Báo cáo Thực tập tại sở điện lực Hải Dương

Lời nói đầu Trong công cuộc Công nghiệp hoá và hiện đại hóa hiện nay, việc đầu tơư phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những mục tiêu ơưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nơước, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nươớc. Một trong những ngành cơ sở hạ tầng quan trọng hiện nay đang đ-ược đẩy mạnh đầu tơư và phát triển đó là xây dựng và phát triển hệ thống lươới điện truyền tải và cung cấp điện năng. Hiện nay, việc đầu tơư cho phát triển điện năng là lĩnh vực đầu tươ đem lại nhiều hiệu quả và lợi ích cho các ngành và lĩnh vực khác của toàn xã hội . Tuy nhiên chi phí đầu tơư cho một dự án xây dựng điện là không nhỏ đòi hỏi phải đơược tính toán rất chi tiết, không thể để bất kì một sai sót nào bởi vì mỗi một sai lầm dù nhỏ đối với công trình điện sẽ gây ra hậu quả rất lớn không chỉ về vật chất, kinh tế mà còn về con ngơời. Điều đó đòi hỏi vai trò của các Công ty tơư vấn, khảo sát thiết kế điện là rất quan trọng. Trong thời điểm hiện nay, khi mà nhu cầu về điện năng cung cấp cho các ngành công nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt ngày một tăng lên, tình trạng quá tải của các công trình cấp điện đang ở mức báo động, tổn thất điện năng lớn không những làm thiệt hại về kinh tế mà còn làm giảm khả năng an toàn liên tục của hệ thống điện. Do đó, việc mở rộng, xây mới cũng nhơư cải tạo nâng cấp các công trình điện là rất cần thiết. Trong khuôn khổ của một báo cáo thực tập tốt nghiệp, với nhiệm vụ: Tìm hiểu quá trình lập dự án đầu tơư nói chung và dự án lươới điện nói riêng, để từ đó đi đến việc phân tích và đánh giá hiệu quả đầu tươ của một dự án cải tạo và nâng cấp một trạm biến áp 110/35/6KV nhằm nâng cao tính an toàn, hiệu quả làm việc của trạm biến áp trong hệ thống lơới điện, đồng thời giảm tổn thất điện năng và thiệt hại về kinh tế. Phần I: Cơ cấu tổ chức hành chính sản xuất kinh doanh của sở điện lực Hải Dương. I. Đ ặc điểm của Sở Điện Lực Hải Dương 1. Quá trình hình thành phát triển của sở điện lực HảI Dương. Điện lực Hải Dương là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Điện lực Hải Dương được thành lập từ tháng 4-1997. Hiện nay số CBCNV tính đến ngày 30/12/2002 có 658 người bao gồm: - Viên chức quản lý là 143 người. - Nhân viên 41 người - Công nhân 420 người - Cán bộ đoàn thể chuyên trách 1 người. 2. Chức năng , nhiệm vụ của Sở Điện Lực Hải Dương 2.1. Chức năng: - Sở điện lực Hải Dương trực thuộc tổng công ty điện lực Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước và điều lệ của tổng công ty điện lực Việt Nam giao,có tài khoản,có quan hệ tín dụng với ngân hàng, có con dấu riêng. -Sở điện lực Hải Dương có chức năng điều hành hệ thống sản xuất kinh doanh trong sỏ điện lực và điạ phương trực thuộc sở quản lý. - Quản lý vận hành, xây dựng, sửa chữa lưới điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo kế hoạch của Công ty điện lực 1 giao. - Quản lý kinh doanh điện năng, cung ứng, an toàn liên tục và đảm bảo chất lượng. - Tham gia với tỉnh Hải Dương trong việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. - Quản lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản lưới điện, nguồn điện, nguồn vốn . đã được Công ty điện lực 1 giao. - Quản lý, sử dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV để đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị trong từng giai đoạn phát triển. 2.2 Nhiệm vụ: Sở diện lực Hải Dương chịu trách nhiệm về các vấn đề sau : - Thực hiện, việc quản lý tập trung thống nhất toàn bộ các mặt công tác từ công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh điện, tài chính, quản lý kĩ thuật, quản lý vận hành, điều phối lưới điện tại địa phương trực thuộc. - Lập kế hoạch phát triển khách hàng hàng năm và dài hạn (5năm). Lập dự báo nhu cầu phụ tải hàng quý, hàng năm.

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2411 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại sở điện lực Hải Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kva - Tr¹m biÕn ¸p 35/10kv : 6 tr¹m, 11 m¸y, c«ng suÊt 18.000kva - Tr¹m biÕn ¸p 35/6kv : 6 tr¹m, 7 m¸y, c«ng suÊt 16.150 kva - Tr¹m biÕn ¸p 35/0,4 kv : 775 tr¹m, 829 m¸y, c«ng suÊt 203.080 kva - Tr¹m biÕn ¸p 10/0,4kv : 213 tr¹m, 216 m¸y, c«ng suÊt 45.940 kva - Tr¹m biÕn ¸p 6/0,4 kv : 172 tr¹m, 188 m¸y, c«ng suÊt 51.760 kva - Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kv : 2 tr¹m, 2 m¸y, c«ng suÊt 5060 kva - Tr¹m c¾t : 5 tr¹m 5/ HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : §iÖn lùc H¶i D­¬ng qu¶n lý vµ cung cÊp ®iÖn víi sè l­îng kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn tØnh gåm 28.464 kh¸ch hµng mua ®iÖn. Trong ®ã : - N«ng l©m ng­ nghiÖp : 37 kh¸ch hµng - C«ng nghiÖp x©y dùng : 571 kh¸ch hµng - Th­¬ng nghiÖp dÞch vô : 124 kh¸ch hµng - Qu¶n lý tiªu dïng : 27.570 kh¸ch hµng - C¸c ho¹t ®éng kh¸c : 162 kh¸ch hµng. Sè l­îng c«ng t¬ ®o ®Õm ®iÖn n¨ng §iÖn lùc H¶i D­¬ng qu¶n lý lµ 31.162 chiÕc c«ng t¬ . 1 pha lµ 28.610 chiÕc, 3 pha lµ 2.552 chiÕc. §iÖn lùc H¶i D­¬ng ®· thùc hiÖn c¸c chØ tiªu trong n¨m lµ : TT Tªn chØ tiªu §VT KÕ ho¹ch Thùc hiÖn §¹t % 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng ®iÖn nhËn §iÖn th­¬ng phÈm §iÖn tæn thÊt Tû lÖ ®iÖn tæn thÊt Thu tiÒn ®iÖn Nép tiÒn ®iÖn Nép thuÕ Gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n Tæng doanh thu TriÖu kwh “ “ % Tû ®ång “ “ ®/kwh tû ®ång 529,550 7,50 339,856 297,664 18,800 578,833 306,54 564,499 542,840 21,652 6,53 348,130 307,786 18,800 581,309 315,557 102,51 - 0,97 102,43 103,4 100 + 2,476 102,95 Thu nhËp b×nh qu©n lµ 1.504.833®/ng­êi/th¸ng. PhÇn II: C¬ së Lý thuyÕt. I. Tr×nh tù ®Çu t­ vµ x©y dùng. Bao gåm 3 giai ®o¹n: chuÈn bÞ ®Çu t­. Thùc hiÖn ®Çu t­. KÕt thóc x©y dùng, ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. ChuÈn bÞ ®Çu t­: 1.1. Néi dung c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­ bao gåm: 1. Nghiªn cøu vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ vµ qui m« ®Çu t­. 2. TiÕn hµnh tiÕp xóc, th¨m dß thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµI n­íc ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu tiªu thô, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, t×m nguån cung øng thiÕt bÞ, vËt t­ cho s¶n phÈm s¶n xuÊt, xem xÐt kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn ®Çu t­ vµ lùa chän h×nh thøc ®Çu t­. 3. TiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ chän ®Þa ®iÓm x©y dùng. 4. LËp dù ¸n ®Çu t­. 5.Göi hå s¬ dù ¸n vµ v¨n b¶n tr×nh ®Õn ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­. 1.2. LËp dù ¸n ®Çu t­ bao gåm: 1. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm lËp hoÆc thuª c¸c tæ chøc t­ vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o ®Çu t­. 2. ®èi víi c¸c nhãm dù ¸n A chñ ®Çu t­ ph¶i tæ chøc lËp b¸o c¸o nghiªn øu tiÒn kh¶ thi vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. Tr­êng hîp dù ¸n ®· ®­îc Quèc héi hoÆc ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­ th× cÇn lËp b¸o caã nghiªn cøu kh¶ thi. a) Nh÷ng dù ¸n nhãm A ®· ®­îc Thñ t­íng chÝnh phñ th«ng qua b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ cho phÐp ph©n ra c¸c dù ¸n thµnh phÇn ( hoÆc tiÓu dù ¸n ) th× nh÷ng dù ¸n thµnh phÇn hoÆc tiÓu dù ¸n ®ã ®­îc lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi nh­ méy dù ¸n ®Çu t­ ®éc lËp, viÖc tr×nh duyÖt vµ qu¶n lý ph¶i theo qui ®Þnh cña dù ¸n nhãm A. b) §èi víi dù ¸n nhãm B chñ ®Çu t­ ph¶i tæ chøc lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶I lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi th× ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®inhj ®Çu t­ xem xÐt quyÕt ®Þnh vµ cã yªu cÇu b»ng v¨n b¶n. 3. §èi víi c¸c nhèm dù ¸n C cã møc vèn ®Çu t­ tõ 1 tØ ®ång trë lªn, chñ ®Çu t­ tæ chøc lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. C¸c dù ¸n cã møc vèn ®Çu t­ d­íi 1 tØ ®ång, c¸c dô ¸n söa ch÷a, b¶o tr× sö dông vèn sù nghiÖp vµ c¸c dù ¸n cña c¸c nghÇnh ®· cã thiÕt kÕ mÉu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®­îc Bé qu¶n lý nghiªn cøu ngµnh phª duyÖt trªn c¬ së qui ho¹ch tæng thÓ ®èi víi tõng vïng th× kh«ng ph¶I lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thØiªng cho tõng dù ¸n mµ chØ lËp b¸o c¸o ®Çu t­. Néi dung b¸o c¸o ®Çu t­ do bé kkÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ h­íng dÉn cô thÓ. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi lµ tµI liÖi c¬ së, chñ ®Çu t­ ®· nghiªn cøu, so s¸nh vµ lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ®Ó göi c¬ quan thÈm ®Þnh ®Çu t­ vµ tr×nh ng­êi cã thÈm quyªnf quyÕt ®Þnh ®Çu t­ xem xÐt , quyÕt ®Þnh. 1.3. Néi dung chñ yÕu cña b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi bao gåm: 1. Nghiªn cøu vÒ sù cÇn thiÕt ph¶I ®Çu t­, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n . 2. Dù kiÕn qui m« ®Çu t­ h×nh thøc ®Çu t­ . 3. Chän khu vùc ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ dù kiÕn nhu cÇu diÖn tÝch sö dông ®Êt trªn c¬ së gi¶m ®Õn møc tèi ®a viÖc sö dông ®Êt vµ nh÷ng ¶nh h­ëng vÒ m«i tr­êng, x· héi vµ t¸i ®Þnh c­ (cã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cô thÓ). 4. Ph©n tÝch lùa chän s¬ bé vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt ( bao gåm c¶ c©y trång, vËt nu«I nÕu cã ) vµ c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ, nguyªn liÖu n¨ng l­îng, dÞch vô, h¹ tÇng. 5. Ph©n tÝch, lùa chän s¬ bé cac ph­¬ng ¸n x©y dùng. 6. X¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc®Çu t­, ph­¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vµ tr¶ nî, thu l·i. 7. TÝnh to¸n s¬ bé hiÖu qu¶ ®Çu t­ vÒ mÆt kinh tÕ x· héi cña dù ¸n. 8. X¸c ®Þnh tÝnh ®éc lËp khi vËn hµnh, khai th¸c cña c¸c dù ¸n thµnh phÇn hoÆc tiÓu dù ¸n ( nÕu cã ). 1.4. Néi dung chñ yÕu cña bã c¸o kh¶ thi bao gåm: 1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶I ®Çu t­. 2. Lùa chän h×nh thøc ®Çu t­. 3. Ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt vµ c¸c yÕu tè ph¶I ®¸p øng ( ®èi víi c¸c dù ¸n cã s¶n xuÊt ). 4. C¸c ph­¬ng ¸n ®Þa ®iÓm cô thÓ ( hoÆc vïng ®i¹ ®iÓm, tuyÕn c«ng tr×nh) phï hîp víi qui ho¹ch x©y dùng ( bao gåm c¶ tµI liÖu vÒ sù lùa chän ®¹i ®iÓm, trong ®ã cã ®Ò xuÊt gi¶I ph¸p h¹n chÕ tíi møc tèi thiÓu ¶nh h­ëng ®èi víi m«I tr­êng vµ x· héi ). 5. Ph­¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, kÕ ho¹ch t¸i ®Þnh c­ ( nÕu cã ) . 6. Ph©n tÝch lùa chän ph­¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ ( bao gåm c¶ c©y trång, vËt nu«i nÕu cã ). 7. C¸c ph­¬ng ¸n kiÕn tróc, gi¶I ph¸p x©y dùng, thiÕt kÕ s¬ bé cña c¸c ph­¬ng ¸n ®Ò nghÞ lùa chän, gi¶I ph¸p qu¶n lý vµ b¶o vÖ m«I tr­êng. 8. X¸c ®Þnh râ nguån vèn ( hoÆc lo¹i vèn ), kh¶ n¨ng tµi chÝnh, tæng møc ®Çu t­ vµ nhu cÇu vèn theo tiÕn ®é. Ph­¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn ®Çu t­ ( ®èi víi dù ¸n cã yªu cÇu thu håi vèn ®Çu t­ ). 9. Ph­¬ng ¸n qu¶n lý khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng. 10. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Çu t­. 11. C¸c mèc thêi gian chÝnh thùc hiÖn ®Çu t­. Dù ¸n nhãm C ph¶i lËp ngay kÕ ho¹ch ®Êu thÇu. Dù ¸n nhãm A, B cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu sau khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ( tuú ®iÒu kiÖncô thÓ cña dù ¸n ). Thêi gian khëi c«ng ( chËm nhÊt ) , thêi h¹n hoµn thµnh ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông ( chËm nhÊt ) . 12. KiÕn nghÞ h×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. 13. X¸c ®Þnh chñ ®Çu t­. 14. Mèi quan hÖ vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan liªn quan ®Õn dù ¸n. 1.5. Tæng møc ®Çu t­: 1. Tæng møc ®Çu t­ bao gåm nh÷ng chi phÝ cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­, chi phÝ cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­, chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t­ vµ x©y dùng, chiv phÝ thùc hiÖn s¶n xuÊt, l·I vay ng©n hµng cña chñ ®Çu t­ trong thêi gian thùc hiÖn ®Çu t­, vèn l­u ®éng ban ®Çu cho s¶n xuÊt ( §èi víi dù ¸n s¶n xuÊt ), chi phÝ b¶o hiÓm, chi phÝ dù phßng. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A vµ mét sè dù ¸n cã yªu cÇu ®Æc biÖt ®­îc Thñ t­íng chÝnh phñ cho phÐp, tæng møc ®Çu t­ cßn bao gåm c¸c chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ cã liªn quan ®Õn dù ¸n. 2. Tæng møc ®Çu t­ chØ ®­îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr­êng hîp: a) Nhµ n­íc ban hµnh nh÷ng qui ®Þnh míi cã qui ®Þnh ®­îc thay ®æi mÆt b»ng gi¸ ®Çu t­ vµ x©y dùng. b) Do thay ®æi tØ gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ ®ång ngo¹i tÖ ®èi víi phÇn ph¶I sö dônh ngo¹i tÖcña c¸c dù ¸n ( nÕu trong phÇn ®Çu t­ ch­a ghi râ phÇn ngo¹i tÖ ph¶I sö dông ) c) Do c¸c tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. 3. §èi víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia do Quèc héi th«ng qua vµ quyÕt ®Þnhchñ tr­¬ng ®Çu t­, tæng møc ®Çu t­ ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh thøc sau khi cã b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, ng­êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­. 4. Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ h­íng dÉn néi dung chi tiÕt tæng møc ®©u t­. 1.6. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. 1. Nh÷ng dùu ¸n ®Çu t­ sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn tÝn dông do nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc vµ vèn doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Çu t­ ph¶I ®­îc thÈm ®Þnh. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ph¶I do c¬ quan chøc n¨ng cña nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ tæ chøc tÝn dông nhµ n­í c thùc hiÖn ( ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông ). Chñ dÇu t­cã tr¸ch nhiÖm tr×nh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thitíi ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ ®ßng göi c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh. 2. §èi víi b¸o c¸o tiÒn kh¶ thi cña dù ¸n nhãm A, chñ ®Çu t­ trùc tiÕp tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ göi Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Bé tµI chÝnh vµ Bé qu¶n lý nghµnh dÓ xem xÐt b¸o c¸o Thñ t­íng chÝnh phñ. Khi cã v¨n b¶n cña Thñ t­íng chÝnh phñ chÊp thuËn míi tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc tiÕp tôc th¨m dß, ®µm ph¸n, ký tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®èi t¸c tham gia ®Çu t­ tr­íc khi lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. C¸c dù ¸n quan träng quèc gia do quèc héi th«ng qua vµ quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ b¸o c¸o ChÝnh phñ ®Ó tr×nh Quèc héi. 3. C¸c dù ¸n lËp b¸o c¸o ®Çu t­ th× kh«ng ph¶I thÈm ®Þnh. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn quyªt ®Þnh ®Çu t­ xem xÐt b¸o c¸o ®Çu t­ ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t­. 4. §èi víi dù ¸n khu ®« thÞ míi ( hoÆc dù ¸n thµnh phÇn ) nÕu phï hîp víi qui ho¹ch chi tiÕt vf dù ¸n ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× chØ thÈm ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. 5. Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ h­íng dÉn hå s¬ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. 6. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­: a) §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A. Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ lµ c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña Bé qu¶n lý ngµnh, c¸c bé, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan. Tuú theo yªu cÇu cô thÓ ®èi víi tõng dù ¸n, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cã thÓ mêi c¸c tæ chøc vµ chuyªn gia t­ vÊn thuéc c¸c bé kh¸c cã liªn quanddÓ tham gia thÈm ®Þnh dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc, tæ chøc cho vay vèn thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n tµI chÝnh vµ ph­¬ng ¸n tr¶ nî tr­íc khi tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­. b) §èi víi cac dù ¸n nhãm B,C sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn tÝn dông do nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc: - Ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ sö dông c¬ quan chuyªn m«n trùc thuéc ®ñ n¨ng lùc tæ chøc thÈm ®Þnh, cã thÓ mêi c¬ quan chuyªn m«n cña c¸c Bé, ngµnh kh¸c cã liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n. - C¸c dù ¸n thuéc cÊp tØnh qu¶n lý, Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ lµ ®Çu mèi ttá chøc thÈm ®Þnh dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan. - Tæ chøc cho vay vèn thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n tµI chÝnh vµ ph­¬ng ¸n tr¶ nî vµ chÊp thuËn cho vay tr­íc khi tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­. 1.7. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­: 1. C¸c dù ¸n ®Çu t­ sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn tÝn dông do nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc, vèn ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¶i ®­îc thÈm ®Þnh vÒ: a) Sù phï hîp víi qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh , l·nh thæ, qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ n«ng th«n. b) ChÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia ( nÕu cã ). c) C¸c ­u ®·i hç trî cña nhµ n­íc mµ dù ¸n dÇu t­ cã thÓ h­ëng theo qui chÕ chung. d) Ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ vµ qui m« s¶n xuÊt, c«ng suÊt sö dông. ®) Ph­¬ng ¸n kiÕn tróc, viÖc ¸p dông qui chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn x©y dùng. e) Sö dông ®Êt ®ai, tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, kÕ ho¹ch t¸i ®Þnh c­ ( nÕu cã ). g) Phßng, chèng ch¸y næ, an toµn lao ®éng vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi cña dù ¸n. h) C¸c vÊn ®Ò rñi ro cña dù ¸n cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­. i) §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. 2. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n sc¸h nhµ n­íc, vèn tÝn dông ®Çu t­do nhµ n­íc b¶o l·nh cßn ph¶I thÈm ®Þnhc¸c ®iÒu kiÖn tµI chÝnh, gi¸ c¶, hiÖu qu¶ ®Çu t­ vµ ph­¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn ®Çu t­ cña dù ¸n. 1.8. Héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ n­íc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­. Héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ n­íc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng chÝnh phñ ®Ó thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­. Tuú theo qui m«, tÝhn chÊt vµ sù cÇn thiÕt cña tõng dù ¸n,Thñ t­íng chÝnh phñ yªu cÇu héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ n­íc vÒ c¸c ù ¸n ®Çu t­ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm ®Þnh l¹i tr­íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­. 1.9. Thêi h¹n thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. 1. C¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc nhãm A : Thêi h¹n thÈm ®Þnh kh«ng qu¸ 60 ngµy. 2. C¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc nhãm B : Thêi h¹n thÈm ®Þnh kh«ng qu¸ 30 ngµy. 3. C¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc nhãm C : Thêi h¹n thÈm ®Þnh kh«ng qu¸ 20 ngµy. 1.10. Néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t­. Néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t­ bao gåm: Môc tiªu ®Çu t­. X¸c ®Þnh chñ ®Çu t­. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n. §Þa ®iÓm, diÖn tÝch ®Êt sö dông, ph­¬ng ¸n b¶o vÖ m«I tr­êng vµ kÕ ho¹ch t¸I ®Þnh c­ vµ phôc håi ( nÕu cã ). C«ng nghÖ, c«ng suÊt thiÕt kÕ, ph­¬ng ¸n kiÕn tróc, tiªu chuÈn kü thuËt vµ cÊp c«ng tr×nh. ChÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia (nÕu cã). Tæng møc ®Çu t­. Nguån vèn ®Çu t­, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch vèn cña dù ¸n. C¸c ­u ®·I, hç trî cña nhµ n­íc mµ dù ¸n ®Çu t­ cã thÓ ®­îc h­ëng theo qui chÕ chung. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n. Nguyªn t¾c ph©n chia gãi thÇuvµ h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu. Dù ¸n nhãm C ph¶i lËp ngay kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, dù ¸n nhãm A,B cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu sau khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­. Thêi gian x©y dùng vµ c¸c mèc tiÕn ®é triÓn khai chÝnh cña dù ¸n. Thêi h¹n khëi c«ng (chËm nhÊt), thêi h¹nhoµn thµnh ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông (chËm nhÊt). Mèi quan hÖ vµ tr¸ch nhiÖm c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan (nÕu cã). HiÖu lùc thi hµnh. 1.11. Thay ®æi néi dung dù ¸n ®Çu t­. 1. Dù ¸n ®Çu t­ ®· ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ chØ ®­îc thay ®æi néi dung dù ¸n trong c¸c tr­ên hîp ®Æc biÖt. Khi cÇn thay ®æi néi dung, chñ ®Çu t­ ph¶i gi¶i tr×nh râ lý do, néi dung dù ®Þnh thay ®æi ®Ó tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®µu t­ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2. Sau khi ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn cho phÐp thay ®æi néi dung dù ¸n b»ng v¨n b¶n th× dù ¸n míi ®­îc tæ chøc thÈm ®Þnh l¹i vµ tr×nh duyÖt l¹i theo ®óng qui ®Þnh. Kh«ng ®­îc thay ®æi qui m« ®Çu t­ khi dù ¸n ch­a ®­îc ®­a vµo khai th¸c sö dông. 3. Dù ¸n bÞ ®×nh ho·n hoÆc huû bá trong c¸c tr­êng hîp sau: a) sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­, chñ ®Çu t­ kh«ng triÓn khai dù ¸n mµ kh«ng cã sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña ng­êi cã thÈm quyÒn. b) Thay ®æi môc tiªu cña dù ¸n mµ kh«ng ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn cho phÐp b»ng v¨n b¶n. c) KÐo dµi viÖc thùc hiÖn dù ¸n qu¸ 12 th¸ng so víi c¸c mèc tiÕn ®é ghi trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­ mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng vµ kh«ng ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. 4. Ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®×nh, ho·n hoÆc huû bá dù ¸n ®Çu t­ ph¶i x¸c ®Þnh râ lý do vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Chñ ®Çu t­ ®Ó dù ¸n ®Çu t­ bÞ ®×nh, ho·n mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ thiÖt h¹i cña dù ¸n ®Çu t­. 1.12. Kinh phÝ lËp dù ¸n, thÈm ®Þnh ®Çu t­. 1. Dù ¸n ®Çu t­ thuéc nguån vèn nµo th× kinh phÝ cho viÖc lËp dù ¸n, lÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®­îc tÝnh trong nguån vèn ®ã. §èi víi c¸c dù ¸n ch­a x¸c ®Þnh ®­îc nguån vèn ®Çu t­ bao gåm c¶ dù ¸n sÏ ®­îc hç trî tÝn dông ®Çu t­ cña nhµ n­íc th× chñ ®Çu t­ sö dông nguån vèn hîp ph¸p cña m×nh hoÆc vay vèn ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn vµ sau khi x¸c ®Þnh ®­îc nguån vèn chÝnh thøc sÏ hoµn tr¶. 2. Kinh phÝ cho c«ng t¸c t­ vÊn lËp dù ¸n, lÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh trong vèn ®Çu t­ cña dù ¸n. Bé x©y dùng thèng nhÊt víi Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Bé tµi chÝnh chi tiÕt chi phÝ thuª chuyªn gia thÈm ®Þnh. Bé tµi chÝnh thèng nhÊt víi Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ vµ Bé x©y dùng ban hµnh lÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. 3. Sau khi thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­, nÕu dù ¸n kh«ng ®­îc thùc hiÖn th× chi phÝ cho c«ng t¸c lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®­îc trÝch tõ nguån vèn cña doanh nghiÖp hoÆc ph¶i trÝch tõ kinh phÝ sù nghiÖp thuéc c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp hoÆc trÝch tõ vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· bè trÝ cho dù ¸n trong kÕ ho¹ch ®Ó thanh to¸n. 2.Thùc hiÖn ®Çu t­. 2.1. Néi dung thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ bao gåm: 1. Xin giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt ( ®èi víi dù ¸n cã sö dông ®Êt ). 2. Xin giÊy phÐp x©y dùng ( nÕu yªu cÇu ph¶I cã giÊy phÐp x©y dùng ) vµ giÊy phÐp khai th¸c tµI nguyªn ( nÕu cã khai th¸c tµI nguyªn ). 3. Thùc hiÖn viÖc ®Òn bï gi¶I phãng mÆt b»ng, thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸I ®Þnh c­ vµ phôc håi ®èi víi c¸c dù ¸n cã yªu cÇu t¸I ®Þnh c­ vµ phôc håi, chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng ( nÕu cã ). 4. Mua s¾m thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. 5. Thùc hiÖn viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x©y dùng. 6. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. 7. TiÕn hµnh thi c«ng x©y l¾p. 8. KiÓm tra vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång. 9. Qu¶n lý kü thuËt, chÊt l­îng thiÕt bÞ vµ chÊt l­îng x©y dùng. 10. VËn hµnh thö, nghiÖm thu, quyÕt to¸n vèn ®Çu t­, bµn giao vµ thùc hiÖn b¶o hµnh s¶n phÈm. ViÖc lùa chän nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung qui ®Þnh t¹i ®iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña dù ¸n vµ qui chÕ ®Êu thÇu. 2.2. Giao nhËn ®Êt. 1. Chñ ®Çu t­ cã nhu cÇu sö dông ®Êt ph¶i lËp hå s¬ xin giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt hå s¬ xin giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt kh«ng qu¸ 12 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. 3. ViÖc thu håi ®Êt, giao nhËn ®Êt t¹i hiÖn tr­êng thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 2.3 ChuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng. 1. Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Òn bï vµ gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng theo tiÖn ®é vµ bµn giao mÆt b»ng x©y dùng cho nhµ thÇu x©y dùng. Chñ ®Çu t­ cã thÓ tù tæ chøc®Òn bï gi¶I phãng mÆt b»ng hoÆc thuª tæ chøc chuyªn tr¸ch cña ®Þa ph­¬ng ®Ó thùc hiÖn. 2. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm hç trî, tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®Òn bï gi¶I phãng mÆt b»ng, thµnh lËp khu t¸I ®Þnh c­ chung vµ thùc hiÖn viÖc t¸I ®Þnh c­ khi cã yªu cÇu. 2.4. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 1. TµI liÖu hîp ph¸p dïng ®Ó thiÕt kÕ : C¸c tµI liÖu vÒ th¨m dß, kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, khÝ t­îng,vµ c¸c tµI liÖu kh¸c khi dïng ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ph¶I do tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p lý vÌ c¸c lÜnh vùc nªu trªn cung cÊp. ViÖc thiÕt kÕ x©y dùng ph¶I tu©n theo qui chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn kü thuËt x©y dùng do nhµ n­íc ban hµnh. NÕu ¸p dông qui chuÈn vµ tiªu chuÈn kü thuËt x©y dùng cña n­íc ngoµI th× ph¶I ®­îc Bé x©y dùng chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. Tr×nh tù thiÕt kÕ : a) Trong b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, ph¶I thùc hiÖn b­íc thiÕt kÕ s¬ bé trªn c¬ së ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ tam thêi lùa chän, qui m« vµ kiÕn tróc c«ng tr×nh. b) Sau khi dù ¸n cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ vµ x¸c ®Þnh ®­îc nhµ cung cÊp thiÕt bÞ cung cÊp thiÕt kÕ c«ng nghÖ, viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh sau ®©y : - §èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu kü thuËt cao, ®Þa chÊt phøc t¹p th× ph¶i thùc hiÖn thiÕt kÕ kü thuËt ( thiÕt kÕ triÓn khai ) tr­íc khi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ( thiÕt kÕ chi tiÕt ). - §èi víi c«ng tr×nh kü thuËt ®¬n gi¶n hoÆc ®· cã thiÕt kÕ mÉu, xö lý nÒn mãng kh«ng phøc t¹p th× chØ thùc hiÖn b­íc thiÕt kÕ kÜ thuËt – thi c«ng. Thùc hiÖn thiÕt kÕ kÜ thuËt ph¶i c¨n cø vµo môc tiªu ®Çu t­ vµ c¸c néi dung yªu cÇu trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­, quy chuÈn, tiªu chuÈn kÜ thuËt ®­îc ¸p dông. Tæ chøc thiÕt kÕ: C«ng t¸c thiÕt kÕ ph¶i do tæ chøc, c¸ nh©n cã chuyªn m«n thùc hiÖn. Tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n, chñ ®Çu t­ cã thÓ kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c tæ chøc t­ vÊn thiÕt kÕ hoÆc nhµ thÇu x©y dùng thùc hiÖn c¸c b­íc thiÕt kÕ theo c¸c b­íc quy ®Þnh. Tæ chøc thiÕt kÕ hoÆc c¸ nh©n cã chuyªn m«n khi thiÕt kÕ ph¶i cã ®¨ng kÝ ho¹t ®éng t­ vÊn t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ chÊt l­îng thiÕt kÕ, kÕt qu¶ tÝnh to¸n, an toµn kÕt cÊu vµ sù æn ®Þnh cña c«ng tr×nh. Mçi ®å ¸n thiÕt kÕ ph¶i cã ng­êi chñ tr× thiÕt kÕ, ®å ¸n thiÕt kÕ lín( nhãm A,B) ph¶i cã chñ nhiÖm ®å ¸n, ng­êi chñ tr× thiÕt kÕ hoÆc chñ nhiÖm ®å ¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ chÊt l­îng vµ tÝnh ®óng ®¾n cña ®å ¸n thiÕt kÕ, gi¶i ph¸p kÜ thuËt nªu ra vµ tiªn l­îng thiÕt kÕ. Tæ chøc thiÕt kÕ ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t gi¶ trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, x©y l¾p, hoµn thiÖn vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh. Nghiªm cÊm tå chøc thiÕt kÕ nhËn thÇu thiÕt kÕ qu¸ ph¹m vi ®· ®¨ng kÝ hoÆc m­în danh nghÜa cña c¸c tæ chøc thiÕt kÕ kh¸c d­íi bÊt k× h×nh thøc nµo. KÕt thóc x©y dùng ®­a dù ¸n vµo khai th¸c sö dung: Néi dung c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn khi kÕt thóc x©y dùng bao gåm: NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh. Thùc hiÖn viÖc kÕt thóc x©y dùng c«ng tr×nh. VËn hµnh c«ng tr×nh vµ h­íng dÉn sö dông c«ng tr×nh. B¶o hµnh c«ng tr×nh. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t­. Phª duyÖt quyÕt to¸n. II. Dù ¸n ®Çu t­ 1. Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t­ Lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn mét môc tiªu nhÊt ®Þnh, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu ®ã cÇn cã c¸c ®Çu vµo vµ c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc lµ c¸c ®Çu ra Lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Æc thï, mét nhiÖm vô cô thÓ cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn vãi ph­¬ng ph¸p riªng, nguån lùc riªng vµ theo mét kÕ ho¹ch tiÕn ®é nh»m t¹o ra mét thùc thÓ míi. dù ¸n lµ nh÷ng nç lùc cã thêi h¹n nh»m t¹o ra mét s¶n phÈm hoÆc mét dÞch vô nhÊt ®Þnh. Dù ¸n cã thÓ lµ: S¶n xuÊt s¶n phÈm míi Më réng s¶n xuÊt Trang bÞ l¹i thiÕt bÞ XÐt vÒ mÆt h×nh thøc dù ¸n lµ mét tËp hå s¬, ®­îc tr×nh bµy theo mét trËt tù l« gÝc nhÊt ®Þnh, ®­îc chøng minh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, mäi ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn mét môc tiªu nhÊt ®Þnh. * NghÞ ®Þnh 42 CP (ngµy 16.07.1996): “ Dù ¸n ®Çu t­” lµ tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng ®èi t­îng nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng vÒ sè l­îng, c¶i tiÕn hoÆc n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm hay dÞch vô nµo ®ã trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. 2. Qu¸ tr×nh lËp dù ¸n. - Sau khi nhËn diÖn dù ¸n chóng ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc cã nªn tiÕp tôc nghiªn cøu dù ¸n nµy hay kh«ng? - NÕu c¬ quan thÈm quyÒn chÊp nhËn b¶n nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ th× viÖc lËp d­ ¸n sÏ ®­îc b¾t ®Çu thùc hiÖn. - Nh÷ng ý t­ëng c¬ b¶n nhÊt cña dù ¸n ®­îc h×nh thµnh trong b¶n nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ sÏ ®­îc ph¸t triÓn thµnh b¶n luËn chøng kh¶ thi (®Ò xuÊt dù ¸n). C¸c chuyªn gia dù ¸n sÏ lµm viÖc víi c¸c bªn cã liªn quan (chñ ®Çu t­, c¸c nhµ tµi trî, viÖn nghiªn cøu) ®Ó lËp dù ¸n nÕu thÊy cÇn thiÕt. - NhiÖm vô c¬ b¶n cña viÖc lËp dù ¸n lµ chuÈn bÞ mét b¶n luËn chøng (®Ò xuÊt) ®Ó ®Ö tr×nh lªn héi ®ång thÈm ®Þnh dù ¸n vµ ph¶i ®­îc héi ®ång chÊp nhËn vµ sau ®ã ®Ö tr×nh lªn chñ ®Çu t­ (c¸c nhµ tµi trî) nh»m t×m kiÕm c¸c nguån ®Çu t­ cho dù ¸n. B¶n luËn chøng cÇn ®­îc tr×nh bµy theo mét trËt tù l« gÝch nhÊt ®Þnh, theo mÉu vµ cÊu tróc mµ héi ®ång thÈm ®Þnh yªu cÇu. - NÕu nh÷ng th«ng tin hoÆc c¸c b¶n ph©n tÝch thÝch hîp víi dù ¸n cßn thiÕu, lóc ®ã c¸c chuyªn gia dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm t×m kiÕm, ®èi chiÕu, kiÓm tra c¸c sè liÖu b»ng c¸ch th¶o luËn víi c¸c bªn cã liªn quan, xem xÐt l¹i toµn bé c¸c tµi liÖu cã s½n hoÆc b»ng c¸c c¸ch kh¸c nÕu thÊy phï hîp. - Khi x©y dùng dù ¸n, chuyªn gia dù ¸n ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn dù ¸n, thuyÕt minh ®­îc c¸c ¶nh h­ëng cña dù ¸n, ®­a ra ®­îc chiÕn l­îc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ x¸c ®Þnh mét c¸ch cã l« gÝch c¸c kÕt qu¶ cña chiÕn l­îc ®ã nh­ c¸c ®Çu ra, c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c ®Çu vµo. - LuËn chøng nghiªn cøu kh¶ thi lµ c¬ së ®Ó héi ®ång thÈm ®Þnh thÈm ®Þnh dù ¸n.Trªn c¬ së ®ã, chñ ®Çu t­ sÏ ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ ®­a d­ ¸n vµo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng. * Nh­ vËy qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu ta thÊy b¶n luËn chøng kh¶ thi cã ý nghÜa rÊt quan träng hay nãi c¸ch kh¸c viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh trong luËn chøng kh¶ thi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i cña dù ¸n. 3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n phô thuéc vµo viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh cña dù ¸n. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh lµ mét b­íc quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n. Nã ®Ò cËp ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n míi tõ gãc ®é kÕt qu¶ tµi chÝnh. Bëi vËy, thu nhËp vµ chi phÝ trùc tiÕp cña dù ¸n ®­îc tÝnh b»ng tiÒn theo gi¸ thÞ tr­êng thùc tÕ vµ theo dßng thêi gian dù ¸n vËn hµnh (tuæi thä dù ¸n). ViÖc ph©n tÝch nµy nh»m ®Ó ®¸nh gi¸ sù ®óng ®¾n vµ tÝnh kh¶ n¨ng chÊp nhËn ®­îc cña tõng dù ¸n còng nh­ ®Ó so s¸nh c¸c dù ¸n trªn c¬ së hiÖu qu¶ kinh tÕ cña chóng. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ xÝ nghiÖp gåm cã: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ vèn ®Çu t­. Ph©n tÝch tµi chÝnh. a. Ph©n tÝch kinh tÕ tµi chÝnh: Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ xem xÐt c¸c ®Æc ®iÓm tµi chÝnh cña dù ¸n nh»m ®¶m b¶o r»ng c¸c nguån tµi chÝnh s½n cã sÏ cho phÐp x©y dùng vµ vËn hµnh dù ¸n mét c¸ch tr«i ch¶y. Ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së tõng n¨m. Nã bao gåm ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ph©n tÝch c¬ cÊu vèn. VÊn ®Ò thø nhÊt nh»m vµo viÖc ®¶m b¶o luång tiÒn mÆt trong suèt thêi gian x©y dùng c¬ b¶n, ch¹y thö vµ vËn hµnh cña dù ¸n. Ph©n tÝch c¬ cÊu vèn ®­îc thùc hiÖn nh»m n¾m ®­îc ch¾c r»ng mçi lo¹i vèn ®Çu t­ (vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng) ®­îc trang tr¶i bëi mét nguån tµi chÝnh thÝch hîp. b. Ph©n tÝch kinh tÕ Ph©n tÝch kinh tÕ lµ viÖc so s¸nh mét c¸ch cã hÖ thèng gi÷a lîi Ých víi chi phÝ cña dù ¸n ®øng trªn quan ®iÓm lîi Ých toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Mét dù ¸n ®Çu t­ cã thÓ cã lîi cho chñ ®Çu t­, nh­ng l¹i kh«ng cã lîi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n; trong tr­êng hîp nµy nã sÏ kh«ng ®­îc c¬ quan thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng. Nh­ vËy, mét dù ¸n ®­îc chÊp nhËn khi nã ®¶m b¶o lîi Ých cña chñ ®Çu t­ vµ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n; Nãi mét c¸ch kh¸c lµ nã ph¶i ®¶m b¶o c¶ hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. Néi dung cña viÖc ph©n tÝch kinh tÕ vÒ c¬ b¶n gièng viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh, nh­ng v× ®øng trªn quan ®iÓm lîi Ých cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Ó xem xÐt dù ¸n nªn viÖc ph©n tÝch kinh tÕ cã mét sè ®iÓm kh¸c so víi viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh trong c¸c vÊn ®Ò: X¸c ®Þnh ¶nh h­ëng cña dù ¸n ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n X¸c ®Þnh tØ lÖ chiÕt khÊu chung X¸c ®Þnh lîi Ých vµ chi phÝ PhÇn 3 C¬ së ph­¬ng ph¸p luËn cña viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - tµi chÝnh I. C¬ së ph­¬ng ph¸p luËn cña viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh. 1. Môc tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh. Môc tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n dùa trªn c¬ së c¸c sè liÖu vÒ thu chi tµi chÝnh trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng vµ qu¶n lý khai th¸c. Dù ¸n nµy ph©n tÝch tÝnh to¸n c¸c yÕu tè vÒ gi¸ c¶ bao gåm c¸c nguån thu, c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó ®­a ra c¸c chØ tiªu c¬ b¶n vÒ mÆt tµi chÝnh nh»m xem xÐt c¸c lîi nhuËn vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh thu ®­îc trong suèt ®êi sèng kinh tÕ dù ¸n. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n nãi trªn dùa trªn quan ®iÓm cña chñ thÓ ®Çu t­. Chñ ®Çu t­ sÏ dùa trªn hiÖu qu¶ vµ lîi nhuËn tµi chÝnh ®Ó xem xÐt dù ¸n cã tho¶ m·n ®iÒu kiÖn thu chi tµi chÝnh, møc lîi nhuËn cã thÓ chÊp nhËn ®­îc hay kh«ng vµ tõ ®ã quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­ vµ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh: a. Thu nhËp thùc quy vÒ hiÖn t¹i (Net present Value): Thu nhËp thùc quy vÒ hiÖn t¹i cña mét dù ¸n ®Çu t­ b»ng hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c luång tiÒn mÆt thu vµ chi trong t­¬ng lai. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c luång tiÒn mÆt hµng n¨m ®­îc chiÕt khÊu vÒ n¨m kh«ng ( n¨m b¾t ®Çu x©y dùng) theo tØ suÊt ®· ®­îc ®Þnh tr­íc: NPV = Trong ®ã: Bt: Luång tiÒn mÆt thu t¹i n¨m t (hay doanh thu t¹i n¨m t). Ct: Luång tiÒn mÆt chi t¹i n¨m t (hay chi phÝ t¹i n¨m t). i: TØ suÊt chiÕt khÊu ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn k× väng t­¬ng lai phaØ t­¬ng xøng víi møc ®é rñi ro cña dù ¸n ®Çu t­. b. HÖ sè hoµn vèn néi t¹i IRR: IRR cña mét dù ¸n ®Çu t­ lµ tØ suÊt chiÕt khÊu mµ t¹i ®ã NPV cña dù ¸n b»ng kh«ng. NPV = Trong tr­êng hîp, nÕu tÝnh IRR n»m trong kho¶ng i1< IRR < i2 th× ta cã thÓ tÝnh ®­îc gi¸ trÞ gÇn ®óng cña IRR theo c«ng thøc sau: IRR = r1 + Trong ®ã: NPV1 øng víi tØ suÊt chiÕt khÊu r1 vµ NPV1 > 0 NPV2 øng víi tØ suÊt chiÕt khÊu r2 vµ NPV2 < 0 c. Thêi gian hoµn vèn Thêi gian hoµn vèn cña dù ¸n Thv ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: NPV = =0 d. Tû sè lîi Ých- chi phÝ PhÇn IV: Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ dù ¸n “ c¶i t¹o vµ n©ng c«ng suÊt tr¹m 110kv ph¶ l¹i thi c«ng” Ch­¬ng I : Tæng qu¸t. I.1. C¨n cø lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi: §Ò ¸n nghiªn cøu b¸o c¸o kh¶ thi c«ng tr×nh: “ C¶i t¹o vµ n©ng c«ng suÊt tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng” do trung t©m t­ vÊn x©y dùng §iÖn lùc I lËp dùa trªn c¸c c¬ së ph¸p lý sau: Hîp ®ång kinh tÕ lËp BCNCKT gi÷a §iÖn lùc H¶i D­¬ng víi trung t©m t­ vÊn x©y dùng ®iÖn lùc I, sè 440/H§KT ký ngµy 26/7/2002. QuyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô cña C«ng ty §iÖn lùc I cho §iÖn lùc H¶i D­¬ng lµm qu¶n lý A c«ng tr×nh: “ C¶i t¹o vµ n©ng cÊp c«ng suÊt tr¹m 110 kV Ph¶ l¹i thi c«ng”. Tæng s¬ ®å ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn ViÖt Nam giai ®o¹n 2000-2005 cã xÐt tíi 2010 do ViÖn N¨ng l­îng lËp. §Ò ¸n “ Qui ho¹ch c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn l­íi ®iÖn tØnh H¶i D­¬ng giai ®o¹n1999-2000-2005 cã xÐt ®Õn 2010” do ViÖn N¨ng l­îng lËp th¸ng8/1999. Hå s¬ TKKTTC tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng cò vµ c¸c hå s¬ thiÕt kÕ c¶i t¹o tõng giai ®o¹n, sè liÖu ®iÒu tra kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng TBA 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng. I.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh: C«ng tr×nh “ C¶i t¹o vµ gn©ng c«ng suÊt tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng” bao gåm viÖc c¶i t¹o vµ n©ng c«ng suÊt tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng cò víi c«ng suÊt 2x6300KVA, cÊp ®iÖn ¸p 110/6kV thµnh tr¹m110/35/22kV víi c«ng suÊt2x25MVA. Tr¹m biÕn ¸p c¶i t¹o 110/35/22kV- 2x25MVA ®­îc cÊp nguån 110kV tõ lé 171NM NhiÖt ®iÖn Ph¶ l¹i (A80), cét vµo tr¹m tõ cét 9B. Tr¹m cã qui m« ®Çy ®ñ lµ hai m¸y biÕn ¸p 110kV- 25MVA, trong giai ®o¹n nµy ®­îc thiÕt kÕ l¾p ®Æt mét m¸y biÕn ¸p 110/35/22kV- 25MVA vµ ®­îc b¶o vÖ b»ng c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t nh­ m¸y c¾t, dao c¸ch ly. Tr¹m vËn hµnh víi 3 cÊp ®iÖn ¸p 110kV, 35kv, 22kV. PhÝa 110kV: ThiÕt kÕ theo s¬ ®å cÇu trong, giai ®o¹n nµy l¾p ®Æt mét ng¨n ®­êng d©y vµo, ng¨n m¸y biÕn ¸p T1, mét ng¨n m¹ch cÇu. Ng¨n MBA T2 sÏ l¾p ®Æt ë giai ®o¹n sau ®Ó hoµn chØnh s¬ ®å cÇu trong. PhÝa 35kV: ThiÕt kÕ theo s¬ ®å mét hÖ thèng thanh c¸i cã ph©n ®o¹n, trong giai ®o¹n nµy sÏ l¾p ®Æt mét ph©n ®o¹n, thiÕt bÞ lµ c¸c tñ ph©n phèi trän bé35kV ®Æt trong nhµ. Qui m« bao gåm 1 tñ lé tæng, 1 tñ ®o l­êng vµ hai tñ lé ®i ( m¸y biÕn ¸p tù dïng 35kV ®­îc cÊp ®iÖn tõ mét trong c¸c tñ lé ®i35kV ). PhÝa 22kV: ThiÕt kÕ theo s¬ ®å mét hÖ thèng thanh c¸i cã ph©n ®o¹n, trong giai ®o¹n nµy sÏ l¾p ®Æt mét ph©n ®o¹n, thiÕt bÞ lµ c¸c tñ ph©n phèi trän bé 22kV ®Æt trong nhµ. Qui m« bao gåm 1 tñ lé tæng, 1tñ ®o l­êng, 1 tñ tù dïng vµ 4 tñ lé ®i. I.3 Ph¹m vi ®Ò ¸n: §Ò ¸n nghiªn cøu b¸o c¸o kh¶ thi c«ng tr×nh: “ C¶i t¹o vµ n©ng c«ng suÊt tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng” nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng néi dung chÝnh sau: Nªu vµ ph©n tÝch sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ c¶i t¹o n©ng c«ng suÊt tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt chÝnh phÇn ®iÖn vµ phÇn x©y dùng tr¹m. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt phÇn th«ng tin liªn l¹c. TÝnh to¸n tæng møc ®Çu t­ c«ng tr×nh. Ph©n tÝch tµi chÝnh kinh tÕ. Ch­¬ng II. Sù cÇn thiÕt ®Çu t­ c«ng tr×nh. II.1. HiÖn tr¹ng tr¹m 110 kV Ph¶ L¹i thi c«ng : 1. VÞ trÝ ®Æt vµ ph¹m vi cÊp ®iÖn : - Tr¹m biÕn ¸p 110 kV Ph¶ L¹i thi c«ng n»m trong khu vùc thÞ trÊn Ph¶ l¹i – huyÖn ChÝ linh, TØnh H¶i D­¬ng, phÝa ®«ng vµ phÝa t©y gi¸p t­êng rµo NM NhiÖt ®iÖn Ph¶ l¹i, phÝa b¾c gi¸p khu tËp trÓ c«ng nh©n nhµ m¸y, phÝa nam gi¸p kªnh n­íc th¶i NM NhiÖt ®iÖn Ph¶ l¹i 2. - Tr¹m biÕn ¸p 110 kV Ph¶ l¹i thi c«ng ( E84 ) ®­îc x©y dùng vµ ®­a vµo vËn hµnhtõ n¨m 1980 nh»m cung cÊp ®iÖn phôc vô cho viÖc thi c«ng nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Ph¶ l¹i víi ®iÖn lùc H¶i D­¬ng, tr¹m sö dông ®Ó cung cÊp ®iÖn cho khu d©n c­ thuéc thÞ trÊn Ph¶ l¹i, cung cÊp cho c¸c phô t¶i thuéc thÞ trÊn Sao ®á vµ c¸c phô t¶i c«ng nghiÖp xung quanh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. - Tr¹m ®­îc x©y dùng víi 2 m¸y biÕn ¸p lùc c«ng suÊt 26300 KVA lo¹i TMH- 6300/ MO- 79T1 cã ®iÖn ¸p møc115 91,78%/6,6kV cña Liªn x« cò. - Tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng ®­îc söa ch÷a lín vµ x©y dùng bæ xung 2 lÇn : N¨m 1998 ®Ó chuÈn bÞ x©y dùng nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Ph¶ l¹i 2 vµ n¨m 2001 x©y thªm 01 nhµ m¸y lµm viÖc cña tr¹m ( tr¹m hiÖn nay vÉn ch­a cã nhµ trùc ). 2. S¬ ®å nèi ®iÖn tr¹m : - PhÝa 110kV : §­êng d©y 110 ®Êu nèi vµo tr¹m tõ nh¸nh rÏ ®­êng d©y 110kV thuéc lé 171 nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ l¹i ( A80 ). HiÖn nay chØ cã nguån 110kv cÊp ®Õn. PhÝa 110kV ®­îc ®Êu nèi theo kiÓu cÇu trong nh­ng kh«ng ®­îc l¾p ®Æt m¸y c¾t mµ sö dông dao c¸ch ly 110kV vµ dao O- KZ. - PhÝa 6kV: L¾p ®Æt theo s¬ ®å mét hÖ thèng thanh c¸i cã ph©n ®o¹n. Sö dông kiÓu tñ hîp bé c¬ ®éng, bao gåm : 2 tñ tæng ( 631C, 632C ), 1 tñ c¾t liªn l¹c 600C, 6 tñ m¸y c¾t ®­êng d©y6kV ( 671C, 673C, 675C, 672C,674C, 676C ), 2 tñ tù dïng vµ 2 tñ ra m¸y biÕn ¸p tù dïng. Tr¹m 110kV Ph¶ l¹i Tc ®­îc cØa t¹o vµo n¨m 1998 ®­îc ®­a thªm 2 tñ m¸y c¾t tæng ( 632M, 631M ), 1 tñ m¸y c¾t liªn l¹c (600M), 8 tñ m¸y c¾t ®­êng d©y (671M, 673M, 675M, 677M, 672M, 674M, 676M,678M), 2m¸y biÕn ¸p tù dïng (TD61M, TD62M). Tõ lé 672C cÊp nguån ®Õn tr¹m t¨ng ¸p Ph¶ l¹i 6/35kV-4800KVA. Tr¹m t¨ng ¸p Ph¶ l¹i ®­îc x©y dùngbªn trong ph¹m vi tr¹m 110kV Ph¶ l¹i TC ®Ó n©ng ®iÖn ¸p lªn 35kV cÊp ®iÖn cho thÞ trÊn Sao Dá. 3. C¸c tån t¹i hiÖn nay cña tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng : a) PhÇn ®iÖn : - M¸y biÕn ¸p lùc : C¶ hai m¸y ®Òu rØ dÇu t¹i mÆt bÝch bé ®iÒu ¸p, t¹i c¸nh t¶n nhiÖt, t¹i ch©n sø 110kV vµ mÆt bÝch TI 110kV. Mçi m¸y thiÕu kho¶ng 300 lÝt dÇu. Bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i cña 2 m¸y ®· bÞ h­ háng phÇn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn vµ b»ng c¬. HiÖn t¹i ®ang ®Ó vËn hµnh cè ®Þnh t¹i nÊc 9. - PhÇn thiÕt bÞ ph©n phèi110kV : Sö dông dao c¸ch ly 110kV vµ dao dao O- KZ, kh«ng cã m¸y c¾t ®Ó ®ãng c¾t b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p. - PhÇn nhµ ph©n phèi 6kV cò : Toµn bbé c¸c tñ vµ thanh c¸i 6kV cò ®Òu kh«ng ®¶m b¶o. HiÖn nay ®· cã 3 tñ bÞ ch¸y næ kh«ng phôc håi ®­îc do chuét g©y ra ( tñ 671C, 673C, 675C ). C¸c r¬lekiÓu cò (PT40) ®· vËn hµnh 22 n¨m, nguån nu«i dïng tô kh«ng æn ®Þnh. - R¬ le so lÖch m¸y biÕn ¸p : Lo¹i PHT – 565-Y4 kh«ng cã h·m. - KiÓu nguån nu«i cho r¬ le: Kh«ng æn ®Þnh, kh«ng ®¶m b¶o tÝch ®iÖn khi mÊt ®iÖn 110kV. - PhÇn ph©n phèi 6kV ch­a cã ®ñ tÝn hiÖu trung t©m, ch­a cã r¬ le so lÖch b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p. - Toµn bé c¸c c¸p nhÞ thø ®· sö dông 20 n¨m, lo¹i c¸p nhiÒu sîi ruét nh«m,vá c¸p ®· bÞ môc n¸t vµ suy gi¶m c¸ch ®iÖn. b) PhÇn kiÕn tróc: T­êng rµo kh«ng bao kÝn toµn bé phÇn ®Êt cña tr¹m. PhÇn t­êng rµo thÐp hiÖn cã ®· han rØ vµ sôt ®æ nhiÒu chç. Tr¹m hiÖn nay kh«ng cã cæng ra vµo. Kh«ng cã ®­êng cøu ho¶, ®­êng vËn chuyÓn thiÕt bÞ trong tr¹m. Kh«ng cã phßng trùc vËn hµnh. M­¬ng c¸p 6kV trong tr¹m ch­a hoµn chØnh, c¸p 6kV ®Æt næi ngay trªn mÆt ®Êt. §Ìn chiÕu s¸ng h­ háng, kh«ng cã gi¸ ®Æt cè ®Þnh. NÒn tr¹m kh«ng b»ng ph¼ng. BÓ n­íc cøu ho¶ vµ bÓ thu dÇu sù cè bÞ lón sôt. II.2. TÝnh to¸n phô t¶i: - C«ng suÊt cùc ®¹i tÝnh to¸n t¹i c¸c lé®­êng d©y 6kV thuéc tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng ®­îc cho trong b¶ng sau: STT Tªn lé Pmax (MW) 2002 2005 2010 1 Lé 672 M 7.82 9.61 12.18 2 Lé 674 M 7.37 9.54 12.29 3 Lé 675 M 1.03 1.15 1.46 4 Lé 676 M 1.02 1.15 1.45 Tæng 17.24 21.45 27.38 Nh­ vËy, hiÖn nay t¹i c¸c giê cao ®iÓm, tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng víi tæng c«ng suÊt ®Æt 12,6MVA bÞ qu¸ t¶i. §¸nh gi¸ c«ng suÊt nguån vµ c«ng suÊt yªu cÇu khu vùc huyÖn ChÝ linh- TØnh H¶i D­¬ng nh­ sau: STT N¨m 2002 (MVA) N¨m 2005 (MVA) N¨m2010 (MVA) 1 C«ng suÊt nguån 37.6 37.6 37.6 2 C«ng suÊt yªu cÇu 38.8 42.16 46.9 3 C«ng suÊt cßn thiÕu 1.2 4.56 9.3 Nh­ vËy ®Õn n¨m2010, khu vùc huyÖn ChÝ Linh sÏ thiÕu kho¶ng 9,3MVA c«ng suÊt nguån. II.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ c«ng tr×nh: Víi hiÖn tr¹ng tr¹m 110kVPh¶ l¹i TC ®· nªu trªn cho thÊy viÖc c¶i t¹o tr¹m lµ viÖc lµm cÊp b¸ch hiÖn nay ®Ó ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn vµ trong vËn hµnh. CÇn thiÕt ph¶i c¶i t¹o tr¹m thµnh tr¹m ®¹t tiªu chuÈn cña mét TBA 110kV theo qui ®Þnh. Tr¹m 110kV Ph¶ l¹i thi c«ng cÇn ph¶i ®­îc n©ng c«ng suÊt tr¹m lªn 25MVA ®Ó chèng qu¸ t¶i cho tr¹m hiÖn nay vµ bï vµo l­îng c«ng suÊt nguån cßn thiÕu trong t­¬ng lai. C¸c ph­¬ng ¸n c¶i t¹o vµ n©ng c«ng suÊt tr¹m nh­ sau: Ph­¬ng ¸n 1: Thay 2 m¸y biÕn ¸p cò 6300 KVA thµnh 01 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt 25MVA, cÊp ®iÖn ¸p 110/35/6 KV. L¾p m¸y c¾t 110kv thay cho dao hiÖn cã. C¶i t¹o l¹i hÖ thèng tñ ph©n phèi 6kV hiÖn cã ®Ó ®¶m b¶o cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i 6kV sau tr¹m. + Ph­¬ng ¸n nµy cã ­u ®iÓm chÝnh lµ: Vèn ®Çu t­ c¶i t¹o tr¹m Ýt. TËn dông ®­îc c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi 6kV trän bé ®· c¶i t¹o l¹i n¨m 1998. Thêi gian mÊt ®iÖn cña c¸c phô t¶i sau TBA 110kV Ýt trongTqu¸ tr×nh c¶i t¹o tr¹m. + Nh­îc ®iÓm: HiÖn nay, trong khu vùc thÞ trÊn Ph¶ L¹i chØ cßn 23 TBA 6/0,4kV (chiÕm 15%) sÏ c¶i t¹o lªn cÊp ®iÖn ¸p 22kV vµo n¨m 2003 trªn tæng sè 131 TBA ®· c¶i t¹o lªn cÊp ®iÖn22kV. Nh­ vËy sau n¨m 2003, toµn bé phô t¶i sau TBA 110kV Ph¶ L¹i TC sÏ chuyÓn lªn cÊp ®iÖn ¸p 22kV trong khi nguån 22kV kh«ng cã. §Ó nguån 22kV cÊp cho khu vùc thÞ trÊn Ph¶ L¹i cÇn kÐo c¸c ®­êng d©y 22kV tõ TBA 110kV ChÝ Linh ®Õn Ph¶ L¹i, nh­ vËy ph­¬ng ¸n nµy tèn kÐm vµ ®­êng trôc 22kV sÏ kÐo dµi. Ph­¬ng ¸n c¶i t¹o nµy sÏkh«ng phï hîp víi qui ho¹ch c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn l­íi ®iÖn TØnh H¶i D­¬ng giai ®oËn 1999-2000-2005 cã xÐt ®Õn 2010 do ViÖn n¨ng l­îng lËp vµ ®· ®­îc Bé c«ng nghiÖp phª duyÖt. TT Ph¶ l¹i cÇn cã TBA 110/35/22kV-25MAV ®Ó cÊp ®ñ nguån 22kV cho c¸c Phô t¶i thuéc TT Ph¶ l¹i vµ hç trî cho TBA 110kV ChÝ Linh. Qui m« sau c¶i t¹o kh«ng ®¸p øng nhu cÇu cña tr¹m 110kV cã ng­êi trùc vËn hµnh vµ nghØ ca. ®ång thêi kh¶ n¨ng më réng tr¹m sau nµy rÊt khã v× bÞ khèng chÕ bëi c¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ 6kV ®­îc x©y dùng kh«ng theo qui ho¹ch më réng tr¹m mµ mang tÝnh ch¾p v¸. Theo ph­¬ng ¸n nµy, cÇn l¾p dÆt bæ sung c¸c tñ ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ phÝa110kV nh­ng kh«ng cã phßng ®Ó ®Æt c¸c tñ vµ phßng trùc vËn hµnh. * Ph­¬ng ¸n 2: Thay 2 m¸y biÕn ¸p cò 6300 KVA thµnh 01 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt 25MVA, cÊp ®iÖn ¸p 110/35/22kV trong giai ®o¹n ®Çu, giai ®o¹n sau l¾p ®Æt thªm 01 m¸y biÕn ¸p 25MVA. Dì bá toµn bé phÇn thiÕt bÞ ph©n phèi 110kV, l¾p míi c¸c ng¨n lé 110kV vµo m¸y biÕn ¸p vµ ng¨n m¹ch cÇu. Dì bá nhµ ph©n phèi 6kV cò, x©y dùng míi khu nhµ trùc vËn hµnh, phßng ®Æt tñ ph©n phèi 35,22kV& khu nhµ trùc vµ khu nghØ ca. + ­u ®iÓm chÝnh cña ph­¬ng ¸n nµy lµ: T¹i khu TT Ph¶ L¹i cã nguån 22kV cÊp cho toµn bé c¸c TBA ph©n phèi ®· c¶i t¹o lªn cÊp ®iÖn22kV. Cã nguån 22kV hç trî cho tr¹m 110kV ChÝ Linh hiÖn míi chØ l¾p ®Æt 01 m¸y biÕn ¸p25MVA cã ®Çu 22kV. Cã nguån 35kV trùc tiÕp tõ tr¹m 110kV Ph¶ l¹iTC cÊp cho c¸c TBA 35/0,4kV mµ kh«ng ph¶i qua tr¹m t¨ng ¸p Ph¶ L¹i6/35kV- 4800KVA . Ph­¬ng ¸n c¶i t¹o nµy phï hîp víi qui ho¹ch c¶i t¹o & ph¸t triÓn l­íi ®iÖn TØnh H¶i D­¬ng 1999-2000-2005 cã xÐt ®Õn 2010 do viÖn n¨ng l­îng lËp vµ ®· ®­îc Bé c«ng nghiÖp phª duyÖt. Qui m« tr¹m sau c¶i t¹o ®¸p øng yªu cÇu cña tr¹m 110kV cã ng­êi trùc vËn hµnh. Giai ®o¹n sau cã thÓ l¾p ®Æt 01 ng¨n 110kV vµ m¸y biÕn ¸p T2 25MVA. + Nh­îc ®iÓm: Vèn ®Çu t­ c¶i t¹o tr¹m lín. Ph¶i ®Çu t­ x©y dùng c¸c ®­êng d©y xuÊt tuyÕn 22kV tõ TBA 110kV Ph¶ L¹i TC cÊp ®iÖn cho c¸c TBA 22/0,4kV. Sau khi xem xÐt ­u, nh­îc ®iÓm cña tõng ph­¬ng ¸n, ta thÊy viÖc chän ph­¬ng ¸n 2 lµ hîp lý v× nã phï hîp víi qui ho¹ch l©u dµi còng nh­ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o vµ vËn hµnh tr¹m sau nµy. Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt (Phô lôc) Ch­¬ng IV. Tæ chøc hÖ thèng viÔn th«ng. I. Tæng quan: 1. HÖ thèng viÔn th«ng ®iÖn lùc hiÖn h÷u: HiÖn t¹i, §iÖn lùc H¶i D­¬ng lµ nót chuyÓn tiÕp cña tuyÕn vi ba sè Ýt kªnh MDS 450 D hµ néi- tr¹m chuyÓn tiÕp Phè nèi- H¶i D­¬ng- H¶i Phßng vµ H¶i D­¬ng- Ph¶ L¹i. T¹i ®iÖn lùc H¶i D­¬ng cã mét tæng ®µi AT &T 96 sè ( ®· sö dông hÕt sè song cã thÓ më réng cÊu h×nh tíi 192 sè). TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ nãi trªn ®­îc ®Æt trong phßng th«ng tin ®ñ tiªu chuÈn t¹i ®iÖn lùc H¶i D­¬ng. trªn nãc nhµ §iÖn lùc H¶i D­¬ng cã cét ¨ng ten cao 42m. Tõ ®iÖn lùc H¶i D­¬ng tíi TBA 110kV H¶i D­¬ng ®· cã s½n tuyÕn c¸p 10x2x0,5 dµi kho¶ng 3 km. TuyÕn c¸p ®· sö dông hÕt dung l­îng. §­êng d©y 110kV H¶i D­¬ng- Phè Cao dù kiÕn cã mét cÆp m¸y t¶i ba ESB200i (2 kªnh) vËn hµnh trªn pha B cña ®­êng d©y. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®· xem xÐt ë trªn, khi x¸c ®Þnh 0,1 thuª bao xa ®Æt ë tr¹m110kV Ph¶ L¹i TC th× trang bÞ thªm 1,0 card thuª bao ©nlog cho tæng ®µi AT&T t¹i §iÖn lùc H¶i D­¬ng. 2. TÝnh cÇn thiÕt cña hÖ thèng viÔn th«ng: a. §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng hÖ thèng viÔn th«ng khu vùc hiÖn h÷u: Theo ph©n cÊp qu¶n lý cña Tæng c«ng ty, §iÖn lùc tØnh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh toµn bé c¸c TBA cã c¸ cÊp ®iÖn ¸p tõ 110kV trë xuèng trong ph¹m vi tØnh, v× vËy hÖ thèng viÔn th«ng c¸c TBA 110kV ®ßi hái ph¶i ®­îc kÕt nèi vÒ ®Õn ®iÖn lùc tØnh. HÖ thèng viÔn th«ng c¸c TBA trong khu vùc hÇu hÕt ®­îc kÕt nèi víi TBA 110kV H¶i D­¬ng. HÖ thèng viÔn th«ng cña c¸c TBA trong khu vùc hÇu hÕt ®Òu ®­îc kÕt nèi víi TBA 110kV H¶i D­¬ng. Tõ §iÖn lùc H¶i D­¬ng tíi TBA 110kV H¶i D­¬ng ®· s½n cã tuyÕn c¸p 10x2x0,5 3 dµi kho¶ng 3km. TuyÕn c¸p ®· sö dông hÕt dung l­îng. V× vËy, viÖc tæ chøc c¸c tuyÕn truyÒn dÉn míi gi÷a TBA 110kV H¶i D­¬ng víi §iÖn lùc H¶i D­¬ng phôc vô c«ng t¸c ®iÒu ®é, vËn hµnh l­íi ®iÖn khu vùc lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. b. HÖ thèng viÔn th«ng TBA 110kV Ph¶ L¹i thi c«ng: HÖ thèng viÔn th«ng TBA 110kV Ph¶ L¹i thi c«ng ®¶m b¶o cho tr¹m nµy cã c¸c ®­êng kÕt nèi vÒ ®iÖn lùc H¶i D­¬ng tr­íc m¾t lµ c¸c kªnh Hot-line vµ thuª bao xa, truyÒn tÝn hiÖu b¶o vÖ ®­êng d©y vµ trong t­¬ng lai lµ kªnh truyÒn sè liÖu SCADA. Nhê cã kªnh th«ng tin nµy Së §iÖn Lùc H¶i D­¬ng cã thÓ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña TBA. Ch­¬ng V: §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng V.1 HiÖn tr¹ng m«i tr­êng dù ¸n: M«i tr­êng vËt lý khu vùc dù ¸n: Tr¹m biÕn ¸p 110kV Ph¶ L¹i thi c«ng ®­îc x©y dùng vµ c¶i t¹o trªn khu vùc tr¹m biÕn ¸p Ph¶ L¹i thi c«ng cò, s¸t t­êng rµo NM NhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i thuéc ®i¹ phËn TT Ph¶ l¹i, huyÖn ChÝ Linh, tØnh H¶i D­¬ng. M«i tr­êng sinh th¸i: Xung quanh khu vùc tr¹m lµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i vµ khu tËp thÓ d©n c­ thuéc nhµ m¸y. M«i tr­êng kinh tÕ x· héi: Khu vùc TT Ph¶ L¹i, huyÖn ChÝ Linh, tØnh H¶i D­¬ng d©n c­ chñ yÕu lµ c«ng nh©n nhµ m¸y vµ d©n bu«n b¸n nhá trong khu vùc thÞ trÊn. V.2 T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng dù ¸n: T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng vËt lý: Theo tÝnh chÊt vµ quy m« cña dù ¸n, dù ¸n nµy sÏ kh«ng g©y ¶nh h­ëng hoÆc ¶nh h­ëng kh«ng ®¸ng kÓ ®èi víi c¸c d¹ng m«i tr­êng vËt lý. Theo tiªu chuÈn vÒ m«i tr­êng: dù ¸n kh«ng g©y ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng n­íc, chÊt k­îng kh«ng khÝ, chÊt l­îng ®Êt cña khu vùc. Dù ¸n kh«ng g©y ra chÊt th¶i cã kh¶ n¨ng lµm nhiÔm bÈn hoÆc g©y « nhiÔm chÊt l­îng n­íc(n­íc mÆt vµ n­íc ngÇm), kh«ng khÝ vµ chÊt l­îng ®Êt xung quanh c«ng tr×nh. T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng sinh th¸i: ViÖc x©y dùng tr¹m sÏ cã ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn m«i tr­êng sinh th¸i. Qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng thÓ tr¸nh khái g©y tiÕng ån ¶nh h­ëng tíi khu vùc d©n c­. Trong thêi gian thi c«ng sÏ cã mét sè t¸c ®éng lªn m«i tr­êng nh­ bôi bÆm, r¬i v·i vËt liÖu x©y dùng vµ chÊt th¶i do qu¸ tr×nh vËn chuyÓn song cã thÓ kh¾c phôc vµ h¹n chÕ ®­îc. ViÖc ®­a tr¹m vµo vËn hµnh sÏ kh«ng g©y t¸c h¹i tõ tr­êng, ®iÖn tr­êng ®Õn c¸c khu d©n c­ vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn v× khu vùc ®Æt tr¹m c¸ch xa khu vùc d©n c­. Theo nh÷ng ph©n tÝch ë trªn th×c«ng tr×nh chØ g©y ¶nh h­ëng møc ®é nhÑ tíi m«i tr­êng. C¸c ¶nh h­ëng hÇu hÕt lµ mang tÝnh t¹m thêi, chØ cã tiÕng ån do c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m khi ®­a vµo vËn hµnh lµ cãtÝnh vÜnh viÔn song vÞ trÝ ®Æt tr¹m c¸ch xa khu d©n c­ tËp trung, xung quanh kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ quèc phßng nh­ bÖnh viÖn, tr­êng häc kho tµng.. 3. T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng kinh tÕ –x· héi: Toµn bé tr¹m sÏ chiÕm mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh, nh­ng trªn diÖn tÝch më réng tr¹m ®Òu n»m trong diÖn tÝch cÊp ®Êt cña tr¹m cò. Khu vùc tr¹m vµ hµnh lang tuyÕn ®­êng d©y 110kV, 35kV kh«ng ®i qua nhµ d©n nµo, do ®ã kh«ng lµm s¸o trén ®êi sèng cña d©n ®Þa ph­¬ng. V.3 C¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m thiÓu t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng: Trong giai ®o¹n thiÕt kÕ: ViÖc chän gi¶i ph¸p c¶i t¹o tr¹m ®¹t c¸c môc tiªu sau: Tr¸nh ¶nh h­ëng tíi d©n c­ khu vùc, xa khu d©n c­. Chän khu vùc Ýt t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng. ThiÕt kÕ hîp lý, gi¶m diÖn tÝch vµ quy m« c«ng tr×nh. ThiÕt bÞ tr¹m tiªn tiÕn, kh«ng sö dông c¸c chÊt g©y « nhiÔm. §é ån cña thiÕt bÞ khi vËn hµnh ®­îc khèng chÕ ë møc cho phÐp khi ®Æt mua thiÕt bÞ. Trong giai ®o¹n thi c«ng: LËp ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng hîp lý, qu¸ tr×nh thi c«ng ®­îc thùc hiÖn døt ®iÓm ®èi víi tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, sÏ gi¶m thiÓu thêi gian chiÕm dông ®Êt t¹m. VËn chuyÓn thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng hîp lý ®¸p øng tiÕn ®é vµ ®¶m b¶o vÖ sinh khu vùc. ViÖc b¶o vÖ søc khoÎ cho c«ng d©n trong thêi gian thi c«ng ®­îc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ biÖn ph¸p y tÕ, vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh nguån n­íc vµ thùc phÈm. §¶m b¶o c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ trong khu vùc thi c«ng. Ch­¬ng VI: Tæ chøc x©y dùng Ch­¬ng VII Tæng møc ®Çu t­ 1. Néi dung tæng møc ®Çu t­: Tæng møc ®Çu t­ tÝnh ®ñ chi phÝ ®Ó hoµn thµnh c¸c phÇn x©y, l¾p c«ng tr×nh tõ khi chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Õn khi ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông. Bao gåm: chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ x©y l¾p, chi phÝ kh¸c, chi phÝ dù phßng. Trong chi phÝ x©y l¾p ®· tÝnh ®ñ chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ m¸y thi c«ng. C¸c kho¶n phô cÊp, phô phÝ ®­îc h­ëng theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 2. C¬ së lËp tæng møc ®Çu t­ - C¬ së lËp dù to¸n. C¨n cø vµo khèi l­îng lËp th¸ng 09 n¨m 2002. §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn ban hµnh kÌm theo Q§ sè 67/1999/ Q§-BCN ngµy 24/12/1999 cña bé c«ng nghiÖp. §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n chuyªn nghµnh thÝ nghiÖm hiÖu chØnh ®­êng d©y & tr¹m sè 85/1999Q§-BCN ngµy 24/12/1999 cña bé c«ng nghiÖp. §¬n gi¸ kh¶o s¸t lÊy theo “ Gi¸ kh¶o s¸t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh” sè 36/1998/Q§-BCN ngµy 2/6/1998 cña Bé c«ng nghiÖp vµ Q§ sè 62/1999/Q§ ngµy 11/9/1999 cña Bé c«ng nghiÖp. Chi phÝ thiÕt kÕ lÊy theo “ §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng” ban hµnh kÌm theo Q§ sè 12/2001/Q§-BXD ngµy 20/07/2001 cña Bé x©y dùng. §Þnh møc chi phÝ vµ t­ vÊn ®Çu t­ vµ& x©y dùng lÊy theo Q§ sè 15/2001/Q§-BXD ngµy 20/07/2001 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng. C¨n cø th«ng t­ sè 09/2000/TT-BXD ngµy 17/07/2000 cña Bé x©y dùng h­íng dÉn viÖc lËp & qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­. Gi¸ thiÕt bÞ d©y dÉn vµ mét sè vËt liÖu, phô kiÖn lÊy theo gi¸ chµo hµng cña mét sè h·ng. TÝnh thuÕ GTGT theo th«ng t­ sè 01/1999/TT- BXD ngµy 16/01/1999 cña Bé x©y dùng vµ v¨n b¶n h­íng dÉn sè 710 §VN/KT§T ngµy 11/02/1999 cña Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam. C¨n cø h­íng dÉn lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh XDCB chuyªn ngµnhl­íi ®iÖn sè 2281 EVN/KHDT ngµy 25/05/2001 cña Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam. C¨n cø vµo th«ng t­ h­íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n c¸c c«ng tr×nh XDCB sè 04/BXD ngµy 27/06/2002 cña Bé x©y dùng. C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 2963/CV-KH§T ngµy 06/8/2002 cña Bé c«ng nghiÖp. Sè TT H¹ng môc PhÇn tr¹m 110 kV PhÇn th«ng tin Tæng céng 1 Chi phÝ x©y l¾p 4.252.838765 1.037.607.880 5.290.446.645 2 Chi phÝ thiÕt bÞ 16.734.914.982 741.833.019 17.476.748.001 3 Chi phÝ kh¸c 2.196.559.021 264.627.886 2.461.186.907 4 Chi phÝ dù phßng 2.318.431.277 204.406.878. 2.522.838.155 Tæng céng 25.502.744.045 2.248.475.663 27.751.219.708 Trong ®ã Vèn nhËp ngo¹i 18.335.962.150 1.393.923.444 19.729.885.594 TÝnh b»ng USD 1.182.965 89.931 1.272.896 Vèn trong n­íc 7.166.781.895 854.522.219 8.021.334.114 Ch­¬ng VIII. Ph©n tÝch kinh tÕ- kinh tÕ. I.§iÒu kiÖn tÝnh to¸n : TÝnh to¸n ph©n tÝch tµi chÝnh kinh tÕ theo v¨n b¶n sè 45/NL-XDCB quy ®Þnh t¹m thêi néi dung ph©n tÝch kinh tÕ – tµi chÝnh trong ®Ò ¸n l­íi ®iÖn ë giai ®o¹n luËn chøng KTKT(BCNCKT) ban hµnh ngµy 29/ 7/1994 cña bé tr­ëng bé n¨ng l­îng . C¸c chØ tiªu xem xÐt ®¸nh gi¸ tµi chÝnh – kinh tÕ c«ng tr×nh lµ : Gi¸ trÞ lîi nhuËn rßng hiÖn t¹i NPV . TØ sè hoµn vèn kinh tÕ néi t¹i EIRR hoÆc tµi chÝnh FIRR . TØ sè chi phÝ – hiÖu Ých : B/C Thêi gian hoµn vèn . 1. Vèn ®Çu t­ : Lµ toµn bé chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Õn khi ®­a vµo vËn hµnh . Tæng vèn ®Çu t­ lµ : 27.597.704.155 VN§, trong ®ã: Vèn trong n­íc : 7.867.818.561 VN§ Vèn n­íc ngoµi : 19.719.885.594 VN§ 2. Nguån vèn ®Çu t­ : Dù ¸n dïng vèn vay. Vèn n­íc ngoµi vay víi l·i suÊt 6,9%, ©n h¹n trong thêi gian x©y dùng, tr¶ trong 20 n¨m. Vèn trong n­íc ®­îc huy ®éng tõ nguån vèn vay tÝn dông trong n­íc víi l·i suÊt 9,715/ n¨m, tr¶ trong vßng 10 n¨m. 3. Gi¸ ®iÖn, gi¸ mua ®iÖn : Theo h­íng dÉn trong qui ®Þnh ban hµnh kÌm theo Q§ 445NL-XDCB, tæng gi¸ ®iÖn sÏ ph©n chia 45-50% lµ phÇn nguån, 20-25% lµ phÇn truyÒn t¶i vµ 30-35% lµ phÇn ph©n phèi. Theo ®Ò ¸n t¨ng gi¸ ®iÖn do EVN tr×nh ChÝnh phñ, gi¸ ®iÖn ®Õn n¨m 2005 sÏ ®¹t ®Õn møc gi¸ trÇn 7USC/ 1kWh ( t­¬ng ®­¬ng 1050 VN§/ 1kWh ). LÞch tr×nh t¨ng gi¸ ®iÖn nh­ sau: N¨m Møc gi¸ (USC/kWh) Møc gi¸ (VN§/kWh ) 2002 6,4 960 2003 6,7 1.005 2004 6,9 1.035 2005 7,0 1.050 Cïng víi tû lÖ ph©n chia gi¸ ®iÖn nh­ trªn ta cã: Gi¸ ®iÖn t¹i thanh c¸i tr¹m 110kV b»ng 76% G§ : 735®/1kWh. Gi¸ ®iÖn mua vµo b»ng 68% G§ : 683®/1kWh. 4. Chi phÝ O&M: Theo h­íng chi phÝ nµy lÊy b»ng 2% tæng vèn ®Çu t­. II. Ph©n tÝch tµi chÝnh c«ng tr×nh. Ph©n tÝch tµi chÝnh c«ng tr×nh nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ trªn quan ®iÓm cña chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh, qua ®ã ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn vÒ mÆt th­¬ng m¹i cña dù ¸n. Xem xÐt kh¶ n¨ng sinh lîi- hoµn tr¶ vèn ®Çu t­, qua ®ã kiÕn nghÞ mét sè ®iÒu kiÖn ®Ó dù ¸n ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh. Vèn ®Çu t­ ®­îc tÝnh to¸n víi c¸c ph­¬ng thøc l·i vay kh¸c nhau. §Ó ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n sÏ tÝnh to¸n thªm 2 ph­¬ng ¸n lµ : Ph­¬ng ¸n cao : Vèn ®Çu t­ t¨ng thªm 10% mµ n¨ng l­îng kh«ng ®æi. Ph­¬ng ¸n thÊp : N¨ng l­îng gi¶m 10% mµ vèn ®Çu t­ kh«ng ®æi. Ph­¬ng ¸n : N¨ng l­îng gi¶m 10% mµ vèn ®Çut­ t¨ng 10%. KÕt qu¶ tÝnh to¸n tµi chÝnh cho thÊy c«ng tr×nh kh«ng cã hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh. III. KÕt qu¶ ph©n tÝch - ®¸nh gi¸. 1. Theo quan ®iÓm cña chñ ®Çu t­: KÕt qu¶ ph©n tÝch c¬ së ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng sau : IRR (%) NPV (TriÖu VN§ ) Ph­¬ng ¸n c¬ së 13 9340.5 KÕt qu¶ ph©n tÝch ®é nhËy ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng sau : FIRR (%) NPV (triÖu VN§) Vèn ®Çu t­ t¨ng 10% 11,6 6565,08 Phô t¶i gi¶m 10% 5,6 -10263,82 Vèn §T t¨ng- phô t¶i gi¶m 4,3 -13039 §¸nh gi¸: - Ph­¬ng ¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh trong ph­¬ng ¸n c¬ së. Ph­¬ng ¸n kh«ng kh¶ thi trong c¸c tr­êng hîp ph©n tÝch ®é nh¹y. MÆc dï ph­¬ng ¸n kh«ng kh¶ thi trong c¸c tr­êng hîp ph©n tÝch ®é nh¹y Hay nãi c¸ch kh¸c dù ¸n ®Çu t­ nµy cã ®é rñi ro cao nh­ng xÐt trong t­¬ng lai th× dù ¸n nµy ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh, nhÊt lµ trong t×nh tr¹ng hiÖ nay tr¹m 110kV Ph¶ L¹i ®· trë nªn l¹c hËu, cò n¸t kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn vµ vËn hµnh an toµn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại sở điện lực Hải Dương.DOC
Luận văn liên quan