Câu hỏi ôn tập: Luật đất đai

Câu 1: Hãy phân tích luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu". Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai như thế nào? Bài Làm Ta có thể phân tích luận đề trên theo 2 khía cạnh: a. Thứ nhất: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân". Luận đề này có thể được hiểu là toàn bộ đất đai, dù ở đất liền hay ở lãnh hải, dù đất đang sử dụng hay chưa sử dụng đều thuộc sở hữu của toàn thể nhân dân. Sự khẳng định trên dựa trên các căn cứ. - Qua nhiều thế hệ, con người đã tạo ra những giá trị mới cho đất đai thông qua việc khám phá, tạo ra của cải, vật chất. Câu 2: Tại sao nhà nước Việt Nam qui định khung giá cho từng loại đất? Nhằm mục đích gì?Quan điểm của anh, chị về khung giá như thế nào trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay? Bài làm + Giá đất hay còn gọi là giá quyền sử dụng đất, là số tiền tính trên một đơn vị diện tích do nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất. Giá đất được hình thành trong các trường hợp sau: - Do uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định trên cư số khung giá của chính phủ và được công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. - Do đánh giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. - Do thoả thuận về giá đất trong trường hợp chuyền quyền sử dụng đất. + Nhà nước ta quy định khung giá cho từng loại đất vì: - Nhằm thể hiện sự tập quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước đối với đất đai thông qua công cụ tài chính. Câu 3: Gia đình ông A là công chức ở tỉnh H được cơ quan cấp 01 gian nhà cấp bốn năm 2000, cơ quan tiến hành thanh lý nhà cho cán bộ công chức của cơ quan, gia đình ông H nộp tiền thanh lý. Tháng 8 năm 2004, UBND tỉnh H làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho gia đình ông A, đồng thời thu 10 triệu đồng tiền sử dụng đất. Ông A không nộp, với lý do ông đã nộp tiền thanh lý nhà và đất cho cơ quan? Hãy phân tích sự việc trên? Bài làm - Cơ quan có quyền phân này cho cán bộ, công nhân viên của mình, nhưng không có thẩm quyền đất theo quy định của Luật đất đai năm 1993 (vì sự việc của gia đình ông A xảy ra năm 2000, khi đó chưa có Luật đất đai năm 2003). Cơ quan của ông A cũng không có quyền thanh lý đất. Theo điều 4 nghị định 38 ngày 23/08/2000 của Chính phủ thì nhà nước được thanh lý phải trước ngày 05/07/1994 mới hợp lệ. Kể từ ngày 05/07/1994 sẽ áp dụng việc bán nhà và quyền sử dụng đất cho người đang thuê theo nghị định 61/CP ban hành ngày 09/07/1994. Tháng 8 năm 2004, UBND tỉnh H làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Câu 4: Điều 10 khoản 2 Luật đất đai 2004 qui định: "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước CHXHCNVN". Quan điểm của anh, chị về qui định trên? Bài làm - Điều 4 - nghị định 181 (2004) đã cụ thể hoá luận đề trên như sau: "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà nhà nước đã giao cho người sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong các trường hợp sau: a. Đất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua khi thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc, chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam. b. Miền Nam hiến tặng cho nhà nước, cho hợp tác xã và tổ chức khác, cho hộ gia đình, cá nhân. . .Câu 6: Hãy cho biết các trường hợp sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật đất đai hay không? giải thích tại sao? Bài làm a. Trường hợp này vừa thuộc đối tượng điều chỉnh của luật đất đai vừa thuộc đối tượng điều chỉnh của luật hành chính. - Nó thuộc đối tượng điều chỉnh của luật đất đai thể hiện ở chỗ. + Trường hợp này thuộc nhóm thứ nhất trong đối tượng điều chỉnh của luất đất đai đó là nhóm quan hệ xã hội, phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai. + Theo quy định mà luật đất đai, biểu hiện của hình thức tranh chấp thường dưới dạng. - Tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính. - Tranh chấp bãi bồi ven sông, ven biển để nuôi trồng thủy hải sản. + Theo điều 137 - Luật đất đai 2003 quy định: tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới giữa các đơn vị hành chính do uỷ bản nhân dân của các đơn vị có cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp không đạt được sự nhất trí hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết d được quy định: trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn thì do chính phủ quyết định. - Nó thuộc đối tượng điều chỉnh của luật hành chính. + Đây là tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính giữa hai cơ quan quản lý hành chính nhà nước diễn ra trong quá trình các cơ quan này đang thực hiện chức năng quản lý, hành chính nhà nước và nó thuộc nhóm thứ nhất trong đối tượng điều chỉnh của luật hành chính Câu 8: Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa quyết định giao đất và hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất? Bài làm - Quyết định giao đất: là quyết định bằng văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm xác lập quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có đủ điều kiện sử dụng đất. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất: là hành vi của một chủ thể sử dụng đất hợp pháp chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của pháp luật. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là hình thức của chuyển quyền sử dụng đất. - So sánh: + Giống nhau: là cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng đất. + Khác nhau: Câu 9: Gia đình bà A sử dụng 1000m2 đất nông nghiệp trong đô thị, nay diện tích đó được quy hoạch thành đất ở. Bài làm - Theo quy định tài khoản 3 và khoản 4 điều 36 - Luật đất đai năm 2003 về chuyển mục đích sử dụng đất thì gia đình bà A được tiếp tục sử dụng diện tích đất đó. - Theo khoản 2 - điều 6 (Nghị định 198/2004 về thu tiền sử dụng đất quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất thì gia đình bà A phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đã tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp Câu 10: ở Việt Nam đất đai thuộc sở hữu toàn dân (Điều 17 Hiến pháp 1992, Điều 5 Luật đất đai 2003) theo anh, chị sở hữu toàn dân thì người chủ sở hữu là ai? chủ sở hữu có mấy quyền năng pháp lý? Bài làm Theo từ điển tiếng Việt, quyền sở hữu được hiểu là quyền chiếm giữ, sử dụng là định đoạt đối với tài sản của mình. Theo khoa học pháp lý, quyền sở hữu là tập hợp các quyền sử dụng, hưởng thụ, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê, thuế chấp, quyền tặng cho, phá hủy thủ tiêu đối tượng sở hữu theo luật định. ở nước ta vấn đề sở hữu đất đai đã được quy định trong pháp luật. Hiến pháp Việt Nam và luật đất đai 2003 quy định: "Đất đai, rừng núi, sông hồ . đều thuộc sở hữu toàn dân". Sở hữu toàn dân là toàn thể nhân dân đều có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với đất đai. Toàn thể nhân dân chính là chủ sở hữu của đất đai. Nhưng vì những lý do đặc biệt mà thực tiễn và lịch sử, ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân cho nhà nước thống nhất quản lý. Toàn dân là chủ thể của đất đai nhưng toàn dân không thể đứng ra thực hiện quyền sở hữu cụ thể mà cứ người đại diện thay mặt nhân dân thực hiện quyền này - đó là nhà nước. Vì nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhân dân chỉ được quyền sử dụng đất còn quyền định đoạt đối với đất đai thuộc về nhà nước Câu 11: Tại sao Nhà nước Việt Nam qui định mức sử dụng đất nông nghiệp đối với từng vùng? Hiện nay nhà nước ta khuyến khích phát triển kinh tế trang trại thì việc qui định hạn mức sử dụng đất có hạn chế gì không? - Đất nông nghiệp là đất được xác định chủ yếu để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản hoặc nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp. Nhóm đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất sản xuất, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất muối, đất trồng có phục vụ chăn nuôi, đất mặn nước để nuôi trồng thủy sản, đất hợp tác xã giao cho hộ gia đình làm kinh tế gia đình, đất nông nghiệp

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2669 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập: Luật đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i ®iÓm LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 ®· cã hiÖu lùc). Theo kho¶n 3 - §iÒu 103 NghÞ ®Þnh 181/2004 qui ®Þnh: hé gia ®×nh, c¸ nh©n, kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng ®­îc nhËn chuyÓn nh­îng, nhËn tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt chuyªn trång lóa n­íc ®· ®­îc quy ho¹ch thµnh ®Êt ë. Gia ®×nh «ng A lµ c«ng chøc nhµ n­íc tøc lµ kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nªn viÖc «ng nhËn chuyÓn nh­îng lµ sai. Vµ «ng kh«ng ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë. Do ®ã gia ®×nh «ng A kh«ng ®­îc tiÕp tôc sö dông diÖn tÝch ®Êt ë ®ã. C©u 13: QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt ®­îc quy ®Þnh trong LuËt ®Êt ®ai 1993, 1998, 2001, 2003 nh­ thÕ nµo? Trªn thùc tÕ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cã bÊt cËp g×? Bµi lµm + LuËt ®Êt ®ai 1993 quy ®Þnh. - §iÒu 73. Ng­êi sö dông ®Êt cã nh÷ng quyÒn sau ®©y 1. §­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt 2. H­ëng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t­ trªn ®Êt ®­îc giao 3. §­îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh vµ ph¸p luËt. 4. H­ëng c¸c lîi Ých cho c«ng tr×nh c«ng céng vÒ b¶o vÖ, c¶i t¹o ®Êt mang l¹i. 5. §­îc nhµ n­íc h­íng dÉn vµ gióp ®ì trong viÖc c¶i t¹o vµ båi bæ ®Êt. 6. §­îc nhµ n­íc b¶o vÖ khi bÞ ng­êi kh¾c x©m ph¹m ®Õn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh, ®­îc båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt ®ai bÞ thu håi. 7. §­îc quyÒn gãp ®Êt ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt phï hîp víi môc ®Ých khi giao ®Êt. 8. §­îc quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh vµ nh÷ng hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. - §iÒu 79: Ng­êi sö dông ®Êt cã nh÷ng nghÜa vô sau ®©y: 1. Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng ranh giíi vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ®· ®­îc quy ®Þnh, khi giao ®Êt. 2. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lîi cña ®Êt. 3. Tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi sö dông ®Êt xung quanh. 4. Nép thuÕ sö dông ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh ph¸p luËt. 5. Nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®­îc giao ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. §Òn bï cho ng­êi cã ®Êt bÞ thu håi ®Ó giao cho m×nh. 7. Giao l¹i ®Êt khi nhµ n­íc cã quyÕt ®Þnh thu håi. + LuËt ®Êt ®ai 2003 quy ®Þnh. - §iÒu 105. QuyÒn chung cña ng­êi sö dông ®Êt 1. §­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 2. H­ëng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t­ trªn ®Êt 3. H­ëng c¸c lîi thÕ do c«ng tr×nh cña nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ, c¶i t¹o ®Êt n«ng nghiÖp. 4. §­îc nhµ n­íc h­íng dÉn vµ gióp ®ì trong viÖc c¶i t¹o, båi bæ ®Êt, båi bæ ®Êt n«ng nghiÖp. 5. §­îc nhµ n­íc b¶o hé khi bÞ ng­êi kh¸c x©m ph¹m ®Õn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh. 6. KhiÕu n¹i, tè c¸o, khëi kiÖn vÒ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh vµ nh÷ng hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. - §iÒu 107. NghÜa vô chung cña ng­êi sö dông ®Êt. 1. Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng ranh giíi thöa ®Êt, ®óng quy ®Þnh vÒ sö dông ®é s©u trong lßng ®Êt vµ chiÒu cao trªn kh«ng, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng trong lßng ®Êt vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. 2. §¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt, lµm ®Çy ®ñ thñ tôc khi chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh ph¸p luËt. 3. Thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh ph¸p luËt. 4. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Êt. 5. Tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cho ng­êi sö dông ®Êt cã liªn quan. 6. Tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ viÖc t×m thÊy vËt trong lßng ®Êt. 7. Giao l¹i ®Êt khi nhµ n­íc cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt hoÆc khi hÕt thêi h¹n sö dông ®Êt. + Trªn thùc tÕ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cã bÊt cËp ë chç quyÒn ®­îc sö dông v­ît giíi h¹n mµ ph¸p luËt cho phÐp cßn nghÜa vô th× kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. BÊt cËp n«ng nghiÖp cho c¸c nguyªn nh©n. - Tr×nh ®é nhËn thøc vÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai cña ng­êi d©n cßn kÐm. - Do sù ¶nh h­ëng cña sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. - Do néi dung luËt ®Êt ®ai cßn yÕu vµ thiÕu mang tÝnh chung chung, khã hiÓu. C©u 14: C¨n cø ®Ó ph©n lo¹i ®Êt theo LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 lµ g×? Theo anh, chÞ c¸ch ph©n lo¹i nh­ vËy ®· phï hîp víi ®iÒu kiÖn ë ViÖt Nam ch­a. - §iÒu 13 - LuËt ®Êt ®ai 2003 quy ®Þnh. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông ®Êt ®ai ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: 1. Nhãm ®Êt n«ng nghiÖp. 2. Nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp 3. Nhãm ®Êt ch­a sö dông - C¸ch ph©n lo¹i nh­ vËy ch­a thËt sù phï hîp víi ®iÒu kiÖn ë ViÖt Nam. N­íc ta trong thêi kú qu¸ ®é cã sù ®an xen, chuyÓn giao gi÷a c¸i.... vµ cßn míi nªn gi÷a c¸c lo¹i®Êt cã sù ®an xen, ranh giíi kh«ng râ rµng. Do ®ã, chóng ta cÇn ph©n lo¹i ®Êt cô thÓ h¬n vµ sù ph©n biÖt râ rµng gi÷a c¸c lo¹i ®Êt. C©u 15: Vî chång «ng A vµ bµ C cã 4 con, hai ng­êi con ®· ®Þnh c­ ¬ n­íc ngoµi, hai ng­êi con ë trong n­íc cïng sö dông chung víi vî chång «ng lµ 18.000m2, ®Êt n«ng nghiÖp. M¶nh ®Êt trªn do «ng A ®øng tªn chñ hé, n¨m 1996 «ng A mÊt, bµ C lµm thñ tôc sang tªn bµ lµ chñ hé. N¨m 1997, bµ sang tªn cho con trai lín lµ anh T víi diÖn tÝch lµ 7/500m2 ®Êt, con trai thø hai lµ K sö dông chung víi bµ lµ 10.500m2. N¨m 2002 bµ C chuyÓn vÒ ë víi T vµ muèn lÊy bít mét phÇn ®Êt do anh K sö dông cho anh T, nh­ng anh K kh«ng ®ång ý vµ ®ßi chia thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt, Bµ C göi ®¬n kiÖn lªn Toµ ¸n. Theo anh (chÞ) vô viÖc trªn sÏ ®­îc gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo theo quy ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh? Bµi lµm Theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai 2003 nÕu bµ C ®· sang tªn lµm thñ tôc sang tªn hîp ph¸p cho anh K cã quyÒn sö dông 10,500m2 mµ anh K ®· sö dông æn ®Þnh l©u dµi vµ kh«ng cã tranh chÊp víi anh T th× bµ C sÏ kh«ng cã quyÒn ®ßi l¹i 10.500m2 mµ bµ vµ anh K sö dông chung. Cßn trong tr­êng hîp m¶nh ®Êt Êy vÉn do bµ ®øng tªn th× bµ cã toµn quyÒn ®èi víi m¶nh ®Êt Êy vµ K sÏ kh«ng ®­îc quyÒn ®ßi chia thõa quyÒn kÕ quyÒn sö dông ®Êt. C©u 16: Quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ g×? Anh, chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lËp vµ thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt hiÖn nay? Bµi lµm - Quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ sù tÝnh to¸n ph©n bè ®Êt ®ai cô thÓ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, vÞ trÝ, kh«ng gian... cho c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi. Quy ho¹ch sö dông ®Êt bao giê còng g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, bëi v× kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch. Quy ho¹ch sö dông ®­îc lËp cho thêi h¹n 10 n¨m phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ n­íc. Kú quy ho¹ch sö dông ®¸t trong ph¹m vi c¶ n­íc lµ 5 n¨m. Nguyªn t¾c lËp quy ho¹ch ph¶i c«ng khai, d©n chñ, c¬ quan tæ chøc lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt ph¶i tæ chøc lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cña nh©n d©n trong vïng quy ho¹ch. ViÖc lËp quy ho¹ch cßn ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÒu 21 - luËt §Êt ®ai 2003 (tÝnh phï hîp, tÝnh kh¶ thi, tÝnh tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶). C¨n cø ®Ó lËp quy ho¹ch sö dông bao gåm: chiÕn l­îc, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi quèc phßng an ninh cña c¶ n­íc, quy ho¹ch ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ nhu cÇu sö dông ®Êt, ®Þnh møc sö dông ®Êt, tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông ®Êt, kÕt qu¶ thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt kú tr­íc. VÒ thÈm quyÒn sö dông ®Êt cho n­íc, uû ban nh©n d©n cÊp tØnh lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®¸t cña ®Þa ph­¬ng; UBND cÊp huyÖn thuéc tÝnh lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®¸t mµ ®Þa ph­¬ng m×nh, UBND x· kh«ng thuéc khu vùc ph¸t triÓn ®« thÞ trong kú quy ho¹ch (x· thuéc khu vùc n«ng th«n) th× tæ chøc, thùc hiÖn viÖc lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt trong ®Þa ph­¬ng m×nh. VÒ thÈm quyÒn, Quèc héi, quyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña c¶ n­íc do chÝnh phñ tr×nh; chÝnh phñ xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh, UBND cÊp tØnh xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp d­íi, trùc tiÕp UBND cÊp huyÖn xÐt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña x· t¹i vïng n«ng th«n. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt gåm: ®iÒu tra, nghiªn cøu, ph©n tÝch, tæng hîp ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, môc tiªu sö dông ®Êt trong quy ho¹ch, x¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ph©n bè cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh, x¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ph¶i thu håi ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n, x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p sö dông, b¶o vÖ, c¶i t¹o ®Êt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, gi¶i phãng tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. Thùc tr¹ng quy ho¹ch ®Êt ®ai ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém ë n­íc ta. Bëi v× thùc tÕ cho thÊy viÖc quy ho¹ch sö dông ®Êt cßn trµn lan (hiÖn trong c¶ n­íc cã tíi 9 viÖn quy ho¹ch chuyªn tr¸ch, hµng n¨m c«ng ty t­ vÊn võa thiÕt kÕ c«ng tr×nh, võa quy ho¹ch) ch­a s¸t thùc tÕ, thiÕu tÝnh kh¶ thi. Nh×n chung c«ng t¸c quy ho¹ch míi chØ dõng l¹i ë môc tiªu vÒ giao th«ng, ph©n khu chøc n¨ng mµ ch­a cã tÝnh to¸n cao cho sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶. Thêi gian thùc hiÖn quy ho¹ch cßn ch­a râ hoÆc bÞ kÐo dµi lµm cho hiÖu qña qu¶n lý thÊp. Quy ho¹ch chi tiÕt cho quËn, huyÖn, thÞ x·, x·, ph­êng ®Õn nay nhiÒu ®Þa ph­¬ng ch­a lµm. Do ®ã, c«ng t¸c quy ho¹ch ch­a trë thµnh c«ng cô qu¶n lý thùc sù cã hiÖu qu¶. C©u 17: ThÈm quyÒn vµ thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®­îc qui ho¹ch trong LuËt ®Êt ®ai 2003 nh­ thÕ nµo? Anh, chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë ®Þa ph­¬ng m×nh? Bµi lµm - §iÒu 52 - LuËt ®Êt ®ai 2003 vÒ thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt quy ho¹ch. 1. UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trong c­¬ng cÊp giÊy chøng nhËn vµ quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy. 2. UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c­, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi mua nhµ ë g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ë. 3. C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt quy ho¹ch t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy ®­îc uû quyÒn cho c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai cïng cÊp. ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn ®­îc uû quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt. - Thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. a. Ng­êi xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nép hå s¬ t¹i v¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt,tr­êng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n t¹i n«ng th«n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× nép hå s¬ t¹i UBND x· n¬i cã ®Êt ®Ó chuyÓn cho v¨n phßng, ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt. b. Hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt gåm ®¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt giÊy tê vÒ: quyÒn sö dông ®Êt quy ho¹ch t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai 2003 (nÕu cã), v¨n b¶n uû quyÒn xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (nÕu cã). - ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hiÖn nay nh×n chung lµ tiÕn ®é chËm, n¨m 2001 míi kho¶ng 641.000 hé trong tæng sè 4.547.000 hé sö dông ®Êt ®« thÞ ®­îc cÊy giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt 14% tæng sè. Qua thùc tÕ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng th× nhiÒu t×nh phÝa Nam trong tæng sè 100% nhµ ®Êt ®­îc ®Òn bï chØ 30% lµ cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. HiÖn nay, viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp. Cã rÊt nhiÒu ng­êi d©n kh«ng muèn nhËn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹i UBND cÊp x· do sè tiÒn thuÕ vÒ ®Êt ®ai mµ hä ph¶i nép lµ qu¸ lín. C©u 18: ¤ng A cã diÖn tÝch ®Êt ë lµ 250m2, n¨m 2000 «ng chuyÓn nh­îng diÖn tÝch ®Êt trªn cho ng­êi kh¸c ®Ó vµo Nam sinh sèng, UBND x· yªu cÇu «ng A ph¶i nép 3 triÖu ®ång tiÒn lÖ phÝ ®Êt. Bµi lµm - Hîp ®ång chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn, néi dung, h×nh thøc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh mµ bé luËt DS vµ ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, theo ®ã bªn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt chuyÓn giao ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt cho ng­êi ®­îc chuyÓn nh­îng cßn ng­êi ®­îc chuyÓn nh­îng tr¶ tiÒn cho ng­êi chuyÓn nh­îng. a.ViÖc UBND x· thu 3 triÖu ®ång cña «ng A lµ sai v × ch× cã UBND huyÖn míi cã thÈm quyÒn thu 3 triÖu ®ång cña «ng A. b. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai, «ng A ph¶i nép thuÕ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt b»ng tØ lÖ phÇn tr¨m trªn trÞ gi¸ ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông. c. Mét hîp ®ång chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt ®­îc coi lµ hîp ph¸p khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn. + Hîp ®ång chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n theo mÉu do Bé tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ban hµnh, ®èi t­îng cña hîp ph¸p. + Chñ thÓ hîp ®ång hîp ph¸p. - Ng­êi chuyÓn nh­îng cã giÊy chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt vµ ®­îc phÐp chuyÓn nh­îng. - Ng­êi ®­îc chuyÓn nh­îng cã quyÒn chuyÓn nh­îng. C©u 19: h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai theo LuËt ®Êt ®ai 2003? theo anh, chÞ néi dung qu¶n lý nµo quan träng nhÊt? T¹i sao? Bµi lµm + §iÒu 6 - LuËt ®¸t ®ai 2003 quy ®Þnh néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai bao gåm: a. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý sö dông ®Êt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, nã lµ c¬ së ph¸p lý trong quy tr×nh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. b. X¸c ®Þnh ®Þa giíi hµnh chÝnh, lËp vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa giíi hµnh chÝnh, lËp b¶n ®å hµnh chÝnh. §Þa giíi hµnh chÝnh lµ sù ph©n ®Þnh vÒ ranh giíi ®Êt ®ai trªn thùc ®Þa gi÷a c¸c tØnh, huyÖn, x· víi nhau theo thÈm quyÒn qu¶n lý. Hå s¬ ®Þa giíi hµnh chÝnh lµ hå s¬ phôc vô qu¶n lý, nhµ n­íc ®èi víi gia ®×nh ®Þa giíi hµnh chÝnh. B¶n ®å hµnh chÝnh lµ b¶n ®å thÎ hiÖn ranh giíi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh vµ yÕu tè ®Þa lý, ®Þa h×nh cã liªn quan ®Õn mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh. c. "Kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt; lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt". C¸c ho¹t ®éng kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt trªn lµ nh÷ng viÖc lµm hÕt søc quan träng, nã t¹o c¬ së ban ®Çu cho c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, ®Æc biÖt trong quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµ x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt. B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ b¶n ®å thÓ hiÖn c¸c thöa ®Êt vµ c¸c yÕu tè ®Þa lý cã liªn quan, lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, ph­êng, thÞ trÊn, ®ùoc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn x¸c nhËn. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt lµ b¶n ®å thÓ hiÖn sù ph©n bè c¸c lo¹i ®Êt ®ai mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ®­îc lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh. d. "Qu¶n lý quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt"; quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ sù tÝnh to¸n ph©n bè ®Êt ®ai cô thÓ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, vÞ trÝ, kh«ng gian... cho c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi. Quy ho¹ch sö dông ®Êt bao giê còng g¾n víi kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, bëi v× kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ biªn ph¸p ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch. e. "Qu¶n lý viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt". Giao ®Êt lµ ho¹t ®éng cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Ó chuyÓn giao trªn thùc tÕ ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông ®Êt. Thuª ®Êt lµ nhµ n­íc trùc tiÕp cho ng­êi cã nhu cÇu sö dông ®Êt ®­îc thuª ®Êt cã nhu cÇu sö dông ®Êt ®ù¬c thuª ®Êt theo thêi h¹n vµ theo môc ®Ých mµ nhµ n­íc quy ®Þnh. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông cã thÓ chuyÓn môc ®Ých sö dông tõ ®Êt nµy sang ®Êt kh¸c. Thu håi ®Êt lµ viÖc nhµ n­íc ra quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®Ó nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn qu¶n lý theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai. f. "§¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt, lËp vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt". g. "Thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai". h. "Qu¶n lý tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai". i. "Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng quyÒn sö dông ®Êt trong thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n" k/ "Qu¶n lý gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt" l. "thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®aivµ xö lý vi ph¹m luËt vÒ ®Êt". m. "Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c«ng vÒ ®Êt ®ai" * Néi dung: "Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ®ã" lµ quan träng nhÊt v×: - C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lµ n¬i c¸c ®­êng lèi chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña §¶ng ®­îc quy ph¹m ho¸, ph¸p luËt lµ c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ ho¹t ®éng ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai kh«ng thÓ kh«ng chiÕm vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu. - Nã lµ c¬ së ph¸p lý trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ chi phèi, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. - Nã gãp phÇn æn ®Þnh c¸c quan hÖ x· héi trong lÜnh vùc ®Êt ®ai. C©u 20: ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a ngµnh luËt ®Êt ®ai vµ ngµnh luËt d©n sù? Cho vÝ dô minh ho¹? Bµi lµm. + LuËt §§: lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt nam, lµ tæng thÓ c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®Êt dai do nhµ n­íc ban hµnh nh»m ®×eu chØnh c¸c quan hÖ XH ph¸t sinh, trong qu¸ tr×nh qu¶n lý NN vÒ §§ vµ quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n nh»m môc tiªu sö dông ®Êt tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. LuËt d©n sù: lµ ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam bao gåm toµn bé c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu kiÖn c¸c quan hÖ tµi s¶n vµ c¸c quan hÖ nh©n th©n. + Nh­ vËy gi÷a hai ngµnh luËt nµy cã mèi quan hÖ ®an xen víi nhau. - ChÕ ®Þnh quyÒn së h÷u cña hai ngµnh luËt ®Òu ®­îc hiÕn ph¸p vµ Bé luËt d©n sù ghi nhËn, song chÕ ®Þnh vµ quyÒn së h÷u ®èi víi ®Êt ®ai l¹i lµ mét quyÒn ®Æc biÖt (chØ nhµ nøoc míi cã) cßn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n ®­îc quy ®Þnh trong Bé luËt d©n sù l¹i chuyÓn nh­îng cho, tÆng, mét c¸ch tù do (VD: ng­êi d©n kh«ng cã ng­êi huû ho¹i ®Êt ®ai nh­ng hä l¹i cã quyÒn tiªu hñy c¸c tµi s¶n kh¸c thuéc së h÷u cña m×nh nh­ xe m¸y, « t«, ®å dïng gia ®×nh...). - Tµi s¶n ®Êt ®ai khi ®­îc NN cho phÐp chuyÓn quyÒn sö dông tõ chñ sö dông ®Êt nµy sang SD ®Êt kh¸c th× thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét h×nh thøc hîp ®ång ®­îc quy ®Þnh trong Bé luËt d©n sù, nh­ng thi thùc hiÖn c¸c thñ tôc chñ SD ®Êt ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña PL ®Êt ®ai (VD: anh A muèn chuyÓn nh­îng quyÒn SD cho anh B th× ph¶i lËp hå s¬ chuyÓn nh­îng quyÒn SD ®Êt theo tho¶ thuËn mµ 2 bªn. Tr×nh tù, thñ tôc chuyÓn nh­îng gi÷a hai bªn ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh mµ PL ®Êt ®ai vÒ chuyÒn nh­îng quyÒn SD ®Êt). - Hai ngµnh luËt DS vµ luËt §Êt ®ai ®Òu cã chung ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh lµ ph­¬ng ph¸p tho¶ thuËn, song møc ®é tho¶ thuËn mµ ngµnh luËt ®Êt ®ai ¸p dông bÞ h¹n chÕ bëi ý chÝ cña NN - chñ sö dông ®Êt chØ ®­îc tho¶ thuËn trong ph¹m NN cho phÐp. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ do sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mét sè quan hÖ ®Êt ®ai chuyÓn dÇn thµnh quan hÖ d©n sù do NN ®ang d©n sù ho¸ c¸c quan hÖ ph¸p luËt ®Êt ®ai. (VD: hîp ®ång chuyÓn quyÒn, chuyÓn nh­îng, cho thuª, thÕ chÊp, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt...). C©u 21: ViÖc quy ho¹ch khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt cña NN nh»m môc ®Ých g×? anh, chÞ cã b×nh luËn g× vÒ khung gi¸ ®Êt ®ai. Bµi lµm. a. QuyÕt ®Þnh nµy lµ sai v× theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 37 - luËt ®Êt ®ai 2003 th× chØ cã UBND tØnh míi cã thÈm quyÒn cho tæ chøc thuª ®Êt ®Ó dùng c¬ së phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt, KD. b. QuyÕt ®Þnh nµy lµ sai v× theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 37 - luËt ®Êt ®ai 2003 th× chØ cã UBND cÊp tØnh m­ãi cã thÈm quyÒn cho tæ chøc thuª ®Êt. c. QuyÕt ®Þnh nµy lµ ®óng (theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 37 - luËt ®Êt ®ai 2003). d. QuyÕt ®Þnh nµy lµ sai v× theo quy ®Þnh mµ ®iÒu 37 - LuËt ®Êt ®ai 2003 th× chØ cã UBND tØnh míi cã thÈm quyÒn cho tæ chøc n­íc ngoµicã chøc n¨ng ngo¹i giao thuª ®Êt ®Ó x©y dùng së lµm viÖc C©u 22: ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai ®­îc qui ®Þnh trong LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 nh­ thÕ nµo? anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai hiÖn nay. Bµi lµm + §iÒu 136 -LuËt ®Êt ®ai 2003 qui ®Þnh. Tranh chÊp ®Êt ®ai ®· ®­îc hoµ gi¶i t¹i UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn mµ mét bªn hoÆc c¸c bªn ®­¬ng sù kh«ng nhÊt trÝ th× ®­îc gi¶i quyÕt nh­ sau: Tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt mµ ®­¬ng sù cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc trong c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 ®iÒu 50 cña LuËt nµy vµ tranh chÊp tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt th× do Toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt. 2. Tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt mµ ®­¬ng sù kh«ng cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc kh«ng cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 ®iÒu 50 cña luËt nµy ®­îc gi¶i quýet nh­ sau: a. Tr­êng hîp chñ tÞch UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh gi¶i quyÕt lÇn ®Çu mµ mét bªn hoÆc c¸c bªn ®­¬ng sù kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt th× cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè thuéc TW lµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt mçi vïng. b. Tr­êng hîp Chñ tÞch UBND tØnh, TP trùc thu«c TW gi¶iquyÕt lÇn ®Çu mµ mét bªn hoÆc cã bªn ®­¬ng sù kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt th× cã quyÒn khiÕu n¹i ®ång bé tr­ëng bé tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, Q§ mµ Bé tr­ëng Bé tµinguyªn vµ m«i tr­êng lµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng. - §iÒu 37 - luËt ®Êt ®ai 2003 quy ®Þnh: 1. Tranh chÊp ®Êt ®ai liªn quan ®Õn ®Þa giíi gi÷a c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh do UBND cña c¸c ®¬n vÞ ®ã cïng phèi hîp gi¶i quyÕt. Tr­êng hîp kh«ng ®¹t ®­îc sù nhÊt trÝ hoÆc viÖc gi¶i quyÕt lµm thay ®æi ®Þa giíi hµnh chÝnh th× thÈm quyÒn gi¶i quyÕt ®ùoc quy ®Þnh nh­ sau: a. Tr­êng hîp tranh chÊp liªn quan ®Õn ®Þa giíi cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh tØnh, TP trùc thuéc trung ­¬ng th× do QH quyÕt ®Þnh. b. Tr­êng hîp tranh chÊp cã liªn quan ®Õn ®Þa giíi cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh quËn, huyÖn, thÞ x·, TP thuéc tØnh, x·, ph­êng, thÞ trÊn do CP quyÕt ®Þnh. 2. Bé TN vµ MT, c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai mµ tØnh, TP trùc thuéc TW, huyÖn, quËn, thÞ x·, TP thuéc tØnh cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt vµ phèi hîp víi c¬ quan NN cã thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai cã liªn quan ®Þa giíi hµnh chÝnh. + Thùc tiÔn gi¶i quyÕt tranh chÊp ®¸t ®ai hiÖn nay cßn cã nhiÒu bÊt cËp, h¹n chÕ. NhiÒu tranh chÊp ®¸t ®· kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng vµ hÇu hÕt c¸c c¬ quan NN cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai ®Òu lóng tóng, khã kh¨n khi gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp phøc t¹p. §iÒu nµy do tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m«n vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai cña c¸n bé, c«ng chøc trong c¬ quan qu¶n lý NN vÒ ®¸t ®ai cßn yÕu, vµ thiÕu. §ång thêi, PL vÒ ®Êt ®ai cña n­íc ta cßn chung chung, khã hiÓu nªn khã ¸p dông trong thùc tÕ ®êi sèng. C©u 23:Gia ®×nh «ng D hiÖn ®ang sinh sèng t¹i tØnh 11 n¨m 1990, gia ®×nh «ng khai hoang ®­îc 5ha ®Êt hoang ho¸ vµ ®­a vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Th¸ng 8 n¨m 2004, UBND tØnh H ra quyÕt ®Þnh thu håi, sau ®ã giao cho bé quèc phßng x©ydùng nhµ ë cho c¸n bé qu©n ®éi, nh­ng kh«ng ®Òn bï mµ chØ ®­îc hç trî c«ng khai ph¸ lµ 25.000®/m2 víi ký do ®¸t khai hoang trªn sö dông kh«ng hîp ph¸p. H·y ph©n tÝch sù viÖc trªn vµ nªu râ h­íng gi¶i quyÕt? Bµi lµm ViÖc UBND tØnh H ra quyÕt ®Þnh thu håi 5ha do gia ®×nh «ng khai hoang cho thÊy sù yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt dai cña UBND tØnh H, luËt ®Êt ®ai 2003 kh«ng cã quy ®Þnh vÒ khai hoang, phôc hãa. Do ®ã viÖc gia ®×nh s¶n xuÊt NN lµ tr­êng hîp sö dông ®Êt bÊt hîp ph¸p v× vËy viÖc UBND tØnh H ra quyÕt ®Þnh thu håi, sau ®ã giao cho Bé quèc phßng XD nhµ ë cho c¸n bé qu©n ®éi, nh­ng kh«ng ®Òn bï mµ chØ hç trî c«ng khai ph¸ lµ 25.000®/m2 lµ hoµn toµn ®óng. C©u 24: H·y ph©n tÝch c«ng cô tµi chÝnh trong ho¹t ®éng qu¶n lý NN vÒ ®¸t ®ai? theo anh, chÞ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay NN ta nªn sö dông c«ng cô nµo ®Ó qu¶n lý ®Êt ®ai cho hiÖu qu¶ nhÊt? (3 ®iÓm) Bµi lµm +Sö dông c«ng cô tµi chÝnh trong QLNN vÒ ®Êt ®ai lµ viÖcu NN sö dông phèi hîp c¸c lîi Ých KTÕ tõ c¸c mèi quan hÖ KT g¾n víi ®Êt ®ai ®­îc t¸c ®éng ®Õn c¸c chñ thÓ SD ®Êt ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých qu¶n lý tµi chÝnh lµ c«ng cô qu¶n lý quan träng hä cho phÐp thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt, kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých kinh tÕ. C¸c c«ng cô TC chñ yÕu ®­îc sö dông trong QL ®Êt ®ai hiÖn nay bao gåm: * ThuÕ: Lµ c«ng cô tµi chÝnh ®­îc sö dông réng r·i trong c«ng t¸c qu¶n lý NN ®Êt ®ai. Theo luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh NN sö dông c¸c lo¹i thuÕ sau: + ThuÕ sö dông ®Êt NNghiÖp. +ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. + ThuÕ nhµ ®Êt. * LÖ phÝ ®Þa chÝnh: lµ kho¶n ng­êi sö dông ®Êt ph¶i nép khi ®­îc c¬ quan NN phôc vô c¸c c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh (dÞch vô hµnh chÝnh c«ng trong lÜnh vùc ®¸t ®ai), ®ã lµ khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn SD ®Êt, trÝch lôc hå s¬ ®Þa chÝnh, chøng nhËn biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai. * Gi¸ quyÒn sö dông ®Êt: ®Êt cã gi¸ trÞ nghÜa lµ nhµ n­íc ®· thõa nhËn ®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®­îc phÐp l­u th«ng trªn thÞ tr­êng, gi¸ ®Êt lµ c¬ së ®Ó tÝnh c¸c lo¹i thuÕ, lÖ phÝ, phÝ vµ thu tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt... chÝnh phñ ®· quy ®Þnh khung gi¸ cô thÓ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ®èi víi c¸c lo¹i ®Êt ®ai ®Þa ph­¬ng m×nh. Tuy nhiªn, trong c¸c quy ®Þnh vÒ c¸ch tÝnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt hiÖn nay cßn cã nh÷ng ®iÓm ch­a phï hîp víi thùc tÕ. th­êng c¸c lo¹i thÊp h¬n gi¸ trÞ thÞ tr­êng rÊt nhiÒu lµm gi¶m hiÖu lùc cña c«ng cô gi¸ c¶ vµ PS nhiÒu tiªu cùc, NN cÇn ph¶i sím bæ sung hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ, lÖ phÝ, vµ gi¸ ®Êt, ®Ó b¶o ®¶m c¬ së khoa häc v÷ng ch¾c cho viÖc SD. C©u 25: ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n lµ g×? nh÷ng lo¹i ®Êt nµoa ®­îc tham gia thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n? anh, chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ thÞ tr­êng B§S ë n­íc ta hiÖn nay? Bµi lµm + Theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù B§S lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng chê ®îi ®­îc bao gåm: ®Êt ®ai, nhµ ë, c¸c c«ng tr×nh g¾n liÒn víi ®¸t vµ c¸c tµi s¶n lµ thÞ tr­êng trong ®ã cã mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn giao dÞch khi chuyÓn nh­îng, chuyÓn ®æi, cho thuª, cho thuª l¹i, cÇm cè, thÕ chÊp... c¸c quan hÖ trong thÞ tr­êng B§S lµ quan hÖ th­¬ng l­îng, b×nh ®¼ng d­íi h×nh thøc hîp ®ång trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh mµ ph¸p luËt d©n sù. Tuy nhiªn, quyÒn SD ®Êt lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt cÇn sù qu¶n lý cña NN. NN quy ®Þnh cô thÓ nh÷ng lo¹i ®Êt ®­îc tham gia thÞ tr­êng B§S gåm: - §Êt n«ng nghiÖp ®­îc NN giao cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n... - §Êt NN do hé gia ®×nh ®ang sö dông æn ®Þnh vµo môc ®Ých NN ®x d ®­îc Nhµ n­íc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. - §Êt NN ®­îc Nhµ n­íc giao cã thu tiÒn cho tæ chøc KT, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi. - §Êt NN mµ Nhµ n­íc cho thuª mµ ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt mét lÇn cho c¶ thêi gian thuª. - §Êt ë. - §Êt phi NN, ®Êt sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng cã môc ®Ých kinh doanh do NN­íc giao cã thu tiÒn cã Nhµ n­íc cho thuª ®· tr¶ tiÒn mét lÇn cho c¶ thêi gian thuª vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c mµ ng­êi sö dông ®ùoc phÐp chuyÓn quyÒn. * HiÖn nay thÞ tr­êng B§S ë n­íc ta vÉn lµ thÞ tr­êng phi chÝnh quy. ViÖc mua b¸n trao ®æi ®Êt ®ai, nhµ ë chñ yÕu diÔn ra d­íi c¸c h×nh thøc viÕt trao tay mµ kh«ng cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn së t¹i ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n vµ c¶ ë nh÷ng n¬i quy ho¹ch, ®ang ë quy ho¹ch vµ cßn ch­a quy ho¹ch. ViÖc chËm cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn SD ®¸t lµm cho c¸c chñ sö dông ®Êt kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸p lý ®Ó tham gia giao dÞch chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Do ®ã h×nh thøc chuyÓn nh­îng nµy ®Èy nh÷ng yÕu tè rñi ro mµ NN kh«ng thÓ kiÓm so¸t næi, dÉn tíi t×nh tr¹ng ®ang ph¸t triÓn tù ph¸t, giao dÞch ngÇm, phi chÝnh quy vÒ B§S, ph¸t triÓn theo h­íng dÉn vµ thiÕu lµnh m¹nh g©y thÊt thu lín cho ng©n s¸ch NN, ®ång thêi ph¸t sinh nhiÒu tranh chÊp dÉn tíi khiÕu kiÖn, nhÊt lµ khiÕu kiÖn trong viÖc båi th­êng thiÖt h¹i khi NN thu håi ®Êt. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ h÷u hiÖu mµ c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng th× chóng ta l¹i thiÕu mét yÕu tè hÕt søc c¬ b¶n lµ vÊn ®Ò th«ng tin thÞ tr­êng B§S nh­: th«ng tin vÒ quy ho¹ch vÒ giao ®Êt, thu håi ®Êt. Nh÷ng th«ng tin sai lÖch vÒ quy ho¹ch vÒ kÕ ho¹ch, v× sù thay ®æi chÝnh s¸ch cña NN ®· lµm cho c¸c quan hÖ cung cÇu, biÕn ®éng m¹nh t¹o ra c¸c "c¬n sèt" vÒ ®Êt trong ®ã cã c¶ nh÷ng "c¬n sèt ¶o" vÒ ®Êt. C©u 26: N¨m 1979 gia ®×nh «ng A ®­îc c¬ quan B ph©n cho mét gian nhµ cÊp bèn diÖn tÝch 40m2. N¨m 1996, c¬ quan B tiÕn thµnh thanh lý nhµ vµ ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh ®ang ë, «ng A ®· tr¶ toµn bé tiÒn thanh lý cho c¬ quan B. Th¸ng 8 n¨m 2004, UBND thµnh phè H (®« thÞ ®Æc biÖt) tiÕn hµnh gi¶i to¶ khu nhµ «ng A ®ang ë, ®ång thêi lªn ph­¬ng ¸n ®Òn bï cho mçi m2 ®Êt ë ®ã cã giÊy tê hîp lÖ lµ 13.000.000®, trong khi ®ã gi¸ chuyÓn nh­îng trªn thÞ tr­êng ë vÞ trÝ nhµ «ng A t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt vµ ®Òn bï lµ 50.000.000® trªn mét m2, «ng A vµ mét sè gia ®×nh kh«ng ®ång ý víi møc ®Òn bï trªn. Theo anh, chÞ gi¸ ®Òn bï nh­ vËy ®· tho¶ ®¸ng ch­a? ý kiÕn cña anh, chÞ nh­ thÕ nµo vÒ viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng hiÖn nay? ¤ng A ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh? Bµi lµm + §iÒu 105 - LuËt ®Êt ®ai 2003 quy ®Þnh Ng­êi sö dông ®Êt cã c¸c quyÒn chung sau ®©y" 1. §­îc cÊp giÊy CNQSD§ 2. H­ëng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t­ trªn ®Êt. 3. H­ëng c¸c lîi Ých do c«ng tr×nh cña nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ c¶i t¹o ®Êt n«ng nghiÖp. 4. §­îcNhµ n­íc h­íng dÉn vµ gióp ®ì trong viÖc c¶i t¹o, båi bæ ®Êt n«ng nghiÖp. 5. §­îc NN b¶o hé khi ng­êi kh¸c x©m ph¹m ®Õn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh. 6. KhiÕu n¹i, tè c¸o, khëi kiÖn vÒ nh÷ng hµnh vi, vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh vµ nh÷ng hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. - §iÒu 107 - LuËt ®Êt ®ai 2003 quy ®Þnh Ng­êi sö dông ®Êt cã c¸c nghÜa vô chung sau ®©y: 1. Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng ranh giíi ®Êt thöa vµ chiÒu cao trªn kh«ng, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng trong bãng ®Êt vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña PL. 2. §¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt, lµm ®Çy ®ñ thñ tôc khi chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña p¸p luËt 4. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Êt. 5. Tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi sö dông ®Êt cã liªn quan. 6. Tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ viÖc t×m thÊy vËt trong lßng ®Êt. 7. Giao l¹i ®Êt khi NN cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt hoÆc khi hÕt thêi h¹n sö dông ®Êt. + Trong thùc tÕ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu xem xÐt. Ng­êi sö dông ®Êt nhiÒu khi cßn ch­a sö dông hÕt quyÒn n¨ng cña m×nh. VÝ dô nh­: quyÒn chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp. C¸c hé n«ng nghiÖp Ýt khi quan t©m ®Õn viÖc chuyÓn ®æi ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt trªn quy m« lín. Ngoµi ra cßn cã t×nh tr¹ng ng­êi sö dông ®Êt thùc hiÖn c¸c quyÒn cña m×nh kh«ng tr×nh tù thñ tôc quy ®Þnh (VD: chuyÓn nh­îng ngÇm quyÒn SD§...) ng­êi sö dông ®Êt vÉn cßn cã sù vi ph¹m vÒ nghÜa vô. T×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt "nh¶y dï" xuèng c¸c diÖn tÝch ch­a sö dông kh¸ phæ biÕn. Ng­êi sö dông ®Êt do nguyªn nh©n kh¸c mµ ch­a thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Êt, chËm trÔ trong viÖc giao l¹i ®¸t khi bÞ tÞch thu. C©u 28: Ng­êi SD ®Êt ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô tµi chÝnh ®«Ý víi NN? môc ®Ých cña qui ®Þnh vÒ nghÜa vô tµi chÝnh lµ g×? Bµi lµm + ng­êi SD ®Êt ph¶i thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi NN gåm: - TiÒn SD ®Êt khi ®­îc NN giao ®Êt. - TiÒn SD ®Êt khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. - LÖ phÝ ®Þa chÝnh khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn QSD§, trÝch lôc hå s¬ chÝnh... - ThuÕ + ThuÕ sö dông ®Êt N«ng nghiÖp + ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. + ThuÕ SD ®Êt - Môc ®Ých cña viÖc quy ®Þnh nghÜa vô tµi chÝnh: + Sö dông lµm c«ng cô tµi chÝnh phôc vô QLNN vÒ ®Êt ®ai. +T¸c ®éng vµo ý thøc ng­êi SD ®Êt ®Ó hä SD tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶. +Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ®èi t­îng SD ®Êt kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých. + T¹o ra nguån thu cho ng©n s¸ch phôc vô cho phóc l¬Þ XH. C©u 29: Chñ tÞch UBND tØnh H uû quyÒn cho chñ tÞch UBND huyÖn K ký kÕt quyÕt ®Þnh cho 19ha ®Êt n«ng nghiÖp cho tr­êng trung häc NN ®Ó XD khu nghiªn cøu thÝ nghiÖm vÒ n«ng nghiÖp, ®ång thêi thu cña tr­êng 300 triÖu ®ång tiÒn giao ®Êt. Sau khi ®­îc giao ®Êt, tr­êng trung häc n«ng nghiÖp tù ý san lÊp 2 ha ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó cÊp cho c¸n bé, nh©n viªn nhµ tr­êng lµm nhµ ë. Anh, chÞ h·y ph©n tÝch sù viÖc trªn? Bµi lµm Kho¶n 1 - ®iÒu 37 (luËt ®Êt ®ai 2003) quy ®Þnh "UBND tØnh, TP trùc thuéc TW quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®èi víi tæ chøc...". Nh­ vËy viÖc chñ tÞch UBND tØnh H uû quyÒn cho chñ tÞch UBND huyÖn K ký quyÕt ®Þnh giao ®Êt lµ tr¸i ph¸p luËt. MÆt kh¸c, viÖc UBND huyÖn K thu 300 triÖu ®ång tiÒn giao ®Êt trong lµ hµnh ®éng tr¸i ph¸p luËt v× theo kho¶n 2 - ®iÒu 33 (LuËt §§ 2003) quy ®Þnh: "Nhµ n­íc kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt giao ®Êt trong tr­êng hîp tæ chøc sö dông ®Êt vµo môc ®Ých nghiªn cøu, thÝ nghiÖm, thùc nghiÖm vÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖpu nu«i trång thñy s¶n, lµm muèi". ViÖc tr­êng THNN tù ý san lÊp 2 ha ®Êt NN ®Ó cÊp cho c¸n bé, nh©n viªn nhµ tr­êng lµm ®Êt lµ tr¸i ph¸p luËt v× theo quy ®Þnh cña L§§ 2003 th× tæ chøc hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng ®­îc tù ý chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt. C©u 30: Tr­êng hîp nµo NN thu håi ®Êt cña ng­êi ®ang sö dông ®Êt? Khi ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ XD khu ®« thÞ míi, x©y nhµ ®Ó b¸n hoÆc cho thuª cã cÇn ¸p dông thñ tôc thu håi ®Êt kh«ng? Quan ®iÓm cña anh, chÞ nh­ thÕ nµo vÒ viÖc thu håi ®Êt ë c¸c khu ®« thÞ míi hiÖn nay? Bµi lµm + Thu håi ®Êt: lµ viÖc nhµ n­íc ra quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®Ó thu l¹i quyÒn sö dông ®Êt ®· giao cho tæ chøc, UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn qu¶n lý theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai. - C¸c tr­êng hîp NN thu håi ®Êt: + NN sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng, ph¸t triÓn kinh tÕ. * Tæ chøc ®­îc NN giao ®Êt kh«ng thu tiÒn SD §Êt, ®­îc NN giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt cã nguån gèc tõ NSNN hoÆc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn thuÕ ®Êt hµng n¨m bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®i n¬i kh¸c, gi¶m hoÆc kh«ng cßn nhu cÇu sö dông n÷a. 3. SD ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých 4. Ng­êi SD ®Êt cè ý huû ho¹i ®Êt. 5. §Êt ®­îc giao kh«ng ®óng ®èi t­îng hoÆc kh«ng ®óng thÈm quyÒn. 6. §Êt bÞ lÊn chiÕm trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y. a. §Êt ch­a sö dông bÞ lÊn, chiÕm b. §Êt kh«ng ®­îc chuyªn quyÒn SD§ theo quy ®Þnh cña luËt nµy mµ ng­êi SD ®Êt do thiÕu tr¸ch nhiÖm ®Ó bÞ lÊn, chiÕm. 7. C¸ nh©n SD ®Êt chÕt mµ kh«ng cã ng­êi thõa kÕ 8. Ng­êi SD§ tù nguyÖn tr¶ l¹i ®Êt. 9. Ng­êi SD§ cã ý kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi NN. 10. §Êt ®­îc NN giao, cho thuª cã thêi h¹n mµ kh«ng ®­îc gia h¹n khã hÕt thêi h¹n. 11. §Êt trång c©y hµng n¨m kh«ng ®­îc sö dông trong thêi h¹n m­ßi hai th¸ng liÒn: ®Êt trång c©y ngµy n¨m kh«ng ®­îc SD trong thêi h¹n m­êi t¸m th¸ng liÒn. 12. §Êt ®­îc NN giao, cho thuÕ ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ mµ kh«ng ®­îc sö dông trong thêi h¹n m­êi hai th¸ng liÒn hoÆc tiÕn ®é sö dông ®¸t chËm h¬n hai m­¬i bèn th¸ng so víi tiÕn ®é ghi trong dù ¸n ®Çu t­, kÓ tõ khi nhËn bµn giao ®Êt trªn thùc ®Þa mµ kh«ng ®­îc c¬ quan NN cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho phÐp. + Khi kinh tÕ cµng ph¸t sinh th× nhu cÇu vÒ XD khi ®« thÞ míi, x©y nhµ ®Ó b¸n hoÆc cho thuª cµng lín dÉn ®Õn viÖc thu håi ®Êt c«ng nhiÒu do ®ã tÊt yÕu yªu cÇu ph¸t triÓn rÊt cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thñ tôc thu håi nh»m ®¶m b¶o viÖc thu håi vµ sö dông ®Êt tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. HIÖn nay viÖc thu håi ®Êt ë c¸c khu ®« thÞ míi, tiÕn ®é diÔn ra chËm do møc gi¸ ®Òn bï cña chñ ®Çu t­ cho c¸c hé gia ®×nh kh«ng tho¶ ®¸ng. C©u 34: khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn vÒ quyÒn SD§, ng­êi SD cÇn cã nh÷ng lo¹i giÊy tê g×, anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn QSD§ hiÖn nay? Bµi lµm 1. C¸c lo¹i giÊy tê cÇn cã khi ng­êi SD ®Êt ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn QSD§. - QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt cña c¬ quan NN cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. - Nh÷ng lo¹i giÊy tê ®­îc cÊp quyÒn nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Êt ®ai trong tõng thêi kú cña nhµ n­íc VNDCCH, CPCM l©m thêi CHMNVN, nhµ n­íc CHXHCNVN mµ ng­êi ®­îc giao ®Êt, cho thuª ®Êt liªn tôc sö dông ®Êt tõ ®ã ®Õn nay. - GiÊy chøng nhËn QSD§ t¹m thêi do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp cã tªn trong sè ®Þa chÝnh mµ kh«ng cã tranh chÊp. - GiÊy tê do c¬ quan thuéc chÕ ®é cò cÊp cho ng­êi SD ®Êt mµ ng­êi ®ã vÉn sö dông ®Êt liªn tôc tõ ®ã ®Õn nay vµ kh«ng cã tranh chÊp. -B¶n ¸n vµo quyÕt ®Þnh cña TAND ®· cã hiÖu lùc PL vµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cña c¬ quan NN cã thÈm quyÒn ®· cã hiÖu lùc PL. - GiÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa. - GiÊy tê chuyÓn nh­îng ®Êt mua b¸n nhµ ë kÌm theo chuyÓn nh­îng quyÒn SD ®Êt ®­îc UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn thÈm tra lµ ®Êt kh«ng cã tranh chÊp vµ ®­îc UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh x¸c nhËn kÕt qu¶ thÈm tra cña UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn. 2. NhËn xÐt. - Nh×n chung viÖc cÊp GCN QSD §Êt hiÖn nay vÉn chËm. + Theo b¸o c¸o c«ng t¸c 9 th¸ng ®Çu n¨m cña Tæng côc ®Þa chÝnh n¨m 2001 míi kho¶ng 641.000 hé trong tæng sè 4.547.000 hé sö dông ®Êt ®« thÞ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn QSD §Êt ®¹t 14%. + Thùc tÕ trong viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng th× nhiÒu tØnh phÝa Nam trong tæng sè 100% nhµ ®Êt ®­îc ®Òn bï chØ cã 30% lµ cã giÊy chøng nhËn QSD §Êt. + Thñ tôc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cÊp giÊy chøng nhËn QSD §Êt cßn r­êm rµ, phøc t¹p. C¸n bé quan liªu, s¸ch nhiÔu vµ kh«ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã ng­êi d©n cã t©m lý kh«ng muèn nhËn giÊy CNQSD ®Êt. V× vËy cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cÇn ®ùoc xem xÐt gi¶i quyÕt. C©u 35: H·y cho biÕt c¸c quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt sau ®©y ®óng hay sai? gi¶i thÝch râ, t¹i sao? Bµi lµm a. UBND quËn ký hîp ®ång cho 1 c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n thuª 5000m2 ®Êt ®Ó XD nhµ x­ëng SX trong thêi h¹n 10 n¨m. QuyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt trªn lµ sai vÒ thÈm quyÒn.Bëi theo quy ®Þnh cña L§§ 2003 - ®iÒu 37 th×:chØ cã UBND tØnh míi cã thÈm quyÒn cho thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc.Cßn UBND quËn chØ cã thÈm quyÒn cho thuª ®Êt ®èi víi hé gia ®×nh c¸ nh©n. b. UBND x· cho 1 c¸n bé vÒ h­u thuª 5%®Êt c«ng Ých lµm x­ëng méc. UBND x· cã thÈm quyÒn cho thuª ®Êt c«ng Ých cña x·. Tuy nhiªn theo ®iÒu 74, N§ 181®Êt c«ng Ých cña x· chØ ®­îc sö dông vµo môc ®Ých: ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, XD nhµ t×nh nghÜa, båi th­êng cho ng­êi cã ®Êt ®­îc sö dông ®Ó XD c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. - Tr­êng hîp diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông vµo môc ®Ých trªn th× UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn cã thÓ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n ë ®Þa ph­¬ng ®Ó SX n«ng nghiÖpu. NTTS theo h×nh thøc ®Êu gi¸ ®Ó nhËn thÇu. V× vËy, ®©y lµ quyÕt ®Þnh sai. c. UBND huyÖn cho 1 doanh nghiÖp t­ nh©n thuª 100ha ®Êt ®Ó trång rõng quyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt trªn sai v×: - Kh«ng ®óng thÈm quyÒn UBND cÊp huyÖn chØ cã thÓ cho thuª ®Êt ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n. - Cho thuª v­ît qu¸ h¹n møc quy ®Þnh v× quyÕt ®Þnh h¹n møc ®Êt rõng cao nhÊt lµ 30ha. d. UBND x· vµ H§ND x· ra nghÞ quyÕt b¸n ®Êt n«ng nghiÖp cho nh©n d©n trong x· ®Ó lÊy tiÒn lµm ®­êng cña x·. - QuyÕt ®Þnh trªn sai vÒ thÈm quyÒn v× UBND - H§ND x· kh«ng cã thÈm quyÒn b¸n ®Êt mµ chØ cã quyÒn cho thuª ®Êt c«ng Ých. B¸n ®Êt thuéc thÈm quyÒn cña UBND cÊp huyÖn. C©u 36:Tr×nh tù vµ thñ tôc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ch­a ®­îc gi¶i phãng mÆt b»ng ®èi víi tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ng­êi, c¸ nh©n n­íc ngoµi. Bµi lµm §iÒu 126 NghÞ ®Þnh 181 quy ®Þnh tr×nh tù vµ thñ tôc...........n­íc ngoµi? 1. Ng­êi cã nhu cÇu xin giao ®Êt, thuª ®Êt liªn hÖ víi c¬ quan ®­îc UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW giao nhiÖm vô tho¶ thuËn ®Þa ®iÓm ®Ó ®­îc giíi thiÖu ®Þa ®iÓm sö dông ®Êt. 2. Ng­êi xin giao ®Êt, cho thuª ®Êt nép hå s¬ theo quyÕt ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu 125 cña N§ nµy. 3. ViÖc thu håi ®Êt, båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc thêi h¹n theo tr×nh tù quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 3, 4, 5, 6, vµ 7 ®iÒu 130 cña NghÞ ®Þnh jvµ quyÕt ®Þnh cña CP vÒ båi th­êng, hç trî, t¸i ®Þnh c­. 4. ViÖc giao ®Êt cho thuª ®Êt sau khi ®· gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc thêi h¹n theo quyÕt ®Þnh t¹i kho¶n 3 ®iÒu 125 cña N§ nµy. 5. Thêi gian lµm viÖc (kh«ng kÓ ngµy sö dông ®Êt thêi h¹n nghÜa vô tµi chÝnh)kÓ tõ ngµy gi¶i phãng xong mÆt b»ng vµ së tµinguyªn m«i tr­êng nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cho tíi ngµy ng­êi sö dông ®Êt nhËn ®­îc giÊy chøng nhËn QSD §Êt. C©u 37:LuËt ®Êt ®ai 2003 quy ®Þnh nh÷ng tr­êng hîp nµo ®Ó ®ßi l¹i ®Êt khi cho m­în, cho thuª ®Êt ? liªn hÖ t¹i ®Þa ph­¬ng anh, chÞ? Bµi lµm + Theo quy ®Þnh cña L§§ 2003 th× nh÷ng tr­êng hîp ®­îc ®ßi l¹i ®Êt khi cho m­în, cho thuª ®Êt gåm: - Nhµ n­íc SD ®Êt vµo môc ®Ých Quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng, ph¸t triÓn kinh tÕ. - Ng­êim­în, thuª ®Êt. - Tæ chøc, c¸ nh©n m­în, thuª ®Êt cña nhµ n­íc sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých, sö dông ®Êt kh«ng cã hiÖu qu¶. - Ng­êi SD cè ý huû ho¹i ®Êt. - Ng­êi sö dông ®Êt cã ý kh«ng tr¶ tiÒn thuª ®Êt. - §Êt ®­îc cho m­în, cho thuª ®· hÕt thêi h¹n. C¸c thñ tôc vÒ m­în, cho thuª ®Êt vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ ®Çy ®ñ dÉn ®Õn x¶y ra nhiÒu tranh chÊp phøc t¹p vÒ m­în, thuª ®Êt gi÷a nh÷ng ng­êi SD ®Êt. MÆt kh¸c, nh÷ng ng­êi m­în, thuª ®Êt th­êng kh«ng thùc hiÖn ®óng vÒ thêi h¹n nép tiÒn thuª ®Êt. vµ viÖc ®ßi l¹i ®Êt cho m­în, cho thuª còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. C©u 38: X· D cã 1.200m2 ®Êt ao hå, dù ®Þnh sÏ san lÊp ®Ó chia cho c¸c hé gia ®×nh trong x· x©y dùng nhµ ë. Trong khi ®ang chê ý kiÕn cña UBND tÝnh, thÞ x· D ®· thuª c«ng ty B san lÊp ao hå vµ ph©n l« chØ cho c¸c hé gia ®×nh cã khã kh¨n trong x·, ®ång thêi thu håi mçi hå 70 triÖu ®ång tiÒn sanlÊp mÆt b»ng. Sau khi nhËn ®Êt mét sè hé ®· chuyÓn nh­îng cho ng­êi kh¸c ®Ó kiÕm l­êi. Anh, chÞ h·y ph©n tÝch sù viÖc nãi trªn c¬ së ph¸p luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh? Bµi lµm ViÖc sö dông ®Êt cña UBND x· D ph©n bæ chia cho c¸c hé gia ®×nh khã kh¨n trong x· ®ång thêi cã thu mçi hé 70 triÖu ®ång tiÒn san lÊp mÆt b»ng lµ tr¸i thÈm quyÒn. Theo quy ®Þnh ®iÒu 37 - L§§ 2003 th× chØ cã UBND cÊp huyÖn míi cã thÈm quyÒn b¸n ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n. ViÖc mét sè hé ®· chuyÓn nh­îng cho ng­êi kh¸c ®Ó kiÕm lêi lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai, v× giÊy chøng nhËn QSD §Êt. C©u 39: Ph©n tÝch néi dung qu¶n lý NN vÒ ®Êt ®ai? Trong c¸c néi dung ®ã néi dung nµo NNQL yÕu nhÊt ë thêi ®iÓm hiÖn nay? Bµi lµm 1. Néi dung QLNN vÒ ®Êt ®ai - Ban hµnh c¸c VBCPPL vÒ ®Êt ®ai - X¸c ®Þnh ®Þa giíi hµnh chÝnh, lËp ra vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa giíi hµnh chÝnh, lËp b¶n ®å hµnh chÝnh. - Kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt. -Qu¶n lý quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. - QL viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. - §¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt, lËp vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. - Thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai. -Qu¶n lý tµi chÝnh ®Êt ®ai. - Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng quyÒn sö dông ®Êt trong vïng B§éng s¶n. - Qu¶n lý gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt. - Thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ §Êt ®ai vµ xö lý VPPL vÒ ®Êt ®ai. Trong c¸c néi dung vÒ qu¶n lý trªn th× viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o c¸c VP trong viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai lµ néi dung qu¶n lý yÕu nhÊt cña NN. Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña sù viÖc mµ nhµ n­íc cã quyÒn ®Þa ph­¬ng khã cã thÓ ¸p dông trong ph¹m vi cô thÓ, réng lín. C©u 40: H·y nªu c¸c nguyªn t¾c trong viÖc thu håi vÒ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng? quan ®iÓm cña anh, chÞ nh­ thÕ nµo vÒ viÖc ®Òn bï hiÖn nay, ®Òn bï theo quan hÖ d©n sù hay quan hÖ hµnh chÝnh? Bµi lµm + C¸c nguyªn t¾c trong viÖc thu håi vµ ®Ìn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. -Ng­êi bÞ thu håi ®Êt nµo th× ®­îc båi th­êng b­µng lo¹i ®¸t t­¬ng øng (VD: th× thu håi b»ng ®Êt ë th× sÏ ®­îc båi th­êng b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi. - Ng­êi bÞ thu håi ph¶i di chuyÓn chç ë th× ®­îc båi th­êng b»ng nhµ ë, ®Êt ë trong khu t¸i ®Þnh c­, båi th­êng b»ng tiÒn hîac ®­îc ­u tiªn mua hoÆc thuª nhµ thuéc së h÷u NN (nÕu kh«ng cã nhµ t¸i ®Þnh c­). - NN cã tr¸ch nhiÖm hç trî ng­êi bÞ thu håi ®Êt æn ®Þnh ®êi sèng, ®µo t¹o chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ, bè trÝ viÖc lµm míi, trong tr­êng hîp thu håi ®Êt mµ hé gia ®×nh c¸ nh©n trùc tiÕp SXKD. ViÖc ®Òn bï hiÖn nay cßn cã nhiÒu bÊt cËp, h¹n chÕ. Møc ®Òn bï ch­a tho¶ ®¸ng nªn c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng chÞu di dêi ®i chç kh¸c, ®ång thêi c¸c khu t¸i ®Þnh c­ cã chÊt l­îng kÐm, NN vÉn ch­a cã nhiÒu chÝnh s¸ch hç trî hîp lý cho c¸c ®èi t­îng di dêi. §iÒu nµy ®· lµm gi¸n ®o¹n tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt b»ng ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc ®Çu t­, x©y dùng c¸c dù ¸n ®· ®Ò ra vf g©y thiÖt h¹i thÊt tho¸t lín cho ng©n s¸ch NN. §Òn bï võa thuéc quan hÖ d©n sù, võa thuéc quan hÖ hµnh chÝnh. Nã thuéc quan hÖ d©n sù v× møc ®Òn bï lµ sù tho¶ thuËn tho¶ ®¸ng, hîp lý gi÷a c¸c bªn, ®Òn bï thuocä quan hÖ hµnh chÝnh v× quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, quyÕt ®Þnh mµ NN®èi víi c¸c tr­êng hîp ®· ®­îc ®Òn bï nh­ng kh«ng chÞu di dêi xuÊt ph¸t tõ ý chÝ, mÖnh lÖnh ®¬n ph­¬ng cña NN vµ nã chÞu sù ®iÒu chØnh cña LHC. C©u 41: Gia ®×nh «ng A cã 500m2 ®Êt n«ng nghiÖp trång lóa ®· ®­îcu cÊp GCN QSD §Êt. Cuèi n¨m 2001, x¶y ra c¬n sèt ®Êt gia ®×nh «ng ®· tù ý san lÊp toµn bé 500m2 ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó chuyÓn nh­îng cho gia ®×nh «ng B víi gi¸ 5 triÖu ®ång 1m2. Th¸ng 8 n¨m 2004, chñ ®Çu t­ tiÕn hµnh triÓn khai dù ¸n nµy XD khu ®« thÞ míi, vµ båi th­êng cho gia ®×nh«ng B mçi m2 ®Êt NN lµ 135.000®ång, «ng B khiÕu kiÖn lªn Héi ®ång ®Òn bï vµ gi¶i phãng mÆt b»ng cña quËn. Anh, chÞ h·y b×nh luËn, ph©n tÝch sù viÖc trªn? Bµi Lµm §iÒu 36 - L§§ 2003 quy ®Þnh "1tr­êng hîp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ph¶i ®­îc phÐp cña c¬ quan NN cã thÈm quyÒn bao gåm: a. ChuyÓn ®æi chuyªn trång lóa n­íc sang ®Êt trång c©y l©u n¨m ®¸t trång rõng ®Êt nu«i trång thñy s¶n. b. ChuyÓn ®Êt NN sang ®Êt phi n«ng nghiÖp. Nh­ vËy viÖc gia ®×nh «ng A tù ý san lÊp toµn bé 500m2 ®Êt NN lµ tr¸i ph¸p luËt vµ «ng kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng m¶nh ®Êt trªn cho «ng B. Do «ng kh«ng ®­îc n»m trong diÖn ®Òn bï. C©u 42: H·y Ph©n tÝch thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan NN trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai? HiÖn nay tranh chÊp lo¹i nµo hay x¶y ra nhiÒu nhÊt? v× sao? Bµi lµm 1. TRanh chÊp ®Êt ®ai ®· ®­îc hoµ gi¶i t¹i UBND cÊp x· mµ 2 trong c¸c bªn ®­¬ng sù kh«ng nhÊt trÝ th× ®­îc gi¶i quyÕt nh­ sau: - Tr­êng hîp tranh chÊp §§ ®­¬ng sù cã giÊy chøng nhËn QSD ®Êt th× thÈm quyÒn gi¶i quyÕt thuéc TAND, kÓ c¶ tr­êng hîp tµi s¶n g¾n víi ®Êt. - tr­êng hîp kh«ng cã giÊy chøng nhËn quyÒn SD ®Êt th× thÈm quyÒn thu nhËp cña n«ng d©n vÉn thÊp. H¬n n÷a hä l¹i qu¸ phô thuéc vµo ruéng ®Êt, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c. Bëi vËy viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch h¹n møc giao ®Êt NN vÉn rÊt cÇn thiÕt. C©u 43: Khi nµo mét hîp ®ång chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt ®­îc coi lµ hîp ph¸p? t¹i sao trªn thùc tÕ th­êng x¶y ra hiÖn t­îng chuyÓn nh­îng ngÇm ®Êt ®ai? Bµi lµm 1. Hîp ®ång chuyÓn nh­îng sö dông ®Êt lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn, néi dung h×nh thøc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®­îc BLDS vµ p¸p luËt ®Êt ®ai quy ®Þnh, theo®ã ng­êi sö dông ®Êt (gäi lµ bªn nhËn quyÒn sö dông ®Êt) cßn ng­êi ®­îc chuyÓn nh­îng tr¶ tiÒn cho ng­êi ®­îc chuyÓn nh­îng. - Mçi hîp ®ång chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt ®­îc coi lµ hîp ph¸p khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Hîp ®ång chuyÓn nh­îng quyÒn SD ®Êt ph¶i ®­îc thµnh lËp VB theomÉu do Tæng côc chÝnh trÞ ban hµnh. - ph¶i cã sù x¸c nhËn cña UBND n¬i cã ®Êt chuyÓn nh­îng ®ã. + §èi t­îng cña hîp ®ång ph¶i hîp ph¸p kh«ng thuéc diÖn tranh chÊp diÖn tÝch ®Êt quy ho¹ch vµ ®­îc UBND x· x¸c nhËn. + Chñ thÓ cña hîp ®ång + Ph¶i lµ ng­êi cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc chñ thÓ. + ng­êi chuyÓn nh­îng ph¶i cã giÊy chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ ®­îc phÐp chuyÓn nh­îng. + Ng­êi ®­îc chuyÓn nh­îng cã quyÒn nhËn quyÒn chuyÓn nh­îng. 2. Trªn thùc tÕ hiÖn nay vÉn th­êng x¶y ra hiÖn t­îng chuyÓn nh­îng ngÇm ®Êt ®ai lµ do: - C¸c bªn muèn trèn thuÕ chuyÓn quyÒn - Do thñ tôc chuyÓn nh­îng r­êm rµ phøc t¹p - Do bªn chuyÓn nh­îng kh«ng cã giÊy chøng nhËn quyÒn SD ®Êt nªn kh«ng chuyÓn nh­îng ngÇm th× viÖc chuyÓn nh­îng kh«ng x¶y ra ®­îc. §©y lµ hËu qu¶ cña c«ng t¸c cÊp giÊy CN QSD ®Êt chËm trÔ g©y khã kh¨n cho ng­êi sö dông ®Êt ®ai cho viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn. C©u 44: Mét doanh nghiÖp t­ nh©n thuª ®Êt cña NN ®Ó lµm x­ëng phôc vô môc ®Ých SXKD víi thêi h¹n 20 n¨m kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1998, mét c«ng ty n­íc ngoµi ngá ý muèn liªn doanh víi DN t­ nh©n nµy theo h×nh thøc bªn ViÖtNam gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, bªn n­íc ngoµi gãp vèn b»ng tiÒn vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. Hái: doanh nghiÖp t­ nh©n cña ViÖt Nam cã ®­îc gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn SD ®Êt thuª cña NN ®Ó liªn doanh víi n­íc ngoµi kh«ng? t¹i sao? Bµi lµm Theo quyÕt ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai 2003 tæ chøc kinh tÕ ®ùoc gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó hîp t¸c SXKD víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc khi cã 1 trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: + NN giao ®Êt kh«ng thu tiÒn SD§ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n lµm muèi. + §Êt ®­îc NN giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt. + §Êt nhËn chuyÓn nh­îng hîp ph¸p tõ ng­êi kh¸c. + §· ®­îc NN cho thuª ®· tr¶ tiÒn cho c¶ thêi gian vµ tr¶ nhiÒu n¨m thêi h¹n tr¶ tiÒn cßn l¹i Ýt nhÊt 5 n¨m. Doanh nghiÖp trªn thuª ®Êt lµm nhµ x­ëng vµ tr¶ tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m cho nhµ n­íc nªn ®¸p øng mét trong c¸c ®iÒu kiÖn trªn. Do vËy DN t­ nh©n ®ã ®­îc gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn SD ®Êt thuª cña NN ®Ó liªn doanh víi n­íc ngoµi. C©u 45: H·y nªu c¸c ®iÒu kiÖn vÒ viÖc së h÷u nhµ vµ quyÒn SD ®Êt cña ng­êi VN ë n­íc ngoµi? ng­êi n­íc ngoµi cã ®­îc nhËn chuyÓn nh­îng ®Êt ë VN kh«ng? t¹i sao? Bµi lµm + Kho¶n 1 - ®iÒu 121 (L§§ 2003) quyÕt ®Þnh: "Ng­êi ViÖt nam ®Þnh c­ ¬ n­íc ngoµi thuéc c¸c ®èi t­îng sau ®©y th× ®­îc mua nhµ ë g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ViÖt Nam a. Ng­êi vÒ ®Çu t­ l©u dµi cã nhu cÇu nhµ ë trong thêi gian ®Çu t­ t¹i VN b. Ng­ßi cã c«ng ®ãng gãp ®Êt n­íc c. Nh÷ng nhµ ho¹t ®éng v¨n ho¸, nhµ khoa häc cã nhu cÇu vÒ ho¹t ®éng th­êng xuyªn t¹i VN nh»m phôc vô sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc. §¶ng bé Häc viÖn TTN ViÖt Nam Chi bé Khoa lý luËn M¸c - Lªnin vµ T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Ch­¬ng tr×nh ®¹i héi chi bé nhiÖm kú 2006 1. Chµo cê (Quèc ca - Quèc tÕ ca) 2. Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, giíi thiÖu chñ tr× ®¹i héi (BiÓu quyÕt) 3. Chñ tr× §¹i héi: - Giíi thiÖu th­ ký - C«ng bè ch­¬ng tr×nh 4. B¸o c¸o t×nh h×nh §¶ng viªn tham dù §¹i héi 5. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c chi bé n¨m 2006 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm kú 2006 - 2008. 6. B¸o c¸o kiÓm ®iÓm cña Ban chi uû 7. Th¶o luËn: - B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c chi bé n¨m 2006 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô 2006 - 2008. - B¸o c¸o kiÓm ®iÓm cña ban chi ñy - Dù th¶o b¸o c¸o cña §¶ng bé Häc viÖn TTN ViÖt Nam 8. §¹i biÓu ph¸t biÓu 9. CÊp uû tuyªn bè hÕt nhiÖm kú 10. BÇu ban chi ñy vµ BÝ th­ kho¸ míi 2006 - 2008. - BiÓu quyÕt sè l­îng, øng cö, ®Ò cö, bÇu cö. - øng cö, ®Ò cö. - Chèt danh s¸ch (biÓu quyÕt) - BÇu ban kiÓm phiÕu - Ban kiÓm phiÕu lµm viÖc - Gi¶i lao - C«ng bè kÕt qu¶ bÇu ban chi uû - BÇu BÝ th­, phã BÝ th­. - Th¶o luËn - C«ng bè kÕt qu¶ bÇu BÝ th­, phã BÝ th­ 11. Giíi thiÖu nh©n sù tham gia ban chÊp hµnh §¶ng bé Häc viÖn TTN ViÖt Nam khãa II 12. BiÓu quyÕt c¸c chØ tiªu 13. Th«ng qua NghÞ quyÕt vµ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng 14. BÕ m¹c 15. Chµo cê (Quèc ca - Quèc tÕ ca) Ban tæ chøc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCâu hỏi ôn tập- Luật đất đai.doc
Luận văn liên quan