Báo cáo Thực tập tại tại chi nhánh vật tư Hà Nội

Lời mở đầu Ngày nay, xu hướng hội nhập đang là vấn đề mang tính toàn cầu. Hội nhập kinh tế để tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ của các nước phát triển, để rút ngắn con đường đi lên công nghiệp hoá hiện đại hoá ở một số nước trên thế giới, trong đó có nước ta. Vệt Nam sau một thời gian dài ghánh chịu hậu quả chiến tranh, đã khiến nền kinh tế trở nên lạc hậu, công nghệ kỹ thuật kém phát triển, máy móc để sản xuất thiếu thốn. Do vậy, từ khi thực hiện mở cửa nền kinh tế, nước ta đã hợp tác với nhiều bạn bè quốc tế trong việc thực hiện chuyển giao mua bán công nghệ. Điều này đã góp một phần không nhỏ trong việc đưa nền kinh tế nước ta thoát khỏi lạc hậu và phát triển như ngày nay. Để có được những thành tựu đó, hoạt động kinh doanh ngoại thương đóng vai trò không nhỏ, trong đó có ngành xuất nhập khẩu.Hiện tại, nước ta vẫn thuộc diện là nước nhập siêu, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị phục vụ cho công việc sản xuất, khai thác, các ngành công nghiệp Trong những năm sắp tới việc nhập khẩu những mặt hàng này sẽ vẫn chiếm ưu thế trong tổng kim ngạch hàng nhập khẩu. Cũng như nhiều công ty tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên đất nước ta chi nhánh vật tư Hà Nội mang nhiều nét chung của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vức này như phương thức kinh doanh, tổ chức quản lý, công tác hạch toán kế toán Bên cạnh đó chi nhánh cũng có một số nét đặc thù riêng do thị trường tiêu thụ, mặt hàng kinh doanh quy định. Cụ thời gian thực tập giai đoạn I tại chi nhánh, em đã tìm hiểu được những nét khái quát nhất về công tác tổ chức và công tác kế toán tại chi nhánh. Báo cáo này sẽ trình bày cụ thể về những vấn đề trên. Mục lục Lời mở đầu 1 Phần I. Tổng quan chung về cơ sở thực tập 2 I. Khái quát về cơ sở thực tập 2 II. Nhiệm vụ, trấch nhiệm, quyền hạn của chi nhánh 3 1. Nhiệm vụ 3 2. Trách nhiệm 4 3. Quyền hạn 4 III. Các mặt hàng kinh doanh, khách hàng và nhà cung cấp chủ yếu 5 1. Các mặt hàng kinh doanh 5 2. Khách hàng chủ yếu 6 3. Các nhà cung cấp 6 IV. Đặc điểm về tổ chức quản lý 7 1. Các phòng ban 7 2. Nhiệm vụ của các phòng ban 8 V. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình phát triển 10 Phần II. Đặc điểm quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán 12 I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 12 1. Tổ chức bộ máy kế toán 12 2. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán 14 II. Đặc điểm công tác kế toán 16 1. Những nét chung 16 2, Các loại chứng từ sử dụng 16 3. Hệ thống tài khoản 18 4. Hệ thống sổ sách 20 5. Chế độ báo cáo tài chính 21 III. Kế toán một số phần hành chủ yếu 24 1. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu 24 2. Những nét chung 25 3. Các bước thực hiện quá trình nhập khẩu 26 A.1. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác 29 A.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 33 A.3. Hạch toán chênh lệch tỷ giá 36 A.4. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu 37 A.5. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với Nhà nước 39 Phần III. Đánh giá khái quát tổ chức công tác kế toán tại chi nhánh 40 Kết luận 43

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại tại chi nhánh vật tư Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Trô së cña C«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì t¹i: Ph­êng CÈm §«ng thÞ x· CÈm Ph¶ tØnh Qu¶ng Ninh. Trong nh÷ng n¨m th¸ng chiÕn tranh, ngµnh vËt t­ cã hai chøc n¨ng chñ yÕu ®ã lµ: + Gióp gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®Þnh møc vËt t­ trong s¶n xuÊt, tæ chøc h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vËt t­ cña Nhµ N­íc. + Tæ chøc theo dâi vµ tæ chøc tiÕp nhËn vËt t­, thiÕt bÞ nhËp khÈu do c«ng ty than Hßn Gai trùc tiÕp ký hîp ®ång. Th¸ng 5 n¨m 1996, chÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 27/ CP, phª duyÖt ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam trong ®ã ph©n cÊp xÝ nghiÖp vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì C«ng ty than CÈm Ph¶ thµnh c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì vµ lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty than ViÖt Nam. Tr­íc nh÷ng diÔn biÕn vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, cña ngµnh ®ång thêi ®Ó cã ®Þnh h­íng chØ ®¹o s¶n xuÊt, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty t¹i §¹i héi §¶ng bé c«ng ty lÇn thø nhÊt, lÇn thø hai, §¹i héi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ còng ®· ®Ò ra nh÷ng ph­íng h­íng môc tiªu míi phï hîp víi t×nh h×nh míi. VÒ mÆt tæ chøc , c«ng ty nghiªn cøu s¾p xÕp l¹i m« h×nh ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý míi. V× vËy. Ngµy 23 th¸ng 09 n¨m 1996 c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 2531 TVN / TCC B2 cña tæng c«ng ty than ViÖt Nam, chi nh¸nh vËt t­ vËn tØa vµ xÕp dì ®­îc thµnh lËp gäi t¾t lµ Chi nh¸nh vËt t­ Hµ Néi. Chi nh¸nh lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì. Trô së t¹i: Sè 11 – V­¬ng Thõa Vò – Kh­¬ng Mai – Thanh Xu©n – Hµ Néi KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, b»ng nh÷ng biÖn ph¸p liªn doanh liªn kÕt trong vµ ngoµi n­íc d­íi sù cho phÐp cña c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì, chi nh¸nh ®· tham gia ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång xó©t nhËp khÈu, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo doanh thu cña toµn c«ng ty. §Æc biÖt, n¨m 1999 ®· gãp phÇn ®­a doanh thu cña c«ng ty t¨ng thªm h¬n 6000 triÖu ®ång. II. NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña chi nh¸nh. NhiÖm vô cña chi nh¸nh vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì. - Chi nh¸nh lµ ®¹i diÖn duy nhÊt cña c«ng ty t¹i Hµ Néi ®Ó tiÕp thi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, trong vµ ngoµi ngµnh than ViÖt Nam ®Ó khai th¸c mäi kh¶ n¨ng kinh doanh s¶n xuÊt, liªn doanh, t×m hiÓu kh¶ n¨ng thùc hiÖn dÞch vô cã hiÖu qu¶ ®óng víi c¸c quy ®Þnh vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ban hµnh, thiªts lËp c¸c hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång dÞch vô ®Ó tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty ký duyÖt hoÆc c¸c hîp ®ång cã giÊy uû quyÒn cña c«ng ty. - NhËp khÈu nhËn uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸ tõ n­íc ngoµi vÒ phôc vô ngµnh than vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖpkh¸c - Mua b¸n vËt t­ hµng ho¸ trªn c¬ së kinh doanh lÊy thu bï chi cã l·i sau khi ®ãng thuÕ cho Nhµ n­íc. - Giao dÞch, tiÕp thÞ t×m kh¸ch hµng ®Ó ®Ó mua b¸n x¨ng dÇu nhên, nhËn vËn t¶i thuû bé , tiÕp nhËn hµng t¹i cöa khÈu hoÆc lµm thñ tôc xuÊt khÈu. - Qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty t¹i Hµ Néi, x©y dùng ph­¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y chi nh¸nh ®Ó gi¸m ®èc c«ng ty cã quy ®Þnh phï hîp cho tõng giai ®o¹n sao cho ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cã hiÖu qu¶. 2. Tr¸ch nhiÖm. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc b¶o ®¶m cã hiÖu qu¶ vµ ®óng ph¸p luËt. Cã tr¸ch nhiÖm ph¸p nh©n thay c«ng ty trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c c¬ quan trung ­¬ng, c¬ quan Nhµ N­íc c¸c bé ngµnh vµ tæng c«ng ty than ViÖt Nam trong ph¹m vi nhiÑm vô ®­îc giao vµ ®­îc c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì uû quyÒn. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÕ ®é b¸o c¸o tr×nh duyÖt v¨n b¶n theo ph©n c«ng hµnh chÝnh. §¶n b¶o chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ theo quy ®Þnh. 3. QuyÒn h¹n. §­îc tiÕp xóc giao dÞch, ®µm ph¸n víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n liªn quan ®Õn c¸c nghiÖp vô ®­îc giao. §­îc phÐp ký c¸c v¨n b¶n thuéc ph¹m vi nhiÖm vô cña m×nh hoÆc ký c¸c v¨n b¶n cña c«ng ty khi ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn. §­îc chñ ®éng t×m ®èi t¸c kinh doanh, ®­îc quyÒn ®Ò xuÊt tíi gi¸m ®èc c«ng ty ®Ó tham gia mét phÇn hoÆc toµn bé dÞch vô trong nh÷ng tr­êng hîp cã hiÖu qu¶ vµ ®óng víi ph¸p luËt, ®­îc ®Ò nghÞ sö dông vèn tù cã hoÆc vèn vay cña c«ng ty vµo c¸c dÞch vô cã hiÖu qu¶ ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty thõa nhËn vµ duyÖt ph­¬ng ¸n kinh doanh. III. C¸c mÆt hµng kinh doanh, kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp chñ yÕu cña chi nh¸nh. 1. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña chi nh¸nh vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì. T¹i chi nh¸nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ diÔn ra th­ên xuyªn, trong ®ã chñ yÕu lµ nhËp khÈu. HiÖn nay chi nh¸nh lµ ®¹i diÖn duy nhÊt cña c«ng ty t¹i Hµ Néi. Do ®ã, mäi nhu cÇu vÒ hµng nhËp khÈu c«ng ty th­êng giao cho chi nh¸nh tæ chøc thùc hiÖn. Bªn c¹nh viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu theo sù chØ ®¹o cña c«ng ty, chi nh¸nh cßn ®­îc phÐp tù thùc hiÖn c¸c hîp ®ång víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp bªn ngoµi. V× lµ ®¬n vÞ trùc thuéc ngµnh than, nªn c¸c mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ c¸c vËt t­ thiÕt bÞ, dÇu mì phôc vô ngµnh than nh­: + C¸p ®iÖn phßng næ dïng trong hÇm má. + Phô tïng m¸y cµo ®¸. + Ch©n m¸y khoan + Bé têi kÐo + CÇu giao phßng næ + Khëi ®éng tõ + VËt t­ phô tïng cét chèng thuû lùc + VËt t­ thiÕt bÞ cho lß chî cét thuû lùc + VËt t­ thiÕt bÞ söa ch÷a cét thuû lùc + §éng c¬ ®iÖn phßng næ ba pha xoay chiÒu. + C¸c lo¹i dÇu gèc nh­: dÇu gèc BS 150, dÇu gèc SN 150... 2. Kh¸ch hµng chñ yÕu. Do ®Æc thï cña c¸c mÆt hµng nhËp khÈu chØ phôc vô cho mét nhãm c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp, nªn viÖc nhËp khÈu chñ yÕu dùa vµo t×nh h×nh khai th¸c, s¶n xuÊt cña tõng ®¬n vÞ. Chi nh¸nh kh«ng chñ ®éng ®­îc c¸c mÆt hµng nhËp khÈu mµ chñ yÕu dùa vµo c¸c hîp ®ång ®Ó tõ ®ã tæ chøc nhËp khÈu. C¸c k¸ch hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ: + XÝ nghiÖp vËt t­ vËn t¶i CÈm Ph¶ + C«ng ty than Vµng Danh + C«ng ty than M¹o Khª + C«ng ty than U«ng BÝ + C«ng ty than H¹ Long + C«ng ty than Khe Chµm + Nhµ m¸y c¬ khÝ M¹o Khª...... 3. C¸c nhµ cung cÊp chÝnh. MÆc dï míi tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®­îc t¸m n¨m, chi nh¸nh ®· t¹o vµ duy tr× ®­îc mèi quan hÖ tèt víi nhiÒu b¹n hµng ë mét sè n­íc.Th«ng qua viÖc tham quan trùc tiÕp d©y truyÒn c«ng nghÖ, viÖc kiÓm tra chÊt l­îng cña c¸c mÆt hµng nhËp khÈu chi nh¸nh ®· hîp t¸c l©u dµi víi mét sè nhµ cung cÊp chñ yÕu nh­ + C«ng ty DAYTON ( Nga ) + C«ng ty SIMEX ( Hµn Quèc ) + C«ng ty thiÕt bÞ toµn bé than Trung Quèc + C«ng ty xuÊt nhËp khÈu than Qu¶ng T©y + C«ng ty DARYAR §µi Loan + C«ng ty mËu dÞch quèc tÕ Liªu Ninh + C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n T©n Nguyªn, Trung Quèc IV. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 1. C¸c phßng ban. V× lµ ®¹i diÖn cña c«ng ty t¹i Hµ Néi, tham gia chñ yÕu vµ c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, nªn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®­îc bè trÝ mét c¸ch gän gµng nhÊt tr¸nh cho bé m¸y qu¶n lý kång kÒnh, tËn dông hÕt d­îc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña b¸n bé c«ng nh©n viªn cña chi nh¸nh KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, sè l­îng phßng ban cña chi nh¸nh kh«ng cã g× thay ®æi. Bao gåm 5 phßng ban. + Ban l·nh ®¹o gåm: 01 Gi¸m ®èc 01 Phã gi¸m ®èc + Phßng kÕ to¸n : 04 nh©n viªn c¶ kÕ to¸n tr­ëng. + Phßng kÕ ho¹ch : 06 nh©n viªn + Phßng tæng hîp : 05 nh©n viªn + Ban thu håi c«ng nî: 03 nh©n viªn 2. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban Do c¸c phßng ban ®­îc bè trÝ nh­ trªn, nªn nhiÖm vô cña c¸c phßng ban d­îc quy ®Þnh mét c¸ch cô thÓ. Tr­ëng phßng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt cã nhiÖm vô ®«n ®èc, gi¸m s¸t nh©n viªn d­íi quyÒn trong viÖc hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc giao ®ång thêi b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña phßng ban m×nh cho gi¸m ®èc. Hµng tuÇn vµo ngµy thø hai, gi¸m ®èc cïng c¸c tr­ëng phßng lu«n co mét cuéc häp nh»m ®¸ng gi¸ nhËn xÐt t×nh h×nh cña chi nh¸nh trong mét tuÇn lµm viÖc. Tõ ®ã, gi¸m ®èc cã nhiÖm vô b¸o c¸o l¹i t×nh h×nh víi c«ng ty. NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban. Gi¸m ®èc chi nh¸nh: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh vµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ phßng ban trong c«ng ty ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô d­îc giao dång thêi chÞu sù kiÓm tra, h­íng dÉn hé trî cña c¸c phßng ban nghiÖp cô ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ N­íc cña tæng c«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh phßng kÕ ho¹ch NhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng, tham gia vµo c¸c giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång. Tæ chøc viÖc tiÕp nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu, giao hµng cho c«ng ty, cho kh¸ch hµng theo ®óng quy ®Þnh... Phßng kÕ to¸n Lµ phßng ban kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo dï quy m« lín hay nhá. NhiÖm vô cña nã lµ: Theo dâi, qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, tiÕn hµnh thu nép, tÝnh to¸n, kiÓm tra viÖc g×n gÜ­ vµ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, tiÒn vèn, kinh phÝ ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa kÞp thêi nh÷ng hµnh vi l·ng phÝ, vi ph¹m chinh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh cña nhµ n­íc. Ph¶n ¸nh gi¸m ®èc c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt, thanh to¸n, thu håi kÞp thêi c«ng nî trong mçi thu vô nhËp xuÊt hµng ho¸. Hµng th¸ng, quý cuèi n¨m kÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n b¸o c¸o cho c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc chi nh¸nh, gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Ban thu håi c«ng nî Cã nhiÖm vô cïng víi phßng kÕ to¸n theo dâi c¸c kho¶n nî cña c¸c kh¸ch hµng, tiÕn hµnh thu håi c¸c kho¶n nî theo ®óng thêi h¹n. HiÖn nay sè nh©n viªn trong ban thu håi c«ng nî lµ 03 ng­êi. Víi t×nh h×nh hiÖn nay cña chi nh¸nh th× sè nh©n viªn biªn chÕ trong ban nµy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c thu håi c«ng nî, c¸c kho¶n nî thu håi ®­îc so víi sè tiÒn kh¸ch hµng nî lµ rÊt nhá. IV. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña chi nh¸nh vËt t­ Hµ Néi D­íi ®©y lµ mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh trong B¸o c¸o tµi chÝnh ba n¨m gÇn ®©y: 2001, 2002, 2003 cña chi nh¸nh ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 169.481.054.304 91.223.617.840 85.908.256.103 TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 218.506.506 186.764.677 121.952.514 Tæng tµi s¶n 169.699.560.810 91.410.382.517 85.030.208.617 Nî ph¶i tr¶ 169.213.487.534 90.806.494.916 85.194.358.256 Nguån vèn chñ së h÷u 486.073.276 603.887.601 835.850.361 Tæng nguån vèn 169.699.560.810 91.410.382.517 86.030.208.617 Tæng doanh thu thuÇn 210.224.224.570 41.767.346.187 15.020.493.790 Gi¸ vèn 200.753.360.028 40.317.155.024 14.018.074.143 Lîi nhuËn gép 9.470.864.524 1.450.191.163 1.002.419.647 Chi phÝ b¸n hµng 10.179.851.729 1.557.955.566 1.203.135.091 Lîi nhuËn tõ H§KD -708.987.187 -107.764.403 -200.715.444 Lîi nhuËn tõ H§TC -3.685.046.981 -4.813.914.255 Lîi nhuËn tõ H§BT -8.417.424 695.798.301 -347.100.607 Thu nhËp tr­íc thuÕ -482.594.347 -3.097.013.083 -5.361.730.306 NhËn xÐt. V× lµ ®¬n vÞ trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i, chñ yÕu tham gia xuÊt nhËp khÈu nªn t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cã nhiÒu nÐt kh¸c biÖt víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Tµi s¶n chñ yÕu ®Ó kinh doanh lµ vèn vay. Nªn tµi s¶n cè ®Þnh cña chi nh¸nh chiÕm mét phÇn rÊt nhá trong tæng sè tµi s¶n. lµ ®¬n vÞ trùc thuéc nªn tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu do c«ng ty cÊp, viÖc thanh lý nh­îng vb¸n còng do c«ng ty quyÕt ®Þnh. Hµng n¨m, vµo ®Çu kú chi nh¸nh cã nhiÖm vô lËp b¶ng trÝch vµ sö dông khÊu hao nép cho c«ng ty. Tµi s¶n l­u déng chiÕm ®a sè trong tæng tµi s¶n, ë chi nh¸nh trong 3 n¨m gÇn ®©y c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng lµ rÊt lín. TiÒn ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu lµ tiÒn vèn tù cã t¹i ng©n hµng hoÆc do ®i vay, tiÒn mÆt t¹i quü lµ rÊt h¹n chÕ. C¸c kho¶n ph¶i thu lín chøng tá chi nh¸nh ®ang bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn, kh¶ n¨ng thu håi c«ng nî ®Ó tr¶ tiÒn vay lµ rÊt khã kh¨n, ®Èy chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh nªn cao (n¨m 2003: 4.934.938.965 ®ång) v× vËy, mÆc dï ho¹t ®éng cã t¨ng nªn qua c¸c n¨m nh­ng thu nhËp cña ho¹t ®éng nµy vÉn ©m. nguyªn nh©n chñ yÕu theo thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ do hËu qu¶ cña nh÷ng n¨m tr­íc 2001 ®Ó l¹i vµ sù cè tµi chÝnh n¨m 2002. ThÞ tr­êng ngµy cµng thu hÑp do vèn kh«ng cã nªn kh«ng chñ ®éng ®­îc ®· bá lì nhiÒu c¬ héi kinh doanh. HiÖn nay chi nh¸nh ®ang dÇn kh¾c phôc t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh. Cïng víi sù chØ ®¹o cña c«ng ty, chi nh¸nh ®ang tËp trung vµo viÖc thu håi c«ng nî qu¸ h¹n. §©y lµ c«ng viÖc chi phèi rÊt nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c. C¸c chØ tiªu trªn ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n lµ rÊt lín (n¨m 2003. 85.194.358.256 ®ång) lín h¬n rÊt nhiÕu chñ së h÷u. trong ®ã chñ yÕu lµ vay tõ c¸c ®¬n vÞ néi bé, n¨m 2003 nî tæng c«ng ty Than: 29.650.290.432 ®ång, c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì 46.635.631.166 ®ång, kho¶n vay ng¾n h¹n, nî dµi h¹n lín lµm cho chi phÝ tr¶ ng©n hµng lín. §©y lµ nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thua lè hiÖn nay cña chi nh¸nh Tuy nhiªn, nÕu t¸ch riªng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh 6 th¸ng cuèi n¨m 2003, t¸ch riªng c¸c kho¶n chi phÝ do c«ng nî khã ®ßi mang l¹i th× chi nh¸nh kinh doanh b¶o tßan vèn, thu nî, vèn vay quay vong nhanh kh¶ n¨ng thanh to¸n kÞp thêi vµ kinh doanh cã l·i, ®©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho chi nh¸nh, nã ph¶n ¸nh sù cè g¾ng trong viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng tµi chÝnh hiÖn nay. PhÇn II §Æc ®iÓm qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc kÕ to¸n I. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n cã 04 nh©n viªn trong ®ã bao gåm c¶ kÕ to¸n tr­ëng. Do sè l­îng kÕ to¸n viªn Ýt nªn mçi kÕ to¸n viªn ph¶i kiªm nhiÖm mét sè phÇn hµnh cô thÓ. Bé m¸y kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh lµm viÖc theo nguyªn t¾c tËp trung, mçi kÕ to¸n viªn ngoµi nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ trong ph¹m vi phÇn hµnh cña m×nh ®¶m nhËn cßn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc kh¸c do kÕ to¸n tr­ëng giao phã. NhiÖm vô cña tong nh©n viªn ®­îc bè trÝ nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n vµ theo dâi tiÒn l­¬ng KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô mua b¸n hµng ho¸ KÕ to¸n ng©n hµng, thuÕ T¹i chi nh¸nh thñ quü l¹i kh«ng thuéc nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n mµ do mét nh©n viªn cña phßng tæng hîp ®¶m nhiÖm, khi cã nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc thu chi tiÒn mÆt th× do nh©n viªn nµy d­íi sù cho phÐp cña gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng sÏ tiÕn hµnh chi, hay nhËp tiÒn vµo quü. C¸c phÇn hµnh nªu trªn lµ c«ng viÖc cô thÓ giao cho mçi ng­êi tuy nhiªn víi c¸c nghiÖp vô kh«ng th­êng xuyªn ph¸t sinh, khi x¶y ra th× kÕ to¸n tr­ëng ph©n c«ng cô thÓ cho tõng ng­êi nh­: Vµo ®Çu n¨m kÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô tÝnh vµ lËp b¶ng ph©n bæ sö dông khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, hay víi nh÷ng kh¸ch hµng nî chi nh¸nh qu¸ h¹n mµ ch­a thanh to¸n kÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô ®«n ®èc vµ trùc tiÕp ®i thu håi c«ng nî…§iÒu thuËn lîi ë chi nh¸nh lµ gi÷a c¸c nh©n viªn cã thÓ ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ®­îc cho nhau, nªn khi mét nh©n viªn trong phßng nghØ viÖc v× c¸c lý do kh¸c nhau th× nh©n viªn kh¸c cã thÓ ®¶m nhiÖm thay,do ®ã tr¸nh ®­îc sù ïn t¾c c«ng viÖc, ®¶m b¶o cho c«ng viÖc kÕ to¸n lu«n ph¶n ¸nh ®­îc kÞp thêi ®óng thêi ®iÓm ph¸t sinh. Tãm t¾t c¸c phÇn hµnh chñ yÕu taÞ chi nh¸nh th«ng qua s¬ ®å sau KÕ to¸n tr­ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü ( Trùc huéc phßng tæng hîp ) KÕ to¸n ng©n hµng, KÕ to¸n ThuÕ KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô mua b¸n hµng ho¸ KÕ to¸n thanh to¸n vµ theo dâi tiÒn l­¬ng S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n. Tuy lµm viÖc theo nguyªn t¾c tËp trung, nh­ng nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ ®­îc giao trùc tiÕp cho tong ng­êi nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng Lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt trong phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm chung cho toµn bé ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc chi nh¸nh, gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµI chÝnh. Lµ ng­êi ký duyÖt c¸c chøng tõ thanh to¸n, sÐc, uû nhiÖm chi, phiÕu thu, phiÕu chi… KiÓm tra nghiÖp vô h¹ch to¸n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trong kú , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c trung thùc cña sè liÖu tr­íc cÊp trªn vµ tr­íc c¸c c¬ quan thuÕ, c¬ quan thanh tra, kiÓm to¸n. §Þnh kú tæng hîp sè liÖu ®Ó lªn c¸c b¸o c¸c quyÕt to¸n ®Ó kiÓm tra theo dâi t×nh h×nh kinh doanh cña chi nh¸nh vµ ®Ó b¸o c¸o kÕt qu¶ víi phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. LËp kÕ ho¹ch c©n ®èi thu chi dù kiÕn nguån vèn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c th­¬ng vô nhËp xuÊt, tõ ®ã dù kiÕn l·i lç ®Ó cïng gi¸m ®èc ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cã kÝ kÕt hîp ®ång nhËp kh¶u hang ho¸ hay kh«ng. KÕ to¸n viªn. - KÕ to¸n thanh to¸n vµ theo dâi tiÒn l­¬ng: Theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng, còng nh­ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî, vay cña chi nh¸nh, nghÜa vô tanh to¸n víi kh¸ch hµng, thanh to¸n néi bé víi c«ng ty, tæng c«ng ty. Thùc hiÖn viÖc chÊm c«ng cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng, hµng th¸ng cã nhiÖm vô tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tÝnh sè tiÒn b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn ph¶i thu tõ l­¬ng cña nh©n viªn theo ®óng chÕ ®é qui ®inh cña Nhµ N­íc. Ph©n bæ ®Çy ®ñ chÝnh x¸c tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµo chi phÝ - KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô mua b¸n hµng ho¸: Lµm nhiÖm vô ghi chÐp sè l­îng, chÊt l­îng vµ gÝa phÝ chi tiªu mua hµng theo chøng tõ ®· lËp. Ph¶n ¸nh kÞp thêi khèi l­îng hµng b¸n, ghi nhËn doanh thu b¸n hµng c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c cña khèi l­îng hµng b¸n nh­: gi¸ vèn, doanh thu. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng µ dù tr÷ hµng ho¸, tr¸nh t×nh tr¹ng hµng ho¸ bÞ ø ®äng. Vµ thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o víi kÕ to¸n tr­ëng t×nh h×nh hµng hãa. - KÕ to¸n ng©n hµng, kÕ to¸n thuÕ: V× chi nh¸nh thùc hiÖn viÖc thanh to¸n chñ yÕu theo h×nh thøc chuyÓn kho¶n kÓ c¶ gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong né bé c«ng ty víi nhau vµ c¶ trong nghiÖp vô nhËp khÈu. Do ®ã, kÕ to¸n tiÒn göi ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m tiÒn göi ë c¸c ng©n hµng hµng ngµy. Th­êng xuyªn ®èi chiÕu c¸c sæ s¸ch theo dâi TK 112 víi c¸c sæ phô cña c¸c ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o sù khíp ®óng tõ ®ã b¸o c¸o víi kÕ to¸n tr­ëng ®Ó cã quyÕt ®Þnh tr­íc khi kÝ kÕt hîp ®ång. Kª khai chÝnh x¸c c¸c lo¹i thuÕ ®Çu vµo, thuÕ ®Çu ra ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n vµ nép thuÕ cho c¸c c¬ quan thuÕ. - Thñ quü: Tuy kh«ng ph¶i lµ nh©n viªn cña phßng kÕ to¸n nh­ng vÉn chÞu sù gi¸m s¸t cña kÕ to¸n tr­ëng. Thùc hiÖn viÖc thu chi quü khi cã c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ. Thñ quü theo dâi tiÒn t¹i quü vµ thùc hiÖn viÖc ghi chÐp vµ sæ theo dâi tiÒn mÆt, ®Þnh kú ®èi chiÕu víi kÕ to¸n ®Ó so s¸nh sù khíp ®óng. Tuy nhiªn do ®Æc thï cña ngµnh nghÒ kinh doanh nªn l­îng tiÒn mÆt t¹i quü cña chi nh¸nh lµ kh«ng ®¸ng kÓ, c¸c kho¶n tiÒn sau khi thu håi ®­îc tõ kh¸ch hµng th­êng ®­îc göi ngay vµo ng©n hµng mµ kh«ng l­u t¹i quü, tiÒn mÆt t¹i quü th­êng dïng ®Ó tËm øng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i c«ng t¸c hay c¸c chi phÝ nhá ph¸t sinh trong ph¹m vi n«i bé nh­ dïng ®Ó tr¶ l­¬ng khi ®Õn h¹n… II. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n. 1. Nh÷ng nÐt chung. Theo b¸o c¸o tµi chÝnh ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003, c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh cã mét sè ®iÓm nh­ sau: - H×nh thøc së h÷u vèn: Doanh nghiÖp Nhµ n­íc - LÜnh vùc kinh doanh: Mua b¸n thiÕt bÞ, vËt t­, x¨ng dÇu mì. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: KhÊu hao c¬ b¶n cña tµi s¶n ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: Ghi sæ theo gi¸ gèc vµ h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n: NhËt ký chung - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - HiÖn t¹i chi nh¸nh ®· tæ chøc viÖc ¸p dông 04 chuÈn mùc kÕ to¸n míi ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 149/ 2001/Q§-BTC. 2. C¸c lo¹i chøng tõ ®­îc sö dông t¹i chi nh¸nh. Víi mçi phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ, kÕ to¸n phÇn hµnh tiÕn hµnh h¹ch to¸n sau ®ã tæ chøc l­u gi÷ theo quy ®Þnh. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸. C¸c chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu bao gåm. *H¬p ®ång uû th¸c nhËp khÈu: §©y lµ hîp ®ång ký kÕt gi÷ c«ng ty víi chi nh¸nh, trong ®ã gi¸m ®èc c«ng ty uû quyÒn cho gi¸m ®èc chi nh¸nh thùc hiÖn viÖc nhËp khÈu hµng ho¸. *GiÊy uû quyÒn nhËp khÈu: *Biªn b¶n duyÖt ph­¬ng ¸n kinh doanh: §Ó cã quyÕt ®Þnh cuèi cïng r­íc khi muèn thùc hiÖn mét hîp ®ång, phong kinh doanh ®­a ra ph­¬ng ¸n kinh doanh trong ®ã gi râ mÆt hµng ®Þnh nhËp khÈu, sè l­îng cÇn nhËp, ®¬n gi¸ dù kiÕn cïng c¸c chi phÝ ph¸t sinh…. Sau ®ã tr×nh lªn gi¸m ®èc, nÕu ban gi¸m ®èc thÊy hîp lý vµ hîp ®ång nµy cã kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi nhuËn th× ký duyÖt vµo biªn b¶n duyÖt ph­¬ng ¸n kinh doanh cho phÐp thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ®ã. §©y còng lµ chøng tõ cÇn thiÕt ®Ó ng©n hµng lµm thñ tôc thanh to¸n cho chi nh¸nh víi bªn cung cÊp * Hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸: lµ v¨n b¶n kÝ kÕt cña chi nh¸nh víi nhµ cung cÊp n­íc ngoµi. Qui ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ sè l­îng, chÊt l­äng cña c¸c laäi hµng ho¸ nhËp khÈu, còng nh­ thêi gian, ®Þa ®iÓm giao nhËn hµng,ph­¬ng thøc thanh to¸n, vµ mét sè quy ®Þnh b¾t buéc kh¸c….. * Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i: * B¶ng kª ®ãng gãi s¶m phÈm * GiÊy chøng nhËn phÈm cÊp. * Tê khai h¶i qu¶n: Khi hµng hãa vÒ ®Õn ®Þa ®iÓm giao nhËn nh©n viªn phong kinh doanh ph¶i cã nhiÖm vô khai b¸o tªn mÆt hµng nhËp khÈu ®Ó c¬ quan h¶i qu¶n tiÕn hµnh tÝnh thuÕ cho hµng nhËp khÈu. Sau ®ã sÏ ra th«ng b¸o thuÕ nªu râ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép. * GiÊy th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan h¶i quan: * PhiÕu nhËp kho hµng ho¸: * PhiÕu xuÊt kho hµng ho¸. * Ho¸ ®¬n ( gi¸ trÞ gia t¨ng )…… H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trich theo l­¬ng. KÕ to¸n dùa trªn c¸c chøng tõ chñ yÕu lµ b¶ng chÊm c«ng cña c¸c phßng ban. Dùa trªn c¸c th«ng tin vÒ ngµy lµm viÖc, ngµy nghØphÐp, nghØ èm, nghØ chÕ ®é…kÕ to¸n tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng ®Ó tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Chñ yÕu dùa trªn c¸c chøng tõ nh­: GiÊy nép tiÒn ( theo mÉu cã s½n cña c¸c ng©n hµng ) LÖnh chi Uû nhiÖm chi GiÊy b¸o Nî GiÊy b¸o cã Sæ sè d­ kh¸c hµng PhiÕu thu PhiÕu chi * Do chi nh¸nh ¸p dông kÕ to¸n m¸y nªn sæ s¸ch, vµ mét sè chøng tõ sö dông ®­îc in trùc tiÕp nªn mÉu cã sù kh¸c biÖt so víi mÉu chung cña Bé tµi chÝnh. VÝ dô: mÉu PhiÕu thu, PhiÕu chi ( MÉu: Phô lôc 1, 2 ) KÕ to¸n chi phÝ: KÕ to¸n phÇn hµnh sö dông c¸c chøng tõ nh­: * Ho¸ ®¬n ( GTGT ) cña ng­êi cung cÊp dÞch vô mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn sö dông ®Óphôc vô cho c«ng t¸c cña chi nh¸nh * §¬n ®Ò nghÞ t¹m øng. * GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng… 3. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n. HÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC / Q§ / C§KT ban hµnh ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh, tuy nhiªn hiÖn nay ®· cã nh÷ng thay ®æi, bæ sung theo quyÕt ®Þnh sè 149 / 2001 / BTC ban hµnh ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001. HÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông t¹i chi nh¸nh TK lo¹i 1: 111, 112, 131, 133, 138, 141, 142, 156, 157. TK lo¹i 2: 211, 214. TK lo¹i 3: 311, 331, 333, 334, 336, 344, 338. TK lo¹i 4. 411, 413, 421. TK Lo¹i 5: 511, 512, 515, 531. TK Lo¹i 6: 632, 635, 641. TK Lo¹i 7: 711 TK Lo¹i 8: 811 TK Lo¹i 9: 911 Nh­ vËy, t¹i chi nh¸nh kh«ng sö dông mét TK lo¹i 0 nµo, mÆc dï ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ lµ th­êng xuyªn. Do ®ã TK 007 ph¶i ®­îc sö dông ®Ó theo dâi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô cho viÖc theo dâi ®­îc chÝnh x¸c vµ ph¶n ¸nh ®óng ®¾n. ë ®©y chi nh¸nh l¹i kh«ng sö dông TK nµy Bªn c¹nh nh÷ng TK tæng hîp ë trªn, tuú thuéc vµo tõng phÇn hµnh cô thÓ kÕ to¸n viªn chi tiÕt c¸c TK tæng hîp thµnh nh÷ng TK cÊp hai, cÊp ba…®Ó theo dâi ®­îc chÝnh x¸c. VÝ dô: TK 112 ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n nh­: 1121: TiÒn VN§ göi ng©n hµng 11211: Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm 11212: Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam 11213: Ng©n hµng c«ng th­¬ng §«ng §a 11214: Ng©n hµng ANZ 11215: Ng©n hµng Standand 11216: Ng©n hµng City 1122: Ngo¹i tÖ göi ng©n hµng 11221: Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm 11222: Ng©n hµng City… C¸c TK 131, TK 331 ®­îc më chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng. 4. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. T¹i chi nh¸nh, viÖc ghi chÐp hoµn toµn ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh ( PhÇn mÒm AFSYS ) Nhê viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y nªn c«ng viÖc cña c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÒu thuËn lîi, th«ng tin cung cÊp ®­îc nhanh chãng chÝnh x¸c. C¸c kÕ to¸n viªn c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo c¸c phÇn hµnh cô thÓ, d÷ liÖu sau khi ®­îc nhËp vµo m¸y sÏ ®­îc xö lý vµ tù ®éng cËp nhËt vµo c¸c b¶ng biÓu, sè s¸ch. Cuèi kú ( th­êng lµ 6 th¸ng mét lÇn) kÕ to¸n tiÕn hµnh in ra c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt vµ ®ãng thµnh sæ s¸ch vµ tæ chøc l­u gi÷. C¸c lo¹i sæ chÝnh t¹i chi nh¸nh: sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c TK, Sæ c¸i, Sæ nhËt ký chung. Tr×nh tù ghi chÐp sæ s¸ch theo h×nh thøc NhËt ký chung t¹i doanh nghiÖp Chøng tõ gèc Sæ NhËt ký chung Sæ chi tiÕt C¸c TK Liªn quan B¶ng tæng hîp Chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh §èi chiÕu gi÷a c¸c sæ Ghi hµng ngµy. Ghi ®Þnh kú. 5. ChÕ ®é B¸o c¸o tµi chÝnh. Theo ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn, kÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o mét lÇn , ®Ó ®µng gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cho 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ 6 th¸ng cuèi n¨m, ®Õn cuèi n¨m th× thùc hiÖn c«ng viÖc quyÕt to¸n cho mét n¨m tµi chÝnh. Trong B¸o c¸o tµi chÝnh cña chi nh¸nh bao gåm 3 b¸o c¸o chñ yÕu sau: B¶ng c©n ®èi tµi chÝnh ( MÉu B01 – DNN ) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ( MÉu B02 – DNN ) ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ( MÉu B09 – DNN ) Chi nh¸nh kh«ng lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ Ngoµi 3 B¸o c¸o trªn, cßn kÌm theo mét sè c¸c b¸o c¸o chi tiÕt gi¶i thÝch cho c¸c chØ tiªu quan träng cho c¸c b¸o c¸o trªn, nh­: B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè B¸o c¸o chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng B¸o c¸o chi tiÕt c«ng nî ph¶i tr¶ B¸o c¸o doanh thu néi bé B¸o c¸o thu, chi tµi chÝnh B¸o c¸o thu, chi ho¹t ®éng bÊt th­êng. B¸o c¸o trÝch vµ sö dông quü tiÒn l­¬ng B¸o c¸o chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§… * C¬ së ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. §Ó lËp c¸c B¸o c¸o trªn, kÕ to¸n tr­ëng lÊy sè liÖu tõ c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh cung cÊp. Sè liÖu ®­îc tËp hîp tõ c¸c sæ c¸i, b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c TK cña c¸c th¸ng, c¸c quý trong n¨m V× lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc nªn c¸c B¸o c¸o nµy cong ®­îc göi lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, ®Ó c«ng ty gi¸m s¸t vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý cho phï hîp. KÕ to¸n tr­ëng ph¶i ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®é, ®ång thêi pahØ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh riªng cña cÊp trªn, ®¶m b¶o c¸c sè liÖu trªn c¸c B¸o c¸o lµ hoµn toµn chÝnh x¸c. D­íi ®©y lµ mÉu B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD PhÇn I – L·i, Lç §VT: §ång Néi dung M· sè Quý IV Luü kÕ Tæng doanh sè 01 4.408.866.522 15.021.422.170 C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 928.380 + ChiÕt khÊu 04 + Gi¶m gi¸ 05 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 928.380 +ThuÕ TT§B, thuÕ XNK 07 1. Doanh thu thuÇn 10 4.408.866.522 15.020.493.790 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 4.131.838.012 14.018.074.143 3. Lîi nhuËn gép 20 277.028.510 1.002.419.647 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 301.057.662 1.203.135.091 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 30 -24.029.152 -200.715.444 - Thu nhËp tõ H§TC 31 54.816.327 121.024.210 - ChÝ phÝ H§TC 32 1.675.069.689 4.934.938.465 7. Lîi nhuËn tõ H§TC 40 -1.620.253.362 -4.813.914.255 - C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 41 182.318 - Chi phÝ kh¸c 42 347.282.925 8. Lîi nhuËn kh¸c 50 0 -347.100.607 9. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ. 60 -1.644.282.514 -5.361.730.306 10. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 70 11. lîi tøc sau thuÕ 80 -1.644.282.514 -5.361.730.306 III. KÕ to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu t¹i chi nh¸nh 1. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸. C«ng t¸c l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp kh¶u t¹i chi nh¸nh ®­îc thùc hiÖn theo hai giai ®o¹n: Giai ®o¹n nhËp khÈu hµng ho¸ vµ giai ®o¹n tiªu thô hµng nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng trog n­íc. Qu¸ tr×nh l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn b¾t ®Çu tõ khi hµng vÒ nhËp kh©u cña c«ng ty hoÆc qua b¸n th¼ng vµ tiÒn hµng ®· thanh to¸n. * NhiÖm vô cña kÕ to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu - Ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. ®ay lµ nhiÖm vô ®µu tiªn vµ quan träng bëi v× th«ng qua viÖc ph¶n ¸nh cña kÕ to¸n ng­êi lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o míi cã thÓ n¾m ®­îc toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kiÓm tra ®­îc qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tõ ®ã cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c kinh doanh nh»m hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a. - KiÓm tra ®«ng ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®«n ®èc t×nh h×nh thanh to¸n nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nãi riªng hiÖn nay kh«ng tr¸ng khái t×nh h×nh ®i chiÕm dông vèn vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông vèn cña m×nh. TÊt c¶ c¸c d¬n vÞ ®Òu cã nguån vay ng©n hµng ®Ó kinh doanh t­¬ng ®èi lín. Nõu kh«ng ng¨n chÆn t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn lín sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ héat ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ KiÓm tra t×nh h×nh chi phÝ nhËp khÈu vµ sö dông tiÕt kiÖm c¸c vËt t­ tiÒn vèn. C¸c ®¬n vÞ ph¶i x¸c ®Þnh tÝnh to¸n ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ bao gåm: gi¸ mua, thuÕ, chi phÝ ®Ó bï ®¾p vµ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp b¶o toµn vèn kinh doanh. - Cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu cho viÖc lËp kÕ ho¹ch kú sau - KiÓm tra, x¸c ®Þnh ®­îc ph¹m vi vµ thêi ®iÓm nhËp hµng ®Ó tõ ®ã h¹ch to¸n ®óng ®¾n vµ hîp lý ho¹t ®éng nhËp khÈu. 2. Nh÷ng nÐt chung trong ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh * Ph­¬ng thøc kinh doanh xÊt nhËp khÈu. T¹i chi nh¸nh, tæ chøc nhËp khÈu chñ yÕu d­íi hai ph­¬ng thøc chñ yÕu lµ nhËp khÈu uû th¸c vµ nhËp khÈu trùc tiÕp. Trong ®ã, h×nh thøc nhËp khÈu uû th¸c lµ chñ yÕu. C¸c hîp ®ång nhËp khÈu uû th¸c th­êng xuyªn ®­îc ký kÕt gi÷a chi nh¸nh vµ c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì, bªn c¹nh ®ã trong mét sè tr­êng hîp chi nh¸nh cßn nhËn nhËp khÈu uû th¸c cho mét sè c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu, c¸c ®¬n vÞ nµy th­êng lµ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh than.Bªn c¹nh nh÷ng hîp ®ång uû th¸c, chi nh¸nh cßm tù t×m b¹n hµng trong n­íc sau ®ã tù ®øng ra nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ nµy. Tuy nhiªn ph­¬ng thøc nhËp khÈu nµy rÊt h¹n chÕ, do phô thuéc rÊt lín vµo c«ng ty, do kh«ng chñ ®éng ®­îc nguån vèn kinh doanh. HiÖn nay, chi nh¸nh ®ang cã mét sè kiÕn nghÞ víi c«ng ty nh­ hç trî vèn, cho phÐp më réng ph­¬ng thøc ho¹t ®éng… Mét mÆt võa t¨ng doanh thu cho c«ng ty mÆt kh¸c n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh. * Ph­¬ng thøc thanh to¸n: Còng nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i ViÖt nam hiÖn nay, ph­¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ b»ng th­ tÝn dông – L/C (Thñ tôc thanh to¸n sÏ tr×nh bµy t¹i c¸c b­íc cña qu¸ tr×nh nhËp khÈu ), ngoµi ra cßn sö dông h×nh thøc tr¶ chËm – TTR tuy nhiªn chØ ¸p dông víi c¸c nhµ cung cÊp cã quan hÖ ®· l©u dµi vµ cã uy tÝn víi chi nh¸nh. * Gi¸ c¶ vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ ¸p dông T¹i chi nh¸nh th­êng ¸p dông hai lo¹i gi¸ chñ yÕu trong mç th­¬ng vô nhËp khÈu. §ã lµ gi¸ CIF vµ gi¸ DAF - Gi¸ CIF: Chi nh¸nh ¸p dông gi¸ nµy khi hµng nhËp khÈu tõ c¸c n­íc nh­: Nga, Hµn Quèc, C¸c c«ng ty cña §µi Loan. Hµng ®­îc giao vÒ c¸c c¶ng biÓn nh­: H¶i Phßng, §µ N½ng…, - Gi¸ DAF: Hµng ®­îc vËn chuyÓn vµ giao t¹i c¸c cöa khÈu t¹i biªn giíi gi÷a ViÖt Nam vµ Trung quèc nh­ cöa khÈu §ång §¨ng- L¹ng S¬n, cöa khÈu Hoµnh M«… §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông chñ yÕu lµ ®ång §«la Mü, vµ ®ång Nh©n d©n tÖ 3. C¸c b­íc thùc hiÖn qu¸ tr×nh nhËp khÈu B­íc 1: Ký kÕt hîp ®ång. NÕu lµ nhËp khÈu uû th¸c, gi¸m ®èc chi nh¸nh sÏ ký víi ®¬n vÞ giao uû th¸c Hîp ®ång giao uû th¸c ( Phô lôc 3) NÕu lµ nhËp khÈu trùc tiÕp th× gi¸m ®èc chi nh¸nh ký víi bªn cã nhu cÇu nhËp khÈu Hîp dång kinh tÕ. B­íc 2: Më L/C ( NÕu thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông ) Tr×nh tù më th­ tÝn dông, ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau. * Chi nh¸nh viÕt ®¬n ®Ò nghÞ ng©n hµng më L/C ( T¹i c¸c ng©n hµng mµ chi nh¸nh më tµi kho¶n, th­êng lµ c¸c ng©n hµng ANZ, ng©n hµng CiTy ). Trong ®¬n ghi râ c¸c quy ®Þnh cô thÓ nh­ : Tªn ng©n hµng cña ng­êi ®­îc h­ëng lîi Sè tµi kho¶n. Thêi h¹n më L/C…. * Ng©n hµng sÏ dùa vµo bé hå s¬ mµ chi nh¸nh chuyÓn ®Õn ®Ó xem xÐt, vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh cã chÊp nhËn më L/C hay kh«ng. Bé hå s¬ ng©n hµng yªu cÇu bao gåm: Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng vµ 01 b¶n dÞch Hîp ®ång ngo¹i sao y b¶n chÝnh Hîp ®ång néi( Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu hoÆc Hîp ®ång kinh tÕ sao y b¶n chÝnh ) GiÊy ®Ò nghÞ më th­ tÝn dông( B¶n gèc ) GiÊy uû quyÒn cña Cty vËt t­ vËn t¶i cho phÐp chi nh¸nh giao dÞch, kÝ kÕt vµ më th­ tÝn dông t¹i ng©n hµng ) GiÊy cam kÕt viÖc dÞch thuËt Hîp ®ång ngo¹i lµ chÝnh x¸c * Ng©n hµng ®ång ý më L/C cho chi nh¸nh. Cã hai tr­êng hîp NÕu tiÒn vèn cña chi nh¸nh t¹i ng©n hµng ®ñ ®Ó thanh to¸n c¸c hîp ®ång th× sÏ dïng tiÒn vèn cña m×nh ®Ó giao dÞch. NÕu kh«ng ®ñ, chi nh¸nh sÏ ®Ò nghÞ vay vèn cña ng©n hµng, ng©n hµng chÊp nhËn th× sÏ dïng tiÒn vay ®Ó mua ngo¹i tÖ cña ng©n hµng, sau ®ã chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n ký quü cña chi nh¸nh t¹i ng©n hµng. Trong Hîp ®ång mua ngo¹i tÖ, ng©n hµng th­êng qui ®Þnh: Trong vßng 5 ngµy sau khi ký hîp ®ång chi nh¸nh më L/C kh«ng huû ngang víi sè tiÒn 100% gi¸ trÞ Hîp ®ång ngo¹i. * Khi chi nh¸nh tiÕn hµnh giao nhËn hµng víi bªn xuÊt khÈu, sau ®ã chuyÓn cho ng©n hµng bé hå s¬ gåm: Hîp ®ång ngo¹i Hîp ®ång th­¬ng m¹i PhiÕu ®ãng gãi GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa Tê khai h¶i quan Th«ng b¸o tthuÕ cña h¶i quan Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸ Th× tiÕn hµnh th«ng b¸o cho ng©n hµng bªn ng­êi xuÊt khÈu chÊp nhËn thanh to¸n. Hai ng©n hµng sÏ lµm thñ tôc thanh to¸n víi nhau B­íc 3: Lµm thñ tôc h¶i quan Khi bªn xuÊt khÈu ®­a hµng ®Õn ®Þa ®iÓm giao hµng nh­ ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®· ký kÕt, ®¹i diÖn phßng kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai tªn c¸c mÆt hµng, sè l­îng hµng nhËp khÈu vµo Tê khai h¶i quan. Nh©n viªn H¶i quan tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i vµ tiÕn hµnh tÝnh thuÕ cho hµng nhËp khÈu. Sau ®ã, H¶i quan ra th«ng b¸o thuÕ quy ®Þnh ngµy nép thuÕ. B­íc 4. TiÕn hµnh giao nhËn hµng. Nh©n viªn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng qui c¸ch kü thuËt cña hµng nhËp khÈu ( Th­êng chi nh¸nh thuª cña Cty kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu Nhµ n­íc –Vinacontrol) sau khi kiÓm tra chÊt l­îng cña hµng nhËp khÈu, x¸c nhËn c¸c tiªu chuÈn cña hµng hãa lµ hîp lÖ th× hai bªn tiÕn hµnh giao nhËn hµng ho¸. Nõu x¶y ra thiÕu hôt vÒ sè l­îng th× tiÕn hµnh xem xÐt ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña tõng bªn ®Ó cã kÕt luËn chÝnh thøc. Th«ng th­êng, hµng hãa nhËn tõ bªn xuÊt khÈu sÏ ®­îc chuyÓn giao th¼ng cho ®¬n vÞ mua hµng trong n­íc hoÆc giao cho c«ng ty giao uû th¸c. B­íc 5: Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n cho nhµ cung cÊp lµ do c¸c ng©n hµng thanh to¸n víi nhau, chi nh¸nh chØ thanh to¸n víi ng©n hµng phÝ më L/C. Tr­êng hîp nhËp khÈu uû th¸c, chi nh¸nh sÏ ®­îc h­ëng hoa hång uû th¸c theo phÇn tr¨m ®· ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång uû th¸c, tuy theo tõng hîp ®ång mµ hoa hång cã thÓ tõ 1% ®Õn 2% gi¸ trÞ hîp ®ång nhËp khÈu. Chi nh¸nh lµm thñ tôc thanh to¸n víi bªn giao uû th¸c. Toµn bé gi¸ trÞ thanh to¸n ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh trong Ho¸ ®¬n GTGT. C¸c Ho¸ ®¬n nµy sÏ ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp vµ l­u gi÷. B­íc 6. KhiÕu n¹i ( NÕu cã ) NÕu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång nÕu x¶y ra sai sãt mµ hai bªn kh«ng tù th­¬ng l­îng ®­îc th× tiÕn hµnh khiÕu kiÖn t¹i c¸c c¬ quan ph¸p luËt nh­ ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång. A.1/ KÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu uû th¸c 1.1. C¸c ®iÒu kiÖn nhËp khÈu uû th¸c. Cty vËt t­ vËn t¶i vµ xÕp dì vµ chi nh¸nh sÏ ký víi nhau hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu, dùa vµo ®ã Gi¸m ®èc Cty viÕt giÊy uû quyÒn cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh tiÕn hµnh lµm c¸c thñ tôc nhËp khÈu. Nh­ vËy thñ tôc cña mçi bªn - Bªn giao uû th¸c. * ChuyÓn vèn cho chi nh¸nh ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång th«ng qua c¸c ng©n hµng. * Tæ chøc nhËn hµng khi chi nh¸nh b¸o hµng vÒ * Thanh to¸n cho chi nh¸nh tiÒn ho© hång uû th¸c vµ c¸c kho¶n phÝ kh¸c ph¸t sinh ( NÕu cã ) - Chi nh¸nh. * Ký hîp ®ång ngo¹i víi bªn xuÊt khÈu n­íc ngoµi * TiÕn hµnh thanh to¸n ®µy ®ñ cho bªn xuÊt khÈu b»ng tiÒn vèn mµ Cty ®· cÊp * Cã tr¸ch nhiÖm kª khai theo yªu cÇu cña H¶i quan, tiÕn hµnh nép thuÕ hµng nhËp khÈu cho Cty. * §­îc h­ëng hoa hång do Cty tr¶, vµ h¹ch to¸n vµo doanh thu… Chi nh¸nh sÏ ký víi ®¬n vÞ xuÊt khÈu n­íc ngoµi Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, tiÕn hµnh giao nhËn hµng chuyÓn giao hµng cho c«ng ty. 1.2 Chøng tõ sö dông Sau mçi nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸, phßng kÕ to¸n ph¶i dùa trªn bé chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n. Bé chøng tõ bao gåm Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu GiÊy uû quyÒn nhËp khÈu Hîp ®ång ngo¹i Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i Tê khai h¶i quan Th«ng b¸o thuÕ cña h¶i quan Ho¸ ®¬n GTGT: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña l« hµng nhËp khÈu Ho¸ ®¬n GTGT : Ph¶n ¸nh sè hoa hång ®­îc h­ëng ( MÉu Ho¸ ®¬n GTGT sö dông t¹i chi nh¸nh in theo quy ®Þnh sè 4660 TCT/ AC ngµy 7/12/1998 cña Tæng Cty than ViÖt Nam ) Phô lôc 3 1.3. H¹ch to¸n. - NÕu ®­îc c«ng ty cÊp vèn ®Ó nhËp khÈu Nî TK 1121: TiÒn viÖt göi ng©n hµng Nî TK 1122: TiÒn ngo¹i tÖ göi ng©n hµng Cã TK 131: - Khi tiÕn hµnh më L/C * Ph¶n ¸nh sè tiÒn më L/C. Nî TK 344: Ký quü, ký c­îc dµi h¹n Cã TK 112: Dïng tiÒn göi ng©n hµng ®Ó thanh to¸n Cã TK 311: Vay ng©n hµng ®Ó thanh to¸n Nh­ vËy, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× kÕ to¸n ph¶n ¸nh tiÒn më L/C vµo TK 344 lµ kh«ng ®óng víi quy ®Þnh, mµ ph¶i h¹ch to¸n vµo TK 144 ( Ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n ) * Kho¶n phÝ më L/C ph¶i tr¶ ng©n hµng Nî TK 6413: Cã TK 1121 * ThuÕ GTGT cña kho¶n phÝ trªn Nî TK 1331: Cã TK 1121: - Khi hµng vÒ. * Nép thuÕ hé bªn giao uû th¸c. Nî TK 131: Cã TK 3333: ThuÕ nhËp khÈu Cã TK 33312: thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu - Ng©n hµng göi GiÊy b¸o nî ®· thanh to¸n cho nhµ cung cÊp Nî TK 331: Cã TK 344: - Ph¶n ¸nh sè hoa hång ®­îc h­ëng Nî TK 131: Cã TK 5111: Cã TK 33311: ThuÕ GTGT cña hoa hång uû th¸c TK131 TK 1121 TK 344 TK 331 TK 131 NhËn tiÒn cña bªn ký quü më Thanh to¸n cho Thanh to¸n tiÒn hµng cho Giao uû th¸c L/C nhµ cung cÊp bªn giao uû th¸c TK 3332 Nép thuÕ hé bªn giao uû th¸c TK 3333 Nép thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu TK 5512 Thanh to¸n tiÒn hoa hång uû th¸c víi bªn giao uû th¸c TK 33311 ThuÕ GTGT cña hoa hång uû th¸c ( 10 % ) TK 5113 PhÝ giao nhËn vËn chuyÓn Tk 33311 ThuÕ GTGT cña phÝ trªn S¬ ®å kh¸i qu¸t nghiÖp vô nhËp khÈu uû th¸c 1.4.Tr×nh tù chi chÐp vµo sæ s¸ch - KÕ to¸n phÇn hµnh, dùa vµo c¸c chøng tõ trªn ®Þnh kho¶n, sau ®ã ch­¬ng tr×nh sÏ tù cËp nhËt vµo sæ NhËt ký chung: ( MÉu sæ: Phô lôc 4 ) Sæ chi tiÕt : ( MÉu sæ: phô lôc 5 ) Sæ c¸i : ( MÉu sæ: phô lôc 6 ) §Þnh kú, dùa vµo c¸c th«ng tin trªn c¸c sæ nµy, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh quyÕt to¸n, ch­¬ng tr×nh sÏ lªn b¶ng c©n ®èi, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh… Nh­ v©y, c¸c mÉu sæ s¸ch sö dông t¹i chi nh¸nh ®Òu cã mét sè kh¸c biÖt so víi c¸c mÉu quy ®Þnh s½n cña Bé tµi chÝnh. Tuy nhiªn, vÉn ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, ngoµi ra cßn thªm mét sè th«ng tin Nh­: Sæ chi tiÕt c«ng nî, kÕ to¸n thiÕt kÕ thªm cét tû gi¸ ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi tû gi¸ cña ngµy ph¸t sinh, ®ång thêi dÔ dµng cho viÖc kiÓm tra tr¸nh nhÇm lÉn, ë c¸c cét sè ph¸t sinh nî, sè ph¸t sinh cã, sè d­ ngoµi viÖc theo dâi b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam cßn cã thÓ theo dâi lu«n c¶ ®ång ngo¹i tÖ nÕu nghiÖp vô cã ph¸t sinh ngo¹i tÖ. ( MÉu sæ: Phô lôc 7 ) Sù kh¸c biÖt nµy, lµ do ®Æc thï cña ho¹t ®éng nhËp khÈu,tû gi¸ cña ®ång ngo¹i tÖ lu«n thay ®æi, cét tû gi¸ nµy gióp ng­êi kÕ to¸n tr¸nh nhÇm lÉn vµ dÔ dµng kiÓm tra nÕu cã sai sãt x¶y ra… A.2/ H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu trùc tiÕp. 2.1. Chøng tõ: Kh«ng nh­ nghiÖp vô nhËp khÈu uû th¸c, tøc lµ chi nh¸nh nhËp khÈu c¸c m¹t hµng do c«ng ty chØ ®Þnh, ë ®©y chi nh¸nh ph¶i tù t×m b¹n hµng trong n­íc, sau ®ã tiÕn hµnh nhËp khÈu vµ tæ chøc tù tiªu thô. Ho¸ ®¬n h¹ch to¸n bao gåm: Hîp ®ång ngo¹i Hîp ®ång kinh tÕ Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i Tê khai H¶i quan GiÊy th«ng b¸o thuÕ cña H¶i quan PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho Ho¸ ®¬n GTGT 2.2. H¹ch to¸n Tr×nh tù c¸c b­íc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ nhËp khÈu uû th¸c nh­ng chi nh¸nh ph¶i tù huy ®éng vèn ®Ó kinh doanh, trong tr­êng hîp nµy Cty kh«ng cÊp vèn.nªn - Më L/C: Chi nh¸nh dïng vèn tù cã hoÆc vay ng©n hµng. * ng©n hµng chÊp nhËn më L/C. Nî TK 344: Ký quü, ký c­îc dµi h¹n Cã TK 112: Dïng tiÒn göi ng©n hµng ®Ó thanh to¸n Cã TK 311: Vay ng©n hµng ®Ó thanh to¸n * Chi phÝ tr¶ cho ng©n hµng h¹ch to¸n vµo TK 6413. Nî TK 6413: Cã TK 1121: - Khi hµng vÒ vµ nhËn ®­îc Ho¸ ®¬n GTGT * Gi¸ trÞ l« hµng ph¶i thanh to¸n víi nhµ cung cÊp. Nî TK 156: Cã TK 331: * ThuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu. Nî TK 156: Cã TK 3333: ThuÕ nhËp kh©ñ Cã TK 33312: ThuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu * C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu, tiªu thô hµng nhËp khÈu. Nî TK 6413: Cã TK 111, 112: Nh­ vËy, KÓ c¶ nghiÖp vô nhËp khÈu uû th¸c vµ nhËp khÈu trùc tiÕp kÕ to¸n ®Þnh kho¶n c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu vµ tiªu thô vµo TK 6413, nh­ vËy lµ kh«ng ®óng víi quy ®Þnh hiÖn hµnh. §¸ng lÏ kÕ to¸n ph¶i sö dông TK 1562 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, sau ®ã ®Õn cuèi kú kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n ph©n bæ chi phÝ cho hµng ho¸ tiªu thô. Nguyªn nh©n chi nh¸nh kh«ng sö dông TK 1562 lµ do, gi¸ mua hµng nhËp khÈu chñ yÕu theo gi¸ CIF, DAF – bªn xuÊt chÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc vËn chuyÓn, b¶o qu¶n … cho ®Õn khi hµng ®Õn ®Þa ®iÓm giao nhËn. Khi tiÕp nhËn hµng, nÕu lµ theo hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu th× c«ng ty tiÕn hµnh tiÕp nhËn hµng t¹i n¬i ng­êi xuÊt giao. Còng nh­ vËy, víi Hîp ®ång nhËp khÈu trùc tiÕp, ®a sè sau khi nhËn hµng th× chuyÓn th¼ng cho bªn mua, chi phÝ vËn chuyÓn do ®¬n vÞ b¹n chÞu cã ®«i khi do chi nh¸nh chÞu kÕ to¸n h¹ch trùc tiÕp vµo TK 632. Do ®ã, TK 632 kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, c¸ch h¹ch to¸n nµy kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ( PhÇn l·i lç ). * Khi nhËn ®­îc nhËn ®­îc GiÊy b¸o Nî cña ng©n hµng. Nî TK 331: Cã TK 344: Kh¸i qu¸t tr×nh tù h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau TK 1121 TK 344 TK 331 TK 156 Më L/C b»ng TGNH Thanh to¸n tiÒn hµng Gi¸ trÞ cña l« hµng nhËp khÈu Cho nhµ cung cÊp TK 311 TK 3333 Vay ng©n hµng ThuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ Më L/C TK 33312 ThuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu S¬ ®å kh¸i qu¸t nghiÖp vô nhËp khÈu trùc tiÕp A.3.H¹ch to¸n chªnh lÖch tû gi¸. C¸c hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ th­êng thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, chi nh¸nh ph¶i mua ngo¹i tÖ cña ng©n hµng ®Ó chi tr¶ cho nhµ cung cÊp. Do ®ã, c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ th­êng xuyªn ph¸t sinh, ®Þnh kú ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh chªnh lÖch tû gi¸. Chªnh lÖch tû gi¸ h¹ch to¸n vµo TK 413 Khi mua ngo¹i tÖ cña ng©n hµng h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i ngµy ph¸t sinh ( Tû gi¸ do ng©n hµng c«ng bè ) Khi hµng vÒ ®Õn cöa khÈu, C¬ quan h¶i quan sö dông tû gi¸ thùc tÕ cña ngµy ®ã vµ tÝnh thuÕ cho hµng nhËp nhËp khÈu Tû gi¸ tr¶ nî ®­îc ghi theo tû gi¸ thùc tÕ lóc nhËn nî. Cuèi kú, kÕ to¸n xö lý chªnh lÖch tû gi¸. * NÕu chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng, h¹ch to¸n vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh (TK515 ) Nî TK 413: Cã TK 515: * NÕu chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m, h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh ( TK 635 ) Nî TK 635: Cã TK 413: A.4. H¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng nhËp khÈu. Tæ chøc tiªu thô hµng nhËp khÈu lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh l­u chuyÓn hµng nhËp khÈu. Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh tiªu thô kh«ng nh÷ng thu håi ®­îc vèn ®Ó t¸i s¶n xuÊt mµ cßn lµ c¬ së ®¸nh gÝa hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña chi nh¸nh chñ yÕu theo c¸c hîp ®ång néi ®· kÝ kÕt tr­íc khi nhËp khÈu, do ®ã ph­¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu lµ b¸n bu«n chuyÓn th¼ng kh«ng qua kho c¶ l« hµng nhËp khÈu, tr­êng hîp b¸n bu«n qua kho cã sö dông nh­ng kh«ng th­êng xuyªn, kh«ng tæ chøc b¸n lÎ v× chi nh¸nh kh«ng cã hÖ thèng cöa hµng, hay ®¹i lý 3.1. Chøng tõ Hîp ®ång kinh tÕ. Ho¸ ®¬n ( GTGT ) 3.2. H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng chuyÓn th¼ng. Giao hµng trùc tiÕp cho ng­êi mua t¹i cöa khÈu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156: - §ång thêi, khi nhËn ®­îc Ho¸ ®¬n thanh to¸n cña kh¸ch hµng ( HoÆc giÊy b¸o Cã cña ng©n hµng ), kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 111, 1121: Cã TK 511: ThuÕ GTGT cña sè hµng tiªu thô. Nî TK 1111, 1121: Cã TK 33311: 3.3. Tr×nh tù ghi chÐp sæ s¸ch. Tr×nh tù ghi chÐp còng t­¬ng tù nh­ c¸c tr­êng hîp trªn, kÕ to¸n phÇn hµnh tiÕn hµnh cËp nhËt th«ng tin tõ c¸c chøng tõ vµo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trªn m¸y sau ®ã ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n sÏ tù ®éng cËp nhËt vµo c¸c sæ s¸ch nh­: sæ chi tiÕt tµi kho¶n 156, sæ chi tiÕt TK 632, 5111…§Þnh kú, kÕ to¸n tæng hîp tæng hîp sè liÖu thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng, ch­¬ng tr×nh tÝnh to¸n vµ tËp hîp kÕt qu¶, x¸c ®Þnh l·i, lç. A.5. H¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi Nhµ n­íc. T¹i chi nh¸nh, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 4.1. Chøng tõ. KÕ to¸n thuÕ dùa trªn c¸c chøng tõ sau ®Ó tæ chøc h¹ch to¸n Ho¸ ®¬n ( GTGT ) cña chi nh¸nh Th«ng b¸o thuÕ c¶u H¶i quan Ho¸ ®¬n ( GTGT ) cña bªn cung cÊp hµng ho¸ dÞc vô GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc b»ng chuyÓn kho¶n. 4.2. H¹ch to¸n. Khi mua hµng ho¸, dÞch vô c¨n cø trªn Ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n. Nî TK 1331: Cã TK 1111, 1121: Khi tiªu thô hµng ho¸. Nî TK 1111, 1121: Cã TK 33311: Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n thuÕ ®Çu ra, thuÕ ®Çu vµo vµ tiÕn hµnh lËp tê khai thuÕ GTGT ( phô lôc 8 ) nép cho c¬ quan thuÕ (Côc thuÕ Hµ Néi) Trªn c¬ së Tê khai thuÕ, c¬ quan thuÕ ra th«ng b¸o nép thuÕ, trong ®ã ghi râ: Lo¹i thuÕ, sè thuÕ cßn ph¶i nép kú tr­íc, sè ph¶i nép trong kú, sè ®· nép trong kú, sè cßn ph¶i nép, thêi gian nép thuÕ…Khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nµy, chi nh¸nh cã nghÜa vô ph¶i nép ®ñ thuÕ theo ®óng thêi h¹n vµo Tµi kho¶n quy ®Þnh ghi trªn th«ng b¸o thuÕ. KÕ to¸n thuÕ sÏ viÕt giÊy nép tiÒn vµo Ng©n s¸ch b»ng chuyÓn kho¶n. ( Theo mÉu 03/TNS ban hµnh theo th«ng t­ sè 12/ 1999/ TT- BTC ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 1999 cña Bé tµi chÝnh , Phô lôc 9 ). KÕ to¸n sÏ ®Þnh kho¶n Nî TK 33311: Cã TK 1331: Cuèi n¨m tµi chÝnh, lËp quyÕt to¸n thuÕ GTGT theo mÉu sè: 11/ GTGT ( phô lôc 10 ) göi ®Õn phßng kÕ to¸n Cty 01 b¶n vµ Phßng c«ng nghiÖp côc thuÕ Hµ Néi 01 b¶n. PhÇn III. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n MÆc dï chi nh¸nh thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nh­ng qui m« nhá do phô thuéc vµo Cty, thêi gian ho¹t ®éng ch­a nhiÒu nh­ng b»ng sù cè g¾ng cña c¸n bé nh©n viªn vµ sù chØ ®¹o th­êng xuyªn cña cÊp trªn chi nh¸nh còng ®· ®ãng gãp vµo viÖc t¨ng doanh thu chung cña c¶ Cty. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn lµ c«ng søc cña tÊt c¶ c¸c phßng ban trong ®ã cã sù ®ãng gãp cña phßng kÕ to¸n nãi riªng. Qua t¸m tuÇn thùc tËp t¹i chi nh¸nh vËt t­ Hµ Néi, thêi gian t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n ch­a ®­îc nhiÒu cïng víi sù kÕt hîp nnh÷ng ®· häc trong nhµ tr­êng, em thÊy ®­îc mét sè ­u nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh nh­ sau. Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc. Cïng víi sù chØ ®¹o tõ phÝa c«ng ty vËt t­ vËn t¶i & xÕp dì vµ viÖc cËp nhËt nh÷ng quyÕt ®Þnh míi vÒ sù thay ®æi trong c«ng t¸c kÕ to¸n, mÆc dï quy m« ho¹t ®éng nhá, h¹ch to¸n phô thuéc nh­ng chi nh¸nh còng ®· cã nh÷ng cè g¾ng trong viÖc ¸p dông, thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc míi vµo h¹ch to¸n. HiÖn nay, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn h¹ch to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC. Chi nh¸nh lu«n hoµn thµnh vµ nép c¸c b¸o c¸o cho Cty theo ®Þnh kú vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n chÝnh x¸c cho phßng kÕ to¸n cÊp trªn. ViÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y, ®· t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho c«ng viÖc cña kÕ to¸n viªn, tÊt c¶ nh©n viªn trong phßng ®Òu sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm kÕ to¸n ¸p dông, nªn viÖc theo dâi h¹ch to¸n ®­îc ph¶n ¸nh kÞp thêi, th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, gióp cho ban gi¸m ®èc ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp. C«ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch ®¬n gi¶n, cô thÓ, dÔ theo dâi. HÖ thèng tµi kho¶n, sæ s¸ch sö dông t­¬ng ®èi hoµn chØnh. Tuy mçi trang sæ ®Òu ®­îc in tõ m¸y tÝnh nh÷ng ®­îc kÕ to¸n ®ãng thµnh tõng quyÓn, tæ chøc s¾p xÕp theo tõng phÇn hµnh vµ l­u gi÷ theo quy ®Þnh. ViÖc ph©n chia nhiÖm vô cho mçi kÕ tãan viªn nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra, gióp kÕ to¸n tr­ëng n¾m b¾t ®­îc nhiÖm vô cô thÓ, nhanh chãng c¸c kho¶n môc ph¸t sinh. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cßn mét sè tån t¹i nh­: ViÖc h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô ch­a chÝnh x¸c mÆc dï kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh nh­ng theo em, kÕ to¸n nªn ®iÒu chØnh ®Ó phï h¬n theo quy ®Þnh VÝ dô nh­: theo quy ®Þnh th× t¹i c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua hµng ph¶i h¹ch to¸n vµo TK 1562, sau ®ã cuãi kú thùc hiÖn ph©n bæ cho hµng tiªu thô, nh­ng do ®Æc thï cña nghiÖp vô lu©n chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nªn chi nh¸nh kh«ng sö dông tµi kho¶n nµy mµ tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng, tiªu thô hµng nhËp khÈu ®Òu tËp hîp vµo TK 641. Mét ®Æc thï cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ tµi s¶n ®Ó kinh doanh chñ yÕu tµi s¶n l­u ®éng, nªn c¸c kho¶n tiÒn vay lµ rÊt lín. T¹i chi nh¸nh chñ yÕu lµ tõ c«ng ty vËt t­ vËn t¶i & xÕp dì vµ tõ Tæng Cty than ngoµi ra cßn vay tõ c¸c ng©n hµng, l·i tiÒn vay ph¸t sinh lµ rÊt lín do ®ã ph¶i h¹n chÕ viÖc bÞ c¸c ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông vèn, ph¶i ®¶m b¶o viÖc thu håi vèn sau mçi th­¬ng vô ®Ó thùc hiÖn viÖc quay vßng vèn nhanh, t¨ng ®­îc c¸c hîp ®ång nhËp kh©ñ tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn cho chi nh¸nh. Nh­ vËy, nÕu ®¶m b¶o viÖc thu håi vèn tèt th× ®¶m b¶o cho viÖc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. NÕu kh«ng thu håi ®­îc th× sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. Do vËy, viÖc lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi lµ rÊt cÇn thiÕt. HiÖn t¹i, chi nh¸nh kh«ng thùc hiÖn viÖc trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. Do ®ã, x¶y ra rñi ro rÊt lín ®èi víi nh÷ng kho¶n nî lín tõ phÝa kh¸ch hµng. môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇn I. Tæng quan chung vÒ c¬ së thùc tËp 2 I. Kh¸i qu¸t vÒ c¬ së thùc tËp 2 II. NhiÖm vô, trÊch nhiÖm, quyÒn h¹n cña chi nh¸nh 3 1. NhiÖm vô 3 2. Tr¸ch nhiÖm 4 3. QuyÒn h¹n 4 III. C¸c mÆt hµng kinh doanh, kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp chñ yÕu 5 1. C¸c mÆt hµng kinh doanh 5 2. Kh¸ch hµng chñ yÕu 6 3. C¸c nhµ cung cÊp 6 IV. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý 7 1. C¸c phßng ban 7 2. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban 8 V. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 10 PhÇn II. §Æc ®iÓm qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 12 I. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 12 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 12 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n 14 II. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n 16 1. Nh÷ng nÐt chung 16 2, C¸c lo¹i chøng tõ sö dông 16 3. HÖ thèng tµi kho¶n 18 4. HÖ thèng sæ s¸ch 20 5. ChÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh 21 III. KÕ to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu 24 1. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu 24 2. Nh÷ng nÐt chung 25 3. C¸c b­íc thùc hiÖn qu¸ tr×nh nhËp khÈu 26 A.1. KÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu uû th¸c 29 A.2. KÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu trùc tiÕp 33 A.3. H¹ch to¸n chªnh lÖch tû gi¸ 36 A.4. H¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng nhËp khÈu 37 A.5. H¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi Nhµ n­íc 39 PhÇn III. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh 40 KÕt luËn 43

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Tại chi nhánh Vật tư Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan