Chương 5: Soạn thảo và thuyết trình kết quả nghiên cứu

Viết báo cáo tổng kết – Kết cấu 3, 4, 5chương tùy theo – 3 chương: Mở đầu, chương 1 (Lý luận), chương 2 (Thực trạng), chương 3 (Giải pháp), kết luận, TLTK, Phụ lục – 4 chương: Mở đầu, chương 1 (Lý luận), chương 2 (Kết quả khảo sát), chương 3 (Bình luận kết quả), chương 4 (Giải pháp), kết luận, TLTK, Phụ lục – 5 chương: Chương 1 (Tổng quan và mục tiêu NC), chương 2 (Lý luận), chương 3 (Phương pháp nghiên cứu), chương 4 (Kết quả khảo sát), chương 5 (Bình luận kết quả và kiến nghị, giải pháp), kết luận, TLTK, Phụ lục

pdf6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 5: Soạn thảo và thuyết trình kết quả nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 June 2014 63 Chương 5: SOẠN THẢO VÀ THUYẾT TRÌNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4 June 2014 64 • Lời giới thiệu – Trình bày tóm lược nhất về công trình; Hướng dẫn cách đọc, sử dụng; Các bên tham gia... • Tính cấp thiết, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu – Chỉ ra lý do nghiên cứu, những gì rút ra từ tổng quan tài liệu – Mục đích (mục tiêu) NC là gì, những nhiệm vụ nghiên cứu – Đối tượng (chủ thể, khách thể) nghiên cứu – Giới hạn về không gian, thời gian, nội dung nghiên cứu • Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp thu thập dữ liệu (sơ cấp, thứ cấp), nêu cụ thể cách làm, thời gian, quy mô, địa điểm, đối tượng th.gia. – Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu: Dùng phương pháp nào phân tích, xử lý bằng phần mềm nào, các biến số sử dụng... 5 .1 . C á c n ộ i d u n g c ầ n c ó c ủ a m ộ t b á o c á o N C 4 June 2014 65 • Kết quả nghiên cứu – Có thể kết cấu theo chương (chưng 1, 2, 3...), phần (xử lý kết quả khảo sát, bình luận kết quả khảo sát...). – Sử dụng nhiều phương pháp và hình thức trình bày khác nhau – Cần chỉ ra nhận định và bình luận của tác giả, các kết luận mang tính khách quan, khoa học, có minh chứng. • Kết luận – Khái quát lại những gì đã làm được, những gì còn chưa làm được, những hạn chế trong kết quả nghiên cứu và hướng khắc phục hoặc nghiên cứu tiếp. • Tài liệu tham khảo – Trình bày những tài liệu đã được tham khảo, trích dẫn – Sắp xếp theo trật tự nhất định • Phụ lục – Tập hợp những tài liệu, số liệu liên quan (nếu cần) mà không muốn hoặc không thể đưa vào trong phần trình bày kết quả 5 .1 . C á c n ộ i d u n g c ầ n c ó c ủ a m ộ t b á o c á o N C 4 June 2014 66 • Viết báo cáo tổng kết – Kết cấu 3, 4, 5 chương tùy theo – 3 chương: Mở đầu, chương 1 (Lý luận), chương 2 (Thực trạng), chương 3 (Giải pháp), kết luận, TLTK, Phụ lục – 4 chương: Mở đầu, chương 1 (Lý luận), chương 2 (Kết quả khảo sát), chương 3 (Bình luận kết quả), chương 4 (Giải pháp), kết luận, TLTK, Phụ lục – 5 chương: Chương 1 (Tổng quan và mục tiêu NC), chương 2 (Lý luận), chương 3 (Phương pháp nghiên cứu), chương 4 (Kết quả khảo sát), chương 5 (Bình luận kết quả và kiến nghị, giải pháp), kết luận, TLTK, Phụ lục • Viết báo cáo tóm tắt – Tóm lược những nội dung chính của báo cáo trong giới hạn một số trang viết (15-20 trang). – Không trình bày mục lục mà trình bày nội dung chính, quan trọng nhất (phương pháp tiếp cận và nghiên cứu, quy trình và nội dung nghiên cứu, kết quả chính, các kiến nghị, giải pháp 5 .2 . P h ư ơ n g p h á p v iế t b á o c á o n g h iê n c ứ u 4 June 2014 675 .3 . T h u y ế t tr ìn h b á o c á o n g h iê n c ứ u Nội dung Quý I Quý II Quý III Quý IV KN XK 123 124 125 126 KN NK 45 45 45 45 4 June 2014 68 • Thiết kế bài thuyết trình • Thuyết trình • Những nguyên tắc để thuyết trình hiệu quả 5 .3 . T h u y ế t tr ìn h b á o c á o n g h iê n c ứ u

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcopy_4_of_slide_ppnckh_www_svtm_vn_1429.pdf
Luận văn liên quan