Báo cáo Thực tập tại nhà máy điện Phả Lại

Lời nói đầu Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế quốc dân. Điện năng cần phải đi trước một bước.Với đất nước ta hiện nay, năng lượng điện được sản xuất bằng hai nguồn chính là thuỷ điện và nhiệt điện. Trong đó nhiệt điện có ưu điểm là chi phí đầu tư xây dựng thấp, thời gian xây dựng ngắn, khi vận hành không phụ thuộc nhiều về điều kiện của thiên nhiên.Nhiệt điện nước ta hiện nay chủ yếu được sản xuất từ than và khí.Trong đó các nhà máy nhiệt điện phía bắc đều dùng than của mỏ than Quảng Ninh. Đối với các sinh viên. Sau khi kết thúc 9 kỳ học, việc thực tập là rất quan trọng. Trong lần thực tập này Em được phân công về thực tập tại nhà máy nhiệt điện Phả lại. Qua đợt thực tập này sẽ giúp cho em, hiểu thêm về dây chuyền sản xuất của nhà máy, chế độ làm việc, đặc tính kỹ thuật và quy trình vận hành của nhà máy. Đồng thời giúp cho em hiểu được sơ đồ tổ chức sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nhà máy, cũng như các biện pháp an toàn khi làm việc trong các vị trí khác nhau trong nhà máy. Việc thực tập sẽ giúp cho em có cái nhìn toàn diện về nhà máy. Hiểu thấu đáo hơn chuyên ngành mà mình đang làm. Ngoài ra việc thực tập còn giúp em có cơ sở tốt cho việc làm đồ án tốt nghiệp sắp tới, khi ra trường làm việc tự tin và hiệu quả hơn. mục lục Mở đầu I-Thuyết minh chung về nhà máy nhiệt điện phả lại 1-1 Sơ đồ tổ chức của nhà máy. 1-2 Nhiệm vụ của nhà máy 1- 3. Quá trình xây dựng nhà máy. 1- 4. Nhiên liệu sử dụng trong nhà máy. 1- 5 Thông số kỹ thuật chủ yếu của nhà máy theo thiết kế. 1- 6. Vai trò của nhà máy điện phả lại trong hệ thống lưới điện và phương hướng cải tạo nâng cấp nhà máy. 1- 7. Sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy . I. Các phân xưởng trong dây chuyền sản xuất. 2-1. Phân xưởng cung cấp nhiên liệu và phân xưởng đường sắt 2-2. Phân xưởng Lò-Máy. 2- 2-1 Lò hơi. 2-2-2 Máy Tua bin. 2-3. Phân xưởng vận hành điện. 2-4. Phân xưởng kiểm nhiệt. 2-5 Phân xưởng hoá. 2-6 Phân xưởng Thuỷ lực III- Phần riêng . IV. Kết luận .

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2614 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại nhà máy điện Phả Lại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸p sè 1,2 ®­îc bè trÝ n»m trong b×nh ng­ng lµ lo¹i b×nh gia nhiÖt kiÓu bÒ mÆt cã chung ®­êng n­íc ng­ng chÝnh vµ khi cÇn th× t¸ch c¶ nhãm. Mçi b×nh gåm nhiÒu ®o¹n n»m ngang, ë c¸c tÊm mÆt sµng cã lóc c¸c èng ®ång h×nh ch÷ nhËt U ®­êng kÝnh 17,4 x1,9 - B×nh gia nhiÖt sè 3 kiÓu PH-200-16-7-I lµ lo¹i th¼ng ®øng cã c¸c bé trao ®æi nhiÖt kiÓu bÒ mÆt, cã c¸c bé phËn chÝnh sau ®©y: Th©n hÖ thèng èng, ng¨n n­íc ãc thÓ th¸o ra ®­îc, c¸c èng trao ®æi nhiÖt h×nh ch÷ U. Bªn trong th©n b×nh gia nhiÖt cã c¸c v¸ch ng¨n ®Ó chia ra thµnh nhiÒu khoang nhê ®ã n­íc cã thÓ thùc hiÖn ®­îc 4 hµnh tr×nh trong b×nh C¸c ®Æc tÝnh cña b×nh gia nhiÖt sè 3,4,5 ®­îc nªu trong b¶ng sau: §¬n vÞ KiÓu b×nh gia nhiÖt TT Tªn gäi ®o PH-200-16-9-I PH-200-16-7-I 1 DiÖn tÝch trao ®æi nhiÖt m2 130 300 2 ¸p lùc lµm viÖc tèi ®a cña n­íc trong hÖ thèng èng ata 16 16 3 ¸p lùc lµm viÖc tèi ®a trong th©n b×nh gia nhiÖt ata 9 7 4 Phô t¶i nhiÖt cña b×nh gia nhiÖt kcal/giê 6,3.166 8,8.106 5 NhiÖt ®é cao nhÊt c¶u n­íc ng­ng chÝnh cC 169 159 6 NhiÖt ®é cao nhÊt cña h¬i 0C 400 240 7 L­u l­îng n­íc ng­ng lµm m¸t ®Þnh møc t/h 230 350 8 Trë lùc thñy lùc ë l­u l­îng n­íc ng­ng ®Þnh møc mH20 9 7 9 ThÓ tÝch hÖ thèngèng lÝt 917 1553 10 ThÓ tÝch th©n b×nh gia nhiÖt lÝt 2185 3040 * Nguyªn lý lµm viÖc: C¸c b×nh gia nhiÖt h¹ ¸p lµm viÖc theo nguyªn lý trao ®æi nhiÖt kiÓu bÒ mÆt. H¬i gia nhiÖt lÊy tõ c¸c cöa trÝch cña tua bin, m«i chÊt nhËn nhiÖt lµ n­íc ngõng ®i bªn trong ®­êng èng - N­íc ng­ng ra khái b×nh gia nhiÖt h¹ ¸p sè 5 ®¹t T0= 1330C vµ ®­a vµo b×nh khö khÝ - N­íc ®äng tõ c¸c b×nh gia nhiÖt ®­îc ®i theo 2 tuyÕn nh­ sau: + N­íc ®äng tõ b×nh gia nhiÖt 5 ®­îc x¶ vÒ b×nh sè 4 tõ sè 4 x¶ tiÕp sangb×nh sè 3 t¹i ®©y cã ®Æt 2 b¬m ®äng høt n­íc ®äng tõ b×nh gia nhiÖt sè 3 ®Èy vµo ®­êng n­íc ng­ng chÝnh (®Çu ra trªn ®­êng n­íc ng­ng chÝnh cña b×nh gia nhiÖt sè 3). + N­íc ®äng tõ b×nh gia nhiÖt sè 5, sè 4, sè 3 ®­îc x¶ chung vÒ 1 ®­êng sau ®ã ®­îc x¶ vÒ b×nh ng­ng. 2-3 HÖ thèng gia nhiÖt cao ¸p a, NhiÖm vô hÖ thèng gia nhiÖt cao ¸p: Dïng nhiÖt cña dßng h¬i trÝch tõ c¸c cöa trÝch h¬i cña tua bin ®Ó sÊy nãng n­íc cÊp sau khö khÝ tõ nhiÖt ®é 1600C lªn ®Õn nhiÖt ®é 2300C lµm t¨ng hiÖu suÊt cña chu tr×nh nhiÖt. b, §Æc tÝnh kü thuËt: §¬n vÞ §Æc tÝnh TT Tªn gäi tÝnh N1 N2 N3 1 DiÖn tÝch bÒ mÆt chÞu nhiÖt m2 250 250 250 2 NhiÖt ®é n­íc cÊp 0C 180 206 230 NhiÖt ®é n­íc cÊp cho phÐp lín nhÊt ( theo tÝnh tãan) 0C 230 230 230 3 ¸p lùc h¬i trong vá b×nh ¸p lùc h¬i vËn hµnh (N'=100MW) kg/cm2 9,8 17,7 28,3 ¸p lùc cho phÐp lín nhÊt ( theo tÝnh tãan) kg/cm2 20 20 32 4 ¸p lùc tÝnh tãan trong hÖ thèng èng ¸p lùc h¬i vËn hµnh ( N'=100MW) kg/cm2 150 150 150 ¸p lùc cho phÐp lín nhÊt ( theo tÝnh to¸n) kg/cm2 180 180 180 5 NhiÖt ®é h¬i sÊy 0C 240 340 400 KiÓu: B×nh gia nhiÖt cao ¸p N1 vµ N2: PB-250-180-21 B×nh gia nhiÖt cao ¸p N3: PB-250-180-33 * Nguyªn lý lµm viÖc: B×nh gia nhiÖt cao ¸p lµm viÖc theo nguyªn lý trao ®æi nhiÖt kiÓu bÒ mÆt n­íc cÊp lÇn l­ît ®i tÊt c¶ c¸c vïng cña c¸c èng èng xo¾n ruét gµ cña hÖ thèng èng ®Æt trong b×nh. H¬i sÊy ®­îc ®­a vµo phÇn trªn cña b×nh gia nhiÖt vµ ®i bªn ngoµi c¸c èng ruét gµ. H¬i sÊy sau khi ®· gia nhiÖt cho n­íc cÊp ng­ng thµnh n­íc vµ ®­îc dïng cÊp n­íc ®äng tõ b×nh gia nhiÖt cao ¸p sè 8 vÒ gia nhiÖt cao ¸p sè 7,råi vÒ b×nh gia nhiÖt cao ¸p sè 6 råi ®­a vÒ b×nh khö khÝ hoÆc ®­a vÒ b×nh gia nhiÖt h¹ ¸p sè 5 2.3 Ph©n x­ëng ®iÖn a, NhiÖm vô: Ph©n x­ëng §iÖn lµm nhiÖm vô qu¶n lý, vËn hµnh vµ söa ch÷a nhá toµn bé c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ m¸y. b, S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh cña nhµ m¸y ( s¬ ®å kÌm theo) Nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i nèi víi hÖ thèng theo hai tr¹m ngoµi trêi víi cÊp ®iÖn ¸p 220 KV vµ 110 KV PhÝa 220 KV: 217 ®i Mai §éng 272 ®i Hµ §«ng. 273 ®i §ång Hßa PhÝa 110 KV : 171 ®i Ph¶ L¹i thi c«ng. 172 ®i B¾c Giang 173, 174 ®i U«ng BÝ. 175, 176 ®i H¶i D­¬ng 177, 178 ®i §«ng Anh Tr¹m 220 KV liªn hÖ víi 110KV qua 2 m¸y biÕn ¸p AT1 vµ AT2 cã c«ng suÊt 250 MVA. S¬ ®å ®Êu d©y cña c¸c tr¹m ®Çu cùc nhµ m¸y lµ s¬ ®å hai thanh gãp cã thanh gãp vßng. §©y lµ s¬ ®å nèi ®iÖn t­¬ng ®èi hoµn chØnh vµ linh ho¹t. - Liªn l¹c hai thanh c¸i qua MC 212 (112) - MC 200 (100) cã thÓ thay thÕ cho 1 MC kh¸c khi sù cè hoÆc ®­a ra söa ch÷a. - Khi söa ch÷a mét thanh c¸i th× kh«ng ph¶i mÊt ®iÖn vµ kh«ng lµm thay ®æi viÖc cung cÊp ®iÖn vµ truyÒn t¶i. * Nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å - Lµm t¨ng thªm sè DCL do ®ã s¬ ®å ®Êu nèi phøc t¹p - HÖ thèng b¶o vÖ do ®ã còng phøc t¹p * Mét sè ®Æc ®iÓm riªng: - C¸c thiÕt bÞ cÇu dao phÝa OPY 220 KV ®­îc truyÒn ®éng b»ng ®éng c¬, tuy nhiªn cã mét sè cÇu dao (TU220-1-2; 200-1) do ®«ng c¬ háng, khi cã thao t¸c b»ng tay sÏ kh«ng an toµn v× hµnh tr×nh thao t¸c b»ng tay sÏ l©u. - C¸c TU-§Z ®Êu cøng vµo pha B (TU 1 pha, kh«ng cã DCL). - §Ó thao t¸c chuyÓn m¹ch vµ c¾t dßng ®iÖn ng¾n m¹ch cã l¾p ®Æt c¸c m¸y c¾t kh«ng khÝ. - §ãng vµ c¾t c¸c ph©n ®o¹n cña m¹ch ®iÖn d­íi t¶i (d­íi ®iÖn ¸p) thùc hiÖn b»ng cÇu dao c¸ch li lo¹i PHD$. - §Ó ®o l­êng ®iÖn vµ cho c¸c r¬ le b¶o vÖ lµm viÖc cã l¾p ®Æt c¸c TI lo¹i TFHY-1320T vµ TU lo¹i HKF-110-57T. B¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn khi qu¸ ®iÖn ¸p bªn trong vµ qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn sö dông chèng sÐt lo¹i PBMG-110. c, Mét sè thiÕt bÞ chÝnh trong Ph©n x­ëng ®iÖn M¸y ph¸t ®iÖn TBF-120-2T3: - CÊu t¹o: + Vá Stato: §­îc chÕ t¹o liÒn khèi kh«ng thÊm khÝ, cã ®é bÒn c¬ häc ®ñ ®Ó Stato cã thÓ kh«ng bÞ háng bëi biÕn d¹ng khi H2 næ, vá ®­îc ®Æt trùc tiÕp lªn bÖ m¸y b¾t bu l«ng. + Rotor: RÌn liÒn khèi b»ng thÐp ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o rotor cã ®é bÒn c¬ häc trong mäi chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y ph¸t. Cuén d©y cña rotor cã c¸ch ®iÖn lo¹i B. Lâi ®­îc khoan xuyªn t©m ®Ó ®Æt c¸c d©y nèi c¸c cuén Rotor ®Õn c¸c chæi than. C¸c vßng d©y rotor quÊn trªn c¸c gê r·nh, c¸c r·nh nµy t¹o nªn c¸c khe th«ng giã. - Stator: Lâi ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c l¸ thÐp kü thuËt, trªn bÒ mÆt c¸c l¸ thÐp nµy ®­îc quÐt mét líp s¬n c¸ch ®iÖn vµ däc theo trôc cã c¸c r·nh th«ng giã. - Cuén d©y cña Stator kiÓu 3 pha 2 líp, c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c cuén d©y dïng c¸ch ®iÖn lo¹i B s¬ ®å ®Êu nèi sao kÐp gåm 9 ®Çu ra. - Bé chÌn trôc: §Ó gi÷ H2 kh«ng tho¸t ra ngoµi theo däc trôc, cã kÕt cÊu ®¶m b¶o nÐn chÆt b¹c vµ babÝt vµo gê trôc nhê ¸p lùc dÇu chÌn, dÇu nÐn vµ c¸p ®¶m b¶o tù ®éng dÞch chuyÓn däc theo trôc khi cã sù di trôc. - Bé lµm m¸t: Gåm 6 bé bè trÝ bao bäc phÇn trªn vµ däc theo th©n m¸y ph¸t. - Th«ng giã: Th«ng giã cho m¸y ph¸t ®iÖn theo chu tr×nh tuÇn hoµn kÝn cïng víi viÖc lµm m¸t khÝ H2 b»ng c¸c bé lµm m¸t ®Æt trong vá stator, c¨n cø vµo yªu cÇu lµm khÝ H2 nhµ chÕ t¹o ®Æt 2 qu¹t ë hai ®Çu trôc cña r«tor m¸y ph¸t ®iÖn. Khi m¸y ph¸t lµm viÖc cÊm kh«ng dïng kh«ng khÝ ®Ó lµm m¸t. * C¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y ph¸t ®iÖn: C«ng suÊt toµn phÇn: S = 141.200 KVA C«ng suÊt t¸c dông: P = 120.000 KW §iÖn ¸p ®Þnh møc: U = 10.500 ±525V Dßng ®iÖn Stator: IStator = 7760A Dßng ®iÖn R«tor: Ir«tor = 1830A Tèc ®é quay ®Þnh møc: n= 3000v/p HÖ sè c«ng suÊt: cosj = 0,85 HiÖu suÊt: h% = 98,4% C­êng ®é qu¸ t¶i tÜnh: a = 1,7 Tèc ®é quay tíi h¹n: nth = 1500v/p M«men b¸nh ®µ: 13 T/m2 M«men cùc ®¹i: 6 lÇn M«i chÊt lµm m¸t m¸y ph¸t: Hi®r« ¸p suÊt ®Þnh møc cña H2: 2,5 ¸3,5 Kg/cm2 §Çu nèi pha cuén d©y h×nh sao kÐp Sè ®Çu cùc ra cña d©y Stator = 9 NhiÖt ®é ®Þnh møc cña khÝ H2 t0 = 35oC ¸ 37oC. NhiÖt ®é cho phÐp nhá nhÊt cña H2 ë ®Çu vµo m¸y ph¸t ®iÖn lµ 200C. Cuén d©y Stator ®­îc lµm m¸t gi¸n tiÕp b»ng H2. Cuén d©y R«tor, Rotor, lâi Stato ®­îc lµm m¸t trùc tiÕp b»ng H2. M¸y ph¸t ®· ®­îc nhiÖt ®íi hãa lµm viÖc ®­îc theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: L¾p ®Æt ë ®é cao kh«ng qu¸ 1000m so víi mÆt biÓn. NhiÖt ®é m«i tr­êng trong giíi h¹n +50C ¸ 450C Trong khu vùc kh«ng cã chÊt g©y næ. * B¶o vÖ m¸y ph¸t: M¸y ph¸t ®­îc trang bÞ c¸c b¶o vÖ sau ®©y: B¶o vÖ so lÖch däc B¶o vÖ so lÖch ngang B¶o vÖ ch¹m ®Êt cuén d©y Stator B¶o vÖ qu¸ dßng chèng ng¾n m¹ch kh«ng ®èi xøng vµ qu¸ t¶i. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch chèng ng¾n m¹ch ®èi xøng B¶o vÖ chèng qu¸ t¶i ®èi xøng B¶o vÖ chèng qu¸ t¶i R«tor B¶o vÖ chèng ch¹m hai ®iÓm m¹ch kÝch thÝch. M¸y kÝch thÝch chÝnh - KiÓu BTD-490-3000T3 lµ m¸y ph¸t ®iÖn c¶m øng tÇn sè cao, bªn trongm¸y ®Æt bé chØnh l­u. - Rotor m¸y kÝch thÝch nèi ®ång trôc víi r«tor m¸y ph¸t, lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ theo chu tr×nh kÝn. - KÝch thÝch chÝnh vµ kÝch thÝch phô n»m trªn cïng mét bÖ. P = 600KW U = 310 V I = 1930A N = 3000 v/p Béi sè kÝch thÝch chÝnh c­êng hµnh theo ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn øng víi c¸c th«ng sè ®Þnh møc kÝch thÝch cña m¸y ph¸t ®iÖn lµ 2. Thêi gian cho phÐp m¸y kÝch thÝch vµ r«tor m¸y ph¸t ®iÖn cã dßng ®iÖn t¨ng gÊp 2 lÇn dßng ®iÖn kÝch thÝch ®Þnh møc lµ 20s. Tèc ®é t¨ng ®iÖn ¸p kÝch thÝch trong chÕ ®é c­êng hµnh kh«ng nhá h¬n 0,2s. Dßng ®iÖn chØnh l­u cùc ®¹i ë chÕ ®é c­êng hµnh kÝch thÝch trong 20s lµ 3500A, trong 30s lµ 2900A. §iÖn ¸p chØnh l­u cùc ®¹i ë chÕ ®é c­êng hµnh kÝch thÝch øng dßng chØnh l­u cùc ®¹i trong 20s lµ 560V, trong 30s lµ 400V. M¸y kÝch thÝch phô: KiÓu CHD - 310-1900 2T1 P = 30 KW U = 400/220 KV I = 54/93a N = 3000 v/p f = 400 Hz R«tor m¸y kÝch thÝch phô lµm b»ng nam ch©m vÜnh cöu. * M¸y kÝch thÝch dù phßng: M¸y kÝch thÝch dù phßng ®ùoc dïng khi hÖ thèng kÝch thÝch bÞ h­ háng hoÆc ®· ®­îc vµo söa ch÷a, nã dù phßng cho c¶ 4 m¸y kÝch thÝch chÝnh. M¸y kÝch thich dù phßng gåm cã m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu kÐo b»ng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha. M¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu : KiÓu GPC-900-1000T4 S = 550 KW U = 300 V I = 1850 A §éng c¬: KiÓu: A-1612 - 6 T3 S = 800 KW U = 6 KV I = 93 A Khi chuyÓn sang kÝch thÝch dù phßng ®iÖn ¸p ®­îc ®iÒu chØnh b»ng tay. Tuy nhiªn ë chÕ ®é nµy viÖc c­êng hµnh kÝch thÝch vÉn ®­îc ®¶m b¶o . NhiÖm vô cña m¸y kÝch thÝch: KÝch thÝch ban ®Çu vµ kh«ng t¶i cho m¸y ph¸t ®iÖn Hßa m¸y ph¸t ®iÖn vµo l­íi b»ng ph­¬ng ph¸p hßa ®ång bé chÝnh x¸c khi lµm viÖc b×nh th­êng vµ tù ®ång bé khi hÖ thèng lµm viÖc sù cè. Cã hai chÕ ®é ®iÒu chØnh kÝch thÝch tù ®éng vµ b»ng tay. C­êng hµnh kÝch thÝch m¸y ph¸t khi cã ®iÖn ¸p gi¶m. Gi¶m kÝch thÝch khi cã t¨ng cao ®iÖn ¸p. ChuyÓn tõ lµm viÖc sang dù phßng mµ kh«ng gi¸n ®o¹n DËp tõ cho m¸y ph¸t ®iÖn ë chÕ ®é b×nh th­êng vµ sù cè. M¸y biÕn ¸p: * M¸y biÕn ¸p lùc (AT1 vµ AT2): Lo¹i ATDUTH – 250.000/220/110TT S = 250/250/125 U = 230/212/10,5 I = 628/1193/6870A; ICH = 720A UK% = 11%; 32%; 25% Tæ nèi d©y: D/Y -D-11; U§/C = ± 9 x 2% M¸y biÕn ¸p tù ngÉu ®­îc trang bÞ thiÕt bÞ PPH (®iÒu ¸p d­íi t¶i), viÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p thùc hiÖn ë phÝa cuén trung ¸p (CH), ®· ®­îc nhiÖt ®íi hãa. HÖ thèng lµm m¸t DU (lµm m¸t b»ng dÇu tuÇn hoµn c­ìng bøc vµ cã qu¹t giã thæi vµo bÒ mÆt cña c¸c bé lµm m¸t). ChÕ ®é lµm m¸t cña m¸y biÕn ¸p tù ngÉu: + Tù ®éng ®ãng hoÆc c¾t c¸c bé lµm m¸t dÇu ®ång thêi víi viÖc ®ãng hoÆc c¾t m¸y biÕn ¸p tù ngÉu. + Tù ®éng ®ãng c¸c bé lµm m¸t vµo lµm viÖc khi m¸y biÕn ¸p lµm viÖc kh«ng t¶i. + Tù ®éng ®ãng thªm c¸c bé lµm m¸t khi t¨ng phô t¶i m¸y biÕn ¸p, khi phô t¶i ®¹t 40% phô t¶i ®Þnh møc th× toµn bé c¸c bé lµm m¸t lµm viÖc ®­îc ®­a vµo lµm viÖc. + Tù ®éng ®­a bé lµm m¸t dù phßng vµo lµm viÖc khi mét trong sè c¸c bé lµm m¸t lµm viÖc bÞ háng khi mét trong sè c¸c bé lµm m¸t lµm viÖc bÞ háng hoÆc khi nhiÖt ®é dÇu lµm m¸t t¨ng ®Õn 750C. * M¸y biÕn ¸p lùc (T3 & T4) Lo¹i TDU – 125.000/220-73T1 S = 125.000 KVA I = 299/6870A Uk% = 11,5% Tæ nèi d©y: Y0/D-11 U§/C = ±2 x 2,5% M¸y biÕn ¸p lùc trang bÞ thiÕt bÞ P B ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p, muèn thay ®æi ®iÖn ¸p m¸y biÕn ¸p th× cÇn ph¶i c¾t m¸y biÕn ¸p ra khái l­íi. * HÖ thèng lµm m¸t DU víi sù tuÇn hoµn c­ìng bøc dÇu qua c¸c bé lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ nhê qu¹t giã. M¸y biÕn thÕ tù dïng dù phßng (TD10) - M¸y biÕn thÕ tù dïng dù phßng (TD 10) ®­îc nèi tõ trªn thanh c¸i 110KV qua m¸y c¾t 130, dù phßng cho c¸c khèi 110MW cña nhµ m¸y. C¸c th«ng sè cña m¸y: Lo¹i TPDHC – 32000/110 S = 32000/16000/16000 KVA U = 116/6,3 KV I = 160,7/1466A Uk% = BH-HH = 10,4%; HH1-HH2 = 16% Tæ nèi d©y: Y0/D/D11-11; U§/C = ± 9 x 1,78% - Lµ m¸y biÕn thÕ lùc 3 pha, hÖ thèng lµm m¸t D (lµm m¸t b»ng dÇu tuÇn hoµn tù nhiªn cã dïng qu¹t thæi vµo c¸c bä lµm m¸t ), cã ®iÒu ¸p d­íi t¶i (PPH) ®Æt t¹i cuén cao ¸p (BH), ®· ®­îc nhiÖt ®íi hãa. Cuén h¹ ¸p (HH) ®­îc t¸ch rêi cÊp ®iÖn cho phô t¶i tù dïng cña nhµ m¸y. M¸y biÕn thÕ tù dïng lµm viÖc cña nhµ m¸y Nhµ m¸y cã 4 m¸y biÕn thÕ tù dïng lµm viÖc ®Æt t¹i 4 khèi (TD91¸TD94) C¸c th«ng sè cña m¸y: Lo¹i TPDHC – 25000/10 TI S = 25000/12500/12500 KVA U = 10,5/6,3 KV I = 1375/1145A Uk% = BH-HH = 9,3% Tæ nèi d©y: D/D-D-0-0 U§/C = ±8 x 1,5% - Lµ m¸y biÕn thÕ lùc 3 pha, hÖ thèng lµm m¸t D (lµm m¸t b»ng dÇu tuÇn hoµn tù nhiªn cã dïng qu¹t thæi vµo c¸c bé lµm m¸t), cã ®iÒu ¸p d­íi t¶i (PPH) ®Æt t¹i cuén cao ¸p (BH), ®· ®­îc nhiÖt ®íi hãa. Cuén h¹ ¸p (HH) ®­îc t¸ch rêi cÊp ®iÖn cho phô t¶i tù dïng cña nhµ m¸y cÊp c¸ch ®iÖn 35KV. M¸y biÕn thÕ tù dïng 6/0,4 KV Lo¹i : TH3-630/10-73T3 Lµm m¸t tù nhiªn b»ng ®iÖn m«i láng kh«ng ch¸y (xèpt«n), C«ng suÊt S = 630 KVA CÊp c¸ch ®iÖn cuén d©y cao ¸p 10 KV, ®· nhiÖt ®íi hãa. U = 6/0,4 KV I = 60,6/910A Uk% = 6,2% Tæ nèi d©y: D/Y0-11; TÊt c¶ c¸c m¸y biÕn thÕ lùc ®­îc tÝnh to¸n ®Ó lµm viÖc ë nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm m¸t tõ -100C ®Õn 500C. - TÊt c¶ c¸c m¸y biÕn thÕ ®Òu cã trang bÞ bé PPH, viÖc chuyÓn m¹ch cña thiÕt bÞ PPH tõ 1 ph©n nh¸nh sang ph©n nh¸nh kh¸c ®­îc thùc hiÖn b»ng ®éng c¬ ®iÖn ®­îc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp tõ bé truyÒn ®éng hoÆc tõ xa tõ bµn ®iÒu khiÓn. Trong tr­êng hîp ngo¹i lÖ cã thÓ chuyÓn m¹ch b»ng tay nhê tay vÆn khãa B¶o vÖ r¬le * B¶o vÖ m¸y biÕn ¸p (AT1 & AT2): Gåm 12 lo¹i b¶o vÖ * B¶o vÖ cña c¸c m¸y biÕn thÕ T3 & T4: Gåm 12 lo¹i b¶o vÖ * B¶o vÖ cña c¸c m¸y biÕn thÕ tù dïng lµm viÖc: Gåm 6 lo¹i b¶o vÖ * B¶o vÖ m¸y biÕn thÕ dù phßng TD10: Gåm 6 lo¹i b¶o vÖ * B¶o vÖ m¸y biÕn thÕ tù dïng lµm viÖc vµ dù phßng phÝa 6/0,4KV: Gåm 6 lo¹i b¶o vÖ * C¸c b¶o vÖ ®­êng d©y: Gåm 7 lo¹i b¶o vÖ M¸y c¾t. * M¸y c¾t 6KV Lµ c¸c m¸y c¾t hîp bé ®Æt trong nhµ tù dïng, dïng cuén thæi tõ ®Ó dËp hå quang trong c¸c ng¨n dËp tõ - m¸y c¾t ®­îc ®Æt trong tñ. - Lo¹i B$10 - U = 10KV * M¸y c¾t 10KV Lµ m¸y c¾t Ýt dÇu, ®Æt t¹i ®Çu cùc c¸c m¸y ph¸t, ®­îc ®Æt trong tñ kÝn. - Lo¹i BGM - U = 20KV - I = 11200A d, M¸y c¾t 110KV & 220KV: Lµ m¸y c¾t kh«ng khÝ lo¹i: BBБT-110b-31,5/1600T1 Tù dïng cña Nhµ m¸y §iÖn Ph¶ L¹i Tù dïng cña Nhµ m¸y §iÖn Ph¶ L¹i rÊt quan träng vµ chiÕm kho¶ng 10,5% s¶n l­îng ph¸t ( theo thiÕt kÕ ) - HÖ thèng tù dïng ®­îc bè trÝ: + 4 m¸y biÕn ¸p tù dïng: TD91 ¸ TD94 ®­îc trÝch trùc tiÕp tõ ®Çu cùc m¸y ph¸t ra MC cña m¸y ph¸t, ®©y lµ m¸y biÕn thÕ tù dïng khèi cã c«ng suÊt 25000KVA, * HÖ thèng cung cÊp ®iÖn mét chiÒu: + Nguån 1 chiÒu ngoµi viÖc cung cÊp ®iÖn cho c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ tÝn hiÖu, ¸nh s¸ng sù cè ... cßn cung cÊp cho c¸c b¬m dÇu chÌn, b«i tr¬n 1 chiÒu. ThiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c ThiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c cña nhµ m¸y bao gåm t¶i ba, vi ba vµ ®­êng ®iÖn tho¹i b­u ®iÖn. 2.4 Ph©n x­ëng KiÓm nhiÖt 2-4-1 NhiÖm vô : - §¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ, ®ång hå ®o l­êng nhiÖt, ®o l­êng c¸c ®¹i l­îng c¬ vµ ph©n tÝch ho¸ lµm viÖc tin cËy, chÝnh x¸c - B¶o ®¶m c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ, tÝn hiÖu lµm viÖc chÝnh x¸c. - Phèi hîp víi c¸c ph©n x­ëng h÷u quan ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ tù ®éng nhiÖt lµm viÖc tin cËy, chÝnh x¸c ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - B¶o ®¶m vËn hµnh an toµn, kinh tÕ nhÊt tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cña ph©n x­ëng ®óng víi yªu cÇu cña c¸c ph©n x­ëng h÷­ quan nªu ra. - Th«ng qua kÕ ho¹ch cña Nhµ m¸y, phèi hîp víi c¸c ph©n x­ëng h÷­ quan lËp kÕ ho¹ch ®¹i tu, tiÓu tu thiÕt bÞ cña ph©n x­ëng, ®¶m b¶o chÊt l­îng söa ch÷a. 2-4-2 PhÇn ®o l­êng a, §o nhiÖt ®é HÖ thèng c¸c ®ång hå ®o nhiÖt ®é: - §ång hå nhiÖt ¸p kÕ: TKII-CK; TCII-CK + Nguyªn lý ®o: §o nhiÖt ®é nhê biÕn ®æi ¸p suÊt hay thÓ tÝch cña chÊt khÝ, chÊt láng hay h¬i b·o hoµ chøa trong hÖ thèng kÝn cã dung tÝch kh«ng ®æi khi nhiÖt ®é thay ®æi. + Ph¹m vi ®o l­êng tõ 0 ¸ 1500C + øng dông thùc tÕ: ®­îc dïng lµm c¸c ®ång hå ®o t¹i chç víi c¸c ®iÓm ®o cã nhiÖt ®é thÊp nh­: nhiÖt ®é c¸c gèi trôc, nhiÖt ®é dÇu x¶ olµm m¸t gèi trôc, nhiÖt ®é h¬i tho¸t... - §ång hå ®o nhiÖt ®é b»ng nhiÖt ngÉu: KCP1; KCP2; KPP, mini v«n Щ 4500T + Nguyªn lý ®o: Lµ lo¹i ®ång hå dïng hîp bé cÇu so s¸nh vµ senser nhiÖt ngÉu lµm viÖc theo nguyªn lý hiÖu øng nhiÖt ®iÖn - C¸c lo¹i nhiÖt ngÉu: T¹i Nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ l¹i sö dông 2 lo¹i nhiÖt ngÉu lµ TXA&TXK §Ó nèi cÆp nhiÖt ngÉu tõ c¸c ®iÓm ®o víi ®ång hå ®o ®Æt t¹i phßng ®iÒu khiÓn khèi ®Ó tr¸nh h­íng cña nhiÖt ®é vïng c¸p ®i ®o qua th× ng­êi ta dïng c¸p bï hoÆc hîp bï KT-54 C¸p bï cã tÝnh chÊt gÇn gièng tÝnh chÊt cña cÆp nhiÖt nh­ng cã gi¸ thµnh rÎ h¬n hoÆc b»ng chÝnh d©y lµm cÆp nhiÖt §èi víi cÆp nhiÖt TXA (Cr«m- Alumeh) ng­êi ta dïng d©y bï lo¹i ®ång- Constantan §èi víi cÆp nhiÖt TXK (Cr«m- Copen) dïng d©y bï lo¹i Cr«m- c«pen víi hîp bé ®ång hå miniv«n- cÆp nhiÖt th× dïng hîp bï KT-54 + Ph¹m vi ®o l­êng réng tõ 0 ¸ 6000C + øng dông: ®­îc sö dông ®Ó ®o ë c¸c ®iÓm cã nhiÖt ®é cao nh­ nhiÖt ®é h¬i, nhiÖt ®é kim lo¹i, nhiÖt ®é hçn than... - §ång hå ®o nhiÖt ®é b»ng nhiÖt ®iÖn trë Gåm cã: KCM1, KCM2, KCM4; l«g«m mÐt III 69000T + Nguyªn lý ®o: Lµ lo¹i ®ång hå dïng hép bé cÇu c©n b»ng vµ nhiÖt ®iÖn trë §iÖn trë lµ mét ®Æc tÝnh vËt liÖu cña dÉn cã quan hÖ phô thuéc vµo nhiÖt ®é, th«ng qua gi¸ trÞ ®iÖn trë cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc nhiÖt ®é cña nã. - C¸c lo¹i nhiÖt ®iÖn trë t¹i nhµ m¸y: + NhiÖt ®iÖn trë b¹ch kim ( TCP): ®­îc chÕ t¹o gåm c¸c lo¹i GP21 50P, 100P kho¶ng ®o tõ ( - 200 ¸ 6000C) + NhiÖt ®iÖn trë b»ng ®ång: ( TCP1) gåm c¸c lo¹i GP23, 50M, 100M kho¶ng ®o tõ ( - 50 ¸ 1800C) HÖ thèng c¸c ®iÓm ®o nhiÖt ®é lß: * §Ó ®¶m b¶o cho hÖ thèng c«ng nghÖ vËn hµnh an toµn, kinh tÕ kh«ng bÞ ch¸y næ dÉn ®Õn ngõng lß, ¶nh h­ëng tíi chØ tiªu kinh tÕ, ¶nh h­ëng tíi ph­¬ng thøc vËn hµnh ®ång thêi ®¶m b¶o chÊt l­îng h¬i ®­a sang tua bin ng­êi ta bè trÝ: - 44 ®iÓm ®o nhiÖt ®é kim lo¹i trªn c¸c èng gãp cña bé qu¸ nhiÖt, thiÕt bÞ 44 ®iÓm ®o nhiÖt ®é kim lo¹i cña dµn èng qua nhiÖt ®­îc bè trÝ trªn toµn bé c¸c èng gãp cña c¸c cÊp qu¸ nhiÖt - 6 ®iÓm ®o nhiÖt ®é kim lo¹i bao h¬i - 1 ®iÓm ®o nhiÖt ®é kim lo¹i èng n­íc xuèng - 18 ®iÓm ®o nhiÖt ®é h¬i b·o hoµ vµ nhiÖt ®é h¬i t¹i c¸c èng gãp cña bé qu¸ nhiÖt. - 4 ®iÓm ®o nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt, 2 ®iÓm ®o ®Æt trªn èng gãp h¬i cßn 2 ®iÓm ®o ®Æt sau van H1. HÖ thèng ®o nhiÖt ®é kim lo¹i lß theo thiÕt kÕ ®­îc ®o b»ng 2 lo¹i hîp bé ®o lµ: - Hîp bé miniv«n- cÆp nhiÖt - §iÖn thÕ kÕ tù ®éng ( KCP) - cÆp nhiÖt C¸c ®ång hå ®­îc ®Æt t¹i b¼ng ®iÒu khiÓn trong phßng ®iÒu khiÓn khèi lµ: NO21PO1; NO32PO1; NO48PO1; NO64PO1; NO07PO1 trong ®ã: 4 ®ång hå NO21PO1; NO32PO1; NO48PO1; NO07PO1lµ lo¹i ®ång hå miniv«n Щ4500T; ®ång hå NO64PO1 lµ ®ång hå ®iÖn thÕ kÕ tù ®éng KCP2 §Ó ®o ®­îc c¸c th«ng sè nhiÖt ®é nµy ng­êi ta dïng s¬ ®å khèi 1 3 2 Trong ®ã: 1- ThiÕt bÞ biÕn ®æi 2- ThiÕt bÞ truyÒn tÝn hiÖu 3- ThiÕt bÞ hiÓn thÞ vµ tù ghi cã tiÕp ®iÓm b¶o vÖ HÖ thèng c¸c ®iÓm ®o nhiÖt ®é m¸y tua bin: Trªn s¬ ®å hÖ thèng c¸c ®iÓm ®o nhiÖt ®é m¸y gåm kho¶ng 100 ®iÓm ®o kh¸c nhau ®­îc ®­a vÒ c¸c ®ång hå ®o l­êng nhiÖt ®Æt t¹i c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn trong phßng ®iÒu khiÓn cña c¸c khèi gåm cã: - §ång hå ®o nhiÖt ®é h¬i vµ tua bin (R001P01; R002P01; R003P01; R004P01; R005P01; R006P01) lµ c¸c lo¹i ®ång hå KPP1; KCP2. - §ång hå ®o nhiÖt ®é kim lo¹i tua bin: (R018P01) lµ lo¹i KCP2. - §ång hå ®o nhiÖt ®é dÇu x¶, dÇu chÌn gèi trôc m¸y ph¸t (S030) lµ lo¹i KCM2. - §ång hå ®o nhiÖt ®é ®ång, thÐp, khÝ nãng, khÝ l¹nh, gèi trôc vµ ba bÝt m¸y ph¸t vµ m¸y kÝch thÝch (S501P01; S513P01; S525P01; S537P01) lµ lo¹i KCM2 vµ KCM4. - §ång hå ®o nhiÖt ®é h¬i tho¸t, nhiÖt ®é dÇu x¶, nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t (S042P01): Lµ lo¹i l«g«m mÐt - Щ 69000T c, Ph©n tÝch - §o c¸c ®¹i l­îng c¬ * HÖ thèng ®o « xy trong khãi lß Hµm l­îng O2 trong khãi lß lµ th«ng sè kü thuËt quan träng nã gióp ta x¸c ®Þnh ®­îc chÕ ®é cung cÊp kh«ng khÝ lµ tèi ­u cho sù ch¸y. §Ó x¸c ®Þnh th«ng sè nµy theo thiÕt kÕ cña Liªn X« cò cã l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®o hµm l­îng O2 trong khãi lµ (2 c¸i bè trÝ ë bªn tr¸i, ph¶i ®­êng khãi cèt 9m) ThiÕt bÞ ®o nµy kiÓu MH - 51063 cã nguyªn lý lµm viÖc nh­ sau: * S¬ ®å nguyªn lý ®ång hå ®o gåm 2 cÇu: 1 cÇu chuÈn vµ 1 cÇu lµm viÖc ®Ó so s¸nh víi cÇu chuÈn. MÉu khãi sÏ ®i vµo cÇu lµm viÖc, hµm l­îng O2 cã trong khãi sÏ lµm thay ®æi trÞ sè cña 2 ®iÖn trë ë 2 vÕ cÇu lµm cÇu mÊt c©n b»ng t¹o ra R3 ®iÖn ¸p sai lÖch ë ®Ønh cÇu. TÝn hiÖu sai lÖch ®iÖn ¸p nµy ®­îc so s¸nh víi tÝn hiÖu cña cÇu chuÈn. TÝn hiÖu DU gi÷a hai cÇu lµm viÖc vµ so s¸nh phô thuéc vµo l­îng % O2 trong khãi. TÝn hiÖu DU nµy ®­îc khuyÕch ®¹i qua bé khuyÕch ®¹i Y2M tíi ®ång hå chØ thÞ l­îng % O2 trong khãi tho¸t. Sau mét thêi gian lµm viÖc thiÕt bÞ nµy béc lé nhiÒu khuyÕt ®iÓm nh­ : - Hay t¾c bé läc th« nªn kh«ng ®ñ khãi qua cÇu - Hay t¾c bé lµm m¸t Do vËy tõ n¨m 1987 hÖ thèng ®o nµy ®· ngõng lµm viÖc. N¨m 1998 nhµ m¸y ®· cho l¾p ®Æt hÖ thèng ®o O2 kiÓu míi. §ã lµ hÖ thèng ®o O2 Sªri-300. * Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®o O2 Sªri-300 Do sù khuyÕch t¸n khÝ vµ mét luång ®èi l­u nhÑ, mÉu khãi ®o vµo m¸y th¨m dß ®Ó lÊy mÉu. MÉu khãi sÏ qua däc bªn trong èng vµo ®Õn hÖ thèng mÉu n¬i mµ nhiÖt ®é ®­îc gi÷ l¹i t¹i 2500C bëi 1 lß nhá dïng ®Ó tr¸nh khãi axÝt tõ sù ng­ng ®éng trong m¸y ph©n tÝch. NhiÖt ®é cña mÉu cao ®ñ ®Ó nã tù ®èt ch¸y chÊt ®èt khi ®i qua Senser chÊt ®èt xóc t¸c vµ ®­a ra tÝn hiÖu ®Çu ra ®Ó th«ng b¸o nång ®é cña c¸c chÊt ®èt trong mÉu khãi ®· c©n b»ng. MÉu sau khi ®i vµo lß nung cña hÖ thèng mÉu lß nung sÏ lµm nãng mÉu vµ Senser O2 tíi 7000C, ®©y lµ nhiÖt ®é tèt nhÊt cho phÐp ®o O2. PhÇn lµm nãng thø 2 cña hÖ thèng mÉu sÏ ph¸t ra mét luång ®èi l­u. Senser O2 ®­îc b¹ch kim bäc xung quanh, mét chÊt xóc t¸c sÏ lµm ch¸y tÊt c¶ chÊt ®èt cßn l¹i. Do vËy Senser cã thÓ ®o l­îng O2 thõa trong khãi. Cuèi cïng, mÉu sÏ ®i qua theo m¹ch ®èi l­u ra ngoµi èng, trë l¹i... n¬i khãi ®· mang mÉu l¹i. NhËn xÐt: So víi thiÕt bÞ cò cña Liªn X« thiÕt bÞ ®o kiÓu míi nµy ®· kh¾c phôc ®­îc c¸c khiÕm khuyÕt cña thiÕt bÞ do Liªn X« cò cô thÓ: - Do ®­îc nung nãng ®Õn 7000C nªn kh«ng x¶y ra ®äng H2SO4 do vËy kh«ng g©y ¨n mßn ®iÖn trë . - §­êng lÊy mÉu khãi ®­îc thæi ng­îc tù ®éng nªn kh«ng x¶y ra t¾c èng dÉn khãi tr­íc ®©y. - Cho phÐp kÕt nèi víi c¸c ®iÒu khiÓn kh¸c c, HÖ thèng ®o ®é rung - Hîp bé ®o ®é rung gèi trôc tua bin khèi 1+2 lµ hîp bé ®¸t trÝch CB-4 vµ ®ång hå KCP2 qua khuyÕch ®¹i ®iÖn trë 2 kªnh (1 cho ®ång hå tù ghi - 1 kªnh cho ®ång hå chØ thÞ). C¸p nèi ®Êu toµn bé hÖ thèng lµ c¸p ®o l­êng chèng nhiÔu. - Nguyªn lý ®o cña §¸t trÝch dùa trªn nguyªn lý tõ ®iÖn. * Nguyªn lý lµm viÖc: Bé biÕn ®æi ®iÖn ¸p biÕn ®æi tÝn hiÖu rung thanhg tÝn hiÖu ®iÖn ¸p. Thµnh phÇn cña bé c¶m thu gåm tÊm ¸p ®iÖn ®­îc ®Æt d­íi 1 khèi nÆng nhê vµo 1 vßng ®Öm ®µn håi. khi cã tÝn hiÖu rung tõ gèi trôc gèi nÆng ®Ì lªn tÊm ¸p ®iÖn sinh ra tÝn hiÖu ®iÖn ¸p, tÝn hiÖu nµy tû lÖ víi gia tèc lùc qu¸n tÝnh cña khèi nÆng nªn tû lÖ víi tèc ®ä rung cÇn ®o. d, C¸c hÖ thèng ®o kh¸c Trong phÇn ®o l­êng ph©n tÝch- ®o c¸c ®¹i l­îng c¬ t¹i nhµ m¸y cßn cã c¸c hÖ thèng ®o sau: - §o cong trôc, di trôc, gi·n në xi lanh. - §o ®é dß hi®r« trong c¸c gèi trôc vµ thanh dÉn dßng - §o nång ®é hi®r« lµm m¸t m¸y ph¸t - §o tèc ®é tua bin e, §o ¸p lùc- L­u l­îng- Møc( T-G-H) C¸c lo¹i ®¸t trÝch ®­îc sö dông t¹i nhµ m¸y ®Ó ®o T-G-H C¸c lo¹i ®¸t trÝch ®­îc sö dông t¹i Nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ l¹i lµ do Liªn X« s¶n xuÊt víi c¸c tÝn hiÖu vµ øng dông sau: - §o víi ®é chªnh ¸p võa vµ nhá: дM, дKO - §o bíi ®é chªnh ¸p lín: M'д - §¸t trÝch lo¹i дM lµ lo¹i ¸p kÕ mµ ng¨n ®µn håi - §¸t trÝch lo¹i M'д lµ lo¹i ¸p kÕ ®µn håi lß so èng 1 vßng §Ó thuËn lîi cho vËn hµnh th­êng ¸p dông ®o l­êng tËp trung vÒ tõng khèi hoÆc nhãm, ng­êi ta th­êng biÕn ®æi c¸c tÝn hiÖu kh«ng ®iÖn thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ®Ó chuyÒn sè chØ tõ ®èi t­îng cÇn ®o vÒ n¬i ®iÒu khiÓn tËp trung. ChuyÓn ®æi ¸p suÊt- ®iÖn dïng BAVS biÕn ®æi liªn tôc ¸p suÊt d­ hay ch©n kh«ng thµnh tÝn hiÖu xoay chiÒu ®· chuÈn ho¸ tõ 0 ¸ 10 mH hoÆc tõ -10 ¸ 10 ¸ 100 mH dùa trªn sù thay ®æi ®é hç c¶m. C¸c lo¹i ®ång hå hîp bé- ®¸t trÝch ®­îc sö dông t¹i nhµ m¸y Hîp bé ®ång hå- ®¸t trÝch ®o ¸p lùc: KCд1 - M'д; KPд1 - M'д KPд1 - дKO; KPд1 - д1 ; KCд1- дM §èi t­îng ®o ¸p lùc chÝnh cña lß vµ m¸y gåm 40 ®iÓm ®o. C¸c ®ång hå ®o ¸p lùc ®­îc ®Æt t¹i c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn t¹i phßng ®iÒu khiÓn khèi. Hîp bé ®ång hå - ®¸t trÝch ®o l­u l­îng (G); KCд2- дM; KPд1- дM. §èi t­îng ®o chÝnh cña lß vµ m¸y gåm 13 ®iÓm ®o G ®­a vÒ c¸c ®ång hå chØ thÞ vµ tù ghi t¹i c¸c b¼ng ®iÒu khiÓn trong phßng ®iÒu khiÓn khèi - Hîp bé ®ång hå - ®¸t trÝch ®o møc (H); KCд2- дM; KPд1- дM. gåmn 16 ®iÓm ®o. - Ngoµi ra cßn gÇn 200 ®iÓm ®o P-G-H ®­a vÒ c¸c ®ång hå t¹i chç lo¹i MTP vµ 'KM ®Æt t¹i c¸c gi¸ ®ång hå ë gian m¸y vµ lß ë c¸c sang thao t¸c cèt 0m, 4,5m, 9m,11m, 21m vµ 31m f, PhÇn b¶o vÖ - tÝn hiÖu - liªn ®éng * NhiÖm vô cña hÖ thèng b¶o vÖ tÝn hiÖu c«ng nghÖ: lµ b¸o tr­íc cho nh©n viªn vËn hµnh biÕt ®Ó kÞp thêi xö lý ®ång thêi ghi nhËn l¹i c¸c sù cè ®· x¶y ra. C¸c m¹ch b¶o vÖ c«ng nghÖ dïng ®Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ khi xuÊt hiÖn t×nh huèng, t¸c ®éng cña b¶o vÖ ph¶i ng¨n c¶n kh«ng cho sù cè l©y lan. * Nhãm c¸c b¶o vÖ Tuú thuéc vµo nguyªn nh©n g©y ra t×nh tr¹ng sù cè, b¶o vÖ sÏ dÉn ®Õn c¸c t¸c ®éng: - Ngõng toµn khèi - Ngõng lß - Ngõng tua bin - Gi¶m t¶i lß ®Õn 60% - ChuyÓn toµn khèi sang chÕ ®é ch¹y kh«ng t¶i víi viÖc ng¾t m¸y ph¸t ra khái l­íi. - C¸c thao t¸c b¶o vÖ côc bé ®èi víi tõng thiÕt bÞ riªng biÖt Khi chuyÓn toµn bé sang chÕ ®é ch¹y kh«ng t¶i b¶o vÖ t¸c ®éng ®i ngõng c¶ 2 lß. Muèn gi÷ chÕ ®é ch¹y kh«ng t¶i ph¶i thùc hiÖn b»ng tay C¸c b¶o vÖ khèi vµ trÞ sè ®Æt cña b¶o vÖ * B¶o vÖ ngõng 3 b¬m cÊp Do 1 lý do nµo ®ã c¶ 3 b¬m cÊp ®Òu ngõng th× b¶o vÖ tù ®éng ngõng khèi nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn ch¸y dµn èng sinh h¬i * B¶o vÖ møc trong c¸c b×nh gia nhiÖt cao - NÕu møc n­íc t¨ng 50 cm cét n­íc ®i b¸o tÝn hiÖu - Khi møc n­íc t¨ng ®Õn giíi h¹n 2 ( 75 cm) cét n­íc ®i ngõng c¸c gia nhiÖt cao - Khi møc n­íc t¨ng ®Õn giíi h¹n 3 ( 315 cm) cét n­íc ®i ngõng khèi vµ ®ãng c¸c cöa trÝch h¬i vµo c¸c b×nh gia nhiÖt * B¶o vÖ h­ háng trong m¸y ph¸t: Do sù cè ng¾n m¹ch c¸c pha cña stato, ch¹m ®Êt 2 ®iÓm hoÆc c¸c h­ háng vÒ phÇn c¬ kh¸c. TÊt c¶ c¸c sù cè trªn dÉn ®Õn c¾t m¸y c¾t ph¸t ®i dõng khèi. * Khi ngõng c¶ 2 lß: Do sù cè hoÆc 1 lß ®ang vËn hµnh víi khèi bÞ sù cè còng dÉn ®Õn dõng khèi * B¶o vÖ ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng Khi ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng gi¶m ®Õn: - Giíi h¹n I: - 0,85 kg/cm2 ( 650 mmHg) ®i b¸o tÝn hiÖu ch©n kh«ng b×nh ng­ng gi¶m ®Ó ng­êi vËn hµnh biÕt ®Ó kh¾c phôc * B¶o vÖ di trôc tua bin: - Giíi h¹n II: - 0,75 kg.cm2 b¶o vÖ t¸c ®éng ®i ngõng khèi. Di vÒ 2 phÝa - PhÝa tua bin: 1,7 mm - PhÝa m¸y ph¸t: 1,2 mm DÉn ®Õn ngõng khèi cã ph¸ ho¹i ch©n kh«ng 0* B¶o vÖ ¸p suÊt dÇu b«i tr¬n - Giíi h¹n I: Khi ¸p suÊt dÇu b«i tr¬n gi¶m 0,6 KG/cm2 th× liªn ®éng b¬m dÇu dù phßng xoay chiÒu - Giíi h¹n II: Khi ¸p suÊt dÇu b«i tr¬n gi¶m 0,5 KG/cm2 th× liªn ®éng b¬m dÇu sù cè 1 chiÒu - Giíi h¹n III: Khi ¸p suÊt dÇu b«i tr¬n gi¶m 0,3 KG/cm2 ®i dõng tua bin, sËp van stop, dõng khèi C¸c b¶o vÖ lß vµ trÞ sè ®Æt b¶o vÖ * B¶o vÖ møc n­íc bao h¬i: T¨ng + 50 mm - Møc n­íc bao h¬i Gi¶m - 50mm §i b¸o tÝn hiÖu T¨ng +100 mm B/vÖ t/® më c¸c van x¶ sù cè bao h¬i - Møc n­íc bao h¬i T¨ng + 150mm Ngõng lß Gi¶m + 60mm §ãng 2 van x¶ sù cè bao h¬i * B¶o vÖ nhiÖt ®é h¬i T¨ng 5550C trong thêi gian 3 phót ®i gi¶m t¶i lß - NhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt Gi¶m 4250C B¶o vÖ t¸c ®éng ngõng lß T¨ng 3200C - NhiÖt ®é h¬i b·o hoµ Gi¶m 3000C §i b¸o tÝn hiÖu * B¶o vÖ ¸p lùc h¬i T¨ng 113 Kg/cm2 - ¸p lùc trong bao h¬i Gi¶m 90 Kg/cm2 §i b¸o tÝn hiÖu - ¸p lùc trong bao h¬i T¨ng 123 Kg/cm2 B¶o vÖ t¸c ®éng më van Gi¶m 117 Kg/cm2 §ãng van an toµn lµm viÖc. T¨ng 105 Kg/cm2 Më van an toµn kiÓm - ¸p lùc trong buång gãp h¬i tra gi¶m t¶i lß Gi¶m 100 Kg/cm2 §ãng van an toµn . * B¶o vÖ ®é s¸ng ngän löa buång ®èt - §é s¸ng ngän löa than bét gi¶m giíi h¹n I (3mA): Sau 1 gi©y b¶o vÖ t¸c ®éng më vßi ma dót sè 2,3. - §é s¸ng ngän löa than bét gi¶m giíi h¹n II (2mA): Sau 9 gi©y b¶o vÖ t¸c ®éng ngõng lß. * C¸c b¶o vÖ kh¸c t¸c ®éng ngõng lß - Khi dõng qu¹t khãi. - Khi dõng qu¹t giã. - Khi b¶o vÖ khèi t¸c ®éng. * C¸c b¶o vÖ t¸c ®éng ngõng tua bin vµ trÞ sè ®Æt b¶o vÖ. - Khi ®é di trôc r«to qu¸ trÞ sè cho phÐp: VÒ phÝa mf + 1,2 mm VÒ phÝa tua bin - 1,7mm - Khi ¸p lùc dÇu b«i tr¬n gi¶m ®Õn giíi h¹n III (0,3Kg/cm2) - Khi mÊt ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng gi¶m ®Õn giíi h¹n II 0,7 Kg/cm2 (540mm3Hg) - Khi nhiÖt ®é h¬i míi gi¶m ®Õn møc sù cè : 4250C - Khi gi¶m møc dÇu trong bÓ dÇu bæ sung : B¶o vÖ t¸c ®éng sau thêi gian gi÷ 20 gi©y - Khi trÞ sè vßng quay t¨ng qu¸ trÞ sè cho phÐp ( 14% ): B¶o vÖ t¸c ®éng nhê hÖ thèng ®iÒu chØnh thuû lùc. - Khi b¶o vÖ khèi t¸c ®éng. g, PhÇn tù ®éng ®iÒu khiÓn. C¸c thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh: Gåm c¸c thiÕt bÞ sau: * Khèi ®o l­êng иO4: Khèi nµy cã t¸c dông tæng hîp c¸c tÝn hiÖu quy chuÈn dßng 1 chiÒu víi c¸c tÝn hiÖu cña Corector vµ bé ph¸t xung chuÈn. * Khèi r¬ le ®iÒu chØnh P21: Khèi P21 t¹o xung ®iÖn ¸p ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu thõa hµnh th«ng qua khëi ®éng bé ®Ó ®¶m b¶o chÕ dé ®iÒu chØnh xung theo quy luËt ®iÒu chØnh PI. §Ó thùc hiÖn chÕ ®é ®iÒu chØnh theo quy luËt PID khèi P21 ph¶i lµm viÖc trong hîp bé víi c¸c khèi vi ph©n Д01 hoÆc Д03. Muèn thùc hiÖn chÕ ®é ®iÒu chØnh theo quy luËt P ph¶i ®­a vµo khèi P21 tÝn hiÖu ng­îc tõ c¬ cÊu thõa hµnh hoÆc ®­a tÝn hiÖu ®iÒu chØnh vµo khèi ®o и04. * Kho¸ ®iÒu khiÓn bé ®iÒu chØnh r¬ le: Бу21 Kho¸ ®iÒu khiÓn by21 dïng ®Ó chuyÓn m¹ch ®iÒu khiÓn bé ®iÒu chØnh r¬ le tõ vÞ trÝ tù ®éng"A" sang vÞ trÝ ®iÒu khiÓn b»ng tay "P" hoÆc sang vÞ trÝ ®iÒu chØnh tõ bªn ngoµi "B" . * Khèi ®iÒu chØnh t­¬ng ®­¬ng P12 Khèi P12 ®­îc sö dông trong hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ sö dông th«ng tin ë d¹ng tÝn hiÖu quy chuÈn thµnh dßng mét chiÒu. * Khèi ®iÒu khiÓn khèi ®iÒu chØnh t­¬ng ®­¬ng Бу12 Khèi ®iÒu khiÓn Бу12 dïng ®Ó chuyÓn m¹ch ®iÒu chØnh cña khèi ®iÒu chØnh t­¬ng ®­¬ng tõ vÞ trÝ tù ®éng sang ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc ng­îc l¹i. * Khèi vi ph©n Д01 : TÝn hiÖu nèi ra cña khèi vi ph©n biÓu thÞ tèc ®é thay ®æi cña tÝn hiÖu nèi vµo. Khèi cã kh¶ n¨ng t¹o mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a tÝn hiÖu lèi ra víi tÝn liÖu lèi vµo. * Bé biÕn ®æi HPP -1M Lµ bé biÕn ®æi tÝn hiÖu ®iÖn trë thµnh tÝn hiÖu dßng quy chuÈn 0 ¸5mA ®­a ®Õn ®ång hå % B12 ®Ó chØ thÞ ®ãng më cña van. * Khèi hîp t¶i: B21 Khèi hîp t¶i B21 cã t¸c dông ®Ó phèi hîp trë kh¸ng gi÷a trë kh¸ng ra cña khèi R¬ le P21 vµ trë kh¸ng vµo lµ cuén d©y cña khëi ®éng tõ PME * Khëi ®éng tõ cã tiÕp ®iÓm PME - 211 Dïng ®Ó cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ vµ ®¶o chiÒu quay ®Ó ®ãmg hoÆc më van ®iÒu chØnh * §ång hå % B12 §ång hå % B12 gåm cã 2 c¬ cÊu ®iÖn tõ: - C¬ cÊu 1: Dïng ®Ó chØ thÞ ®é ®ãng më cña van - C¬ cÊu 2: Dïng ®Ó chØ sai lÖch cña bé tù ®éng * Khèi ®Þnh trÞ 3yи §ãng vai trß ®Æt tr­íc c¸c th«ng sè cÇn ®iÒu chØnh hay dïng ®Ó thay ®æi gi¸ trÞ ®Æt cña th«ng sè cÇn ®iÒu chØnh * C¬ cÊu chÊp hµnh: Lµ c¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha hoÆc 1 pha, ®éng c¬ ®­îc g¾n víi bé truyÒn tèc nèi víi van ®iÒu chØnh C¸c bé tù ®éng ®iÒu chØnh hiÖn cã trong nhµ m¸y * Bé ®iÒu chØnh møc n­íc bao h¬i Ho¹t ®éng cña bé ®iÒu chØnh møc n­íc bao h¬i S¬ ®å ®iÒu chØnh cÊp n­íc cho lß ®iÒu chØnh theo kiÓu 2 m¹ch vßng: - M¹ch vßng 1 (lµ m¹ch chÝnh) dïng tÝn hiÖu cña ®¸t trÝch ®o møc n­íc "H" ®o t¹i bao h¬i - M¹ch vßng 2 (lµ m¹ch vßng phô) gåm c¸c tÝn hiÖu cña ®¸t trÝch ®o l­u l­îng n­íc cÊp "Gn" vµ l­u l­îng h¬i "GH" C¸c tÝn hiÖu møc n­íc, l­u l­îng n­íc, l­u l­îng h¬i ®­îc bé phËn c¶m biÕn cña 3 ®¸t trÝch "H", "Gn" ,"GH" quy chuÈn thµnh dßng 1 chiÒu tõ 0 ¸ 5mA ®­îc ®­a vÒ khèi ®o l­êng и04. T¹i и04 c¸c tÝn hiÖu ph¸t vÒ céng víi tÝn hiÖu ®Þnh trÞ ngoµi, tuú theo sù mÊt c©n b»ng khèi и04 sÏ t¹o ra ®iÖn ¸p 1 chiÒu tõ 0 ¸ ± 2,5V. TÝn hiÖu ra cña и04 ®­îc ®­a sang khèi ®iÒu chØnh r¬ le P21, khèi P21 sÏ t¹o xung ®iÒu khiÓn víi ®iÖn ¸p ± 24V qua kho¸ Бу21 tíi K§T PME ®Ó ®iÒu khiÓn CCCH cÊp ®iÖn 3 pha cho ®éng c¬ ®i ®ãng hay më van cÊp n­íc vµo lß lµm t¨ng hay gi¶m l­îng n­íc cÊp vµo lß ®Ó duy tr× møc n­íc bao h¬i lu«n æn ®Þnh ë møc "0". TÝn hiÖu tõ vÞ trÝ ®ãng hay më van ®­îc ®­a vÒ bé biÕn ®æi HPP -1M ®­a ra tÝn hiÖu 0 ¸ 5mA ®­a tíi ®ång hå chØ thÞ B12 chØ thÞ vÞ trÝ ®ãng hay më bao nhiªu % cña c¬ quan ®iÒu chØnh. *Bé ®iÒu chØnh ch©n kh«ng buång ®èt. Bé ®iÒu chØnh ch©n kh«ng buång ®èt cã nhiÖm vô duy tr× ch©n kh«ng trong buång ®èt ë møc æn ®Þnh tõ PCK = (-0,3 ¸ - 0,5) Kg/m2 Bé ®iÒu chØnh phô t¶i nhiÖt ¸p suÊt h¬i b·o hoµ lµ mét trong hai th«ng sè chÝnh cña chÊt l­äng h¬i ®­a sang tua bin. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh lß ¸p suÊt h¬i b·o hoµ lu«n thay ®æi lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng h¬i vµ c¸c th«ng sè kh¸c cña lß nh­ l­u l­îng h¬i vµ nhiÖt ®é h¬i. §Ó gi÷ cho ¸p lùc h¬i b·o hoµ lu«n lu«n æn ®Þnh ng­êi ta l¾p ®Æt bé ®iÒu chØnh phô t¶i nhiÖt. Bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt. §Ó duy tr× nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt ë mét gi¸ trÞ æn ®Þnh vµ thÝch hîp ë 5400C ng­êi ta thiÕt kÕ 2 bé lµm m¸t h¬i cho mçi nh¸nh h¬i cßn gäi lµ bé ®iÒu chØnh phun gi¶m «n hay bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt. Mçi bé ®iÒu chØnh phun gi¶m «n sö dông 2 tÝn hiÖu nhiÖt ®é cña dßng h¬i: - Tèc ®é thay ®æi cña nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt sau bé lµm m¸t h¬i. - NhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt sau bé qu¸ nhiÖt tiÕp theo. Bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt h¬i thæi bôi Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh lß c¸c bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt cña lß th­êng bÞ b¸m bôi lµm gi¶m hiÖu suÊt trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ. §Ó lµm s¹ch c¸c giµn èng sinh h¬i ng­êi ta dïng c¸c m¸y thæi bôi ®­a h¬i vµo thæi s¹ch c¸c bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt cña lß. Trong qu¸ tr×nh thæi ¸p suÊt h¬i th­êng duy tr× ë møc P = 36 Kg/cm2. Bé ®iÒu chØnh x¶ liªn tôc §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng h¬i vµo tua bin vµ h¹n chÕ sù ®ãng cÆn vµ c¸c muèi b¸m vµo c¸nh tua bin ng­êi ta ph¶i x¶ bÈn ë c¸c bé läc h¬i Siclon trong bao h¬i. §Ó khèng chÕ x¶ 1 l­îng võa ®ñ tû lÖ víi l­u l­îng h¬i cña lß ng­êi ta l¾p ®Æt bé ®iÒu chØnh x¶ liªn tôc. *Bé ®iÒu chØnh ch©n kh«ng m¸y nghiÒn Bé ®iÒu chØnh ch©n kh«ng m¸y nghiÒn cã nhiÖm vô duy tr× ch©n kh«ng m¸y nghiÒn ë mét gi¸ trÞ thÝch hîp ®Ó hiÖu suÊt nghiÒn than lµ lín nhÊt, ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi, thiÕt bÞ vµ m«i tr­êng. Bé ®iÒu chØnh møc n­íc b×nh ng­ng - B×nh gia nhiÖt (S¬ ®å khèi kÌm theo) 2-5 Ph©n x­ëng ho¸ Qu¶n lý vËn hµnh, söa ch÷a hÖ thèng xö lý n­íc trong vµ ngoµi lß ®¶m b¶o chÊt l­îng n­íc ®Ët yªu cÇu cña quy tr×nh c«ng nghÖ. a, HÖ thèng sö lý n­íc s¬ bé 2-5-1 Môc ®Ých: HÖ thèng sö lý n­íc s¬ bé ®­îc thiÕt kÕ víi môc ®Ých s¬ bé sö lý n­íc nguån (tøc lµ lµm trong n­íc) tr­íc khi ®­a vµo hÖ thèng sö lý triÖt ®Ó (hÖ thèng khö muèi). 2-5-2 Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ s¬ ®å HÖ thèng sö lý n­íc s¬ bé: - ThiÕt bÞ hÖ thèng sö lý n­íc s¬ bé bao gåm c¸c lo¹i tiªu chuÈn vµ phi tiªu chuÈn. + C¸c thiÕt bÞ tiªu chuÈn gåm cã: C¸c b×nh läc, c¸c b¬m ly t©m, c¸c b¬m pÝt t«ng, c¸c b¬m ch©n kh«ng vµ c¸c van + C¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn bao gåm: bÓ l¾ng, c¸c bÓ chøa, c¸c b×nh ®Þnh l­îng vµ c¸c ®­êng èng. - Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc hÖ thèng sö lý n­íc s¬ bé cã sö dông c¸c lo¹i hãa chÊt sau: + ChÊt keo tô (phÌn chua): §Ó keo tô c¸c chÊt keo trong n­íc nguån lµm trong n­íc + KiÒm NaOH: §Ó kiÒm hßa n­íc nguån khi ®é kiÒm n­íc nguån gi¶m thÊp * S¬ ®å hÖ thèng hÖ thèng sö lý n­íc s¬ bé N­íc nguån tõ s«ng th¸i b×nh ®­îc b¬m vµo hÖ thèng sö lý n­íc s¬ bé. Sau khi b×nh gia nhiÖt n­íc nguån ®i vµo bÓ l¾ng, sau khi ®­îc lµm trong ë bÓ l¾ng n­íc tù ch¶y sang b×nh n­íc trong råi ®­îc c¸c b¬m n­íc trong b¬m vµo c¸c b×nh läc c¬ khÝ sau khi ra khái c¸c b×nh läc c¬ khÝ n­íc trong ®­îc dÉn sang hÖ thèng sö lý n­íc triÖt ®Ó ( hÖ thèng khö muèi), ®ång thêi mét phÇn n­íc trong còng ®­îc dÉn ®i lµm m¸t c¸c gèi trôc cña c¸c b¬m tuÇn hßan vµ c¸c b¬m röa a xÝt. §Ó ®«ng tô c¸c chÊt keo trong n­íc, ®­îc sö dông mét lo¹i hãa chÊt ®­a vµo bÓ l¾ng lµ chÊt keo tô: Al2(SO4)3 18H20 (phÌn chua). Tõ khoang s¹ch cña hÇm chøa dung dÞch phÌn ®­îc b¬m qua b×nh läc phÌn vµ ®­a vµo b×nh ®Þnh l­îng phÌn. Trong b×nh ®Þnh l­îng, dung dÞch phÌn ®­îc pha lo·ng ®Õn nång ®é c«ng t¸c. Sau ®ã tõ b×nh ®Þnh l­îng phÌn dung dÞch ®­îc c¸c b¬m ®inh l­îng phÌn b¬m vµo h×nh c«n phÝa d­íi cña bÓ l¾ng. Khi ®é kiÒm cña n­íc nguån nhá h¬n 1mg dl/kg th× n­íc nguån ph¶i ®­îc kiÒm hãa. §Ó kiÒm hãa n­íc nguån ta sö dông hÖ thèng pha kiÒm, hÖ thèng nµy gåm cã b×nh ®Þnh l­îng kiÒm. Dung dÞch kiÒm ®Æc ®­îc cÊp vµo b×nh nµy tõ kho hãa chÊt. Sau ®ã dung dÞch ®­îc pha lo·ng b»ng n­íc trong ®Õn nång ®é c«ng t¸c trong b×nh ®Þnh l­îng. Tõ b×nh ®Þnh l­îng dung dÞch c«ng t¸c NaOH ®­îc c¸c b¬m ®Þnh l­îng kiÒm cÊp vµo ®­êng èng dÉn n­íc nguån tr­íc khi vµo bÓ l¾ng. PhÇn n­íc chøa bïn x¶ ra khái bÓ l¾ng ®­îc tËp trung vµo bÓ chøa n­íc x¶ cña bÓ l¾ng. Khi ®¹t ®Õn møc n­íc cao (ë chÕ ®é lµm viÖc tù ®éng) th× b¬m bïn sÏ khëi ®éng vµ ®­a n­íc sang bÓ tù l¾ng bïn sau khi tù l¾ng xong, phÇn n­íc trong hoÆc ®­îc b¬m n­íc trong hoÆc ®­îc b¬m bïn b¬m vµo bÓ thu håi n­íc röa cña b×nh läc c¬ khÝ. Sau ®ã n­íc ®­îc b¬m quay l¹i ®­êng èng n­íc nguån vµo bÓ l¾ng sÏ ®­îc c¸c b¬m bïn b¬m vµo tr¹m b¬m th¶i xØ. Khi röa ng­îc c¸c b×nh läc c¬ khÝ th× phÇn n­íc röa nµy còng ®­îc thu håi vµo bÓ thu håi n­íc röa. C¸c b×nh läc c¬ khÝ vµ sau ®ã còng ®­îc b¬m trë l¹i ®­êng èng n­íc nguån tr­íc khi vµo bÓ l¾ng ®Ó sö dông l¹i. b, HÖ thèng sö lý n­íc trong lß Møc ®é æn ®Þnh, an tßan vµ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y ®iÖn phô thuéc vµo ®é ®óng ®¾n cña c«ng t¸c tæ chøc c¸c chÕ ®é n­íc. ChÕ ®é n­íc hãa häc ph¶i tiÕn hµnh sao cho ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ vËn hµnh an tßan vµ kinh tÕ, kh«ng ®Ó x¶y ra háng hãc thiÕt bÞ. Nhµ m¸y ®iÖn lµm viÖc cã kinh tÕ hay kh«ng phô thuéc vµo c¸c nguyªn nh©n sau ®©y: - Sù ®ãng c¸u trªn bÒ mÆt chÞu nhiÖt - Sù t¹o thµnh bïn b· trong lß h¬i vµ trªn c¸c ®­êng èng n­íc cÊp - Sù ¨n mßn bÒ mÆt bªn trong c¸c thiÕt bÞ nhiÖt - Sù ®ãng c¸u bªn trong c¸c èng b×nh ng­ng tô - Sù ®ãng c¸u bªn trong ®­êng dÉn h¬i cña tua bin ViÖc sö dông n­íc trong lß h¬i lu«n lu«n gÆp khã kh¨n v× trong n­íc cã chøa nhiÒu t¹p chÊt cã thÓ lµm cho lß h¬i vµ tua bin lµm viÖc mÊt b×nh th­êng. C¸c t¹p chÊt bay theo c¸c dßng h¬i ra khái lß h¬i cã thÓ t¹o thµnh 1 l­îng c¸u lín ®ãng trong bé qu¸ nhiÖt vµ phÇn truyÒn h¬i cña tua bin D­íi t¸c dông cña c¸c lo¹i n­íc cÊp, n­íc lß, h¬i n­íc, n­íc ng­ng tô, kim lo¹i tiÕp xóc víi chóng (nh­ thÐp, ®ång, gang) trªn c¸c ®o¹n kh¸c nhau cña chu tr×nh h¬i n­íc sÏ bÞ ¨n mßn. §Ó gi÷ cho chÕ ®é n­íc trong nhµ m¸y ®iÖn lu«n ®­îc b×nh th­êng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: - Röa b»ng hãa häc c¸c thiÕt bÞ chÝnh tr­íc khi khëi ®éng. - Bæ xung cho c¸c tæn thÊt h¬i n­íc b»ng n­íc ®· khö muèi. - Lu«n lu«n gi÷ 1 l­îng n­íc bæ xung dù tr÷ cã chÊt l­îng ®¶m b¶m trong bÓ dù tr÷ n­íc ng­ng (БZK) - TiÕn hµnh c¸c chÕ ®é sö lý phèt ph¸t, còng nh­ x¶ ®Þnh kú vµ x¶ liªn tôc trong lß h¬i mét c¸ch ®óng ®¾n. - Sö lý a m« ni ¾c vµ Hytrazin cho n­íc cÊp. - Thùc hiÖn ®Þnh kú röa hãa häc cho thiÕt bÞ. - Thùc hiÖn b¶o vÖ chèng ¨n mßn bÒ mÆt bªn trong c¸c b×nh bÓ, trªn ®­êng n­íc cÊp. - Phßng mßn thiÕt bÞ trong mäi tr­êng hîp khi ngõng vËn hµnh tõ 1 ngµy trë lªn - TiÕn hµnh th­êng xuyªn kiÓm tra chÕ ®é n­íc vµ tr¹ng th¸i c¸c bÒ mÆt chÞu nhiÖt cña lß h¬i, c¸c thiÕt bÞ phô vµ phÇn truyÒn h¬i cña tua bin. ChÕ ®é n­íc hãa häc cña nhµ m¸y do nh©n viªn ph©n x­ëng lß m¸y ®¶m nhiÖm d­íi sù h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t cña tr­ëng kÝp ph©n x­ëng hãa. C¸c h­íng dÉn vÒ chÕ ®é n­íc, c¸c yªu cÇu chuyÓn thiÕt bÞ vµo dù phßng khi thay ®æi s¬ ®å khi ngõng hoÆc ch¹y thiÕt bÞ do tr­ëng kÝp ph©n x­ëng hãa tiÕn hµnh th«ng qua tr­ëng ca cña nhµ m¸y. tr­ëng kÝp cña ph©n x­ëng lß m¸y ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn ®óng ®¾n vµ kÞp thêi c¸c h­íng dÉn do tr­ëng kÝp ph©n x­ëng hãa yªu cÇu vÒ chÕ ®é n­íc hãa häc. Tr­ëng ca nhµ m¸y cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c h­íng dÉn c¸c chÕ ®é n­íc hãa häc vÒ nhµ m¸y. Tr­ëng ca vµ tr­ëng kÝp ph©n x­ëng hãa ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ®óng ®¾n khi tiÕn hµnh c¸c chÕ ®é n­íc hãa häc trong ca cña m×nh ®ång thêi ph¶i chÊp hµnh ®óng c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i h¬i vµ n­íc B¶ng 2: C¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng h¬i vµ n­íc TT Tªn ®¹i l­îng Ký hiÖu TrÞ sè 1 H¬i b·o hßa vµ h¬i qu¸ nhiÖt - Hµm l­îng Na Na £ 15 µg/kg - Hµm l­îng a xÝt silÝc Si03 £ 15 µg/kg 2 N­íc cÊp - §é cøng £ 1 - Hµm l­îng a xÝt silÝc Si03 £ 80 µg/kg - Hµm l­îng 02 sau khö khÝ 02 £ 10 µg/kg - Hµm l­îng Hi®razin tù ®o tr­íc bé h©m N2H4 20¸£ 60 µg/kg - Hµm l­îng PH n­íc cÊp PH 9,1 ± 0,1 - Hµm l­îng N3H3 vµ hîp chÊt cña nã NH3 £ 1000 µg/kg - Tæng hµm l­îng cña nitrit vµ nitr¸t - £ 20 µg/kg - Hµm l­îng cña hîp chÊt s¾t Fe £ 30 µg/kg - Hµm l­îng cña c¸c hîp chÊt ®ång Cu £ 5 µg/kg - Tæng hµm l­îng dÇu £ 0,3 µg/kg 3 N­íc lß - L­îng phèt ph¸t d­ trong n­íc lß ë ng¨n mÆn P04-3 £ 50 µg/kg - L­îng phèt ph¸t d­ trong n­íc lß ë ng¨n s¹ch P04-3 2 ¸ 5 µg/kg 2-6 Ph©n x­ëng thñy lùc 2-6-1 NhiÖm vô: Qu¶n lý vËn hµnh vµ söa ch÷a hÖ thèng cung cÊp n­íc tuÇn hßan vµ n­íc sinh ho¹t cho nhµ m¸y. 2-6-2 HÖ thèng cung c¸p n­íc tuÇn hoµn a, §Æc tÝnh kü thuËt HÖ thèng cung cÊp n­íc tuÇn hoµn lµ lo¹i hÖ thèng kiÓu trùc l­u. Møc n­íc s«ng cao nhÊt lµ 7,5 mÐt, thÊp nhÊt lµ 0,5 mÐt. Tr¹m b¬m tuÇn hßan ®­îc ®¹t t¹i bê s«ng, lÊy n­íc s«ng th¸i b×nh ®Ó cung cÊp cho c¸c b×nh ng­ng vµ c¸c hé tiªu thô kh¸c ®ã lµ: - C¸c b×nh ng­ng tô cña tua bin - C¸c bé lµm m¸t m¸y ph¸t - C¸c bé lµm m¸t dÇu tua bin - C¸c bé lµm m¸t kh«ng khÝ m¸y kÝch thÝch - C¸c bé lµm m¸t ®éng c¬ b¬m cÊp n­íc - Cung cÊp n­íc lµm m¸t cho c¸c gèi trôc c¸c thiÕt bÞ phô - Cung cÊp n­íc cho c¸c b¬m tèng, t­íi tro xØ * B¬m tuÇn hoµn Sè l­îng :4 b¬m -Lo¹i b¬m li t©m trôc ®øng , cã thÓ ®iÒu chØnh l­u l­îng b»ng thay ®æi gãc ®é c¸nh ®éng tõ -3 ¸ +9 . -KiÓu b¬m OПB -10 - 145 . -Tèc ®é quay :365 v/p -L­u l­îng n­íc qua b¬m 32400 m3/h -Søc Ðp cét n­íc 17 m H2O -C«ng suÊt ®éng c¬ :N = 2Mw -KØÓu ®éng c¬: AB 17/19 -16 - KT - 3 -§iÖn ¸p : U = 6KV -§­êng kÝnh èng chÝnh Dy = 2600 mm b) Nguyªn lý lµm viÖc vµ s¬ ®å hÖ thèng tuÇn hoµn. C¸c b¬m tuÇn hoµn hót n­íc s«ng Th¸i b×nh b¬m 2 tuyÕn èng tuÇn hoµn b»ng thÐp Dy 2600. ChiÒu dµi mçi tuyÕn 1150 m. Tõ 2 tuyÕn chÝnh nµy ®­îc nèi víi 16 èng Dy1400 ®i vµo c¸c b×nh ng­ng . Trªn c¸c tuyÕn èng cã l¾p c¸c van tho¸t khÝ ®Ó x¶ kh«ng khÝ ra khi n¹p n­íc cho ®­êng èng tuÇn hoµn vµ lo¹i trõ ch©n kh«ng khi x¶ c¹n ®­êng èng. Mçi b¬m tuÇn hoµn ®Òu nèi víi 2 tuyÕn èng b»ng 2 ®­êng èng Dy 2000. Trªn ®­êng èng ra cã van chÆn kiÓu ®Üa vµ van 1 chiÒu Dy 1800 . §Ó x¶ kh«ng khÝ ra khái ®­êng èng ®Çu ®¶y cña b¬m tuÇn hoµn ,tr­íc van 1 chiÒu cã l¾p ®­êng èng vßng víi van ®iÖn Dy400 x¶ ra s«ng Th¸i b×nh. Còng ®­êng èng x¶ nµy cßn nèi víi ®­êng èng phôc vô cho viÖc v¶ dßng n­íc ng­îc ®· ®­îc sÊy nãng trong b×nh ng­ng tua bin (khi röa ng­îc c¸c ®­êng èng tuÇn hoµn ). Trªn ®­êng èng ®Çu ®Èy cña mçi b¬m ®Òu cã van nh¸nh ®i t¾t qua van chÆn vµ van 1 chiÒu. ViÖc x¶ c¹n tuyÕn èng ®­îc tiÕn hµnh b»ng ®­êng x¶ Dy400 tÝnh tõ c¸c ®iÓm thÊp sau buång van liªn th«ng. §­êng x¶ nµy cßn ®­îc nèi víi ®Çu ®Èy cña b¬m röa l­íi Dy200 ®Ó n¹p ®Çy c¸c tuyÕn èng tr­íc khi khëi ®éng b¬m tuÇn hoµn vµ c¸c ®­êng x¶ c¹n b»ng van liªn th«ng Dy300 Sau khi n­íc tuÇn hoµn qua c¸c b×nh ng­ng ®­îc x¶ theo 2 ®­êng n­íc tuÇn ra Dy1400 vµo kªnh th¶i hë. Ngang s¸t kªnh th¶i hë cã l¾p c¸c van chÆn kiÓu ®Üa . N­íc th¶i cña c¸c hé tiªu thô kh¸c x¶ vµo kªnh th¶i qua ®­êng èng Dy 400. á kªnh th¶i hë cã thiÕt bÞ xi ph«ng, cèt cña gê ®Ëp trµn nµy lµ 6,4 m. §Ó x¶ n­íc tuÇn hoµn thõa trong hÖ thèng mçi tuyÕn tuÇn hoµn cã ®­êng x¶ kh«ng t¶i Dy800 vµo kªnh th¶i hë, cã bè trÝ van ng¨n c¸ch ®Ó ®iÒu chØnh. §Ó röa tuyÕn tuÇn hoµn b»ng n­íc nãng gi÷a 2 ®­êng tuÇn hoan ra l¾p ®­êng liªn th«ng Dy800. §Ó n¹p n­íc vµo b×nh ng­ng tr­íc khi khëi ®éng c¸c b¬m tuÇn hoµn vµ duy tr× xi ph«ng ë c¸c ®iÓm phÝa trªn khoang n­íc b×nh ng­ng mçi khèi ®Òu cã l¾p c¸c EЈÐct¬ t¹o xi ph«ng kiÓu ЭП-1-1100-1. IV KÕt luËn: Tãm l¹i trong b¸o c¸o thùc tËp nµy em ®· nªu ®­îc kh¸ ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu ®Ò ra cña ch­¬ng tr×nh thùc tËp cô thÓ nh­ sau: - NhiÖm vô cña nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ l¹i, s¬ ®å tæ chøc cña nhµ m¸y -ThuyÕt minh chung vÒ nhµ m¸y - ThuyÕt minh chung vÒ c¸c ph©n x­ëng trong d©y chuyÒn vËn hµnh - vÒ phÇn riªng nªu lªn t×nh tr¹ng næ èng cña bé qu¸ nhiÖt cÊp 2 vµ biÖn ph¸p kü thuËt kh¾c phôc. Tuy nhiªn do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n trong b¸o nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt vËy em kÝnh mong sù chØ dÉn thªm cña c¸c thÇy vµ ®ång nghiÖp. B¶ng 1 : C¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt lß Sè TT Th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ TN sau l¾p r¸p TN sau ®¹i tu lÇn TN sau ®¹i tu lÇn TN sau ®¹i tu lÇn 1 L­u l­îng h¬i qu¸ nhiÖt (®ång hå t¹i bщY) Dqn T/h 2 L­u l­îng h¬i qu¸ nhiÖt (thùc tÕ) Dt T/h 3 L­u l­îng h¬i qu¸ nhiÖt quy dÉn Dqd T/h 4 ¸p lùc h¬i qu¸ nhiÖt Pqn kg/cm2 5 NhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt Tqn 0C 6 ¸p lùc n­íc cÊp Pnc kg/cm2 7 NhiÖt ®é n­íc cÊp Tnc 0C 8 ¸p lùc h¬i b·o hoµ Pbh kg/cm2 9 NhiÖt ®é h¬i b·o hoµ Tbh 0C 10 Tæn thÊt nhiÖt theo khãi tho¸t q2 % 11 Tæn thÊt nhiÖt c¬ häc q4 % 12 Tæn thÊt nhiÖt do ho¸ häc q3 % 13 Tæn thÊt nhiÖt ra m«i tr­êng xung quanh q5 % 14 Tæn thÊt nhiÖt theo xØ q6 % 15 HiÖu suÊt th« cña lß NTK % 16 Tæn thÊt nhiÖt c¬ häc quy ®æi q4q® % 17 HiÖu suÊt th« chuyÓn ®æi NTq® % 18 L­îng than tiªu hao cña lß BK T/h 19 SuÊt hao than thiªn hiªn btn kgthan/kgh¬i 20 SuÊt hao than tiªu chuÈn btc kgthan/kgh¬i 21 SuÊt hao ®iÖn cho qu¹t khãi Эqk kWh/T.h¬i 22 SuÊt hao ®iÖn cho qu¹t giã Эqg kWh/T.h¬i 23 SuÊt hao ®iÖn cho hÖ thèng nghiÒn ЭHTN kWh/T.h¬i B¶ng 2 : b¶ng th«ng sè vËn hµnh lß Sè TT Th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ TN sau l¾p r¸p ThÝ nghiÖm sau ®¹i tu lÇn ThÝ nghiÖm sau ®¹i tu lÇn ThÝ nghiÖm sau ®¹i tu lÇn I Nhiªn liÖu cung cÊp 1 §é Èm lµm viÖc cña than nguyªn WPTN % 2 §é Èm lµm viÖc cña than bét WPTB % 3 §é tro lµm viÖc cña than bét APTB % 4 NhiÖt trÞ thÊp lµm viÖc cña than bét APtb Kcal/kg 5 §é tro lµm viÖc quy ®æi APq® % 6 NhiÖt trÞ lµm viÖc quy ®æi Qq®t Kcal/kg 7 L­îng nhiªn liÖu tiªu hao BK T/h ChÊt ch¸y cßn l¹i trong tro Ctro % II Th«ng sè tuyÕn h¬i n­íc 8 L­u l­îng h¬i qu¸ nhiÖt (®ång hå) Dqn T/h 9 L­u l­îng h¬i qu¸ nhiÖt thùc tÕ Dt T/h 10 L­u l­îng h¬i qu¸ nhiÖt quy dÉn Dqd T/h 11 ¸p lùc h¬i qu¸ nhiÖt Pqn kg/cm2 12 NhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt Tqn 0C 13 ¸p lùc n­íc cÊp Pnc kg/cm2 14 NhiÖt ®é n­íc cÊp Tnc 0C 15 ¸p lùc h¬i b·o hoµ Pbh kg/cm2 16 NhiÖt ®é h¬i b·o hoµ Tbh 0C 17 L­u l­îng n­íc x¶ liªn tôc DX T/h 18 L­u l­îng n­íc gi¶m «n cÊp I DAG«I T/h DBG«I T/h 19 L­u l­îng n­íc gi¶m «n cÊp II DAG«II T/h DBG«II T/h 20 NhiÖt ®é h¬i + tr­íc gi¶m «n cÊp I A T009 0C B T010 0C Sè TT Th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ 21 NhiÖt ®é h¬i sau gi¶m «n cÊp I T011 0C T012 0C 22 NhiÖt ®é qu¸ nhiÖt cÊp I T013 0C T014 0C 23 NhiÖt ®é h¬i tr­íc gi¶m «n cÊp II T015 0C T016 0C 24 NhiÖt ®é h¬i sau gi¶m «n cÊp II T017 0C T018 0C 25 NhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt cÊp IV T019 0C T020 0C III - Th«ng sè tuyÕn khãi 26 Søc hót miÖng ra buång löa SIIbl kg/m2 27 Søc hót sau bé h©m cÊp II SIIbhcII kg/m2 28 Søc hót sau bé sÊy kh«ng khÝ cÊp I SIISK2CI kg/m2 29 Sóc hót tr­íc qu¹t khãi SIqk kg/m2 30 Søc hót sau qu¹t khãi SIIqk kg/m2 31 Trë kh¸ng ®­êng khãi DP®k kg/m2 32 NhiÖt ®é khãi buång quay T075 kg/m2 T076 0C 33 NhiÖt ®é khãi tr­íc bé sÊy kh«ng khÝ cÊp II A T077 0C B T078 0C C T079 0C D T080 0C 34 NhiÖt ®é khãi sau bé sÊy kh«ng khÝ cÊp II A T081 0C B T082 0C C T083 0C D T084 0C Sè TT Th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ 35 NhiÖt ®é khãi tho¸t A N073 0C B N074 0C 36 Hµm l­îng RO2 sau bé h©m cÊp II ROA2 % ROB2 % 37 Hµm l­îng « xy sau bé h©m cÊp II OA2 % OB2 % 38 HÖ sè kh«ng khÝ thõa sau bé h©m cÊp II A aBHKTA % B aBHB % 39 HÖ sè kh«ng khÝ thõa khãi tho¸t A akt % B % 40 HÖ sè kh«ng khÝ thõa phin läc aPL % 41 §é lät giã buång löa DaBL % 42 §é lät giã ®u«i lß Da§L % 43 §é lät giã vµo hÖ thèng nghiÒn DaHTN % 44 §é lät giã vµo phin läc Da FL % IV Th«ng sè tuyÕn kh«ng khÝ 45 NhiÖt ®é giã l¹nh TGL 0C 46 NhiÖt ®é giã nãng TGN CC 47 NhiÖt ®é hçn hîp than + giã vßi phun chÝnh 1 T2H 0C 2 T2H 0C 3 T2H 0C 4 T2H 0C 48 ¸p lùc ®Çu ®Èy qu¹t giã PIqg Kg/m2 49 ¸p lùc giã ra khái bé sÊy kh«ng khÝ cÊp II Kg/m2 Sè TT Th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ 50 Trë kh¸ng bé sÊy kh«ng khÝ PSK2 Kg/m2 51 ¸p lùc giã cÊp I P1 Kg/m2 52 L­u l­îng giã chung GQGx103 m3/h 53 L­u l­îng giã cÊp I Vßi sè 1 QI1 m3/h Vßi sè 2 QI2 m3/h Vßi sè 3 QI3 m3/h Vßi sè 4 QI4 m3/h 54 Tèc ®é giã cÊp I ra khái vßi phun chÝnh Vßi sè 1 WI1 m/s2 Vßi sè 2 WI2 m/s2 Vßi sè 3 WI3 m/s2 Vßi sè 4 WI4 m/s2 55 L­u l­îng giã cÊp II vßi phun chÝnh Vßi sè 1 QII1 m3/h Vßi sè 2 QII2 m3/h Vßi sè 3 QII3 m3/h Vßi sè 4 QII4 m3/h 56 Tèc ®é giã cÊp II ra khái vßi phun chÝnh Vßi sè 1 WII1 m/s Vßi sè 2 WII2 m/s Vßi sè 3 WII3 m/s Vßi sè 4 WII4 m/s 57 Tû lÖ tèc ®é giã cÊp II vµ giã cÊp I Vßi sè 1 WII/WT Vßi sè 2 WII/WT Vßi sè 3 WII/WT Vßi sè 4 WII/WT 58 C­êng ®é qu¹t giã Iqk A 59 C«ng suÊt qu¹t khãi (c«ng t¬) Nqk KW 60 C­êng ®é qu¹t giã (c«ng t¬) Iqg A 61 C«ng suÊt qu¹t giã (c«ng t¬) Nqg KW 62 C­êng ®é qu¹t nghiÒn (QTB) Iqn A 63 C«ng suÊt qu¹t nghiÒn (c«ng t¬) Nqn KW Sè TT Th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ 64 C­êng ®é m¸y nghiÒn IMN A 65 C«ng suÊt m¸y nghiÒn (c«ng t¬) NMN KW V- C©n b»ng nhiÖt 66 Tæn thÊt nhiÖt theo khãi tho¸t q2 % 67 Tæn thÊt nhiÖt c¬ häc q4 % 68 Tæn thÊt nhiÖt do ho¸ häc q3 % 69 Tæn thÊt nhiÖt ra m«i tr­êng q5 % 70 Tæn thÊt nhiÖt theo xØ q6 % 71 HiÖu suÊt cña lß nK % 72 Tæn thÊt nhiÖt c¬ häc chuyÓn ®æi qc®4 % 73 HiÖu suÊt th« chuyÓn ®æi nTc® % 74 NhiÖt ®é kim lo¹i trung b×nh bé qu¸ nhiÖt cÊp II TTbKlcII 0C 75 §é sai lÖch t­¬ng ®èi nhiÖt ®é kim lo¹i c¸c èng bé qu¸ nhiÖt cÊp II DTC2LK 0C 76 Tèc ®é c¸c m¸y cÊp than bét 1 NC2 v/p 2 NC2 v/p 3 NC2 v/p 4 NC2 v/p 5 NC2 v/p 6 NC2 v/p 7 NC2 v/p 8 NC2 v/p

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNha may nhiet dien Pha Lai.doc
  • dwgdau madut.dwg
  • docDC1.DOC
  • docPha lai 1.doc
  • dwgso do nhien lieu.dwg
  • dwgso do nhiet chi tiet.dwg
  • dwgsodonoidienchinh4.dwg
  • bakTUAN HOAN.bak
  • dwgTUAN HOAN.dwg
Luận văn liên quan