Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây

Phần A Những vấn đề chung I- Lý do chọn chuyên đề Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm giáo dục bồi dưỡng thanh niên, phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá VII khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng”. (ĐCS Việt Nam: Văn kiện hội nghị lần thứ IV BCH TW khoá VII nhà xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội 1993 trang 82). Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh quốc tế biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển kinh tế trí thức, thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH, HĐH). Nhà nước và xã hội cần tăng cường đầu tư chăm lo để lực lượng thanh niên phát triển, trưởng thành nhanh chóng và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên trong những năm qua bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau tổ chức Đoàn đã thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên và phát huy sức mạnh to lớn vai trò xung kích của thanh niên đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi chiến lựơc phát triển kinh tế xã hội. Trước những yêu cầu đổi mới cách mạng hiện nay nhiệm vụ tập hợp đoàn kết thanh niên cần phải có nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng ở từng vùng, từng miền nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh niên. Trong những năm qua tổ chức đoàn kết trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây đã có những chuyển biến rõ rệt về nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu nguyện vọng ĐVTN. Các cấp uỷ Đảng chính quyền đã có sự quan tâm đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp bởi vì: Thanh niên đi làm ăn nhiều, ít tham ra vào các hoạt động của Đoàn, hình thức sinh hoạt chưa được thường xuyên, đội ngũ cán bộ đoàn hội ít đựơc đào tạo về kỹ năng và năng lực hoạt động, nên hoạt động chưa đạt được hiệu quả cao. Để góp phần làm cho phong trào Đoàn thêm sôi động và phong phú nên em chọn chuyên đề: “Tìm hiểu các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây”, để nghiên cứu. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây trong thời gian tới. Mục lục Lời cảm ơn 1 MụC LụC 4 Phần A: Những vấn đề chung 4 I- Lý do chọn chuyên đề 4 II- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 5 III. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 6 IV- Phương pháp nghiên cứu và kết cấu của đề tài 5 Phần B: Nội dung cơ bản của chuyên đề 7 Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên 7 I. Một số khái niệm 7 1. Khái niệm về Thanh niên 7 2. Khái niệm về tập hợp Thanh niên 7 3. Khái niệm về đoàn kết Thanh niên 7 4. Khái niệm về tập hợp đoàn kết Thanh niên 7 5. Khái niệm phương thức 7 6. Khái niệm phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên 8 7. Khái niệm đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 8 II. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác -LêNin, đảng cộng sản việt nàm và chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên 8 1. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - LêNin về Thanh niên và công tác Thanh niên 8 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp đoàn kết Thanh niên 11 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên 15 III. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên 18 1.Vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn 18 2. Các hoạt động của tổ chức đoàn đã làm được trong tập hợp đoàn kết Thanh niên thời gian qua 19 Chương II: Thực trạng công tác tập hợp đoàn kết thanh niên của xã Hồng Dương Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 21 I. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai- Tỉnh Hà Tây 21 1. Về vị trí địa lý 21 2. Về kinh tế 21 3. Về chính trị 23 4. Văn hoá xã hội 24 II. Thực trạng công tác tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 25 1. Thực trạng công tác Đoàn - Hội - Đội 25 2. Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 28 3. Nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên và bài học kinh nghiệm 40 4. Kinh nghiệm 43 Chương III: Những giải pháp, kiến nghị và đề xuất 45 I. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 45 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp Thanh niên trong giai đoạn hiện nay 45 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên ở xã Hồng Dương - Huỵện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 47 II. Những kiến nghị đề xuất 48 1. Đối với các cấp uỷ Đảng 48 2. Đối với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể 48 3. Đối với các cấp bộ Đoàn 49 Kết luận 51 Danh mục tài liệu tham khảo 54

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2115 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
biÕn tÝch cùc, c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia, y tÕ cÊp ngµnh ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶. M¹ng l­íi y tÕ c¬ së ®­îc cñng cè kiÖn toµn, tr¹m y tÕ x· cã phßng kh¸m ®a khoa, trang thiÕt bÞ y tÕ ®­îc t¨ng c­êng. TrÎ em ®­îc tiªm chñng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i v¸c- xin hµng n¨m. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai - TØnh Hµ T©y. 1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi: 1.1. T×nh h×nh thanh niªn ë x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai - TØnh Hµ T©y: Thùc hiÖn NghÞ quyÕt 04 cña BCH Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VII, NghÞ quyÕt Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX, NghÞ quyÕt ®¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX, ®­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Héi ®ång nh©n d©n, UBND x· Hång D­¬ng, BCH HuyÖn §oµn Thanh Oai lu«n tr¨n trë ®Ó t×m ra m« h×nh ho¹t ®éng, kÕ ho¹ch x©y dùng tæ chøc §oµn víi c«ng t¸c thanh niªn nh»m ®Þnh h­íng cho ®oµn viªn thanh niªn trªn ®Þa bµn x· mét h­íng ®i ®óng ®¾n, gióp ®oµn viªn thanh niªn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ, t×m ®­îc viÖc lµm, t¹o thu nhËp, tham gia vµo c¸c phong trµo hµnh ®éng cña §oµn, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, x©y dùng tæ chøc §oµn cña x· Hång D­¬ng ngµy cµng v÷ng m¹nh, ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng gãp søc cïng c¸c thÕ hÖ thanh niªn kh¸c thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Víi tû lÖ chiÕm d©n sè trong toµn x·. Lùc l­îng thanh niªn lµ lao ®éng chÝnh trong c¸c hé gia ®×nh vµ trong x· héi. §¹i bé phËn thanh niªn tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng tÝch tham gia vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc. T×nh tr¹ng thanh niªn thê ¬ vÒ chÝnh trÞ, Ýt g¾n bã víi ho¹t ®éng cña x· héi tõng b­íc ®­îc kh¾c phôc sè l­îng thanh niªn cã nguyÖn väng vµo §oµn vµ phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng. Thanh niªn quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c¸c vÊn ®Ò, sù kiÖn chÝnh trÞ trong vµ ngoµi n­íc. ý thøc lËp th©n lËp nghiÖp ®· vµ ®ang ®­îc ph¸t huy, kh¬i dËy, cã ý chÝ häc tËp, n¨ng ®éng, nh¹y bÐn thÝch øng nhanh víi hoµn c¶nh kh«ng cam chÞu sèng ®ãi nghÌo, l¹c hËu. BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Xung kÝch t×nh nguyÖn ®i ®Çu trong viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, ch­¬ng tr×nh ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - an ninh quèc phßng cña §¶ng bé x·. §oµn viªn thanh niªn khèi n«ng th«n: §a sè thanh niªn ®Òu biÕt ch÷ vµ mét sè thanh niªn ®· häc xong ch­¬ng tr×nh THCS, THPT do vËy cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ yªn t©m lao ®éng, s¶n xuÊt t¹i ®Þa ph­¬ng, mét sè bé phËn nhá theo häc t¹i c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp cña TØnh vµ Trung ­¬ng. §oµn viªn khèi c¬ quan, tr­êng häc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã ý thøc v­¬n lªn trong häc tËp, c«ng t¸c. Chñ ®éng øng dông khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc ngµnh nghÒ qu¶n lý, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, lèi sèng trong s¹ch lµnh m¹nh. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét bé phËn nhá thanh niªn Ýt quan t©m ®Õn sinh ho¹t §oµn, Héi, cã biÎu hiÖn thê ¬ víi chÝnh trÞ hoÆc tr«ng chê, û l¹i vµo sù phÊn ®Êu cña nhµ n­íc. Sè ®«ng thanh niªn khèi n«ng th«n kh«ng cã tay nghÒ kü thuËt, cßn thiÕu hoÆc kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh, thu nhËp thÊp. Mét bé phËn nhá thanh niªn cã xu h­íng ch¹y theo lèi sèng thùc dông, bu«ng th¶ dÉn ®Õn m¾c c¸c tÖ n¹n xÉ héi nh­ nghiÖn hót, cê b¹c, quan hÖ nam n÷ thiÕu lµnh m¹nh, vi ph¹m ph¸p luËt nh­ t¶o h«n... §©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi tæ chøc §oµn vµ c¸c tæ chøc x· héi, ®ßi hái ph¶i nhËn thøc râ vai trß cña thanh niªn trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m thu hót, tËp hîp, ®iÒu kiÖn §oµn viªn thanh niªn vµo tæ chøc §oµn, Héi lµm nßng cèt gi¸o dôc thanh niªn lµm sao cho cã h­íng ®i ®óng ®¾n, thËt sù t©m huyÕt nhiÖt t×nh hÕt m×nh víi c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn cña x· Hång D­¬ng, gãp phÇn thùc hiÖn tèt môc tiªu kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng vµ cña ®Êt n­íc. 1.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn cña x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai - TØnh Hµ T©y. Qua kh¶o s¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ b¸o c¸o sè liÖu n¨m 2006 cña §oµn x· Hång D­¬ng, x· Hång D­¬ng gåm cã 7 chi ®oµn trùc thuéc gåm cã chi ®oµn thanh niªn th«n Hoµng Trung, M¹ch Kú, T¶o D­¬ng, Ngäc §×nh, Ng« §ång, Ba D­, Ph­¬ng NhÞ. Víi tæng sè ®oµn viªn lµ thanh niªn lµ 1032. BiÓu 1: B¸o c¸o sè liÖu c«ng t¸c tæ chøc cña §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh x· Hång D­¬ng (2006-2008). N¨m Tæng sè chi ®oµn Tæng sè ®oµn viªn Tæng sè thanh niªn §oµn viªn míi kÕt n¹p 2006 7 923 34 75 2007 7 895 29 68 2008 7 854 23 83 Trong nh÷ng n¨m qua tæ chøc §oµn ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc thanh niªn vÒ chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, t×nh h×nh cña Thanh niªn trong ®iÒu kiÖn míi, gi¸o dôc lý t­ëng, ®éng c¬ phÊn ®Êu cho ®oµn viªn thanh niªn mét c¸ch cô thÓ vµ phï hîp víi tõng ®èi t­îng, tõ ®ã t¹o ®­îc lßng tin trong ®oµn viªn thanh niªn vµo sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc. §oµn ®· ®­a ra mét sè m« h×nh ho¹t ®éng phï hîp víi thanh niªn, thu hót ®­îc ®oµn viªn thanh niªn vµo tæ chøc §oµn, Héi ngµy cµng ®«ng ®¶o, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ xÉ héi cña ®Êt n­íc nãi chung vµ cña x· Hång D­¬ng nãi riªng trong thêi kú ®æi míi. Th­êng xuyªn gi¸o dôc n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn, tæ chøc ph©n lo¹i ®oµn viªn theo ®Þnh kú. BiÓu 2: B¸o c¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i ®oµn viªn qua c¸c n¨m (2006 - 2008). N¨m Tæng sè ®oµn viªn Ph©n lo¹i ®oµn viªn XS Kh¸ TB YÕu 2006 923 549 285 77 12 2007 895 612 189 72 12 2008 854 703 109 36 6 C«ng t¸c x©y dùng cñng cè tæ chøc §oµn qua c¸c n¨m cã nhiÒu tiÕn bé, sè chi ®oµn th«n v÷ng m¹nh, kh¸ t¨ng lªn, sè chi ®oµn yÕu kÐm gi¶m. BiÓu 3: B¸o c¸o kÕt qu¶ ph©n xÕp lo¹i §oµn c¬ së: N¨m Tæng sè chi ®oµn Ph©n lo¹i chi ®oµn XS Kh¸ TB YÕu 2006 7 4 2 1 0 2007 7 5 1 1 0 2008 7 5 2 0 0 2. C¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn cña §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai - TØnh Hµ T©y. 2.1. §oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn th«ng qua x©y dùng tæ chøc §oµn - Héi v÷ng m¹nh. a. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn: C«ng t¸c tæ chøc: §· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc g¾n víi viÖc triÓn khai ch­¬ng tr×nh “ RÌn luyÖn §oµn viªn”, tæ chøc §oµn tõ x· ®Õn th«n ®· ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. ChÊt l­îng §oµn viªn ®­îc n©ng lªn, tû lÖ §oµn viªn xÕp lo¹i xuÊt s¾c vµ kh¸ t¨ng tõ 87.9% n¨m 2005 lªn 91% n¨m 2007, sè thanh niªn ®­îc tËp hîp, sè ®oµn viªn míi ®­îc kÕt n¹p tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2007 lµ 282 ®oµn viªn. C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé: §­îc chó träng h¬n ë kh©u lùa chän ®µo t¹o vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô ®¸p øng nhu cÇu vÒ c«ng t¸c c¸n bé §oµn: C¸n bé §oµn x· ®Òu ®­îc cö ®i häc c¸c líp chÝnh trÞ x· héi, ®­îc tËp huÊn kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn - Héi; 1 ®ång chÝ ®­îc cö ®i häc t¹i Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè tån t¹i sau: ChÊt l­îng ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn nhÊt lµ chi ®oµn c¬ së cßn thÊp; N¨ng lùc vËn ®éng Thanh niªn cña ®éi ngò c¸n bé §oµn, §oµn viªn ë c¬ së h¹n chÕ; c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé mét sè th«n ch­a tèt ®Ó x¶y ra sai ph¹m g©y ¶nh h­ëng xÊu trong thanh niªn vµ d­ luËn x· héi nh­ ë th«n Ngäc §×nh, Ph­¬ng NhÞ, Ng« §ång... b. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc Héi LHTN: MÆt trËt ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn ®­îc më réng, c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc Héi liªn hiÖp Thanh niªn ViÖt Nam cã b­íc ph¸t triÓn. Trong thêi gian qua, c«ng t¸c Héi tËp trung tuyªn truyÒn NghÞ quyÕt §¹i héi Héi liªn hiÖp Thanh niªn toµn quèc lµn thø V, NghÞ quyÕt §¹i héi Héi liªn hiÖp Thanh niªn huyÖn lÇn thø II vµ5 ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña Héi tíi h¬n 4.000 l­ît ®oµn viªn thanh niªn. Th«ng qua c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng ®Æc biÖt lµ phong trµo “ Thanh niªn tinh nguyÖn” ¶nh h­ëng vµ kh¶ n¨ng huy ®éng Thanh niªn cña tæ chøc §oµn ®­îc n©ng lªn gãp phÇn cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn, Héi ë c¬ së. Ngoµi ra Héi liªn hiÖp Thanh niªn x· ®· phèi hîp víi tæ chøc Héi sinh viªn th«n Hoµng Trung x©y dùng quü khuyÕn häc x· trÞ gi¸ 10.000.000®; cÊp 5 suÊt häc bæng trÞ gi¸ 200.000® cho häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n. TÆng 50 suÊt quµ gåm: tiÒn vµ s¸ch vë, ®å dïng c¸ nh©n cho häc sinh, c¸c em ®ç ®¹i häc, cao ®¼ng vµ lµ häc sinh giái c¸c cÊp trÞ gi¸ 4.000.000® . Tõ nh÷ng ho¹t ®éng trªn gãp phÇn vµo phong trµo phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ THCS, kiªn cè ho¸ tr­êng líp häc vµ ®éng viªn khÝch lÖ con em häc giái. Tuy nhiªn c«ng t¸c Héi vÉn cßn tån t¹i lµ: C¸c phong trµo ho¹t ®éng cña Héi ch­a l«i cuèn ®­îc thanh niªn c¸ biÖt vµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n trªn ®Þa bµn tham gia, tû lÖ tËp hîp ®oµn kÕt Thanh niªn cßn thÊp. Néi dung, h×nh thøc sinh ho¹t ch­a gÇn gòi vµ ch­a ®¸p øng ®­îc nguyÖn väng, t©m lý cña c¸c ®èi t­îng Thanh niªn. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi cßn h¹n chÕ nªn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ph¸t ®éng c¸c phong trµo. 2.1. §oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc. a. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ: §iÓm næi bËt trong c«ng t¸c gi¸o dôc cña §oµn trong thêi gian võa qua lµ sù x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vÞ trÝ cña c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng th«ng qua viÖc chØ ®¹o cã kÕt qu¶ viÖc häc tËp 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ cho §oµn viªn thanh niªn; Tuyªn truyÒn vÒ chñ nghÜa M¸c- Lªnin; t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; häc tËp qu¸n triÖt NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X; NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé TØnh Hµ T©y lÇn thø XIII, NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh HuyÖn Thanh Oai lÇn thø VIII nhiÖm kú 2007- 2012; cã gÇn 4.000 l­ît §oµn viªn thanh niªn ®­îc häc tËp víi c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn phong phó nh­: tæ chøc diÔn ®µn: “ §¶ng víi Thanh niªn - Thanh niªn víi §¶ng”; chiÕu phim t­ liÖu: “ Hå ChÝ Minh - ch©n dung mét con ng­êi”; ®Æc biÖt ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ “ TiÕp löa truyÒn thèng - m·i m·i tuæi 20” vµ cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” ®­îc triÓn khai trong n¨m 2006 ®· gióp cho §oµn viªn thanh niªn cñng cè niÒm tin vµo sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng vµ ®­êng lèi ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §oµn viªn thanh niªn chñ ®éng tù gi¸c häc tËp ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ lµ ng­êi xung phong g­¬ng mÉu tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n trong viÖc thùc hiÖn. b. C«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng: TiÕp tôc ®­îc triÓn khai s©u réng g¾n víi c¸c ngµy kû niÖm lín, c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ träng ®¹i cña ®Êt n­íc, c¸c c¬ së §oµn trong x· ®· ph¸t ®éng nhiÒu ®ît thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng vµ tæ chøc víi nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t ®éng phong phó: Tæ chøc lÔ kû niÖm «n l¹i truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ViÖt Nam; §¶ng, B¸c Hå, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh nh©n dÞp 3/2; 26/3; 19/5; 19/8 vµ 2/9... gÆp mÆt c¸c thÕ hÖ c¸n bé §oµn, trao kû niÖm ch­¬ng cho c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ; tæ chøc Héi tr¹i truyÒn thèng; c¸c ho¹t ®éng vÒ nguån th¨m c¸c ®Þa danh lÞch sö ; NghÖ An, Hµ Néi, §iÖn Biªn Phñ... §Æc biÖt sù ph¸t triÓn nhanh cña c¸c nhãm tuyªn truyÒn ca khóc c¸ch m¹ng ®· vµ ®ang thu hót sù tham gia s«i næi cña c¸c c¬ së §oµn trong toµn HuyÖn gãp phÇn tuyªn truyÒn lÞch sö c¸ch m¹ng, ®Þnh h­íng c¶m thô ©m nh¹c, kh¬i dËy phong trµo h¸t ca khóc c¸ch m¹ng trong ®oµn viªn thanh niªn. Phèi hîp víi Héi cùu chiÕn binh, Héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x·, Ban Tuyªn gi¸o c¸c cÊp lµm tèt c«ng t¸c Gi¸o dôc truyÒn thèng cho thÕ hÖ trÎ, cô thÓ ®· tæ chøc ®­îc 8 buæi sinh ho¹t truyÒn thèng cho gÇn 8 ngh×n l­ît §oµn viªn thanh niªn vµ thiÕu niªn nhi ®ång tham gia. c. C«ng t¸c gi¸o dôc chuyªn ®Ò: Thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc lèi sèng nÕp sèng trong thanh thiÕu niªn, vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn ë c¬ së tÝch cùc h­ëng øng cuéc vËn ®éng “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ míi ë khu d©n c­” NghÞ quyÕt TW 5 kho¸ VIII vÒ “ X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc” ; thùc hiÖn 3 ch­¬ng tr×nh môc tiªu: D©n sè - søc khoÎ - m«i tr­êng; ®¨ng ký x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸, bµi trõ tÖ n¹n x· héi, kh«ng sinh con thø ba, ®i ®Çu trong viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Di dêi chuång tr¹i gia sóc, gia cÇm ra xa nhµ; X©y dùng nÕp s«ng v¨n minh trong viÖc c­íi, viÖc tang”; tæ chøc diÔn ®µn : “ Tuæi trÎ sèng ®Ñp” thu hót gÇn 4 ngµn §oµn viªn thanh niªn tham gia. Th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc Ph¸p luËt vµ gi¸o dôc ý thøc c«ng d©n cho thanh thiÕu nhi gãp phÇn h×nh thµnh lèi sèng “ Sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt”. Trong n¨m 2007 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008, ®· phèi hîp víi c¸c c¬ quan, ban ngµnh trong x· tæ chøc 2 ®ît = 15 buæi tuyªn truyÒn ph¸p luËt cho §oµn viªn thanh niªn, cô thÓ: Tuyªn truyÒn LuËt BÇu cö quèc héi; LuËt h«n nh©n & gia ®×nh; LuËt phßng chèng Ma tuý; LuËt Thanh niªn; LuËt nghÜa vô qu©n sù; LuËt an toµn giao th«ng ®­êng bé khÈu hiÖu “ TÊt c¶ h·y ®éi mò b¶o hiÓm khi ngåi trªn m« t«, xe m¸y”. Bªn c¹nh ®ã x· tiÕn hµnh th­êng xuyªn viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc §oµn viªn thanh niªn kh«ng theo §¹o tr¸i ph¸p luËt, kh«ng di c­ tù do, hiÓu râ h¬n ©m m­u th©m ®éc cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch nh»m chia rÏ khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, gãp phÇn n©ng cao ý thøc c¸ch m¹ng, b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ ChÝnh quyÒn nh©n d©n. Víi nhËn thøc gi¸o dôc lµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña §oµn, c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng trong thêi gian qua ®· ®­îc c¸c chi ®oµn c¬ së triÓn khai mét c¸ch nghiªm tóc, ®ång bé, cã träng t©m, träng ®iÓm gióp cho §oµn viªn thanh niªn ®­îc tiÕp cËn mét c¸ch th­êng xuyªn vµ s©u h¬n c¸c chñ tr­¬ng lín vµ quan träng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Ph­¬ng thøc tuyªn truyÒn phong phó ®a d¹ng cã nhiÒu s¸ng t¹o vµ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n: KÕt qu¶ cña ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ “ Häc tËp 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ”; “ Häc tËp 10 chuyªn ®Ò vÒ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh”; “ TiÕp löa truyÒn thèng - m·i m·i tuæi 20” lµ bµi häc kinh nghiÖm tèt trong viÖc tæ chøc qu¸n triÖt c¸c ChØ thÞ NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ gi¸o dôc truyÒn thèng trong thêi gian tíi. Bªn c¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nh­: C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng míi chØ dõng l¹i ë kh©u tuyªn truyÒn ch­a thùc sù biÕn thµnh hµnh ®éng cña mét bé phËn Thanh niªn, chÊt l­îng sinh ho¹t chÝnh trÞ ë c¸c cÊp chi ®oµn cßn yÕu. Néi dung tuyªn truyÒn phÇn lín tËp trung cho nhiÒu ®èi t­îng ch­a quan t©m ®Õn ®èi t­îng §oµn viªn thanh niªn c¸ biÖt. §éi ngò b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn cßn thiÕu vµ yÕu vÒ tr×nh ®é. C¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ tµi liÖu phôc vô cho tuyªn truyÒn ch­a ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu thùc tÕ. 2.3. §oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn qua c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng: a. Phong trµo “ Thanh niªn thi ®ua häc tËp ®i ®Çu x©y dùng x· héi häc tËp” §èi víi §oµn viªn thanh niªn khèi tr­êng häc: Phong trµo thi ®ua “ Häc tËp rÌn luyÖn v× ngµy mai lËp nghiÖp” ®­îc ®«ng ®¶o §oµn viªn thanh niªn khèi tr­êng häc tham gia g¾n víi viÖc triÓn khai thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c §oµn, Héi, §éi hµng n¨m vµ c¸c ®ît thi ®ua theo chñ ®Ò: “ TuÇn häc tèt”; “ Giê häc tèt”; “ §«i b¹n cïng tiÕn”; triÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc” gãp phÇn gi¸o dôc lý t­ëng, x©y dùng ®éng c¬ th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, cæ vò häc sinh kh¾c phôc khã kh¨n v­¬n lªn trong häc tËp. KÕt qu¶ tõ n¨m 2005 ®Õn nay ®· cã gÇn 20 em ®¹t danh hiÖu häc sinh giái cÊp TØnh, 180 em ®¹t danh hiÖu häc sinh giái cÊp tr­êng. Bªn c¹nh ®ã,Ban chÊp hµnh §oµn c¸c tr­êng ®· lµm tèt c«ng t¸c h­íng nghiÖp vµ d¹y nghÒ cho §oµn viªn thanh niªn gióp c¸c em lùa chän ®­îc ngµnh nghÒ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. X©y dùng c¸c lo¹i quü “ KhuyÕn häc, khuyÕn tµi”, quü “ Tµi n¨ng trΔ trÞ gi¸ gÇn 10.000.000®. Trong thanh niªn n«ng th«n: Lµm tèt c«ng t¸c vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn tham gia ch­¬ng tr×nh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ THCS, kÕt qu¶ thanh niªn tõ 15 - 25 tuæi ®· ®­îc c«ng nhËn lµ biÕt ch÷. §oµn viªn thanh niªn khèi c¬ quan: C¸n bé c«ng chøc thi ®ua häc tËp lao ®éng s¸ng t¹o thùc hiÖn tèt néi quy vµ quy chÕ lµm viÖc cña c¬ quan tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ qua c¸c líp häc t¹i chøc, tËp trung, c¸c líp chÝnh trÞ, häc ngo¹i ng÷, tin häc. M¹nh d¹n øng dông c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n. Ph¸t huy ®­îc vai trß chñ ®éng tham m­u cho cÊp uû c«ng t¸c chuyªn m«n. Ph¸t huy ®­îc vai trß chñ ®éng tham m­u cho cÊp uû vµ l·nh ®¹o ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô c«ng t¸c, th­êng xuyªn tæ chøc xuèng tuyªn truyÒn h­íng dÉn gióp cho c¸c chi ®oµn c¬ së vÒ chuyªn m«n theo chøc n¨ng tõng c¬ quan ban ngµnh. b. Phong trµo “ Thanh niªn thi ®ua lËp nghiÖp, lao ®éng s¸ng t¹o”. Hång D­¬ng lµ mét x· n«ng th«n nªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ nghÒ chÝnh. Thanh niªn lµ lùc l­îng chÝnh ph¸t triÓn kinh tÕ v× vËy chØ ®¹o vµ tæ chøc cho c¸c chi ®oµn c¬ së lµ rÊt cÇn thiÕt. Víi môc tiªu “ §éng viªn, tæ chøc, h­íng dÉn §oµn viªn thanh niªn tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña x· gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. TriÓn khai phong trµo 4 míi ( Kü thuËt míi, Ngµnh nghÒ míi, M« h×nh míi vµ thÞ tr­êng míi) do Trung ­¬ng §oµn ph¸t ®éng thu hót 534 l­ît §oµn viªn thanh niªn tham gia. C«ng t¸c tËp huÊn chuyÓn dao tiÕn bé Khoa häc kü thuËt còng ®­îc quan t©m: BCH HuyÖn §oµn phèi hîp víi Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi h­íng dÉn §oµn thanh niªn x· lËp dù ¸n vay vèn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, hç trî ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¹i 7 th«n víi tæng sè vèn gÇn 600.000.000®. §Æc biÖt viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 47 cña Ban Th­êng vô TØnh §oµn vÒ viÖc gióp ®ì §oµn viªn nghÌo ph¸t triÓn kinh tÕ, ®oµn viªn nghÌo trong x· ®­îc hç trî víi tæng sè vèn gÇn 20.000.000®, 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 cã 4 ®oµn viªn thanh niªn ®­îc gióp ®ì víi tæng sè tiÒn lµ 4.800.000®. ViÖc sö dông nguån vèn c¬ b¶n ®óng môc ®Ých, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm, æn ®Þnh ®êi sèng gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi... Tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng trªn ®· xuÊt hiÖn mét líp Thanh niªn cã tr×nh ®é, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu, øng dông vµ chuyÓn giao tiÕn bé Khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, gãp phÇn quan träng vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm. Thanh niªn g¾n bã h¬n víi quª h­¬ng, quyÕt t©m lËp nghiÖp vµ lµm giµu trªn m¶nh ®Êt cña chÝnh m×nh, g¾n bã h¬n víi tæ chøc §oµn - Héi. ý thøc chÝnh trÞ cña ®oµn viªn thanh niªn ®­îc n©ng cao gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn, cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn, Héi. c. Phong trµo “Thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång”. Phong trµo Thanh niªn t×nh nguyÖn cña tuæi trÎ x· nhµ trong thêi gian võa qua ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét phong trµo ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ lµ ®iÓm næi bËt nhÊt trong c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. C¸c ®ît Thanh niªn t×nh nguyÖn h­íng vÒ c¬ së nh©n dÞp Th¸ng thanh niªn vµ ChiÕn dÞch Thanh niªn t×nh nguyÖn hÌ. Trong 3 n¨m qua ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, t×nh c¶m vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh xung kÝch c¸ch m¹ng cña Thanh niªn muèn ®­îc cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh, ®· vµ ®ang t¹o ra ®éng lùc to lín trong c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn vµ cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn - Héi. KÕt qu¶ tõ n¨m 2005 ®Õn nay tuæi trÎ §oµn x· ®· phèi hîp víi BCH HuyÖn §oµn Thanh Oai tæ chøc chiÕn dÞch thanh niªn t×nh nguyÖn xuèng c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n thu hót hµng tr¨m l­ît §oµn viªn thanh niªn tham gia. NÐt næi bËt trong phong trµo nµy lµ viÖc xung phong ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh phÇn viÖc Thanh niªn, c¸c viÖc khã, viÖc míi, kh©u träng yÕu nh­: Tham gia lµm ®­êng giao th«ng n«ng th«n t¹i c¸c th«n, nghÜa trang liÖt sü x·, tham gia lµm ®Êt vµ trång mµu mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ hµng chôc triÖu ®ång, ®­îc cÊp uû chÝnh quyÒn ®¸nh gi¸ cao. Trong th¸ng thanh niªn 2008 ®­îc sù nhÊt trÝ cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû Ban nh©n d©n x· Hång D­¬ng §oµn x· ®· huy ®éng §oµn viªn thanh niªn c¸c chi ®oµn. Còng trong n¨m 2008, Ban Th­êng vô §oµn x· ®· x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o c¸c th«n tù x©y dùng kÕ ho¹ch t×nh nguyÖn hÌ 2008. B¸m s¸t kÕ ho¹ch, c¸c c¬ së ®Òu cã nh÷ng ho¹t ®éng t×nh nguyÖn víi nhiÒu néi dung, h×nh thøc ®a d¹ng, phong phó nh­: Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn t¹i chç, lµm ®­êng giao th«ng liªn th«n, tu söa c¸c tuyÕn ®­êng xuèng cÊp, lµm vÖ sinh ®­êng lµng ngâ xãm, th¨m hái tÆng quµ c¸c gia ®×nh chÝn s¸ch, t×nh nguyÖn gióp ®ì §oµn viªn nghÌo theo tinh thÇn NghÞ quyÕt 47 cña Ban Th­êng vô TØnh §oµn Hµ T©y. KÕt qu¶ ®· cã h¬n 3 km ®­êng giao th«ng liªn th«n, 200 m2 ruéng ®­îc khai th¸c cho c¸c hé gia ®×nh §oµn viªn nghÌo. Tiªu biÓu cho c¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn lµ th«n Hoµng Trung, Ngäc §×nh, T¶o D­¬ng... Phong trµo Thanh niªn t×nh nguyÖn ®· thùc sù t¹o c¬ héi, m«i tr­êng thuËn lîi, ph¸t huy tinh thÇn xung phong t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång cña tuæi trÎ trong viÖc tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - an ninh quèc phßng. d. Phong trµo “ Xung kÝch b¶o vÖ an ninh tæ quèc, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi”: Cô thÓ ho¸ phong trµo nµy, Ban ChÊp hµnh §oµn x· ®· ký kÕt ch­¬ng tr×nh phèi hîp thùc hiÖn NghÞ quyÕt liªn tÞch sè 01 víi C«ng an HuyÖn “ VÒ viÖc phßng ngõa ng¨n chÆn téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi trong thanh thiÕu niªn” vµ ch­¬ng tr×nh phèi hîp víi Héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x· “ VÒ viÖc ®Èy m¹nh phong trµo thanh niªn xung kÝch x©y dùng nÒn Quèc phßng toµn d©n, b¶o vÖ Tæ quèc”. N¨m 2008 ®· phèi hîp víi Héi ®ång nghÜa Qu©n sù x· vµ ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tham gia x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n. Trong c«ng t¸c tuyÓn qu©n x· ®· phèi hîp víi Héi ®ång tuyªn truyÒn ph¸p luËt tæ chøc cho 860 l­ît §oµn viªn thanh niªn häc tËp nghÜa vô qu©n sù, vËn ®éng thanh niªn trong ®é tuæi tham gia kh¸m tuyÓn vµ t×nh nguyÖn nhËp ngò ®¶m b¶o chØ tiªu giao vµ n©ng cao chÊt l­îng Thanh niªn nhËp ngò. KÕt qu¶ trong 4 n¨m cã 56 thanh niªn nhËp ngò. Phèi hîp tæ chøc tèt ngµy héi giao qu©n, gÆp mÆt tÆng quµ trÞ gi¸ gÇn 5.000.000®. Bªn c¹nh ®ã, c¸c chi ®oµn c¬ së trong x· th­êng xuyªn lµm tèt viÖc vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn tham gia lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn, huÊn luyÖn D©n qu©n tù vÖ. H­ëng øng c¸c ®ît ñng hé x©y dùng quü “ §Òn ¬n ®¸p nghÜa”, x©y nhµ t×nh nghÜa cho Thanh niªn xung phong, th¨m tÆng quµ cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. e. Phong trµo “ Thanh niªn xung kÝch gi÷ g×n trËt tù an toµn giao th«ng, ®Êu tranh phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi”. Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn vµ nh©n d©n tham gia gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ - trËt tù an toµn x· héi t¹i c¬ së, cô thÓ ®· tæ chøc c¸c buæi tuyªn truyÒn, träng t©m tuyªn truyÒn lµ: LuËt giao th«ng, Phßng chèng ma tuý, Téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi, chèng tuyªn truyÒn §¹o tr¸i ph¸p luËt, di c­ tù do, v­ît biªn ®i lµm thuª tr¸i phÐp... ng¨n chÆn ®­îc t×nh tr¹ng Thanh niªn vi ph¹m ph¸p luËt gãp phÇn x©y dùng th«n b¶n v¨n ho¸. Phong trµo: “ Thanh niªn Qu©n ®éi mÉu mùc x©y dùng chÝnh quy” trong Qu©n ®éi vµ phong trµo “ Thùc hiÖn 6 ®iÒu B¸c Hå d¹y”, “ Hai thi ®ua - Hai t×nh nguyÖn” trong Thanh niªn C«ng an ®­îc thùc hiÖn tèt gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng huÊn luyÖn, s½n sµng chiÕn ®Êu, häc tËp c«ng t¸c, gãp phÇn x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn, cñng cè mèi ®oµn kÕt qu©n vµ d©n. Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè tån t¹i h¹n chÕ: C¸c phong trµo cña §oµn chØ míi tËp trung tèt ë nh÷ng khu trung t©m x·, khu ®«ng d©n c­ vµ trong tr­êng häc, th«n vïng s©u vïng xa ch­a chñ ®éng tæ chøc ®­îc phong trµo( Th«n Ph­îng NhÞ). ChÝnh s¸ch ®èi víi c«ng t¸c Thanh niªn ®· ®­îc quan t©m nh­ vay vèn, gi¶i quyÕt viÖc lµm hç trî s¶n xuÊt song vÉn cßn khã kh¨n lµ: Ch­a cã nhiÒu thî lµnh nghÒ trong Thanh niªn, ch­a bè trÝ ®­îc viÖc lµm cho Thanh niªn sau ®µo t¹o, Thanh niªn kh«ng cã viÖc lµm æn ®Þnh chiÕm tû cao. 2.4. §oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn th«ng qua c¸c cuéc thi. Tõ n¨m 2004 ®Õn nay, BCH HuyÖn, BCH §oµn x· ®· ph¸t ®éng §oµn viªn Thanh niªn tham gia c¸c cuéc thi do c¸c cÊp, c¸c ngµnh tæ chøc vµ ®¹t gi¶i cao tiªu biÓu lµ: Cuéc thi “ ¢m vang §iÖn Biªn” cã 653 bµi tham gia. Cuéc thi “ 75 n¨m lÞch sö vÎ vang cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam” cã 716 bµi tham gia. Cuéc thi t×m hiÓu “60 n¨m n­íc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam” cã 813 bµi tham gia. Cuéc thi “ 75 n¨m lÞch vÎ vang cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh” cã 749 bµi tham gia. Cuéc thi “ BÝ th­ chi ®oµn n«ng th«n giái” thu hót 14 b¹n ®oµn viªn thanh niªn trong 7 th«n tham gia. 2.5. §oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghhÖ, thÓ dôc thÓ thao. Duy tr× th­êng xuyªn c¸c ho¹t ®éng V¨n ho¸ v¨n nghÖ t¹i c¬ së th«ng qua phong trµo ca h¸t tËp thÓ, c¸c héi diÔn, liªn hoan v¨n nghÖ, ®· thµnh lËp c¸c ®éi v¨n nghÖ ë c¸c x·. NÐt míi trong phong trµo nµy lµ sù xuÊt hiÖn cña c¸c nhãm tuyªn truyÒn ca khóc c¸ch m¹ng ®Õn víi nh©n d©n 7 th«n, lång gÐp víi viÖc tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ®­îc cÊp uû, chÝnh quyÒn c¸c cÊp ®¸nh gi¸ cao. Tiªu biÓu cho phong trµo nµy lµ c¸c th«n: Hoµng Trung, T¶o D­¬ng. §oµn x· ®· thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng víi Phßng v¨n ho¸, Trung t©m v¨n ho¸ thÓ thao ph¸t triÓn c¸c phong trµo V¨n ho¸ v¨n nghÖ - thÓ dôc thÓ thao trong lùc l­îng Thanh thiÕu niªn, cô thÓ: §· thµnh lËp CLB bãng bµn, cÇu l«ng, 2 ®éi bãng ®¸. Hµng n¨m ®Òu tæ chøc c¸c gi¶i thÓ thao truyÒn thèng cÊp HuyÖn nh­: Gi¶i ViÖt d·, gi¶i cÇu l«ng, gi¶i bãng ®¸ Thanh niªn, bãng ®¸ mini, ngµy héi v¨n ho¸ thÓ thao Thanh niªn vµ Héi khoÎ Phï §æng cho §oµn viªn thanh niªn khèi tr­êng häc.C¸c ho¹t ®éng thÓ thao ®· tµo ®iÒu kiÖn ®Ó tuæi trÎ rÌn luyÖn thÓ lùc, trÝ tuÖ gãp phÇn x©y dùng m«i tr­êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh, bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi. BiÓu 4: B¶ng ®iÒu tra x· héi häc 2008 sinh ho¹t ®Þnh kú hµng th¸ng cña 7 chi ®oµn trªn ®Þa bµn x· Hång D­¬ng. STT Th«n Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Hoµng Trung x x x x x x x x x x x x 2 Ngäc §×nh x x x x x x x x x x x x 3 T¶o D­¬ng x x x x x x x x x x x x 4 Ng« §ång x x x x x x x x x x x x 5 M¹ch Kú x x x x x x x x x x x x 6 Ba D­ x x x x x x x x x x x x 7 Ph­¬ng NhÞ x x x x x x x x x x x x BiÓu 5: B¶ng ®iÒu tra x· héi häc ( 1 n¨m ) ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· HångD­¬ng. STT Ph­¬ng thøc §KTHTN Th«n Hoµng Trung Th«n Ngäc §×nh Th«n T¶o D­¬ng Th«n Ba D­ Th«n Ph­¬ng NhÞ Th«n Ng« §ång Th«n M¹ch Kú 1 B¨ng c¸c tæ chøc chÝnh thøc th«ng qua ®oµn thÓ x x x x x x x 2 Th«ng qua c¸c nhãm kh«ng chÝnh thøc (CLB) x x x x x x x 3 Th«ng qua nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiªn, thñ lÜnh x x x x x x x 4 Th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng x x x x x x x 5 Th«ng qua ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, c¸c cuéc vËn déng x x x x x x x 6 Th«ng qua viÖc tæ chøc ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao x x x x x x x 2.6. §oµn kÕt, tËo hîp Thanh niªn th«ng qua c¸c m« h×nh C©u l¹c bé: Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y c¸c lo¹i h×nh sinh ho¹t C©u l¹c bé rÊt phæ biÓn trªn ®Þa bµn x· Hång D­¬ng thu hót ®«ng ®¶o §oµn viªn, Thanh niªn tham gia sinh ho¹t, næi bËt lµ c¸c C©u l¹c bé: C©u l¹c bé Gia ®×nh trÎ cña x· cã 66 Héi viªn, th­êng xuyªn tæ chøc simh ho¹t b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng. C¸c buæi sinh ho¹t th­êng tËp trung vµo c¸c chñ ®Ò: Søc khoÎ sinh s¶n, c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh thai, lµm thÕ nµo ®Ó nu«i con khoÎ d¹y con ngoan, tuyªn truyÒn vÒ luËt H«n nh©n vµ gia ®×nh... cung cÊp rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých cho c¸c Héi viªn. C©u l¹c bé Ca nh¹c cã gÇn 200 Héi viªn. Kh«ng chØ thu hót §oµn viªn, Thanh niªn, C©u l¹c bé Ca nh¹c cßn thu hót c¶ NghÖ nh©n lín tuæi tham gia, gãp phÇn gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. C¸c C©u l¹c bé nµy kh«ng kh«ng chØ phôc vô cho nh÷ng LÔ héi cña ®Þa ph­¬ng mµ cßn biÓu diÔn cho kh¸ch du lÞch tham quan gãp phÇn t¨ng thªm thu nhËp cho Héi viªn. C©u l¹c bé Sinh tiÒn cña th«n Hoµng Trung cã 25 Héi viªn còng th­êng xuyªn sinh ho¹t, luyÖn tËp vµ phôc vô biÓu diÔn. C©u l¹c bé Thanh niªn víi nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng ®a d¹ng, hÊp dÉn: Tuyªn truyÒn vÒ søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, ma tuý, HIV/ AIDS, c¸c tÖ n¹n x· héi, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, c¸c ho¹t ®éng giao l­u v¨n ho¸ v¨n nghÖ, vò quèc tÕ... ®· thu hót ®«ng ®¶o §oµn viªn, Thanh niªn khu vùc trung t©m huyÖn tham gia. Ngoµi ra, ë tÊt c¶ c¸c th«n trªn ®Þa bµn x· ®Òu cã c¸c C©u l¹c bé tiÒn h«n nh©n, Gia ®×nh trÎ, vÞ thµnh niªn... vµ c¸c ®éi tuyªn truyÒn th­êng xuyªn sinh ho¹t, thu hót §oµn viªn, Thanh niªn tham gia. 3. Nguyªn nh©n ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt Thanh niªn vµ bµi häc kinh nghiÖm. 3.1. Nguyªn nh©n thµnh c«ng. Sù nghiÖp ®æi míi cña c¶ n­íc nãi chung vµ cña x· Hång D­¬ng nãi riªng ®· thu hót ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín, t¹o lßng tin cho Thanh niªn vµo ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ cña Nhµ n­íc. Cã nhiÒu dù ¸n, chÝnh s¸ch phï hîp víi nhu cÇu, nguyÖn väng cña Thanh niªn nªn ®· thu hót ®­îc Thanh niªn vµo phong trµo chung. §Æc biÖt lµ c¸c phong trµo “ Thanh niªn thi ®ua lËp nghiÖp , lao ®éng s¸ng t¹o”, Thanh niªn thi ®ua häc tËp, ®i ®Çu x©y dùng x· héi häc tËp”... ®ùc sù thu hót Thanh niªn. Thanh niªn cã ®iÒu kiÖn häc tËp, cã tr×nh ®é, n©ng cao tay nghÒ, ®­îc vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm, øng dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Þa ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ®Þa ph­¬ng. C¸c tæ chøc §oµn tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng, c¸n bé §oµn n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o tæ chøc c¸c ho¹t ®éng lµnh m¹nh phï hîp víi t©m lý cña Thanh niªn. Do ®ã ®· thu hót ®­îc Thanh niªn tham gia ho¹t ®éng tèt h¬n, ®«ng ®¶o h¬n. §­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao, cô thÓ cña HuyÖn §oµn Thanh Oai, H§ND, UBND x· ®èi víi c«ng t¸c §oµn vµ phong tµo Thanh thiÕu nhi cña x·, sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan,, ban ngµnh ®oµn thÓ tõ x· ®Õn th«n ®èi víi c«ng t¸c Thanh niªn b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cô thÓ t¹o nguån lùc vµ ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho tæ chøc §oµn thùc hiÖn nhiÖm vô. Ban ChÊp hµnh, Ban Th­êng vô §oµn x· lu«n gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ trong c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, lu«n ®oµn kÕt thèng nhÊt cao vÒ quan ®iÓm vµ b¸m s¸t vµo nhiÖm vô chÝnh trÞ cña x· chñ ®éng x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®¸p øng ®­îc lîi Ých thiÕt thùc cña Thanh niªn, lu«n t×m tßi, ®æi míi c¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nh»m vËn ®éng tËp hîp §oµn viªn Thanh niªn trong toµn x· ph¸t huy kh¶ n¨ng cña c¸ nh©n, ®¬n vÞ, gia ®×nh tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c phong trµo §oµn ®· ®Æt ra. 3.2. Nguyªn nh©n h¹n chÕ. a. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: §Êt n­íc ta hiÖn nay ®ang cã nh÷ng b­íc chuyÓn m×nh ®¸ng kÓ, tõng b­íc héi nhËp vµo sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Chóng ta ®ang ®i theo con ®­êng Chñ nghÜa x· héi mµ §¶ng vµ B¸c Hå ®· lùa chän, do ®ã kh«ng thÓ tr¸nh khái mu«n vµn nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p. §Æc biÖt mét sè Thanh niªn do t¸c ®éng mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi nh­: Ma tuý, m¹i d©m, cê b¹c... c¸ tÖ n¹n x· héi trµn lan ®· lµm cho h×nh t­îng ng­êi Thanh niªn gi¶m ®i phÇn nµo ý nghÜa, tõ ®ã Thanh niªn thê ¬ víi c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ, coi ho¹t ®éng kinh tÕ lµ trªn hÕ. Nguy hiÓm h¬n lµ mét bé phËn thanh niªn ®ang hoang mang, dao ®éng, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh h­íng chÝnh trÞ tõ ®ã gi¶m ý trÝ phÊn ®Êu. Thanh niªn hiÖn nay ®ang sèng trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, thêi ®¹i cña v¨n minh tin häc, xu thÕ chung cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi hiÑn nay lµ héi nhËp, më cöa vµ giao l­u quèc tÕ. T×nh h×nh trªn cã thuËn lîi lµ Thanh niªn ®­îc tiÕp cËn víi nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, më mang tÇm hiÓu biÕt. Nh­ng më réng giao l­u quèc tÕ còng lµ c¬ héi ®Ó c¸c thÕ lùc thï ®Þch thùc hiÖn ©m m­u DiÔn biÕn hoµ b×nh lîi dông vÊn ®Ò d©n téc, t«n gi¸o tuyªn truyÒn ®¹o tr¸i ph¸p luËt kÝch ®éng d©n di c­ tù do g©y ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ vµ ®êi sèng cña nh©n d©n. NÒn kinh tÕ cña x· cßn ch­a ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ tr×nh ®é d©n trÝ cña mét bé phËn nh©n d©n vµ Thanh niªn cßn thÊp, giao th«ng ®i l¹i gi÷a c¸c th«n vïng s©u vïng xa cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc x©y dùng vµ cñng cè tæ chøc. C¬ së vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ c¸c ho¹t ®éng cßn nghÌo nµn, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Mét sè cÊp uû §¶ng cßn ch­a thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh niªn, ch­a quan t©m ®óng mùc ®Õn quyÒn lîi cña Thanh niªn. b. Nguyªn nh©n chñ quan. ChÊt l­îng c¸n bé §oµn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô, mét sè §ång chÝ BÝ th­ Chi ®oµn ch­a thùc sù tiªu biÓu cho trÝ tuÖ cña Thanh niªn, thô ®éng tr«ng chê vµo sù chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn, thiÕu tinh thÇn cÇu thÞ, häc hái n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña m×nh, chËm thÝch øng víi t¸c phong c«ng nghiÖp, kh¶ n¨ng vµ sù nh¹y bÐn chÝnh trÞ ch­a cao. V× vËy, tr­íc nh÷ng nhu cÇu míi cña Thanh niªn, tæ chøc §oµn cßn lóng tóng, ch­a kÞp thêi ®¸p øng. C«ng t¸c tham m­u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ sù phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®èi víi c«ng t¸c Thanh niªn cßn yÕu. Sè Ýt c¬ së §oµn cßn ch­a thùc sù nhËn thøc ®óng ®¾n, s©u s¾c vÒ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña viÖc ph¶i x©y dùng, ph¸t triÓn tæ chøc, cßn thô ®éng trong viÖc tham m­u, ®Ò xuÊt víi c¸c cÊp uû §¶ng trong viÖc x©y dùng tæ chøc §oµn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc §oµn ph¸t triÓn. NghiÖp vô c«ng t¸c §oµn cña mét sè c¸n bé cßn h¹n chÕ, ch­a m¹nh d¹n vµ chñ ®éng trong c«ng viÖc, ch­a ®Çu t­ tho¶ ®¸ng nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc. Do vËy néi dung ho¹t ®éng mÆc dï ®· cã sù ®æi míi nh­ng ch­a thùc sù ngang tÇm víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi. Sù chñ ®éng phèi hîp víi c¸c tæ chøc ë mét sè chi §oµn kh«ng th­êng xuyªn, ch­a chñ ®éng tham m­u víi cÊp uû §¶ng nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt trong c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé. V× vËy mét sè Ýt c¸n bé §oµn cßn ë t×nh tr¹ng ch¾p v¸, kh«ng ®¶m b¶o sù lu©n chuyÓn vµ kÕ thõa. Do chÕ ®é ®·i ngé víi c¸n bé §oµn cßn thÊp, trong khi cu«c sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn nhiÒu ®ång chÝ c¸n bé §oµn cßn ch­a yªn t©m, ch­a nhiÖt t×nh víi c«ng t¸c §oµn. Mét sè §oµn viªn Thanh niªn cßn bµng quan víi c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, ch­a tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng, tr¸ch nhiÖm x©y dùng tæ chøc §oµn ch­a cao. C«ng t¸c chØ ®¹o cña Ban Th­êng vô, Ban ChÊp hµnh §oµn x· ch­a cã sù hµi hoµ gi÷a chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p, ch­a phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ c¬ së. Mét sè phong trµo chØ ®¹o cßn dµn tr¶i ch­a cã chiÒu s©u. ViÖc l¾m b¾t t­ t­ëng §oµn viªn Thanh niªn ®Ó gi¸o dôc vµ thu hót hä vµo tæ chøc cßn ch­a kÞp thêi. 4. Kinh nghiÖm. C«ng t¸c chØ ®¹o cña Ban Th­êng vô, Ban ChÊp hµnh §oµn x· cÇn x¸c ®Þnh râ ®­îc nhiÖm vô träng t©m, träng ®iÓm vµ x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn khoa häc vµ cã søc thuyÕt phôc. Ph¶i biÕt tranh thñ sù ñng hé cña cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Ó tæ chøc c¸c phong trµo. Chñ ®éng tham m­u, ®Ò xuÊt víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Ó ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh phÇn viÖc cña Thanh niªn vµ x¸c ®Þnh ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña Thanh niªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - an ninh quèc phßng võa t¹o ®­îc phong trµo võa cã thªm ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng. C¬ së §oµn ph¶i biÕt ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, biÕt lùa chän thêi c¬, thêi ®iÓm ®Ó trtiÓn khai nhiÖm vô. Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn tryÒn gi¸o dôc thuyÕt phôc ®Ó §oµn viªn Thanh niªn h­ëng øng tham gia, mäi ho¹t ®éng khi tæ chøc ph¶i quan t©m ®Õn lîi Ých vµ quyÒn cña §oµn viªn Thanh niªn ®ång thêi ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng tuyªn d­¬ng c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch ®Ó lµm nßng cèt thùc hiÖn phong trµo. Ph¶i lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé §oµn: ë ®©u c¸n bé §oµn thùc sù t©m huyÕt víi c«ng viÖc, nhiÖt t×nh tr¸ch nhiÖm vµ cã uy tÝn, cã tr×nh ®é n¨n lùc, chÞu khã ®i c¬ së n¾m b¾t t×nh h×nh vµ tæ chøc c¸c phong trµo phï hîp víi t©m t­ nguyÖn väng cña §oµn Thanh niªn th× ë ®ã vai trß cña tæ chøc §oµn ®­îc kh¼ng ®Þnh râ rÖt. Chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c tham m­u víi §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn vÒ c«ng t¸c Thanh niªn, n¨ng ®éng phèi hîp víi c¸c ngµnh x©y dùng vµ khai th¸c c¬ chÕ thuËn lîi phôc vô c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh niªn thùc hiÖn x· héi ho¸ c«ng t¸c Thanh niªn. Ch­¬ng III Nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt I. Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt Thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai - TØnh Hµ T©y. 1. Mét sè yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo thêi kú héi nhËp, x· héi cã nhiÒu biÕn ®æi, nhu cÇu cña Thanh niªn ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vµ kh«ng ngõng thay ®æi. Do ®ã c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt Thanh niªn ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi vµ chÞu ¶nh cña rÊt nhiÒu yÕu tè. VÒ kinh tÕ: X· Hång D­¬ng lµ mét x· n«ng th«n, kinh tÕ cßn nghÌo, ®êi sèng cña nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. NÒn kinh tÕ c¬ b¶n vÉn tù nhiªn, tù cÊp, tù tóc, Ýt cã s¶n phÈm hµng hãa, d©n c­ hÇu hÕt lµm n«ng nghiÖp, tr×nh ®é canh t¸c cßn yÕ, lÖ thuéc nhiÒu vµo thiªn nhiªn. Thanh niªn l¹i lµ trô cét trong c¸c gia ®×nh nªn c¬ héi, ®iÒu kiÖn ®Ó häc tËp, giao l­u... rÊt khã kh¨n mµ ph¶i ch¨m lo ph¸t triÓn kinh tÕ ®¶m b¶o cuéc sèng gia ®×nh. VÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ: Tuy cã ph¸t triÓn nh­ng tr×nh ®é cßn thÊp so víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc. Søc khoÎ lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu cña con ng­êi th× c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ë c¸c x· xa trung t©m HuyÖn cßn ch­a thùc sù ®­îc chó träng. HÖ thèng c¸c tr¹m y tÕ x· bÞ xuèng cÊp, trang thiÕt bÞ y tÕ cßn l¹c hËu, c¸n bé tr×nh ®é cßn h¹n chÕ... Cßn tån t¹i nhiÒu c¸c hñ tôc l¹c hËu lµm c¶n trë sù ph¸t triÓn cña Thanh niªn: T×nh tr¹ng t¶o h«n, mª tÝn, r­îu, chÌ, ma chay... T×nh tr¹ng t¸i mï ch÷, thÊt häc trong Thanh niªn cßn tån t¹i. HÖ thèng tr­êng líp cßn thiÕu thèn. Tû lÖ Thanh niªn häc §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp cßn thÊp... Ph­¬ng tiÖn giao th«ng, viÖc giao l­u gi÷a c¸c x· cßn khã kh¨n, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin, truyÒn th«ng cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng. Thªm vµo ®ã, sù nhËn thøc vÒ x· héi cßn gi¶n ®¬n, t­ duy th­êng thiªn vÒ cô thÓ, tù ti, an phËn víi cuéc sèng thùc t¹i, nh÷ng biÓu hiÖn côc bé ®Þa ph­¬ng, mang t©m lý d©n téc hÑp hßi hay nh÷ng ®Þnh kiÕn, thµnh kiÕn... còng lµ nh÷ng yÕu tè lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng Thanh niªn. §Êt n­íc b­íc vµo thêi héi nhËp, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn mµ nh÷ng mÆt tr¸i cña nã cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn nhËn thøc, hµnh ®éng cña Thanh niªn. NhiÒu Thanh niªn m¶i mª lµm giµu mµ thê ¬ víi chÝnh trÞ. Mét sè Thanh niªn lao vµo vßng xo¸y cña ®ång tiÒn mµ lµm giµu bÊt chÝnh. Mét sè bé phËn Thanh niªn l­êi lao ®éng, thÝch ¨n ch¬i, h­ëng thô nªn sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi: Ma tuý, m¹i d©m, cê b¹c... lµm b¨ng ho¹i gi¸ trÞ ®¹o ®øc. ViÖc tuyªn truyÒn vËn ®éng, ®oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn nµy vµo tæ chøc lµ rÊt khã. Mét yÕu tè n÷a còng rÊt quan träng víi c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn, ®ã lµ yÕu tè c¸n bé. NhiÒu c¸n bé §oµn hiÖn nay tr×nh ®é n¨ng lùc cßn yÕu, ho¹t ®éng chñ yÕu dùa vµo lßng nhiÖt t×nh do ®ã ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c cßn nhiÒu h¹n chÕ. Mét sè c¸n bé cßn ch­a thùc sù nhiÖt t×nh, ch­a t¹o dùng niÒm tin trong §oµn viªn Thanh niªn, ch­a thùc sù xøng ®¸ng víi vai trß lµ thñ lÜnh cña Thanh niªn do vËy ch­a tËp hîp ®­îc ®«ng ®¶o §oµn viªn Thanh niªn vµo ho¹t ®éng. Bªn c¹nh ®ã, chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi c¸n bé §oµn cßn ch­a thùc sù tho¶ ®¸ng, do vËy c¸n bé §oµn cßn ph¶i lo lµm kinh tÕ mµ ch­a thÓ toµn t©m toµn ý víi c«ng t¸c cña m×nh. Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, tæ chøc §oµn - Héi - §éi ®· v­¬n lªn tù ®æi míi m×nh, cã nhiÒu ho¹t ®éng thiÕt thùc, bæ Ých nh­: Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n kinh tÕ, kü thuËt, ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng, phong trµo thanh to¸n n¹n mï ch÷, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh c©u l¹c bé trÎ... b­íc ®Çu cã t¸c dông ®oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn, h­íng hä vµo con ®­êng tù th©n lËp nghiÖp. Tuy nhiªn tæ chøc §oµn, Héi ë nhiÒu c¬ së ho¹t ®éng kh«ng ®Òu, néi dung ho¹t ®éng cßn nghÌo nµn, h×nh thøc kÐm hÊp dÉn, ch­a phï hîp nªn viÖc thu hót Thanh niªn ®Õn víi tæ chøc §oµn kÕt qu¶ cßn thÊp. Nh×n chung c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn, ®Æc biÖt lµ Thanh niªn c¸ biÖt cßn lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i vÒ nhiÒu mÆt cÇn ®­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng tõ nhiÒu phÝa c¶ vÒ ®Þnh h­íng, chØ ®¹o c¸n bé, kinh phÝ ®Õn c¬ së vËt chÊt... 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt Thanh niªn ë x· Hång D­¬ng - HuþÖn Thanh Oai - TØnh Hµ T©y. Tõ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c t©p hîp, ®oµn kÕt Thanh niªn ë x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai - TØnh Hµ T©y, trong thêi gian võa qua, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt Thanh niªn trong thêi gian tíi, t«i xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p sau: Mét lµ: §æi míi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c Thanh niªn: CÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn x· ®Õn th«n x¸c ®Þnh râ sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh v× vËy trong l·nh ®¹o cÊp uû ph¶i cã ch­¬ng tr×nh vÒ c«ng t¸c Thanh niªn trong nhiÖm kú hµng n¨m cã kÕ ho¹ch cô thÓ l·nh ®¹o c«ng t¸c Thanh niªn, ph©n c«ng cÊp uû phô tr¸ch c«ng t¸c Thanh niªn. §Þnh kú tæ chøc giao ban hoÆc ®èi tho¹i trùc tiÕp víi Thanh niªn t¹o c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó Thanh niªn thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng do §oµn cÊp trªn ph¸t ®éng. Hai lµ: §æi míi c«ng t¸c c¸n bé §oµn tõ kh©u tuyÓn chän vµ ®µo t¹o, sö dông vµ lu©n chuyÓn c¸n bé. Coi träng n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn th«ng qua viÖc sinh ho¹t chi ®oµn, qu¶n lý §oµn viªn, c«ng t¸c §oµn vô víi ph­¬ng ch©m: “ChÊt l­îng c¬ së lµ träng t©m, c¸n bé lµ then chèt, ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn lµ nhiÖm vô hµng ®Çu. Ba lµ: TiÕp tôc ®æi míi, ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, Héi, h­íng vÒ c¬ së trªn c¬ së ®em l¹i lîi Ých chÝnh ®¸ng cho §oµn viªn Thanh niªn b»ng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cô thÓ s¸t víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Þa ph­¬ng. Bèn lµ: T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸, tæng kÕt phong trµo, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng vµ chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o 2 chiÒu. N¨m lµ: Lµm tèt c«ng t¸c phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan ban ngµnh ®oµn thÓ trong HuyÖn ®èi víi c«ng t¸c Thanh niªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng Thanh niªn cã hiÖu qu¶ nh»m x· héi ho¸ c«ng t¸c Thanh niªn. C«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®ßi hái MÆt trËn D©n téc thèng nhÊt nãi chung, MÆt trËt ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn nãi riªng ph¶i ®­îc x©y dùng, cñng cè vµ ph¸t triÓn cao h¬n tr­íc vÒ mäi mÆt. N¾m v÷ng quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vÒ vÊn ®Ò nµy sÏ gióp cho ®éi ngò c¸n bé §oµn ë c¬ së ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n trong ®iÒu kiÖn míi. II. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. Tõ nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc trong c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn ë x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai - Tinh Hµ T©y, t«i xin ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: 1. §èi víi c¸c cÊp uû §¶ng. Tæ chøc §¶ng cÇn cã néi dung cô thÓ ®Ó tæ chøc qu¸n triÖt mét c¸ch s©u s¾c vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Trung ­¬ng, TØnh, HuyÖn vÒ c«ng t¸c Thanh niªn. CÇn x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh mang tÝnh chiÕn l­îc cho Thanh niªn. §¶ng cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn tæ chøc §oµn, t¹o ®iÒu kiÖn cho §oµn viªn Thanh niªn cã nhiÒu s©n ch¬i lµnh m¹nh vµ bæ Ých. §¶ng cÇn th­êng xuyªn chØ ®¹o c¸c cÊp uû §¶ng x©y dùng quy chÕ vÒ sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi §oµn Thanh niªn vµ quy chÕ vÒ viÖc §oµn Thanh niªn tham gia x©y dùng §¶ng. §Ò nghÞ §¶ng uû quan t©m chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho tËp thÓ §oµn viªn thanh niªn cã nguån kinh phÝ ®Ó tæ chøc §oµn duy tr× c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng. Giao cho Thanh niªn ®¶m nhiÖm c¸c c«ng tr×nh, m« h×nh ®Ó tæ chøc §oµn kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh. 2. §èi víi chÝnh quyÒn vµ c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ. C¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn ®Çu t­ h¬n n÷a ®Ó §oµn viªn Thanh niªn cã n¬i sinh ho¹t, cã biÖn ph¸p n©ng cao nhËn thøc cho mäi c¸n bé, §¶ng viªn ®èi víi tæ chøc §oµn. ChØ ®¹o tæ chøc §oµn x©y dùng c¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn nh»m x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. ChÝnh quyÒn cÇn cã sù l·nh ®¹o mét c¸ch tËp trung, thèng nhÊt, t¹o viÖc lµm cho nh÷ng lao ®éng d­ thõa, nhÊt lµ §oµn viªn Thanh niªn, tr¸nh ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng Thanh niªn ®ua ®ßi råi dÉn dÕn sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. CÇn cã chÝnh s¸ch trong viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng vµ sö dông c¸n bé §oµn tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. CÇn quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn luËt Thanh niªn, quan t©m x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c Thanh niªn, cã chÝnh s¸ch ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé §oµn c¬ së. 3. §èi víi c¸c cÊp bé §oµn. §Ò nghÞ §oµn cÊp trªn quan t©m ®Õn c¸c c¬ së §oµn n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa, t¨ng c­êng gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, nhÊt lµ th«ng tin tuyªn truyÒn, cÇn cã c¸c b¶n tin Thanh niªn hµng th¸ng, víi c¸c BÝ th­ §oµn c¬ së cÇn cã mét tê b¸o riªng ®Ó nãi lªn tiÕng nãi riªng cña m×nh. §Ò nghÞ §oµn cÊp trªn t­ vÊn, ­u tiªn t¹o viÖc lµm cho §oµn viªn Thanh niªn, hç trî chÝnh s¸ch t¹o nguån vèn ®Ó §oµn Thanh niªn cã kinh phÝ ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÕp tôc qu¸n triÖt mét c¸ch s©u s¾c vµ n©ng cao nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß, kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng cña Thanh niªn tõ ®ã ®µo t¹o båi d­ìng thÕ hÖ trÎ thµnh líp ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao, tæ chøc Thanh niªn thµnh lùc l­îng chÝnh trÞ cña §¶ng. §Èy m¹nh gi¸o dôc nhËn thøc, gi¸o dôc truyÒn thèng vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, lý t­ëng hoµi b·o cho Thanh niªn, tæ chøc ®éng viªn Thanh niªn xung kÝch trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn hãa ®Êt n­íc vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §¶m b¶o mèi quan hÖ chÆt chÏ, mËt thiÕt gi÷a tæ chøc §oµn víi ®«ng ®¶o Thanh niªn, tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c Thanh niªn nh­ng ph¶i ®¶m b¶o lµ ng­êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã uy tÝn, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã tr×nh ®é n¨ng lùc tiªu biÓu trong Thanh niªn. Kiªn tr× l·nh ®¹o x©y dùng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· Hång D­¬ng v÷ng m¹nh, th­êng xuyªn ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña §oµn ®Ó thùc sù lµ tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cña Thanh niªn, lµ lùc l­îng xung kÝch, lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, lµm nßng cèt cña mÆt trËn ®oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn, lµ ng­êi d×u d¾t ThiÕu niªn Nhi ®ång. §a d¹ng ho¸, më réng mÆt trËn ®oµn kÕt, tËp hîp Thanh niªn cïng víi viÖc ®Èy m¹nh c¸c phong trµo do §oµn tæ chøc, ®éng viªn Thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, cñng cè quèc phßng an ninh. TØnh §oµn, HuyÖn §oµn cÇn ®Ò xuÊt víi TØnh uû, HuyÖn uû, tr­êng chÝnh trÞ TØnh më líp ®µo t¹o c¸n bé cÊp c¬ së, chó ý tíi viÖc tham quan c¸c m« h×nh thùc tÕ. KÕt luËn Vai trß cña Thanh niªn trong mäi thêi kú lÞch sö ®Òu ®­îc thõa nhËn lµ lùc l­îng quan träng cña c¸ch m¹ng. ChÝnh M¸c ®· gäi “Thanh niªn lµ céi nguån cña d©n téc vµ giai cÊp C«ng nh©n lµ bé x­¬ng cña mçi d©n téc”. ¡ng – ghen khi nãi vÒ Thanh niªn cã viÕt: “ChÝnh thÕ hÖ trÎ lµ nguån bæ sung dåi dµo nhÊt cho §¶ng”. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ ng­êi ®· sím nhËn thÊy vai trß vµ søc m¹nh cña líp Thanh niªn ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu chuÈn bÞ cho viÖc thµnh lËp §¶ng, Ng­êi ®· thµnh lËp tæ chøc “ViÖt Nam Thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ Héi”. Thanh niªn lu«n ®­îc c¸c quèc gia trong mäi thêi ®¹i quan t©m, coi träng. §¶ng ta coi c«ng t¸c Thanh niªn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña d©n téc, quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸ch m¹ng. Do vËy vÊn ®Ò tËp hîp ®oµn kÕt Thanh niªn lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn d©n vµ cña toµn x· héi. ChÝnh v× vËy mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng, NghÞ quyÕt vÒ x©y dùng mÆt trËn tËp hîp ®oµn kÕt Thanh niªn nh­ sau: - Thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ®æi míi vµ t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng víi c«ng t¸c Thanh niªn. - NghÞ quyÕt 04 cña Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng ®· trao cho thÕ hÖ trÎ n­íc ta sø mÖnh vÎ vang vµ träng ®¹i lµ thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng nµy ®ßi hái mçi §oµn viªn Thanh niªn còng nh­ toµn bé thÕ hÖ trÎ ph¶i lç lùc v­ît bËc, nhanh chãng kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ yÕu kÐm, nhanh chãng n¾m b¾t khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta trong viÖc ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc v÷ng ch¾c. §èi víi x· Hång D­¬ng – HuyÖn Thanh Oai hiÖn nay, c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp §oµn viªn Thanh niªn ®­îc c¸c tæ chøc §oµn vµ c¸c c¬ së hÕt søc coi träng v× ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn, ®­a hä vµo tæ chøc ho¹t ®éng lµ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc §oµn. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng t¸c §oµn còng nh­ viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ – chÝnh trÞ – v¨n ho¸ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng, v× vËy ph¶i t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c Thanh niªn. Trong thêi gian qua, §TN x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai lu«n ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh, ®· triÓn khai c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt xuèng ®Õn c¬ së, tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng §oµn c¬ së. §ång thêi më réng c¸c h×nh thøc tËp hîp ®oµn kÕt Thanh niªn víi c¸c chØ tiªu cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã ®Ó ho¹t ®éng ®em l¹i kÕt qu¶ cao vµ ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tr¹ng c¸c c¬ së §oµn, HuyÖn §oµn ®· cö c¸n bé xuèng c¬ së trùc tiÕp sinh ho¹t víi §oµn viªn Thanh niªn, t×m hiÓu nh÷ng nhu cÇu, nguyÖn väng cña Thanh niªn ®Ó ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng thøc tËp hîp ®oµn kÕt §oµn viªn Thanh niªn phï hîp víi tõng c¬ së §oµn. Tuy nhiªn c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt §oµn viªn Thanh niªn ë x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai còng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n cÇn ®­îc sù quan t©m h¬n n÷a cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, sù nç lùc cña c¸n bé §oµn c¸c cÊp ë x· Hång D­¬ng - HuyÖn Thanh Oai. C«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt §oµn viªn Thanh niªn lu«n ®­îc coi lµ nhiÖm vô quan träng vµ lµ viÖc lµm th­êng xuyªn cña tæ chøc §oµn nh»m gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, x©y dùng ®Êt n­íc ViÖt Nam d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo ThiÕu nhi nhiÖm kú 2002 - 2007. 2. B¸o c¸o s¬ kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo ThiÕu nhi 9 th¸ng ®Çu n¨m 2007. 3. B¸o c¸o chÝnh trÞ §¹i héi §¶ng bé huyÖn Thanh Oai lÇn thø XXI. 4. B¸o c¸o cña c¸c c¬ së §oµn. 5. C.M¸c vµ Ph.¡ng ghen: VÒ gi¸o dôc Thanh niªn, NXB Matxc¬va, 1972. 6. Hå ChÝ Minh: VÒ gi¸o dôc Thanh niªn, NXB Thanh niªn, Hµ Néi, 1980. 7. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh Hµ T©y lÇn thø XIII. 8. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé huyÖn Thanh Oai lÇn thø XXI. 9. Lªnin bµn vÒ Thanh niªn, NXB Thanh niªn, Hµ Néi. 10. Lªnin toµn tËp, tËp 1, NXB Matxc¬va, 1978. 11. Lªnin toµn tËp, tËp 4, NXB Matxc¬va, 1978. 12. T×m hiÓu t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng cñng cè tæ chøc §oµn, NXB Thanh niªn, Hµ Néi, 1999. 13. V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lÇn thø VIII, NXB Thanh niªn, Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tâya.doc
Luận văn liên quan