Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Công ty Sách thiết bị Bình Định

MỤC LỤC Trang Lời Mở Đầu 1 Phần I: Khái quát chung nguồn vốn chủ sở hữu 2 I. Khái niệm và đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu 2 II. Nội dung nguồn vốn chủ sở hữu 4 Phần II: Tổ chức hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu 5 I. Hạch toán nguồn vốn kinh doanh 5 1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 5 2. Trình tự hạch toán nguồn vốn kinh doanh 6 2.1. Hạch toán góp vốn thành lập doanh nghiệp 6 2.2. Hạch toán tăng nguồn vốn kinh doanh 7 2.3. Hạch toán giảm nguồn vốn kinh doanh 7 II. Hạch toán các quỹ của doanh nghiệp 8 1. Hạch toán quỹ dự phòng tài chính 8 1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 9 1.2. Trình tự hạch toán quỹ dự phòng tài chính 9 2. Hạch toán quỹ đầu tư phát triển 10 2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 10 2.2. Trình tự hạch toán quỹ đầu tư phát triển 11 3. Hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi 12 3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 12 3.2. Trình tự hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi 12 4. Hạch toán quỹ quản lý cấp trên 13 4.1. Tài khoản sử dụng 14 4.2. Trình tự hạch toán quỹ quản lý cấp trên 14 III. Hạch toán các nguồn vốn chủ sở hữu khác 15 1. Hạch toán chênh lệch đánh giá lại tài sản 15 2. Hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 16 2.1. Tài khoản sử dụng 16 2.2. Trình tự hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu 17 3. Hạch toán nguồn kinh phí sự nghiệp 18 Kết Luận 20

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2673 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Công ty Sách thiết bị Bình Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN KHOA KINH TEÁ & QUAÛN TRÒ KINH DOANH -------œ&------- ` BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÅNG HÔÏP Cô sôû thöïc taäp: Coâng ty Saùch thieát bò Bình Ñònh. Giaùo vieân höôùng daãn : Haø Thanh Vieät Sinh vieân thöïc hieän : Soâm Chít Phoâ Thò Saùn Lôùp : QTKD-K26 Quy Nhôn 3/ 2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbia hanh.doc
  • dochanh 3.doc
  • docmuc luc.doc
  • docvan 1.doc
Luận văn liên quan