Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền giáo dục nước ta phải chuyển mình theo mục tiêu đào tạo mới nhằm tạo ra cho xã hội những con người năng động sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt phù hợp với yêu cầu thực tế. Muốn vậy thì ngay từ cấp học cơ sở, đội ngũ giáo viên phải thể hiện hết vai trò của mình, phải không ngừng nghiên cứu và tìm ra những phương pháp giáo dục học sinh có hiệu quả. Giáo dục đạo đức cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường nói riêng, của gia đình và xã hội nói chung. Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng là một trong những môi trường, giải pháp tốt để giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuỳ theo khả năng tổ chức, điều khiển và phối hợp hoạt động của giáo viên tổ chức các tiết học có thể mang lại kết quả tích cực hay giảm tác dụng của quá trình giáo dục học đường. Muốn nâng cao được hiệu quả tối ưu thì giáo viên chủ nhiệm lớp phải biết tổ chức, điều khiển, phối hợp đồng bộ, hài hoà những yếu tố chủ quan và khách quan, những lực lượng giáo dục bên trong và bên ngoài nhà trường, đặc biệt ở lứa tuổi của các em, các em rất thích được tự tổ chức và thực hiện những công việc mang tính vui chơi. Thực tế đã chứng minh nơi nào có sự phối hợp đồng bộ, xây dựng tốt kế hoạch và mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể, ban hoạt động ngoài giờ thì nơi đó học sinh có tác phong đạo đức tốt. Trường nào ban hoạt động ngoài giờ, giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến các tiết hoạt động giáo duc ngoài giờ lên lớp thì nơi đó gặt hái được nhiều thành công. Song song với việc dạy và học kiến thức thì đòi hỏi người giáo viên cần phải chú trọng đến việc tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh, bởi vì trong tình hình hiện nay học sinh đang có xu huớng suy giảm về nhân cách một cách rõ rệt và bộ phận quan trọng nhất và hỗ trợ đắc lực nhất trong nhà trường đó chính là ban hoạt động ngoài giờ, giáo viên chủ nhiệm lớp. Với vai trò là một phó ban hoạt động ngoài giờ, tôi không khỏi băn khoăn về việc chú trọng rèn luyện nhân cách cho học sinh, phải làm thế nào để các em có thể trở thành một con người hoàn thiện trước khi bước vào đời? Đây là vấn đề không đơn giản chút nào. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cao , cùng với sự quan tâm giúp đở của BGH nhà trường nên tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm :“ Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền”chính là những kinh nghiệm mà tôi thu thập được và cũng là những ý kiến để các đồng nghiệp tham khảo và rút kinh nghiệm cho bản thân tôi trong quá trình công tác về sau.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4841 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI - Teân ñeà taøi: :“Bieän phaùp giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh thoâng qua hoaït ñoäng NGLL ôû tröôøng THCS Ninh Ñieàn” - Hoï vaø teân taùc giaû: Tröông Huøng Phong - Chức vụ: TPT Đội - Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng THCS Ninh Ñieàn. 1. Lyù do choïn ñeà taøi: - Giuùp reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc cho hoïc sinh ôû tröôøng THCS Ninh Ñieàn. - Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng, taïo ñieàu kieän toát giuùp hoïc sinh phaùt trieån naêng khieáu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kĩ năng sống. - Tìm giaûi phaùp trong vieäc xây dựng và toå chöùc caùc tieát hoaït ñoäng ngoài giờ mang tính giáo dục đạo đức cho học sinh. 2. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: - Ñoái töôïng nghieân cöùu laø giaùo vieân chuû nhieäm, caùc boä phaän trong nhaø tröôøng, hoïc sinh tröôøng THCS Ninh Ñieàn. - Phöông phaùp nghieân cöùu: Nghieân cöùu caùc taøi lieäu, ñöa ra bieän phaùp vaø tieán haønh, sau ñoù ñaùnh giaù, ruùt ra kinh nghieäm cho baûn thaân. 3. Ñeà taøi ñöa ra giaûi phaùp môùi: - Xaây döïng keá hoaïch, ñeà ra giaûi phaùp phoái hôïp ñoàng boä giöõa caùc löïc löôïng giaùo duïc. - Giuùp moïi ngöôøi coù caùi nhìn ñuùng veà taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp, giaùo vieân chuù troïng hôn trong vieäc toå chöùc thöïc hieän. 4. Phaïm vi aùp duïng: Ñeà taøi naøy coù theå thöïc hieän nhö moät chuyeân ñeà vaø aùp duïng roäng raõi cho taát caû caùc lôùp ôû tröôøng THCS Ninh Ñieàn. Ninh Ñieàn , ngaøy 02 thaùng 04 naêm 2011 NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN Tröông Huøng Phong PHAÀN I: ÑAËT VAÁN ÑEÀ I/ LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Trong thôøi ñaïi coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, neàn giaùo duïc nöôùc ta phaûi chuyeån mình theo muïc tieâu ñaøo taïo môùi nhaèm taïo ra cho xaõ hoäi nhöõng con ngöôøi naêng ñoäng saùng taïo, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát phuø hôïp vôùi yeâu caàu thöïc teá. Muoán vaäy thì ngay töø caáp hoïc cô sôû, ñoäi nguõ giaùo vieân phaûi theå hieän heát vai troø cuûa mình, phaûi khoâng ngöøng nghieân cöùu vaø tìm ra nhöõng phöông phaùp giaùo duïc hoïc sinh coù hieäu quaû. Giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh laø moät nhieäm vuï quan troïng haøng ñaàu cuûa nhaø tröôøng noùi rieâng, cuûa gia ñình vaø xaõ hoäi noùi chung. Thoâng qua hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp cuõng laø moät trong nhöõng moâi tröôøng, giaûi phaùp toát ñeå giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh. Tuyø theo khaû naêng toå chöùc, ñieàu khieån vaø phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân toå chöùc caùc tieát hoïc coù theå mang laïi keát quaû tích cöïc hay giaûm taùc duïng cuûa quaù trình giaùo duïc hoïc ñöôøng. Muoán naâng cao ñöôïc hieäu quaû toái öu thì giaùo vieân chuû nhieäm lôùp phaûi bieát toå chöùc, ñieàu khieån, phoái hôïp ñoàng boä, haøi hoaø nhöõng yeáu toá chuû quan vaø khaùch quan, nhöõng löïc löôïng giaùo duïc beân trong vaø beân ngoaøi nhaø tröôøng, ñaëc bieät ôû löùa tuoåi cuûa caùc em, caùc em raát thích ñöôïc töï toå chöùc vaø thöïc hieän nhöõng coâng vieäc mang tính vui chôi. Thöïc teá ñaõ chöùng minh nôi naøo coù söï phoái hôïp ñoàng boä, xaây döïng toát keá hoaïch vaø moái quan heä giöõa giaùo vieân chuû nhieäm, caùc ñoaøn theå, ban hoaït ñoäng ngoaøi giôø thì nôi ñoù hoïc sinh coù taùc phong ñaïo ñöùc toát. Tröôøng naøo ban hoaït ñoäng ngoaøi giôø, giaùo vieân chuû nhieäm quan taâm ñeán caùc tieát hoaït ñoäng giaùo duc ngoaøi giôø leân lôùp thì nôi ñoù gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng. Song song vôùi vieäc daïy vaø hoïc kieán thöùc thì ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân caàn phaûi chuù troïng ñeán vieäc toå chöùc hoaït ñoäng vui chôi cho hoïc sinh, bôûi vì trong tình hình hieän nay hoïc sinh ñang coù xu huôùng suy giaûm veà nhaân caùch moät caùch roõ reät vaø boää phaän quan troïng nhaát vaø hoã trôï ñaéc löïc nhaát trong nhaø tröôøng ñoù chính laø ban hoaït ñoäng ngoaøi giôø, giaùo vieân chuû nhieäm lôùp. Vôùi vai troø laø moät phoù ban hoaït ñoäng ngoaøi giôø, toâi khoâng khoûi baên khoaên veà vieäc chuù troïng reøn luyeän nhaân caùch cho hoïc sinh, phaûi laøm theá naøo ñeå caùc em coù theå trôû thaønh moät con ngöôøi hoaøn thieän tröôùc khi böôùc vaøo ñôøi? Ñaây laø vaán ñeà khoâng ñôn giaûn chuùt naøo. Nhöng vôùi tinh thaàn traùch nhieäm vaø löông taâm ngheà nghieäp cao , cuøng vôùi söï quan taâm giuùp ñôû cuûa BGH nhaø tröôøng neân toâi maïnh daïn vieát saùng kieán kinh nghieäm :“ Bieän phaùp giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh thoâng qua hoaït ñoäng NGLL ôû tröôøng THCS Ninh Ñieàn”chính laø nhöõng kinh nghieäm maø toâi thu thaäp ñöôïc vaø cuõng laø nhöõng yù kieán ñeå caùc ñoàng nghieäp tham khaûo vaø ruùt kinh nghieäm cho baûn thaân toâi trong quaù trình coâng taùc veà sau. II/ MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU: Baûn thaân toâi choïn teà taøi naøy ñeå nghieân cöùu laø muoán toång keát laïi bieän phaùp maø baûn thaân toâi ñaõ thöïc hieän trong vieäc thöïc hieän hoaït ñoäng NGLL ôû tröôøng THCS Ninh Ñieàn trong thôøi gian qua. Qua ñoù ñoái chieáu laïi giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn, ruùt ra nhöõng öu ñieåm caàn phaùt huy vaø nhöõng khuyeát ñieåm caàn khaéc phuïc ñeå töøng böôùc caûi tieán, hoaøn thieän quaù trình giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh trong thôøi gian tôùi nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû cao nhaát. III/ NHIEÄM VUÏ CAÀN GIAÛI QUYEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI: Tìm hieåu vai troø, taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL, caùc nhieäm vuï cuûa ban hoaït ñoäng, giaùo vieân chuû nhieäm vaø caùc ñoaøn theå trong nhaø tröôøng. Tìm hieåu bieän phaùp tích hôïp nhöõng noäïi dung coù lieân quan ñeán vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh. Ñeà xuaát moät soá yù kieán veà ñoåi môùi hình thöùc hoaït ñoäng trong caùc buoåi sinh hoaït, caùc tieát hoaït ñoäng treân lôùp. Baûn thaân toâi ñaõ thöïc hieän caùc nhieäm vuï treân taïi tröôøng THCS Ninh Ñieàn- Chaâu Thaønh. IV/ PHÖÔNG PHAÙP: 1/ Nghieân cöùu taøi lieäu: Muïc ñích: Xaùc ñònh taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL caùc bieän phaùp phoái hôïp, caùc nhieäm vuï vaø höôùng ñi cuûa ñeà taøi, laøm cô sôû ñoái chieáu giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn. Caùch tieán haønh: söu taàm vaø nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán vòeâc thöïc hieän ñeà taøi. 2/ Quan saùt: Muïc ñích: khaûo saùt caùc hoaït ñoäng thöïc tieãn, keát quaû cuûa phöông phaùp giuùp ta thu thaäp nhöõng thoâng tin töø thöïc teá, xem xeùt tính chaát khaû thi vaø ñieàu chænh cho hôïp lyù. Caùch tieán haønh: Phoái hôïp vaø quan saùt vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp phoái hôïp giöõa ban hoaït ñoäng NGLL, giaùo vieân chuû nhieäm, chi ñoaøn vaø giaùo vieân boä moân. Quan saùt hoaït ñoäng, haønh vi, taùc phong cuûa hoïc sinh ghi cheùp ñaày ñuû nhöõng thoâng tin ñeå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt xaùc thöïc. V/ CÔ SÔÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑEÅ THÖÏC HIEÄN ÑEÀ TAØI: Tröôøng THCS Ninh Ñieàn thuoäc vuøng saâu bieân giôùi, caùch xa trung taâm huyeän 10 km. Ñòa baøn thuoäc vuøng kinh teá chuû yeáu laø noâng nghieäp vaø laøm thueâ cuoäc soáng coøn nhieàu khoù khaên, daân cö soáng raõi raùc khoâng taäp trung, ngoaøi daân toäc kinh coøn coù 1 boä phaän daân toäc khôme chuû yeáu taäp trung ôø ñòa baøn aáp Beán Cöø. Tình hình ñoäi nguõ: Toång soá caùn boä giaùo vieân- coâng nhaân vieân: 30/19 nöõ. Trong ñoù: Ban giaùm hieäu: 2/1 nöõ Toâng phuï traùch: 1/0 nöõ Chuyeân traùch phoå caäp: 1/0 nöõ Giaùo vieân: 24/ 16 nöõ Nhaân vieân: 2/1 nöõ Soá Ñaûng vieân: 9/6 nöõ Cô sôû vaät chaát: Toång soá 10 phoøng cho 10 lôùp vôùi 349 hoïc sinh. Trong ñoù: . Khoái 6: 2 lôùp-86 hoïc sinh. . Khoái 7: 3 lôùp-91 hoïc sinh. . Khoái 8: 3 lôùp-102 hoïc sinh. . Khoái 9: 2 lôùp-70 hoïc sinh. +Phoøng hoïc: 07 phoøng +Vaên phoøng: 01 phoøng +Thö vieän: 01 phoøng +Thieát bò: 01 phoøng - Baøn gheá trang bò ñaày ñuû ñuùng vôùi qui ñònh. Trang thieát bò töông ñoái ñaày ñuû vaø hieän ñaïi, ñaùp öùng nhu caàu giaûng daïy vaø hoïc taäp. Vôùi 07 phoøng hoïc ñaûm baûo cho hoïc sinh hoïc 02 ca moãi ngaøy. Quan caûnh tröôøng roäng raûi, thoaùng maùt vaø saïch seõ, caùch xa khu daân cö vaø ñöôøng loä neân raát yeân tónh thuaän lôïi cho vieäc daïy vaø hoïc. Tröôøng ñaõ söû duïng trieät ñeå cô sôû vaät chaát hieän coù. Hoïc sinh: Tröôøng ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1997 ñeán nay ñaõ coù ñuû caùc khoái töø khoái 6 ñeán khoái 9. Keát quaû reøn luyeän cuûa hoïc sinh trong hai naêm vöøa qua cuï theå nhö sau: Naêm hoïc Toång soá HS Toát Khaù TB Yeáu Keùm TS % TS % TS % TS % TS % 2008-2009 342 172 50,3 125 36,5 45 13,2 2009-2010 355 215 60,6 105 29,6 35 9,8 Caùc toå chöùc ñoaøn theå: a. Ban hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL: 03 ( trong ñoù Hieäu Tröôûng laøm tröôûng ban, Toång phuï traùch laøm phoù ban vaø Bí Thö Chi Ñoaøn laø thaønh vieân) b. Ñoäi THTP Hoà Chí Minh: 01 toång phuï traùch, ban chæ huy lieân ñoäi 05 em, 10 chi ñoäi. c. Ñoaøn thanh nieân: Ban chaáp haønh chi ñoaøn tröôøng 03/ 01 nöõ, ñoaøn vieân giaùo vieân: 22/17 nöõ. d. Coâng ñoaøn: Ban chaáp haønh 03/02 nöõ, coâng ñoaøn vieân 30/20 nöõ. Ñaùnh giaù chung tình hình tröôøng lôùp: Thuaän lôïi: - Ñöôïc söï quan taâm nhieät tình cuûa Ñaûng uûy, uûy ban, laõnh ñaïo ngaønh giaùo duïc caùc ban ngaønh ñoaøn theå vaø nhaân daân ñòa phöông, taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc phong traøo cuûa tröôøng. - Laõnh ñaïo tröôøng coù naêng löïc, ñoäi nguõ sö phaïm treû, naêng noå, ñoaøn keát, coù tinh thaàn traùch nhieäm, yù thöùc toå chöùc kyû luaät cao. - Ban giaùm hieäu luoân quan taâm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø. Hoïc sinh cuûa tröôøng coù truyeàn thoáng hieáu hoïc, ngoan, hieàn, coù yù thöùc reøn luyeän haønh vi ñaïo ñöùc, bieát vaâng lôøi cha meï vaø thaày coâ. Quang caûnh khuoân vieân tröôøng roäng raõi, saïch seõ vaø thaùng maùt. b. Khoù khaên: Ña soá hoïc sinh laø con em gia ñình noâng daân chuû yeáu laøm noâng nghieäp vaø laøm thueâ neân caùc em phuï giuùp gia ñình raát nhieàu, moät soá ít phuï huynh lo kieám soáng khoâng coù thôøi gian quan taâm ñeán con caùi, naém baét thoâng tin chöa kòp thôøi. Heä thoáng töôøng raøo chöa ñaûm baûo gaây khoù khaên cho coâng taùc quaûn lyù baûo veä hoïc sinh, thanh nieân beân ngoaøi deã traø troän vaøo tröôøng. Moät soá giaùo vieân coøn xem troïng veà chuyeân moân chöa chuù yù ñeán caùc phong traøo, tieát hoaït ñoäng ngoaøi giôø. PHAÀN II: KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU A/ VÒ TRÍ, ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HOAÏT ÑOÄNG GDNGLL VAØ GIAÙO VIEÂN CHUÛ NHIEÄM: I/CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN: 1/ Vò trí vai troø, taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng GDNGLL trong vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh: Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng raát quan troïng trong vieäc giuùp giaùo vieân phaùt hieän ra nhöõng maët maïnh, yeáu, tìm thaáy taâm tö nguyeän voïng cuûa hoïc sinh, ñeå töø ñoù bieát ñöôïc caùc em muoán gì, thích gì coù nhö theá giaùo vieân môùi aùp duïng nhöõng phöông phaùp giaùo duïc phuø hôïp vôùi thöïc teá nhaèm ñem laïi hieäu quaû cao nhaát. Ngoaøi ra hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp coøn giuùp cho hoïc sinh töï chuû ñoäng trong hoïc taäp, reøn luyeän cho caùc em tính maïnh daïn trong quaù trình giao tieáp, giuùp cho caùc em hình thaønh ñöïôïc yù thöùc ñaïo ñöùc ôû möùc ñoä sô giaûn vaø moät soá quy ñònh cô baûn cuûa phaùp luaät. Ñònh höôùng cho caùc em moät caùch töï giaùc nhöõng haønh vi vaø thoùi quen haønh vi ñaïo ñöùc töông öùng vaø böôùc ñaàu hieåu bieát veà phaùp luaät. 2/ Ñaëc ñieåm cuûa coâng taùc giaùo duïc ñaïo ñöùc: - Hình thaønh caùc chuaån möïc haønh vi theå hieän nhöõng giaù trò ñaïo ñöùc cuûa daân toäc Vieät Nam , tieáp thu nhöõng tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi, theå hieän ñöôïc söï thoáng nhaát giöõa tính truyeàn thoáng vôùi tính hieän ñaïi.Treân cô sôû hình thaønh nhöõng tri thöùc haønh vi ñaïo ñöùc, giuùp cho caùc em coù cô sôû ñaïo ñöùc ñeå phaân bieät, phaân tích, pheâ phaùn nhöõng haønh vi khoâng phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc ñaïo ñöùc xaõ hoäi qui ñònh. Töø ñoù giuùp caùc em xaây döïng nieàm tin ñaïo ñöùc vaø böôùc ñaàu thöïc hieän ñöôïc caùc haønh vi ñaïo ñöùc ñuùng ñaén phuø hôïp vôùi löùa tuoåi. Moãi hoïc sinh ñeàu coù nhöõng khaû naêng rieâng, nhöõng thaùi ñoä, thoùi quen, nieàm tin rieâng, neáu khoâng tính ñeán caùi voán nhaân caùch cuï theå cuûa töøng hoïc sinh thì coâng taùc giaùo duïc bao giôø cuõng dieãn ra trong nhieàu tình huoáng cuï theå vaø ña daïng neân coâng taùc giaùo duïc ñoøi hoûi phaûi coù tính saùng taïo raát cao vaø söï phoái keát hôïp ñoàng boä cuûa nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp. Vì vaäy neáu caùc hoaït ñoäng toå chöùc moät caùch maùy moùc raäp khuoân thöôøng khoâng mang laïi hieäu quaû maø coù khi coøn daãn ñeán thaát baïi. Hoaït ñoäng giaùo duc ngoaøi giôø leân lôùp raát ña daïng vaø phong phuù: Bao goàm caùc hoaït ñoäng ngoaøi saân tröôøng, trong lôùp hoïc, ñòa ñieåm mang tính lòch söû….. Keát quaû cuûa hoaït ñoäng giaùo duïc ñoøi hoûi moät thôøi gian laâu daøi môùi xaùc ñònh ñöôïc. Bôûi vì xaây döïng ñöôïc nieàm tin, lyù töôûng, thoùi quen ñaïo ñöùc…. Phaûi qua thôøi gian daøi caùc em môùi thaám nhuaàn, qua taäp luyeän vaø ñaáu tranh trong cuoäc soáng môùi coù ñöôïc. Muoán ñöôïc nhö vaäy ñoøi hoûi chuùng ta phaûi bieát linh hoaït, ñeà ra nhöõng hoaït ñoäng coù tính haáp daãn vaø xaây döïng phöông phaùp moät caùch khoa hoïc vaø coù söï thoáng nhaát. Toùm laïi: Hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL bao giôø cuõng ñöôïc thöïc hieän döïa treân caùc chuû ñieåm, chuû ñeà vaø ñöôïc xaây döïng döïa treân muïc tieâu giaùo duïc. Noùi moät caùch khaùc yeâu caàu cuûa caùc chuû ñieåm, chuû ñeà laø phaûi nhaèm goùp phaàn raát quan troïng vaøo vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh. 3/ Nhieäm vuï cuûa coâng taùc giaùo duïc ñaïo ñöùc: - Hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL laø nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc ngoaøi giôø hoïc cuûa caùc moân hoïc ôû treân lôùp, coøn laø con ñöôøng gaén lyù thuyeát vôùi thöïc tieãn, taïo neân söï thoáng nhaát giöõa nhaän thöùc vaø haønh ñoäng cuûa hoïc sinh. Thoâng qua caùc hoaït ñoäng nhaèm giuùp cho hoïc sinh thaám nhuaàn nguyeân taéc vaø nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc xaõ hoäi chuû nghóa trong loái soáng: chuû nghóa yeâu nöôùc, loøng nhaân aùi, yù thöùc traùch nhieäm, tinh thaàn kyû kuaät, tinh thaàn quyù troïng vaø baûo veä cuûa coâng, yù thöùc baûo veä moâi tröôøng soáng, coù ñoäng cô thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén…. Cuøng vôùi nhöõng phaåm chaát toát ñeïp trong truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc: kieân cöôøng, duõng caûm, ñoaøn keát, giaûn dò, laïc quan… Xaây döïng cho hoïc sinh tính tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, hình thaønh tình caûm chaân thaønh, nieàm tin trong saùng vôùi cuoäc soáng, vôùi queâ höông ñaát nöôùc. II/ VAI TROØ, NHIEÄM VUÏ CUÛA BAN HOAÏT ÑOÄNG NGLL VAØ GIAÙO VIEÂN CHUÛ NHIEÄM LÔÙP: Trong hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL ngoaøi traùch nhieäm vaø söï phoái keát hôïp chaët cheõ giöõa caùc giaùo vieân, caùc boä phaän trong nhaø tröôøng, hoäi cha meï hoïc sinh ngoaøi ban hoaït ñoäng thì giaùo vieân chuû nhieäm lôùp cuõng coù vai troø raát quan troïng trong vieäc xaây döïng keát hoaïch. 1/ Vai troø cuûa ban hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL: Hôn ai heát ban hoaït ñoäng phaûi naém ñöôïc muïc ñích coâng vieäc mình laøm luoân coù söï phoái hôïp nhaèm thöïc hieän toát muïc tieâu ñeà ra. Xaùc ñònh roõ traùch nhieäm cuûa töøng thaønh vieân trong hoäi ñoàng sö phaïm. Caùc löïc löôïng xaõ hoäi ñeå vieäc toå chöùc hoaït ñoäng dieãn ra moät caùch ñoàng boä vaø hieäu quaû. Xaây döïng chöông trình, caùc hoaït ñoäng phuø hôïp, chæ ñaïo thöïc hieän, toå chöùc caùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ban Giaùm Hieäu vaø söï hoã trôï cuûa caùc löïc löôïng khaùc. Giuùp cho hoïc sinh hieåu roõ vai troø, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa mình trong vieäc tham gia caùc hoaït ñoäng NGLL. 2/ Nhieäm vuï cuûa ban hoaït ñoäng NGLL: Cuøng vôùi hieäu tröôûng xaây döïng ñoäi nguõ hoaït ñoäng coù hieäu quaû, muoán laøm ñöôïc ñieàu naøy ban hoaït ñoäng maø ñaëc bieät laø phoù ban (TPT Ñoäi) phaûi tìm hieåu hoaøn caûnh, thaùi ñoä, khaû naêng cuûa töøng giaùo vieân, sôû thích cuûa hoïc sinh. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoaù vôùi nhieàu hình thöùc ña daïng theo töøng chuû ñieåm maø keá hoaïch ñeà ra. Sau moãi hoaït ñoäng ban hoaït ñoäng phaûi toång keát theo doõi keát quaû thöïc hieän cuûa giaùo vieân chuû nhieäm, giaùo vieân boä moân vaø keát quaû reøn luyeän cuûa hoïc sinh. Ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï ruùt ra nhöõng öu, khuyeát ñieåm ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi. +Toùm laïi: Ban hoaït ñoäng phaûi cuûng coá naâng cao nhaän thöùc cuûa caùc boä phaän, caùc löïc luôïng giaùo duïc laøm taêng theâm tinh thaàn traùch nhieäm, huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn löïc khaùc nhau chaêm lo cho vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh. Luoân hoã trôï giaùo vieân trong vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp. Thöôøng xuyeân theo doõi kieåm tra ñaùnh giaù haønh vi ñaïo ñöùc cuûa hoïc sinh, naém chaéc nhöõng hoïc sinh caù bieät ñeå coù bieän phaùp uoán naén kòp thôøi. 3/ Vai troø cuûa giaùo vieân chuû nhieäm lôùp: Ñaây laø löïc löôïng raát quan troïng vì giaùo vieân chuû nhieäm laø ngöôøi tröïc tieáp vaø thöôøng xuyeân gaëp gôõ trao ñoåi vaø höôùng daãn caùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh, giaùo duïc nhaân caùch, ñaïo ñöùc cho caùc em, laø ngöôøi tröïc tieáp giaûi quyeát xöû lyù nhöõng tình huoáng, uoán naén thoùi quen cuûa caùc em. 4Nhieäm vuï cuûa giaùo vieân chuû nhieäm lôùp: Muoán toå chöùc hoaït ñoäng coù hieäu quaû yeâu caàu baét buoäc giaùo vieân phaûi thieát keá hoaït ñoäng, đây laø yeâu caàu coù tính nguyeân taéc. Thieát keá phaûi theå hieän ñaày ñuû caùc böôùc vaø coù tính cuï theå, khoâng neân soaïn moät caùch chung chung, tröôùc khi soaïn giaùo vieân caàn chuù yù ñaûm baûo caùc böôùc sau ñaây: +Löïa choïn vaø ñaët teân cho hoaït ñoäng. +Xaùc ñònh yeâu caàu giaùo duïc. +Xaùc ñònh noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng. +Chuaån bò cho hoaït ñoäng. +Tieán haønh hoaït ñoäng. +Keát thuùc hoaït ñoäng. Ngoaøi ra giaùo vieân cuõng caàn chuù yù ñeán vieäc ñaët teân cho hoaït ñoäng, teân phaûi haáp daãn loâi cuoán caùc em, taïo söï thoaûi maùi trong khi hoaït ñoäng. - Giaùo vieân chuû nhieäm laø caàu noái giöõa taäp theå vôùi caùc toå chöùc xaõ hoäi trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng, laø ngöôøi tröïc tieáp giuùp ñôû caùc em toå chöùc vaø tham gia hoaït ñoäng . Caàn xaây döïng chuaån, thang ñaùnh giaù vaø ñoàng thôøi thoâng qua nhieàu keânh ñaùnh giaù. Sau moãi chuû ñieåm giaùo vieân chuû nhieäm caàn phaûi ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa töøng hoïc sinh vaø baùo caùo cho ban hoaït ñoäng NGLL. Giaùo vieân chuû nhieäm caàn traùnh caùch nhìn thieân vò, quan ñieåm khaéc khe, ñònh kieán, caàn coù thaùi ñoä nghieâm tuùc, toân troïng nhaân caùch hoïc sinh vaø vôùi taám loøng thöông yeâu, vò tha ñoái vôùi caùc em. B/ BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP ÔÛ TRÖÔØNG THCS NINH ÑIEÀN: 1/Ñoái vôùi hoaït ñoäng qui moâ tröôøng do ban hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL toå chöùc: Khi xaây döïng keá hoaïch caàn chuù yù ñeán caùc yeáu toá sau: Toå chöùc hoaït ñoäng phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu, nguyeän voïng vaø khaû naêng cuûa hoïc sinh. Caàn baùm saùt muïc tieâu giaùo duïc, ñaëc bieät laø phaûi reøn cho hoïc sinh taùc phong laøm vieäc vaø nhöõng kó naêng, kó xaûo cuûa con ngöôøi lao ñoäng trong thôøi ñaïi môùi. Löïa choïn caùc hoaït ñoäng phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, ñieàu kieän cuûa nhaø tröôøng vaø ñòa phöông. Hoaït ñoäng phaûi coù tính thu huùt caùc löïc löôïng trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng tham gia. Ngoaøi ra trong keá hoaïch cuõng caàn chuù yù ñeán caùc hoaït ñoäng töï choïn, tuy khoâng baét buoäc nhöng nhöõng hoaït ñoäng naøy luoân gaén vôùi thöïc teá do ñoù deã thu huùt caùc em tham gia. Ví duï toå chöùc hoâïi traïi cho hoc sinh: Ñeå toå chöùc thaønh coâng moät hoäi traïi döôùi baát kyø hình thöùc naøo duø lôùn hay nhoû ñeàu ñoøi hoûi ngöôøi toå chöùc, ñieàu haønh phaûi coù moät phöông phaùp vaø caùch tieán haønh theo moät chöông trình, keá hoaïch nhaát ñònh. a/ Coâng taùc chuaån bò: * Chuaån bò keá hoaïch vaø chöông trình hoaït ñoäng: Keá hoaïch vaø chöông trình hoaït ñoäng phaûi ñöôïc xaây döïng sôùm, trong ñoù phaûi xaùc ñònh roõ muïc ñích, yeâu caàu, noäi dung cuûa hoäi traïi naøy laø gì? Soá thieáu nhi tham gia laø bao nhieâu, thôøi gian bao laâu, ñòa ñieåm vaø nhöõng ñieàu kiện khaùc caàn coù. Baûn keá hoaïch phaûi baét ñaàu töø söï döï kieán, sau ñoù laø tö vaán cho caùc em vaø nhöõng ngöôøi coù liên quan ñeå cuøng ñoùng goùp vaø xaây döïng. * Khaûo saùt vaø chuaån bò löïa choïn ñòa ñieåm caám traïi: Yeâu caàu veà ñòa ñieåm: phaûi döïng ñöôïc leàu vaø coù theå toå chöùc ñöôïc caùc hoaït ñoäng theo chöông trình ñeà ra, quang caûnh ñeïp vaø mang tính giaùo duïc, coù boùng maùt…. * Thaønh laäp ban toå chöùc goàm: - Traïi tröôûng: laø ngöôøi phuï traùch vaø quaùn xuyeán coâng vieäc chung cuûa hoäi traïi vaø coâng taùc thi ñua. - Traïi phoù: phuï traùch caùc hoaït ñoäng, laø ngöôøi tröïc tiếp ñieàu haønh, phaân coâng vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng cuûa hoäi traïi. - UÛy vieân: phuï traùch caùc tieåu ban, toå chöùc caùc hoaït ñoäng cuï theå cuûa traïi. * Chuaån bò chöông trình hoaït ñoäng: Xaây döïng ñöôïc chöông trình hoaït ñoäng traïi toát laø ñaûm baûo ôû moät möùc ñoä nhaát ñònh cho thaønh coâng. Toaøn boä chöông trình, noäi dung phaûi caên cöù vaøo muïc ñích, yeâu caàu, thôøi gian. Chöông trình nhaát thieát phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm löùa tuoåi cuûa hoïc sinh. Noäi dung caùc hoaït ñoäng khaùc nhau phaûi ñöôïc chi tieát hoùa veà thôøi gian, duïng cuï, ngöôøi phuï traùch, ñòa ñieåm toå chöùc…. b/ Höôùng daãn cho giaùo vieân vaø hoïc sinh: - Caùc vaät duïng caàn thieát vaø caùch thöùc döïng leàu traïi, caùc yeâu caàu cô baûn veà noâïi dung trang trí…. - Caùc hoaït ñoäng troø chôi, soá ngöôøi tham gia, thể lệ , caùch chôi…. c/ Chuaån bò chöông trình löûa traïi: Löûa traïi laø moät hình thöùc hoaït ñoäng ñöôïc caùc em öa thích, toå chöùc toát ñeâm löûa traïi seõ coù taùc duïng giaùo duïc raát saâu saéc. Baèng caùc hoaït ñoäng phong phuù ña daïng nhö haùt, muùa, thô, hoø veø, kòch, troø chôi nhoû…. Caùc em seõ ñoaøn keát gaén boù nhau hôn. 2/ Ñoái vôùi hoaït ñoäng qui moâ lôùp do giaùo vieân chuû nhieäm toå chöùc: Ñaây laø hoaït ñoäng mang tính thöôøng xuyeân ñöôïc thöïc hieän theo chuû ñieåm, do ñoù giaùo vieân phaûi löïa choïn caùc hoaït ñoäng phuø hôïp, mang tính giaùo duïc cao, noäi dung hoaït ñoäng phaûi haáp daãn, deã thöïc hieän nhaèm thu huùt caùc em tham gia. Ví duï toå chöùc hoäi thi “veõ ñeïp ñoäi vieân” * Muïc ñích – yù nghóa – taùc duïng: - Bieåu döông thaønh tích, xaây döïng moät chuẩn möïc veõ ñeïp ñoâïi vieân ñeå caùc em höôùng tôùi reøn luyeän vaø phaán ñaáu. - Giuùp ñoäi vieân naâng cao nieàm vinh döï vaø töï haøo veà toå chöùc ñoäi. - Giaùo duïc toaøn dieän vai troø, nhieäm vuï, kó naêng coâng taùc cuûa ngöôøi ñoäi vieân. - Hoäi thi laø dòp ñeå caùc em hoïc tập kinh nghieäm cuûa baïn beø vaø töï ruùt ra nhöõng sai laàm, nhöõng hieåu bieát coøn chöa đầy ñuû cuûa baûn thaân. * Nhöõng ñieàu caàn löu yù: - Thôøi gian: neân toå chöùc vaøo nhöõng ngaøy kyû nieäm lôùn. - Ñòa ñieåm: coù theå toå chöùc trong lôùp hoïc. - Caùc yeáu toá phuï trôï: Chuaån bò theâm moät soá troø chôi, caùc tieát muïc vui xen giuõa caùc noäi dung thi. Heä thoáng caâu hoûi vôùi noäi dung xoay quanh nhöõng nhaän thöùc vaø hieåu bieát: + Caùi ñeïp töï nhieân cuûa con ngöôøi trong cuoäc soáng, trong öùng xöû giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, nhöõng tieâu chuaån cuûa con ngoan, troø gioûi, ñoäi vieân toát… + Caùc toå chöùc ñoaøn ñoäi. + Neáp soáng vaên minh, gia ñình, xaõ hoäi, danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû cuûa ñòa phöông. + Ngoaøi caâu hoûi kieåm tra kieán thöùc, coù theå ñöa ra moät soá tình huoáng ñeå caùc em ñöa ra caùch öùng xöû thích hôïp, ñuû khaû naêng phaûn öùng. - Nhöõng noäi dung thi caàn tieán haønh: + Trình dieãn trang phuïc ñi hoïc hoaëc trang phuïc sinh hoaït ñoäi. + Trình dieãn trang phuïc töï choïn. + Traû lôøi caâu hoûi giao tieáp öùng xöû (coù theå baét thaêm hoaëc do giaùm khaûo tröïc tieáp hoûi) + Thi naêng khieáu (vaên hoùa, vaên ngheä, TDTT, keå chuyeän, ngaâm thô…) - Phaàn thöôûng: ngoaøi caùc giaûi I,II,III coù theå theâm moät soá giaûi ñộïng vieân töøng maët maïnh. Qua hội thi này chúng ta sẽ giáo dục cho các em biết cách ăn mặc đẹp, phù hợp, rèn cho các em hành vi ứng xöû, tác phong đạo đức trong cuộc sống thường ngày... C/ NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ – KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN – BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: 1/ Nhaän xeùt ñaùnh giaù: Trong naêm hoïc vöøa qua ban hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL tröôøng THCS Ninh Ñieàn thöïc hieän khaù toát vaùi troø cuûa mình trong vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh thoâng qua caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp. Ñaõ xaây döïng ñöôïc keá hoaïch hoaït ñoäng, luoân xem troïng caùc tieát hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL. Xaây döïng tieâu chí thi ñua cuï theå qua caùc phong traøo lôùn, xöû lyù khaéc phuïc kòp thôøi nhöõng khoù khaên. Ñoàng thôøi toå chöùc phoái keát hôïp toát vôùi caùc löïc löôïng giaùo duïc trong vaø ngoaøi xaõ hoäi cuøng tham gia coâng taùc naøy. Luoân ñöôïc söï hoã trôï ñaéc löïc cuûa ban giaùm hieäu tröôøng vaø caùc toå chöùc ñoaøn theå. Xaây döïng keá hoaïch vaø toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng haáp daãn, môùi laï cho hoïc sinh. 2/ Keát quaû thöïc hieän: Ngay ñaàu naêm hoïc ban hoaït ñoäng ñaõ xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng cho taát caû caùc khoái lôùp töø 6 ñeán 9. Thaønh laäp ban hoaït ñoäng goàm 13 thaønh vieân. Ñaàu naêm ban hoaït ñoäng ñaõ trieån khai keá hoaïch cho taát caû giaùo vieân trong tröôøng. Ban hoaït ñoäng ñaõ toå chöùc thaønh coâng 5 hoaït ñoäng qui moâ tröôøng nhö: Vui trung thu, phaàn hoäi ngaøy khai giaûng, hoaït ñoäng vui chôi nhaân ngaøy 20-11, chaøo möøng 80 naêm thaønh laäp ñoaøn 26-3, thaêm vieáng vaø queùt doïn ñaøi töôûng nieäm lieät só cuûa xaõ. Giaùo vieän chuû nhieäm thöïc hieän ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng theo qui moâ lôùp ñuùng keá hoaïch do ban hoaït ñoäng NGLL ñeà ra, sau moãi chuû ñieåm coù baùo caùo keát quaû veà cho ban hoaït ñoäng NGLL. 100% caùn boä giaùo vieân trong nhaø tröôøng thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh thoâng qua hoaït ñoäng NGLL, chaêm lo ñeán coâng taùc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh cuûa mình, moïi thaønh vieân ñeàu coù yù thöùc tham gia vaø tham gia raát toát. Caùc hoaït ñoäng ñeàu chuù yù höôùng tôùi vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc ñaõ mang laïi hieäu quaû cao. Chaát löôïng vaø keát quaû tham gia thöïc hieän cuûa hoïc sinh ñaït: Naêm hoïc Toång soá HS Toát Khaù TB Yeáu Keùm TS % TS % TS % TS % TS % 2010-2011 (HKI) 349 239 68.5 87 24.9 23 6.6 Duø coù nhieàu coá gaéng song vaãn coøn moät soá hoïc sinh caù bieät chöa tích cöïc, chöa maïnh daïn tham gia. 3/ Baøi hoïc kinh nghieäm: Ñeå vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL ñeå giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh ôû tröôøng ñeå coù hieäu quaû cao baûn thaân toâi ñaõ ruùt ra nhöõng baøi hoïc cuï theå nhö sau: +Naâng cao nhaän thöùc cuûa ban hoaït ñoäng, giaùo vieân chuû nhieäm lôùp vaø caùc ñoaøn theå trong nhaø tröôøng, laøm sao ñeå moïi ngöôøi cuøng quan taâm ñeán hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL. +Luoân theå hieän söï ñoaøn keát vaø taïo söï nhieät tình trong coâng taùc, chòu khoù baùm tröôøng, baùm lôùp, tìm hieåu caën keõ taâm tö nguyeän voïng cuûa töøng hoïc sinh, kieân trì nhaãn naïi trong coâng taùc. +Taïo söï phoái hôïp nhòp nhaøn chaët cheõ giöõa ban giaùm hieäu tröôøng, ban hoaït ñoäng vaø giaùo vieân chuû nhieäm lôùp. +Luoân ñaåy maïnh vaø ñoåi môùi caùc hình thöùc hoaït ñoäng, naâng cao vai troø cuûa GVCN, caùc boä phaän trong nhaø tröôøng. +Sau moãi chuû ñieåm giaùo vieân chuû nhieäm baùo caùo keát quaû xeáp loaïi hoïc sinh cho ban hoaït ñoäng ngoaøi giôø. +Ban hoaït ñoäng NGLL phaûi thöôøng xuyeân döï giôø ruùt kinh nghieäm ñeå giuùp ñôõ caùc em hoïc sinh trong khaâu toå chöùc. + Giaùo vieân chuû nhieäm neân phaân coâng cho taát caû caùc em ñeàu ñöôïc tham gia, traùnh tình traïng chæ coù moät soá em tham gia coøn laïi khoâng ñöôïc tham gia hoaït ñoäng nhaát laø caùc em hoïc yeáu, khoâng maïnh daïn. 4/ Kieán nghò: Phoøng giaùo duïc neân taïo ñieàu kieän taäp huaán coâng taùc chuû nhieäm cho taát caû giaùo vieân ñöôïc tham gia. PHAÀN III: KEÁT LUAÄN Thöïc hieän toát muïc tieâu giaùo duïc toaøn dieän cho hoïc sinh, nhaø tröôøng nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng giaùo duïc ñaïo ñöùc, loái soáng cho hoïc sinh Ban hoaït ñoäng ngoaøi giôø, giaùo vieân tröôøng THCS Ninh Ñieàn ñaõ nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL nhaèm thöïc hieän toát muïc tieâu giaùo duïc toaøn dieän. Baûn thaân ñaõ xaùc ñònh ñöôïc vò trí, vai troø cuûa mình trong vieäc goùp phaàn naâng cao hieäu quaû giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh. Do ñoù ñaõ taïo ñöôïc phoái keát hôïp chaët cheõ vôùi giaùo vieân chuû nhieäm lôùp vaø caùc boä phaän trong nhaø tröôøng. Ñeå vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc, loái soáng cho hoïc sinh ñaït hieäu quaû cao, nhaø tröôøng phaûi phoái keát hôïp caùc hoaït ñoäng giaùo duïc, ñaëc bieät laø caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp, ngoaïi khoaù, caùc hoaït ñoäng chuû ñieåm neáu toå chöùc toát seõ giuùp cho hoïc sinh hieåu ñöôïc tính xaõ hoäi, tính coäng ñoàng cuûa vieäc laøm vaø haønh vi cuûa mình . Trong quaù trình giaùo duïc ñaïo ñöùc, loái soáng cho hoïc sinh THCS, ngöôøi giaùo vieân phaûi quaùn trieät vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc, loái soáng khoâng chæ döøng laïi ôû vieäc hình thaønh thoùi quen, haønh vi ñaïo ñöùc, qua thöïc teá cuoäc soáng maø giaùo vieân phaûi xaây döïng vaø hình thaønh cho caùc em nieàm tin ñaïo ñöùc ñeå hoïc sinh laøm cô sôû cho vieäc giao tieáp öùng xöû trong cuoäc soáng haøng ngaøy trong hieän taïi vaø trong töông lai. Thoâng qua vieäc phoái keát hôïp ban hoaït ñoäng ñaõ phaùt huy ñöôïc vai troø chuû ñoäng, saùng taïo, ñeà ra ñöôïc phöông höôùng, keá hoaïch hoaït ñoäng vaø kieåm tra toå chöùc thöïc hieän. Thaáy ñöôïc tieàm naêng ñoùng goùp to lôùn cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân chuû nhieäm vaø caùc ñoaøn theå, xaây döïng ñöôïc moái quan heä chaët cheõ, gaén boù giöõa caùc boä phaän treân tinh thaàn toân troïng, cuøng tham gia giuùp ñôõ laãn nhau, taát caû vì söï nghieäp giaùo duïc, vì hoïc sinh thaân yeâu. Baûn thaân laø phoù ban hoaït ñoäng luoân tham möu tích cöïc vôùi ban giaùm hieäu vaø ñaõ ñöôïc hoã trôï ñaéc löïc trong vieäc chæ ñaïo thöïc hieän, kieåm tra, ñoân ñoác…. Sau hai naêm aùp duïng thöïc hieän cho thaáy caùc tieát hoaït ñoäng ngaøy caøng coù chaát löôïng, giaùo vieân thöïc hieän nghieâm tuùc, hoïc sinh tham gia nhieät tình vaø maïnh daïn hôn. Chaát löôïng hoaït ñoäng ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Tuy nhieân do tröôøng thuoäc vuøng saâu bieân giôùi coøn gaëp nhieàu khoù khaên do ñoù trong nhöõng naêm qua ban hoaït ñoäng chæ xaây döïng keá hoaïch 02 hoaït ñoäng trong thaùng. Qua “Bieän phaùp giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh thoâng qua hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL” seõ giuùp cho hoïc sinh hình thaønh nhaân caùch, phaåm chaát ñaïo ñöùc, phaùt trieån toaøn dieän trôû thaønh nhöõng ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi mai sau. Do thôøi gian vaø naêng löïc coøn haïn cheá neân ñeà taøi chaéc chaén coøn thieáu soùt mong caùc baïn ñoàng nghieäp ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn chænh hôn. Chaân thaønh caûm ôn ! Ninh Ñieàn, ngaøy 02 thaùng 04 naêm 2011 Ngöôøi vieát Tröông Huøng Phong TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Thöïc haønh toå chöùc hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL. Coâng taùc giaùo vieân chuû nhieäm lôùp ôû tröôøng phoå thoâng –Haø Nhaät Thaêng – NXB giaùo duïc. Taøi lieäu BDTX hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL chu kyø 2004-2007. Quyeãn 1. Taøi lieäu BDTX hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL chu kyø 2004-2007. Quyeãn 2. Chöông trình THCS caùc moân: Lòch söû, ñòa lyù, GDCD, hoaït ñoäng giaùo duïc NGLL. Naêm 2002. Taøi lieäu BDTX Toång Phuï Traùch Ñoäi chu kyø 1997-2000. Moät soá vaán ñeà cô baûn veà giaùo duïc trung hoïc cô sôû – Nguyeãn Sinh Huy – NXB giaùo duïc – 1998. Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6. Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 7. Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 8. Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 9. MUÏC LUÏC BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Trang 1 PHAÀN I: ÑAËT VAÁN ÑEÀ I/ LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI Trang 2 II/ MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU Trang 3 III/ NHIEÄM VUÏ CAÀN GIAÛI QUYEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI Trang 3 IV/ PHÖÔNG PHAÙPNGHIEÂN CÖÙU Trang 3 V/ CÔ SÔÛ NGHIEÂN CÖÙU Trang 4 PHAÀN II : KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU A/ VÒ TRÍ, ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HOAÏT ÑOÄNG GDNGLL VAØ BIEÄN PHAÙP PHOÁI KEÁT HÔÏP GIÖÕA BAN HOAÏT ÑOÄNG- GIAÙO VIEÂN CHUÛ NHIEÄM: Trang 6 I/Cô sôû lyù luaän: Trang6 II/ Vai troø, nhieäm vuï: Trang 7 B/ BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NGLL ÔÛ TRÖÔØNG THCS NINH ÑIEÀN: Trang 9 C/ NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ – KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN – BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: Trang 12 PHAÀN C: KEÁT LUAÄN Trang 14 PHIEÁU ÑIEÅM TIEÂU CHUAÅN NHAÄN XEÙT ÑIEÅM Tieâu chuaån 1 (Toái ña 25 ñieåm) Tieâu chuaån 2 (Toái ña 50 ñieåm) Tieâu chuaån 3 (Toái ña 25 ñieåm) Toång coäng : ______ ñieåm. Xeáp loaïi : ____________ Ninh Ñieàn, ngaøy __ thaùng __ naêm 2008 . Hoï teân vaø chöõû kyù cuûa giaùm khaûo Giaùm khaûo 1 :……………………………………………………………………………Chöõ kyù: ………………………………. Giaùm khaûo 2 :……………………………………………………………………………Chöõ kyù: ………………………………. Giaùm khaûo 3 :……………………………………………………………………………Chöõ kyù: ………………………………. YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT VAØ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC Caáp tröôøng: Nhaän xeùt: Xeáp loaïi: Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc __________________________ Caáp phoøng: Nhaän xeùt: Xeáp loaïi: Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc __________________________ Caáp ngaønh: Nhaän xeùt: Xeáp loaïi: Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc _________________________

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền.doc
Luận văn liên quan