Chiến lược định vị Phở 24

Cơ sở lý luận Chiến lược định vị thị trường của Phở 24 Một số đề xuất hoàn thiện đối với DN

ppt34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2937 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chiến lược định vị Phở 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chiến lược định vị Phở 24 I II III C¬ së lý luËn ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ thÞ tr­êng cña Phë 24 Mét sè ®Ò xuÊt hoµn thiÖn ®èi víi DN I. C¬ së lý luËn 1. §Þnh vÞ thÞ tr­êng 2. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ cña Doanh NghiÖp I. C¬ së lý luËn Lµ thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp nh»m chiÕm ®­îc mét vÞ trÝ ®Æc biÖt vµ cã gi¸ trÞ trong t©m trÝ kh¸ch hµng môc tiªu. Concept T¹o ®­îc sù kh¸c biÖt cho SP, th­¬ng hiÖu Lùa chän vµ khuÕch tr­¬ng nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®Þnh vÞ I. C¬ së lý luËn II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 1. Giíi thiÖu vÒ Doanh NghiÖp Phë Lý QuÝ Trung Phë 24 II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 1. Giíi thiÖu vÒ Doanh NghiÖp a. Phở… Mãn ¨n truyÒn thèng Cã nguån gèc tõ Nam §Þnh II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 1. Giíi thiÖu vÒ Doanh NghiÖp b.Tổng GĐ Lý Quý Trung II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 1. Giíi thiÖu vÒ Doanh NghiÖp c. Phở 24 §iÓm yÕu §iÓm m¹nh C¸c mèc thêi gian chÝnh cña Phë 24 II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 1. Giíi thiÖu vÒ Doanh NghiÖp Mèc thêi gian c. Phở 24 2003: Më cöa hµng ®Çu tiªn (Q1-TP HCM) 2004: §Æt ch©n vµo th¸nh ®Þa phë Hµ Néi 2005: Cã mÆt t¹i Jakarta-Indonesia (Franchise) 2006: Cã mÆt t¹i Manila-Philippines (Franchise) 2007: Cã h¬n 50 cöa hµng trong vµ ngoµi n­íc 2009: Cã 69 cöa hµng trong vµ ngoµi n­íc(t5) II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 1. Giíi thiÖu vÒ Doanh NghiÖp c. Phở 24 II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 1. Giíi thiÖu vÒ Doanh NghiÖp c. Phở 24 §iÓm m¹nh §iÓm yÕu Kh«ng gian ChÊt l­îng s¶n phÈm Nh©n viªn H×nh ¶nh trong t©m trÝ KH ¢n t­îng sè “24” DÞch vô Gi¸ Ph­¬ng thøc NQ S¶n phÈm vËt chÊt Dich vô Nh©n sù II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 2. T¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu Sù kh¸c biÖt Hinh ¶nh II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 2. T¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu Sù kh¸c biÖt cho SP vËt chÊt Nguyªn liÖu C¸ch chÕ biÕn KiÓu d¸ng Nguyªn liÖu cña Phë 24 Sau ®©y xin mêi quý vÞ xem 1 ®o¹n video vÒ c¸ch chÕ biÕn Phë 24 H×nh ¶nh vÒ kiÓu d¸ng cña Phë 24 II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 2. T¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu Sù kh¸c biÖt cho dÞch vô Giao hµng tËn nhµ Phôc vô héi th¶o, héi nghÞ Göi xe miÔn phÝ Giao hµng tËn nhµ II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 2. T¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu Sù kh¸c biÖt cho nh©n sù BÕp tr­ëng Qu¶n lý cöa hµng Nh©n viªn phôc vô B¶o vÖ Nh©n viªn pha chÕ BÕp tr­ëng Nh©n viªn pha chÕ II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 2. T¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu Sù kh¸c biÖt vÒ h×nh ¶nh Logo Slogan Tæ chøc c¸c sù kiÖn BÇu kh«ng khÝ Ch­¬ng tr×nh KM Logo Slogan Ho¹t ®éng tõ thiÖn BÇu kh«ng khÝ Ch­¬ng tr×nh KM II. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ TT Phë 24 3. Lùa chän vµ khuÕch tr­¬ng nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt cã ý nghÜa §Ò xuÊt §¸nh gi¸ §Ò xuÊt hoµn thiÖn III. Mét sè ®Ò xuÊt hoµn thiÖn ®èi víi DN III. Mét sè ®Ò xuÊt hoµn thiÖn ®èi víi DN Ch­a ®Þnh vÞ râ rµng ®èi t­îng th­ëng thøc Logo ph¶n ¸nh ch­a râ rµng tÝnh c¸ch cña phë 24 Qu¸ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Ch­a cã m« h×nh SX gia vÞ vµ nguyªn liÖu riªng Ch­a lµm næi bËt ®­îc lý do KH g¾n bã víi TH 1.§¸nh gi¸ III. Mét sè ®Ò xuÊt hoµn thiÖn ®èi víi DN 2.§Ò xuÊt Ph¶i ®Þnh vÞ l¹i Phë 24: dµnh cho ng­êi cã ®¼ng cÊp vÞ thÕ Logo ph¶i biÓu hiÖn m¹nh h¬n vÒ tÝnh c¸ch cña Phë 24: hiÖn ®¹i vµ s¹ch sÏ Kh«ng nªn qu¸ ®a d¹ng ho¸ Sp => m©u thuÉn ®Þnh vÞ X©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt gia vÞ vµ nguyªn liÖu riªng Lµm næi bËt lý do KH g¾n bã víi th­¬ng hiÖu 1 video clip thay cho lêi kÕt Nhãm sinh viªn líp §4-KT3 Ph¹m ThÞ Th¾m Phïng ThÞ Trang NguyÔn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ H»ng NguyÔn ThÞ Minh LÖ L­u ThÞ HuyÒn Bïi ThÞ Ngäc Ch©u NguyÔn ViÕt HiÖu Gi¶ng viªn HD: ThS Lª Thuú H­¬ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChiến lược định vị Phở 24.ppt
Luận văn liên quan