¸c x­ëng v× hµng n¨m tæng kÕt l¹i nguån nguyªn liÖu thÊt tho¸t víi sè l­îng lín. PhÇn phô lôc lÞch sö vµ ph¸t triÓn vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 69-3 1. lÞch sö vµ ph¸t triÓn vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu.... 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña nhµ m¸y...................................................... 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ s¶n xuÊt cña nhµ m¸y................................... 4. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y:..................................................... 5. Mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu............ 5.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, thÞ tr­êng, nguyªn vËt liÖu:............................... 5.2 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng............................................................................. 5.3 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ................................................................ 5.4 §Æc ®iÓm vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh:.................................................. 5.5 §Æc ®iÓm vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh............................................................ II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu............................................................................................................................... 1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh.................................................................. 2. NhËn xÐt vÒ nhµ m¸y.............................................................................. 3. §Þnh h­íng cña nhµ m¸y........................................................................ 4. Gi¶i ph¸p................................................................................................. ®Ò tµi: N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ mét sè vÊn ®Ò c«n ®èi nhiÖm vô kÕ ho¹ch víi n¨ng lùc cña thiÕt bÞ m¸t mãc cña nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ ®ãng tµu LILAMA 63-3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu LILAMA 69-3.DOC
Luận văn liên quan