Câu hỏi ôn tập môn lịch sử Đảng

Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử đảng Câu1: Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đối với VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Câu 2: Trình bày vị trí, đặc điểm và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân việt nam trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt nam ra đời? Câu3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác – Lênin? Câu 4:Tại sao con đường cứu nước Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam? Câu 5:Vai trò của lãnh tụ HCM trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập đảng chính sách Việt nam? Câu 6:Tại sao ĐCSVN ra đời là một tất yếu lịch sử? Câu 7:ý nghĩa của việc Đảng CSVN ra đời. Câu 8:trình bày nội dung cơ bản của chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn thảo và được hội nghị thành lập Đảng CSVN 3-2-1930 thông qua. Câu 9:trình bày nội dung cơ bản và hạn chế của “luận cương chính trị” tháng 10 – 1930 của đảng cộng sản Đông Dương. Câu10: Vì sao Xô viết nghệ tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931? Vì sao ngay khi mới ra đời đảng cộng sản Việt nam đã phát động được cao trào cách mạng 1930-1931. Câu 11:vì sao nói cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng tháng 8-1945 ? Câu12:vì sao đảng nhanh chóng phục hồi hệ thống tổ chức của đảng và phong trào cách mạng của quần chúng những năm 1932-1935 ? Câu13: trình bày hoàn cảch lịch sử và những chủ trương lớn của đảng trong hội nghị trung ương tháng 7-1936. Câu 14:trình bày thành quả và bài học kinh nghiệm của cách mạng thời kỳ 1936-1939? Câu 15: Vì sao nói cao trào cách mạng 1936-1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 của cách mạng tháng 8/1945? Câu 16: Trình bày nội dung cơ bản của chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của ĐảNg Cộng sản Đông Dương khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Câu 17: Trình bày vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Trung ương Đảng tháng 5-1941? Câu 18: Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng? Câu 19: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945. Câu 20: TRình bày nội dung cơ bản của chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” ngày 25 thán 11 năm 1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Câu 21 : TRình bày nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng. Câu 22: Trình bày những nội dung cơ bản của đường lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) đã xác định. Câu 23: Trong tiến trình kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) Đảng ta lãnh đạo quân và dân ta xây dựng và phát triển thực lực kháng chiến toàn diện như thế nào? Câu 24: Trình bày sự chỉ đạo của Đảng trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Câu 25: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1946-1954) Câu 26: Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết XV (1-1959) của BCHTƯ Đảng Lao Động Việt Nam. Câu 27: TRình bày nội dung cơ bản đường lối cách mạng DTDCND ở miền Nam Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng LĐViệt Nam (9-1960) đề ra. Câu 28: trình bày vị trí và mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của của Đảng LĐViệt Nam (9-1960) đề ra. Câu 29: Nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1945-1975). Câu 30 : Trình bày nội dung cơ bản đường lối cách mạng XHCN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra. Câu 31 : Trình bày những thành quả và ý nghĩa của sự nghiệp cách mạng XHCN ở miền bắc từ 1954 đến năm 1975. C âu 32: Trình bày nộidung cơ bản đường lối cách mạng XHCN do Đại hộ đại biểu toàn quốc lần thứ IV CủA Đảng cộng sản Việt Nam (12- 1976 ) đề ra. Câu 33: Trình bàyquan điểm của Đảng cộng sản VNvề cộng nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V ( 1982 ) của Đảng. Câu 34: Trình bày nội dung cơ bản đường lối đổi mới do đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra. Câu 35: Nêu những đặt trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xay dựng và bảo vệ tổ quốc “cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa”.Do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIcủa Đảng đề ra. Câu 36: Trình bày về những thành tựu đạt được sau 10 năm thực hiện chủ trương đổi mới cảu đảng. Câu 37: Trình bày bài học chủ yếu của Đại hôịu đại biểu toàn quốc làan thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam tổng kết. Mục tiêu đến năm 2020 và nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu 1996-2000. Câu 38: Trình bày bài học nắm vững ngọn cờ ĐLDT và chủ nghĩa xã hội . Câu 39: Trình bày nội dung,ý nghía của bài họckinh nghiệm tăng cường đoàn kết dân tộcvà đoàn kết quốc tế. Câu 40: Tại sao sự lãnhđạo của ĐảngCSVN là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3627 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập môn lịch sử Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cê chØ ®¹o qu©n ta chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ngtrong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ can thiÖp Mü. §i ®Õn kÕt thóc chiÕn tranh lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam. C©u 22-Tr×nh bµy nh÷ng néi dung ®−êng lèic¬ b¶n do ®¹i héi ®¹i biÓutoµn quèc lÇn thø II cña §¶ng L§ViÖt Nam (2-1951) ®· x¸c ®Þnh. 1.Hoµn c¶nh lÞch sö B−íc vµo n¨m 1951 tr−íc sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam s¸u 5 n¨m kh¸ng chiÕn, ®ßi hái§¶ng ta ph¶i bæ sung , ph¸t triÓn vµ hoµn chØnh ®−êng lèi c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n®· ®−îc v¹ch ra tõ ngµy thµnh lËp §¶ng. Yªu cÇu míi cña cuéc kh¸ng chiÕn ®Æt ra cho §¶ng ta nhiÒunhiÖm vô nÆng nÒ, ®ßi hái §¶ng trë l¹i ho¹t ®éng c«ng khai ®Ó ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn mau®Õn th¾ng lîi. Trong bèi c¶nh lÞch sö ®ã, ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèclÇn thø II ®ùoc triÖu tËp th¸ng 2-1951 t¹i chiªm ho¸, Tuyªn Quang. 2.Néi dung c¬ b¶n cña §¹i héi + QuyÕt ®Þnh thµnh lËpë mçi n−ëctªn b¸n ®¶o §«ng D−¬ng mét §¶ng cã c−¬ng lÜnh c¸ch m¹ng riªng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña tõng d©n téc. §¶ng bé ViÖt Nam cña §¶ng CSDD ®−îc chuyÓn thµnh mét §¶ng riªnglÊt tªn lµ §¶ng lao ®éng ViÖt Nam vµ ra ho¹t ®éng c«ng khai. +§¹i héi th«ng qua c¸c v¨n kiÖn quan träng, ®Æt biÖt lµ b¶n “ChÝnh c−¬ng §¶ng lao ®éng ViÖt Nam” víi néi dung c¬ b¶n: -X¸c ®Þnh ®èi t−îng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ chñ nghÜa ®Õ quèc x©m l−îc, cô thÓ lóc nµy lµ ®Õ quèc Ph¸p vµ can thiÖp Mü, bän phong kiÕn ph¶n ®éng. KÎ thï chÝnh lµ chñ nghÜa ®Õ quèc x©m l−îc. -NhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam : §¸nh ®uæi ®Õ quèc x©m l−îc, giµnh ®éc lËp vµ thèng nhÊt, tù do d©n téc, xo¸ bá nh÷ng tµng tÝch phong kiÕn vµ nöa phong kiÕn lµm cho ng−êi cµy cã ruéng, ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n, t¹o c¬ së cho chñ nghÜa x· héi . -§äng lùc c¸ch m¹ng: Gåm giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n tiÓu t− s¶n thµnh thÞ, tiÓu t− s¶n tri thøc, t− s¶n d©n téc, nh©n d©n yªu n−íc tiÕn bé. NÒn t¶ng lµ khèi liªn minh c«ng n«ng lao ®éng trÝ thøc. L·nh ®¹o c¸ch m¹ng lµ giai cÊp c«ng nh©n. -c¸ch m¹ng ViÖt Nam giai ®o¹n nµy lÇ cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n, d−íi sù l·nh ®¹o c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©nth«ng qua ®¶ng lao ®éng ViÖt Nam nhÊt ®Þnh sÏ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. -ý nghÜa: §¹i héi ®¸nh dÊu b−íc tr−ëng thµnh v−ît bËt cña §¶ng ta, §¹i héi II lµ “§¹i héi kh¸ng chiÕn”. C©u 23: Trong tiÕn tr×nh kh¸ng chiÕn chèng tùc d©n Ph¸p (1946- 1954) §¶ng ta ®· l·nh ®¹o qu©n vµ d©n ta X©y dùng vµ ph¸t triÓn thùc lùc kh¸ng chiÕn toµn diÖn nh− thÕ nµo? §Ó ®−a cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p (1946-1954) ®Õn th¾ng lîi, §¶ng ta l·nh ®¹o nh©n d©n ta tõng b−íc võa X©y dùng lùc l−îng, võa chiÕn ®Êu th¾ng lîi tõng b−íc, tiÕn lªn giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. Néi dung X©y dùng thùc lùc kh¸ng chiÕn bao gåm c¸c mÆt sau: -X©y dùng vµ cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ: +§¶ng ta ®· ra søc X©y dùng, cñng cè vµ tæ chøc hÖ thèng chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng, cñng cè MÆt trËn thèng nhÊt, thèng nhÊt ViÖt Nam vµ liªn ViÖt thµnh MÆt trËn liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam (MÆt tr©n Liªn ViÖt) vµo th¸ng 3-1951. +Th¸ng 3/1951, khèi liªn minh ba n−íc ViÖt – Lµo- Campuchia ®−îc thµnh lËp, dùa trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng, t−¬ng trî vµ t«n träng chñ quyÒn cña nhau, nh»m t¨ng c−êng khèi ®oµn kÕt chiÕn ®Êu cña ba d©n téc trªn b¸n ®¶o §«ng D−¬ng. -X©y dùng tõng b−íc nÒn kinh tÕ kh¸ng chiÕn. +Coi träng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nhÊt lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, b¶o ®¶m yªu cÇu ¨n no, ®¸nh th¾ng cho c¸c lùc l−îng vò trang. +Cñng cè vµ ph¸t triÓn th−¬ng nghiÖp, tµi chÝnh, ng©n hµng. +Ban hµnh thuÕ n«ng nghiÖp, thuÕ xuÊt, nhËp khÈu, thuª hµng ho¸… n¨m 1951, ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp, mËu dÞch quèc doanh còng ra ®êi. -ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ gi¸o dôc trong kh¸ng chiÕn. +Th¸ng 7/1948 – Héi nghÞ v¨n ho¸ toµn quèc ®· häp, ®ång chÝ Tr−êng Chinh ®· tr×nh bµy b¶n b¶n b¸o c¸o: “Chñ nghÜa M¸c vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam” v¹ch râ ®−êng lèi, ph−¬ng ch©m X©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi cña §¶ng. +N¨m 1950 §¶ng ®Ò ra chñ tr−¬ng c¶i c¸ch gi¸o dôc theo ®−êng lèi gi¸o dôc míi. Phong trµo xo¸ n¹n mï ch÷ ë vïng tù do ph¸t triÓn m¹nh. -Tõng b−íc c¶i c¸ch d©n chñ vÒ kinh tÕ, ®em l¹i quyÒn lîi ruéng ®Êt cho n«ng d©n. +Tõ n¨m 1946 ®Õn n¨m 1949, §¶ng ®Ò ra chñ tr−¬ng gi¶m to 25% , tÞch thu ruéng ®Êt cña bän ®Õ quèc, ViÖt gian cho d©n cµy, t¹m cÊp ruéng ®Êt v¾ng chñ cho n«ng d©n. +Tõ n¨m 1949 ®Õn n¨m 1953, thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ n«ng nghiÖp, ho·n nî, xo¸ nî nh»m h¹n chÕ sù bãc lét cña ®Þa chñ. +N¨m 1953, quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng quÇn chóng n«ng d©n triÖt ®Ó gi¶m t«, thùc hiÖn gi¶m tøc, chia l¹i ruéng c«ng +Th¸ng 12/1953 Quèc héi th«ng qua luËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt. Cuéc vËn ®éng gi¶nm t« vµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®· thùc hiÖn ë mét sè ®Þa ph−¬ng trong vïng tù do. -X©y dùng lùc l−îng vò trang nh©n d©n. +Lùc l−îng vò trang nh©n d©n gåm 3 thø qu©n lµm nßng cèt cho toµn d©n kh¸ng chiÕn. Cïng víi viÖc ph¸t triÓn qu©n du kÝch vµ bé ®éi ®Þa ph−¬ng. §¶ng ®· l·nh ®ä X©y dùng vµ ph¸t triÓn bé ®éi chñ lùc. +N¨m 1949, Trung −¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp §¹i ®oµn 308-§¹i ®oµn qu©n chñ ®Çu tiªn cña Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. +§Õn gi÷a n¨m 1954, bé ®éi chñ lùc cña ta ®· cã 6 ®¹i ®oµn bé binh, mét ®¹i ®oµn c«ng binh, lùc l−îng vò trang tËp trung cã kho¶ng 33 v¹n ng−êi. +X©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh ®Ó l·nh ®¹o cuéc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi. Cuéc kh¸ng chiÕn ngµy cµng lín m¹nh ®ßi hái ph¶i t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Trong hai n¨m 1948-1949, §¶ng kÕt n¹p h¬n 50 v¹n ®¶ng viªn. §Çu n¨m 1950, toµn §¶ng cã h¬n 76 v¹n ®¶ng viªn, c¬ së ®¶ng ®−îc X©y dùng ë hÇu hÕt c¸c lµng x·, xÝ nghiÖp vµ trong c¸c lùc l−îng vò trang. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t− t−ëng vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho ®¶ng viªn ®−îc ®Èy m¹nh. C©u 24: Tr×nh bµy sù chØ ®¹o cña §¶ng lao ®éng ViÖt Nam trong viÖc kÕt hîp hai nhiÖm vô chiÕn l−îc chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p (1946-1954) Trong cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta chèng thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü, §¶ng ta x¸c ®Þnh c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã hai ®èi t−îng: §èi t−îng chÝnh lµ chñ nghÜa ®Õ quèc x©m l−îc, cô thÓ lµ ®Õ quèc Ph¸p vµ can thiÖp Mü. §èi t−îng phô lµ phong kiÕn, cô thÓ lµ phong kiÕn ph¶n ®éng. NhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ®¸nh ®uæi bän ®Õ quèc x©m l−îc, giµnh ®éc lËp vµ thèng nhÊt thùc sù cho d©n téc, xo¸ bá nh÷ng di tÝch phong kiÕn vµ nöa phong kiÕn, lµm cho ng−êi cµy cã ruéng, ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n g©y c¬ së cho chñ nghÜa x· héi. Ba nhiÖm vô ®ã kh¨ng khÝt víi nhau. Song nhiÖm vô chÝnh tr−íc møt lµ hoµn thµnh gi¶i phãng d©n téc, lóc nµy ph¶i tËp trung lùc l−îng vµo viÖc kh¸ng chiÕn ®Ó quyÕt th¾ng x©m l−îc. Trong qu¸ tr×nh kh¸ng chiÕn, §¶ng ta ®· khÐo lÐo kÕt hîp hai nhiÖm vô chiÕn l−îc chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn ®Ó ®−a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi. §−a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi lµ mét sù nghiÖp chiÕn ®Êu vµ tæ chøc toµn diÖn, vÜ ®¹i. Qu¸ tr×nh kh¸ng chiÕn lµ mét qóa tr×nh võa X©y dùng lùc l−îng võa chiÕn ®Êu, giµnh th¾ng lîi tõng b−íc tiªn lªn giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. §¶ng ta ®· ra søc X©y dùng vµ cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ, X©y dùng tõng b−íc nÒn kinh tÕ kh¸ng chiÕn. X©y dùng lùc l−îng vò trang nh©n d©n ba thø qu©n, X©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh ®Ó l·nh ®¹o cuéc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi. Song song víi viÖc tËp trung lùc l−îng thùc hiÖn nhiÖm vô chèng ®Õ quèc, §¶ng ta tõng b−íc c¶i c¸ch d©n chñ vÒ kinh tÕ ®em l¹i quyÒn lîi ruéng ®Êt cho n«ng d©n. -§¶ng ta chñ tr−¬ng tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc tÞch thu ruéng ®Êt cña bän thùc d©n vµ bän viÖt gian ®Ó chia cho n«ng d©n. -Trung −¬ng cßn chñ tr−¬ng: “Dïng ph−¬ng ph¸p c¶i c¸ch mµ dÇn dÇn thu hÑp ph¹m vi bãc lét cña ®Þa chñ phong kiÕn b¶n xø (trong ph¹m vi kh«ng cã hÞa cho MÆt trËn thèng nhÊt chèng thùc d©n Ph¸p x©m l−îc). -Thùc hiÖn ®−êng lèi ®ã, tõ n¨m, 1947 ®Õn n¨m 1953 §¶ng ta ®· l·nh ®¹o n«ng d©n ®Êu tranh thùc hiÖn gi¶m t« 25% ®· tÞch thu ruéng ®Êt cña bän thùc d©n, lÊy ruéng ®Êt cña ViÖt gian ®em chia cho n«ng d©n kh«ng cã ruéng hoÆc thiÕu ruéng. §Õn n¨m 1953 tÝnh tõ liªn khu IV trë ra, §¶ng ta ®· t¹m cÊp cho n«ng d©n 189.434 ha ruéng ®Êt cña thùc d©n vµ ®Þa chñ, ruéng ®Êt v¾ng chñ. -Th¸ng 4/1953 §¶ng th«ng qua c−¬ng lÜnh ruéng ®Êt vµ quyÕt ®Þnh thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®¸t ë vïng tù do, nh»m môc ®Ých: xo¸ bá quyÒn chiÕm h÷u ruéng ®Êt cña ®Õ quèc, xo¸ bá chÕ ®é chiÕm h÷u ruéng ®Êt cña giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn, thùc hiÖn ng−êi cµy cã ruéng, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng, båi d−ìng søc d©n, ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. -Cuéc vËn ®éng gi¶m t« vµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®· ®−îc thùc hiÖn ë mét sè ®Þa ph−¬ng trong vïng tù do. Qua cuéc vËn ®éng gi¶m t« vµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt, lùc l−îng tinh thÇn vµ vËt chÊt cña hµng chôc triÖu n«ng d©n ®−îc ®éng viªn m¹nh mÏ h¬n, phôc vô cho tiÒn tuyÕn. C¸c mÆt ho¹t ®éng cña kh¸ng chiÕn ®Òu ®−îc ®Èy m¹nh. C¶i c¸ch ruéng ®Êt lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh toµn bé cuéc vËn ®éng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt cña §¶ng trong cuéc kh¸ng chiÕn. C©u 25: TR×nh bµy nguyªn nh©n th¾ng lîi, ý nghÜa lÞch sö cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü (1946-1954). a.Nguyªn nh©n th¾ng lîi Cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü cña nh©n d©n ta giµnh ®−îc th¾ng lîi lµ do c¸c nh©n tè c¬ b¶n sau: -Cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng víi ®−êng lèi chÝnh trÞ vµ qu©n sù ®óng ®¾n, ®oµn kÕt nhÊt trÝ, liªn hÖ mËt thiÕt víi quÇn chóng. C¸c ®¶ng viªn cña §¶ng ®· xung phong g−¬ng mÉu dòng c¶m ®i dÇu trong cuéc chiÕn ®Êu. -Cã sù ®oµn kÕt chiÕn ®Êu toµn d©n, ®−îc tæ chøc, tËp hîp trong mÆt trËn d©n téc réng r·i. MÆt trËn Liªn – ViÖt dùa vµo khèi liªn minh c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc. -Cã lùc l−îng vò trang gåm ba thø qu©n lµm nßng cèt cho toµn d©n ®¸nh giÆc: §©y lµ lùc l−îng trùc tiÕp ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh tiªu diÖt trªn chiÕn tr−êng. -Chóng ta cã chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n, mét chÝnh quyÒn do d©n, v× d©n. -Cã hËu ph−¬ng ngµy cµng më réng vµ cñng cè vÒ mäi mÆt b¶o ®¶m chi viÖn ngµy cµng nhiÒu søc ng−êi søc cña cho mÆt trËn. -Cã sù liªn minh chiÕn ®Êu cña 3 d©n téc ViÖt Nam, Lµo, Campuchia chèng kÎ thu chung vµ ®−îc sù ®ång t×nh ñng hé cña c¸c n−íc XHCN, cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc vµ c¸c lùc l−îng hoµ b×nh tiÕn bé trªn thÕ giíi. b.ý nghÜa lÞch sö -Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, chÊm døt ¸ch thèng trÞ cña bän thùc d©n Ph¸p trong gÇn mét thÕ kû trªn ®Êt n−íc ta, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn B¾c, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n trªn mét nöa ®Êt n−íc. C¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi: giai ®o¹n tiÕn hµnh c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c vµ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam hoµn thµnh thèng nhÊt n−íc nhµ. C©u 26: Tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa lÞch sö cña NghÞ QuyÕt XV (1-1959) cña BCHT¦ §¶ng L§ViÖt Nam. -Nghi quyÕt XV®· x¸c ®Þnh ®−êng lèi vµ ph−¬ng ph¸p c¸ch m¹ng miÒn nam trong giai ®o¹n míi. * Néi dung -NghÞ quyÕt ph©n tÝch ®Æc ®iÓm t×nh h×nh, m©u thuÉn c¬ b¶n vµ chñ yÕu cña x· héi ViÖt Nam tõ sau ngµy ký hiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬. -X¸c ®Þnh m©u thuÉn c¬ b¶n cña x· héi ViÖt Nam lµ: + M©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa ®Õ quèc x©m l−îc, ®Þa chñ phong kiÕn vµ t− s¶n m¹i b¶n quan liªu thèng trÞ ë miÒn nam víi nh©n d©n ViÖt Nam. + M©u thuÉn gi÷a con ®−êng XHCN vµ con ®õ¬ng TBCN ë MiÒn B¾c, tuy tÝnh chÊt kh¸c nhau,hai m©u thuÉn c¬ b¶n ®ã cã mèi quan hÖ biÖn chøng vµ t¸c ®éng lÉn nhau m¹nh mÏ. -Riªng ®èi víi MiÒn Nam, nghÞ quyÕt v¹ch râ: +x· héi MiÒn Nam cã hai m©u thuÉn c¬ b¶n: -M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n víi bän ®Õ quèc Mü x©m l−îc. -M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n, tr−íc hÕt lµ n«ng d©n víi ®Þa chñ phong kiÕn. M©u thuÉn chñ yÕu lµ gi÷a d©n téc ta, nh©n d©n ta víi ®Õ quèc Mü x©m l−îc vµ tËp ®µon tay sai Ng« §×nh NhiÖm. +Lùc l−îng tham gia c¸ch m¹ng gåm: giai cÊp c«ng nh©n,n«ng d©n, t− s¶n d©n téc vµ tiÓu t− s¶n, nÕu liªn minh c«ng n«ng lµm c¬ së. +§èi t−îng c¸ch m¹ng lµ ®Õ quèc Mü, t− s¶n m¹i b¶n, ®Þa chñ phong kiÕn, tay sai cña ®Õ quèc Mü. +NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng MiÒn Nam: NhiÖm vô c¬ b¶n lµ gi¶i phãng miÒn nam khái ¸p thèng trÞ cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn, thùc hiÖn ®éc lËp d©n téc vµ ng−êi cµy cã ruéng, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn nam, X©y dùng mét n−íc ViÖt Nam hoµ b×nh thèng nhÊt d©n téc vµ giµu m¹nh. -NhiÖm vô tr−íc m¾t lµ ®oµn kÕt toµn d©n, kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng ®Õ quèc mü x©m l−îc vµ g©y chiÕn, ®¸nh ®æ chÕ ®é ®éc tµi Ng« §×nh NhiÖm, tay sai dÕ quèc Mü, thµnh lËp mét chÝnh quyÒn liªn hiÖp d©n téc d©n chñ ë miÒn nam thùc hiÖn ®éc lËp d©n téc vµ c¸c quyÒn tù do d©n chñ, c¶i thiÖn ®êi s«ng nh©n d©n, gi÷ v÷ng hoµ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhµ, gãp phÇn b¶o vÖ hoµ b×nh ë ®«ng nam ¸ vµ thÕ giíi. + Con ®−êng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng miÒn nam lµ khëi nghÜa giµnh chÝnh quyªn vÒ tay nh©n d©n. +X©y dùng §¶ng Bé MiÒn Nam thËt v÷ng m¹nh . ý nghÜa: quyÕt ®Þnh XV ®· v¹ch râ ®−êng lèi vµ ph−¬ng ph¸p cho c¸ch m¹ng miÒn nam, ®· ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt cña c¸ch m¹ng miÒn nam, cøu lÊy phong trµo c¸ch m¹ng ®ang trong c¬n nguy khèn nhÊt. C©u 27: Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n ®−êng lèi c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn nam ViÖt Nam ®−îc ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng, L§ViÖt Nam (th¸ng 9 n¨m 1960) ®Ò ra. 1.Hoµn c¶nh lÞch sö. -B−íc sang thËp kû 60, hÖ thèng XHCN thÕ giíi ®ang ë thêi kú ph¸t triÓn m¹nh mÏ. -§Êt n−íc ta t¹m thêi bÞ chia c¾t lµm hai miÒn, miÒn b¾c tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, miÒn nam trë thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi cña ®Õ quèc Mü. -C¸ch m¹ng ViÖt Nam ®ang tiÕn m¹nh trong giai ®o¹n míi cña hai cuéc c¸ch m¹ng: c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn b¾c ®ang giµnh ®−îc th¾ng lîi cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Cuéc ®Êu tranh anh dòng cña ®ång bµo miÒn nam ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ,phong trµo ®ång khëi dÇm ré to¹ ra nh÷ng b−íc ph¸t triÓn tiÕp theo ngµy cµng to lín trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam . 2.Néi dung c¬ b¶n ®−êng lèi c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn nam. -X¸c ®Þnh nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng miÒn nam: gi¶i phãng miÒn nam khái ¸ch thèng trÞ cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn, thùc hiÖn ®éc lËp d©n téc vµ ng−êi cµy cã ruéng, gãp phÇn X©y dùng mét n−íc ViÖt Nam hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vµ giµu m¹nh. -NhiÖm vô tr−íc m¾t cña c¸ch m¹ng miÒn nam lµ ®oµn kÕt toµn d©n,kiªn K I L O B O O K . C O M quyÕt ®Êu tranh chèng ®Õ quèc Mü x©m l−îc vµ g©y chiÕn, ®¸nh ®æ tËp ®oµn thèng trÞ ®éc tµi Ng« §×nh NhiÖm,tay sai cña ®Õ quèc Mü. -Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng miÒn nam lµ qu¸ tr×nh tËp hîp, ®oµn kÕt tæ chøc vµph¸t triÓn lùc l−îng chèng Mü,DiÖm tõ ®Êu tranh chèng ®éc tµi ph¸t xÝt ®ßi quyÒn d©n sinh d©n chñ, tiÕn lªn dÊu tranh cho môc tiªu l©u dµi cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng miÒn nam, thèng nhÊt n−íc nhµ, hoµn thµnh nhiÖm vô c¸ch m¹ng d©n téc nh©n d©n trong c¶ n−íc. -Ph¶i thµnh lËp mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt thËt réng r·i chèng Mü, DiÖm lÊy liªn minh c«ng n«ng lµm c¬ së, d−íi sù l·nh ®¹o cña chÝnh §¶ng M¸c-Lªnin cña giai cÊp c«ng nh©n. -§−êng lèi c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn nam do ®¹i héi §¶ng lÇn thø III ®Ò ra lµ ¸nh s¸ng soi ®−êng cho d©n miÒn nam tiÕn ®Õn giµnh th¾ng lîi to lín h¬n trong thêi kú míi. C©u 28: Tr×nh bµy vÞ trÝ vµ mèi quan hÖ gi÷a hai chiÕn l−îc c¸ch m¹ng do ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IIIcña §¶ng L§ViÖt Nam (9- 1960) ®Ò ra. -§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng L§ViÖt Nam (9-1960) ®· quyÕt ®Þnh ®−êng lèi c¸ch m¹ng chung cña c¶ n−íc: “Mét lµ, tiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa miÒn B¾c. Hai lµ, gi¶i phãng miÒn nam khái ¸ch thèng trÞ cña ®Õ quèc Mü vµ bän tay sai, thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhµ, hoµn thµnh ®éc lËp vµ d©n chñ c¶ n−íc”. Trong ®ã mçi chiÕn l−îc c¸ch m¹ng ë mçi miÒngi÷ mét vÞ trÝ kh¸c nhau nh−ng l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ voøi nhau. 1.VÞ trÝ -Cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c gi÷ vai trß “quyÕt ®Þnh nhÊt” ®èi víi sù ph¸t triÓn toµn bé c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ ®èi víi sù nghiÖp thèng nhÊt n−íc nhµ. -Cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn nam gi÷ vai trß “ quyÕt ®Þnh trùc tiÕp” ®èi víi sù nghiÖp gi¶i phãng miÒn nam khái ¸ch thèng trÞ ®Õ quèc Mü vµ bÌ lò tay sai, thùc hiÖn hoµ b×nh thèng nhÊt n−íc nhµ, hoµn thµnh nhiÖm vô c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n trong c¶ n−íc. 2.Mèi quan hÖ Tuy hai chiÕn l−îc c¸ch m¹ng nãi trªn gi÷ vÞ trÝ quan träng kh¸c nhau nh−ng l¹i co¸ mèi quan hÖmËt thiÕt víi nhau, g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, thóc ®Èy lÉn nhau. -Cuéc c¸ch m¹ng miÒn nam, tr−íc hÕt lµ ®Ó gi¶i phãng nh©n d©n miÒn nam tho¸t khái sù thèng trÞ cña ®Õ quèc Mü vµ bÌ lò tay sai, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ, gãp phÇn b¶o vÖ miÒn B¾c, t¹o ®iÒu kiÖn cho miªn B¾c th¾ng lîi sù nghiÖp c¶i t¹o X©y dùng chñ nghÜa x· héi. -Cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa miÒn B¾c, tr−íc hÕt lµ X©y dùng chñ nghÜa x· héi miÒn B¾cngµy cµng v÷ng m¹nh. MiÒn B¾c cã v÷ng m¹nh míi ®ñ søc ®¸nh th¾ng hai cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, míi cã ®iÒu kiÖn chi viÖn søc ng−êi, søc cña ngµy cµng loÐn cho c¸ch m¹ng miÒn nam. -Sù g¾n bã chÆt chÏgi÷a hai chiÕn l−îc c¸ch m¹ng cña hai miÒn cïng nh»m môc tiªu chung lµ hoµn thµnh c¸ch m¹ng daan téc d©n chñ nh©n d©n trong c¶ n−íc, tiÕn hµnh tíi hoµ b×nh thèng nhÊt n−íc nhµ. C©u 29: Nguyªn nh©n th¾ng lîi,ý nghÜa lÞch sö cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n−íc (1954-1975). 1.Nh÷ng nguyªn nh©n th¾ng lîi. -Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n−íc lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè t¹o nªn: -Cã sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng CSVN, ng−êi ®¹i biÓu trung thµnh cho nh÷ng lîi Ých sèng cßn cña d©n téc. -Qu©n d©n c¶ n−íc víi tinh thÇn yªu n−íc, bÊt khuÊt chÞu ®ùng mäi khã kh¨n, gian khæ, chiÕn ®Êu cho ®éc lËp tô do cña tæ quèc, ®Æc biÖt lµ sù ®Êu tranh quyÕt liÖt mét mÊt mét cßn cña ®ång chÝ, ®ång bµo miÒn nam, “thµnh ®ång tæ quèc”. -C«ng cuéc c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c, giµnh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi cho miÒn B¾cgi÷ vai trß c¨n cø ®Þa cña c¶ n−íc, hËu ph−¬ng lín ®èi víi c¸ch m¹ng miÒn nam ,chi viÖn cã hiÖu qu¶ cho qu©n d©n miÒn nam trùc tiÕp ®¸nh b¹igiÆc mü vµ tay sai, ®ång thêi ®¸nh th¾ng hai cuéc chiÕn tranh ph¸ h¹i cña ®Õ quèc Mü tiÕn hµnh ®èi víi miÒn nam. -Sù ®oµn kÕt chiÕn ®Êu cña nh©n d©n ba n−íc ViÖt –Lµo- Canpuchia vµ sù gióp ®ì ñng hé cña c¸c n−íc XHCN anh em, cña nh©n d©n tiÕn bé trªn thÕ giíi. 2.ý nghÜa lÞch sö Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n−íc ®· ®−îc ®¹i héi §¶ng lÇn thø IV 912-1976) ®¸nh gi¸: Th¾ng lîi nµy m·i m·i ®−îc nghi vµo lÞch sö d©n téc tanh− mét trong nh÷ng trang chãi läi nhÊt, mét biÓu t−íng¸ng ngêi vÒ sù th¾ng lîi cña chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng vµ trÝ tuÖ con ng−êi, ®i vµo lÞch sö thÕ giíi nh− mét chiÕn c«ng vÜ ®¹i cña tÕ kû XX, mét sù kiÖn cã tÇm vãc quèc tÕ to lín vµ cã tÝnh thêi ®¹i s©u s¾c. C©u 30: Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n ®−êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®Ò ra. -§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng (9-1960) ®· x¸c ®Þnh ®−êng lèi chiÕn l−îc cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c. -T− mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng quachÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa ë miÒn B¾c lµ mét qu¸ tr×nh c¶i tiÕn c¸ch m¹ng vÒ mäi mÆt. §ã lµ qu¸ tr×nh ®Êu tranh gay go gi÷a hai con ®−êng trªn lÜnh vùc kinh tÕ , chÝnh trÞ t− t−ëng v¨n ho¸ nh»m ®−a miÒn B¾c tõ nÒn kinh tÕ chñ yÕu dùa trªn c¬ së c¸ thÓ vÒ t− liÖu s¶n xuÊt tiÕn lªn nÕn kinh tÕ chñ nghÜa x· héi dùa tren së h÷u toµn d©n vµ së h−ò tËp thÓ, tõ nÒn s¶n xuÊt nhá lªn nÒn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa … -C«ng nghiÖp ho¸ ®−îc xem lµ nhiÖn vô trung t©m trong thêi kú qu¸ ®é ë n−íc ta nh»m X©y dùng cë së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi lµ −u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ. -§ång thêi víi cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vÒ kinh tÕ ph¶i tiÕn hµnhcm x· héi chñ nghÜa trªn lÜnh vùc t− t−ëng v¨n ho¸, nh»m thay ®æi c¨n b¶n ®êi sèng tu t−áng, tinh thÇn vµ v¨n ho¸ x· héi. -VÒ ®Þnh h−íng vµ môc tiªu “ ®−a miÒn B¾c tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn chñ nghÜa x· héi” nh»m “X©y dùng ®êi s«ng Êm no, h¹nh phóc ë miÒn B¾c thµnh c¬ së v÷ng m¹nh cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhµ”. -VÒ c¸c biÖn ph¸p vµ con ®−êng ®Ó thùc hiÖn lµ: +Sö dông chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n lµm nhiÖm vôlÞch sö cña chuyªn chÝnh v« s¶n. +Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa ®èi víi n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp, th−¬ng nghiÖp nhá vµ cong th−¬ng nghiÖp t− b¶n t− doanh. + Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa b»ng c¸ch −u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ. +§Èy m¹nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vÒ t− t−¬ng v¨n ho¸ kü thuËt. -§Ðn nghÞ quyÕt TW lÇn thø XIX (3- 1971) ®−êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ®−îc bá sung thªm: + N¨m v÷ng chuyªn chÝnh v« s¶n, ph¸t huy m¹nh mÏ quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ cña nh©n d©n lao ®éng. +TiÕn hµnh ®ång thêi 3 cuéc c¸ch m¹ng : c¸ch m¹ng quan hÖ s¶n xuÊt, c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vµc¸ch m¹ng t− t−ëng v¨n ho¸. Trong ®ã c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt lµ then chèt. -VÒ ®−êng lèi kinh tÕ : + ¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ. + X©y dùng kinh tÕ trung −¬ng, ®ång thêi ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph−¬ng, kÕt hîp kinh tÕ quèc phßng. + kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng. C©u 31: Tr×nh bµy nh÷ng thµnh qu¶vµ ý nghÜa cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c tõ n¨m 1954 ®Õn 1975. Tr×nh bµy thµnh qu¶ vµ nh÷ng h¹n chÕ xña miÒn B¾c trong sù nghiÖp X©y dùng CHÑ NGHÜA X· HÉI tõ n¨m 1954 ®Õn n¨m 1975 kh«ng thÓ t¸ch rêi bèi c¶nh lÞch sö cña ®Êt n−íc: võa s¶n xuÊt, võa chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n cña ®Õ quèc Mü, võa s¶n xuÊt võa chi viÖn mét c¸ch xuÊt s¾c cho cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ë MiÒn Nam, võa s¶n xuÊt võa lµm nghÜa vô quèc tÕ… a.Thµnh qu¶ §· X©y dùng ®−îc c¬ së vËt chÊt – Kü thuËt ban ®Çu cña chñ nghÜa x· héi. §Õn n¨m 1975, trong khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt, 99,7% tµi s¶n cè ®Þnh ®· thuéc vÒ kinh tÕ XHCN, t¨ng 5.1 lÇn so víi n−m 1955. Trong c«ng nghiÖp ®· cã nh÷ng c¬ së ®Çu tiªn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng quan träng nh−: ®iÖn, than, c¬ khÝ, ho¸ chÊt, luyÖn kim… Mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ ®· ®−îc X©y dùng. Trong n«ng nghiÖp, nhiÒu c«ng tr×nh thuû lîi ®−îc X©y dùng ®¶m b¶o t−íi tiªu cho hµng chôc v¹n hÐc ta ®Êt canh t¸c. Qu¸ nöa sè hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ®· ®−îc trang bÞ m¸y mãc nhá. §· cã nh÷ng cè g¾ng b−íc ®Çu trong viÖc ¸p dông mét sè thµnh ùu míi vÒ khoa häc – Kü thuËt. Nh÷ng cè g¾ng nãi trªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng nghiÖp nh÷ng chuyÓn biÕn lín: t¨ng n¨ng suÊt vµ t¨ng vô, ®¶m b¶o l−¬ng thùc, thùc phÈm trong chiÕn tranh. -C¬ cÊu x· héi – giai cÊp cã sù thay ®æi lín. C¸c giai cÊp bãc lét bÞ xo¸ bá. Giai cÊp c«ng nh©n ®· trë thµnh giai cÊp n¾m gi÷ quyÒn së h÷u tËp thÓ t− liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu – ruéng ®Êt. Khèi liªn minh c«ng n«ng ®−îc cñng cè trªn c¬ së míi. TÇng l¬p trÝ thøc XHCN ®−îc t¨ng c−êng. X· héi miÒn B¾c trë thµnh x· héi cña nh÷ng ng−êi lao ®éng b×nh ®¼ng. C¸c thµnh phÇn d©n téc chung sèng trªn tinh thÇn ®oµn kÕt, hoµ hîp d©n téc v× sù nghiÖp X©y dùng vµ b¶o vÖ chñ nghÜa x· héi. Sù nhÊt trÝ vÒ chÝnh trÞ vµ tinh thÇn trong x· héi ngµy cµng ®−îc cñng cè. -Sù nghiÖp gi¸o dôc, v¨n o¸, y tÕ ph¸t triÓn nhanh. TÝnh ®Õn ®Çu n¨m 1975 cø 3 ng−êi cã 1 ng−êi ®i häc. §éi ngò c¸n bé khoa häc, kü thuËt vµ c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc, ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp h¬n43 v¹n ng−êi, t¨ng 19 lÇn so víi n¨m 1960. M¹ng l−íi y tÕ ®−îc më réng, sè b¸c sÜ, y sÜ t¨ng 13,4 lÇn so víi n¨m 1960. -Trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh, s¶n xuÊt vÉn ®−îc duy tr×, cã mÆt tiÕp tôc ph¸t triÓn. Nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu vÒ ®êi sèng cña nh©n d©n ®−îc ®¶m b¶o. §ãi r¸ch, dÞch bÖnh kh«ng x¶y ra, an ninh, chÝnh trÞ vµ trËt tù x· héi ®−îc gi÷ v÷ng. Tuy møc s«ng cßn thÊp vµ cã nhiÒu khã kh¨n, nh−ng mäi ng−êi ®Òu v÷ng lßng tin vµ tham gia tÝch cùc vµo sù nghiÖp X©y dùng vµ b¶o vÖ chñ nghÜa x· héi. -§øng v÷ng vµ ®¸nh th¾ng hai cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng ph−¬ng tiÖn chiÕn tranh hiÖn ®¹i nhÊt cña ®Õ quèc Mü (mµ tiªu biÓu lµ chiÕn c«ng ®Ëp tan cuéc tËp kÝch chiÕn l−îc b»ng B.52 c¶u Mü cuèi n¨m 1972). Thùc hiÖn xuÊt s¾c vai trß hËu ph−¬ng lín ®èi víi tiÒn tuyÕn lín, ®ãng gãp søc ng−êi, søc cña cïng nh©n d©n miÒn Nam ®¸nh th¾ng ®Õ quèc Mü x©m l−îc, ®ång thêi hoµn thµnh tèt nhiÖm vô quèc tÕ ®èi víi c¸ch m¹ng Lµo vµ c¸ch m¹ng Campuchia. §Æt vµo hoµn c¶nh lÞch sö lóc ®ã, th× nh÷ng thµnh tùu mµ nh©n d©n ta ®· ®¹t ®−îc lµ rÊt lín. -Bªn c¹nh ®ã cßn nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ: nÒn kinh tÕ miÒn B¾c cßn mang nÆng tÝnh chÊt s¶n xuÊt nhá v.v… 2.ý nghÜa cña thµnh qu¶ X©y dùng x· héi XHCN tõ 1954-1975 Kh¼ng ®Þnh chñ tr−¬ng ®−a miÒn B¾c tiÕn lªn CNXH ngay sau khi miÒn B¾c hoµn toµn gi¶i phãng lµ phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng miÒn B¾c vµ yªu cÇu ph¸t triÓn chung cña c¸ch m¹ng c¶ n−íc. §iÒu ®ã ®· chøng minh tÝnh ®óng ®¾n, s¸ng t¹o cña §¶ng ta trong viÖc ®Ò ra vµ chØ ®¹o ®−êng lçi tiÕn hµnh ®ång thêi hai nhiÖm vô chiªn«ng nghiÖp l−îc ë hai miÒn: c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c vµ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ë miÒn Nam, nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung ®¸nh th¾ng ®Õ quèc Mü x©m l−îc, gi¶i phãng miÒn Nam, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ trªn c¶ n−íc, thèng nhÊt tæ quèc vµ ®−a c¶ n−íc ®i lªn CHÑ NGHÜA X· HÉI. C©u 32: Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n ®−êng lçi c¸ch m¹ng XHCN do §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (12/1976) ®Ò ra. a.Hoµn c¶nh lÞch sö. Sau cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n−íc th¾ng lîi vÜ ®¹i, n−íc nhµ nhanh chãng thèng nhÊt vÒ mÆt Nhµ n−íc, theo ®Þnh h−íng ®· lùa chän tõ tr−íc. §¶ng chñ tr−¬ng ®−a c¶ n−íc b−íc vµo thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn X©y dùng chñ nghÜa x· héi, cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n to lín: -Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n c¬ b¶n: +Nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n: N−íc nhµ hoµn toµn ®éc lËp thèng nhÊt. Nh©n d©n cã tinh thÇn tù lËp tù c−êng, lao ®éng cÇn cï, th«ng minh s¸ng t¹o.v.v… +Nh÷ng khã kh¨n to lín: NÒn kinh tÕ n−íc ta cßn phæ biÕn lµ s¶n xuÊt nhá. §Êt n−íc tr¶i qua hµng chôc n¨m chiÕn tranh tµn ph¸, hËu qu¶ ®Ó l¹i rÊt nÆng nÒ v.v… b.Néi dung c¬ b¶n cña ®−êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (1976) cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®Ò ra: -§−êng lèi chung cña c¸ch m¹ng XHCN trong giai ®o¹n míi ë n−íc ta : “N¾m v÷ng chuyªn chÝnh v« s¶n, ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña nh©n d©n lao ®éng, tiÕn hµnh ®ång thêi 3 cuéc c¸ch m¹ng, c¸ch m¹ng vÒ quan hÖ s¶n xuÊt, c¸ch m¹ng khoa häc – kü thuËt, c¸ch m¹ng t− t−ëng vµ v¨n ho¸, trong ®ã c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt lµ then chèt, ®Èy m¹nh chñ nghÜa ho¸ x· héi chñ nghÜa lµ nhiÖm vô trung t©m c¶u c¶ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chÕ ®é lµm chñ tËp thÓ x· héi chñ nghÜa, X©y dùng nÒn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa, X©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi, X©y dùng con ng−êi míi x· héi chñ nghÜa…” -§−êng lèi X©y dùng nÒn kinh tÕ – x· héi chñ nghÜa trong giai ®o¹n míi ë n−íc ta: “§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa, X©y dùng c¬ sá vËt chÊt – kü thuËt cña x· héi chñ nghÜa, ®−a nÒn kinh tÕ n−íc ta tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lèn x· héi chñ nghÜa. ¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ…” -ý nghÜa lÞch sö cña §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng lµ §¹i héi toµn th¾ng cña sù nghiÖp gi¶i phongs d©n téc. §¹I héi thèng nhÊt n−íc nhµ vµ c¶ n−íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. C©u 33: TR×nh bµy quan ®iÓm cña §¶ng CSVN vÒ c«ng nghiÖp ho¸ XHCN ®−îc thÓ hiÖn trong NghÞ quyÕt §¹I héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V( 1982) cña §¶ng. -C«ng tr×nh x· héi chñ nghÜa lµ qu¸ tr×nh X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CHÑ NGHÜA X· HÉI, t¹o ra ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho CHÑ NGHÜA X· HÉI th¾ng lîi. -§¶ng ta sím ®Æt ravµ lu«n lu«n coi c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é. Tuy nhiªn quan ®iÓm, néi dung b−íc ®i vv… C«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa th× dÇn dÇn ®−îc ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn trong n−íc vµ quèc tÕ. -§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña ®¶ng ®· x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa ë n−íc ta: “…CNH XHCN c©n ®èi vµ hiÖn ®¹i kÕp hîp c«ng nghiÖp víi n«ng nghiÖp vµ lÊy c«ng nghiÖp nÆng lµm nÒn t¶ng, −u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆngmét c¸ch hîp lý, ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ nh»m biÕn n−íc ta tõ mét n−îc n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i”. -Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®−êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ XHCN do ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña ®¶ng ®Ò ra, ®Õn héi nghÞ BCHTW lÇn thø 19 (3/1971) cña §¶ng ®· ®−îc bæ sung vµ ph¸t triÓn thiªm. ¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét ¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ… §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (1976) cña §¶ng ®Ò ra ®−êng lèi X©y dùng nÒn kinh tÕ XHCN ë n−íc ta lµ “§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ XHCN X©y dùng c¬ së vËt chÊt cña CNXH…¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ …” -§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø n¨m cña §¶ng nhËn thÊy r»ng ®−êng lèi c¸ch m¹ng XHCN vµ ®−êng lèi x©y dùng nÒn kinh tÕ xhcn do ®¹i héi IV ®Ò ra lµ cho suèt thêi kú qu¸ ®é ®i lªn cnxh. §Ó ®−êng lèi ®−îc thùc hiÖn th¾ng lîi, cÇn cô thÓ ho¸ ®−êng lèi chung ®ã thµnh nh÷ng chÆng ®−êng víi nh÷ng nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p cô thÓ, s¸t hîp víi yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng cho phÐp cña tõng chÆng ®−êng -Tõ nhËn thøc míi ®óng ®¾n ®ã, ®¹i héi §¹i biÓu toµn quÝc lÇn thø n¨m cña D¶ng ®· v¹ch ra chiÕn l−îc kinh tÕ –x· héi tæng hîp cña chÆng ®−êng tr−íc m¾t ®Õn n¨m 1990. -§¹I héi x¸c ®Þnh “Trong n¨m 1981- 1985 vµ nh÷ng n¨m 80, cÇn tËp trung ph¸t triÓn m¹nh n«ng nghiÖp coi träng n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu ®−a n«ng nghiÖp mét b−íc lín s¶n xuÊt lín xhcn, ra søc ®¶y m¹nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ tiÕp tôc x©y dùng mét sã ngµnh c«ng ngiÖp nÆng quan trträng …§ã lµ néi dung chÝnh cña c«ng nghiÖp ho¸ xhcn trong chÆng ®−êng tr−íc m¾t” -Coi n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu kh«ng cã nghÜa chØ lµ tËp trung lµm n«ng nghiÖp chØ b¶n th©n n«ng nghiÖp, tù nã kh«ng thÓ lµm thay ®æi bé mÆt cña nã, v× nã kh«ng thÓ tù trang bÞ kü thuËt cho m×nh ®−îc. MÆt kh¸c n«ng ngiÖp muèn thùc sù trë thµnh c¬ së cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp th× nã ph¶i lµ mét nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt lín. C©u 34: Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n ®−êng lèi ®æi míi do ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng ®Ò ra. a.Hoµn c¶nh lÞch sö VÒ quèc tÕ: Trong 5 n¨m 1981-1985 nh©n d©n ta tiÕp tôc nhËn ®−îc sù gióp ®ì to lín vµ sùk hîp t¸c nhiÒu mÆt cña Liªn X« (cò) vµ c¸c n−íc xhcn anh em kh¸c vv… VÒ trong n−íc: Thùc tr¹ng x· héi n−íc ta ®ang ë trong t×nh tr¹ng khñng hoµng kinh tÕ x· héi vv… b.Néi dung c¬ b¶n ®−êng lèi míi do §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng -XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng t×nh h×nh X©y dùng chñ nghÜa x· héi víi nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i, §¶ng ta ®· rót thªm ®−îc nh÷ng kÕt luËn míi ®óng ®¾n lµ tõ s¶n xuÊt nhá ®i lªn nhÊt thiÕt kh«ng thÓ chñ quan, nãng véi, ®èt ch¸y giai ®o¹n mµ ph¶i tr¶i qua nhiÒu b−íc qu¸ ®é… Tõ kÕt luËn quan träng ®ã. §¹I héi VI ®Ò ra chñ tr−¬ng cÇn ph¶i ®æi míi toµn diÖn vµ s©u s¾c trong ®−êng lèi X©y dùng chñ nghÜa x· héi trong thêi kú qu¸ ®é ë n−íc ta. -§¹I héi x¸c ®Þnh nhiÖm vô bao trïm, môc tiªu tæng qu¸t cña nh÷ng n¨m cßn l¹i cña chÆng ®−êng ®Çu tiªn lµ æn ®Þnh mäi mÆt t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, tiÕp tôc X©y dùng nh÷ng tiÒn ®Ò ®Ó cÇn thiÕt cho viÖc ®Çy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa trong chÆng ®−êng tiÕp theo. -§¹i héi x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu cô thÓ vÒ kinh tÕ – x· héi nh÷ng n¨m cßn l¹i cña chÆng ®−êng ®Çu tiªn: +s¶n xuÊt ®ñ tiªu dïng vµ cã tÝch luü. +B−íc ®Çu t¹o ra mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt. +X©y dùng vµ hoµn thiÖn mét b−íc quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt. T¹o ra chuyÓn biÕn tèt vÒ mÆt x· héi… -§¹i héi ®Ò ra mét h Ö thèng gi¶i ph¸p vÒ bè trÝ c¬ cÊu s¶n xuÊt, c¬ cÊu ®Çu t−, vÒ X©y dùng vµ cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt míi: vÒ sö dông vµ c¶i t¹o ®óng ®¾n c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; vÒ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý… -§¹i héi nhÊn m¹nh viÖc thùc hiÖn 3 ch−¬ng tr×nh môc tiªu: L−¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu: ®ã lµ cô thÓ ho¸ néi dung chÝnh cña c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa trong chÆng ®−êng ®Çu tiªn cña thêi kú qu¸ ®é. -ý nghÜa lÞch sö cña §¹i héi VI: §¹i héi VI më ®Çu c«ng cuéc ®æi míi vÒ chñ nghÜa x· héi mét c¸ch s©u s¾c toµn diÖn. C©u 35: Nªu nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam vµ ph−¬ng h−íng c¬ b¶n chØ ®¹o qu¸ tr×nh X©y dùng vµ b¶o vÖ tæ qu«c trong : –C−¬ng lÜnh X©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi– do §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng ®Ò ra. 1.Hoµn c¶nh lÞch sö -VÒ quèc tÕ: T×nh h×nh quèc tÕ cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, nhÊt lµ cuéc khñng ho¶ng toµn diÖn trong hÖ thèng c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa ®· dÉn ®Õn sù tan r· vµ sôp ®æ t¹i nhiÒu n−íc §«ng ¢u. -VÒ trong n−íc: Sau 4 n¨m thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng, t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ, song nh×n chung ®Êt K I L O B O O K . C O M n−íc ch−a ra hái khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi. 2.Nh÷ng néi dung chñ yÕu mµ §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII (6/1991) cña §¶ng CSVN ®· x¸c ®Þnh: -Kiªn tr× con ®−êng x· héi chñ nghÜa. -Trong “C−¬ng lÜnh X©y dùng” ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi” do §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng ®· nªu ra ®Æc tr−ng vµ ph−¬ng h−íng X©y dùng x· héi chñ nghÜa. +§Æc tr−ng x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta X©y dùng: Do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ. Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, dùa trªn lùc l−îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t− liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. Cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Con ng−êi ®−îc gi¶i phãng khái ¸p bøc bãc lét, bÊt c«ng, lµm theo n¨ng lùc h−ëng theo lao ®éng cã cuéc sèng Êm no, tù do h¹nh phóc, cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n. C¸c d©n téc trong n−íc b×nh ®¼ng ®oµn kÕt vµ gióp ®ì lÉn nhau cïng tiÕn bé . Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n dan tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi. +Nh÷ng ph−¬ng h−íng c¬ b¶n X©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ tæ quèc. 1X©y dùng Nhµ n−íc x· héi chñ nghÜa, Nhµ n−íc cña nh©n d©n d« nh©n d©n vµ v× nh©n d©n, lÊy liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc lµm nªn t¶ng, do §¶ng céng s¶n l·nh ®¹o. 2.Ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt, c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n−ícvv… 3.Phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, thiÕt l¹p tõng b−íc quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa tõ thÊp lªn cao v.v… 4.TiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa trªn lÜnh vùc t− t−ëng v¨n ho¸ lµm cho thÕ giíi quan M¸c – Lªnin vµ t− t−ëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh gi÷ v÷ng vÞ trÝ chñ ®¹o trong ®êi sèng tinh thÇn x· héi. 5.Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc… 6.X©y dùng x· héi chñ nghÜa vµ b¶o vÖ tæ quèc lµ hia nhiÖm vô chiÕn l−îc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. 7.X©y dùng §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh vv… ý nghÜa cña §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII, “§¹i héi trÝ tuÖ ®æi míi, d©n chñ, kû c−¬ng vµ ®oµn kÕt”. C©u 36: Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc sau 10 n¨m thùc hiÖn chñ tr−¬ng ®æi míi cña §¶ng. -§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña ®¶ng (1996) ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc sau 10 n¨m thùc hiÖn chñ tr−ong ®æi míi cña §¶ng. a-Nh÷ng thµnh tùu 1-§Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ , hoµn thµnh v−ît møc nhiÒu chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m: Trong 5 n¨m(1991- 1995), nhÞp ®ä t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m vÒ tæng ¶n ph©m trong n−íc ( G§P) ®¹t 8,2% ( kÕ ho¹ch lµ 5,5% - 6,5%). VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ13,3% s¶n xuÊt hµng n«ng nghiÖp 4,5%…b¾t ®Çu cã tÝch luü t− néi bé nÒn kinh tÕ. L¹m ph¸p tõ møc67,1% n¨m 1991 gi¶m xuèng cßn 12,7% n¨m 1995. 2-T¹o ®−îc mét chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi . 3-Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, cñng cè quèc phßng an ninh. 4-Thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi míi quan träng vÒ hÖ th« ngs chÝnh trÞ. 5-Ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i, ph¸ thÕ bao v©y, cÊm vËn, tham gia tÝch cùc vµo ®êi sèng céng ®ång quèc tÕ. b.KhuyÕt ®iÓm vµ yÕu kÐm. Cïng víi viÖc ®¸nh gi¸ ®óng thµnh tùu, cÇn nhËn râ nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ yÕu kÐm. + N−íc ta cßn nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn + T×nh h×nh x· héi cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt c.§¸nh gi¸ tæng qu¸t Tõ nh÷ng thµnh tùu vµ yÕu kÐm nÝ trªn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®· ®¸nh gi¸ tæng qu¸t: Mét lµ: C«ng cuéc ®æi míi 10 n¨m qua ®· thu ®−îc nhiÒu thµnh tùu to lín. Hai lµ: N−íc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ- x· héi . Ba lµ: NhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®−êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸ ®· c¬ b¶n hoµn thµnh, cho phÐp chuyÓn sang thêi kú míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Bèn lµ: con ®−¬ng ®i lªn CNXH ë n−íc ta ngµy cµng x¸c ®Þnh râ h¬n. N¨m lµ: XÐt trªn tæng thÓ viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi nh÷ng n¨m qua vÒ c¬ b¶n lµ ®óng ®¾n, ®óng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. C©u 37- Tr×nh bµy bµi häc chñ yÕu cña ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam tæng kÕt. Môc tiªu ®Õn n¨m 2020 vµ nhiÖm vô môc tiªu chñ yÕu 1006-2000. + Nh÷ng bµi häc chñ yÕu. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn tø VIII cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam tæng kÕt chÆn ®−êng 10 n¨m ®æi míi ( 1986 – 1996) ®· rót ra mét bµi häc chñ yÕu: 1.Gi÷ v÷ng môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trong qu¸ tr×nh ®æi míi, n¾m v÷ng hai nhiÖm vô chiÕn l−îc X©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Kiªn tr× chñ nghÜa M¸c –Lªnin vµ t− t−ëng HCM. 2.KÕt hîp chÆt chÏ ngay tõ ®Çu ®æi míi kinh tÕ víi ®æi míi chÝnh trÞ. Lêy ®æi míi kinh tÕ lµm träng t©m, ®ång thêi tõng b−íc ®æi míi chÝnh trÞ. 3.X©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng ®i ®«i víi t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN. T¨ng tr−ëng kinh tÕ g¾n liÒn víi c«ng b¨ng x· héi. Gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc, b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i. 4.Më réng vµ t¨ng c−êng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¸t huy søc m¹nh cña d©n téc. 5.Më réng hîp t¸c quèc tÕ, tranh thñ sù ®ång t×nh ñng hé vµ gióp ®ì cña Nh©n d©n thÕ giíi, kÕt hîp søc m¹nh cña d©n téc víi søc m¹nh cña thêi ®¹i. 6.T¨ng c−êng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, coi X©y dùng §Èng lµ nhiÖm vô then trèt. +Môc tiªu dÕn n¨m 2020, nhiÖm vô tæng qu¸t ®Õn n¨m 2000, nhiÖm vô môc tiªu chñ yÕu ( 1996- 2000). 1.Môc tiªu ®Õn n¨m 2020. Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ X©y dùng n−íc ta thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp, c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, n−íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Ra søc phÊn ®Êu n−íc ta thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp. 2-NhiÖm vô tæng qu¸t ®Õn n¨m 2000. NhiÖm vô cña Nh©n d©n ta lµ tËp trung mäi lùc l−îng, tranh thñ thêi c¬, v−ît qua thö th¸ch, ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn vµ ®ång bé, tiÕp tôc ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa , phÊn ®Êu ®¹t vµ v−ît môc tiªu ®Ò ra trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh kinh tÕ ph¸t triÓn x· héi ®Õn n¨m 2000, t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng, ®i ®«i víi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc sóc vÒ x· héi , ®¶m b¶o an ninh quèc phßng, c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n, n©ng cao tÝch lüu tõ néi bé nÒn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c co b−íc ph¸t triÓn cao h¬n vµo ®Çu thÕ kû sau. 3-NhiÖm vô vµ môc tiªu chñ yÕu (1996-2000) TËp trung søc cho môc tiªu ph¸t triÓn ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ trung b×nh hµng n¨m tï 9-10%; ®Õn n¨m 2000GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi gÊp ®éi n¨m 1990. Tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng− nghiÖp b×nh qu©n hµng n¨m tõ 4,5-5%, c«ng nghiÖp tõ 14-15%, dÞch vô tõ 12-13%. -§Õn n¨m 2000, tû träng cña c«ng nghiÖp vµ X©y dùng chiÕm kho¶ng 34-35% GDP, nong, l©m, ng− nghiÖp chiÕm kho¶ng19-20%, dÞch vô chiÕm tõ 45-46%. -T¨ng nhanh kh¶ n¨ngvµ tiÒm lùc tµi chÝnh cña ®Êt n−íc, lµnh m¹nh ho¸ nghµnh tµi chÝnh quèc gia. -Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶n kinh tÕ ®èi ngo¹i. -Gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò x· héi . -B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh Tæ quèc. C©u 38: Tr×nh bµy bµi häc n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. a-C¬ së cña bµi häc. C¬ së lý luËn: Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t− t−ëng HCM vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc vµ gi¶ phãng giai cÊp trong thêi ®¹i míi. C¬ së thùc tiÔn: Yªu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö d©n téc vµ thêi ®¹i trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi¶i quyÕt yªu cÇu ®ã. b.Néi dung cña bµi häc: 1-N¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ CNXH trong thêi kú c¶ n−íc tiÕn hµnh c¸ch m¹ng d©n téc 7d©n chñ nh©n d©n (1930-1954) -vÊn ®Ò d©n téc bao giê còng mang tÝnh giai cÊp . M«i giai cÊp ®Òu cã quan ®iÓm riªng vÒ vÊn ®Ò d©n téc. -C¸c phong trµo yªu n−íc chèng thùc d©n ph¸p tr−íc khi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®Òu thÊt b¹i. -ChÝnh c−¬ng v¾n t¾t vµ s¸ch l−îc v¾n t¾t cña §¶ng (3/2/ 1930) ®· x¸c ®Þnh ®−êng lèi c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n: *c¸ch m¹ng d©n téc vµ d©n chñ nh©n d©n *c¸ch m¹ng XHCN bá qua giai ®¹on ph¸t triÓn cña chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa ë giai ®o¹n c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n, trong khi tËp tung søc ng−êi , søc cña ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô chèng ®Ò quèc vµ chèng phong kiÕn, §¶ng vÉn kh«ng quªn tuyªn truyÒn ph−¬ng h−íng tiÕn lªn CNXH. 1.N¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp cña d©n téc vµ CNXH trong thêi kú c¶ n−íc tiÕn hµnh ®ång thêi hai chiÕn l−îc c¸ch m¹ng. -XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®Æc ®iÓm thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng (9/1960) ®· quyÕt ®Þnh ®−êng lèi c¸ch m¹ng chung cña c¶ n−íc. *TiÕn hµnh c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn b¾c. *Gi¶i phãng miÒn nam thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhµ, hoµn thµnh ®éc lËp d©n chñ trong c¶ n−íc. Lý luËn còng nh− thùc tiÔn chøng minh ®−êng lèi – tiÒn hµnh ®ång thêi hai chiÕn l−îc c¸ch m¹ng kh¸c nhau ë hai miÒn lµ ®óng ®¾n. 3-N¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ CNXH trong thêi kú c¶ n−íc qu¸ ®é nªn CNXH. ®éc lËp d©n téc lµ môc tiªu cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc , lµ tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn ®Ó X©y dùng CNXH. CNXH lµ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vµ bÒn v÷ng cho nÒn ®éc lËp cña d©n téc. c-ý nghÜa vµ bµi häc. ®©y lµ bµi häc xuyªn suèt toµn bé qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng céi nguån th¾ng lîi mµ nh©n d©n ta ®· giµnh ®−îc tõ khi cã sù l¹nh ®¹o cña §¶ng. C©u 39- Tr×nh bµy néi dung, ý nghÜa cña bµi häc kinh nghiÖm t¨ng c−êng ®oµn krÕt d©n téc vµ ®oµn kÕt quèc tÕ. -§©y lµ nh©n tè rÊt quan träng quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña c¸ch m¹ng n−íc ta. -§−êng lèi g−¬ng cao ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi cña §¶ng më ra kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®oµn kÕt d©n téc vµ ®oµn kÕt quèc tÕ. 1.C¬ së cña bµi häc. -Cë së lý luËncña bµi häc nµy lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t− t−ëng HCM vÒ mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a ®oµn kÕt d©n téc vµ ®oµn kÕt quèc tÕ. -C¬ së thùc tiÔn cña bµi häc lµ truyÒn thèng d©n téc vµ thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam . -§oµn kÕt d©n téc lµ søc m¹nh quaÕt ®Þnh sù sinh tån cña tõng d©n téc. -§oµn kÕt quèc tÕ lµ nh©n tè t¨ng thªm søc m¹nh cña tõng d©n téc, th−¬ßng xuyªn chi phèi thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng tõng b−íc trong thêi ®¹i ngµy nay. 2.Néi dung bµi häc, a-Thêi kú c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ Ngay tõ khi thµnh lËp, trong c−¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng ®· chØ râ viÖc liªn kÕt víi c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc vµ quÇn chungs v« s¶n trªn thÕ giíi nhÊt lµ giai cÊp v« s¶n Ph¸p, lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cèt yÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. -c¸ch m¹ng thµng t¸m n¨m 1945 lµ kÕt q¶u cña viÖc thùc hiÖn khèi ®oµn kÕttoµn d©n v× nhiÖm vô tèi cao gi¶i phãng d©n téc giµnh chÝnh quyÒn vÒ tay nh©n d©n. Lóc ®ã c¸ch m¹ng thÕ giíi ch−a cã ®iÒu kiÖn gióp ®ì trùc tiÕp ViÖt Nam,nh−ng §¶ng ®· kÞp thêi tranh thñbèi c¶nh quèc tÕ thuËn lîi, trong ®ã cã thanøg lîi cña nh©n d©n Liªn X« ®¸nh b¹i bän ph¸t xÝt NhËt ë ch©u ¸ ®Ó ph¸t ®éng cuéc Tæng khëi nghÜa. Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc Mü, chiÕn tranh nh©n d©n ®· ph¸t triÓn ë ®Ønh cao, ®· huy ®éng ®−îc søc m¹nh vÜ ®¹i cña khèi ®oµn kÕt toµn d©n víi khÈu hiÖu “Thµ hy sinh tÊt c¶, nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt n−íc” vµ khÈu hiÖu “kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do” cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Th¾ng lîi cña hai cuéc kh¸ng chiÕn ®ã kh«ng chØ lµ kÕt qu¶ cña sù kÕt hîp søc m¹nh d©n téc, víi søc m¹nh thêi ®¹i, mµ thêi ®iÓm næi bËt nhÊt cña sù kÕt hîp ®ã lµ trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n−íc. b.Thêi kú c¸ch m¹ng XHCN Trong sù nghiÖp X©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc cña nh©n d©n ta, vÊn ®Ò t¨ng c−êng ®oµn kÕt d©n téc vµ ®oµn kÕt quèc tÕ, kÕt hîp søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i lu«n lµ nh©n tè cùc kú quan träng, nhÊt lµ trong t×nh h×nh c¸ch m¹ng n−íc ta hiÖn nay. -Søc m¹nh cña thêi ®¹i trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ søc m¹nh cña quy luËt tiÕn ho¸ lÞch sö, lµ cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, lµ xu thÕ quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi… -Søc m¹nh cña d©n téc lµ chÝnh quyÒn thuéc vÒ nh©n d©n, d©n téc ta lµ mét d©n téc anh hïng, cã ý chÝ v−¬n lªn m·nh liÖt,nh©n d©n ta cã lßng yªu n−íc nång nµn, cÇn cï lao ®éng vµ s¸ng t¹o … c.§Ó t¨ng c−êng ®oµn kÕt d©n téc vµ ®oµn kÕt quèc tÕ kinh nghiÖm lÞch sö cho thÊy: -Muèn thùchiÖn ®oµn kÕt d©n téc ph¶i lu«n lu«n ®øng v÷ng trªn lËp tr−êng cña giai cÊp v« s¶n – giai cÊp tiªu biÓu cho lîi Ých giai cÊp. -Ph¶i lu«n lu«n t«n träng nguyªn t¾c “lÊy d©n lµm gèc” coi sù nghiÖp c¸ch m¹ng lµ cña d©n vµ v× d©n, thùc hiÖn d©n chñ XHCN trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, xem ®©y võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng XHCN, lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó X©y dùng khèi ®oµn kÕt d©n téc, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ®oµn kÕt quèc tÕ. -Ph¶i nªu cao ý thøc tù lùc, tù c−êng, tinh thÇn ®éc lËp tù chñ cña nh©n d©n ta, ®ång thêi ra søc tranh thñ sù ®oµn kÕt vµ hîp t¸c, gióp ®ì quèc tÕ ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. C©u 40: T¹i sao sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ nh©n tè hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam? -Sù l·nh ®¹o cña chÝnh §¶ng c¸ch m¹ng cña giai cÊp v« s¶n lµ nh©n tè ®¶m b¶o th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng v« s¶n trong thêi ®¹i míi. §ã lµ mét nguyªn lý ®Õn nay vÉn hoµn toµn ®óng. 1.§¶ng lµ ®¹i biÓu trung thµnh vµ ®Çy ®ñ lîi Ých sèng cßn vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña giai cÊp c«ng nh©n, cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc ViÖt Nam. 2.§¶ng lu«n lu«n qu¸n triÖt trong mäi ho¹t ®éng cña m×nh quan ®iÓm: sù nghiÖp c¸ch m¹ng lµ cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n, ph¶i lÊy d©n lµm gèc. 3.§¶ng biÕt n¾m v÷ng vµ vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ T− t−ëng Hå ChÝ Minh ®Ó ®Þnh ra ®−êng lèi, chñ tr−¬ng ®éc lËp, tù chñ ®óng ®¾n. -Cuéc ®æ vì vµ thÊt b¹i ë Liªn X« vµ mét sè n−íc XHCN ë §«ng ¢u cho ta thÊy r»ng, ®Ó thñ tiªu x· héi, x· héi chñ nghÜa c¸c thÕ lùc ®Õ quèc thï ®Þch chØ cÇn tÊn c«ng vµo c¸c §¶ng céng s¶n vµ c«ng nh©n, lµm v« hiÖu ho¸ hoÆc tan r· tõ bªn trong c¸c ®¶ng céng s¶n ®ang cÇm quyÒn. -c¸ch m¹ng th¸ng 8/1945, kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc Mü th¾ng lîi lµ nhê §¶ng ta ®· ®Ò ra ®−êng lãi c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ®ungs ®¾n, cã sù chØ ®¹o chiÕn l−îc vµ s¸ch l−îc s¾c bÐn vv… -C¸c yÕu tè nãi trªn ®· ®¶m b¶o cho §¶ng ta lu«n lu«n gi÷ v÷ng vai trß lµ ng−êi l·nh ®¹o cm, ®−îc quÇn chóng tin cËy vµ mét lßng theo §¶ng. -Trong thêi kú c¶ n−íc X©y dùng CNXH tõ n¨m 1975 ®Õn n¨m 1985 ®Êt n−íc ta cßn nhiÒu khã kh¨n. XÐt ®Õn nguyªn nh©n, vÒ mÆt chñ quan, §¶ng ta tù kiÓm ®iÓm lµ ®· ph¹m nh÷ng si lÇm khuyÕt ®iÓm, ®Æc biÖt lµ trong viÖc x¸c ®Þnh chñ tr−¬ng ®−êng lèi vµ c¶ c«ng t¸c X©y dùng §¶ng. -§¹i héi ®¹i biÓu toµn quãc lÇn thø VI (1986) cña §¶ng ®· nggiªm kh¾c chØ ra nh÷ng thiÕu sãt vµ ®Ò ra nhiÖm vô cÊp b¸ch lµ ph¶i chØnh ®èn, ®æi míi §¶ng, n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ngang tÇm víi nhiÖm vô lÞch sö, coi ®ã lµ nhiÖm vô hµng ®Çu vµ th−êng xuyªn trong c«ng t¸c X©y dùng §¶ng hiÖn nay. -§iÒu quan träng tr−íc hÕt lµ §¶ng ph¶i ®æi míi t− duy, n©ng cao tr×nh ®é trÝ tuÖ cña §¶ng lªn mét b−íc ph¸t triÓn míi, §¶ng cÇn coi träng viÖc n¾m v÷ng vµ vËn dông s¸ng t¹o nh÷n luËn ®iÓm c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t− t−ëng Hß ChÝ Minh, kiªn tr× ®Þnh h−íng XHCN.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi ôn tập môn Lịch sử đảng.pdf
Luận văn liên quan