Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI 1 1.1 Lý luận cơ bản về du lịch .1 1.1.1 Khái niệm về khách du lịch 1 1.1.2 Khái niệm về sản phẩm du lịch .1 1.1.3 Khái niệm về du lịch .3 1.1.4 Khái niệm về ngành du lịch 3 1.2. Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh .4 1.2.1. Khái niệm về cạnh tranh . .4 1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh .5 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng và cấu thành năng lực cạnh tranh của ngành du lịch . 6 1.2.3.1. Môi trường vĩ mô . 6 1.2.3.2 Môi trường vi mô . 8 1.2.3.3 Môi trường nội bộ 9 1.3 Khái quát tình hình hoạt động du lịch trên thế giới, khu vực Đông Nam Aï và Việt Nam . .10 1.3.1 Khái quát tình hình du lịch thế giới .10 1.3.2 Khái quát tình hình du lịch của các nước trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN) 11 1.3.3 Khái quát tình hình du lịch Việt Nam . .11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HOÀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HOÀ .14 2.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu và dân số 14 2.2 Thực trạng các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hoà 15 2.2.1 Các nguồn lực phát triển du lịch 15 2.2.1.1 Nguồn nhân lực . 15 3 2.2.1.2 Tài nguyên du lịch .17 2.2.1.3 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch .21 2.2.1.4 Cơ sở vật chất- kỹ thuật phục vụ du lịch 23 2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngành du lịch Khánh Hoà .24 2.2.2.1 Lượng khách du lịch đến Khánh Hoà .24 2.2.2.2. Doanh thu từ du lịch của tỉnh Khánh Hoà .25 2.2.2.3 Các dịch vụ hỗ trợ 26 2.2.2.4 Hoạt động marketing của ngành du lịch Khánh Hoà .27 2.2.2.5 Hoạt động đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hoà .28 2.2.3 Nhận định những điểm mạnh, điểm yếu của du lịch tỉnh Khánh Hòa.29 2.2.3.1 Những điểm mạnh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hoà 29 2.2.3.2 Những điểm yếu của du lịch tỉnh Khánh Hoà 29 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Khánh Hoà .3 1 2.3.1 Yếu tố kinh tế .31 2.3.2 Yếu tố chính trị và luật pháp . .32 2.3.3 Yếu tố văn hoá xã hội .32 2.3.4 Yếu tố công nghệ và kỹ thuật .33 2.3.5 Môi trường tự nhiên .33 2.3.6 Các đối thủ cạnh tranh 34 2.3.6 Khách hàng .37 2.3.7 Cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch Khánh Hoà 38 2.3.7.1 Các cơ hội đối với ngành du lịch Khánh Hoà 38 2.3.7.2 Những thách thức đối với ngành du lịch Khánh Hoà 39 CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH KHÁNH HOÀ ĐẾN NĂM 2015 .40 3.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển của du lịch Khánh Hoà đến năm 2015 3.1.1 Quan điểm phát triển của du lịch Khánh Hoà .40 3.1.2 Mục tiêu phát triển của du lịch Khánh Hoà 41 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát . 41 4 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể chủ yếu . 41 3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Khánh Hoà từ nay đến năm 2015 .42 3.2.1 Nhóm giải pháp tận dụng ưu điểm 42 3.2.1.1 Giải pháp xâm nhập thị trường . 42 3.2.1.2 Giải pháp phát triển thị trường . 44 3.2.1.3 Giải pháp đa dạng hoá và khác biệt hoá sản phẩm 45 3.2.1.4 Giải pháp thu hút vốn đầu tư . .48 3.2.1.5 Giải pháp tôn tạo và bảo vệ môi trường . 49 3.2.2 Nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu . .51 3.2.2.1 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực . 51 3.2.2.2 Giải pháp tăng cường tổ chức quản lý và cơ chế chính sách về du lịch .53 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.2.3.1 Giải pháp về xúc tiến quảng bá du lịch 55 3.2.3.2. Giải pháp phát triển du lịch bền vững với sự tham gia .57 của cộng đồng địa phương 3.4 Kiến nghị . 58 3.4.1 Kiến nghị với chính phủ, các Bộ ngành trung ương 58 3.4.2 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố và các Huyện 59 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2690 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âãø hçnh thaình caïc khu du lëch coï táöm cåî quäúc tãú, taûo thæång hiãûu du lëch cho tènh Khaïnh Hoaì noïi riãng vaì Viãût Nam noïi chung. 3. Phaït triãøn du lëch phaíi gàõn liãön våïi viãûc huy âäüng caïc nguäön læûc cuía moüi nguäön læûc kinh tãú. Quaï trçnh phaït triãøn du lëch phaíi náng cao âæåüc nàng læûc caûnh tranh vaì 48 khaí nàng häüi nháûp cuía caïc doanh nghiãûp du lëch; âäöng thåìi phaíi xáy dæûng kãú hoaûch phaït triãøn du lëch dæûa vaìo cäüng âäöng. 4. Täúc âäü tàng træåíng GDP du lëch phaíi cao tæång xæïng våïi tiãöm nàng du lëch cuía tènh, qua âoï goïp pháön vaìo quaï trçnh chuyãøn dëch cå cáúu kinh tãú cuía tènh, taûo ra nhiãöu viãûc laìm cho ngæåìi lao âäüng. 5. Baío täön, tän taûo vaì phaït triãøn bãön væîng mäi træåìng, taìi nguyãn du lëch ; phaït huy truyãön thäúng baín sàõc dán täüc kãút håüp våïi khoa hoüc kyî thuáût, cäng nghãû tiãn tiãún vãö phaït triãøn du lëch cuía quäúc tãú; phaït triãøn du lëch phaíi coi troüng våïi viãûc baío vãû vaì giæî væîng an ninh quäúc phoìng, an toaìn xaî häüi. 3.1.2 Muûc tiãu phaït triãøn cuía du lëch Khaïnh Hoaì 3.1.2.1 Muûc tiãu täøng quaït Âaím baío phaït triãøn ngaình du lëch thaình ngaình kinh tãú muîi nhoün, qua âoï âoïng goïp têch cæûc vaìo sæû phaït triãøn bãön væîng vãö kinh tãú cuía tènh; duy trç täúc âäü phaït triãøn bçnh quán haìng nàm 16% trong giai âoaûn tæì nay âãún nàm 2015. Tàng cæåìng âáöu tæ theo chiãöu sáu, âa daûng hoaï caïc saín pháøm du lëch, náng cao cháút læåüng caïc saín pháøm du lëch ngang táöm quäúc tãú, thu huït nhiãöu âäúi tæåüng khaïch du lëch quäúc tãú coï mæïc chi tiãu cao âãún Khaïnh Hoaì. Taûo thãm nhiãöu viãûc laìm cho ngæåìi lao âäüng; náng cao mæïc säúng vaì trçnh âäü dán trê, phaït huy baín sàõc vàn hoaï dán täüc, baío vãû caính quan mäi træåìng, âaím baío cán âäúi giæîa muûc tiãu phaït triãøn kinh tãú vaì giæî gçn, baío vãû an ninh quäúc gia. 3.1.2.2 Muûc tiãu cuû thãø chuí yãúu Càn cæï vaìo säú liãûu thæûc hiãûn cuía ngaình du lëch tènh giai âoaûn 2001-2005, xu hæåïng phaït triãøn chung cuía ngaình du lëch tènh vaì quäúc gia trong nhæîng nàm tåïi, dæû baïo mäüt säú chè tiãu cuû thãø cuía ngaình du lëch tènh Khaïnh Hoaì nhæ sau : 49 Baíng 7 : dæû baïo mäüt säú chè tiãu phaït triãøn du lëch Khaïnh Hoaì âãún nàm 2015 Chè tiãu ÂVT Thæûc hiãûn nàm 2005 Dæû baïo nàm 2010 Dæû baïo nàm 2015 1. Täøng säú khaïch du lëch Læåüt ngæåìi 900.289 1.500.000 2.300.000 1.1 Khaïch quäúc tãú Læåüt ngæåìi 249.055 500.000 880.000 1.2 Khaïch näüi âëa Læåüt ngæåìi 651.234 1.000.000 1.420.000 2. Täøng säú phoìng phoìng 6.714 8.500 11.300 3. Doanh thu du lëch Triãûu âäöng 643.136 1.300.000 3.000.000 4. Lao âäüng trong ngaình ngæåìi 5.200 8.500 12.000 Nguäön : Såí Du lëch -Thæång maûi Khaïnh Hoaì 3.2 CAÏC GIAÍI PHAÏP GOÏP PHÁÖN NÁNG CAO NÀNG LÆÛC CAÛNH TRANH CUÍA NGAÌNH DU LËCH KHAÏNH HOAÌ TÆÌ NAY ÂÃÚN NÀM 2015 3.2.1 Nhoïm giaíi phaïp táûn duûng æu âiãøm 3.2.1.1 Giaíi phaïp xám nháûp thë træåìng Muûc tiãu chênh cuía giaíi phaïp xám nháûp thë træåìng laì tçm caïc biãûn phaïp gia tàng säú læåüng du khaïch âãún Khaïnh Hoaì tiãu duìng saín pháøm du lëch hiãûn coï cuía âëa phæång bàòng nhæîng näù læûc tiãúp thë maûnh meî . Tæì thæûc traûng phaït triãøn ngaình du lëch Khaïnh Hoìa âæåüc phán têch åí trãn cho tháúy Khaïnh Hoìa coï nguäön taìi nguyãn du lëch âa daûng, phong phuï, âàûc sàõc âãø phaït triãøn âáöy âuí caïc loaûi hçnh du lëch: du lëch biãøn âaío, du lëch nghè dæåîng vaì chæîa bãûnh, du lëch sinh thaïi, du lëch båi làûn, du lëch thãø thao trãn biãøn, du lëch vàn hoïa lãù häüi, du lëch sàn bàõn, leo nuïi. Trãn âëa baìn Khaïnh Hoìa âaî xáy dæûng nãn caïc khu du lëch coï táöm cåî quäúc gia, khu væûc vaì thãú giåïi: Khu giaíi trê cao cáúp 5 sao Hoìn Ngoüc Viãût, Khu du lëch sinh thaïi Ninh Ván, khu du lëch tham quan nghè dæåîng, båi làûn Vënh Ván Phong, khu du lëch Däúc Lãút, Âaûi Laînh, Hoìn Tàòm. Nhæîng thãú maûnh trãn âaî laìm nãn thæång hiãûu Du lëch Khaïnh Hoìa vaì âaî thu huït âæåüc læåüng låïn khaïch du 50 lëch trong vaì ngoaìi næåïc trong thåìi gian væìa qua. Trong thåìi gian tåïi, âãø thu huït âæåüc nhiãöu du khaïch hån næîa, chênh quyãön tènh vaì ngaình du lëch Khaïnh Hoaì cáön láûp kãú hoaûch quaíng baï, tiãúp thë thæång hiãûu trãn thë træåìng trong næåïc vaì quäúc tãú åí quy mä låïn hån vaì sáu räüng hån. Âäúi våïi thë træåìng trong næåïc : ngaình du lëch cáön coï chiãún læåüc vaì kãú hoaûch cuû thãø cho tæìng nàm vãö täø chæïc caïc sæû kiãûn, lãù häüi âa daûng vaì phong phuï âãø thu huït khaïch du lëch. Viãûc täø chæïc caïc sæû kiãûn, lãù häüi phaíi coï sæû phäúi håüp chàût cheî, thäúng nháút trong chæång trçnh, thåìi gian traïnh sæû laîng phê caïc nguäön læûc. Viãûc täø chæïc Festival Biãøn âënh kyì âaî âãø laûi dáúu áún täút âeûp trong sæû caím nháûn cuía du khaïch vãö Khaïnh Hoaì, trong thåìi gian tåïi Tènh cáön chuí âäüng triãøn khai täút hån cäng taïc chuáøn bë vãö këch baín, quaíng baï nhàòm taûo sæû háúp dáùn, måïi meî, thu huït vaì âem laûi hiãûu quaí thiãút thæûc. Bãn caûnh âoï, ngaình du lëch Khaïnh Hoaì cáön phäúi håüp chàût cheî våïi caïc cäng ty læî haình, caïc trung tám du lëch låïn trong næåïc âãø näúi tuyãún du lëch Khaïnh Hoaì våïi caïc âiãøm du lëch khaïc trãn toaìn quäúc, âãø Khaïnh Hoaì laì âiãøm dæìng chán mong âåüi cuía du khaïch trong táút caí caïc tour du lëch. Ngoaìi ra, ngaình du lëch cuîng cáön xáy dæûng caïc trung tám cung cáúp thäng tin du lëch miãùn phê taûi caïc ga âæåìng sàõt vaì haìng khäng âãø du khaïch dãù daìng tiãúp cáûn våïi caïc thäng tin chênh xaïc vãö du lëch, traïnh naûn coì mäöi, cheìn eïp du khaïch laìm xáúu âi hçnh aính du lëch Khaïnh Hoaì. Tènh cuîng cáön táûp trung täø chæïc thaình cäng caïc häüi nghë cao cáúp taûi Khaïnh Hoaì âãø laìm tiãön âãö thu huït caïc häüi nghë quäúc tãú sau naìy, âäöng thåìi laì cå häüi âãø quaíng baï taûo âiãöu kiãûn thu huït maûnh meî hån næîa loaûi hçnh du lëch MICE. Âäúi våïi thë træåìng næåïc ngoaìi : ngaình du lëch Khaïnh Hoaì cáön tham gia hoàûc chuí trç måí caïc âåüt xuïc tiãún quaíng baï häüi chåü, triãøn laîm, häüi thaío quäúc tãú, tuyãn truyãön trãn thäng tin âaûi chuïng vãö nhæîng neït âeûp cuía Xæï såí Tráöm Hæång, vãö nhæîng låüi thãú du lëch maì du khaïch chè thæåíng ngoaûn âæåüc åí Khaïnh Hoaì. Xáy dæûng kãnh trao âäøi thäng tin, cáûp nháût thäng tin thæåìng xuyãn giæîa Trung tám xuïc tiãún du lëch cuía Tènh 51 våïi vàn phoìng âaûi diãûn Du lëch Viãût Nam åí caïc næåïc laì âáöu mäúi giao læu quäúc tãú vaì thë træåìng troüng âiãøm nhæ Nháût, Phaïp, Haìn Quäúc, Trung Quäúc, Thaïi Lan. 3.2.1.2 Giaíi phaïp phaït triãøn thë træåìng Muûc tiãu cuía giaíi phaïp phaït triãøn thë træåìng cuía ngaình du lëch Khaïnh Hoaì laì thu huït læåüng khaïch du lëch tæì caïc âëa phæång, khu væûc maì træåïc âãún nay chæa phaíi laì thë træåìng du lëch chênh cuía tènh. Tæì thæûc traûng phaït triãøn du lëch Khaïnh Hoìa trong nhæîng nàm qua tháúy læåüng du khaïch näüi âëa cuía Khaïnh Hoìa chuí yãúu âãún tæì Thaình phäú Häö Chê Minh vaì caïc tènh miãön Âäng Nam Bäü. Theo dæû baïo thç læåüng khaïch du lëch cuía khu væûc naìy seî tiãúp tuûc tàng trong nhæîng nàm âãún nhæng do Bçnh Thuáûn laì tènh coï caïc loaûi hçnh du lëch gáön giäúng Khaïnh Hoìa, màûc duì khäng âa daûng vaì phong phuï bàòng nhæng coï vë trê âëa lyï gáön hån nãn âaî thu huït pháön låïn læåüng khaïch du lëch ngàõn ngaìy vaìo cuäúi tuáön. Do váûy, Khaïnh Hoìa phaíi thæûc hiãûn chiãún læåüc thu huït khaïch du lëch tæì caïc tènh miãön Táy Nam Bäü âáy laì âäúi tæåüng du khaïch thæåìng âi du lëch daìi ngaìy. Mäüt thë træåìng tiãöm nàng khaïc laì du khaïch tæì caïc tènh Táy Nguyãn do hiãûn nay thu nháûp cuía ngæåìi dán åí âáy âæåüc náng cao, âåìi säúng caíi thiãûn, nãn nhu cáöu âi du lëch cuía ngæåìi dán Táy Nguyãn cuîng tàng theo, màût khaïc âàûc âiãøm tám lyï cuía ngæåìi dán cao nguyãn thç thæåìng coï såí thêch du lëch biãøn, âaío. Âãø laìm âæåüc âiãöu naìy Khaïnh Hoìa phaíi thæûc hiãûn quaíng baï du lëch maûnh meî hån, häù tråü caïc cäng ty læî haình quaíng baï vaì thu huït du khaïch bàòng caïch liãn kãút caïc cäng ty læî haình, khaïch saûn, haîng váûn taíi thæûc hiãûn nhæîng tour du lëch våïi giaï reí vaìo nhæîng thåìi âiãøm khäng phaíi laì muìa du lëch. Chiãún læåüc phaït triãøn thë træåìng caïc tènh Táy Nguyãn hãút sæïc khaí thi båíi hiãûn nay nhu cáöu du lëch cuía ngæåìi dán caïc tènh Táy Nguyãn âang tàng nhanh , Khaïnh Hoìa laûi coï vë trê âëa lyï ráút gáön vaì coï saín pháøm du lëch âa daûng, phong phuï nháút vuìng Nam Trung Bäü. 52 Âäúi våïi du khaïch quäúc tãú thç thë træåìng chênh cuía Khaïnh Hoìa chuí yãúu tæì caïc næïåïc Cháu Áu vaì Cháu AÏ . Theo dæû baïo thç trong tæång lai, thë træåìng du lëch Cháu AÏ seî chè bao gäöm chuí yãúu caïc du khaïch näüi âëa vaì du khaïch quäúc tãú tæì caïc næåïc trong khu væûc. Nhæ váûy caïc tour mang nàûng tênh vàn hoaï väún laì tiãu âiãøm thu huït du khaïch Cháu Áu vaì Bàõc Myî seî âæåüc thay thãú bàòng caïc tour nghè dæåîng, chåi golf. Âãø tiãúp cáûn xu hæåïng naìy ngaình du lëch Khaïnh Hoaì cáön chuï troüng hoaìn thiãûn nhæîng khu du lëch cao cáúp, måí räüng thãm caïc hoaût âäüng du lëch khaïc taûi âáy. Mäüt thë træåìng du lëch tiãöm nàng maì Viãût Nam noïi chung Khaïnh Hoìa noïi riãng coìn êt quan tám âoï laì Nga vaì caïc næåïc Âäng Áu. Hiãûn nay nãön kinh tãú caïc næ- åïc naìy âaî phuûc häöi vaì tàng træåíng maûnh, læåüng ngæåìi âi du lëch haìng nàm cuîng tàng theo. Viãût Nam coï låüi thãú phaït triãøn thë træåìng naìy vç træåïc âáy Viãût Nam laì næåïc anh em coï cuìng thãø chãú chênh trë nãn gáön guîi vaì hiãøu biãút láùn nhau, hån næîa hiãûn nay læåüng ngæåìi Viãût Nam coìn säúng trãn næåïc Nga vaì Âäng Áu khaï nhiãöu, âáy laì âiãöu kiãûn thuáûn låüi âãø quaíng baï du lëch thu huït khaïch du lëch âãún Viãût Nam noïi chung vaì Khaïnh Hoìa noïi riãng so våïi caïc næåïc khaïc trong khu væûc. 3.2.1.3 Giaíi phaïp âa daûng hoaï vaì khaïc biãût hoaï saín pháøm Muûc tiãu cuía giaíi phaïp laì gia tàng säú læåüng du khaïch âãún Khaïnh Hoaì bàòng biãûn phaïp phaït triãøn nhæîng saín pháøm du lëch måïi thäng qua hçnh thæïc âa daûng hoaï saín pháøm vaì náng cao cháút læåüng cuía caïc saín pháøm du lëch hiãûn taûi âãø taûo sæû khaïc biãût so våïi caïc âäúi thuí caûnh tranh. Thæûc traûng phaït triãøn du lëch Khaïnh Hoìa trong nhæîng nàm qua cho tháúy ràòng saín pháøm du lëch Khaïnh Hoìa khaï phong phuï våïi nhiãöu loaûi hçnh âãø háúp dáùn du khaïch, nhæng nhçn chung caïc saín pháøm du lëch chuí yãúu váùn dæûa trãn nguäön taìi nguyãn thiãn nhiãn sàôn coï âãø phaït triãøn thaình caïc khu du lëch, caïc âëa âiãøm tham quan nghè dæåîng. Khaïnh Hoìa cuîng chæa coï sæû âáöu tæ låïn âãø taûo nãn mäüt säú khu du lëch våïi âáöy âuí caïc loaûi hçnh du lëch, caïc dëch vuû vui chåi giaíi trê maì chuí yãúu váùn laì 53 caïc saín pháøm âån leí, laìm cho khaïch phaíi di chuyãøn nhiãöu væìa täún thåìi gian væìa täún chi phê. Âãø khàõc phuûc haûn chãú naìy, tènh cáön thæûc hiãûn chiãún læåüc phaït triãøn saín pháøm laìm phong phuï thãm, âa daûng thãm caïc saín pháøm du lëch nhàòm taûo nãn tênh háúp dáùn, âàûc sàõc cuía du lëch tènh, coï nhæ váûy måïi thu huït âæåüc khaïch âäöng thåìi keïo daìi thåìi gian læu truï cuía khaïch. Âãø náng cao khaí nàng caûnh tranh vaì khai thaïc låüi thãú so saïnh vãö taìi nguyãn du lëch cuía tènh, caïc loaûi hçnh saín pháøm du lëch cuía tènh cáön âæåüc phaït triãøn nhæ sau : Phaït triãøn saín pháøm du lëch gàõn våïi thãø thao, giaíi trê, nghè dæåîng biãøn: cuìng våïi viãûc náng cao cháút læåüng du lëch cuía caïc loaûi hçnh du lëch hiãûn âang coï nhæ du lëch nghè dæåîng, du lëch làûn biãøn, caïc troì chåi thãø thao trãn biãøn, du lëch tham quan, du lëch sinh thaïi, du lëch nghiãn cæïu, du lëch thaïm hiãøm,..ngaình du lëch Khaïnh Hoìa cáön phaíi âáöu tæ phaït triãøn caïc loaûi hçnh du lëch maì tènh âang coï thãú maûnh, coï âáöy âuí caïc âiãöu kiãûn âãø phaït triãøn nhæ du lëch nghè dæåîng kãút håüp våïi chæîa bãûnh bàòng liãûu phaïp tàõm næåïc noïng, næåïc khoaïng, tàõm biãøn. Bãn caûnh âoï, ngaình du lëch cuîng cáön phaït triãøn caïc loaûi hçnh vui chåi giaíi trê gàõn våïi biãøn nhæ læåït vaïn, âua thuyãön, âàûc biãût læu yï caïc baîi biãøn coï khaí nàng thu huït khaïch du lëch quäúc tãú vaì du khaïch nghè cuäúi tuáön tæì caïc âä thë låïn. Âáöu tæ phaït triãøn traïnh sæû truìng làõp vaì âån âiãûu cuía caïc khu du lëch biãøn nghè dæåîng. Náng cáúp vaì quy hoaûch chi tiãút caïc baîi tàõm coï nhiãöu caính âeûp vaì âaî âæåüc du khaïch biãút âãún nhæ baîi tàõm Nha Trang, Âaûi Laînh, Däúc Lãút, Ván Phong, Baîi Daìi. Tènh cuîng cáön triãøn khai aïp duûng vaì hoaìn thiãûn loaûi hçnh Du lëch häüi nghë (MICE), âáy laì mäüt loaûi hçnh du lëch maì láu nay Khaïnh Hoìa êt quan tám phaït triãøn; coï phaït triãøn âæåüc loaûi hçnh du lëch naìy måïi thu huït âæåüc khaïch du lëch haûng sang, coï mæïc chi tiãu gáúp nhiãöu láön khaïch thæåìng, âäöng thåìi âáy cuîng laì mäüt hçnh thæïc quaíng baï du lëch cho du khaïch næåïc ngoaìi. 54 Phaït triãøn saín pháøm du lëch gàõn våïi khai thaïc giaï trë vàn hoaï, taìi nguyãn nhán vàn : Bãn caûnh viãûc phaït triãøn caïc saín pháøm du lëch dæûa vaìo taìi nguyãn thiãn nhiãn ngaình du lëch Khaïnh Hoìa coìn phaíi chuï troüng phaït triãøn loaûi hçnh du lëch vàn hoïa dæûa vaìo caïc di têch lëch sæí vàn hoïa näøi tiãúng cuía tènh nhæ Thaïp Baì, chuìa Long Sån, Am Chuïa, Thaình cäø Diãn Khaïnh, caïc càn cæï caïch maûng, caïc lãù häüi truyãön thäúng âàûc biãût cuía âëa phæång: Lãù häüi Thaïp Baì, Lãù häüi cáöu Ngæ, lãù häüi Am chuïa. Xáy dæûng caïc chæång trçnh tham quan laìng nghãö truyãön thäúng, tçm hiãøu âåìi säúng cäüng âäöng dán cæ âëa phæång. Âäúi våïi khaïch du lëch, âàûc biãût laì du khaïch quäúc tãú, viãûc mua sàõm caïc haìng hoaï læu niãûm, âàûc biãût laì haìng thuí cäng myî nghãû laì mäüt såí thêch vaì nhu cáöu thæåìng xuyãn. Âãø khai thaïc thë hiãúu naìy, ngaình du lëch tènh âáøy maûnh viãûc saín xuáút , giåïi thiãûu vaì baïn haìng læu niãûm thuí cäng myî nghãû cho du khaïch. Haìng læu niãûm phuûc vuû du khaïch cáön phaíi phong phuï, gàõn kãút våïi hãû thäúng caïc laìng nghãö truyãön thäúng, mang âàûc træng vàn hoaï näøi báût cuía âëa phæång. Phaït triãøn saín pháøm du lëch tham quan, nghiãn cæïu hãû sinh thaïi : trong thåìi gian qua, du lëch Khaïnh Hoìa chuí yãúu dæûa vaìo nguäön taìi nguyãn du lëch vuìng ven biãøn, coìn saín pháøm åí vuìng näng thän vaì miãön nuïi coìn êt, chæa âæåüc ngaình du lëch quan tám âáöu tæ âuïng mæïc. Do váûy âãø taûo ra nhæîng saín pháøm du lëch phong phuï, âa daûng vaì háúp dáùn tènh cáön âáöu tæ phaït triãøn caïc loaûi hçnh du lëch sinh thaïi, leo nuïi,thaïm hiãøm, tham quan åí miãön nuïi maì Khaïnh Hoìa ráút coï tiãöm nàng âãø phaït triãøn, âàûc biãût khu di têch nuïi Baì coï khê háûu giäúng nhæ Âaì Laût thuáûn låüi cho phaït triãøn tour du lëch nghè dæåîng miãön biãøn vaì cao nguyãn; xáy dæûng caïc chæång trçnh du lëch cho du khaïch tham quan, nghiãn cæïu hãû sinh thaïi biãøn taûi khu baío täön biãøn Vënh Nha Trang vaì Raûn Traìo-Ván Phong, tçm hiãøu hãû sinh thaïi ræìng , thaïc, häö taûi caïc âëa âiãøm Diãn Khaïnh, Ninh Hoaì, Khaïnh Sån, Khaïnh Vénh. 55 3.2.1.4 Giaíi phaïp thu huït väún âáöu tæ Âãø thæûc hiãûn muûc tiãu âoïn 1.500.000 khaïch du lëch vaìo nàm 2010 vaì 2.300.000 khaïch vaìo nàm 2015 thç nhu cáöu väún âáöu tæ cå såí haû táöng vaì âáöu tæ cå såí váût cháút kyî thuáût du lëch vaìo khoaíng 15.000 tyí âäöng, trong âoï nguäön väún ngán saïch cho âáöu tæ cå såí haû táöng khoaíng 2.000 tyí âäöng. Âãø coï âæåüc nguäön väún âáöu tæ naìy, chênh quyãön Tènh vaì ngaình du lëch Khaïnh Hoaì cáön thæûc hiãûn caïc chênh saïch vaì giaíi phaïp âäöng bäü nhàòm huy âäüng väún cuía caïc thaình pháön kinh tãú trong næåïc vaì kãu goüi väún âáöu tæ næåïc ngoaìi; thæûc hiãûn xaî häüi hoaï âáöu tæ phaït triãøn, sæí duûng hiãûu quaí nguäön väún âáöu tæ tæì ngán saïch nhaì næåïc laìm “väún mäöi” âãø huy âäüng vaì sæí duûng caïc nguäön väún khaïc. Nguäön väún xáy dæûng cå såí haû táöng du lëch : viãûc phaït triãøn cå såí haû táöng thiãút yãúu cho caïc khu du lëch nhæ hãû thäúng giao thäng, hãû thäúng âiãûn, hãû thäúng næåïc, xæí lyï cháút thaíi, bæu chênh viãùn thäng... coï tênh quyãút âënh trong viãûc thu huït väún âáöu tæ phaït triãøn du lëch. Nãúu khäng giaíi quyãút såïm seî laìm cháûm viãûc thæûc hiãûn caïc dæû aïn âàng kyï âáöu tæ, laìm máút thåìi cå vaì âäúi taïc âáöu tæ. Hiãûn nay, nguäön thu ngán saïch cuía tènh coìn ráút haûn chãú khäng âaïp æïng âæåüc yãu cáöu âáöu tæ âãø phaït triãøn cå såí haû táöng, âãø thæûc hiãûn âæåüc yãu cáöu naìy tènh cáön thæûc hiãûn caïc giaíi phaïp sau: - Tranh thuí nguäön väún âáöu tæ caïc chæång trçnh quäúc gia vãö du lëch cuía trung æång vaì väún cuía caïc nhaì taìi tråü trong vaì ngoaìi næåïc; tranh thuí caïc nguäön väún häù tråü âáöu tæ tæì caïc nguäön traïi phiãúu chênh phuí. - Tranh thuí caïc nguäön väún âáöu tæ cuía caïc täøng cäng ty chuyãn ngaình âiãûn læûc, cáúp thoaït næåïc, bæu chênh viãùn thäng; nghiãn cæïu nhu cáöu cuía tènh trong tæång lai vãö âiãûn, vãö thäng tin liãn laûc âãø caïc täøng cäng ty âiãûn læûc, täøng cäng ty bæu chênh viãùn thäng coï cå såí âáöu tæ phaït triãøn. Thuïc âáøy viãûc æu tiãn âáöu tæ xáy dæûng caïc cå såí haû táöng giao thäng âæåìng khäng, âæåìng bäü, âæåìng sàõt vaì náng cáúp nhaì ga, bãún caíng, sán bay. 56 - Càn cæï vaìo caïc dæû aïn âaî âæåüc phã duyãût xaïc âënh quy mä vaì täøng väún âáöu tæ âãø kãu goüi caïc nhaì âáöu tæ trong vaì ngoaìi næåïc tham gia bàòng hçnh thæïc ngán saïch nhaì næåïc seî hoaìn traí tiãön âáöu tæ haû táöng bàòng caïch træì vaìo tiãön thuã âáút hoàûc tiãön thuãú näüp khi dæû aïn âi vaìo khai thaïc. Nguäön väún xáy dæûng cå såí váût cháút kyî thuáût kinh doanh du lëch : Vãö nguäön väún âáöu tæ xáy dæûng caïc cå såí kinh doanh du lëch, caïc dëch vuû häù tråü du lëch chuí yãúu laì tæì nguäön väún cuía caïc thaình pháön kinh tãú trong næåïc vaì ngoaìi næåïc. Âãø thu huït âæåüc nguäön väún âáöu tæ tæì caïc thaình pháön kinh tãú naìy, cáön thæûc hiãûn caïc giaíi phaïp sau: - Coï chênh saïch æu âaîi âáöu tæ háúp dáùn, âàûc biãût laì caïc dæû aïn âáöu tæ kinh doanh du lëch åí nhæîng nåi cå såí haû táöng vaì kinh tãú du lëch chæa phaït triãøn. Caïc chênh saïch æu âaîi cáön nháún maûnh âãún viãûc miãùn giaím, cho cháûm näüp thuãú, caïc æu âaîi vãö tên duûng, giaím giaï thuã âáút, chênh saïch giaï âiãûn næåïc riãng, tàng thåìi haûn cho vay väún ngán haìng, giaím nheû caïc thuí tuûc thãú cháúp taìi saín cho caïc doanh nghiãûp vay väún. - Thaình láûp mäüt bäü pháûn chuyãn xáy dæûng caïc dæû aïn tiãön khaí thi vaì giåïi thiãûu trãn caïc phæång tiãûn truyãön thäng âãø kãu goüi caïc nhaì âáöu tæ trong vaì ngoaìi næåïc. - Thæûc hiãûn ruït ngàõn caïc thuí tuûc haình chênh, thuí tuûc cho thuã âáút, âënh giaï âáút, âáøy nhanh tiãún âäü giao màût bàòng cho nhaì âáöu tæ triãøn khai këp thåìi dæû aïn váûn âäüng caïc doanh nghiãûp caïc chuí âáöu tæ thuäüc moüi thaình pháön kinh tãú tham gia âáöu tæ phaït triãøn kinh doanh du lëch theo quy hoaûch âaî âæåüc phã duyãût. - Tàng cæåìng cäng taïc quaíng baï tiãúp thë nhàòm khai thaïc thë træåìng, laìm cho læåüng khaïch du lëch âãún tènh tàng cao, taûo âäüng læûc ban âáöu cho caïc nhaì âáöu tæ trong vaì ngoaìi næåïc maûnh daûn âáöu tæ vaìo ngaình du lëch cuía tènh. 3.2.1.5 Giaíi phaïp tän taûo vaì baío vãû mäi træåìng : Quan âiãøm phaït triãøn du lëch hiãûn nay laì phaït triãøn du lëch bãön væîng, coï nghéa laì phaíi laìm giaím täúi âa caïc taïc âäüng laìm täøn haûi âãún mäi træåìng vaì caïc nguäön taìi nguyãn du lëch tæû nhiãn cuîng nhæ nhán vàn do quaï trçnh täø chæïc caïc hoaût âäüng du 57 lëch gáy nãn. Âãø thæûc hiãûn âæåüc muûc tiãu naìy âoìi hoíi chênh quyãön tènh vaì ngaình du lëch phaíi thæûc hiãûn caïc giaíi phaïp : - Tiãún haình âáöu tæ nghiãn cæïu, tham khaío kinh nghiãûm, yï kiãún cuía caïc nhaì khoa hoüc trong vaì ngoaìi næåïc trong viãûc ban haình hãû thäúng vàn baín liãn quan âãún viãûc baío vãû mäi træåìng du lëch. Xáy dæûng tiãu chuáøn vãö baío vãû mäi træåìng âäúi våïi caïc doanh nghiãûp du lëch âáöu tæ khai thaïc taìi nguyãn du lëch tæû nhiãn, âæa viãûc cam kãút thæûc hiãûn caïc tiãu chuáøn naìy nhæ laì âiãöu kiãûn træåïc khi cáúp pheïp âáöu tæ du lëch. - Phäúi håüp caïc ngaình caïc cáúp tàng cæåìng hiãûu læûc quaín lyï nhaì næåïc vãö taìi nguyãn, mäi træåìng du lëch, taûo ra vaì giæî gçn mäi træåìng du lëch laình maûnh, âaím baío phaït triãøn du lëch bãön væîng. Khuyãún khêch caïc doanh nghiãûp aïp duûng cäng nghãû tiãn tiãún baío vãû âæåüc mäi træåìng, huy âäüng sæû tham gia vaì âoïng goïp cuía cäüng âäöng dán cæ, doanh nghiãûp, hiãûp häüi, khaïch du lëch, cå quan quaín lyï nhaì næåïc vaì caïc täø chæïc xaî häüi trong viãûc baío vãû mäi træåìng. - Kiãn quyãút loaûi boí caïc dæû aïn coï khaí nàng gáy täøn haûi âãún mäi træåìng sinh thaïi, caïc dæû aïn khäng âaût tiãu chuáøn quy âënh baío vãû mäi træåìng, caïc dæû aïn vi phaûm quy hoaûch phaït triãøn du lëch cuía tènh; âäöng thåìi æu tiãn cho caïc dæû aïn phaït triãøn du lëch sinh thaïi. Yãu cáöu khi xáy dæûng dæû aïn âáöu tæ caïc khu du lëch phaíi gàõn liãön våïi viãûc träöng cáy vaì baío vãû cáy xanh, coi âáy laì nhæîng âiãöu kiãûn âãø phã duyãût caïc dæû aïn âáöu tæ du lëch. - Täø chæïc tuyãn truyãön giaïo duûc yï thæïc baío vãû mäi træåìng cuía mäùi ngæåìi dán, thæ- åìng xuyãn täø chæïc cho ngæåìi dán tham gia caïc chæång trçnh baío vãû mäi træåìng åí âëa phæång. Läöng gheïp âaìo taûo du lëch vaì giaïo duûc vãö taìi nguyãn, mäi træåìng du lëch åí caïc cáúp âaìo taûo vãö du lëch, chuï troüng giaïo duûc náng cao nháûn thæïc baío vãû taìi nguyãn, mäi træåìng du lëch tæû nhiãn vaì xaî häüi cho du khaïch vaì cäüng âäöng dán cæ thäng qua nhiãöu hçnh thæïc. - Quy âënh táút caí caïc khu du lëch, khu vàn hoïa, cäng viãn, caïc âiãøm tham quan du 58 lëch phaíi coï âáöy âuí caïc baíng giåïi thiãûu vãö näüi quy, quy chãú hæåïng dáùn tham quan, coï âáöy âuí cå såí váût cháút vãö vãû sinh mäi træåìng nhæ thuìng raïc, thoaït næåïc, nhaì vãû sinh, khu xæí lyï raïc. - Khi quy hoaûch caïc khu du lëch cáön phaíi quy hoaûch khäng gian du lëch mäüt caïch håüp lyï âãø coï thãø âoïn khaïch du lëch theo muûc tiãu âãö ra âäöng thåìi traïnh âæåüc tçnh traûng quaï taíi vãö khaïch ráút dãù laìm suy thoaïi mäi træåìng. - Tiãún haình kiãøm tra thæåìng xuyãn caïc khu væûc sinh thaïi tæû nhiãn dãù bë xám phaûm, bë huíy hoaûi nhæ caïc ràûng san hä, mäi træåìng sinh thaïi tæû nhiãn trãn âaío, caïc khu ræìng phoìng häü vaì coï chênh saïch chãú taíi tháût nàûng våïi caïc træåìng håüp xám phaûm, phaï huíy mäi træåìng. - Tiãún haình âáöu tæ náng cáúp hãû thäúng thu gom vaì xæí lyï raïc thaíi taûi caïc âiãøm phaït triãøn du lëch, täø chæïc täút viãûc thu gom raïc thaíi åí caïc khu du lëch daî ngoaûi, caïc khu dán cæ gáön caïc âiãøm du lëch. - Tiãún haình träöng cáy xanh trãn caïc âæåìng phäú, âàûc biãût laì åí ven biãøn âãø haûn chãú taïc âäüng caït bay, hiãûn tæåüng suût låí caït vaì âãø chàõn gioï biãøn. 3.2.2 Nhoïm giaíi phaïp khàõc phuûc âiãøm yãúu 3.2.2.1 Giaíi phaïp vãö phaït triãøn nguäön nhán læûc Du lëch laì mäüt ngaình kinh tãú âoìi hoíi coï sæû giao tiãúp räüng vaì træûc tiãúp hån âäúi våïi khaïch haìng. Hiãûu quaí kinh doanh du lëch phuû thuäüc ráút låïn vaìo phong caïch, thaïi âäü giao tiãúp vaì trçnh âäü nghiãûp vuû cuía nhán viãn. Thæûc traûng nguäön nhán læûc du lëch Khaïnh Hoaì cho tháúy cháút læåüng phaït triãøn nguäön nhán læûc cuía ngaình trong thåìi gian qua coìn tháúp chæa âaïp æïng âæåüc yãu cáöu phaït triãøn. Náng cao cháút læåüng nguäön nhán læûc du lëch laì mäüt âoìi hoíi khaïch quan vaì cáúp thiãút, laì mäüt trong nhæîng giaíi phaïp náng cao nàng læûc caûnh tranh cuía ngaình du lëch Khaïnh Hoaì. Âãø âaïp æïng âæåüc yãu cáöu naìy caïc biãûn phaïp cáön thæûc hiãûn chuí yãúu laì: - Tàng cæåìng nàng læûc cho caïn bäü quaín lyï du lëch thäng qua caïc chæång trçnh âaìo 59 taûo åí næåïc ngoaìi, caïc låïp bäöi dæåîng ngàõn haûn trong næåïc âãø bäø sung trçnh âäü quaín lyï, trçnh âäü ngoaûi ngæî cho caïn bäü quaín lyï åí moüi cáúp. - Tàng cæåìng âaìo taûo trçnh âäü âaûi hoüc vãö du lëch, khuyãún khêch caïc hçnh thæïc âaìo taûo vãö du lëch trãn âëa baìn tènh. Xuïc tiãún thaình láûp træåìng Trung hoüc nghiãûp vuû du lëch taûi Nha Trang; xáy dæûng chênh saïch thu huït nguäön sinh viãn âëa phæång âang hoüc táûp taûi caïc thaình phäú låïn vãö laìm viãûc taûi Khaïnh Hoaì, thu huït caïc chuyãn gia gioíi vaì lao âäüng coï chuyãn män cao vãö laìm viãûc trong ngaình du lëch, coï chênh saïch khuyãún khêch tham gia hoüc táûp, náng cao trçnh âäü nghiãûp vuû theo caïc chæång trçnh âaìo taûo. - Tiãún haình âiãöu tra âaïnh giaï thæûc traûng âäüi nguî caïn bäü, nhán viãn trong toaìn ngaình du lëch vãö caí säú læåüng láùn cháút læåüng. Trãn cå såí âoï, xáy dæûng kãú hoaûch âaìo taûo vaì âaìo taûo laûi nguäön nhán læûc nhàòm âaïp æïng cho yãu cáöu phaït triãøn. - Caïc doanh nghiãûp du lëch, caïc khaïch saûn cao cáúp cáön chuí âäüng xáy dæûng kãú hoaûch âaìo taûo taûi chäù, hoàûc håüp âäöng våïi caïc træåìng âaûi hoüc, Viãûn nghiãn cæïu täø chæïc caïc låïp âaìo taûo theo nhu cáöu phaït triãøn nguäön nhán læûc cuía mäùi âån vë. - Tiãún haình liãn kãút håüp taïc trao âäøi kinh nghiãûm, nghiãûp vuû våïi caïc tènh thaình khaïc âàûc biãût laì nhæîng nåi coï ngaình du lëch phaït triãøn nhæ Thaình phäú Häö Chê Minh bàòng caïch tham quan khaío saït, trao âäøi cäng taïc, liãn kãút thæûc hiãûn caïc chæång trçnh du lëch. - Taûo âiãöu kiãûn cho caïc caïn bäü quaín lyï ngaình vaì laînh âaûo caïc doanh nghiãûp tham gia caïc häüi nghë, häüi thaío vãö du lëch trong næåïc cuîng nhæ næåïc ngoaìi âãø coï thãø tiãúp thu âæåüc nhæîng thaình tæûu khoa hoüc cäng nghãû trong quaín lyï vaì phaïi triãøn du lëch cuîng nhæ quan âiãøm, chiãún læåüc phaït triãøn hiãûn âaûi cuía thãú giåïi. - Triãøn khai chæång trçnh giaïo duûc du lëch toaìn dán : thäng tin, giaïo duûc trong nhán dán, cäüng âäöng dán cæ nhàòm náng cao nháûn thæïc vãö hoaût âäüng du lëch vaì laìm du lëch, tinh tháön tæû haìo dán täüc, thãø hiãûn loìng hiãúu khaïch, sæû tän troüng, cåíi måí vaì thán 60 thiãûn âäúi våïi du khaïch. Âæa näüi dung du lëch läöng gheïp vaìo giaíng daûy ngoaûi khoaï taûi caïc træåìng hoüc trong âëa phæång. 3.2.2.2 Giaíi phaïp tàng cæåìng täø chæïc quaín lyï vaì cå chãú chênh saïch vãö du lëch Viãûc xaïc âënh phaït triãøn du lëch thaình ngaình kinh tãú muîi nhoün âoìi hoíi phaíi tàng cæåìng bäü maïy quaín lyï nhaì næåïc vãö du lëch nhàòm âaïp æïng yãu cáöu, nhiãûm vuû phaït triãøn cuía ngaình. Âënh hæåïng phaït triãøn du lëch bãön væîng cuîng âoìi hoíi phaíi coï sæû quaín lyï chàût cheî, sæû phäúi håüp âäöng bäü tæì trung æång âãún âëa phæång trong quaï trçnh phaït triãøn. Muûc âêch cuía giaíi phaïp laì tàng cæåìng, hoaìn thiãûn bäü maïy quaín lyï vaì cå chãú chênh saïch cho hoaût âäüng du lëch cuía tènh âãø coï thãø thæûc hiãûn caïc chiãún læåüc phaït triãøn du lëch mäüt caïch hiãûu quaí nhàòm âaût âæåüc muûc tiãu âãö ra. Caïc biãûn phaïp chuí yãúu âãø thæûc hiãûn laì : - Xuïc tiãún viãûc hçnh thaình Såí Du lëch trãn cå såí taïch ra tæì Såí Du lëch Thæång maûi hiãûn nay âãø tàng cæåìng hoaût âäüng quaín lyï nhaì næåïc trong lénh væûc du lëch. - Xaïc âënh cäng taïc quaín lyï theo quy hoaûch laì then chäút trong kháu quaín lyï, caïc hoaût âäüng âáöu tæ phaït triãøn du lëch phaíi tuán thuí theo quy hoaûch âaî âæåüc phã duyãût. Thaình láûp mäüt säú Ban quaín lyï âäúi våïi caïc khu du lëch troüng âiãøm trong tènh âãø tàng cæåìng chæïc nàng quaín lyï hoaût âäüng âáöu tæ, khai thaïc kinh doanh theo quy hoaûch, baío vãû an ninh tráût tæû vaì mäi træåìng. - Tàng cæåìng bäü maïy quaín lyï nhaì næåïc vãö du lëch tæång xæïng våïi nhu cáöu vaì nhiãûm vuû cuía ngaình kinh tãú muîi nhoün. Täø chæïc thi tuyãøn cäng chæïc âãø tuyãøn âæåüc nhæîng caïn bäü coï âuí nàng læûc, pháøm cháút âaûo âæïc âãø thæûc hiãûn nhiãûm vuû quaín lyï mäüt caïch hiãûu quaí. - Nghiãn cæïu, raì xeït laûi bäü maïy quaín lyï du lëch cuía tènh, qui âënh taïch baûch nhiãûm vuû vaì traïch nhiãûm cuía tæìng bäü pháûn, xaïc âënh cå quan âáöu naîo cuía ngaình du lëch coï nhiãûm vuû theo doîi giaíi quyãút nhæîng khoï khàn væåïng màõc trong hoaût âäüng âáöu tæ, kinh doanh cuía caïc doanh nghiãûp âäöng thåìi taûo âiãöu kiãûn cho doanh nghiãûp hoaût âäüng kinh doanh coï hiãûu quaí . 61 - Tiãún haình caíi caïch haình chênh, âån giaín caïc thuí tuûc thaình láûp, xáy dæûng dæû aïn, thuí tuûc thuã âáút, giao âáút. Tiãúp tuûc tiãún haình cäø pháön hoïa caïc doanh nghiãûp nhaì næåïc trong ngaình du lëch cuía tènh âãø thay âäøi phæång caïch quaín lyï nhàòm âaût âæåüc hiãûu quaí kinh doanh täút hån. - Tàng cæåìng hoaût âäüng cuía Hiãûp häüi Du lëch cuía tènh âãø laìm täút vai troì cáöu näúi giæîa cå quan quaín lyï nhaì næåïc våïi caïc doanh nghiãûp trãn âëa baìn tènh, âäöng thåìi laì cáöu näúi âãø caïc doanh nghiãûp væån ra thë træåìng quäúc tãú. Trong thåìi gian tåïi, Tènh cáön coï chuí træång taûo âiãöu kiãûn vãö cå chãú hoaût âäüng cho Hiãûp häüi Du lëch âãø taûo nãn sæû phäúi håüp trong quaíng baï, xuïc tiãún du lëch cuîng nhæ këp thåìi phaín aïnh nhæîng væåïng màõc âãø cå quan quaín lyï këp thåìi âãö xuáút caïc biãûn phaïp thaïo gåî, coï chênh saïch häù tråü këp thåìi cho caïc hoaût âäüng du lëch. - Nhanh choïng hoaìn thaình viãûc quy hoaûch caïc khu du lëch vaì cäng bäú quy hoaûch naìy âãø laìm cå såí kãu goüi âáöu tæ, quaín lyï quaï trçnh thæûc hiãûn dæû aïn cuîng nhæ hoaût âäüng sau naìy. - Trãn cå såí luáût phaïp Viãût Nam vaì tçnh hçnh thæûc tãú cuía âëa phæång, tènh ban haình caïc quy âënh riãng taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi, thäng thoaïng vaì nháút quaïn træåïc sau âãø taûo âæåüc niãöm tin vaì âäü an toaìn cho caïc nhaì âáöu tæ trong næåïc vaì næåïc ngoaìi tham gia phaït triãøn du lëch cuía tènh. - Taûo mäi træåìng du lëch an toaìn cho du khaïch, âáy laì mäüt trong nhæîng yãúu täú quan troüng âãø thu huït du khaïch vaì giæî chán du khaïch láu hån. Tènh cáön tàng cæåìng cäng taïc an ninh taûi caïc tuyãún âiãøm du lëch, caïc baîi tàõm nåi du khaïch nghè ngåi, nhæîng âiãøm tham quan, âàûc biãût vaìo caïc dëp lãù häüi. Kiãn quyãút xæí lyï nghiãm nhæîng khu du lëch, khu vui chåi giaíi trê khäng âaím baío an ninh, an toaìn, khäng coï caïc phæång tiãûn cæïu häü cho du khaïch. - Tàng cæåìng kiãøm tra vaì xæí lyï nghiãm caïc caï nhán, âån vë kinh doanh du lëch khäng cháúp haình âuïng theo qui âënh cuía nhaì næåïc, âëa phæång vaì qui chãú cuía ngaình, khàõc phuûc tçnh traûng caûnh tranh khäng laình maûnh trong kinh doanh du lëch. 62 3.2.3 Nhoïm giaíi phaïp häù tråü 3.2.3.1 Giaíi phaïp vãö xuïc tiãún quaíng baï du lëch Du lëch Khaïnh Hoìa trong thåìi gian qua âaî coï nhiãöu cäú gàõng âãø xuïc tiãún, quaíng baï du lëch: Tuy nhiãn, viãûc quaíng baï váùn coìn haûn chãú chè åí mæïc âäü riãng leí chæï chæa coï mäüt chæång trçnh, mäüt kãú hoaûch haình âäüng thäúng nháút, do âoï hiãûu quaí cuía cäng taïc tuyãn truyãön, quaíng baï du lëch Khaïnh Hoìa coìn keïm hiãûu quaí. Trong nhæîng nàm tåïi, âãø thuïc âáøy hoaût âäüng quaíng baï du lëch nhàòm taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi phaït triãøn du lëch thç cáön tiãún haình caïc biãûn phaïp: - Xáy dæûng mäüt bäü pháûn chuyãn traïch vãö nghiãn cæïu thë træåìng du lëch âàût dæåïi sæû quaín lyï cuía ngaình du lëch Tènh. Nhiãûm vuû cuía bäü pháûn naìy laì nghiãn cæïu thë træåìng du lëch, âãö ra nhæîng kãú hoaûch triãøn khai cuû thãø, nhæîng chiãún læåüc ngàõn haûn vaì daìi haûn cho sæû phaït triãøn du lëch cuía Tènh. Tæìng bæåïc nghiãn cæïu tám lyï, thë hiãúu, táûp quaïn, thoïi quen tiãu duìng cuía caïc âäúi tæåüng du khaïch âãø coï nhæîng saín pháøm quaíng caïo phuì håüp âãún våïi khaïch haìng tiãöm nàng vaì coï thäng tin âënh hæåïng phuì håüp cho caïc âån vë kinh doanh du lëch taûo cung du lëch âaïp æïng âæåüc nhu cáöu cuía du khaïch. - Xáy dæûng nhæîng hçnh aính quaíng baï håüp thë hiãúu âãø quaíng caïo trãn caïc baïo vaì taûp chê trong næåïc vaì quäúc tãú. Xáy dæûng mäúi quan hãû våïi caïc haîng thäng táún, baïo chê quan troüng trong næåïc vaì quäúc tãú, thæåìng xuyãn häù tråü caïc haîng truyãön hçnh, caïc nhaì baïo trong næåïc vaì quäúc tãú âãún quay phim, chuûp aính vaì viãút baìi giåïi thiãûu vãö Du lëch Khaïnh Hoaì. - Täø chæïc caïc chuyãún khaío saït tham quan nhæîng tuyãún âiãøm du lëch, giåïi thiãûu nhæîng saín pháøm du lëch måïi cho caïc cäng ty læî haình trong vaì ngoaìi næåïc. Täø chæïc måìi âaûi diãûn caïc täø chæïc quäúc tãú, caïc hiãûp häüi læî haình, khaïch saûn cuía caïc næåïc âãún Khaïnh Hoìa tham quan, khaío saït caïc saín pháøm du lëch, trao âäøi kinh nghiãûm vãö quaín lyï vaì xuïc tiãún du lëch - Náng cáúp vaì thæåìng xuyãn cáûp nháût thäng tin du lëch Khaïnh Hoaì trãn caïc website www.vietnamtourism.com/khanhhoa vaì www.nhatrang-travel.com âãø quaíng baï 63 hçnh aính du lëch Khaïnh Hoaì vaì phuûc vuû nhu cáöu ngaìy caìng tàng cuía khaïch du lëch truy cáûp vaìo maûng. - Ngaình du lëch phäúi håüp våïi caïc ngaình vàn hoaï, thãø thao täø chæïc âàng cai caïc sæû kiãûn chênh trë, vàn hoaï, thãø thao låïn trong nàm nhæ viãûc âàng cai täø chæïc cuäüc thi hoa háûu Viãût Nam 2006 væìa qua. Mäüt màût, caïc sæû kiãûn naìy seî thu huït du khaïch âãún tham dæû caïc sæû kiãûn, màût khaïc giåïi thäng táún baïo chê seî coï dëp âãún vaì âæa tin vãö caïc sæû kiãûn naìy, hoü seî coï dëp caím nháûn âæåüc cháút læåüng dëch vuû du lëch cuía tènh âãø tuyãn truyãön, quaíng baï cho du lëch Khaïnh Hoaì trãn caïc phæång tiãûn thäng tin âaûi chuïng trong vaì ngoaìi næåïc. - Kãút håüp våïi Täøng Cuûc Du Lëch täø chæïc häüi chåü du lëch quäúc tãú taûi Nha Trang. Âáy laì hçnh thæïc quaíng baï du lëch hæîu hiãûu nháút cuía Khaïnh Hoìa noïi riãng vaì Viãût Nam noïi chung. -Täø chæïc caïc chæång trçnh quaíng baï du lëch cuía tènh trãn caïc phæång tiãûn truyãön thäng âëa phæång vaì trung æång. Phaït haình caïc taûp chê, saïch hæåïng dáùn du lëch, baín âäö du lëch, táûp tranh, bæu aính, hæåïng dáùn mua sàõm, tåì bæåïm våïi nhæîng hçnh aính säúng âäüng háúp dáùn våïi nhæîng låìi måìi chaìo tinh tãú, nhiãût tçnh vaì thêch håüp âãø giåïi thiãûu âãún du khaïch trong næåïc cuîng nhæ næåïc ngoaìi. - Tham gia caïc häüi chåü du lëch quäúc tãú, âàûc biãût laì caïc häüi chåü coï quy mä låïn hiãûn nay trãn thãú giåïi nhæ häüi chåü du lëch quäúc tãú Táy Berlin, häüi chåü du lëch quäúc tãú Paris vaì häüi chåü du lëch quäúc tãú Lon don. Âáy laì nåi quaíng baï du lëch ráút täút vç coï tåïi haìng ngaìn âån vë liãn quan âãún du lëch cuía haìng tràm quäúc gia âãún tham gia. - Xáy dæûng chæång trçnh häù tråü vãö chiãún læåüc cuîng nhæ kinh phê cho, caïc doanh nghiãûp du lëch cuía tènh khi tæû thæûc hiãûn chæång trçnh quaíng baï du lëch cuía riãng mçnh; giaím giaï cho hoàûc miãùn phê cho caïc doanh nghiãûp quaíng caïo trãn caïc Website du lëch cuía tènh, häù tråü vãö caïch thæïc cuîng nhæ kinh phê cho caïc doanh nghiãûp âi tham gia caïc häüi chåü du lëch åí trong næåïc cuîng nhæ næåïc ngoaìi. 3.2.3.2. Giaíi phaïp phaït triãøn du lëch bãön væîng våïi sæû tham gia cuía cäüng âäöng âëa 64 phæång Kinh nghiãûm phaït triãøn du lëch åí caïc quäúc gia coï ngaình du lëch phaït triãøn cho tháúy sæû tham gia cuía cäüng âäöng âëa phæång laì ráút quan trong. Cäüng âäöng dán cæ âëa phæång væìa laì nguäön cung cáúp lao âäüng cho ngaình du lëch âäöng thåìi baín thán ngæåìi dán âëa phæång, mäi træåìng säúng, truyãön thäúng vàn hoaï cuía cäüng âäöng âëa phæång cuîng laì nhæîng nhán täú thu huït khaïch du lëch. Hoaût âäüng phaït triãøn du lëch seî mang laûi låüi êch kinh tãú cho cäüng âäöng, ngæåüc laûi sæû tham gia cuía cäüng âäöng seî laìm phong phuï thãm taìi nguyãn vaì saín pháøm du lëch. Vç váûy trong sæû phaït triãøn du lëch cuía tènh khäng thãø thiãúu sæû tham gia cuía cäüng âäöng dán cæ âëa phæång. Âãø laìm âæåüc âiãöu naìy ngaình du lëch Khaïnh Hoaì cáön chuï troüng caïc giaíi phaïp: - Täø chæïc cho cäüng âäöng âëa phæång tham gia giaïm saït trong quaï trçnh thæûc hiãûn quy hoaûch phaït triãøn du lëch seî taûo ra nhæîng thuáûn låüi cho du lëch båíi cäüng âäöng âëa phæång laì chuí nhán vaì laì ngæåìi gaïnh chëu nhæîng háûu quaí maì hoaût âäüng du lëch gáy ra. Hån næîa våïi sæû tham gia giaïm saït cuía cäüng âäöng seî traïnh sæû xung âäüt giæîa cäüng âäöng baín âëa vaì ngæåìi âáöu tæ phaït triãøn du lëch. - Häù tråü cho cäüng âäöng âëa phæång tham gia caïc hoaût âäüng du lëch âãø laìm phong phuï thãm taìi nguyãn vaì saín pháøm du lëch báöng caïc hoaût âäüng cuû thãø nhæ cho vay väún æu âaîi âãø phaït triãøn caïc ngaình nghãö thuí cäng myî nghãû truyãön thäúng phuûc vuû cho hoaût âäüng du lëch. Khuyãún khêch baío täön vaì phaït triãøn nhæîng giaï trë vàn hoïa truyãön thäúng cuía âëa phæång âãø phuûc vuû cho du khaïch. Taûo âiãöu kiãûn cho cäüng âäöng âëa phæång tham gia træûc tiãúp vaìo du lëch, taûo ra caïc saín pháøm du lëch hoàûc cung cáúp nguäön nguyãn liãûu âáöu vaìo cho kinh doanh du lëch. - Giaïo duûc âãø náng cao nháûn thæïc cuía cäüng âäöng âëa phæång vãö låüi êch cuía phaït triãøn du lëch vaì nhæîng taïc haûi maì hoaût âäüng du lëch coï thãø gáy ra nãúu taìi nguyãn mäi træåìng du lëch khäng âæåüc giæî gçn, baío täön. Tæì âoï cäüng âäöng âëa phæång måïi coï yï thæïc, haình âäüng cuû thãø âãø giæî gçn baío vãû taìi nguyãn, mäi træåìng, tráût tæû vãû sinh åí caïc tuyãún, caïc âiãøm du lëch, coï thaïi âäü håüp taïc thán thiãûn våïi caïc'khaïch du lëch. 65 3.4 KIÃÚN NGHË 3.4.1 Kiãún nghë våïi Chênh phuí, caïc Bäü ngaình trung æång 1. Kiãún nghë våïi chênh phuí coi hoaût âäüng kinh doanh du lëch nhæ laì ngaình saín xuáút xuáút kháøu (xuáút kháøu taûi chäù) vaì cho ngaình du lëch âæåüc hæåíng æu âaîi cuía ngaình saín xuáút, xuáút kháøu. 2. Chênh phuí ban haình âënh mæïc häù tråü âáöu tæ cho âëa phæång xáy dæûng cå såí haû táöng du lëch. Bäü Taìi chênh vaì Bäü Kãú hoaûch Âáöu tæ càn cæï vaìo khaí nàng thu ngán saïch trãn âëa baìn caïc tènh, thaình phäú âãø coï hæåïng dáùn cuû thãø vãö mæïc häù tråü phuì håüp tæì ngán saïch trung æång cho caïc âëa phæång. 3. Bäü Thæång maûi vaì Bäü Taìi chênh nghiãn cæïu âãö xuáút aïp duûng thuãú suáút nháûp kháøu âäúi våïi caïc thiãút bë váûn chuyãøn khaïch du lëch trong næåïc chæa saín xuáút âæåüc nhæ våïi thuãú suáút nháûp kháøu tæ liãûu saín xuáút. 4. Bäü Kãú hoaûch vaì Âáöu tæ phäúi håüp våïi Täøng cuûc Du lëch xáy dæûng dæû aïn âáöu tæ cho caïc laìng nghãö truyãön thäúng gàõn våïi quy hoaûch phaït triãøn du lëch cuía caí næåïc. 5. Bäü Taìi chênh aïp duûng hoaìn traí thuãú giaï trë gia tàng cho khaïch quäúc tãú mua haìng cuía Viãût Nam mang ra âãø khuyãún khêch du khaïch quäúc tãú mua haìng hoaï Viãût Nam, thæûc hiãûn xuáút kháøu taûi chäù, tàng tiãu thuû saín pháøm, taûo viãûc laìm vaì nguäön thu. 6. Ban haình giaï âiãûn, næåïc âäúi våïi khaïch saûn phuì håüp våïi kinh doanh du lëch. Cho hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn du lëch âæåüc hæåíng giaï âiãûn, næåïc nhæ caïc giaï âäúi våïi ngaình saín xuáút cäng nghiãûp. 7. Aïp duûng thuãú suáút vaì thåìi gian, mæïc æu âaîi giaím thuãú thu nháûp doanh nghiãûp âäúi våïi saín xuáút haìng læu niãûm phuûc vuû khaïch du lëch. 8. Bäü Vàn hoaï Thäng tin phäúi håüp våïi Täøng cuûc Du lëch hæåïng dáùn caïc âëa phæång xaïc âënh caïc saín pháøm âàûc thuì vãö taìi nguyãn nhán vàn cáúp quäúc gia vaì âëa phæång âãø láûp kãú hoaûch baío täön, tän taûo vaì khai thaïc phuûc vuû phaït triãøn vàn hoaï gàõn våïi du lëch. 3.4.2 Kiãún nghë våïi Uyí ban Nhán dán tènh, Thaình phäú vaì caïc Huyãûn 66 1. UBND tènh, UBND thaình phäú Nha Trang chè âaûo maûnh meî caïc cáúp, ngaình âëa phæång xáy dæûng Nha Trang - Khaïnh Hoaì thæûc sæû laì mäüt thaình phäú du lëch “ Xanh - Saûch âeûp - Vàn Minh - An toaìn vaì thán thiãûn”. Xáy dæûng vaì triãøn khai thæûc hiãûn hiãûu quaí phæång aïn kãút håüp khai thaïc du lëch våïi cäng taïc baío täön, phaït triãøn hãû sinh thaïi biãøn trãn vuìng Vënh Nha Trang noïi chung. 2. Âãø âaím baío hiãûu quaí vaì âuïng muûc tiãu cuía cäng taïc xuïc tiãún, quaíng baï du lëch, âãö nghë ngán saïch tènh cáúp cho hoaût âäüng naìy våïi mæïc kinh phê tæì 2-3% trãn täøng mæïc tàng thu du lëch haìng nàm nhàòm táûp trung xáy dæûng thæång hiãûu Nha Trang - Khaïnh Hoaì vaì láûp kãú hoaûch quaíng baï thæång hiãûu trãn thë træåìng trong næåïc vaì quäúc tãú. 3. Thaình phäú Nha Trang vaì caïc ngaình caïc cáúp coï kãú hoaûch âáöu tæ tän taûo, xáy dæûng caïc quy chãú nghiãm ngàût âãø giæî gçn, baío vãû caính quan mäi træåìng thaình phäú, xáy dæûng hãû thäúng caïc vàn baín phaïp quy quaín lyï taìi nguyãn, mäi træåìng du lëch, baío täön caïc di saín thiãn nhiãn, vàn hoaï vaì mäi træåìng tæû nhiãn dãø phuûc vuû phaït triãøn kinh tãú du lëch . 4. Caïc cáúp, caïc ngaình trong tènh cáön tàng cæåìng cäng taïc tuyãn truyãön, giaïo duûc âãø náng cao trçnh âäü dán trê, hçnh thaình yï thæïc tæû giaïc baío vãû, giæî gçn caính quan mäi træåìng saûch âeûp, xáy dæûng nãúp säúng vàn minh, lëch sæû vaì truyãön thäúng hiãúu khaïch väún coï cuía dán täüc vaì âëa phæång. 5. Thæûc hiãûn kiãøm tra táút caí caïc cå såí kinh doanh du lëch trong viãûc thæûc hiãûn tuán thuí nghiãm tuïc caïc quy âënh vãö baío vãû mäi træåìng , phoìng dëch vaì vãû sinh an toaìn thæûc pháøm. 6. Ban chè âaûo Du lëch tènh cáön theo doîi vaì tham mæu këp thåìi cho UBND tènh ban haình caïc cå chãú, chênh saïch æu âaîi cuía âëa phæång trong lénh væûc du lëch, taûo moüi âiãöu kiãûn thuáûn låüi âãø thæûc hiãûn thaình cäng Chæång trçnh phaït triãøn du lëch cuía tènh Khaïnh Hoaì âãún nàm 2015. 67 KÃÚT LUÁÛN Khaïnh Hoìa laì mäüt tènh coï taìi nguyãn du lëch âàûc biãût háúp dáùn, coï vë trê âëa lyï thuáûn låüi vaì coï khaí nàng thu huït læåüng khaïch du lëch cao so våïi caïc âëa phæång khaïc trong caí næåïc. Trong thåìi gian qua, ngaình du lëch Khaïnh Hoaì âaî coï nhæîng bæåïc phaït triãøn væåüt báûc, tæìng bæåïc tråí thaình ngaình kinh tãú muîi nhoün cuía tènh, âoïng goïp vaìo sæû phaït triãøn bãön væîng vãö kinh tãú xaî häüi cuía âëa phæång. Tuy nhiãn, trong xu thãú häüi nháûp kinh tãú hiãûn nay, ngaình du lëch Khaïnh Hoaì âang phaíi âäúi diãûn våïi nhæîng caûnh tranh gay gàõt trong næåïc vaì quäúc tãú. Âãø duy trç âæåüc täúc âäü tàng træåíng cao trong quaï trçnh phaït triãøn, ngaình du lëch Khaïnh Hoaì cáön xaïc âënh âæåüc vë thãú caûnh tranh, phán têch vaì âaïnh giaï chênh xaïc nàng læûc caûnh tranh cuía ngaình, tæì âoï âãö ra caïc giaíi phaïp nhàòm náng cao nàng læûc caûnh tranh, âæa täúc âäü phaït triãøn cuía ngaình tæång xæïng våïi tiãöm nàng du lëch cuía tènh. Xuáút phaït tæì nhæîng yãu cáöu trãn, luáûn vàn âaî thæûc hiãûn âæåüc mäüt säú näüi dung sau : 1. Hãû thäúng hoaï mäüt säú váún âãö lyï luáûn cå baín vãö du lëch, lyï luáûn vãö caûnh tranh, nàng læûc caûnh tranh, khaïi quaït tçnh hçnh phaït triãøn du lëch trãn thãú giåïi, khu væûc Âäng Nam AÏ vaì Viãût Nam. 2. Phán têch thæûc traûng caïc yãúu täú cáúu thaình nàng læûc caûnh tranh cuía ngaình du lëch tènh Khaïnh Hoaì trong thåìi gian qua âãø âæa ra nhæîng nháûn âënh vãö âiãøm maûnh, âiãøm yãúu cuía ngaình. 3. Phán têch thæûc traûng caïc yãúu täú aính hæåíng âãún nàng læûc caûnh tranh cuía ngaình du lëch Khaïnh Hoaì, trãn cå såí âoï âæa ra nhæîng nháûn âënh vãö thåìi cå vaì thaïch thæïc maì ngaình du lëch tènh âang âäúi diãûn. 4. Trãn cå såí phán têch, âaïnh giaï thæûc traûng hoaût âäüng du lëch trong thåìi gian qua kãút håüp våïi viãûc xaïc âënh muûc tiãu phaït triãøn cuía ngaình du lëch Khaïnh Hoaì, âãö 68 xuáút caïc giaíi phaïp goïp pháön náng cao nàng læûc caûnh tranh cuía ngaình du lëch Khaïnh Hoaì tæì nay âãún nàm 2015. 5. Âãö xuáút mäüt säú kiãún nghë våïi chênh phuí vaì chênh quyãön âëa phæång tènh Khaïnh Hoaì âãø thaïo gåî nhæîng khoï khàn, væåïng màõc taûo âäüng læûc cho ngaình du lëch Khaïnh Hoaì phaït triãøn xæïng våïi tiãöm nàng du lëch cuía tènh. Do thåìi gian coï haûn, kiãún thæïc baín thán coìn haûn chãú nãn luáûn vàn khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït nháút âënh, ráút mong nháûn âæåüc sæû chè dáùn âoïng goïp cuía Quyï Tháöy, Cä âãø luáûn vàn âæåüc hoaìn thiãûn hån. Xin chán thaình caím ån. 69 TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 1. Cuûc thäúng kã Khaïnh Hoaì (2005), Niãn giaïm thäúng kã, 2. Nguyãùn Thë Liãn Diãûp, Phaûm Vàn Nam (2003), Chiãún læåüc vaì Chênh saïch kinh doanh, NXB Thäúng kã, Haì Näüi 3. Dennis L.Foster (2001), Cäng nghãû du lëch , NXB Thäúng kã, Haì Näüi 4. Âäøng Ngoüc Minh, Væång Läi Âçnh (2000), Kinh tãú du lëch vaì Du lëch hoüc, NXB Thäúng kã, Haì Näüi 5. Fred R.David (1999), Khaïi luáûn vãö quaín trë chiãún læåüc, NXBThäúng kã, Haì Näüi. 6. Nguyãùn Häöng Giaïp (2002), Kinh tãú du lëch , NXB Treí, TPHCM 7. Nguyãùn Hæîu Lam (1998), Quaín trë chiãún læåüc phaït triãøn vë thãú caûnh tranh , NXB Giaïo duûc, Haì Näüi. 8. Nguyãùn Vàn Maûnh (2006), Quaín trë Kinh doanh læî haình, NXB KHKT, Haì Näüi. 9. Vuî Âæïc Minh (2000), Täøng quan vãö du lëch , NXB Giaïo duûc, Haì Näüi 10. Michael M.Coltman (1991), Tiãúp thë du lëch , Trung tám Dëch vuû âáöu tæ& æïng duûng KHKT, Haì Näüi. 11. Michael E. Porter (1996), Chiãún læåüc caûnh tranh, NXB KHKT, Haì Näüi. 12. Tráön Nhaûn(1996), Du lëch vaì Kinh doanh du lëch , NXB Vàn Hoaï, Haì Näüi 13. Quäúc häüi næåïc CHXHCNVN (2005), Luáût Du lëch Viãût Nam , Haì Näüi. 14. Nguyãùn Vénh Thanh (2005), Náng cao nàng læûc caûnh tranh cuía caïc doanh nghiãûp thæång maûi Viãût Nam trong häüi nháûp kinh tãú quäúc tãú, NXB Thäúng kã, Haì Näüi. 15. Tän Tháút Nguyãùn Thiãm (2003), Thë træåìng, Chiãún læåüc, Cå cáúu, NXB TPHCM, TPHCM 16. Täøng cuûc Du lëch (1998), Marketing trong lénh væûc læî haình vaì khaïch saûn, Haì näüi. 17. Täøng cuûc Du lëch (2006), Chæång trçnh haình âäüng quäúc gia vãö du lëch, Haì Näüi 18. Täøng cuûc Thäúng kã Viãût Nam ( www.gso.gov.vn) 19. UBND Tènh Khaïnh Hoaì (2006), Baïo caïo täøng kãút chæång trçnh phaït triãøn du lëch Khaïnh Hoaì , Nha Trang. 20. www. world-toursim.org 21. www. vietnamtourism.com 70 PHUÛ LUÛC 1 Mä hçnh 4S : - Sea : Biãøn - Sun : Màût tråìi - Shop : Cuía haìng læu niãûm, mua sàõm - Sand : Baîi caït tàõm nàõng Mä hçnh 3H : - Heritage : Di saín, nhaì thåì - Hospitality : Loìng hiãúu khaïch, khaïch saûn, nhaì haìng - Honesty : Læång thiãûn, uy tên tong kinh doanh Mä hçnh 6H : - Sanitaire : Vãû sinh - Santeï : Sæïc khoeí - Seïaurite : An ninh tráût tæû xaî häüi - Seïreïniteï : Thanh thaín - Service : Dëch vuû, phong caïch phuûc vuû - Satisfation : Thoaí maîn. 71 PHUÛ LUÛC 2 SÅ ÂÄÖ HÃÛ THÄÚNG QUAÍN LYÏ NHAÌ NÆÅÏC NGAÌNH DU LËCH KHAÏNH HOAÌ UBND TÈNH KHAÏNH HOAÌ SÅÍ DU LËCH THÆÅNG MAÛI UBND THAÌNH PHÄÚ, TX, HUYÃÛN DN DU LËCH VÄÚN ÂTNN DN DU LËCH VÄÚN ÂTTN BAN QL CAÏC KHU D.LËCH HTX DLËCH CAÏ THÃØ DN DU LËCH NHAÌ NÆÅÏC CTY TNHH DU LËCH DNTN DU LËCH CTY CP DU LËCH 72 PHUÛ LUÛC 3 CAÏC DÆÛ AÏN ÂÁÖU TÆ DU LËCH TRÃN ÂËA BAÌN TÈNH KHAÏNH HOAÌ GIAI ÂOAÛN 2006-2010 I. CAÏC DÆÛ AÏN CHUYÃØN TIÃÚP TÆÌ GIAI ÂOAÛN 2001-2005 STT TÃN DÆÛ AÏN CHUÍ ÂÁÖU TÆ TÄØNG MÆÏC ÂÁÖU TÆ ( tyí âäöng) 1. Khaïch saûn Novotel Nha Trang Cty XNK TH 3 100 2. Khu du lëch Säng Lä Cty Hoaìn Cáöu 344 3. Khaïch saûn Phæång Âäng Cty cp âáöu tæ du lëch âëa äúc Âäng Haíi 230 4. Khaïch saûn Hæîu Nghë Cty CP KS Hæîu Nghë 14 5. Khu dán cæ vaì du lëch sinh thaïi Phuï Quyï Cty An Viãn 172 6. Khaïch saûn Sacco Cty DV Haìng Khäng sán bay Tán Sån Nháút 187 7. Khu cäng viãn Yangbay Täøng cäng ty Khaïnh Viãût 514 8. Khu du lëch sinh thaïi Saìi Goìn- Däúc Lãút Cty cp du lëch Caït tràõng 36 9. Khu du lëch sinh thaïi Cam Ranh Cäng ty cäø pháön Ngoüc Sæång 100 II. CAÏC DÆÛ AÏN ÂANG TRIÃØN KHAI THI CÄNG 1. Khu du lëch sinh thaïi Baîi Soíi Cäng ty TNHH Du lëch vaì Thæång maûi Hoìn Tre 142 2. Cäng viãn vàn hoaï VinPearl Cäng ty TNHH Du lëch vaì Thæång maûi Hoìn Tre 157 3. Cäng viãn vàn hoaï Hoìn Tre Cäng ty TNHH Du lëch vaì Thæång maûi Hoìn Tre 198 4. Khu du lëch Haíi âaío oCong ty Thæång Maûi vaì Du lëch Hiãûp Phuïc 87 5. Khu Biãût Thæû cao cáúp OceanView Cäng ty TNHH Thæång maûi vaì Dëch vuû Thiãn Nhán 209 III.CAÏC DÆÛ AÏN ÂAÎ COÏ THOAÍ THUÁÛN CUÍA UBND TÈNH KHAÏNH HOAÌ 73 1. Laìng du lëch sinh thaïi vaì Cäng viãn næåïc Vinpearl Cäng ty TNHH Du lëch vaì Thæång maûi Hoìn Tre 260 2. Khu Biãût thæû vaì sán gofl VinPearl Cäng ty TNHH Du lëch vaì Thæång maûi Hoìn Tre 297 3. Khu du lëch sinh thaïi Âáöm Báúy Cäng ty cäø pháön Âaûi Hoaì 140 4. Khaïch saûn 82 Tráön Phuï Cäng ty TNHH Hoaìn Cáöu 120 5. Khu biãût thæû biãøn vaì dëch vuû du lëch Anh Nguyãùn Cäng ty TNHH Anh Nguyãùn 185 6. Khu du lëch sinh thaïi Baîi Tiãn Cäng ty TNHH Cháún Hæng 34 7. Khu du lëch Hoìn Baì Cäng ty cäø pháön Phuï Quyï 78 8. Khu du lëch Ninh Thuyí Cäng ty TNHH thæång maûi vaì du lëch Thaình Thaình 31 9. Khu du lëch sinh thaïi Ninh Phæåïc Cäng ty CP Du lëch Sinh thaïi Ninh Phæåïc 15 10. Khu du lëch Muîi Âäi- Baîi Häö Na Cäng ty CP âáöu tæ vaì Phaït triãøn Ván Phong 320 11. Khu du lëch vaì nghè dæåîng cao cáúp Ván Phong Cäng ty CP du lëch dëch vuû Ván Sån 100 12. Khu du lëch tham quan nghè dæåîng cao cáúp Baîi Äng Nghë Cäng ty TNHH Ngoüc Trai Saìi Goìn 160 13. Khu du lëch sinh thaïi Biãøn Táûp âoaìn T&M Trans 320 14. Khu du lëch Baîi Daìi Tám Hæång Cäng ty Tám Hæång 155 15. Khu du lëch liãn håüp Âäöi Xanh Cäng ty CP Kiãún AÏ 1316 16. Khu du lëch Baîi Räöng Cäng ty TNHH Baîi Räöng 487

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf45365.pdf
Luận văn liên quan