Bộ câu hỏi test sinh lý hệ cao Đẳng và Điều dưỡng

I. Câu hỏi ngỏ ngắn (QROC): Từ câu 1 đến câu 195. Điền vào chỗ trống các số hay từ thích hợp: 1. Protein rìa thường nằm ở mặt a . của màng, có chức năng và hoạt tính là .b . A Trong; B Ngoài; C men; D Chất xúc tác 2. Các Glucid của màng có chức năng: A. Tích điện (-) . B. . C. Tham gia phản ứng miễn dịch. D. . A Làm cho tế bào dính nhau. B Một số là Receptor. C Làm cho tế bào tách nhau. D Hoạt hóa men. 3. Kể tên 4 Vitamin khuếch tán được qua lớp lipid kép: A Vitamin A B C Vitamin D D . A Vitamin B. B Vitamin K. C Vitamin E. D Vitamin C. 4. Khuếch tán thụ động là hình thức vận chuyển vật chất điện hóa. A Cùng chiều. B Ngược chiều. C Ngược chiều và cùng chiều. D Cần chất mang. 5. Vận chuyển tích cực là hình thức vận chuyển vật chất .bậc thang điện hóa.

doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2899 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bộ câu hỏi test sinh lý hệ cao Đẳng và Điều dưỡng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
204.Mçi ph©n tö Hb ë ng­êi tr­ëng thµnh gåm 4 hem vµ 2 chuçi a vµ 2 chuçi b. x 205.Chøc n¨ng cña hemoglobin lµ vËn chuyÓn oxy chñ yÕu d­íi d¹ng HbO2. x 206.Chøc n¨ng cña hemoglobin lµ vËn chuyÓn 80% CO2 d­íi d¹ng HbCO2. x 207. §é qu¸nh cña m¸u gÊp 5 lÇn ®é qu¸nh cña n­íc. x 208. Erythropoietin ®­îc s¶n xuÊt t¨ng lªn ë nh÷ng bÖnh nh©n suy thËn m·n. x 209. Sè l­îng hång cÇu trong m¸u ngo¹i vi t¨ng ë nh÷ng phô n÷ cã thai . x 210. Hång cÇu lµ nh÷ng tÕ bµo cã nh©n. x 211. Chøc n¨ng cña Hång cÇu chØ vËn chuyÓn khÝ. x 212. Kh¸ng nguyªn cña nhãm m¸u ABO n»m trong bµo t­¬ng. x 213. Kh¸ng thÓ cña hÖ nhãm m¸u ABO lµ kh¸ng thÓ miÔn dÞch. x 214.Kh¸ng thÓ cña hÖ nhãm m¸u Rh lµ kh¸ng thÓ miÔn dÞch x 215.Kh¸ng thÓ cña hÖ nhãm m¸u ABO lµ kh¸ng thÓ tù nhiªn. x 216.Sè l­îng hång cÇu trong m¸u ngo¹i vi gi¶m do bÞ Øa ch¶y. x 217. B¹ch cÇu lµ nh÷ng tÕ bµo kh«ng nh©n. x 218. B¹ch cÇu ®a nh©n trung tÝnh cßn gäi lµ ®¹i thùc bµo. x 219. B¹ch cÇu Lympho B cã chøc n¨ng miÔn dÞch tÕ bµo. x 220.B¹ch cÇu Lympho B cã chøc n¨ng miÔn dÞch dÞch thÓ. x 221. B¹ch cÇu Mono cßn gäi lµ ®¹i thùc bµo. x 222. Mäi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®«ng m¸u ®Òu cÇn Ion Ca. x 223.Sè l­îng b¹ch cÇu trong m¸u ngo¹i vi t¨ng khi c¬ thÓ bÞ nhiÔm khuÈn cÊp x 224.Sè l­îng b¹ch cÇu trong m¸u ngo¹i vi gi¶m khi cã thai. x 225.B¹ch cÇu mono cã nguån gèc tõ c¸c ®¹i thùc bµo m« biÖt ho¸ t¹i tuû x­¬ng. x 226.B¹ch cÇu lympho T tham gia b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng c¸ch s¶n xuÊt c¸c kh¸ng thÓ vµo m¸u. x 227.B¹ch cÇu lymphoB tham gia vµo ®¸p øng miÔn dÞch tÕ bµo b»ng c¸ch biÖt ho¸ thµnh c¸c t­¬ng bµo. x 228.B¹ch cÇu ®a nh©n trung tÝnh lµ lo¹i b¹ch cÇu duy nhÊt cã kh¶ n¨ng ho¸ øng ®éng vµ xuyªn m¹ch. x 229.B¹ch cÇu ­a acid vµ b¹ch cÇu ­a baz¬ ®Òu t¨ng trong nh÷ng bÖnh dÞ øng x 230.Trong giai ®o¹n thµnh m¹ch hiÖn t­îng co m¹ch ®­îc thùc hiÖn nhê c¬ chÕ thÇn kinh vµ c¬ chÕ thÓ dÞch. x 231.Trong giai ®o¹n thµnh m¹ch møc ®é co m¹ch tû lÖ nghÞch víi møc ®é tæn th­¬ng thµnh m¹ch. x 232.TiÓu cÇu lµ nh÷ng tÕ bµo cã nh©n. x 233.Sè l­îng tiÓu cÇu trong m¸u ngo¹i vi b×nh th­êng vµo kho¶ng 140.000/mm3. x 234.TiÓu cÇu lµ mét cÊu tróc ho¹t ®éng chøa tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®«ng m¸u. x 235.Sù t¹o thµnh nót tiÓu cÇu sÏ bÞt kÝn c¸c tæn th­¬ng vµ lµm m¸u ngõng ch¶y. x 236.Sè l­îng tiÓu cÇu gi¶m nÆng (<50.000/mm3) sÏ lµm thêi gian ®«ng m¸u kÐo dµi. x 237.C¬ chÕ h×nh thµnh côc m¸u ®«ng, ®«ng m¸u ngo¹i sinh x¶y ra chËm vµ yÕu h¬n ®«ng m¸u néi sinh. x 238.Ion Ca++ tham gia vµo hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®«ng m¸u. x 239. B×nh th­êng trong m¸u cã chÊt g©y ®«ng vµ chÊt chèng ®«ng nh­ng ë d¹ng kh«ng ho¹t ®éng. x 240.Glucid lµ chÊt cung cÊp n¨ng l­îng chñ yÕu cña c¬ thÓ. x 241. G, L, P ®Òu cã vai trß trong t¹o h×nh cña c¬ thÓ. x 242. TÕ bµo n·o chØ lÊy n¨ng l­îng do Glucid cung cÊp. x 243.Protid lµ chÊt cung cÊp n¨ng l­îng lín nhÊt. x 244.Lipid lµ dung m«i hoµ tan c¸c sinh tè tan trong dÇu. x 245.CHCS cña trÎ con lín h¬n ë ng­êi giµ. x 246.CHCS thay ®æi theo nhÞp ngµy ®ªm. x 247.­u n¨ng tuyÕn gi¸p lµm t¨ng CHCS x 248.VÒ cÊu t¹o cña c¬ tim gièng c¬ v©n lµ nh©n n»m gi÷a sîi c¬. x 249.VÒ cÊu t¹o cña c¬ tim c¶ qu¶ tim lµ mét hîp bµo. x 250.KÝch thÝch ®iÖn vµo lóc tim ®ang co th× tim kh«ng ®¸p øng. x 251.Lùc co c¬ tim tû lÖ thuËn víi l­îng m¸u vÒ tim . x 252. TÝnh h­ng phÊn cña c¬ tim cã ý nghÜa nãi lªn ®¸p øng cña tim víi c¸c t¸c nh©n kÝch thÝch. x 253. NhÞp tim lµ nhÞp xoang. x 254. Trong chu kú ho¹t ®éng cña tim kh«ng theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. x 255.Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng tim th­êng xuyªn chÞu t¸c dông tr­¬ng lùc cña hÖ phã giao c¶m. x 256.Ph¶n x¹ tim- tim cã t¸c dông ng¨n sù ø m¸u trong tim. x 257.NhiÖt ®é cña m¸u t¨ng lµm t¨ng lùc co cña c¬ tim vµ nhÞp tim. x 258.Ph¶n x¹ m¾t- tim lµm tim ®Ëp chËm l¹i lµ th«ng qua d©y X. x 258. KÝch thÝch sîi d©y X ®Õn tim lµm gi¶m nhÞp tim. x 259. HÖ thÇn kinh giao c¶m h­ng phÊn lµm t¨ng tÇn sè nhÞp tim. x 260. HÖ phã giao c¶m lµm t¨ng tÝnh h­ng phÊn cña c¬ tim cßn hÖ giao c¶m cã t¸c dông ng­îc l¹i. x 261.Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng tim th­êng xuyªn chÞu sù t¸c ®éng cña hÖ giao c¶m. x 262. Adrenalin lµm co m¹ch d­íi da, gi·n m¹ch vµnh, m¹ch n·o vµ m¹ch ë c¬ v©n. x 263.Nor-adrenalin chØ cã t¸c dông lµm co c¸c ®éng m¹ch lín. x 264. TÝnh ®µn håi cña ®éng m¹ch cã ý nghÜa ®iÒu hßa l­îng m¸u ®Õn c¸c c¬ quan. x 265. Nh÷ng chÊt g©y co m¹ch ®Òu lµm t¨ng huyÕt ¸p. x 266.Bradykinin trong m¸u cã t¸c dông trùc tiÕp g©y gi·n m¹ch vµ t¨ng tÝnh thÊm mao m¹ch. x 267.Vasopressin lµm t¨ng huyÕt ¸p chØ do lµm co m¹ch. x 268.Tim co bãp m¹nh lµm t¨ng huyÕt ¸p. x 269.NhÞp tim t¨ng trªn 140 lÇn/ph lµm t¨ng huyÕt ¸p. x 270.§é qu¸nh cña m¸u t¨ng lµm t¨ng huyÕt ¸p. x 271.Gi·n m¹ch toµn th©n lµm t¨ng huyÕt ¸p. x 272 .Angiotensin 2 cã t¸c dông kÝch thÝch tËn cïng thÇn kinh giao c¶m t¨ng tiÕt adrenalin. x 273.Angiotensin 2 cã t¸c dông gi¶m t¸i nhËp noradrenalin trë l¹i cóc tËn cïng. x 274.Angiotensin 2 cã t¸c dông t¨ng nhËy c¶m cña c¸c m¹ch m¸u víi noradrenalin . x 275.HuyÕt ¸p ®éng m¹ch tû lÖ thuËn víi søc c¶n cña m¹ch vµ l­u l­îng tim. x 276.HuyÕt ¸p ®éng m¹ch tû lÖ thuËn víi l­u l­îng tim vµ ®­êng kÝnh ®éng m¹ch. x 277.C¸c yÕu tè lµm thay ®æi ho¹t ®éng tim th× lµm thay ®æi huyÕt ¸p ®éng m¹ch. x 278.HuyÕt ¸p tèi ®a vµ huyÕt ¸p tèi thiÓu phô thuéc vµo lùc co cña c¬ tim. x 279.TuÇn hoµn mao m¹ch phô thuéc chñ yÕu vµo c¸c yÕu tè toµn th©n. x 280.PhÇn lín m¸u tÜnh m¹ch vÒ tim ®­îc lµ nhê träng lùc. x 281.HÖ thèng tÜnh m¹ch cã kh¶ n¨ng chøa gÇn hÕt khèi l­îng m¸u cña c¬ thÓ. x 282.¸p suÊt thuû tÜnh gi¶m dÇn tõ ®Çu tiÓu ®éng m¹ch sang ®Çu tiÓu tÜnh m¹ch. x 283.¸p suÊt keo cña huyÕt t­¬ng t¨ng dÇn tõ ®Çu tiÓu ®éng m¹ch sang ®Çu tiÓu tÜnh m¹ch. x 284.¸p suÊt keo cña huyÕt t­¬ng gi¶m dÇn tõ ®Çu tiÓu ®éng m¹ch sang ®Çu tiÓu tÜnh m¹ch. x 285.¸p suÊt keo cña huyÕt t­¬ng gi¶m qu¸ thÊp cã thÓ g©y phï do tho¸t n­íc tõ mao m¹ch ra kho¶ng kÏ. x 286.C¶n trë l­u th«ng ë tiÓu tÜnh m¹ch cã thÓ g©y phï do tho¸t n­íc tõ mao m¹ch ra kho¶ng kÏ. x 287.§Æc ®iÓm cña tÜnh m¹ch cã tæng thiÕt diÖn lín h¬n hÖ thèng ®éng m¹ch. x 288.§Æc ®iÓm cña tÜnh m¹ch cã tÝnh ®µn håi tèt h¬n ®éng m¹ch. x 289.§Æc ®iÓm cña tÜnh m¹ch cã kh¶ n¨ng chøa toµn bé l­îng m¸u cña c¬ thÓ. x 290.§Æc ®iÓm cña tÜnh m¹ch cã c¸c xoang tÜnh m¹ch. x 291.§Æc ®iÓm cña tÜnh m¹ch cã kh¶ n¨ng co yÕu. x 292.¸p suÊt trong khoang mµng phæi lu«n ©m. x 293.§éng t¸c hÝt vµo lµ ®éng t¸c thô ®éng. x 294.Khi hÝt vµo th× c¸c c¬ h« hÊp gi·n ra. x 295.ThÓ tÝch h« hÊp lµ sè lÝt khÝ do c¸c ®éng t¸c thë t¹o ra x 296.ChÊt Surfactant cã t¸c dông gi÷ cho phÕ nang kh«ng bÞ xÑp l¹i. x 297.Sù chªnh lÖch ph©n ¸p khÝ hai bªn mµng h« hÊp lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù trao ®æi khÝ. x 298.HÖ sè khuÕch t¸n cña O2 lín h¬n CO2 x 299.C¸c khÝ qua mµng h« hÊp b»ng c¬ chÕ khuÕch t¸n ®¬n thuÇn. x 300.¸p suÊt ©m trong khoang mµng phæi lµm cho m¸u lªn phæi dÔ dµng. x 301.¸p suÊt ©m trong khoang mµng phæi lµm cho m¸u khã vÒ tim. x 302.¸p suÊt ©m trong khoang mµng phæi lµm cho ®­êng dÉn khÝ nhá lu«n më. x 303.¸p suÊt ©m trong khoang mµng phæi lµm cho phæi khã xÑp l¹i lóc thë ra. x 304.DÞch mµng phæi ®­îc b¬m vµo m¹ch b¹ch huyÕt kh«ng ph¶i nguyªn nh©n t¹o ra ¸p suÊt ©m khoang mµng phæi. x 305. Lång ngùc kh«ng tham gia t¹o ¸p suÊt ©m trong khoang mµng phæi. x 306.Trong h« hÊp b×nh th­êng ¸p suÊt ©m khoang mµng phæi cã ¸p suÊt nhá h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn. x 307.¸p suÊt ©m khoang mµng phæi cuèi th× thë ra tèi ®a cã gi¸ trÞ -1 ®Õn 0 mmHg. x 308.Ph©n ¸p CO2 cao lµm t¨ng ph©n ly HbO2. x 309.NhiÖt ®é m¸u t¨ng lµm gi¶m ph©n ly HbO2. x 310.pH m¸u gi¶m lµm t¨ng ph©n ly HbO2. x 311.Nång ®é 2.3.DPG kh«ng ¶nh h­ëng HbO2. x 312.Trung t©m hÝt vµo tù ph¸t xung ®éng ®Òu ®Æn, nhÞp nhµng. x 313.Xung ®éng g©y ®éng t¸c hÝt vµo t¨ng dÇn. x 314.Trung t©m ®iÒu chØnh lu«n kÝch thÝch trung t©m hÝt vµo. x 315.Vïng nhËn c¶m ho¸ häc lu«n øc chÕ trung t©m hÝt vµo. x 316.D¹ng vËn chuyÓn chÝnh cña oxy lµ d¹ng hoµ tan. x 317.HbO2lµ d¹ng vËn chuyÓn chñ yÕu cña oxy. x 318.Muèi kiÒm lµ d¹ng vËn chuyÓn chñ yÕu cña CO2. x 319.HbCO2 lµ d¹ng vËn chuyÓn chñ yÕu cña CO2. x 320.D¹ng hoµ tan lµ d¹ng vËn chuyÓn chñ yÕu cña CO2. x 321.Trung t©m hÝt vµo kh«ng tham gia vµo nhÞp thë c¬ b¶n. x 322.Trung t©m ®iÒu chØnh cã t¸c dông giíi h¹n trung t©m hÝt vµo. x 323.Nhai lµ ®éng t¸c chñ ®éng . x 324.Amylase cña n­íc bät cã t¸c dông thuû ph©n tinh bét sèng vµ chÝn thµnh maltose. x 325.ChÊt nhÇy cña n­íc bät cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c miÖng, dÔ nuèt thøc ¨n. x 326.N­íc bät ®­îc bµi tiÕt trong c¶ ngµy. x 327.ThÓ tÝch vµ thµnh phÇn n­íc bät còng phô thuéc vµo b¶n chÊt thøc ¨n. x 328.Thøc ¨n vµo d¹ dµy ®Õn ®©u ¸p suÊt trong d¹ dµy t¨ng lªn ®Õn ®ã. x 329.Thøc ¨n vµo tr­íc n»m ë gi÷a khèi thøc ¨n trong d¹ dµy. x 330.PhÇn thøc ¨n n»m bªn ngoµi khèi thøc ¨n ®­îc ®­a xuèng hang vÞ tr­íc. x 331.Thêi gian thøc ¨n n»m ë trong d¹ dµy phô thuéc vµo b¶n chÊt thøc ¨n. x 332.Acid HCL trong dÞch vÞ cã t¸c dông ho¹t ho¸ pepsinogen. x 333.DÞch vÞ cã men tiªu hãa glucid. x 334.NÕu c¾t d¹ dµy toµn bé sÏ dÉn ®Õn thiÕu m¸u. x 335.Ruét non lµ n¬i hoµn thiÖn qu¸ tr×nh tiªu hãa. x 336.NaHCO3 cña dÞch tôy cã vai trß t¹o ra pH cho dÞch tôy ho¹t ®éng. x 337.Muèi mËt lµ thµnh phÇn duy nhÊt cña dÞch mËt cã t¸c dông tiªu hãa. x 338.DÞch ruét lµ do c¸c tuyÕn ë ruét tiÕt ra. x 339.§Þnh l­îng Hemoglobin ®Î ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng thiÕu m¸u x 340.Kh¸ng nguyªn vµ kh¸ng thÓ t­¬ng øng gÆp nhau sÏ x·y ra ph¶n øng kÕt tña. x 341.Acid HCL trong dÞch vÞ cã t¸c dông t¹o ra pH cho pepsin ho¹t ®éng. x 342.Acid HCL trong dÞch vÞ cã t¸c dông thuû ph©n cellulose non.. x 343.Acid HCL trong dÞch vÞ cã t¸c dông ph¸ vì vá liªn kÕt bao quanh khèi c¬ cña thøc ¨n. x 344.Thøc ¨n chøa trong ruét lµm t¨ng ho¹t ®éng c¬ häc cña ruét. x 345.Mµng läc cÇu thËn cã tÝnh thÊm chän läc cao lµ nhê kÝch th­íc cña c¸c lç läc vµ mµng ®¸y cña cÇu thËn ®­îc cÊu t¹o b»ng lipid. x 346.DÞch läc ë cÇu thËn gÇn gièng víi huyÕt t­¬ng. x 347.H¬n 99% l­îng dÞch läc ë cÇu thËn ®­îc t¸i hÊp thu, phÇn nhá cßn l¹i t¹o thµnh n­íc tiÓu. x 348.L­u l­îng läc cÇu thËn lu«n ®­îc duy tr× ë møc ®é t­¬ng ®èi æn ®Þnh nhê vai trß chñ yÕu cña hÖ thèng thÇn kinh chi phèi thËn. x 349.Qu¸ tr×nh läc cÇu thËn x¶y ra ®­îc khi ¸p suÊt thuû tÜnh trong huyÕt t­¬ng lín h¬n hiÖu cña ¸p suÊt keo huyÕt t­¬ng vµ ¸p suÊt thuû tÜnh trong bao Bowman. x 350.Dßng m¸u qua thËn t¨ng lµm t¨ng l­u l­îng läc cÇu thËn. x 351.Dï huyÕt ¸p toµn th©n t¨ng cao trªn 200mmHg th× l­îng n­íc tiÓu vÉn kh«ng thay ®æi. x 352.Nång ®é aldosterone trong m¸u t¨ng lµm t¨ng l­u l­îng läc cÇu thËn. x 353.Co tiÓu ®éng m¹ch ®Õn vµ tiÓu ®éng m¹ch ®i gi·n lµm t¨ng l­u l­îng läc cÇu thËn. x 354.PhÇn lín Ion Cl ®­îc t¸i hÊp thu theo c¬ chÕ thô ®éng ë èng l­în gÇn. x 355.Glucose kh«ng ®­îc t¸i hÊp thu ë tÊt c¶ c¸c ®o¹n cña èng thËn. x 356.Ion K ®­îc bµi tiÕt ë tÊt c¶ c¸c ®o¹n cña èng thËn. x 357.Ngµnh lªn cña quai Henle chØ t¸i hÊp thu n­íc. x 358.Ngµnh xuèng cña quai Henle chØ t¸i hÊp thu n­íc x 359.Khi nång ®é ADH t¨ng sÏ lµm t¨ng l­îng n­íc tiÓu. x 360.C¬ chÕ t¸c dông cña aldosteron lµ tham gia vµo qu¸ tr×nh tæng hîp protein mang ®Ó vËn chuyÓn Na+. x 361.Glucoza ®­îc t¸i hÊp thu hoµn toµn ë èng l­în gÇn. x 362.Glucoza ®­îc t¸i hÊp thu ë tÊt c¶ c¸c ®o¹n cña èng thËn. x 363.Glucoza ®­îc t¸i hÊp thu theo c¬ chÕ khuÕch t¸n thô ®éng ë èng thËn. x 364.T¸i hÊp thu Glucoza ë èng thËn phô thuéc vµo nång ®é glucoza m¸u. x 365. Ng­ìng t¸i hÊp ®­êng thËn lµ 180mg/100ml huyÕt t­¬ng (180mg%). x 366.Natri ®­îc t¸i hÊp thu chñ yÕu ë èng l­în gÇn. x 368.Natri ®­îc t¸i hÊp thu ë tÊt c¶ mäi ®o¹n cña èng thËn. x 369.Na+ ®­îc t¸i hÊp thu theo c¬ chÕ vËn chuyÓn tÝch cùc ë bê lßng èng. x 370.Ngµnh xuèng cña quai henle chØ t¸i hÊp thu Na+ . x 371.N­íc ®­îc t¸i hÊp thu chñ yÕu ë èng l­în gÇn. x 372.N­íc ®­îc t¸i hÊp thu ë tÊt c¶ mäi ®o¹n cña èng thËn. x 373.ADH lµm t¨ng t¸i hÊp thu n­íc ë èng thËn. x 374.Ngµnh lªn cña quai henle chØ cho n­íc thÊm qua. x 375.T¸c dông cña T3-T4 lªn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ lµ ph¸t triÓn sôn liªn hîp. x 376.T¸c dông cña T3-T4 lªn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ lµ T¨ng sè l­îng vµ kÝch th­íc tÕ bµo. x 377.T¸c dông cña T3-T4 lµm t¨ng tho¸i ho¸ protein ë ng­êi tr­ëng thµnh. x 378.T¸c dông cña T3-T4 lªn chuyÓn ho¸ glucid lµ t¨ng ph©n gi¶i glycogen thµnh glucose. x 379.T¸c dông cña T3-T4 lªn chuyÓn ho¸ glucid lµ t¨ng t¹o ®­êng míi. x 380.T¸c dông cña T3-T4 lªn chuyÓn ho¸ glucid lµ gi¶m tho¸i ho¸ glucose ë m«. x 381.T¸c dông cña T3-T4 lªn chuyÓn ho¸ lipid lµ t¨ng nång ®é cholesterol m¸u. x 382.T¸c dông cña T3-T4 lªn chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng lµ t¨ng ho¹t ®éng chuyÓn ho¸ cña tÊt c¶ tÕ bµo. x 384.T¸c dông cña T3-T4 lªn chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng lµ t¨ng tèc ®é c¸c ph¶n øng ho¸ häc. x 385.T¸c dông cña T3-T4 lªn chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng lµ t¨ng kÝch th­íc, sè l­îng ty l¹p thÓ. x 386.T¸c dông cña T3-T4 lªn chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng lµ t¨ng tæng hîp ATP. x 387.T¸c dông cña calcitonin lµ t¨ng ho¹t ®éng vµ sè l­îng tÕ bµo tuû x­¬ng x 388.T¸c dông cña calcitonin lµ t¨ng ho¹t ®éng vµ sè l­îng tÕ bµo t¹o x­¬ng. x 389.T¸c dông cña calcitonin lµ t¨ng nång ®é ion Ca++ trong m¸u. x 390.T¸c dông cña calcitonin lµ gi¶m nång ®é ion Ca++ trong m¸u. x 391.ThiÕu T3-T4 ë nam g©y bÊt lùc ho¹t ®éng t×nh dôc. x 392.Thõa T3-T4 ë nam g©y gi¶m dôc tÝnh. x 393.Cortisol lµm t¨ng ®­êng huyÕt do t¨ng ph©n gi¶i glycogen thµnh glucose. x 394.Cortisol cã t¸c dông chèng viªm do øc chÕ s¶n xuÊt prostaglandin. x 395.T¸c dông cña cortisol lªn hÖ thèng miÔn dÞch vµ tÕ bµo m¸u lµ lµm t¨ng sè l­îng b¹ch cÇu ®a nh©n. x 396.T¸c dông cña cortisol lªn hÖ thèng miÔn dÞch vµ tÕ bµo m¸u lµ lµm gi¶m sè l­îng b¹ch cÇu lympho. x 397.GH lµm t¨ng ®­êng huyÕt do øc chÕ men hexokinaza. x 398.Insulin lµ hormon duy nhÊt cã t¸c dông lµm h¹ ®­êng huyÕt x 399.Tinh nguyªn bµo nhãm A ph©n chia 2 lÇn t¹o thµnh 8 tinh nguyªn bµo nhãm B. x 400.Tinh nguyªn bµo nhãm A ph©n chia gi¶m nhiÔm ®Ó thµnh tinh nguyªn bµo nhãm B. x 401.Tinh bµo I ®­îc t¹o thµnh tõ tinh nguyªn bµo nhãm B. x 402.Tõ tinh bµo I thµnh tinh bµo II cã hiÖn t­îng ph©n chia gi¶m nhiÔm. x 403.FSH kÝch thÝch ph¸t triÓn èng sinh tinh. x 404.FSH kÝch thÝch tÕ bµo Sertoli bµi tiÕt chÊt dinh d­ìng cho tÕ bµo dßng tinh. x 405.Testosteron cÇn cho sù ph¸t triÓn vµ ph©n chia tinh nguyªn bµo ®Ó t¹o tinh trïng. x 406.TÕ bµo Leydig võa cã kh¶ n¨ng dinh d­ìng tinh trïng võa cã kh¶ n¨ng bµi tiÕt testosteron. x 407.C¶ chÊt l­îng vµ sè l­îng tinh trïng ®Òu cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong thô thai. x 408.Th©n nhiÖt b×nh th­êng (36,80C) lµ ®iÒu kiÖn tèi thuËn cho qu¸ tr×nh t¹o tinh trïng. x 409.Testosteron lµ hormon ¶nh h­ëng tíi sù biÖt ho¸ tinh trïng. x 410.B×nh th­êng mçi lÇn xuÊt tinh chøa 35- 200 triÖu tinh trïng. x 411.ThÓ tÝch tinh dÞch mçi lÇn xuÊt tinh lµ 2-3ml. x 412.Estrogen ®­îc bµi tiÕt tõ nang trøng trong suèt chu kú kinh nguyÖt (CKKN). x 413.Estrogen ®­îc bµi tiÕt tõ hoµng thÓ trong suèt chu kú kinh nguyÖt. x 414.Estrogen ®­îc bµi tiÕt tõ líp ¸o trong cña nang trøng trong nöa ®Çu CKKN. x 415.Progesteron ®­îc bµi tiÕt víi l­îng tõ buång trøng trong suèt CKKN. x 416.Progesteron ®­îc bµi tiÕt víi l­îng tõ líp ¸o trong cña nang trøng vµ hoµng thÓ. x 417.Progesteron ®­îc bµi tiÕt víi l­îng tõ hoµng thÓ ë nöa sau KCKN. x 418.Progesteron ®­îc bµi tiÕt víi l­îng tõ rau thai trong suèt thêi kú cã thai. x 419.T¸c dông cña estrogen lµm ph¸t triÓn c¸c c¬ quan sinh dôc trong thêi kú bµo thai. x 420.T¸c dông cña estrogen lµm ph¸t triÓn c¸c c¬ quan sinh dôc thêi kú sau khi sinh ®Õn tuæi tr­ëng thµnh. x 421.T¸c dông cña estrogen lµm ph¸t triÓn niªm m¹c tö cung trong nöa ®Çu CKKN. x 422.T¸c dông cña estrogen lµm co c¬ tö cung. x 423.T¸c dông cña estrogen lµm dµy c¬ tö cung khi mang thai. x 424.T¸c dông cña estrogen lµm ph¸t triÓn èng tuyÕn vó. x 425.T¸c dông cña estrogen ph¸t triÓn c¬ tö cung trong CKKN. x 426.T¸c dông cña estrogen ph¸t triÓn c¬ tö cung khi cã thai. x 427.T¸c dông cña estrogen gi¶m co bãp c¬ tö cung khi mang thai. x 428.T¸c dông cña estrogen gi¶m tÝnh nhËy c¶m cña c¬ tö cung víi oxytocin. x 429.T¸c dông cña progesteron lµm ph¸t triÓn niªm m¹c tö cung trong suèt CKKN. x 430T¸c dông cña progesteron lµm ph¸t triÓn èng tuyÕn vó. x 431.T¸c dông cña progesteron lµm ph¸t triÓn tÕ bµo nang tuyÕn vó. x 432.Tr­íc lóc rông trøng th× nång ®é FSH vµ LH t¨ng cao ngang nhau. x 433.Tr­íc lóc rông trøng th× nång ®é FSH t¨ng gÊp 2-3 lÇn b×nh th­êng. x 434.Tr­íc lóc rông trøng th× nång ®é LH t¨ng gÊp 6-8 lÇn b×nh th­êng. x 435.Prolactin kÝch thÝch bµi xuÊt s÷a. x 436.Oxytocin cã t¸c dông ®Èy s÷a tõ nang tuyÕn vµo èng tuyÕn. x 437.C¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai vÜnh viÔn lµ Thuèc tr¸nh thai v× cã thÓ dïng liªn tôc c¶ ®êi. x 438.C¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai vÜnh viÔn lµ dông cô tö cung v× cã thÓ ®Æt trong kho¶ng thêi gian dµi. x 439. C¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai vÜnh viÔn lµ Th¾t çng dÉn trøng v× sau th¾t kh«ng nèi l¹i ®­îc. x 440.C¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai vÜnh viÔn lµ Th¾t èng dÉn tinh v× sau th¾t kh«ng nèi l¹i ®­îc. x 441.Muèn thµnh lËp PXC§K th× ph¶i cã PXK§K. x 442.DÉn truyÒn xung ®éng trªn sîi kh«ng cã myelin nhanh h¬n trªn sîi cã myelin. x 443.DÉn truyÒn xung ®éng trªn sîi kh«ng cã myelin ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch nh¶y qua c¸c eo Ranvier. x III.C©u hái lùa chän: Chän ý ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau 444. C¸c chÊt sau ®©y ®Òu qua ®­îc líp lipid kÐp, trõ: A. O2. B. CO2. C. Glucose. D. R­îu. 445. Protein trung t©m cã c¸c lo¹i sau ®©y, trõ: A. Protein mang. B. Protein kªnh. C. Protein ho¹t tÝnh men. D. Proteoglycan. 446. C¸c chøc n¨ng sau ®©y lµ cña glucid mµng, trõ: A. Lµm c¸c tÕ bµo dÝnh nhau. B. Cã ho¹t tÝnh men. C. Lµ receptor. D. Tham gia ph¶n øng miÔn dÞch. 447. ChÊt qua ®­îc líp lipid kÐp: A. Glucose. B. Acid amin. C. Ion K+. D. KhÝ nit¬. 448. C¸c chÊt sau ®©y ®Òu khuÕch t¸n qua kªnh protein, trõ: A. Na+. B. Acid amin. C. N­íc. E. K+. 449. §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña protein mang cña b¬m Na+-K+: A. ë mÆt trong cña mµng cã 3 receptor g¾n víi Na+. B. ë gÇn vÞ trÝ g¾n Na+ cã ho¹t tÝnh ph©n gi¶i ATP. C. ë mÆt ngoµi cña mµng cã 2 receptor g¾n víi K+. D. A+B+C. 450. B¬m Na+-K+ ho¹t ®éng khi: A. 3 ion K+ g¾n ë phÇn trong vµ 2 ion Na+ g¾n ë phÇn ngoµi protein mang. B. 3 ion Na+ g¾n ë phÇn trong vµ 2 ion K+ g¾n ë phÇn ngoµi protein mang. C. Chøc n¨ng ph©n gi¶i ATP cña protein mang ®­îc ho¹t hãa. D. B+C. 451. Vai trß cña b¬m Na+-K+: A. Mçi lÇn ho¹t ®éng b¬m 1 ion (+) vµo trong tÕ bµo. B. T¹o ®iÖn thÕ nghØ. C. T¹o ®iÖn thÕ ho¹t ®éng. D. Mçi lÇn ho¹t ®éng ®­a nhiÒu ion K+ vµ n­íc ra ngoµi ®Ó gi÷ thÓ tÝch tÕ bµo kh«ng thay ®æi. 452. HuyÕt t­¬ng cã nh÷ng chøc n¨ng sau, trõ: VËn chuyÓn chÊt dinh d­ìng. VËn chuyÓn kh¸ng thÓ. Dù tr÷ glucid cho c¬ thÓ. VËn chuyÓn c¸c hormon. 453. HÇu hÕt CO2 ®­îc vËn chuyÓn trong m¸u d­íi d¹ng: Hoµ tan trong huyÕt t­¬ng. G¾n víi nhãm -NH2 cña protein huyÕt t­¬ng. G¾n víi nhãm -NH2 cña globin. ë d¹ngNaHCO3 454. Kh¶ n¨ng vËn chuyÓn tèi ®a oxy cña m¸u lµ do: Kh¶ n¨ng hoµ tan oxy cña m¸u. Nång ®é hemoglobin trong m¸u. pH huyÕt t­¬ng. NhiÖt ®é m¸u. 455. HbO2 t¨ng gi¶i phãng O2 khi: Nång ®é 2,3 DPG trong m¸u gi¶m. Ph©n ¸p CO2 trong m¸u gi¶m . pH huyÕt t­¬ng gi¶m. NhiÖt ®é m¸u gi¶m. 456. Hematocrit cña mét mÉu m¸u xÐt nghiÖm cho kÕt qu¶ 41%, cã nghÜa lµ: Hemoglobin chiÕm 41% trong huyÕt t­¬ng. HuyÕt t­¬ng chiÕm 41% thÓ tÝch m¸u toµn phÇn. C¸c thµnh phÇn h÷u h×nh chiÕm 41% thÓ tÝch m¸u toµn phÇn. Hång cÇu chiÕm 41% c¸c thµnh phÇn h÷u h×nh trong m¸u. 457. HuyÕt t­¬ng cña mét phô n÷ ng­ng kÕt víi c¶ hång cÇu cã kh¸ng nguyªn A vµ kh¸ng nguyªn B. Nhãm m¸u thuéc hÖ thèng ABO cña ng­êi ®ã lµ: Nhãm A. Nhãm B. Nhãm O. Nhãm AB. 458. Kh«ng ®­îc truyÒn nhãm m¸u A ngay tõ lÇn ®Çu cho tr­êng hîp: Ng­êi cã nhãm m¸u AB. Ng­êi cã nhãm m¸u Rh+. Ng­êi cã nhãm m¸u Rh-. Ng­êi cã nhãm m¸u O. 459. VÒ hÖ thèng nhãm m¸u Rh: Ng­êi Rh- cã kh¸ng nguyªn Rh- trªn mµng hång cÇu. Anti Rh cã trong huyÕt t­¬ng tõ khi míi sinh. Ng­êi bè Rh+ dÞ hîp tö sÏ cã < 50% con lµ Rh+. D NÕu mÑ Rh- lÊy bè Rh+ tiªn l­îng sÏ xÊu h¬n mÑ Rh+ lÊy bè Rh- 460. Tai biÕn truyÒn m¸u cã thÓ do c¸c nguyªn nh©n sau ®©y, trõ: TruyÒn nhÇm nhãm m¸u thuéc hÖ thèng nhãm m¸u ABO. TruyÒn nhÇm m¸u Rh+ cho ng­êi Rh- TruyÒn m¸u kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. TruyÒn m¸u cïng nhãm. 461. Sè l­îng hång cÇu gi¶m trong: N«n nhiÒu. MÊt m¸u do tai n¹n. Øa ch¶y. MÊt huyÕt t­¬ng do báng. 462.C¸c chøc n¨ng sau lµ cña b¹ch cÇu h¹t ­a acid, trõ: A. Gi¶i phãng men thuû ph©n tõ c¸c h¹t cña tÕ bµo. B. Gi¶i phãng nh÷ng d¹ng oxy ho¹t ®éng cã thÓ giÕt ký sinh trïng. C. Gi¶i phãng ra mét polypeptid giÕt ký sinh trïng lµ MBP D. Gi¶i phãng ra chÊt g©y ho¸ øng ®éng víi b¹ch cÇu ­a baz¬ 463. §¹i thùc bµo cã kh¶ n¨ng: A. Thùc bµo m¹nh do vËy quan träng h¬n BC ®a nh©n trung tÝnh. B. Tiªu diÖt vËt l¹ ngay trong m¸u. C. Tiªu ho¸ vËt l¹ vµ tr×nh diÖn c¸c s¶n phÈm cã tÝnh kh¸ng nguyªn cho lympho B. D. Bµi tiÕt Interleukin 1. 464.C¸c ®¹i thùc bµo m« cã ë c¸c vÞ trÝ sau, trõ: A. Phæi B. Gan C. L¸ch D.ThËn 465. Chøc n¨ng cña b¹ch cÇu lymphoB: S¶n xuÊt kh¸ng thÓ dÞch thÓ vµo m¸u. BiÖt ho¸ thµnh t­¬ng bµo - c¸c t­¬ng bµo s¶n xuÊt kh¸ng thÓ. BiÖt ho¸ thµnh nguyªn bµo lympho ® nguyªn t­¬ng bµo ® t­¬ng bµo. Ho¹t ho¸ b¹ch cÇu lymphoT. 466. B¹ch cÇu h¹t trung tÝnh cã ®Æc tÝnh sau: Cã kh¶ n¨ng khö ®éc protein l¹. Cã kh¶ n¨ng b¸m m¹ch vµ xuyªn m¹ch. Mçi b¹ch cÇu trung tÝnh cã kh¶ n¨ng thùc bµo kho¶ng 100 vi khuÈn. Cã kh¶ n¨ng gi¶i phãng ra plaminogen. 467. B¹ch cÇu trung tÝnh t¨ng trong c¸c tr­êng hîp sau: BÞ nhiÔm ®éc kim lo¹i nÆng nh­: ch×. BÞ c¸c bÖnh nhiÔm khuÈn cÊp tÝnh. BÞ nhiÔm virus. BÞ c¸c bÖnh ký sinh trïng. 468.NhËn xÐt vÒ tiÓu cÇu: TÝch ®iÖn d­¬ng rÊt m¹nh. §­îc t¹o tõ tÕ bµo khæng lå nªn cã nh©n rÊt lín. Lµm co côc m¸u kh«ng hoµn toµn. Cã kh¶ n¨ng kÕt dÝnh, kÕt tô vµ gi¶i phãng nhiÒu ho¹t chÊt trong tiÓu cÇu. 469.§«ng m¸u ngo¹i sinh: X¶y ra chËm h¬n ®«ng m¸u néi sinh. Cã sù tham gia cña yÕu tè VIII. Tham gia t¹o phøc hîp prothrombinaza. Cã sù tham gia cña phospholipid tiÓu cÇu. 470. Vai trß cña Ca++ trong ®«ng m¸u lµ: A. Ho¹t ho¸ yÕu tè XI. B. Ho¹t ho¸ yÕu tè V. C. Ho¹t ho¸ yÕu tè VII. D. BiÕn fibrin ®¬n ph©n thµnh fibrin trïng hîp kh«ng æn ®Þnh. 471. C¬ chÕ chèng ®«ng cña Heparin lµ : øc chÕ c¸c yÕu tè ®«ng m¸u. øc chÕ sù h×nh thµnh phøc hÖ prothrombinaza. øc chÕ sù t¹o thµnh thrombin. øc chÕ sù t¹o thµnh prothrombin. 472.C¸c nguyªn nh©n sau cã thÓ lµm gi¶m phøc hÖ prothrombinaza do thiÕu Vitamin K, trõ: BÖnh lý t¹i tÕ bµo gan. BÖnh lý t¹i thËn. BÖnh lý tiªu ho¸. T¾c èng mËt chñ hoµn toµn. 473. Ion calci tham gia vµo c¸c giai ®o¹n sau ®©y cña qu¸ tr×nh ®«ng m¸u: Cã t¸c dông ho¹t ho¸ yÕu tè XI. Tham gia t¹o phøc hîp men prothrombinaza. Cã t¸c dông ho¹t ho¸ yÕu tè V. Cã t¸c dông lµm cho c¸c sîi fibrin ®¬n ph©n trë thµnh fibrin trïng hîp kh«ng æn ®Þnh. 474.Nguån cung cÊp n¨ng l­îng trong c¬ thÓ chñ yÕu lµ do: A.Protid. B.Glucid. C.C¸c vitamin vµ muèi kho¸ng. D.Glycogen dù tr÷ ë gan. 475.Nhu cÇu vÒ c¸c chÊt glucid, lipid vµ protid trong c¬ thÓ ®­îc tÝnh: A.Gi¸n tiÕp qua nhu cÇu n¨ng l­îng. B.Gi¸n tiÕp qua tû lÖ sinh n¨ng l­îng cña ba chÊt glucid, lipid, vµ protid. C.Dùa vµo nhu cÇu n¨ng l­îng hµng ngµy vµ tû lÖ sinh n¨ng l­îng cña ba chÊt glucid, lipid vµ protid. D.Dùa vµo tû lÖ träng l­îng kh« cña mçi chÊt cã trong c¬ thÓ. 476.Chóng ta nãi glucose cã vai trß trung t©m trong chuyÓn ho¸ glucid v×: A.Tho¸i ho¸ vµ tæng hîp glucid ®Òu th«ng qua glucose. B.Lµ s¶n phÈm chñ yÕu cuèi cïng cña glucid trong èng tiªu ho¸. C.90-95% ®­êng ®¬n vËn chuyÓn trong m¸u lµ glucose. D. Toµn bé qu¸ tr×nh t¹o ®­êng míi vµ ph©n gi¶i ®­êng ë gan ®Òu qua giai ®o¹n chuyÓn ho¸ cña glucose. E.Bao gåm c¶ 4 yÕu tè trªn. 477.Albumin lµ mét protein cña huyÕt t­¬ng cã vai trß trong: A.T¹o ra ¸p suÊt keo cña huyÕt t­¬ng. B.Di truyÒn . C.Chèng ®«ng m¸u. D.T¹o kh¸ng thÓ. 478. Glucose ®­îc vËn chuyÓn tõ m¸u qua dÞch kÏ vµo tÕ bµo nhê: A. Nh÷ng protein vËn chuyÓn n»m ë mµng tÕ bµo. B. Nhê chªnh lÖch nång ®é glucose n»m gi÷a m¸u vµ dÞch kÏ. C. Nhê sö dông n¨ng l­îng tõ ATP. D. Nhê líp lipid kÐp cña mµng tÕ bµo. 479.Th©n nhiÖt trung t©m : Lµ nhiÖt ®é ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong c¬ thÓ. Thay ®æi theo nhiÖt ®é m«i tr­êng. NhiÖt ®é ë trùc trµng dao ®éng h¬n nhiÖt ®é ë miÖng. N¬i ®o nhiÖt ®é trung t©m lµ gan, l¸ch. 480.Tuæi ¶nh h­ëng ®Õn th©n nhiÖt: Th©n nhiÖt kh«ng chÞu ¶nh h­ëng bëi tuæi t¸c. Tuæi cµng cao th©n nhiÖt cµng t¨ng. Th©n nhiÖt h»ng ®Þnh nhÊt ë trÎ s¬ sinh. ë c¬ thÓ tr­ëng thµnh th©n nhiÖt lu«n æn ®Þnh. 481.Trong ph­¬ng thøc to¶ nhiÖt b»ng bay h¬i n­íc: Bay h¬i n­íc qua ®­êng h« hÊp ®ãng vai trß quan träng trong c¬ chÕ chèng nãng ë ng­êi. N­íc thÊm qua da lu«n thay ®æi theo nhiÖt ®é m«i tr­êng. Bµi tiÕt må h«i lµ h×nh thøc to¶ nhiÖt quan träng nhÊt ë ng­êi. L­îng må h«i bay h¬i phô thuéc vµo nhiÖt ®é m«i tr­êng. 482.Trong c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn CHCS : CHCS thay ®æi theo nhÞp ngµy ®ªm, cao nhÊt lóc 13-16 giê, thÊp nhÊt lóc 1- 4 giê. Tuæi cµng cao CHCS cµng t¨ng. ë cïng mét løa tuæi CHCS ë nam b»ng CHCS ë n÷. Trong chu kú kinh nguyÖt vµ khi cã thai CHCS t¨ng. 483.VÒ CHCS: CHCS phô thuéc vµo nhiÖt ®é m«i tr­êng. §iÒu kiÖn c¬ së lµ: kh«ng vËn c¬, kh«ng tiªu ho¸, kh«ng ¨n uèng. N¨ng l­îng tiªu hao cho CHCS chiÕm 1/2 n¨ng l­îng tiªu hao cña c¬ thÓ. CHCS lµ n¨ng l­îng cÇn cho c¬ thÓ tån t¹i trong ®iÒu kiÖn c¬ së. 484.ChuyÓn ho¸ c¬ së lµ møc tiªu hao n¨ng l­îng tèi thiÓu ë ®iÒu kiÖn c¬ së: A. Kh«ng vËn c¬. B. Kh«ng bÞ sèt. C. Kh«ng tiªu ho¸, kh«ng vËn c¬, kh«ng ®iÒu nhiÖt. D. N»m nghØ yªn, kh«ng bÞ c¨ng th¼ng vÒ t©m lý. 485. N¨ng l­îng tån t¹i trong c¬ thÓ d­íi c¸c d¹ng: A. Ho¸ n¨ng. B. §éng n¨ng. C. NhiÖt n¨ng. D. C¶ A,B vµC 486. N¨ng l­îng tiªu hao nhiÒu nhÊt ®Ó duy tr× c¬ thÓ : A. VËn c¬. B. §iÒu nhiÖt. C. Tiªu ho¸. D. ChuyÓn ho¸ c¬ cë. 487. Vïng th©n nhiÖt trÞ sè cao nhÊt lµ: A. Trùc trµng. B. Gan. C. N¸ch. D. MiÖng . 488. Qu¸ tr×nh to¶ nhiÖt theo ph­¬ng thøc truyÒn nhiÖt ®­îc thùc hiÖn b»ng h×nh thøc: A. TruyÒn nhiÖt trùc tiÕp. B. TruyÒn nhiÖt b»ng h×nh thøc ®èi l­u. C. TruyÒn nhiÖt b»ng bøc x¹ nhiÖt. D. C¶ A,B,C. E. C¶ A,B. 489. Th©n nhiÖt lµ kÕt qu¶ cña sù ®iÒu hoµ hai qu¸ tr×nh ®èi lËp nhau trong c¬ thÓ lµ: A. Tho¸i ho¸ vµ tæng hîp chÊt. B. Sinh nhiÖt vµ to¶ nhiÖt. C. TruyÒn nhiÖt vµ hÊp thô nhiÖt. D. Tæng hîp ATP vµ ph©n gi¶i ATP. 490. LuËt Starling: Nãi lªn ¶nh h­ëng cña d©y X lªn lùc co c¬ tim. Nãi lªn ¶nh h­ëng cña c¸c ion lªn tÇn sè tim. Nãi lªn ¶nh h­ëng cña ®é pH lªn tÇn sè tim. Nãi lªn ¶nh h­ëng cña l­îng m¸u vÒ tim lªn lùc co c¬ tim. 491.L­u l­îng tim: TØ lÖ thuËn víi lùc co c¬ tim. Hoµn toµn tØ lÖ thuËn víi nhÞp tim. Cã trÞ sè lµ 6-8 lÝt/ phót ë ng­êi lín, lóc nghØ ng¬i. Tû lÖ thuËn víi søc c¶n cña m¹ch. 492.Lùc co cña c¬ tim t¨ng lªn khi: T¨ng nhiÖt ®é m¸u ®Õn tim. KÝch thÝch d©y X chi phèi tim. Gi¶m l­îng m¸u vÒ tim. KÝch thÝch d©y giao c¶m chi phèi tim. 493.NhÞp tim t¨ng lªn khi: T¨ng nång ®é ion Ca++ trong m¸u ®Õn tim. ¸p suÊt m¸u trong quai ®éng m¹ch chñ t¨ng. T¨ng nhiÖt ®é m¸u ®Õn tim. T¨ng PO2 trong m¸u ®éng m¹ch. Gi¶m PCO2 trong m¸u ®éng m¹ch. 494.Trong thêi kú t¨ng ¸p: Sîi c¬ t©m thÊt co ng¾n l¹i. ¸p suÊt trong buång t©m thÊt cao h¬n trong ®éng m¹ch . Van nhÜ thÊt ®ãng l¹i. Van tæ chim më ra. 495.Nguyªn nh©n cña tiÕng tim thø hai. §ãng van nhÜ thÊt. Co c¬ t©m thÊt. M¸u phun vµo ®éng m¹ch. §ãng van tæ chim. 496.VÒ tÝnh h­ng phÊn cña c¬ tim. Lùc co c¬ tim cµng m¹nh khi c­êng ®é kÝch thÝch cµng cao. Khi c¬ tim h­ng phÊn cã hiÖn t­îng më kªnh Ca++ chËm vµ t¨ng tÝnh thÊm víi ion K+ ë mµng c¬ tim. C¬ tim sÏ bÞ co cøng khi kÝch thÝch liªn tôc. Khi c¬ tim ®ang gi·n th× kh«ng ®¸p øng víi kÝch thÝch. 497.Ph¶n x¹ lµm gi¶m nhÞp tim xuÊt hiÖn khi: T¨ng HA ë quai ®éng m¹ch chñ vµ xoang ®éng m¹ch c¶nh. L­îng m¸u vÒ t©m nhÜ ph¶i t¨ng. PO2 gi¶m trong m¸u ®éng m¹ch. PCO2 t¨ng trong m¸u ®éng m¹ch. 498. VÒ l­u l­îng tim: L­u l­îng tim tr¸i lín h¬n l­u l­îng tim ph¶i. L­u l­îng tim hoµn toµn tû lÖ thuËn víi nhÞp tim. L­u l­îng tim = thÓ tÝch t©m thu x nhÞp tim. L­u l­îng tim ng­êi lín lóc nghØ ng¬i lµ 6-10 l/min. 499. T©m thÊt thu: Lµ giai ®o¹n dµi nhÊt trong c¸c giai ®o¹n cña chu chuyÓn tim. Lµ giai ®o¹n co c¬ ®¼ng tr­êng (®¼ng tÝch). Lµ nguyªn nh©n g©y ra c¸c tiÕng tim T1vµ T2. D. Lµm ®ãng van nhÜ - thÊt vµ më van tæ chim. 500. TÇn sè tim t¨ng khi: ¸p suÊt m¸u trong quai ®éng m¹ch chñ t¨ng. ¸p suÊt m¸u trong xoang ®éng m¹ch c¶nh t¨ng. L­îng m¸u vÒ t©m nhÜ tr¸i t¨ng. Ph©n ¸p CO2 trong m¸u ®éng m¹ch gi¶m. 501. C¸c chÊt sau ®©y g©y gi·n m¹ch, trõ: Nång ®é ion Mg++ trong m¸u t¨ng. Histamin. Vasopressin. Prostaglandin. 502. C¸c chÊt sau ®©y g©y co m¹ch, trõ: Adrenalin. Angiotensin 1. Angiotensin 2. Histamin. 503. Nh÷ng thay ®æi sau ®©y lµm t¨ng huyÕt ¸p, trõ : Nång ®é O2 trong m¸u ®éng m¹ch gi¶m. Nång ®é CO2 trong m¸u ®éng m¹ch t¨ng. pH m¸u gi¶m. Nång ®é CO2 trong m¸u ®éng m¹ch gi¶m. 504. Khi tr­¬ng lùc m¹ch m¸u b×nh th­êng, lùc co c¬ tim gi¶m lµm cho: HuyÕt ¸p hiÖu sè t¨ng. HuyÕt ¸p tèi thiÓu gi¶m. HuyÕt ¸p trung b×nh t¨ng. HuyÕt ¸p hÞªu sè gi¶m. 405. HuyÕt ¸p t¨ng kÝch thÝch vµo bé phËn nhËn c¶m ¸p suất sÏ g©y ra: T¨ng co bãp tim. T¨ng nhÞp tim. T¨ng t¸c ®éng cña thÇn kinh phã gi¶m c¶m lªn tim. T¨ng huyÕt ¸p ngo¹i vi. 506. HuyÕt ¸p ®éng m¹ch trung b×nh lµ: (HA tèi ®a + HA tèi thiÓu)/2. Trung b×nh céng cña nhiÒu lÇn ®o huyÕt ¸p tèi ®a. Trung b×nh céng cña nhiÒu lÇn ®o huyÕt ¸p tèi thiÓu. GÇn víi huyÕt ¸p tèi thiÓu. 507. HuyÕt ¸p ®éng m¹ch t¨ng khi: Suy dinh d­ìng protein n¨ng l­îng. X¬ v÷a ®éng m¹ch. Øa ch¶y mÊt n­íc. Suy tim tr¸i. 508. HuyÕt ¸p ®éng m¹ch gi¶m khi: A. Suy dinh d­ìng protein n¨ng l­îng. B. ¡n mÆn. C. X¬ v÷a ®éng m¹ch. D. pH m¸u gi¶m. 509. Hormon cã t¸c dông co m¹ch m¹nh nhÊt lµ: A. Adrenalin. B. Noradrenalin. C. Angiotensin II. D. Prostaglandin. 510. TrÞ sè thÊp nhÊt cña huyÕt ¸p tÜnh m¹ch ®o ®­îc ë: TÜnh m¹ch phæi. TÜnh m¹ch chñ bông. T©m nhÜ tr¸i. T©m nhÜ ph¶i. 511. Nguyªn nh©n quan träng nhÊt cña tuÇn hoµn tÜnh m¹ch lµ: Søc hót cña t©m thÊt lóc thÊt gi·n. C¬ v©n co bãp Ðp vµo tÜnh m¹ch. §éng m¹ch ®i kÌm ®Ëp, Ðp vµo tÜnh m¹ch. ¸p suÊt ©m trong lång ngùc. 512. DÞch tõ lßng mao m¹ch di chuyÓn ra kho¶ng kÏ t¨ng lªn khi: A. Gi¶m huyÕt ¸p ®éng m¹ch. B. T¨ng ¸p suÊt keo huyÕt t­¬ng. C. T¨ng ¸p suÊt thuû tÜnh ë tÜnh m¹ch. D. T¨ng ¸p suÊt thuû tÜnh ë kho¶ng kÏ. 513.§­êng dÉn khÝ lu«n më v×: Thµnh cã c¸c vßng sôn. Thµnh cã c¬ tr¬n. Lu«n chøa khÝ . Cã c¸c vßng sôn vµ ¸p suÊt ©m mµng phæi. 514.¸p suÊt khoang mµng phæi: Cã t¸c dông lµm cho phæi lu«n gi·n s¸t vµo lång ngùc. Cã gi¸ trÞ thÊp nhÊt ë th× hÝt vµo th«ng th­êng. §­îc t¹o ra do tÝnh ®µn håi cña lång ngùc. Cã gi¸ trÞ cao h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn ë cuèi th× thë ra. 515.ChÊt ho¹t diÖn (surfactant): ChÊt surfactant ®­îc s¶n xuÊt bëi phÕ bµo lo¹i I. ChÊt surfactant chØ gåm cã phospholipid. ChÊt surfactant gåm c¸c phospholipid vµ polysaccarid. ChÊt surfactant cã t¸c dông lµm gi¶m søc c¨ng bÒ mÆt. 517.§éng t¸c thë ra tèi ®a: §éng t¸c thë ra tèi ®a lµ ®éng t¸c thô ®éng. §éng t¸c nµy cã t¸c dông ®Èy thªm khái phæi mét thÓ tÝch khÝ gäi lµ thÓ tÝch khÝ dù tr÷ thë ra. §éng t¸c thë ra tèi ®a cã t¸c dông ®Èy c¸c t¹ng trong æ bông xuèng phÝa d­íi. §éng t¸c thë ra tèi ®a lµm lång ngùc gi¶m thÓ tÝch lµ do c¬ liªn s­ên ngoµi co l¹i. 518.Dung tÝch sèng: Lµ sè lÝt khÝ hÝt vµo tèi ®a sau khi hÝt vµo b×nh th­êng. ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng trao ®æi tèi ®a cña mét lÇn h« hÊp. Kh«ng thay ®æi theo tuæi. §­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ t¾c nghÏn ®­êng thë. 519.Dung tÝch toµn phæi (TLC) b»ng: IC + FRC. FRC + IRV. TV + IRV + ERV. IC + VC . TLC, FEV1, FRC. 521.C¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ t¾c nghÏn ®­êng dÉn khÝ lµ: VC, TV, Tiffeneau. FEV1, TLC, MMEF. MEF 25, RV, IRV. FEV 1, MMEF, Tiffeneau. 522.Th«ng khÝ phÕ nang b»ng: Th«ng khÝ phót. L­îng khÝ trao ®æi ë phÕ nang trong mét phót. Th«ng khÝ phót trõ ®i th«ng khÝ kho¶ng chÕt. Kho¶ng 6 lÝt. 523.C¸c d¹ng O2 vµ CO2 trong m¸u: D¹ng hoµ tan O2 vµ CO2 lµ d¹ng vËn chuyÓn chñ yÕu. D¹ng kÕt hîp lµ d¹ng t¹o ra ph©n ¸p khÝ trong m¸u. D¹ng kÕt hîp lµ d¹ng vËn chuyÓn cña khÝ. D¹ng hoµ tan vµ kÕt hîp kh«ng cã liªn quan víi nhau. 524.D¹ng vËn chuyÓn chñ yÕu CO2 trong m¸u lµ: D¹ng hoµ tan. D¹ng kÕt hîp víi Hb. D¹ng kÕt hîp víi muèi kiÒm. D¹ng kÕt hîp víi Protein. 526.Trung t©m h« hÊp: Trung t©m ®iÒu chØnh ph¸t xung ®éng g©y ®éng t¸c hÝt vµo. Trung t©m thë ra tham gia vµo nhÞp thë c¬ b¶n. Trung t©m hÝt vµo tù ph¸t xung ®éng g©y ®éng t¸c hÝt vµo . Trung t©m ho¸ häc liªn hÖ trùc tiÕp víi trung t©m thë ra. 527.NhÞp h« hÊp b×nh th­êng ®­îc duy tr× bëi: Trung t©m hÝt vµo, trung t©m thë ra. Trung t©m hÝt vµo vµ trung t©m ®iÒu chØnh. Trung t©m nhËn c¶m ho¸ häc. Ph¶n x¹ Hering Breuer. 528.Vai trß cña CO2 trong ®iÒu hoµ h« hÊp: CO2 kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp lªn trung t©m h« hÊp. CO2 gi¶m lµm t¨ng th«ng khÝ . CO2 kh«ng tham gia vµo duy tr× nhÞp h« hÊp. CO2 t¸c ®éng lªn trung t©m h« hÊp th«ng qua ion H+ . 529. ¸p suÊt ©m trong mµng phæi: A. Ýt ©m nhÊt ë th× hÝt vµo. B. T¹o ra do tÝnh ®µn håi cña lång ngùc. C. Lµm cho hiÖu suÊt trao ®æi khÝ ®¹t gi¸ trÞ tèi ®a. D. M¸u vÒ tim vµ lªn phæi dÔ dµng ë th× thë ra. 530. Khi hÝt vµo lµm t¨ng: A. KÝch th­íc cña lång ngùc theo c¶ ba chiÒu (trªn d­íi, tr­íc sau, tr¸i ph¶i) B. ThÓ tÝch cÆn. C. Søc c¨ng bÒ mÆt cña c¸c tÕ bµo phÕ nang nhá. D. ¸p suÊt trong khoang mµng phæi. 531. Kh¶ n¨ng khuÕch t¸n cña oxy tõ phÕ nang vµo m¸u phô thuéc vµo: A. PCO2 trong m¸u mao tÜnh m¹ch phæi. B. Sù chªnh lÖch ph©n ¸p oxy gi÷a phÕ nang vµ m¸u. C. DiÖn tÝch c¸c mao m¹ch phæi. D. ¸p lùc phÕ nang. E. C¶ 4 yÕu tè trªn. 532. oxy tõ phÕ nang vµo m¸u mao m¹ch phæi theo h×nh thøc: A. KhuÕch t¸n thô ®éng. B. VËn chuyÓn tÝch cùc qua kÏ tÕ bµo. C. Läc. D. VËn chuyÓn tÝch cùc thø ph¸t. 534. Oxy ®­îc vËn chuyÓn trong m¸u b»ng c¸c d¹ng sau ®©y: A. D¹ng kÕt hîp víi muèi kiÒm. B. D¹ng kÕt hîp víi c¸c ion Fe tù do trong m¸u. C. KÕt hîp víi nhãm cacbamin cña globulin. D. KÕt hîp víi hemoglobin t¹o thµnh oxy hemoglobin. 535. DÞch tiªu ho¸ cã pH cao nhÊt: A. DÞch vÞ. B. DÞch mËt. C. DÞch tuþ. D. DÞch n­íc bät. 536.TuyÕn tôy ngo¹i tiÕt kh«ng bµi tiÕt: A. Chymotrypsinogen B. Amylase. C. Carboxypolypeptidase. D. NaHCO3. 537.PhÇn èng tiªu ho¸ hÊp thu nhiÒu n­íc nhÊt: A. D¹ dµy . B. T¸ trµng. C. Ruét non. D. Ruét giµ. 539.T¸c dông cña c¸c thµnh phÇn cña dÞch vÞ, Trõ: A. Pepsin tham gia thuû ph©n protein thµnh acid amin. B. HCl cã t¸c dông ho¹t ho¸ pepsin. C. ChÊt nhµy cã t¸c dông b¶o vÖ niªm m¹c d¹ dµy. D. Nhãm chÊt bµi tiÕt kÌm theo cã c¸c t¸c dông tiªu ho¸. 540.Qu¸ tr×nh läc x¶y ra ë: Mao m¹ch cÇu thËn cã ¸p suÊt cao. Mao m¹ch quanh èng thËn cã ¸p suÊt thÊp. C¶ mao m¹ch cÇu thËn vµ mao m¹ch quanh èng thËn. Toµn bé c¸c phÇn cña èng thËn. 541.DÞch läc cÇu thËn: Thµnh phÇn nh­ huyÕt t­¬ng trong m¸u ®éng m¹ch nh­ng it protein. Nång ®é ion gièng trong m¸u ®éng m¹ch. Thµnh phÇn kh«ng gièng huyÕt t­¬ng trong m¸u ®éng m¹ch. Cã pH b»ng pH cña huyÕt t­¬ng. 542.C¸c ¸p suÊt cã t¸c dông ®Èy n­íc vµ c¸c chÊt hoµ tan tõ mao m¹ch cÇu thËn vµo bao Bowman: ¸p suÊt thuû tÜnh trong mao m¹ch cÇu thËn vµ ¸p suÊt thuû tÜnh trong bao Bowman. ¸p suÊt thuû tÜnh trong mao m¹ch cÇu thËn vµ ¸p suÊt keo trong mao m¹ch cÇu thËn. ¸p suÊt thuû tÜnh trong mao m¹ch cÇu thËn vµ ¸p suÊt keo trong bao Bowman. ¸p suÊt thuû tÜnh trong bao Bowman vµ ¸p suÊt keo trong mao m¹ch cÇu thËn. 543.¸p suÊt cã t¸c dông ng¨n c¶n qu¸ tr×nh läc cÇu thËn: ¸p suÊt thñy tÜnh trong mao m¹ch cÇu thËn vµ ¸p suÊt thuû tÜnh trong bao Bowman. ¸p suÊt thñy tÜnh trong mao m¹ch cÇu thËn vµ ¸p suÊt keo trong mao m¹ch cÇu thËn. ¸p suÊt thñy tÜnh trong mao m¹ch cÇu thËn vµ ¸p suÊt keo trong bao Bowman. ¸p suÊt keo trong mao m¹ch cÇu thËn vµ ¸p suÊt thñy tÜnh trong bao Bowman. 544.L­u l­îng läc cÇu thËn t¨ng khi: KÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m. TiÓu ®éng m¹ch ®i co. TiÓu ®éng m¹ch ®Õn gi·n. TiÓu ®éng m¹ch ®i co va tiÓu ®éng m¹ch ®Õn gi·n. 545.Khi cã mÆt ADH, l­îng dÞch läc ®­îc t¸i hÊp thu nhiÒu nhÊt ë: èng l­în gÇn. Quai HenlÐ. èng l­în xa. èng gãp vïng vá. 546.Khi kh«ng cã mÆt ADH, l­îng dÞch läc ®­îc t¸i hÊp thu nhiÒu nhÊt ë: èng l­în gÇn. Quai HenlÐ. èng l­în xa. èng gãp vïng vá. 547.T¸i hÊp thu glucose x¶y ra ë: èng l­în gÇn. Quai HenlÐ. èng l­în xa. èng gãp vïng vá. 548.Aldosteron g©y ¶nh h­ëng lín nhÊt lªn: èng l­în xa. èng l­în gÇn . PhÇn máng quai HenlÐ. PhÇn dµy quai HenlÐ. 549. Quai henle: Ngµnh xuèng t¸i hÊp thu n­íc, ngµnh lªn t¸i hÊp thu Na+. Ngµnh xuèng t¸i hÊp thu Na+, ngµnh lªn t¸i hÊp thu n­íc vµ urª T¹i chãp quai henle cã nång ®é Na+ thÊp nhÊt. DÞch ra khái quai henle lµ dÞch ®¼ng tr­¬ng. 550. C¬ chÕ läc ë cÇu thËn: Ph gi÷ n­íc vµ c¸c chÊt hoµ tan ë l¹i m¹ch m¸u. Pk ®Èy n­íc vµ c¸c chÊt hoµ tan ra khái m¹ch m¸u. Pb ®Èy n­íc vµ c¸c chÊt hoµ tan tõ bao Bowman trë l¹i m¹ch m¸u. Ph vµ Pk ®Èy n­íc vµ c¸c chÊt hoµ tan ra khái m¹ch m¸u. 551. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn l­u l­îng läc cÇu thËn: Gi·n tiÓu ®éng m¹ch ®Õn, co tiÓu ®éng m¹ch ®i lµm t¨ng l­u l­îng läc. Gi·n tiÓu ®éng m¹ch ®Õn, gi·n tiÓu ®éng m¹ch ®i lµm t¨ng l­u l­îng läc. KÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m lµm t¨ng l­u l­îng läc. Co c¶ tiÓu ®éng m¹ch ®Õn vµ tiÓu ®éng m¹ch ®i lµm t¨ng l­u l­îng läc. 552. T¸i hÊp thu glucose ë èng thËn: Glucose ®­îc t¸i hÊp thu ë tÊt c¶ c¸c ®o¹n cña èng thËn. Glucose ®­îc t¸i hÊp thu ë èng l­în gÇn theo c¬ chÕ vËn chuyÓn tÝch cùc thø ph¸t. Kh«ng phô thuéc vµo nång ®é glucose trong m¸u. Ng­ìng ®­êng thËn lµ 180 mg/ 100 ml huyÕt t­¬ng (180 mg %). 553. Na+ ®­îc t¸i hÊp thu ë: èng l­în gÇn, ngµnh lªn cña quai Henle, èng l­în xa vµ èng gãp. èng l­în gÇn, ngµnh xuèng cña quai Henle, èng l­în xa vµ èng gãp. ë tÊt c¶ c¸c ®o¹n cña èng thËn. ë èng l­în gÇn, èng l­în xa vµ èng gãp. 554. Aldosteron lµm t¨ng t¸i hÊp thu Na+ ë : Ngµnh xuèng cña quai Henle. Ngµnh lªn cña quai Henle. èng l­în gÇn. èng l­în xa. 555. N­íc ®­îc t¸i hÊp thu chñ yÕu ë: èng l­în xa èng gãp. èng l­în gÇn . Ngµnh lªn cña quai henle. Ngµnh xuèng cña quai henle. 556. Hormon nµo sau ®©y do thËn bµi tiÕt: Renin, erythropoietin. Cortisol, ADH. Aldosteron. Angiotensinogen. 557. Aldosteron trong m¸u t¨ng dÉn ®Õn: T¨ng thÓ tÝch n­íc tiÓu. T¨ng bµi tiÕt n­íc vµ Na+ ë èng thËn. T¨ng l­u l­îng läc ë cÇu thËn. T¨ng t¸i hÊp thu Na+ vµ bµi tiÕt K+ ë èng thËn. 558.Angiotensin II lµm t¨ng huyÕt ¸p do: Lµm tim co bãp m¹nh. øc chÕ bµi tiÕt hormon ADH. Lµm co m¹ch toµn th©n. øc chÕ bµi tiÕt hormon aldosteron. 559. Hormon lµ mét chÊt ho¸ häc do: Mét tuyÕn néi tiÕt bµi tiÕt vµo m¸u vµ cã t¸c dông ë phÇn xa cña c¬ thÓ. Mét c¬ quan bµi tiÕt vµo m¸u vµ cã t¸c dông ë phÇn xa cña c¬ thÓ. Mét nhãm tÕ bµo bµi tiÕt vµo m¸u vµ cã t¸c dông ngay c¹nh n¬i bµi tiÕt. Mét nhãm tÕ bµo hoÆc mét tuyÕn néi tiÕt bµi tiÕt vµo m¸u vµ cã t¸c dông ë c¸c tÕ bµo kh¸c cña c¬ thÓ. 560. C¸c hormon sau ®©y ®Òu lµ hormon cña tuyÕn néi tiÕt, trõ: Calcitonin. Estrogen. Noradrenalin. Secretine. 561. §iÒu hoµ ng­îc ©m tÝnh lµ kiÓu ®iÒu hoµ tõ tuyÕn ®Ých ®Õn tuyÕn chØ huy nh»m: T¨ng nång ®é hormon tuyÕn chØ huy mçi khi nång ®é hormon tuyÕn ®Ých gi¶m. Gi¶m nång ®é hormon tuyÕn chØ huy mçi khi nång ®é hormon tuyÕn ®Ých t¨ng. §iÒu chØnh nång ®é hormon tuyÕn chØ huy ë møc thÝch hîp mçi khi nång ®é hormon tuyÕn ®Ých thay ®æi. §iÒu chØnh nång ®é hormon tuyÕn ®Ých trë vÒ møc b×nh th­êng mçi khi nång ®é cña nã thay ®æi. 562. §iÒu hoµ ng­îc d­¬ng tÝnh lµ kiÓu ®iÒu hoµ: T¹o sù æn ®Þnh c©n b»ng néi m«i ë møc cao h¬n trong qu¸ tr×nh bÖnh lý. T¹o sù mÊt æn ®Þnh cÇn b»ng néi m«i dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÖnh lý. T¹o sù mÊt æn ®Þnh c©n b»ng néi m«i t¹m thêi ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ. T¹o sù æn ®Þnh c©n b»ng néi m«i ë møc cao h¬n ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ. 563. §Æc ®iÓm cña c¬ chÕ ®iÒu hoµ ng­îc ©m tÝnh lµ: Th­êng gÆp trong ®iÒu hoµ chøc n¨ng hÖ néi tiÕt. Th­êng gÆp trong ®iÒu hoµ chøc n¨ng cña c¬ thÓ. Th­êng gÆp trong ®iÒu hoµ c¸c ph¶n øng ho¸ häc ë møc tÕ bµo. Th­êng gÆp trong ®iÒu hoµ chøc n¨ng ë møc c¬ quan. 564. Hormon cã t¸c dông t¹i tÕ bµo ®Ých th«ng qua ho¹t ho¸ hÖ gien lµ: Aldosteron. Angiotensin. Prostaglandin. Histamin. 565. T¸c dông cña GH lµ: T¨ng vËn chuyÓn glucose vµo tÕ bµo. Gi¶m vËn chuyÓn acid amin vµo tÕ bµo. Gi¶m tho¸i ho¸ lipid T¨ng huy ®éng mì cho qu¸ tr×nh sinh n¨ng l­îng. 566. T¸c dông cña GH trªn x­¬ng lµ: Ph¸t triÓn m« sôn vµ cèt ho¸ thµnh x­¬ng. Ph¸t triÓn m« sôn vµ lµm dµy mµng x­¬ng. Ph¸t triÓn chiÒu dµi cña x­¬ng. Ph¸t triÓn bÒ dµy cña x­¬ng. 567. C¸c triÖu chøng sau ®©y ®Òu lµ cña bÖnh khæng lå, trõ: Bµn ch©n, bµn tay to. Phñ t¹ng to. §¸i ®­êng. Acid amin huyÕt t­¬ng t¨ng. 568. T¸c dông cña prolactin lµ: Ph¸t triÓn èng tuyÕn vó vµ m« ®Öm. Ph¸t triÓn èng tuyÕn vµ thuú tuyÕn. KÝch thÝch bµi tiÕt s÷a. Ph¸t triÓn tuyÕn vó vµ kÝch thÝch bµi tiÕt s÷a. 569. C¸c hormon sau ®©y ®Òu cã t¸c dông ®Æc hiÖu lªn mét m« ®Ých, trõ: GH. Prolactin. ACTH. TSH. 570. T¸c dông cña LH trªn nam giíi lµ: KÝch thÝch ph¸t triÓn èng sinh tinh. KÝch thÝch s¶n sinh tinh trïng. KÝch thÝch lµm në to tinh hoµn. KÝch thÝch s¶n xuÊt testosteron. 571. T¸c dông cña FSH trªn n÷ giíi: KÝch thÝch nang trøng ph¸t triÓn. KÝch thÝch s¶n xuÊt estrogen. KÝch thÝch s¶n xuÊt progesteron. KÝch thÝch rông trøng. 572. T¸c dông cña oxytocin lªn tuyÕn vó lµ: T¨ng ph¸t triÓn èng tuyÕn. T¨ng ph¸t triÓn nang tuyÕn. T¨ng bµi tiÕt s÷a. T¨ng bµi xuÊt s÷a. 573. C¸c t¸c dông sau ®©y lµ cña oxytocin, trõ: T¨ng bµi tiÕt s÷a. T¨ng bµi xuÊt s÷a. T¨ng co bãp c¬ tö cung. ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh häc tËp vµ trÝ nhí. 574.C¸c t¸c dông sau ®©y lµ cña vasopressin, trõ: T¨ng t¸i hÊp thu n­íc ë èng thËn. T¨ng t¸i hÊp thu ion Na+ ë èng thËn. Co c¬ tr¬n m¹ch m¸u. T¨ng huyÕt ¸p m¹nh. 575.T¸c dông cña LH: A. KÝch thÝch èng sinh tinh ph¸t triÓn. B. KÝch thÝch nang trøng ph¸t triÓn vµ chÝn. C. Lµm gi¶m nång ®é hormon sinh dôc. D. Lµm ph¸t triÓn nang tuyÕn vó. 576.BÖnh ®¸i th¸o nh¹t xuÊt hiÖn do: A. Tæn th­¬ng thuú tr­íc tuyÕn yªn. B. Tæn th­¬ng thuú sau tuyÕn yªn. C. Tæn th­¬ng tuyÕn tuþ néi tiÕt. D. Tæn th­¬ng vïng låi gi÷a cña vïng d­íi ®åi. 577. T¸c dông chñ yÕu cña T3-T4 lªn hÖ tim-m¹ch lµ: A. T¨ng l­u l­îng m¸u. T¨ng nhÞp tim. T¨ng søc co bãp cña tim. Gi·n m¹ch . 578. Nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y ®Òu lµm cho bÖnh nh©n bÞ Basedow bÞ sót c©n, trõ: KÐm ¨n. T¨ng tho¸i ho¸ protid. T¨ng tho¸i ho¸ lipid. MÊt ngñ. 579. C¸c chÊt sau ®©y ®Òu t¨ng ë bÖnh nh©n Basedow, trõ: T3. T4. TSI. TSH. 580. Cortisol cã t¸c dông chèng dÞ øng do: Gi¶m l­îng kh¸ng thÓ IgE. Gi¶m ph¶n øng kÕt hîp gi÷a KN-KT. Gi¶m sè l­îng d­ìng bµo vµ b¹ch cÇu kiÒm. Gi¶m gi¶i phãng histamin. 581 Cortisol cã t¸c dông chèng viªm do c¸c lý do sau ®©y, trõ: Lµm t¨ng sè l­îng b¹ch cÇu ®a nh©n trung tÝnh. Lµm æn ®Þnh mµng lysosom do ®ã øc chÕ gi¶i phãng men ph©n gi¶i protein. øc chÕ gi¶i phãng histamin, bradykinin. øc chÕ tæng hîp prostaglandin. 582. Hormon cña tuyÕn th­îng thËn cã t¸c dông sinh m¹ng lµ: Adrenalin. Noradrenalin. Cortisol. Aldosteron. 583. Cortisol cã t¸c dông chèng stress do c¸c lý do sau ®©y, trõ: Gi¶m tÝnh thÊm cña mao m¹ch do ®ã lµm gi¶m tho¸t huyÕt t­¬ng ra khái mao m¹ch. T¨ng t¸i hÊp thu ion Na++ do ®ã t¨ng t¸i hÊp thu n­íc vµ lµm t¨ng khèi l­îng tuÇn hoµn. T¨ng tho¸i ho¸ protein, cung cÊp acid amin ®Ó tæng hîp glucose vµ c¸c hîp chÊt c¬ b¶n cña tÕ bµo. T¨ng tho¸i ho¸ lipid cung cÊp n¨ng l­îng cho qu¸ tr×nh tæng hîp glucose vµ c¸c c¸c hîp chÊt c¬ b¶n cña tÕ bµo. 584. T¸c dông cña adrenalin trªn m¹ch m¸u: Co m¹ch toµn th©n. Co m¹ch d­íi da, m¹ch c¬ v©n, gi·n m¹ch vµnh, m¹ch thËn, m¹ch n·o. Co m¹ch d­íi da, gi·n m¹ch c¬ v©n, m¹ch vµnh, m¹ch n·o, m¹ch thËn. Co m¹ch d­íi da, m¹ch c¬ v©n, m¹ch thËn, gi·n m¹ch vµnh, m¹ch n·o. 585. Adrenalin lµm t¨ng ®­êng huyÕt v×: T¨ng hÊp thu glucose ë ruét. T¨ng ph©n gi¶i glycogen thµnh glucose ë gan. Gi¶m tho¸i ho¸ glucose ë tÕ bµo. T¨ng t¹o ®­êng míi. 586. Cortisol lµm t¨ng ®­êng huyÕt chñ yÕu nhê t¸c dông: T¨ng t¹o ®­êng míi ë gan. Gi¶m tho¸i ho¸ glucose ë m«. T¨ng ph©n gi¶i glycogen thµnh glucose ë gan. T¨ng hÊp thu glucose ë ruét. 587. T¸c dông chñ yÕu cña aldosteron lµ: T¨ng ®­êng huyÕt. T¨ng t¸i hÊp thu n­íc ë èng thËn. T¨ng t¸i hÊp thu ion Na+ vµ bµi xuÊt ion K+ ë èng thËn. T¨ng t¸i hÊp thu ion Na+ vµ bµi xuÊt ion K+ ë èng tuyÕn må h«i. 588. T¸c dông chñ yÕu cña noradrenalin lµ: T¨ng nhÞp tim vµ søc co bãp cña c¬ tim. Co m¹ch toµn th©n lµm t¨ng huyÕt ¸p. T¨ng ®­êng huyÕt. Gi·n c¬ tr¬n ®­êng tiªu ho¸. 589. T¸c dông cña adrenalin vµ noradrenalin t¹i c¬ quan ®Ých phô thuéc vµo: B¶n chÊt ho¸ häc cña hormon. Nång ®é vµ ho¹t tÝnh cña hormon. Lo¹i receptor cã ë c¬ quan ®Ých. HÖ thèng men cã ë tÕ bµo ®Ých. 590. T¸c dông cña noradrenalin lµ: A.Co c¬ tr¬n cña m¹ch m¸u. B.Co m¹ch toµn th©n. C.Lµm t¨ng huyÕt ¸p tèi ®a. D.Lµm co m¹ch toµn th©n vµ t¨ng c¶ huyÕt ¸p tèi ®a vµ t¨ng huyÕt ¸p tèi thiÓu. 591. Aldosteron t¨ng dÉn ®Õn: A.T¨ng thÓ tÝch n­íc tiÓu. B.T¨ng t¸i hÊp thu HCO3- ra n­íc tiÓu. C.T¨ng bµi xuÊt ion Na+ ra n­íc tiÓu. D.T¨ng t¸i hÊp thu ion Na+ ë èng thËn. 592. Parathormon lµ hormon cã tÝnh sinh m¹ng v×: A. ThiÕu parathormon lµm sîi c¬ dÔ h­ng phÊn. B. ThiÕu parathormon lµm sîi thÇn kinh dÔ h­ng phÊn. C. ThiÕu parathormon lµm co c¬ thanh qu¶n. D. ThiÕu parathormon g©y c¬n tetani. 593. T¸c dông cña insulin lªn ®­êng huyÕt: A. T¨ng hÊp thu glucose ë ruét. B. T¨ng ph©n gi¶i glycogen thµnh glucose ë gan. C. T¨ng tho¸i ho¸ glucose ë c¬. D. T¨ng t¹o ®­êng míi ë gan. 594. T¸c dông glucagon lªn ®­êng huyÕt: A. T¨ng tho¸i ho¸ glucose ë tÕ bµo. B. T¨ng hÊp thu glucose ë ruét. C. T¨ng tæng hîp glycogen tõ glucose ë gan. D. T¨ng ph©n gi¶i glycogen thµnh glucose ë gan. 595. insulin lµm h¹ ®­êng huyÕt lµ do c¸c t¸c dông sau ®©y, trõ: A.T¨ng ph©n gi¶i glycogen thµnh glucose ë gan. B. T¨ng tho¸i ho¸ glucose ë c¬. C. Gi¶m t¹o ®­êng míi. D. T¨ng dù tr÷ glycogen ë gan vµ c¬. 596 C¸c yÕu tè sau ®©y ®Òu lµm gi¶m s¶n sinh vµ ho¹t ®éng cña tinh trïng, trõ: NhiÖt ®é 37-380C pH m«i tr­êng h¬i kiÒm. NhiÔm virus quai bÞ. NhiÔm chÊt phãng x¹. 597. C¸c t¸c dông sau ®©y lµ do testosteron g©y ra trong thêi kú bµo thai, trõ: A. BiÖt ho¸ trung t©m h­íng sinh dôc cña vïng d­íi ®åi theo kiÓu nam. B. Ph¸t triÓn èng sinh dôc trung tÝnh thµnh c¬ quan sinh dôc ngoµi cña giíi nam. C. Ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ quan sinh dôc nam. D. KÝch thÝch tinh hoµn di chuyÓn tõ bông xuèng b×u. 598. N¬i bµi tiÕt testosteron chñ yÕu lµ: A. TuyÕn vá th­îng thËn. B.TÕ bµo Leydig cña tinh hoµn. C.TÕ bµo líp ¸o trong nang trøng. D.TÕ bµo h¹t cña hoµng thÓ. 599. C¸c t¸c dông sau ®©y ®Òu lµ cña testosteron, trõ: T¨ng tæng hîp protein cña c¬. T¨ng tæng hîp protein cña c¸c phñ t¹ng. T¨ng tæng hîp protein cña khung x­¬ng. T¨ng chuyÓn ho¸ c¬ së. 600. T¸c dông cña testosteron ®èi víi c¬ quan sinh dôc lµ: A.Lµm ph¸t triÓn c¬ quan sinh dôc tõ bµo thai. B.Lµm ph¸t triÓn c¬ quan sinh dôc tõ sau khi sinh. C.Lµm ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ quan sinh dôc tõ tuæi dËy th×. D.Lµm ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ quan sinh dôc tõ tuæi tr­ëng thµnh. 601. T¸c dông cña testosteron lªn ®Æc tÝnh sinh dôc nam thø ph¸t: A. Lµm xuÊt hiÖn ®Æc tÝnh sinh dôc nam tõ tuæi dËy th×. B. Lµm xuÊt hiÖn ®Æc tÝnh sinh dôc nam tõ tuæi tr­ëng thµnh. C. Lµm xuÊt hiÖn vµ duy tr× ®Æc tÝnh sinh dôc nam tõ tuæi tr­ëng thµnh. D. Lµm xuÊt hiÖn vµ duy tr× ®Æc tÝnh sinh dôc nam tõ tuæi dËy th×. 602. FSH cã c¸c t¸c dông sau ®©y, trõ: KÝch thÝch èng sinh tinh ph¸t triÓn. KÝch thÝch s¶n sinh tinh trïng ë giai ®o¹n ®Çu. KÝch thÝch tÕ bµo Leydig bµi tiÕt hormon. KÝch thÝch tÕ bµo Sertoli bµi tiÕt chÊt dinh d­ìng cho tÕ bµo dßng tinh. 603. LH cã t¸c dông: A. KÝch thÝch tinh hoµn ph¸t triÓn vµ bµi tiÕt hormon. B. KÝch thÝch tÕ bµo Leydig ph¸t triÓn vµ bµi tiÕt hormon. C. KÝch thÝch èng sinh tinh ph¸t triÓn. D. KÝch thÝch tÕ bµo Sertoli ph¸t triÓn vµ bµi tiÕt chÊt dinh d­ìng. 604. Tinh hoµn ho¹t ®éng tõ: A.Thêi kú bµo thai cho ®Õn hÕt ®êi. B. Sau khi sinh cho ®Õn hÕt ®êi. C.Tuæi dËy th× cho ®Õn hÕt ®êi. D.Thêi kú bµo thai vµ tuæi dËy th× cho ®Õn hÕt ®êi. 605 .M« cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt tinh trïng: A.TuyÕn kÏ cña tinh hoµn. B. èng dÉn tinh. C. èng sinh tinh. D. Mµo tinh hoµn. 606. Vai trß testosteron trong thêi kú bµo thai: A. BiÖt ho¸ trung khu sinh dôc ë vïng d­íi ®åi, ®­a tinh hoµn xuèng b×u. B. BiÖt ho¸ tinh trïng giai ®o¹n cuèi. C. Lµm xuÊt hiÖn ®Æc tÝnh sinh dôc thø ph¸t. D. Dinh d­ìng thai. 607. T¸c dông chÝnh cña testosteron sau dËy th×: A. Ph¸t triÓn d­¬ng vËt. B. Thóc ®Èy biÖt ho¸ tinh trïng giai ®o¹n cuèi. C. Thóc ®Èy biÖt ho¸ tinh trïng giai ®o¹n ®Çu. D. §­a tinh hoµn tõ æ bông xuèng b×u. E. Lµm xuÊt hiÖn vµ duy tr× ®Æc tÝnh sinh dôc thø ph¸t. 608. T¸c dông cña estrogen lªn chuyÓn ho¸ protein lµ : T¨ng tæng h¬p ADN ë c¸c m« cña c¬ thÓ. T¨ng qu¸ tr×nh sao chÐp ARNm ë c¸c m« cña c¬ thÓ. T¨ng tæng hîp protein ë c¸c m« cña c¬ thÓ. T¨ng tæng hîp protein ë mét sè c¬ quan ®Æc hiÖu. 609. Estrogen lµm ph¸t triÓn c¬ quan sinh dôc tõ: Thêi kú bµo thai. Sau khi sinh ®Õn tuæi tr­ëng thµnh. Tuæi dËy th× ®Õn m·n kinh. Tuæi dËy th× vµ khi cã thai. 610. T¸c dông cña estrogen trªn tuyÕn vó: Ph¸t triÓn hÖ thèng èng tuyÕn. Ph¸t triÓn m« ®Öm vµ líp mì. Ph¸t triÓn bäc tuyÕn. A+B. 611. T¸c dông cña estrogen lªn tuyÕn cæ tö cung lµm t¨ng bµi tiÕt: DÞch nhµy kiÒm. DÞch nhµy láng. DÞch nhµy qu¸nh, kiÒm. DÞch nhµy láng, kiÒm. 612. C¬ chÕ t¸c dông cña estrogen t¹i tÕ bµo ®Ých lµ: Ho¹t ho¸ adenylcyclase. Ho¹t ho¸ phospholipase C. Ho¹t ho¸ kªnh Ca++. Ho¹t ho¸ sao chÐp RNAm. 613. Progesteron cã c¸c t¸c dông sau ®©y, trõ: T¨ng tho¸i ho¸ protein. T¨ng th©n nhiÖt. T¨ng tæng hîp lipid. T¨ng t¸i hÊp thu ion Na+ ë èng l­în xa khi nång ®é cao. 614 ë ng­êi phô n÷ b×nh th­êng, n¬i bµi tiÕt progesteron chñ yÕu lµ: Nang trøng. Hoµng thÓ. Rau thai. Vá th­îng thËn. 615. §é dµi CKKN b×nh th­êng lµ: 25-28 ngµy. 25-30 ngµy. 28-30 ngµy. 28-32 ngµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNgan hang Test Sinh ly - 615 cau Minh Tan.doc.doc
Luận văn liên quan