Chuyên đề Hoàn thiện giải pháp marketing mix đẩy mạnh số lượng thuê kênh riêng tại trung tâm truyền dẫn khu vực 3 - Công ty truyền dẫn Viettel

Lý do chọn đề tài Trong điều kiện nước ta hiện nay, kinh tế ngày càng phát triển, các công ty nước ngoài đầu tư vào nước ta ngày càng nhiều. Mặt khác các ngân hàng, các công ty chứng khoán ngày càng được đầu tư một cách mạnh mẽ. Chính vì thế yêu cầu về truyền dẫn dữ liệu giữa các công ty, các chi nhánh với nhau ngày càng thường xuyên và bức thiết hơn. Việc thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác sẽ giúp các nhà đầu tư kịp thời nắm bắt được cơ hội và quyết đoán hơn trong đầu tư. Ngày nay viễn thông là một trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh và có nhiều thành tựu rực rỡ nhất. Việt Nam là nước đi sau nên được thừa hưởng tất cả những thành tựu đó với chi phí rẻ hơn. Mặt khác, để nền kinh tế đất nước phát triển thì tiên quyết là phải áp dụng những thành tựu về viễn thông, đặc biệt là công nghệ truyền dẫn dữ liệu giữa công ty với khách hàng, công ty với công ty, trong nước với thế giới. Các dữ liệu có thông suốt và rõ ràng thì việc đầu tư mới phát triển mạnh và nền kinh tế mới phát triển được. Trung tâm truyền dẫn khu vực 3 là trung tâm được đánh giá hoạt động kinh doanh có hiệu quả liên tục nhiều năm liền thuộc công ty truyền dẫn Viettel. Hoạt động của trung tâm luôn bám sát định hướng kinh doanh của công ty, đồng thời bám sát chủ trương, chính sách và các chương trình kinh tế trọng điểm của Thành phố, đã tập trung đầu tư vào lĩnh vực truyền dẫn dữ liệu, truyền báo, truyền hình nhằm phát triển kinh tế Thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Đồng thời qua thời gian học tập rèn luyện tại Trường Đại Học Kinh Tế và được tiếp cận với thực tiễn sinh động của hoạt động kinh doanh tại trung tâm truyền dẫn khuc vực 3. Em thấy cần phải đẩy mạnh hơn chiến lược marketing nhằm tăng số lượng thuê kênh riêng thì công ty mới có thể đương đầu và giành phần thắng trước các đối thủ mạnh như VNPT, FPT hay EVN. Xuất phát từ những lý do trên em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện giải pháp marketing mix đẩy mạnh số lượng thuê kênh riêng tại trung tâm truyền dẫn khu vực 3 _ công ty truyền dẫn Viettel.” 2. Mục tiêu chọn đề tài Phân tích thông tin từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động marketing hiện tại của trung tâm truyền dẫn khuc vực 3 và các đối thủ cạnh tranh của trung tâm. Từ đó đề xuất những giải pháp kiến nghị nhằm tăng số lượng thuê kênh riêng, góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng vị thế cạnh tranh của trung tâm. 3. Phương pháp nghiên cứu Có nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau với những ưu và khuyết điểm riêng biệt. Do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm nên em chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng như: Tổng hợp và phân tích (thu thập số liệu thứ cấp gồm những tài liệu sẵn có trong nội bộ trung tâm có liên quan đến lịch sử hình thành công ty, cơ cấu tổ chức, hoạt đông marketing, hoạt động kinh doanh ) Ngoài ra em còn tham khảo tài liệu: Một số tài liệu kham khảo phục vụ cho báo cáo như sách về marketing, các website có nội dung kiến thức liên quan về công ty, về đối thủ cạnh tranh 4. Hạn chế của đề tài Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồng thời đây là một đề tài mà thời gian nghiên cứu có hạn, nội dung rộng nên em chỉ có thể nghiên cứu ở một lĩnh vực nhỏ là marketing cho dịch vụ thuê kênh riêng tại trung tâm, từ đó đánh giá và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện. 5. Kết cấu của đề tài Chương I: Lý luận cơ bản về marketing Giới thiệu khái quát về khái niệm, mục tiêu, vai trò và chức năng của marketing. Bên cạnh đó giới thiệu phần trọng tâm của đề tài là chiến lược marketing Mix của doanh nghiệp nhằm tác động vào thị trường. Chương II: Tổng quan về công ty truyền dẫn Viettel Chương này tập trung giới thiệu về: ã Tổng Công ty Viễn thông Quân Đội ã Công ty Truyền dẫn Viettel ã Trung tâm truyền dẫn KV3 ã Tình hình sản xuất kinh doanh của Trung tâm truyền dẫn KV3 ba năm gần đây. Chương III: Phân tích đối thủ cạnh tranh Nói đến đối thủ cạnh tranh của công ty Truyền dẫn Viettel phải kể đến VNPT, EVN, FPT. Nên chương này chủ yếu phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh trên. Chương IV: Thực trạng hoạt động marketing mix tại trung tâm truyền dẫn KV3 Tập trung phân tích các chiến lược: sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị mà trung tâm truyền dẫn KV3 đang thực hiện. Từ đó thấy được ưu và khuyết điểm của từng chiến lược.

pdf71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2206 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện giải pháp marketing mix đẩy mạnh số lượng thuê kênh riêng tại trung tâm truyền dẫn khu vực 3 - Công ty truyền dẫn Viettel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trieån khai nhanh , quaûn lyù taäp trung : Quaûn lyù taäp trung moät ñaàu moái, ñaây laø moät trong nhöõng yeáu toá raát quan troïng ñeå khaùch haøng tin töôûng Viettel . Thôøi gian caáp keânh , trieån khai hôïp ñoàng chæ töø 1 ñeán 2 tuaàn sau khi kyù hôïp ñoàng. - Ñoäi nguõ CB CNV naêng ñoäng , nhieät huyeát: Linh ñoäng trong vieâc giaûi quyeát vaàn ñeà , hoã trôï khaùch haøng veà kyõ thuaät vaø thoâng tin dòch vuï 24/24. Coù ñöôïc uy tín veà thöông hieäu: Thöông hieäu ñöôïc bieát ñeán nhôø vaøo söï thaønh coâng cuûa maïng ñieän thoaïi di ñoäng Viettel. - Giaù cöôùc linh hoaït : Coù nhöõng möùc giaù khaùc nhau phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng khaùch haøng. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 37 3.1.2 Ñieåm yeáu - Nhaân löïc thieáu vaø yeáu : Nhaân löïc treû, chöa coù kinh nghieäm trong xöû lyù tình huoáng trong coâng vieäc. Chöa ñöa ra ñöôïc chieán löôïc Marketing coù tính chaát noåi troäi . - Chöa chuû ñoäng trong vieäc quyeát ñònh giaù cöôùc, chöa coù chính saùch giaù linh hoaït. 3.1.3 Cô hoäi - Loä trình giaûm cöôùc cuûa Boä BCVT taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp, toå chöùc naâng caáp ñöôøng truyeàn daãn phuïc vuï cho coâng taùc kinh doanh . - Nhu caàu môû roäng vaø phaùt trieån quy moâ maïng löôùi cuûa caùc toå chöùc, doanh nghieäp daãn ñeán vieäc taêng nhu caàu thueâ keânh rieâng . 3.1.4 Ñe doïa - Caùc ñoái thuû ñeàu ñaàu tö cho phaùt trieån haï taàng maïng, naâng cao chaát löôïng ñöôøng truyeàn, cöôùc thueâ keânh giaûm .v.v. laøm taêng söùc caïnh tranh, cho khaùch haøng coù nhieàu cô hoäi löïa choïn nhaø cung caáp . - Caùc ñoái thuû hình thaønh lieân minh chieán löôïc nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng kinh doanh vaø thu huùt khaùch haøng. Ví duï nhö: VDC lieân minh NTT, EVN lieân minh Hutchison… 3.2. Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh 3.2.1. VNPT : Taäp ñoaøn Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam maø trong ñoù chuû yeáu laø caùc Coâng ty sau: - Coâng ty Vieãn thoâng lieân tænh – VTN - Coâng ty Vieãn thoâng Quoác teá - VTI - Coâng ty Truyeàn soá lieäu - VDC 3.2.1.1 Ñieåm maïnh Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 38 - Thöông hieäu laâu naêm : Thöông hieäu VNPT töø laâu ñaõ ñöôïc thò tröôøng bieát ñeán phaàn naøo giuùp cho caùc dòch vuï cuûa Coâng ty VTN, VTI, vaø VDC phaùt trieån nhanh trong vieäc quaûng baù thöông hieäu cuûa mình. Ñoàng thôøi, do ñoäc quyeàn trong moät thôøi gian daøi, neân ña soá caùc khaùch haøng phaûi löïa choïn VNPT laø nhaø cung caáp dòch vuï thueâ keânh rieâng maø khoâng coù moät söï löïa choïn naøo khaùc neân soá löôïng khaùch haøng cuûa VNPT chieám ña soá so vôùi caùc nhaø cung caáp khaùc - Haï taàng vöõng chaéc : Coù haï taàng ñöôøng truïc, noäi tænh , noäi haït hoaøn chænh, vuøng phuû roäng khaép caû nöôùc, quang hoùa ñeán caáp xaõ, khaû naêng vu hoài, toái öu maïng toát, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thueâ keânh cuûa khaùch haøng moät caùch toái ña maø khoâng phaûi nhaø cung caáp dòch vuï vieãn thoâng naøo cuõng ñuû naêng löïc. Nguoàn lao ñoàng doài daøo, nhieàu kinh nghieäm trong vieäc cung caáp dòch vuï vaø trieån khai dòch vuï cho khaùch haøng. 3.2.1.2 Ñieåm yeáu - Boä maùy coàng keành : Boä maùy quaûn lyù chia ra laøm quaù nhieàu khaâu - Quaûn lyù phaân taùn - Do ñoäc quyeàn trong moät thôøi gian daøi, khoâng coù ñoái thuû caïnh tranh neân VNPT maát ñi tính linh hoaït trong vieäc tieáp caän thò tröôøng, chaêm soùc khaùch haøng vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán dòch vuï. 3.2.2. EVN : Coâng ty thoâng tin vieãn thoâng Ñieän löïc 3.2.2.1 Ñieåm maïnh - Haï taàng saün coù : Khaép nôi ñeàu coù heä thoáng coät ñieän , deã daøng trong vieäc laép ñaët; Ñöôïc söï haäu thuaãn maïnh meõ cuûa Taäp ñoaøn ñieän löïc Vieät Nam ( EVN ). Vôùi hôn 40.000 km caùp quang, haï taàng truyeàn daãn cuûa EVN Telecom ñaõ bao phuû 100% tænh thaønh vaø hôn 90% vuøng daân cö trong caû nöôùc. Sau khi hoaøn Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 39 thaønh 4 böôùc cuûa döï aùn CDMA, haï taàng truyeàn daãn seõ phuû 100% ñòa baøn caû nöôùc. Moãi tænh coù haï taàng caùp quang noäi haït, haï taàng caùp quang lieân tænh traûi daøi. Haï taàng ñöôïc xaây döïng bôûi nhieàu voøng ring döï phoøng, an toaøn hôn vaø baûo maät hôn. EVN coù nhieàu lôïi theá veà naêng löïc haï taàng maïng roäng lôùn - Thuû tuïc ñaêng kyù dòch vuï nhanh goïn, tieän lôïi. - Dòch vuï hoã trôï khaùch haøng chu ñaùo. 3.2.2.2 Ñieåm yeáu - Maïng löôùi chöa oån ñònh : Môùi xuaát hieän treân thò tröôøng neân chöa oån ñònh veà kyõ thuaät . - Nhaân löïc thieáu vaø yeáu, chöa trieån khai ñöôïc chieán löôïc Marketing ñeå dòch vuï tieáp caän vôùi khaùch haøng. 3.2.3. FPT : FPT hieän nay ñaõ tham gia vaøo thò tröôøng cho thueâ keânh. Tuy nhieân ñeå cung caáp dòch vuï beân caïnh haï taàng coù saün ( ñöôøng truïc Baéc_ Nam, tham gia döï aùn caùp quang bieån, coù ñöôøng truyeàn ra quoác teá), FPT ñang ñi thueâ dòch vuï cuûa caùc nhaø cung caáp khaùc. Vôùi thöông hieäu vaø uy tín treân thò tröôøng hieän nay thì FPT laø moät ñoái thuû tieàm naêng raát ñaùng gôøm maø Coâng ty Truyeàn daãn Viettel caàn phaûi chuù yù. 3.2.3.1 Ñieåm maïnh - Thöông hieäu laâu naêm, ñaõ coù choã ñöùng treân thò tröôøng, nhö: Baùo ñieän töû VnExpress loït vaøo Top 200 Global Website cuûa Alexa.com vaø ñoaït Cup Vaøng giaûi thöôûng CNTT & truyeàn thoâng do Hoäi tin hoïc Vieät Nam toå chöùc; naêm 2006 FPT tieân phong cung caáp dòch vuï truy caäp internet baèng caùp quang (Fiber to the Home - FTTH) taïi Vieät Nam . - Cô cheá hoa hoàng roõ raøng . Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 40 - Nhaân vieân naêng ñoäng vaø nhieät huyeát : chính saùch “One stop shop”, moät chuyeân gia cuûa FPT tröïc tieáp hoã trôï kyõ thuaät 24/24 ; Hoã trôï taïi ñòa chæ khaùch haøng trong voøng 30 phuùt keå töø khi nhaän thoâng baùo, thôøi gian khaéc phuïc trong voøng 120 phuùt. 3.2.3.2. Ñieåm yeáu - Ñang xaây döïng haï taàng vieãn thoâng rieâng, moät phaàn vaãn phaûi thueâ ñöôøng truyeàn cuûa coâng ty vieãn thoâng khaùc , chính ñieàu naøy laøm giaù cöôùc cuûa FPT reû hôn so vôùi caùc nhaø cung caáp dòch vuï khaùc. - Chöa cung caáp ñöôïc dòch vuï treân toaøn quoác . CHÖÔNG IV: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG MARKETING MIX TAÏI TRUNG TAÂM TRUYEÀN DAÃN KHU VÖÏC 3 4.1. Chieán löôïc 4P 4.1.1. Chieán löôïc saûn phaåm Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 41 4.1.1.1. Keânh thueâ rieâng lieân tænh  Keânh thueâ rieâng lieân tænh laø keânh ñöôïc thieát laäp giöõa caùc ñieåm khoâng cuøng ñòa giôùi haønh chính 1 tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung Öông.  Ñieåm keát cuoái keânh thueâ rieâng lieân tænh laø trung taâm truyeàn daãn ñöôøng daøi cuûa Viettel ñaët taïi caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung Öông. 4.1.1.2. Keânh thueâ rieâng noäi tænh, noäi haït  Keânh thueâ rieâng noäi tænh laø keânh ñöôïc thieát laäp giöõa caùc ñieåm thuoäc phaïm vi trong cuøng moät ñòa giôùi haønh chính tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung Öông.  Ñoái vôùi khaùch haøng thueâ keânh rieâng lieân tænh coù nhu caàu thueâ truyeàn daãn keát noái giöõa ñaàu cuoái cuûa khaùch haøng vôùi Coâng ty truyeàn daãn Viettel trong cuøng ñòa giôùi haønh chính cuûa 1 tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung Öông thì caùc keânh truyeàn daãn naøy ñöôïc ñònh nghóa laø keânh thueâ rieâng noäi tænh ñeå keát noái lieân tænh. Keânh thueâ rieâng laø moät saûn phaåm ñaëc thuø, do ñoù khaùch haøng thueâ keânh rieâng laø nhoùm khaùch haøng coù choïn loïc ñoái töôïng khaùch haøng laø: caùc coâng ty cung caáp dòch vuï vieãn thoâng, caùc Ngaân haøng, tröôøng Ñaïi hoïc, Caùc coâng ty ña quoác gia…. Hieän nay khaùch haøng ñang söû duïng caùc loaïi hình dòch vuï nhö sau: - Leased Line: Chaát löôïng oån ñònh, nhöng phaûi ñaàu tö chi phí cao veà phaàn thieát bò vaø giaù cöôùc cuõng töông ñoái cao. - Frame Relay: Chaát löôïng khoâng toát baèng Leased line nhöng chi phí thueâ keânh thaáp. - Dial up: Ñaây laø loaïi hình chæ söû duïng taïm thôøi khi chöa thieát laäp ñöôïc ñöôøng truyeàn. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 42 Trong caùc loaïi hình treân thì xu höôùng hieän nay phaàn lôùn söû duïng ñöôøng truyeàn Leased Line laøm phöông tieän keát noái chính do chaát löôïng ñöôïc ñaûm baûo, caùc loaïi hình khaùc chæ ñeå döï phoøng. Chính vì theá, Viettel coù raát nhieàu cô hoäi ñeå trôû thaønh nhaø cung caáp dòch vuï ñöôøng truyeàn lôùn nhaát cho caùc ñoái töôïng khaùch haøng. Trong naêm 2008, Viettel noùi chung vaø Coâng ty Truyeàn daãn noùi rieâng ñang quyeát taâm ñeå trôû thaønh nhaø cung caáp dòch vuï coù maïng löôùi phuû roäng nhaát vaø chaát löôïng dòch vuï toát nhaát. Ñaây seõ laø cô hoäi raát lôùn ñeå Trung taâm Truyeàn daãn KV3 trôû thaønh moät trong nhöõng ñôn vò cung caáp dòch vuï lôùn nhaát taïi thò tröôøng phía Nam. 4.1.2. Chieán löôïc giaù Trong kinh doanh giaù caû bao giôø cuõng laø vaán ñeà quan troïng, coù tính chaát quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa caû quaù trình baùn haøng. Vì vaäy, trung taâm ñaõ chuû ñoäng ñeà xuaát nhöõng möùc giaù hôïp lyù cho ngaønh dòch vuï coù chaát löôïng vaø giaù trò cuûa mình . 4.1.2.1. Cöôùc thueâ keânh noäi tænh (traû haøng thaùng) a. Taïi Haø Noäi, Ñaø Naüng, TP Hoà Chí Minh Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 43 TT TOÁC ÑOÄ KEÂNH CÖÔÙC THUEÂ KEÂNH Möùc cöôùc thueâ keânh 1 2 1 Keânh toác ñoä 56-64 Kbps 670 781 2 Keânh toác ñoä 128 Kbps 962 1,122 3 Keânh toác ñoä192 Kbps 1,215 1,416 4 Keânh toác ñoä256 Kbps 1,508 1,757 5 Keânh toác ñoä384 Kbps 1,875 2,186 6 Keânh toác ñoä512 Kbps 2,325 2,710 7 Keânh toác ñoä768 Kbps 2,860 3,334 8 Keânh toác ñoäc1024 Kbps 3,489 4,067 9 Keânh toác ñoä1152 Kbps 4,208 4,904 10 Keânh toác ñoä1544/1536 Kbps 4,834 5,634 11 Keânh toác ñoä2048 Kbps 5,624 6,562 12 Keânh toác ñoä34 Mbps 21,311 23,850 13 Keânh toác ñoä45 Mbps 36,465 40,112 14 Keânh toác ñoä155 Mbps 96,966 104,425 (Nguoàn: Coâng ty Truyeàn daãn Viettel) Phaïm vi aùp duïng caùc möùc cöôùc:  Möùc 1: Aùp duïng ñoái vôùi 2 ñieåm keát cuoái cuûa khaùch haøng taïi cuøng moät quaän hoaëc huyeän  Möùc 2: Aùp duïng ñoái vôùi 2 ñieåm keát cuoái keânh cuûa khaùch haøng taïi khoâng cuøng moät quaän hoaëc huyeän b. Caùc tænh coøn laïi Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 44 TT TOÁC ÑOÄ KEÂNH CÖÔÙC THUEÂ KEÂNH Möùc cöôùc thueâ keânh 1 2 1 Keânh toác ñoä 56-64 Kbps 925 1,254 2 Keânh toác ñoä 128 Kbps 1,330 1,797 3 Keânh toác ñoä192 Kbps 1,678 2,267 4 Keânh toác ñoä256 Kbps 2,081 2,812 5 Keânh toác ñoä384 Kbps 2,592 3,501 6 Keânh toác ñoä512 Kbps 3,213 4,341 7 Keânh toác ñoä768 Kbps 3,951 5,339 8 Keânh toác ñoäc1024 Kbps 4,820 6,513 9 Keânh toác ñoä1152 Kbps 5,812 7,854 10 Keânh toác ñoä1544/1536 Kbps 6,679 9,022 11 Keânh toác ñoä2048 Kbps 7,769 10,539 12 Keânh toác ñoä34 Mbps 30,916 40,919 13 Keânh toác ñoä45 Mbps 45,546 58,846 14 Keânh toác ñoä155 Mbps 79,706 111,217 (Nguoàn: Coâng ty Truyeàn daãn Viettel) Phaïm vi aùp duïng caùc möùc cöôùc:  Möùc 1: Aùp duïng ñoái vôùi 2 ñieåm keát cuoái cuûa khaùch haøng taïi cuøng moät huyeän, thò traán hoaëc thò xaõ Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 45  Möùc 2: Aùp duïng ñoái vôùi 2 ñieåm keát cuoái cuûa khaùch haøng taïi khoâng cuøng moät huyeän, thò traán hoaëc thò xaõ. 4.1.2.2. Cöôùc thueâ keânh noäi tænh ñeå keát noái keânh thueâ rieâng lieân tænh (chöa coù VAT) Ñôn vò tính:1000 ñoàng Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 46 TT TOÁC ÑOÄ KEÂNH CÖÔÙC THUEÂ KEÂNH Möùc cöôùc thueâ keânh 1 2 1 Keânh toác ñoä 56-64 Kbps 569 664 2 Keânh toác ñoä 128 Kbps 818 954 3 Keânh toác ñoä192 Kbps 1,033 1,203 4 Keânh toác ñoä256 Kbps 1,282 1,493 5 Keânh toác ñoä384 Kbps 1,594 1,858 6 Keânh toác ñoä512 Kbps 1,967 2,304 7 Keânh toác ñoä768 Kbps 2,431 2,834 8 Keânh toác ñoäc1024 Kbps 2,791 3,254 9 Keânh toác ñoä1152 Kbps 3,366 3,923 10 Keânh toác ñoä1544/1536 Kbps 3,867 4,508 11 Keânh toác ñoä2048 Kbps 4,499 5,249 12 Keânh toác ñoä34 Mbps 17,049 19,080 13 Keânh toác ñoä45 Mbps 29,172 32,090 14 Keânh toác ñoä155 Mbps 77,573 83,540 (Nguoàn: Coâng ty Truyeàn daãn Viettel) Phaïm vi aùp duïng  Möùc 1: Ñieåm keát cuoái cuûa khaùch haøng naèm trong khu vöïc caùc quaän noäi thaønh cuûa 3 thaønh phoá Haø Noäi, TP HCM, Ñaø Naüng, hoaëc thò xaõ laø tænh lî cuûa tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông.  Möùc 2: Ñieåm keát cuoái cuûa khaùch haøng naèm trong khu vöïc caùc huyeän ngoaïi thaønh cuûa 3 thaønh phoá Haø Noäi, TP HCM, Ñaø Naüng, hoaëc thò xaõ laø tænh lî cuûa tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông. 4.1.2.3. Cöôùc keânh thueâ rieâng lieân tænh (chöa coù VAT) Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 47 Ñôn vò tính: 1000 ñoàng TT TOÁC ÑOÄ KEÂNH VUØNG CÖÔÙC THUEÂ KEÂNH ÑÖÔØNG DAØI 1 2 3 1 Keânh toác ñoä 64 Kbps 1,013 1,974 3,803 2 Keânh toác ñoä 128 Kbps 1,445 2,820 4,809 3 Keânh toác ñoä192 Kbps 1,700 3,315 5,602 4 Keânh toác ñoä256 Kbps 1,981 3,865 5,981 5 Keânh toác ñoä384 Kbps 2,207 4,304 6,736 6 Keânh toác ñoä512 Kbps 2,535 4,944 7,414 7 Keânh toác ñoä768 Kbps 2,990 5,831 8,188 8 Keânh toác ñoäc1024 Kbps 4,169 7,622 10,455 9 Keânh toác ñoä1152 Kbps 4,667 8,534 14,795 10 Keânh toác ñoä1544/ Kbps 6,052 11,068 18,131 11 Keânh toác ñoä2048 Kbps 7,403 12,878 19,473 12 Keânh toác ñoä34 Mbps 23,911 37,891 51,872 13 Keânh toác ñoä45 Mbps 43,837 69,467 95,124 14 Keânh toác ñoä155 Mbps 92,057 153,022 204,249 (Nguoàn: Coâng ty Truyeàn daãn Viettel) Caùc möùc 1, 2 vaø 3 ñöôïc tính döïa theo cöï ly giöõa caùc tænh thaønh vôùi nhau. - Söû duïng coù hieäu quaû caùc chính saùch giaù öu ñaõi, linh hoaït, hoã trôï ñaëc bieät cho Khaùch haøng tieàm naêng, thueâ keânh vôùi dung löôïng lôùn, soá löôïng nhieàu cuõng nhö thôøi gian cam keát söû duïng laâu daøi. Thôøi gian qua, Trung Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 48 taâm aùp duïng trieät ñeå caùc chính saùch naøy: giaûm cöôùc theo dung löôïng, soá löôïng ñöôøng truyeàn vaø theo thôøi haïn thueâ.v.v.cuï theå nhö: + Giaûm cöôùc theo thôøi haïn hôïp ñoàng: Aùp duïng cho taát caû caùc khaùch haøng cam keát söû duïng dòch vuï laâu daøi vôùi Viettel. Möùc giaûm STT THÔØI HAÏN HÔÏP ÑOÀNG MÖÙC GIAÛM Keânh ñöôøng daøi, noäi tænh Keânh quoác teá 1 Ñeán 01 naêm Khoâng giaûm Khoâng giaûm 2 Töø 01 naêm ñeán 02 naêm 5% 5% 3 Töø 02 naêm ñeán 03 naêm 8% 8% 4 Töø 03 naêm ñeán 05 naêm 12% 12% 5 Treân 05 naêm 15% 15% (Nguoàn: Coâng ty Truyeàn daãn Viettel) Tröôøng hôïp khaùch haøng söû duïng dòch vuï thueâ keânh coù ñaêng kyù söû duïng dòch vuï theo thôøi haïn hôïp ñoàng vôùi Viettel ñeå ñöôïc giaûm cöôùc thueâ keânh, nhöng thôøi gian thueâ thöïc teá cuûa khaùch haøng chöa ñuû thôøi haïn ñaõ ñaêng kyù thì khi thanh lyù hôïp ñoàng khaùch haøng phaûi thanh toaùn theâm cho Viettel phaàn cheânh leäch giöõa giaù cöôùc thueâ theo hôïp ñoàng ñaêng kyù thôøi haïn vaø giaù cöôùc qui ñònh taïi caùc quyeát ñònh veà giaù cöôùc cuûa viettel trong suoát khoaûng thôøi gian khaùch haøng söû duïng dòch vuï. + Giaûm cöôùc ñoái vôùi khaùch haøng thueâ keânh lieân tænh, noäi tænh vaø quoác teá dung löôïng lôùn. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 49 (Ñôn vò tính dung löôïng laø n x 2048 Kbps) STT SOÁ KEÂNH MÖÙC GIAÛM Lieân tænh, noäi tænh Quoác teá 1 n = 5 8% 10% 2 5 < n 10 10% 12% 3 10 < n  16 12% 15% 4 16 25 15% 18% 5 n  25 20% 20% (Nguoàn: Coâng ty Truyeàn daãn Viettel) Ñoái vôùi khaùch haøng thueâ nhieàu keânh thì dung löôïng ñeå tính möùc giaûm cöôùc baèng toång dung löôïng caùc keânh coäng laïi vaø aùp duïng möùc giaûm cöôùc ñoái vôùi keânh toång ñoù. + Khaùch haøng traû tieàn tröôùc  Traû tröôùc 01 thaùng: giaûm giaù 1%  Traû tröôùc 03 thaùng: giaûm giaù 3%  Traû tröôùc 06 thaùng: giaûm giaù 8% Khaùch haøng coù theå löïa choïn 1 trong caùc tröôøng hôïp giaûm cöôùc treân vaø toång möùc giaûm cöôùc khoâng quaù 30% möùc giaù qui ñònh cuûa Toång Coâng ty Vieãn thoâng Quaân ñoäi. + Khaùch haøng söû duïng nhieàu dòch vuï cuûa Toång Coâng ty Vieãn thoâng Quaân ñoäi. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 50 Ñoái vôùi khaùch haøng söû duïng töø 02 dòch vuï cuûa Toång Coâng ty trôû leân: Giaûm giaù 20% ñoái vôùi keânh thueâ rieâng. + Khaùch haøng thueâ keânh phuïc vuï cho caùc hoaït ñoäng cuûa Ñaûng, Chính phuû, giaùo duïc quoác gia, hay chöông trình khaùc veà hôïp taùc quoác teá mang laïi lôïi ích quoác gia… giaûm giaù theâm 20% - 30% cöôùc thueâ keânh rieâng. + Ñoái vôùi caùc khaùch haøng ñaëc bieät, tuøy theo töøng tröôøng hôïp cuï theå seõ coù qui ñònh rieâng do Giaùm ñoác coâng ty Truyeàn daãn quyeát ñònh sau khi ñöôïc pheâ duyeät bôûi Toång Giaùm ñoác Toång Coâng ty Vieãn thoâng Quaân ñoäi. - Töø ngaøy 20/5 – 20/8/2008 , khaùch haøng taïi Haø Noäi , TP.Hoà Chí Minh , Bình Döông , Ñoàng Nai ñöôïc mieãn phí laép ñaët vaø söû duïng dòch vuï Leased line trong thôøi gian 1 thaùng ( sau thaùng ñaàu tieân ). Ñaëc bieät Viettel cho khaùch haøng möôïn thieát bò ñaàu cuoái thay vì phaûi mua nhö tröôùc ñaây. - Mieãn phí cöôùc ñaáu noái cho nhöõng khaùch haøng coù soá löôïng keânh thueâ töø 30 tuyeán trôû leân. - Mieãn cöôùc noäi tænh keát noái lieân tænh cho caùc khaùch haøng thueâ keânh ñöôøng truïc töø 2048 Kbps trôû leân. 4.1.3. Chieán löôïc phaân phoái Hieän nay Trung taâm tieáp caän vôùi khaùch haøng chuû yeáu laø qua : - Hình thöùc Marketing tröïc tieáp: + Tieáp xuùc tröïc tieáp caùc khaùch haøng baèng caùc quan heä hôïp taùc toaøn dieän giöõa toång coâng ty vôùi caùc khaùch haøng (hieän Toång coâng Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 51 ty ñaõ kí thoûa thuaän hôïp taùc chieán löôïc vôùi ñoái taùc_ñoàng thôøi laø khaùch haøng lôùn nhö ACB, Vinaconex… ) + Giöõ lieân laïc thöôøng xuyeân vôùi khaùch haøng nhö goïi ñieän thoaïi hoaëc göûi mail ñeå hoûi thaêm khaùch haøng … + Thoâng qua caùc quan heä thöù ba laø ñoái taùc cuûa Viettel hay töø nhöõng khaùch haøng cuûa Viettel, nhö : Döïa treân phöông tieän truyeàn mieäng giöõa caùc khaùch haøng giôùi thieäu cho nhau … + Tieáp xuùc tröïc tieáp: Goïi ñieän lieân laïc vôùi ngöôøi chòu traùch nhieäm ñeå heïn gaëp vaø giôùi thieäu dòch vuï v.v… Hoaëc göûi tôø rôi, hoaëc giôùi thieäu tröïc tieáp veà dòch vuï cuûa chuùng ta ñeán boä phaän lieân quan cuûa khaùch haøng . + Caùc moái quan heä caù nhaân cuûa nhaân vieân baùn haøng vaø caùc chöông trình Marketing tröïc tieáp. 4.1.4. Chieán löôïc chieâu thò Hieän taïi trung taâm ñaõ vaø ñang thöïc hieän nhöõng hình thöùc chieâu thò, quaûng caùo saûn phaåm nhö : - Tieáp thò tröïc tieáp caùc dòch vuï thueâ keânh rieâng cuûa Viettel ñeán caùc Khaùch haøng. Phöông thöùc tieáp thò coù theå baèng caùc thö in quaûng caùo, caùc taäp taøi lieäu giôùi thieäu veà coâng ty vaø caùc dòch vuï Viettel ñang cung caáp (profile), … - Hôïp taùc vôùi caùc khaùch haøng tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa coäng ñoàng nhö uûng hoä ñoàng baøo baõo luït, giuùp ñôõ caùc gia ñình coù coâng caùch maïng - Thöôøng xuyeân hoûi thaêm khaùch haøng veà chaát löôïng ñöôøng truyeàn, phong caùch phuïc vuï, baèng caùch: Goïi ñieän thoaïi hoûi thaêm, vieát mail, hay göûi baûng caâu hoûi ñieàu tra dòch vuï cuûa Viettel, … Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 52 - Coù chính saùch haäu maõi cho khaùch haøng nhö: Taëng quaø löu nieäm cho khaùch haøng nhaân caùc dòp kyû nieäm hoaëc leã teát . - Toå chöùc caùc chöông trình khuyeán maõi nhaèm thu huùt caùc khaùch haøng môùi söû duïng dòch vuï cuûa Viettel - Giaûm thieåu moät soá thuû tuïc cuûa hoà sô thueâ keânh: Boû coâng vaên xin thueâ keânh, vaø giaáy tôø nhaø thay vaøo ñoù baèng coâng vaên xaùc nhaän quyeàn söû duïng hôïp phaùp hai ñieåm ñaàu cuoái. 4.2. Nhaän xeùt veà chieán löôïc marketing mix taïi Trung taâm truyeàn daãn khu vöïc 3 4.2.1. Chieán löôïc saûn phaåm Hieän nay Trung taâm ñang cung caáp caùc dòch vuï nhö:  Keânh thueâ rieâng trong nöôùc (raát ngheøo naøn)  Keânh theâu rieâng quoác teá (IPLC)  IPVPN – MPLS (quoác teá)  Öu ñieåm Vôùi cô sôû haï taàng vaø coâng ngheä ñang ñöôïc ñaàu tö ôû hieän taïi, Coâng ty truyeàn daãn Viettel ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng coâng ty haøng ñaàu veà lónh vöïc truyeàn daãn. Chính vì theá, ngaøy nay, Coâng ty chæ coøn ñaàu tö chuyeân veà ñöôøng truyeàn Leased Line vôùi chaát löôïng oån ñònh raát cao vaø luoân laøm haøi loøng khaùch haøng hieän taïi.  Haïn cheá Beân caïnh ñoù, moät soá caùc trang thieát bò coøn laïc haäu vaãn ñöôïc söû duïng cho moät soá caùc khaùch haøng cuõ neân chaát löôïng ñöôøng truyeàn nhieàu luùc vaãn chöa ñöôïc ñaûm baûo. 4.2.2. Chieán löôïc giaù Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 53  Öu ñieåm Coâng ty thöïc hieän chuû yeáu laø chính saùch giaù ñöôïc aán ñònh cuï theå, giaù ñöôïc chia nhoû ra theo khu vöïc ñòa lyù vaø thaønh phoá lôùn neân raát phuø hôïp vaø thuaän lôïi cho caùc ñoái töôïng khaùch haøng. Beân caïnh ñoù, giaù ñöôïc linh hoaït thay ñoåi töø 5-8% thaáp hôn so vôùi ñoái thuû taïo neân moät thuaän lôïi raát lôùn cho coâng taùc kinh doanh vaø caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû.  Haïn cheá  Tuy nhieân, caùc nhaân vieân phoøng kinh doanh vaãn chöa ñöôïc pheùp quyeát ñònh giaù caû khi chöa coù chæ thò töø caáp treân, coâng taùc giaûm giaù vaãn chöa linh hoaït so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Chính vì theá ñaõ taïo neân moät baát lôïi khoâng nhoû trong coâng vieäc caïnh tranh treân thò tröôøng.  Beân caïnh ñoù, Trung taâm coøn chaäm trong vieäc thay ñoåi giaù ñeå thích öùng vôùi thò tröôøng (2 naêm môùi giaûm giaù moät laàn). Khung giaù aùp duïng cho caùc keânh n x 2M chöa ñöôïc quyeát ñònh ñeå khuyeán khích caùc keânh coù dung löôïng lôùn nhö 4M, 6M, 8M… 4.1.3. Chieán löôïc phaân phoái  Öu ñieåm Hieän nay Trung taâm chöa coù keânh phaân phoái. Vieäc tieáp caän vôùi khaùch haøng chuû yeáu laø qua hình thöùc marketing tröïc tieáp thoâng qua nhaân vieân, khaùch haøng vaø ñoái taùc, neân coù theå chuû ñoäng ñöôïc trong vieäc cung caáp thoâng tin ñeán khaùch haøng muïc tieâu vaø naém ñöôïc caùc mong muoán vaø nguyeän voïng cuûa hoï. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 54  Haïn cheá  Tuy nhieân vì phaân phoái tröïc tieáp neân hieäu quaû kinh doanh seõ phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thaùi ñoä haøi loøng hay khoâng haøi loøng cuûa khaùch haøng vaø caùc ñoái taùc ñoái vôùi trung taâm.  Beân caïnh ñoù, soá löôïng nhaân vieân kinh doanh quaù ít, kyõ naêng baùn haøng vaø Marketing coøn yeáu neân hieäu quaû kinh doanh cuõng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo löïc löôïng naøy. 4.2.4. Chieán löôïc chieâu thò  Öu ñieåm Toå chöùc caùc chöông trình khuyeán maõi nhaèm thu huùt caùc khaùch haøng môùi söû duïng dòch vuï cuûa trung taâm nhö giaûm giaù, coù chính saùch haäu maõi cho khaùch haøng ñeå giöõ vaø thu huùt khaùch haøng môùi.  Haïn cheá  Tuy nhieân, vieäc quaûng caùo vaãn chöa ñöôïc tieán haønh maïnh meõ treân caùc taïp chí chuyeân ngaønh, cuõng nhö treân caùc phöông tieän khaùc ñeå thu huùt söï chuù yù töø khaùch haøng tieàm naêng.  Caùc hoaït ñoäng PR cuõng khoâng ñöôïc trung taâm chuù troïng maëc duø ñaây laø moät hoaït ñoäng raát quan troïng ñeå taïo neân thöông hieäu vöõng chaéc cho coâng ty. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 55 CHÖÔNG V: HOAØN THIEÄN GIAÛI PHAÙP MARKETING MIX CHO DÒCH VUÏ THUEÂ KEÂNH RIEÂNG TAÏI TRUNG TAÂM TRUYEÀN DAÃN KHU VÖÏC 3 5.1. Hoaøn thieän giaûi phaùp marketing mix taïi Trung taâm truyeàn daãn KV3 5.1.1. Chieán löôïc saûn phaåm Chieán löôïc saûn phaåm coù vò trí, vai troø raát quan troïng. Chæ khi hình thaønh ñöôïc chieán löôïc saûn phaåm toát thì trung taâm môùi phaùt huy ñöôïc heát nguoàn löïc cuûa mình vaø phaùt trieån beàn vöõng. - Hieän nay coâng ty truyeàn daãn Viettel ñang söû duïng coâng ngheä SDH laø coâng ngheä truyeàn daãn ñoàng boä theo chuaån quoác teá vôùi caùc öu ñieåm noåi troäi nhö sau: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 56  Cung caáp caùc keát noái coù baêng thoâng coá ñònh cho khaùch haøng.  Ñoä tin caäy cuûa keânh truyeàn daãn cao, treã truyeàn taûi thoâng tin nhoû.  Caùc giao dieän truyeàn daãn ñaõ ñöôïc chuaån hoùa vaø töông thích vôùi nhieàu thieát bò treân maïng.  Thuaän lôïi cho keát noái truyeàn daãn ñieåm _ ñieåm.  Quaûn lyù deã daøng.  Coâng ngheä ñaõ ñöôïc chuaån hoùa.  Thieát bò ñaõ ñöôïc trieån khai roäng raõi. So vôùi coâng ngheä PDH (Plesiochronous Digital Hierachy) keânh caän ñoàng boä maø VNPT ñang söû duïng thì coâng ngheä SDH coù nhöõng öu ñieåm hoaøn toaøn vöôït troäi. Neân veà maët chaát löôïng dòch vuï maø coâng ty truyeàn daãn Viettel cung caáp thì hoaøn toaøn ñöôïc ñaûm baûo. Chính vì theá trung taâm truyeàn daãn KV3 chæ caàn taïo neân söï khaùc bieät trong vieäc cung caáp dòch vuï. ÔÛ lónh vöïc truyeàn daãn trong nöôùc chöa coù moät coâng ty naøo maïnh daïn thay theá mieãn phí caùc thieát bò cuõ cuûa khaùch haøng hieän taïi. ÔÛ ñaây, Trung taâm truyeàn daãn KV3 hoaøn toaøn coù khaû naêng tieân phong bôûi vì thôøi gian hoaøn voán ngaén (theo caùc chuyeân gia veà lónh vöïc vieãn thoâng thôøi gian hoaøn voán cuûa lónh vöïc naøy thöôøng ngaén khoaûng töø 1 ñeán 2 naêm). Moät khi thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy trung taâm seõ ñaùnh ñöôïc vaøo taâm lyù cuûa khaùch haøng nhaèm taêng nieàm tin vaø moái quan heä töø hoï. Khi ñaõ taïo ñöôïc moái quan heä toát vôùi khaùch haøng thì hôïp ñoàng duy trì laâu daøi hôn. Vaø qua hoaït truyeàn mieäng, töø hoï ta cuõng coù theå coù ñöôïc nhöõng hôïp ñoàng môùi. - Hieän nay Trung taâm ñang cung caáp caùc ñöôøng truyeàn vôùi dung löôïng töø 56Kbps ñeán 155Mbps. Vôùi yeâu caàu cuûa töøng khaùch haøng, Trung taâm seõ cung caáp caùc ñöôøng truyeàn vôùi dung löôïng töø thaáp nhaát cho ñeán cao nhaát. Ñieàu ñoù cuõng ñoàng nghóa vôùi doanh thu thueâ keânh cuõng bieán ñoäng töø thaáp nhaát cho ñeán cao nhaát ôû moãi khaùch haøng. Ñeå thu ñöôïc doanh thu cao hôn, tìm kieám theâm khaùch Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 57 haøng vaø giöõ chaân ñöôïc khaùch haøng cuõ, Trung taâm neân phaùt trieån caùc ñöôøng truyeàn vôùi dung löôïng n x 2M. Ñaây laø caùc ñöôøng truyeàn coù dung löôïng lôùn chuyeân duøng ñeå cung caáp cho caùc khaùch haøng lôùn nhö: Caùc ngaân haøng, coâng ty chöùng khoaùn vaø caùc ñöôøng truyeàn quoác teá. Tuy nhieân ñeå thu huùt ñöôïc khaùch haøng söû duïng caùc ñöôøng truyeàn naøy thì Trung taâm neân mieãn phí cöôùc hoøa maïng (4.000.000ñ), mieãn phí caùc trang thieát bò (10.000.000ñ) vaø giaûm giaù 8% (vì möùc giaûm cöôùc cho keânh môùi ñöôïc coâng ty qui ñònh giao ñoäng töø 5% - 8%) cöôùc thueâ keânh haøng thaùng cho khaùch haøng trong suoát thôøi gian söû duïng. Khi ñoù dòch vuï môùi naøy seõ coù thôøi gian hoaøn voán laâu hôn, nhöng buø laïi Trung taâm seõ coù ñöôïc nhöõng khaùch haøng lôùn vaø mang veà moät löôïng doanh thu lôùn hôn, cuõng nhö chieám öu theá hoaøn toaøn veà giaù so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh (vì hieän giôø giaù cuûa Viettel vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh gaàn nhö töông ñöông nhau). Beân caïnh ñoù, Trung taâm saün saøng cam keát neáu coù söï coá xaûy ra thì thôøi gian xöû lyù laø nhanh nhaát: Töø 1-3 giôø taïi noäi thaønh Thaønh phoá Hoà Chí Minh, cuõng nhö taïi taát caû caùc tænh thaønh khaùc trong khu vöïc 3 (taát caû caùc tænh töø Bình Thuaän trôû veà ñeán Caø Mau). (Thôøi gian xöû lyù söï coá cuûa Viettel hieän giôø trung bình khoaûng 1,7 giôø, vaø ôû moãi tænh ñeàu coù chi nhaùnh kyõ thuaät cuûa Trung taâm tröïc 24/24 giôø). 5.1.2. Chieán löôïc giaù Hieän nay FPT ñang xuaát hieän nhö moät ñoái thuû ñaùng gôøm beân caïnh VNPT. Xuaát hieän sau neân FPT chaéc chaén seõ laøm moïi caùch ñeå thu huùt khaùch haøng cho mình. Neân chính saùch giaù chaéc chaén seõ ñöôïc FPT söû duïng nhö moät vuõ khí chính ñeå taán coâng vaøo thò tröôøng vaø cuõng ñeå nhanh choùng giaønh laáy thò phaàn cho mình. Chính vì theá Viettel caàn phaûi löu yù veà chính saùch giaù cuûa mình ñeà giöõ chaân khaùch haøng cuõ vaø tìm kieám theâm khaùch haøng môùi. Ngoaøi nhöõng chính saùch maø trung taâm ñang thöïc hieän, trung taâm coù theå thöïc hieän theâm caùc chính saùch khaùc nhö: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 58  Ñoái vôùi khaùch haøng tieàm naêng - Töø ngaøy 01/06/2009 ñeán 01/12/2009 neáu khaùch haøng cam keát söû duïng dòch vuï cuûa trung taâm treân 1 naêm, trung taâm seõ mieãn phí cöôùc ñaáu noái hoøa maïng vaø ñöôïc söû duïng dòch vuï Leased line trong thôøi gian 1 thaùng. Töø thaùng thöù 2 trôû ñi trong voøng 6 thaùng tieáp theo seõ ñöôïc giaûm giaù:  5% ñoái vôùi caùc toác ñoä töø 64 Kbps ñeán 1024 Kbps.  10% ñoái vôùi caùc toác ñoä töø 1152 Kbps trôû leân. Khi thöïc hieän chính saùch naøy, thôøi gian hoaøn voán cuûa moãi khaùch haøng seõ taêng leân. Nhöng buø laïi giaù cuûa Viettel seõ toát hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh nhö VNPT, EVN, FPT (hieän thôøi giaù cuûa Viettel vaø caùc ñoái thuû gaàn nhö laø töông ñöông nhau). Beân caïnh ñoù Trung taâm seõ coù ñöôïc nhöõng khaùch haøng ñoù trong trong thôøi gian ít nhaát laø 1 naêm. Sau thôøi gian 1 naêm, neáu khaùch haøng nhaän thaáy chaát löôïng ñöôøng truyeàn vaø chính saùch chaêm soùc khaùch haøng cuûa trung taâm thaät söï toát. Khi ñoù hôïp ñoàng chaéc chaén seõ ñöôïc duy trì laâu hôn nöõa. - Ñoái vôùi caùc khaùch haøng lôùn, ngoaøi chính saùch treân, trung taâm coù theå hoã trôï luoân caùc trang thieát bò (khoaûng 10.000.000ñ). Thôøi gian hoaøn voán seõ laâu hôn nhöng buø laïi ñaây seõ nguoàn doanh thu raát lôùn cho trung taâm trong töông lai. Bôûi vì khaùch haøng lôùn thì dung löôïng keânh thueâ cuõng seõ lôùn vaø thôøi gian thueâ cuõng seõ oån ñònh hôn caùc khaùch haøng nhoû.  Ñoái vôùi khaùch haøng hieän höõu Ñaây seõ laø thôøi gian raát khoù khaên vì cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaãn chöa coù daáu hieäu phuïc hoài. Vieäc khaùch haøng haï toác ñoä keânh hoaëc taïm ngöng söû duïng laø ñieàu hoaøn toaøn coù theå xaûy ra. Nhöng vôùi chính saùch 2 naêm giaûm giaù 1 laàn maø ñôït giaûm giaù gaàn nhaát laø vaøo ngaøy 01/04/2008. Neân trong töông lai gaàn trung taâm seõ khoâng theå giaûm giaù ñöôïc nöõa. Chính vì theá trung taâm chæ coù theå: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 59  Öu tieân giaûm giaù khoaûng töø 5%_10% cho khaùch haøng laâu naêm vaø caùc khaùch haøng coù toác ñoä thueâ keânh lôùn trong voøng 6 thaùng tôùi.  Cöôùc ñaáu noái, hoøa maïng thueâ keânh rieâng trong tröôøng hôïp haï toác ñoä keânh, chuyeån dòch ñòa ñieåm ñaáu noái keânh: Tính baèng 30% cöôùc ñaáu noái.  Cöôùc thueâ keânh rieâng trong thôøi gian taïm ngöng:15% cöôùc thueâ cuûa caùc dòch vuï ñaêng kí söû duïng. 5.1.3. Chieán löôïc phaân phoái Chieán löôïc phaân phoái goùp phaàn khoâng nhoû trong quaù trình cung caáp cho khaùch haøng ñuùng dòch vuï, ñuùng thôøi gian, ñuùng vò trí. Hieän nay, coâng ty truyeàn daãn Viettel ñang söû duïng song song 2 keânh phaân phoái ñoù laø keânh tröïc tieáp vaø keânh giaùn tieáp. Tuy nhieân vôùi ñaëc ñieåm vöøa laø saûn phaåm coâng nghieäp vöøa laø saûn phaåm dòch vuï neân vieäc phaân phoái theo keânh tröïc tieáp seõ hieäu quaû hôn.  Trung taâm neân tuyeån caùc kyõ sö toát nghieäp töø caùc tröôøng Ñaïi hoïc nhö Baùch Khoa, Ñaïi hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät… ñeå boå sung theâm vaøo phoøng kinh doanh. Hoï laø nhöõng ngöôøi naém vöõng kieán thöùc veà kyõ thuaät, khi tieáp xuùc vôùi khaùch haøng thì ñaây chính laø moät lôïi theá (coù theå giaûi thích roõ raøng moïi thaéc maéc cuûa khaùch haøng veà maët kyõ thuaät, taïo ñöôïc nieàm tin cho khaùch haøng). Moät khi ñöôïc ñaøo taïo theâm veà kyõ naêng baùn haøng thì ñaây laø moät ñoäi nguõ baùn haøng raát hieäu quaû cuûa trung taâm.  Ngoaøi nhaân vieân kinh doanh thì caùc nhaân vieân IT cuûa Trung taâm cuõng laø 1 keânh phaân phoái raát hieäu quaû. Hoï laø nhöõng ngöôøi vöõng chuyeân moân, hieåu roõ nhaát cô sôû haï taàng cuûa khaùch haøng do thöôøng xuyeân laøm vieäc tröïc tieáp vôùi caùc IT cuûa phía khaùch haøng. Do ñoù, vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng thì hoï laø ñoäi nguõ naém baét raát roõ. Chính vì theá phaûi taän duïng trieät Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 60 ñeà khaû naêng cuûa caùc nhaân vieân IT naøy vaø huaán luyeän hoï trôû thaønh moät ñoäi nguõ baùn haøng thaät söï. Coâng vieäc chính cuûa hoï vaãn laø IT. Tuy nhieân moät khi nhaän thaáy ñöôïc cô hoäi cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng thì hoï seõ deã daøng bieán thaønh moät nhaân vieân kinh doanh thaät thuï ñeå mang veà hôïp ñoàng cho Trung taâm.  ÔÛ caùc coâng ty, caùc ngaân haøng, caùc coâng ty chöùng khoaùn thöôøng thì caùc nhaân vieân IT laø ngöôøi lieân laïc vôùi trung taâm truyeàn daãn KV3 trong vaán ñeà söû duïng dòch vuï. Do ñoù ta coù theå xem ñaây laø 1 keânh phaân phoái ñaùng ñöôïc quan taâm, coù theå thoûa thuaän vôùi hoï veà vieäc söû duïng dòch vuï cuûa Viettel vôùi tyû leä chia hoa hoàng khoaûng 2 - 3%. Moät khi trung taâm coù ñöôïc nhöõng chính saùch toát vôùi IT cuûa caùc coâng ty thì vieäc hoï truyeàn mieäng vôùi nhau laø ñieàu hoaøn toaøn coù theå xaûy ra. Khi ñoù hoï seõ mang ñeán cho trung taâm nhöõng baûn hôïp ñoàng môùi töø caùc coâng ty khaùc.  Ngoaøi ra, trong töông lai keânh giaùn tieáp cuõng raát quan troïng, ñaëc bieät laø caùc toøa nhaø vaên phoøng, caùc ñôn vò vieãn thoâng, khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát. Hieän nay, möùc chieát khaáu cho keânh naøy dao ñoäng töø 10 – 15%. Nhöng vôùi chi phí boû ra vaø thôøi gian hoaøn voán ngaén thì trung taâm hoaøn toaøn coù theå naâng möùc chieát khaáu leân khoaûng 17% (cao hôn haún caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc nhö VNPT hay EVN, möùc chieát khaáu cuûa caùc ñoái thuû naøy cuõng dao ñoäng töø 10 – 15%). Vôùi möùc chieát khaáu haáp daãn nhö theá thì keânh phaân phoái naøy chaéc chaén seõ phaùt trieån maïnh trong töông lai. 5.1.4. Chieán löôïc chieâu thò Chieán löôïc chieâu thò laø moät coâng cuï quan troïng vaø coù hieäu quaû trong hoaït ñoäng marketing. Noù khoâng nhöõng laøm cho dòch vuï cuûa trung taâm ñöôïc baùn nhieàu hôn, nhanh hôn maø coøn laøm cho theá, löïc, uy tín cuûa coâng ty ñöôïc cuûng coá. vì vaäy phaûi ñaûm baûo raèng trung taâm luoân coù ñöôïc nhöõng chieán löôïc chieâu thò phuø hôïp, hieäu quaû ñeå caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû lôùn maïnh khaùc. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 61 Ngoaøi caùc chính saùch maø coâng ty ñang thöïc hieän ta coù theå laøm taêng hình aûnh cuûa coâng ty qua caùc hoaït ñoäng nhö:  Vaøo dòp cuoái naêm, Giaùm ñoác vaø phoù Giaùm ñoác cuûa trung taâm seõ ñích thaân kyù vaøo nhöõng laù thö (ñaõ ñöôïc vieát saün baèng tay) treân nhöõng taám thieäp ñöôïc thieát keá moät caùch trang troïng. Treân taám thieäp seõ laø nhöõng noäi dung nhö: Caûm ôn ñaõ söû duïng dòch vuï cuûa coâng ty, nhöõng lôøi höùa heïn vaø lôøi chuùc naêm môùi. Vieäc vieát thö tay seõ taïo cho khaùch haøng nieàm thaùn phuïc vaø taïo cho hoï caûm giaùc gaàn guõi, thaân thieát hôn vôùi coâng ty. Ñieàu naøy seõ coù lôïi cho vieäc duy trì hôïp ñoàng ôû hieän taïi vaø vieäc kí keát caùc hôïp ñoàng môùi trong töông lai.  Caùc hoaït ñoâng PR cuûa trung taâm töø tröôùc ñeán nay vaãn chöa thaät söï noåi baäc. Neân trung taâm coù theå toå chöùc 1 hoaït ñoäng PR vaøo thaùng 6 tôùi nhaèm nhaéc nhôû vaø naâng cao thöông hieäu cuûa trung taâm. Chöông trình coù theå nhö sau: Chöông trình: GIOÏT MAÙU NGHÓA TÌNH 1. Lyù do OÂng baø ta thöôøng noùi “Laù laønh ñuøm laù raùch”. Vaâng, ñoù chính laø truyeàn thoáng cuûa con ngöôøi Vieät Nam, luoân luoân ñoaøn keát, chia seû, giuùp ñôõ nhau nhöõng luùc khoù khaên hoaïn naïn. Hieän taïi, moãi naêm theá caàn ñeán 150 trieäu ñôn vò maùu, theo WHO löôïng maùu thu ñöôïc chæ khoaûng 82 trieäu ñôn vò. trung bình moài quoác gia phaûi coù 2% ngöôøi tham gia hieán maùu môùi ñaït chuaån an toaøn. Nhöng tyû leä naøy ôû vieät Nam chæ môùi khoaûng 0.65%. Naêm 2008 caû nöôùc vaän ñoäng hieán maùu thu ñöôïc 565.000 ñôn vò maùu, hôn 73% soá naøy laø hieán maùu tình nguyeän, chæ ñaùp öùng ñöôïc khoaûng 40% nhu caàu maùu caû nöôùc. Naêm 2009 caû nöôùc öôùc ñoaùn caàn khoaûng 800.000 ñôn vò maùu, caàn phaûi coù töông ñöông khoaûng 1 trieäu ngöôøi hieán maùu. Nhöng öôùc tính Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 62 chæ coù khoaûng 61 ngaøn ngöôøi hieán maùu, töông ñöông 6,1% (nguoàn: trang web 93,9% coøn laïi phaûi tìm töø ñaâu? Vaâng, phaûi tìm töø taát caû nhöõng ngöôøi Vieät Nam noùi chung vaø nhöõng ngöôøi lính Viettel noùi rieâng. Hieán maùu cöùu ngöôøi laø nghóa cöû cao ñeïp, theå hieän söï hieåu bieát, loøng nhaân aùi vaø traùch nhieäm cuûa moãi caù nhaân ñoái vôùi coäng ñoàng. Maùu cuûa chuùng ta seõ cöùu soáng ñoàng baøo cuûa chuùng ta. Maùu cuûa chuùng ta seõ toân vinh giaù trò nhaân vaên cuûa chính con ngöôøi Vieät Nam. Maùu cuûa chuùng ta seõ laø khoái söùc maïnh gaén keát moïi ngöôøi laïi vôùi nhau cuøng chung tay xaây döïng nöôùc nhaø phaùt trieån. Vaø maùu cuûa chuùng ta seõ mang ñeán nguoàn soáng vaø haïnh phuùc cho nhöõng gia ñình, nhöõng con ngöôøi caàn noù. Chöông trình “Gioït maùu nghóa tình” ra ñôøi cuõng vì nhöõng lyù do cao caû ñoù. Taát caû nhöõng ngöôøi lính Viettel, chuùng ta haõy cuøng xoaén tay aùo leân ñeå maùu cuûa chuùng ta cöùu ñöôïc tính maïng ngöôøi beänh, mang laïi nieàm vui haïnh phuùc cho gia ñình hoï, vaø cuõng ñeå phaùt huy maïnh meõ truyeàn thoáng ñaïo ñöùc cuûa daân toäc Roàng tieân chuùng ta. 2. Muïc ñích cuûa chöông trình  Toân vinh tính nhaân vaên vaø loøng nhaân aùi cuûa con ngöôøi Vieät Nam noùi chung vaø ngöôøi lính Viettel noùi rieâng.  Cung caáp nguoàn maùu ñeán caùc beänh nhaân caàn maùu.  Ñaây laø moät hoaït ñoâng nhaân ñaïo neân khi thöïc hieän seõ laøm “taêng löûa” trong coâng vieäc vaø tinh thaàn ñoaøn keát trong taát caû nhaân vieân cuûa trung taâm.  Hình aûnh cuûa trung taâm truyeàn daãn KV3 seõ ñöôïc xuaát hieän treân baùo chí vaø truyeàn hình. Töø ñoù, thöông hieäu cuûa coâng ty truyeàn daãn seõ ñöôïc khaùch haøng tieàm naêng bieát ñeán, vaø ñöôïc cuûng coá vôùi khaùch haøng hieän taïi vôùi ñoä phuû raát lôùn ( caû nöôùc ). 3. Thaønh phaàn tham gia Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 63  Taát caû caùn boä, coâng nhaân vieân cuûa trung taâm truyeàn daãn KV3_coâng ty Truyeàn daãn Viettel.  Soá löôïng: 165 ngöôøi. 4. Thôøi gian tieán haønh Ngaøy 07/06/2009 5. Ñòa ñieåm Trung taâm truyeàn daãn khu vöïc 3 : H158/2A Hoaøng Hoa Thaùm, F12, Q. Taân Bình, TP HCM 6. Coâng taùc chuaån bò Ngaøy Coâng vieäc Ghi chuù 27/05/2009 Xin pheùp Sôû Y teá Tp veà chöông trình hieán maùu 28/05/2009 Lieân heä vôùi Trung taâm Hieán maùu Nhaân ñaïo Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû thaønh phoá ñeå thoâng baùo veà vieäc hieán maùu cuûa trung taâm truyeàn daãn KV3 01/06/2009 - Trung taâm truyeàn daãn KV3 seõ phaùt ñoäng chöông trình: “Gioït maùu nghóa tình” ñeán taát caû caùn boä, coâng nhaân vieân chöùc cuûa trung taâm. - Baêng roân seõ ñöôïc treo taïi toøa nhaø N vaø khu vöïc nhaø aên taïi trung taâm. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 64 02/06/2009 Gôûi thoâng caùo baùo chí vaø thieäp môøi ñeán caùc toøa soaïn vaø ñaøi truyeàn hình nhö: Baùo tuoåi treû, baùo thanh nieân, baùo ngöôøi lao ñoäng vaø ñaøi truyeàn hình TP Hoà Chí Minh 05/06/2009 Goïi ñieän hoaëc lieân heä tröïc tieáp ñeán caùc toøa soaïn, ñaøi truyeàn hình vaø Trung taâm Hieán maùu Nhaân ñaïo Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû thaønh phoá ñeå nhaéc nhôû ngaøy dieãn ra chöông trình hieán maùu 06/06/2009 Nhaéc nhôû taát caû caùn boä, coâng nhaân vieân cuûa trung taâm veà chöông trình hieán maùu vaø daën doø nhöõng vaán ñeà caàn thieát 7. Noäi dung chính 7:30 Ñoùn khaùch ñeán töø caùc toøa soaïn vaø ñaøi truyeàn hình 8:00 Ban Giaùm ñoác seõ trình baøy veà vieäc thieáu huït maùu vaø vieäc caàn thieát phaûi hieán maùu cuûa moãi coâng daân Vieät Nam. 8:30 Chöông trình hieán maùu baét ñaàu 11:00 Chöông trình hieán maùu keát thuùc Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 65 8. Chi phí sô boä Ñôn vò tính: ñoàng Teân Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Ghi chuù Baêng roân (0,4-3m) 2 150.000 300.000 Hoa 5 120.000 600.000 Phoâng maøn 1 1.200.000 1.200.000 Nöôùc (thuøng) 8 65.000 520.000 Quaø cho phoùng vieân 6 5.000.000 3.000.000 Thieäp 10 15.000 150.000 Quaø cho ngöôøi hieán maùu 165 50.000 8.250.000 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 66 Baùnh ñaõi khaùch 200.000 200.000 Chi phí tieáp khaùch (baøn) 2 2.000.000 4.000.000 18.220.000 Chi phí phaùt sinh 15% 2.733.000 TOÅNG COÄNG 20.953.000  Ngoaøi ra, trung taâm coøn coù theå keát hôïp vôùi khu vöïc 1 vaø khu vöïc 2 ñeå ñaêng baøi treân baùo vaø taïp chí giôùi thieäu veà dòch vuï vaø caùc chöông trình khuyeán maõi cuûa coâng ty ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng tieàm naêng vaø nhaéc nhôû khaùch haøng hieän taïi. Trong soá caùc baùo vaø taïp chí trung taâm neân choïn Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn vì nhöõng lyù do sau:  Saûn phaåm cuûa coâng ty laø saûn phaåm ñaëc thuø chæ coù theå baùn cho caùc doanh nghieäp vaø caùc toå chöùc.  Ñoái töôïng ñoäc giaû: CEO, giaùm ñoác, chuû doanh nghieäp, nhaø quaûn lyù trung vaø cao caáp, chuyeân gia, sinh vieân chuyeân ngaønh kinh teá.  Soá löôïng phaùt haønh: 70.000 baûn  Soá löôïng ñoäc giaû: 329.000 (Nguoàn: Thôøi baùo Kinh teá Saøi Goøn )  Vôùi ñoä phuû roäng (caû nöôùc) vaø soá löôïng ñoäc giaû lôùn, Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn laø moät nôi ñaùng tin caäy ñeå caùc coâng ty ñöa thoâng tin cuûa mình ñi khaép caû nöôùc vaø töø ñoù seõ môû ra cô hoäi phaùt trieån. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 67  Coù theå ñaêng lieân tuïc 3 tuaàn ôû vò trí: 1/2 trang ñöùng, hoaëc 1/2 trang ngang vì: Viettel laø moät thöông hieäu maïnh neân cuõng khoâng caàn toán quaù nheàu chi phí ñeå ñaêng treân trang nhaát maø chæ caàn dieän tích khoaûng nöûa trang cuõng ñaõ coù theå gaây ñöôïc söï chuù yù cuûa khaùch haøng. Cuï theå nhö sau: Kích thöôùc trang Vò trí Ñôn giaù 1/2 trang ñöùng 18.000.000ñ (115mm x 190mm ) 1/2 trang ngang 12.500.000ñ (175mm x 123mm) (Nguoàn: Thôøi baùo Kinh teá Saøi Goøn) Sau thôøi gian ñaêng quaûng caùo 1 thaùng, döïa vaøo soá hôïp ñoàng môùi hoaëc söï phaûn hoài töø khaùch haøng nhö : Goïi ñieän hoûi veà dòch vuï hoaëc xin baùo giaù… khi ñoù caùc trung taâm seõ quyeát ñònh coù neân tieáp tuïc ñaêng quaûng caùo nöõa hay khoâng. 5.2. Moät vaøi kieán nghò Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 68 Sau thôøi gian thöïc taäp taïi Trung taâm truyeàn daãn KV3 , coù cô hoäi tieáp caän vôùi coâng vieäc thöïc teá , em nhaän thaáy hoaït ñoäng dòch vuï Thueâ keânh rieâng taïi Trung taâm coù nhöõng ñieåm maïnh ñaùng keå nhöng beân caïnh ñoù cuõng coù nhöõng ñieåm caàn caûi thieän ñeå naâng cao hôn nöõa hieäu quaû kinh doanh cuûa dòch vuï Thueâ keânh rieâng noùi rieâng cuõng nhö cuûa Trung taâm noùi chung .  Ñieåm maïnh  Ñoäi nguõ CB CNV treû, naêng ñoäng, coù kieán thöùc, nhieät huyeát vaø nhaïy beùn trong coâng vieäc .  Coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng toát. Giaûi ñaùp ñöôïc haàu heát nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng .  Maïng löôùi dòch vuï maïnh vaø roäng khaép caû nöôùc, ñeán caû nhöõng vuøng saâu vuøng xa nhö : Phuù Quoác , Laøo Cai …  Thuû tuïc thueâ keânh deã daøng , linh hoaït .  Coù uy tín thöông hieäu treân thò tröôøng .  Ñieåm yeáu  Ñoäi nguõ nhaân vieân moûng daãn ñeán moät ngöôøi phaûi xöû lyù nhieàu vieäc.  Coâng taùc Marketing chöa ñöôïc chuù troïng, chöa phoå bieán roäng raõi dòch vuï ñeán cho khaùch haøng. Khaùch haøng luoân nghó Viettel chæ kinh doanh dòch vuï Mobile maø khoâng bieát ñeán nhöõng loaïi hình dòch vuï khaùc cuûa Viettel .  Bieän phaùp khaéc phuïc  Tuyeån theâm 2 nhaân vieân cho phoøng kinh doanh ñeå ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu cuûa coâng vieäc. Phaân coâng coâng vieäc roõ raøng cho töøng khaâu, nhaèm giaûi quyeát coâng vieäc nhanh vaø hieäu quaû. Cuï theå nhö sau:  Moät nguôøi seõ quaûn lyù, theo doõi coâng nôï, hoùa ñôn vaø giaûi quyeát coâng vaên , thuû tuïc lieân quan ñeán caùc cô quan coâng quyeàn khi coù moät tuyeán môùi ñöôïc phaùt sinh. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 69  Ngöôøi coøn laïi seõ ñöôïc boå sung vaøo ban phaùt trieån khaùch haøng trong nöôùc vì ban naøy hieän ñang thieáu ngöôøi (chæ coù 2 ngöôøi). Ngöôøi naøy chuyeân tieáp nhaän, xöû lyù caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng hieän taïi nhö: Di dôøi traïm, taêng hoaëc giaûm dung löôïng, thanh lyù hôïp ñoàng, öùng cöùu thoâng tin.  Trung taâm neân cung caáp theâm trang thieát bò ñeå hoã trôï nhaân vieân trong coâng vieäc nhö :  Moät maùy scan ñeå tieän lôïi cho vieäc scan taøi lieäu, hoùa ñôn, hôïp ñoàng ñeå gôûi cho caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi nhö AT&T, CHT…  Moät maùy photo ñeå thuaän tieän cho vieäc photo taøi lieäu, caùc taäp hoaøn coâng thanh quyeát toaùn, hoùa ñôn, caùc taøi lieäu phuïc vuï cho coâng taùc kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng cuûa phoøng kinh doanh…  Theâm 2 maùy ñieän thoaïi baøn vì hieän giôø phoøng kinh doanh chæ coù 10 ñieän thoaïi baøn khoâng ñaùp öùng ñöôïc coâng taùc lieân laïc vôùi khaùch haøng vaø öùng cöùu thoâng tin.  Caùc nhaân vieân kinh doanh hieän giôø coøn yeáu veà kieán thöùc kyõ thuaät. Chính vì theá Trung taâm neân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán kieán thöùc cô baûn veà kyõ thuaät cho ñoäi nguõ nhaân vieân naøy. Thôøi gian thuaän tieän nhaát laø vaøo chieàu thöù baûy haøng tuaàn vì khi ñoù coâng vieäc caàn xöû lyù seõ ít hôn caùc ngaøy khaùc. Moät khi nhaân vieân kinh doanh naém vöõng ñöôïc kieán thöùc kyõ thuaät thì vieäc cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng seõ thuaän lôïi hôn raát nhieàu.  Toå chöùc caùc cuoäc hoäi nghò khaùch haøng chuû yeáu ôû caùc khu vöïc nhö: Quaän 1, quaän 3, quaän Taân Bình, Bình Döông, Vuõng Taøu, Ñoàng Nai. Vì ñaây laø nhöõng nôi taäp trung ñoâng caùc vaên phoøng ñaïi dieän, caùc coâng ty lôùn vaø caùc khu coâng nghieäp lôùn cuûa khu vöïc 3 (taát caû caùc tænh töø Bình Thuaän trôû veà ñeán Caø Mau), nhaèm tieáp thu yù kieán, Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 70 giôùi thieäu dòch vuï cuûa coâng ty taïo neân moät thöông hieäu rieâng taùch bieät khoûi “caùi boùng” cuûa Viettel Telecom. Beân caïnh ñoù cuõng thaét chaët hôn moái quan heä vôùi khaùch haøng hieän höõu vaø taïo moái quan heä vôùi khaùch haøng tieàm naêng. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. Ñinh Tieân Minh SVTH: Traàn Hoaøng Phuùc Trang 71 PHAÀN KEÁT LUAÄN Cuõng nhö caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc, dòch vuï thueâ keânh rieâng cuõng ñang ôû giai ñoaïn caïnh tranh quyeát lieät bôûi caùc ñoái thuû lôùn ngang taàm nhau nhö Viettel, VNPT, EVN, FPT. Trong ñoù ñaùng keå nhaát laø VNPT vôùi ñaày ñuû tieàm naêng veà taøi chính, lôùn maïnh veà quy moâ vaø coù uy tín laâu ñôøi. Theá nhöng khoâng phaûi vì theá maø caùc nhaø cung caáp khaùc cuõng nhö coâng ty Truyeàn daãn Viettel khoâng coù söùc baät rieâng cuûa mình. Qua ñoù cuûng coá vöõng chaéc thöông hieäu Viettel treân thò tröôøng vieãn thoâng trong nöôùc vaø quoác teá, ñieån hình laø naêm 2008 Viettel ñöôïc xeáp haïn 83/100 coâng ty vieãn thoâng maïnh nhaát theá giôùi. Döïa vaøo lôïi theá caïnh tranh cuûa mình, trung taâm ñaõ naém baét ñöôïc nhöõng cô hoäi kinh doanh ñeå phaùt trieån maïnh meõ nhö hoâm nay. Ñoái vôùi trung taâm, tuy coøn chöa hoaøn toaøn chuû ñoäng chính saùch veà giaù, nhöng Trung taâm ñaõ chuû ñoäng trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc marketing. Phoøng kinh doanh ñaõ coù nhöõng noå löïc heát söùc trong coâng taùc marketing hoã trôï cho keát quaû kinh doanh phaùt trieån nhö hieän nay. Vôùi kieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc teá coøn haïn cheá, ñoàng thôøi ñaây laø moät ñeà taøi nghieân cöùu maø thôøi gian coù haïn neân em chæ ñi vaøo phaân tích tình hình hoaït ñoäng marketing cuûa trung taâm truyeàn daãn khuc vöïc 3 _ Coâng ty truyeàn daãn Viettel, töø ñoù ñaùnh giaù vaø ñöa ra moät giaûi phaùp hoaøn thieän. Do ñoù, trong baøi vieát naøy khoâng theå traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt vaø caùch nhìn chuû quan, raát mong nhaän ñöôïc söï thoâng caûm vaø höôùng daãn cuûa quyù thaày coâ, coâ chuù vaø caùc anh chò trong Trung taâm ñeå baøi vieát naøy hoaøn chænh hôn. Em xin chaân thaønh caûm ôn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoàn thiện giải pháp marketing mix đẩy mạnh số lượng thuê kênh riêng tại trung tâm truyền dẫn khu vực 3 _ công ty truyền dẫn Viettel.pdf
Luận văn liên quan