Chức năng hoạch định và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp Việt Nam

Chức năng hoạch định và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp VN LỜI NÓI ĐẦU Chức năng quản lý kinh doanh là kết quả của quá trình phân công lao động theo hướng chuyên môn hoá lao động quản lý đối với hoạt động kinh doanh. Chức năng là cơ sở để định ra các nhiệm vụ cần thực hiện lâu dài, trách nhiệm phải hoàn thành, quyền hạn được giao, là cơ sở để lựa chọn mô hình tổ chức thiết lập bộ máy và bố trí nguồn nhân lực đồng thời xác lập các mối quan hệ làm việc. Henri Fayol (1841 - 1925) người được đánh giá là “một Taylor của Châu Âu” là “người cha của lý thuyết quản lý hiện đại”. Ông đã định nghĩa quản lý là hạch định, ra quyết định quản lý và điều hành mọi lao động của doanh nghiệp để kinh doanh có hiệu quả và không ngừng phát triển. Đây là 4 chức năng cơ bản của một nhà quản lý trong thực hiện kinh doanh. Nhưng trong 4 chức năng đó phải nói đến chức năng quan trọng đầu tiên là chức năng hoạch định, hoạch định là công việc đầu tiên mà chủ thể quản lý phải thực hiện ngay từ đầu để triển khai các hoạt động để đạt mục tiêu đã xác định. Chúng ta có thể thấy được nếu một nhà quản lý không dự báo, xác định mục tiêu, vạch chiến lược, lập kế hoạch, đề ra giải pháp thì không thể có được doanh nghiệp đó. Chính vì vậy việc có doanh nghiệp đó không hay việc thành đạt của doanh nghiệp trên thực tế xuất phát từ việc hoạch định. Để hiểu được khái niệm và nhiệm vụ cụ thể của chức năng hoạch định, qua tìm hiểu sách báo và sự giúp đỡ của giáo viên bộ môn tổ chức qủn lý. Em xin trình bầy đề tài “Chức năng hoạch định và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp Việt Nam”. NỘI DUNG I- Lý luận chung về hoạch định Hoạch định là chức năng đầu tiên của quản lý, là cơ sở để thực hiện các chức năng còn lại trên thực tế có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả quản lý và sự phát triển vững bền của doanh nghiệp, việc hoạch định cũng là lập ra kế hoạch, quyết định trước xe, ta phải làm gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai làm công việc đó. Vì vậy hoạch định là cầu bắc qua khoảng trống để di đến cái đích của kế hoạch đề ra có thể xẩy ra hoặc không xẩy ra như vậy. 1- Khái niệm: Nói chung hoạch định là sự tính toán, dự kiến mọi yếu tố cần thiết cho quá trình kinh doanh, với tầm nhìn lâu dài cũng như cho từng chu kỳ kinh doanh, về đại thể công việc của hoạhc định bao gồm: Dự báo, xác định mục tiêu vạch chiến lược lâu dài, lập kế hoạhc dự án đề ra các giải pháp thực hiện. 2- Vai trò của việc hoạch định: Trong việc quản lý hoạch định có vai trò: - Nghiên cứu và quản lý sự thay đổi: (nhận diện các thời cơ kinh doanh) một nhà quản lý kinh doanh không thể lập một kế hoạch và dừng lại ở đó mà tương lai rất ít khi chắc chắc và tương lai lại càng xa thì kết quả của quyết định mà ta cần quan tâm sẽ càng kém chắc chắn Dự kiến trước và trách khỏi những nguy cơ, rủi ro, khó khăn, vạch ra những con đường phát triển gắn bó và tối ưu hoá nguồn vốn, ấn định mục tiêu tiến bộ. Phân bổ huy động các năng lực tiềm năng của đơn vị Triển khai kịp thời các chương trình hành động, hợp thành phương tiện quản lý làm dễ dàng cho việc kiểm tra, dùng phương pháp chuẩn đoán chính là sự phân tích môi trường để dự đoán những thay đổi, thời cơ và sự đe doạ làm nổi bật lợi thế mà nó phải vượt qua. Việc lập kế hoạch phải xuấtphát từ cấp cao nhất, phải có tổ chức và mục tiêu, chiến lược, sách lược phải được thong báo rõ ràng, người quản lý phải là người tham gia vào kế hoạch 3- Cơ sở hoạch định: Hoạch định là bước đầu tiên trong quá trình của chức năng quản lý vì vậy cần phải có cơ sở để hoạch định: - Lựa chọn sức mệnh và mục tiêu chung cho cả các hoạt động ngắn hạn và dài hạn của Công ty sứ mệnh của Công ty chính là do Công ty đó đề ra. - Xác lập mục tiêu cho từng bộ phận, phòng ban và các cá nhân dự trên mục tiêu chung của cơ quan; Mục tiêu của doanh nghiệp là sự cam kết cụ thể đối với các công việc thực hiện một kết quả có thể đo lường bằng thời gian đã định. - Lựa chọn các chiến lược và chiến thuật để thực hiện các mục tiêu. II- Đặc điểm yêu cầu của chức năng hoạch định 1- Đặc điểm yêu cầu: Kích thích tính sáng tạo cần đề xuất ý tưởng mới và khuyến khích mọi người thực hiện đúng những gì đã vạch ra. Cần tập trung những nỗ lực và tài năng cần thiết cho quá trình này. Đề phòng các khả năng rủi ro và những điều không chắc: Cần thống nhất các quyết định, thông qua những kế hoạch sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ. Dự đoán trước về một sự kiện quan trọng có thể xẩy ra trong tương lai, nhà quản lý đưa ra các giả thuyết nhằm phân tích đánh giá khả năng có thể xẩy ra để có thể lập kế hoạch hành động. Áp dụng tốt các kinh nghiệm trong chu kỳ kế hoạch: Làm cho mục tiêu có thể đạt được giám sát cho mọi việc đi theo đúng hướng đã được hoạhc định. Vậy quá trình kiểm soát được gắn liền với quyết định do đó khi có những sai lầm trong suốt quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch để khắc phục những sai lầm đó.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6327 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chức năng hoạch định và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Chøc n¨ng qu¶n lý kinh doanh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng theo h­íng chuyªn m«n ho¸ lao ®éng qu¶n lý ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh. Chøc n¨ng lµ c¬ së ®Ó ®Þnh ra c¸c nhiÖm vô cÇn thùc hiÖn l©u dµi, tr¸ch nhiÖm ph¶i hoµn thµnh, quyÒn h¹n ®­îc giao, lµ c¬ së ®Ó lùa chän m« h×nh tæ chøc thiÕt lËp bé m¸y vµ bè trÝ nguån nh©n lùc ®ång thêi x¸c lËp c¸c mèi quan hÖ lµm viÖc. Henri Fayol (1841 - 1925) ng­êi ®­îc ®¸nh gi¸ lµ “mét Taylor cña Ch©u ¢u” lµ “ng­êi cha cña lý thuyÕt qu¶n lý hiÖn ®¹i”. ¤ng ®· ®Þnh nghÜa qu¶n lý lµ h¹ch ®Þnh, ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi lao ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. §©y lµ 4 chøc n¨ng c¬ b¶n cña mét nhµ qu¶n lý trong thùc hiÖn kinh doanh. Nh­ng trong 4 chøc n¨ng ®ã ph¶i nãi ®Õn chøc n¨ng quan träng ®Çu tiªn lµ chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh, ho¹ch ®Þnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn mµ chñ thÓ qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn ngay tõ ®Çu ®Ó triÓn khai c¸c ho¹t ®éng ®Ó ®¹t môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. Chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc nÕu mét nhµ qu¶n lý kh«ng dù b¸o, x¸c ®Þnh môc tiªu, v¹ch chiÕn l­îc, lËp kÕ ho¹ch, ®Ò ra gi¶i ph¸p th× kh«ng thÓ cã ®­îc doanh nghiÖp ®ã. ChÝnh v× vËy viÖc cã doanh nghiÖp ®ã kh«ng hay viÖc thµnh ®¹t cña doanh nghiÖp trªn thùc tÕ xuÊt ph¸t tõ viÖc ho¹ch ®Þnh. §Ó hiÓu ®­îc kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô cô thÓ cña chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh, qua t×m hiÓu s¸ch b¸o vµ sù gióp ®ì cña gi¸o viªn bé m«n tæ chøc qñn lý. Em xin tr×nh bÇy ®Ò tµi “Chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh vµ vËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam”. Néi dung I- Lý luËn chung vÒ ho¹ch ®Þnh Ho¹ch ®Þnh lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn cña qu¶n lý, lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cßn l¹i trªn thùc tÕ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sù ph¸t triÓn v÷ng bÒn cña doanh nghiÖp, viÖc ho¹ch ®Þnh còng lµ lËp ra kÕ ho¹ch, quyÕt ®Þnh tr­íc xe, ta ph¶i lµm g×, lµm nh­ thÕ nµo, khi nµo lµm vµ ai lµm c«ng viÖc ®ã. V× vËy ho¹ch ®Þnh lµ cÇu b¾c qua kho¶ng trèng ®Ó di ®Õn c¸i ®Ých cña kÕ ho¹ch ®Ò ra cã thÓ xÈy ra hoÆc kh«ng xÈy ra nh­ vËy. 1- Kh¸i niÖm: Nãi chung ho¹ch ®Þnh lµ sù tÝnh to¸n, dù kiÕn mäi yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh doanh, víi tÇm nh×n l©u dµi còng nh­ cho tõng chu kú kinh doanh, vÒ ®¹i thÓ c«ng viÖc cña ho¹hc ®Þnh bao gåm: Dù b¸o, x¸c ®Þnh môc tiªu v¹ch chiÕn l­îc l©u dµi, lËp kÕ ho¹hc dù ¸n ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn. 2- Vai trß cña viÖc ho¹ch ®Þnh: Trong viÖc qu¶n lý ho¹ch ®Þnh cã vai trß: - Nghiªn cøu vµ qu¶n lý sù thay ®æi: (nhËn diÖn c¸c thêi c¬ kinh doanh) mét nhµ qu¶n lý kinh doanh kh«ng thÓ lËp mét kÕ ho¹ch vµ dõng l¹i ë ®ã mµ t­¬ng lai rÊt Ýt khi ch¾c ch¾c vµ t­¬ng lai l¹i cµng xa th× kÕt qu¶ cña quyÕt ®Þnh mµ ta cÇn quan t©m sÏ cµng kÐm ch¾c ch¾n Dù kiÕn tr­íc vµ tr¸ch khái nh÷ng nguy c¬, rñi ro, khã kh¨n, v¹ch ra nh÷ng con ®­êng ph¸t triÓn g¾n bã vµ tèi ­u ho¸ nguån vèn, Ên ®Þnh môc tiªu tiÕn bé. Ph©n bæ huy ®éng c¸c n¨ng lùc tiÒm n¨ng cña ®¬n vÞ TriÓn khai kÞp thêi c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, hîp thµnh ph­¬ng tiÖn qu¶n lý lµm dÔ dµng cho viÖc kiÓm tra, dïng ph­¬ng ph¸p chuÈn ®o¸n chÝnh lµ sù ph©n tÝch m«i tr­êng ®Ó dù ®o¸n nh÷ng thay ®æi, thêi c¬ vµ sù ®e do¹ lµm næi bËt lîi thÕ mµ nã ph¶i v­ît qua. ViÖc lËp kÕ ho¹ch ph¶i xuÊtph¸t tõ cÊp cao nhÊt, ph¶i cã tæ chøc vµ môc tiªu, chiÕn l­îc, s¸ch l­îc ph¶i ®­îc thong b¸o râ rµng, ng­êi qu¶n lý ph¶i lµ ng­êi tham gia vµo kÕ ho¹ch 3- C¬ së ho¹ch ®Þnh: Ho¹ch ®Þnh lµ b­íc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh cña chøc n¨ng qu¶n lý v× vËy cÇn ph¶i cã c¬ së ®Ó ho¹ch ®Þnh: - Lùa chän søc mÖnh vµ môc tiªu chung cho c¶ c¸c ho¹t ®éng ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña C«ng ty sø mÖnh cña C«ng ty chÝnh lµ do C«ng ty ®ã ®Ò ra. - X¸c lËp môc tiªu cho tõng bé phËn, phßng ban vµ c¸c c¸ nh©n dù trªn môc tiªu chung cña c¬ quan; Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ sù cam kÕt cô thÓ ®èi víi c¸c c«ng viÖc thùc hiÖn mét kÕt qu¶ cã thÓ ®o l­êng b»ng thêi gian ®· ®Þnh. - Lùa chän c¸c chiÕn l­îc vµ chiÕn thuËt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu. II- §Æc ®iÓm yªu cÇu cña chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh 1- §Æc ®iÓm yªu cÇu: KÝch thÝch tÝnh s¸ng t¹o cÇn ®Ò xuÊt ý t­ëng míi vµ khuyÕn khÝch mäi ng­êi thùc hiÖn ®óng nh÷ng g× ®· v¹ch ra. CÇn tËp trung nh÷ng nç lùc vµ tµi n¨ng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh nµy. §Ò phßng c¸c kh¶ n¨ng rñi ro vµ nh÷ng ®iÒu kh«ng ch¾c: CÇn thèng nhÊt c¸c quyÕt ®Þnh, th«ng qua nh÷ng kÕ ho¹ch s½n sµng ®èi phã víi nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê. Dù ®o¸n tr­íc vÒ mét sù kiÖn quan träng cã thÓ xÈy ra trong t­¬ng lai, nhµ qu¶n lý ®­a ra c¸c gi¶ thuyÕt nh»m ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cã thÓ xÈy ra ®Ó cã thÓ lËp kÕ ho¹ch hµnh ®éng. ¸p dông tèt c¸c kinh nghiÖm trong chu kú kÕ ho¹ch: Lµm cho môc tiªu cã thÓ ®¹t ®­îc gi¸m s¸t cho mäi viÖc ®i theo ®óng h­íng ®· ®­îc ho¹hc ®Þnh. VËy qu¸ tr×nh kiÓm so¸t ®­îc g¾n liÒn víi quyÕt ®Þnh do ®ã khi cã nh÷ng sai lÇm trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch ®Ó kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm ®ã. 2- Ph©n lo¹i ho¹ch ®Þnh Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cÇn ph©n biÖt hai lo¹i (hai cÊp ®é) cña ho¹ch ®Þnh. 2.1. Ho¹ch dÞnh chiÕn l­îc: X¸c ®Þnh môc tiªu vµ c¸c viÖc lín cÇn lµm trong thêi gian dµi, víi c¸c gi¶i ph¸p lín (mang tÝnh ®Þnh h­íng) ®Ó ®¹t tíi môc tiªu trªn c¬ së khai th¸c vµ sö dông tèi ­u c¸c nguån lùc hiÖn cã vµ cã thÓ cã. §©y lµ nhiÖm vô mµ ng­êi qu¶n lý chñ chèt ph¶i trùc tiÕp thùc hiÖn vµ quyÕt ®Þnh (víi sù trî gióp cña bé m¸y chøc n¨ng); ®­îc chuÈn bÞ rÊt ®u ®¸o vµ xÐt duyÖt thËn träng ®Ó cã gi¸ trÞ l©u dµi (chØ ®iÒu chØnh khi cã thay ®æi lín tõ m«i tr­êng). Trong thùc tiÔn mét doanh nghiÖp cã ý ®å ph¸t triÓn l©u bÒn cÇn x©y dùng ®­îc c¸c chiÕn l­îc sau. - ChiÕn l­îc æn ®Þnh: HÇu nh­ kh«ng thay ®æi trong suèt thêi gian tån t¹i doanh nghiÖp víi m«i tr­êng Ýt thay ®æi vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh, vÝ dô: tiÕp tôc cung cÊp lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô “truyÒn thèng” theo ph­¬ng thøc quen thuéc; tiÕp tôc duy tr× thÞ phÇn vµ m¶ng kh¸ch hµng s½n cã... §©y lµ lo¹i chiÕn l­îc mang tÝnh duy tr× cñng cè; h¹n chÕ tham väng. trªn thùc tÕ, viÖc theo ®uæi chiÕn l­îc nµy kh«ng ph¶i lóc nµo còng dÔ dµng, bëi lÏ t©m lý th«ng th­êng cña c¸c nhµ doanh nghiÖp lu«n bÞ hÊp dÉn, l«i cuèn vµo nh÷ng c«ng viÖc s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn, kh«ng muèn an phËn tù m·n. - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn: TÝnh ®Õn sù gia t¨ng, më réng ho¹t ®éng vÒ nhiÒu yÕu tè: Doanh thu, quy m« ho¹t ®éng, thÞ phÇn, s¶n phÈm, ph­¬ng thøc dÞch vô... Víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, nhu cÇu cña x· héi vµ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, chiÕn l­îc nµy cã thÓ thùc hiÖn ®­îc víi tÇm nh×n vµ b¶n lÜnh cña nhµ qu¶n lý; ®­îc dù b¸o hai h¹n tèt vµ chuÈn bÞ mäi nguån lùc cã thÓ huy ®éng ®­îc. - ChiÕn l­îc kÕt hîp, ®iÒu hoµ: Thùc hiÖn ®ång thêi mét chiÕn l­îc kÓ trªn môc tiªu nµy, gi÷ v÷ng hoÆc h¹n chÕ môc tiªu kh¸c trong tõng thêi gian. 2.2. Ho¹ch ®Þnh t¸c nghiÖp: X¸c ®Þnh môc tiªu cã tÝnh ng¾n h¹n h¬n (cã chØ tiªu ®Þnh h­íng), x©y dùng dù ¸n vµ kÕ ho¹ch, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c nguån lùc cã thÓ dù tÝnh t­¬ng ®èi s¸t vµ cã tÝnh kh¶ thi cao. Cã thÓ chia ra kÕ ho¹ch trung h¹n ( 3- 5) n¨m vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n (1 n¨m). Ho¹h ®Þnh t¸ nghiÖp lµ c¬ së trùc tiÕp ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng diÔn ra “hµng ngµy”, lµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c cÊp qu¶n lý; ®­îc bé m¸y chuyªn tr¸ch vÒ kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp tæng hîp l¹i, c©n ®èi ®Ó gi¸m ®èc xÐt duyÖt (kÕ ho¹ch ®Þnh møc). Víi doanh nghiÖp nhá, cã thÓ lµ kÕ ho¹ch “phi chÝnh thøc” do chñ doanh nghiÖp ®ång thêi lµ gi¸m ®èc tù ph¸c ra vµ ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Cã thÓ coi ho¹ch ®Þnh t¸c nghiÖp lµ viÖc ®Þnh ra chiÕn thuËt ®Ó thùc hiÖn tõng b­íc chiÕn l­îc, hoÆc cßn gäi lµ “KÕ ho¹ch hµnh ®éng”. Ch­¬ng tr×nh môc tiªu lµ lo¹i kÕ ho¹ch sö dông mét lÇn (kh«ng lÆp l¹i khi môc tiªu cô thÓ ®· hoµn tÊt), qu¶n lý lo¹i kÕ hoach nµy ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p riªng gäi lµ “qu¶n lý theo môc tiªu” (Mangement by objectives - MBO) hoÆc cßn gäi lµ “qu¶n lý theo dù ¸n” (Management by projocts). 3- C¸c b­íc thùc hiÖn chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh: C«ng viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch, dù ¸n bao gåm mét quy tr×nh víi c¸c b­íc: 1- NhËn thøc, n¾m b¾t c¬ héi (®ang ®Õn vµ sÏ ®Õn) víi c¸ch nh×n toµn diÖn vµ chÝnh x¸c vÒ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng, chÝnh s¸ch vµ luËt ph¸p... 2- X¸c ®Þnh môc tiªu cÇn ®¹t (®Þnh l­îng) ë tõng thêi ®iÓm víi thø tù ­u tiªn. 3- Xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c tiÒn ®Ò ho¹ch ®Þnh, dù ®o¸n sù biÕn ®éng vµ ph¸t triÓn cña chóng. C¸c ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®ã lµ c¸c dù b¸o, c¸c gi¶ thiÕt vÒ m«i tr­êng kinh doanh, c¸c kÕ ho¹ch hiÖn cã vµ c¸c biÖn ph¸p cã thÓ ¸p dông. Nhµ qu¶n lý cÊp cao trong doanh nghiÖp cÇn gi¶i thÝch râ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c cÊp d­íi hiÓu râ c¸c tiÒn ®Ò ®Ó häc ®¸nh gi¸ ®óng khi lËp kÕ ho¹ch 4- X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n hµnh ®éng kh¸c nhau, qua bµn b¹c trong tËp thÓ vÒ nhiÒu kh¶ n¨ng cã thÓ thùc hiÖn. Ýt nhÊt nªn cã 2 ph­¬ng ¸n, song kh«ng nªn ®Ò ra qu¸ nhiÒu, g¹t bá nh÷ng ph­¬ng ¸n Ýt tÝnh kh¶ thi 5- Ph©n tÝch, so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n; xem xÐt c¸c ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña tõng ph­¬ng ¸n (tèt nhÊt lµ l­îng ho¸ ®­îc c¸c yÕu tè so s¸nh). 6- x¸c ®Þnh mét ph­¬ng ¸n tèi ­u ®­îc lùa chän so s¸nh: Còng cã tr­êng hîp cÇn thùc hiÖn ®ång thêi 2,3 ph­¬ng ¸n thÝch hîp víi tõng ®iÒu kiÖn, ph­¬ng ¸n tèi ­u kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i hoµn h¶o, mµ lµ ph­¬ng ¸n Ýt nh­îc ®iÓm lín vµ kh¶ thi h¬n c¶, ®­îc lùac hän dùa kinh nghiÖm, ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm (thÝ ®iÓm), ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ ph©n tÝch. 7- LËp c¸c kÕ ho¹ch phô (bæ sung) ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch chÝnh (vÝ dô ngoµi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh, cÇn cã kÕ ho¹ch vÒ phô tïng dù phßng, vÒ b¶o d­ìng, vÒ huÊn luyÖn vÒ b¶o hµnh, vÒ qu¶ng c¸o...) 8- LËp ng©n quü c¸c chi phÝ thùc hiÖn, l­îng ho¸ c¸c th«ng sè: tæng thu, chi phÝ, lîi nhuËn... §©y lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qña kinh tÕ vµ chÊt l­îng cña kÕ ho¹ch. NhËn thøc c¬ héi X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu Xem xÐt c¸c tiÒn ®Ò X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n Ph©n tÝch so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n Chän ph­¬ng ¸n tèi ­u LËp c¸c kÕ ho¹ch phô trî LËp ng©n quü vµ dù kiÕn c¸c chi phÝ 4- T¸c dông cña ho¹ch ®Þnh: Chøc n¨ng cña ho¹ch ®Þnh cã t¸c dông nh­ sau: * Lµ cÇu nèi cÇn thiÕt gi÷a hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ mong muèn víi môc tiªu râ rµng. Nã kh¾c phôc c¸ch lµm mß mÉn, tuú tiÖn, ®èi phã thô ®éng vµ “¨n xæi” víi tÇm nh×n h¹n hÑn ®ã lµ “tÝnh chiÕn l­îc” trong qu¶n lý. * Gióp cho nhµ qu¶n lý cã cã thÓ chñ ®éng nhËn biÕt vËn tËn dông c¸c c¬ héi tõ m«i tr­êng kinh doanh, øng phã nh¹y bÐn víi c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh, c¸c biÕn cè xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §ã lµ tÝnh chñ ®éng vµ s¸ng t¹o trong qu¶n lý. * H­íng dÉn c¸c nhµ qu¶n lý biÕt c¸ch lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t môc tiªu víi kÕt qu¶ tèi ­u, biÕt tËp trung vµo c¸c träng ®iÓm trong tõng thêi gian; tr¸ch ph©n t¸n c¸c nguån lùc. §ã lµ “tÝnh hiÖu lùc” trong qu¶n lý. * Ph¸t huy tÝnh tËp thÓ trong lao ®éng, liªn kÕt ®­îc mäi ng­êi ë mét vÞ trÝ cïng hµnh ®éng theo mét h­íng chung t¹o ra sù c¹nh tranh lµnh m¹nh trong doanh nghiÖp víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao. §ã lµ “tÝnh hiÖp ®ång’ trong qu¶n lý. * Cã c¬ së ®Ó kiÓm tra ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô víi chuÈn mùc râ rµng, ®¸nh gi¸ ®­îc ®óng thùc chÊt kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ sù ®ãng gãp cña mçi bé phËn, mçi c¸ nhÊn. §ã lµ “tÝnh chuÈn mùc” trong qu¶n lý. III- VËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam 1- VËn dông: Trong kinh doanh viÖc ®Ò ra kÕ ho¹ch lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh, dÊn ®Õn sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, kh«ng ph¶i chØ biÕt s¶n xuÊt ra nhiÒu mµ ph¶i biÕt s¶n xuÊt cho ai, s¶n xuÊt ra bao nhiªu, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? lµ thµnh viªn mÊy n¨m nay cña héi doanh nghiÖp trÎ, héi doanh nghiÖp x©y dùng, hiÖp héi x©y dùng vµ vËt liÖu x©y dùng thµnh phè Hå ChÝ Minh gi÷a n¨m nay §ång §¨ng Thä gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Phó Thä l¹i lµ thµnh viªn cña héi x©y dùng ViÖt Nam. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ §ång §¨ng Thä lao vµo lÜnh vùc kinh doanh ®éc ®¸o vµ cÇn thiÕt nµy. Tèt nghiÖp kü s­ ngµnh x©y dùng n¨m 1993, anh ®­îc ph©n c«ng vÒ ®¬n vÞ thi c«ng ë huyÖn Thñ §øc, cöa ngâ phÝa B¾c cã h­íng ®« thÞ ho¸ thµnh phè, kü s­ Thä kh«ng khái b¨n kho¨n: ch¼ng nhÏ ng­êi thî x©y dùng cø suèt ®êi ph¶i vÊt c¶ víi nh÷ng ®èng giµn gi¸o cèp pha kÒnh cµng b»ng gç. ThÕ lµ kü s­ Thä ®Ò nghÞ ®Õn dïng thÐp ViÖt Nam ®Ó lµm thµnh giµn gi¸o x©y dùng. Víi viÖc l¾p r¸p giµn gi¸o b»ng thÐp ®Ó thay tre gç víi ®é dµi ng¾n kh¾c nhau thuËn tiÖn cho viÖc sö dông ®­îc kh¸ch hµng c¸c vïng träng ®iÓm kinh tÕ ­a chuéng, s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH nµy lan kh¾p Nam Bé. Bªn c¹nh n¾m b¾t ®­îc ®iÓm yÕu cña mét sè doanh nghiÖp vÒ kinhphÝ, «ng Thä tung ra mét ®éc chiªu “chØ cÇn b©n chñ qu¶n lý b¶o l·nh “thËt” g·i ®óng chç ngøa. C«ng ty Phó Thä ®· thu hót ®ùoc c¸c b¹n hµng trªn kh¾p ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¶ vïng Nam Bé. Cã thÓ nãi ®éc chiªu nµy lµ bÝ quyÕt thµnh c«ng cña «ng Thä. 2- BÝ quyÕt thµnh c«ng cña C«ng ty TNHH Phó Thä ë chç: 1- TiÕp cËn thÞ tr­êng mét c¸t s¸t thùc 2- LËp ra kÕt ho¹ch mét c¸t s¸t thùc 3- S¶n phÈm lo¹i giµn gi¸o míi ®¸p øng cho nhu cÇu thÞ tr­êng ®óng lóc 4- Nh¹y bÐn trong kinh doanh - biÕt ®èi thñ c¹nh tranh 5- Cã biÖn ph¸p hîp lý trong kinh doanh nªn ®· gia t¨ng ®­îc bµn hµng tr¶i kh¾p Nam Bé (theo thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 31/8/1996) KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ nghiªn cøu nh­ trªn ta cã thÓ hiÓu ®­îc phÇn nµo vÒ tÇm quan träng cña chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh trong 4 chøc n¨ng qu¶n lý ®­îc ph©n lo¹i theo néi dung qu¸ tr×nh qu¶n lý. Ho¹ch ®Þnh lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn vµ còng lµ chøc n¨ng kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh qu¶n lý, v× trong qu¶n lý doanh nghiÖp nÕu kh«ng cã kÕ ho¹ch th× sÏ kh«ng triÓn khai ®­îc c¸c ho¹t ®éng vµ kh«ng ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra th× doanh nghiÖp ®ã sÏ kh«ng thÓ tån l©u dµi ®­îc. Nã lµ cÇu nèi b¾c qua kho¶ng trèng ®i ®Õn c¸i ®Ých cña kÕ ho¹ch ®Ò ra. Trªn c¬ së cña viÖc ho¹ch ®Þnh, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i vËn dông, s¸ng t¹o ®Ó viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp cña m×nh ®­îc thµnh c«ng vµ cÇn ph¶i häc hái vµ rót ra nhiÒu kinh nghiÖm cña nh÷ng doanh nghiÖp tr­íc ®ã.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChức năng hoạch định và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp Việt Nam.doc
Luận văn liên quan