Báo cáo Thực tập tốt nghiệp thi công mố A2 - Cầu vượt đường sắt lê lợi - TP Thanh Hóa

Công ty cầu 1 Thăng Long thuộc Tổng Công ty xây dựng Thăng Long Mục lục I. Giới thiệu về công ty: 4 Chức năng chủ yếu của Công ty là: 4 2. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty: 4 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. 5 II. Giới thiệu về cầu vượt đường sắt Lê Lợi 9 1. Tổng quan: 9 2. Căn cứ thiết kế 9 3. Vị trí công trình. 10 4. Tiêu chuẩn thiết kế công trình: 10 5. Địa chất công trình 11 6. Điều kiện khí hậu nơi xây dựng công trình 12 III. Sơ đồ chung kết cấu công trình: 13 1. Kết cấu phần trên: 13 2.Kết cấu phần dưới 14 3. kết cấu tường chắn đầu cầu: 14 4. Hệ thống chiếu sáng và thoát nước trên cầu: 14 IV. Tổ chức thi công hạng mục mố A2 17 1. Công tác chuẩn bị: 17 2. Khoan cọc nhồi móng mố: 17 3. Đào đất hố móng: 20 4. Thi công bệ mố móng: 21 5. Thi công thân mố, mũ mố 23 6. Hoàn thiện mố 24 V. Nhận xét 25

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3004 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp thi công mố A2 - Cầu vượt đường sắt lê lợi - TP Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng §¹i Häc Giao Th«ng VËn T¶i Khoa vËn t¶i kinh tÕ B¸o c¸o thùc tËp kÜ thuËt x©y dùng chuyªn ®Ò : thi c«ng mè a2- cÇu v­ît ®­êng s¾t lª lîi- thµnh phè thanh ho¸ tØnh thanh ho¸ §Þa ®iÓm thùc tËp: C«ng ty cÇu 1 Th¨ng Long thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Th¨ng Long §Þa chØ: thÞnh liÖt – thanh tr× - hµ néi §iÖn tho¹i: 04.8612825; 04.86150017 Fax: 04.8613218 Sinh viªn thùc tËp: NguyÔn Thu Ph­¬ng Líp kinh tÕ x©y dùng B – K43 Gi¸o viªn h­íng dÉn: NguyÔn ThÞ Th×n NhËn xÐt cña c«ng ty Môc lôc I. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: - C«ng ty cÇu 1 Th¨ng Long cã trô së chÝnh ®Æt t¹i x· ThÞnh LiÖt – Thanh tr× - Hµ néi. - C«ng ty ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 6 n¨m 1983, trªn c¬ së hîp nhÊt cña C«ng ty ®¹i tu cÇu 1 thuéc Côc Qu¶n lý §­êng bé vµ C«ng ty c«ng tr×nh 108 thuéc XÝ nghiÖp liªn hîp c«ng tr×nh 5. - Tõ n¨m 1983-1992 C«ng ty trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp x©y dung giao th«ng 2 ( Nay lµ Khu Qu¶n lý §­êng Bé 2). - Tõ n¨m 1993 ®Õn nay, C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Th¨ng long. - C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo nghÞ ®Þnh 388/H§BT(20/11/1991) lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù trang tr¶i chi phÝ vµ ®¶m b¶o cã l·i. - Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, C«ng ty cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n,cã con dÊu riªng, cã tµi s¶n më t¹i ng©n hµng. Chøc n¨ng chñ yÕu cña C«ng ty lµ: Thùc hiÖn viÖc x©y dung c¸c c«ng tr×nh giao th«ng bao gåm: CÇu ®­êng bé. CÇu ®­êng s¾t. CÇu c¶ng. S©n bay. 2. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty: X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ vµ më réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh, tho¶ m·n ngµy cµng cao nhu cÇu x· héi. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ n­íc giao. §¶m b¶o chÕ ®é h¸ch to¸n kinh tÕ ®Çy ®ñ phï hîp víi chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. Tu©n thñ mäi chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý vèn, tµi s¶n, lao ®éng tiÒn l­¬ng, lµm tèt c«ng t¸c ph©n phèi lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tæ chøc hîp lý, nh©n sù phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông hîp lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn nh»n ®em l¹i kÕt qu¶ cao. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. Nh»m phï hîp víi c¸c lo¹i h×nh vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trªn m« h×nh sau: BiÓu h×nh 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y C«ng ty cÇu 1: Gi¸m ®èc p. gi¸m ®èc p. kÐ ho¹ch ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi cÇu C¸c ban chØ ®¹o s¶n xuÊt ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi cÇu ®éi c¬ giíi X­ëng c¬ khÝ ®éi x©y dùng p. gi¸m ®èc p. gi¸m ®èc p. gi¸m ®èc Kü s­ tr­ëng p. kü thô©t p. tcld - hc p. tµi vô p. vËt t­ p. m¸y t.bÞ Do trong giíi h¹n cña ®ît thùc tËp lµ thùc tËp kÜ thuËt nªn trong b¸o c¸o nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn chøc n¨ng cña phßng kÜ thuËt: víi chøc n¨ng tham m­u cho ban gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc thi c«ng, qu¶n lý kü thuËt, gi¸m s¸t chÊt l­îng c«ng tr×nh trong toµn C«ng ty. Nh©n sù phßng kÜ thuËt: Gåm 25 c¸n bé trong ®ã: 1 tr­ëng phßng, 4 phã phßng, cßn l¹i lµ kÜ s­ ®· cã b»ng tèt nghiÖp tr­êng ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng. NhiÖm vô cña phßng kÜ thuËt: Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt c¸c c«ng tr×nh, lËp ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng. KÕt hîp víi c¸c phßng ban lËp møc dù trï vËt t­ thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é. Lu«n cö c¸n bé kü thuËt kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thi c«ng, nh»m ®¶m b¶o thi c«ng ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt. Phèi hîp víi c¸c phßng ban trong C«ng ty gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc ban ®Çu nh­: tr×nh bµy ph­¬ng ¸n thi c«ng víi Ban qu¶n lý c«ng tr×nh, chØ ®¹o thi c«ng an toµn, ®óng tiÕn ®é, chØ ®¹o viÖc thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh néi bé trong C«ng ty… NghiÖm thu kü thuËt c«ng tr×nh theo ®óng tr×nh tù vµ quy ph¹m, quy tr×nh. ChØ ®¹o viÖc ghi nhËt kÝ chÊt l­îng c«ng tr×nh, bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t­ ®óng tiÕn ®é. N¨ng ®éng, s¸ng t¹o, t×m kiÕm s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt nh»m ®­a chÊt l­îng c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng cao, tiÕt kiÖm thêi gian, gi¶m chi phÝ c«ng tr×nh. Tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng tr×nh tõ kh©u s¶n xuÊt: nguyªn vËt liÖu, kÕt cÊu b¸n thµnh phÈm ®Õn kh©u hoµn thiÖn. Phèi hîp víi phßng Tæ chøc – Lao ®éng – Hµnh chÝnh tæ chøc líp häc vµ thi n©ng bËc cho c«ng nh©n trong toµn C«ng ty. b. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, thi c«ng trùc thuéc C«ng ty: C¸c c«ng tr­êng, ®éi s¶n xuÊt, x­ëng c¬ khÝ gäichung lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt thi c«ng chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty, lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o c¸o së do C«ng ty trùc tiÕp h­íng dÉn vµ qu¶n lý. §­îc sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch c«ng t¸c vµ gi¶i quyÕt mét sè lÜnh vùc, ®­îc më tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n Hµng ®Þa ph­¬ng n¬i thi c«ng. NhiÖm vô: Qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho hä, gióp gi¸m ®èc biÕt ®­îc toµn diÖn vÒ sè l­îng, chÊt l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Qu¶n lý, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõ trªn giao xuèng. Qu¶n lý kü thuËt, tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt. Qu¶n lý vËt t­ thiÕt bÞ ®¶m b¶o vËn hµnh tèt, cung øng kÞp thêi cho thi c«ng . Qu¶n lý h¹ch to¸n kÕ to¸n ban ®Çu nh»m x¸c ®Þnh ®óng, ®ñ c¸c chi phÝ vµ c¸c kho¶n thu tõ c«ng tr×nh. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t v¨n ho¸ ®êi sèng cho c«ng nh©n. 4. Tr×nh ®é vµ s¶n phÈm c«ng nghÖ cña C«ng ty cÇu 1 Th¨ng Long. Lµ ®¬n vÞ chuyªn thi c«ng cÇu cèng giao th«ng nªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty t­¬ng ®èi réng kh¾p c¶ n­íc. Víi sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn gÇn1.073 ng­êi trong ®ã: C¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc cao ®¼ng :140 Trung cÊp c¸c lo¹i: 24 C«ng nh©n kü thuËt c¸c ngµnh nghÒ :722 Lao ®éng phæ th«ng: 187 Lao ®éng n÷ 135 B×nh qu©n bËc thî 3,65 Nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ®Êt n­íc trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ C«ng ty cÇu Th¨ng Long ®Çu t­ mua s¾m c¸c thiÕt bÞ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn nh­ lµ: c«ng nghÖ ®óc bª t«ng dù øng lùc, ®óc ®Èy, ®óc hÉng vµ tiÕp nhËn nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn vÒ cÇu d©y v¨ng. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m nh÷ng lo¹i m¸y mãc ®Æc chñng nh­ m¸y khoan cäc nhåi LEEFER cña §øc. C¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· thi c«ng : - Kh«i phôc vµ söa ch÷a cÇu Phó Xu©n, Trµng TiÒn – HuÕ - Thi c«ng cÇu Cèc LÕu – Lµo Cai - Hîp t¸c víi tËp ®oµn Kajima NhËt B¶n thi c«ng cÇu §ôc Khª - Hµ t©y - Thi c«ng cÇu B¹ch Hæ b¾c qua s«ng H­¬ng – TP HuÕ thuéc dù ¸n 6 cÇu ®­êng s¾t tuyÕn Hµ Néi – TP HCM - CÇu Kim T©n QL4E thÞ x· Lµo Cai - CÇu khe chÊn – Lµo Cai - CÇu KiÓu, cÇu Cæ TuÕ quèc lé 45 – Thanh Ho¸ - CÇu v­ît Lý ThuËn – Qu¶ng B×nh - CÇu PhiÒng §anh – Lai ch©u HiÖn nay C«ng ty hiÖn ®ang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÇu víi ®Þa bµn ho¹t ®éng tr¶i dµi trªn c¶ n­íc. Nh­ lµ: CÇu lam kinh, cÇu v­ît, cÇu h¹nh phóc – Thanh Ho¸ CÇu A1, cÇu M­êng NhÐ 1,2,3 khu vùc §iÖn Biªn – Lai ch©u CÇu Kim T©n 3 – Lµo cai CÇu ThuËn An, c¶ng Ch©n M©y kÐo dµi, c«ng tr×nh ng¨n mÆn gi÷ ngät Th¶o Long – Thõa Thiªn HuÕ Ngoµi nh÷ng c«ng tr×nh trªn, n¨m 2004 c«ng ty tiÕp tôc ®Êu thÇu vµ khëi c«ng x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh míi nh­ : cÇu Phïng X¸, cÇu TÕ Tiªu – Hµ t©y, cÇu Thanh Phó, Kim Thµnh – Lµo cai, cÇu Diªn Tr­êng, cÇu T­ HiÒn – Thõa Thiªn HuÕ, cÇu Bót S¬n – Thanh Ho¸, §Çu n¨m 2004 ®· khëi c«ng x©y dùng nh÷ng cÇu cÇu Khe VÏ, cÇu t¹m S«ng C¶ thuéc dù ¸n thuû ®iÖn B¶n L¶ huyÖn T­¬ng D­¬ng – NghÖ An vµ BÕn sè 2 c¶ng Nghi S¬n – Thanh ho¸ II. Giíi thiÖu vÒ cÇu v­ît ®­êng s¾t Lª Lîi CÇu v­ît ®­êng s¾t Lª lîi thuéc gãi thÇu sè 01, chñ ®Çu t­ lµ së giao th«ng tØnh Thanh Ho¸. Hå s¬ gãi thÇu sè 01 gåm: Toµn bé cÇu. T­êng ch¾n, xö lý nÒn ®­êng hai ®Çu cÇu ( 2 phÝa) PhÇn ®­êng ®Çu cÇu, ®­êng phÝa d­íi cÇu, hÖ thèng tho¸t n­íc phÝa d­íi quèc lé 1A. Toµn bé hÖ thèng chiÕu s¸ng 1. Tæng quan: CÇu v­ît ®­êng s¾t Lª Läi n»m trªn §¹i Lé Lª Lîi thuéc trôc ®­êng néi thÞ §«ng – T©y cña Thµnh phè Thanh Ho¸, quèc lé 47, v­ît ®­êng s¾t thèng nhÊt t¹i km 175+600 (lý tr×nh ®­êng s¾t), ®­êng D­¬ng §×nh NghÖ hiÖn t¹i. 2. C¨n cø thiÕt kÕ Quy ®Þnh sè 8094/Q§ BGTVT ngµy 26/9/2002 cña bé GTVT vÒ viÖc duyÖt thiÕt kÕ KT cÇu v­ît ®­êng s¾t Lª Lîi Quy ph¹m vµ quy tr×nh ¸p dông: Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo TTGH 22 TCN 18-19 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng «t« TCVN 4050-98 Tham kh¶o TCVN 4050-85 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ¸o ®­êng mÒm 22 TCN 211-93 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ¸o ®­êng cøng TCN 223-95 Tiªu chuÇn thiÕt kÕ ®­êng giao th«ng n«ng th«n 22 TCN 210-92 Quy tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh trong vïng cã ®éng ®Êt 22TCN 221-95 Quy tr×nh thi c«ng mãng cäc Tham kh¶o mét sè kÜ thuËt cña c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi 3. VÞ trÝ c«ng tr×nh. CÇu ®­îc x©y dùng trªn ®¹i lé Lª Lîi – Quèc lé 47 kÐo dµi v­ît qua ®­êng D­¬ng §×nh NghÖ, ®­êng s¾t, kÐo dµi ®Õn ng· ba phó S¬n víi ph¹m vi thiÕt kÕ nh­ sau: + §iÓm ®Çu dù ¸n Km 0+ 300 ( c¸ch ng· t­ giao víi ®­êng H¹c Thµnh 170m) + §iÓm cuèi Km1+326.54 4. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh: - Quy m« c«ng tr×nh: cÇu thiÕt kÕ vÜnh c÷u b»ng BTCT vµ BTCTD¦L - Víi vËn tèc thiÕt kÕ Vtt=60 Km/h - T¶i träng thiÕt kÕ: + Xe tiªu chuÈn HL 93 so s¸nh víi ®oµn xe tiªu chuÈn H30, xe b¸nh XB80 + T¶i träng ng­êi: 300 kg/m2 BÒ réng cÇu: BcÇu = 0,5m+1,5m+4x3,5m+1,5m+0,5m=18m ChiÒu réng nÒn ®­êng: Bn= 9,0m+10,5m+3,0m++10,5m+9,0m=42m Gåm : MÆt ®­êng 2x10,5m D¶i ph©n c¸ch gi÷a réng : 3m LÒ ®­êng vµ c©y xanh 2x9m - §­êng hai bªn cÇu + ChiÒu réng mÆt ®­êng 2x7m + VØa hÌ 2x5m 5. §Þa chÊt c«ng tr×nh Do C«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ cÇu ®­êng thùc hiÖn th¸ng 8 n¨m 2002 : h×nh th¸i ®Þa h×nh khu vùc x©y dùng thuéc kiÓu ®Þa h×nh ®ång b»ng ven biÓn. H×nh thµnh nªn kiÓu ®Þa h×nh nµy chñ yÕu lµ c¸c thµnh t¹o trÇm tÝch hçn hîp s«ng biÓn gåm c¸t, c¸t pha, sÐt pha. BÒ mÆt ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. C¸c líp ®Þa chÊt khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh: - Líp KQ a: líp ¸o ®­êng cò víi chiÒu dµy 0,5- 1,0m Líp KQb: ®Êt ®¾p thµnh phÇn lµ c¸t mµu x¸m n©u, tr¹ng th¸i dÎo mÒm chØ gÆp líp nµy ë lç khoan : CV7, CV8, CV11 víi bÒ dµy 0,8- 1,8m Líp 1: sÐt mµu x¸m xanh, x¸m n©u, tr¹ng th¸i dÎo mÒm. Líp cã diÖn ph©n bè réng nh­ng kh«ng liªn tôc, hÇu hÕt c¸c lç khoan ®Òu gÆp líp nµy. BÒ dµy biÕn ®æi tõ 2,5m-7,0m. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’<1,0 kg/cm2 Líp 2: c¸t bôi mµu x¸m xanh, x¸m vµng, b·o hoµ, xèp. Líp cã líp diÖn tÝch ph©n bæ kh«ng liªn tôc. BÒ dµy 2,20m-4,5m. søc chÞu t¶i quy ­íc R’<1,0kg/cm2 Líp 3: bïn sÐt mµu x¸m n©u, x¸m ®en, ®«i chç chøa æ c¸t máng. Líp cã diÖn ph©n bè réng vµ liªn tôc. BÒ dµy líp biÕn ®æi tõ 6,6m-8,5m . søc chÞu t¶i quy ­íc R’ <1,0 kg/ cm2 Líp 4: sÐt mµu x¸m ®en, x¸m n©u tr¹ng th¸i dÎo mÒm. Líp cã diÖn tÝch ph©n bè réng, gÆp ë tÊt c¶ c¸c lç khoan. BÒ dµy biÕn ®æi tõ 0,4m-10,30m. søc chÞu t¶i quy ­íc R’ <1,0 kg/ cm2 Líp 5: c¸t h¹t võa, ®«i cç lÉn Ýt sÐt, mµu x¸m tr¾ng chÆt võa, b·o hoµ. chØ gÆp líp nµy ë lç khoan CV1 vµ CV4. bÒ dµy líp biÕn ®æi tõ 4,7m- 8,0m. søc chÞu t¶i quy ­íc R’=2,50kg/cm2 Líp 5a: c¸t bôi mµu x¸m xanh, x¸m ®em, b·o hoµ, chÆt võa. ChØ gÆp líp nµy ë lç khoan CV6 vµ CV7. BÒ dµy líp biÕn ®æi tõ 2,0m – 4,0m. søc chÞu t¶i quy ­íc R’ <1,0 kg/ cm2 Líp 6: sÐt pha xen kÑp thÊu kÝnh c¸t máng, mµu x¸m xanh, x¸m ®en, tr¹ng th¸i nöa cøng. Cã líp diÖn tÝch ph©n bè réng nh­ng kh«ng liªn tôc gÆp hÇu hÕt ë c¸c lç khoan. BÒ dµy líp biÕn ®æi tõ 2,0m – 9,50m. søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =2,88 kg/ cm2 Líp 7: sÐt pha mµu xanh, tr¹ng th¸i dÎo mÒm. GÆp ë c¸c lç khoan CV1- CV8. bÒ dµy c¸c líp biÕn ®æi tõ 2,9m – 11,0m. søc chÞu t¶i quy ­íc R’ <1,0 kg/ cm2 Líp 8: c¸t võa mµu n©u x¸m xanh, chÆt võa, b·o hoµ. Líp cã diÖn ph©n bè kh«ng liªn tôc. GÆp ë mét sè c¸c lç khoan CV2, CV4, CV5,CV6,CV8, CV9, vµ CV11. søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =2,50 kg/ cm2 Líp 9: s¹n sái, lÉn c¸t mµu x¸m xanh, chÆt võa, b·o hoµ. Cã bÒ dµy thay ®æi lín. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =4,0 kg/ cm2 Líp10: cuéi sái, lÉn c¸t mµu x¸m n©u, x¸m ghi chÆt võa. GÆp hÇu hÕt ë c¸c lç khoan. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =6,0 -8,0kg/ cm2 Líp 11: ®¸ sÐt c¸t mµu x¸m n©u, x¸m vµng, phong ho¸ rÊt m¹nh ®«i chç thµnh sÐt Líp 12: ®¸ bét kÕt mµu x¸m n©u, x¸m vµng, phong ho¸ m¹nh ThÊu kÝnh TK1: SÐt x¸m mµu ®en, tr¹ng th¸i dÎo cøng. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV1. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ <1,0 kg/ cm2 ThÊu kÝnh TK2: sÐt pha mµu x¸m nh¹t, tr¹ng th¸i dÎo cøng, ë lç khoan CV1 víi bÒ dµy 1,40m. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ <1,0 kg/ cm2 ThÊu kÝnh TK3: c¸t h¹t mÞn mµu x¸m xanh, Èm chÆt võa. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV2 víi bÒ dµy 4,0m. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =1,5kg/ cm2 ThÊu kÝnh TK4: c¸t h¹t mÞn mµu s¸ng ®en chÆt võa. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV2 víi bÒ dµy 1,3m. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =1,5kg/ cm2 ThÊu kÝnh TK5: c¸t sái mµu x¸m n©u, x¸m ghi, chÆt võa. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV3 víi bÒ dµy 1,5m. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =1,5kg/ cm2 ThÊu kÝnh TK6: c¸t h¹t th« lÉn Ýt c¸t pha, mµu x¸m ®en, b·o hoµ, chÆt võa. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV5 víi bÒ dµy 1.4m ThÊu kÝnh TK7: c¸t h¹t mÞn xen kÑp c¸c líp sÐt máng, mµu x¸m ®en, rÊt chÆt, b·o hoµ víi n­íc. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV7. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =3,5kg/ cm2 ThÊu kÝnh TK8: sÐt pha mÇu x¸m xanh, tr¹ng th¸i nöa cøng. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV8 víi chiÒu dµy 1,0m. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =2,88kg/ cm2 ThÊu kÝnh TK9: sÐt pha mµu x¸m xanh, tr¹ng th¸i nöa cøng. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV8 víi bÒ dµy 0,5m. Søc chÞu t¶i quy ­íc R’ =2,38kg/ cm2 ThÊu kÝnh TK10: c¸t h¹t võa mµu x¸m xanh, chÆt, b·o hoµ n­íc. GÆp thÊu kÝnh ë lç khoan CV10 6. §iÒu kiÖn khÝ hËu n¬i x©y dùng c«ng tr×nh TØnh Thanh Ho¸ n»m trong vïng ®ång b»ng B¾c Bé chÞu khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa ®«ng l¹nh. Mét n¨m chØ cã 2 mïa. NhiÖt ®é: nhiÖt ®é trung b×nh h»ng n¨m ®¹t 26 -27 o C mïa ®«ng l¹nh râ rÖt so víi mïa h¹. Chªnh lÖch nhiÖt ®é cña th¸ng nãng nhÊt vµ th¸ng l¹nh nhÊt lµ 13o C. Nh­ng nhiÖt ®é trung b×nh cña th¸ng l¹nh nhÊt còng chØ tõ 19 -20oC. NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng nhÊt còng chØ 33oC, th¸ng nãng nhÊt còng kh«ng v­ît qu¸ 39oC. NhiÖt ®é dao ®éng trong n¨m tõ 5-7o C L­îng m­a: ph©n bè kh¸ ®ång ®Òu. L­îng m­a trung b×nh trong n¨m kho¶ng 1800mm. Mïa m­a kÐo dµi 6 th¸ng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9. Trong mïa m­a tËp trung 85% l­îng m­a c¶ n¨m. C¸c th¸ng cßn l¹i l­îng m­a Ýt. §é Èm, n¾ng: §é Èm trung b×nh kho¶ng 85%. §é Èm lín nhÊt lµ vµo th¸ng 2, 3, 4 cã thÓ ®¹t tíi 90%. Th¸ng cã ®é Èm nhá nhÊt lµ nh÷ng th¸ng ®Çu mïa ®«ng tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau. Tæng sè giê n¾ng 1600- 1700. Trong suèt mïa H¹ trêi lu«n chiÕu n¾ng. Giã b·o: mïa ®«ng cã 2 h­íng giã chÝnh lµ §«ng B¾c vµ §«ng Nam tèc ®é 2m/s. Tèc ®é cña giã mïa t­¬ng ®èi m¹nh 20m/s. Tèc ®é giã m¹nh nhÊt lµ vµo mïa h¹ , nhÊt lµ khi cã gi«ng b·o cã thÓ ®¹t 40 -45m/s III. S¬ ®å chung kÕt cÊu c«ng tr×nh: 1. KÕt cÊu phÇn trªn: CÇu gåm 11 nhÞp dÇm super Tee BTCTD¦L vµ chiÒu dµi nhÞp quy ­íc : 35,2m (34,35m+5x35,2m+4x35,2+34,35m) - MÆt c¾t ngang cÇu: gåm 8 dÇm supper tee BTCTD¦L víi + kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim dÇm a=2,2m + chiÒu cao dÇm h= 1,50m + B¶n mÆt cÇu BTCT dµy trung b×nh 180mm ®ç t¹i chç. Mçi nhÞp dÇm sö dông 40 tao thÐp D¦L ®­êng kÝnh 15,2mm theo tiªu chu¼n ASTM- A416M. Bª t«ng m¸c 45Mpa. DÇm supper Tee lµ dÇm BTCT D¦L c¨ng tr­íc. C¸c tao c¸p D¦L ®­îc c¨ng tr­íc trªn bÖ c¨ng. khi bª t«ng ccñ c­êng ®é th× tiÕn hµnh c¾t c¸p truyÒn lùc c¨ng trong tao c¸p vµo bª t«ng dÇm. 11 nhÞp dÇm supper Tee gåm 88 phiÕn dÇm ®­îc ®óc t¹i b·i ®óc phÝa Lª Lîi. BÖ c¨ng ®­îc ®Æt song song víi tim däc cÇu. Gi÷a hai bÖ c¨ng lµ ®­êng cho xe MIX chë bªt«ng tõ tr¹m trén ®Õn ®æ Cèt thÐp th­êng theo tiªu chuÈn TCVN 1650-85 Khe co gi·n lo¹i SSF cña h·ng OVM Gèi cÇu cña h·ng OVM MÆt cÇu bªt«ng asphalt dµy 70mm+líp phßng n­íc 2.KÕt cÊu phÇn d­íi CÇu gåm 10 trô tõ P1-P10 vµ hai mè A1,A2 Trô cÇu d¹ng cét BTCT, xµ mò c«ng xon b»ng BTCTD¦L kÐo sau, ®Æt trªn nÒn mãng 4 cäc khoan nhåi d= 1,5m. ChiÒu cao bÖ trô lµ 2m. ChiÒu cao th©n trô thay ®æi dÇn theo cao ®é thiÕt kÕ Mè cÇu kiÓu t­êng b»ng BTCT ®Æt trªn nÒn mãng 5 cäc khoan nhåi d=1,5m 3. kÕt cÊu t­êng ch¾n ®Çu cÇu: KÕt cÊu t­êng ch¾n nÒn ®­êng ®Çu cÇu b»ng BTCT ®Æt trªn nÒn mãng cäc BTCT 30x30 cm vµ thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p h¹ cäc Ðp tÜnh nh»m tr¸nh ¶nh h­ëng do chÊn ®éng cña viÖc h¹ cäc b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng ®Õn c¸c c«ng tr×nh xung quanh. Mét phÇn t­êng ch¾n ®­îc ®Æt trªn nÒn mãng n«ng cã gia cè cäc tre (25cäc/m2): + PhÝa quèc lé 1A lý tr×nh t­êng ch¾n tõ ®iÓm ®Çu Km0+372.02 ®Õn ®iÓm cuèi Km0+489,85 víi chiÒu dµi 117,83m + PhÝa ng· ba Phó S¬n: lý tr×nh t­êng ch¾n tõ ®iÓm ®Çu Km0+881,55 ®Õn ®iÓm cuèi Km1+013,14 víi chiÒu dµi 131,86m 4. HÖ thèng chiÕu s¸ng vµ tho¸t n­íc trªn cÇu: §¸p øng yªu cÇu vÒ c­êng ®é trªn cÇu, ®­êng vµo cÇu vµ hÖ thèng ®­êng néi bé hai bªn. HÖ thèng tho¸t n­íc trªn cÇu: sö dông hÖ thèng èng thÐp ®­êng kÝnh d=150mm thu gom n­íc mÆt vÒ hÖ thèng tho¸t n­íc trong th©n mè trô vµ ®æ ra ®­êng néi bé hai bªn. 5. Xö lý ®Êt yÕu hai ®Çu cÇu: xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p c¾m bÊc thÊm. Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n th× nh÷ng ®o¹n sau ®©y ph¶i xö lý b»ng bÊc thÊm: - §o¹n 1: Tõ Km0+459,85Km0+501,85(42m) - §o¹n 2: Tõ Km0+869,55Km0+935,55(62,40m) - §o¹n 3: Tõ Km0+993,50Km1+058,54(65,04m) BÊc thÊm ®­îc c¾m theo s¬ ®å hoa mai 6. ThiÕt kÕ mÆt c¾t däc: CÇu dèc lªn 4% ®Ó v­ît qua ®­êng D­¬ng §×nh NghÖ vµ ®­êng s¾t, sau ®ã dèc xuèng 4%, cÇu cã chiÒu dµi lµ L=391.70m vµ n»m trªn ®­êng cong cã R=3000m TÜnh kh«ng cÇu v­ît ( ®­êng s¾t) lµ 6,0m 7. §­êng d­íi cÇu Hai bªn cÇu, ph¹m vi tõ Km0+372,02Km0+627,80 vµ tõ Km0+692,00Km1+013,41 thiÕt kÕ hai ®­êng song song réng 7m ®Ó nèi ®­êng D­¬ng §×nh NghÖ vµ ®­êng giao Km0+692,00. §o¹n tõ Km0+627,80Km0+692,00 kh«ng thiÕt kÕ ®­êng d­íi cÇu ChiÒu réng nÒn ®­êng Bn=42m trong ®ã - PhÇn chiÒu réng cÇu chiÕm 18m - PhÇn ®­êng hai bªn: 7mx2 - HÌ ®­êng 5mx2 MÆt ®­êng thiÕt kÕ th¶m BTN trªn mãng cÊp phèi ®¸ d¨m ®¹t Eyc=1500daN/cm2 §èi víi kÕt cÊu lµm míi th× líp ®Êt d­íi ®¸y ¸o ®­êng ®¹t K98 vµ EnÒn=400daN/cm2. Líp ¸o ®­êng lµm míi gåm 7cm bªt«ng nhùa h¹t trung, 15cm CP§D lo¹i I, 18cm CP§D lo¹i II, d­íi líp bªt«ng nhùa r¶i mét líp nhùa dÝnh b¸m 1kg/m2 §èi víi kÕt cÊu ¸o ®­êng lµm t¨ng c­êng mÆt ®­êng cò th× chØ thi c«ng 7cm bªt«ng nhùa h¹t ttung vµ bï vªnh b»ng ®¸ d¨m ®en, t­íi nhùa dÝnh b¸m 0,6kg/m2 §é dèc ngang mÆt ®­êng thiÕt kÕ lµ 2%, phÇn mÆt ®­êng phÝa hÌ thiÕt kÕ c¸c tÊm ®an r·nh réng 0,30m 8. ThiÕt kÕ tho¸t n­íc Tho¸t n­íc ngang: thiÕt kÕ 2 cèng t¹i c¸c lý tr×nh sau: Cèng trßn 1f 1,5m t¹i Km0+509 lµ cèng cò cã chiÒu dµi lµ 50,35m cèng tèt nh­ng do hè thu ë hai ®Çu cÇu theo qui m« cò cho nªn ph¶i ph¸ bá ®i 19,11m sau ®ã nèi dµi 17,38m. tæng chiÒu dµi cèng lµ 52,17m Cèng trßn 1f1,5m t¹i Km1+020, cèng nµy thiÕt kÕ míi dµi 46,48m HÖ thèng tho¸t n­íc däc: Bè trÝ hai bªn vØa hÌ. H­êng ch¶y tËp trung vÒ hai c«ng ngang vµ ch¶y vµo hÖ thèng tho¸t n­íc thµnh phè. Cèng däc thiÕt kÕ lµ cèng BTCT f1,0. 9. Nguån vËt t­ chñ yÕu phôc vô c«ng tr×nh C¸c lo¹i vËt t­, vËt liÖu tr­íc khi ®­a tãi c«ng tr×nh ph¶i cã mÉu thÝ nghiÖm vµ ®­îc t­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra, chÊp thuËn. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn còng nh­ tËp kÕt t¹i kho ph¶i che ®Ëy, b¶o qu¶n tèt. Toµn bé vËt liÖu sö dông ®¶m b¶o míi 100% tho· m·n tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ ®¨ng ký chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt. Cô thÓ: §¸ héc vµ ®¸ d¨m: ph¶i ®­îc khai th¸c t¹i má ®¸ ®· ®­îc thÝ nghiÖm chøng chØ cã c­êng ®é cao vµ kÝch cì cho phÐp. Theo tiªu chuÈn TCVN 1771-86 vµ TCVN 4453-1995vµ tiªu chuÈn AASHTTO-T27, AASHTTO-T12 C¸t vµng: Sö dông c¸t theo TCVN 770-86, TCVN 4453-1995 vµ thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn AASHTTO-T11, AASHTTO-T21, AASHTTO-T71 §Êt : Khai th¸c t¹i má ®Êt gÇn khu vùc thi c«ng. Xi m¨ng: Sö dông xi m¨ng pool¨ng PCB – 30, PC – 40, ®¹t chØ tiªu c¬ lý theo TCVN2582-92,6260-97, AASHTTO –M85, ®­îc nhËp tõ nhµ m¸y xi m¨ng Nghi s¬n – Thanh Ho¸. §èi víi mçi lo¹i h¹ng môc c«ng tr×nh th× sö dông lo¹i bª t«ng cho phï hîp víi yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc vµ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ khi x©y dùng mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh theo ®óng hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu. H¹ng môc/m¸c bªt«ng/lo¹i bª t«ng + §èi víi dÇm BTCT D¦L ®óc s½n supper Tee vµ xµ mò trô, th©n trô th× sö dông bª t«ng cã m¸c lµ 45Mpa( bªt«ng lo¹i A) + KÕt cÊu bÖ mãng trô, kÕt cÊu mè. Cäc khoan nhåi BTCT, cäc BTCT ®óc s½n 30x30 cm. tÊm thµnh cÇu, tÊm bªt«ng ®óc s½n cho dÇm th× sö dông bªt«ng cã m¸c lµ 32Mpa (bªt«ng lo¹i B) + B¶n qu¸ ®é, t­êng ch¾n, bªt«ng mãng cét ®iÖn chØ sö dông bªt«ng m¸c 25Mpa (bªt«ng B1) + BÖ ®óc dÇm, t­êng c¸nh, t­êng ngùc, èng cèng, hè thu, bã vØa, ®an r·nh sö dông bªt«ng m¸c 20Mpa (bªt«ng lo¹i C) + Bª t«ng ®Öm mãng cã m¸c lµ 10Mpa (bª t«ng lo¹i E) Phô gia: Dïng phô gia cã tÝnh dÎo cao cho ®óc ®Çm bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc(Sikament) vµ phô gia b«i bÒ mÆt v¸n khu«n( Separol), phô gia b¬m ®a n¨ng(Sika pump), phô gia cho v÷a b¬m cña h·ng Sika, c¸c s¶n phÈm trªn ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002. S¾t thÐp: ThÐp c­êng ®é cao f15,2mm theo tiªu chuÈn ASTM – A416M, c¸c lo¹i s¾t thÐp th­êng theo tiªu chuÈn ASTM – A407M trõ khi cã ghi chó kh¸c, phï hîp víi TCVN 4453 – 1987 §èi víi cèt thÐp cÇn cã c¸c líp b¶o vÖ: H¹ng môc ChiÒu dµy b¶o vÖ(mm) Cäc khoan nhåi t¹i hiÖn tr­êng 75 Cäc ®ãng ®óc s½n 50 C¸c mãng t­êng vµ mè 50 BÖ trô 50 T­êng mè vµ t­êng ch¾n 50 B¶n mÆt cÇu (®­îc b¶o vÖ b»ng mµng chèng thÊm) 50 Th©n d­íi trô 50 Th©n trô 50 C¸c mÆt ngoµi cña dÇm supper Tee 40 C¸c mÆt trong cña dÇm supper Tee 40 IV. Tæ chøc thi c«ng h¹ng môc mè A2 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ: §o ®¹c x¸c ®Þnh vÞ trÝ hç mãng : cã sù tham gia cña Ban qu¶n lý dù ¸n, T­ vÊn gi¸m s¸t, T­ vÊn thiÕt kÕ vµ §¬n vÞ thi c«ng. C¸c lo¹i m¸y ®o ®¹c (®o xa, cao ®¹c, kinh vÜ…), th­íc thÐp, d©y däi, mia… ph¶i lµ c«ng cô chuÈn , cã ®é tin cËy cao, ®­îc phÐp ®­a vµo sö dông ë c«ng tr×nh Sö dông m¸y ñi T171 ®Ó san ®¾p t¹o mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh ®Õn cao ®é +3,50m. C¸c lo¹i thiÕt bÞ dïmg cho thi c«ng mè stt ThiÕt bÞ Quy c¸ch §¬n vÞ Khèi l­îng Ghi chó 1 M¸y ñi T171 C¸i 01 2 M¸y xóc SOLAW 130W C¸i 01 3 «t« vËn chuyÓn 8m3/xe C¸i 05 4 CÇn cÈu K- 162 C¸i 01 5 M¸y b¬m 20m3/h C¸i 02 6 M¸y h¬i Ðp PV- 10 C¸i 01 7 M¸y hµn c¾t C¸i 02 8 §Çm dïi D10 C¸i 04 9 M¸y ®Çm cãc Trung quèc C¸i 02 10 Xe mix 6m3 C¸i 02 11 M¸y b¬m bªt«ng 60m3/h C¸i 01 12 M¸y khoan cäc nhåi Leefer C¸i 01 2. Khoan cäc nhåi mãng mè: - Sö dông c«ng nghÖ khoan cäc nhåi b»ng m¸y leffer-vrm2000/1500/1000/800hd cña céng hoµ liªn bang §øc - C«ng t¸c chuÈn bÞ : + Ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh, thuû v¨n, hå s¬ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh, kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c nguån ®iÖn, nguån n­íc, kh¶ n¨ng cung cÊp bª t«ng t­¬i, l¾p ®Æt c¸c tr¹m trén hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®ång bé kh¸c….. + Ph¶i chuÈn bÞ ®å ¸n thiÕt kÕ kÜ thuËt thi c«ng mãng cäc khoan nhåi: b¶n vÏ quy ho¹ch tæng thÓ mÆt b»ng thi c«ng, x¸c ®Þnh tr×nh tù vµ c«ng nghÖ thi c«ng, s¬ ®å trang thiÕt bÞ nh©n lùc, vËt t­, biÖn ph¸p kÜ thuËt ®¶m b¶o an toµn lao ®éng…. - Thi c«ng nÒn ®Êt ®Ó ®¶m b¶o chÞu t¶i träng ®éng, t¶i träng tÜnh cña m¸y vµ thiÕt bÞ trong suèt qóa tr×nh thi c«ng ®Ó m¸y ho¹t ®éng an toµn vµ æn ®Þnh. DiÖn tÝch mÆt b»ng ph¶i ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®ång thêi cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt - §o ®¹c x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ cao ®é ®iÓm khoan tõ c¸c mèc chuÈn Tr­íc khi khoan th× ph¶i lo¹i trõ c¸c ch­íng ng¹i vËt hoÆc bom m×n ra khái khu vùc x©y dùng, c¸c thiÕt bÞ phô trî nh­ lµ èng dÉn n­íc, tr¹m ®iÖn, hÖ thèng tho¸t n­íc, nhµ kho, ®­êng tr¸nh… ph¶i lµm xong tr­íc khi thi c«ng - ChiÒu dµi cña mét èng v¸ch 6m. §­êng kÝnh lµ 1.7m. Do chiÒu dµi cäc khoan nhåi mè A2 lµ 53m. Nªn ta sö dông 9 èng v¸ch ®Ó thi c«ng khoan t¹o lç cäc khoan nhåi - §­a m¸y khoan tiÕn hµnh ch¹y thö kh«ng t¶i nÕu cã lón th× ph¶i xö lý kÞp thêi . Dïng ph­¬ng ph¸p khoan móc trùc tiÕp hoÆc ®Ëp, móc kÕt hîp víi xoay h¹ èng v¸ch ®Ó t¨ng chiÒu s©u lç khoan. TiÕp tôc khoan ®Ó ®¹t cao ®é thiÕt kÕ. - Khèi l­îng ®Êt khoan cña mét lç khoan: ChiÒu dµi cäc khoan nhåi: 53m ChiÒu s©u khoan lç= ChiÒu dµi cäc khoan nhåi – chiÒu dµi phÇn cäc liªn kÕt víi bÖ mãng = 53m – 1m =52m ThÓ tÝch khoan = Sxh= = 3,14 x =105m3 Thi c«ng 5 cäc khoan nhåi V= 105 x 5 =525m3 Nh©n c«ng tham gia ®æ bªt«ng=c«ng 45 nh©n c«ng bËc 4.5/7=ngµy cho 5 cäc Ph¹m vi vËn chuyÓn ®Êt lµ Sö dông «t« vËn chuyÓn lµ Tõ ®Þnh møc, c«ng ty sö dông 4 «t« vËn chuyÓn = =4ca/4 = 1 ca Nh©n c«ng 3/7 =c«ng - Sau khi khoan xong th× tiÕn hµnh r÷a lç khoan b»ng c¸ch b¬m mét l­îng n­íc bï vµo lç khoan Q1 vµ dïng m¸y b¬m chuyªn dông c«ng suÊt lín ®Ó hót trùc tiÕp mïn khoan tõ ®¸y lç khoan lªn Q2(Q1>Q2) - L¾p ®Æt lång cèt thÐp - §óc bªt«ng cäc khoan nhåi b»ng ph­¬ng ph¸p b¬m v÷a bªt«ng vµo èng dÉn v÷a di chuyÓn ®øng. §Ó ®¶m b¶o cho chÊt l­îng bªt«ng cäc khoan nhåi, mÎ v÷a ®Çu tiªn ph¶i cã khèi l­îng sao cho ®é ngËp ®Çu d­íi èng dÉn v÷a vµo v÷a bª t«ng hd sau ®ã t¨ng dÇn ®é ngËp lªn nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng rót èng lªn cña èng dÉn v÷a - CÊp phèi bªt«ng: m¸c cña xi m¨ng ®¶m b¶o m¸c cña bªt«ng thiÕt kÕ. §¸ d¨m tho· m·n tiªu chuÈn vÒ kÝch th­íc vµ c­êng ®é theo TCVN1771 – 87 vµ mét sè quy ®Þnh. Hµm l­îng h¹t dÑt kh«ng lín h¬n 35% theo khèi l­îng, h¹t mÒm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10% theo khèi l­îng. C¸t theo tiªu chuÈn TCVN 1770 – 86, l­îng bïn sÐt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3% theo khèi l­îng. Phô gia cña h·ng Sika. - §æ bªt«ng cäc khoan nhåi: + L¾p ®Æt èng ®æ bªt«ng th¼ng ®øng cè ®Þnh, ®Ëy n¾p phÔu, ®æ bª t«ng ®Çy phÔu sau ®ã c¾t d©y neo n¾p phÔu ®Ó cho bªt«ng r¬i xuèng + NhÊc èng dÉn v÷a lªn tõ tõ ®Ó cho vËn tèc cña bªt«ng khi míi ra khái èng kh«ng ®­îc > 0,12m/s2vµ kh«ng <0,3 m/h, trong suèt qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng th× èng dÉn chØ ®­îc di chuyÓn th¼ng ®øng kh«ng ®­îc l¾c ngang èng dÉn. + Mçi mÎ ®ç c¸ch nhau kho¶ng 1015phót ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng liÒn khèi cña bªt«ng, sau mçi mÎ ®æ ph¶i ghi chÐp quan hÖ gi÷al­îng v÷a bªt«ng ®æ vµo vµ chiÒu cao v÷a d©ng lªn trong èng v¸ch ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng cäc t¹i c¸c cao ®é vµ t×nh tr¹ng chung sau khi ®æ bª t«ng xong. + Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng èng v¸ch ®­îc rót dÇn lªn theo chiÒu cao cét v÷a d©ng ®Ó ®Ò phßng lùc ma s¸t trong vµ ngoµi èng v¸ch v­ît qu¸ lùc nhæ, g©y kÑt èng v¸ch. +Bªt«ng ®­îc chë b»ng xe Mix tõ tr¹m trén thuéc khu vùc c«ng tr­êng ®Õn n¬i thi c«ng + Khi ®æ bªt«ng cäc ph¶i ®æ cao h¬n cao ®é thiÕt kÕ mét ®o¹n lµ 1m khi c­êng ®é bªt«ng ®¹t 50kg/cm2 sÏ ®ôc bá ®o¹n nµy chØ ®Ó l¹i cèt thÐp. + B¶ng khèi l­îng vËt liÖu tÝnh cho mét cäc : Tªn thanh §­êng kÝnh (mm) Sè l­îng (thanh) ChiÒu dµi (mm) Tæng c.dµi (m) K. l ®¬n vÞ (kg/m) Tæng k.l­îng (kg) 01 32 12 23400 280.8 6.313 1172.69 02 32 12 58428 701.14 6.31 4426.27 03 12 140 4325 605.50 0.888 537.68 04 20 21 4305 90.41 2.466 222.95 05 16 84 900 75.60 1.578 119.30 06 03 208 500 104.00 0.055 5.72 07 16 1 3386 3.39 1.578 5.37 Tæng khèi l­îng thÐp(kg) 7089.96 èng nhùa PVC(m) D102/D114 D50/D60 51.90 158.40 Bªt«ng lo¹i D(m3) 93.66 Sau khi ®æ bªt«ng cäc th× chê cho bªt«ng cäc ®¹t c­êng ®é th× míi thi c«ng tiÕp: 7ngµy 3. §µo ®Êt hè mãng: §µo ®Êt hè mãng theo tr×nh tù sau: - §µo hè mãng theo ph­¬ng ph¸p ®µo trÇn b»ng m¸y xóc SOLAR130W kÕt hîp víi lao ®éng thñ c«ng, m¸i taluy cã ®é dèc lµ 1:1 ®µo ®Õn cao ®é +1,90 xung quanh cã r·nh ®Ó tho¸t n­íc. Do thi c«ng trªn nÒn ®­êng míi nªn khi thi c«ng mè A2 kh«ng ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc lµ ®µo ph¸ ®Êt ®¸ t¹o mÆt b»ng thi c«ng. - ChiÒu réng, chiÒu dµi cña ®¸y hè mãng lµ 7m, 19m - ChiÒu réng, chiÒu dµi cña ®¸y bao gåm r·nh tho¸t n­íc lµ 8.6m, 20.6m - ChiÒu cao hè mãng lµ = - Khèi l­îng ®Êt ®¸ cÇn ®µo trong ®¸y hè mãng ch­a tÝnh ®Õn r·nh th¸t n­íc lµ: - ChiÒu cao cña r·nh tho¸t n­íc lµ: - Bè trÝ hè thu n­íc ®Ó dÉn n­íc t¹i c¸c r·nh ®Ó sö dông m¸y b¬m hót n­íc tr­íc khi ®æ bªt«ng - §µo ®Êt r·nh hót n­íc= - §µo ®Êt taluy hè mãng - Tæng sè ®Êt ®µo ®­îc lµ = - sè ca m¸y ®µo ®Êt: =1ca m¸y - Sè c«ng nh©n tham gia lao ®éng thñ c«ng: chñ yÕu lµ t¹o ph¼ng cho taluy hè mãng vµ ®µo r·nh tho¸t n­íc vµ hè thu n­íc:= ca, bè trÝ 2 c«ng nh©n tham gia thi c«ng - Khi ®· ®¹t cao ®é thiÕt kÕ cña ®¸y hè mãng th× tiÐn hµnh ®Ëp ®Çu cäc khoan nhåi vµ uèn r©u t«m ®Çu cäc nh»m t¹o ra sù liªn kÕt gi÷a cäc khoan nhåi vµ bÖ mè - Tæ chøc vËn chuyÓn ®Êt ®¸ d­íi ®¸y hè mãng b»ng «t« chuyªn dông th× sö dông chØ mét xe nh­ng tiÕn hµnh vËn chuyÓn: 4ca m¸y(1 ng­êi ®iÒu khiÓn) - Thêi gian thi c«ng : 3ngµy 4. Thi c«ng bÖ mè mãng: - VÖ sinh ®¸y hè mãng, hót n­íc ®¸y hè mãng do tr­íc khi thi c«ng bÞ m­a do ®ã hè mãng mè bÞ ngËp n­íc b»ng m¸y b¬m 20m3/h - TiÕn hµnh ®æ bª t«ng líp lãt mãng dµy 10cm víi môc ®Ých lµ t¹o ph¼ng. Bªt«ng lãt cã m¸c lµ: 10Mpa. ThÓ tÝch cÇn ®æ bªt«ng lµ =. Do bªt«ng m¸c thÊp nªn ng­êi ta kh«ng tiÕn hµnh trén trªn tr¹m trén mµ chØ tiÕn hµnh trén b»ng m¸y trén t¹i c«ng tr­êng thi c«ng, lµ m¸y trén cã dung tÝch lµ 250l: 1ca Khèi l­îng bªt«ng cÇn ®æ lµ: §Çm bµn: 1ca Nh©n c«ng phôc vô c«ng t¸c ®æ bªt«ng lãt mãng lµ 2 (ng­êi)+1ng­êi ®iÒu khiÓn ®Çm bµn +3 nh©n c«ng phôc vô tr¹m trén= 6(ng­êi) - L¾p ®Æt v¸n khu«n bÖ mãng mè: do bÖ mãng mè cã h×nh d¹ng kh«ng thay ®æi cho nªn chØ cÇn sö dông mét lo¹i v¸n khu«n: v¸n khu«n lo¹i I víi khèi l­îng vËt liÖu cho mét tÊm v¸n khu«n lo¹i I lµ: Quy c¸ch vËt liÖu §¬n vÞ Sè l­îng Träng l­îng(kg) Thanh 02 54.12 Thanh 02 40.23 T«n B¶n 04 35.10 T«n B¶n 10 12.81 T«n B¶n 15 19.43 T«n B¶n 01 264.94 §­êng hµn m 23.70 426.63 Tæng khèi l­îng 853.26 - ChiÒu cao cña v¸n khu«n lo¹i I lµ 2250mm, chiÒu réng lµ 3000mm ChiÒu cao cña bÖ mãng mè lµ 2000mm do ®ã ta cã thÓ sö dông v¸n khu«n lo¹iI Sè v¸n khu«n dïng cho bÖ mãng mè lµ: (tÊm ) Tõ b¶ng khèi l­îng cña vËt liÖu cho 1 tÊm v¸n khu«n ta tÝnh ra ®­îc vËt liÖu dïng cho 16 tÊm v¸n khu«n =kg=13.6tÊn §Ó l¾p v¸n khu«n bÖ mãng mè vµ cèt thÐp bÖ lµ 20 c«ng nh©n Sau khi l¾p ®Æt v¸n khu«n xong th× tiÕn hµnh bè trÝ cèt thÐp bÖ. Bè trÝ chi tiÕt cèt thÐp bÖ theo b¶n vÏ( trang sau) B¶ng khèi l­îng cèt thÐp bÖ Tªn thanh §­êng kÝnh (mm) ChiÒu dµi (mm) Sè l­îng (thanh) Tæng chiÒu dµi(m) Khèi l­îng ®¬n vÞ(kg/m) Tæng khèi l­îng(kg) 1 28 6800 120 816.00 4.833 3943.728 2 25 22300 30 669.00 3.853 2577.657 3 20 8878 120 1065.36 2.466 2627.178 4 20 19600 30 588.00 2.466 1450.008 5 12 1845 174 321.03 0.888 285.075 6 12 18280 14 255.92 0.888 227.257 7 12 5900 16 94.40 0.888 83.827 Tæng 11199.8 Thêi gian thi c«ng lµ c«ng/20=14ngµy Sau khi bè trÝ xong cèt thÐp ph¶i mêi t­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra chÊt l­îng råi míi tiÕn hµnh ®æ bªt«ng bÖ mãng L­îng bªt«ng cÇn ®æ cho bÖ mãng lµ 206.1m3. Trong ®ã n¨ng lùc tr¹m trén lµ 45m3/h theo n¨ng lùc nhµ thÇu lµ c«ng ty cÇu I ®Æt t¹i thanh ho¸ lµ 2 xe mix cã thÓ tÝch lµ 6m3. Do ®ã mçi lÇn ®æ ®­îc 12m3. mçi lÇn ®æ mÊt thêi gian lµ 15phót, thêi gian ®i vÒ chë bª t«ng lµ 15 phót do ®ã mÊt thêi gian lµ 30phót Sè chuyÕn cÇn ®Ó ®æ bªt«ng lµ chuyÕn Thêi gian ®æ lµ =phót=8h30phót Do chiÒu cao bÖ mè lín nªn ta kh«ng thÓ ®æ cïng mét lóc ®­îc mµ ph¶i chia thµnh c¸c líp 4050cm dïng 2 ®Çm dïi ®Ó ®¹t ®é chÆt theo yªu cÇu thiÕt kÕ vµ ®­îc chÊp nhËn cña t­ vÊn gi¸m s¸t Nh©n lùc ®æ bªt«ng bÖ mãng lµ + 2 ng­êi ®iÒu khiÓn tr¹m trén + 2 ng­êi l¸i xe mix +2 c«ng nh©n ®iÒu khiÓn ®Çm dïi +1 c¸n bé kÜ thuËt gi¸m s¸t thi c«ng, chØ huy c«ng tr­êng +4 c«ng nh©n san ®æ bªt«ng +1 c«ng nh©n theo dâi ®iÖn, ®iÒu khiÓn m¸y b¬m n­íc = 12 c«ng nh©n tham gia thi c«ng Sau khi thi c«ng xong th× tiÕn hµnh b¶o d­ìng bªt«ng ®Ó ®¹t c­êng ®é :1c«ng nh©n, thêi gian b·o d­ìng lµ 7 ngµy ®Ó bªt«ng ®¹t ®­îc 90% c­êng ®é Thi c«ng th©n mè, mò mè §¾p tr¶ hè bÖ mãng ®Ó t¹o mÆt b»ng thi: 1 ngµy Nh©n lùc thi c«ng th©n mè 40 c«ng nh©n Thi c«ng hÖ dµn gi¸o yukm Thi c«ng l¾p dùng v¸n khu«n, v¨ng chèng, l¾p ®Æt cèt thÐp t­êng th©n, t­êng c¸nh, mò mè. Thêi gian thi c«ng lµ c«ng Thi c«ng 2 ca ®Ó ®¹t tiÕn ®é thi c«ngngµy B¶ng khèi l­îng Stt H¹ng môc Quy c¸ch §¬n vÞ Khèi l­îng 1 §¾p tr¶ hè mãng §Êt m3 100 2 HÖ ®µ gi¸o YUKM TÊn 132 3 V¸n khu«n thÐp TÊn 115 4 ThÐp v¨ng chèng v¸n khu«n TÊn 2.5 5 Tæng khèi l­îng cèt thÐp kg 5053 TiÕn hµnh ®æ bªt«ng t­êng th©n, t­êng c¸nh, mò mè b»ng b¬m bªt«ng, bª t«ng ®­îc cÊp tõ tr¹m trén vËn chuyÓn b»ng xe mix ThÓ tÝch th©n mè, mò mè= L­îng bªt«ng cÇn ®æ = Do thÓ tÝch ®å lín cho nªn khi ®æ bªt«ng chia ra lµm 2 ®ît ®æ theo chiÒu ngang: líp 1cã chiÒu cao lµ 1115mm, líp 2 lµ 1000mm, thêi gian gi÷a hai ®ît ®æ lµ 5 ngµy ®Ó cho bªt«ng líp d­íi ®¹t c­êng ®é nhÊt ®Þnh, sau ®ã dïng phô gia ho¸ dÎo ®Ó thi c«ng líp tiÕp theo §Çm dïi : 3 ca +3ca, Khèi l­îng bªt«ng cÇn ®æ cho t­êng ®Ønh vµ t­êng ch¾n lµ 30m3, thi c«ng trong thêi gian lµ 1 ngµy Sau khi ®æ bªt«ng th× tiÕn hµnh b¶o d­ìng bªt«ng : t­íi n­íc gi÷ Èm: bè trÝ 2 c«ng nh©n 6. Hoµn thiÖn mè L¾p v¸n khu«n ®æ bª t«ng ®¸ kª gèi: thêi gian thi c«ng lµ 1 ngµy Thi c«ng t­êng ch¾n vµ ®­êng vµo cÇu B­íc 1: xö lý nÒn ®Êt yÕu ph¹m vi t­êng ch¾n vµ ®­êng dÉn vµo cÇu + §o ®¹c x¸c ®Þnh ph¹m vi xö lý nÒn ®Êt yÕu +§µo ñi, tÇng ®Êt yÕu. San ph¼ng, r¶i v¶i ®Þa kÜ thuËt +r¶i tÇng c¸t tho¸t n­íc, x©y dùng hÖ thèng r·nh tho¸t n­íc +thêi gian c¾m bÊc thÊm vµ chê cho ®Êt yÕu cè kÕt lµ 6 th¸ng + Dïng xe «t« chuyªn chë ®Ó vËn chuyÓn c¸t, ®¾p c¸t cao 1m ®Ó lµm ®­êng tho¸t n­íc ngang võa dÉn n­íc tõ bÊc thÊm ra ngoµi. sau khi hoµn thµnh viÖc chÊt t¶i th× tiÕn hµnh bèc líp c¸t ®i, dïng ®Ó ®¾p cho nÒn ®­êng ®Çu cÇu B­íc 2: trong thêi gian chê ®îi ®Êt yÕu cè kÕt th× tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: + Ðp cäc bª t«ng cèt thÐp 30 30 t¹i lý tr×nh:Km0+881.55 ®Õn Km0+941.615. chiÒu dµi ®ãng cäc lµ 60m, chiÒu s©u Ðp cäc lµ 35.5m, mçi vÞ trÝ Ðp cäc sö dông 3cäc bªt«ng cèt thÐp, c¸c cäc nµy ®­îc ®óc t¹i c«ng tr­êng, + nh©n lùc khi thi c«ng Ðp cäc : 1c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y ®ãng cäc 1 thî l¸i cÇn cÈu ®Ó cÈu cäc 1 c«ng nh©n ®iÒu khiÓn 1 thî hµn c¸c b¶n t¸p ®Çu cäc 1 c«ng nh©n buéc cäc vµo cÇn cÈu = 5 c«ng nh©n +c¾m cäc tre(25 cäc/ m2) b»ng bóa chuyªn dông t¹i vÞ trÝ Km0+941.615 ®Õn Km1+013.41. nh©n lùc : 5 c«ng nh©n B­íc 3: thêi gian thi c«ng lµ 12 ngµy +tiÕn hµnh dùng cèt thÐp, l¾p v¸n khu«n, ®æ bªt«ng t­êng ch¾n b»ng m¸y b¬m 60m3/h, bªt«ng ®­îc cÊp tõ tr¹m trén, vËn chuyÒn b»ng xe MIX, sö dông ®Çm dïi. + T­êng ch¾n ®­îc chia thµnh c¸c líp ®Ó ®æ bªt«ng +Nh©n lùc thi c«ng t­êng ch¾n: 12 ng­êi +§¾p ®­êng dÉn vµo cÇu, thi c«ng b¶n qu¸ ®é + Thu dän vËt t­ thiÕt bÞ thi c«ng b¶ng tiÕn ®é thi c«ng mè(trang sau) V. NhËn xÐt Sau mét thêi gian thùc tËp em ®· thu ®­îc mét sè kiÕn thøc nhÊt ®Þnh, do thêi gian thùc tËp ng¾n vµ nªn viÖc thu thËp th«ng tin ë trong phßng kÜ thuËt vµ ngoµi hiÖn tr­êng thi c«ng cßn nhiÒu h¹n chÕ. ViÖc thi c«ng ngoµi c«ng tr­êng lu«n b¸m s¸t theo yªu cÇu thiÕt kÕ ®Ò ra. Cã sù gi¸m s¸t thi c«ng chÆt chÏ cña bªn chñ ®Çu t­ lµ së giao th«ng tØnh Thanh Ho¸ vµ nhµ thÇu lµ c«ng ty cÇu I Th¨ng Long Theo thiÕt kÕ ban ®Çu mµ Së giao th«ng tØnh Thanh Ho¸ thuª thiÕt kÕ th× khi thi c«ng c«ng tr×nh cÇu v­ît ®­êng s¾t Lª Lîi viÖc kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh tr­íc khi thi c«ng nhµ thÇu ®· ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n : thay ®æi ph­¬ng ¸n thi c«ng cäc khoan nhåi. Tõ thi c«ng 6cäc khoan nhåi ë mè vµ 5 cäc khoan nhåi ë trô víi ®­êng kÝnh cäc lµ 1,2m thay b»ng 5cäc khoan nhåi ë mè vµ 4cäc khoan nhåi t¹i trô víi ®­êng kÝnh cäc khoan nhåi lµ 1,5m víi khèi l­îng vËt t­ thi c«ng kh«ng thay ®æi, do tÇng ®Þa chÊt khu vùc thi c«ng æn ®Þnh, nh»m tiÕt kiÖm thêi gian thi c«ng cho nhµ thÇu vµ ®· ®­îc bªn chñ ®Çu t­ chÊp nhËn Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o tæng kÕt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh cÇu v­ît ®­êng s¾t Lª Lîi C«ng nghÖ thi c«ng cäc khoan nhåi sö dông m¸y khoan leefer cña §øc B¶n vÏ thiÕt kÕ kÜ thuËt cÇu v­ît ®­êng s¾t Lª Lîi B¶n vÏ thiªt kÕ thi c«ng cÇu v­ît ®­êng s¾t Lª Lîi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp thi công mố A2- cầu vượt đường sắt lê lợi - tp thanh hóa.doc
Luận văn liên quan