Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 01 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HÓA BỆNH VIỆN 1.1. Sự cần thiết cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước – những thành tựu và hạn chế 05 1.1.1 Sự cần thiết cổ phần hóa 05 1.1.2 Những thành tựu và hạn chế 05 1.2. Sự cần thiết cổ phần hóa bệnh viện công 07 1.2.1. Sự cần thiết cổ phần hóa 07 1.2.2. Những vướng mắc khi thực hiện cổ phần hóa bệnh viện Bình Dân 08 1.3. Quan điểm cổ phần hóa bệnh viện 11 1.3.1. Theo quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp – Bộ bảo tồn và môi trường, New South Wales, Úc; quan điểm của ông Ronald Henry Aylife – Giám đốc tốc chức tài chính Merrill Lynch khu vực Đông Nam Á. 11 1.3.2. Theo quan điểm của Tiến sĩ Dương Huy Liệu – Vụ trưỏng Vụ kế hoạch – Tài chính của Bộ Y tế. 12 1.3.3. Theo quan điểm tác giả 13 1.4. Kinh nghiệm quản lý bệnh viện của các nước 14 1.4.1. Indonexia 14 1.4.2. Thái Lan 15 1.4.3. Trung Quốc 16 1.4.4. Đức 17 Trang 4 Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20 2.1 Tình hình khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 20 2.1.1 Mạng lưới bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh 20 2.1.2 Tình hình khám chữa bệnh của các bệnh viện công 21 2.1.2.1 Điều trị nội trú 21 2.1.2.2 Điều trị ngoại trú và số lượt khám bệnh 24 2.2 Đánh giá năng lực tài chính các bệnh viện công 27 2.2.1 Phân tích nguồn vốn 27 2.2.2 Phân tích nguồn thu 30 2.2.2.1 Phân tích nguồn thu viện phí 31 2.2.2.2 Phân tích nguồn thu từ ngân sách 35 2.2.2.3 Phân tích nguồn thu dịch vụ 37 2.2.2.4 So sánh giá khám chữa bệnh giữa bệnh viện công và bệnh viện tư 39 2.2.3 Phân tích nguồn chi 42 2.2.3.1 Phân tích chi thanh toán cá nhân 44 2.2.3.2 Phân tích chi chuyên môn 46 2.2.3.3 Phân tích chi đầu tư phát triển 48 2.2.3.4 So sánh cách tính thu nhập trả cho bác sĩ tại bệnh viện công và bệnh viện tư 52 2.3 Những vấn đề tồn tại chủ yếu ở các bệnh viện công 56 Chương III: GIẢI PHÁP CỔ PHẦN HÓA BỆNH VIỆN CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Định hướng cổ phần hóa bệnh viện công 59 Trang 5 3.1.1 Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và y tế 59 3.1.2 Định hướng cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 60 3.2 Giải pháp thực hiện cổ phần hóa bệnh viện công 62 3.2.1 Giải pháp tầm vĩ mô 62 3.2.1.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý Bệnh viện 62 3.2.1.2 Xây dựng những văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực hoạt động của bệnh viện cổ phần hóa 64 3.2.2 Giải pháp tầm vi mô 65 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý bệnh viện 65 3.2.2.2 Nâng cao năng lực tài chính của bệnh viện 65 3.2.2.3 Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp 70 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ 72 3.2.3.1 Bảo hiểm y tế 72 3.2.3.2 Trợ cấp trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân từ Chính phủ. 73 3.2.3.3 Ưu tiên về thuế thu nhập doanh nghiệp và vay vốn ưu đãi 74 3.3 Lộ trình thực hiện giải pháp cổ phần hóa bệnh viện công 74 3.3.1 Giai đoạn chuẩn bị 74 3.3.2 Giai đoạn thí điểm và rút kinh nghiệm 75 3.3.3 Giai đoạn mở rộng triển khai 76 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 82

pdf96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2407 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uõng nhö nguoàn chi cuûa beänh vieän. Trang 67 Maëc khaùc, hieän nay taøi saûn coá ñònh phuïc vuï cho hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh taïi caùc beänh vieän coâng vaãn ñöôïc thöïc hieän quaûn lyù theo Quyeát ñònh soá 351- TC/QÑ/CÑKT ngaøy 22/05/1997 neân khoâng tính khaáu hao ñöa vaøo chi phí khaùm chöõa beänh maø chæ theo doõi möùc ñoä moøn cuûa taøi saûn ñeå ñeà nghò ñôn vò chuû quaûn caáp môùi khi taøi saûn cuõ heát söû duïng ñöôïc. Khi beänh vieän hoaït ñoäng nhö moät doanh nghieäp thì beänh vieän phaûi thöïc hieän tính khaáu hao cho caùc taøi saûn coá ñònh ñöa vaøo chi phí khaùm chöõa beänh nhaèm thu hoài voán ñeå taùi ñaàu tö taøi saûn coá ñònh môùi, vì theá Nhaø nöôùc phaûi cho pheùp beänh vieän thöïc hieän tính khaáu hao nhö moät doanh nghieäp. Ñeå caùc beänh vieän coù theå hoaït ñoäng nhö moät doanh nghieäp thì caùc khoaûn chi phí, doanh thu phaûi ñöôïc phaûn aùnh ñuùng vaø ñaày ñuû. Vì vaäy Boä y teá caàn xaây döïng möùc vieän phí môùi sao cho coù theå phaûn aùnh ñuû caùc chi phí phaùt sinh cho hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh ñoàng thôøi coù theâm khoaûn tích luõy caàn thieát ñeå ñaàu tö phaùt trieån. Nhö theá giaù vieän phí seõ taêng leân, ngaân saùch Nhaø nöôùc hoã trôï chi phí khaùm chöõa beänh cho nhaân daân thoâng qua tyû leä hoã trôï cuøng vôùi baûo hieåm y teá treân khoaûn chi phí phaùt sinh thöïc teá maø khoâng phaûi caáp cho beänh vieän ngoaïi tröø nhöõng beänh vieän thuoäc nhoùm nhaän baûo trôï cuûa xaõ hoäi nhö beänh vieän taâm thaàn, beänh vieän phong, beänh vieän y hoïc coå truyeàn, beänh vieän Phaïm Ngoïc Thaïch. Caùc beänh vieän seõ hoaït ñoäng nhö moät ñôn vò kinh teá ñoäc laäp maø khoâng phaûi troâng chôø vaøo nguoàn thu töø ngaân saùch, nhö theá seõ phaùt huy ñöôïc tính töï chuû, saùng taïo vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng thoâng qua moâi tröôøng caïnh tranh bình ñaúng giöõa caùc beänh vieän coâng, beänh vieän tö. Khi ñoù, chính hình thöùc toå chöùc quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa caùc beänh vieän seõ quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa beänh vieän. Hieän nay vôùi thöïc traïng quaù taûi taïi caùc beänh vieän coâng, söï thieáu thoán veà cô sôû vaät chaát cuõng nhö trang thieát bò hieän ñaïi, söï khaùc bieät trong phong caùch laøm vieäc cuûa caùc y baùc só taïi beänh vieän coâng ñang laø moät khoù khaên lôùn cuûa caùc Trang 68 beänh vieän coâng trong moâi tröôøng caïnh tranh giöõa caùc beänh vieän coâng vaø beänh vieän tö. Chính vì theá nhöõng beänh vieän coâng naøo sôùm caûi thieän ñöôïc nhöõng yeáu theá treân thoâng qua nguoàn voán doài daøo, hình thöùc quaûn lyù hieäu quaû seõ thaønh coâng trong vieäc phaùt trieån beänh vieän. 3.2.1.2. Xaây döïng nhöõng vaên baûn phaùp quy lieân quan lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa beänh vieän coå phaàn hoùa Khi thöïc hieän toå chöùc vaø quaûn lyù hoaït ñoäng beänh vieän theo hình thöùc coâng ty coå phaàn thì beänh vieän seõ chòu söï chi phoái cuûa luaät doanh nghieäp. Xeùt veà goùc ñoä quaûn lyù Nhaø nöôùc thì hoaït ñoäng cuûa beänh vieän laø moät hoaït ñoäng chöùc naêng lieân quan ñeán sinh maïng con ngöôøi, khoâng taïo ra hình thaùi saûn phaåm cuï theå theo moät tieâu chuaån nhaát ñònh nhö haøng hoùa hay dòch vuï ñeå coù theå ño löôøng ñaùnh giaù ñöôïc, neân caàn coù theâm nhöõng vaên baûn phaùp quy höôùng daãn cuï theå veà vieäc quaûn lyù, kieåm soaùt, ñaùnh giaù cuõng nhö vieäc baûo veä lôïi ích chính ñaùng cho beänh nhaân (töùc laø khaùch haøng cuûa beänh vieän). Ñoái vôùi beänh nhaân thì söï phuø hôïp cuûa chuyeân khoa ñieàu trò, keát quaû khaùm chöõa beänh, caùch thöùc phuïc vuï cuûa beänh vieän vaø nhaân vieân y teá, yeáu toá thôøi gian, chi phí ñieàu trò vaø söï haøi loøng trong quaù trình khaùm chöõa beänh chính laø nhöõng ñieàu kieän ñeå quyeát ñònh choïn löïa beänh vieän. Ñeå giöõ vai troø chuû ñaïo trong quaûn lyù y teá, Nhaø nöôùc phaûi naém giöõ tyû leä voán coå phaàn chi phoái. Boä y teá cuõng caàn coù nhöõng vaên baûn phaùp quy trong vieäc quaûn lyù giaù vieän phí nhaèm ngaên chaën tình traïng ñoäc quyeàn cuõng nhö tình traïng phaù giaù trong hoaït ñoäng kinh doanh giöõa caùc beänh vieän vôùi nhau nhaèm höôùng tôùi moät muïc tieâu mang laïi lôïi ích toát nhaát cho beänh nhaân. Ngoaøi ra, Boä y teá cuõng thöïc hieän vai troø kieåm soaùt tình traïng söû duïng caùc loaïi döôïc phaåm ñeå haïn cheá bôùt nhöõng lieân keát giöõa baùc só vaø coâng ty döôïc laøm taêng chi phí thuoác ñieàu trò cho beänh nhaân. Trang 69 3.2.2. Giaûi phaùp taàm vi moâ 3.2.2.1. Hoaøn thieän coâng taùc toå chöùc quaûn lyù beänh vieän Hieän nay caùc beänh vieän coâng thöïc hieän toå chöùc quaûn lyù beänh vieän theo hình thöùc ñôn vò haønh chính söï nghieäp, Ban Giaùm ñoác beänh vieän chöa phaùt huy heát vai troø chuû ñoäng trong ñieàu haønh hoaït ñoäng beänh vieän. Khi beänh vieän coå phaàn hoaït ñoäng nhö moät doanh nghieäp, trong moâi tröôøng kinh doanh raát caàn nhöõng nhaø quaûn lyù naêng ñoäng, saùng taïo vaø chuyeân nghieäp, vì theá khoaûn thôøi gian thöïc hieän töï chuû taøi chính hoaøn toaøn taïi caùc beänh vieän coâng laø nhaèm chuaån bò nhöõng nhaø quaûn lyù gioûi ñeå töø ñoù coù theå laøm truï coät cho Nhaø nöôùc trong vai troø quaûn lyù môùi cuûa beänh vieän coå phaàn. Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa beänh vieän coå phaàn cuõng coù theå thueâ ban Giaùm ñoác ñieàu haønh beänh vieän, nhöng ñeå thöïc hieän toát vai troø kieåm soaùt vaø quaûn lyù hoaït ñoäng beänh vieän ñoøi hoûi Hoäi ñoàng quaûn trò beänh vieän phaûi coù nhöõng con ngöôøi gioûi caû veà chuyeân moân vaø gioûi caû veà quaûn lyù. Trong khoaûn thôøi gian caùc beänh vieän thöïc hieän töï chuû taøi chính toaøn phaàn, caùc beänh vieän neân toå chöùc quaûn lyù beänh vieän theo hình thöùc toå chöùc cuûa doanh nghieäp, töùc laø phaûi toå chöùc theâm nhöõng phoøng ban hoã trôï cho kinh doanh nhö phoøng kinh doanh, phoøng PR, phoøng taøi chính, phoøng chaêm soùc khaùch haøng,…ñaây laø nhöõng boä phaän hoã trôï ñaéc löïc cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò. Nhöõng phoøng ban naøy seõ tìm kieám nhieàu chieán löôït kinh doanh cuõng nhö chieán löôït veà thu huùt khaùch haøng, qua ñoù goùp phaàn gia taêng doanh thu cho beänh vieän. 3.2.2.2. Naâng cao naêng löïc taøi chính cuûa beänh vieän ¾ Taêng doanh thu Doanh thu cuûa beänh vieän laø bao goàm taát caû caùc khoaûn thu töø hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh, hôïp taùc vaø lieân doanh lieân keát vôùi caùc ñôn vò khaùc. Trong thaønh phaàn doanh thu chuû yeáu laø töø hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh thoâng qua nguoàn Trang 70 thu töø vieän phí. Ñeå taêng doanh thu caùc beänh vieän caàn coù nhöõng chieán löôït veà giaù vaø caùc giaûi phaùp ñeå gia taêng beänh nhaân. Trong ñieàu kieän caïnh tranh caùc beänh vieän raát khoù aùp duïng möùc vieän phí cao ñeå gia taêng doanh thu neáu nhö khoâng coù caùc dòch vuï ñaëc bieät töông öùng. Caùc beänh vieän coâng ñang coù lôïi theá veà uy tín vaø thöông hieäu beänh vieän ñaõ hình thaønh trong loøng daân chuùng töø haøng chuïc naêm qua, vì theá moät khi beänh vieän cung caáp dòch vuï toát hôn trong hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh seõ thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng. Khoaûn thôøi gian boû ra ñeå khaùm chöõa beänh laø yeáu toá quan taâm haøng ñaàu cuûa beänh nhaân khi hoï choïn beänh vieän. Neáu hoï chæ toán ít thôøi gian cho vieäc khaùm chöõa beänh thì phaàn thôøi gian tieát kieäm ñöôïc töø vieäc chôø ñôïi khaùm chöõa beänh seõ giuùp cho hoï laøm ra ñöôïc nhieàu tieàn hôn so vôùi khoaûn chi phí cheânh leäch giöõa hai nôi khaùm chöõa beänh vôùi khoaûn thôøi gian chôø ñôïi khaùc nhau. Chính vì theá caùc beänh vieän coâng ñeå thu huùt vaø giöõ chaân ñöôïc nhieàu khaùch haøng caàn phaûi ruùt ngaén thôøi gian chôø ñôïi cuûa beänh nhaân, töùc laø phaûi giaûi quyeát döùt ñieåm tình traïng quaù taûi vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Caùc beänh vieän coâng sau khi coå phaàn hoùa seõ coù theá maïnh veà nguoàn voán neân ñaàu tö xaây döïng theâm cô sôû vaät chaát, mua saém theâm trang thieát bò nhaèm ñaùp öùng toát nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa nhaân daân. Yeáu toá veà giaù vieän phí, chaát löôïng dòch vuï seõ trôû thaønh nhöõng muïc tieâu caïnh tranh giöõa caùc beänh vieän nhaèm gia taêng nguoàn thu. Nhö theá beänh nhaân seõ ñöôïc höôûng dòch vuï toát nhaát vôùi möùc chi phí reû nhaát nhôø vaøo hieäu quaû caïnh tranh cuûa caùc “doanh nghieäp beänh vieän”. Caùc beänh vieän coâng coù quyõ ñaát roäng raõi, naèm ôû nhöõng vò trí giao thoâng thuaän lôïi neân raát öu theá trong kinh doanh. Hieän nay caùc beänh vieän chæ môùi ñaàu tö cho hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh chöù chöa quan taâm ñeán caùc hoaït ñoäng phuï trôï. Khi beänh vieän hoaït ñoäng nhö moät doanh nghieäp chaéc chaén seõ khai thaùc heát nhöõng theá maïnh cuûa beänh vieän coù ñöôïc. Caùc hoaït ñoäng phuï trôï nhö nhaø nghæ, Trang 71 phoøng troï, khaùch saïn, caên tin, cöûa haøng toång hôïp seõ goùp phaàn gia taêng theâm nguoàn thu cho beänh vieän ñoàng thôøi goùp phaàn quaûn lyù cuõng nhö phuïc vuï toát hôn cho beänh nhaân vaø ngöôøi nhaø beänh nhaân. ¾ Giaûm chi phí Khoaûn muïc chi phí lôùn nhaát cuûa beänh vieän taäp trung vaøo chi chuyeân moân vaø chi thanh toaùn caù nhaân. Ñeå mang laïi hieäu quaû trong kinh doanh buoäc caùc beänh vieän phaûi kieåm soaùt chi phí. Beänh vieän phaûi coù chính saùch traû löông phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø hieäu quaû laøm vieäc cuûa töøng nhaân vieân, töùc laø beänh vieän cuõng neân traû löông theo doanh thu cuûa töøng nhaân vieân nhö caùc beänh vieän tö môùi khuyeán khích ñöôïc söï coá gaéng laøm vieäc cuûa töøng nhaân vieân. Vì hieäu quaû cuûa ñaàu tö neân beänh vieän seõ thöïc hieän phaân boå laïi nguoàn löïc sao cho hieäu quaû nhaát vôùi chi phí thaáp nhaát. Neáu nhö tröôùc ñaây trong kieåu toå chöùc quaûn lyù cuûa beänh vieän coâng cöù phaûi chia seõ thaønh quaû chung cho moïi ngöôøi keå caû laøm vieäc toát hay chöa toát thì beänh vieän coå phaàn seõ höôùng tôùi vieäc söï duïng nhöõng nhaân vieân coù naêng löïc. Trong thaønh phaàn chi chuyeân moân, khoaûn chi phí lôùn nhaát laø chi phí veà thuoác, maùu vaø dòch truyeàn. Vì giaù vieän phí ñöôïc nieâm yeát chính thöùc cho beänh nhaân tham khaûo neân beänh vieän phaûi tìm kieám nhöõng nhaø cung coù chi phí reû nhaát ñeå tieát kieäm chi phí. Trong ñieàu kieän caïnh tranh bình ñaúng giöõa caùc beänh vieän buoäc caùc coâng ty döôïc cuõng phaûi caïnh tranh nhau ñeå giaønh laáy thò tröôøng, keát quaû cuûa taùc ñoäng naøy seõ mang laïi giaù thuoác hôïp lyù cho beänh nhaân, haïn cheá bôùt nhöõng lieân keát khoâng coù lôïi cho beänh nhaân. Theo keá hoaïch cuûa Sôû y teá thaønh phoá Hoà Chí Minh seõ tieán haønh thí ñieåm moâ hình baùc só gia ñình taïi moät soá beänh vieän coâng vaøo thaùng 11/2007 nhöng ñeán nay moâ hình naøy môùi chæ ñang trong thôøi gian taäp huaán vaø thí ñieåm taïi moät soá cô sôû tuyeán phöôøng, xaõ taïi moät soá quaän thí ñieåm cuûa thaønh phoá (Nguoàn: Ñaây cuõng laø giaûi Trang 72 phaùp nhaèm giaûm bôùt tình traïng quaù taûi taïi caùc beänh vieän vaø tieát kieäm moät phaàn chi phí sinh hoaït caù nhaân cho beänh vieän. Beänh nhaân seõ nhaän ñöôïc nhöõng chaêm soùc vaø tö vaán caàn thieát ban ñaàu tröôùc khi ñöa vaøo beänh vieän; sau thôøi gian ñieàu trò oån ñònh ôû beänh vieän, beänh nhaân ñöôïc tieáp tuïc chaêm soùc taïi nhaø qua heä thoáng baùc só gia ñình. Vaän duïng moâ hình naøy trong kinh doanh, caùc beänh vieän coù theå boå sung theâm dòch vuï chaêm soùc taïi nhaø coù söï quaûn lyù cuûa beänh vieän cho beänh nhaân sau khi ra vieän. Vôùi hình thöùc naøy beänh vieän vöøa giaûm taûi ñöôïc aùp löïc gia taêng theâm phoøng beänh noäi truù, vöøa tieát kieäm ñöôïc chi phí sinh hoaït caù nhaân cuûa beänh nhaân (nhö ñieän, nöôùc), vöøa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoøi hoûi ñöôïc tieáp tuïc chaêm soùc taïi nhaø cho beänh nhaân, ñoàng thôøi qua dòch vuï ñoù cuõng taïo theâm thu nhaäp cho nhaân vieân y taù töø chi phí dòch vuï ngoaøi giôø. ¾ Taêng cöôøng voán ñaàu tö Hieän nay caùc beänh vieän coâng ñang raát caàn voán ñeå ñaàu tö theâm trang thieát bò vaø maùy moùc laøm vieäc, moät soá beänh vieän caàn ñaàu tö xaây döïng theâm cô sôû vaät chaát, boå sung theâm giöôøng beänh. Söï hoã trôï cuûa maùy moùc thieát bò trong quaù trình khaùm chöõa beänh goùp phaàn naâng cao hieäu quaû ñieàu trò (chuaån ñoaùn chính xaùc, ruùt ngaén thôøi gian ñieàu trò,…..). So vôùi möùc ñoä ñaàu tö cuûa beänh vieän tö, beänh vieän coâng caàn phaûi ñaàu tö theâm raát nhieàu môùi ñaùp öùng toát ñöôïc nhu caàu khaùm chöõa beänh thöôøng xuyeân quaù taûi taïi beänh vieän. Do hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng cuûa beänh coâng hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo nguoàn voán ñaàu tö cuûa ngaân saùch neân beänh vieän raát bò ñoäng trong caùc keá hoaïch hoaït ñoäng beänh vieän. Khi chuyeån sang hình thöùc hoaït ñoäng cuûa moät beänh vieän coå phaàn thì beänh vieän hoaøn toaøn chuû ñoäng trong caùc keá hoaïch kinh doanh cuõng nhö vieäc gia taêng theâm nguoàn voán. Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty coå phaàn raát thuaän lôïi cho beänh vieän huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán. Hieän nay coù raát nhieàu nhaø ñaàu tö quan taâm ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa beänh vieän, ñaëc bieät laø caùc beänh vieän coâng ñang coù lôïi Trang 73 theá veà thöông hieäu, veà uy tín, veà ñoäi nguõ y baùc só ñaàu ngaønh, veà quyõ ñaát, veà vò trí thuaän lôïi. Trong kinh doanh, thöông hieäu laø yeáu toá chính taïo neân nguoàn thu, vieäc taïo döïng thöông hieäu laø caàn raát nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc. Vì theá khi thöïc hieän coå phaàn hoùa beänh vieän coâng seõ thu huùt ñöôïc nguoàn voán doài daøo töø phía caùc nhaø ñaàu tö. ¾ Ña daïng vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm – dòch vuï Saûn phaåm cuûa hoaït ñoäng beänh vieän mang laïi cho khaùch haøng caû giaù trò höõu hình vaø giaù trò voâ hình raát lôùn. Giaù trò höõu hình laø mang laïi söùc kheûo cho beänh nhaân, giaù trò voâ hình laø tình ngöôøi trong quaù trình chaêm soùc beänh nhaân. Ñieåm khaùc bieät so vôùi caùc saûn phaåm dòch vuï khaùc laø saûn phaåm dòch vuï y teá laø khoâng coù söï maëc caû, ñoåi traû hay kieåm soaùt chaát löôïng töø phía khaùch haøng. Baûn thaân beänh nhaân laø caùc khaùch haøng ñöôïc phuïc vuï coù quaù ít kieán thöùc veà beänh taät cuûa mình neân vieäc löïa choïn loaïi thuoác naøo söû duïng hay phöông phaùp naøo ñieàu trò laø phuï thuoäc vaøo baùc só. Trình ñoä chuyeân moân cuûa nhaân vieân y teá chính laø yeáu toá chuû ñaïo quyeát ñònh ñeán chaát löôïng saûn phaåm khaùm chöõa beänh, ñaïo ñöùc cuûa baùc só cuõng laø moät yeáu toá quyeát ñònh ñeán chi phí ñieàu trò cho beänh nhaân. Söï sai soùt vaø yeáu keùm trong chuyeân moân cuûa y baùc só ñieàu trò coù theå daãn ñeán nhöõng haäu quaû ñaùng tieát maø ngöôøi chòu thieät thoøi laø beänh nhaân. Vôùi nhöõng ñaëc thuø nhö theá, saûn phaåm vaø dòch vuï y teá caàn coù söï kieåm soaùt cuûa cô quan chuyeân moân, Boä y teá caàn coù nhöõng quy ñònh vaø kyõ luaät ñeå ñaûm baûo quyeàn lôïi cho caû beänh nhaân vaø thaày thuoác. Ngoaøi nhöõng quaûn lyù trong chuyeân moân cuûa cô quan chöùc naêng, laõnh ñaïo beänh vieän cuõng caàn coù nhöõng cheá ñoä thöôûng phaït nghieâm minh nhaèm raøng buoäc traùch nhieäm cuûa y baùc só vôùi beänh nhaân ñieàu trò. Beân caïnh ñoù thì vieäc xaùc ñònh thu nhaäp traû cho y baùc só phaûi töông xöùng vôùi naêng löïc vaø khoái löôïng coâng vieäc cuûa hoï, qua ñoù vöøa khuyeán khích Trang 74 ñöôïc tinh thaàn laøm vieäc, vöøa haïn cheá ñöôïc tình traïng möu lôïi rieâng töø phía y baùc só trong quaù trình ñieàu trò. Tö vaán, giaûi thích cho beänh nhaân tröôùc, trong vaø sau khi ñieàu trò laø yeâu caàu chính ñaùng cuûa hoï nhöng ít ñöôïc caùc nhaân vieân y teá ñaùp öùng ñaày ñuû, ñaëc bieät laø ôû caùc beänh vieän coâng. Chính nhöõng tö vaán tröôùc vaø sau khi ñieàu trò mang laïi söï chuû ñoäng vaø hôïp taùc trong ñieàu trò cuûa beänh nhaân, goùp phaàn naâng cao hieäu quaû ñieàu trò, qua ñoù naâng cao ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm vaø dòch vuï y teá. Beänh vieän phaùt trieån theâm nhöõng dòch vuï chaêm soùc y teá ñaëc bieät daønh cho nhoùm beänh nhaân coù thu nhaäp cao, nhaèm thoûa maõn caùc nhu caàu cao caáp hôn, nhö: ñöôïc pheùp chæ ñònh baùc só ñieàu trò, coù boá trí phoøng gia ñình, ñöôïc söû duïng loaïi thuoác toát nhaát, coù y taù theo doõi rieâng,.… Ñaây chính laø nhöõng nhoùm dòch vuï coù möùc vieän phí cao nhaát vaø mang laïi tyû leä lôïi nhuaän nhieàu nhaát cho beänh vieän. 3.2.2.3. Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä y teá chuyeân nghieäp ¾ Caùn boä quaûn lyù Yeâu caàu trong kinh doanh ñoøi hoûi caùn boä quaûn lyù beänh vieän phaûi coù nhöõng kieán thöùc veà kinh teá vaø thöông maïi. Caùc hoaït ñoäng quaûng baù hình aûnh beänh vieän, caùc chöông trình khuyeán maïi, xaùc ñònh möùc vieän phí, caùch xaây döïng chieán löôït kinh doanh, vieäc löïa choïn trong caùc quyeát ñònh ñaàu tö,…ñoøi hoûi Ban giaùm ñoác beänh vieän khoâng chæ gioûi veà chuyeân moân ñeå quaûn lyù chaát löôïng khaùm chöõa beänh maø coøn phaûi coù khaû naêng nhaïy beùn trong kinh doanh môùi thaønh coâng trong hoaït ñoäng beänh vieän. ¾ Caùn boä chuyeân moân Ñoäi nguõ y baùc só ñieàu trò laø thaønh phaàn chính taïo neân chaát löôïng khaùm chöõa beänh. Caùc beänh vieän coâng hieän nay ñang coù lôïi theá veà ñoäi nguõ y baùc só ñieàu trò, phaàn lôùn hoï laø caùc baùc só coù chuyeân khoa saâu, coù thaâm nieân trong ngheà cao, ñaõ taïo neân lôïi theá caïnh tranh cho beänh vieän. Vieäc khai thaùc, söû duïng nguoàn nhaân Trang 75 löïc hieäu quaû cuûa caùc beänh vieän coâng ñang laø yeâu caàu ñaët ra cuûa Ban giaùm ñoác. Moät thöïc teá hieän nay cho thaáy, thoâng qua caùch traû löông theo doanh thu taïi caùc beänh vieän tö nhaân ñaõ goùp phaàn naâng cao hieäu quaû ñieàu trò vaø khai thaùc trieät ñeå naêng löïc laøm vieäc cuûa ñoäi nguõ y baùc só gioûi. Vôùi caùch traû löông theo doanh thu, thu nhaäp cuûa caùc baùc só gioûi gia taêng leân raát nhieàu laàn, vaø hoï ñaõ taän duïng heát thôøi gian, chuyeân moân vaø kinh nghieäm vaøo vieäc khaùm chöõa beänh cho beänh nhaân taïi beänh vieän neân chaúng phaûi chi phoái hay phaûi laøm theâm vieäc ngoaøi giôø. Vieäc khaùm chöõa beänh thöïc hieän taïi beänh vieän laø an toaøn vaø toát nhaát cho caû beänh nhaân vaø baùc só. Caùch traû löông cuûa baùc só beänh vieän coâng chöa töông xöùng vôùi phaàn lao ñoäng chaát xaùm maø baùc só boû ra neân hoï môùi duy trì hình thöùc phoøng maïch tö nhaân hay laøm theâm giôø taïi caùc beänh vieän tö. Tình traïng “chaïy xoâ” cuûa baùc só beänh vieän coâng seõ giaûm ñi ñaùng keå neáu nhö coù caùch traû löông xöùng ñaùng cho phaàn coâng söùc hoï ñaõ boû ra. Nhö vaäy ñeå giöõ chaân ñöôïc ñoäi nguõ y baùc só gioûi, thu huùt ñöôïc nhieàu beänh nhaân, khai thaùc hieäu quaû naêng löïc laøm vieäc cuûa baùc só thì beänh vieän coå phaàn hoùa phaûi coù caùch traû löông cho nhaân vieân y teá theo doanh thu töông xöùng vôùi phaàn coâng söùc hoï boû ra. Qua cô cheá traû löông naøy ñaõ theå hieän moät quy luaät saøn loïc nguoàn nhaân löïc, beänh vieän seõ coù ñöôïc ñoäi nguõ y baùc só gioûi, taâm huyeát vôùi ngheà. Beân caïnh ñoù beänh vieän cuõng coù nhöõng chính saùch thu huùt, ñaøo taïo vaø boài döôõng nguoàn nhaân löïc treû, tieáp tuïc keá caän nhöõng kyõ thuaät môùi trong ñieàu trò, taïo neàn taûng vöõng chaéc quyeát ñònh ñeán chaát löôïng ñieàu trò. Khi beänh vieän coå phaàn hoùa hoaït ñoäng nhö moät doanh nghieäp, trong moâi tröôøng kinh doanh seõ coù yeáu toá caïnh tranh vaø muïc tieâu lôïi nhuaän. Dòch vuï khaùm chöõa beänh cuûa beänh vieän taïo neân nguoàn thu, beänh nhaân laø khaùch haøng cuûa beänh vieän. Caùc beänh vieän khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng dòch vuï khaùm chöõa beänh thoâng qua hieäu quaû ñieàu trò, chi phí ñieàu trò, ñieàu kieän ñieàu trò, caùch thöùc ñieàu trò, Trang 76 thôøi gian ñieàu trò, möùc ñoä quan taâm chaêm soùc cuûa y baùc só. Caùc y baùc só vöøa laø nhaø ñaàu tö vaøo beänh vieän (thoâng qua phaàn voán goùp töø löôïng coå phieáu baùn cho nhaân vieân beänh vieän), vöøa laø thaønh phaàn lao ñoäng tröïc tieáp taïo neân chaát löôïng saûn phaåm. Chính vì theá hoï seõ laøm vieäc vôùi vai troø cuûa moät nhaø ñaàu tö, keát quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân y teá goùp phaàn quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa beänh vieän, maø cuï theå nhaát laø aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán thu nhaäp cuûa hoï töø phaàn lôïi nhuaän treân moãi coå phieáu sôû höõu ñöôïc chia. Nhö vaäy hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng beänh vieän ñaõ laøm thay ñoåi ñöôïc ñoäng cô laøm vieäc cuûa nhaân vieân y teá, hieäu quaû cuûa söï thay ñoåi ñoù ñaït ñöôïc caû hai muïc tieâu laø vöøa caûi thieän ñöôïc thu nhaäp cho nhaân vieân y teá, vöøa naâng cao ñöôïc chaát löôïng ñieàu trò cho beänh nhaân. 3.2.3. Giaûi phaùp hoã trôï 3.2.3.1. Baûo hieåm y teá Khi caùc beänh vieän ñöôïc pheùp tính ñuû chi phí khaùm chöõa beänh vaøo vieän phí thì chaéc chaén giaù vieän phí seõ taêng. Tham gia baûo hieåm y teá trôû thaønh caùch toát nhaát ñeå cho ngöôøi ngheøo coù ñieàu kieän ñöôïc chaêm soùc vaø khaùm chöõa beänh. Khi möùc vieän phí taêng leân, neáu beänh nhaân khoâng tham gia baûo hieåm y teá thì chi phí ñieàu trò seõ taêng, vieäc thöïc hieän baûo hieåm y teá goùp phaàn chia seõ ruûi ro, giuùp ngöôøi ngheøo coù ñuû chi phí khaùm chöõa beänh. Töø hieäu quaû thieát thöïc ñoù seõ goùp phaàn thöïc hieän ñöôïc chuû tröông baûo hieåm y teá toaøn daân. Khi giaù vieän phí ñöôïc tính ñuû maø taêng leân 2 laàn so vôùi tröôùc ñaây, baûo hieåm y teá chi traû 80%, neáu ngaân saùch Nhaø nöôùc hoå trôï tröïc tieáp cho beänh nhaân laø 10% (Theo keát quaû nghieân cöùu ôû chöông 2, tyû leä kinh phí Nhaø nöôùc caáp cho beänh vieän coâng treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh laø 20% trong toång nguoàn thu), beänh nhaân chæ phaûi chi traû 10% thì khoaûn chi phí beänh nhaân phaûi traû cho hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh ñoù khoâng taêng so vôùi khoaûn chi phí phaûi traû tröôùc ñaây ôû Trang 77 möùc thu moät phaàn vieän phí (beänh nhaân chi traû 20% treân möùc vieän phí). Beänh nhaân phaûi chi traû nhieàu hôn khi möùc vieän phí môùi (tính ñuû chi phí)û taêng leân hôn 2 laàn so vôùi möùc vieän phí moät phaàn tröôùc ñaây. Tham khaûo möùc giaù vieän phí cuûa caùc beänh vieän tö nhaân cuøng chuyeân khoa ôû phaàn thöïc traïng hoaït ñoäng beänh vieän ta thaáy cheânh leäch möùc vieän phí cuûa beänh vieän tö nhaân vaø beänh vieän coâng laø töø 1 ñeán 5 laàn tuøy theo töøng khoaûn muïc. Trong ñieàu kieän caïnh tranh, giaù vieän phí cuûa beänh vieän coâng sau khi coå phaàn hoùa chaéc chaén khoâng theå cao hôn caùc beänh vieän tö nhaân cuøng chuyeân khoa maø seõ coù xu höôùng thaáp hôn. Nhö vaäy vieäc tham gia baûo hieåm y teá seõ giuùp ngöôøi beänh giaûm ñöôïc raát nhieàu chi phí ñieàu trò nhöng laïi ñöôïc höôûng dòch vuï chaêm soùc toát nhaát. 3.2.3.2. Trôï caáp tröïc tieáp chi phí khaùm chöõa beänh cho beänh nhaân töø Chính phuû. Ñeå taïo ñöôïc tính chuû ñoäng trong quaûn lyù vaø hoaït ñoäng beänh vieän, taêng theâm khaû naêng töï chuû taøi chính cho ñôn vò, goùp phaàn thöïc hieän hoã trôï chi phí khaùm chöõa beänh ñuùng ñoái töôïng, Nhaø nöôùc neân thay ñoåi caùch caáp phaùt ngaân saùch cho beänh vieän coâng. Thay vì tröôùc ñaây Nhaø nöôùc caáp cho beänh nhaân moät caùch giaùn tieáp qua beänh vieän thì Nhaø nöôùc neân thöïc hieän caáp tröïc tieáp cho beänh nhaân thoâng qua tyû leä hoã trôï chi phí khaùm chöõa beänh. Theo keát quaû nghieân cöùu ôû chöông 2, tyû leä kinh phí Nhaø nöôùc caáp cho beänh vieän coâng treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh laø hôn 20% trong toång nguoàn thu cuûa beänh vieän theo möùc thu moät phaàn vieän phí. Khi vieän phí ôû beänh vieän coâng ñöôïc pheùp tính ñuû seõ taêng hôn tröôùc, tyû leä hoã trôï chi phí khaùm chöõa beänh cho beänh nhaân cuûa Nhaø nöôùc thaáp hôn tröôùc neáu nhö Nhaø nöôùc vaãn khoâng muoán gia taêng nhieàu kinh phí hoã trôï cho y teá. Vieäc coå phaàn hoùa beänh vieän coâng ñang nhaèm höôùng tôùi muïc tieâu giaûm taûi cho beänh vieän coâng, naâng cao chaát löôïng ñieàu trò cuûa beänh vieän neân vieäc hoã trôï chi phí khaùm chöõa beänh cuûa Nhaø nöôùc daønh cho beänh nhaân phaûi thöïc hieän cho Trang 78 vieäc khaùm chöõa beänh taïi beänh vieän coâng vaø beänh vieän coâng sau khi coå phaàn hoùa. Xeùt veà nguoàn thu cuûa beänh vieän thì beänh vieän vaãn thu ñuû chi phí khaùm chöõa beänh theo giaù vieän phí maø khoâng nhaän ñöôïc nguoàn kinh phí naøo cuûa Ngaân saùch caáp, coøn ñoái vôùi beänh nhaân thì hoï nhaän ñöôïc söï hoã trôï chi phí khaùm chöõa beänh töø phía ngaân saùch Nhaø nöôùc, vaø chæ traû phaàn cheânh leäch giöõa giaù vieän phí vôùi phaàn thanh toaùn cuûa baûo hieåm y teá vaø phaàn hoå trôï cuûa ngaân saùch. Nhö theá vieäc coå phaàn hoùa beänh vieän coâng khoâng laøm cho ngöôøi ngheøo caøng khoù khaên trong khaùm chöõa beänh maø taïo theâm ñieàu kieän ñeå hoï ñöôïc tieáp caän nhöõng ñieàu kieän chaêm soùc toát hôn cho söùc khoûe. Nhaø nöôùc khoâng hoaøn toaøn ñaåy heát traùch nhieäm chaêm soùc söùc khoûe cho tö nhaân maø vaãn theå hieän ñöôïc vai troø hoã trôï chi phí khaùm chöõa beänh cho nhaân daân. 3.2.3.3. Öu tieân veà thueá thu nhaäp doanh nghieäp, veà vay voán öu ñaõi Ñeå giaûm aùp löïc veà taêng giaù vieän phí nhaèm duy trì tyû leä lôïi nhuaän hôïp lyù taïi caùc doanh nghieäp beänh vieän, Chính phuû neân öu tieân cho caùc beänh vieän coâng sau khi coå phaàn hoùa tyû leä thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp laø 10% thay vì 20% nhö caùc beänh vieän tö hieän nay vaø ñöôïc vay voán öu ñaõi. Lónh vöïc hoaït ñoäng beänh vieän lieân quan tröïc tieáp ñeán an sinh xaõ hoäi neân caàn coù nhöõng cheá ñoä öu ñaõi ñaëc bieät nhaèm taêng cöôøng theâm lôïi theá caïnh tranh cho caùc beänh vieän coâng sau khi coå phaàn hoùa, qua ñoù xaây döïng vaø phaùt trieån ñöôïc beänh vieän toát hôn trong ñieàu kieän hoäi nhaäp. 3.3. Loä trình thöïc hieän giaûi phaùp coå phaàn hoùa beänh vieän coâng 3.3.1. Giai ñoaïn chuaån bò Ñaây laø giai ñoaïn caùc beänh vieän chuyeån sang töï chuû taøi chính hoaøn toaøn, caùc beänh vieän caàn phaûi coù thôøi gian ñeå töï vaän haønh beänh vieän trong ñieàu kieän khoâng coøn ñöôïc nhaän söï hoã trôï kinh phí hoaït ñoäng töø phía ngaân saùch. Trong ñieàu Trang 79 kieän ñoù beänh vieän phaûi bieát khai thaùc caùc theá maïnh veà nguoàn thu cuûa beänh vieän mình, kieåm soaùt chi phí, thöïc hieän quaûn lyù vaø söû duïng hieäu quaû nguoàn nhaân löïc. Giai ñoaïn naøy döï kieán keùo daøi 5 naêm töø naêm 2007 ñeán naêm 2012. caùc beänh vieän coù theá maïnh veà nguoàn thu thì cho töï chuû taøi chính tröôùc, caùc beänh vieän coøn laïi thì naâng cao daàn khaû naêng töï chuû taøi chính cuûa ñôn vò (töùc töøng böôùc giaûm daàn tyû leä nguoàn kinh phí Nhaø nöôùc caáp cho beänh vieän trong toång nguoàn thu). Naêm 2007 coù 2 beänh vieän töï chuû taøi chính hoaøn toaøn, ñoù laø beänh vieän phuï saûn Töø Duõ, beänh vieän Maét. Ñeán naêm 2008 seõ taêng theâm moät soá beänh nöõa nhö beänh vieän Huøng Vöông, beänh vieän Tai muõi hoïng, beänh vieän truyeàn maùu vaø huyeát hoïc. Töø naêm 2009 ñeán naêm 2012 seõ thöïc hieän töï chuû taøi chính cho caùc beänh vieän coøn laïi ngoaïi tröø 4 beänh vieän laø beänh vieän Taâm thaàn vaø beänh vieän phong Beán Saén, beänh vieän Phaïm Ngoïc Thaïch, vaø beänh vieän ñieàu döôõng phuïc hoài chöùc naêng. Ñaây laø caùc beänh vieän coù tính chaát döï phoøng vaø baûo trôï xaõ hoäi, ñoái töôïng phuïc vuï phaàn lôùn laø ngöôøi ngheøo, beänh naëng, chi phí chöõa beänh cao neân caàn coù söï hoã trôï nhieàu hôn töø phía Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi. Trong giai ñoaïn naøy Nhaø nöôùc cho pheùp Boä y teá ban haønh möùc vieän phí môùi phaûn aùnh ñuû chi phí khaùm chöõa beänh cho beänh nhaân. Ñoàng thôøi Nhaø nöôùc cuõng thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi trong caùch caáp phaùt kinh phí hoaït ñoäng cho beänh vieän coâng töø giaùn tieáp qua beänh vieän sang tröïc tieáp cho beänh nhaân thoâng qua tyû leä hoå trôï trong tieàn vieän phí. Töø hieäu quaû thieát thöïc cuûa vieäc tham gia baûo hieåm y teá trong khaùm chöõa beänh, Nhaø nöôùc caàn coù nhöõng dieãn ñaøn hay caùc cuoäc vaän ñoäng chính saùch thöïc hieän baûo hieåm y teá toaøn daân ñeán caùc vuøng noâng thoân, ñeán caùc ñoái töôïng coù trình ñoä daân trí thaáp. 3.3.2. Giai ñoaïn thí ñieåm vaø ruùt kinh nghieäm Giai ñoaïn naøy döï kieán keùo daøi khoaûn 5 naêm, töø naêm 2012-2017. Trong khoaûn thôøi gian naøy, nhöõng beänh vieän coù theá maïnh veà nguoàn thu neân thöïc hieän Trang 80 thí ñieåm coå phaàn hoùa. Theo keát quaû nghieân cöùu caùc beänh vieän coâng thuoäc Sôû Y teá quaûn lyù thì beänh vieän ña khoa coù beänh vieän nhaân daân Gia Ñònh, beänh vieän chuyeân khoa coù beänh vieän Maét, beänh vieän Töø Duõ, beänh vieän Tai Muõi Hoïng laø coù tình hình taøi chính toát nhaát (coù tyû leä thu vieän phí vaø thu dòch vuï cao, khoâng coøn nôï tieàn thuoác) maø coù theå thöïc hieän thí ñieåm coå phaàn hoùa. Trong nhöõng beänh vieän naøy Sôû y teá thaønh phoá neân choïn moät vaøi beänh vieän thöïc hieän thí ñieåm coå phaàn hoùa sau khoaûn thôøi gian thöïc hieän töï chuû taøi chính töø 3 ñeán 5 naêm. Caùc beänh vieän choïn thí ñieåm phaûi coù caû beänh vieän ña khoa vaø beänh vieän chuyeân khoa ñeå ruùt kinh nghieäm cho vieäc toå chöùc moâ hình quaûn lyù naøy ôû giai ñoaïn trieån khai. 3.3.3. Giai ñoaïn môû roäng trieån khai Ngoaïi tröø 4 beänh vieän thuoäc nhoùm beänh vieän ñöôïc nhaän baûo trôï xaõ hoäi caàn nhaän ñöôïc söï hoã trôï nhieàu hôn töø phía Nhaø nöôùc, caùc beänh vieän coøn laïi seõ thöïc hieän coå phaàn hoùa hay chuyeån sang hình thöùc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn Nhaø nöôùc moät thaønh vieân, hình thöùc lieân doanh lieân keát. Giai ñoaïn naøy döï kieán keùo daøi trong 3 naêm töø naêm 2017 ñeán naêm 2020. Khi caùc beänh vieän chuyeån ñoåi moâ hình hoaït ñoäng töø ñôn vò haønh chính söï nghieäp sang doanh nghieäp thì seõ höôùng tôùi muïc tieâu lôïi nhuaän. Nhöõng beänh vieän naøo ít coù theá maïnh veà nguoàn thu, khaû naêng coù laõi thaáp thì thöïc hieän coå phaàn hoùa seõ khoâng thaønh coâng vì seõ khoâng thu huùt ñöôïc nhaø ñaàu tö. Vì theá tuøy theo theá maïnh cuûa töøng beänh vieän, khaû naêng khai thaùc nguoàn thu maø moãi beänh vieän neân choïn moâ hình doanh nghieäp cho phuø hôïp khi thöïc hieän chuyeån ñoåi. Söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa beänh vieän trong kinh doanh cuõng coù phaàn do moâ hình quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa beänh vieän. Muïc tieâu xaõ hoäi hoùa y teá cuûa Nhaø nöôùc laø nhaèm naâng cao chaát löôïng ñieàu trò cho beänh nhaân, giuùp ngöôøi ngheøo coù ñieàu kieän tieáp caän nhöõng thaønh töïu môùi trong khaùm chöõa beänh chöù khoâng thöïc hieän tö nhaân hoùa beänh vieän coâng. Vì theá Trang 81 vieäc chuyeån ñoåi moâ hình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän coâng phaûi caân nhaéc ñeán söï toàn vong cuûa beänh vieän. Nhöõng beänh vieän coù theá maïnh veà nguoàn thu thì neân thöïc hieän coå phaàn hoùa, nhöõng beänh vieän coù theá maïnh veà nguoàn thu thaáp hôn thì neân thöïc hieän lieân doanh lieân keát, coøn nhöõng beänh vieän khoâng coù theá maïnh veà nguoàn thu nhö beänh vieän Da Lieãu, beänh vieän ña khoa Thuû Ñöùc, beänh vieän Nhi ñoàng, beänh vieän Ung Böôùu thì neân chuyeån sang hình thöùc Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn Nhaø nöôùc moät thaønh vieân. Trang 82 KEÁT LUAÄN Qua vieäc nghieân cöùu ñeà taøi veà nhöõng giaûi phaùp thöïc hieän coå phaàn hoùa beänh vieän coâng ñaõ xaây döïng ñöôïc moät moâ hình beänh vieän coå phaàn hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp nhöng chòu söï chi phoái cuûa tính chaát “coâng”. Thöù nhaát, beänh nhaân khaùm chöõa beänh taïi beänh vieän coå phaàn vaãn nhaän ñöôïc söï hoå trôï chi phí ñieàu trò (baèng caùch Nhaø nöôùc chi traû 10% chi phí khaùm chöõa beänh thöïc teá phaùt sinh cuûa beänh nhaân) nhö khi vaøo beänh vieän coâng. Nhö vaäy sau khi coå phaàn hoùa quyeàn lôïi ñöôïc Nhaø nöôùc chaêm lo söùc khoûe cho nhaân daân vaãn thöïc hieän. Thöù hai, trong möùc thu vieän phí tính ñuû caùc chi phí caàn thieát veà tieàn löông y teá, chi phí tieâu hao vaät chaát, chi phí quaûn lyù, chi phí khaáu hao cho caùc beänh vieän coâng, Nhaø nöôùc khoâng thöïc hieän caáp phaùt ngaân saùch nhö tröôùc maø chi tröïc tieáp cho ngöôøi beänh, neân caùc beänh vieän coâng khoâng ngöøng caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc ñeå taêng doanh thu, qua ñoù caûi thieän ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân. ÔÛ beänh vieän coå phaàn thì möùc vieän phí coù cheânh leäch cao hôn beänh vieän coâng nhaèm duy trì tyû leä lôïi nhuaän hôïp lyù cho nhaø ñaàu tö. Khi ñoù beänh vieän coå phaàn seõ cuøng luùc caïnh tranh vôùi hai nhoùm: caïnh tranh vôùi beänh vieän coâng ôû caùc dòch vuï y teá bình thöôøng, caïnh tranh vôùi beänh vieän tö nhaân ôû caùc dòch vuï y teá chaát löôïng cao. Trong ñieàu kieän hoaït ñoäng nhö theá beänh vieän coå phaàn seõ khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng phuïc vuï ngaøy caøng hoaøn haûo nhaèm thu huùt beänh nhaân, vaø chaéc chaén vieän phí seõ dòch chuyeån theo chieàu höôùng coù lôïi cho beänh nhaân trong luùc ñöôïc söû duïng caùc dòch vuï ngaøy caøng toát hôn trong ñieàu trò. Thöù ba, beänh vieän coå phaàn cho duø phaûi hoaït ñoäng trong ñieàu kieän caïnh tranh phaûi giaûm daàn möùc vieän phí nhöng vaãn ñaûm baûo coù ñöôïc tyû leä lôïi nhuaän cho nhaø ñaàu tö. Beänh vieän coå phaàn coù theá maïnh veà huy ñoäng voán neân coù ñuû voán ñeå ñaàu tö vaøo hoaït ñoäng dòch vuï chaát löôïng cao, nhöõng hoaït ñoäng naøy seõ mang Trang 83 laïi lôïi nhuaän cho nhaø ñaàu tö vì giaù caû thaáp hôn beänh vieän tö nhaân maø chaát löôïng phuïc vuï thì chaúng thua keùm neáu khoâng noùi laø coù theå toát hôn. Theâm vaøo ñoù laø nhôø uy tín vaø thöông hieäu beänh vieän coù töø laâu, ñoäi nguõ y baùc só gioûi cuûa beänh vieän seõ laø ñieàu kieän toát ñeå beänh vieän thaønh coâng trong lónh vöïc naøy. Trong khi ñoù beänh vieän coâng bò haïn cheá veà khaû naêng nguoàn voán, tieàn thu khaáu hao cuõng chæ môùi ñuû cho nhu caàu ñaàu tö thay theá vaø boå sung theâm maùy moùc thieát bò neân khoù caïnh tranh vôùi beänh vieän coå phaàn veà nhoùm dòch vuï cao. Vì theá raát coù theå beänh vieän coå phaàn seõ duy trì möùc giaù vieän phí baèng vôùi beänh vieän coâng cho nhoùm dòch vuï bình thöôøng, beänh vieän vaãn khoâng bò loã maø vaãn coù lôïi nhuaän khi doanh thu vöôït qua ñieåm hoøa voán. Nhoùm dòch vuï chaát löôïng cao seõ laø thaønh phaàn chính mang laïi lôïi nhuaän cho beänh vieän, ñeå taêng theâm tính caïnh tranh vôùi beänh vieän tö nhaân thì möùc giaù vieän phí cuûa nhoùm dòch vuï naøy seõ thaáp hôn beänh vieän tö nhaân. Nhö theá seõ thu huùt ñöôïc löôïng beänh nhaân coù thu nhaäp cao töø beänh vieän tö nhaân sang ñieàu trò taïi beänh vieän coâng thöïc hieän coå phaàn hoùa. Nhö vaäy beänh vieän coâng sau khi coå phaàn hoùa ñaït ñöôïc caû 2 muïc tieâu veà kinh teá vaø xaõ hoäi. Beänh vieän seõ phaùt trieån beàn vöõng döïa treân nhöõng theá maïnh saün coù vaø caùc lôïi theá khaùc cuûa moät beänh vieän coå phaàn, qua ñoù cung caáp nhöõng dòch vuï khaùm chöõa beänh toát nhaát vôùi möùc chi phí reû nhaát. Nhö theá seõ giaûi quyeát ñöôïc tình traïng quaù taûi taïi caùc beänh vieän coâng, söû duïng vaø khai thaùc heát thôøi gian coù theå laøm vieäc cuûa caùc baùc só gioûi, haïn cheá tình traïng “chaûy maùu chaát xaùm”, goùp phaàn thöïc hieän xaõ hoäi hoùa y teá, phuïc vuï toát nhu caàu khaùm chöõa beänh khoâng chæ cho beänh nhaân trong nöôùc maø cho caû beänh nhaân nöôùc ngoaøi trong moâi tröôøng hoäi nhaäp. Trang 84 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Traàn Ngoïc Thô, Nguyeãn Thò Ngoïc Trang, Phan Thò Bích Nguyeät, Nguyeãn Thò Lieân Hoa, Nguyeãn Thò uyeân uyeân (2005), Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi, Ñaïi hoïc kinh teá thaønh phoá Hoà Chí Minh. 2. Hoà Ñöùc Huøng (2003), Phöông phaùp quaûn lyù doanh nghieäp, Ñaïi hoïc Kinh teá thaønh phoá Hoà Chí Minh. 3. Luaät doanh nghieäp Vieät Nam (2005) 4. Phaùp leänh haønh ngheà y döôïc tö nhaân - 1993 5. Nghò ñònh soá 109/2007/NÑ-CP ngaøy 26/06/2007 cuûa Chính phuû 6. Nghò ñònh soá 110/2007/NÑ-CP ngaøy 26/06/2007 cuûa Chính phuû 7. Nghò ñònh soá 43/2006/NÑ-CP ngaøy 25/04/2006 cuûa Chính Phuû 8. Nghò ñònh soá 10/2002/NÑ-CP ngaøy 16/01/2003 cuûa Chính Phuû 9. Nghò quyeát soá 05/2005/NQ-CP cuûa Chính Phuû ngaøy 18/04/2005 10. Nghò ñònh soá 95/CP ngaøy 27/08/1994 cuûa Chính Phuû 11. Quyeát ñònh soá 351-TC/QÑ/CÑKT ngaøy 22/05/1997 cuûa Boä tröôûng Boä taøi chính 12. Thoâng tö soá 14/TTLB ngaøy 30/9/1995 13. Thoâng tö lieân tòch soá 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngaøy 05/06/2007 14. Thoâng tö soá 23/2005/TT-BYT ngaøy 25/08/2005 cuûa Boä y teá 15. Caùc baùo caùo taøi chính ñöôïc cung caáp töø phoøng Taøi chính keá toaùn – sôû y teá thaønh phoá Hoà Chí Minh 16. Caùc baùo caùo toång keát hoaït ñoäng 5 naêm beänh vieän Saøi Goøn ITO, baùo caùo toång keát hoaït ñoäng 10 naêm beänh vieän Phuï saûn Quoác teá Trang 85 17. Taøi lieäu töø caùc cuoäc hoäi thaûo veà coå phaàn hoùa beänh vieän vaø kinh nghieäm quaûn lyù y teá taïi caùc nöôùc ngaøy 17/05/2007 vaø ngaøy 28/09/2007 do Sôû y teá chuû trì. 18. Caùc trang web Vieät Nam - www.tapchicongsan.org.vn - www.mof.gov.vn - www.vneconomy.vn - www.thanhnien.com.vn - www.medinet.hochiminhcity.gov.vn Trang 86 PHUÏ LUÏC SOÁ 01: Thoáng keâ soá löôïng beänh vieän treân ñòa baøn TP. Hoà Chí Minh Ñôn vò tính: Beänh vieän Phaân theo quaûn lyù Phaân theo ñòa baøn Beänh vieän Coâng tuyeán cô sôû Beänh vieän coâng tuyeán trung öông Beänh vieän coâng theo ngaønh ñaëc thuø Beänh vieän tö nhaân Quaän 5 3 ña khoa 4 chuyeân khoa 1 ña khoa 2 ña khoa 2 ña khoa 1 chuyeân khoa Quaän 10 1 ña khoa 2 chuyeân khoa 0 1 ña khoa 1 ña khoa 1 chuyeân khoa Quaän 3 1 ña khoa 4 chuyeân khoa 0 1 ña khoa 2 ña khoa 1 chuyeân khoa Quaän 1 1 ña khoa 3 chuyeân khoa 0 0 1 ña khoa 4 chuyeân khoa Bình Thaïnh 1 ña khoa 1 chuyeân khoa 0 0 1 ña khoa Taân Bình 0 0 1 ña khoa 3 ña khoa 1 chuyeân khoa Quaän 8 1 ña khoa 1 chuyeân khoa 0 0 0 Goø Vaáp 0 0 1 ña khoa 0 Thuû Ñöùc 1 ña khoa 0 0 0 Quaän 7 1 ña khoa 0 0 1 chuyeân khoa Taân Phuù 0 0 0 1 ña khoa 1 chuyeân khoa Bình Taân 0 0 0 1 ña khoa 1 chuyeân khoa Bình Chaùnh 1 chuyeân khoa Nguoàn: Trang 87 PHUÏ LUÏC SOÁ 02: Soá löôït ñieàu trò noäi truù taïi caùc beänh vieän coâng thuoäc Sôû y teá TP. HCM Ñôn vò tính: Soá löôït ñieàu trò Naêm 2002 2003 2004 2005 2006 Beänh vieän ña khoa Soá keá hoaïch 3.650 4.280 4.400 4.520 4.640 Soá thöïc hieän 3.964 4.744 4.967 5.080 5.368 Tyû leä thöïc hieän 108,60% 110,84% 112,88% 112,39% 115,68% BV chuyeân khoa Soá keá hoaïch 7.650 7.410 7.550 7.800 8.340 Soá thöïc hieän 8.377 8.380 8.697 8.827 9.965 Tyû leä thöïc hieän 109,50% 113,09% 115,19% 113,17% 119,48% Nguoàn: PHUÏ LUÏC 03: Soá lieäu ñieàu trò noäi truù cuûa 14/25 beänh vieän coâng treân ñòa baøn TP. HCM coù quaù taûi Ñôn vò tính: Soá löôït Beänh vieän Naêm 2002 2003 2004 2005 2006 Beänh vieän Töø Duõ: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 910 1.285 1.000 1.538 1.000 1.510 1.000 1.367 1.000 1.542 Beänh vieän Huøng Vöông: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 440 567 530 581 600 657 600 743 700 881 Beänh vieän Ung Böôùu: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 1.000 1.247 1.000 1.243 1.000 1.260 1.100 1.386 1.100 1.542 BV nhaân daân Gia Ñònh: Trang 88 - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 800 977 850 1.089 850 1.115 900 1.134 900 1.190 Beänh vieän nhaân daân 115: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 700 936 750 963 800 1.062 850 1.088 900 1.295 Beänh vieän Bình Daân: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 450 517 450 511 450 514 450 534 550 599 Beänh vieän Nguyeãn Traõi: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 550 550 550 561 550 607 550 641 620 651 Beänh vieän Tröng Vöông: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 530 522 530 550 530 611 570 614 570 637 BV Chaán thöông chænh hình - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 450 378 450 400 450 437 450 478 450 489 Beänh vieän Nhi ñoàng 1: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 850 774 850 784 850 935 900 922 1.000 1.088 Beänh vieän Nhi ñoàng 2: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 700 695 700 828 700 871 800 793 800 873 BV Phaïm Ngoïc Thaïch - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 550 558 550 540 600 531 600 655 700 737 Beänh vieän Maét: - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 250 277 270 300 270 294 270 262 270 261 Beänh vieän Tai Muõi Hoïng - Soá keá hoaïch - Soá thöïc hieän 100 100 100 123 120 151 120 158 120 170 Nguoàn: Trang 89 PHUÏ LUÏC SOÁ 04 Baûng 2.3 Hoïc vò baùc só ñieàu trò Ñôn vò tính : ngöôøi Naêm Phaân theo hoïc vò 2002 2003 2004 2005 2006 Toác ñoä taêng bình quaân Tieán só, Giaùo sö Baùc só 24 36 39 39 41 11,3%/naêm Thaïc só Baùc só 140 215 269 307 326 18,42%/naêm Baùc só chuyeân khoa II 69 129 129 205 217 25,75%/naêm Baùc só chuyeân khoa I 969 1005 949 931 1027 1,17%/naêm Baùc só 1.314 1.206 1.184 1.023 1.122 - 3,11%/naêm Toång coäng Baùc só 2.516 2.590 2.567 2.505 2.733 1,67%/naêm Nguoàn : Theo soá lieäu töø phoøng Toå chöùc caùn boä Sôû y teá vaø tính toaùn cuûa taùc giaû PHUÏ LUÏC SOÁ 05 : Soá lieäu ñieàu trò ngoaïi truù taïi caùc beänh vieän coâng thuoäc Sôû y teá TP. HCM Ñôn vò tính: soá löôït ñieàu trò Naêm 2002 2003 2004 2005 2006 Beänh vieän ña khoa Soá keá hoaïch 217.085 222.710 223.150 236.740 302.200 Soá thöïc hieän 300.567 397.456 443.088 495.884 604.562 Tyû leä thöïc hieän 138,45% 178,46% 198,56% 209,46% 200,05% Beänh vieän chuyeân khoa Soá keá hoaïch 238.325 328.490 656.600 1.100.700 1.215.500 Soá thöïc hieän 419.356 615.958 1.269.744 1.399.123 1.592.353 Tyû leä thöïc hieän 175,96% 187,51% 193,38% 127,11% 131,0% Nguoàn: Trang 90 PHUÏ LUÏC SOÁ 6 Soá löôït khaùm beänh giai ñoaïn naêm 2002-2006 Ñôn vò tính: soá löôït ñieàu trò Naêm 2002 2003 2004 2005 2006 Beänh vieän ña khoa Soá keá hoaïch 1.744.000 1.976.100 2.170.800 2.270.000 2.350.000 Soá thöïc hieän 2.157.723 2.662.705 2.922.768 2.966.853 3.309.435 Tyû leä thöïc hieän 123,72% 134,74% 134,64% 130,70% 140,83% BV chuyeân khoa Soá keá hoaïch 3.137.000 3.580.000 3.945.000 4.425.000 4.855.000 Soá thöïc hieän 4.564.589 4.775.090 5.271.339 5.725.951 6.321.437 Tyû leä thöïc hieän 145,51% 133,38% 133,62% 129,40% 130,20% Nguoàn: PHUÏ LUÏC SOÁ 07 : Thaønh phaàn nguoàn thu cuûa 20/25 beänh vieän coâng ôû TP. Hoà Chí Minh Ñôn vò tính: % Thaønh phaàn nguoàn thu 2002 2003 2004 2005 2006 Bình quaân Thu töø ngaân saùch 26,47 24,73 20,32 20,39 20,56 22,49 Thu töø vieän phí vaø BHYT 67,88 70,77 70,07 71,32 73,24 70,66 Thu töø dòch vuï 2,95 3,28 3,38 3,70 3,31 3,32 Thu töø vieän trôï 0,65 1,22 1,49 1,20 1,58 1,23 Thu khaùc 2,05 4,14 4,74 3,39 1,31 3,13 Nguoàn: Theosoá lieäu töø phoøng TCKT- Sôû y teá vaø tính toaùn cuûa taùc giaû Trang 91 PHUÏ LUÏC SOÁ 08: Giaù thu moät phaàn vieän phí taïi beänh vieän Phuï saûn Töø Duõ vaø baûng giaù moät soá dòch vuï y teá taïi beänh vieän Ñaïi hoïc y döôïc khoa phuï saûn Ñôn vò tính: Ngaøn ñoàng Beänh vieän Töø Duõ Noäi dung Giaù thu moät phaàn vieän phí Giaù dòch vuï (coù yeâu caàu Baùc só) Beänh vieän Ñaïi hoïc y döôïc So saùnh cheânh leäch (laàn) Khaùm thai 10 30 3 Khaùm Nhi sô sinh 10 30 30 3 Sieâu aâm traéng ñen 30 40 1,33 Sieâu aâm maøu 80 90 1,125 Sieâu aâm 3 chieàu 90 130 1,44 Chuïp X-quang caùc loaïi 20– 30 30 - 60 1,5 - 2 Chuïp kích quang chaäu 60 140 2,33 Sanh thöôøng 150 950 1.000 6,67 Sanh coù can thieäp 180 1.280 1.200 6,67 Sanh khoâng ñau 550– 580 1.350–1.680 1.600 2,7 - 2,9 Sanh moå bình thöôøng 450 1.500 1.500 - 2.000 3,33 – 4,44 Göôøng dòch vuï 50 -250 250 - 650 2,6 - 5 Nguoàn: Theo ñieàu tra cuûa taùc giaû Trang 92 PHUÏ LUÏC SOÁ 09: Giaù thu moät phaàn vieän phí taïi beänh vieän Phuï saûn Quoác teá Ñôn vò tính: Ngaøn ñoàng BAÛNG GIAÙ CAÙC DÒCH VUÏ Y TEÁ Beänh vieän Phuï saûn quoác teá Beänh vieän Töø Duõ So saùnh cheânh leäch (laàn) - Khaùm thai, khaùm saûn phuï khoa 50 - 80 10 5 – 8 - Khaùm yeâu caàu Baùc só 100 30 3,33 - Khaùm nhi sô sinh 40 - 80 10 4 – 8 - Sieâu aâm traéng ñen 50 30 1,67 - Sieâu aâm maøu 80 80 1 - Sieâu aâm 3D 120 - 150 90 1,33 – 1,66 -Chuïp X-quang caùc loaïi 50 - 80 20 - 30 2,5 - Chuïp kích quang chaäu 100 - 150 60 1,66 – 2,5 - Chuïp HSG (Kieåm tra Tai voøi) 250 150 1,67 - Chuïp nhuõ aûnh 150 120 1,25 - Ño maät ñoä loaõng xöông 140 80 1,75 - Sanh thöôøng 1.500 - 2.000 150 10 – 13 - Sanh coù can thieäp 2.000 - 2.500 180 11 – 13,89 - Sanh khoâng ñau 1.500 - 2.000 550 – 580 2,73 - 3,45 - Sanh moå bình thöôøng 3.000 - 3.500 450 6,67 - Thuï tinh trong oáng nghieäm (IVF) 15.000 5.000 3 - Thuï tinh theo thuaät ISCI 18.000 5.400 3,33 - MESA ISCI 19.500 6.000 3,25 - Phoøng löu truù 450 -1.200 50 - 250 4,8 - 9 (Beänh vieän ñaøi thoï 3 böõa aên 1 ngaøy cho beänh nhaân ñieàu trò löu truù taïi beänh vieän) (Nguoàn: Trang 93 PHUÏ LUÏC SOÁ 10 : Baûng giaù khaùm chöõa beänh taïi beänh vieän Chaán thöông chænh hình vaø beänh vieän CTCH Saøi Goøn - ITO Ñôn vò tính: Ngaøn ñoàng Beänh vieän Chaán thöông chænh hình Noäi dung Giaù thu moät phaàn vieän phí Giaù dòch vuï (ngoaøi giôø) Beänh vieän SaøiGoøn - ITO So saùnh Cheânh leäch (laàn) Khaùm beänh 15 25 30 2 Giaáy chöùng nhaän thöông tích 30 30 1 Toùm taét beänh aùn 40 30 0,75 Xeùt nghieäm Protein 12 15 1,25 Xeùt nghieäm Acid Uric 12 15 1,25 Xeùt nghieäm Glixerides 15 20 1,33 Chuïp X-quang (KTS) A 60 60 1 Chuïp X – quang thöôøng A 30 35 30 1 Chuïp X – quang B 20 30 25 1,25 Thay baêng loaïi 1 30 40 20 0,67 Thay baêng loaïi 2 20 30 10 0,5 Chích tónh maïch 3 5 10 3,3 Trang 94 Chích baép 2 4 5 2,5 Chích khôùp 20 30 30 1,5 Boät ñuøi baøn chaân 130 370 2,8 Boät caúng baøn chaân 100 250 2,5 Boät caùnh baøn tay 80 180 2,25 Caét boät 10 15 30 3 Sieâu aâm thöôøng 30 30 1 Sieâu aâm maøu 100 100 1 Tieåu phaåu loaïi 1 130 500 3,8 Tieåu phaåu loaïi 2 60 100-300 1,67 - 5 Phaåu thuaät loaïi 1 1.800 3.300 4.000-5.000 2,22 - 2,77 Phaåu thuaät loaïi 2 1.000 2.750 2.000-4.000 2 – 4 Phaåu thuaät loaïi 3 800 2.200 1.000-2.000 1,25 – 2,5 Giöôøng beänh thöôøng 50 150 3 Giöôøng beänh caáp cöùu 80 200-250 2,5 – 3,125 Giöôøng beänh saên soùc ñaëc bieät 200 300 1,5 Nguoàn: theo ñieàu tra cuûa taùc giaû Trang 95 PHUÏ LUÏC SOÁ 11: Thaønh phaàn nguoàn chi cuûa 20/25 beänh vieän coâng ôû TP. Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2002-2006 Ñôn vò tính: % Thaønh phaàn nguoàn chi 2002 2003 2004 2005 2006 Bình quaân Chi thanh toaùn caù nhaân 35,65 37,15 37,01 33,80 34,70 35,66 Chi nghieäp vuï chuyeân moân 58,20 57,02 55,90 55,65 50,38 55,43 Chi ñaàu tö phaùt trieån 5,91 5,67 6,10 5,98 4,84 5,70 Chi khaùc 0,23 0,16 0,99 4,57 6,0 2,39 Dö nôï (tieàn thuoác) kyø tröôùc 0 0 0 0 4,8 0,82 Nguoàn: Theo soá lieäu töø phoøng TCKT- Sôû y teá vaø tính toaùn cuûa taùc giaû PHUÏ LUÏC SOÁ 12: Caùc beänh vieän coøn nôï tieàn thuoác Sôû y teá Ñôn vò tính: ñoàng TT Teân beänh vieän Cuoái naêm 2005 Cuoái naêm 2006 1 Beänh vieän An Bình 1.266.151.959 0 2 Beänh vieän Tröng Vöông 2.189.657.744 2.834.043.561 3 Beänh vieän Nhieät Ñôùi 3.339.408.282 0 4 Beänh vieän ña khoa Thuû Ñöùc 4.839.556.611 11.581.799.499 5 Beänh vieän Nguyeãn Tri Phöông 16.079.661.139 697.315.926 6 Beänh vieän Nguyeãn Traõi 17.333.845.971 11.640.906.456 7 Beänh vieän Ung Böôùu 22.218.815.901 13.968.287.317 8 Beänh vieän nhaân daân 115 25.707.745.033 13.824.459.843 Nguoàn: Theo soá lieäu töø phoøng TCKT- Sôû y teá vaø tính toaùn cuûa taùc giaû Trang 96 PHUÏ LUÏC SOÁ 13: Thaønh phaàn thu nhaäp cuûa caùn boä y teá laøm vieäc taïi beänh vieän coâng treân ñòa baøn TP.HCM TT Thaønh phaàn thu nhaäp Vaên baûn quy ñònh Caùch tính: 1 Löông theo heä soá Thoâng tö soá 01/2005/TTLT- BNV-BTC ngaøy 05/01/2005 Heä soá löông x 450.000 ñ 2 Phuï caáp: 1, Phuï caáp chöùc vuï 2,Phuï caáp traùch nhieäm 3, Phuï caáp ñoäc haïi 4,Phuï caáp tröïc gaùc 5, Phuï caáp phaåu thuaät 6, Phuï caáp öu ñaõi ngheà nghieäp 7,Cheá ñoä phuï caáp laøm ñeâm, laøm theâm giôø 8, Cheá ñoä phuï caáp ñoäc haïi, laây nhieãm cao 9,Cheá ñoä trôï caáp theo trình ñoä chuyeân moân - Thoâng tö soá 23/2005/TT- BYT ngaøy 25/08/2005 - Thoâng tö soá 05/2005/TT- BNV ngaøy 05/01/2005 - Coâng vaên soá 6608/BYT- TCCB ngaøy 22/08/2005 -Thoâng tö soá 09/2003/TTLT- BYT-BTC-BNV ngaøy 29/9/ 2003 -Thoâng tö soá 09/2003/TTLT- BYT-BTC-BNV ngaøy 29/9/03 -Quyeát ñònh soá 276/2005/ QÑ-TTg ngaøy 01/11/2005 -Thoâng tö soá 08/2005/TTLT- BNV-BTC ngaøy 05/01/2005 -Quyeát ñònh soá 99/2001/ QÑ- UB ngaøy 31/10/2001 cuûa UÛy ban Thaønh phoá - Quyeát ñònh soá 122/2007/ QÑ-UB ngaøy 21/09/2007 cuûa UÛy ban Thaønh phoá Möùc phuï caáp: - Coù 4 möùc: 1,1; 0,9 ; 0,7 ; 0,6 - Coù 3 möùc: 0,1; 0,2 ; 0,3 - Coù 3 möùc: 0,1; 0,2 ; 0,4 -Coù 2 möùc: 45.000ñoàng; 30.000 ñoàng -Coù 3 möùc: 70.000ñoàng; 50.000ñoàng;30.000ñoàng - Möùc 50% löông cô baûn - Coù 3 möùc: 150%; 200%; 300% - Möùc 220.000 ñoàng/ ngöôøi - Coù 4 möùc: 870.000 ñoàng, 580.000 ñoàng, 435.000 ñoàng, 290.000 ñoàng 3 Thu nhaäp taêng theâm - Theo Nghò ñònh soá 10/2003/NÑ-CP ngaøy 16/01/2002 - Khoâng quaù 2 laàn möùc tieàn löông theo caáp baäc vaø chöùc vuï. Nguoàn: Theo ñieàu tra cuûa taùc giaû.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf47377[1].pdf
Luận văn liên quan