Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y

ĐẶT VẤN ĐỀTrong suốt 3 kỳ học tập rèn luyện dưới mái Trường Cao đẳng Nông Lâm dưới sự dạy dỗ và chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo cả về kiến thức và đạo đức. Đặc biệt là thầy cô trong khoa chăn nuôi thú Y, dạy dỗ và truyền đạt cho chúng em tiếp tiếp các thế hệ học sinh sinh viên nói chung và khoa chăn nuôi thú y nói riêng, về những kiến thức kinh nghệm thực tế qúy báu về chuyên ngành để kỳ 4 của năm học 2006 - -2007 này. Theo kế hoạch của nhà trường và khoa chăn nuôi thú y tổ chức cho chúng em đi thực tập tốt nghiệp để chuẩn bị hành trang sau này ra trường dùng những kiến thức thức đã học vào thực tế phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng xuất của ngành chăn nuôi - Thú Y Theo xu hướng phát triển của thế giới, theo quy luật phát triển của công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trong năm 2006 Việt Nam ra nhập tổ chức Thương Mại Thế giới WTO thứ 40 của thế giới. Với một nước nằm trong khu vực Châu Á hình dáng chữ S. Có 3/4 diện tích là núi và cao nguyên có nhiều thuận lợi tiềm năng phát triển thay da, đổi thịt từng ngày từng giờ, củng cố phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ . Ngày càng vững mạnh và có quy mô lớn. Trong đó chăn nuôi - Thú y là ngành đang có tiềm lực phát triển mảnh ở nước ta, do có vị trí địa lý thuận lợi, có khí hậu ôn hòa và tài năng trí tuệ của con người đã cho phép và hứa hẹn một mạng lưới Chăn nuôi - Thú y lớn mạnh mang lại giá trị kinh tế cao. Nước ta hiện nay có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất thức ăn phục vụ cho ngành chăn nuôi phát triển rộng rãi như công ty cám con cò, công ty con heo vàng, công ty cám CP, công ty cám cargill . Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong chăn nuôi. Song song với ngành chăn nuôi thì các công ty xí nghiệp sản xuất thức ăn thú y cũng phát triển mạnh như công ty thuốc Trung ương I, công ty thuốc thú y Bio, công ty thuốc thú y Nam Dũng, công ty thuốc thú y Nam Thái, công ty thuốc thú y Napha, công ty Minh Dũng . Cũng nhằm phục vụ ngành chăn nuôi phát triển vì vậy mà số lượng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm hiện nay càng ngày được mở rộng, nâng cao và hoàn thiện. Các trang trại chăn nuôi, các công ty, các xưởng ấp nở gia cầm, các lò mổ . Ngày càng được mở rộng và có quy mô lớn để thúc đẩy ngành Chăn nuôi - Thú y phát triển. Tuy nhiên do trình độ dân trí ở nước ta còn kém nên người dân chưa nắm được các kỹ thuật chăn nuôi và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã mở nhiều lớp để đào tạo những cán bộ có chuyên môn và Nhà nước đã mở nhiều lớp để đào tạo những cán bộ có chuyên môn và kỹ thuật để giúp bà con nắm vững hơn về kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao năng suất trong chăn nuôi. Muốn tạo dựng được những cán bộ, kỹ thuật viên có trình độ và chuyện môn giỏi về chuyên ngành thì việc đào tạo phải theo hướng "học đi đôi với hành" có nghĩa là lý thuyết phải kết hợp với thực hành thì học tập mới đạt được kết quả. Ngoài việc học lý thuyết trên lớp thì việc áp dụng những kiến thức đó vào trong thực tế là rất quan trọng. Do đó nhà trường và các thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi - Thú y đã tổ chức cho những học sinh, sinh viên đi thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích đưa lý thuyết vào trong sản xuất. Sau khi đã học song những kiến thức lý thuyết ở trường mà thầy cô đã trang bị để áp dụng vào sản xuất trong công tác chăn nuôi trâu, bò, lớn, gà, dê . để nuôi sống, điều trị, chẩn đoán bệnh . Nhằm yêu cầu nâng cao tay nghề về chuyên ngành và nâng cao sự hiểu biết trong thời gian thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Đặt vấn đề 1 Phần I Điều tra cơ bản 3 I/ Điều tra tự nhiên 3 1. Địa hình 3 2. Địa lý 4 3. Khí hậu 5 4. Đất đai 5 II. Về điều kiện xã hội 6 1. Dân số 6 2. Kinh tế 7 3. Tình hình an ninh, chính trị, văn hóa 9 III, Về tình hình chăn nuôi 11 1. Chăn nuôi trâu bò 12 1.1. Nguồn thức ăn 13 1.2. Về giống 14 1.3 Chuồng trại và vệ sinh chăm sóc 15 2. Chăn nuôi lợn 16 2.1. Nguồn thức ăn 16 2.2. Giống 18 2.3. Chuồng trại 19 3. Chăn nuôi gia cầm 21 4. Chăn nuôi các loại vật nuôi khác như ngựa, chó, ngỗng, gà tây, thỏ . 22 5.Kết luận 23 IV.Tình hình thú y 24 1.Mạng lưới thú y cơ sở(Xã Hồng Thái-Việt Yên). 24 2. Tình hình dịch bệnh hàng năm và các bệnh xảy ra ở cơ sở. 24 3. Tình hình phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và kết quả tiêm phòng: 26 Phần II Phục vụ sản xuất 29 I. Công tác chăn nuôi 29 1.Về kỹ thuật chăn nuôi: 29 1.1.Chăn nuôi lợn thịt. 30 1.2. Chăn nuôi lợn nái sinh sản 32 2. Về thức ăn : 36 3. Giống. 41 3.1. Chọn giống gia cầm: 41 3.2. Chọn giống cho Bò: 42 3.3 Chọn giống lợn: 43 4. Về thụ tinh nhân tạo: 44 A. Bệnh ở trâu bò. 45 A1, Bệnh tiêu chảy. 45 A2, Bệnh tụ huyết trùng. 46 A3, Bệnh chướng hơi dạ cỏ. 47 A4, Bệnh viêm tử cung ở bò. 48 A.5, Bệnh sán lá gan. 49 A.6, Bệnh sát nhau ở bò. 49 B. Bệnh ở lợn. 50 B.1, Bệnh tiêu chảy: 50 B.2, Bệnh tụ huyết trùng. 51 B.3, Bệnh đóng dấu lợn. 52 B.4, Bệnh lợn cơn ỉa phân trắng. 53 B.5, Bệnh sưng mặt, phù đầu lợn con. 54 B.6, Bệnh giun đũa lợn. 55 B.7, Bệnh viêm phế quản phổi. 55 B.8, Bệnh viêm tử cung ở lợn nái. 56 C. Bệnh ở chó. 57 C.1, Bệnh ghẻ. 57 C.2, Bệnh giun đũa. 58 III/ Kết luận và đề nghị. 63 1- Kết luận: 63 2- Đề nghị: 63

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 20148 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lîn thÞt. Em phæ biÕn cho gia ®×nh chÞ Th©n ThÞ ¸nh th«n §øc LiÔn, b¸c NguyÔn V¨n T©m th«n Hïng L·m, anh Th©n Ngäc Quang th«n Nghi ThuyÕt vÒ kü thuËt ch¨n nu«i lîn thÞt theo h×nh thøc c«ng nghiÖp vµ b¸n c«ng nghiÖp: nãi toµn diÖn th× ch¨n nu«i theo m« h×nh c«ng nghiÖp vµ b¸n c«ng nghiÖp cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, quay vßng vèn nhanh h¬n nu«i thñ c«ng, ch¨n nu«i theo h×nh thøc c«ng nghiÖp th× nªn cho ¨n toµn bé theo c¸m ¨n th¼ng, ë tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn th× nªn cho ¨n lo¹i c¸m g× lµ tèt nhÊt, mçi giai ®o¹n kh¸c nhau th× nhu cÇu vÒ dinh d­ìng kh¸c nhau nªn ®ßi hái cung cÊp ®Çy ®ñ thøc ¨n, n­íc uèng…v× trong ch¨n nu«i gi¸ trÞ thøc ¨n lµ rÊt quan träng, VÝ dô nhu cÇu vÒ ®¹m (pr«tªin)chÊt bét ®­êng(gluc«), vitamin, kho¸ng vµ n­íc cho lîn ë tõng giai ®o¹n vai trß cña thøc ¨n kh«ng thÓ thiÕu trong ch¨n nu«i nh­ng ph¶i cung cÊp sao cho hîp lý mang l¹i l·i suÊt cao mµ kh«ng l·ng phÝ thøc ¨n. Nªn bµ con ph¶i tÝnh khÈu phÇn thøc ¨n võa ®Çy ®ñ vµ c©n ®èi. Dùa vµo b¶ng sau: Giai ®o¹n-Khèi l­îng Bét ®­êng (%) Protein (%) Vitamin kho¸ng (%) N­íc (lÝt/ngµy) Lîn sau cai s÷a:12-30kg 58 - 62 17 - 19 2 - 3 2- 4 Lîn choai: 30- 70kg 52- 58 15 - 17 2- 3 5- 7 Lîn vç bÐo:70 – 100kg 60- 70 11- 13 1.5 – 2 8 - 10 Ch¨n nu«i theo h×nh thøc c«ng nghiÖp th× dïng m¸ng ¨n, m¸ng uèng tù ®éng…cßn ch¨n nu«i theo h×nh thøc b¸n c«ng nghiÖp th× ta cã thÓ sö dông thøc ¨n cña nghµnh trång trät nh­: c¸m g¹o, bét ng«, bét tÊm, thãc nghiÒn, khoai, s¾n… kÕt hîp víi cho ¨n thªm thøc ¨n ®Ëm ®Æc nh­ thøc ¨n bæ sung nh»m ®¶m b¶o cho sù sinh tr­ëng vµ ph¸t trتn cña lîn theo tiªu chuÈn sau: Giai ®o¹n-Khèi l­îng(kg) Thøc ¨n ®Ëm ®Æc(%) Bét ng« bét tÊm(%) C¸m g¹o (%) Bét s¾n khoai (%) Lîn cai s÷a:12-30kg 26-28 58-62 10-15 _ Lîn choai:30-70kg 23-25 50-55 18-20 8-10 Lîn vç bÐo:70-100kg 15-20 40-50 20-25 15-20 Ngoµi ra em cßn h­íng dÉn cho gia ®×nh nhµ anh, chÞ c¸ch chÕ biÕn thøc ¨n cho lîn nh­ ñ men vi sinh, ñ chua thøc ¨n, c¸ch phèi trén thøc ¨n vµ tÝnh to¸n khÈu phÇn thøc ¨n sao cho phï hîp víi nhu cÇu ¨n cña lîn thÞt. Vµ em cßn phæ biÕn cho gia ®×nh anh, chÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ ch¨n nu«i mµ em ®· ®­îc häc ë tr­êng nh­ kü thuËt chän lîn con, kü thuËt ch¨m sãc nu«i d­ìng vÖ sinh chuång tr¹i ®óng tr×nh tù, quy tr×nh vÖ sinh thó y, ®Ó cho lîn hay ¨n chãng lín ®¹t tû lÖ cao trong ch¨n nu«i sau ®ã anh chÞ ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã chØ 1 tuÇn sau thÊy ®µn lîn nhµ anh chÞ ®· thay ®æi nhiÒu vÒ mµu s¾c l«ng da thÓ träng, lîn khoÎ m¹nh, søc chèng ®ì bÖnh tËt cao. Vµ gia ®×nh ®· ¸p dông theo h×nh thøc b¸n c«ng nghiÖp v× nã phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh vµ nã mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong ch¨n nu«i lîn thÞt, cßn gia ®×nh b¸c T©m ¸p dông ch¨n nu«i theo h×nh thøc c«ng nghiÖp, sö dông 100% c¸m ¨n th¼ng kÕt hîp theo quy tr×nh ch¨n nu«i-thó y vÒ c«ng t¸c phßng vµ trÞ bÖnh vµ c«ng t¸c vÖ sinh thó y trong ch¨n nu«i. Vµ còng mang l¹i hiÖu qu¶. Phæ biÕn cho c¸c hé gia ®×nh, dï cã ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc nµo, ®Æc biÖt lµ thøc ¨n th¼ng. Th× vÉn ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu dinh d­ìng nh­: nhu cÇu Vitamin tõ cñ qu¶, rau xanh ®Æc biÖt lµ lîn n¸i sinh s¶n vµ lîn ®ùc gièng lîn n¸i thݪu Vitamin A,E,D… th× x­¬ng yÕu dÔ bÞ b¹i liÖt tr­íc vµ sau khi ®Î, bÞ ®Î kh㠮ΠÝt con hoÆc v« sinh cung cÊp ®Çy ®ñ kho¸ng ®Ó x­¬ng ch¾c khoÎ, con non chãng lín kh«ng bÞ ®Î non b»ng c¸ch cung cÊp bét vá sß, mai mùc, èc hoÆc Premix kho¸ng… th× lîn míi sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn tèt ®ång thêi ®èi víi lîn thÞt ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ c©n ®èi Pr«tein, Lipit, Gluc«… 1.2. Ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n Em h­íng dÉn mét sè hé gia ®×nh: chó TrÇn V¨n §¹t th«n §øc LiÔn, c« NguyÔn ThÞ Hoa th«n §øc Lܪn.. vÒ kü thuËt ch¨m sãc nu«i d­ìng lîn n¸i thêi kú cã chöa vµ thêi kú nu«i con ®Ó lµm sao ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn sinh tr­­ëng lîn mÑ vµ lîn con. *Thêi kú cã chöa : Lîn cã chöa ph¶i ®¶m b¶o hai yªu cÇu,®ã lµ nhu cÇu duy tr× nu«i c¬ thÓ mÑ ,vµ nhu cÇu s¶n xuÊt ®Ó nu«i con ,v× vËy nhu cÇu dinh d­ìng cña lîn n¸i cã chöa lµ rÊt quoan träng .ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ dinh d­ìn cho khÈu cho khÈu phÇn ¨n vÒ vitamin A,D,E,kho¸ng …tr¸nh cho lîn v¹n ngµy chöa ®©u®éng m¹nh dÔ g©y ¶nh h­ëng ®Õn bµo thai ®Æc biÖt lµ gia ®o¹n chöa kú ®Çu (84ngµy chöa ®Çu) dohai nóm nhaucon ch­a b¸m ch¾c vµo nhau mÑ ¬ tö cung nªn dÔ g©y xÈy thai, giai ®o¹n chöa kú hai,(30 ngµy chöa cuèi )th× nªn cho lîn vËn ®éng nhÑ nhµng ®Ó dÏ ®Î,vÖ sinh truång tr¹i s¹ch sÏ, tr¸nh kh«ng t¾m n­íc qu¸ l¹nh, kh«ng ®­îc thay ®æi t¾m nãng ,l¹nh ®ét ngét dÔ lµm cho lîn sëy thai …Em h­íng dÉngia ®×nh nhËn biÕt nh÷ng biÓu hiÖn cña lîn nais s¾p ®Î vµ kü t5huËt ®¬ ®Î cho lîn . BiÓu hiÖn ccña lîn n¸i s¾p ®Î ,kÐm ¨n, tha gi¸c, c¾n æ, ®uóng lªn n»m suèng kh«ng yªn, d¹i tiÓu tiÖn lÆt vÆt, ®i l¹i nÆng nÒ, c¬ quoan sinh dôc s­ng lªn mÇu ®á, lan to¶ réng ®Òu, gÇn ®Õn ngµy ®Î th× cã hiÖn t­îng sôp m«ng, sôt l­ng, bông phÖ, bÇu vó c¨ng dÇn do s÷a dån vÒ, tr­íc lóc gÇn ®Î th× thÊy hiÖn t­îng thai ®¹p, cã dÞch nhÇy chÈy ra th­êng lµ n­íc èi. Lóc nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o yªn tÜnh cho lîn chuÈn bÞ ®Î, tr¸h ån µo, nh÷ng t¸c ®éng lµm cho lîn sî h·i. Kü thuËt ®ì dÎ cho lîn ChuÈn bÞ dông cô :kh¨n l¨u , kÐo, thóng, k×m b¸m nanh, r¬m r¹, cá c¾t ng¾n, chØ kh©u thuèc trî søc, trî lùc … Ng­êi dì ®Î :Kh«ng ®­îc ®Ó mãng tay, vÖ sinh vµ ®eo gang tay ®Ó chuÈn bÞ ®ì ®Î cho lîn §ì ®Î :Lîn th­êng n»m ghiªng ®Ó ®Î, ®Î con nä c¸ch con kia 1-2 phót, Khi lîn võa ®Î ra th× dïng ngßn tay vuèt nhÑ c¸c chÊt dinh d­ìng ë day dèn vµo bông dåi lÊy chØ buéc l¹i c¸ch rèn 3-5cm råi dïng kÐo c¾t d©y rèn, sau dã nhèt lîn con vµo trong thóng ®· cã ®Öm lãt, ch¬ ®Õn khi lîn ®Î xong th× ®­a ®µn con vµo bó s­ì ®Çu, vµ cè ®Þnh ®Çu vó (con bÐ nhá yÕu th× cho bó vó phÝa tr­¬ ngùc con to khoÎ cho bó vó phÝa sau )cè ®Þnh ®Çu vó trong3-4ngµy lµ quen. Khi lîn ®Î song th× nªn theo dâi ®Ó lÊy nhau tr¸nh kh«ng nªn ®Î lî mÑ ¨n sèng sÏ g©y ®i Øa hoÆc mÊt s÷a. nÕu lîn ®Î sau 6giê mµ nhau thai khong ra th× lµ s¸t nhau, ph¶i dïng m«kÞ biÖn ph¸p ®Ó bãc nhau hoÆc b¶o l­u. * Thêi kú nu«i con : Trong giai ®o¹n nµy phaØi cung c¸p ®Çy ®ñ chÊt dinh d­ìng ®Ó ®¶m b¶o cho lî n¸i tiÕt s÷a nu«i con . *Thêi kú tiÕt s÷a ®Çu : Sau khi ®Î 1-2 ngµy th× t¨ng dÇn l­îng thøc ¨n cho lîn n¸i, kh«ng nªn cho ¨n qu¸ no, nh÷ng ngµy ®Çu th­êng cho ¨n ch¸o g¹o nÕp cho Ýt muèi hoÆc ®­êng®Î c©n bÇng ®iÖn gi¶, t¨ng tiÕt s÷a, cho ¨n ng»y 3-4 b÷a, thøc ¨n ph¶i ®­îc nÊu chÝn, tr¸nh kh«ngcho ¨n c¸c thøc ¨n nguéi l¹nh, kh« dÇu, thøc ¨n cã ®éc tè nh­ (mÇm khoai t©, ®Ëu t­¬ng, ®u ®ñ …) sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn sè l­îng vµ chÊt l­îng s÷a. trong thêi kú tiÕt s÷a ®Çu ph¶i ch¨m sãc nu«i d­ìng vÖ sinh truång tr¹i, vËn ®éng t¾m tr¶i, ®¶m b¶o cho c¶ mÑ vµ con ph¸t triÓn b×nh th­êng.Nªu sè l­îng ®µn con Ýt th× thùc hiÖn kü thuËt ghÐp æ cho lîn c¸i trongthêi kú bó s÷a ®Çu theo c¸c c¸ch sau: B¾t ®µn con t¸ch riªng, sau dïng dÇu, cao, r­îu b«i c¶ 2 ®µn sau ®ã cho vµo bó, hoÆc b«i dÇu cao vµo mòi lîn mÑ ®Ó cho lîn mÑ kh«ng ph¸t hiÓn ra mïi l¹. B¾t ®µn con cña mÑ ®­îc ghÐp nhèt chung víi nh÷ng cÇn ghÐp kho¶ng 30 phut ®Õn 1h th× th¶ vµo cho bó. Cø ®Ó con cña mÑ ®ang bó b×nh th­êng th× th¶ ®µn con cÇn ghÐp vµo bó, lµm nh­ vËy mét vµi lÇn th× ®µn lîn con quen. C¸ch nµy th­êng ghÐp con mÑ hiÒn lµnh. Sau khi ghÐp æ ph¶i theo râi tõ 3 – 6 h nÕu ®µn con sinh ho¹t cïng nhau th× thµnh c«ng. Khi ghÐp æ mµ lîn mÑ c¾n con th× tiªm cho mÑ mét mòi thuèc an thÇn ®Ó lîn mÑ mÊt kh¶ n¨ng nhËn biÕt mïi khi ghÐp æ ph¶i ghÐp víi mÑ hiÒn lµnh nu«i con khoÎ, s¶n l­îng s÷a tèt vµ cã thÓ dïng s÷a nh©n t¹o trong ghÐp æ Thêi kú tiÕt s÷a th­êng: Tõ ngµy thø 7 hoÆc 10 ®Õn khi cai s÷a gia ®o¹n nµy ngoµi ch¨m sãcnu«i d­ìng nªn bæ sung c¸c lo¹i thøc ¨n cã liªn quan ®Õn sane l­îng s÷a. v× vËyem khuyªn bµ con nªn dïng c¸c biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕt s÷a cña l¬n n¸i nh­ dïng thøc giµu ®¹m nh­ (§Ëu t­¬ng) dïng thuèc kÝch thÝch tuÇn hoµn m¸u, kÝch thÝch thÇn kinh trung ­¬ng (cafein, long n·o) thuèc kÝch thÝch trao ®æi chÊt ( vitamin B, C…) dïng c¸c lo¹i hãc m«n oxytocxin dung thøc ¨n giµu carotin, (nh­ vitamin A,E) trong rau qu¶ (rau ngät, cµ chua, mÇm lóa, cµ rèt) t¹o ra m«i tr­êng ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh ®Çy ®ñ, phï hîp… §Ó kÝch thÝch kh¶ n¨ng tiÕt s÷a ë lîn n¸i (cho bó ®óng giê, xoa bãp bÇu vó…), em cßn h­íng dÉn kü thuËt cai gåm: cai s÷a ®ång lo¹t vµ cai s÷a tõng ®ît ®Ó ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu vÒ sè l­îng ®µn con, kü thuËt ch¨m sãc nu«i d­ìng ®µn con theo mÑ…(kü thô©t tËp cho ¨n, kü thuËt cho ¨n, kü thuËt trªn s©n ch¬i…) sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ch¨n nu«i l¬n n¸i sinh s¶n. B. Kü thuËt ch¨n nu«i gia cÇm. Em h­ín dÉn mét sè hé gia ®×nh: B¸c NguyÔn V¨n ChÝn, B¸c NguyÔn V¨n TuÊn th«n Hïng L·m… Kü thuËt ch¨n nu«i gµ thÞt, gµ ®Î trøng, kü thuËt ómgµcon, nh­ chÕ ®é ch¨m sãc nu«i d­ìng, nhu cÇu dinh d­ìng cho tõng gia ®o¹n ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ n­íc, nhu cÇu vÒ c«ng t¸c phßng bÖnh…§Ó lµm sao cho gµ ®Î trøng nhiÒu, chÊt l­îng trøng cao vµ gµ thÞt th× t¨ng träng nhanh vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng thÞt th¬m theo ý muèn. Ngoµi h­íng dÉn nu«i gµ em cßn h­íng dÉn gia ®×nh chó NguyÔn V¨n §¹t th«n §øc LiÔn, Anh Th©n Quang Minh th«n §øc LiÔn, nu«i VÞt vµ nu«i Ngan n¬ kü thuËt gét VÞt, kü thuËt óm Ngan con. B.1. Kü thuËt gét VÞt. Tõ 1 ®Õn 3 ngµy ®Çu lóc míi në cho VÞt nhÞn ¨n sau 24 giêi. Sau ®ã cho ¨n c¬m vµ uèng n­íc ®Çy ®ñ, cho ¨n 4 ®Õn 5 lÇn/ngµy. Tõ 4 ®Õn 17 ngµy tuæi: cho VÞt tËp ¨n c¸c thøc ¨n ®¹m (C¸m, bét Ng«, C¸, T«m TÐp nhá) vµ tËp cho ¨n c¸c lo¹i rau xanh…Cho ¨n 3 ®Õn lÇn/ngµy. Tõ 17 ngµy trë ®i: Cho VÞt ¨n thãc, lóc ®Çu th× cho ¨n thãc luéc, sau kho¶ng 20 ngµy th× chuyÓn sang cho VÞt ¨n thãc sèng ®Ó VÞt quen dÇn víi thøc ¨n tr­íc khi ra ®ång ch©n th¶. Sau 3 ngµy ®Çu nÕu thêi tiÕt n¾ng Êm cã thÓ th¶ VÞt ra ngoµi lóc ®Çu lµ 1 ®Õn 2 lÇn/ngµy trong kho¶ng 30 – 60 phót, sau ®ã t¨ng dÇn. B.2. Kü thuËt óm Ngan con, gµ con: Ngan con trong vßng hai tuÇn ®Çu cÇn ®­îc s­ëi Êm, nhÊt lµ khi trêi m­a hoÆc ban ®ªm cã thÓ óm Ngan con b»ng ®Ìn ®iÖn, ®Ìn b·o, lß than…Giai ®äan nu«i óm rÊt quan träng v× kÕt qu¶ ch¨n nu«i ®Òu phô thuéc vµo giao ®o¹n óm. NÕu trong nh÷ng tuÇn ®Çu kh«ng ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu kiÖn óm th× sau nµy ®µn Ngan sÏ kh«ng ®Òu vµ dÔ nh¹y c¶m víi bÖn tËt trong kü thuËt óm Ngan con, gµ con, ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt ®é, tr¸nh m­a l¹nh, vÖ sinh n¬i óm…C¸c hé gia ®×nh tiÕn hµnh ¸p dông ®· cã hiÖu qu¶ rÊt kh¶ thi mang l¹i ®µn con m¹nh khoÎ. C. Ch¨n nu«i tr©u, bß. Trªn ®Þa bµn x· cãgia ®×nh chó NguyÔn V¨n Sao th«n nh­ ThiÕt ch¨n nu«i bß theo h×nh thøc kinh doanh, bu«n b¸n. Chó mua nh÷ng lo¹i bß gÇy, lo¹i th¶i vÒ ®Ó nu«i vç bÐo mét thêi gian gÆp kh¸ch th× b¸n. Vµ em ®· h­íng dÉn chó kü thuËt vç bÐo tr©u bß lo¹i th¶i, bß gÇy, thêi gian vç bÐo trong vßng 3 th¸ng, kÕt qu¶ lµ chØ sau khi 1 th¸ng ¸p dông kü thuËt vç bÐo th× thÊy bß thay ®æi râ rÖt vÒ ngo¹i h×nh, mµu m¾c, l«ng da…§ång thêi em cßn h­íng dÉn mét sè gia ®×nh kü thuËt, ®ì ®Î cho tr©u bß nh­ gi ®×nh nhµ b¸c Phó th«n Hïng L·m, B¸c S¬n th«n Nh­ thiÕt… D. Kü thuËt ®ì ®Î cho tr©u bß. ChÈn bÞ gia sóc: T¾m ch¶i vÖ sinh cho con vËt, ®­a convËtvµo chuång tr¹i hµng ngµy ®Ó ®ì ®Î, kiÓm tra thai cã thuËn hay kh«ng. ChuÈn bÞ dông cô: Kðo, kÑp, Panh, chØ kh©u, thu«c s¸t trïng, thuèc trî lùa, thuèc kÝch ®Î… Chó ý: nÕu kiªm tra thÊy thai ng­îc, thai kh«ng thuËn th× ph¶i gäi ng­êi cã chuyªn m«n ®Ó xö lý ®ì ®Î cho tr©u bß nh­ mæ lÊy thai. Xoay thai, cã tr­êng hîp ph¶i bá con lÊy mÑ… §ì ®Î: §èi víi tr©u bß thai thuËn kh«ng cÇn ph¶i can thiÖp ®Ó tr©u bß ®Î b×nh th­êng theo ph¶n x· tù nhiªn hoÆc khi thai ra c÷a xoang chËu th× ®­a tay vµo ®­êng sinh dôccña con vËt n¾m lÊy hai ch©n tr­íc c¶u thai vµ kÐo tõ tõ theo nhÞp rÆn ®Î cña con mÑ. Khi thai ra ngoµi th× dïng kh¨n kh«, mªm lau nhít ë miÖn mòi cña convËt ®Ó cho dÔ thë sau ®ã tiÕn hµnh c¾t rèn. Tr­íc khi c¾t rèndïng tay vuèt nhÑ m¸u vµo trong xoang bông, råi dïng chØ th¾t d©y rèn l¹i t¹i vÞ trÝ c¸ch da bông 1 – 2 cm, sau ®ã c¾t d©y rèn c¸ch xa da bông 10 cm, dïng cån I 5% s¸t trïng mÆt c¾t d©y rèn vµ bãc sôn mãng cho con vËt ®Ó chãng biÕt ®i dïng kh¨n kh« lau nhít trªn c¬thÓ con vËt hoÆc cho mÑ liÕm. TËp cho con ®i 15 ®Õn20 phót sau ®ã cho vµo bó s÷ ®Çu.kÕt qu¶ lµ em ®· trùc ®ì ®Î cho con bß b¸c Th©n Quang S¸ng th«n §øc LiÔn ®· ®Î ®­îc mét con bª ®ùc khoÎ m¹nh. Bß nhµ b¸c Phóc th«n Hïng L·m ®Î d­éccn bª c¸i. Nh­ vËy b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc hëc tr­êngem ®· h­íng dÉn cho bµ con n«ng ®an vÒ kü thu©t ch¨n nu«i ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ s¶n xuÊt mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong ch¨n nu«i. §ång thêi sau nh÷ng buæi tiÕp xóc víi ng­êi d©n nh­ vËy em còng häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong ch¨n nu«i: 2. VÒ thøc ¨n : Tr©u , bß lµ loµi nhay l¹i th¾c ¨n chñ yÕu lµ thøc ¨n th« xanh nh­ cá ,r¬m d¹… v× thÕ cïng víi viÖc h­íng dn kü thuËt ch¨n nu«i, Em con h­íng dÉn bµ con tr«ng c©y thøc ¨n, c¸ch chÕ biÕn c¸ch sö dông, b¶o qu¶n thøc ¨n vµ c¸ch tÝnh khÈu phÇn thøc ¨n c¸ch phèi trén thøc ¨n cho gia sóc, gia cÇm sao cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn . Nguån thøc ¨n cho gia sóc, gia cÇm ,trªn ®Þ bµn x· chñ yÕu lµ tËn dông nguèn thøc ¨n nh­ lóa, ng«, khoai, s¾n,rau cá…v× vËy vÊn ®Ò trång c©y thøc ¨n c¸ch chÕ biÕn, b¶o qu¶n vµ sö dông lµ rÊt quan träng. Em h­íng dÉn bµ con th«n Nh­ ThiÕt vÒ kü thuËt trång mét sè lo¹i c©y thøc ¨n nh­ cá voi, cá gilª… DÓ lÊy thøc ¨n cho tr©u, bß. Kü thuËt trång cá voi: Cá voi lµ c©y cho n¨ng xuÊt cao, ­a nhiÖt ®é cao. NhiÖt ®ä thÝch hîp tõ18-30oC, chÞu ®­îc chÊt chua hay kiÒm, kh«ng chÞu mÆn, sèng ë ®Êt cã ®é PH tõ 6-7, ­a Èm …cá voi cã thÓ trång b»ng h¹t hoÆc b»ng hom. Nõu trång b¨ng h¹t th× ng©m h¹t vµo n­íc Êm tõ 10-12giê, cßn nÕu trång b¨ng hom th× chän nh÷ng c©y to mËp, kh«ng s©u bÖnh, cá ®­îc 5- 6 th¸ng tuæi chÆt hom dµi tõ15- 20 cm tèt nhÊt lµ 3 ®èt, l­îng hom tõ 3- 5 tÊn /1ha trång trªn ®Êt cay bõa lµm t¬i nhá tr«ng theo r·nh, r·ng c¸ch r·nh 70-80cm hom ®Æt liªn tôc nhau cã ®é nghiªng tõ 10-15o th­êng trång vµo ®Çu mïa m­a tõ thµng 2-4, bãn b»ng ph©n h÷u c¬, v«i bét, dïng ®¹m ®Ó bãn thóc… Sö dông: nÕu ch¨n th¶ th× khi cá cao 40-50cm míi ch¨n th¶ ®­îc, th­êng dïng cá lµm thøc ¨n ñ, c¾t cho tr©u, bß. Khi cá cao tõ1-1.2m. sau khi trång tõ 70-80ngµy. th× thu ho¹ch lµm gièng ®­îc. Thøc ¨n chñ yÕu cho lîn lµ thøc ¨n tõ ngµnh trång trät nh­ rau lang, rau muèng th× em khuyªn bµ con cho lîn ¨n khi rau s¹ch sÏ, kh«ng bÞ thèi óa, nªn b¨m nhá nÊu chÝn cho¨n ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng ®i Øa, ph©n láng. Rau lang non vµ rau muèng th¸i nhá trén víi c¸m cho gµ ¨n còng rÊt tèt trong ch¨n nu«i gia cÇm. Tr­íc t×nh h×nh nguån thøc ¨n råi rµo, tr©u , bß, lîn ¨n kh«ng hÕt, cã nhiÒu hé gia ®×nh ®Ó rau thèi nªn rÊt l·ng phÝ. Em ®· h­íng dÉn cho bµ con th«n §øc LiÔn c¸ch chÕ biÕn thøc ¨n vµ b¶o qu¶n thøc ¨n ®èi víi lîn: rau lµng,cá langb¨n th¸i nhá cho ra ph¬i n¾ng thËt kh« gßi. Sau ®o cho tói ni l«ng bäc l¹i chèng Èm mèc. ®Õ b÷a cho ra ng©m n­íc råi cho ra ®un qÊy víi c¸m. Em h­íng dÉn bµ con c¸ch chÕ biÕn vµ sö dông thøc ¨n cho gia sóc theo ph­¬ng ph¸p “ñ xanh”. Nh÷ng thøc ¨n ®­îc ®em ñ xanh nh­ r¬m d¹,rau lang, rau muèng, th©n c©y hä ®Ëu, c©y ng«, ®Ó cho tr©u, bß, lîn ¨n. Kü thËt ñ xanh: thøc ¨n sau khi thu ho¹ch vÒ r÷a s¹ch, c¾t ng¾n 2-3 cm sau ®ã xÕp lÇn l­ît v« hÇm, hè ñ. §­îc ®µo ë n¬i cao r¸o vµ ®ao s©u kho¶ng 1,5 - 2 cm sau khi cho thøc ¨n vµo lÊp ®¸t dµy kho¶ng 50 cm ®Î mét thêi gian lÊy ra cho ¨n nh­ng tr­íc khi cho ¨n thøc ¨n ph¶i kiÓm tra thøc ¨n ñ cã ®¹t tieu chuÈn hay kh«ng. NÕu thøc ¨n kh«ng ®¹t tiªu chuÈn th× thøc ¨n kh«ng nªn cho ¨n. NÕu thøc ¨n ®¹t tiªu chuÈn th¬m, ngon, vang th× tra cã thÓ södông cho ¨n. Chó ý khi cho ¨n th× nh÷ng gia søc ch­a kú 2 gÇn ®Î vµ sau khi ®Î th× kh«ng nªn cho ¨n vµ nh÷ng gia sóc ®ùc gièng trong thêi kú lµm viÖc còng kh«ng nªn cho ¨n nh­ng lo¹i thøc ¨n ñ xanh, nh­ng lo¹i thøc ¨n ñ xanh cho ¨n võa ph¶i v»n cïng víi cá rãm kh« ®Ó tr¸nh ®Çy h¬i. Sau khi nghe em h­íng dÉn c¸ch lµm th× chó Chung th«n nhu ThiÕt ®· b¾t tay vµo lµm thö nghiÖp trªn d©y khoai lang kÕt qu¶ lµ thøc ¨n th¬m ngon,mµu vµng chanh, thøc ¨n sau khi ñ thÊy con vËt ¨n ngon h¬n. Trong ®ã em ®· h­íngdÉn cho gia ®×nh b¸c T­, c« Hoµi th«n §øc liÔn vÒ nhu cÇu ®¹m. nhu cÇi n¨n l­îng, nhu cÇu kho¸n… Trong thêi kú cã ch÷a vµ thµnh phÇn thøc ¨n cho lîn n¸i cã chöa. Giai ®o¹n ch÷a kú 1 (84 ngµy ®Çu) thøc¨n tinh chiÕm 75 – 85% cßn l¹i lµ thøc ¨n xanh vµ thøc ¨n cñ qu¶, thøc ¨n bæ sung Giai ®o¹n ch÷a kú hai (30 ngµy chöa cuèi) thøc ¨n tinh chiÕm 90 – 95% congl¹i lµ thøc ¨n xanh, thøc ¨n cñ qu¶ vµ thøc ¨n bæ sung. §ång thêi em cong h­íng d©n gia ®×nh c¸ch cho ¨n nh­ thÕ nµo cho võa hîp lý mµ l¹i ¨n ®­îc nhiÒu, thøc ¨n kh«ng bÞ thõa. §èi víi l¬n n¸i cã chöa nªncho ¨n nhiÒu bùa trong ngµy. Lîn nai sau khi ®Î nªn cho ¨n 3 – 4 b÷a trong ngµy. NÕu thay ®æi thøc ¨n th× ph¶i thay ®æi tõ tõ. Kh«ng ªn thay ®æi mét c¸ch ®ét ngét dÔ g©y ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bµo thai vÈn l­îng s÷a. §èi víi lînn¸i cã chöa kh«ng nªn cho ¨n nh÷ng lo¹i thøc ¨n cã ®éc tè nh­ mÇm khoai t©y, cñ s¾n, ng« mèc, thøc ¨n ®Ó chua, thøc ¨n nguéi l¹nh, b· r­îu, b· ®Ëu, kh« dÇu… V× nã lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bµo thai. Vµ em h­íng dÉn cho mét sè hé gia ®×nh anh Hµ chÞ Th­¬ng…Ch¨n nu«i lîn thÞt vÒ thøc ¨n cã thµnh phÇn tØ lÖ thÝch hîp. Thøc ¨n tinh: 70 – 80%. Thøc ¨n xanh + cñ qu¶: 20 – 23%. Thøc ¨n bæ sung: 1 - 3%. Em khuyªn gia ®×nh hä nªn cho ¨n c¸clo¹i thøc ¨n dËm ®Æc th­êng dïng nh­ C10, HiGRO, cong heo vang,con cß, C11 lµ nh÷ng lo¹i thøc ¨n ®Ëm ®Æc ®ang ®­îc nhiÒu ng­êi sö dông cho lîn n¸i cã gia trÞ dinh d­ìng cao t¨ng träng nha vµ cho n¨ng suÊt cao trong ch¨n nu«i. Em h­íng dÉn hä cã thÓ thay thøc¨n ®Ëm ®Æc b»ng thøc ¨n tù phèi t¹i gia ®×nh nh­ sau: Giai ®o¹n 1: Bét c¸ 6 kg + 7 Kg ®Ëu t­¬ng + 6 kg kh« dÇu. Phèi trén thøc ¨n nh­ trªn lµm cho con vËt ¨n ngon h¬n nhiÒu h¬n sovíi thøc ¨n b×nh th­êng tû lÖ hÊp thu, tû lÖ tiªu ho¸ cao. Ngoµi h­íng dÉn bµcon ñ xanh thøc ¨n em cßn h­íng dÉn bµ con mét sè c¸ch chÕ biÕn thøc ¨n nh­ ®­êng ho¸ thøc ¨n, kiÒm ho¸ thøc ¨n,lªn men thøc ¨n b»ng men vi sinh, rang chÝn thøc ¨n b»ng nhiÖt…§Ó cho con vËt ¨n nh»m n©ng cao gi¸ trÞ dinh d­ìng trong thøc ¨n. Em khuyªn bµ con nªn rang ®Ëu t­¬ng cho lîn ¨n chø kh«ng nªn cho ¨n sèng v× khi rang chÝn ®Ëu t­¬ng cã t¸c dông lµm chÝn thøc ¨n lµm thøc ¨n th¬m ngon, kÝch thÝch tÝnh thÌm ¨n cña con vËt,con vËt ¨n ngon h¬n vµ nhiÒu h¬n, ®«ng thêi khi rang chÝn ®Ëu t­¬ng cßn lµm gi¶m hµm l­îng chÊt øc chÕ tiªu ho¸ thøc ¨n trong ®Ëu t­¬ng nÕu cho con vËt ¨n sèng b»ng ®Ëu t­¬ng nghiÒn th× sù hÊp thu thøc ¨n kÐm dÔ g©y bÖnh tiªu ch¶y ë lîn. §ång thêiem h­íng dÉn bµ con c¸ch trång c©y thøc ¨n chÕ biÕn, b¶o qu¶n, sö dông thøc ¨n cho gia sóc gia cÇm. Em cßn h­íng dÉn cho bµcon c¸ch tÝnh to¸n khÈu phÇn ¨n, c¸ch phèi trén thøc ¨n tuú theo h­íng sö dông vµ tõng gia ®o¹n ph¸t triÓn ®Ó tÝnh to¸n t­ng lo¹i thøc ¨n sao cho phï hîp víi nhu cÇu cña tõng lo¹i gia sóc. Giai ®o¹n 2: Bét c¸ 5 kg + 5 kg ®Ëu t­¬ng + 6 kg kh« dÇu. Giai ®o¹n 3: Bét c¸ 4 kg + 5 kg ®Ëu t­¬ng + 5 kg kh« dÇu. Víi c«ng thøc tù phèi nh­ vËy sÏ lµm gi¶m gi¸ thµnh trong ch¨n nu«i. §ång thêi em ®· ®Þnh l­îng khÈu phÇn ¨n hang ngµy cho lîn Khèi l­îng lîn (kg) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Khèi l­îng thøc ¨n/kg lîn (%) 6.0 6.0 5.0 4.5 4.0 3.8 3.8 3.6 3.6 3.4 Khèi l­îng thøc ¨n/ngµy (kg) 0.6 1.2 1.5 1.8 2.0 2.3 2.7 2.9 3.2 3.4 Bªn c¹nh h­íng dÉn sö dông thøc ¨n cho lîn, em cßn h­íng dÉn bµ con vÒ nhu cÇu dinh d­ìng khÈu phÇn ¨n cho ch¨n nu«i gµ siªu thÞt. Nh­ cÇu dinh d­ìng gµ siªu thÞt chia lµm hai giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: (tõ 1 – 21 ngµy tuæi). Protein: 22 – 24% N¨ng l­îng trao ®æi: 2900 – 3000 kcal/kgt¨. Canxi: 1%. P: 0.6%. Premix: 1%. Giai ®o¹n 2: (tõ 21 ngµy tuæi ®Õn xuÊt b¸n) nhu cÇudinh d­ìng lµ: Protein: 20 – 22% N¨ng l­îng trao ®æi: 3000 – 3100 kcal/kgt¨. Canxi: 1%. P: 0.6%. Premix: 1%. Nhu cÇu vÒ l­îng thøc ¨n (gam/con/ngµy) cho gµ siªu thÞt lµ: TuÇn 1: 15 – 20 g. TuÇn 2: 30- 40 g. TuÇn 3: 40 – 70 g. TuÇn 4: 70 – 80 g. TuÇn 5: 80 – 95 g. TuÇn 6: 95 – 100 g. TuÇn 7: 100 – 120 g. KÕt qu¶ lµ em h­íng dÉn ®­îc cho gia ®×nh nhµchó Sao th«n nh­ ThiÕt, ngoµi ra em cßn h­íng dÉn cho gia ®×nh nhµ b­íc ®øc th«n hïng L·m vÒ kü thuËt nu«i d­ìng ch¨m sãc, tÝnh to¸n nhu cÇudinh d­ìng vµ l­îng thøc ¨n hµng ngµycho ®µn vÞt ®Î cña gi ®×nh b¸c. KÕt LuËn: Sau khi h­íng dÉn bµcon n«ng d©n vÒ c¸ch chÕ biÕn, sö dông tÝnh to¸n khÈu phÇn ¨n, phèi t«n thøc ¨n…Cho gia sóc, gia cÇm tuú theo h­íng ch¨n nu«i th× thÊy con vËt ¨n khoÎ chãng lín, søc ®Ò kh¸ng cao sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt trong ch¨n nu«i. §ång thêi cßn tiÕt kiÖm ®­îcl­îng thøc ¨n tr¸nh l·ng phÝ d­ thõa thøc ¨n khi cho ¨n, ®em l¹i n¨ng suÊt lao ®éng cao. 3. Gièng. Trong ch¨n nu«i ®Ó cã ®­êc ®µn gia søc, gia cÇm tèt th× ngoµi viÖc ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt th× gièng còng d÷ vai trß rÊt quan träng trong ch¨n nu«i. “nhÊt gièng nh× thøc ¨n” tèt gièng t× tèt c¶ ®µn chÝnhv× vËy mµ viÖc chän gièng ban ®Çu lµ rÊt quan träng ®ã em ®· h­íng dÉn bµ con n«ng d©n biÕt c¸ch chän gièng gia sóc, gia cÇm thÕ nµo cho tèt, cho phï hîp víi môc ®Ých cña bµ con. 3.1. Chän gièng gia cÇm: Chän giai ®o¹n 1 ngµy tuæi: tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng em ®· h­íng dÉn gia ®×nh b¸c §øc th«n hïng L·m chän ®­îc 200 con ngan nh­ ý muèn,gia®×nh chó §¹t th«n §øc LiÔn 100con, gia ®×nh anh toµn th«n §øc LiÔn 50 vÞt con ®ñ tiªucuÈnchän gièng. Em phæ biÕn gia®inhg chän nh÷ng con to kháe, l«ng b«ng xèp, ch©n bãng, m¾t s¸ng, linh ho¹t, bông gän, kh«ng hë rèn khèi l­îng c¬ thÓ l¬n hai má ®Òu khÐp kÝn, ch©n vµng bãng khoÎ… vµ khuyªn gia ®×nh kh«ng nªn chä nhe\÷ng con nhá bÐ, m¾t mï, l«ng bÕt, dÞ tËt ch©n, bÞ bÖnh thÒn kinh, hë rèn, hai mákh«ng ®Òu nhau, hËu m«n ­ít dÝnh ph©n. nh÷ng con nµy k«ng d¹t tiªuchuÈn chon gièng nªn loaij th¶i tû lÖ sèng sinh tr­ëng ph¸t triÓn thÊp. KÕt qu¶ lµ sè gµ, vÞt, ngan ë c¸c hé gia ®×nh em h­íng dÉn sèng 100%, khoÎ m¹nh chãng lín. Gµ m¸i Êp tèt Em khuyeen bµ con nªn chän nh÷ng con cã boä l«ng ®Ç ®ñ khoÎ m¹nh, ®«i c¸ch réng, khoÎ m¹nh cã th©n h×nh trßn, kh«ng m¸c bÖnh, tËt vµ sai Êp… KÕt qu¶ lµ bµ con ®· chän ®­îc gièng gµ tèt chuyªn dïng ®Ó ®¹t tû lÖ në cao. Ngoµi ra em cßn h­íng dÉn chon gièng gia cÇm ë giai ®o¹n hËu bÞ vµ giai ®o¹n ®Î chän theo søc s¶n xuÊt chän trøng Êp ®¹t tiªu chuÈn… vµ bµ con ®· chän ®­îc gièng gia cÇm theo ý muèn phï hîp víi môc ®Ých ch¨n nu«i. Em ®· h­íng dÉm cho gia ®×nh anh B¶o ph­¬ng ph¸p soi vµ chän trøng gµ. nªn chon Êp nh÷ng qu¶ trøng cs trèng sau khi ®Î 7 ngµy lµ tèt nhÊt, chon qu¶ trøng kh«ng qu¸ dµi kh«ng qu¸ trßn, trõng hång næi m¹ch m¸u trong qu¶ trøng … kh«ng chän Êp nh÷ng qu¶ ung ,thèi ®en, buång khÝ nhá, qu¶ dµi hoÆc trßn …KÕt qu¶ lµ sè trøng ®ang Êp soi lÇn 2. ®¹t tû lÖ tiªu chuÈn 89% . Gia ®×nh chó §¹t cã 15 con gµ m¸i ®Î Em h­íng dÉn vµ chän ra 12 con gµ ®Î tèt cho n¨ng xuÊt trøng cao. Chän nh÷ng con tÝch to mÇu ®á t­¬i, kho¶ng c¸ch gi÷a hai x­¬ng h¸ng réng ®Ó lät 3 ngãn tay , læ huyÖt ­ít, to, cö ®éng tèt, béng l«ng khoong thay,l«ng c¸ng hµng thø nhÊt, mÊu s¾c cña má ®· gi¶m mµu vµng chu kú nghØ ®Î ng¾n nhÞp ®é ®Î trøng ®Òu, chu kú ®Î trøng dµi n¨ng xuÊt trøng cao khèi l­îng trøng lín. 3.2. Chän gièng cho Bß: Em ®· h­íng dÉn cho mét sè hé gia ®×nh chän mét con tr©u, bß cµy tèt th× ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau: tCon vËy cã th©n h×nh v¹ng vì , x­¬ng to khoÎ, xõng ng¾n, l­ng th¼ng , m«ng vai në, tbèn ch©n to ch¾c khoÎ, hiÒn lµng thuÇn tÝnh… KÕt qu¶ lµ Em ®· gióp gia ®×nh nhµ c« hoa chän mét con bß c¸y kÐo tèt ®Ó phô vô s¶n xuÊt. Ngoµi ra em cßn h­íng dÉn mét sè hé gia ®×nh chän tr©u, bß sinh s¶n th× nªn chän nh÷ng con to khoÎ, m«ng vai në, phÇn sau ph¸t triÓn h¬n phÇn tr­íc h×nh thu l«i, s¶n l­îng s÷a cao, bÇu vó to ®Òu c©n ®èi nón vó ®Òu d¸i tØnh mach næi râ, nu«i con khoÎ hiÒn lµnh ,kh«ng bÞ bÖnh vÒ sinh s¶n. Trªn ®Þ bµn x· sè l­îng tr©u, bß ®ùc gièng lµ rÊt Ýt ,do c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ thay thÕ hinh thøc nh¶y trùc tiÕp nªn kh«ng mÊy hé gia ®×nh nu«i tr©u, bß ®ùc, n¾m b¾t ®­îc t¸c dông cña tr©u, bß ®ùc lµ oph¸t triÓn nhanh ,phµm ¨n, vãc d¸ng lín,to khÎo v× thÕ Em ®· h­íng dÉn gia ®×nh c« H­êng th«n §øc LiÔn chän tr©u ®ùc. Gia ®×nh nªn chän nh÷ng con cã ®Çu to, b¾p thÞt në nang, bèn ch©n v÷ng ch¾c, bông gän , cµy kÐo thuÇn, ph¶n x¹ nhanh nhÑn … Chän tr©u ®ùc nªn chän nh÷ng con to klhoÎ l«ng da bãng m­ît ch©n ch¾c khoÎ tinh hoµn ®Òu c©n ®èi, kh«ng Èn kh«ng lÖch kh«ng m¸c c¸c bÖnh vÒ sinh s¶n, qua ®ã em còng h­íng dÉn c¸ch chän tr©u, bß noi chung th«ng qua ngo¹i h×nh: Chän bß d¹ng b×nh v«i,m¾t èc nhåi miÖng gÇu giai ,tai l¸ mÝt, ®Ých lång bµn. Chän tr©u x­ên nau sõng n¸ hiªn ngang , mãng trßn b¸t óp ,ch©n ®i v÷ng vµng. 3.3 Chän gièng lîn: Em ®· h­íng dÉn mét sè hé gia ®×nh chä lîn n¸i sinh s¶n, chän lîn con nu«i thÞt vµ lîn ®ùc gièng: Lîn n¸i sinh s¶n: Lµ x· vïng gièng cña tØnh víi gièng lîn n¸i mãng c¸i lang hång lµ phæ biÕn nhÊt. Do ®ã Em ®· gióp bµ con chän lîn n¸i sinh s¶n th«ng qua kiÓu h×nh bªn ngoµi nh­ chon nh÷mg con to khoÎ nhÊt trong ®µn , nh÷ng con ®Çu to võa ph¶i, mám ng¾n, bÑn , m¾t s¸ng r¨ng tr¾ng, m«ng vai në nang, l­ng kh«ng ®­îc qu¸ vâng, bèn ch©n ch¾c koÎ , lîn cã tõ 12 – 14 vó, c¸ch ®ªïi nhau, kh«ng cã vó lÐp , l«ng da bãng m­ît, lîn n¸i ph¶i hiÒn lµnh, dÔ nu«i, nu«i con khÐo dÔ ch¨n sãc, m¸n ®Î. KÕt qu¶ lµ Em ®· h­íng dÉn cho gia ®×nh nhµ chó §¹t, c« HiÒn th«n §øc LiÔn, chÞ Sù th«n Nh­ ThiÕt chän ®­îc lîn n¸i tèt, cho løa ®Î 11 con to khoÎ, ®Òu nhau, trãng lín da hån hµo(gia ®×nh chÞ Sù). Chän lîn con ®Ó nu«i thÞt: Chän theo “b¹ch xØ, x¬ mao, do¶n vÜ ,hång b×”. chän nh÷ng con to khoÎ nh¸t trong ®µn l«ng da bãng m­ît, m×nh d¸i, l­ng th¼ng ,ngùc s©u, m«ng vai në nang, ®Êu to võa ph¶i, mñi ­ít , tai to ng¾n ,bèn ch©n v÷ng ch¾c c¬ quan tiªu ho¸ ph¸t triÓn tèt : KÕt qu¶ lµ Em ®· h­íng dÉn cho gia ®×nh chi Lan th«n Nh­ ThÕt mua ®­îc 6 con lîn con nu«i thÞt võa ý. Chän lîn ®ùc gièng: §Ó c©n b¨ng víi sè l­îng lîn n¸i cña x·. Em ®· ®éng viªn mét soã hé gia ®×nh hinh doanh lîn ®ùc gièng trªn ®Þa bµn x· chØ cã 2 con lîn ®ùc gièng kh«ng ®ñ trong mïa sinh s¶n, v× thÕ viÖc nu«i lîn ®ùc gièng lµ rÊt thuËn lîi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, anh Qu©n th«n Hïng L·m quyÕt ®Þnh mua 2 con lîn ®ùc gièng nªn Em ®· trùc tiÕp cïng anh lªn tr¹i gièng B¾c Giang ®Ó chän, mét con lîn ®ùc gièng ®¹t c¸c tiªu chuÈn sau: chä con to khoÎ nhÊt trong ®µn, mâm d¸i vµ ph¶i , ®Êu cæ ,m«ng vai kÕt hîp linh ho¹t, m«nh vai në nang. 4 ch©n cao v÷ng ch¾c, tÝnh th×nh hiÒn lµnh, kh«ng hung g÷ tÝnh h¨ng biÓu hiÖn râ, linh ho¹t, vó ch½n (12 -14) c¸c vó ®Òu nhau c©n søng, hai hoµn cµ c©n ®èi lé râ, bäng gän, ®i ®øng tù nhiªn… Ngoµi h­íng dÉn cho bµ con ®­îc nh÷ng gièng lîn tèt, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh vµ môc ®Ých ch¨n nu«i. Th× Em h­íng dÉn thªm quy tr×nh nu«i d­ìng – ch¨n nu«i ch¨n sãc víia tõng lo¹i lîn ®Ó bµ con ®ì bì ngì h¬n trong ch¨n nu«i. Nh­ vËy víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc vÒ chän gièng vËt nu«i. Em ®· h­íng dÉn ®­îc mét sè hé gia ®×nh chän ®­îc nh÷ng vËt nu«i ­ng ý mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ n©ng cao chÊt l­îng, sè l­îng ®µn gia sóc, gia cÇm cña x· Hång Th¸i nãi chung. 4. VÒ thô tinh nh©n t¹o: C«ng t¸c thô tinh lµ ph­¬ng ph¸p ch¨n nu«i tiªn tiÕn mang l¹i nh÷ng ­u ®iÓm vµ thuËn lîi kinh tÕ cao trong ch¨n nu«i cho ng­êi d©n. Thô tinh nh©n t¹o ®Ó l¹i ®êi con F1 cã n¨ng xuÊt – chÊt l­îng cao.Thô tinh nh©n t¹o lµ phÐp lai c¶i tiÕn gièng tøc lai , c¸c gièng cã n¨ng xuÊt cã chÊt l­îng kÐm víi gièng cã n¨ng xuÊt, chÊt l­îng cao , nh­ nthô tinh cho lîn, cho bß b»ng nh÷ng lo¹i tinh cña c¸c gièng tèt nh­ bß lai sind, Ên ®é… lîn ®¹i b¹ch ,lîn §urèc, lîn landace … ®­îc ¸p dông vµo trong ch¨n nu«i, Trong thêi gian thùc tËp t¹i x· em ®· tham gia cïng anh Th¨ng – tr­ëng ban thó y x·, ®i thô tinh nh©n t¹o cho mét sè con lîn n¸i ®éng dôc cña gia ®×nh chó TuÊn , b¸c Chung th«n Nh­ ThiÕt dÕ ngµy lÊy gièng ®­îc tËn m¾t nh×n, tay lµm Em ®· biÕt c¸ch dÉn tinh vµ ph¸t hiÖn lîn n¸i ®éng dôc vµ qua ®Ýo Em h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p dÉn tinh vµ ph¸t hiÖn lîn n¸i ®éng dôc cho mét sè hé gia ®×nh mét c¸ch chÝnh x¸c ®¹t tû lÖ thô thai cao. - Kü thuËt dÉn tinh: + ChuÈn bÞ dông cô: Xilanh, vßi dÉn tinh ®· ®­îc v« trïng b»ng n­íc s«i , khai dùng, var¬lin, mét Ýt n­íc ®un s«i ®Ó ngu«i, kh¨n kh« … + Chän tinh: tinh ph¶i cã mÇu tr¾ng s÷a lä tinh ph¶i ®­îc ®Ëy kÝn, lä kh«ng bÞ r¹n nøt, ®ãng ®Çy , kh«ng h×nh thµnh 2 líp, kh«ng cã bät khÝ trong lä ,trªn lä cã ghi nh¼n m¸c cña c¬ së s¶n xuÊt tinh, ®Þa chØ tinh cña gièng lîn g× ?. kiÓm tra thÊy tinh tèt, mïi h¬i tanh ®¹t tiªu chuÈn th× thøc ¨n tiÕn hµnh c¸c thao t¸c thô tinh: Tr­íc khi dÉn tinh tay cÇm lä tinh trong lßng bµn tay chõng 20 ohót ®Ó n©ng nhiÖt ®é cña tinh lªn . sau ®ã dïng xilanh rót tõ tõ tinh vµo xilanh dïng dÎ s¹ch, mÒn lau s¹ch ©m hé cña lîn A. BÖnh ë tr©u bß. A1, BÖnh tiªu ch¶y. * Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ em thÊy bÖnh x¶y ra ë mäi løa tuæi mäi thÓ träng kh¸c nhau. Qua quan s¸t l©m sµng em thÊy em thÊy cã biÕu hiÖn triÖu trøng: con vËt Øa ph©n láng, mïi thèi, cã mïi thèi kh¾m, ph©n dÝnh quanh lç hËu m«n, ë khoeo ch©n, bÕt vµo ®u«i,, con vËt hÇu nh­ mÖt mái, kÐm ¨n, ®i l¹i chËm ch¹p, cã con ®i l¹i siªu vÑo... * Trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc, em ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc ®iÒu trÞ: - Dïng kh¸ng sinh: dïng mét trong c¸c thuèc sau Enroflox.T: 1 ml / 10 kg TT / ngµy, 1 lÇn, tiªm b¾p Enro-20: 1 ml / 8 kg TT / ngµy, 1 lÇn, tiªm b¾p T.colivet: 50g / 100 kg TT / ngµy, 2 lÇn (hoµ n­íc cho vµo chai ®Ó uèng). - Thuèc gi¶m nh­ ®éng ruét: Atropin 0,1%: 4 ml/ 100kg TT/ ngµy, tiªm b¾p. - Thuèc trî lùc, trî søc: Bcomplex: 10 ml / con / ngµy, 1 lÇn, tiªm b¾p. Vitamin B1 2,5%: 10 ml / con / ngµy, 1 lÇn, tiªm b¾p. §iÖn gi¶i: 100g/ con/ ngµy, 2 lÇn (hoµ n­íc cho vµo chai cho uèng). + Hé lý ch¨m sãc: nu«i d­ìng, ch¨m sãc con vËt chu ®¸o, kh«ng cho con vËt ¨n nh÷ng thøc ¨n sèng ¨n cá qu¸ non, nÕu non th× ph¶i ph¬i qua cho bít n­íc, chuång tr¹i kh« r¸o, s¹ch sÏ... * LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc. * KÕt qu¶: - Sè con ®iÒu trÞ: 8 - Sè con khái: 8 - ®¹t tû lÖ khái 100%. A2, BÖnh tô huyÕt trïng. - Träng l­îng: kho¶ng tõ 160 - 220kg. - TriÖu chøng: qua quan s¸t vµ kh¸m l©m sµng, em thÊy con vËt mÖt mái, hÇu nh­ kÐm ¨n, kÐm nhai l¹i, cã con th× ch­íng h¬i nhÑ, con vËt ch¶y nhiÒu n­íc m¾t, n­íc miÕng, thí khã, sèt 40 - 42o , cã con th× hÇu s­ng... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t vµ kh¸m ®­îc, em ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc kh¸ng sinh: Kanamycine 10%: 1ml/ 10kg P/ ngµy/ 2 lÇn Penicillin: 20000 UI/ kg P/ ngµy/ 2 lÇn + Dïng thuèc h¹ sèt: Anaglin 30%, 15ml/ con/ ngµy, 1 lÇn. + Dïng thuèc trî lùc, trî søc. Bcomplex: 10ml/ con/ ngµy, 1 lÇn, pha víi thuèc kh¸ng sinh tiªm buæi chiÒu (hoÆc buæi s¸ng), 1 lÇn. Vitamin B1 2,5%: 10ml/ con/ ngµy, 1 lÇn, pha víi thuèc kh¸ng sinh tiªm buæi chiÒu (hoÆc buæi s¸ng), 1 lÇn. Hé lý ch¨m sãc, nu«i d­ìng con vËt tèt. - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc, ngµy ®Çu ®iÒu trÞ 2 lÇn/ ngµy, 2 ngµy sau ®iÒu trÞ 1 lÇn/ ngµy. C¸c thuèc ®Òu tiªm b¾p cæ. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 5 + Sè con khái: 4 - ®¹t tû lÖ 480% + Sè con chÕt: 1, do bÖnh x¶y ra qu¸ nÆng vµ gia ®×nh gäi muén nªn kh«ng ®iÒu trÞ khái dÉn ®Õn chÕt. A3, BÖnh ch­íng h¬i d¹ cá. - Träng l­îng: bß ®ùc 200kg. - TriÖu chøng: quan s¸t vµ kh¸m l©m sµng em thÊy hâm h«ng bªn tr¸i c¨ng trßn, thë khã, ®i l¹i chËm ch¹p, mÖt mái, kh«ng muèn ¨n, kÐm nhai l¹i, ph©n láng... (hái gia ®×nh ®­îc biÕt lµ gia ®×nh cho ¨n nhiÒu cñ lang). - §iÒu trÞ: dùa vµo nh÷ng biÓu hiÖn quan s¸t ®­îc, em ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc: MgSO4: 100g/ 0,5 (l) n­íc/ lÇn, hoµ n­íc dïng chai cho uèng NaCl: 50g/ 0,5 (l) n­íc/ lÇn, hoµ n­íc dïng chai cho uèng Bcomplex: 10ml/ lÇn/ ngµy, 1 lÇn, tiªm b¾p cæ. + Dïng t¸c ®éng c¬ häc: lÊy d©y thõng buéc l­ìi xuèng hµm d­íi ®Ó cho con vËt nhai l¹i cæ t¸c dông î h¬i. KÕt hîp víi ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt, kh«ng cho ¨n nh÷ng thøc ¨n dÔ lªn men... - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc, ngµy ®Çu ®iÒu trÞ 2 lÇn/ ngµy, hai ngµy sau 1 lÇn/ ngµy. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 1 + Sè con khái - ®¹t tû lÖ 100% A4, BÖnh viªm tö cung ë bß. - Träng l­îng: tõ 170 - 200kg. - TriÖu chøng: qua quan s¸t em thÊy cã dÞch viªm mµu tr¾ng hoÆc mµu vµng ch¶y ra tõ ©m hé, ®u«i cong, mÖt mái, kÐm ¨n, bß c¸i ®ang nu«i con th× kh«ng cho con bó, dïng tay v¾t s÷a th× thÊy Ýt... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t thÊy, em ®iÒu trÞ nh­ sau: 1, Thôt röa tö cung b»ng dung dÞch Han-Indine: 50ml/ 2,5 (l) n­íc/ 1 lÇn/ ngµy. 2, Tiªm kh¸ng sinh chèng viªm: Gentamycine 4%: 8ml/ 100kg P/ ngµy/ 1 lÇn. 3, Tiªm thuèc kÝch s÷a vµ ®Èy c¸c chÊt th¶i bªn trong ra ngoµi Oxytoxin: 6ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn. 4, Tiªm thuèc trî lùc, trî søc: Bcomplex: 10ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn. Vitamin B1 2,5%: 10ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn. C¸c thuèc ®Òu tiªm b¾p cæ, kÕt hîp víi ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt, vÖ sinh chuång tr¹i s¹ch sÏ... - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 3 + Sè con khái: 3 - ®¹t tû lÖ khái 100% A.5, BÖnh s¸n l¸ gan. - Träng l­îng: tõ 100 - 250kg/ con. - TriÖu chøng: con vËt: con vËt hÇu nh­ kÐm ¨n, dïng tay kiÓm tra niªm m¹c m¾t, thÊy niªm m¹c nhît nh¹t, quan s¸t thÊy l«ng xï, lÊy tay nhæ th× sÏ dông l«ng, ph©n láng, kÐm nhai l¹i... - §iÒu trÞ: dùa vµo nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t vµ kiÓm tra ®­îc, em ®iÒu trÞ nh­ sau: Dïng thuèc: Han-PertilB: 1 viªn/ 50kg P/ con, hoµ n­íc cho uèng kÕt hîp víi: Bcomplex: 1 gãi 100g/ con, hoµ n­íc cho uèng Bcomplex: 10ml/ con, tiªm b¾p cæ Vitamin B1 2,5%: 10ml/ con, tiªm b¾p cæ - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 1 lÇn - KÕt qu¶:+ Sè con ®iÒu trÞ: 8 + Sè con khái: 8 - ®¹t tû lÖ khái 100% A.6, BÖnh s¸t nhau ë bß. - Träng l­îng: tõ 170 - 180 kg/ con. - TriÖu chøng: quan s¸t thÊy cã nhau thai ë ngoµi ©m hé, dïng tay kiÓm tra th× thÊy c¸c nóm nhau con vÉn ch­a t¸ch khái nóm nhau mÑ, cã dÞch ch¶y ra tõ ©m hé mµu hång ®á cã mïi h«i, con vËt mÖt mái, kÐm ¨n... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së triÖu chøng quan s¸t vµ kiÓm tra ®­îc em ®iÒu trÞ nh­ sau: 1, Bãc nhau: dïng thñ thuËt ngo¹i khoa ®Ó bãc nhau b»ng tay (®eo g¨ng tay) ®Ó bãc tiÕt nhau. 2, Thôt röa tö cung, ©m ®¹o b»ng dung dÞch: Han-Iodine: 50ml/ 2,5 (l) n­íc/ 1 lÇn/ ngµy 3, Tiªm kh¸ng sinh chèng viªm: Penicillin: 20000 UI/ kg P/ 1 lÇn/ ngµy, tiªm b¾p 4, Dïng thuèc trî lùc, trî søc: Bcomplex: 10ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn, tiªm b¾p Vitamin B1 2,5%: 10ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn, tiªm b¾p Ch¨m sãc nu«i d­ìng con vËt tèt, vÖ sinh chuång tr¹i s¹ch sÏ... - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 2 - 3 ngµy liªn tôc - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 2 + Sè con khái: 2 - ®¹t tû lÖ khái 100% B. BÖnh ë lîn. B.1, BÖnh tiªu ch¶y: X¶y ra ë mäi løa tuæi, träng l­îng kh¸c nhau - TriÖu chøng: qua quan s¸t em thÊy ph©n láng, mïi thèi, cã mïi thèi kh¾m, ph©n dÝnh quanh lç hËu m«n, con vËt hÇu nh­ mÖt mái, kÐm ¨n, ®i l¹i chËm ch¹p... - §iÒu trÞ: dùa vµo nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc, em ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc: ENROFLOX.T: Lîn to: 1ml/ 10kg P/ ngµy/ 1 lÇn Lîn con: 1ml/ 5kg P/ ngµy/ 1 lÇn + Dïng thuèc trî lùc, trî søc: Bcomplex: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn §iÖn gi¶i: 1 gãi 100g/ 50kg P/ ngµy Hé lý ch¨m sãc, nu«i d­ìng tèt, chuång tr¹i vÖ sinh s¹ch sÏ, kh« r¸o, kh«ng cho ¨n nh÷ng thøc ¨n giµu ®¹m... - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 26 + Sè con khái: 24 - ®¹t tû lÖ 92,3% + Sè con kh«ng khái: 2 do bÖnh x¶y ra nhanh, ph¸t hiÖn muén nªn mÊt nhiÒu n­íc dÉn ®Õn chÕt. B.2, BÖnh tô huyÕt trïng. - Träng l­îng: kho¶ng tõ 25 - 30 kg/ con. - TriÖu chøng: con vËt bá ¨n ®ét ngét, n»m mét chç, hÇu nh­ mÖt mái, kÐm ¨n, ®i l¹i chËm ch¹p, sèt cao 40 - 41o , thë nhanh, thë khß khß, d­íi da cã nh÷ng ®iÓm tô huyÕt trïng mµu ®á vµ râ nhÊt lµ ë c¸c vïng da bông, da bÑn, m¾t ®á... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc, em ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc kh¸ng sinh: Kanamycine 10%: 1ml/ 5kg P/ ngµy Penicillin: 20000 UI/ Kg P/ ngµy + Dïng thuèc h¹ sèt: Analgin 30%; 10ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn + Dïng thuèc trî lùc, trî søc: Bcomplex: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Pha thuèc trî lùc, trî søc víi thuèc kh¸ng sinh ®Ó tiªm, buæi s¸ng pha Bcomplex víi kh¸ng sinh, buæi chiÒu pha B1 2,5% víi kh¸ng sinh, kÕt hîp víi ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt, vÖ sinh s¹ch sÏ. C¸c lo¹i thuèc ®Òu tiªm b¾c cæ. - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc, ngµy ®Çu ®iÒu trÞ 2 lÇn/ ngµy, 2 ngµy sau ®iÒu trÞ 1 lÇn/ ngµy. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 7 + Sè con khái: 6 - ®¹t tû lÖ khái 85,71% + Sè con chÕt: 1 do bÖnh nÆng vµ gäi thó y muén nªn ®iÒu trÞ kh«ng khái dÉn ®Ôn chÕt. B.3, BÖnh ®ãng dÊu lîn. - Träng l­îng: kho¶ng tõ 30 - 35kg - TriÖu chøng: qua quan s¸t em thÊy con vËt mÖt mái, ñ rò, kÐm ¨n, chËm ch¹p, sèt cao 42oC, ch¶y n­íc m¾t, n­íc mòi, trªn da cã nh÷ng vÕt ®á râ nhÊt lµ ë vïng da bông, da bÑn... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc vµ kh¸m l©m sµng, em ®­a ra c¸ch ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc kh¸ng sinh: Penicillin: 20000 UI/ Kg P/ ngµy/ lÇn Streptomycine: 40mg/ kg/ ngµy/ lÇn + Dïng thuèc h¹ sèt: Analgin 30%: 10ml/ con/ 1 lÇn/ ngµy + Dïng thuèc trî lùc, trî søc: Bcomplex: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Pha thuèc trî lùc, trî søc víi thuèc kh¸ng sinh ®Ó tiªm, c¸c lo¹i thuèc ®Òu tiªm ë b¾p cæ. Hé lý: ch¨m sãc, nu«i d­ìng con vËt tèt, chuång tr¹i vÖ sinh s¹ch sÏ, kh« r¸o... - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc, ngµy ®Çu ®iÒu trÞ 2 lÇn/ ngµy, hai 2 ngµy sau ®iÒu trÞ 1 lÇn/ ngµy. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 3 + Sè con khái: 3 - ®¹t tû lÖ khái 100% do bÖnh ph¸t hiÖn sím vµ ®iÒu trÞ sím. B.4, BÖnh lîn c¬n Øa ph©n tr¾ng. BÖnh x¶y ra ®èi víi lîn con theo mÑ, cô thÓ lµ 15 ngµy tuæi vµ 17 ngµy tuæi. - TriÖu chøng: qua quan s¸t thÊy con vËt ®i l¹i chËm ch¹p, mÖt mái, ph©n láng mµu vµng hay mµu tr¾ng x¸m dÝnh quanh lç hËu m«n vµ nÒn chuång, con vËt bó kÐm råi bá bó, da th«, l«ng xï, vµo chuång göi thÊy mïi h«i, tanh... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc, em ®­a ra c¸ch ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc: Genta-tylo: 1ml/ 5kg P/ ngµy/ 2 lÇn Bcomplex: 3ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 3ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Thuèc trÞ ly, Øa ch¶y: 1g/ 5kg TT/ ngµy/ 2 lÇn C¸c thuèc ®Òu tiªm b¾p cæ. + Hé lý ch¨m sãc, nu«i d­ìng con vËt, chuång tr¹i, vÖ sinh s¹ch sÏ, kh« r¸o, kh«ng cho lîn tiÕp xóc víi n­íc... - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc, ngµy ®Çu ®iÒu trÞ 2 lÇn/ ngµy, 2 ngµy sau ®iÒu trÞ 1 lÇn/ ngµy. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 23 + Sè con khái: 21 - ®¹t tû lÖ khái 91,30% + Sè con chÕt: 2 - do bÖnh nÆng mÊt nhiÒu n­íc dÉn ®Ôn chÕt vµ do gäi thó y muén. B.5, BÖnh s­ng mÆt, phï ®Çu lîn con. BÖnh th­êng x¶y ra ®èi víi lîn con theo mÑ, cô thÓ lµ lîn con 30 vµ 40 ngµy tuæi. - TriÖu chøng: qua quan s¸t thÊy con vËt mÖt mái, ®i l¹i chËm ch¹p, hÇu nh­ kÐm ¨n, da nhît nh¹t, ph©n mµu vµng láng, thèi kh¾m, m¾t ®á s­ng... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc, em ®­a ra c¸ch ®iÒu trÞ nh­ sau: + Hé lý: ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt, chuång tr¹i vÖ sinh s¹ch sÏ, c¸ch ly nh÷ng con bÞ bÖnh nÆng sang ë chuång kh¸c vµ cho n»m ë chç tèi, chËt ®Ó lîn Ýt vËn ®éng vµ ®iÒu trÞ riªng. + Dïng thuèc: Genorfcoli: 1ml/ 5kg TT/ ngµy, tiªm b¾p cæ Bcomplex: 3ml/ con/ 1 lÇn/ ngµy, tiªm b¾p cæ Vitamin B1 2,5%: 3ml/ 1 lÇn/ ngµy, tiªm b¾p cæ §iÖn gi¶i: gãi 100g/ 50kg TT/ lÇn/ ngµy, hoµ n­íc cho uèng - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc, ngµy ®Çu ®iÒu trÞ 2 lÇn/ ngµy, 2 ngµy sau ®iÒu trÞ 1 lÇn/ ngµy. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 21 + Sè con khái: 20 + Sè con chÕt: 1 - do bÖnh nÆng vµ gäi thó y muén nªn kh«ng ®iÒu trÞ kÞp thêi. B.6, BÖnh giun ®òa lîn. - Träng l­îng: tõ 10 - 25kg/ con - TriÖu chøng: quan s¸t thÊy con vËt gÇy cßm, da th«, l«ng xï, nh­ng kh«ng rông, bông áng, ph©n láng, kÐm ¨n... - §iÒu trÞ: dùa trªn nh÷ng biÓu hiÖn quan s¸t ®­îc em ®iÒu trÞ nh­ sau: Dïng thuèc: Levamgsol 7,5%: 1ml/ 10kg TT/ 1 lÇn Bcomplex: 5ml/ con/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 5ml/ con/ 1 lÇn C¸c thuèc ®Òu tiªm b¾p cæ. - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 1 lÇn - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 27 + Sè con khái: 27 - ®¹t tû lÖ 100% B.7, BÖnh viªm phÕ qu¶n phæi. BÖnh x¶y ra ë mäi løa tuæi ë lîn - TriÖu chøng: quan s¸t thÊy con vËt mÖt mái, kÐm ¨n, ®i l¹i, chËm ch¹p, khã thë, thë khß khß, ho khan... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc, em ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc: Tylosin-50: 2ml/ 10kg P/ ngµy/ lÇn Bcomplex: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn C¸c thuèc ®Òu tiªm b¾p cæ. + Hé lý: ch¨m sãc, nu«i d­ìng tèt, chuång tr¹i vÖ sinh s¹ch sÏ, kh« r¸o, nh÷ng con bÞ bÖnh th× nhèt riªng ®Ó ®iÒu trÞ... - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 3 - 4 ngµy liªn tôc, ngµy ®Çu ®iÒu trÞ 2 lÇn/ ngµy, 2 ngµy sau ®iÒu trÞ 1 lÇn/ ngµy. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 14 + Sè con khái: 12 - ®¹t tû lÖ 85,71% + Sè con chÕt: 2 - do bÖnh nÆng vµ gäi thó ý muén nªn ®iÒu trÞ kh«ng khái. B.8, BÖnh viªm tö cung ë lîn n¸i. - Träng l­îng: 80kg - TriÖu chøng: quan s¸t thÊy cã dÞch viªm mµu tr¾ng ®ôc, mµu vµng ch¶y ra tõ ©m hé mïi h«i, tanh, con vËt mÖt mái, kÐm ¨n, mÖt mái, tiÕt s÷a kÐm... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc, em ®­a ra ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ nh­ sau: 1, Thôt röa tö cung ©m ®¹o b»ng dung dÞch: Han-Iodine: 20ml/ 1 (l) n­íc/ lÇn 2, Tiªm kh¸ng sinh chèng viªm: Lincomycine 10%: 1ml/ 10kg P/ ngµy / 2 lÇn 3, Dïng thuèc kÝch thÝch tiÕt s÷a vµ ®Èy c¸c chÊt viªm trong tö cung ra ngoµi: Cxytoxin: 4ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn 4, Dïng thuèc trî lùc, trî søc: Bcomplex: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 5ml/ con/ ngµy/ 1 lÇn C¸c thuèc ®Òu tiªm b¾p cæ. - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ 2 ng¸y liªn tôc, ngµy ®Çu ®iÒu trÞ 2 lÇn/ ngµy, ngµy sau ®iÒu trÞ 1 lÇn. - KÕt qu¶: + Sè con chÕt: 1 + Sè con khái: 1 ®¹t tû lÖ 100% C. BÖnh ë chã. C.1, BÖnh ghÎ. - Träng l­îng: tõ 10 - 12kg/ con. - TriÖu chøng: con vËt ngøa ng¸y, cä lung tung, rông l«ng thµnh tõng ®¸m, mét sè môn ghÎ mäng n­íc råi vì ch¶y n­íc mµu vµng... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t ®­îc, em ®­a ra ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ nh­ sau: + Dïng thuèc trÞ bÖnh: Bivor-mectin 0,25%: 1ml/ 8kg TT/ 1 lÇn Hanmectin-25: 1ml/ 10kg TT/ 1 lÇn. + Dïng thuèc bæ: Bcomplex: 5ml/ con/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 5ml/ con/ 1 lÇn C¸c thuèc ®Òu tiªm d­íi da. - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ chØ 1 lÇn. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 3 + Sè con khái: 3 - ®¹t tû lÖ khái 100% C.2, BÖnh giun ®òa. - Träng l­îng: 10kg/ con - TriÖu chøng: quan s¸t thÊy con vËt gÇy cßm, bông áng, da th«, l«ng xï, dïng tay kiÓm tra niªm m¹c m¾t thÊy nhît nh¹t, kÐm ¨n... - §iÒu trÞ: trªn c¬ së nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng quan s¸t vµ kh¸m l©m sµng, em ®iÒu trÞ nh­ sau: Dïng thuèc: c¸c thuèc ®Òu tiªm d­íi da Levamgsol 7,5%: 1ml/ 10kg TT/ 1 lÇn Bcomplex: 5ml/ con/ 1 lÇn Vitamin B1 2,5%: 5ml/ con/ 1 lÇn - LiÖu tr×nh: ®iÒu trÞ chØ mét lÇn. - KÕt qu¶: + Sè con ®iÒu trÞ: 2 + Sè con khái: 2 - ®¹t tû lÖ khái 100%. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em cßn tham gia mét sè c«ng t¸c kh¸c trong ®iÒu trÞ nh­ mæ Hecni dÞch hoµn do thiÕn gia sóc ®ùc kh«ng ®óng kü thuËt, thiÕn lîn ®ùc 20 ngµy tuæi, bÊm r¨ng lanh lîn con ®Òu thu ®­îc kÕt qu¶ tèt: Mæ Hecni: 2 con ThiÕn lîn ®ùc ngoµi 20 tuæi: 16 con BÊm r¨ng lanh: 23 con Tiªm s¾t: 23 con B¶ng IV: tæng hîp kÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh gia sóc. Stott STT Tªn bÖnh Thuèc ®iÒu trÞ LiÒu l­îng §iÒu trÞ (con) Khái (con) Tû lÖ (%) 1. Tô huyÕt trïng tr©u bß. Kanatialin 10% Kanamycin 10% Anagin 30% Bcomplex Vitamin B1 2.5% 1ml/10kg TT/2 lÇn 1ml/10kg TT/2lÇn 5ml/con/lÇn/ngµy 10ml/con/lÇn/ngµy 10ml/con/lÇn/ngµy 5 5 100 2. BÖnh tiªu ch¶y ë bß EnRofloc-T Enzo-20 T-colivet Atropin 0.1% Bcomplex 1ml/10kg TT/ngµy 1ml/8kg TT/ngµy 50g/100kgTT/ngµy 4ml/100kgTT/ngµy 10ml/con/ngµy 9 9 100 3. BÖnh ch­íng h¬i d¹ cá ë bß MgSo4 Nacl Bcomplex Strychnin-B1 100g/0.5ln­íc/lÇn 50g/0.5l n­íc/lÇn 10ml/lÇn/ngµy 10ml/lÇn/ngµy 1 1 100 4. BÖnh viªmtö cung ë bß Han-Iodne 10% Lincomycine Oxytcxin ADE-Bcomplex VitaminB1 2.5% 20 ml/1(l) n­íc 8ml/100kg TT/lÇn 5ml/con/lÇn. 10ml/con/lÇn 10ml/con/lÇn 7 7 100 5. BÖnh s¸n l¸ gan tr©u bß Han-DertinB ADE -Bcomlex 1viªn/50kgTT 100ml/con/lÇn 7 7 100 6. BÖnh ký sinh trïng ®­êng m¸u Azidin ADE-Bcomlex 100ml/con/lÇn 2 2 100 7. BÖnh s¸t nhau ë bß HanIodeine 10% Novoca in Lincomycine Bcomplex Vitamin B1 2.5% 50ml/2.5 l n­íc/lÇn 2ml/con/lÇn 5ml/con/lÇn 10ml/ con/lÇn 10ml/ con/lÇn 10 10 100 8. BÖnh gÎ ë tr©u bß Hanmectin 25 Bcomplex Vitamin A 1ml/1.25kgTT 10ml/con/lÇn 10ml/con/lÇn 2 2 100 9. BÖnh tô huyÕt trïng ë lîn Kanmycin Anagin 30% Mg-cafort ADE-Bcomplex 1ml/5kgTT/lÇn 10ml/con/lÇn 10ml/con/lÇn 5ml/con/lÇn 7 6 85.71 10. BÖnh tiªu ch¶y lîn Enzo-20% ADE-Bcomplex Vitamin B1 25% §iÖn gi¶i Lîn to:1ml/10kgTT Lîncon:1ml/5kgTT 5ml/con/lÇn/ngµy 5ml/con/lÇn/ngµy 100g/50kgTT/ngµy 18 16 88.89 11. BÖnh giun ®òa lîn Levamysol ADE-Bcomplex 1ml/10kgTT/lÇn 5ml/con/lÇn 10 10 100 12. BÖnh ®ãng dÊu lîn Penicilline Streptomycine Anagin 30% Bcomplex vitaminB1 25% 20.000UI/kgTT 40mg/kgTT 10ml/con/lÇn 5ml/con/lÇn 5ml/con/lÇn 2 2 100 13. BÖnh viªm phÕ qu¶n phæi Tylosin -50 Kanamycin ADE -Bcomplex 20ml/10kgTT/lÇn 1ml/10kgTT/lÇn 5ml/con/lÇn 18 16 89.89 14. BÖnh viªm tö cung lîn n¸i Han Iode10% Oxytoxin Anagin30% Lincomycin 10% Bcomplex Vitamin B1 2.5% 20ml/1 ln­íc 4ml/con /lÇn 10ml/con/lÇn 1ml/10kgTT/lÇn 5ml/con/lÇn 5ml/con/lÇn 1 1 100 15. BÖnh b¹i liÖt sau khi ®Î ë lîn c¸i Mg –ca fort Strychini –B1 Mg –Calci B12 10ml/con/lÇn 10ml/con/lÇn 10ml/con/lÇn 3 1 33.3 16. BÖnh lîn con ph©n tr¾ng Enzo -20 Thuèc ®Æc trÞ ADE-Bcomplex §iÖn gi¶i 1ml/5kgTT/lÇn 1g/5kgTT/lÇn 5ml/con/lÇn 100g/2lÇn/ngµy 22 20 90.9 17. BÖnh s­ng mÆt phï ®Çu lîn con Genov coli Bcomplex glucoC §iÖn gi¶i 1ml/5kgTT 5ml/con/lÇn 5ml/con/lÇn 100g/2lÇn/ngµy 21 20 95.23 18. Giun ®òa chã Levamysol75% ADE-Bcomplex 1ml/10kgTT/lÇn 5ml/con/lÇn 2 2 100 19 BÖnh gÎ ë chã Bivemectin0.25% Hanmectin 25 ADE-Bcomplex 1ml/8kgTT/lÇn 1ml/10kgTT/lÇn 5ml/con/lÇn 2 2 100 20. BÖnh ch­íng h¬i ë chã Mg cafort ADE- Bcomplex Magie 5ml/con/lÇn/ngµy 5ml/con/lÇn/ngµy 1g/0.25 ln­íc 1 1 100 Qua b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh cho gia sóc. Em nhËn thÊy trªn ®Þa bµn x· Hång Th¸i vÉn cßn mét sè bÖnh x¶y ra nh­ bÖnh tô huyÕt trïng, bÖnh tiªu ch¶y, bÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng, bÖnh s­ng mÆt phï ®Çu ë lîn con... th­êng x¶y ra do vÖ sinh chuång tr¹i kh«ng ®¶m b¶o lµ nguyªn nh©n ®Ó cho mÇm bÖnh ph¸t triÓn. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ nhê vµo sù cè g¾ng häc hái, tÝch luü nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm mµ b¶n th©n ®· ®¹t ®­îc qua sù chØ b¶o d¹y dç cña thÇy c« gi¸o khoa Ch¨n nu«i - thó y. Cïng sù gióp ®ì cña UBND, bµ con nh©n d©n x· Hång Th¸i vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë c¬ së.Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, th× em cßn ph¶i cè g¾ng häc hái, rÌn luyÖn tay nghÒ, tÝch luü kinh nghiÖm nhiÒu h¬n n÷a ®Ó n©ng cao tay nghÒ, t¹o sù tin t­ëng cho bµ con nh©n d©n. III/ kÕt luËn vµ ®Ò nghÞ. 1- KÕt luËn: Qua thêi gian thùc tËp t¹i x· Hång Th¸i - huyÖn ViÖt Yªn - tØnh B¾c Giang. Em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Ch¨n nu«i - thó y. thÇy gi¸o h­íng dÉn: NguyÔn §øc D­¬ng. UBND, c¸n bé thó y x·, vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp. Qua ®ã em ®· vËn dông nh÷ng kiÕn thøc häc ®­îc ë tr­êng, líp vµo trong thùc tÕ s¶n xuÊt, ®ång thêi cñng cè vµ n©ng cao tay nghÒ ®Ó khi ra tr­êng phôc vô cho b¶n th©n vµ cho x· héi. Trong thêi gian thùc tËp ë ®Þa ph­¬ng em ®· häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u trong thùc tÕ s¶n xuÊt. Nh­ng bªn c¹nh ®ã em vÉn cßn mét sè bì ngì khi ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt vµo thùc tÕ s¶n xuÊt ... V× vËy b¶n th©n em ph¶i häc hái, cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó trë thµnh mét c¸n bé thó y ®¸ng tin cËy. 2- §Ò nghÞ: * Víi ®Þa ph­îng: CÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ngµnh ch¨n nu«i - thó y nh­: + §Çu t­ vèn cho ng­êi d©n ph¸t triÓn ch¨n nu«i. + Quan t©m ®Õn c«ng t¸c thó y nh­ tæ chøc ®Èy m¹nh tiªm phßng, vÖ sinh phßng bÖnh... ®Ó h¹n chÕ dÞch bÖnh x¶y ra n©ng cao kinh tÕ trong ch¨n nu«i. + Th­êng xuyªn më c¸c líp häc khuyÕn n«ng mêi c¸c c¸n bé ch¨n nu«i - thó y vÒ phæ biÕn h­íng dÉn bµ con trong ch¨n nu«i. + KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn ch¨n nu«i. * Víi nhµ tr­êng: Nhµ tr­êng nªn kÕt hîp víi c¸c khoa tæ chøc cho häc sinh, sinh viªn ®i thùc tËp nhiÒu h¬n n÷a ®Ó cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi thùc tÕ nhiÒu h¬n nh»m n©ng cao tay nghÒ vµ n¾m v÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt, häc hái kinh nghiÖm trong nh©n d©n. §Ó sau khi ra tr­êng häc sinh sÏ n¾m v÷ng vµ tù tin vµo tay nghÒ cña m×nh. X· Hång Th¸i - ViÖt Yªn lµ ®Þa ®iÓm thùc tËp tèt cho häc sinh, sinh viªn, v× vËy nhµ tr­êng nªn bè trÝ nhiÒu kho¸ häc sinh, sinh viªn vÒ thùc tËp MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt m×nh, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng nh­ng còng khã cã thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em mong c¸c thÇy, c«, c¸c c¸n bé thó y huyÖn, x· vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, bµ con nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng th«ng c¶m vµ bá qua. Em høa sau khi ra tr­êng sÏ lµ mét c¸n bé thó y cã phÈm chÊt, ®¹o ®øc tèt vµ cã tay nghÒ v÷ng vµng ®Ó phôc vô x· héi. Tµi liÖu kham kh¶o 1. TS NguyÔn Träng Kim - Bµi gi¶ng vi sinh vËt truyÒn nhiÔm (l­u hµnh néi bé). 2. TS Bïi ThÞ Tho, BSTY NguyÔn ThÞ Anh §µo - Gi¸o tr×nh d­îc lý thó y 3 Gi¸o tr×nh gièng vµ kü thuËt truyÒn gièng .Bé N«ng NghiÖp Vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n.Tr­êng trung häc Kü ThuËt N«ng NghiÖp TW. 4. Bµi gi¶ng s¶n khoa gia sóc .Tr­êng §¹i Häc N«ng L©m Th¸i Nguyªn. 5. . PTS Ph¹m Sü L¨ng, TS Lª ThÞ Tµi. Thùc hµnh ®iÒu trÞ thó y 6. TS .BS NguyÔn §øc L­u, TS.BS NguyÔn H÷u Vò - Thuèc thó y va c¸ch sö dông -C«ng ty cæ phÇn d­îc vµ vËt t­ thuèc thó y. 7.Phßng vµ trÞ bÖnh ë gia sóc gia cÇm (nhµ xuÊt b¶n thanh ho¸). 8. NguyÔn xu©n TÞnh - NguyÔn B¸ Mïi -Sinh lý gia sóc .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp I. 9. Lª Minh H¶i - Vai trß yÕu tè chuång tr¹i trong ch¨n nu«i t¹p chÝ ch¨n nu«i sè 1-1998. 10. Lª Minh TrÝ - BÖnh tiªu ch¶y ë gia sóc NXB n«ng nghiÖp 1995 . 11. Ph¹m Sü N¨ng – Phan §Þch L©n -CÈm nang ch¨n nu«i lîn NXB n«ng nghiÖp 1995 . 12. Tr­¬ng L¨ng - H­íng dÉn ®iÒu trÞ c¸c bÖnh ë lîn NXB n«ng nghiÖp 1997. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành chan nuôi thú y.doc
Luận văn liên quan