Chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của thủ tướng Koizumi

Đề tài: Chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của thủ tướng Koizumi MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương I : Sự ra đời và phát triển của chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng. 1.Bối cảnh ra đời của chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng 2.Quá trình phát triển của chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng 2.1.Khái niệm tư nhân hoá. 2.2.Quá trình tư nhân hoá. Chương II : Chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của thủ tướng Koizumi 1.Cơ sở hình thành chính sách 2.Chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của Thủ tướng Koizumi 2.1.Chính sách tư nhân hoá ngành bưu điện 2.2.Chính sách tư nhân hoá hệ thống y tế và phúc lợi xã hội 2.3.Chính sách tư nhân hoá hệ thống giáo dục. 2.4.Các lĩnh vực tư nhân hoá được tiến hành từ trước. Chương III : Tác động của chính sách tư nhân hoá ngành công cộng đến nền chính trị, kinh tế, xã hội Nhật Bản. 1.Tác động về chính trị. 2.Tác động về kinh tế. 3.Tác động về mặt xã hội. Chương IV : Những đánh giá, phân tích về chính sách tư nhân hoá của hệ thống công cộng của thủ tướng Koizumi. 1.Những mặt tích cực. 2.Những mặt còn hạn chế. 3.Bài học ứng dụng với thực tế của Việt Nam 3.1.Thực trạng kinh tế Việt Nam. 3.2.Bài học ứng dụng cho Việt Nam. KẾT LUẬN

pdf44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2713 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của thủ tướng Koizumi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH003 - Chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của thủ tướng Koizumi.pdf
Luận văn liên quan