Chuyên đề 23 - Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình

ã Lao động và việc làm ã Nhận thức và ý nghĩa của Lao động – việc làm trong xu thế mới ã Lao động và việc làm gắn bó với nhau bởi vì lực lượng lao động gồm người có việc làm và người không có việc làm. Dân số nước ta tăng nhanh, nên sức ép về việc làm ngày càng tăng và bức bách. ã Để quản lý lao động việc làm, cần có nhận thức thống nhất về việc làm. Theo Bộ Luật lao động (điều 13) ã Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. ã Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc làm hoặc đăng ký tại các tổ chức dịch vụ việc làm (điều 16)

ppt34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3182 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề 23 - Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyªn ®Ò 23 Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm, tiÒn l­¬ng vµ b¶o trî x· héi, d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh PGS.TS Ph¹m Kiªn C­êng N. Tr­ëng Khoa ®µo t¹o, båi d­ìng CC & TC §Ò c­¬ng tr×nh bµy Lao ®éng vµ viÖc lµm TiÒn l­¬ng vµ b¶o trî x· héi D©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh Lao ®éng vµ viÖc lµm NhËn thøc vµ ý nghÜa cña Lao ®éng – viÖc lµm trong xu thÕ míi Lao ®éng vµ viÖc lµm g¾n bã víi nhau bëi v× lùc l­îng lao ®éng gåm ng­êi cã viÖc lµm vµ ng­êi kh«ng cã viÖc lµm. D©n sè n­íc ta t¨ng nhanh, nªn søc Ðp vÒ viÖc lµm ngµy cµng t¨ng vµ bøc b¸ch. §Ó qu¶n lý lao ®éng viÖc lµm, cÇn cã nhËn thøc thèng nhÊt vÒ viÖc lµm. Theo Bé LuËt lao ®éng (®iÒu 13) Ng­êi lao ®éng cã quyÒn lµm viÖc cho bÊt kú ng­êi sö dông lao ®éng nµo vµ ë bÊt kú n¬i nµo mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm. Ng­êi cÇn t×m viÖc lµm cã quyÒn trùc tiÕp liªn hÖ ®Ó t×m viÖc lµm hoÆc ®¨ng ký t¹i c¸c tæ chøc dÞch vô viÖc lµm (®iÒu 16) Nh­ vËy, viÖc lµm kh«ng chØ trong biªn chÕ, mµ cßn ngoµi biªn chÕ, kh«ng chØ ë ph¹m vi x· héi mµ cßn t¹i gia ®×nh. Do vËy, ph¶i ®æi míi t­ duy trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm, ph¶i kh¾c phôc t©m lý û l¹i, tr«ng chê vµo Nhµ n­íc nh­ tr­íc ®©y. 2. T¸c ®éng cña nhµ n­íc ®èi víi viÖc lµm ph¸t huy nguån nh©n lùc lao ®éng Bé LuËt lao ®éng ®· qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm nh­ sau: 2.1. Nhµ n­íc ®Þnh chØ tiªu viÖc lµm míi trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ XH 5 n¨m vµ hµng n¨m 2.2. X©y dùng ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ viÖc lµm nh»m ®¶m b¶o cho mäi ng­êi cã kh¶ n¨ng lao ®éng, cã nhu cÇu lµm viÖc 2.3. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ChÝnh s¸ch ®ång bé nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt ChÝnh s¸ch ®Þnh canh ®Þnh c­ vµ di d©n x©y dùng c¸c vïng kinh tÕ x· héi míi, ph¸t triÓn ktÕ hé gia ®×nh ë n«ng th«n Ph¸t triÓn kinh tÕ qui m« nhá vµ linh ho¹t ë thµnh thÞ ChÝnh s¸ch tù do di chuyÓn lao ®éng vµ hµnh nghÒ ChÝnh s¸ch vµ viÖc lµm thÝch hîp víi th­¬ng binh vµ ng­êi tµn tËt ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn h×nh thøc thanh niªn xung phong lµm kinh tÕ, h×nh thøc héi, hiÖp héi lµm kinh tÕ ChÝnh s¸ch cho vay víi l·i xuÊt n©ng ®ì hoÆc b¶o toµn vèn, miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi nh÷ng hé míi ®¨ng ký kinh doanh thêi kú ®Çu... 2.4 LËp quü quèc gia vÒ viÖc lµm tõ c¸c nguån sau: Dµnh mét kho¶n Chi tõ ng©n s¸ch hµng n¨m C¸c nguån kh¸c ngoµi ng©n s¸ch Nhµ n­íc gåm: Quü quèc gia vÒ viÖc lµm ®­îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau: Hç trî c¸c tæ chøc dÞch vô viÖc lµm Hç trî c¸c ®¬n vÞ gÆp khã kh¨n t¹m thêi ®Ó tr¸nh cho nhiÒu ng­êi lao ®éng kh«ng bÞ mÊt viÖc lµm Hç trî c¸c ®¬n vÞ nhËn ng­êi lao ®éng ®ang bÞ mÊt viÖc lµm Cho vay víi l·i suÊt thÊp ®Ó hç trî gi¶i quyÕt viÖc lµm cho mét sè ®èi t­îng thuéc diÖn chÝnh s¸ch x· héi Hµng n¨m, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng x©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ quü gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph­¬ng tr×nh H§ND cïng cÊp quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®ã Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau ®©y: Dµnh mét kho¶n Chi tõ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, do H§ND cïng cÊp quyÕt ®Þnh Kho¶n hç trî tõ Quü quèc gia vÒ viÖc lµm C¸c nguån kh¸c Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm cña tØnh, tphè trùc thuéc TW ph¶i sö dông ®óng môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cña cÊp 2.5. Tæ chøc c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô: T­ vÊn cho ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng vÒ chÝnh s¸ch lao ®éng vµ viÖc lµm, h­íng nghiÖp vµ ®µo t¹o nghÒ Giíi thiÖu ng­êi lao ®éng ®Õn nh÷ng n¬i ®ang cÇn ng­êi lµm viÖc vµ häc nghÒ ë nh÷ng n¬i phï hîp Tæ chøc cung øng lao ®éng cho ng­êi sö dông lao ®«ng Cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng lao ®éng cho ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng 2.6. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lùc l­îng lao ®éng 3. N©ng cao n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng viÖc lµm c¬ b¶n ChÝnh s¸ch vÒ lao ®éng viÖc lµm lµ mét chÝnh s¸ch c¬ b¶n nhÊt trong hÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi ë n­íc ta Cã thÓ tãm t¾t quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm nh­ sau: Víi ®Æc ®iÓm nguån lao ®éng dåi dµo cña n­íc ta, th× trong XH bao giê còng cã mét bé phËn ®¸ng kÓ ch­a cã viÖc lµm, thÊt nghiÖp hoÆc thiÕu viÖc lµm Tù do hãa trong lao ®éng lµm cho thÞ tr­êng lao ®éng trë nªn s«i ®éng, linh ho¹t ChÝnh s¸ch viÖc lµm ph¶i g¾n chÆt víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ChÝnh s¸ch viÖc lµm bao gåm 3 vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y: X©y dùng chÝnh s¸ch d­íi d¹ng c¸c v¨n b¶n Ph¸p quy X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia cïng c¸c ®Þa ph­¬ng X©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ 5 n¨m §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n vµ kh¶ thi cña chÝnh s¸ch, qu¸ tr×nh x©y dùng chÝnh s¸ch viÖc lµm ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau ®©y: Lùa chän vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn nghiªn cøu x©y dùng chÝnh s¸ch TiÕn hµnh nghiªn cøu khoa häc ®Ó h×nh thµnh c¸c luËn cø lµm c¬ së x©y dùng chÝnh s¸ch Tæ chøc nghiªn cøu m« h×nh vµ tæng kÕt thùc tiÔn X©y dùng ®Ò ¸n chÝnh s¸ch tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn nÕu cÇn cã thÓ tiÕn hµnh lµm thö II. TiÒn l­¬ng vµ B¶o trî x· héi ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng 1.1 Kh¸i qu¸t vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ë n­íc ta Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, søc lao ®éng lµ hµng hãa, nªn tiÒn l­¬ng lµ gi¸ c¶ cña søc lao ®éng TiÒn l­¬ng ph¶n ¸nh nhiÒu quan hÖ kinh tÕ x· héi kh¸c nhau TiÒn l­¬ng lµ sè tiÒn mµ ng­êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng­êi lao ®éng §ã lµ quan hÖ kinh tÕ cña tiÒn l­¬ng TiÒn l­¬ng liªn quan ®Õn ®êi sèng vµ trËt tù x· héi Do tiÒn l­¬ng lµ mét ph¹m trï ph©n phèi quan träng, quyÕt ®Þnh møc sèng, lîi Ých cña ng­êi lao ®éng nªn Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hîp lý thóc ®Èy c¸c ®éng lùc ph¸t triÓn ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ®­îc dùa trªn c¸c nguyªn t¾c sau: Tr¶ l­¬ng ngang b»ng cho lao ®éng nh­ nhau nh»m ®¶m b¶o ®­îc sù c«ng b»ng b×nh ®¼ng trong tr¶ l­¬ng §¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh h¬n tiÒn l­¬ng b×nh qu©n, t¹o kh¶ n¨ng n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ §¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm nghÒ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ quèc d©n Tõng b­íc tiÒn tÖ hãa tiÒn l­¬ng, thay ®æi c¨n b¶n kÕt cÊu tiÒn l­¬ng, møc l­¬ng tèi thiÓu, hÖ sè vµ béi sè c¸c thang b¶ng l­¬ng, tÝnh ®Çy ®ñ ®Õn quan hÖ vÒ thu nhËp vµ møc sèng cña c¸c tÇng líp d©n c­ C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi c¶i c¸ch chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi kh¸c, chÊn chØnh l¹i tæ chøc s¾p xÕp l¹i lao ®éng X©y dùng c¬ chÕ kiÓm so¸t vµ qu¶n lý tiÒn l­¬ng chung cho toµn x· héi vµ ®æi míi 4 khu vùc cô thÓ: Hµnh chÝnh – sù nghiÖp; s¶n xuÊt – kinh doanh; lùc l­îng vò trang; d©n c­ Néi dung c¶i tiÕn bao gåm: HÖ thèng l­¬ng c¸c chøc vô d©n cö ®­îc t¸ch riªng khái hÖ thèng l­¬ng c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp 1.2: N¨ng lùc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ®¸p øng xu thÕ ph¸t triÓn Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc, quan hÖ tiÒn l­¬ng ngµy cµng trë nªn phøc t¹p bíi nã chøa ®ùng nhiÒu nghÞch lý kh«ng chØ ë khu vùc s¶n xuÊt mµ c¶ ë khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp, kh«ng chØ ë tÇm vi m« mµ c¶ ë tÇm vÜ m«, kh«ng chØ ë khu vùc Nhµ n­íc mµ c¶ ë khu vùc ngoµi quèc doanh Cã thÓ thÊy næi lªn 2 vÊn ®Ò lín: 1.2.1: Trong khu vùc Nhµ n­íc, sau khi liªn tôc gi¶m tõ n¨m 1987 ®Õn 1994 th× tõ n¨m 1995 ®Õn nay l¹i liªn tôc t¨ng, khu vùc s¶n xuÊt gi¶m th× khu dÞch vô t¨ng, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong khu vùc dÞch vô thÊp cã hiÖn t­îng võa thõa võa thiÕu lao ®éng. 1.2.2: Thu nhËp b×nh qu©n 1ng­êi lao ®éng/1th¸ng mÆc dï ®· t¨ng sau khi bï gi¸, nh­ng nh×n chung vÉn cßn thÊp V× thÕ khi ho¹t ®éng chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng trong khu vùc Nhµ n­íc kh«ng thÓ kh«ng g¾n bã víi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi kh¸c VÊn ®Ò ®Æt ra lµ Thø nhÊt, ®èi víi c¸c khu vùc: §èi víi khu vùc hµnh chÝnh, ph¶i S¾p xÕp tæ chøc, thu hót ng­êi giái, c¶i c¸ch chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®Ó t¹o nªn ®éng lùc. §èi víi doanh nghiÖp cÇn c¶i tiÕn qu¶n lý, gi¶m g¸nh nÆng x· héi cho hä ®Ó gi¶m chi phÝ t¨ng thu nhËp Thø hai lµ qu¸n triÖt ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tiÒn l­¬ng nh­: L­¬ng c«ng chøc x©y dùng theo ng¹ch TiÒn l­¬ng c¨n cø vµo ®é phøc t¹p cña ng¹ch TiÒn l­¬ng c«ng chøc cÇn ®­îc x©y dùng lµm sao ®Ó ng­êi c«ng chøc cã thÓ an t©m lµm viÖc l©u dµi ë ng¹ch nÕu ng­êi ®ã kh«ng cã c¬ héi th¨ng tiÕn TiÒn l­¬ng c«ng chøc ®­îc thiÕt kÕ víi møc l­¬ng tèi thiÓu ®Ó c«ng chøc ®ñ nu«i sèng gia ®×nh, chuyªn t©m lo viÖc Nhµ n­íc TiÒn l­¬ng ®­îc thiÕt kÕ ph¶i ®¬n gi¶n dÔ dµng chuyÓn ®æi qu¸ tr×nh c¶i tiÕn tiÒn l­¬ng c¸c lÇn tiÕp sau Khi thiÕt kÕ l­¬ng c«ng chøc cßn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc mÊy môc ®Ých sau: §¸p øng mét b­íc c«ng cuéc c¶i C¸ch Hµnh chÝnh TiÒn tÖ hãa tiÒn l­¬ng §¶m b¶o b×nh æn vËt gi¸, tiÒn l­¬ng thùc tÕ HiÖn nay ë c¸c n­íc ®ang ¸p dông hai lo¹i nguyªn t¾c ®Ó x©y dùng l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng chøc §ã lµ nguyªn t¾c chung ®­îc ¸p dông phæ biÕn ë c¸c n­íc vµ lîi nguyªn t¾c thÝch øng ®Æc thï cña tõng n­íc Lo¹i nguyªn t¾c chung bao gåm: Nguyªn t¾c c©n b»ng vµ æn ®Þnh x· héi Nguyªn t¾c lµm ë ng¹ch nµo, bËc nµo, th× h­ëng l­¬ng ë ng¹ch, bËc ®ã Nguyªn t¾c n©ng l­¬ng theo ®Þnh kú 2. ChÝnh s¸ch b¶o trî x· héi B¶o trî x· héi lµ chÝnh s¸ch lín cña Nhµ n­íc nh»m hç trî cho nh÷ng ng­êi vÒ h­u, gÆp rñi ro, bÊt tr¾c trong cuéc sèng, gióp hä hßa nhËp vµo céng ®ång 2.1: ý nghÜa cña chÝnh s¸ch b¶o trî x· héi Gãp phÇn b¶o ®¶m an ninh x· héi æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ ChÝnh s¸ch x· héi cã tÝnh nh©n ®¹o s©u s¾c ChÝnh s¸ch x· héi cã tÝnh tæng hîp ChÝnh s¸ch x· héi cã ý nghÜa quèc tÕ Do ®ã, cÇn qu¸n triÖt nh÷ng quan ®iÓm chung vÒ chÝnh s¸ch b¶o trî x· héi gióp cho viÖc thùc hiÖn thuËn lîi hoµn thiÖn chÝnh s¸ch: ChÝnh s¸ch b¶o trî x· héi ph¶i xuÊt ph¸t tõ quyÒn b×nh ®¼ng cña con ng­êi Mçi c¸ nh©n trong x· héi ®Òu cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô nh­ nhau trong ®êi sèng XH V× vËy, ph¶i cã sù trî gióp ®Æc biÖt cña Nhµ n­íc vµ XH Hä kh«ng ph¶i lµ g¸nh nÆng cña XH mµ lµ ®èi t­îng ®¸ng ®­îc XH c­u mang ®Ó hä tù v­¬n lªn Sù trî gióp, c­u mang nµy kh«ng ph¶i lµ mét sù ban ¬n mµ lµ viÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm XH ®èi víi hä §ã lµ b¶n chÊt, lµ môc tiªu ®Çy tÝnh nh©n ®¹o Ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm: ChÝnh s¸ch b¶o trî XH lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc, céng ®ång vµ b¶n th©n ng­êi ®­îc b¶o trî Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc chñ yÕu lµ b»ng c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch ®¸p øng yªu cÇu cña ®èi t­îng vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña nÒn kinh tÕ Vai trß vµ søc m¹nh cña céng ®ång cÇn ®­îc coi träng Nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh ngay t¹i céng ®ång ph¶i ®­îc xem xÐt vµ gi¶i quyÕt t¹i céng ®ång, ph¶i ®­îc x· héi hãa c«ng t¸c nµy §éng viªn sù tù v­¬n lªn cña ®èi t­îng, kh«ng û l¹i vµo XH vµ Nhµ n­íc b. ChÝnh s¸ch b¶o trî XH ph¶i ®­îc x©y dùng vµ thùc hiÖn theo quan ®iÓm ph¸t triÓn vµ g¾n víi ph¸t triÓn Quan ®iÓm nµy kh«ng ®Æt chÝnh s¸ch b¶o trî XH chØ lµ cøu tÕ, ®ét xuÊt, lµm theo kiÓu hµnh chÝnh, phong trµo mµ ph¶i cã chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt l©u dµi c¬ b¶n, cã tÝnh chiÕn l­îc lång ghÐp vµo nhiÒu chÝnh s¸ch vµ ch­¬ng tr×nh kinh tÕ XH kh¸c Sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc vµ céng ®ång chØ lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ®èi t­îng tù v­¬n lªn hßa nhËp vµo céng ®ång XH 2.2: C¸c chÝnh s¸ch XH ChÝnh s¸ch b¶o trî XH bao gåm: ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm XH, chÝnh s¸ch ­u ®·i ng­êi cã c«ng vµ chÝnh s¸ch trî gióp XH ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm XH B¶o hiÓm XH lµ sù b¶o ®¶m vÒ mÆt XH ®Ó ng­êi lao ®éng cã thÓ duy tr× vµ æn ®Þnh cuéc sèng khi bÞ mÊt søc lao ®éng t¹m thêi (èm ®au, thai s¶n...) hoÆc hÕt tuæi lao ®éng (h­u trÝ, vÒ giµ...) ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm XH trong thêi kú tr­íc khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng ChÕ ®é b¶o hiÓm XH cßn mang tÝnh chÊt bao cÊp nÆng nÒ, ch­a ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng Møc chi tr¶ b¶o hiÓm XH kh«ng g¾n víi sù ®ãng gãp mµ chØ c¨n cø vµo thêi gian c«ng t¸c vµ møc l­¬ng cuèi cïng Quü b¶o hiÓm XH ®­îc ph©n t¸n cho nhiÒu c¬ quan qu¶n lý vµ chi tr¶ ChÕ ®é b¶o hiÓm XH míi chØ ¸p dông trong ph¹m vi c«ng nh©n, viªn chøc Nhµ n­íc Nh÷ng nguyªn t¾c cña b¶o hiÓm XH lµ: Sù ®¶m b¶o vÒ mÆt XH nh»m duy tr× vµ æn ®Þnh møc sèng cho ng­êi lao ®éng B¶o hiÓm XH võa mang tÝnh b¾t buéc, võa mang tÝnh tù nguyÖn X¸c ®Þnh ®óng ®¾n møc tèi thiÓu cña c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm XH B¶o hiÓm XH ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ liªn tôc c¶ vÒ møc tham gia vµ thêi gian thùc hiÖn, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng §¶m b¶o c«ng b»ng trong XH Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña b¶o hiÓm XH lµ: Quü b¶o hiÓm XH ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån: Ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i ®ãng 15% tæng quü tiÒn l­¬ng Ng­êi lao ®éng ®ãng b»ng 5% tæng quü tiÒn l­¬ng Nhµ n­íc hç trî thªm 2) Ng­êi lao ®éng tham gia ®ãng b¶o hiÓm XH ®­îc h­ëng c¸c trî cÊp b¶o trî 3) ViÖc qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn tËp trung vµo hÖ thèng thèng nhÊt lµ B¶o hiÓm XHVN b. ChÝnh s¸ch ­u ®·i ng­êi cã c«ng ChÝnh s¸ch ­u ®·i ng­êi cã c«ng lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch XH c¬ b¶n vµ ®Æc biÖt quan träng ë n­íc ta Môc tiªu c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch ­u ®·i ng­êi cã c«ng lµ phÊn ®Êu kh«ng ®Ó ®êi sèng cña hä thÊp h¬n møc sèng trung b×nh cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng n¬i c­ tró §Òn ¬n ®¸p nghÜa víi ng­êi cã c«ng víi ta lµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng, Nhµ n­íc ë mäi cÊp, mäi ngµnh vµ mäi ng­êi Ngoµi chÝnh s¸ch chung, cÇn ®Èy m¹nh phong trµo toµn d©n thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc ®êi sèng gia ®×nh chÝnh s¸ch. §ã lµ c¸c ch­¬ng tr×nh: TÆng sæ t×nh nghÜa TÆng nhµ t×nh nghÜa B¶o trî ®ì ®Çu gia ®×nh chÝnh s¸ch c« ®¬n §ãn th­¬ng binh, bÖnh binh nÆng vÒ nu«i d­ìng Ngßai ra ph¸t huy ý trÝ tù lùc, tù c­êng cña nh÷ng ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. c. ChÝnh s¸ch trî gióp XH §©y lµ mét chÝnh s¸ch XH mang tÝnh nh©n ®¹o trî gióp ng­êi cã thiÖt thßi, rñi ro trong cuéc sèng... Môc tiªu c¬ b¶n lµ b¶o ®¶m cho c¸c ®èi t­îng nµy cã cuéc sèng kh«ng thÊp h¬n møc sèng tèi thiÓu cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng n¬i c­ tró Sù trî gióp cña Nhµ n­íc vµ XH kh«ng thùc hiÖn theo kiÓu hµnh chÝnh, cøu tÕ XH Ph­¬ng thøc trî gióp XH ph¶i kÞp thêi, ®Õn ®óng ®èi t­îng 2.3: Nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch b¶o trî XH X¸c ®Þnh vµ qu¸n triÖt hÖ thèng quan ®iÓm cña chÝnh s¸ch Tõng b­íc më réng vµ n©ng cao viÖc b¶o ®¶m vËt chÊt B¶o hiÓm XH ph¶i ®­îc kÕt cÊu trong yÕu tè cÊu thµnh thu nhËp cña ng­êi lao ®éng HÖ thèng b¶o hiÓm XH ®éc lËp, tù trang tr¶i, tù ph¸t triÓn víi nguyªn t¾c ®¶m b¶o th¨ng b»ng thu chi Quan ®iÓm vÒ chÝnh s¸ch ­u ®·i ng­êi cã c«ng vµ chÝnh s¸ch trî gióp XH, trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh cÇn tr¸nh xu h­íng: T¸ch rêi chÝnh s¸ch XH víi chÝnh s¸ch kinh tÕ, chØ lo t¹o lîi nhuËn tèi ®a kh«ng tÝnh ®Õn hËu qu¶ XH Xu h­íng chñ quan nãng véi muèn gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò trong thêi gian ng¾n, kh«ng tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng cña nÒn kinh tÕ b.ThÓ chÕ hãa chÝnh s¸ch d­íi d¹ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt V¨n b¶n Ph¸p quy d­íi d¹ng luËt hay bé luËt do Quèc héi th«ng qua vµ ph¸p lÖnh cña Th­êng vô Quèc héi V¨n b¶n ph¸p quy d­íi luËt: NghÞ quyÕt, NghÞ ®Þnh, QuyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ X©y dùng ch­¬ng tr×nh quèc gia, vïng hoÆc ®Þa ph­¬ng X©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ 5 n¨m III. Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ DS-KHHG§ 1. Nh÷ng th¸ch thøc cña vÊn ®Ò d©n sè trong thêi gian tíi Quy m« cña d©n sè ngµy cµng lín, b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng tõ 1,1 ®Õn 1,2 triÖu ng­êi t¹o ra ¸p lùc vÒ d©n sè cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C¬ cÊu d©n sè trÎ, sè trÎ em d­íi 15 tuæi chiÕm gÇn 30% d©n sè, sè phô n÷ trong ®é tuæi sinh ®Î lín, tiÒm n¨ng gia t¨ng d©n sè lu«n Èn chøa Ph©n bè d©n sè mÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng vÉn cßn t×nh tr¹ng kh«ng ®Òu vµ kh«ng hîp lý, ®Æc biÖt lµ t×nh tr¹ng di d©n tù do vµ nh÷ng biÕn ®éng cña bé phËn d©n sè trong tuæi lao ®éng vÉn ch­a ®­îc qu¶n lý ChÊt l­îng d©n sè cßn thÊp, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nguån nh©n lùc, chÊt l­îng cao cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc Kinh tÕ ViÖt Nam cßn thÊp kÐm, GDP/ng­êi thÊp, tû lÖ nghÌo ®ãi cßn cao 2. Nh÷ng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc d©n sè trong thêi gian tíi TiÕp tôc gi¶m søc Ðp cña sù gia t¨ng d©n sè nh»m sím æn ®Þnh quy m« d©n sè ë møc hîp lý Gi¶i quyÕt ®ång bé, tõng b­íc vµ cã träng ®iÓm tõng yÕu tè cña chÊt l­îng, c¬ cÊu vµ ph©n bè d©n c­ ®Ó nguån nh©n lùc trë thµnh søc m¹nh cña ®Êt n­íc. Qu¶n lý d©n c­ thèng nhÊt nh»m lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh d©n sè, søc kháe sinh s¶n víi c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi kh¸c. Tr­íc m¾t tËp trung ®Çu t­ cho vïng s©u, vïng xa, vïng cã møc sinh cao 3. ChiÕn l­îc d©n sè những năm sau 2010 a. Quan ®iÓm chiÕn l­îc C«ng t¸c d©n sè lµ bé phËn quan träng cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Êt n­íc lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng sèng cña d©n c­, gãp phÇn quyÕt ®Þnh thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa Thùc hiÖn ®ång bé, tõng b­íc cã träng ®iÓm viÖc ®iÒu hßa quan hÖ gi÷a sè l­îng vµ chÊt l­îng d©n c­, gi÷a ph¸t triÓn d©n sè vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi÷ ph©n bè vµ di chuyÓn d©n c­ ®ång thêi huy ®éng sù ®ãng gãp cña céng ®ång vµ viÖn trî quèc tÕ N©ng cao nhËn thøc vÒ d©n sè vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng víi CSSK sinh s¶n, b×nh ®¼ng giíi ®Ó ng­êi d©n tù kiÓm so¸t ®­îc sù gia t¨ng d©n sè Sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¸c cÊp ñy §¶ng vµ chÝnh quyÒn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña ch­¬ng tr×nh d©n sè vµ ph¸t triÓn. b. Môc tiªu Môc tiªu tæng qu¸t: Thùc hiÖn gia ®×nh Ýt con, kháe m¹nh, tiÕn tíi æn ®Þnh quy m« d©n sè ë møc hîp lý ®Ó cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc. Môc tiªu cô thÓ: Duy tr× xu thÕ gi¶m sinh mét c¸ch bÒn v÷ng ®Ó ®¹t møc sinh thay thÕ b×nh qu©n trong toµn quèc vµo n¨m 2010. 4. Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ d©n sè - KHHG§ X©y dùng vµ hoµn thiÖn thÓ chÕ vÒ d©n sè – kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh X©y dùng vµ ban hµnh hÖ thèng chÝnh s¸ch vÒ d©n sè kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. Trªn c¬ së quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sè vµ quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng, cô thÓ hãa thµnh c¸c chÝnh s¸ch ®ång bé ®Ó tæ chøc thùc thi trong ®êi sèng x· héi KiÖn toµn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ d©n sè, kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh theo tinh thÇn N§13/2008N§ vÒ tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc ñy ban d©n sè tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ NghÞ ®Þnh sè 14/2008/N§-CP quy ®Þnh tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t, thanh tra, xö lý c¸c vi ph¹m vÊn ®Ò d©n sè, kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh Trªn c¬ së cña quy ®Þnh sè 94/Q§-TW ngµy 15/10/2007 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ xö lý kû luËt ®¶ng viªn vi ph¹m. Trªn c¬ së nh÷ng quy ®Þnh vÒ tæ chøc ho¹t ®éng vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng d©n sè, kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh cña ph¸p luËt – ViÖt Nam. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra gi¸m s¸t thanh tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m TiÕn hµnh ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµm c«ng t¸c d©n sè – KHHG§ Xóc tiÕn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc trong lÜnh vùc d©n sè, kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ ®èi víi lÜnh vùc d©n sè, kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuyên đề 23 [Bài giảng] - Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình.ppt
Luận văn liên quan