Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu giấy

• Đối với các loài cây thân gỗcó chu kỳsinh trưởng kéo dài nên rất khó cho việc đánh giá các chỉtiêu ởmột thời điểm, các chỉtiêu sẽ được đánh giá qua các năm tiếp theo. • Qua đánh giá vềsinh trưởng của các dòng bảo tồn, nhận thấy rằng có một sốdòng (CTIV, CT4, CT3) sinh trưởng vượt trội hơn rất nhiều so với một sốdòng đang được trồng rộng rãi trong sản xuất, đây sẽlà cơsở quan trọng giúp cho nhiệm vụkhai thác và phát triển nguồn gen quý trong thời gian xắp tới. • Đã đánh giá nguồn gen: 20 giống (năm 2008) • Các giống keo lai có tỷlệsống rất thấp hoặc bịchết hết cần có nguồn gen bổxung. Triển khai dầy đủtheo đúng yêu cầu như: Đã xây dựng bộlý lịch 20 giống theo các chỉtiêu đánh giá nguồn gen Quốc tếvà được quản lý các dữliệu theo phần mềm chung toàn Bộcông thương.

pdf108 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 1980 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu giấy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§−êng kÝnh cµnh (cm): 3 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 7,3 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 3 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 5,0 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 10,8 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 41. C©y cÊp 1 (%): 84 Lý lÞch gièng PN2 I. Th«ng tin chung 22. Tæng sè ®iÓm: 85 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN2 III. Nu«i cÊy invitro 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 23. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3,7 3. Tªn gièng: PN2 24. ChiÒu cao chåi (mm): 38 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla Phï Ninh 2 25. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 86,2 5. Nguån gèc: Lewotobi - Indonesia 26. Tû lÖ ra rÔ (%): 98 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 27. Sè l−îng rÔ/c©y: 3,5 7. Møc ®é gièng: Gièng Quèc gia 28. Thêi gian b¶o qu¶n tèi ®a (5oc): 8 th¸ng II. C©y mÑ IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 8. Tuæi c©y mÑ: 3,5 tuæi 29. Tû lÖ sèng (%): 90 9. §Þa ®iÓm: Tr¹m Th¶n – Phï Ninh - Phó Thä 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 3,1 10. Nguån gièng: H¹t 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 32,0 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 13,8 32. Träng l−îng t−¬i (gam): 11,2 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 7,5 33. Träng l−îng kh« (gam): 2,0 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 12,4 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 14,5 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0,52 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: BÖnh lë cæ rÔ (2%) 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 V. Sinh tr−ëng rõng trång (30 th¸ng tuæi) 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 10,6 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 8,6 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 4,8 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 13,9 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Kh¸ 41. C©y cÊp 1 (%): 97 Lý lÞch gièng PN7 I. Th«ng tin chung 22. Tæng sè ®iÓm: 75 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN7 III. Nu«i cÊy in vitro 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 23. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3,5 3. Tªn gièng: PN7 24. ChiÒu cao chåi (mm): 37 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla Phï Ninh 7 25. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 85,7 5. Nguån gèc: Lewotobi 26. Tû lÖ ra rÔ (%): 95 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 27. Sè l−îng rÔ/c©y: 3,8 7. Møc ®é gièng: gièng cã triÓn väng 28. Thêi gian b¶o qu¶n tèi ®a (5oc): 8 th¸ng II. C©y mÑ IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 29. Tû lÖ sèng (%): 93 9. §Þa ®iÓm: X· TÒ LÔ – Thanh S¬n - Phó Thä 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 3,5 10. Nguån gièng: H¹t 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 34,5 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 27,5 32. Träng l−îng t−¬i (gam): 11,2 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 15,6 33. Träng l−îng kh« (gam): 2,2 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 25,5 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 13,5 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0,49 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: BÖnh lë cæ rÔ (1%) 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 V. Sinh tr−ëng rõng trång (30 th¸ng tuæi) 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 2 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 11,8 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 8,6 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 3 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 3,2 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 8,9 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Kh¸ 41. C©y cÊp 1 (%): 95 Lý lÞch gièng ECII I. Th«ng tin chung III. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 1. M· hiÖu l−u gi÷: ECII 29. Tû lÖ sèng (%): 95.0 2. Tªn khoa häc: Eucalyptus deglupta 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 2.9 3. Tªn gièng: ECII 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 25.0 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus deglupta ECII 32. Träng l−îng t−¬i (gam): 9.5 5. Nguån gèc: NhËp h¹t Australia 33. Träng l−îng kh« (gam): 1.7 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 14.5 7. Møc ®é gièng: Gièng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.5 (V× nguån gèc h¹t nhËp nªn kh«ng ®¸nh gi¸ chØ tiªu tõ 23 ®Õn 28) 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. Nu«i cÊy invitro IV. Sinh tr−ëng rõng trång (30 th¸ng tuæi) 23. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 2.5 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 5,6 24. ChiÒu cao chåi (mm): 2.8 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 4,2 25. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 70.5 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 16,6 26. Tû lÖ ra rÔ (%): 87.0 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 16,2 27. Sè l−îng rÔ/c©y: 3.8 41. C©y cÊp 1 (%): 74 28. Thêi gian b¶o qu¶n tèi ®a (5oc): 8 th¸ng 42. Kh¶ n¨ng chÞu h¹n: Tèt Lý lÞch gièng CTIV I. Th«ng tin chung 22. Tæng sè ®iÓm: 85 1. M· hiÖu l−u gi÷: CTIV III. Nu«i cÊy invitro 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 23. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3.5 3. Tªn gièng: CTIV 24. ChiÒu cao chåi (mm): 38 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla CTIV 25. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 86.0 5. Nguån gèc: Trung Quèc 26. Tû lÖ ra rÔ (%): 95 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 27. Sè l−îng rÔ/c©y: 3.5 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 28. Thêi gian b¶o qu¶n tèi ®a (5oc): 8 th¸ng II. C©y mÑ IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 8. Tuæi c©y mÑ: 4 tuæi 29. Tû lÖ sèng (%): 95 9. §Þa ®iÓm: X· Phó Léc - huyÖn Phï Ninh - tØnh Phó Thä 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 2.8 10. Nguån gièng: Hom 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 32.0 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 15.0 32. Träng l−îng t−¬i (gam): 13.0 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 8.0 33. Träng l−îng kh« (gam): 2.5 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 11.5 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 16.0 14. T¸n l¸ (®iÓm): 4 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.6 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 V. Sinh tr−ëng rõng trång (30 th¸ng tuæi) 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 13,0 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 4 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 10,2 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 3 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 4,1 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 12,2 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: tèt 41. Sè c©y tèt (%): 98 Lý lÞch gièng ECI I. Th«ng tin chung III. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 1. M· hiÖu l−u gi÷: ECI 29. Tû lÖ sèng (%): 95.0 2. Tªn khoa häc: Eucalyptus deglupta 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 2.7 3. Tªn gièng: ECI 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 27.0 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucalyptus deglupta ECI 32. Träng l−îng t−¬i (gam): 9.0 5. Nguån gèc: NhËp h¹t Australia 33. Träng l−îng kh« (gam): 1.5 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 13.8 7. Møc ®é gièng: Gièng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.5 (V× nguån gèc h¹t nhËp nªn kh«ng ®¸nh gi¸ chØ tiªu tõ 23 ®Õn 28) 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. Nu«i cÊy invitro IV. Sinh tr−ëng rõng trång (30 th¸ng tuæi) 23. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 2.5 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 6,6 24. ChiÒu cao chåi (mm): 3.0 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 4,9 25. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 72.5 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 8,3 26. Tû lÖ ra rÔ (%): 85.0 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 14,2 27. Sè l−îng rÔ/c©y: 3.5 41. C©y cÊp 1 (%): 84 28. Thêi gian b¶o qu¶n tèi ®a (5oc): 8 th¸ng 42. Kh¶ n¨ng chÞu h¹n: Tèt Lý lÞch gièng PN8 I. Th«ng tin chung 22. Tæng sè ®iÓm: 73 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN 8 III. Nu«i cÊy in vitro 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 23. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3,5 3. Tªn gièng: PN 8 24. ChiÒu cao chåi (mm): 35 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla Phï Ninh 8 25. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 85,2 5. Nguån gèc: Lewotobi 26. Tû lÖ ra rÔ (%): 98 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 27. Sè l−îng rÔ/c©y: 3,5 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 28. Thêi gian b¶o qu¶n tèi ®a (5oc): 8 th¸ng II. C©y mÑ IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 8. Tuæi c©y mÑ: 6 tuæi 29. Tû lÖ sèng (%): 75 9. §Þa ®iÓm: X· Cæ TiÕt – Thanh S¬n – Phó Thä 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 3,1 10. Nguån gièng: H¹t 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 32,8 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 24,9 32. Träng l−îng t−¬i (gam): 12,8 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 12,5 33. Träng l−îng kh« (gam): 2,5 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 24,9 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 16,8 14. T¸n l¸ (®iÓm): 4 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0,63 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: BÖnh Th©n ®en (2%) 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 V. Sinh tr−ëng rõng trång (30 th¸ng tuæi) 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 11,1 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 7,8 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 3 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 4,9 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 11,6 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 41. C©y cÊp 1 (%): 90 Lý lÞch gièng CT3 I. Th«ng tin chung 22. Tæng sè ®iÓm: 82 1. M· hiÖu l−u gi÷: CT3 III. Nu«i cÊy invitro 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 23. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3.5 3. Tªn gièng: CT3 24. ChiÒu cao chåi (mm): 35.0 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla CT3 25. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 88.0 5. Nguån gèc: Trung Quèc 26. Tû lÖ ra rÔ (%): 96.0 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 27. Sè l−îng rÔ/c©y: 3.5 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 28. Thêi gian b¶o qu¶n tèi ®a (5oc): 8 th¸ng II. C©y mÑ IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 8. Tuæi c©y mÑ: 4 tuæi 29. Tû lÖ sèng (%): 95.0 9. §Þa ®iÓm: X· Phó Hé - huyÖn Phï Ninh - tØnh Phó Thä 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 2.9 10. Nguån gièng: Hom 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 28.5 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 14.5 32. Träng l−îng t−¬i (gam):12.0 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 7.0 33. Träng l−îng kh« (gam): 2.2 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 11.5 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 12.5 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.50 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 V. Sinh tr−ëng rõng trång (30 th¸ng tuæi) 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 13,0 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9,1 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 3 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 3,7 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 10,3 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 41. C©y cÊp 1 (%): 96 Lý lÞch gièng CT4 I. Th«ng tin chung 22. Tæng sè ®iÓm: 85 1. M· hiÖu l−u gi÷: CT4 III. Nu«i cÊy in vitro 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 23. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3.8 3. Tªn gièng: CT4 24. ChiÒu cao chåi (mm): 40.0 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla CT4 25. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 85.0 5. Nguån gèc: Trung Quèc 26. Tû lÖ ra rÔ (%): 98.0 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 27. Sè l−îng rÔ/c©y: 3.2 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 28. Thêi gian b¶o qu¶n tèi ®a (5oc): 8 th¸ng II. C©y mÑ IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 8. Tuæi c©y mÑ: 4 tuæi 29. Tû lÖ sèng (%): 98.0 9. §Þa ®iÓm: X· Phó Hé - huyÖn Phï Ninh - tØnh Phó Thä 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 3.2 10. Nguån gièng: Hom 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 33.5 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 14.5 32. Träng l−îng t−¬i (gam): 12.5 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 5.5 33. Träng l−îng kh« (gam): 2.5 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 12.5 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 14.0 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.50 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 V. Sinh tr−ëng rõng trång (30 th¸ng tuæi) 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 12,9 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3 38. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9,9 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 3 39. HÖ sè biÕn ®éng vÒ chiÒu cao (%): 2,0 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 3 40. HÖ sè biÕn ®éng vÒ ®−êng kÝnh (%): 9,1 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 41. C©y cÊp 1 (%): 98 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 9,0 1. M· hiÖu l−u gi÷: KNM7 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 2,5 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9,6 3. Tªn gièng: KNM7 14. T¸n l¸ (®iÓm): 2 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium KNM7 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: Australia 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: X· Ngäc Mü, huyÖn LËp Th¹ch, tØnh VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 95 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 9,2 1. M· hiÖu l−u gi÷: KNM8 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 2,5 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 10,5 3. Tªn gièng: KMY8 14. T¸n l¸ (®iÓm): 2 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium KNM8 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Australia 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 3 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: X· Ngäc Mü, huyÖn LËp Th¹ch, tØnh VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 94 Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 21,8 1. M· hiÖu l−u gi÷: KBC1 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 12,0 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 23,9 3. Tªn gièng: KBC1 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium KBC1 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Australia 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuổi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: Hàm Yên - Tuyên Quang 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tốt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 93 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 7,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: H3 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 2,0 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 8,0 3. Tªn gièng: H3 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium H3 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Australia 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 1,5 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 2 tuổi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: Yên Phú - Hàm Yên - Tuyên Quang 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 95 Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 8,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: H5 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 2 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9,5 3. Tªn gièng: H5 14. T¸n l¸ (®iÓm): 2 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium H5 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Australia 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 1,5 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 2 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: Hàm Y ên - Tuyên Quang 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tốt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 93 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 14,2 1. M· hiÖu l−u gi÷: B§B1 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 10,4 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 16,2 3. Tªn gièng: B§B1 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla B§B1 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 2,0 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 5 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: Tam Thanh – Phó Thä 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: C©y m« 22. Tæng sè ®iÓm: 97 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 14,3 1. M· hiÖu l−u gi÷: B§B2 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 11,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 16,2 3. Tªn gièng: B§B2 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla B§B2 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 1,8 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 5 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 9. §Þa ®iÓm: Tam Thanh – Phó Thä 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: 6 10. Nguån gièng: C©y m« 22. Tæng sè ®iÓm: 97 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 18 1. M· hiÖu l−u gi÷: BTT02 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 12 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 14,6 3. Tªn gièng: BTT02 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BTT02 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 1,5 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 9. §Þa ®iÓm: Tam Thanh – Phó Thä 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 88 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 18,2 1. M· hiÖu l−u gi÷: BTT03 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 12,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 15,3 3. Tªn gièng: BTT03 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BTT03 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 1,5 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: Tam Thanh – Phó Thä 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 93 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 26,0 1. M· hiÖu l−u gi÷: BNM13 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 14,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 20,4 3. Tªn gièng: BNM13 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BNM13 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 6. M·u l−u gi÷: 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 4,0 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: LËp Th¹ch – VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 97 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 26,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: BNM12 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 17,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 22,3 3. Tªn gièng: BNM12 14. T¸n l¸ (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BNM12 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 6. M·u l−u gi÷: 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: LËp Th¹ch – VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 98 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 25,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: BNM11 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 14,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 21,3 3. Tªn gièng: BNM11 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BNM11 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3,8 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: LËp Th¹ch – VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 96 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 24,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: BNM8 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 17,5 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 25,5 3. Tªn gièng: BNM8 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BNM8 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3,5 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 9. §Þa ®iÓm: LËp Th¹ch – VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 94 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 27,0 1. M· hiÖu l−u gi÷: BNM9 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 17,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 20,7 3. Tªn gièng: BNM9 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BNM9 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3,5 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 9. §Þa ®iÓm: LËp Th¹ch – VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 94 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 24,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: BNM7 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 18,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 21,0 3. Tªn gièng: BNM7 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BNM7 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3,2 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 9. §Þa ®iÓm: LËp Th¹ch – VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 95 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 26,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: BNM12b 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 17,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 20,4 3. Tªn gièng: BNM12b 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla BNM12b 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 3,2 II. C©y mÑ 19. Ph©n cµnh (®iÓm): 2 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 9. §Þa ®iÓm: LËp Th¹ch – VÜnh Phóc 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 10. Nguån gièng: H¹t 22. Tæng sè ®iÓm: 96 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng C©y trång 6 th¸ng tuæi I. Th«ng tin chung 17. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN24 18. §−êng kÝnh cµnh (cm): 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 20. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: PN24 21. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla PN24 22. Tæng sè ®iÓm: 96 5. Nguån gèc: Indonsia IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 29. Tû lÖ sèng (%): 93 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 30. §−êng kÝnh gèc (mm): 2,7 II. C©y mÑ 31. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 28 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 32. Träng l−îng t−¬i (gam):11,5 9. §Þa ®iÓm: LT Th¸c Bµ - Yªn B¸i 33. Träng l−îng kh« (gam): 2,0 10. Nguån gièng: Hom 34. Sè l−îng rÔ (c¸i): 13 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 22,0 35. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0,55 12. ChiÒu cao d−íi cµnh (m): 17,0 36. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 13. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 22,6 V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 14. T¸n l¸ (®iÓm): 3 37. ChiÒu cao vót ngän (m): 1,6 15. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 38. §−êng kÝnh gèc (cm): 2,3 16. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 Lý lÞch gièng C©y trång 6 th¸ng tuæi I. Th«ng tin chung 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN108 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 3. Tªn gièng: PN108 19. Tæng sè ®iÓm: 97 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla PN108 IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 5. Nguån gèc: Indonsia 20. Tû lÖ sèng (%): 95 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 21. §−êng kÝnh gèc (mm): 3,1 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 22. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 30,0 II. C©y mÑ 23. Träng l−îng t−¬i (gam):12,0 8. Tuæi c©y mÑ: 9 tuæi 24. Träng l−îng kh« (gam): 2,2 9. §Þa ®iÓm: LT NguyÔn V¨n Trçi – Tuyªn Quang 25. Sè l−îng rÔ (c¸i): 14 10. Nguån gièng: Hom 26. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.6 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 24,0 27. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 28,7 V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 28. ChiÒu cao vót ngän (m): 1,47 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 29. §−êng kÝnh gèc (cm): 2,67 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 Lý lÞch gièng C©y trång 6 th¸ng tuæi I. Th«ng tin chung 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN10 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 3. Tªn gièng: PN10 19. Tæng sè ®iÓm: 75 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla PN10 IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 5. Nguån gèc: Indonsia 20. Tû lÖ sèng (%): 89 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 21. §−êng kÝnh gèc (mm): 2,8 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 22. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 33,0 II. C©y mÑ 23. Träng l−îng t−¬i (gam):11,5 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 24. Träng l−îng kh« (gam): 2,0 9. §Þa ®iÓm: Phó Hé – Phó Thä 25. Sè l−îng rÔ (c¸i): 13 10. Nguån gièng: Hom 26. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.5 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 21,0 27. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 17,7 V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 28. ChiÒu cao vót ngän (m): 2,1 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 29. §−êng kÝnh gèc (cm): 3,0 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 Lý lÞch gièng C©y trång 6 th¸ng tuæi I. Th«ng tin chung 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN47 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 5 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 3. Tªn gièng: PN47 19. Tæng sè ®iÓm: 96 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla PN47 IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 5. Nguån gèc: Indonsia 20. Tû lÖ sèng (%): 83 6. M·u l−u gi÷: In vitro, Ex situ 21. §−êng kÝnh gèc (mm): 3,2 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 22. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 31,0 II. C©y mÑ 23. Träng l−îng t−¬i (gam):13,0 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi 24. Träng l−îng kh« (gam): 2,2 9. §Þa ®iÓm: Thanh S¬n – Phó Thä 25. Sè l−îng rÔ (c¸i): 14 10. Nguån gièng: Hom 26. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.6 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 26,0 27. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 22,5 V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 28. ChiÒu cao vót ngän (m): 1,2 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 29. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,6 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 20,0 1. M· hiÖu l−u gi÷: KL2 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 24,8 2. Tªn khoa häc: A.mangium x A. auriculiformis 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: KL2 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm):3 4. Tªn ®Çy ®ñ: A.mangium x A. auriculiformis 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 92 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi V. Sinh tr−ëng rõng trång (18 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: LT TrÞ An – VÜnh Cöu – §ång Nai 28. ChiÒu cao vót ngän (m): 4,9 10. Nguån gièng: Hom 29. §−êng kÝnh gèc (cm): 6,2 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 19,0 1. M· hiÖu l−u gi÷: KLTA3 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 22,9 2. Tªn khoa häc: A.mangium x A. auriculiformis 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: KLTA3 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: A.mangium x A. auriculiformis 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 92 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi V. Sinh tr−ëng rõng trång (18 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: LT TrÞ An – VÜnh Cöu – §ång Nai 28. ChiÒu cao vót ngän (m): 6,8 10. Nguån gièng: Hom 29. §−êng kÝnh gèc (cm): 9,2 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 21,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: KL20 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 22,3 2. Tªn khoa häc: A.mangium x A. auriculiformis 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: KL20 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: A.mangium x A. auriculiformis 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 95 8. Tuæi c©y mÑ: 6 tuæi V. Sinh tr−ëng rõng trång (18 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: LT TrÞ An – VÜnh Cöu – §ång Nai 28. ChiÒu cao vót ngän (m): 6,0 10. Nguån gièng: Hom 29. §−êng kÝnh gèc (cm): 7,6 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 21,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: KL3 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 22,3 2. Tªn khoa häc: A.mangium x A. auriculiformis 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: KL3 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: A.mangium x A. auriculiformis 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm):5 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 6 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 96 8. Tuæi c©y mÑ: 7 tuæi V. Sinh tr−ëng rõng trång (18 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: LT TrÞ An – VÜnh Cöu – §ång Nai 28. ChiÒu cao vót ngän (m): 6,0 10. Nguån gièng: Hom 29. §−êng kÝnh gèc (cm): 9,0 Lý lÞch gièng Lý lÞch gièng I. Th«ng tin chung 19. Tæng sè ®iÓm: 86 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN1 III. Nu«I cÊy in vitro 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus urophylla 20. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3,5 3. Tªn gièng: PN1 21. ChiÒu cao chåi (mm): 28 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus urophylla PN1 22. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 66,5 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 23. Tû lÖ ra rÔ (%): 65 6. M·u l−u gi÷: Ex situ, in vitro 24. Sè l−îng rÔ/c©y: 1,7 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) II. C©y mÑ 25. Tû lÖ sèng (%): 75 8. Tuæi c©y mÑ: 10 tuæi 26. §−êng kÝnh gèc (mm): 2,1 9. §Þa ®iÓm: Ngọc Thắng Phù Ninh – Phú Thọ 27. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 27,0 10. Nguån gièng: hạt 28. Träng l−îng t−¬i (gam): 9,5 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 23 29. Träng l−îng kh« (gam): 1,3 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 22,9 30. Sè l−îng rÔ (c¸i): 11,2 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 31. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0,35 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm):3 32. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: trung bình 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 tháng tuổi) 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 33. ChiÒu cao vót ngän (m): 1 m 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 34. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,5 cm 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 24 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN 2 a 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 23,2 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus urophylla 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus urophylla PN2a 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ, in vitro 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 85 8. Tuæi c©y mÑ: 10 tuæi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Ngọc Thắng Phù Ninh – Phú Thọ 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,8 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 2,0 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 19. Tæng sè ®iÓm: 87 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN3 III. Nu«i cÊy in vitro 2. Tªn khoa häc: A.mangium 20. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3,3 3. Tªn gièng: Eucaluptus urophylla 21. ChiÒu cao chåi (mm): 28 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus urophylla PN3 22. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 64,3 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 23. Tû lÖ ra rÔ (%): 55 6. M·u l−u gi÷: Ex situ, in Vitro 24. Sè l−îng rÔ/c©y: 2,4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) II. C©y mÑ 25. Tû lÖ sèng (%): 71 8. Tuæi c©y mÑ: 10 tuæi 26. §−êng kÝnh gèc (mm): 2,8 9. §Þa ®iÓm: Ngọc Thắng Phù Ninh – Phú Thọ 27. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 28,0 10. Nguån gièng: hạt 28. Träng l−îng t−¬i (gam): 10,8 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 26,1 29. Träng l−îng kh« (gam): 1,5 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 26,,5 30. Sè l−îng rÔ (c¸i): 11,8 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 31. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0,43 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm):3 32. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: trung bình 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 33. ChiÒu cao vót ngän (m): 1,2 m 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 34. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,7 cm 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 23,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: PN4 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 22,6 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: PN4 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla PN4 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ, in Vitro 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 87 8. Tuæi c©y mÑ: 10 tuæi V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Ngọc Thắng Phù Ninh – Phú Thọ 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,7m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,8 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung III. Nu«I cÊy invitro 1. M· hiÖu l−u gi÷: H5 20. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3.4 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 21. ChiÒu cao chåi (mm): 28 3. Tªn gièng: H5 22. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 66,0 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus UrophyllaH5 23. Tû lÖ ra rÔ (%): 58 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 24. Sè l−îng rÔ/c©y: 2.5 6. M·u l−u gi÷: Ex situ, in Vitro IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 25. Tû lÖ sèng (%): 55 II. C©y mÑ 26. §−êng kÝnh gèc (mm): 2.5 8. Tuæi c©y mÑ: 12 tuæi 27. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 27.0 9. §Þa ®iÓm: Tam Thanh – Phú Thọ 28. Träng l−îng t−¬i (gam): 10.2 10. Nguån gièng: Hạt 29. Träng l−îng kh« (gam): 1.6 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 25 30. Sè l−îng rÔ (c¸i): 11.0 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 28,5 31. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0.22 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 32. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: kém 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm):3 V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 33. ChiÒu cao vót ngän (m): 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 34. §−êng kÝnh gèc (cm): 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 19. Tæng sè ®iÓm: 90 Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung III. Nu«i cÊy in vitro 1. M· hiÖu l−u gi÷: H6 20. HÖ sè nh©n chåi(lÇn): 3,0 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 21. ChiÒu cao chåi (mm): 29 3. Tªn gièng: H6 22. Tû lÖ chåi h÷u hiÖu: 63,5 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla H6 23. Tû lÖ ra rÔ (%): 57 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 24. Sè l−îng rÔ/c©y: 2,5 6. M·u l−u gi÷: Ex situ, in vitro IV. T¸i sinh t¹o c©y con th−¬ng phÈm (2,5 th¸ng) 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 25. Tû lÖ sèng (%): 52 II. C©y mÑ 26. §−êng kÝnh gèc (mm): 2,6 8. Tuæi c©y mÑ: 12 tuæi 27. ChiÒu cao b×nh qu©n (cm): 25,5 9. §Þa ®iÓm: Tam Thanh – Phú Thọ 28. Träng l−îng t−¬i (gam): 9,8 10. Nguån gièng: hạt 29. Träng l−îng kh« (gam): 1,1 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 25 30. Sè l−îng rÔ (c¸i): 11,7 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 30,5 31. Träng l−îng rÔ kh« (gam): 0,35 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 32. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: trung bình 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 V. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 33. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,9 m 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 34. §−êng kÝnh gèc (cm): 2 cm 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt 19. Tæng sè ®iÓm: 92 Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 25,1 1. M· hiÖu l−u gi÷: QY7 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 28 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus urophylla 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: QY7 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm):3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus urophylla QY7 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ, in vitro 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 86 8. Tuæi c©y mÑ: 9 tuæi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Lập Thach – Vĩnh Phúc 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,6 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,4 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 25,5 1. M· hiÖu l−u gi÷: QY8 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 21,6 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus urophylla 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: QY8 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus urophylla QY8 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ, in vitro 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 85 8. Tuæi c©y mÑ: 9 tuæi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Lập Thạch – Vĩnh Phúc 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,8 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,6 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 30 1. M· hiÖu l−u gi÷: QY 9 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 21,9 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: QY9 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm):3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus Urophylla QY 9 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 87 8. Tuæi c©y mÑ: 9 tuæi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Lập Thạch – Vĩnh Phúc 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,9 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,7 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 31,2 1. M· hiÖu l−u gi÷: QY10 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 28,9 2. Tªn khoa häc: Eucaluptus Urophylla 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: QY10 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: Eucaluptus UrophyllaQY10 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Tù nhiªn 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 95 8. Tuæi c©y mÑ: 9 tuæi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Lập Thạch Vĩnh - Phúc 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,8m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,7 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 9.5 1. M· hiÖu l−u gi÷: VT1 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9.6 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: VT1 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium VT1 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: Hạt ngoại 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 88 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Đội Việt Thành – Tân Thành 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,6 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,8 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 10.5 1. M· hiÖu l−u gi÷: VT2 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 8.7 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: VT2 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 4 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium VT2 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Hạt ngoại 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 86 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Việt Thành – Tân Thành 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,7 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,7 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 9.8 1. M· hiÖu l−u gi÷: VT3 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9.0 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: VT3 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium VT3 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Hạt ngoại 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 86 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Việt Thành – Tân Thành 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,6 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 2,0 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 9.8 1. M· hiÖu l−u gi÷: VT4 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 8.7 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: VT4 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium VT4 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Hạt ngoại 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 85 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Việt Thành 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,9 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,9 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 9.7 1. M· hiÖu l−u gi÷: VT 5 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9.5 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: VT5 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium VT5 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Hạt ngoại 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 87 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Việt Thành 28. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,9 m 10. Nguån gièng: hạt 29. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,7 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 8.7 1. M· hiÖu l−u gi÷: UY6 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 8.5 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: UY6 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium UY6 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Hạt 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 80 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Đội 37 – Hàm Yên 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,8 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,6 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 8.5 1. M· hiÖu l−u gi÷: UY7 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 8.0 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: UY7 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium UY7 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Hạt 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 80 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Trung tâm Hàm Yên 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,5 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,8 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 10.7 1. M· hiÖu l−u gi÷: VT8 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9.5 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: VT8 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium VT8 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 4 5. Nguån gèc: Hạt 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 90 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Việt Thành – Tân Thành 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,6 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,8 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 9.7 1. M· hiÖu l−u gi÷: VT9 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 9.5 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 4 3. Tªn gièng: VT9 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium VT9 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Hạt 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 4 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 4 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 89 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Việt Thành – Tân Thành 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,7 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,8 cm Lý lÞch gièng 2008 I. Th«ng tin chung 11. ChiÒu cao vót ngän (m): 8.5 1. M· hiÖu l−u gi÷: VT10 12. §−êng kÝnh 1.3 m (cm): 8.3 2. Tªn khoa häc: Acacia mangium 13. T¸n l¸ (®iÓm): 3 3. Tªn gièng: VT10 14. §Æc ®iÓm cµnh (®iÓm): 3 4. Tªn ®Çy ®ñ: Acacia mangium VT10 15. Gãc ph©n cµnh (®iÓm): 3 5. Nguån gèc: Hạt 16. §é tØa cµnh (®iÓm): 3 6. M·u l−u gi÷: Ex situ 17. §é th¼ng th©n c©y (®iÓm): 3 7. Møc ®é gièng: Gièng cã triÓn väng 18. Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh: Tèt II. C©y mÑ 19. Tæng sè ®iÓm: 80 8. Tuæi c©y mÑ: 3 tuổi III. Sinh tr−ëng rõng trång (6 th¸ng tuæi) 9. §Þa ®iÓm: Việt Thành – Tân Thành 20. ChiÒu cao vót ngän (m): 0,9 m 10. Nguån gièng: hạt 21. §−êng kÝnh gèc (cm): 1,9 cm Lý lÞch gièng 2008 Phụ lục 6. Sơ đồ các thí nghiệm bảo tồn ex-situ 15 dßng b¹ch ®µn Urophylla N¨m trång: 12 / 4 / 2005 §Þa ®iÓm: Xãm ChÇu, khu 16, x· Tiªn Kiªn - L©m Thao - Phó Thä B¾c 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 9 6 13 1 7 12 10 11 8 14 2 15 3 4 13 9 8 14 10 15 3 1 4 5 6 11 7 2 12 2 7 5 9 8 12 3 11 1 4 15 13 6 10 14 15 11 12 1 2 5 9 13 10 6 14 7 8 4 3 Ghi chó: 8: Dßng PN2 1: Dßng PN3d 9: Dßng PN7 2: Dßng PN32 10: Dßng ECII 3: Dßng PN14 11: Dßng CTIV 4: Dßng U6 12: Dßng ECI 5: Dßng PN16c 13: Dßng PN18 6: Dßng PN41 14: Dßng CT4 7: Dßng PN46 15: Dßng CT3 Mçi dßng 10 c©y x 5 lÆp = 50 c©y Nhµ x©y ( Chñ ®Êt ) Khu trång rõng m« h×nh LÆp I LÆp II LÆp III LÆp IV LÆp V Sơ đồ bố trí thí nghiệm bảo tồn gen 22 dòng Thời gian trồng: 12/05/2006 Địa điểm: Xã Gia Thanh - huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ LÆp I 13 10 12 2 11 9 7 14 15 6 8 22 20 5 16 17 3 1 4 19 21 18 LÆp II 20 1 13 19 12 18 5 8 2 9 15 4 16 7 3 21 (lb) 14 22 11 6 10 17 LÆp III 15 14 9 5 20 16 6 4 19 1 17 10 3 18 2 7 11 8 22 12 13 21 LÆp IV 21 20 7 14 2 3 12 22 11 5 19 4 9 13 8 18 15 10 17 1 16 6 LÆp V 5 4 13 16 14 7 15 1 (22) 6 10 2 20 22 12 (lb) 3 11 8 18 21 9 17 19 Ghi chó: 1: DI; 2: DII; 3: CTIV; 4: CT4; 5 CT3; 6: UG11; 7: UG07; 8: PN41; 9: PN2; 10: PN14; 11 U6; 12: PN3d; 13: VX1; 14: VX2; 15: PN10; 16: PN46; 17: PN47; 18: KL2; 19:KL20; 20: KLTA3; 21: KL3; 22: PN32 Sơ đồ bố trí thí nghiệm bảo tồn gen §Þa ®iÓm: X· Phï Ninh – huyÖn Phï Ninh – tØnh Phó Thä A. Mã hoá các dòng Mã dòng Dòng bạch đàn Số cây Mã dòng Dòng keo Số cây 1 Eu16 7 1 XX1 15 2 Eu8 20 2 XX2 15 3 PN3d 20 3 XX3 15 4 PN2 20 4 XX4 12 5 U6 20 5 XX5 15 6 PN7 20 6 XX6 15 7 TC1 20 7 XX7 12 8 NG3 10 8 XX8 15 9 TC2 20 9 XX9 15 10 W4 10 10 XX10 15 11 Gu8 20 11 XX11 15 12 Eu12 20 12 XX 16679 15 13 46B 10 13 XX13 15 14 GR3 20 14 XX 20132 15 15 PN14 20 15 XX 20135 15 16 E1 10 16 XX 20865 20 17 E13 10 17 KL2 20 18 E21 10 18 KL20 25 19 E22 10 19 KLTA3 25 20 E23 10 20 BV10 12 21 PN10 50 22 PN46A 15 23 PN47 10 24 PN21 10 25 PN24 10 26 PN108 10 b/ s¬ ®å tæng thÓ (III) 20 dßng + X.X keo (II) 6 dßng B.§ 21 -27 (I) 20 dßng b¹ch ®µn 1 - 20 C/ s¬ ®å chi tiÕt (I) B¹ch ®µn (T=Vx5): Ngµy trång: 11/5/2007;d =25=PN24 dÆm: 30/7/07 7 9 9 9 9 9 9 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 11 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T d 7 8 9 10 11 12 13 16 14 15 17 18 19 20 1 2 3 4 5 T 2 4 6 8 1 3 5 7 10 12 14 16 9 11 13 15 17 19 18 20 T 15 16 17 18 19 d 9 1 8 2 7 3 6 4 5 10 11 12 13 14 T 14 11 4 15 5 16 6 19 7 17 18 8 9 20 13 3 12 2 10 1 T 17 7 8 9 10 4 3 2 1 6 16 d 11 12 14 15 13 16 19 18 D 19 d 10 20 11 13 15 17 d 5 7 2 4 d 8 1 d 14 9 12 T 5 4 3 2 9 19 18 20 17 15 13 16 D d d 11 8 10 7 6 T 10 9 8 7 6 5 4 D 2 9 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 T 20 19 d 17 7 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 d 4 3 2 9 T 7 7 7 7 7 7 7 7 12 d 12 12 12 12 12 12 12 12 T T T II I (II) B¹ch ®µn: Ngµy trång: 29/5/2007; d = 25 = PN24 21 21 21 d 21 21 21 21 22 23 24 25 26 21 23 24 25 26 21 22 21 25 21 21 23 26 24 22 21 d 26 21 22 25 24 22 25 24 21 D 21 26 26 22 21 21 24 D 25 21 26 25 23 21 24 22 23 22 26 24 25 21 21 25 24 21 22 21 26 23 26 23 22 21 24 D 21 21 21 22 22 22 22 d III II (III) Keo: Ngµy trång: 29/5/2007; d=18=KL20; d¨m: 30/7/07(12c©y) 6 7 8 9 10 11 d 13 16 14 15 d 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 14 15 17 18 19 20 1 2 3 4 5 2 4 6 8 1 3 5 7 10 12 d 16 9 11 13 15 17 19 18 D 15 16 17 18 d 20 9 1 8 2 7 3 6 4 5 10 11 12 13 14 14 11 4 15 5 16 6 19 7 17 18 8 9 20 13 3 12 2 10 1 17 7 8 9 10 4 d 2 1 6 d 5 11 12 14 15 13 16 19 ® 19 d 10 20 11 13 15 17 3 5 d 2 4 6 8 1 16 14 9 12 5 4 3 2 1 19 18 20 17 15 13 16 14 9 12 11 8 10 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 15 19 d 17 16 20 14 13 12 11 10 9 8 7 1 d 4 3 2 6 15 19 18 17 16 20 14 13 12 11 10 9 8 7 1 5 4 3 2 6 V−ên −¬m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcongnghhh_21_7938.pdf
Luận văn liên quan