Chuyên đề Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội” để viết

LờI NóI ĐầU Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã có được những thành công to lớn. Nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng thì mới có tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt với những doanh nghiệp sản xuất có tồn tại được hay không còn phải phụ thuộc vào khâu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Song công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đưa sản phẩm đến từng khu vực thị trường chưa được coi trọng đúng mức trong các doanh nghiệp này. Việt Nam đang từng bước mở cửa thị trường và hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới điều đó làm cho mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Điều này buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Qua quá trình nghiên cứu trong thời gian thực tập tại Công ty Dệt May Hà Nội, em thấy rằng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty nói riêng và các doanh nghiệp khác trong ngành Dệt May còn nhiều vấn đề cần phải bàn bạc. Các doanh nghiệp chưa chủ động đưa hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng mà thường phải đưa qua người trung gian, đôi khi còn phải dán nhãn mác của những hãng nổi tiếng thì mới dễ tiêu thụ được sản phẩm. Do vậy em chọn đề tài “Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội” để viết báo cáo chuyên đề'' Đề tài gồm ba chương: Chương I: Tổng quan về Công ty Dệt May Hà Nội. Chương II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội. Do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế vì vậy bài viết của em không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo hướng dẫn của các thầy cô để rút ra những bài học, kinh nghiệm để nâng cao và hoàn thiện kiến thức của bản thân. Em xin chân thành cảm ơn Ths Trần Thị Thạch Liên đã tận tình giúp đỡ để em hoàn thành bản báo cáo này cũng như các cô chú, anh chị trong phòng Kế hoạch thị trường của Công ty Dệt May Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập ở công ty.

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội” để viết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h thu v­ît. + NÕu doanh thu mét th¸ng ®¹t tõ 150 tr® trë lªn th× ®­îc céng thªm 1,5% tû lÖ hoa hång trªn phÇn doanh thu v­ît. (Sè tiÒn phÝ ®¹i lý nµy bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ nh­: phÝ vËn chuyÓn, thu nép tiÒn, tiÒn c«ng b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh do bªn ®¹i lý qu¶n lý). ** Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng nÕu lo¹i hµng ho¸ nµo b¸n chËm, kh«ng phï hîp víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng th× hai bªn sÏ bµn b¹c gi¶i quyÕt cho ®æi hµng kh¸c hoÆc tr¶ l¹i. Mçi n¨m ®­îc nhËp l¹i hai lÇn vµo thêi ®iÓm giao mïa. Sè hµng nhËp tr¶ l¹i kh«ng v­ît qu¸ 10% doanh thu mçi th¸ng. Hµng nhËp tr¶ l¹i ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng nh­ khi nhËn. Trong tr­êng hîp hµng mÊt m¸t hoÆc h­ háng, kÐm chÊt l­îng... do lçi cña bªn ®¹i lý th× bªn d¹i lý ph¶i båi th­êng theo gi¸ quy ®Þnh. ** C¸c ®¹i lý b¸n theo gi¸ quy ®Þnh cña c«ng ty vµ gi¸ cña s¶n phÈm sÏ ®­îc thay ®æi cho phï hîp theo tõng thêi ®iÓm. 1.6. VÒ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña c«ng ty: C¬ së tÝnh gi¸ cho bÊt kú s¶n phÈm nµo th«ng th­êng b¾t nguån tõ chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ phÇn l·i cña doanh nghiÖp: Gi¸ = Chi phÝ + l·i Trªn thùc tÕ, ®iÒu nµy ®«i khi kh«ng cßn phï hîp n÷a. Mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý, linh ho¹t lµ ph¶i dùa trªn c¬ së hai yÕu tè lµ chi phÝ s¶n xuÊt vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cña thÞ tr­êng. Nh»m ®¹t ®­îc n¨ng lùc c¹nh tranh cao nhÊt, c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ c¨n cø theo tõng giai ®o¹n cña “chu kú sèng cña s¶n phÈm”. Ta cã thÓ kh¶o s¸t gi¸ b¸n mét sè mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty trong thêi ®iÓm hiÖn nay lµ: BiÓu 15: Gi¸ b¸n c¸c lo¹i sîi chÝnh (tÝnh cho 1 kg). §¬n vÞ: ®ång. Tªn s¶n phÈm Gi¸ Ne 60 65/65 CKDK 37.750 Ne 45 66/35 CKDK 36.500 Ne 30 65/35 CKDK 33.500 Ne 40 PE 23.500 Ne 30 PE 22.500 Ne 32 Cott 32.500 BiÓu 16: Gi¸ b¸n mét sè s¶n phÈm dÖt kim so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh: (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng) S¶n phÈm dÖt kim DÖt May Hµ Néi C¸c c«ng ty trong ngµnh Gi¸ b¸n cña c¸c c«ng ty ¸o T- shirt 35000®/SP May Th¨ng Long 32000 Polo – shirt 30000®/ SP DÖt kim Hµ Néi 28000 QuÇn ¸o trÎ em 15 – 60000®/bé May Th¨ng Long 14000- 50000 ¸o may « 14000®/chiÕc May Th¾ng Lîi 25000 So víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty thuéc vµo lo¹i t­¬ng ®èi cao, nh­ng xÐt vÒ sù t­¬ng øng gi÷a gia c¶ vµ møc ®é tho¶ m·n th× cã sù chªnh lÖch do mÉu m· kiÓu d¸ng ®¬n ®iÖu ®· kh«ng thu hót ®­îc kh¸ch hµng. Nh­ vËy, gi¸ b¸n hiÖn nay cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi cao so víi gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm sîi vµ s¶n phÈm dÖt kim. Nh­ng do c«ng ty ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm sîi cho nªn gi¸ b¸n cña c«ng ty ®­a ra hoµn toµn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vµ thùc tÕ ®· chøng minh ®iÒu ®ã. C«ng ty ®· t¹o ®­îc cho m×nh trªn thÞ tr­êng s¶n phÈm sîi song s¶n phÈm dÖt kim cßn ph¶i xem xÐt l¹i v× gi¸ h¬i cao so víi møc ®é tho¶ m·n cña ng­êi tiªu dïng. §èi víi nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp th× møc gi¸ nµy cßn h¬i cao, cßn ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao th× gi¸ c¶ ¶nh h­ëng kh«ng nhiÒu ®Õn thÞ hiÕu kh¸ch hµng. V× vËy c«ng ty cÇn ®iÒu chØnh møc gi¾ cho phï hîp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. 1.7. VÒ chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña c«ng ty. Trong c¸c chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp th× chÝnh s¸ch s¶n phÈm lu«n gi÷ vai trß quan träng, nã cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp bëi nã chÝnh lµ nÒn t¶ng cña chiÕn l­îc kinh doanh. ChØ cã khi nµo h×nh thµnh ®­îc chÝnh s¸ch s¶n phÈm doanh nghiÖp míi cã ph­¬ng h­íng ®Çu t­ nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch s¶n phÈm. Tõ ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chÝnh s¸ch kh¸c nh­ gi¸ c¶, ph©n phèi, khuÕch tr­¬ng ... triÓn khai cã hiÖu qu¶. §ång thêi x©y dùng mét chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®óng ®¾n sÏ gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu cña m×nh nh­ môc tiªu lîi nhuËn, môc tiªu an toµn trong kinh doanh. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña chÝnh s¸ch s¶n phÈm, c«ng ty DÖt May Hµ Néi ®· ®Æt ra nhiÖm vô cho m×nh lµ ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu, ®æi míi hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng mÉu m· vµ thiÕt kÕ míi cho s¶n phÈm quÇn ¸o dÖt kim, quÇn ¸o bß, s¶n phÈm sîi, kh¨n ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Trong thêi gian qua c«ng ty ®· thùc hiÖn h×nh thøc dïng mÉu sao chÐp cña s¶n phÈm xuÊt khÈu ®Ó lµm hµng b¸n t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa. Sö dông h×nh thøc nµy c«ng ty kh«ng ph¶i bá chi phÝ vµ thêi gian ®Ó thiÕt kÕ mÉu s¶n phÈm h¬n n÷a ®©y lµ s¶n phÈm ®ang ®­îc chÊp nhËn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ cho nªn kiÓu d¸ng vµ mÉu m· phï hîp víi trµo l­u hiÖn t¹i. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i mÉu hµng xuÊt khÈu nµo còng ®­îc sao chÐp l¹i bëi trong nhiÒu tr­êng hîp hµng xuÊt khÈu lµm theo ®¬ng ®Æt hµng vµ ng­êi nhËp khÈu gi÷ b¶n quyÒn cña m×nh. Do nh÷ng h¹n chÕ cña h×nh thøc nµy vµ v× sù ph¸t triÓn l©u dµi, c«ng ty ®· ®Æt ra nhiÖm vô lµ ph¶i häc tËp nghiªn cøu ®Ó t¹o nh÷ng mÉu s¶n phÈm cña riªng m×nh gãp phÇn lµm ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ng­êi tiªu dïng vµ ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. S¶n phÈm cña c«ng ty ph¶i g©y Ên t­îng s©u s¾c cho ng­êi tiªu dïng t¹o ra ë hä lßng trung thµnh víi s¶n phÈm cña c«ng ty, lµm cho hä coi nã nh­ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng cña hä. S¶n phÈm cña c«ng ty t¹o ra kh«ng nh÷ng ph¶i tèt vÒ chÊt l­îng mµ cßn ph¶i ®a d¹ng vÒ mÉu m·, kiÓu d¸ng, mµu s¾c t¹o ®­îc sù tin dïng cña kh¸ch hµng. 1.8. Ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng cña c«ng ty. §Ó thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, c«ng ty ®· thùc hiÖn mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng hç trî nh­ qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tham gia héi chî triÓn l·m, tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng... Qu¶ng c¸o hiÖn nay cña c«ng ty chØ ®¨ng trªn c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh, mét sè tê b¸o cßn trªn ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh th× kh«ng cã. Mét h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c ®­îc c«ng ty sö dông nh­ tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng thÓ thao cña ngµnh, cña c¶ n­íc hay tµi trî cho viÖc biªn so¹n nh÷ng cuèn s¸ch hç trî cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh DÖt May nh­: ”XuÊt khÈu sang Hoa Kú nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt”. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty lu«n cã mÆt t¹i c¸c héi chî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp vµ hµng tiªu dïng ®Æc biÖt lµ héi chî hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. C«ng ty ®· nhËn ®­îc huy ch­¬ng vµng, b¹c t¹i c¸c héi chî nµy. Tuy nhiªn c«ng ty cßn ch­a chó ý nhiÒu ®Õn chÊt l­îng c¸c lÇn tham gia tham gia héi chî, cô thÓ lµ ®éi ngò nh©n viªn tham gia héi chî míi chØ dõng l¹i ë môc tiªu b¸n hµng chø ch­a ph¶i lµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh, chµo hµng vµ t×m kiÕm ®èi t¸c lµm ¨n. Vµo cuèi mçi n¨m c«ng ty th­êng tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng víi sù cã mÆt cña c¸c kh¸ch hµng lín, c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. Trong héi nghÞ kh¸ch hµng c«ng ty ®· ph¸t phiÕu ®iÒu tra ®Ó kh¸ch hµng cho biÕt ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty vµ nh÷ng gãp ý gióp c«ng ty c¶i tiÕn s¶n phÈm. Tõ ®ã phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n. II. §¸NH GI¸ TæNG QU¸T VÒ C¤NG T¸C TIªU THô S¶N PHÈM CñA C¤NG TY DÖT MAY Hµ NéI. C«ng ty DÖt May Hµ Néi lµ mét c«ng ty lín thuéc tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, ®· qua h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. ViÖc duy tr× s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua lµ nç lùc lín cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Song do ho¹t ®éng trong c¬ chÕ míi, c«ng ty còng ph¶i chÞu ¶nh h­ëng nh­ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi, viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Tuy nhiªn c«ng ty còng ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch ®¸ng kÓ vµ cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc. 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc. + Më réng thÞ tr­êng kh¸ch hµng: c«ng ty ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô song song víi c«ng t¸c marketing nh»m më réng kªnh tiªu thô. V× vËy ngoµi viÖc duy tr× c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng c«ng ty ®· cã thªm ®­îc mét sè kh¸ch hµng míi nh­ c¸c kh¸ch hµng ë §µi Loan, Mü, EU... + Më réng thÞ tr­êng: ®èi víi víi s¶n phÈm sîi: b»ng sù nç lùc kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, s¶n l­îng tiªu thô ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn. C«ng ty ®· duy tr× ®­îc nh÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã vµ tõng b­íc ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi. Kh«ng dõng l¹i ë kh¶ n¨ng tiªu thô ë trong n­íc s¶n phÈm sîi cña c«ng ty ®· v­¬n ra thÞ tr­êng quèc tÕ vµ ®· ®­îc thÞ tr­êng nµy chÊp nhËn. §èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng: c«ng ty kh«ng ngõng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao dÞch, vËn chuyÓn hµng ho¸, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tiªu dïng s¶n phÈm b»ng gi¸ b¸n vµ b»ng viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy cho ®Õn nay c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng ngµy cµng cã quan hÖ chÆt chÏ víi c«ng ty. + T¨ng khèi l­îng s¶n phÈm: c¸c s¶n phÈm dÖt kim, may mÆc cña c«ng ty ®Òu t¨ng c¶ vÒ sè l­îng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. C«ng ty ®· tÝch cùc khai th¸c, t×m kiÕm nguån hµng phi h¹n ng¹ch ®Ó t¨ng dÇn l­îng hµng b¸n trong thÞ tr­êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. C«ng t¸c kü thuËt vµ qu¶n lý chÊt l­îng lu«n ®­îc t©m chó träng th­êng xuyªn. Gi÷ v÷ng vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña c«ng ty. + §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: c«ng ty ®· ®Ò ra mét sè ph­¬ng h­íng vµ ®Ò tµi c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu thÞ tr­êng. 2.2. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cßn mét sè h¹n chÕ: * VÒ s¶n phÈm cßn cã nh÷ng h¹n chÕ sau: + ChÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ch­a ®ång ®Òu ®Æc biÖt lµ hµng may mÆc, cßn cã t×nh tr¹ng khiÕu kiÖn x¶y ra vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. + Do nguyªn liÖu ph¶i nhËp ngo¹i nªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty cao h¬n chót Ýt so víi ®èi thñ c¹nh tranh g©y ¶nh h­ëng bÊt lîi ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. + Th­¬ng hiÖu s¶n phÈm ®· b­íc ®Çu ®­îc x©y dùng nh­ng ch­a t¹o ®­îc Ên t­îng víi ng­êi tiªu dïng nªn khã c¹nh tranh ®­îc víi mét sè s¶n phÈm cïng lo¹i cña ®èi thñ c¹nh tranh. * VÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm: + Ph­¬ng thøc b¸n hµng cña c«ng ty ch­a tho¸t khái sù ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ bao cÊp nªn thiÕu ®i sù n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng, th©m nhËp, chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. + ViÖc lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – tiªu thô theo tõng mÆt hµng ®· cô thÓ nh­ng ch­a kÞp thêi ®· g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c ®iÒu tiÕt vµ tiªu thô s¶n phÈm. + C«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ch­a chñ ®éng, ch­a th­êng xuyªn liªn hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó duy tr× thÞ tr­êng hiÖn cã vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi mµ phô thuéc vµo kh¸ch hµng ®Õn ®Æt hµng. CH¦¥NG III MéT Sè GI¶I PH¸P THóC §ÈY TI£U THô S¶N PHÈM CñA C¤NG TY DÖT MAY Hµ NéI. I. Dù b¸o thÞ tr­êng DÖt may thÕ giíi vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may viÖt nam trong thêi gian tíi. 1.1. Dù b¸o vÒ thÞ tr­êng dÖt may thÕ giíi. Tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu cña hµng dÖt may thÕ giíi n¨m 2003 lµ 542 tØ USD vµ n¨m 2004 ­íc ®¹t 560 tØ USD. Trªn thÕ giíi cã bèn khu vùc thÞ tr­êng ph¸t triÓn vÉn cßn ¸p dông chÕ ®é h¹n ng¹ch nhËp khÈu lµ Mü, EU, Canada vµ Nauy chiÕm tû träng 63% trong tæng sè nãi trªn theo HiÖp ®Þnh hµng dÖt may ký trong 10 n¨m kÓ tõ n¨m 1994. Nh­ vËy n¨m 2004 lµ n¨m hÕt hiÖu lùc thùc thi HiÖp ®Þnh. C¸c n­íc trªn ®ang tõng b­íc dì bá hµng rµo thuÕ quan vµ chÕ ®é h¹n ng¹ch ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho xuÊt khÈu dÖt may thÕ giíi. Theo nhËn ®Þnh cña Uû ban Th­¬ng m¹i Quèc tÕ Hoa Kú (ITC) trong b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét sè n­íc xuÊt khÈu hµng dÖt may t¹i thÞ tr­êng Hoa Kú th× m« h×nh s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i hµng dÖt may toµn cÇu sÏ cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n sau khi HiÖp ®Þnh Vßng Uruguay vÒ DÖt May (ATC) hÕt hiÖu lùc vµo ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2005. Theo b¸o c¸o nµy, Trung quèc sÏ ®­îc lùa chän lµ nguån cung øng sè mét cña hÇu hÕt c¸c nhµ nhËp khÈu Hoa kú bëi bëi v× n­íc nµy cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm dÖt may ë mäi cÊp ®é chÊt l­îng víi gi¸ c¹nh tranh. Tuy nhiªn, møc ®é t¨ng tr­ëng hµng dÖt may cña Trung Quèc sau khi ATC hÕt hiÖu lùc sÏ bÞ h¹n chÕ mét phÇn do Hoa Kú vµ c¸c n­íc nhËp khÈu kh¸c ®­îc phÐp sö dông c¸c ®iÒu kho¶n tù vÖ trong lÜnh vùc dÖt may ®­îc quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh th­ gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) cña Trung Quèc. §Ó gi¶m rñi ro cã thÓ x¶y ra do mua tõ mét n­íc duy nhÊt, c¸c nhµ nhËp khÈu Hoa Kú còng cã kÕ ho¹ch më réng quan hÖ th­¬ng m¹i víi nh÷ng n­íc cã gi¸ thÊp kh¸c, ®Æc biÖt lµ víi Ên §é, n­íc còng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm dÖt may víi gi¸ c¶ c¹nh tranh vµ cã nguån lao ®éng lµnh nghÒ gi¸ t­¬ng ®èi thÊp. VÒ l©u dµi, xuÊt khÈu tõ Trung Quèc vµ Ên §é cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng do t¨ng tr­ëng m¹nh kinh tÕ ë nh÷ng n­íc nµy sÏ dÉn ®Õn t¨ng tr­ëng nhu cÇu néi ®Þa vÒ dÖt may còng nh­ t¨ng gi¸ nh©n c«ng vµ tiÒn vèn. Mét vµi n­íc xuÊt khÈu cã gi¸ thµnh thÊp kh¸c ë Nam ¸ nh­ B¨ngladesh hoÆc Pakistan cã thÓ næi lªn thµnh nh÷ng nhµ cung cÊp chÝnh ®èi víi mét sè mÆt hµng nh­ c¸c lo¹i ¸o dÖt kim ®¬n gi¶n s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ ¸o s¬ mi v¶i b«ng (B¨ngladesh) hoÆc quÇn ¸o v¶i b«ng nam (Pakistan). Mét sè c«ng ty cho biÕt hä còng sÏ c©n nh¾c lùa chän c¸c n­íc ®­îc h­ëng lîi tõ LuËt Phôc håi Kinh tÕ Khu vùc Lßng ch¶o Caribª, ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc trong khu vùc Trung Mü lµ mét nguån cung cÊp chÝnh nÕu hiÖp ®Þnh tù do th­¬ng m¹i gi÷a Hoa kú vµ Trung Mü hoÆc hiÖp ®Þnh tù do th­¬ng m¹i toµn Ch©u Mü ®ang ®µm ph¸n cho phÐp sö dông v¶i cã xuÊt xø khu vùc (vÝ dô nh­ Mexico) hoÆc v¶i tõ n­íc thø ba (vÝ dô nh­ tõ Ch©u ¸). Trong sè c¸c n­íc thµnh viªn HiÖp héi c¸c Quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN), chØ cã ViÖt Nam vµ ë chõng mùc thÊp h¬n lµ In®«nªsia ®­îc coi lµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi Trung Quèc vµ Ên §é. Tuy nhiªn mÆc dÇu c¶ hai n­íc ®Òu cã nguån lao ®éng gi¸ rÎ dåi dµo, ViÖt Nam sÏ kh«ng ®­îc lo¹i bá h¹n ng¹ch cho ®Õn khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña WTO, trong khi ®ã In®«nªsia bÞ coi lµ cã ®«i chót rñi ro do kh«ng æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ x· héi. Cßn víi thÞ tr­êng EU th× tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2005 h¹n ng¹ch dÖt may bÞ xo¸ bá, c¸c n­íc ®­îc tù do c¹nh tranh trong viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng nµy. §©y võa lµ niÒm vui võa lµ nçi lo cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng dÖt may t¹i ViÖt Nam bëi tr­íc ®©y hµng cña c¸c n­íc xuÊt sang EU chØ theo mét l­îng nhÊt ®Þnh. Cßn b©y giê c¸c n­íc ®­îc tù do c¹nh tranh n­íc nµo cã s¶n phÈm gi¸ rÎ h¬n, mÉu m· ®a d¹ng h¬n, chÊt l­îng tèt h¬n, chñng lo¹i mÆt hµng phong phó h¬n sÏ cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cao h¬n. C¸c doanh nghiÖp dÖt may cña ViÖt Nam khã lßng c¹nh tranh ®­îc víi c¸c doanh nghiÖp cña Trung Quèc bëi chi phÝ nh©n c«ng cña ViÖt Nam vÉn cao h¬n cña Trung Quèc, bªn c¹nh ®ã mÉu m· s¶n phÈm mµ Trung Quèc ®­a ra phong phó vµ ®a d¹ng h¬n. Trong khi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam l¹i yÕu trong kh©u thiÕt kÕ mÉu mèt vµ tr­íc ®©y th­êng lµm theo mÉu mµ kh¸ch hµng yªu cÇu cho nªn c¸c doanh nghiÖp nµy sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n khi c¹nh tranh ®Ó xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU nhÊt lµ víi ®èi thñ m¹nh nh­ Trung Quèc. Khi dì bá h¹n ng¹ch ®Ó h¹n chÕ phÇn nµo hµng dÖt may nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn thÞ tr­êng EU sÏ t¨ng c­êng h¬n c¸c hµng rµo phi thuÕ quan nh­: yªu cÇu vÒ nh·n m¸c vµ nh·n sinh th¸i, yªu cÇu vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸. Ngoµi ra do sè l­îng nguån hµng ®­îc cung cÊp tù do ho¸ nªn c¸c nhµ nhËp khÈu sÏ cã nhiÒu c¬ héi h¬n trong viÖc lùa chän nhµ cung cÊp. Do vËy gi¸ c¹nh tranh, chÊt l­îng æn ®Þnh vµ ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng ®¸p øng thêi gian giao hµng nhanh sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña nhµ xuÊt khÈu. C¸c nhµ xuÊt khÈu tr­íc ®©y chØ xuÊt khÈu nhê lîi thÕ cã h¹n ng¹ch sÏ mÊt thÞ tr­êng nÕu kh«ng c¶i tiÕn nhanh chãng ®­îc theo yªu cÇu míi cña thÞ tr­êng. Nh­ vËy thÞ tr­êng hµng dÖt may thÕ giíi ch¾c ch¾n sÏ cã sù biÕn ®æi ph©n chia l¹i tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2005. Do ViÖt Nam ch­a ph¶i lµ thµnh viªn cña WTO nªn hµng DÖt may ®ang chÞu bÊt lîi so víi n­íc xuÊt khÈu lµ thµnh viªn cña WTO nh­: + Cßn bÞ h¹n chÕ h¹n ng¹ch theo c¸c HiÖp ®Þnh song ph­¬ng. + Cßn ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu cao h¬n ë nhiÒu thÞ tr­êng quan träng. + Nh÷ng thuËn lîi cña c¸c n­íc WTO sau n¨m 2004 trong viÖc xuÊt khÈu sÏ cµng lµm cho nh÷ng bÊt lîi cña ViÖt Nam thªm lín. 1.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh DÖt May. Tr­íc hÕt c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh ph¶i nhËn thøc ®­îc r»ng héi nhËp kinh tÕ lµ mét xu thÕ kh¸ch quan, kh«ng héi nhËp th× kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®­îc. V× vËy mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m c¸ch v­¬n lªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Thø hai, b¶o hé cña nhµ n­íc chØ trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh vµ trong mét thêi gian cè ®Þnh (theo c¸c hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt). Do ®ã, doanh nghiÖp ®­îc b¶o hé ph¶i cã ch­¬ng tr×nh, biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, ®øng v÷ng ®­îc khi chÊm xøt b¶o hé theo cam kÕt quèc tÕ. Thø ba, môc tiªu tiÕn tíi cña ®¸t n­íc lµ ph¶i trë thµnh mét quèc gia c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµo n¨m 2020. V× vËy ph¶i rµ so¸t, dùa trªn viÖc ph©n tÝch lîi thÕ so s¸nh, n¨ng lùc c¹nh tranh cña ngµnh, thËm chÝ cña tõng chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó ®­a vµo c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trung vµ dµi h¹n. Ngµnh dÖt may cña chóng ta víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn cÇn ®Æt ra lé tr×nh ®Ó chuyÓn m×nh b¾t kÞp víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Bëi lÏ: Ngµnh dÖt may lµ ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng nhÊt. N¨m 2003 sö dông 2,6 triÖu lao ®éng, dù ®o¸n n¨m 2005 sÏ lµ 3.3 triÖu lao ®éng vµ ®Õn n¨m 2010 sÏ lµ 4.5 triÖu lao ®éng. Lµ ngµnh c«ng nghiÖp mang l¹i kim ng¹ch xuÊt khÈu cao nhÊt chØ ®øng sau dÇu th«. N¨m 2003 ®¹t 3.6 tû USD, dù ®o¸n n¨m 2005 ®¹t tõ 4,5 ®Õn 5 tû USD vµ ®Õn n¨m 2010 ®¹t tõ 6 ®Õn 7 tû USD. ThÕ nh­ng søc Ðp cña thÞ tr­êng quèc tÕ lªn ngµnh may mÆc xuÊt khÈu còng kh«ng ph¶i lµ nhá: - Cuèi n¨m 2003 Mü ®· c«ng bè h¹n ng¹ch ®èi víi mét sè n­íc xuÊt khÈu hµng dÖt may. - B¾t ®Çu tõ n¨m 2005 thÞ tr­êng EU b·i bá h¹n ng¹ch dÖt may cho c¸c n­íc WTO. - N¨m 2006 xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan nhËp khÈu. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh dÖt may ph¸t triÓn chóng ta cÇn ph¶i t¹o nguyªn liÖu t¹i chç. N©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm bëi s¶n xuÊt cña ngµnh dÖt may n­íc ta cßn thiÕu tËp trung, manh món do vËy rÊt khã ®­a ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng. H¬n thÕ vÒ chñng lo¹i hµng ho¸ cßn nghÌo nµn, gi¸ trÞ gia c«ng thÊp nªn khã t¹o ra sù kh¸c biÖt ®èi víi kh¸ch hµng trong n­íc vµ quèc tÕ. Do vËy vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng hãa lµ vÊn ®Ò mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi doanh nghiÖp. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tån t¹i cÇn ph¶i x©y dùng vµ ¸p dông c¸c hÖ thèng tiªu chuÈn nghiªm ngÆt trong s¶n xuÊt vµ trong qu¶n lý nh­ hÖ thèng ISO 9000, ISO 14000, SA8000, SWAP, OHSAS. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ¸p dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong viÖc kinh doanh hµng ngµy nh­: ¸p dông c¸c phÇn mÒm trong thiÕt kÕ s¶n phÈm, qu¶n lý s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch th­¬ng m¹i võa ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian vµ võa ®Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Èy m¹nh ®Èy m¹nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm. Coi träng ph¸t triÓn chiÒu réng ®i ®«i víi ph¸t triÓn chiÒu s©u: c¸c doanh nghiÖp cÇn nhËn thøc r»ng cã ®Çu t­ míi t¹o ra nhiÒu c¬ héi h¬n trong kinh doanh. ThÕ nh­ng ®Çu t­ nh­ thÕ nµo cho ®óng h­íng vµ hiÖu qu¶ lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m. Mét doanh nghiÖp võa ph¶i ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt võa ph¶i ®Çu t­ cho t­¬ng lai (chiÒu s©u). MÆt kh¸c cßn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng vµ tÝnh chÝnh x¸c cña dù b¸o vµ nhËn ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cña ban l·nh ®¹o. Th«ng qua ®ã hä cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi phï hîp víi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. §Çu t­ ph¸t triÓn t­¬ng øng víi thÞ tr­êng ë ®©y doanh nghiÖp cÇn chó ý hai vÊn ®Ò: thø nhÊt lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn t­¬ng øng víi c¸c thÞ tr­êng. §èi víi thÞ tr­êng nhiÒu tiÒm n¨ng®ßi hái nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh vµ n©ng cao. MÆt kh¸c nÕu thÞ tr­êng ®ã më cöa vµ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi th× doanh nghiÖp nªn ®Çu t­. §ã lµ c¸ch ®Çu t­ ®óng h­íng gióp doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Thø hai lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn theo xu h­íng cña thÞ tr­êng. ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËn biÕt vµ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch xu h­íng thÞ tr­êng ®©u lµ s¶n phÈm ®ang lªn, ®©u lµ s¶n phÈm ®ang cã chiÒu h­íng b·o hoµ vµ ®i xuèng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh chiÕn l­îc ph¸t triÓn phï hîp. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp còng cÇn coi träng viÖc x©y dùng vµ ®¨ng ký nh·n m¸c, th­¬ng hiÖu s¶n phÈm. Coi träng viÖc qu¶ng b¸ tªn, nh·n hiÖu truyÒn thèng cña c«ng ty kh«ng nh÷ng trong thÞ tr­êng néi ®Þa mµ ngay c¶ c¸c tbÞ tr­êng xuÊt khÈu. Qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: c¸c doanh nghiÖp cÇn ¸p dông c¸c m« h×nh qu¶n lý tiªn tiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh, n©ng cao vµ ph¸t triÓn nguån lao ®éng cho ngµnh dÖt may, c¸c doanh nghiÖp nÕu cã ®iÒu kiÖn cã thÓ ®µo t¹o t¹i chç hoÆc cã thÓ lÊy tõ c¸c nguån kh¸c hay thuª c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi nh»m phôc vô nhu cÇu cña m×nh. N©ng cao h×nh ¶nh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ, §Ó cñng cè vÞ trÝ vµ duy tr× sù ph¸t triÓn, doanh nghiÖp cÇn x©y dùng nh÷ng chiÕn l­îc, ch­¬ng tr×nh giao tiÕp khuÕch tr­¬ng nh»m kh¾c s©u h×nh ¶nh doanh nghiÖp vµo t©m trÝ, th¸i ®é, hµnh vi cña ng­êi mua. Cã nh­ thÕ doanh nghiÖp míi cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc tªn tuæi cña m×nh vµ tËn dông tèt c¸c c¬ héi cã ®­îc. II. PH¦¥NG H¦íNG PH¸T TRIÓN CñA C¤NG TY DÖT MAY Hµ NéI. 2.1. Nh÷ng nhiÖm vô ®Æt ra ®èi víi c«ng ty. Víi môc tiªu “ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp” c«ng ty ®· vµ ®ang c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng hîp lý, thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ vµ t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. X¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng chñ lùc lµ sîi vµ dÖt kim, ®ång thêi khai th¸c thÕ m¹nh cña s¶n phÈm míi (v¶i vµ s¶n phÈm Denim) c«ng ty sÏ phÊn ®Êu thiÕt kÕ, s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm may chÊt l­îng cao, mÉu m· ®a d¹ng, phï hîp víi thÞ hiÕu vµ phong tôc tËp qu¸n cña kh¸ch hµng, môc tiªu ë tõng ph©n khóc thÞ tr­êng theo løa tuæi, giíi tÝnh, thu nhËp thuéc c¸c khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau víi gi¸ c¶ hîp lý. T¨ng c­êng t×m kiÕm kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt kim, ®­a s¶n phÈm dÖt kim sím cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng Mü. Thùc hiÖn tèt viÖc s¶n xuÊt t¹i d©y chuyÒn Denim vµ d©y chuyÒn sîi OE ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc vµ hiÖu suÊt sö dông nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nguån n¨ng lùc s¶n xuÊt cña hai d©y chuyÒn nµy. C«ng ty sÏ ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng tiªu thô v¶i Denim, sîi OE kÓ c¶ thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ quan t©m ®Õn xuÊt khÈu v¶i Denim th«ng qua s¶n phÈm may Denim vµo thÞ rt­êng Mü. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó tiÕt kiÖm triÖt ®Ó c¸c chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. 2.2. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty. VÒ thÞ tr­êng: +ThÞ tr­êng néi ®Þa: T¨ng c­êng më réng thÞ tr­êng khu vùc phÝa Nam vµ c¸c tØnh miÒn Trung, ®Èu t­ thªm nh©n lùc trong kh©u thiÕt kÕ kÕt hîp víi viÔn mÉu thêi trang Fadin ®Ó thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm phï hîp víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. + ThÞ tr­êng n­íc ngoµi: Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô hµng may s½n cã ë c¸c n­íc khèi EU, óc, NhËt. §ång thêi dùa vµo nç lùc thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao, th­¬ng m¹i gi÷a Mü vµ ViÖt Nam, c«ng ty sÏ nghiªn cøu m«i tr­êng kinh doanh ë Mü ®Ó tõng b­íc th©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng nµy. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 doanh thu xuÊt khÈu chiÕm 75% so víi tæng doanh thu cña c«ng ty. VÒ ®Èu t­: + TËp trung ®Çu t­ hoµn chØnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i Denim vµ d©y chuyÒn may quÇn ¸o b»ng v¶i Denim, ph¸t triÓn thªm s¶n phÈm dÖt thoi. + TËp trung ®Çu t­ chiÒu s©u cho s¶n phÈm sîi khu vùc Hµ Néi còng nh­ khu vùc Vinh ®Ó c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty tiÕp tôc ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. §Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ dÖt kh¨n b«ng, ph¸t huy n¨ng lùc d©y chuyÒn kÐo sîi OE t¹i Vinh võa phôc vô cho s¶n xuÊt v¶i Denim néi bé võa b¶o ®¶m sîi OE b¸n ra thÞ tr­êng. PhÊn ®Êu trong thêi gian tíi s¶n phÈm v¶i dÖt kim Denim, s¶n phÈm may tõ v¶i Denim cña c«ng ty tiÕp tôc ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9001:2000. VÒ doanh thu: Tèc ®é t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi n­íc ®Õn n¨m 2010 ®¹t 1200 tû. VÒ s¶n l­îng: C«ng ty phÊn ®Êu s¶n l­îng s¶n phÈm mçi n¨m t¨ng 10%. VÒ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng: B×nh qu©n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng 3% so víi cïng kú n¨m tr­íc. C¬ së ®Ó t¨ng thu nhËp lµ chuyÓn dÇn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt gia c«ng xuÊt khÈu sang ph­¬ng thøc tù kinh doanh, khai th¸c c«ng xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt ®¸p øng ®óng theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b»ng c¸ch n©ng cao tr×nh ®ä tay nghÒ, ®æi míi trang thiÕt bÞ. §ång thêi c«ng ty còng duy tr× møc lao ®éng b×nh qu©n lµ 5200 ng­êi. III. MéT Sè GI¶I PH¸P THóC §ÈY TI£U THô S¶N PHÈM CñA C¤NG TY DÖT MAY Hµ NéI. 3.1. Xóc tiÕn vµ ®Èy m¹nh ho¹t déng nghiªn cøu thÞ tr­êng. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: VÊn ®Ò nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt tr­íc tiªn ®èi víi bÊt cø c«ng ty nµo muèn duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng theo nghÜa réng lµ qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®Ó t×m triÓn väng tiªu thô cho mét s¶n phÈm cô thÓ hay mét nhãm s¶n phÈm vµ c¶ ph­¬ng thøc thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Qu¸ trinh nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin, sè liÖu vÒ thÞ tr­êng råi so s¸nh, ph©n tÝch nh÷ng sè liÖu ®ã vµ rót ra kÕt luËn. Nh÷ng kÕt luËn nµy sÏ gióp cho nhµ qu¶n lý ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó lËp kÕ ho¹ch Marketing. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i gãp phÇn chñ yÕu vµo viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ch©m hµnh ®éng “chØ b¸n c¸i thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng b¸n c¸i mµ m×nh cã”. Muèn thuËn lîi trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm, tr¸nh ®­îc rñi ro bÊt tr¾c trong kinh doanh mçi doanh nghiÖp ph¶i hiÓu biÕt cÆn kÏ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng ë thÞ tr­êng ®ã. §iÒu ®ã cã nghÜa doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nhu cÇu thÞ tr­êng rÊt phong phó vµ phøc t¹p nã biÕn ®æi tõng ngµy tõng giê do ®ã doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®i s©u ®i s¸t vµo thÞ tr­êng g¾n chÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi thÞ tr­êng. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty DÖt May Hµ Néi ®· cè g¾ng ph¸t triÓn c«ng t¸c nghiªn cøu vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng. C¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc thu thËp chñ yÕu tõ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi c«ng ty hoÆc th«ng qua héi chî triÓn l·m... Nh÷ng th«ng tin nµy th­êng Ýt, kh«ng ®Çy ®ñ vµ khã hÖ thèng céng víi ®éi ngò nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr­êng Ýt l¹i bÞ ph©n c«ng thùc hiÖn thªm mét sè c«ng viÖc kh¸c nªn th­êng kh«ng cã tÝnh chuyªn nghiÖp vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc kh«ng cao. §ã chÝnh lµ nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty cÇn ph¶i: +Thùc hiÖn tèt h¬n n÷a qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin vÒ nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. §ã lµ nh÷ng th«ng tin mang tÝnh hÖ thèng ®­îc thu thËp trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tõ tÊt c¶ c¸c kªnh th«ng tin (b¸o chÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, c¸c th«ng tin tõ phÝa ChÝnh phñ). + N©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp trong ho¹t ®éng xö lý th«ng tin: cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng tiªu chÝ nghiªn cøu nh»m ph©n lo¹i th«ng tin vµ tæng hîp ®­îc th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c. + Nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng: Dung l­îng thÞ tr­¬ng lµ khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc giao dÞch trªn mét ph¹m vi thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m). Nghiªn cøu vÒ dung l­îng thÞ tr­êng cÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu thËt cña kh¸ch hµng kÓ c¶ l­îng dù tr÷, xu h­íng biÕn ®éng nhu cÇu trong tõng thêi ®iÓm; c¸c vïng c¸c khu vùc cã nhu cÇu lín vµ ®Æc ®iÓm nhu cÇu cho tõng khu vùc, lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. + C«ng ty ph¶i tæ chøc riªng mét bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng cã tÝnh chuyªn nghiÖp trùc thuéc phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng. Khi nghiªn cøu cÇn tr¶ lêi c¸c c©u hái: s¶n xuÊt c¸i g×, khèi l­îng mµ thÞ tr­êng cÇn lµ bao nhiªu, kh¸ch hµng lµ ai, ph­¬ng thøc giao dÞch nh­ thÕ nµo, chiÕn thuËt kinh doanh cho tõng giai ®o¹n ®Ó ®¹t môc tiªu ®Ò ra. c, HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p: Lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty sÏ cã nh÷ng th«ng tin hÕt søc h÷u Ých cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ trong ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña khu vùc vµ thÕ giíi. Nghiªn cøu thÞ tr­êng tèt gióp doanh nghiÖp nhanh chãng tiªu thô ®­îc s¶n phÈm tr¸nh ø ®äng vèn do hµng tån kho. 3.2. Hoµn thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: ChÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu khi ng­êi tiªu dïng chän mua mét s¶n phÈm. Nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng còng nh­ chç ®øng cña doanh nghiÖp trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. Trong ba bèn n¨m trë l¹i ®©y vÊn ®Ò chÊt l­îng vµ qu¶n trÞ chÊt l­îng ®­îc c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ®Æc biÖt quan t©m. ChÊt l­îng kh«ng chØ gióp c¸c doanh nghiÖp nhËn thøc râ h¬n sù kh¾c nghiÖt cña c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng míi chØ b¾t ®Çu ë n­íc ta h¬n m­êi n¨m nay mµ cßn lµm thay ®æi c¸ch tiÕp cËn cña c¸c nhµ qu¶n lý víi ng­êi lao ®éng, víi kh¸ch hµng, víi nhµ cung øng vµ c¸c ®èi t¸c. ChÊt l­îng tËp trung vµo viÖc lo¹i bá l·ng phÝ vµ c¸c lçi th«ng qua yªu cÇu “lµm ®óng ngay tõ ®Çu: vµ lo¹i bá nh÷ng nguyªn nh©n gèc rÔ nh»m tr¸nh viÖc lÆp l¹i nh÷ng lçi kh«ng cÇn thiÕt. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ hiÖn nay khi mµ c¸c rµo c¶n thuÕ quan gi÷a c¸c n­íc vµ c¸c khu vùc ngµy cµng gi¶m th× rµo c¶n phi thuÕ quan l¹i ®­îc dùng lªn ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi tiªu dïng. C¸c thÞ tr­êng chÝnh cña hµng may mÆc ViÖt Nam hiÖn nay lµ nh÷ng thÞ tr­êng ®ßi hái rÊt kh¾t khe vÒ chÊt l­îng ch¼ng h¹n nh­ t¹i thÞ tr­êng Mü vµ EU hµng ho¸ nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng nµy bÞ rµng buéc bëi ®iÒu kiÖn xuÊt xø, tû lÖ néi ®Þa ho¸ vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi x· héi cña s¶n phÈm... V× vËy vÊn ®Ò cÊp b¸ch víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty DÖt May Hµ Néi nãi riªng lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó theo kÞp tr×nh ®é vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ë c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ång thêi ®©y còng lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ gióp c«ng ty cã thÓ th©m nhËp ®­îc vµo nh÷ng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nh­ng l¹i rÊt khã tÝnh. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: ¦u thÕ cña c¸c c«ng ty ViÖt Nam lµ ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ thêi h¹n giao hµng. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng phï hîp víi yªu cÇu kh¸ch hµng trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Bëi vËy viÖc quan t©m b¶o ®¶m chÊt l­îng ph¶i ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt lªn hµng ®Çu. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng c«ng ty cÇn chó ý tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau: + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm víi mÉu m·, kiÓu d¸ng phï hîp thÞ hiÕu tiªu dïng trªn c¶ thÞ tr­êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u cung øng: kiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu ®· nhËn tõ phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi hay tù mua trªn thÞ tr­êng; b¶o qu¶n tèt nguyªn phô liÖu ®· nhËn tr¸nh h­ háng xuèng cÊp. + Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu ®Æt hµng cña ®èi t¸c n­íc ngoµi vÒ chñng lo¹i vµ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu, quy tr×nh s¶n xuÊt, quy c¸ch kü thuËt, nh·n m¸c bao b× ®ãng gãi. + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u s¶n xuÊt: thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng tõ tõng c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Õn thµnh phÈm cuèi cïng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. + N©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc s½n cã, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt vµ n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. + Cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ ®Þnh h­íng chÊt l­îng theo ISO 9002. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: Qu¶n trÞ chÊt l­îng s¶n phÈm cã ý nghÜa lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Khi thùc hiÖn qu¶n trÞ chÊt l­îng tèt th× chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ ®­îc n©ng cao, mäi chi tiÕt trong tõng kh©u s¶n xuÊt sÏ ®ång ®Òu vµ n©ng cao tÝnh ®ång bé, tr¸nh ®­îc nh÷ng hao phÝ do s¶n phÈm háng, tiÕt kiÖm thêi gian, t¨ng n¨ng suÊt tõ ®ã cã thÓ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o thêi h¹n giao hµng. Ngoµi ra viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cßn cã ý nghÜa trªn nhiÒu mÆt: - B¶o ®¶m uy tÝn víi ®èi t¸c tõ ®ã t¹o kh¶ n¨ng thiÕt lËp quan hÖ æn ®Þnh l©u dµi. - ViÖc x©y dùng vµ ¸p dông tèt c¸c hÑ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng sÏ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty th«ng qua c¸c t¸c ®éng cô thÓ nh­ t¹o ®­îc sù tin t­ëng vµ trung thµnh cña kh¸ch hµng, t¨ng kh¶ n¨ng më réng m¹ng l­íi kinh doanh trong n­íc vµ quèc tÕ, tiÕp cËn nh÷ng kh¸ch hµng ®ßi hái cao vÒ gi¸ trÞ ®¹o ®­íc cña s¶n phÈm. Nh÷ng hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng nµy sÏ trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc gióp c«ng ty xuÊt hµng sang c¸c n­íc nh­ B¾c Mü vµ Ch©u ¢u. 3.3. T¨ng c­êng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: Bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc ph¸t triÓn theo chiÒu réng, ph¸t triÓn theo chiÒu s©u sÏ ph¶i ®­îc coi lµ h­íng chñ ®¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi trong t­¬ng lai. Bëi lÏ khi ­u thÕ vÒ gi¸ nh©n c«ng rÎ ®ang mÊt dÇn th× tr×nh ®é c«ng nghÖ cao lµ yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn søc hót víi ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Æt hµng víi c«ng ty vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: ViÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i nh»m ®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc ®Çu t­ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lùa chän thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt mµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh, yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty ®Ó lùa chän thÝch hîp. Xem xÐt kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ trªn c¬ së ®ã ­u tiªn ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng träng ®iÓm, mòi nhän cña c«ng ty nh­: mÆt hµng sîi, s¶n phÈm dÖt kim... Ngoµi ra kü thuËt c«ng nghÖ ph¶i ®­îc ®Çu t­ sao cho phï hîp víi tr×nh ®é sö dông cña ng­êi lao ®éng. Tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ nh÷ng c«ng nghÖ qu¸ hiÖn ®¹i, kh«ng sö dông hÕt c«ng suÊt dÉn ®Õn bÞ l·ng phÝ do hao mßn v« h×nh tõ ®ã l¹i lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n xuÊt, gi¶m kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. ¦u tiªn ®Çu t­ c«ng nghÖ sö dông nhiÒu lao ®éng v× chóng ta cã nguån lao ®éng dåi dµo, khÐo lÐo mµ chi phÝ lao ®éng kh«ng cao. Nh­ng còng cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ nh÷ng lo¹i c«ng nghÖ m¸y mãc trung b×nh, nh÷ng m¸y mãc “second hand” bëi chóng chØ gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng yªu cÇu tr­íc m¾t vµ nhanh chãng l¹c hËu. Ngoµi ra ph¶i thùc hiÖn ®Çu t­ mét c¸ch ®ång bé vµ cã träng ®iÓm. §Ó thùc hiÖn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ cÇn n©ng cao chÊt l­îng lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. C«ng ty còng cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn cã thÓ huy ®éng vèn tù cã hoÆc vay nhµ n­íc, c¸c tæ chøc t¹i chÝnh nh­ng còng cã thÓ huy ®éng tõ ng­êi lao ®éng trong c«ng ty vµ ph­¬ng ¸n sö dông vèn nh­ ®Ó ®Çu t­ mua m¸y mãc thiÕt bÞ hoÆc chuyÓn giao c«ng nghÖ. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: Ngµnh dÖt may còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c muèn ph¸t triÓn ®Òu ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é cña ®éi bgò lao ®éng. Do ®ã khi ®· ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é ph¸t triÓn vÒ nguån nh©n lùc vµ kü thuËt c«ng nghÖ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty DÖt May Hµ Néi nãi riªng sÏ thu ®­îc mét sè thµnh qu¶ ®¸ng kÓ: - §æi míi c«ng nghÖ tÊt yÕu sÏ lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng ®­îc n©ng cao. - Cho phÐp c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng cao cÊp ®ßi hái cao vÒ mÆt kü thuËt, mÉu m· tõ ®ã thu hót ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng. - Gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ vµ thêi gian s¶n xuÊt tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chi phÝ vµ thêi h¹n giao hµng vµ gãp phÇn thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. 3.4. N©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nÕu c«ng nghÖ lµ yÕu tè t¹o nªn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng l¹i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®ãng vai trß s¸ng t¹o. Lao ®éng lu«n ®­îc coi lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong viÖc sö dông c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. Do ®ã lao ®éng lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu trong mçi doanh nghiÖp. Còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp dÖt may kh¸c C«ng ty DÖt May Hµ Néi còng ë trong t×nh tr¹ng tr×nh ®é bËc thî cña c«ng nh©n cßn thÊp. Do vËy ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× biÖn ph¸p ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ®i ®«i víi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ biÖn ph¸p tèi ­u nhÊt. NÕu ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cã ®­îc m¸y mãc hiÖn ®¹i nh­ng kh«ng cã con ng­êi vËn hµnh th× m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Õn ®©u còng trë nªn v« dông. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: C«ng ty cÇn chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. Quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng t¹o sù g¾n bã cña ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp tõ ®ã kÕt qu¶ lµm viÖc cña hä sÏ cao h¬n t¹o ra s¶n phÈm chÊt l­îng tèt h¬n. Ngoµi ra ph¶i cã chiÕn l­îc ®µo t¹o c¸n bé khoa häc qu¶n lý cã hÖ thèng vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n ®Ó thÝch øng víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao n¨ng su¸t lao ®éng. Tæ chøc ®µo t¹o th­êng xuyªn theo c¸c ch­¬ng tr×nh ng¾n h¹n. Tõng b­íc chuÈn ho¸ chøc n¨ng, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña tõng vÞ trÝ trong c«ng ty tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i. Tæ chøc vµ tham gia c¸c héi th¶o, c¸c cuéc thi tay nghÒ trong toµn ngµnh còng nh­ trong c«ng ty ®Ó cung cÊp trao ®æi th«ng tin, häc hái kinh nghiÖm gi÷a c¸c c«ng nh©n trong c«ng ty víi nhau víi c«ng nh©n cña c«ng ty kh¸c. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông. Khi tuyÓn dông c¸n bé qu¶n trÞ cÊp cao ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn nh­: tr×nh ®é ®¹i häc, t­ c¸ch ®¹o ®øc, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ kinh nghiÖm thùc tÕ trong lÜnh vùc cÇn tuyÓn. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: Thùc hiÖn tèt viÖc n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng sÏ gãp phÇn x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, cã ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp cËn vËn hµnh c¸c trng thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã nh­ vËy c«ng ty míi cã thÓ sö dông ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng kh¾t khe trªn thÞ tr­êng vµ lµm cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm thuËn lîi h¬n. 3.5. §Çu t­ cho x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ th× uy tÝn cña th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ ngµy cµng trë nªn quan träng. Cïng mét møc chÊt l­îng nh­ng s¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu uy tÝn ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn sÏ dÔ tiªu thô h¬n vµ cã thÓ b¸n ®­îc víi gi¸ cao hµng chôc lÇn. Ngµy nay th­¬ng hiÖu s¶n phÈm ®· lµ mét trong nh÷ng tµi s¶n gi¸ trÞ nhÊt ®èi víi mäi c«ng ty vµ c«ng ty nµo còng ®Òu ph¶i b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh th«ng qua viÖc qu¶n lý th­¬ng hiÖu. §èi víi C«ng ty DÖt May Hµ Néi viÖc x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm l¹i cµng cã ý nghÜa h¬n khi mµ c«ng ty ®ang cè g¾ng tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. Do ®ã ®Ó t¹o dÊu Ên trong lßng ng­êi tiªu dïng, khuyÕch tr­¬ng vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm c«ng ty cÇn t¹o cho m×nh mét th­¬ng hiÖu riªng ®Æc tr­ng. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: §Ó x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ mét c¸ch thµnh c«ng, c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô sau: + N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng qu¶n trÞ chÊt l­îng vµ qu¶n trÞ s¶n xuÊt bëi nh­ vËy c«ng ty míi cã thÓ t¹o ®­îc uy tÝn cña th­¬ng hiÖu th«ng qua chÊt l­îng s¶n phÈm tõ ®ã t¹o ®­îc thiÖn c¶m còng nh­ sù tin cËy cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty. + Thùc hiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr­êng n­íc ngoµi bëi nÕu xuÊt khÈu theo h×nh thøc gia c«ng cho n­íc ngoµi th× c«ng ty kh«ng thÓ x©y dùng ®­îc mét th­¬ng hiÖu riªng cho m×nh. B»ng h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp c«ng ty ®­îc hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, do ®ã cã quyÒn ®­îc g¾n th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm hµng hãa mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra. + Cuèi cïng khi ®· x©y dùng vµ triÓn khai ®­îc mét th­¬ng hiÖu riªng cho m×nh c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ cña m×nh nh»m ngµy cµng ph¸t triÓn, n©ng cao uy tÝn cña th­¬ng hiÖu s¶n phÈm còng nh­ uy tÝn cña c«ng ty. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: NÕu thµnh c«ng trong viÖc x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ c«ng ty sÏ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn còng nh­ thµnh qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh nh­: + Danh tiÕng cña s¶n phÈm hµng hãa vµ cña c«ng ty sÏ ®­îc n©ng lªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc khuyÕch tr­¬ng, qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng. ViÖc tiªu thÞ s¶n phÈm còng sÏ dÔ dµng h¬n. + ViÖc x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty khi th©m nhËp vµo nh÷ng thÞ tr­êng khã tÝnh nh­ng ®Çy tiÒm n¨ng nh­ Mü, EU... nh÷ng thÞ tr­êng mµ ®ßi hái rÊt kh¾t khe vÒ nguån gèc, th­¬ng hiÖu s¶n phÈm. + Khi danh tiÕng cña c«ng ty ®· ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn th«ng qua th­¬ng hiÖu hµng hãa c«ng ty cã thÓ më réng kinh doanh c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ míi víi th­¬ng hiÖu ®· ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn. 3.6. §Çu t­ cho c«ng t¸c thiÕt kÕ mÉu. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: HiÖn nay c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña kh¸ch hµng nhÊt lµ s¶n phÈm dÖt kim ë thÞ tr­êng néi ®Þa cho nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp khã kh¨n. C«ng ty ®ang ph¶i chÞu sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vµ c¸c hµng may mÆc nhËp lËu, trèn thuÕ tõ Trung Quèc vµ mét nguyªn nh©n n÷a lµ lµ mÉu mèt s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ®a d¹ng. C«ng ty míi chØ quan t©m thiÕt kÕ mÉu theo ®¬n cña kh¸ch hµng chø ch­a chó träng ®Õn tù thiÕt kÕ s¶n phÈm theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë thÞ tr­êng néi ®Þa mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng mµ c«ng ty nªn khai th¸c. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: §Ó chñ ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng theo giíi tÝnh ®é tuæi... cung cÊp theo mïa trong n¨m th× c«ng ty cÇn: + X©y dùng bé phËn chuyªn tr¸ch, thiÕt kÕ thêi trang mÉu m· s¶n phÈm. + CÇn tuyÓn thªm c¸c c¸n bé thùc hiÖn nhiÖm vô nµy cã thÓ lµ sinh viªn tèt nghiÖp c¸c kho¸ thiÕt kÕ mÉu cña c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng cã chuyªn m«n vÒ ngµnh dÖt cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ sîi vµ s¶n phÈm dÖt kim. + C«ng ty cã thÓ cã c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch ®éi ngò thiÕt kÕ nhiÖt t×nh s¸ng t¹o nh÷ng mÉu m· phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + §ång thêi c«ng ty cã thÓ kÕt hîp víi ViÖn mÉu thêi trang Fadin ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÖt kim cã kiÓu d¸ng ®a d¹ng vµ phong phó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. + KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mÉu m· s¶n phÈm. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn nh»m c¶i tiÕn mÉu m· hµng may dÖt kim tr¸nh sù nhµm ch¸n cña kh¸ch hµng vÒ mÉu m· c«ng viÖc nµy cÇn ph¶i ®­îc phèi hîp thùc hiÖn cïng víi phßng Marketing. §©y lµ viÖc cÇn thiÕt v× kh¸ch hµng cã t©m lý kh«ng thÝch nh÷ng s¶n phÈm gièng hÖt nhau. + Ngoµi ra viÖc kiÓm tra th­êng xuyªn gióp bé phËn kü thuËt c¶i tiÕn c¸c chi tiÕt mÉu m· theo c¸c ®ît s¶n xuÊt ®Ó s¶n phÈm lu«n cã ®iÓm míi l¹ thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng tõ ®ã thóc ®Èy tiªu thô. KÕ ho¹ch mÉu m· theo mïa cã thÓ thiÕt kÕ nhiÒu kiÓu d¸ng mµu s¾c nh­ng kh¸ch hµng chØ ­a thÝch mét sè mÉu nhÊt ®Þnh. V× vËy c¸c nhµ thiÕt kÕ cÇn cho s¶n xuÊt thö theo kÕ ho¹ch mÉu m· ®· thiÕt kÕ, tr­ng bµy ë c¸c cuéc triÓn l·m hoÆc tham gia c¸c buæi tr×nh diÔn thêi trang ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch hµng sau ®ã sö dông b¶ng c©u hái ®Ó th¨m dß thÞ hiÕu kh¸ch hµng tiªu biÓu vµ quyÕt ®Þnh lùa chän mÉu thÝch hîp s¶n suÊt hµng lo¹t. §èi víi s¶n phÈm may viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mÉu m· cÇn ®­îc kiÓm tra liªn tôc ®Ó biÕt ph¶n øng cña kh¸ch hµng tõ ®ã ®iÒu chØnh kÞp thêi h¹n chÕ viÖc b¾t ch­íc mÉu m· cña c«ng ty kh¸c. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: Nh­ vËy viÖc thiÕt kÕ mÉu mèt ®èi víi c«ng ty lµ rÊt quan träng. C«ng t¸c thiÕt kÕ mÉu s¶n phÈm ®em l¹i lîi Ých lµ: + Rót ng¾n chu kú ph¸t triÓn cña s¶n phÈm. + ViÖc thiÕt kÕ theo ®Þnh h­íng nhu cÇu cña kh¸ch hµng gióp c«ng ty ®¸p øng tèt h¬n ®ång thêi ®ãn ®Çu ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nh÷ng lîi Ých nµy sÏ gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho c«ng ty vµ thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. IV. MéT Sè KIÕN NGHÞ VíI NHµ N¦íC. 4.1. ChÝnh s¸ch vÒ thuÕ. Nhµ n­íc nªn gi¶m h¬n n÷a thuÕ suÊt nhËp khÈu b×nh qu©n vµ møc thuÕ nµy cÇn tiÕp tôc gi¶m trong thêi gian tíi cho phï hîp víi tiÕn tr×nh héi nhËp AFTA. V× vËy tr­íc m¾t nªn chän mét sè mÆt hµng canh tranh tèt ®Ó gi¶m thuÕ suÊt víi nh÷ng mÆt hµng cßn gÆp khã kh¨n vµ nh÷ng lÜnh vùc cÇn khuyÕn khÝch th× nªn gi÷ møc ®é b¶o hé cao h¬n trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh t¹o ®µ ph¸t triÓn sau nµy. Tuy vËy møc ®é b¶o hé chØ nªn h¹n chÕ trong mét thêi gian vµ cã thÓ hç trî thªm b»ng viÖc miÔn hoÆc gi¶m thuÕ VAT ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo phôc vô xuÊt khÈu vµ gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Kh«ng nªn ®¸nh thuÕ luü tiÕn ®èi víi thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc cÇn khuyÕn khÝch. Ngoµi ra phÇn lîi nhuËn t¸i ®Çu t­ cho s¶n xuÊt cÇn ®­îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. ChÝnh s¸ch thuÕ VAT cÇn ®­îc xem xÐt c¶i tiÕn cho phï hîp c¶ vÒ thuÕ suÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý. NhiÒu doanh nghiÖp cho r»ng møc thuÕ VAT hiÖn nay ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may vÉn cao nªn h¹ xuèng 5%. Ngoµi ra c«ng t¸c hoµn thuÕ tiÕn hµng chËm ch¹p g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp cÇn ®­îc kh¾c phôc. Nh»m khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp sö dông nguyªn phô liÖu trong n­íc ®Ó lµm hµng xuÊt khÈu Nhµ n­íc cÇn cho ph¸p c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt v¶i vµ phô liÖu ®­îc h­ëng thuÕ suÊt nh­ ®èi víi hµng xuÊt khÈu khi b¸n s¶n phÈm cho c¸c doanh nghiÖp lµm hµng xuÊt khÈu. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp dÖt hiÖn t¹i cßn thÊp do nhËp khÈu lµ chÝnh trong khi tiªu thô néi ®Þa chiÕm trªn 70% vµ chÞu VAT 10%. §Ò nghÞ Nhµ n­íc gi¶m thuÕ VAT cho c¸c s¶n phÈm sîi, dÖt xuèng cßn 5%. 4.2. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu cho ngµnh DÖt May. ThiÕu c¬ së nguyªn liÖu trong n­íc ®¸p øng ®­îc ®ßi hái c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, chi phÝ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh DÖt May thÊp kÐm. VÒ mÆt chiÕn l­îc dµi h¹n, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së nguyªn liÖu trong n­íc ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cÇn gi¶i quyÕt. S¶n phÈm cña c«ng nghiÖp dÖt ®­îc dïng lµm nguyªn liÖu chÝnh cho c«ng nghiÖp may. HiÖn nay s¶n phÈm c«ng nghiÖp dÖt trong n­íc l¹i kh«ng ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cho c«ng nghiÖp may hµng xuÊt khÈu cho nªn phÇn lín nguyªn liÖu ph¶i nhËp khÈu diÒu ®ã dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm bÞ ®éi lªn g©y khã kh¨n trong tiªu thô. Bëi vËy gi¶i quyÕt nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp may nghÜa lµ ph¶i ®¶m b¶o nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp dÖt. ViÖt Nam cã nh÷ng kh¶ n¨ng nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp dÖt. §ã lµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ë mét sè vïng cho phÐp ph¸t triÓn trång b«ng vµ trång d©u nu«i t»m, trong t­¬ng lai gÇn th× khi c«ng nghiÖp ho¸ dÇu ph¸t triÓn còng sÏ t¹o nÒn t¶ng ®Ó ph¸t triÓn sîi ho¸ häc. HiÖn nay s¶n xuÊt b«ng trong n­íc míi chØ ®¸p øng kho¶ng 11% nhu cÇu b«ng cho kÐo sîi. H¬n n÷a chÊt l­îng b«ng cßn thÊp th­êng ph¶i pha trén víi b«ng nhËp khÈu tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. ViÖc s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu cho c«ng nghiÖp may ®­îc coi lµ nhiÖm vô cÊp thiÕt vµ cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt sím. Tuy nhiªn chóng ta cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu sau: + Nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ cña c«ng nghiÖp dÖt b¶o ®¶m s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng nghiÖp may trong n­íc còng nh­ xuÊt khÈu. + C©n nh¾c gi÷a ®Çu t­ x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt tËp trung vµ tæ chøc s¶n xuÊt ph©n t¸n ë tõng doanh nghiÖp riªng lÎ. KÕT LUËn Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ, ngµnh may mÆc ®· ®­îc ®¸nh gi¸ lµ nh©n tè cã ­u thÕ hîp thêi c¬, t¹o thÕ m¹nh cho viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng. Tr¶i qua h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh C«ng ty DÖt May Hµ Néi ®· kh«ng ngõng v­¬n lªn lín m¹nh c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng. S¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng phog phó vÒ chñng lo¹i, ®a s¹ng vÒ kiÓu mÉu. MÆc dï vËy do nh÷ng h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ, nh©n lùc, nguyªn phô liÖu... ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Ngµy nay m«i tr­êng kinh doanh ngµy cµng më réng nÒn kinh tÕ thÕ gíi ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp toµn cÇu ho¸ ®iÒu nµy khiÕn c«ng ty ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n lín trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm khi ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ m¹nh ë trong vµ ngoµi n­íc. Do vËy ®Ó thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm s«ng ty cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p mét c¸ch ®ång bé, ®Æc biÖt lµ víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu gi¶i ph¸p qu¶n trÞ chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chÆt chÏ t¹o uy tÝn víi b¹n hµng ®Ó cã thÓ gi÷ v÷ng ®­îc thÞ tr­êng ®ang cã vµ x©m nhËp vµo nh÷ng thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng nh­ Mü s©u h¬n n÷a. Dï nç lùc cña c«ng ty lµ rÊt lín nh­ng nÕu kh«ng ®­îc sù gióp ®ì cña nhµ n­íc th× hiÖu qu¶ mang l¹i sÏ kh«ng cao. Trong ®iÒu kiÖn cã h¹n, chuyªn ®Ò nµy míi chØ ph©n tÝch ®­îc phÇn nµo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi trong thêi gian qua, tõ ®ã ®­a ra mét vµi gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ víi c«ng ty. Víi kinh nghiÖm thùc tÕ cong h¹n chÕ em hi väng c¸c gi¶i ph¸p nµy dï kh«ng nhiÒu song cã thÓ cã Ých cho c«ng ty trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Cuèi cïng mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o h­íng dÉn – Ths TrÇn ThÞ Th¹ch Liªn cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty DÖt May Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy./. TµI LIÖU THAM KH¶O 1. B¸o c¸o t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu, b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2004. 2. B¸o c¸o t×nh h×nh nh©n lùc, c«ng nghÖ cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi. 3. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh giai ®o¹n 2000 – 2010 cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi. 4. Tµi liÖu “Quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Liªn minh Ch©u ¢u” cña Bé Th­¬ng m¹i – Vô Ch©u ¢u. 5. Tµi liÖu “XuÊt khÈu sang Hoa kú nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt” cña Th­¬ng vô ViÖt Nam t¹i Hoa Kú. 6. Bµi “S«i ®éng thÞ tr­êng dÖt may” , t¸c gi¶ Ph­¬ng B×nh – b¸o Nh©n D©n sè ngµy 19/2/2005. 7. Bµi “Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ – c¸ch tiÕp cËn, c¬ héi vµ th¸ch thøc”, t¸c gi¶ Tr­¬ng §×nh TuyÓn – b¸o Nh©n D©n sè ngµy 17/1/2005 8. Gi¸o tr×nh Marketing – PGS. TS TrÇn Minh §¹o, NXB Thèng kª. 9. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ chÊt l­îng – GS. TS NguyÔn §×nh Phan, NXB Gi¸o dôc. 10. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc - PGS. TS Ph¹m §øc Thµnh, NXB Thèng kª. 11. Th­¬ng hiÖu vµ nhµ qu¶n lý – NguyÔn Quèc ThÞnh, NguyÔn Thµnh Trung, NXB ChÝnh trÞ Quèc Gia.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội để viết báo cáo chuyên đề.doc
Luận văn liên quan