Các biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở nhà trường THCS

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1 - 4 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS Trang 5 - 16 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GDNGLL Ở TRƯỜNG THCS XI MĂNG – BỈM SƠN Trang 17 -26 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SẼ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 Trang 27 -30 KẾT LUẬN Trang 31-32

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2819 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở nhà trường THCS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸c nhµ tr­êng THCS ch­a cao. Sù chØ ®¹o cña Phßng Gi¸o dôc vµ Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ch­a chÆt chÏ, s¸t sao. VËy lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng GDNGLL ë nhµ tr­êng THCS? Ban gi¸m hiÖu cã biÖn ph¸p chØ ®¹o tæ chøc ho¹t ®éng nµy nh­ thÕ nµo cho cã hiÖu qu¶? Víi c­¬ng vÞ lµ mét c¸n bé qu¶n lý trong nhµ tr­êng THCS t«i rÊt tr¨n trë vÒ vÊn ®Ò nµy, v× vËy t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: BiÖn ph¸p chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL nh»m th¸o gì mét vµi v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS trªn ®Þa bµn ThÞ x· BØm S¬n nãi riªng vµ c¸c nhµ tr­êng THCS nãi chung. II- Môc ®Ých nghiªn cøu Trªn c¬ së nghiªn cøu lÝ luËn vÒ chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë nhµ tr­êng THCS, cïng víi nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL cña c¸c ngµnh vµ t×nh h×nh chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng ThÞ x· BØm S¬n- Thanh Ho¸ ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng BØm S¬n giai ®o¹n 2007-2010, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS. III- NhiÖm vô nghiªn cøu - Nghiªn cøu c¬ së lÝ luËn cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë nhµ tr­êng THCS. - Nghiªn cøu thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGL ë nhµ tr­êng THCS. - Nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS. IV- §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1, §èi t­îng nghiªn cøu: BiÖn ph¸p chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS . 2, Ph¹m vi nghiªn cøu : - Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi rÊt réng, t«i chØ nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL ë nhµ tr­êng THCS. - VËn dông biÖn ph¸p ®ã ®Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL t¹i tr­êng THCS Xi M¨ng ThÞ x· BØm S¬n – Thanh Ho¸ V- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ò tµi ®· sö dông c¸c nhãm ph­¬ng ph¸p sau: - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ thuyÕt: Nghiªn cøu v¨n b¶n, tµi liÖu vÒ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS ®Ó vËn dông vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu. - Nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn: Quan s¸t qua qu¸ tr×nh thùc tÕ , thu thËp th«ng tin, kh¶o s¸t ®iÒu tra t×nh h×nh thùc tiÔn, ph©n tÝch vµ tæng kÕt kinh nghiÖm. - Nhãm ph­¬ng ph¸p bæ trî: ®· sö dông thèng kª to¸n häc ®Ó ph©n tÝch, tæng hîp sè liÖu. VI- KÕ ho¹ch nghiªn cøu - Tõ 12/4 ®Õn 14/4: Chän vµ nhËn ®Ò tµi - Tõ 16/4 ®Õn 5/5 : Thùc tÕ trong vµ ngoµi tØnh, thu thËp sè liÖu th«ng tin. - Tõ 6/5 ®Õn 11/5: X©y dùng ®Ò c­¬ng - Tõ 13/5 ®Õn 23/5: ViÕt b¶n th¶o - Tõ 25/5 ®Õn 10/6: Hoµn thµnh tiÓu luËn. B- PhÇn néi dung Ch­¬ng I: C¬ së lÝ luËn cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp ë tr­êng THCS I. C¬ së lÝ luËn 1. Mét sè kh¸i niÖm 1.1. Ho¹t ®éng Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp lµ g×? Ho¹t ®éng GDNGLL lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch, cã tæ chøc nh»m thùc thi qu¸ tr×nh ®µo to¹ nh©n c¸ch häc sinh, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®a d¹ng cña ®êi sèng x· héi. Ho¹t ®éng GDNGLL lµ nh÷ng ho¹t ®éng tæ chøc ngoµi giê cña c¸c m«n häc ë trªn líp, lµ sù tiÕp nèi ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp, lµ con ®­êng g¾n lÝ thuyÕt víi thùc tiÔn, t¹o nªn sù thèng nhÊt gi÷a nhËn thøc vµ hµnh ®éng cña HS. 1.2. ThÕ nµo lµ chØ ®¹o? Lµ h­íng dÉn cô thÓ mét c«ng viÖc, ho¹t ®éng nµo ®ã theo mét ®­êng lèi, chñ tr­¬ng nhÊt ®Þnh. 1.3. ThÕ nµo lµ biÖn ph¸p? C¸ch thøc, con ®­êng, thùc hiÖn, tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng nµo ®ã, mét c«ng viÖc nµo ®ã.HoÆc cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ c¸ch lµm mét viÖc nµo ®ã. 1.4. BiÖn ph¸p chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL lµ nh­ thÕ nµo? BiÖn ph¸p chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL lµ h­íng dÉn c¸ch lµm, c¸ch thùc hiÖn, c¸ch tiÕn hµnh ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL theo qui ®Þnh cña Bé GD &§T. Qua ®ã hoµn thiÖn qui tr×nh s­ ph¹m toµn diÖn thèng nhÊt, gãp phÇn ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña ng­êi häc sinh mét c¸ch tÝch cùc. 2. Môc tiªu cña ho¹t ®éng GDNGLL Ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS nh»m: 2.1.Ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS nh»m cñng cè vµ kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc cña c¸c m«n häc; më réng vµ n©ng cao hiÓu biÕt cho HS vÒ c¸c lÜnh vùc ®êi sèng, lµm phong phó thªm vèn tri thøc, kinh nghiÖm ho¹t ®éng tËp thÓ cña HS. 2.2. Ho¹t ®éng GDNGLL cßn rÌn cho häc sinh kü n¨ng c¬ b¶n phï hîp víi løa tuæi HS nh­: Kü n¨ng giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸; kü n¨ng tæ chøc qu¶n lý vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ ho¹t ®éng; kü n¨ng tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cñng cè, ph¸t triÓn c¸c hµnh vi, thãi quen tèt trong häc tËp, lao ®éng vµ c«ng t¸c x· héi. 2.3. Båi d­ìng th¸i ®é tù gi¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi; H×nh thµnh t×nh c¶m ch©n thµnh, niÒm tin trong s¸ng víi cuéc sèng, víi quª h­¬ng ®Êt n­íc; cã th¸i ®é ®óng ®¾n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng tù nhiªn vµ x· héi. 3. VÞ trÝ, vai trß cña ho¹t ®éng GDNGLL 3.1. VÞ trÝ cña ho¹t ®éng GDNGLL Ho¹t ®éng GDNGLL cã vÞ trÝ then chèt trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc gãp phÇn ®iÒu chØnh vµ ®Þnh h­íng qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹t hiÖu qu¶. Häat ®éng GDNGLL lµ cÇu nèi t¹o ra mèi quan hÖ hai chiÒu gi÷a nhµ tr­êng vµ x· héi. D­íi gãc ®é chØ ®¹o vÞ trÝ cña ho¹t ®éng GDNGLL còng ®· kh¼ng ®Þnh lµ mét trong ba kÕ ho¹ch ®µo t¹o, ®ã lµ: Giê lªn líp - Ho¹t ®éng ngoµi giê - H­íng nghiÖp d¹y nghÒ. Nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o cña cÊp häc theo ®Þnh h­íng gi¸o dôc nh©n v¨n, khoa häc vµ kü thuËt. 3.2. Vai trß cña ho¹t ®éng GDNGLL Ho¹t ®éng GDNGLL cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, ®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc cñng cè kÕt qu¶ d¹y häc trªn líp. Ho¹t ®éng GDNGLL thùc chÊt lµ sù tiÕp nèi ho¹t ®éng d¹y häc do ®ã nã lµ nh©n tè t¹o nªn sù c©n ®èi, hµi hoµ cña qu¸ tr×nh s­ ph¹m toµn diÖn, thèng nhÊt nh»m thùc hiÖn tèt môc tiªu ®µo t¹o cña cÊp häc. Ho¹t ®éng GDNGLL võa cñng cè võa ph¸t triÓn quan hÖ giao tiÕp cña häc sinh trong nhµ tr­êng vµ trong céng ®ång x· héi, ®ång thêi ®©y còng lµ mét s©n ch¬i ®Æc biÖt ®èi víi mçi häc sinh trong nhµ tr­êng. Th«ng qua mçi ho¹t ®éng, ho¹t ®éng GDNGLL nÕu ®­îc tæ chøc vµ chuÈn bÞ tèt sÏ thu hót vµ ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng cña c¸c lùc l­îng gi¸o dôc x· héi vµ gia ®×nh mét c¸ch m¹nh mÏ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc häc sinh. Ho¹t ®éng GDNGLL thùc chÊt lµ viÖc tæ chøc gi¸o dôc th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng thùc tiÔn cña häc sinh vÒ mäi mÆt qua ®ã gióp c¸c em h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch theo nh÷ng ®Þnh h­íng gi¸o dôc ®· ®­îc x¸c ®Þnh. 4. NhiÖm vô cña ho¹t ®éng GDNGLL 4.1. NhiÖm vô vÒ gi¸o dôc vÒ nhËn thøc: 4.1.1. Bæ sung, cñng cè vµ hoµn thiÖn nh÷ng tri thøc ®· ®­îc häc trªn líp, ngoµi ra cßn gióp cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt míi vÒ thÕ giíi xung quanh, céng ®ång x· héi. 4.1.2. Gióp häc sinh biÕt vËn dông nh÷ng tri thøc ®· häc ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò do ®êi sèng ®Æt ra. 4.1.3. Gióp häc sinh cã h­íng nhËn thøc, biÕt tù ®iÒu chØnh hµnh vi, ®¹o ®øc, lèi sèng vµ qua ®ã cµng lµm giµu kinh nghiÖm sèng cho c¸c em. 4.1.4. Gióp häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸, ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc, t¨ng thªm hiÓu biÕt vÒ B¸c Hå, vÒ §¶ng, vÒ §oµn thanh niªn, §éi thiÕu niªn TiÒn phong … ®Ó c¸c em thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ng­êi häc sinh vµ ng­êi ®éi viªn. 4.1.5. Gióp häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt tèi thiÓu vÒ c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh thêi ®¹i nh­ chiÕn tranh, hoµ b×nh, h÷u nghÞ, m«i tr­êng, d©n sè, ph¸p luËt… 4.2. NhiÖm vô gi¸o dôc vÒ th¸i ®é: 4.2.1. Ho¹t ®éng GDNGLL ph¶i t¹o cho häc sinh sù høng thó vµ ham muèn ho¹t ®éng. V× vËy nã ®ßi hái néi dung, h×nh thøc vµ qui m« ho¹t ®éng ph¶i phï hîp víi t©m sinh lÝ løa tuæi vµ nhu cÇu c¸c em. 4.2.2. Ho¹t ®éng GDNGLL tõng b­íc h×nh thµnh cho häc sinh niÒm tin vµo nh÷ng gi¸ trÞ mµ c¸c em ph¶i v­¬n tíi, ®ã lµ niÒm tin vµo chÕ ®é XHCN ®ang ®æi míi mµ B¸c Hå vµ §¶ng ta ®· lùa chän, tin vµo tiÒn ®å cña t­¬ng lai ®Êt n­íc. Tõ ®ã c¸c em cã lßng tù hµo d©n téc, mong muèn lµm ®Ñp thªm truyÒn thèng cña tr­êng, líp cña quª h­¬ng m×nh, mong muèn v­¬n lªn thµnh con ngoan trß giái, ®éi viªn tÝch cùc ®Ó trë thµnh c«ng d©n cã Ých cho x· héi mai sau. 4.2.3. Båi d­ìng cho häc sinh t×nh c¶m ®¹o ®øc trong s¸ng, qua ®ã gióp c¸c em biÕt kÝnh yªu vµ tr©n träng c¸i tèt, c¸i ®Ñp, biÕt ph©n biÖt nh÷ng c¸i xÊu, c¸i tèt, c¸i lçi thêi kh«ng phï hîp trong cuéc sèng. 4.2.4. Båi d­ìng, x©y dùng cho häc sinh lèi sèng vµ nÕp ssèng phï hîp víi chuÈn mùc ®¹o ®øc, ph¸p luËt, truyÒn thèng ttèt ®Ñp cña ®Þa ph­¬ng vµ ®Êt n­íc. 4.2.5. Båi d­ìng häc sinh tÝnh tÝch cùc, tÝnh n¨ng ®éng, s½n sµng tham gia nh÷ng ho¹t ®éng x· héi, ho¹t ®éngtËp thÓ cña tr­êng, cña líp v× lîi Ých chung, v× sù tr­ëng thµnh cña b¶n th©n. 4.2.6. Häat ®éng GDNGLL cßn gãp phÇn gi¸o dôc cho häc sinh t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi thiÕu nhi quèc tÕ vµ c¸c d©n téc kh¸c trªn thÕ giíi. 4.3. NhiÖm vô rÌn luyÖn kü n¨ng: 4.3.1. Ho¹t ®éng GDNGLL rÌn luyÖn cho häc sinh nh÷ng kü n¨ng giao tiÕp, øng xö cã v¨n ho¸, nh÷ng thãi quen tèt trong häc tËp, trong lao ®éng vµ trong ho¹t ®éng kh¸c. 4.3.2. RÌn luyÖn cho häc sinh c¸c kü n¨ng tù qu¶n, trong ®ã kü n¨ng gi¸o tæ chøc, ®iÒu khiÓn, vµ thùc hiÖn mét ho¹t ®éng tËp thÓ cã hiÖu qu¶, kü n¨ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. RÌn luyÖn cho häc sinh kü n¨ng gi¸o dôc, tù ®iÒu chØnh, hoµ nhËp ®Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô do thÇy gi¸o, c« gi¸o, do nhµ tr­êng, tËp thÓ líp giao cho. 5 - Néi dung, h×nh thøc, ch­¬ng tr×nh Ho¹t ®éng GDNGLL 5.1. Néi dung cña ho¹t ®éng Néi dung cña ho¹t ®éng GDNGLL cã liªn quan ®Õn néi dung cña c¸c m«n häc, c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc thÈm mÜ, gi¸o dôc lao ®éng, gi¸o dôc thÓ chÊt, gi¸o dôc ph¸p luËt, gi¸o dôc trËt tù an toµn giao th«ng, gi¸o dôc d©n sè, gi¸o dôc m«i tr­êng…. Néi dung cña ho¹t ®éng GDNGLL thÓ hiÖn ë 6 lo¹i h×nh ho¹t ®éng sau ®©y: 5.1.1 Ho¹t ®éng x· héi- chÝnh trÞ §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn nh÷ng dÞp kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín, c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ, x· héi trong n­íc vµ quèc tÕ ®ang ®­îc quan t©m; c¸c ho¹t ®éng t×m hiÓu truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng, d©n téc; c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ho¹t ®éng tõ thiÖn…. 5.1.2. Ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt Néi dung cña ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt h­íng vµo viÖc gi¸o dôc cho häc sinh cã ®­îc nh÷ng hiÓu, nh÷ng t×nh c¶m ch©n thµnh víi con ng­êi, víi Tæ quèc, víi thiªn nhiªn vµ víi c¶ chÝnh b¶n th©n m×nh. Néi dung cu¶ ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt thÓ hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: sinh ho¹t v¨n nghÖ, c¸c cuéc thi, tæ chøc ®i xem phim, xem biÓu diÔn v¨n nghÖ, c¸c cuéc tham quan du lÞch hay c¾m tr¹i, c¸c c©u l¹c bé chuyªn ®Ò phï hîp víi løa tuæi…. 5.1.3. Ho¹t ®éng thÓ dôc, thÓ thao Ho¹t ®éng TDTT sÏ gióp häc sinh cã ®iÒu kiÖn ®Ó rÌn luyÖn thÓ lùc, t¨ng c­êng søc khoÎ, h×nh thµnh nhiÒu phÈm chÊt tèt. Ho¹t ®éng TDTT diÔn ra d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­: thÓ dôc gi÷a giê chèng mÖt mái; c¸c h×nh thøc nghØ ng¬i tÝch cùc (thÓ dôc nhÞp ®iÖu, ®¸ cÇu, nh¶y d©y, c¸c trß ch¬i tËp thÓ…); ho¹t ®éng cña c¸c ®éi bãng ®¸ mi ni, cê vua, ®iÒn kinh, ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao trong ngµy héi vui khoÎ, ngµy héi thÓ thao toµn tr­êng. 5.1.4. Ho¹t ®éng theo høng thó khoa häc, kü thuËt Néi dung cña c¸c lo¹i h×nh nµy nh»m ®¸p øng nh÷ng høng thó vµ niÒm say mª t×m tßi c¸i míi trong häc tËp, øng dông kiÕn thøc cña häc sinh vµo thùc tÕ. §ã lµ c¸c ho¹t ®éng cña c©u l¹c bé theo chuyªn ®Ò; s­u tÇm t×m hiÓu vÒ x· héi, khoa häc, vÒ c¸c hiÖn t­îng cña tù nhiªn, vÒ c¸c danh nh©n, c¸c nhµ b¸c häc, nh÷ng tÊm g­¬ng ham häc, vÒ c¸c ngµnh nghÒ trong x· héi; tham quan c¬ së s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp… 5.1.5. Ho¹t ®éng lao ®éng c«ng Ých Lµ nh÷ng ho¹t ®éng trong ®ã häc sinh tham gia gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng c¶nh quan cña nhµ tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng b»ng nh÷ng viÖc lµm h÷u Ých, thiÕt thùc, phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ høng thó cña c¸c em. 5.1.6. Ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ Vui ch¬i gi¶i trÝ lµ ho¹t ®éng gióp HS th­ gi·n sau nh÷ng giê häc miÖt mµi, c¨ng th¼ng mÖt mái ë c¸c em. Vui ch¬i gi¶i trÝ cã nhiÒu h×nh thøc nh­: thi ®è vui, thi ®Êu thÓ thao, thi øng xö, c¸c trß ch¬i…. Trªn ®©y lµ 6 ho¹t ®éng GDNGLL, c¸c ho¹t ®éng nµy ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu trong tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn, tiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn vµ b»ng ho¹t ®éng cña ngµy cao ®iÓm trong th¸ng. 5.2. Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng gåm hai phÇn: PhÇn b¾t buéc vµ phÇn tù chän - PhÇn b¾t buéc: Yªu cÇu mäi nhµ tr­êng, mäi häc sinh ph¶i tham gia v× ®ã lµ nh÷ng néi dung gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn nh©n c¸ch cho häc sinh THCS. Ch­¬ng tr×nh b¾t buéc ®­îc x©y dùng theo chñ ®iÓm gi¸o dôc vµ g¾n víi nh÷ng ngµy kØ niÖm lÞch sö trong th¸ng, víi nhiÖm vô träng t©m cña tõng thêi ®iÓm gi¸o dôc trong n¨m häc. PhÇn b¾t buéc gåm 8 chñ ®iÓm gi¸o dôc trong n¨m häc vµ mét chñ ®iÓm ho¹t ®éng hÌ víi quü thêi gian ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch gi¸o dôc nhµ tr­êng THCS. - PhÇn tù chän: lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®Ó mçi ®Þa ph­¬ng, mçi tr­êng vËn dông cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm, nhu cÇu, høng thó cña HS, gióp bæ sung cho phÇn b¾t buéc thªm phong phó. 6. Nh÷ng con ®­êng chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn GDNGLL Do nh÷ng yªu cÇu thùc tiÔn, ®Æc biÖt ®èi víi løa tuæi häc sinh THCS cÇn tËp trung vµo hai con ®­êng chñ yÕu (®· ®­îc qui ®Þnh vµ dµnh nhiÒu thêi gian cho kÕ ho¹ch d¹y häc) ®Ó thùc hiÖn lo¹i ho¹t ®éng nµy lµ: Ho¹t ®éng GDNGLL th«ng qua tiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn, sinh ho¹t líp vµ ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng. 6.1.TiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn TiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn lµ mét d¹ng ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL cã tÝnh chÊt tæng hîp, nh»m gi¸o dôc cho häc sinh lßng yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc; kh¾c s©u ý thøc phôc vô Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n; x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ häc tËp v× Tæ quèc; ®Þnh h­íng nh÷ng yªu cÇu träng t©m cña nhµ tr­êng trong tõng thêi ®iÓm, g©y nªn khÝ thÕ míi thóc ®Èy häc sinh say mª rÌn luyÖn; më réng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tËp thÓ líp, t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau, kh¾c phôc xu h­íng hÑp hßi, côc bé trong ®êi sèng tËp thÓ hµng ngµy ë nhµ tr­êng. TiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®­îc tæ chøc theo quy m« toµn tr­êng víi sù tham gia ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn vµ häc sinh. Néi dung ho¹t ®éng cña tiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn g¾n liÒn víi néi dung ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm gi¸o dôc th¸ng. §ã lµ c¸c néi dung ho¹t ®éng nh­: b¸o c¸c kÕt qu¶ thi ®ua, rÌn luyÖn c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n trong tr­êng; ph¸t ®éng thi ®ua theo mét chñ ®Ò nhÊt ®Þnh; tæ chøc ho¹t ®éng v¨n nghÖ, vui ch¬i gi¶i trÝ; nghe nãi chuyÖn chuyªn ®Ò; giao l­u gi÷a c¸c tËp thÓ líp; tæ chøc c¸c lÔ kØ niÖm… 6.2. TiÕt sinh ho¹t líp cuèi tuÇn TiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn lµ mét d¹ng ho¹t ®éng GDNGLL, lµ mét h×nh thøc tæ chøc gi¸o dôc tù qu¶n cho HS vµ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn x©y dùng tËp thÓ häc sinh ®oµn kÕt. §©y còng lµ dÞp ®Ó häc sinh lµm quen víi nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t ®éng kh¸c nhau, gióp c¸c em ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt cña ng­êi häc sinh THCS. TiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn do häc sinh cïng nhau tù tæ chøc d­íi sù gióp ®ì, cè vÊn cña gi¸o chñ nhiÖm. Néi dung cña tiÕt sinh ho¹t líp cuèi tuÇn g¾n víi néi dung ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm gi¸o dôc th¸ng, phï hîp víi nhu cÇu vµ høng thó cña häc sinh. 6.3. Ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng Mçi chñ ®iÓm gi¸o dôc cã mét ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm, ®ã lµ ngµy kØ niÖm lÞch sö trong th¸ng. §©y lµ dÞp ®Ó häc sinh thÓ hiÖn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mét th¸ng vµ ®­îc coi lµ ngµy héi cña c¸c em. Trong ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm, häc sinh cã thÓ tham gia víi nhiÒu vai trß kh¸c nhau. Ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm gióp häc sinh cã c¬ héi më réng quan hÖ gi¸o tiÕp ví b¹n bÌ, víi thÇy c« gi¸o, víi mäi ng­êi, víi céng ®ång, víi m«i tr­êng tù nhiªn. Do ®ã nã cã t¸c dông båi d­ìng cho häc sinh th¸i ®é vµ t×nh c¶m trong s¸ng, rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng giao tiÕp vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n kh¸c. Ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm cã thÓ tæ chøc theo ®¬n vÞ líp, theo khèi, qui m« toµn tr­êng. 7. Qui tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp 7.1. Mét sè nguyªn t¾c cÇn chó ý 7.1.1. T¹o cho häc sinh quen dÇn vµ biÕt tù qu¶n toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. C¸c nhµ gi¸o dôc chØ gi÷ vai trß cè vÊn 7.1.2. Néi dung ho¹t ®éng ph¶i lu«n g¾n víi c¸c yªu cÇu gi¸o dôc nhµ tr­êng, x· héi ë tõng thêi ®iÓm cô thÓ. 7.1.3. Lu«n lu«n ®æi míi vµ ®a d¹ng c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng phï hîp víi nhu cÇu vµ høng thó cña häc sinh ë løa tuæi thiÕu niªn. Riªng ®èi víi tiÕt sinh ho¹t líp, c¸c nhµ qu¶n lÝ nªn chØ ®¹o theo mét kÕ ho¹ch thèng nhÊt trong c¸c tuÇn, trong mét th¸ng. 7.2. Qui tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng: Gåm 4 b­íc sau B­íc 1: Lùa chän ®Æt tªn chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu gi¸o dôc cÇn ph¶i ®¹t ®­îc (Yªu cÇu gi¸o dôc vÒ nhËn thøc, gi¸o dôc vÒ th¸i ®é, gi¸o dôc vÒ ký n¨ng) B­íc 2: ChuÈn bÞ cho ho¹t ®éng. - V¹ch kÕ ho¹ch, thêi gian chuÈn bÞ, thêi gian tiÕn hµnh ho¹t ®éng - ThiÕt kÕ vÒ néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng, h×nh thøc trang trÝ, nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËt chÊt, ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ… - Dù kiÕn c«ng viÖc ph¶i chuÈn bÞ, ph©n c«ng c«ng viÖc cho lùc l­îng tham gia… - §«n ®èc kiÓm tra sù chuÈn bÞ . B­íc 3: TiÕn hµnh vµ kÕt thóc ho¹t ®éng B­íc 4: Tæ chøc rót kinh nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. 8. C¬ së lý luËn vÒ qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL 8.1. C¸c quan ®iÓm chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL hiÖn nay. Tr­íc ®©y trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ë tr­êng THCS kh«ng cã ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL, viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL cho HS ®­îc tiÕn hµnh qua v¨n b¶n “H­íng dÉn gi¸o dôc theo chñ ®iÓm” mµ Bé GD&§T ®· ban hµnh b»ng chØ thÞ sè 1960 CT/1983. Sau ®ã, hµng n¨m Bé GD&§T l¹i cã v¨n b¶n h­íng dÉn bæ sung. Víi v¨n b¶n h­íng dÉn nµy, c¸c nhµ tr­êng ®· tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng gi¸o dôc cho häc sinh tuú theo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cho phÐp. Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh THCS theo QuyÕt ®Þnh sè 03/2002/Q§ - BGD&§T ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2002 cña Bé tr­ëng Bé GD & §T. Nã ®­îc coi lµ mét nh­ mét m«n häc, cã ch­¬ng tr×nh, cã qui ®Þnh vÒ sè tiÕt, cã s¸ch h­íng dÉn... Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 40/2000/QH10 cña Quèc héi kho¸ X vµ chØ thÞ sè 14/2001/CT- TTg ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®æi míi Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, n¨m 2004, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 14/ 2004/ Q§ - BGD &§T, kÝ ngµy 17/5 n¨m 2004 vÒ ch­¬ng tr×nh båi d­ìng th­êng xuyªn cho gi¸o viªn h­íng dÉn Ho¹t ®éng GDNGLL THCS chu k× III (2004 - 2007). Ch­¬ng tr×nh båi d­ìng th­êng xuyªn chu k× III nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn h­íng dÉn Ho¹t ®éng GDNGLL ë THCS, gióp häc sinh thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh míi THCS. Hµng n¨m trong c¸c chØ thÞ, quyÕt ®Þnh cña Bé GD &§T vÒ nhiÖm vô n¨m häc míi còng ®· nhÊn m¹nh c¸c nhµ tr­êng ph¶i n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng GDNGLL ®Ó gãp phÇn hoµn thµnh tèt môc tiªu ®µo t¹o cña cÊp häc. Trªn c¬ së ®ã, Së GD&§T, Phßng GD cã nh÷ng v¨n b¶n h­íng, chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL cho c¸c nhµ tr­êng THCS. 8.2.Néi dung chØ ®¹o.ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS. 8.2.1. Ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm ®èi víi ho¹t ®éng GDNGLL: Ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi trùc tiÕp tæ chøc h­íng dÉn ho¹t ®éng cña líp v× vËy gi¸o viªn chñ nhiÖm lu«n n¾m v÷ng t×nh h×nh líp m×nh chñ nhiÖm, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc còng nh­ kh«ng cã lîi trong häc sinh líp m×nh ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc phï hîp. 8.2.2. Ng­êi c¸n bé Tæng phô tr¸ch trong ho¹t ®éng GDNGLL: * N¾m ch¾c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña c¶ n¨m häc. - Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña Héi ®ång §éi TW vµ ®Þa ph­¬ng - Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng NGLL do Bé Gi¸o dôc qui ®Þnh. - C¸c chñ ®iÓm, ngµy, th¸ng, träng ®iÓm trong n¨m häc. * X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ n¨m häc: - Chän läc c¸c ho¹t ®éng träng t©m, chó ý nh÷ng ngµy lÔ ®Æc biÖt trong n¨m s¸t víi néi dung cña ho¹t ®éng NGLL, ®ång thêi ®óng víi yªu cÇu chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng hoÆc c¶ n­íc. - Th«ng qua kÕ ho¹ch víi hiÖu tr­ëng, hoÆc víi Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®Ó gãp ý, ®iÒu chØnh kÞp thêi. 8.2.3. Ng­êi hiÖu tr­ëng víi vai trß lµ ng­êi phèi kÕt hîp ®iÒu hµnh qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng GDNGLL mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. * Gi¸m s¸t ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng phô tr¸ch. - Th«ng qua kÕ ho¹ch c¸ nh©n. - Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng th­êng kú, tõng phÇn hoÆc qua kÕt qu¶ cña mét ho¹t ®éng cô thÓ sau khi ®· ®­îc tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®ã. - Th«ng qua c¸c th«ng tin ph¶n håi vµ nhiÒu nguån th«ng tin kh¸c nhau. - Trùc tiÕp tham dù vµo c¸c ho¹t ®éng. * Gi¸m s¸t ®iÒu hµnh c«ng t¸c cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. * Phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng mét c¸ch hîp lÝ: Víi Héi ®ång GD, §oµn Thanh niªn, §éi thiÕu niªn, C«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc lùc l­îng GD kh¸c cña ®Þa ph­¬ng, ngoµi nhµ tr­êng. II- T×nh h×nh chung vÒ vÊn ®Ò chØ ®¹o Ho¹t ®éng GDNGLL ë nhµ tr­êng THCS. HiÖn nay viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ®ang lµ mét vÊn ®Ò ®­îc ngµnh quan t©m, Cïng víi sù chØ ®¹o cña ngµnh, cña Së GD&§T Thanh ho¸ c¸c nhµ tr­êng THCS trong tØnh ®· chó ý ®Õn chØ ®¹o, h­íng dÉn cho gi¸o viªn vµ häc sinh thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh mµ Bé GD&§TT qui ®Þnh. Tuy nhiÖn viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë nhµ tr­êng THCS hiÖn nay ch­a cã hiÖu qu¶. C¸c nhµ tr­êng míi chir ®¹o mét c¸ch chung, ch­a cã kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ cho tõng n¨m häc, tõng chñ ®Ò….ë ThÞ x· BØm S¬n, tuy Phßng Gi¸o dôc ®· cã c«ng v¨n h­íng dÉn, chØ ®¹o c¸c nhµ tr­êng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL nh­ng ®ang cßn chung chung, ch­a cô thÓ. MÆc dï ®· ®­îc tËp huÊn, ®· ®­îc hiÓu vµ n¾m ®­îc môc tiªu, vai trß, ý nghÜa tÇm quan trong träng cña ho¹t ®éng GDNGLL nh­ng c¸c nhµ tr­êng trong ThÞ x· thùc hiÖn ch­a ®óng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh mµ Bé GD&§T ®· qui ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m ®Çu thay s¸ch gi¸o khoa, hÇu hÕt c¸c nhµ tr­êng rÊt Ýt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng nµy, thËm chÝ cßn xem nhÑ, bá qua, ch­a nhËn thøc ®­îc ho¹t ®éng nµy lµ mét m«n häc trong nhµ tr­êng THCS nªn kh«ng ®­a vµo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, kh«ng cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o, chØ giao phã cho gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ Tæng phô tr¸ch §éi tù tæ chøc. Cã nh÷ng nhµ tr­êng còng ®· chó ý ®Õn nh­ng cßn lóng tóng trong viÖc chØ ®¹o hoÆc cã ch¨ng chØ lµ nh÷ng ho¹t ®éng chiÕu lÖ, h×nh thøc. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ, c¸c nhµ tr­êng THCS trong ®Þa bµn ThÞ x· BØm S¬n ®· thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL cßn m¸y mãc, phÇn lín c¸c nhµ tr­êng chØ chñ yÕu ho¹t ®éng d­íi d¹ng sinh ho¹t líp, sinh ho¹t cuèi tuÇn vµ mét vµi ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ thao chµo mõng ngµy lÔ lín trong n¨m nh­: 20-11; 26-3; ch­a tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nµy theo chñ ®iÓm. §Æc biÖt Ban gi¸m hiÖu c¸c nhµ tr­êng ch­a thùc sù chó träng ®Õn ho¹t ®éng nµy, kh«ng cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chØ ®¹o c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh nµy theo ®óng qui ®Þnh cña Bé GD&§T. Tõ n¨m häc 2005 – 2006 ®Õn nay ho¹t ®éng nµy ®· ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m cho nªn ®· ®­îc duy tr× ®Òu ®Æn vµ cã nh÷ng nhµ tr­êng thùc sù ®· t¹o ®­îc s©n ch¬i bæ Ých cho c¸c em qua ho¹t ®éng nµy. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng – BØm S¬n I- Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng vµ t×nh h×nh nhµ tr­êng 1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng. Tr­êng THCS n»m trªn ®Þa bµn cña Ph­êng §«ng S¬n – ThÞ x· BØm S¬n. §©y lµ mét ph­êng míi ®­îc chia t¸ch tõ n¨m 2002, tuy vËy ngay tõ sau khi chia t¸ch, tæ chøc hÖ thèng chÝnh trÞ cña ph­êng ®­îc kiÖn toµn ®· lµm cho bé mÆt cña §«ng S¬n ngµy mét ®æi míi. Kinh tÕ ph¸t triÓn, an ninh quèc phßng ®­îc gi÷ v÷ng n©ng lªn, nhËn thøc cña ng­êi d©n cµng ®­îc më réng. §Æc biÖt Ph­êng ®· chó träng, quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc v× vËy mµ gi¸o dôc ph­êng §«ng S¬n ngµy mét tiÕn lªn gãp phÇn ®Èy m¹nh, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. 2. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh nhµ tr­êng. Tr­êng THCS n»m trªn ®Þa bµn cña Ph­êng §«ng S¬n. Víi ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh, v÷ng vµng vÒ chuyªn m«n, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, ®oµn kÕt nhÊt trÝ. V× vËy mµ nhµ tr­êng ®· cã bÒ dµy vÒ thµnh tÝch trong d¹y vµ häc. N¨m häc 2003-2004 nhµ tr­êng ®­îc UBND TØnh cÊp b»ng c«ng nhËn tr­êng chuÈn Quèc gia giai ®o¹n 2001-2010 lµ tr­êng chuÈn ®Çu tiªn cña khèi THCS ë ThÞ x· BØm S¬n. II- Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng - BØm S¬n 1. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng C«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng chuyÓn tÝch cùc. Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®· nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt cña ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL trong nhµ tr­êng THCS. NhËn thøc ®óng môc tiªu cña ho¹t ®éng GDNGLL, coi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL nh­ lµ mét m«n häc trong nhµ tr­êng, nã tiÕp nèi ho¹t ®éng d¹y - häc trªn líp, lµ con ®­êng g¾n lÝ thuyÕt víi thùc tiÔn, t¹o nªn sù thèng nhÊt gi÷a nhËn thøc vµ hµnh ®éng, tõ ®ã gi¸o dôc nhËn thøc t­ t­ëng cho c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh trong nhµ tr­êng hiÓu ®­îc vai trß, vÝ trÝ, môc tiªu cña m«n häc nµy ®Ó thùc hiÖn nghiªm tóc. §Æc biÖt, nhµ tr­êng cã ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm dµy kinh nghiÖm, Tæng phô tr¸ch §éi cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh c«ng t¸c nªn nhµ tr­êng ®­îc Phßng Gi¸o dôc ®¸nh gi¸ lµ mét ®¬n vÞ ®· duy tr× tèt c¸c ho¹t ®éng GDNGLL, h×nh thøc ho¹t ®éng kh¸ ®a d¹ng, phong phó, sæi næi thu hót ®­îc nhiÒu häc sinh tham gia. Nhµ tr­êng ®· nhiÒu n¨m ®­îc Phßng Gi¸o dôc, Héi ®ång §éi ThÞ x· BØm S¬n chØ ®¹o x©y dùng m« h×nh mÉu cho c¸c ®¬n vÞ tr­êng b¹n. §©y lµ mét cè g¾ng lín cña Ban gi¸m hiÖu vµ tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. Tuy nhiªn ®éi ngò c¸n bé §oµn thanh niªn ë ®Þa ph­¬ng cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc cho nªn viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh H§GDNGLL ë ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn ch­a tèt. Trong mçi kú nghØ hÌ, ®Þa ph­¬ng ch­a phèi kÕt hîp ®­îc víi nhµ tr­êng ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hÌ theo chñ ®Ò : “hÌ vui kháe vµ bæ Ých”, ch­a thu hót ®­îc häc sinh tham gia c¸c ho¹t ®éng hÌ ë ®Þa ph­¬ng. V× vËy ho¹t ®éng GDNGLL chñ yÕu diÔn ë nhµ tr­êng, diÔn ra trong n¨m häc. 2. C¸c biÖn ph¸p cña nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn trong thêi gian qua. Tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL muèn ®¹t hiÖu qu¶ gi¸o dôc nhÊt ®Þnh nhÊt thiÕt ph¶i tu©n theo mét qui tr×nh cô thÓ cho tõng b­íc thùc hiÖn. Ban gi¸m hiÖu x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng ho¹t ®éng, chuÈn bÞ thiÕt kÕ vÒ néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng, ph©n c«ng cô thÓ c¸c lùc l­îng tham gia ho¹t ®éng, phèi hîp vµ tranh thñ gióp ®ì cña c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. Tæ chøc rót kinh nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. V× vËy, thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua nhµ tr­êng ®· sö dông biÖn ph¸p chØ ®¹o nh­ sau: 2.1. X©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong c¶ n¨m häc, kÕ ho¹ch tõng th¸ng, tõng chñ ®iÓm phï hîp víi ®iÒu kiÖn nhµ tr­êng. Ngay tõ ®Çu n¨m häc BGH ph©n c«ng ng­êi phô tr¸ch ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng nµy, cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ n¨m häc theo tõng chñ ®iÓm, tõng khèi cÊp häc trong nhµ tr­êng. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ tr­êng, sù kiÖn lÞch sö cña ®Êt n­íc, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho tõng chñ ®Ò, tõng th¸ng trong n¨m häc nh­ sau: Th¸ng 9: Chñ ®Ò – TruyÒn thèng nhµ tr­êng + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi, bÇu ban c¸n sù líp, t×m hiÓu vµ tËp h¸t bµi h¸t vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc vµ tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ cña Tæng phô tr¸ch §éi. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng: Tæ chøc vµo giê chµo cê s¸ng thø 2 tuÇn cuèi cña th¸ng 9 . Néi dung: - Tæ chøc trong thêi 15 phót cña tiÕt chµo cê - Tæng phô tr¸ch §éi lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng, - H×nh thøc tæ chøc: tæ chøc mét trß ch¬i, hoÆc ra mét sè c©u hái vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng, néi quy, nhiÖm vô n¨m häc cho häc sinh tr¶ lêi, mçi c©u tr¶ lêi ®óng sÏ ®­îc nhËn mét phÇn quµ nhá. KÕt thóc ho¹t ®éng cho toµn tr­êng h¸t bµi h¸t truyÒn thèng nhµ tr­êng: H¸t d­íi m¸i tr­êng Xi M¨ng. Qua ho¹t ®éng nµy gióp häc sinh hiÓu h¬n vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng ®Ó tõ ®ã häc sinh cã ý thøc x©y dùng nÒ nÕp häc tËp tèt, ph¸t huy nh÷ng thèng tèt ®Ñp cña nhµ tr­êng. Th¸ng 10: Chñ ®Ò - Ch¨m ngoan, häc giái + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: Tæ chøc cho häc sinh ®¨ng ký thi ®ua häc tËp tèt, giao ­íc thi ®ua gi÷a c¸ nh©n, tæ chøc héi vui häc tËp, trao ®æi ph­¬ng ph¸p häc tËp ë cÊp häc THCS, x©y dùng ®«i b¹n cïng tiÕn. Ho¹t ®éng nµy còng ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng: Tæ chøc cho c¸c khèi líp b¸o c¸o thi ®ua , tuyªn d­¬ng - khen th­ëng nh÷ng häc sinh ®¹t nhiÒu ®iÓm 9, 10 trong th¸ng, ph¸t ®éng thi ®ua häc tËp theo chñ ®Ò. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tæ chøc vµo s¸ng thø 2, tiÕt chµo cê cña tuÇn cuèi trong th¸ng, do Tæng phô tr¸ch ®éi ®iÒu hµnh Th¸ng 11: Chñ ®Ò - T«n s­ träng ®¹o + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: §¨ng kÝ tuÇn häc tèt víi chñ ®Ò “ Hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«”, tËp nh÷ng bµi h¸t ca ngîi vÒ thÇy c« gi¸o, vÒ tr­êng líp. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng: Tæ chøc ho¹t ®éng thÓ thao chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11: Tæ chøc thi kÐo co cho khèi 6, 7; thi cÇu l«ng cho khèi 8,9. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tæ chøc vµo chiÒu 15 /11vµ chiÒu 16/11 trong th¸ng, ®­îc diÔn ra rÊt s«i næi vµ ®­îc häc sinh tham gia rÊt nhiÖt t×nh. §©y lµ mét ho¹t ®éng huy ®éng ®­îc ®«ng ®¶o c¸c tæ chøc ®oµn thÓ tham gia Ban gi¸m hiÖu, Tæng phô tr¸ch ®éi, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c trong nhµ tr­êng, lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa lín, gióp häc sinh thÊy ®­îc c«ng lao to lín cña c¸c thÇy c« gi¸o, bµy tá lßng biÕt ¬n vµ kÝnh träng c¸c thÇy c« gi¸o cña m×nh ®Ó tõ ®ã häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc nhiÖm vô vµ bæn phËn cña ng­êi häc sinh ®èi víi thÇy c« gi¸o. Th¸ng 12 : Chñ ®Ò – Uèng n­íc nhí nguån + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc, truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña ®Þa ph­¬ng, tËp h¸t nh÷ng bµi h¸t ca ngîi vÒ c¸c anh bé ®éi cô Hå, vÒ Qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam, tæ chøc thi kÓ chuyÖn lÞch sö. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. +Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc cho häc sinh ®Õn th¨m vµ tÆng quµ c¸c bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng ë ®Þa ph­¬ng. Ban gi¸m hiÖu ®· phèi hîp víi §¶ng Uû, UBND Ph­êng §«ng S¬n vµ c¸c ®oµn thÓ kh¸c ë ®Þa ph­¬ng tæ chøc cho häc sinh ®Õn th¨m vµ tÆng quµ cho bµ mÑ: NguyÔn Thi Minh ë xãm §«ng Th«n ph­êng §«ng S¬n, gia ®×nh bµ TrÇn ThÞ Hoa ë xãm S¬n T©y … §©y lµ mét ho¹t ®éng ®Ó häc sinh cã ý thøc tù hµo, t«n träng truyÒn thèng d©n téc, biÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc. Th¸ng 1, 2: Chñ ®Ò - Mõng §¶ng - mõng xu©n + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña §¶ng, tËp nh÷ng bµi h¸t ca ngîi vÒ §¶ng, ®Êt n­íc, vÒ mïa xu©n, trång c©y nh©n dÞp mïa xu©n ®Õn. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ §¶ng vµ mïa xu©n. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tæ chøc vµo s¸ng thø 2, giê chµo cê d­íi sù h­íng dÉn, ®iÒu hµnh cña Tæng phô tr¸ch §éi. Víi h×nh thøc trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ – cã th­ëng. Ho¹t ®éng ®­îc diÔn ra kh¸ s«i næi vµ thu hót ®­îc ®«ng ®¶o häc sinh tham gia. Bªn c¹nh tæ chøc ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, nhµ tr­êng cßn tæ chøc cho häc sinh líp 9 trång c©y l­u niÖm nhµ tr­êng nh©n dÞp mïa xu©n ®Õn, h­ëng øng phong trµo trång c©y cña B¸c Hå: “ Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y Lµm cho ®Êt n­íc cµng ngµy thªm xu©n” Th¸ng 3: Chñ ®Ò - B­íc tiÕn lªn §oµn + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §oµn, nghe giíi thiÖu vÒ ý nghÜa cña ngµy thµnh lËp 26-3, th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ c¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi vµ tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc cuéc thi nh­ “ Rung chu«ng t×m hiÓu kiÕn thøc”: - Thêi gian tæ chøc tõ 15/3 ®Õn 25/ 3 - §èi t­îng tham gia häc sinh tõ khèi 6- 9 - Sè l­îng häc sinh tham gia : tõ 70 ®Õn 100 HS - HS sÏ tham gia tr¶ lêi c¸c c©u hái do ban tæ chøc ®­a ra, cã sù cøu trî cña gi¸o viªn. Häc sinh nµo tr¶ lêi ®­îc nhiÒu c©u hái nhÊt lµ ng­êi ®¹t gi¶i nhÊt trong cuéc thi. Cuéc thi nµy gióp häc sinh hiÓu thªm vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng, c¸c thÇy c« gi¸o, häc sinh ®­îc më mang thªm c¸c kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng tr×nh THCS, hiÓu biÕt thªm vÒ truyÒn thèng cña §oµn THCS Hå ChÝ Minh . Th¸ng 4: Chñ ®Ò - Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: T×m hiÓu vÒ c¸c vÊn ®Ò toµn cÇu hiÖn nay, c¸c di s¶n v¨n ho¸ d©n téc, c¸c vÊn ®Ò vÒ hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ. Tæ chøc sinh ho¹t v¨n ho¸ v¨n nghÖ chµo mõng ngµy 30- 4 vµ 1/5 vµo tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®©ï giê. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ, t×m hiÓu vÒ c¸c di s¶n v¨n ho¸ ë quª h­¬ng. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tæ chøc vµo s¸ng thø 2, giê chµo cê d­íi sù h­íng dÉn, ®iÒu hµnh cña Tæng phô tr¸ch §éi. Víi h×nh thøc trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ - cã th­ëng. §©y còng lµ mét ho¹t ®éng thu hót nhiÒu häc sinh tham gia. Th¸ng 5 : Chñ ®Ò - B¸c Hå kÝnh yªu + Ho¹t ®éng theo khèi líp: T×m hiÓu vÒ B¸c Hå kÝnh yªu, nh÷ng lêi d¹y cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn vµ nhi ®ång, tËp h¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ B¸c. Ho¹t ®éng cã thÓ tæ chøc theo líp hoÆc theo khèi. Ng­êi khèi tr­ëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc thi kÓ chuyÖn vÒ B¸c, tæ chøc §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå. Ho¹t ®éng thi kÓ chuyÖn tæ chøc vµo s¸ng thø 2 ®Çu tuÇn, mçi khèi cö ®¹i diÖn mét em tham gia dù thi, th«ng qua ho¹t ®éng nµy ®Ó gióp häc sinh hiÓu thªm B¸c Hå. Bªn c¹nh ho¹t ®éng nµy cßn tæ chøc §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå trong toµn tr­êng ®Ó c¸c em cã dÞp b¸o c«ng víi B¸c nh÷ng thµnh tÝch häc tËp cña m×nh. Th¸ng 6, 7, 8: Chñ ®Ò - HÌ vui khoÎ vµ bæ Ých Tæ chøc lÔ vµo hÌ bµn giao häc sinh cho ®Þa ph­¬ng, yªu cÇu HS khi nghØ hÌ ph¶i tham gia c¸c ho¹t ®éng do ®Þa ph­¬ng tæ chøc. Sau k× nghØ hÌ, häc sinh ph¶i cã phiÕu sinh ho¹t hÌ ë ®Þa ph­¬ng, th«ng qua phiÕu ®Ó tõng khu phè, th«n xãm ®¸nh gi¸ nhËn xÐt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña häc sinh trong thêi hÌ, lµm c¬ së ®Ó nhµ tr­êng ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ý thøc tham gia cña häc sinh . Lªn kÕ ho¹ch tËp huÊn cho gi¸o viªn chñ nhiÖm – ng­êi trùc tiÕp tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL, h­íng dÉn c¸ch tæ chøc mét ho¹t ®éng, tæ chøc mét ho¹t ®éng mÉu cho gi¸o viªn, h­íng dÉn c¸ch so¹n gi¸o ¸n, tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn ho¹t ®éng GDNGLL cña Bé GD&§T ban hµnh. 2.2. Phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c trong ngoµi vµ nhµ tr­êng nh­ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng GDNGLL. Trong nhµ tr­êng: C¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm nh­ thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao cÇn cã sù phèi hîp cña §oµn thanh niªn, gi¸o viªn d¹y thÓ dôc; Ho¹t ®éng thi “Rung chu«ng t×m hiÓu kiÕn thøc” cÇn cã sù phèi cña Ban chÊp hµnh C«ng §oµn nhµ tr­êng, C¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n, §oµn thanh niªn… Ngoµi nhµ tr­êng: Phèi hîp víi UBND ph­êng, §oµn thanh niªn ph­êng, Héi ®éng §éi ThÞ x· BØm S¬n. VÝ dô nh­: Ho¹t ®éng hÌ cÇn phèi hîp víi §oµn thanh niªn khu phè, th«n xãm, §oµn TN Ph­êng, Héi ®ång §éi; Ho¹t ®éng th¨m hái bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng cÇn cã sù gióp ®ì cña §¶ng uû, UBND ph­êng; Ho¹t ®éng tæ chøc ngµy quèc tÕ 1- 6, vui trung thu phèi hîp víi ®oµn TN C«ng ty Cæ phÇn Xi M¨ng BØm S¬n. 2.3.KiÓm tra gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng, tæ chøc rót kinh nghiÖm sau mçi ho¹t ®éng. Sau mçi ho¹t ®éng, Ban gi¸m hiÖu cã kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c khèi líp, tæ chøc rót kinh nghiÖm sau mçi ho¹t ®éng cao ®iÓm ®Ó lÇn sau tæ chøc ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. * KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng: §èi víi Tæng phô tr¸ch §éi: Tæng phô tr¸ch §éi cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng GDNGLL. Tæng phô tr¸ch §éi võa lµ ng­êi x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong tõng chñ ®Ò, võa lµ ng­êi ®iÒu hµnh, dÉn ch­¬ng tr×nh trong c¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm. Ng­êi Tæng phô tr¸ch §éi cµng cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh th× ho¹t ®éng cµng hiÖu qu¶. V× vËy ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, Ban gi¸m hiÖu ph¶i biÕt chän gi¸o viªn cã n¨ng lùc kiªm nhiÖm c«ng t¸c nµy. Mäi kÕ ho¹ch cña Tæng phô tr¸ch §éi ®Òu ®­îc Ban gi¸m hiÖu duyÖt vµo ®Çu th¸ng, ®iÒu chØnh kÞp thêi ®Ó phï hîp víi chñ ®Ò ho¹t ®éng. Ban gi¸m hiÖu trùc tiÕp tham dù vµo c¸c ho¹t ®éng ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt rót kinh nghiÖm tõng c«ng viÖc mµ Tæng phô tr¸ch ®· lµm. §èi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm: Yªu cÇu thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch chung cña nhµ tr­êng vµ kÕ ho¹ch cô thÓ cña Tæng phô tr¸ch §éi. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, so¹n gi¸o ¸n, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña líp m×nh chñ nhiÖm. Hµng th¸ng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña gi¸o viªn chñ nhiÖm ®­îc Ban gi¸m hiÖu, Tæng phô tr¸ch kiÓm tra, duyÖt kÕ ho¹ch vµ gi¸o ¸n vµo ®Çu th¸ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Ban gi¸m hiÖu ph©n c«ng ng­êi kiÓm tra theo dâi, dù c¸c buæi ho¹t ®éng, c¸c tiÕt sinh ho¹t cña c¸c khèi líp ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng, cho ®iÓm, xÕp lo¹i c¸c khèi líp; ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña gi¸o viªn lµm c¬ së ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua vµo cuèi häc kú, cuèi n¨m häc. 3. KÕt qu¶ thùc hiÖn Víi biÖn ph¸p chØ ®¹o trªn, trong nh÷ng n¨m qua, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng - BØm S¬n ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao: - Ho¹t ®éng theo chñ ®Ò cña tõng tuÇn, tõng th¸ng ®· ®i vµo nÒn nÕp, nhµ tr­êng ®· huy ®éng ®­îc c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng tham gia ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc vµ h¨ng say, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. Cã 3/4 sè chi ®éi thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL cña nhµ tr­êng, trong ®ã cã 3 chi ®éi hoµn thµnh xuÊt s¾c. - C¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm ®­îc tiÕn hµnh ®óng thêi gian qui ®inh, thu hót ®­îc nhiÒu häc sinh tham gia. §Æc biÖt ho¹t ®éng cao ®iÓm víi chñ ®Ò nh­: “ Mõng §¶ng –mõng xu©n” hoÆc chñ ®Ò “B­íc tiÕn lªn ®oµn” cña n¨m häc 2006-2007 víi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng thi “Rung chu«ng t×m hiÓu kiÕn thøc” ®· thu hót häc sinh vµ gi¸o viªn tham gia. Toµn tr­êng cã 100 häc sinh ®¨ng ký tham gia dù thi, cã 1 em ®¹t gi¶i nhÊt tr¶ lêi ®Õn c©u hái 24; 5 em ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch cña héi thi. C¸c thÇy c« gi¸o tÝch cùc x©y dùng hÖ thèng c©u hái, h¨ng h¸i tham gia lµm phao cøu trî cho häc sinh. - Nhµ tr­êng lu«n ®­îc Héi ®ång §éi ThÞ x· BØm S¬n ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ cã nhiÒu thµnh tÝch vÒ ho¹t ®éng §éi, trong ®ã ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL lµ nßng cèt, ®­îc Héi ®ång §éi ThÞ x· BØm s¬n, Phßng gi¸o dôc BØm S¬n chän lµm ®¬n vÞ tiªu biÓu x©y dùng m« h×nh ho¹t ®éng mÉu ®Ó c¸c tr­êng b¹n vÒ häc tËp nh­ chñ ®Ò “B­íc tiÕn lªn §oµn” n¨m häc 2006 – 2007. - Liªn §éi tr­êng THCS Xi M¨ng ®øng trong tèp dÉn ®Çu cña toµn ThÞ X· ë khèi tr­êng häc vµ lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®­îc giao . - NhiÒu n¨m liÒn Liªn §éi tr­êng THCS Xi M¨ng ®­îc Héi ®ång §éi ThÞ x· ®Ò nghÞ TW tÆng cê. - §ång chÝ Tæng phô tr¸ch §éi ®­îc ®Ò nghÞ TW §oµn trao kØ niÖm ch­¬ng vµ ®¹t danh hiÖu Tæng phô tr¸ch giái cÊp TØnh 4. Nh©n xÐt ®¸nh gi¸ ­u, nh­îc ®iÓm cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn ¦u ®iÓm - Ban gi¸m hiÖu ®· x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch tæng thÓ cho c¶ n¨m häc, x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch chi tiÕt cña tõng ho¹t ®éng. - Nhµ tr­êng ®· duy tr× ®Òu ®Æn c¸c ho¹t ®éng theo tõng chñ ®Ò, ho¹t ®éng ®· ®i vµo nÒ nÕp, ®¶m b¶o ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng mµ Bé GD & §T ban hµnh. - Ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña gi¸o viªn, huy ®éng ®­îc c¸c lùc l­îng gi¸o dôc tham gia vµo ho¹t ®éng. - §¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh lÊy ®ã lµm tiªu chÝ cho viÖc ®¸nh gi¸ thi ®ua hµng n¨m. - Qua c¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm thu hót ®­îc häc sinh tham gia ho¹t ®éng, t¹o sù høng thó häc tËp cho häc sinh. Nh­îc ®iÓm - KÕ ho¹ch ®­îc x©y dùng theo tõng chñ ®Ò ®«i khi cßn m¸y mãc, dËp khu«n, thiÕu sù s¸ng t¹o. - Ch­a phèi hîp chÆt chÏ ®­îc víi §oµn thanh niªn ®Þa ph­¬ng ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL trong thêi gian nghØ hÌ. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p sÏ thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2007-2010 Trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn vÒ chØ ®¹o Ho¹t ®éng GDNGLL, tõ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL trong thêi gian qua ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c chØ ®¹o Ho¹t ®éng GDNGLL t«i ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh­ sau: BiÖn ph¸p 1: .X©y dùng mét ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng phï hîp ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng, phï hîp víi nhiÖm vô n¨m häc. - B¸m s¸t nhiÖm vô n¨m häc, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c §éi vµ phong trµo §éi thiÕu niªn cña Héi ®ång §éi ThÞ x· ®Ó Ban gi¸m hiÖu x©y dùng kÕ ho¹ch néi dung ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ tõng n¨m, tõng th¸ng, tõng chñ ®Ò phï hîp t×nh h×nh cña nhµ tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng, phï hîp víi nhiÖm vô n¨m häc. - Ph©n c«ng mét ®ång chÝ trong Ban gi¸m hiÖu phô tr¸ch, chØ ®¹o ho¹t ®éng. BiÖn ph¸p 2: Tæ chøc, ®iÒu hµnh, kiÓm tra gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng GDNGLL trong nhµ tr­êng. 2.1. Tæ chøc chØ ®¹o, kiÓm tra thùc hiÖn ho¹t ®éng. - HiÖu tr­ëng hoÆc ®ång chÝ P.HiÖu tr­ëng ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch ho¹t ®éng GDNGLL cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ ®¹o, c¸c ho¹t ®éng GDNGLL. KiÓm tra, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng. §Æc biÖt hiÖu tr­ëng chØ ®¹o, kiÓm tra gi¸m s¸t Tæng phô tr¸ch §éi thùc thi kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn tõng ho¹t ®éng cña Tæng phô tr¸ch §éi. - ChØ ®¹o, kiÓm tra gi¸m s¸t, viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. 2.2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. - HiÖu tr­ëng ph¶i ®¸nh gi¸ mét c¸ch trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng kh«ng mang tÝnh c¸ nh©n. - §¸nh gi¸ ­u, khuyÕt ®iÓm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Tæng phô tr¸ch §éi, gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸c lùc l­îng gi¸o dôc kh¸c trong nhµ tr­êng. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tõng khèi líp th«ng qua viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cña Tæng phô tr¸ch §éi, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña häc sinh th«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ tËp thÓ líp. BiÖn ph¸p 3: §æi míi vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng phï hîp nhu cÇu vµ høng thó cña häc sinh ë løa tuæi thiÕu niªn, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ nhµ tr­êng. - Ngoµi nh÷ng néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng ®· ®­îc x©y dùng trong ch­¬ng tr×nh cÇn s¸ng t¹o thªm nh÷ng néi dung ho¹t ®éng míi. Nh÷ng néi dung ho¹t ®éng míi nµy ph¶n ¸nh sù suy nghÜ, t×m tßi trªn c¬ së nh÷ng kinh nghiÖm ®· cã sÏ lµm cho ho¹t ®éng phong phó h¬n, cã søc hÊp dÉn h¬n, tõ ®ã kÝch thÝch ®­îc tÝnh tÝch cùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña häc sinh, t¹o cho c¸c em nh÷ng ®éng c¬ míi trong c¸c ho¹t ®éng. - §Ó ®æi míi ®­îc nh÷ng néi dung, h×nh thøc ho¹t ®éng, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng. HiÖu tr­ëng ph¶i biÕt ph¸t huy nh÷ng n¨ng lùc, s¸ng t¹o cña Tæng phô tr¸ch §éi, gi¸o viªn chñ nhiÖm. BiÕt më réng, ph¸t huy tÝnh d©n chñ, khuyÕn khÝch häc sinh cïng tham gia bµn b¹c, trao ®æi, s¸ng t¹o ®Ó t×m ra nh÷ng h×nh thøc ho¹t ®éng míi, bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh néi dung ho¹t ®éng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn cña tõng líp, cña tr­êng. Ph¸t huy vai trß tù qu¶n vµ quyÒn tham gia ho¹t ®éng cña trÎ lµ c¬ së quan träng ®èi víi viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp vµ rÌn luyÖn. BiÖn ph¸p 4: Båi d­ìng kü n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL cho gi¸o viªn vµ häc sinh . - Båi d­ìng n¨ng lùc cña Tæng phô tr¸ch §éi: T¹o ®iÒu kiÖn cho Tæng phô tr¸ch ®­îc tham quan häc tËp kinh nghiÖm ë c¸c tr­êng b¹n trong ®Þa bµn ThÞ x·, trong tØnh. T¹o ®iÒu ®Ó Tæng phô tr¸ch ®­îc tham gia tËp huÊn c¸n bé Tæng phô tr¸ch, tham gia dù thi Tæng phô tr¸ch giái. - Båi d­ìng n¨ng lùc tæ chøc cho gi¸o viªn chñ nhiÖm: Hµng n¨m Ban gi¸m hiÖu tæ chøc tËp huÊn cho gi¸o viªn chñ nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL. Giao tr¸ch nhiÖm cho Tæng phô tr¸ch h­íng dÉn tõng b­íc tiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng ë khèi líp, h­íng dÉn c¸ch so¹n gi¸o ¸n, x©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng phï hîp víi ®¨c ®iÓm t©m sinh lÝ cña khèi líp m×nh. - Båi d­ìng n¨ng lùc tæ chøc cho cèt c¸n cña líp, khèi: H­íng dÉn c¸c em phong c¸ch, ng«n ng÷, ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn. §éi ngò nµy sÏ ®ãng gãp vai trß tÝch cùc cho ho¹t ®éng. Tuy nhiªn còng ph¶i dù kiÕn c¸c t×nh huèng x¶y ra trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng, c¸ch øng xö, gi¶i quyÕt. BiÖn ph¸p 5: Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc ngoµi nhµ tr­êng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL trong hÌ. §©y lµ nhiÖm vô cña mäi gi¸o viªn vµ cña c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong toµn x· héi nãi chung. §ã lµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch cho häc sinh mµ trong n¨m häc kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn, nh»m h­íng tíi môc tiªu gi¸o dôc ®µo t¹o ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ trÝ lùc, t©m lùc, thÓ lùc vµ c¸c n¨ng lùc kh¸c cho häc sinh. - Thµnh lËp Ban chØ ®¹o ho¹t ®éng hÌ: gåm Chñ tÞch, hoÆc Phã chñ tÞch phô tr¸ch v¨n ho¸ x·, HiÖu tr­ëng, BÝ th­ §oµn thanh niªn nhµ tr­êng, BÝ th­ §oµn TN Ph­êng. Ban chØ ®¹o ho¹t ®éng hÌ th­êng xuyªn trao ®æi víi Ban gi¸m hiÖu, Ban chÊp hµnh §oµn TNCS, GV Tæng phô tr¸ch §éi, thµnh lËp c¸c liªn ®oµn, chi ®oµn t¹m thêi trªn ®Þa bµn nh»m n©ng cao vai trß tæ chøc §éi trong c¸c ho¹t ®éng. - Khai th¸c, sö dông tèi ®a n¨ng lùc cña c¸c chuyªn gia, céng t¸c viªn, thµnh viªn trong ban chØ ®¹o hÌ, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ. - Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c tæ chøc vµ c¸c thµnh viªn trong ban chØ ®¹o hÌ trong viÖc chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ tæng kÕt rót kinh nghiÖm ®Ó c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hÌ trong c¸c n¨m häc tiÕp theo ®­îc tèt h¬n. BiÓu d­¬ng nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña c¸ nh©n, tËp thÓ. Ph¸t huy søc m¹nh ®oµn kÕt cña tËp thÓ vµ hiÖu qu¶ cña tæ chøc §oµn, §éi trªn ®Þa bµn d©n c­, c¸c c¸n bé tæ chøc ®oµn thÓ tham gia chØ ®¹o ho¹t ®éng hÌ. BiÖn ph¸p 6: X©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng häc nh»m ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu vÒ trang thiÕt bÞ cho ho¹t ®éng. - Trang bÞ ®Çy ®ñ s¸ch “h­íng dÉn tæ chøc ho¹t ®éng ngoµi giê” cho gi¸o viªn chñ nhiÖm líp, Ban gi¸m hiÖu, Tæng phô tr¸ch vµ c¸c cÊp qu¶n lÝ gi¸o dôc. S¸ch tham kh¶o cho häc sinh. - Trang bÞ tèi thiÓu c¸c trang thiÕt bÞ nh­: cê, trèng, b¨ng nh¹c quèc ca, t¨ng ©m, micro, c¸c dông cô thÓ dôc thÓ thao, c¸c nh¹c cô tèi thiÓu… - T¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ kinh phÝ cho ho¹t ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn tèt vÒ thêi gian, chÕ ®é, c¬ chÕ ®¸nh gi¸ ®Ó gi¸o viªn thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh. C- PhÇn KÕt luËn Ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp ®ãng mét vai trß quan trong trong viÖc gi¸o dôc häc sinh THCS hiÖn nay. Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp ®­îc tiÕn hµnh, thùc hiªn bëi mét ch­¬ng tr×nh, hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng theo néi dung phong phó víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng, hÊp dÉn vµ sinh ®éng. Tuy nhiªn, thùc tiÔn chÊt l­îng GDNGLL ë c¸c tr­êng THCS trong thêi gian qua ch­a ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn, cßn nhiÒu bÊt cËp, ®ßi hái cÇn ph¶i ®æi míi ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh, ®¸p øng yªu cÇu cña giai ®o¹n C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong ®iÒu kiÖn ®æi míi cña ®Êt n­íc, nh÷ng thay ®æi lín lao trong ®êi sèng kinh tÕ – x· héi cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña mçi con ng­êi. Häc sinh ngµy nµy cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi h¬n vÒ chÊt trong qua tr×nh rÌn luyÖn vµ häc tËp. C¸c em th­êng m¹nh d¹n h¬n, cã t­ duy tèt h¬n nh»m kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn cña b¶n th©n. Ng­êi hiÖu tr­ëng ph¶i n¾m b¾t ®óng nhu cÇu ®ã ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL tho¶ m·n nhu cÇu nguyÖn väng cña häc sinh, qua ®ã gióp c¸c em ph¸t triÓn nh÷ng n¨ng lùc. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t«i nhËn thøc ®­îc r»ng Ho¹t ®éng GDNGLL cã ý nghÜa quan träng ë tr­êng THCS. Ho¹t ®éng nµy ®a d¹ng phong phó cïng víi c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c g¾n bã chÆt chÏ, bæ sung cho nhau, xÏn kÏ nèi tiÕp nhau ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi ë tr­êng THCS ®Ó t¹o nªn mét kÕt qu¶ tæng hîp gãp phÇn ®µo t¹o ng­êi häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ c¸c mÆt: §øc, trÝ, thÓ, mÜ. Mét sè kiÕn nghÞ a, §èi víi Phßng Gi¸o dôc : - CÇn chØ ®¹o s¸t sao ho¹t ®éng GD NGLL ë nhµ tr­êng THCS, cã ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c nhµ tr­êng. - T¨ng c­êng viÖc x©y dùng m« h×nh ho¹t ®éng mÉu cho c¸c nhµ tr­êng häc tËp vµ tæ chøc rót kinh nghiÖm sau mçi ho¹t ®éng. Qua qóa tr×nh dù m« h×nh mÉu ®Ó häc hái c¸ch tæ chøc cña tr­êng b¹n, vËn dông trong tr­êng m×nh cho phï hîp. b, §èi víi c¸c nhµ tr­êng - Tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL ph¶i phï hîp víi yªu cÇu, nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng cña häc sinh . - Khi tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL cÇn ph¸t huy n¨ng lùc cña Tæng phô tr¸ch ®éi, n¨ng lùc tæ chøc cña gi¸o viªn. Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh . - CÇn b¸m s¸t môc tiªu, nhiÖm vô n¨m häc, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c ®éi vµ phong trµo ho¹t ®éng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho phï hîp. - Tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn cña nhµ tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng. - Tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL ph¶i thu hót ®­îc mäi lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng . Lêi c¶m ¬n Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o Ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng ThÞ x· BØm S¬n giai ®o¹n 2007- 2010 mµ t«i nghiªn cøu trong thêi gian qua. V× ®iÒu kiÖn thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, kinh nghiÖm h¹n hÑp nªn nh÷ng vÉn ®Ò ®­îc tr×nh bµy trong ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng non nít, thiÕu sãt. Do vËy t«i ch©n thµnh mong ®­îc gãp ý cña quÝ thÇy c« vµ anh chÞ em ®ång nghiÖp. §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t«i ®· ®­îc c¸c thÇy c« gi¸o ë Trung t©m BDTX tØnh nãi chung vµ c¸c thÇy c« trong Tæ BDCBQL nãi riªng gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, cung cÊp cho t«i nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô CBQL. Vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®­îc ®i thùc tÕ c¸c tr­êng trong vµ ngoµi tØnh ®Ó häc hái nh÷ng kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý tr­êng häc. T«i xin ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n cña m×nh tíi sù gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, ®Çy t©m huyÕt cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh vµ ®Çy tr¸ch nhiÖm cña Th¹c sÜ §Æng ThÞ NgÇn - Phã chñ nhiÖm khoa t¹i chøc TTGDTX TØnh Thanh Ho¸ ®· gióp t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Th¸ng 5 n¨m 2007 Ng­êi thùc hiÖn Lª ThÞ Liªn Môc lôc PhÇn më ®Çu Trang 1 - 4 PhÇn néi dung Ch­¬ng I: C¬ së lÝ luËn cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp ë tr­êng THCS Trang 5 - 16 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng – BØm S¬n Trang 17 -26 Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p sÏ thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2007 - 2010 Trang 27 -30 KÕt luËn Trang 31-32 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ch­¬ng tr×nh THCS - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - n¨m 2002 2. Tµi liÖu Båi d­ìng TX Ho¹t ®éng GDNGLL - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - 2005 3. Ho¹t ®éng GDNGLL ( Khèi 6,7, 8, 9) S¸ch gi¸o viªn - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 4. Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh THCS. (PhÇn H§GDNGLL) 5. Gi¸o tr×nh Båi d­ìng hiÖu tr­ëng tr­êng häc - TËp 3 - TTBDTX TØnh Thanh Ho¸.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS.doc
Luận văn liên quan