Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở các trường tiểu học huyện Đắk R' Lấp

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Từ những năm cuối thế kỉ XX, nhiều nước phát triển đã công bố chiến lược phát triển kinh tế - xã hội những năm đầu thế kỉ mới, mà hạt nhân của những chiến lược đó là tiến hành cải cách giáo dục ( Hàn Quốc -1998, Pháp – 1989, Anh và Mỹ -1992). Đường lối phát triển giáo dục nói chung và cải cách giáo dục tập trung vào mấy hướng chính: Đổi mới mục tiêu giáo dục và hiện đại hóa nội dung dạy học và phương pháp dạy học ( PPDH), trong đó đổi mới PPDH và công nghệ dạy học được coi là then chốt. Đó chính là xu hướng phát triển của giáo dục trên bình diện toàn thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã nhận định rõ tình hình đó, đã đưa ra các Nghị quyết quan trọng về đổi mới giáo dục. Trong đó Nghị quyết 4 BCH TW khóa VII (1992), và Nghị quyết 2 BCH TW khóa VIII ( 1996) đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Cải cách giáo dục Việt Nam đã được khởi động từ sau đại hội ( ĐH) Đảng VII ( 1992), sau nhiều lần điều chỉnh mục tiêu, đến năm 2002 Bộ GD& ĐT đã chính thức triển khai Bộ chương trình giáo dục phổ thông mới đồng thời đã xác định rõ : Đổi mới PPDH vừa là mục tiêu then chốt vừa là giải pháp đột phá. Tư tưởng chỉ đạo trên được phát triển bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế qua các kỳ Đại hội VIII, IX, X, XI của Đảng cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay trong thực tế dạy học các trường phổ thông, lối dạy phổ biến vẫn là truyền thụ một chiều, người học thụ động trong tiếp nhận, học chưa đi đôi với thực hành, kiến thức ít được vận dụng trong thực tiễn, những năng lực quan trọng của con người chưa được chú ý đúng mức trong nhà trường, những phẩm chất tư duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo ít được quan tâm hình thành cho người học. Mặt khác việc dạy và học trong trường phổ thông vẫn còn chịu tác động nặng nề bởi mục tiêu thi cử," chạy theo thành tích" học để thi, dạy để thi. Do đó việc dạy học chủ yếu vẫn tập trung ôn luyện kiến thức đáp ứng kiểm tra thi cử, chưa thực sự quan tâm đến việc hình thành thói quen tự học, tự khám phá kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, . cho người học. Kết luận của hội nghị trung ương Đảng lần thứ VI khóa IX( 2002) đã nhấn mạnh: " Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng dẫn chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp nhận trình độ tiên tiến của khu vực và quốc tế, tăng cường thực hiện gắn bó với cuộc sống xã hội" Luật giáo dục 2005, tại điều 28 cũng đã ghi " phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh" . Như vậy, đổi mới PPDH là một trong các trọng điểm mà công cuộc cải cách giáo dục hiện nay đặt ra đó cũng chính là yêu cầu khách quan của sự nghiệp phát triển giáo dục & đào tạo của đất nước. Một sự thay đổi căn bản như thế cần có một chiến lược và một phương pháp chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả. Trong những năm gần đây, Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Đắk Nông nói chung, các trường TH nói riêng đã có nhiều Hội thảo thảo chuyên đề về đổi mới PPDH. Nhưng trong thực tế công tác đổi mới PPDH còn nhiều lúng túng, chưa đưa lại hiệu quả thực tế như mong đợi, trước hết do việc tổ chức và chỉ đạo đổi mới PPDH ở các trường TH còn nhiều bất cập, việc quản lý chuyên môn dạy học theo những quan niệm và cơ chế vừa cũ, vừa khô cứng. Chính vì vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý và biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt ở trường TH. Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu về đề tài biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo chương trình tiểu học mới ở các trường tiểu học, nhưng về biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở các trường tiểu học ở huyện Đắk R' Lấp hoàn toàn chưa được nghiên cứu. Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở các trường tiểu học huyện Đắk R' Lấp”, mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường TH 2. Mục đích nghiên cứuĐề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trư­ởng ở các trường TH huyện Đắk R'Lấp – tỉnh Đăk Nông. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu3.1. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng ở trường tiểu học. 3.2. Khách thể nghiên cứu: Quá trình quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng ở các trường tiểu học. Chủ thể nghiên cứu là gì, sao không có ? 4. Giả thiết khoa họcBiện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trư­ởng ở các trường TH ở huyện Đắk R'Lấp tỉnh Đắk Nông đã phần nào đáp ứng được những đòi hỏi của sự phát triển giáo dục. Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi mới của giáo dục TH hiện nay, các biện pháp này còn có những hạn chế. Điều đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quản lý hoạt động dạy học, đặc biệt, hạn chế khả năng phát huy tính tích cực của giáo viên trong hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trường TH. Có thể dựa trên kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động dạy học, về quản lý hoạt động dạy học và về biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trư­ởng ở trường TH để đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học này góp phần nâng cao chất lư­ợng dạy học của các trư­ờng TH huyện Đắk R'Lấp – tỉnh Đăk Nông. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Xác lập cơ sở lý luận nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng ở các trường TH. 5.2. Làm rõ (thay từ Xác định) thực trạng về hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học và về biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng tại các trường TH huyện Đắk R' Lấp. 5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học và làm rõ tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp này góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học. Theo anh phần này là mục tiêu của đề tài nên đưa và đặt vấn đề. Đây là phần sợi chỉ đỏ của đề tài, phải dùng nhiều thông tin đưa vào như: - Xác lập cơ sở lý luận nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động đây là cơ sở để so sánh (phải trích tài liệu nào là tổng quan của đề tài) - Thực trạng về hoạt động dạy học, quản lý hoạt động (đây là số liệu mà thống kê được của các trường trên địa điểm nghiên cứu .) - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học (khi có số lieu thực trạng so sánh với cơ sở lý luân xem cái mà minh có, cái không có, điều thuận lợi, điều khó khăn để đưa ra kết luận đề xuất sác thực tại nơi mình quản lý? 6.Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 6.1. Về nội dung nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học. 6.2. Về địa bàn nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu tại các trường TH ở Huyện Đắk R'Lấp tỉnh Đắk Nông. 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu7.1. Phương pháp luận nghiên cứu-Tiếp cận hệ thống: Tiếp cận hệ thống trong quản lý hoạt động giảng dạy ở các trường tiểu học là xem xét quá trình quản lý hoạt động giảng dạy như là một hệ thống đa thành tố. Các thành tố này tạo nên một thể thống nhất, hoàn chỉnh và đảm bảo cho quá trình quản lý hoạt động giảng dạy đạt được hiệu quả tối ưu. Quan điểm tiếp cận này cần được quán triệt vào nghiên cứu, xem xét các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường TH. - Tiếp cận thực tiễn: Việc đề ra các biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng ở các trường tiểu học dựa trên việc khảo sát thực tiễn thực trạng hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học và biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng. Qua khảo sát, phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu, những nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp phù hợp mang tính khả thi hơn. 7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp khái quát hoá tài liệu, (các văn bản của Đảng, nhà nước, ngành và các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài để làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu). 7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.2.1 Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Sử dụng hệ thống bảng câu hỏi, các phiếu trưng cầu ý kiến đối với cán bộ quản lý và giáo viên ở các trường tiểu học của Huyện Đắk R’Lấp nhằm thu thập số liệu để đánh giá thực trạng về hoạt động dạy học, về công tác quản lý hoạt động giảng dạy và về biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học để đề xuất các biện pháp phù hợp. 7.2.2.2 Phương pháp quan sát Nhằm thu thập thông tin qua việc quan sát các hoạt động quản lý của đội ngũ CBQL và hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học để đề xuất các biện pháp phù hợp. 7.2.2.3 Phương pháp phỏng vấn Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý, giáo viên và tham khảo ý kiến các chuyên gia với mục đích tìm các kết luận thỏa đáng trong việc đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động giảng dạy và đề xuất một số biện pháp giúp cho việc quản lý hoạt động giảng dạy trong các trường tiểu học của huyện Đắk R’Lấp có hiệu quả. 7.2.3. Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phần mềm nào (Excel hay phần gì?) Được dùng để xử lý số liệu thu được. 8. Đóng góp của nghiên cứuTuy về lý luận, nghiên cứu không có đóng góp mới, nhưng về thực tiễn, nghiên cứu đã xác định được rõ thực trạng hoạt động dạy học của giáo viên, thực trạng quản lý hoạt động dạy học, biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng các trường TH ở huyện Đắk R’Lấp và đề xuất được một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường xem xét. Những kết quả này góp phần vào nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hoạt động dạy học ở trường TH tại địa bàn nghiên cứu và có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý ở các địa bàn tương tự. 8. Cấu trúc của luận vănLuận văn gồm Mở đầu, 3 chương, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục các tài liệu nghiên cứu. Phần nội dung chính có bảng số và biểu đồ, sơ đồ. PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu. 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3 4. Giả thuyết khoa học. 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài ? 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 5 8. Đóng góp của nghiên cứu ? 9. Cấu trúc của luận văn. 7 Chương 1. 7 Cơ sở lý luận của biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học. 8 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 8 1.2. Hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học 13 1.2.1. Trường TH 1.2.2. Hoạt động dạy học ở trường TH 1.2.3. Hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trường TH 1.3. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường TH 22 1.3.1. Hiệu trưởng trường TH 1.3.2. Quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường TH 1.4. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường TH 35 1.4.1. Biện pháp 1.4.2. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường TH 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý và biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường TH . Kết luận chương 1. 39 Chương 2. 42 Thực trạng hoạt động dạy học và biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng một số trường TH huyện Đắk R'Lấp 42 2.1. Vài nét về vị trí địa lý, kinh tế- xã hội và giáo dục TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông 42 2.1.1. Vài nét về vị trí địa lý, kinh tế- xã hội của huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông trang? 2.1.2. Vài nét về giáo dục TH của huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông trang? 2.1.3. Đặc điểm các trường TH của huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông trang? 2.2. Thực trạng hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở một số trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông 46 2.2.1. Vài nét về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông được khảo sát trang? 2.2.2. Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý các trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông được khảo sát trang? 2.2.3. Thực trạng về đội ngũ giáo viên các trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông được khảo sát trang? 2.2.4. Thực trạng hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông được khảo sát trang? - Thực trạng đổi mới các phương pháp dạy học của giáo viên các trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông được khảo sát 56 - Thực trạng đổi mới các phương pháp học tập của học sinh các trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông được khảo sát 62 2.3. Thực trạng quản lý và biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng một số trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông được khảo sát 64 2.5. Đánh giá chung những mặt mạnh và mặt hạn chế về biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng một số trường TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông. 2.5.1. Ưu điểm 2.5.2. Những tồn tại - hạn chế. Kết luận chương 2. 91 Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới PPDH của hiệu trưởng trường TH ở huyện Đắk R'Lấp tỉnh Đắk Nông. 94 3.1. Căn cứ đề xuất biện pháp . 94 3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới PPDH của hiệu trưởng 96 3.2.1. Biện pháp nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên và học sinh theo định hướng đổi mới PPDH. 3.2.2.Nhóm biện pháp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. 3.2.3.Nhóm biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên và hoạt động học tập của học sinh theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. 3.2.4.Nhóm biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. 3.2.5.Nhóm biện pháp quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn và kiểm tra đánh giá theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. 3.2.6.Nhóm biện pháp quản lý điều kiện phục vụ dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. 3.2.7. Nhóm biện pháp phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quản lý dạy học đổi mới phương pháp dạy học. 3.3.Quan hệ giữa các biện pháp quản lý. 111 3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất 112 Kết luận chương 3. 116 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 119 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc159 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3880 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở các trường tiểu học huyện Đắk R' Lấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đảm bảo đổi mới PPDH 172 71,7 68 28,3 2,72 5 7 Phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quản lý dạy học đổi mới PPDH 122 50,8 117 48,8 1 0,4 2,5 6 2,70 *Nhận xét: Qua số liệu trên ta thấy các biện pháp quản lý được cán bộ, giáo viên đánh giá cao. Công tác quản lý của hiệu trưởng về Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên và học sinh về đổi mới PPDH và Quản lý việc thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới PPDH là vấn đề được quan tâm nhiều nhất chiếm từ 80,8 – 83,7 % 3.4.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp Bảng 3.2 Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp TT Một số biệt pháp Rất khả thi Khả thi Không khả thi Giá trị TB Thứ bậc SL % SL % SL % 1 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên và học sinh về đổi mới PPDH 190 79,2 60 20,8 2,88 2 2 Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới PPDH 180 75 54 22,5 6 2,5 2,73 3 3 Quản lý hoạt động giảng dạy cuả giáo viên và hoạt động học tập của học sinh theo hướng đổi mới PPDH 119 49,6 119 49,6 2 0,8 2,49 6 4 Xây dựng và phát triển đội ngũ GV theo hướng đổi mới PPDH 174 72,5 66 27,5 2,73 3 5 Quản lý việc thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới PPDH 218 90,8 22 9,2 2,91 1 6 Quản lý điều kiện đảm bảo đổi mới PPDH 170 70,8 68 28,4 2 0,8 2,7 5 7 Phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quản lý dạy học đổi mới PPDH 120 50 116 48,3 4 1,7 2,48 7 2,70 Kết quả thu thập được những số liệu thống kê trên là phần lớn từ Cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường tham gia trả lời là những người trực tiếp tham gia tập huấn và tổ chức thực hiện đổi mới PPDH ở các nhà trường. Họ là những người có tinh thần trách nhiệm cao, đã tham gia tổ chức và thực hiện đổi mới PPDH trong nhiều năm qua. - Về chất lượng trả lời các câu hỏi được đặt ra đảm bảo tính khách quan và trung thực, vì thực tế phiếu hỏi và trả lời không phải là căn cứ để đánh giá thi đua mà vấn đề chính là tìm ra được những biện pháp tích cực, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH, một yêu cầu rất bức bách nhưng hiện nay vẫn không còn ít khó khăn. - Về kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất, qua thống kê số liệu của các nội dung khảo nghiệm cho thấy những biện pháp quản lý là có tính khả thi, được sự đồng tình cao của cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các nhà trường. Những biện pháp được đề cập ở đây không phải hoàn toàn mới, có những biện pháp nằm trong kế hoạch chỉ đạo của Sở GD&ĐT Đắk Nông và phòng GD & ĐT huyện Đắk R’Lấp. Nhưng vấn đề chính, là đã thử nghiệm với tinh thần tích cực và vận dụng sát hợp với tình hình thực tế các nhà trường. Thực tế khảo nghiệm vừa nêu trên chỉ là những bước khởi đầu của kết quả áp dụng những biện pháp chỉ đạo đổi mới PPDH trong các trường TH huyện Đắk R’Lấp. Chắc chắn còn cần phải có thời gian để phát triển để công cuộc đổi mới giáo dục TH nói chung, đổi mới PPDH nói riêng có hiệu quả. Để tìm hiểu sự tương quan giữa mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp tôi sử dụng công thức tính hệ số tương quan Spiêcman r=1- Trong đó : r là hệ số tương quan D là hiệu số thứ bậc N là số đơn vị được nghiên cứu ( 7 biện pháp) Áp dụng công thức trên ta có : r=1-=0,92 Với hệ số tương quan r » + 0, 92 cho phép kết luận giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất có tương quan thuận và chặt chẽ có nghĩa là giữa tính cần thiết và tính khả thi là phù hợp nhau: Biện pháp quản lý được nhận thức ở mức độ nào thì mức độ thực hiện cũng phù hợp tương ứng. Kết quả thu được chứng tỏ hệ thống các biện pháp chúng tôi đề xuất là phù hợp, đáp ứng mong mỏi của đội ngũ các hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Đắk R’Lấp hiện nay. Tuy nhiên các biện pháp đó thực sự hiệu quả hay không cần phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ngành GD & ĐT với các ban ngành đoàn thể trong huyện. Mặt khác, hiệu trưởng các trường TH huyện Đắk R’Lấp phải biết vận dụng đồng bộ, phối hợp các biện pháp một cách linh hoạt sáng tạo, phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu quản lý. Tiểu kết chương 3 Căn cứ vào cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học và các điều kiện thực tiễn giáo dục của địa phương, quán triệt các nguyên tác cơ bản của việc đề xuất các biện pháp, chúng tôi đưa ra 7 biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên và học sinh về đổi mới PPDH Biện pháp 2: Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới PPDH Biện pháp 3: Quản lý hoạt động giảng dạy cuả giáo viên và hoạt động học tập của học sinh theo hướng đổi mới PPDH Biện pháp 4: Xây dựng và phát triển đội ngũ GV theo hướng đổi mới PPDH Biện pháp 5: Quản lý việc thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới PPDH Biện pháp 6: Quản lý điều kiện đảm bảo đổi mới PPDH Biện pháp 7: Phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quản lý dạy học đổi mới PPDH Các biện pháp trên mỗi biện pháp đều có thế mạnh riêng. Để từng bước nâng cao hiệu quả dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Đắk R’Lấp, đòi hỏi các biện pháp này phải được nghiên cứu trong mối quan hệ tổng thể trên cơ sở vận dụng, khai thác thế mạnh riêng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của nhà trường. Những biện pháp đưa ra qua nghiên cứu thực tế sẽ góp phần khai thông, khác phục những hạn chế trong quản lý của Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Đắk R’Lấp hiện nay. Khi thực hiện phải xem xét điều kiện thực tế của trường, từ cơ sở vật chất đến khả năng của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên tiềm năng của phụ huynh học sinh và sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp, các ngành có liên quan, các mối quan hệ xã hội,… để vận dụng linh hoạt và hiệu quả cao trong quá trình vận dụng. Những thông tin thu được qua việc khảo nghiệm các biện pháp quản lý trên ở đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong huyện Đắk R’Lấp đều đánh giá cao về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. Những biện pháp này tuy đã có nhiều khả quan nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu tiếp. Rất mong được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, đội ngũ cán bộ quản lý các trường, các đồng nghiệp và các bậc phụ huynh học sinh để khi thực hiện các biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận. 1.1. Hoạt động giảng dạy ở trường TH được hiểu là quá trình người giáo viên truyền thụ tri thức, kinh nghiệm cho người học, là hoạt động tổ chức điều khiển của giáo viên đối với hoạt động nhận thức của học sinh nhằm hình thành trong mỗi học sinh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ, hành vi. Đồng thời, hoạt động giảng dạy của giáo viên TH còn giữ vai trò tổ chức, lãnh đạo, điều khiển quá trình dạy học, mọi hoạt động giảng dạy, tổ chức, điều khiển của giáo viên đều nhằm mục đích duy nhất là thúc đẩy sự nhận thức của người học. Vì vậy, người giáo viên TH phải nắm vững kiến thức một cách khoa học và hệ thống, phải am hiểu và tinh thông kiến thức thực tiễn cùng với việc sử dụng phương pháp giảng dạy hợp lý, khoa học. Cùng với việc đổi mới của mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh, phương pháp dạy học cũng buộc phải thay đổi theo. Đổi mới phương pháp dạy học là nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt của chính sách đổi mới giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới phương pháp dạy học sẽ làm thay đổi tận gốc nếp nghĩ, nếp làm của các thế hệ học trò - chủ nhân tương lai của đất nước. Như vậy, đổi mới phương pháp dạy học sẽ tác động vào mọi thành tố của quá trình giáo dục và đào tạo. Nó tạo ra sự hiện đại hóa của quá trình này. Đổi mới phương pháp dạy học thực chất không phải là sự thay thế các phương pháp dạy học cũ bằng một loạt các phương pháp dạy học mới. Về mặt bản chất, đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng trường TH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hiệu trưởng. Trước hết, hiệu trưởng cần nắm vững thế nào là đổi mới phương pháp dạy học tiểu học và làm cho giáo viên hiểu rằng việc đổi mới phương pháp dạy học không phải là sự thay thế các phương pháp dạy học cũ bằng các phương pháp dạy học mới mà đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. Đồng thời hiệu trưởng cần làm cho giáo viên hiểu rõ những định hướng trong đổi mới phương pháp dạy học Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý và biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng trường TH Cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường TH của huyện còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ để đổi mới phương pháp daỵ học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả cao; Công tác quản lý giáo dục vẫn còn một số bất cập; việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở một số trường chưa trở thành hành động tự giác của cán bộ, giáo viên hoặc mang nặng yếu tố hình thức và các điều kiện thực hiện. 1.2.Hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học trong thời gian qua ở các trường TH huyện Đắk R’Lấp đã đáp ứng yêu cầu phát huy được tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng khả năng làm việc theo nhóm, tạo được hứng thú trong việc học của các em. Các trường đã tổ chức đổi mới phương pháp dạy học với các nội dung: đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, bản đồ tư duy hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và quản lý nhà trường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua việc khảo sát thấy nhận thức của một số giáo viên về đổi mới PPDH chưa thật đầy đủ và họ chưa thực sự thấy sự cấp thiết của đổi mới PPDH. Vì vậy cách dạy vẫn nặng về PPDH cũ, thiên về truyền thụ một chiều để học trò hiểu khái niệm thông qua giảng giải của thầy và vận dụng vào các tình huống đã được lựa chọn mang tính mẫu. Thực trạng biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường TH huyện Đắk R’Lấp đã có những chuyển biến tích cực . Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cơ bản như phương pháp dạy học chậm đổi mới, hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên chưa đi vào chiều sâu, cơ sở vật chất- thiết bị dạy học nghèo nàn. Nguyên nhân - Cán bộ quản lý chưa được đào tạo cơ bản về khoa học quản lý, chưa được trang bị đầy đủ về lý luận PPDH và đổi mới PPDH - Một số cán bộ quản lý, giáo viên tuổi cao hạn chế trong tiếp thu cái mới hoặc do thâm niên quản lý còn ít nên chưa có bề dày kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo - Đời sống kinh tế của một số giáo viên còn khó khăn nên ảnh hưởng đến tính tích cực trong đầu tư nghiên cứu thực hiện đổi mới PPDH. - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới PPDH. - Mặt bằng nhận thức của học sinh không đồng đều. - Trình độ dân trí thấp, một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình. - Công tác xã hội hoá giáo dục chưa có hiệu quả. 1.3.Cơ sở để đề xuất biện pháp là: Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn - Nguyên tắc đề xuất các biện pháp + Nguyên tắc biện pháp đảm bảo tính hệ thống + Nguyên tắc biện pháp đảm bảo tính toàn diện + Nguyên tắc biện pháp đảm bảo tính khả thi + Nguyên tắc biện pháp đảm bảo tính kế thừa Có 7 biện pháp đề xuất là: Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên và học sinh về đổi mới PPDH Biện pháp 2: Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới PPDH Biện pháp 3: Quản lý hoạt động giảng dạy cuả giáo viên và hoạt động học tập của học sinh theo hướng đổi mới PPDH Biện pháp 4: Xây dựng và phát triển đội ngũ GV theo hướng đổi mới PPDH Biện pháp 5: Quản lý việc thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới PPDH Biện pháp 6: Quản lý điều kiện đảm bảo đổi mới PPDH Biện pháp 7: Phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quản lý dạy học đổi mới PPDH Quan hệ giữa các biện pháp quản lý Trong nhà trường hoạt động quản lý của hiệu trưởng về đổi mới PPDH là sự huy động lực lượng sư phạm có tính tập trung cao để cùng thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong mục tiêu đổi mới giáo dục bậc TH mà quan trọng nhất là đổi mới PPDH. Như trên đã trình bày, đề tài đề cập tới 7 nhóm biện pháp quản lý cơ bản nhất cho công cuộc đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đắk R’ Lấp. Mỗi biện pháp đều có khả năng tác động riêng cho hoạt động đổi mới PPDH ở các trường TH trong huyện có hiệu quả. Những biện pháp nói trên đều có liên hệ hữu cơ, nếu trong quá trình chỉ đạo mà biết kết nối, phối hợp sẽ phát huy tác dụng lẫn nhau, sẽ đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả đổi mới PPDH. Thật vậy, hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức tốt cho cán bộ giáo viên trong điều kiện thuận lợi: Đầy đủ trạng thiết bị, điều kiện làm việc, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ thì tất yếu tinh thần tích cực, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên sẽ được nâng cao và ngược lại. Tóm lại, các biện pháp quản lý thực hiện đổi mới PPDH của hiệu trưởng trong các trường TH huyện Đắk R’ Lấp có mối liên kết hữu cơ gắn bó tạo thành sức mạnh chung đổi mới sự nghiệp giáo dục nói chung và đặc biệt là đổi mới PPDH để góp phần tạo ra những con người mới đáp ứng được những nhu cầu của thời đại. 2. Khuyến nghị 2.1. Đối với Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo Cải tiến nội dung chương trình đào tạo trong các trường sư phạm theo chương trình phổ thông mới để khi sinh viên ra trường không phải tập huấn thêm về dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Có chế độ đãi ngộ những giáo viên trẻ mới ra trường tốt nghiệp đại học chính quy bằng Giỏi , họ có kiến thức cơ bản và đây chính là lực lượng kế cận về lâu dài và trẻ hóa đội ngũ giáo viên. Tổ chức tốt, có chất lượng các đợt tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nòng cốt những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý hoạt động dạy học và biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới PPDH của hiệu trưởng ở trường TH. Tạo điều kiện về kinh phí cũng như thời gian để CBQL, GV theo học các lớp bồi dưỡng chính trị, quản lý giáo dục hệ đại học và sau đại học; được giao lưu với các trường áp dụng tốt công tác quản lý hoạt động dạy học và biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới PPDH ở trường TH trong nước và quốc tế để học hỏi kinh nghiệm. 2.2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sư phạm vững vàng để làm màng lưới trong việc bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học đổi mới PPDH cho giáo viên các trường. - Phối hợp với các ban ngành để tăng cường CSVC- trang thiết bị dạy học đủ và đúng theo yêu cầu đổi mới của ngành cho các nhà trường. - Tổ chức tốt nhiều hình thức thi đua dạy tốt, học tốt, có khen thưởng, động viên kịp thời để tạo phong trào rộng rãi trong các nhà trường, trong giáo viên, ý thức không ngừng vươn lên trong công tác giảng dạy 2.3. Đối với các trường TH - Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên và học sinh về đổi mới PPDH - Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới PPDH - Quản lý tốt hoạt động giảng dạy cuả giáo viên và hoạt động học tập của học sinh theo hướng đổi mới PPDH - Xây dựng và phát triển đội ngũ GV theo hướng đổi mới PPDH - Tăng cường việc thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới PPDH - Quản lý tốt điều kiện đảm bảo đổi mới PPDH - Phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quản lý dạy học đổi mới PPDH TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN (1979), Nghị quyết Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IV về cải cách giáo dục, Nxb Giáo dục Hà Nội. Ban tư tưởng Văn hoá Trung ương (2002), Các kết luận Hội nghị lần thứ VI, BCH TW IX, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 40 về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nguyễn Ngọc Bảo (1955), "Phát triển tính tích cực, tính tự lực của học sinh trong qúa trình dạy học", Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặng Quốc Bảo - Quản lý giáo dục một số khái niệm và luận đề - Trường CBQL – Hà Nội (1995) Bộ Giáo dục và Đào tạo (2002), Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục Việt Nam (2002), Hội thảo tăng cường giải pháp đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông, thành phố Huế - 10/2002. Vũ Cao Đàm (1999), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần I X, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Điều lệ trường tiểu học. Bộ GD. Hà Nội 2005 Phạm Minh Hạc (2002): Đổi mới PPDH dưới góc độ tâm lý. Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 3 - 4 tháng 10/2002. Bùi Minh Hiền (chủ biên) 2006, Quản lý giáo dục, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội. Trần Bá Hoành (1996), "Phương pháp tích cực", Nghiên cứu giáo dục số 3/1996. Trần Bá Hoành (2001), "Học và dạy cách học", Tự học, số 17, 4/2001 I.F. Kharlamop – Phát huy tính tích cực của học sinh như thế nào - Viện KHGD Việt Nam. Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông , Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. Trần Kiểm - Bùi Minh Hiền (2006), Quản lý và lãnh đạo nhà trường (giáo trình) Khoa quản lý giáo dục (2006) Đại học sự phạm Hà Nội. Trần Kiều (1995), "Một vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường phổ thông nước ta", Nghiên cứu giáo dục, số 11/1995. Trần Kiều (1997), "Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh", Thông tin khoa học giáo dục, số 62/1997. Nguyễn Kỳ ( 2001) Mô hình dạy học tích cực - Tự học – T6/ 2001 Phan Trọng Luận (1998), "Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hoá người học" trong các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn ở TH" Thông tin khoa học giáo dục, số 65/1998. Luật giáo dục, năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Trần Quốc Thành - Đề cương giảng giải KHQL đại cương – Hà Nội (2002) M.Develay (1998), Một số vấn đề về đào tạo giáo viên, Nxb Giáo dục Hà Nội. Nông Đức Mạnh (2002), "Một số nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục và đào tạo để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng", Giáo dục, số 30/2002. Lưu Xuân Mới (2002), "Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo", Bồi dƣỡng cán bộ quản lý giáo dục, Thông tin quản lý giáo dục số 4/2002. Nguyễn Thị Hồng Nam (2002), "Tổ chức hoạt động hợp tác trong học tập theo hình thức thảo luận nhóm". Quách Tuấn Ngọc (1999), "Đổi mới phương pháp dạy học bằng công nghệ thông tin. Xu thế của thời đại", Đại học và Giáo dục chuyên nghhiệp, tháng 7/1999. Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. Trần Quốc Thành ( 2002) - Đề cương giảng giải KHQL đại cương – Hà Nội Hoàng Tuỵ (2003), "Không thể có sự đổi mới phương pháp trên nền tảng một nội dung lạc hậu", Báo văn nghệ, số 14 (5/4/2003). Thái Duy Tuyên (1996), "Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học", Nghiên cứu giáo dục, số 2/1996. Thái Duy Tuyên (2003), "Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của người học", Giáo dục, số 48/2003. Viện khoa học giáo dục (2002), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở trường phổ thông Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội. PHỤ LỤC Phụ lục 1 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Dùng cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) Để góp phần xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học, xin quý thầy cô vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào các ô trống phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi quý thầy (cô) công tác 1.Xin thầy (cô) cho biết các biện pháp và thủ pháp mà thầy (cô) đã áp dụng trong dạy học để tạo hứng thú cho học sinh trong học tập và phát triển năng lực tự học cho học sinh. (Đánh dấu X vào cột phù hợp với ý kiến của mình) TT Nội dung Thực hiện Thường xuyên Thỉnh thoảng Không thực hiện I Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập 1 Sử dụng những câu hỏi nêu vấn đề hơn là chỉ cung cấp dữ liệu. 2 Tận dụng khả năng sáng tạo và biểu đạt của học sinh 3 Thường xuyên thay đổi hoạt động của học sinh II Các thủ pháp để phát triển năng lực tự học cho học sinh 1 Thường xuyên xem xét công việc của học sinh để tìm hiểu kết quả học tập của học sinh 2 Biểu dương những thành công của họ sinh dù là nhỏ nhất. 3 Đặt ra mục tiêu học tập cho học sinh 4 Kích thích tư duy và hứng thú học tập của học sinh 5 Học sinh được khuyến khích tự do đặt câu hỏi III Về việc dạy cho học sinh các kỹ năng tự học 1 Thông báo trước nội dung cần học cho học sinh 2 Hướng dẫn cho học sinh nội dung cần học, cần nghiên cứu 3 Hướng dẫn học sinh kỹ năng tự kiểm tra. 2. Theo thầy ( cô) những nội dung quản lý giảng dạy ở trường tiểu học có tầm quan trọng như thế nào ( rất quan trọng, quan trọng, bình thường, không quan trọng) ? RQT QT BT KQT a. Quản lí việc phân công giảng dạy cho giáo viên b. Quản lí việc thực hiện chương trình c. Quản lí việc chuẩn bị giờ lên lớp cho giáo viên d. Quản lí giờ lên lớp của giáo viên f. Quản lí hoạt động học của học sinh g. Xây dựng nề nếp,kỉ cương trong hoạt động học tập của HS h. Quản lí hoạt động học tập trong giờ lên lớp và NGLL i. Quản lý việc phù đạo HS yếu, kém và bồi dưỡng HS giỏi k. Quản lý việc phối hợp giữa GVCN và GVBM l. Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn, ghiệp vụ cho Gv m.Quản lý công tác thi đua,khen thưởng trong GV & HS n. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 3. Xin thầy ( cô)cho biết người Hiệu trưởng cần có những năng lực gì để quản lý và giảng dạy đạt hiệu quả? a) Năng lực chuyên môn b) Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm c) Năng lực xây dựng tập thể giáo viên thống nhất, đoàn kết d) Năng lực tổ chức và điều hành công tác giảng dạy 4. Xin thầy (cô) cho biết những tiêu chí căn cứ phân công giáo viên giảng dạy: a) Năng lực chuyên môn b) Nguyện vọng cá nhân của giáo viên c) Nguyện vọng của học sinh d) Điều kiện hoàn cảnh e) Đặc điểm của mỗi lớp f) Trình độ đào tạo g) Phẩm chất đạo đức 5. Những yếu tố nào giúp thầy ( cô) thành công trong công việc quản lý giảng dạy ở trường tiểu học? .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Theo thầy ( cô), người Hiệu trưởng có vai trò thế nào trong công việc quản lý ở trường tiểu học. a) Rất quan trọng b) Quan trọng c) Bình thường 7. Theo thầy ( cô), việc cải tiến phương pháp giảng dạy hiện nay có cần thiết hay không? a) Rất cần thiết b) Cần thiết c) Bình thường d) Không cần thiết 8. Xin thầy ( cô) đánh dấu (X) vào các mức độ phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi công tác của mình. TT Nội dung Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt 1. Về đổi mới nội dung chương trình 1 Dạy đúng và đủ nội dung chương trình đổi mới 2 Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch giảng dạy theo chương trình đổi mới 3 Kiểm tra việc thực hiện chương trình đổi mới qua báo cáo của tổ chuyên môn 4 Kiểm tra việc thực hiện chương trình đổi mới qua giáo án của giáo viên 5 Kiểm tra việc thực hiện chương trình đổi mới qua vở ghi của học sinh 6 Lập sổ theo dõi chương trình đổi mới ở các khối lớp 2. Về soạn bài và chuẩn bị lên lớp 1 Bài soạn phải đúng theo mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy 2 Bài soạn phải thể hiện rõ công việc của thầy trò 3 Bài soạn giải quyết tốt vấn đề kiến thức và kỹ năng cần thiết 4 Nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy và những kiến thức có liên quan 5 Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với loại bài và đối tượng học sinh 6 Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học cần thiết 7 Kiểm tra việc chuẩn bị bài của giáo viên thông qua giáo án 3. Về quản lí giờ lên lớp 1 Xây dựng chuẩn giờ lên lớp phù hợp với nhà trường, địa phương 2 Xây dựng và sử dụng thời khóa biểu khoa học, hợp lý 3 Tổ chức cho CBGV-NV nắm vững các quy định về thực hiện giờ lên lớp 4 Kiểm tra việc giáo viên thực hiện giờ lên lớp, tiết thực hành 5 Quy định chế độ thông tin, báo cáo về dạy bù, dạy thay 4. Về đổi mới phương pháp giảng dạy 1 Theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh 2 Theo hướng kết hợp nhuần nhuyễn và sáng tạo PPDH khác nhau (truyền thống và hiện đại) 3 Theo hướng phát triển khả năng tự học của học sinh 4 Theo hướng kết hợp hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm và phát huy khả năng cá nhân 5 Theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành 6 Theo hướng sử dụng phương tiên kỹ thuật hiện đại vào dạy học 7 Theo hướng đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh 8 Theo hướng đổi mới cách soạn giáo án, lập kế hoạch bài học và mục tiêu bài học 9. Xin thầy ( cô) cho biết những khó khăn thuận lợi khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. * Thuận lợi: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... * Khó khăn: ............................................................................................................................... 10. Trong các công tác đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên hiệu trưởng đã thực hiện những việc làm nào? 1. Dựa vào kết quả kiểm tra ở mỗi học kỳ 2. Dựa vào kết quả kiểm tra cuối năm của mỗi học sinh 3. Dựa và tiết dự giờ và kiểm tra đột xuất 4. Dựa vào việc kiểm tra hồ sơ, sổ sách định kỳ và cuối năm 5. Dựa vào việc thi giáo viên dạy giỏi các cấp 6. Dựa vào ý kiến bình xét của đồng nghiệp 7. Dựa vào ý kiến của tổ trưởng chuyên môn 11. Xin thầy ( cô) đánh dấu (X) vào các mức độ phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi mình công tác về bồi dưỡng chuyên môn và giáo viên tiểu học: TT Nội dung Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt 1 Về chính trị tư tưởng, ý thức và lương tâm nghề nghiệp 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Về chuyên môn nghiệp vụ: -BDTX theo chu kỳ -Các chuyên đề về PPGD bộ môn -Tổ chức kiến tập, hội giảng thường xuyên -Hướng dẫn GV tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục -Giúp đỡ giáo viên mới ra trường, GV yếu kém về chuyên môn 3 Về trình độ văn hóa 4 Về tin học, ngoại ngữ 12. Xin thầy ( cô) đánh dấu (X) vào các mức độ phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi mình công tác quản lý của mình về sử dụng phương tiện, ĐDDH trong giảng dạy: TT Nội dung quản lý Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt 1 Sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học trong giờ dạy 2 Tổ chức dạy học trên máy vi tính cho học sinh 3 Tổ chức cho học sinh xem băng video để hỗ trợ cho các môn học 13 .Thầy ( cô) thường gặp khó khăn gì trong quản lý giảng dạy ở trường tiểu học nhất là trong giai đoạn đổi mới giáo dục tiểu học? TT Những khó khăn Thường xuyên gặp Đôi khi gặp Ít khi gặp 1 Khó khăn trong việc lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 2 Khó khăn trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy 3 Khó khăn về cơ sở vật chất 4 Khó khăn trong việc kiểm tra đánh giá giáo viên 5 Khó khăn trong việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên 6 Khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp giảng dạy với trình độ và năng lực sư phạm của giáo viên 7 Khó khăn trong việc tham mưu với các ngành, các cấp 8 Khó khăn trong việc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của bản thân 14. Theo thầy ( cô), nguyên nhân nào làm hạn chế khả năng và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lí giảng dạy của người hiệu trưởng trường tiểu học a. Điều kiện thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng nhu cầu b. Bản thân chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên c. Đội ngũ giáo viên còn hạn chế và trình độ và năng lực chuyên môn d. Chế độ, chính sách của địa phương chưa khuyến khích được lao động của giáo viên và cán bộ quản lý e. Lãnh đạo cấp trên chưa tạo điều kiện giúp đỡ f. Thời gian và công việc quản lý làm hạn chế việc tự học tập bồi dưỡng, cập nhật thông tin mới về khoa học giáo dục 15. Xin thầy ( cô)cho biết những biện pháp chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo đã làm để giúp hiệu trưởng các trường tiểu học quản lý giảng dạy của giáo viên tốt hơn? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ………………………………………………………………………………… 16. Ý kiến đề xuất của thầy ( cô) để quản lý giảng dạy đạt hiệu quả: a. Với Bộ GD & ĐT, Sở GD & ĐT ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................... ………………………………………………………………………………… c. Với UBND huyện và Phòng GD & ĐT: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ………………………………………………………………………………… Xin thầy ( cô) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân: -Họ và tên:..................................Năm sinh:.................................................. - Giới tính:....................Nam Nữ - Chức vụ:..................................Nơi công tác:................................................. -Trình độ chuyên môn:............................-Thời gian công tác:........................ - Thâm niên quản lý……………… -Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý: a.¨ Đã qua quản lý b.¨ Chưa qua quản lý Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Thầy( cô) Phụ lục 2 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho khối trưởng chuyên môn và giáo viên) Để góp phần xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học, xin quý thầy (cô) vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào các ô trống phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi quý thầy (cô) công tác 1. Thầy ( cô) có hài lòng với kết quả quản lí giảng dạy hiện nay của hiệu trưởng trường mình không? a) Rất hài lòng b) Hài lòng c) Bình thường d) Không hài lòng e) Xin Thầy ( cô) cho biết lí do tại sao? ................................................................................................................................ .................................................................................................................................. 2. Theo Thầy ( cô) Hiệu trưởng trường tiểu học có cần thiết là người có chuyên môn giỏi, nắm vững nội dung và phương pháp giảng dạy hay không? a) Rất cần thiết b) Cần thiết c) Bình thường d) Không cần thiết 3. Xin Thầy ( cô) cho biết Hiệu trưởng căn cứ vào những tiêu chí nào để phân công giáo viên giảng dạy? a) Năng lực chuyên môn b) Nguyện vọng cá nhân giáo viên c) Nguyện vọng của học sinh d) Điều kiện hoàn cảnh e) Đặc điểm của mỗi lớp f) Trình độ đào tạo g) Phẩm chất đạo đức 4. Theo Thầy ( cô) Hiệu trưởng trường tiểu học cần có những biện pháp gì để quản lý tốt giảng dạy của trường mình? a) Xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh b) Thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên đề và chuyên môn c) Quản lý việc thực hiện chương trình dạy học của giáo viên d) Phân công giảng dạy hợp lý, đúng năng lực chuyên môn 5 . Xin thầy (cô) cho biết các biện pháp và thủ pháp mà thầy (cô) đã áp dụng trong dạy học để tạo hứng thú cho học sinh trong học tập và phát triển năng lực tự học cho học sinh. (Đánh dấu X vào cột phù hợp với ý kiến của mình) T T Nội dung Thực hiện Thường xuyên Thỉnh thoảng Không thực hiện I Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập 1 Sử dụng những câu hỏi nêu vấn đề hơn là chỉ cung cấp dữ liệu. 2 Tận dụng khả năng sáng tạo và biểu đạt của học sinh 3 Thường xuyên thay đổi hoạt động của học sinh II Các thủ pháp để phát triển năng lực tự học cho học sinh 1 Thường xuyên xem xét công việc của học sinhđể tìm hiểu kết quả học tập của học sinh 2 Biểu dương những thành công của họ sinh dù là nhỏ nhất. 3 Đặt ra mục tiêu học tập cho học sinh 4 Kích thích tư duy và hứng thú học tập của học sinh 5 Học sinh được khuyến khích tự do đặt câu hỏi III Về việc dạy cho học sinh các kỹ năng tự học 1 Thông báo trước nội dung cần học cho học sinh 2 Hướng dẫn cho học sinh nội dung cần học, cần nghiên cứu 3 Hướng dẫn học sinh kỹ năng tự kiểm tra. 6. Xin Thầy ( cô) đánh dấu (X) vào các mức độ thực tiễn phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi mình công tác. TT Nội dung Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt 1. Về đổi mới nội dung chương trình 1 Dạy đúng và đủ nội dung chương trình đổi mới 2 Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch giảng dạy theo chương trình đổi mới 3 Kiểm tra việc thực hiện chương trình đổi mới qua báo cáo của tổ chuyên môn 4 Kiểm tra việc thực hiện chương trình đổi mới qua giáo án của giáo viên 5 Kiểm tra việc thực hiện chương trình đổi mới qua vở ghi của học sinh 6 Lập sổ theo dõi chương trình đổi mới ở các khối lớp 2. Về soạn bài và chuẩn bị lên lớp 1 Bài soạn phải đúng theo mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy 2 Bài soạn phải thể hiện rõ công việc của thầy trò 3 Bài soạn giải quyết tốt vấn đề kiến thức và kỹ năng cần thiết 4 Nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy và những kiến thức có liên quan 5 Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với loại bài và đối tượng học sinh 6 Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học cần thiết 7 Kiểm tra việc chuẩn bị bài của giáo viên thông qua giáo án 3. Về quản lí giờ lên lớp 1 Xây dựng chuẩn giờ lên lớp phù hợp với nhà trường, địa phương 2 Xây dựng và sử dụng thời khóa biểu khoa học, hợp lý 3 Tổ chức cho CBGV-NV nắm vững các quy định về thực hiện giờ lên lớp 4 Kiểm tra việc giáo viên thực hiện giờ lên lớp, tiết thực hành 5 Quy định chế độ thông tin, báo cáo về dạy bù, dạy thay 4. Quản lý việc dự giờ 1 Xây dựng kế hoạch dự giờ thường xuyên 2 Quy định số giờ thao giảng và dự giờ của GV trong một học kỳ và cả năm học 3 Tổ chức dự giờ thao giảng 4 Dự giờ định kỳ theo kế hoạch 5 Dự giờ đột xuất không báo trước 6 Tổ chức cho CB-GV nắm vững quy đinh về phương pháp phân tích sư phạm tiết dạy 7 Bố trí thời gian để phân tích sư phạm tiết dạy 5. Về đổi mới phương pháp giảng dạy 1 Theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh 2 Theo hướng kết hợp nhuần nhuyễn và sáng tạo PPDH khác nhau (truyền thống và hiện đại) 3 Theo hướng phát triển khả năng tự học của học sinh 4 Theo hướng kết hợp hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm và phát huy khả năng cá nhân 5 Theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành 6 Theo hướng sử dụng phương tiên kỹ thuật hiện đại vào dạy học 7 Theo hướng đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh 8 Theo hướng đổi mới cách soạn giáo án, lập kế hoạch bài học và mục tiêu bài học 7. Xin Thầy ( cô) cho biết những khó khăn thuận lợi khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. * Thuận lợi: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... * Khó khăn: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 8. Trong các công tác đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên hiệu trưởng đã thực hiện những việc làm nào? 1. Dựa vào kết quả kiểm tra ở mỗi học kỳ 2. Dựa vào kết quả kiểm tra cuối năm của mỗi học sinh 3. Dựa và tiết dự giờ và kiểm tra đột xuất 4. Dựa vào việc kiểm tra hồ sơ, sổ sách định kỳ và cuối năm 5. Dựa vào việc thi giáo viên dạy giỏi các cấp 6. Dựa vào ý kiến bình xét của đồng nghiệp 7. Dựa vào ý kiến của tổ trưởng chuyên môn 9. Xin Thầy ( cô) đánh dấu (X) vào các mức độ phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi mình công tác về bồi dưỡng chuyên môn và giáo viên tiểu học: TT Nội dung Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt 1 Về chính trị tư tưởng, ý thức và lương tâm nghề nghiệp 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Về chuyên môn nghiệp vụ: -BDTX theo chu kỳ -Các chuyên đề về PPGD bộ môn -Tổ chức kiến tập, hội giảng thường xuyên -Hướng dẫn GV tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục -Giúp đỡ giáo viên mới ra trường, GV yếu kém về chuyên môn 3 Về trình độ văn hóa 4 Về tin học, ngoại ngữ 10. Xin Thầy ( cô) đánh dấu (X) vào các mức độ phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi mình công tác quản lý của mình về sử dụng phương tiện, ĐDDH trong giảng dạy: TT Nội dung quản lý Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt 1 Sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học trong giờ dạy 2 Tổ chức dạy học trên máy vi tính cho học sinh 3 Tổ chức cho học sinh xem băng video để hỗ trợ cho các môn học 11. Xin Thầy ( cô) cho biết những kỹ năng dạy học nào cần bồi dưỡng để giúp mình hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy trong giai đoạn đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu . a) Kỹ năng chọn lọc và cập nhật các tri thức phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. b) Kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học c) Kỹ năng tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh d) Kỹ năng tổ chức hướng dẫn học sinh tự học e) Kỹ năng nghiên cứu khoa học, tự học, tự bồi dưỡng f) Kỹ năng hoạt động xã hội g) Các kỹ năng khác 12. Xin Thầy ( cô) cho biết kết quả giảng dạy ở lớp mình phụ trách có những mặt mạnh và mặt yếu nào? Nguyên nhân? Kết quả học tập của học sinh lớp Thầy ( cô) phụ trách trong năm học 2010-2011 Tổng số học sinh:......... Giỏi: Số lượng:.....Tỷ lê.%......Khá: Số lượng:.....Tỷ lệ%..... Trung bình: Số lượng:.....Tỷ lê.%......Yếu: Số lượng:.....Tỷ lệ%..... * Mặt mạnh: a) Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn soạn giảng, chấm bài b) Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các quy định về giảm tải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh c) Truyền thụ kiến thức cơ bản chính xác, có trọng tâm, có nhiều cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy d) Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp e) Các mặt mạnh khác: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... * Mặt yếu a) Chưa quan tâm nhiều đến việc khai thác hợp lí, hiệu quả đồ dùng dạy học trên lớp b) Các phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động dạy học chưa linh hoạt c) Chưa quan tâm khai thác hợp lí nội dung sách giáo khoa d) Giờ dạy chưa chú ý phát huy tính tích cực của học sinh e) Các mặt yếu khác: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... * Nguyên nhân kết quả giảng dạy yếu ở lớp Thầy ( cô) phụ trách là do: a) Do mặt bằng tri thức trước khi vào ngành sư phạm còn yếu b) Do quá trình đào tạo chưa trang bị đủ kiến thức c) Do đời sống giáo viên quá khó khăn d) Do cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn e) Do trình độ bản thân chưa đáp ứng được những nhu cầu đổi mới f) Do chưa say mê với nghề nghiệp g) Các nguyên nhân khác: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 13. Theo Thầy ( cô) những nguyên nhân nào giúp hiệu trưởng trường mình làm tốt và chưa tốt việc giảng dạy? * Nguyên nhân làm tốt: ................................................................................................................ * Nguyên nhân chưa làm tốt: ............................................................................................................................... 14. Xin Thầy ( cô) cho biết những biện pháp chỉ đạo của Phòng Giáo Dục - Đào tạo đã làm để giúp hiệu trưởng các trường tiểu học quản lý giảng dạy của giáo viên tốt hơn ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 15. Ý kiến đề xuất của Thầy ( cô) nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Xin thầy ( cô) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân: -Họ và tên:..................................Năm sinh:.................................................. - Giới tính:....................Nam Nữ - Chức vụ:..................................Nơi công tác:...................................................... -Trình độ chuyên môn:............................-Thời gian công tác:........................ Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Thầy ( cô) Phụ lục 3 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho học sinh) Theo em mục đích của tự học là để làm gì? (Hãy đánh dấu X vào cột phù hợp.) T T Nội dung Mức độ thực hiện ST T Nội dung Rất đồng ý Đồng ý Băn khoăn ST T Nội dung SL % SL % SL % 1 Học là để thi và kiểm tra đạt kết quả cao. 2 Học là để ghi nhớ tài liệu và nắm kiến thức có hệ thống. 3 Học là để vận dụng kiến thức đã học vào giải các bài tập và vận dụng vào thực tiễn. 4 Học để làm phong phú thêm hiểu biết cho mình. Em có thể cho biết một vài thông tin về bản thân: Họ và tên:........................................................................... Học sinh lớp:............Trường:............................................. Xin cảm ơn các em! Phụ lục 4 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA CBQL - GV VỀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Trong quá trình quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên tiểu học, xin Thầy ( cô) vui lòng cho biết quan điểm của mình bằng cách đánh dấu (X) vào các ô thích hợp dưới đây TT Biện pháp chỉ đạo đổi mới PPDH Ý kiến đánh giá Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Rất cần Cần thiêt Không cần Rất khả thi Khả thi Không, ít khả thi 1 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chocán bộgiáo viên và học sinh về đổi mới PPDH 2 Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới PPDH 3 Quản lý hoạt động giảng dạy cuả giáo viên và hoạt động học tập của học sinh theo hướng đổi mới PPDH 4 Xây dựng và phát triển đội ngũ GV theo hướng đổi mới PPDH 5 Quản lý việc thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới PPDH 6 Quản lý điều kiện đảm bảo đổi mới PPDH 7 Phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quản lý dạy học đổi mới PPDH Xin thầy ( cô) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân: -Họ và tên:..................................Năm sinh:.................................................. - Giới tính:....................Nam Nữ - Chức vụ:..................................Nơi công tác:...................................................... -Trình độ chuyên môn:............................-Thời gian công tác:........................ Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Thầy ( cô)! DANH MỤC NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN - Chuyển lên đầu PPDH Phương pháp dạy học BCH TW Ban chấp hành Trung ương BỘ GD & ĐT Bộ giáo dục và đào tạo TH Tiểu học CBQL Cán bộ quản lý TDTT Thể dục thể thao HĐGDNGLL Hoạt động ngoài giờ lên lớp THSP Trung học sư phạm CĐ Cao đẳng ĐH Đại học GV Giáo viên HS Học sinh TS Tổng số GLL Giờ lên lớp NGLL Ngoài giờ lên lớp GVCN Giáo viên chủ nhiệm GVBM Giáo viên bộ môn CSVC Cơ sở vật chất CB-GV-NV Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THÂN THỊ KIM TUYẾN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ĐẮK R' LẤP LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số : 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Hữu Luyến HÀ NỘI – 2011  Một số góp ý Nên để tờ bìa ngoài, tờ trong, lời cảm ơn, tờ cam đoan, chữ viết tắt, mục lục luận văn, mục lục bảng-biểu đồ để đằng sau để khi in không bị lộn về trang….. Mục tiêu hay nhiệm vụ thực hiện đề tài là: 5.1. Xác lập cơ sở lý luận nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng ở các trường TH. 5.2. Làm rõ (thay từ Xác định) thực trạng về hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học và về biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng tại các trường TH huyện Đắk R' Lấp. 5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học và làm rõ tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp này góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học. Nội dung đề tài: Nhiệm vụ thứ nhất: Trích dẫn các đề tài nghiên cứu về vấn đề này (nước ngoài, trong nước, trong tỉnh theo tài liệu tham khảo có ký hiệu tham khảo sử dụng dấu [..] Nhiệm vụ thứ 2: Dựa vào kết quả nghiên cứu, các bảng đúng với tên các chỉ số như trong phiếu điều tra, kỹ năng lập bảng ngắn gọn, rõ ràng, có sự so sánh, biểu đồ minh họa tón tắt dễ thấy và so sánh để tìm ra điểm mạnh, yếu mà đưa ra đề nghị sắc đáng. Sau mỗi một bảng có một nhận xét ngắn gọn điểm bất cập hay chưa tốt hoặc tốt, nếu cần so sánh các tài liệu khác, Nếu luận văn không có phần bàn luận. Nếu có bàn luận thì lấy những điển ưu và nhược dựa trên số liệu để so sánh và bàn luân với tác giả khác. Kết quả trình bầy của luận văn chưa logic, Thực trạng hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học và biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng các trường TH huyện Đắk R'Lấp 2.1. Vài nét về vị trí địa lý, kinh tế- xã hội và giáo dục TH huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông (nên viết rất ngắn gọn, mô tả 12 trường ở 12 xã, số lương lớp của từng xã, học sinh-giáo viên- cơ sở vật chất, nêu tại sao 6 trường chưa được chuẩn vì sao, nó phụ thuộc vào kinh tế, xã hội như thế nào? Nên đi phân tích sau: Tại đội ngũ giáo viên trẻ nhiều? có thuận lợi cho GD không? Thâm niêm công tác tại sao đội ngũ trẻ nhiều? có phải do điều đồng của nhà nước không? Hây do xung phong? Tại sao họ tự nguyện đi học hay do chính sách gì tác động tới? Cơ sở vật chất như thế nào? Về lớp học, phòng làm việc và nhà ở cho giáo viên như thế nào? Có đủ tranh thiết bị cho day/học tích cực không? Thày cô có nhiệt tình tham khảo tài liệu không? Trình độ tinh học có được nâng cao hơn không? Thái độ, kiến thức, thực hành của giáo viên trong soạn giáo án, lên lớp như thế nào? Cán bộ quản lý của từng trường ? Về học sinh: có hay bỏ học trong ngày mùa không? Sách vở như thế nào Phụ huynh học sinh thì sao? có quan tâm học tập của con mimhf không? Sửa lại một số cách trình bầy Nếu có bảng hoặc biểu đồ thì ở mục nào đánh theo phần đó ví dụ ở chương I thì đánh Bảng 1.1, …….bảng 1.8 tiếp theo chương II bảng 2.1….2.9 chương III, thì bảng 3.1……3.9 Mục lục trình bày: Ví dụ Chương 1 1.1. 1.1.1 vấn đê…… Vấn đề 2…….. + + 1.2 Nếu dùng la mã thì ít khi đánh theo a, b, c, kèm theo nếu cần tham khảo vào bullets-numbering Anh làm một số bảng biểu để minh họa em tham khảo Chúc em thành công Chú ý: Hình thức trình bày cần theo đúng Quy định về luận văn. Chỗ nào có thể rút ngắn hơn thì rút ngắn lại, luận văn dài. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự động viên, giúp đỡ quý báu của nhiều đơn vị và cá nhân. Trước tiên, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy Cô tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản lý giáo dục khóa 19 Tây Nguyên, quý Thầy Cô công tác tại Phòng Sau Đại học Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’Lấp; Ban Giám hiệu, quý Thầy Cô giảng dạy tại các trường tiểu học của huyện Đắk R’Lấp và các bạn đồng nghiệp. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến GS.TS Trần Hữu Luyến, người đã hết lòng giúp đỡ và hướng dẫn tận tình để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, song chắc chắn rằng luận văn này sẽ không thể tránh khỏi một vài thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô và các bạn đồng nghiệp. Hà Nội , ngày … tháng …. năm 2011 Tác giả luận văn Thân Thị Kim Tuyến Cần bổ sung Chữ viết tắt Mục lục Danh mục biểu bảng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở các trường tiểu học huyện Đắk R Lấp.doc
Luận văn liên quan