Câu hỏi ôn tập Lý thuyết tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập Lý thuyết tài chính tiền tệ Câu 1. Vai trò của ngân sách Câu 2. Thu ngân sách Câu 3. Các loại vốn trong doanh nghiệp: Câu 4. Các phương thức huy động vốn Câu 5. Thị trường tài chính Câu 6. Cấu trúc thị trường tài chính Câu 7. Các công cụ trên trị trường tài chính Câu 8. Hoạt động của ngân hàng trung ương Câu 9. Chính sách tiền tệ quốc gia Câu 10. Hoạt động của ngân hàng thương mại Câu 11. Hoạt động của các tổ chức tài chính trung gian Câu 12. Phân tích các chức năng của NHTM Câu 13. Vai trò của ngân hàng ngoại thương đối với phát triển kinh tế Câu 14. Từ bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại đang đơn giản hãy trình bày ý nghĩa của tiền cho vay và vván đề quản lí tiền cho vay của ngân hàng thương mại, liên hệ với thực tiễn hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam Câu 15. Phân tích các hoạt động cơ bản của NHTM. Liên hệ với các hoạt động NHTM ở Việt Nam Câu 16. Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường Liên hệ với thực tiễn nền kinh tế ở Việt Nam Câu 17. Lưu thông tiền tệ ở Việt Nam và biện pháp khắc phục Câu 18. Quy lụât của lưu động tiền tệ của C Mác và sự vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường. Câu 19. Vai trò tín dụng đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam? Câu 20. Trong các lại hình quan hệ tín dụng đã học những lại hình nào là phù hợp với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam ? các biện pháp để củng cố và hoàn thiện câu 21. Lãi suất đối với sự phát triển kinh tế câu 22. Thực trạng của lãi suất ở Việt Nam và biện pháp khắc phục.

pdf3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3302 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập Lý thuyết tài chính tiền tệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K I L O B O O K . C O M 1 Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ 1/Vai trß cña ng©n s¸ch:-ng©n s¸ch cã vai trß huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh ®Ó b¶o ®¶m c¸c nhu cÇu chi tiªu cña nhµ n−íc hoµn thµnh chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc ng©n s¸ch lµ c«ng cô vÜ m« ®iÒu tiÕt kinh tÕ th«ng qua thuÕ vµ chi tiªu chÝnh phñ nhµ n−íc cã thÓ kh¾c phôc ®−îc khuyÕt tËt cña thÞ tr−êng.-Vai trß vÒ kinh tÕ nhµ n−íc th«ng qua chi tiªu ®Ó ®iÒu chØnh c¬ c¸u kinh tÕ kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt chèng ®éc quyÒn th«ng qua c¸c lo¹i thuÕ, trî cÊp doanh nghiÖp s¶n xuÊt.-Ng©n s¸ch ®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së kÕt cÊu h¹ tÇng còng nh− lµ c¸c ngµnh then chèt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ho¹t ®éngdÔ dµng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ.- Kinh tÕ nhµ n−íc th«ng qua chi tiªu ®Ó æn ®Þnh gi¸ c¶ h¹n chÕ l¹m ph¸t t¸c ®éng ®Õn tiÕt kiÖm ®Çu t−.-VÒ mÆt XH nhµ n−íc tiÕn hµnh t¸i ph©n phèi thu nhËp ®Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn XH th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thu chi ng©n s¸ch, chñ yÕu lµ thuÕ vµ trî cÊp tiÕn hµnh ®¸nh thuÕ vµo nh÷ng ng−êi cã thu nhËp cao. 2/Thu ng©n s¸ch: -Lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn thu ®−îc tËp chung vµo c¸c quý ng©n s¸ch, c¸c kho¶n thu tõ phÝ, lÖ phÝ, tõ kinh tÕ nhµ n−íc vµ c¸c kho¶n thu kh¸c.-ThuÕ lµ c¸c kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh b¾t buéc ®−îc nhµ n−íc quy ®Þnh thµnh luËt ®Ó mäi ®èi t−îng trong diÖn nép thuÕ n«pj vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc.+thuÕ trùc thu.+thuÕ gi¸n thu.®èi t−îng nép thuÕ,c¬ së tÝnh thuÕ,biÓu thuÕ vµ thuÕ xuÊt,Th gi¸ trÞ gia t¨ng,Th ®Çu vµo, Th ®Çu ra,Th thu nhËp Dn,Th htu nhËp ®èi víi ng−êi thuTh thu nhËp ®Æc biÖt, nhËp cao,lÖ phÝ,phÝ,c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c:Chi ng©n s¸ch nhµ n−íc, chi th−êng xuyªn, chi cho ®Çu t− ph¸t trتn: Béi chi ng©n s¸ch. 3/C¸c lo¹i vèn trong doanh nghiÖp: a)vèn chñ së h÷u lµ sè vèn do c¸c c¸c chñ doanh nghiÖp gãp vµ ®−a vµo sö dông khi míi thµnh lËp doanh nghiÖp.c«ng ty NN,do NN cÊp.c«ng ty TNHH do cæ ®«ng ®ãng gãp, c«ng ty cæ phÇn còng do cæ ®«ng ®ãng gãp,chØ cã c«ng ty cæ phÇn míi ®−îc ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu c«ng ty.cæ phiÕu ghi danh, cæ phiÕu v« danh, cæ phiÕu th−êng, cæ phiÕu −u ®·i.b) Nguån vèn ®i vay . 4/ C¸c ph−¬ng thøc huy ®éng vèn: a)C¸c chñ së h÷u gãp thªm vèn,ph¸t hµnh cæ phiÕu sè l−îng vèn cÇn huy ®éng thªm ph−¬ng thøc ph¸t hµnh vµ gi¸ c¶ cæ phiÕu ph¸t ra.huy ®éng vèn th«ng qua viÖc sö dông nguån lîi nhuË gi÷ l¹i,nguån tµi trî néi bé ®−îc thùc hiÖn sö dông phÇn l·i tr−a chia cho c¸c cæ ®«ng vµ nguån kinh phÝ khÊu hao trong kú, c¸c c«ng ty th−êng sö dông nguån lîi nhuËn gi÷ l¹i ®Ó t¸i ®Çu t− c¸c dù ¸n mí, më réng s¶n xuÊt kinh doanh,tµi trî néi bé lµ h×nh thøc huy ®éng vèn tèt c«ng ty huy ®éng ®−îc sù chñ ®éng cña b¶n th©n c«ng ty tr¸nh sù phô thuéc vµo bªn ngoµi.b»ng viÖc tµi trî néi bé c¸c cæ ®«ng kh«ng ph¶i ph©n chia quyÒn lîi do viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu míi mµ hä vÊn b¶o ®¶m ®ù¬c quyÒn lîi.b)Vèn vay.-Vay tõ tÝn dông th−¬ng m¹i, lµ h×nh thøc mua b¸n tr¶ chÞu,tr¶ chËm,tr¶ gãp gi÷a DN víi c¸c nhµ cung cÊp.-tÝn dông thuª mua,lµ h×nh thøc vay vèn trong ®ã DN ®i vay kÝ hîp ®ång víi c«ng ty tµi chÝnh theo ®ã c«ng ty tµi chÝnh sÏ bá tiÒn ra mua m¸y mãc thiÕt bÞ sau ®ã cho DN thuª sö dông, quyÒn sö h÷u thuéc c«ng ty tµi chÝnh, quyÒn sö dông thuéc DN.-tÝn dông ng©n hµng, lµ c¸c mãn vay mµ DN vay tõ ng©n hµng,ng¾n h¹n, trung h¹n,dµi h¹n.-ph¸t hµnh tr¸i phiÕu,tr¸i phiÕu −u ®·i cè ®Þnh hµng n¨m, tr¸i phiÕu triÕt khÊu lµ lo¹i tr¸i phiÕu kh«ng tr¶ l·i hµng n¨m ®−îc b¸n víi gi¸ thÊp h¬n mÖnh gi¸ ng−êi mua tr¸i phiªó ®−îc h−ëng mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua trªnh lÖch ng−êi mua. 5/ ThÞ tr−êng tµi chÝnh: Chøc n¨ng,chu chuyÓn vèn gi÷a ng−êi ®i vay vµ cho vay th«ng qua viÖc mua b¸n trao ®æi c¸c c«ng cô tµi chÝnh(trùc tiÕp).cho phÐp ng−êi d©n lùa chän thêi ®iÓm sö dông thu nhËp tèt nhÊt.Vai trß thóc ®aayr viÖc tÝch tô vµ tËp trung vèn th«ng qua gi÷a ng−êi mua, ng−êi b¸n trao ®æi nhau laqmf cho viÖc mua b¸n dÔ dµng h¬ kÝch thÝch ng−êi ®i vay.gióp n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn th«ng qua nhµ ®Çu t− lu«n t×m c¸ch lùa chän mua nh÷ng lo¹i chøng kho¸n mang l¹i lîi nhuËn cao cho hä.gióp thùc hiÖn c¸c tr−¬ng tr×nh kinh tÕ cña chÝnh phñ cho phÐp chÝnh phñ cã thÓ vay nî dÔ dµng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh.cung cÊp tÝnh láng vµ x¸c ®Þnh gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i tµi kho¶n tµi chÝnh. 6/CÊu tróc thÞ tr−êng tµi chÝnh: a)thÞ tr−êng nî vµ thÞ tr−êng vèn cæ phÇn.-thÞ tr−êng nî lµ n¬i mua b¸n trao ®æi c¸c c«ng cô nî: tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu chÝnh phñ c¸c mãn vay cã thÕ chÊp ®©y lµ c¸c kho¶n nî dµi h¹n mang tÝnh hîp ®ång.trong ®ã ng−êi ®i vay cam kÕt sÏ tr¶ cho ng−êi cho vay mét sè tiÒn l·i vµ khi kho¶n vay ®· m·n h¹n ng−êi ®i vay sÏ hoµn l¹i sè tiÒn ®i vay.- thÞ tr−êng vèn cæ phÇn lµ n¬i giao dÞch c¸c lo¹i cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty cæ phÇn ®©y lµ mét kªnh huy ®énh vèn quan trongj víi c¸c c«ng ty cæ phÇn.b)thÞ tr−êng cÊp I vµ thÞ tr−êng cÊp II:thÞ tr−êng gi÷a c«ng ty vµ c¸c trung gian ph¸t hµnh gäi lµ thÞ tr−êng cÊp I,®ã lµ n¬i c¸c lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh lÇn ®Çu ®−îc mua b¸n.cã hai h×nh thøc ph¸t hµnh, ph¸t hµnh lÇn ®Çu, ph¸t hµnh bæ sung.ph−¬ng thøc ph¸t hµnh cæ piÕy míi;b¶o l·nh ph¸t hµnh, ®¹i lý ph¸t hµnh, ph¸t hµn c¸ nh©n.thÞ tr−êng cÊp II lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i giao dÞch cæ phiÕu ®· ®−îc ph¸t hµnh trªn thÞ tr−êng cÊp I gi÷a c¸c trung gian ph¸t hµnh víi c¸c nhµ ®Çu t− vµ c¸c nhµ ®Çu t− víi nhau.cã hai vai trß ,t¨ng tÝnh láng cho c¸c lo¹i chøng kho¸n thóc ®Èy viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n míi trªn thÞ tr−êng cÊp I.x¸c ®Þnh c¸c gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i cæ phiÕu.c)Së giao dÞch vµ thÞ tr−êng trao tay:- s¬ giao dÞch lµ n¬i c¸c nhµ ®Çu t− gÆp nhau t¹i mét ®Þa ®iÓm ®Ó mua b¸n c¸c lo¹i cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng c¸c cæ phiÕu ®−îc mua b¸n trªn thÞ tr−êng tËp trung ®−îc gäi lµ cæ phiÕu niªm iÕt.®Ó ®−îc phÐp mua b¸n trªn thÞ tr−êng c¸c c«ng ty ph¶i ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh;-vèn ®iÒu lÖ ph¶i lín h¬n 10 tû ®ång,®iÒu lÖ cña DN,DN lµm ¨n cã l·i,cã triÓn väng pt,cã Ýt nhÊt 20% cp ®−îc b¸n100 cho nhµ ®Çu t− ë ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh.thÞ tr−êng trao tay c¸c giao dÞch ®−îc thùc hiÖn ë c¸cc ®Þa ®iÓm kh¸c nhau,gi¸ c¶ ®−îc h×nh thµnh do sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn tham gia.thÞ tr−êng phi tËp trung lµ n¬i mua b¸n giao dÞch cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty võa vµ nhá hoÆc c¸c c«ng ty kh«ng ®¸p øng yªu cÇu thi tr tËp trung. d)ThÞ tr−êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr−êng vèn.-thÞ tr tt lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n cã kú h¹n nhá h¬n mét n¨m c¸c lo¹i chøng kho¸n nµy cã tÝnh láng cao ®é ruØ do thÊp rÊt gÇn víi tiÒn mÆt gäi lµ tt tc tt. c¸c ®Æc ®iÓm,lµ thÞ tr b¸n bu«n c¸c kho¶n vèn ng¾n h¹n víi quy m« giao dÞch lín, lµ n¬i huy ®éng c¸c nguån vèn ng¾n h¹n nhanh chãng tiÖn lîi vµ rÎ ®èi víi c¸c ng©n hµng TM.c¸c chñ thÓ tham gia.kho b¹c,GHTW lµ ®¹i lý trong viÖc ph¸t hµnh tÝn phiÕu kho b¹c, thùc hiÖn chÝnh s¸ch TT quècgia. c¸c GHTW h×nh thµnh TR TT liªn GH tiÕn hµnh vay vèn c¸c kho¶n vèn ng¾n h¹n.- thÞ TR vèn lµ n¬i mua b¸n c¸c c«ng cô tµi chÝnh cã kú h¹n >1 n¨m nh−: cæ phiÕu. tr¸i phiÕu CP, tr¸i phiÕu CTy.®Æc ®iÓm rñi do cao lµ n¬i cung cÊp ph−¬ng tiÖn ®Çu t− dµi h¹n cho c¸c nhµ ®Çu t−. 7/C¸c c«ng cô trªn trÞ tr−êng tµi chÝnh: a) c«ng cô trªn thÞ tr−êng TT :- tÝn phiÕu kho b¹c lµ c¸c c«ng cô nî ng¾n h¹n do CP nhµ n−íc ph¸t hµnh ®Ó huy ®éng vèn bï ®¾p vµo nh÷ng thiÕu hôt t¹m thêi trong chi tiªu cñaCP th−êng cã kú h¹n nhá h¬n 1 n¨m vµ ®−îc b¸n víi gi¸ triÕt khÊu, lµ c«ng cô cã tÝnh láng cao mua b¸n th−êng xuyªn trªn thÞ tr lµ 1 trong nh÷ng c«ng cô tµi chÝnh an toµn nhÊt.-c¸c chøng chØ tiÒn göilµ c«ng cô nîcã kú h¹n vµi th¸ng ®Õn vµi n¨m, doNHTMph¸t hµnh ®Ó huy ®éng vèn ng−êi göi kh«ng ®−îc phÐp rót tiÒn ra tr−íc kú h¹n,nh−ng cã thÓ b¸n chóng chØ cho ng−êi kh¸c,c«ng cô cã tÝnh láng cao.C¸c th−¬ng phiÕu, lµ giÊy nhËn nî ng¾n h¹n do ct tµi chÝnh ph¸ hµnh,®Ó huy ®éng vèn, kú h¹n th−êng lµ 6 th¸ng, ®¬n thuÇn lµ quan hÖ huy ®éng vèn.C¸c hèi phiÕu®−îc ngh©n hµng chÊp nhËn. do c¸c c«ng ty ph¸t hµnh, ®−îc ngh©n hµng b¶o ®¶mthanh to¸n ®iÒu ®ã lµm chohèi phiÕu an toµnvµ chÊp nhËn cao,th−êng sö dông trong c¸cho¹t ®éng quèc tÕ.-c¸c hîp ®«ng mua l¹i ,thù chÊt lµ kho¶n vay ng¾n h¹n ng−êi ®i vay sö dông tÝn phiÕu kho b¹c cña m×nh ®Ó thÕ chÊp ,cam kÕt mua l¹itÝn phiÕu ®ã khi kho¶n vay ng¾n h¹n thanh to¸n. 8/ Ho¹t ®éng cña ng©n hµng trung −¬ng: -NHTW ho¹t ®éng kh«ng v× môc tiªu lîi nhuËn mµ nh»m ddamr b¶o sù an toµn lµnh m¹nh cho hÖ thèng tµi chÝnh cßn NHTM ho¹t ®éng v× môc tiªu lîi nhuËn cung øng c¸c dÞch vô vÒ tµi chÝnh hoÆc vèn .- NHTW lµ NH cña CP lµ ®¹i lý cho CP trong viÖc pph¸t hµnh tr¸i phiÕu. NHTW cè vÊn cho CP vÒ ph−¬ng thøc thêi h¹n ph¸t hµnh c¸c kho¶n vay. lµ c¬ quan duy nhÊt trong viÖc ®éc quyÒn ph¸t hµnh tiÒn vµ qu¶n lý l−u th«ng TT: huû bá, ®−a tiÒn vµo l−u th«ng NHTW lµ NH cña c¸c NH trong tæ chøc hÖ thèng thanh to¸ cho NH, cho phÐp NHTM më kho¶n tiÒn göi vµ qu¶n lý c¸c hÖ thèng thanh to¸n gi÷a c¸c NHTM, thanh to¸n bï trõ,thanh to¸n tõng lÇn.NHTW lµ ng−êi cho vay cuèi cïng ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông khi c¸c tæ chøc nµy ®ang gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh toans mµ kh«ng vay ®−îc ë bÊt kú nguån nµo kh¸c.c¸c kho¶n cho vay th−êng d−ìi d¹ng triÕt khÊu ng¾n h¹n. lµ c¬ quan thùc hiÖn chÝnh s¸ch TT quèc gia th«ng qua c¸c c«ng cô CS TC TT t¸c ®éng ®Õn tiÒn cung øng nh»m ®¹t ®−îc mucj tiªu chÝnh s¸ch. NHTW thùc hiÖ can thiÖp vµo thÞ tr−êng ngo¹i hèi ®Ó ng¨n trÆn sù qu¸ møc tû gi¸ hèi ®o¸i , gi÷ cho sù æn dÞnh tiÒn tÖ lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc trong lÜnh vùc tiÒn tÖ tÝn dông, ng©n hµng. NHTW thùc hiÖn thanh tra gi¸m s¸t cña c¸c ho¹t ®éng c¸c tæ chøc tÝn dông, ®−a ra c¸c quy ®Þnh buéc c¸c tæ chøc TC ph¶i tu©n theo nh»m ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng an toµn cña c¸c tæ chøc nµy, b¶o vÖ lîi Ých cña ng−êi göi tiÒn. NHTW ®¹i diÖn cho CP trong viÖc ký kÕt c¸c tæ chøc TC quèc tÕ.- Vai trß:- duy tr× sù æn ®Þnh ho¹t ®éng hÖ thèng tµi chÝnh th«ng qua viÖc æn ®Þnh l·i suÊt vµ tû gi¸ cã t¸c dông quan träng ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ. lµ chñ thÓ quan träng do hä lµ ng−êi thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia vµ cã t¸c dông quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ. 9/ ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia: lµ viÖc NHTW sö dông c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó t¸c ®éng tiÒn cung øng nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu chÝnh s¸ch.-CS tiÒn tÖ th¾t chÆt lµ viÖc NHTW lµm gi¶m l−îng tiÒn cung øng l−u th«ng.-CS tiÒn tÖ më réng lµ viÖc NHTW t¸c ®éng dÓ lµm t¨ng l−îng tiÒn cung øng l−u th«ng.- NHTW thùc hiÖn thi tr−êng më cho vay chiÕt khÊu, quy ®Þnh tØ lÖ dù tr÷ b¾t buéc. c¸c NH nhËn tiÒn göi vµ cho vay t¹o bäi sè tiÒn göi ng−êi göi tiÒn vÇ ng−êi ®i vay lµ c¸c t¸c nh©n tham gia thÞ tr−êng tµi chÝnh tiÒn tÖ. môc tiªu cña CSTT quèc gia, t¨ng tr−ëng kinh tÕ thùc, møc c«ng ¨n viÖc lµm cao, kiÓm so¸t l¹m ph¸t æn ®Þnh gi¸ c¶, æn ®Þnh thÞ tr−êng tµi chÝnh vµ thÞ tr−êng ngo¹i hèi.Mçi quan hÖ gi÷a c¸c môc tiªu;- quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, hç trî vµ thóc ®Èy cho nhau, do vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CSTCTT kh«ng thÓ tuþet ®èi ho¸ 1 môc tiªu nµo vµ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu m«tj c¸ch ®éc lËp trªn tÇm vÜ m«. tuy nhiªn cã n¬i cã lóc cã thÓ xÈy ra xung ®ét thËm chÝ triÖt tiªu lÊn nhau gi÷a c¸c môc tiªu. trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CS tuú tõng thêi ®iÓm ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu nµo quan träng h¬n vµ hy sinh mét phÇn môc tiªu kh«ng quan träng.t¨ng tr−ëng vµ l¹m ph¸t kh«ng sung ®ét nhau nÕu nÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng cao vµ l¹m ph¸t cao. l¹m ph¸t vµ møc c«ng ¨n viÖc lµm sung ®ét nhau. K I L O B O O K . C O M 2 10/ Ho¹t ®éng cña ng©n hµng th−¬ng m¹i: - huy ®éng vèn th«ng qua viÖc nhËn hoÆc nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng qua viÖc ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî; tiÒn göi thanh to¸n tµi kho¶n cã thÓ ph¸t sÐc tµi kho¶n v¸ng lai nh÷ng kh¸ch hµnh göi tiÒn sÏ ®−îc ph¸t hµnh 1 tê sÐc, khi muèn rót tiÒn hä viÐt ra tê sÐc vµ ®−a cho nhµ cung cÊpnh÷ng kh¸ch hµng hä s¾n sµng hy sinh 1 kho¶n tiÒn l·i nhÊt ®Þnh ®Ó ®æi lÊy sù thuËn tiÖn trong thanh to¸n. kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm kh¸ch hµng kh«ng ®−îc rót tr−íc kú h¹n thanh to¸n vµ kh«ng ®−îc ph¸t thµnh sÐc hä nhËn ®−îc l·i suÊt tiÒn göi cao h¬n. ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî: chøng chØ tiÒn göi, kú phiÕu tr¸i phiÕu ng©n hµng ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t− mang l¹i lîi nhuËn thu nhËp chñ yÕu cho ng©n hµng vµ ng©n hangf cã thÓ dïng sè tiÒn thu ®−îc ®Î mua c¸c lo¹i chøng kho¸n nh»m t×m kiÕm thu nhËp. th«ng qua viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c ph−¬ng htøc cho vay c¸c ng©n hµng cã thÓ t¹o ra c¸c mãn vay phï hîp víi nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng. cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn thanh tãan, ng©n hµng th−¬ng m¹i cho phÐp c¸c kh¸ch hµng rót tiÒn ra, nhËn thanh to¸n sÐc, chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n nµy sang tµi kho¶ng kh¸c chøc n¨ng cña ng©n hµng TM. chu chuyÓn vèn ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ. t¹o tiÒn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tiÒn göi vµ cho vay hÖ thèng c¸c NGTM cã thÓ t¹o ra c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n lín h¬n nhiÒu lÇn sè d− dù tròe míi ®−îc ®−a vµo hÖ thèng ng©n hµng. chuyÓn ®æi kú h¹n; c¸c NHTM cã thÓ s− dông sè d− tiÒn göi ng¾n h¹n ®Ó cho vay chung vµ dµi h¹n. gi¸m s¸t dÎ b¶o ®¶m an toµn vèn cho vay c¸c ng©n hµng sÏ lu«n sµng läc gi¸m s¸t c¸c mãn vay ®Ó ®¶m b¶o thu håi vèn. 11/ Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian: a) c¸c tæ chøc nhËn tiÒn g−i: NHTM c¸c hiÖp häi tÝnh dông cho vay c¸c quý tÝn dông nh©n d©n,ho¹t ®éng hä nhËn tiÒn göi d−ìi d¹ng c¸c tµi kho¶n kh¸c nhau vµ sö dông sè tiÒn thu ®−îc ®Î cho vay vµ cung cÊp c¸c ph−o−ng tiÖn thanh to¸n. b) c¸c c«ng ti b¶o hiÓm ho¹t ®éng huy ®éng vèn th«ng qua viÖc b¸n c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm vµ sö dông sè tiÒn thu ®−îc ®Ó ®Çu t−: chøng kho¸n bÊt ®énh s¶n vµ c¸c mãn cho vay kh¸c, b¸n b¶o hiÓm thu tiÒn vÒ sö dông chøng kho¸n ®Çu t−. c) ho¹t ®äng cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh lµ trung gian tµi chÝnh huy ®éng vèn chñ yÕu tõ viÖc nhËn tiÒn göi cã kú h¹n >1 n¨mvµ ph¸t hµnh th−¬ng phiÕu trªn trÞ tr−êng tiÒn tÖ sau ®ã sö dông sè tiÒn thu ®−îc ®Ó cung cÊp c¸c mãn vay cho th−¬ng m¹i vµ tiªu dïng, do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh mµ c¸c tæ chøc nµy Ýt chÞu ¶nh h−ëng sù ®iÒu hµnh cña c¬ quan chÝnh phñ. do v©y hä s¾n sµng chÊp nhËn c¸c mãn rñi do cao h¬n nªn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng.- c«ng ty TCTM cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh c¸c kho¶n vay cho c¸c DN ®Æc biÖt lµ DN võa vµ nhá. dÞch vô bao thanh to¸n lµ h×nh thøc tÝn dông ®Æc biÖt trong ®ã c¸c c«ng ty tµi chÝnh cung cÊp c¸c kho¶n vay cho DN th«ng qqua viÖc triÕt khÊu c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty ®ã.- cho thuª tµi chÝnh lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã cc«ng ty TC bá vèn cña m×nh ra mua m¸y mãc thiÕt bÞ sau ®ã cho c¸c DN thuª vµ thu lÖ phÝ thuª tµi s¶n, gióp cho c¸c DN kh«ng ph¶i bá tiÒn ra ngay tõ ban ®Çu ®Ó mua m¸y mãc thiÕt bÞ, nh−ng vÊn cã thiÕt bÞ ®ã SXKD.- c¸c c«ng ty tiªu dïng thùc hiÖn cung cÊp c¸c kho¶n vay tiªu dïng cña kh¸ch hµng, kh«ng cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n. d)c«ng ty chøng kho¸n lµ c¸c trung gian trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chñi yÕu; m«i gií chøng kho¸ng cho kh¸ch hµng ®Ó h−ëng hoa hång, mua c¸c trøng kho¸n b»ng nguån vèn cña b¶n th©n c«ng ty ®Ó thu lîi nhuËn. trung gian ph¸t hµnh vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n, t− vÊn ®Çu t− vµ qu¶n lý quý ®Çu t− .C©u12. Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng cña NHTM. Tr¶ lêi *1. Kh¸i niÖm ng©n hµng th−¬ng m¹i. *2. Chøc n¨ng cña ng©n hµng th−¬ng m¹i. -Thñ quü cña doanh nghiÖp +NhËn tiÒn göi cña doanh nghiÖp +cho vay ®èi víi doanh nghiÖp +thanh to¸n cho c¸c doanh nghiÖp -T¹o tiÒn m« h×nh ®¬n(chó ý c¸c gi¶ thiÕt) -Trung gian tµi chÝnh vµ tÝn dông. +Trung gian tÝn dông +Trung gian tÝn dông : lµm cho nguån tiÕt kiÖm- ®Çu t− gÆp gì vµ tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vèn. +Trung gian tµi chÝnh ChuyÓn ®æi kú h¹n Cung cÊp th«ng tin Cung cÊp dÞch vô +Thùc tr¹ng c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam -C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n: §· thùc hiÖn. - Ho¹t ®éng bã hÑp trong c¸c chøc n¨ng vµ nghiÖp vô ®¬n gi¶n: Cßn trong t×nh tr¹ng lµ c¸c ng©n hµng cæ ®iÓn *4.C¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc HiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ vµ c¬ së vËt chÊt. -N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé ho¸ nh©n viªn -§a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô -§a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng- Huy ®éng vµ sö dông vèn. C©u 13. Vai trß cña ng©n hµng ngo¹i th−¬ng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ Tr¶ lêi *1. Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña ng©n hµng th−¬ng m¹i -Kh¸i niÖm. - C¸c chøc n¨ng. *2. Kh¸i qu¸t vai trß cña ng©n hµng th−¬ng m¹i Cung cÊp nhu cÇu vay vèn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ +T¹o nªn: t¹o vèn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ + BiÕn tiÕt kiÖm thµnh ®Çu t− N©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. +Rót ngÊn tèc ®é l−u th«ng hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ +Gãp phÇn lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc kh«ng bÞ ®øt qu·ng cung cÊp vèn ®Çu t− vµ c¸c c«ng cô l−u th«ng tÝn dông. - Tham gia kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Tham gia vµo sù æn ®Þnh cña thÞ tr−êng tµi chÝnh vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n. T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nªn nh÷ng thÞ tr−êng nµy th«ng qua viÖc chiÖt kh©u gi¶i quyÕt kh¶ n¨ng l−u th«ng nhanh cña chøng kho¸n. Cung cÊp th«ng tin, t− vÊn vµ dÞch vô ®Çu t−. *3. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ng©n hang th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam . -Thùc tr¹ng +Ho¹t ®éng ë tr×nh ®é thÊp vµ nghiÖp vô, chuyªn m«n ®¬n ®iÖu h×nh thøc huy ®éng vèn cho vay. + Ch−a ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn. M©u thuÉn c¬ b¶n gi÷a hiÖn t−îng thõa vèn ë ng©n hµng vµ thiÕu vèn cña nÒn kinh tÕ(c¸c doanh nghiÖp) +Nh÷ng h¹n chÕ vµ tiªu cùc + ThiÕu ho¹t ®éng trung gian cña tµi chÝnh vµ cung cÊp dÞch vô . -Gi¶i ph¸p . + X©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng thèng nhÊt. Khoa häc. T¨ng c−êng tÝnh tù chñ vµ ®éc lËp h¬n. + HiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cung cÊp th«ng tin vµ dÞch vô. + Th©m nhËp vµo nÒn kinh tÕ s©u h¬n. + C¶i tiÕ n vµ ®a d¹ng hãa c¸c ho¹t ®éng cho vay vµ thu nî còng nh− thu hót nguån vèn. + N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ phÈm chÊt nghÒ nghiÖp cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng. + Song song víi viÖc hoµn thiÖn ph¸p lÖnh ng©n hµng. C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i nªn ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc tÝn chÊp, x©y dùng quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng cñng cè uy tin víi kh¸ch hµng. C©u 14.Tõ b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña ng©n hµng th−¬ng m¹i ®ang ®¬n gi¶n h·y tr×nh bµy ý nghÜa cña tiÒn cho vay vµ vv¸n ®Ò qu¶n lÝ tiÒn cho vay cña ng©n hµng th−¬ng m¹i, liªn hÖ víi thùc tiÔn ho¹t ®éng ng©n hµng th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam Tr¶ lêi. 1- Kh¸i niÖm vÒ s¬ l−îc vai trß cña ng©n hµng th−¬ng m¹i 2. Tr×nh bµy b¶ng c©n ®èi tµi s¶n( Tæng kÕt tµi s¶n cña ng©n hµng th−¬ng m¹i nh− trong bµi gi¶ng. 3. ý nghÜa tiÒn cho vay. Lµ kho¶n mua lín, mang l¹i lîi Ých kinh tÕ quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña ng©n hµng th−¬ng m¹i. TiÒn cho vay còng lµ sù chung vèn quan träng ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Song tiÒn vay còng cã thÓ ®em ®Õn rñi ro lµm ph¸ s¶n ng©n hµng, t¸c ®éng xÊu ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi. *4. Qu¶n lÝ ®èi víi tiÒn cho vay: - Môc ®Ých chèng rñi ro vÒ hÑn vµ thÊt tho¸t vèn, chèng rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng th−¬ng m¹i. Néi dung c¸c nguyªn t¾c. + Sµng läc ph©n lo¹i kh¸ch hµng. + Chuyªn m«n ho¸ vµ quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng +Tµi s¶n thÕ chÊp vµ sè d− + H¹n chÕ tÝn dông +Trong hîp ý muèn *5. Ë ViÖt Nam C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam chØ thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. + Cho vay cã môc ®Ých vµ kÕ ho¹ch + Cho vay cã tµi s¶n thÕ chÊp. + Cho vay ph¶i tr¶ ®óng h¹n c¶ vèn vµ l·i. Song ®iÒu quan träng lµ c¸c nguyªn t¾c nµy hoÆc chØ lµ tån t¹i nªn h×nh thøc hoÆc lµ cã thÓ thùc hiÖn song kh«ng cã c¬ së ph¸p lÝ buéc ng−êi vay tiÒn ph¶i chÊp hµnh v× vËy mµ thùc tr¹ng häat ®éng cho vay lµ: + ø ®éng vèn do hä d©y d−a khã ®ßi qu¸ lín. §Æc biÖt trong c¸c quèc doanh. + MÊt vèn do kh¸ch hµng kh«ng tr¶. + §Çy dÉy lùa chän ®èi nghÞch vµ ®Çu t− sai h−íng vµ trong khi kh¸ch hµng cÇn vèn thùc sù cho s¶n xuÊt kinh doanh l¹i kh«ng ®−îc gi¶i quyÕt cho vay thiÕu thÕ chÊp + Ng©n hµng th−¬ng m¹i kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ ph¶i chÞu ø ®äng vèn hoÆc lç vèn do kh«ng cho vay ®−îc. - Gi¶i ph¸p kh¾c phôc. + VÒ phÝa nhµ n−íc: -Cñng cè t¨ng c−êng ph¸p luËt. - Th«ng tin ®¹i chóng vÒ c¸c doanh nghiÖp d− nî d©y d−a, chËm tr¶. + VÒ phÝa ng©n hµng trung −¬ng - Hoµn thiÖn thÓ lÖ tÝn dông - X©y dùng chiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch xö dông vèn ®èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. + §èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. - §èi víi ph−¬ng ph¸p qu¶n lÝ tiÒn cho vay theo c¸c nguyªn t¾c nªu trªn, c¶i tiÕn ph−¬ng thøc tiÕp cËn kh¸ch hµng vµ ph−¬ng thøc cho vay. - N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ phÈm chÊt chuyªn m«n cña c¸n bé - T«n träng vµ ®øng vÒ phÝa nh÷ng kh¸ch hµng cã ®éng cã vµ nhu cÇu ®óng ®¾n. C©u 15. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM. Liªn hÖ víi c¸c ho¹t ®éng NHTM ë ViÖt Nam Tr¶ lêi. * 1. Ng©n hµng th−¬ng m¹i kh¸i qu¸t vai trß vµ chøc n¨ng *2. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM thÓ hiÖn th«ng qua c¸c nghiÖp vô c¬ b¶n. - NghiÖp vô nî: + KÕt cÊu c¸c lo¹i nguån vèn + NhËn xÐt tõng nghiÖp vô thµnh phÇn. - NghiÖp vô cã: + KÕt cÊu c¸c lo¹i sö dông vèn + So s¸nh c¸c l¹i sö dông vèn, nhËn xÐt. - NghiÖp vô trung gian. + ChuyÓn tiÒn + Thanh to¸n + Cung cÊp dÞch vô ng©n hµng *3. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c nghiÖp vô: - (Nî) quyÕt ®Þnh (cã): + Quy m« +C¬ cÊu (t−¬ng hîp) + TÝnh chÊt. -(Cã) t¸c ®éng (nî) + Cã mang l¹i nîi nhuËn, thóc ®Èy nghiÖp vô nî + Kh«ng cho vay ®−îc huy ®éng vÒ xÏ lç vèn - Trung gian gãp phÇn tÝch cùc t¨ng c−êng nî vµ cã + Trung gian thu hót kh¸ch hµng-) ®Èy m¹nh huy ®éng vèn. - Trung gian t¹o mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng-) cho vay xÏ nhiÒu h¬n vµ an toµn h¬n *4. ë ViÖt Nam: c¸c NHTM ViÖt Nam míi chØ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô th«ng th−êng truyÒn thèng nî- cã vµ thanh to¸n kh«ng K I L O B O O K . C O M 3 dïng tiÒn mÆt. Trong c¸c nghiÖp vô cã chñ yÕu lµ cho vay. V× vËy ho¹t ®éng cña NHTM ë ViÖt Nam cßn ®¬n ®iÖu vµ ch−a cã hiÖu qu¶ víi c¶ nÒn kinh tÕ vµ b¶n th©n NHTM - Kh¾c phôc: + §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng trung gian tµi chÝnh cÊp dÞch vô. C©u 16.Vai trß cña tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng Liªn hÖ víi thùc tiÔn nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam Tr¶ lêi *1. Kh¸i qu¸t sù ra ®êi vµ c¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ: - TiÒn tÖ ra ®êi lµ mét yÕu tè kh¸ch quan tõ sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ (nÒn kinh tÕ x· héi) - tiÒn tÖ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng gióp cho s¶n xuÊt - tiªu dïng hµng ho¸ ph¸t triÓn vµ v× vËy mµ trë thµnh c¸c c«ng cô (cïng víi c«ng cô kh¸c) tæ chøc vµ qu¶n lÝ kinh tÕ. *2. Vai trß cña tiÒn tÖ trong qu¶n lÝ kinh tÕ vÜ m«. - Lµ c«ng cô ®Ó x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« - Lµ ®èi t−îng vµ môc ®Ých cña c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«. *3. Vai trß cña tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ vÜ m«. - H×nh thµnh (nguån) vèn cña c¸c doanh nghiÖp - ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vµ thiÕt yÕu ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Lµ c¨n cø x©y dùng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh: t×m ra ph−¬ng ¸n tèi −u. - Lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ. - Lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i trong c¸c doanh nghiÖp nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o ®êi sèng x· héi. *4. ë ViÖt Nam: - Tr−íc nh÷ng n¨m c¶i c¸ch kinh tÕ (1980) nhËn thøc vÒ tiÒn tÖ kh«ng ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c - coi nhÑ ®ång tiÒn do vËy tiÒn tÖ kh«ng thÓ ph¸t huy vai trß t¸c dông tr¸i l¹i lu«n bÞ mÊt gi¸ vµ kh«ng æn ®Þnh g©y khã kh¨n vµ c¶n trë cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. - Tõ nh÷ng n¨m 1980 do nhËn thøc l¹i vÒ tiÒn tÖ, nhµ n−íc ®· thùc hiÖn x¸o bá, thùc hiÖn c¬ chÕ néi gi¸ vµ t«n träng ®ång tiÒn víi vai trß xøng ®¸ng lµ c«ng cô ®Ó tæ chøc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- do vËy mµ viÖc sö dông tiÒn tÖ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n, ®¸p øng nhu cÇu cña qu¶n lÝ kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr−êng. C©u 17. L−u th«ng tiÒn tÖ ë ViÖt Nam vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc Tr¶ lêi. *1. Kh¸i niÖm vÒ l−u th«ng tiÒn tÖ (theo vë ghi). *2. Thµnh phÇn cña l−u th«ng tiÒn tÖ- 2 h×nh thøc. - TiÒn mÆt - Kh«ng dïng tiÒn mÆt. *3. Vai trß cña l−u th«ng tiÒn tÖ. *4. Thùc tr¹ng cña l−u th«ng tiÒn tÖ ë ViÖt Nam - Tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt thÊp vµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cßn cao. LÝ do. + HÖ thèng ng©n hµng: ®Æc biÖt lµ hÖ thèng thanh to¸n ch−a ph¸t triÓn, cßn lµ c¸c ng©n hµng cæ ®iÓn . + Ng©n hµng mÊt lßng tin ë c«ng chóng trong thêi gian dµi: L·i suÊt ©m c«ng chóng göi tiÒn - mÆt vèn- thanh to¸n chËm, ø ®äng vèn, g©y l·ng phÝ, nhÇm lÉn vµ tiªu cùc trong thanh to¸n. + C«ng chóng ch−a cã thãi quen trong giao dÞch víi ng©n hµng: (më tµi kho¶n c¸ nh©n, thanh to¸n qua ng©n hµng ) + Ph−¬ng thøc thanh to¸n nghÌo nµn, thñ tôc l¹i phøc t¹p. - ®ång tiÒn mÊt æn ®Þnh, l¹m ph¸t qua tÝn dông phæ biÕn. *5. C¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc : - HiÖn ®¹i ho¸ hÖ thång ng©n hµng - ®Æc biÖt lµ hÖ thèng thanh to¸n. - Cñng cè lßng tin ë c«ng chóng vµ gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cña c«ng chóng vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. - Phæ biÕn më tµi kho¶n c¸ nh©n vµ thanh to¸n qua tµi kho¶n. - Cñng cè vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia nh»m gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh gi¸ trÞ - søc mua- cña ®ång tiÒn. - Ban hµnh vµ ¸p dông nghiªm tóc, thèng nhÊt c¸c h×nh thøc kû luËt trong thanh to¸n. c©u 18. Quy lô©t cña l−u ®éng tiÒn tÖ cña C M¸c vµ sù vËn dông quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ trong ®×u kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng. Tr¶ lêi *1. Vai trß cña l−u th«ng tiÒn tÖ vµ yªu cÇu ph¶i qu¶n lÝ l−u th«ng tiÒn tÖ. *2. Quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ cña M¸c: - Yªu cÇu: M=∑PQ/V - Néi dung:M phô thuéc vµo?? . NhËn xÐt thµnh tùu vµ h¹n chÕ . *3. Sù vËn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng - Møc cung tiÒn tÖ vµ sù x¸c ®Þnh møc cÇu - C¸c nh©n tæ ¶nh h−ëng tíi Ms = Md ®iÒu tiÕt theo tÝn hiÖu thÞ tr−êng (møc gi¸, tØ gi¸ t×nh h×nh t¨ng tr−ëng cña GDP) sao cho Ms=Mdc chÝnh lµ sù nhËn thøc quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ cña C.M¸c. *4. ë ViÖt Nam. - Tr−íc n¨m 1980 theo quy luËt cña M¸c. - Qu¶n lÝ l−u th«ng tiÒn tÖ do ng©n hµng l−u th«ng ®¶m nhiÖm vµ chóng ta qu¶n lÝ theo c¸c néi dung(sau n¨m 1980). + Dù tr÷ b¾t buéc. + C¬ së ph¸t hµnh tiÒn: Dù tr÷/tµi s¶n què gia. + Ph¸t hµnh ph¶i tu©n thñ quy luËt vµ c¸c hÖ thèng kh¸c trong nÒn kinh tÕ. - KÕt qu¶ b−íc ®Çu cña viÖc thùc hiÖn qu¶n lÝ l−u th«ng tiÒn tÖ. + Sù æn ®Þnh gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn: L¹m ph¸t thÊp vµ cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc(trung b×nh 5,6- 7%/n¨m). + æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ. + T¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ - TiÕp tôc ®æi míi: + Hoµn thiÖn c¬ chÕ ph¸t hµnh . + X©y dùng quy ®Þnh thèng nhÊt trong ph¸t hµnh vµ qu¶n lÝ l−u th«ng tiÒn tÖ. + Hoµn thiÖn vµ ®Èy m¹nh ®iÒu hµnh theo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. C©u 19. Vai trß tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam? tr¶ lêi. *1. T×n dông-Khai niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña tÝn dông nãi chung : c¸c chøc n¨ng cña tÝn dông :- Ph©n phèi - KiÓm sãat vµ gi¸m ®èc. *2. S¬ l−îc lÞch sö ph¸t triÓn cña hÖ thèng tÝn dông ë ViÖt Nam *3. Chøc n¨ng cña tÝn dông: - Ph©n phèi, kiÓm sãat, gi¸m ®èc b»ng ®ång tiÒn -) cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. *4. ë ViÖt nam : C¸c quan hÖ tÝn dông cã tõ l©u vµ kh«ng ngõng ®−îc ph¸t triÓn ë nhiÒu h×nh thøc vµ quy kh¸c nhau - TÝn dông ng©n hµng + HÖ thèng ng©n hµng quèc doanh + HÖ thèn quü tiÕt kiÖm - TÝn dông hîp t¸c x· + Hîp t¸c x· tÝn dông ®« thÞ + Hîp t¸c x· tÝn dông n«ng th«n - TÝn dông Nhµ N−íc: C«ng tr¸i, tÝn phiÕu kho b¹c - TÝn dông quèc tÕ + Víi c¸c n−íc XHCN + Víi c¸c n−íc kh¸c + Víi c¸c tæ chøc quèc tÕ IMT, WB - TÝn dông thuª bao(míi) Tuy vËy: + Tiªu cùc nhiÒu: ThÊt thãat vèn. + Nî khª ®äng :Doanh nghiÖp quèc doanh. + H×nh thøc ®¬n ®iÖu, ph−¬ng tiÖn nghÌo nµn -) cÇn ph¶i ®−îc cñng cè vµ hßan thiÖn. C©u 20. Trong c¸c l¹i h×nh quan hÖ tÝn dông ®· häc nh÷ng l¹i h×nh nµo lµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam ? c¸c biÖn ph¸p ®Ó cñng cè vµ hoµn thiÖn . tr¶ lêi. *1. Kh¸i niÖm tÝn dông *2. S¬ l−îc vai trß cña tÝn dông *3. C¸c läai h×nh quan hÖ tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng , *5. GØai ph¸p ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn (hßan thiÖn) - VÒ phÝa Nhµ N−íc. + HÖ thèng ph¸p luËt + C¨n cø ph¸p lÝ - VÒ phÝa ng©n hµng Ph¸t luËt ng©n hµng, tµi chÝnh. + HiÖn ®¹i hãa hÖ thèng ng©n hµng + §µo t¹o vµ n©ng cÊp c¸n bé - NÒn kinh tÕ x· héi : + Tr×nh ®é nhËn thøc cña c«ng chóng + X· héi hãa quan hÖ tÝn dông + Më réng th«ng tin, n©ng cao uy tÝn c©u 21. L·i suÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ tr¶ líi *1. Kh¸i niÖm vÒ l·i suÊt - ph©n biÖt l·i suÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸c. *2. C¸c l·i suÊt - phÐp ®o l−êng. *3. Vai trß cña l·i suÊt. - §ßn b¶y kinh tÕ cñng cè vµ t¨ng c−êng h¹ch tãan kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh. - §iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ng©n hµng , c¸c häat ®éng tiÒn tÖ - tÝn dông dông - C«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« - ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia, ®iÒu chØnh c¬ cÊu, ®iÒu tiÕt t¨ng tr−ëng th«ng qua ®iÒu tiÕt tæng ®Çu t−, - Thu hót ngäai tÖ vµ ®Çu t− n−íc ngßai. - Ph¸t triÓn thÞ tr−êng tµi chÝnh vµ thÞ tr−êng chøng khãan. c©u 22. Thùc tr¹ng cña l·i suÊt ë ViÖt Nam vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. tr¶ lêi *1. L·i suÊt vµ vai trß l·i suÊt . *2. Yªu cÇu ®èi víi mét chÝnh s¸ch l·i suÊt . - ChÝnh s¸ch l·i suÊt -C¸c yªu cÇu *3. Thùc tr¹ng cña l·i suÊt ë ViÖt Nam: Tr−íc n¨m 1988 chÝnh s¸ch l·i suÊt cøng nh¾c. - L·i suÊt trÇn thÊp (©m) - xa rêi thùc tiÔn cña thÞ tr−êng vµ nÒn kinh tÕ x· héi. - L·i suÊt ®¬n gi¸ lµ l·i suÊt ng©n hµng vµ còng chØ gåm c¸c møc l·i suÊt ®¬n ®iÖu (tiÒn göi cho vay lµ l·i ®¬n) *4. Nguyªn nh©n: - Do ViÖt Nam theo ®uæi chÝnh s¸ch tµi chÝnh kiÒm chÕ. - Do −u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ quèc doanh - Do ViÖt Nam cã thÞ tr−êng tµi chÝnh ph¸t triÓn *5. L·i suÊt sau n¨m 1988 : - TiÕn bé: + §· ®iÒu chØnh theo yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ x· héi l·i suÊt cã linh häat h¬n . + Ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ, møc doanh lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh + H¹n chÕ vµ kiÓm sãat ®−îc l¹m ph¸t + Gãp phÇn h×nh thµnh ph¸t triÓn thÞ tr−êng tµi chÝnh - Tån t¹i: + Ch−a thùc sù mÌm dÎo vµ linh häat. + Ch−a x©y dùng c¬ chÕ ®iÒu hµnh chñ ®éng vµ cã c¨n cø khoa häc x¸c ®¸ng + VÉn chØ bã hÑp lµ l·i suÊt ng©n hµng, ch−a ph¶i lµ l·i suÊt thÞ tr−êng. + VÉn cho bãp ®¬n, ch−a chÝnh x¸c vµ ph¶n ¸nh ®ñ chi phÝ sö dông vèn. - BiÖn ph¸p: + X©y dùng c¬ chÕ ®iÒu tiÕt thèng nhÊt vµ hîp lý, NHT¦ lªn cã chÝnh s¸ch hîp lý h¬n. + X©y dùng khung biÓu vµ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh l·i suÊt theo c¸c møc ph¸t triÓn . + TÝn dông ®ñ l·i suÊt + PhÊn ®Êu trë thµnh l·i suÊt thÞ tr−êng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi ôn tập Lý thuyết tài chính tiền tệ.pdf
Luận văn liên quan