Chuyên đề Các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường khách du lịch là người Pháp của Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội

MỤC LỤC Lời nói đầu: 1 Chơng 1: Sự cần thiết phải duy trì và mở rộng thị trờng khách Pháp tại công ty du lịch Việt Nam tạiHà Nội 4 1.Khái quát về đất nớc và con ngời cộng hoà Pháp . 4 1.1 Đất nớc Pháp 4 1.1.1 Điều kiện tự nhiên . 4 1.1.2 Dân số 5 1.1.3 Điều kiện kinh tế văn hoá xã hội 6 1.2 Con ngời Pháp 11 1.2.1 Thu nhập và phân bố chi tiêu 1.2.2 Quỹ thời gian nhàn rỗi . 1.2.3 Tập quán du lịch của ngời Pháp 15 1.2.4 Khả năng truy cập thông tin 16 1.3 Xu hớng vận động của thị trờng khách Pháp 18 1.3.1 Xu hớng 1 . 18 1.3.2 Xu hớng 2 22 2. Mối quan hệ giữa Cộng hoà Pháp và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 23 2.1 Nét tơng đồng trong lịch sử văn hoá dân tộc 23 2.1.1 Trên phơng diện tôn giáo 23 2.1.2.Trên bình diện văn hoá vật chất . 24 2.1.3 Trên bình diện văn hoá tinh thần . 25 2.2 Quan hệ ngoại giao Việt-Pháp 26 2.2.1 Lịch sử mối quan hệ Pháp-Việt . 26 2.2.2 Quan hệ kinh tế Pháp-Việt . 28 2.2.3 Hợp tác văn hoá, khoa học kỹ thuật 32 2.2.4. Hợp tác du lịch Việt-Pháp 33 3. Sức hấp dẫn của Việt Nam trong việc thu hút thị trờng khách du lịch là ngời Pháp . 35 3.1. Điều kiện thuận lợi của môi trờng Kinh tế- Văn hoá-Xã hội Việt Nam . 35 3.1.1. Môi trờng kinh tế 35 3.1.2. Môi trờng văn hoá xã hội 42 3.1.3. Môi trờng chính trị-ngoại giao 45 3.2. Những sản phẩm du lịch Việt Nam thu hút đợc thị trờng khách Pháp . 46 3.2.1. Các tuyến điểm dulịch . 46 3.2.2. Sản phẩm ăn uống . 46 3.2.3. Lu trú và giải trí 47 3.3. Xu hớng vận động của thị trờng khách Pháp tới Việt Nam . 47 Chơng 2: Thực trạng khách du lịch Pháp tại Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội 50 1.Khái quát về công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội 50 1.1. Sơ lợc quá trình hình thành và phát triển của Công ty. . 50 1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty .52 1.2.1 Nhiệm vụ .52 1.2.2 Quyền hạn . .53 1.3 Tổ chức bộ máy của công ty : . 53 1.4. Điều kiện kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty . 57 1.4.1. Điều kiện kinh doanh của Công ty 57 1.4.2. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty 59 1.4.3 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty 60 1.5. Điều kiện kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh của Công ty . 60 1.5.1. Về công tác khai thác và phục vụ khách . 60 1.5.2.Về hoạt động đại lý . 63 1.5.3. Công tác đầu t, liên doanh . 63 1.5.4.Về hoạt động của đội xe 64 1.6 Phơng hớng hoạt động kinh doanh năm 2000 . .64 2.Thị trờng khách Pháp tại Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội .65 2.1.Thực trạng thị trờng khách Pháp tại Công ty 65 2.1.1. Một số chỉ tiêu về thị trờng khách Pháp . 65 2.1.2. Đặc điểm thị trờng khách Pháp tại Công ty: . 72 2.1.3 Chơng trình du lịch của công ty cho thị trờng khách Pháp 74 2.2.Dự báo xu hớng vận động của thị trờng Pháp tại Công ty 77 2.3.Các biện pháp duy trì và mở rộng thị trờng khách pháp mà công ty đã áp dụng 80 3.Nhận xét về thị trờng khách pháp của công ty . 82 3.1.Những nguyên nhân khách quan 84 3.2.Những nguyên nhân chủ quan 84 Chơng 3: Giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trờng khách Pháp tại Công ty du lịch Việt Nam-Hà Nội 86 1.Chính sách sản phẩm 87 1.1Xây dựng các chơng trình du lịch trọn gói 88 1.1.1.Hoàn thiện và làm phong phú các chơng trình truyền thống . 88 1.1.2. Xây dựng chơng trình du lịch mới 89 1.2.Nâng cao chất lợng dịch vụ ,chủng loại dịch vụ 90 1.2.1 Nâng cao chất lợng dịch vụ chơng trình . 90 1.2.2 Đa dạng hoá các chủng loại dịch vụ . 92 1.3 Tăng cờng dịch vụ hớng dẫn 93 2.Chính sách khuyếch trơng 94 2.1Thông tin và quảng cáo 94 2.2.Quan hệ tốt với các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí trong và ngoài nớc . 95 2.3. Khuyến mại 95 3. Chính sách giá cả 96 3.1 Biện pháp chính để giảm giá tour trong điều kiện giữ nguyên chất lợng phục vụ 97 3.2 Ap dụng chính sách giảm giá tơng đối 97 4. Chính sách phân phối .98 Khuyến nghị . 99 1.Đối với các cơ quan chức năng quản lí về du lịch . 99 1.1 Chính Phủ . 99 1.2 Tổng cục du lịch Việt Nam . .100 1.3 Đối với các ngành có liên quan 100 2. Với công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội . 101 Kết luận . . 103

doc109 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường khách du lịch là người Pháp của Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ mét sè n­íc Ch©u ©u. Thùc hiÖn chÕ ®é khuyÕn m¹i trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn thiÕt kh¾c phôc nguy c¬ bÞ ph©n t¸n vµ gi¶m sót nguån kh¸ch... Nhê th­êng xuyªn chó träng c«ng t¸c tiÕop thÞ vµ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, c«ng ty ®· tõng b­íc tiÕp cËn gÇn h¬n thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p vµ nhÊt lµ c¸c ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu. §ång thêi gãp phÇn duy tr× h×nh ¶nh vµ tªn tuæi cña du lÞch ViÖt nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Th«ng qua c¸c biÖn ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p, kÕt qu¶ cô thÓ c«ng ty ®¹t ®­îc nh­ sau: ChØ tiªu §¬n vÞ 1995 1996 1997 1998 1999 Tæng kh¸ch Ph¸p Kh¸ch 1751 3023 3120 3400 4075 Doanh thu USD 2600450 2799467 2612360 2567000 2841600 C¬ cÊu +Lîi nhuËn % 18,5 15,4 13,6 11,7 10,5 +Chi phÝ % 81,5 84,6 86,4 88,3 89,5 3.NhËn xÐt vÒ thÞ tr­êng kh¸ch ph¸p cña c«ng ty. Qua nh÷ng nhËn ®Þnh ë trªn, chóng ta cã thÓ thÊy r»ng Ph¸p lµ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ®Çy tiÒm n¨ng cña nghµnh du lÞch nãi chung vµ c«ng ty du lÞch ViÖt nam-Hµ néi nãi riªng: N¨m 93 94 95 96 97 98 99 Sè l­ît kh¸ch Ph¸p t¹i CT DLVN t¹i Hµ Néi 2573 4085 1715 3023 3120 3400 4075 Sè l­ît kh¸ch Ph¸p vµo ViÖt Nam 73935 126557 137890 87795 18513 83371 86026 Sè l­ît kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi 16400000 16700000 17200000 18600000 21450000 23820000 21506500 -N¨m 1993: +ViÖt Nam ®ãn ®­îc 0,45% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi. +C«ng ty ®ãn tiÕp vµ phôc vô 3,48% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®Õn ViÖt Nam (Hay thu hót ®­îc 0,0157% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi). -N¨m 1994: +ViÖt nam thu hót ®­îc 0,76% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi. +C«ng ty ®ãn ®­îc 3,23% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®Õn ViÖt nam (Hay 0,0245% tæng kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi). -N¨m 1995: + 0,8% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi ®Õn ViÖt nam. +C«ng ty ®ãn ®­îc 1,24 % kh¸ch Ph¸p ®Õn ViÖt nam (Hay 0,01% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi). -N¨m 1996: + ViÖt nam thu hót ®­îc 0,47% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi. +C«ng ty thu hót ®­îc 3,45% trªn tæng sè kh¸ch ph¸p ®Õn ViÖt Nam (Hay chiÕm 0,0163% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi). -N¨m 1997: +ViÖt Nam thu hót ®­îc 0,38% tæng sè kh¸ch ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi. +C«ng ty ®ãn ®­îc 3,85% trªn tæng sè kh¸ch ph¸p ®Õn ViÖt Nam. -N¨m 1998: +ViÖt Nam thu hót ®­îc 0,38% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi. +C«ng ty ®ãn 4,08% trªn tæng sè kh¸ch ph¸p ®Õn ViÖt Nam (Hay chiÕm 0,0154% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi). -N¨m 1999: +ViÖt Nam thu hót ®­îc 0,37% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi. +C«ng ty ®ãn 4,74% trªn tæng sè kh¸ch Ph¸p ®Õn ViÖt Nam (Hay chiÕm 0,0175% tæng sè kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi). Cã thÓ thÊy r»ng, l­îng kh¸ch Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi ngµy cµng lín, tuy nhiªn sè kh¸ch ®Õn ViÖt Nam kh«ng ph¶i lµ nhiÒu, n¨m 1995 l­îng kh¸ch cao nhÊt míi chØ chiÕm cã 0,8% tæng sè kh¸ch ®i du lÞch n­íc ngoµi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c«ng ty du lÞch ViÖt Nam -Hµ Néi còng míi chØ ®ãn ®­îc sè l­îng kh¸ch v« cïng khiªm tèn trong tæng sè kh¸ch ®i du lÞch n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam (n¨m 1995 cao nhÊt chiÕm 1,24%). Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, c«ng ty ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p trong viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p, kÕt qu¶ l­îng kh¸ch cã t¨ng nh­ng víi tèc ®é chËm, chi phÝ ngµy cµng t¨ng trong khi lîi nhuËn cµng ngµy cµng gi¶m. Nguyªn nh©n chÝnh cña nh÷ng mÆt tån t¹i trªn lµ do: 3.1.Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan - NÒn kinh tÕ mét sè n­íc trong khu vùc bÞ suy tho¸i do c¬n lèc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ tµn ph¸ nÆng nÒ. §iÓm næi bËt lµ chØ sè GDP gi¶m sót, ®ång tiÒn b¶n ®Þa mÊt gi¸, ®êi sèng nh©n d©n gÆp khã kh¨n. Sù suy tho¸i ®ã, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ngµnh du lÞch ViÖt Nam. Cô thÓ lµ nguån kh¸ch bÞ ph©n t¸n, gi¸ tour bÞ gi¶m sót cho phï hîp víi mét sè n­íc l©n cËn, trong khi chÊt l­îng phôc vô ph¶i n©ng cao, tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ ®ång ®« la Mü t¨ng nhanh vµ dõng l¹i ë møc cao. -T×nh h×nh thiªn tai do b·o, lò, h¹n h¸n ë miÒn Trung miÒn Nam vµ T©y Nguyªn ®· g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n, tæn phÝ cho kinh doanh, ¶nh h­ëng ®Ðn chÊt l­îng phôc vô kh¸ch. -Møc ®ä c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy cµng gay g¾t. ë n­íc ngoµi, sè h·ng cña thÞ tr­êng Ph¸p lµm ¨n víi ViÖt Nam bÞ gi¶m sót, trong khi ®ã du kh¸ch cã h­ãng tËp chung vµo h·ng lín cã uy tÝn. V× vËy c¸c h·ng nµy ®· trë thµnh ®èi t­îng chÝnh ®Ó c¸c c«ng ty l÷ hµnh ë ViÖt Nam tËp chung l«i kÐo, c¹nh tranh nhau. -T¹i thÞ tr­êng Ph¸p qu¶ng b¸ ®i du lÞch ViÖt Nam Ýt h¬n trong nh÷ng n¨m qua, do tËp trung vµo mét sè n­íc l¸ng giÒng nh­: Th¸i Lan, MiÕn §iÖn,Trung Quèc... 3.2.Nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan. -Ch­¬ng tr×nh mµ c«ng ty phôc vô kh¸ch ch­a khai th¸c ®­îc yÕu tè ®a d¹ng vµ phong phó cña c¸c chñng lo¹i dÞch vô. -§éi ngò c¸n bé thÞ tr­êng ch­a nh¹y bÐn víi th«ng tin thÞ tr­êng, viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh cho kh¸ch cßn nhiÒu sai sãt,bÊt hîp lÝ. Trong kinh doanh, mét sè nh©n viªn ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn kÕt qu¶ vµ hËu qu¶ cña c«ng viÖc, ®Ó t×nh tr¹ng b¸n hµng xong kh«ng lËp hoÆc kh«ng kÞp thêi lËp ho¸ ®¬n, ®ßi tiÒn, ph¶i ®Ó ®«n ®èc vµ nh¾c nhë nhiÒu. -Trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ h­íng dÉn, tuy ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn vµ ®æi míi, song vÉn cßn nhiÒu mÆt tån t¹i nh­: ChÊt l­îng xe, chÊt l­îng mét sè h­íng dÉn viªn ch­a ®¹t ®Ó kh¸ch ph¶i kªu ca phµn nµn, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng phôc vô cña ch­¬ng tr×nh. -Ngoµi ra, ban l·nh ®¹o c«ng ty ch­a cã chñ tr­¬ng ®Æt ®¹i diÖn ë Ph¸p cònglµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi l­îng kh¸ch mua tour cña c«ng ty cßn qu¸ thÊp so víi tiÒm n¨ng cña nã. Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n ®· kÓ trªn, l­îng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty kh«ng nhiÒu cßn bëi nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c c¶n trë nh­: C¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña ViÖt Nam...Kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã, ph¸t huy søc m¹nh tiÒm tµng cña c«ng ty, nh»m gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p, cÇn thiÕt ph¶i ®­a ra hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, kh«ng ngõng ®Èy m¹nh khai th¸c thÞ tr­êng cho xøng ®¸ng víi tiÒm n¨ng cña nã. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p t¹i C«ng ty du lÞch ViÖt Nam-Hµ néi. Tr­íc hÕt, ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng, nghiªn cøu ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, t×m hiÓu kh¸ch hµng môc tiªu lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p. Mét ch­¬ng tr×nh du lÞch tèt ph¶i ®¸p øng ®­îc sù mong ®îi cña kh¸ch du lÞch. Bëi chóng ta b¸n nh÷ng g× mµ kh¸ch hµng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n nh÷ng g× mµ m×nh cã. Muèn biÕt kh¸ch hµng “cÇn g×” th× ph¶i nghiªn cøu thÞ hiÕu kh¸ch hµng. H¬n n÷a, kh¸ch hµng lµ nh÷ng ng­êi tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra chÊt l­îng s¶n phÈm. Nghiªn cøu kh¸ch hµng môc tiªu, cung cÊp s¶n phÈm cao h¬n sù mong chê cña du kh¸ch, nghÜa lµ chóng ta ®· thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng phôc vô du kh¸ch. Muèn t×m ®o¹n thÞ tr­êng phï hîp nhÊt víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty cÇn thµnh lËp mét bé phËn chuyªn thùc hiÖn ho¹t ®éng thèng kª, nghiªn cøu thÞ tr­êng , ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng kh¸ch quan kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng...tõ ®ã ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p khai th¸c thÞ tr­êng hiÖu qu¶ nhÊt. Víi qui m« cña c«ng ty du lÞch ViÖt nam -Hµ néi bé phËn nµy cÇn tèi thiÓu hai nh©n viªn víi nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ sau: -Thu thËp l­îng thÞ tr­êng qu¸ khø chÝnh x¸c nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ dù b¸o l­îng kh¸ch trong t­¬ng lai. -Tra cøu c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ®Êt n­íc Ph¸p, con ng­êi Ph¸p, vµ c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o vÒ ho¹t ®éng du lÞch Ph¸p. Th­êng xuyªn truy cËp th«ng tin tõ m¹ng INTERNET, ®Æc biÖt c¸c th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch cña Céng hoµ Ph¸p ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch. -Ph©n tÝch thu thËp th«ng tin tõ c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã cïng thÞt tr­êng môc tiªu víi c«ng ty. -Quan s¸t trùc tiÕp thÞ hiÕu kh¸ch du lÞch trong qu¸ tr×nh phôc vô tour, ghi l¹i nh÷ng biÓu hiÖn - th¸i ®é cña kh¸ch ®èi víi s¶n phÈm, nh÷ng thãi quen tiªu dïng vµ kiÕn nghÞ cña kh¸ch... Cuèi cïng, trong tõng giai ®o¹n cô thÓ ®ång thêi c¨n cø vµo kh¶ n¨ng thùc tÕ cña c«ng ty, ph¶i ®­a ra nh÷ng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng phï hîp vµ cã tÝnh kh¶ thi cao nhÊt. Tõ ®ã lùa chän vµ cô thÓ ho¸ chiÕn l­îc Marketing trªn nh÷ng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®· lùa chän. Sau khi nghiªn cøu xu h­íng vËn ®éng cña thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p vµ hiÖn tr¹ng thùc tÕ cña c«ng ty, muèn duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p c«ng ty nªn tËp chung nç lùc Marketing vµo ba ph©n ®o¹n thÞ tr­êng c¬ b¶n sau: -§o¹n thÞ tr­êng kh¸ch cã tuæi ®· nghØ h­u -§o¹n thÞ tr­êng kh¸ch c«ng vô -§o¹n thÞ tr­êng kh¸ch th¨m th©n 1.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. S¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. ViÖc lùa chän x©y dùng chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®óng ®¾n sÏ lµm ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn sù thµnh c«ng cña ch­¬ng tr×nh du lÞch còng nh­ h×nh ¶nh vµ uy tÝn cña c«ng ty víi kh¸ch hµng. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ®­îc chó träng vµo ba ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®· lùa chän trªn: -§o¹n thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch cã tuæi ®· nghØ h­u: §©y lµ tÇng líp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao, quü thêi gian rçi lín, phÇn ®«ng ®· sèng, lµm viÖc vµ sinh ra t¹i ViÖt nam, môc ®Ých ®i du lÞch thuÇn tuý lµ chñ yÕu, do vËy muèn thu hót ®­îc ®èi t­îng kh¸ch nµy, ch­¬ng tr×nh du lÞch cÇn ®¶m b¶o : + Ph¶i lµm cho du kh¸ch ®­îc héi nhËp trùc tiÕp víi nÒn v¨n ho¸ vµ phong tôc, tËp qu¸n ViÖt Nam. + ChÊt l­îng ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng dÞch vô h­íng dÉn ®¹t ë møc ®é cao nhÊt t­¬ng xøng víi møc gi¸ c¶. + C­êng ®é tham quan trong chuyÕn ®i du lÞch thÊp, gi¶m mÆt sè l­îng vµ t¨ng chÊt l­îng trong viÖc cung cÊp th«ng tin t¹i c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch. -§o¹n thÞ tr­êng kh¸ch c«ng vô: Cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao nh­ng quü thêi gian nhµn rçi h¹n hÑp, môc ®Ých ®i du lÞch kÕt hîp víi t×m kiÕm c¬ héi lµm ¨n, do vËy ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ c«ng ty cung cÊp cÇn ®¸p øng: +TuyÕn ®IÓm du lÞch th­êng lµ c¸c thµnh phè lín, c¸c trung t©m kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam. +Tèc ®é thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh nhanh, lÞch tr×nh cô thÓ vµ chÝnh x¸c. +ChÊt l­îng phôc vô cao. -§o¹n thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch th¨m th©n: C«ng ty ®Êp øng nhu cÇu cña ng­êi con xa quª h­¬ng muèn trë l¹i th¨m Tæ quèc th«ng qua ch­¬ng tr×nh du lÞch khai th¸c c¸c lÔ héi truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt Nam, c¸c s¶n phÈm du lÞch mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam...nh»m thu hót ViÖt kiÒu quay trë l¹i víi nh÷ng kØ niÖm ngµy x­a tËn m¾t chøng kiÕn sù thay da ®æi thÞt cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc m×nh. V× vËy, víi môc ®Ých nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p, cÇn chó träng ph¸t triÓn s¶n phÈm theo mét sè ®Þnh h­íng sau: 1.1X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi Nghiªn cøu nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, ph©n tÝch nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, c©n ®èi kh¶ n¨ng cña du kh¸ch trªn c¸c ph­¬ng tiÖn: QuÜ thêi gian, kh¶ n¨ng thanh to¸n mµ huy ®éng tèi ®a n¨ng lùc cña doanh nghiÖp...nh»m x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh du lÞch : -Chøa ®ùng sù bÝ Èn l«i cuèn vµ th«i thóc du kh¸ch kh¸m ph¸ -Ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty ph¶i ®éc ®¸o vµ kh¸c víi c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®ang tung ra trªn thÞ tr­êng, ph¶i cho kh¸ch du lÞch thÊy tiªu dïng s¶n phÈm hä sÏ ®­îc tho¶ m·n c¸i g× . -Ch­¬ng tr×nh ph¶i ®em l¹i cho du kh¸ch thÊy nÐt tinh tÕ vÒ v¨n ho¸, phong c¶nh kú thó nhÊt cña m¶nh ®Êt mµ hä ®i qua. Muèn vËy cÇn ®i s©u vµo mét sè gi¶i ph¸p sau: 1.1.1.Hoµn thiÖn vµ lµm phong phó c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn thèng C¨n cø vµo nh÷ng kiÕn nghÞ cña nh÷ng du kh¸ch ®· tham gia vµo c¸c ch­¬ng tr×nh cña c«ng ty, th­êng xuyªn ®iÒu chØnh l¹i c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn thèng dµnh cho kh¸ch Ph¸p. Nh÷ng ®iÒu chØnh ®ã cã thÓ lµ sù thay ®æi mét sè tuyÕn ®iÓm du lÞch, thay ®æi thêi gian dõng ch©n t¹i c¸c ®iÓm du lÞch, thay ®æi c¸c kh¸ch s¹n hoÆc thay ®æi hµnh tr×nh chuyÕn ®i...VÝ dô trong mét sè ch­¬ng tr×nh du lÞch cã c¸c tuyÕn ®iÓm Hµ Néi, H¶i phßng, H¹ Long th× cã thÓ t¨ng c­êng thêi gian tham quan ë H¹ Long, gi¶m thêi gian dõng ch©n ë H¶i Phßng. Vµo nh÷ng ngµy ®Ñp trêi thay v× ®Õn H¹ Long b»ng ®­êng bé, tõ H¶i phßng cã thÓ ®i tµu thuû ra th¼ng vÞnh. HoÆc ®èi víi mét sè ch­¬ng tr×nh xuyªn ViÖt th× nªn t¨ng thêi gian ë HuÕ vµ Héi an ®ång thêi gi¶m thêi gian ë thµnh phè Hå ChÝ Minh...nh»m gióp tho¶ m·n ngµy cµng cao nhu cÇu vµ trµo l­u du lÞch míi cña du kh¸ch, gióp cho du kh¸ch cã ®iÒu kiÖn th­ëng thøc nh÷ng ®iÒu míi l¹, ®­îc hoµ m×nh vµo thiªn nhiªn, ®­îc thÊy nÐt v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¼n s¾c ®©n téc ViÖt Nam. §iÒu ®ã t¹o nªn mét ch­¬ng tr×nh du lÞch cã søc hÊp dÉn, n©ng cao h×nh ¶nh uy tÝn cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh s¶n phÈm dùa trªn viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch tù thiÕt kÕ tour theo ý ®å cña hä. MÆc dï biÖn ph¸p nµy cã nh­îc ®iÓm lµ chi phÝ c¸ nh©n ho¸ kh¸ch hµng cao, nh­ng tho¶ m·n cao nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Vµ yÕu tè thu hót kh¸ch hµng, t¹o uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty n»m ë chç, c«ng ty kh«ng thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn du lÞch mµ lÞch tr×nh, tuyÕn ®iÓm theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch. C«ng ty cÇn ®Æt ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn trong mèi quan hÖ nhu cÇu cña du kh¸ch vµ kinh nghiÖm thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh cña nh÷ng ng­êi thùc hiÖn tour. Mét chuyÕn du lÞch thµnh c«ng, g©y Ên t­îng s©u s¾c trong lßng kh¸ch du lÞch lµ chuyÕn ®i kÕt tinh ®­îc kinh nghiÖm, tri thøc khoa häc cña ng­êi thùc hiÖn tour víi nhu cÇu thiÕt thùc cña du kh¸ch. Tuy nhiªn, sÏ kh«ng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch h¬nc n÷a nÕu c«ng ty kh«ng thiÕt kÕ ®­îc nh÷ng ch­¬ng tr×nh míi. 1.1.2. X©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch míi Kh«ng ngõng ®Çu t­ cho viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch míi. §©y lµ gi¶i ph¸p ®ßi hái l­îng vèn ®Çu t­ ban ®Çu lín, tuy nhiªn nÕu c«ng ty thùc sù quan t©m, ch­¬ng tr×nh kh«ng chØ ®em l¹i uy tÝn vµ h×nh ¶nh cho c«ng ty mµ cßn cã kh¶ n¨ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh t­¬ng ®èi cao. Gi¶i ph¸p nµy kh«ng chØ thu hót ®­îc thÞ tr­êng kh¸ch hang tiÒm n»ng mµ cßn cã kh¶ n¨ng thu hót ®­îc thÞ tr­êng kh¸ch ®· tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty. §Ó t¹o ra ®­îc ch­¬ng tr×nh du lÞch míi, c¸n bé c«ng ty ph¶i ®Õn ®iÓm du lÞch, t×m hiÓu nh÷ng nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc, thèng nhÊt víi c­ d©n ®Þa ph­¬ng viÖc tæ chøc nh÷ng lÔ héi cho du kh¸ch th­ëng thøc, lµm viÖc víi chÝnh quyÒn së t¹i ®Ó qu¶n lÝ vµ ®¶m b¶o an toµn cho du kh¸ch. ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh míi lµ khã cã thÓ lµm ®­îc. Trong tr­êng hîp nµy c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh thùc nghiÖm vµ ph¶i chÊp nhËn rñi ro. Khi tiÕn hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh cã tÝnh thö nghiÖm cµn mêi c¸c b¹n hµng göi kh¸ch cho c«ng ty tham dù, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng x· héi taÞ n¬i du lÞch. B»ng c¸ch ®ã, kh¸ch du lÞch sÏ cã thÓ hiÓu biÕt nhiÒu h¬n vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty khi hä tíi mua ch­¬ng tr×nh t¹i c¸c h·ng göi kh¸ch. Khi ®ã, sù mong ®îi cña kh¸ch hµng du lÞch vÒ chÊt l­îng sÏ gÇn víi sù mong ®îi cña c«ng ty h¬n vµ dÜ nhiªn viÖc tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch sÏ dÔ dµng h¬n... Dùa trªn xu thÕ ®i du lÞch ngµy nay, c«ng ty nªn x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch víi chñ ®Ò: du lÞch s«ng n­íc, du lÞch vÒ céi nguån, du lÞch phong c¶nh kÕt hîp víi lÔ héi...b»ng nhiÒu lo¹i h×nh th­ëng thøc nh­: ®i thuyÒn, c­ìi voi, ®i xe m« t«, ®i bé trªn c¸c vïng thiªn nhiªn hoang d·...§iÒu quan träng lµ c«ng ty ph¶i kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a tiÒm n¨ng tù nhiªn vÒ phong c¶nh, di tÝch, truyÒn thèng v¨n ho¸, nh÷ng dÊu Ên cña lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng­êi...nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®éc ®¸o, mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc nh­ng kh«ng g©y Ên t­îng xa l¹ víi du kh¸ch. 1.2.N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ,chñng lo¹i dÞch vô . Trªn thùc tÕ viÖc x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh du lÞch míi khã vµ cã h¹n. HoÆc nÕu x©y dùng ®­îc mét ch­¬ng tr×nh míi th× khi ch­¬ng tr×nh cã ®ñ kh¶ n¨ng thu hót ®­îc l­îng kh¸ch t­¬ng ®èi lín, còng lµ lóc ë bÊt cø ®©u, thêi ®iÓm nµo vµ c«ng ty nµo còng cã thÓ tù ®øng ra tæ chøc ch­¬ng tr×nh du lÞch t­¬ng tù nh­ trªn. V× vËy kh¸i niÖm ch­¬ng tr×nh du lÞch míi nh»m t¹o uy tÝn vµ danh tiÕng cho c«ng ty lµ kh«ng tån t¹i, thËm trÝ viÖc khai th¸c s¶n phÈm míi do c«ng ty t¹o ra mét c¸ch å ¹t cña c¸c C«ng ty l÷ hµnh cßn lµm cho b¶n th©n ch­¬ng tr×nh ®ang mÊt dÇn ®i gi¸ trÞ néi dung ban ®Çu, g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn viÖc thu hót kh¸ch cña c«ng ty. ”Cã ý nghÜa g× khi ch­¬ng tr×nh du lÞch T©y nguyªn l¹i kh«ng cã ho¹t ®éng c­ìi voi ë b¶n §«n hay dù mét buæi lÔ ®©m tr©u. Vµ du kh¸ch mang vÒ c¶m gi¸c hä bÞ ®¸nh lõa khi nghe nh÷ng b¹n bÌ cña hä, ®· tõng ®i theo ch­¬ng tr×nh cña c«ng ty kÓ r»ng ®i theo ch­¬ng tr×nh ®ã b¹n sÏ ®­îc c­ìi voi trong rõng nguyªn sinh hoÆc sèng mét ®ªm huyÒn ¶o víi nh÷ng ®iÖu mu¸ d©n téc trong lÔ ®©m tr©u...”. Do vËy, muèn t¹o ra Ên t­îng ®éc ®¸o vµ ®Æc tr­ng cho c«ng ty duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ngµy cµng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ chñng lo¹i dÞch vô trong ch­¬ng tr×nh cung cÊp cho kh¸ch. 1.2.1 N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ch­¬ng tr×nh -Kh«ng ngõng nghiªn cøu thÞ hiÕu, nhu cÇu cña tõng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng nh»m t¹o ra chÊt l­îng phôc vô phï hîp víi sù mong ®îi cña ®a sè kh¸ch hµng. Vµ trong qu¸ tr×nh phôc vô cÇn chó ý tíi tõng du kh¸ch cô thÓ ®Ó cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p thay ®æi phï hîp. Bëi v× kh¸ch hµng lµ môc tiªu c¬ b¶n cña chÊt l­îng phôc vô, trong c¸c ch­ong tr×nh du lÞch, kh¸ch du lÞch kh«ng chØ lµ ng­êi mua mµ hä cßn tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch. V× vËy víi nh÷ng ®oµn kh¸ch kh¸c nhau th× chÊt l­îng c¸c dÞch vô cã thÓ thay ®æi theo c¸ch c¶m nhËn cña tõng thµnh viªn trong ®oµn. N¾m b¾t râ t©m lÝ du kh¸ch còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng trong vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cña c­¬ng tr×nh du lÞch. -YÕu tè con ng­êi lµ mét phÇn cña s¶n phÈm dÞch vô. ChÊt l­îng phôc vô cña nh©n viªn cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng cña c¸c dÞch vô. Ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi lµ s¶n phÈm tæng hîp cña nhiÒu dÞch vô ®¬n lÎ. Do vËy trong qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò nh©n viªn ®ãng vai trß then chèt. §iÒu khã kh¨n trong vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò nh©n viªn lµ ë chç c¸c nh©n viªn phôc vô kh«ng thÓ lóc nµo còng cung øng mét møc chÊt l­îng phôc vô nh­ nhau. V× vËy, cÇn ph¶i cã sù ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn hÕt søc bµi b¶n ®Ó t¹o cho ®éi ngò nh©n viªn mét kü n¨ng giao tiÕp vµ lµm viÖc thµnh th¹o, cã kh¶ n¨ng xö lÝ th«ng tin nhanh nhËy vµ cã hiÖu qu¶ cao. -ChÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi còng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÊt l­îng c¸c dÞch vô cña nhµ cung cÊp. Nh­ng c¸c dÞch vô nµy n»m ngoµi ph¹m vi t¸c ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty hay nãi c¸ch kh¸c, c«ng ty kh«ng thÓ chñ ®éng thay ®æi chóng theo ý muèn cña m×nh. ChÝnh v× vËy, tr­íc khi mua c¸c dÞch vô cña nhµ cung cÊp, cÇn ph¶i cã sù thÈm ®Þnh, kiÓm tra c¸c lo¹i dÞch vô ®ã. §Ó qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ tèt, c«ng ty nªn ®­a ra c¸c tiªu chuÈn cña m×nh cho c¸c dÞch vô cã trong ch­¬ng tr×nh. C¸c tiªu chuÈn nµy sÏ tuú thuéc vµo ®èi t­îng kh¸ch phôc vô vµ chñng lo¹i dÞch vô ®ã lµ g×. Nh­ng ngay c¶ khi ®· kiÓm tra, thÈm ®Þnh, sau khi ký hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp, ®Õn khi thùc hiÖn c¸c dÞch vô nµy cho kh¸ch du lÞch th× do v« t×nh hay cè ý, c¸c nhµ cung cÊp vÉn lµm sai so víi hîp ®ång. KÕt qu¶ lµ g©y cho kh¸ch sù bÊt b×nh. C«ng ty cã thÓ h¹n chÕ rñi ro nµy b»ng c¸ch thiÕt lËp mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung cÊp. CÇn ph¶i cho hä thÊy gi¸ trÞ cña sù hîp t¸c vµ phô thuéc lÉn nhau trong kinh doanh du lÞch b»ng c¸ch t¹o ra hoÆc høa hÑn t¹o ra cho hä nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh. VÝ dô nh­ c«ng ty th­êng xuyªn cung cÊp mét l­îng kh¸ch lín, æn ®Þnh vµ qu¶ng c¸o cho hä... Víi nh÷ng biÖn ph¸p nh­ vËy, c«ng ty sÏ t¹o ra mèi quan hÖ bÒn v÷ng víi c¸c nhµ cung cÊp. C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra, thÈm ®Þnh nhµ cung cÊp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. C¨n cø vµo sù kh«ng ®ång ®Òu vÒ chÊt l­îng cña c¸c dÞch vô kh¸c nhau, ë c¸c khu vùc kh¸c nhau. NhiÖm vô nµy cã thÓ giao cho phßng ®iÒu hµnh thùc hiÖn v× hä lµ nh÷ng ng­êi chuyªn vÒ chuÈn bÞ c¸c dÞch vô cho ch­¬ng tr×nh, do vËy hä lu«n n¾m v÷ng th«ng tin vÒ c¸c nhµ cung cÊp. VÒ mÆt tæ chøc thùc hiÖn, c«ng ty cã thÓ duy tr× c¸ch thøc tæ chøc phßng ®iÒu hµnh theo h×nh thøc ph©n c«ng ph©n nhiÖm tõng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng nh©n viªn víi nh÷ng ph¹m vi kiÓm so¸t nhÊt ®Þnh, nh»m ®em ®Õn cho du kh¸ch chÊt l­îng dÞch vô tèt nhÊt, an toµn nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt. 1.2.2 §a d¹ng ho¸ c¸c chñng lo¹i dÞch vô Ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ c¸c chñng lo¹i dÞch vô mét mÆt tr¸nh t©m lÝ nhµm ch¸n cho du kh¸ch t¹o søc hÊp dÉn, mÆt kh¸c kÐo dµi thêi gian ®i du lÞch mang l¹i doanh thu lín cho c«ng ty. Cô thÓ th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p sau: -Khai th¸c c¸c lo¹i h×nh du lÞch m¹o hiÓm: Leo nói, lÆn biÓn, ®i xuång cao su vµo ®Çu nguån c¸c con s«ng, nh÷ng chuyÕn ®i bé m¹o hiÓm vµo c¸c vïng xa... -§a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh vui ch¬i gi¶i trÝ, ®Æc biÖt khai th¸c lo¹i h×nh giµu b¶n s¾c d©n téc nh­. -Khai th¸c m¹nh nghÖ thuËt Èm thùc ViÖt Nam, cho du kh¸ch th­ëng thøc sù ®a d¹ng trong c¸c mãn ¨n truyÒn thèng cña ng­ßi ViÖt Nam: b»ng c¸ch trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyÕn ®i phôc vô kh¸ch ¨n uèng t¹i c¸c nhµ hµng d©n téc truyÒn thèng. Bªn c¹nh ®ã viÖc s¸ng t¹o mãn ¨n míi kh«ng m©u thuÉn víi viÖc gi÷ g×n mãn ¨n d©n téc, còng mang l¹i sù ®a d¹ng cña chñng lo¹i dÞch vô trong tour du lÞch. -§Æc biÖt quan t©m chó träng ®a d¹ng c¸c h×nh thøc phôc vô tr­íc, trong vµ sau chuyÕn ®i du lÞch: dÞch vô t­ vÊn, dÞch vô liªn quan ®Õn nhu cÇu cÇn thiÕt hay nhu cÇu tù ph¸t sinh hµng ngµy...t¹o ra cho du kh¸ch c¶m thÊy b¶n th©n m×nh ®­îc quan t©m, ®­îc t«n träng... Tãm l¹i viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, chñng lo¹i dÞch vô lµ yÕu tè v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §©y cã thÓ ®­îc xem nh­ lêi qu¶ng c¸o cã hiÖu lùc nhÊt trong chiÕn l­îc ngµy cµng duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p t¹i ViÖt Nam. 1.3 T¨ng c­êng dÞch vô h­íng dÉn Trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng h­íng dÉn du lÞch ngoµi ho¹t ®éng cña h­íng dÉn viªn du cßn cã mét sè c«ng viÖc kh¸c nh­: X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chóng vµ ngay c¶ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng cña c¸c h­íng dÉn viªn du lÞch...Song, ho¹t ®éng cña c¸c h­íng dÉn viªn du lÞch ®ãng vai trß chñ yÕu, nã quyÕt ®Þnh phÇn lín chÊt l­îng cña c«ng viÖc h­íng dÉn du lÞch. Do vËy nã lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty. H­íng dÉn viªn cÇn hiÓu biÕt vÒ tÝnh c¸ch vµ t×nh c¶m cña ng­ßi Ph¸p, thãi quen vµ së thÝch cña hä, thµnh th¹o tiÕng ph¸p vµ ®Æc biÖt ph¶i lµ ng­êi l¹c quan vui vÎ, kh«i hµi, nhiÖt t×nh, lÞch sù kh«ng ®Þnh kiÕn vµ cÇu tiÕn. §Ó t¹o ®­îc mét ®éi ngò h­íng dÉn viªn nh­ vËy, c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p tõ qu¶n lý ®Õn ®µo t¹o: -§µo t¹o l¹i, bæ tóc kiÕn thøc víi kho¶ng thêi gian kh¸c nhau cho c¸c lo¹i h­íng dÉn viªn kh¸c nhau: +H­íng dÉn viªn t¹i ®iÓm du lÞch: Ho¹t ®éng trong mét ph¹m vi nhá ®ßi hái kiÕn thøc chuyªn s©u, kh«ng chØ cã kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô mµ cã kiÕn thøc vÒ lÞch sö, v¨n ho¸, ®Þa lý...®ång thêi ph¶i g¾n c¸c yÕu tè ®ã cho phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch du lÞch. §©y lµ h­íng dÉn viªn mµ c«ng ty th­êng sö dông h­íng dÉn viªn t¹i ®Þa ph­¬ng, do vËy muèn thu hót ®­îc du kh¸ch, c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc trong viÖc lùa chän h­íng dÉn viªn hîp t¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn tour. +H­íng dÉn viªn ®Þa ph­¬ng: Ho¹t ®éng trong ph¹m vi mét vïng du lÞch, mét tØnh hoÆc thµnh phè... ®ßi hái l­îng kiÕn thøc chuyªn s©u. +H­íng dÉn viªn quèc gia: §ßi hái kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ cao, hiÓu biÕt c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. -Néi dung ®µo t¹o, c«ng ty nªn ¸p dông nh»m t¨ng c­êng ho¹t ®éng h­íng dÉn nh­ sau: +C¸c kiÕn thøc vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ, kinh doanh du lÞch, l÷ hµnh +C¸c kiÕn thøc nghiÖp vô, qui tr×nh, ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn +C¸c kiÕn thøc vÒ luËt ph¸p, ®èi ngo¹i liªn quan ®Õn du lÞch, t©m lý du lÞch vµ nghÖ thuËt giao tiÕp øng xö. +C¸c kiÕn thøc vÒ ®Þa lý, lÞch sö, v¨n ho¸, x· héi, mü thuËt... Bªn c¹nh gi¶i ph¸p ®µo t¹o, nh»m t¨ng c­êng ho¹t ®éng h­íng dÉn c«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p t¨ng c­êng ®éi ngò h­íng dÉn viªn chÝnh thøc vµ ®éi ngò céng t¸c viªn nhiÖt t×nh vµ giái chuyªn m«n. 2.ChÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng. Sau khi ®· x©y dùng ®­îc mét ch­¬ng tr×nh du lÞch míi, viÖc ®Çu tiªn ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh lµ ph¶i lµm sao ®ã th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ ch­¬ng tr×nh du lÞch nh»m thu hót nhiÒu kh¸ch tham gia vµ tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty. Cô thÓ ë ba ph­¬ng thøc chÝnh sau: 2.1Th«ng tin vµ qu¶ng c¸o §©y lµ kh©u hÕt søc quan träng trong viÖc cung cÊp nh÷ng tÝn hiÖu cÇn thiÕt vµo c¸c thêi ®iÓm chÝnh x¸c tíi kh¸ch hµng thuéc thÞ tr­êng môc tiªu nh»m khÝch lÖ hä nhËn thøc vµ quyÕt ®Þnh tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty. Muèn vËy, th«ng tin vµ nhÊt lµ qu¶ng c¸o cÇn nh»m vµo ®èi t­îng kh¸ch c«ng vô, kh¸ch du lÞch ®· cã tuæi nghØ h­u vµ kh¸ch th¨m th©n ë nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: ChÝnh x¸c - cô thÓ - gîi më - cã giai ®o¹n vµ lÆp ®i lÆp l¹i. ViÖc nµy cã thÎ ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn chñ yÕu sau: -Ph©n ph¸t c¸c tµi liÖu vÒ ch­¬ng tr×nh du lÞch nh­ tê gÊp, quyÓn s¸ch máng...nªu bËt nh÷ng mÆt hÊp dÉn ®Æc biÖt cña ch­¬ng tr×nh th«ng qua c¸c h·ng l÷ hµnh Ph¸p mµ c«ng ty cã quan hÖ, nh÷ng du kh¸ch ®· tíi ViÖt Nam hoÆc nh÷ng c¬ quan cã ng­êi Ph¸p lµm viÖc. -TiÕn hµnh qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh hoÆc b¸o chÝ b»ng tiÕng Ph¸p -Th­êng xuyªn tham gia c¸c héi chî trong vµ ngoµi n­íc. §Æc biÖt c¸c héi chî lín t¹i Ph¸p nh­: DEAUVILLE, SALON MONDIAL UTOURIME... §Æc biÖt lµ héi chî TOP REASA lµ héi chî lín nhÊt dµnh cho ngµnh kinh doanh du lÞch c¸c n­íc nãi tiÕng Ph¸p. TOP RESA häp ®Þnh k× mçi n¨m mét lÇn t¹i deaville Ph¸p (C¸ch Paris kho¶ng 300km). Thêi gian héi chî diÔn ra kho¶ng cuèi th¸ng 9 ®Çu th¸ng 10. §©y lµ héi chî quan träng ®èi víi c¸c h·ng l÷ hµnh ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty du lÞch ViÖt Nam Hµ Néi nãi riªng...nh»m tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o h×nh ¶nh còng nh­ s¶n phÈm cña c«ng ty ®Õn víi c«ng chóng Ph¸p. HoÆc Ýt nhÊt mét lÇn du kh¸ch còng ®­îc biÕt tíi tªn tuæi cña c«ng ty. -Sö dông m¹ng th«ng tin toµn cÇu Internet ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ du lÞch ViÖt Nam vµ c¸c ch­¬ng tr×nh cña c«ng ty cho kh¸ch, chi phÝ bá ra tuy lín nh­ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ngoµi ra, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o hiÖu qu¶ nhÊt, lµ viÖc ngµy cµng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¸p øng vµ tho¶ m·n mäi nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña kh¸ch, ®Ó l¹i mét Ên t­îng tèt ®Ñp trong lßng du kh¸ch Ph¸p vèn hµo hoa vµ cëi më. ChÝnh hä sÏ lµ nguån qu¶ng c¸o tin cËy nhÊt cho b¹n bÌ vµ ng­êi th©n cña hä vÒ uy tÝn h×nh ¶nh vµ s¶n phÈm cña c«ng ty. 2.2.Quan hÖ tèt víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, b¸o chÝ trong vµ ngoµi n­íc: §Ó hä trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp giíi thiÖu vÓ s¶n phÈm cña c«ng ty. 2.3. KhuyÕn m¹i -Sö dông møc gi¸ ­u ®·i cho kh¸ch môc tiªu cña c«ng ty trong thêi gian thÝch hîp. -Tæ chøc c¸c chuyÕn ®i lµm quen cho c¸c ®¹i lÝ l÷ hµnh bªn Ph¸p, phÝ tæn do c«ng ty ®µi thä. -MiÔn phÝ mét sè dÞch vô cho kh¸ch du lÞch quay l¹i ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc sö dông ch­¬ng tr×nh cña c«ng ty nh­ xe ®ãn t¹i s©n bay vµ mét sè dÞch vô kh¸c. -Víi nh÷ng ®oµn kh¸ch lín, sö dông chÝnh s¸ch 15+1 (trªn 15 ng­êi cã mét ng­êi ®­îc miÔn dÞch vô trõ visa). -Cã h×nh thøc tÆng quµ l­u niÖm mang h×nh ¶nh cña c«ng ty cho mçi du kh¸ch sau khi kÕt thóc tour du lÞch. Ngoµi ba ph­¬ng thøc: Th«ng tin qu¶ng c¸o, quan hÖ víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng vµ khuyÕn m¹i. C«ng ty nªn t¹o ra nh·n hiÖu ®éc quyÒn cho s¶n phÈm. Bëi v×, nh·n hiÖu s¶n phÈm kh«ng chØ lµ mét c¸ch h÷u Ých ph©n biÖt ®­îc s¶n phÈm cña c«ng ty víi s¶n phÈm cña c«ng ty kh¸c mµ cßn lµ c¸ch ®Ó t¨ng thªm nhËn thóc cña kh¸ch hµng ®èi víi gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. Qua nh·n hiÖu x¸c ®Þnh ®­îc s¶n phÈm cña c«ng ty vµ so s¸nh nã víi s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò vÒ nh·n hiÖu s¶n phÈm du lÞch ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. HÇu hÕt c¸c c«ng ty ®Òu x©y dùng biÓu t­îng riªng cho m×nh nh­ng cÇn ph¶i thÊy r»ng biÓu t­îng cu¶ c«ng ty kh¸c víi biÓu t­îng cho mçi s¶n phÈm. Tuy nhiªn trong viÖc t¹o ra h×nh ¶nh chung cña c«ng ty, biÓu t­îng c«ng ty vÉn ®­îc sö dông lµ chÝnh. Nh­ng tao ra mét nh·n hiÖu tèt riªng cho mçi s¶n phÈm cô thÓ l¹i cã ý nghÜa lín ®èi víi c«ng ty vµ cã ­u ®iÓm lín ®èi víi ho¹t ®éng Marketing: -Nh·n hiÖu gióp cho viÖc x¸c dÞnh mét s¶n phÈm: M« t¶ s¶n phÈm vµ lµ hµng rµo ng¨n c¶n ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. -Nh·n hiÖu cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c lîi Ých ®Æc biÖt cña s¶n phÈm, nã gîi ý cho ng­êi mua trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh mua, ®ång thêi chØ râ møc chÊt l­îng cña dÞch vô cung cÊp trong s¶n phÈm. -Nh·n hiÖu lµ mét c«ng cô chñ chèt trong chiÕn l­îc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, nã quan hÖ mËt thiÕt víi giai ®o¹n ®Æc biÖt cña thÞ tr­êng vµ cã thÓ gióp cho viÖc më réng phÇn thÞ tr­êng cña c«ng ty khi mµ toµn bé thÞ tr­êng ®èi víi mét s¶n phÈm ®· b·o hµo. -Gióp kh¸ch hµng tr¸nh ®­îc sù m¹o hiÓm, ®Æc biÖt víi c¸c s¶n phÈm v« h×nh nh­ tour du lÞch. Tãm l¹i, cã thÓ b»ng h×nh thøc nµy hay kh¸c, c«ng ty khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ tr­êng, muèn thµnh c«ng trong viÖc më réng thÞ tr­êng, nhÊt thiªt th«ng tin ph¶i mang tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc. §ã míi lµ ®iÒu ®Ých thùc nhÊt mang l¹i uy tÝn vµ danh tiÕng cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Ph¸p. 3. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lÝ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña ch­¬ng tr×nh du lÞch. §Æc biÖt trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, møc gi¸ t­¬ng øng víi chÊt l­îng dÞch vô lµ ®iÒu kiÖn tèt gióp c«ng ty t¹o lËp ®­îc thÞ tr­êng kh¸ch hµng cho riªng m×nh. Gi¸ c¶ cña ch­¬ng tr×nh du lÞch phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­: Sè l­îng ®iÓm du lÞch cã trong ch­¬ng tr×nh, c¸c dÞch vô cung cÊp cho du kh¸ch...lµ mét c«ng ty lín cã mèi quan hÖ réng r·i cã uy tÝn ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp, h¬n n÷a c«ng ty cã ®éi xe riªng vµ kh¸ch s¹n trùc thuéc nªn viÖc ®­a ra møc gi¸ mÒm dÎo linh ho¹t lµ ®iÒu hoµn toµn cã thÓ cña c«ng ty. §Æc biÖt c«ng ty nªn ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ thÊp, gi¸ ph©n biÖt ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch míi hoÆc t¹i thêi ®iÓm v¾ng kh¸ch; gi¸ ­u ®·i cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch n»m ë 3 ph©n ®o¹n thÞ tr­êng trªn; Kh¸ch ®i víi sè l­îng lín... Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy, th× cÇn ph¶i cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong c«ng ty, c¸c nhµ cung cÊp ®Æc biÖt lµ mèi quan hÖ víi kh¸ch s¹n Sofitel Metropole (N¬i th­êng xuyªn ®ãn rÊt nhiÒu kh¸ch Ph¸p ®Õn l­u tró). 3.1 BiÖn ph¸p chÝnh ®Ó gi¶m gi¸ tour trong ®iÒu kiÖn gi÷ nguyªn chÊt l­îng phôc vô: -TÝch cùc t×m kiÕm ®èi t¸c võa ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô, võa cã møc gi¸ h¹ h¬n c¸c nhµ cung cÊp kh¸c. §©y lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p tèt gióp doanh nghiÖp cã thÓ ®­a ra møc gi¸ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, cung lín h¬n cÇu, v× vËy c«ng ty cã thÓ ¸p dông nh»m thu hót l­îng kh¸ch ®Õn ViÖt Nam. -C«ng ty gi¶m phÇn tr¨m lîi nhuËn, ®­a ra møc gi¸ hîp lÝ. §©y lµ ph­¬ng ¸n kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ tr­íc m¾t, nh­ng sÏ ®­îc ®Òn bï xøng ®¸ng trong t­¬ng lai. Trªn thùc tÕ, gi¶m lîi nhuËn trªn 1 tour du lÞch, sè tour b¸n ra nhiÒu dÉn tíi chØ tiªu tæng lîi nhuËn vÉn cã thÓ t¨ng mµ uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr­êng. 3.2 Ap dông chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ t­¬ng ®èi th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô trong khi møc gi¸ kh«ng thay ®æi. Gi÷ nguyªn møc gi¸ kh«ng chØ tr¸nh g©y t©m lÝ hoang mang, lo l¾ng cho du kh¸ch vÒ chÊt l­îng dÞch vô, mµ ®iÒu quan träng h¬n nã cßn t¹o niÒm tin cho ®éi ngò nh©n viªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Thùc tÕ ®©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tèi ­u trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh. Bëi chÊt l­îng phôc vô phô thuéc vµo nh©n viªn, nghÜa lµ chÊt l­îng n»m trong tÇm tay kiÓm so¸t cña c¸c nhµ qu¶n lÝ. VÊn ®Ò lµ lµm sao cho nh©n viªn cña m×nh nhËn thøc ®­îc r»ng: Thu hót kh¸ch hµng hµng lµ vÊn ®Ò sèng cßn, liªn quan tíi chÝnh b¶n th©n hä trong vÊn ®Ò thu nhËp. Nh©n viªn lµ yÕu tè cã s½n trong c«ng ty, mét cö chØ, hµnh vi nhá còng cã thÓ ®em l¹i møc chÊt l­îng hoµn h¶o, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña du kh¸ch. V× vËy, viÖc n©ng cao chÊt l­îng th«ng qua viÖc sö dông triÖt ®Ó nguån nh©n viªn víi møc chÊt l­îng t­¬ng xøng sÏ ®em l¹i kh¶ n¨ng c¹nh tranh lín cho c«ng ty. Tãm l¹i, nh»m duy tr× vµ ngµy cµng më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p, c«ng ty nªn ®­a ra mét møc gi¸ linh ho¹t ¸p dông cho tõng ®èi t­îng, tõng thêi ®iÓm vµ tõng thêi kú kh¸c nhau...Tuy nhiªn, vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt cèt lâi lµ ph¶i lu«n lu«n ®¶m b¶o møc phôc vô tèi ®a, cã nh­ vËy c«ng ty míi cã kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng thu hót kh¸ch. 4. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. ChÝnh s¸ch ph©n phèi gãp phÇn quan träng t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty th«ng qua viÖc kÝch thÝch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Thùc tÕ, phÇn lín c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty ®­îc b¸n th«ng qua 2 kªnh: H·ng l÷ hµnh quèc tÕ vµ b¸n lÎ cho du kh¸ch. Do ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch ph©n phèi, cÇn sö dông c¸c biÖn ph¸p sau: -T¹o lËp mèi quan hÖ víi c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m du lÞch, c¸c cuéc héi th¶o, héi nghÞ vÒ du lÞch... -Th¾t chÆt mèi quan hÖ víi c¸c h·ng du lÞch l÷ hµnh mµ c«ng ty ®· vµ ®ang quan hÖ b»ng c¸ch tæ chøc c¸c chuyÕn du lÞch kh¶o s¸t, t×m hiÓu vÒ du lÞch, tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng cña c«ng ty. -§Æc biÖt cã chÝnh s¸ch ­u ®·i hîp lÝ ®èi víi c¸c h·ng l÷ hµnh cã quan hÖ l©u n¨m nh­ chÝnh s¸ch gi¸. Cô thÓ: gi¶m gi¸, kÐo dµi thêi h¹n thanh to¸n... -T¨ng c­êng kÝ kÕt hîp ®ång ng¾n vµ dµi h¹n víi c¸c h·ng l÷ hµnh göi kh¸ch lín t¹i thÞ tr­êng Ph¸p trªn c¬ së hîp t¸c nh»m x©y dùng c¸c tour du lÞch hÊp dÉn. -Ngoµi ra, c«ng ty nªn më mét van phßng ®¹i diÖn t¹i Ph¸p, nh»m th«ng tin cho kh¸ch hµng, thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸ vµ b¸n s¶n phÈm. §©y lµ gi¶i ph¸p ®ßi hái l­îng vèn ®Çu t­ lín nh­ng hiÖu qña kinh tÕ cao, t¹o dùng uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng Ph¸p. Nh­ vËy, chiÕn l­îc Marketing - Mix tËp trung vµo 3 ph©n ®o¹n thÞ tr­êng: Kh¸ch c«ng vô, kh¸ch cã tuæi ®· nghØ h­u vµ kh¸ch th¨m th©n... ®· v¹ch ra cho c«ng ty ®Þnh h­íng trong vÊn ®Ò duy tr× vµ ngµy cµng më réng thÞ tr­êng, trong ®ã ®Æc biÖt chó träng ®Õn thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p. Tuy nhiªn, muèn ¸p dông thµnh c«ng chiÕn l­îc nµy kh«ng chØ ®ßi hái sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ®iÒu quan träng h¬n n÷a lµ sù quan t©m cña ®¶ng vµ nhµ n­íc, sù phèi hîp cïng thùc hiÖn gi÷a c¸c ban ngµnh cã liªn quan. KhuyÕn nghÞ. Kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng, trong mÊy n¨m võa qua, du lÞch ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn thùc tÕ cho thÊy r»ng, hiÖu qu¶ mµ ngµnh du lÞch ®em l¹i vÉn ch­a xøng ®¸ng víi tiÒm n¨ng du lÞch cña n­íc nhµ. §Ó ho¹t ®éng du lÞch l÷ hµnh nãi riªng vµ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nãi chung thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, ®ßi hái c¸c cÊp, ngµnh cã liªn quan ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ hîp lÝ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh du lÞch ph¸t triÓn. Sau mét thêi gian ®i kh¶o s¸t thùc tÕ vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: “C¸c biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p t¹i c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi” t«i xin m¹nh d¹n nªu ra mét sè khuyÕn nghÞ sau: 1. §èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lÝ vÒ du lÞch. 1.1 ChÝnh Phñ: Nh»m x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 theo ®Þnh h­íng cña ®¹i héi lÇn thø 8 cña §¶ng, chÝnh phñ cÇn cô thÓ nh÷ng ®Þnh h­íng lín th«ng qua c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ nh÷ng gi¶i ph¸p mµ b¶n th©n ngµnh kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc. Tr­íc m¾t, chÝnh phñ cÇn th¸o gì c¬ chÕ vÒ vèn. §Æc biÖt lµ vÊn ®Ò cho ngµnh du lÞch ®­îc vay vèn ­u ®·i, dµi h¹n ®Ó x©y dùng c¸c ®iÓm du lÞch, khu du lÞch vµ n©ng cÊp ®æi míi c¬ së h¹ tÇng trang thiÕt bÞ cho ngµnh co phÐp ngµnh du lÞch ®­îc trÝch mét phÇn thu ®¸ng kÓ tõ ho¹t ®éng du lÞch ®Ó ngµnh chñ ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp ph¸t triÓn du lÞch, lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam, chÝnh phñ cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng vÒ thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh. Ch¼ng h¹n cho phÐp cÊp giÊy visa t¹i c¸c cöa khÈu, cho kh¸ch du lÞch n­íc thø 3 qua n­íc b¹n, kÐo dµi tour sang ViÖt Nam ®Ó kh¸ch kh«ng ph¶i quay l¹i xin visa t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, bá visa ®èi víi kh¸ch du lÞch ®Õn tõ c¸c n­íc ASEAN nh­ mét sè thµnh viªn ASEAN thùc hiÖn, ®­îc ¸p dông chÕ ®é “thÎ lªn bê” t¹m gi÷ hé chiÕu ®èi víi kh¸ch du lÞch b»ng tµu biÓn mµ kh«ng cÇn visa. ChÝnh phñ t¨ng c­êng hç trî tæng côc du lÞch ®Æc c¸c phßng, trung t©m du lÞch t¹i c¸c s©n bay cã nhiÒu kh¸ch quèc tÕ nh­: Néi bµi, T©n S¬n NhÊt, §µ N½ng, HuÕ... ®Ó trùc tiÕp cung cÊp th«ng tin phôc vô kh¸ch. ChÝnh phñ nªn cã c¬ chÕ phï hîp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæng côc du lÞch ViÖt Nam ®­îc më van phßng ®¹i diÖn ë nh÷ng thÞ tr­êng träng ®iÓm, ®Æc biÖt t¹i thÞ tr­êng Ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng b¸ du lÞch ViÖt Nam ra n­cí ngoµi. 1.2 Tæng côc du lÞch ViÖt Nam. Lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch, tæng côc du lÞch cÇn thùc hiÖn h¬n n÷a vai trß chøc n¨ng qu¶n lÝ, cô thÓ: Cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch hîp lÝ, toµn diÖn vµ bÒn v÷ng. Th«ng qua viÖc b¶o tån c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh nh­ cè ®« HuÕ, VÞnh H¹ Long, Phè cæ Héi An... T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng b¸, xóc tiÕn th«ng tin b»ng c¸ch th­êng xuyªn ph¸t hµnh vµ ph©n ph¸t c¸c s¸ch giíi thiÖu vÒ du lÞch ViÖt Nam, c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan, b»ng tiÕng Ph¸p, ph¸t miÔn phÝ cho kh¸ch du lÞch khi hä ®Õn ViÖt Nam. Tµi liÖu ph¶i ®­îc in Ên râ rµng, ®Ñp m¾t, th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c, cËp nhËp thay thÕ qua tõng thêi kú. §¶m b¶o m«i tr­êng ph¸p lÝ c«ng b»ng vµ thuËn lîi cho c«ng ty. §Æc biÖt lµ viÖc ®­a ra c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã néi dung hîp lý vÒ quyÒn khai th¸c s¶n phÈm ®éc quyÒn ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh do c¸c c«ng ty tù x©y dùng, tr¸nh sù m¹o nhËn gi÷a c¸c c«ng ty trªn cïng mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §ång thêi khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty l÷ hµnh chuyªn t©m h¬n vµo viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cho riªng m×nh. Chñ ®éng h¬n n÷a trong viÖc tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c hiÖp héi du lÞch... nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ viÖc tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o c¸c tæ chøc du lÞch cña Ph¸p. 1.3 §èi víi c¸c ngµnh cã liªn quan. Ngµnh an ninh-ngo¹i giao: C¶i tiÕn, ®¬n gi¶n ho¸, thuËn tiÖn nhanh chãng trong viÖc duyÖt nh©n sù,cÊp hé chiÕu, visa cho kh¸ch nhËp c¶nh, xuÊt t¹i c¸c cöa khÈu ®­êng bé. T¨ng c­êng, cñng cè mèi quan hÖ hîp t¸c quan hÖ h÷u nghÞ ViÖt-Ph¸p. Ngµnh giao th«ng vËn t¶i: N©ng cÊp c¸c tuyÕn ®­êng s¾t xuyªn ViÖt, khÈn tr­¬ng ®æi míi vµ n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng phôc vô cña nh©n viªn. Ngµnh hµng kh«ng: TÝch cùc tham gia qu¶ng b¸ cho du lÞch ViÖt Nam th«ng qua c¸c chuyÕn bay, tuyÕn bay vµ c¸c dÞch vô trªn kh«ng còng nh­ dÞch vô mÆt ®Êt. N©ng cao chÊt l­îng phôc vô kÕt hîp víi c¸c c«ng ty du lÞch trong viÖc khai th¸c kh¸ch.C¶i tiÕn vµ n©ng cÊp trËt tù ë c¸c s©n bay quèc tÕ, cÇn cã hÖ thèng chØ dÉn thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh khi kh¸ch ®Õn vµ dêi khái ViÖt Nam. Cho phÐp c¸c h­íng dÉn viªn cña c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ thuËn tiÖn trong viÖc ®­a ®ãn vµ tiÔn kh¸ch t¹i s©n bay. T¨ng c­êng hîp t¸c vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c h·ng l÷ hµnh ViÖt Nam tham gia m¹ng l­íi ®¹i lÝ vÐ, trong hÖ thèng ®Æt gi÷ chç. §Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch ­u tiªn, ­u ®·i phï hîp víi nh÷ng ®oµn kh¸ch sang ViÖt Nam víi môc ®Ých hç trî ph¸t triÓn du lÞch. Ngµnh h¶i quan: T¨ng c­êng ®Çu t­, n©ng cÊp hÖ thèng trang thiÕt bÞ nh»m kiÓm tra nhanh chãng, an toµn vµ tiÖn lîi cho kh¸ch. Hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ hµnh lang ph¸p lý, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ hµng ho¸ xuÊt nhËp qua con ®­êng du lÞch. VÝ dô nh­: Quy ®Þnh vÒ ®å gi¶ cæ, ®å thñ c«ng mü nghÖ d©n gian nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch du lÞch mua vµ mang ra dÔ dµng. C¶i tiÕn thñ tôc vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, t¸c phong v¨n minh lÞch sù cña c¸n bé kiÓm tra. 2. Víi c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng t¸c ®iÒu hµnh h­íng dÉn. §©y lµ 2 bé phËn cã nhiÖm vô thùc hiÖn ccs ch­¬ng tr×nh du lÞch.Do vËy, chÊt l­îng thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÊt l­îng cña ho¹t ®éng ®iÒu hµnh vµ h­íng dÉn. X©y dùng hÖ thèng kiÓm tra th­êng xuyªn: Gióp cho c«ng ty n¾m ®­îc møc chÊt l­îng thùc sù cña dÞch vô mµ c«ng ty hiÖn nay ®ang phôc vô kh¸ch. Trªn c¬ së ®ã c«ng ty sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó cã thÓ tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp cho du kh¸ch. Th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ viÖc ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ còng nh­ nghiÖp vô chuyªn m«n cña ®éi ngò h­íng dÉn viªn. LËp ra bé phËn thèng kª, nghiªn cøu sù vËn ®éng cña thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch trong ®ã cã thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p nh»m dù b¸o chÝnh x¸c vµ cã kÕ ho¹ch trong viÖc chuÈn bÞ s½n sµng ®ãn tiÕp vµ phôc vô. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ trong du lÞch, ®Æc biÖt lµ m¹ng Internet trong vÊn ®Ò qu¶ng c¸o vµ khuyÕch tr­¬ng h×nh ¶nh cña c«ng ty víi thÞ tr­êng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, trong ®ã chó träng ®Õn thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p. Cã kÕ ho¹ch trong viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi b»ng c¸ch tæ chøc c¸c ®ît kh¶o s¸t nh÷ng tuyÕn ®iÓm du lÞch míi, còng nh­ viÖc rót kinh nghiÖm vµ bæ xung nh÷ng tuyÕn ®iÓm du lÞch cò. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng b¸, tiÕp thÞ th«ng qua viÖc tham gia c¸c héi chî, héi th¶o, diÔn ®µn... quèc tÕ, ®Æc biÖt gÇn hoÆc thÞ tr­êng t¹i Ph¸p. KÕt luËn Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ chñ ®éng nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ cña C«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi nãi riªng so víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× vËy, viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thÞ tr­êng kh¸ch tiÒm n¨ng nh­ thÞ tr­¬ng kh¸ch Ph¸p. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng kh¸ch du lÞch Ph¸p ë C«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch, em hy väng sÏ ®ãng gãp cho C«ng ty mét vµi ý kiÕn nhá bÐ cña m×nh, nh»m gióp C«ng ty kh«ng ngõng duy tr× vµ ngµy cµng më réng thÞ tr­êng kh¸ch ®Çy tiÒm n¨ng nµy, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng du lich ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng. Do l­îng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, bµi viÕt khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ nhiÒu vÊn ®Ò ch­a ®­îc ®Ò cËp tíi. Em mng ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Cuèi cïng mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn thÇy gi¸o NguyÔn V¨n M¹nh vµ toµn thÓ tËp thÓ c¸n bé trong C«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Hµ Néi ngµy 10-06-2000 Sinh viªn thùc hiÖn Vò ThÞ Ngäc Ph­¬ng Tµi liÖu tham kh¶o 1.NguyÔn V¨n §Ýnh vµ NguyÔn V¨n M¹nh, “NghÖ thuËt giao tiÕp vµ øng xö”, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, 1996. 2.H÷u Ngäc, “Ph¸c th¶o ch©n dung Ph¸p”, Nhµ xuÊt b¶n TiÕn Bé,1996. 3.Philip Kottler, “Marketing c¨n b¶n”, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª,1994. 4.NguyÔn Quang ChiÕn, “Céng hoµ Ph¸p bøc tranh toµn c¶nh”, Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ Quèc Gia”,1997. 5. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn Du lÞch n¨m 2000 KÕ ho¹ch n¨m 2001-2005, cña Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam 6.T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam. 7.T¹p chÝ Ngo¹i Th­¬ng. 8.T¹p chÝ Tµi chÝnh. 9.T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ ThÕ giíi. 10.B¸o c¸o Tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh n¨m: 1997,1998,1999 cña C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi. Môc lôc Lêi nãi ®Çu: 1 Ch­¬ng 1: Sù cÇn thiÕt ph¶i duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p t¹i c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹iHµ Néi ...... 4 1.Kh¸i qu¸t vÒ ®Êt n­íc vµ con ng­êi céng hoµ Ph¸p........... 4 1.1 §Êt n­íc Ph¸p........ 4 1.1.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn..... 4 1.1.2 D©n sè...... 5 1.1.3 §iÒu kiÖn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi...... 6 1.2 Con ng­êi Ph¸p............ 11 1.2.1 Thu nhËp vµ ph©n bè chi tiªu............ 1.2.2 Quü thêi gian nhµn rçi........... 1.2.3 TËp qu¸n du lÞch cña ng­êi Ph¸p...... 15 1.2.4 Kh¶ n¨ng truy cËp th«ng tin...... 16 1.3 Xu h­íng vËn ®éng cña thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p........ 18 1.3.1 Xu h­íng 1..................... 18 1.3.2 Xu h­íng 2.................. 22 2. Mèi quan hÖ gi÷a Céng hoµ Ph¸p vµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.......... 23 2.1 NÐt t­¬ng ®ång trong lÞch sö v¨n ho¸ d©n téc...... 23 2.1.1 Trªn ph­¬ng diÖn t«n gi¸o.............. 23 2.1.2.Trªn b×nh diÖn v¨n ho¸ vËt chÊt..................... 24 2.1.3 Trªn b×nh diÖn v¨n ho¸ tinh thÇn............................... 25 2.2 Quan hÖ ngo¹i giao ViÖt-Ph¸p.................... 26 2.2.1 LÞch sö mèi quan hÖ Ph¸p-ViÖt................................. 26 2.2.2 Quan hÖ kinh tÕ Ph¸p-ViÖt......................................... 28 2.2.3 Hîp t¸c v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt.......................... 32 2.2.4. Hîp t¸c du lÞch ViÖt-Ph¸p...................................... 33 3. Søc hÊp dÉn cña ViÖt Nam trong viÖc thu hót thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lµ ng­êi Ph¸p................................................................. 35 3.1. §iÒu kiÖn thuËn lîi cña m«i tr­êng Kinh tÕ- V¨n ho¸-X· héi ViÖt Nam..................................................... 35 3.1.1. M«i tr­êng kinh tÕ.............................................................. 35 3.1.2. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi.................................................. 42 3.1.3. M«i tr­êng chÝnh trÞ-ngo¹i giao.......................................... 45 3.2. Nh÷ng s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam thu hót ®­îc thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p........................................................................... 46 3.2.1. C¸c tuyÕn ®iÓm dulÞch................... .................................... 46 3.2.2. S¶n phÈm ¨n uèng................................................................. 46 3.2.3. L­u tró vµ gi¶i trÝ.................................................................. 47 3.3. Xu h­íng vËn ®éng cña thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p tíi ViÖt Nam..... 47 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kh¸ch du lÞch Ph¸p t¹i C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi.................................................... 50 1.Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi.......................... 50 1.1. S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. ...... . 50 1.2 NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty.................................... .52 1.2.1 NhiÖm vô...................................................................... .52 1.2.2 QuyÒn h¹n............................................................................. .53 1.3 Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty :........................................... .............. 53 1.4. §iÒu kiÖn kinh doanh vµ c¸c lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty......................................................... 57 1.4.1. §iÒu kiÖn kinh doanh cña C«ng ty.................... 57 1.4.2. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty................ ..59 1.4.3 §¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty........................60 1.5. §iÒu kiÖn kinh doanh vµ lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty......... 60 1.5.1. VÒ c«ng t¸c khai th¸c vµ phôc vô kh¸ch............................. 60 1.5.2.VÒ ho¹t ®éng ®¹i lý................................................................. 63 1.5.3. C«ng t¸c ®Çu t­, liªn doanh ................................................ . 63 1.5.4.VÒ ho¹t ®éng cña ®éi xe ........................................................ 64 1.6 Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2000................. .64 2.ThÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p t¹i C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi.. .65 2.1.Thùc tr¹ng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p t¹i C«ng ty.............................. 65 2.1.1. Mét sè chØ tiªu vÒ thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p ........................... 65 2.1.2. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p t¹i C«ng ty:..................... 72 2.1.3 Ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty cho thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p.................................................................... 74 2.2.Dù b¸o xu h­íng vËn ®éng cña thÞ tr­êng Ph¸p t¹i C«ng ty........ 77 2.3.C¸c biÖn ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch ph¸p mµ c«ng ty ®· ¸p dông............................................................................ 80 3.NhËn xÐt vÒ thÞ tr­êng kh¸ch ph¸p cña c«ng ty................................. 82 3.1.Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan...................................................... 84 3.2.Nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan.......................................................... 84 Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p t¹i C«ng ty du lÞch ViÖt Nam-Hµ Néi................................ 86 1.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm.................................................... 87 1.1X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi...................................... 88 1.1.1.Hoµn thiÖn vµ lµm phong phó c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn thèng..................................................................................... 88 1.1.2. X©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch míi...................................... 89 1.2.N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ,chñng lo¹i dÞch vô .......................... 90 1.2.1 N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ch­¬ng tr×nh........................... 90 1.2.2 §a d¹ng ho¸ c¸c chñng lo¹i dÞch vô....................................... 92 1.3 T¨ng c­êng dÞch vô h­íng dÉn........................................................ 93 2.ChÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng.................................................................. 94 2.1Th«ng tin vµ qu¶ng c¸o ...................................................................... 94 2.2.Quan hÖ tèt víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, b¸o chÝ trong vµ ngoµi n­íc................................................................... 95 2.3. KhuyÕn m¹i........................................................................................ 95 3. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶.................................................................................. 96 3.1 BiÖn ph¸p chÝnh ®Ó gi¶m gi¸ tour trong ®iÒu kiÖn gi÷ nguyªn chÊt l­îng phôc vô.................................... 97 3.2 Ap dông chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ t­¬ng ®èi............................................97 4. ChÝnh s¸ch ph©n phèi...........................................................................98 KhuyÕn nghÞ.............................................................. 99 1.§èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lÝ vÒ du lÞch............................... 99 ChÝnh Phñ........................................................................................... 99 1.2 Tæng côc du lÞch ViÖt Nam................................. .............................100 1.3 §èi víi c¸c ngµnh cã liªn quan........................................................ 100 Víi c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi......................................... 101 KÕt luËn.................................................................... 103

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị tr­ường khách du lịch là ng­ười Pháp của Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan