Chuyên đề Phân tích môi trường kinh doanh của công ty liên doanh Hà Nội Heritage Hotel

MỤC LỤC  Lời mở đầu Chơng I. Cơ sở lý luận 3 I. Hoạt động kinh doanh khách sạn 3 1. Khái niệm 3 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn 5 3. Các nhân tố trong môi trờng kinh doanh 6 II. Môi trờng kinh doanh 17 1. Khái niệm môi trờng kinh doanh. 17 2. Ý nghĩa của việc phân tích môi trờng kinh doanh. 19 3. Sự ảnh hởng của các yếu tố môi trờng kinh doanh đến hoạt động kinh doanh. 20   Chơng II. Phân tích môi trờng kinh doanh của công ty liên doanh Hà nội Heritage Hotel 23 I . Quá trình hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh Hà nội Heritage Hotel 23 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty liên doanh Hà nội Heritage Hotel 23 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh Hà nội Heritage Hotel. 26 II. Môi trờng kinh doanh của công ty liên doanh Hà nội Heritage Hotel 36 1. Môi trờng vĩ mô của công ty liên doanh Hà nội Heritage Hotel. 36   Chơng III. Một số đề xuất nhằm phát triển hoạt động kinh doanh tại công ty và các đề xuất 53 I. Xu hớng phát triển của du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. 53 II. Thực trạng và một số đề xuất về môi trờng kinh doanh tại Công ty liên doanh Hà Nội Hentage Hotel 55   Kết lụân 58

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2475 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Phân tích môi trường kinh doanh của công ty liên doanh Hà Nội Heritage Hotel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ü + Trªn ®Þa bµn l©n cËn cã Ýt kh¸ch s¹n quèc tÕ kh¸c, do vËy dÔ tËp trung vµ thu hót ®­îc nguån kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n. Khã kh¨n : VÊn ®Ò giao th«ng ®i l¹i ®ang lµ mét trë ng¹i lín ®èi víi c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel. Trong vÊn ®Ò ®­a ®ãn kh¸ch, nguyªn nh©n lµ do : + §o¹n ®­êng tõ Gi¶ng vâ ra ®Õn cÇu giÊy ch­a ®­îc c¶i t¹o, lßng ®­êng hÑp, l­u l­îng ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn qua l¹i ®«ng céng thªm víi sù bµy b¸n hµng qu¸n cña ng­êi d©n ë ®©y, cho nªn trªn tuyÕn ®­êng nµy th­êng xuyªn g©y ra ¸ch t¾c giao th«ng mµ nhÊt lµ vµo giê cao ®iÓm. + VÒ mü quan bªn ngoµi kh¸ch s¹n th× kh¸ch s¹n n»m ë ®Þa thÕ thÊp h¬n mÆt ®­êng, xung quanh cã nhiÒu nhµ cao tÇng, ®· lµm mÊt ®i sù th«ng tho¸ng, sù quan s¸t c¸c c¶nh vËt xung quanh, mµ ®Æc biÖt lµ phÝa tr­íc cæng kh¸ch s¹n cã mét tr¹m x¨ng dÇu ®· lµm gi¶m vÓ ®Ñp c¶nh quan vµ phÇn nµo g©y « nhiÔm kh«ng khÝ tr­íc kh¸ch s¹n. + Kh¸ch s¹n n»m xa c¸c trung t©m, phè cæ, phè bu«n b¸n nªn ®· h¹n chÕ mét l­îng kh¸ch du lÞch. + §èi t­îng phôc vô : §èi t­îng phôc vô cña kh¸ch s¹n lµ nh»m vµo c¸c nguån kh¸ch kh¸c nhau. Nguån kh¸ch cã thÓ nãi lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu ®èi víi kh¸ch s¹n, viÖc xem xÐt vµ nghiªn cøu nguån kh¸ch sÏ cho phÐp ng­êi lao ®éng trong kh¸ch s¹n cã thÓ n¾m b¾t ®­îc thãi quen, së thÝch, ®Æc tÝnh tiªu dïng cña tõng lo¹i kh¸ch ®Ó cã thÓ tæ chøc phôc vô kh¸ch ®­îc chu ®¸o h¬n, ®¸p øng ®­îc ®óng vµ ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch, hiÓu râ ý muèn cña kh¸ch lµ tiÒn ®Ò ®Ó tæ chøc lao ®éng mét c¸ch tèt nhÊt vµ nã quyÕt ®Þnh h­íng ®i trong thêi gian tíi cña kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n kh«ng chØ chó träng nh»m vµo mét ®èi t­îng hay nguån kh¸ch cô thÓ nµo. C¸c nguån kh¸ch mµ kh¸ch s¹n nh»m vµo nh­ kh¸ch du lÞch, c«ng vô, bu«n b¸n kinh doanh tõ Singapore vµ c¸c n­íc §«ng nam ¸, Ch©u ¸ ®Õn ViÖt nam. Víi ®èi t­îng khai th¸c nh­ trªn cã mét sè thuËn lîi v× : Kh¸ch s¹n cã ®èi t¸c lµ Singapore còng ®Òu lµ d©n ch©u ¸, nªn cã nhiÒu phong tôc tËp qu¸n, khÈu vi, thãi quen t­¬ng ®ång nhau, do vËy mµ kh¸ch s¹n cã thÓ hiÓu râ hä h¬n, n¾m b¾t ®­îc c¸c nhu cÇu, së thÝch ®Ó tõ ®ã phôc vô ®­îc tèt h¬n. Song dï sao mçi ®Êt n­íc, mçi d©n téc ®Òu cã nh÷ng c¸ tÝnh, së thÝch, nhu cÇu kh¸c nhau. V× vËy c¸n bé cña c«ng nh©n viªn kh¸ch s¹n ph¶i liªn tôc t×m hiÓu, häc hái ®Ó t×m hiÓu ®Ó phôc vô tèt h¬n, còng nh­ t×m tßi phong c¸ch phôc vô riªng cña m×nh, t¹o ®­îc lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng, vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ kh«ng ®­îc ®¸nh mÊt ch÷ “TÝn”. Víi môc tiªu kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ, lµ phôc vô tèt tÊt c¶ c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng, qua ®ã míi thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch ®Õn nghØ h¬n, lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn c«ng ty còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n trng thêi gian gÇn ®©y, tõ cuèi n¨m 1997 trë l¹i ®©y, do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc, tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c¸c ngµnh kinh tÕ n­íc ta ( trong ®ã cã ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ) ®ang cã xu h­íng chËm l¹i. Kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt nam gi¶m ®i mét l­îng ®¸ng kÓ, do ®ã mµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n gÆp nhiÒu khã kh¨n. N¨m 1998 trªn ®Þa bµn c¶ n­íc, c«ng suÊt sö dông buång phßng còng nh­ gi¸ phßng trung b×nh ®Òu gi¶m tõ 6 – 8%. §i ®«i víi viÖc gi¶m c«ng suÊt sö dông buång phßng lµ xu h­íng gi¶m gi¸ thuª kh¸ch s¹n. So víi n¨m 1997møc gi¸ thuª phßng kh¸ch s¹n trung b×nh trong c¶ n­íc gi¶m tõ 10 – 20%. Bªn c¹nh ®ã cßn cã sù c¹nh tranh cña hµng lo¹t c¸c kh¸ch s¹n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lín h¬n vµ míi ®­îc x©y dùng nªn lµm ph©n t¸n mét l­îng kh¸ch lín cña c«ng ty, c«ng ty ®· ph¶i phÊn ®Êu kh¾c phôc nh÷ng kho kh¨n nªu trªn vµ dÇn dÇn tõng b­íc kh¾c phôc b»ng c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c nhau trªn b¸o chÝ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ kh¸ch s¹n, c«ng ty ph¶i phÊn ®Êu ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. 2.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty : KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng trong c«ng ty. §©y lµ chØ tiªu rÊt quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Ngµy nay víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ th× hiÖu qu¶ kinh doanh nã kh«ng chØ lµ th­íc ®o tr×nh ®é qu¶n lý mµ cßn lµ môc tiªu hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty. Nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng thu nhËp, chi phÝ cña c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, nh»m lý gi¶i vµ ph©n tÝch chi tiÕt c¸c chØ tiªu ph¸t sinh trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh th× thu nhËp cña c«ng ty bao gåm : Doanh thu ho¹t ®éng chÝnh. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. Thu nhËp kh¸c. Thu nhËp cña c«ng ty cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ doanh thu ho¹t ®éng chÝnh, vµ chi phÝ cña c«ng ty bao gåm : Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ th­íc ®o tr×nh ®é qu¶n lý mµ nã lµ môc tiªu hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp nãi riªng mµ cña c¶ mét nÒn kinh tÕ nãi chung. C«ng ty ra ®êi trong bèi c¶nh ®Êt n­íc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n khi míi thôc hiÖn chÝnh s¸ch më c­¶, còng nh­ kinh doanh ngµnh du lÞch ch­a ph¸t triÓn, c¬ së h¹ tÇng cßn kÐm ch­a cã c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch hÊp dÉn nªn ch­a thu hót ®­îc l­îng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt nam…do ®ã kinh doanh kh¸ch s¹n hêi ®iÓm nay lµ mét b­íc hoµn toµn kho kh¨n. Trong mét vµi n¨m qua c«ng ty ®· ph¶i ®­¬ng ®Çu tr­íc sù c¹nh tranh m¹nh mÏ gi÷a c¸c kh¸ch s¹n, møc ®é c¹nh tranh nµy ®­îc ph¶n ¸nh th«ng qua kÕt qu¶ ®¹t ®­îc n¨m 1998, 1999 nh­ sau : B¶NG 3 : KÕT QU¶ §¹T §¦îc n¨m 1998, 1999 : §¬n vÞ : USD STT ChØ tiªu 1998 1999 Møc chªnh lÖch Tû lª % 1 Tæng doanh thu 932736,1 620137,42 -312598,68 - 33,5 2 Nép ng©n s¸ch 53395,29 22157,48 -31237,81 - 58,5 3 L·i lç 99335,64 8039,33 -91296,31 - 91,9 Nh÷ng g× ®¹t ®­îc ë n¨m 1998 th× n¨m 1999 gi¶m mét cach ®¸ng kÓ, møc doanh thu n¨m 1999 gi¶m 33,5% so víi n¨m 1998, cô thÓ gi¶m 312598,68 USD, do møc doanh thu bÞ gi¶m nªn nghÜa vô ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc còng gi¶m theo, gi¶m tõ 53395,29 USD xuèng cßn 22157,48 USD con sè nµy chØ ®¹t 41,5% kÕ ho¹ch so víi n¨m 1998. Môc tiªu cuèi cïng lµ xem xÐt kÕt qu¶ l·i lç, nh­ng qua b¶ng trªn ta thÊy l·i cña c«ng ty n¨m 1999 gi¶m 91,9%. Nh­ vÇy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lóc nµy hÕt søc khã kh¨n, vÊn ®Ò cÊp thiÕt lóc nµy lµ c«ng ty lµm sao thu hót ®­îc kh¸ch ®¶m b¶o sù tån t¹i cña c«ng ty. Tr­íc sù ®iªu ®øng chung cña toµn ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n th× c«nh ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh­ gi¶m gi¸ buång phßng, n©ng cao ®éi ngò c¸n bé, gi¶m biªn chÕ cho mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn…mäi chÝnh s¸ch mµ c«ng ty ¸p dông ®Òu nh»m lµm kÝch cÇu kh¸ch du lÞch ®Õn víi kh¸ch s¹n, nh­ng cã thÓ nãi ®©y chØ lµ nh÷ng gi¶i ph¸p tr­íc m¾t cña toµn ngµnh, cßn vÒ l©u dµi nã t¸c ®éng kh«ng tèt, g©y ¶nh h­ëng ®Õn lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n. Sau nh÷ng dÊu hiÖu ®¸ng mõng cña sù t¨ng tr­ëng trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90, th× vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû nµy t×nh h×nh kinh doanh kh¸ch s¹n nãi chung vµ kh¸ch s¹n Heritage ra sao? Chóng ta h·y trë l¹i mét vµi con sè cô thÓ. HiÖn nay trªn ®Þa bµn c¶ n­íc cã kho¶ng 3050 kh¸ch s¹n víi 55.000 buång, phßng nh­ng tËp chung chñ yÕu ë mét sè trung t©m du lÞch lín, víi tû lÖ chiÕm h¬n 80% sè l­îng buång phßng trong c¶ n­íc. Trong tæng sè c¸c kh¸ch s¹n ®ang ho¹t ®éng th× cã kho¶ng 33% kh¸ch s¹n thuéc doanh nghiÖp nhµ n­íc, kh¸ch s¹n quèc doanh vÉn chiÕm vai trß chñ ®¹o trong kinh doanh nã chiÕm 65% tæng sè buång kh¸ch s¹n hiÖn cã. Cã thÓ nãi, ho¹t ®éng kh¸ch s¹n nh÷ng n¨m tr­íc ®©y ®­îc ®µnh gi¸ lµ lÜnh vùc kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao thi nh÷ng n¨m gÇn ®©y t×nh h×nh kinh doanh kh¸ch s¹n bÞ ®¶o ng­îc, sù mÊt c©n b»ng cung cÇu, sù d­ thõa buång phßng ®· dÉn tíi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c kh¸ch s¹n, ®· lµm cho c¸c kh¸ch s¹n thi nhau h¹ gi¸, thËm chÝ ph¸ gi¸ g©y thiÖt h¹i lín vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh chung. Cßn vÒ c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel trong mÊy n¨m gÇn ®©y th× sao? Còng bÞ ¶nh h­ëng cña sù b·o hoµ vÒ buång phßng, sù kinh doanh kÐm hiÖu qu¶. D­íi ®©y lµ b¶ng doanh thu vµ c«ng suÊt sö dông phßng trong hai n¨m 1998, 1999 cña kh¸ch s¹n : B¶NG4 : DOANH THU Vµ C¤NG SUÊT Sö DôNG BUåNG PHßNG N¨m ChØ tiªu 1998 1999 Tû lÖ % * Tæng doanh thu chÝnh 925.699,64 609.125,22 65,8 - Doanh thu buång 647.989,74 426.387,65 65,8 - Doanh thu ¨n uèng 277.709,89 182.737,56 65,8 * C«ng suÊt sö dông buång 65% 55% PhÇn lín doanh thu tronh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n lµ doanh thu tõ dÞch vô buång phßng cßn c¸c dÞch vô kh¸c chiÕm tû lÖ rÊy nhá. N¨m 1998 doanh thu tõ dÞch vô buång ®¹t kho¶ng 68%, doanh thu ¨n uèng chiÕm 30%, cßn l¹i 2% lµ doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Theo sè liÖu th× n¨m 1999 doanh thu buång kh«ng thay ®æi vÉn ®¹t 68%, doanh thu ¨n uèng cã gi¶m nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ ®¹t 29% vµ doanh thu c¸c dÞch vô kh¸c còng cã t¨ng ®«i chót. Sù thay ®æi nµy chØ ph¶n ¸nh tû lÖ thay ®æi gi÷a c¸c dÞch vô víi nhau, cßn xÕt vÒ tæng thÓ th× doanh thu buång phßng n¨m 1999 gi¶m so víi n¨m 1998 lµ 34,2% con sè nµy còng ®óng víi doanh thu tõ dÞch vô ¨n uèng, ng­îc l¹i doanh thu c¸c dÞch vô kh¸c t¨ng 56,5%. Qua ®©y cho thÊy trong hai n¨m 1998, 1999 tæng doanh thu cña kh¸ch s¹n gi¶m, nguyªn nh©n dÉn tíi doanh thu buång phßng vµ ¨n uèng gi¶m lµ do l­îng kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n gi¶m, sè ngµy l­u tró b×nh qu©n còng gi¶m ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ th«ng qua c«ng suÊt sö dông phßng, n¨m 1998 c«ng suÊt sö dông phßng lµ 65% nh­ng ®Õn n¨m 1999 chØ ®¹t 55%. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n chÝnh ¶nh h­ëng lín tíi doanh thu toµn kh¸ch s¹n, mét yÕu tè kh¸c còng lµm gi¶m doanh thu ®ã lµ do kh¸ch s¹n ph¶i chÞu søc Ðp tõ c¸c nhµ cung cÊp, c¸c nhµ c¹nh tranh cho nªn ®· ph¶i h¹ møc gi¸ phßng xuèng thÊp, cßn doanh thu c¸c dÞch vô kh¸c t¨ng lµ nguyªn nh©n do ®©u? ®©y chÝnh lµ yÕu tè mang tÝnh chÊt chñ quan kh¸ch s¹n chñ ®éng t¹o thªm c¸c dÞch vô kh¸c. B¶ng 5 d­íi ®©y cho biÕt thu nhËp vµ ph©n phèi thu nhËp cña c«ng ty. N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 Thu nhËp 1.118.262,45 932.736,10 620.137,42 Doanh thu ho¹t ®éng chÝnh 1.115.112,69 925.699,64 609.125,22 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 3.149,76 4.879,80 2.777,16 Thu nhËp kh¸c 2.156,66 8.271,04 Chi phÝ 941.367,16 808.566,56 610.124,26 Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh 939.613,23 807.791,39 601.742,18 Chi phÝ kinh doanh 840.908,00 754.396,10 579.584,70 Thu doanh thu 98.705,23 53.395,29 22.157,48 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.437,49 650,37 2.112,21 Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c 316,44 124,80 6.269,87 Chi phÝ kinh doanh 316,44 124,80 6.269,87 ThuÕ doanh thu KÕt qu¶ kinh doanh 176.895,29 124.169,54 10.049,16 Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh 175.499,46 117.908,25 7.383,04 Ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.712,27 4.229,43 664,95 Ho¹t ®éng kh¸c 316,44 2.031,86 2.001,17 ThuÕ lîi tøc 35.279,24 24,833,90 2.009,83 Lîi tøc sau thuÕ 141.516,24 99.335,64 8.039,33 II. M«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel : 1. M«i tr­êng vÜ m« cña c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel. 1.1. Tæng quan vÒ m«i tr­êng vÜ m« cña ViÖt nam. ViÖt nam n»m trong khu vùc §«ng nam ¸ víi nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch, cã bê biÓn tr¶i dµi hµng ngh×n Km tõ b¾c tíi nam, cã nhiÒu danh nam th¾ng c¶nh næi tiÕng ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn nh­ : VÞnh H¹ Long ( Qu¶ng ninh ), Chïa non n­íc ( §µ n½ng ),… C¸c nguån tµi nguyªn v« gi¸ nµy ®ang ®­îc chóngdta khai th¸c nh»m phôc vô cho sù ph¸t triÓn du lÞch n­íc nhµ, phÊn ®Êu ®­a ngµnh du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Ó thÊy ®­îc m« h×nh tæng quan vÒ m«i tr­êng vÜ m« cña ViÖt nam chóng ta h·y xem xÐt c¸c khÝa c¹nh sau. *VÒ kinh tÕ : ViÖt nam míi b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®­îc h¬n mét thËp kû qua, nÒn kinh tÕ cßn rÊt non trÎ, c¬ së h¹ tÇng cßn nhiÒu yÕu kÐm vµ lÖch l¹c, do hËu qu¶ cña chiÕn tranh ®Ó l¹i, chóng ta ph¶i mÊt mét thêi gian dµi ®Ó kh«i phôc. Tuy nhiªn sù chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¹o mét b­íc nh¶y vät ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ, ®· tõng b­íc kh«i phôc vµ ®­a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n kho¶ng 8,2% n¨m trong nh÷ng n¨m ®Çu ®æi míi, nhiÒu khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, c¸c c«ng ty liªn doanh… còng lÇn l­ît ra ®êi, t¹o ra mét diÖn m¹o suÊt s¾c vÒ kinh tÕ ®Ó v÷ng b­íc tiÕn vµo thÕ kû 21. *VÒ chÝnh trÞ, ph¸p luËt, an ninh quèc phßng : Lµ mét n­íc x· héi chñ nghÜa ®­îc sù l·nh ®¹o, d×u d¾t cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam. C¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty ®ang ho¹t ®«ng trong mét hµnh lang thÓ chÕ chÝnh trÞ, an ninh quèc phßng æn ®Þnh. Lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ kinh doanh. Tuy nhiªn, do nÒn kinh tÕ më ®· t¹o ra mét khe hë cho c¸c phÇn tö xÊu g©y mÊt trËt tù an ninh. MÆt kh¸c hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt nam cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ ch­a ®ång bé g©y ra nhiÒu khã kh¨n vµ c¶n trë cho viÖc ¸p dông, tu©n thñ theo ph¸p luËt. Chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi thùc tiÔn. *VÒ v¨n ho¸ : NÒn v¨n ho¸ x· héi ViÖt nam rÊt phong phó vµ ®a r¹ng, víi nhiÒu phong tôc tËp qu¸n mang b¶n s¾c d©n téc. NÒn v¨n ho¸ n­íc ta ®· cã tõ hµng ngh×n n¨m nay, bÒ dÇy lÞch sö ®ã ®­îc con ng­êi ViÖt nam ®óc kÕt vµ tiÕp tôc ph¸t huy. Tuy nhiªn nÒn v¨n ho¸ n­íc ta chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu bëi nÒn v¨n ho¸ Trung Hoa, nªn nã ®· t¸c ®éng ®Õn t­ t­ëng con ng­êi ViÖt nam. Song bªn c¹nh ®ã con ng­êi ViÖt nam vÉn nªu cao ®­îc b¶n chÊt tèt ®Ñp cña v¨n ho¸ d©n téc, mét d©n téc yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, con ng­êi… *VÒ x· héi : Tr×nh ®é d©n chÝ cao nh­ng kh«ng ®ång ®Òu, t¹o ra mét bé mÆt t­¬ng ph¶n cho c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña con ng­êi ViÖt nam. T×nh h×nh d©n c­ còng ph©n bè kh«ng ®Òu, th­êng tËp trung ë c¸c thµnh phè, thµnh thÞ, t¹o ra sù mÊt c©n b»ng sinh th¸i ®· g©y ra nhiÒu trë ng¹i cho ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng. *VÒ m«i tr­êng c«ng nghÖ : Lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, sù øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ míi ®ang lµ yÕu tè cÇn thiÕt gióp cho nÒn kinh tÕ ViÖt nam theo kÞp c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Sù t­¬ng quan gi÷a ViÖt nam víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi vÒ mÆt c«ng nghÖ th× mÆt b»ng c«ng nghÖ ViÖt nam cßn l¹c hËu so víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. §Ó ®­a nÒn kinh tÕ n­íc nhµ ph¸t triÓn theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× chóng ta cÇn ph¶i tiÕp nhËn c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh cña ViÖt nam. Nh×n chung m«i tr­êng vÜ m« cña ViÖt nam t­¬ng ®èi æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ph¸t triÓn, nh­ng vÉn cßn tån ®äng nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c lµm cho ho¹t ®«ng kinh doanh kh¸ch s¹n cßn nhiÒu v­íng m¾c vµ h¹m chÕ mµ næi cém lµ vÊn ®Ò ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn dµi h¹n cho ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n cã lÏ ch­a cã g× cô thÓ, cßn Ýt nh÷ng chÝnh s¸ch gióp cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khuyÕn khÝch kinh doanh kh¸ch s¹n ph¸t triÓn. Tæng côc du lÞch ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n qu¶n lý nh­ng hiÖu lùc cña mét sè v¨n b¶n ch­ cao do ch­a phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. C¸c chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt vÜ m« gióp cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ch­a cã nhiÒu : ChÝnh s¸ch vÒ thuÕ, vay vèn, gi¸ c¶, tiÒn l­¬ng… 1.2. M«i tr­êng vÜ m« ( m«i tr­êng c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n ) : Kh¸ch hµng : Kh¸ch s¹n Heritage Hµ néi lµ kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn 3 sao, ®ãng t¹i sè 80 Gi¶ng Vâ – Hµ néi, lµ c«ng ty liªn doanh víi tËp ®oµn Orient Vacation – Singapore ®­îc xÕp h¹ng theo tiªu chuÈn cña tæng côc du lÞch. Kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n th­êng lµ nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch Singapore. C¸c n­íc ch©u ¸ vµ §«ng nam ¸ nh­ :Trung Quèc, Malayxia, In®onexia…vµ c¸c kh¸ch ë c¸c n­íc T©y ©u nh­ : BØ, Hµ Lan, §øc… Mµ ®Æc biÖt kh¸ch s¹n cã mét thÞ tr­êng kh¸ch truyÒn thèng ®ã lµ kh¸ch Ph¸p, ®©y lµ ®èi t­îng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n t­¬ng ®èi cao, nªn nhu cÇu ®ßi hái cña hä còng t­¬ng ®èi cao. Kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ kh¸ch quèc tÕ, hä ®i víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau mµ tËp trung chñ yÕu lµ kh¸ch th­¬ng gia vµ kh¸ch c«ng vô. B¶NG 6 : B¶NG THèNG K£ KH¸CH §ÕN KH¸CH S¹N N¡M. 1997, 1998, 1999 Nguån kh¸ch N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 Sè l­îng kh¸ch Tû lÖ % Sè l­îng kh¸ch Tû lÖ % Sè l­îng kh¸ch Tû lÖ % §«ng Nam ¸ 3.578 20 2.537 17 1.488 15 B¾c ¸ 2.684 15 2.089 14 1.786 18 Trung §«ng 3.147 18 3.239 15 1.588 16 T©y ¢u 2.683 12 1.641 11 1.687 17 B¾c ¢u 1.431 8 1.343 9 595 6 B¾c Mü 1.326 10 1.239 15 1.389 14 Trung Mü 1.610 9 1.045 7 397 4 óc 895 5 1.492 10 794 8 Khu vùc kh¸c 537 3 299 2 199 2 Tæng céng 17.892 14.924 9.923 §Æc ®iÓm kh¸ch : Do dèi t­îng kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n th­êng lµ kh¸ch quèc tÕ hä ®i víi môc ®Ých kinh doanh, do vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô còng kh¸ cao. Thêi gian l­u tró b×nh qu©n cña kh¸ch tõ 2,5 – 3 ngµy. §Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch : Do phÇn lín lµ kh¸ch ë c¸c n­íc §«ng nam ¸ nªn cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång vÒ phong tôc tËp qu¸n, vÒ së thÝch… Kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n chñ yÕu tiªu dïng dÞch vô buång ngñ vµ dÞch vô ¨n uèng. Trong tæng doanh thu cña kh¸ch s¹n th× phÇn lín lµ doanh thu tõ dÞch vô l­u tró vµ ¨n uèng chiÕm kho¶ng 90 – 100%, ngoµi ra doanh thu vÒ dÞch vô bæ sung chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá nh­ : Doanh thu vÒ ®iÖn tho¹i, dÞch vô t¾m h¬i, x«ng h¬i… Nguån doanh thu tõ dÞch vô bæ sung nµy kh«ng ph¶i lµ môc tiªu quan träng mµ lµ ®Ó tr¸nh sù nhµm ch¸n cho kh¸ch, nã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó kÐo dµi sè ngµy l­u tró b×nh qu©n cña kh¸ch. Cc¸ s¶n phÈm trong kh¸ch s¹n th­êng ®­îc b¸n cho kh¸ch mét c¸ch gi¸n tiÕp qua c¸c kh©u trung gian nh­ lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh, c«ng ty göi kh¸ch… C¹nh tranh hiÖn t¹i vµ c¹nh tranh tiÒm n¨ng : Ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n th¨ng trÇm, chØ tÝnh trong vßng mét thËp kû gÇn ®©y, kinh doanh kh¸ch s¹n ®· cã lóc bÐo bë, lµm ¨n ph¸t ®¹t lµm cho nhiÒu kh¸ch s¹n míi mäc lªn, nhiÒu c¬ së l­u tró kh¸c nh­ : Nhµ nghØ, nhµ trä còng ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp thµnh kh¸ch s¹n. Trong mét vµi n¨m ®Çu cña thËp kû sè kh¸ch s¹n trong c¶ n­íc míi chØ ë con sè hang tr¨m, thÕ mµ ngµy nay theo thèng kª trªn ®Þa bµn c¶ n­íc ®· cã kho¶ng 3.050 kh¸ch s¹n víi 55.000 buång, phßng lín nhá. Con sè nµy ®· thÓ hiÖ sù gia t¨ng å ¹t cña c¸c kh¸ch s¹n thiÕu nh÷ng quy ho¹ch tæng thÓ, kh«ng c©n ®èi ®­îc møc cung vµ cÇu, mang l¹i yÕu tè chñ quan ch¹y theo lîi Ých tr­íc m¾t mµ kh«ng thÊy ®­îc hËu qu¶ ®»ng sau nã. KÕt qu¶ lµ vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû qua nhÊt lµ n¨m 1998 – 1999 ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ®· bÞ trao ®¶o lµm cho nhiÒu kh¸ch s¹n c¶m t­ëng kh«ng thÓ chÞu næi trªn thÞ tr­êng tr­íc søc Ðp m¹nh mÏ cña nhiÒu kh¸ch s¹n cã uy tin, vÞ thÕ, m¹nh vÒ vèn… NhiÒu kh¸ch s¹n ®ang x©y dùng ®µnh bá dë, cßn nh÷ng kh¸ch s¹n lín khai tr­¬ng xong khã bÒ xoay xë ®Î duy tr× sù hiÖn diÖn chø ch­a tÝnh chuyÖn thu lêi. §iÒu tÊt yÕu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ã lµ c¹nh tranh vµ kh«ng lµnh m¹nh ®ang diÔn ra khiÕn cho ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n ®Ó gi÷ v÷ng vµ tõng b­íc ®i vµo æn ®Þnh. C¹nh tranh hiÖn t¹i : Sù ®i xuèng cña kinh doanh kh¸ch s¹n cµng lín th× møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt. Sù c¹nh tranh ®ã nã kh«ng chØ diÔn ra trªn mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh nµo, do vËy viÖc b¾t tay gi÷a c¸c kh¸ch s¹n lµ mét ®iÒu khã cã thÓ xÈy ra. Theo thèng kª cña thêi b¸o Vietnam News th× n¨m 1996 sè phßng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ t¹i Hµ néi kho¶ng 3.000 phßng, trong khi nhu cÇu th­êng xuyªn lµ kho¶ng 30 – 40%. Nh­ng cho ®Õn nay sè phßng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ t¹i Hµ néi ®· lªn tíi víi con sè xÊp xØ 3.200 phßng, nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ do ngµnh du lÞch ch­a cã nh÷ng quy ho¹ch tæng thÓ trong viÖc x©y dùng kh¸ch s¹n, do qu¸ nung nÊu, véi vµng khiÕn nh÷ng suy tÝnh dÉn ®Õn viÖc sai lÇm vÒ nhu cÇu phßng, ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó khai th¸c tµi nguyªn du lÞch mét c¸ch hîp lý, nªn kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cßn nhiÒu h¹n chÕ, l­îng kh¸ch muèn quay l¹i ViÖt nam rÊt Ýt. MÆt kh¸c do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë c¸c n­íc §«ng nam ¸ lµ cho tû gi¸ ngo¹i tÖ bÞ gi¶m sót, nªn kh¸ch du lÞch th­êng ®æ x« ®Õn ®ã ®Ó mua s¾m, tiªu dïng. §iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel : §iÓm m¹nh : + C¬ së vËt chÊt kü thuËt : Kh¸ch s¹n cã ®éi ngò lao ®éng nhiÖt t×nh, cëi më lu«n thÓ hiÖn lßng mÕn kh¸ch, lu«n ®Æt ch÷ tÝn lªn hµng ®Çu, ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao, cã tr¸ch nhiÖm vµ kû luËt trong c«ng viÖc. + §èi t­îng kh¸ch : Kh¸ch cña kh¸ch s¹n th­êng lµ kh¸ch cña c¸c n­íc §«ng nam ¸, nªn kh¸ch s¹n cã ®iÓm m¹nh lµ cã cïng phong tôc tËp qu¸n, së thÝch. Do vËy kh¸ch s¹n dÔ tiÕp xóc gÇn gòi víi kh¸ch, dÔ hoµ ®«ng ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch. ViÖt nam cã m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn, cho nªn l­îng kh¸ch c«ng vô ®Õn kh¸ch s¹n kh¸ nhiÒu. Cïng víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch, ®¸p øng tèi ®a c¸c nhu cÇu cña kh¸ch, vµo cuèi n¨m 1997 kh¸ch s¹n ®· më thªm c¸c dÞch vô m¸t xoa, t¾m h¬i vµ trong n¨m 1998 nhµ hµng kh¸ch s¹n ®· cã mãn ¨n cho ng­êi ®¹o håi. §iÓm yÕu : + VÞ trÝ : Kh¸ch s¹n n»m ë vÞ trÝ thÊp h¬n so víi mÆt ®­êng, xung quanh cã nhiÒu nhµ cao tÇng ®· lµm mÊt ®i vÎ ®Ñp mü quan cña kh¸ch s¹n. §Æc biÖt lµ sù xuÊt hiÖn mét tr¹m x¨ng dÇu ngay tr­íc cæng kh¸ch s¹n, nã kh«ng nh÷ng lµm mÊt vÎ ®Ñp c¶nh quan mµ cßn lµm g©y « nhiÔm khu vùc quanh ®©y. §o¹n ®­êng ch¹y qua kh¸ch s¹n rÊt chËt hÑp, l­u l­îng ng­êi vµ xe cé qua l¹i hµng ngµy l¹i rÊt ®«ng nªn sù ¸ch t¾c, mÊt trËt tù an ninh th­êng xuyªn x¶y ra. + KiÕn tróc : Do kh¸ch s¹n kh«ng ®­îc x©y míi ngay tõ ®Çu mµ lµ n©ng cÊp l¹i tõ sè nhµ 80 Gi¶ng Vâ, nªn ¶nh h­ëng cña kiÕn tróc cò, chiÒu cao cña mçi tÇng thÊp lµm cho kh«ng gian bªn trong phßng trë nªn chËt hÑp, kh«ng th«ng tho¸ng, thiÕu ¸nh s¸ng g©y nªn c¶m gi¸c kh«ng tho¶i m¸i… Kh¸ch s¹n khã cã thÓ thay ®æi l¹i ®­îc kiÓu kiÕn tróc, do chi phÝ ®Çu t­ vµo ®ã rÊt lín. + VÒ vèn ®Çu t­ : Sù h¹n chÕ vèn trong kinh doanh ®Ó n©ng cÊp vµ më réng thªm nhµ hµng vµ c¸c dÞch vô kh¸c mang tÝnh ®Æc thï riªng cña kh¸ch s¹n. + ChÊt l­îng phôc vô kh¸ch : Nh×n chung chÊt l­îng phôc vô do yÕu tè con ng­êi t¹o nªn lµ tèt nh­ng do sù h¹n chÕ vÒ c¸c loaÞ h×nh dÞch vô, thiÕu c¸c lo¹i h×nh dÞch vô bæ sung ®· lµm cho chÊt l­îng phôc vô ë ®©y ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ cao. §Ó thÊy râ ®­îc ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu so víi c¸c ®èi thñ trong khu vùc, ta cÇn xem xÐt mét vµi kh¸ch s¹n trong cïng khu vùc : . Kh¸ch s¹n Horison – Hµ néi : Tuy lµ kh¸ch s¹n 5 sao kh«ng cïng thø h¹ng víi kh¸ch s¹n Heritage, nh­ng n»m trong cïng khu vùc nªn Ýt nhiÒu còng g©y ra sù c¹nh tranh ®¸ng kÓ. §©y lµ kh¸ch s¹n theo tiªu chuÈn 5 sao víi lèi kiÕn tróc hiÖn ®¹i mang nhiÒu ®­êng nÐt Ph­¬ng ®«ng, quy m« t­¬ng ®èi lín. Kh¸ch s¹n cã 250 phßng víi 8 loai phßng kh¸c nhau, kh¸ch s¹n nµy nã cã ®iÓm m¹nh vÒ c¸c dÞch vô bæ sung nh­ : Nhµ hµng, quÇy bar, c©u l¹c bé søc khoÎ, bÓ b¬i ngoµi trêi vµ phßng héi nghÞ cã søc chøa tõ 700 – 1.000 ng­êi ®­îc trang trÝ ®Ñp m¾t. . Kh¸ch s¹n B¶o S¬n : §©y lµ kh¸ch s¹n 4 sao víi vÞ trÝ ®Þa lý rÊt thuËn lîi, con ®­êng ch¹y qua kh¸ch s¹n rÊt réng vµ ®Ñp, kh¸ch s¹n cã quy m« lín cã c¶nh quan xung quanh rÊt ®Ñp. §©y chÝnh lµ lîi thÕ, thÕ m¹nh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Qua ®©y ta thÊy c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel bÞ nh÷ng søc Ðp vµ t¸c ®éng tõ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn. MÆc dï kh¸ch s¹n cã kh¸c vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng, nh­ng n»m cïng khu vùc nªn còng Ýt nhiÒu bÞ ¶nh h­ëng, ®Æc biÖt lµ khi c¸c ®èi thñ h¹ gi¸ thÊp ®Ó c¹nh tranh sÏ g©y nguy c¬ l«i kÐo nguån kh¸ch vÒ phÝa hä. Søc Ðp cña s¶n phÈm thay thÕ s¶n phÈm s¶n phÈm kh¸ch s¹n : S¶n phÈm thay thÕ s¶n phÈm kh¸ch s¹n bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c nhau nh­ : C¸c lo¹i biÖt thù, nhµ nghØ, c¸c nhµ cao cÊp cho thuª, c¸c kh¸ch s¹n t­ nh©n… §©y lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm rÊt thÝch hîp víi nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp, thêi gian ë l©u dµi; nh­ nh÷ng ng­êi ®i lµm viÖc l©u dµi hoÆc cïng víi gia ®×nh, hay lµ nh÷ng ng­êi ®i nghØ tuÇn tr¨ng mËt. Nh­ng c¸c lo¹i s¶n phÈm thay thÕ nµy cã søc Ðp kh«ng ®¸ng kÓ ®èi víi kh¸ch s¹n, nguyªn nh©n lµ do phÇn lín chóng ë ®o¹n thÞ tr­êng kh¸c víi ®o¹n thÞ tr­êng cña kh¸ch s¹n. Kh¸ch ®Õn v¬i kh¸ch s¹n Heritage phÇn lín lµ c¸c kh¸ch kinh doanh, kh¸ch du lÞch theo tua… Vµ thêi gian l­u tró cña hä th­êng rÊt thÊp, hä cã nhu cÇu cao vÒ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, nªn c¸c s¶n phÈm thay thÕ kh¸c kh«ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng kh¸ch cña kh¸ch s¹n. C¸c s¶n phÈm thay thÕ trªn chñ yÕu phôc vô cho kh¸ch néi ®Þa vµ kh¸ch quèc tÕ sang ViÖt nam víi kh¶ n¨ng chi tr¶ cßn h¹n hÑp. Ho¹t ®éng m«i giíi trªn thÞ tr­êng kh¸ch s¹n Hµ néi : Ngµy nay, ho¹t ®éng m«i giíi ®ang lµ mét m¾t xÝch quan träng gi÷a kh¸ch víi kh¸ch s¹n. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n mang ®Õn cho kh¸ch ®Òu th«ng qua c¸c kh©u trung gian,vËy c¸c kh©u trung gian ®ã lµ ai? ChÝnh lµ c¸c tæ chøc, c¸c c«ng ty l÷ hµnh… Hä cã nhiÖm vô lµ cung cÊp c¸c th«ng tin, giíi thiÖu cho kh¸ch c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n. NH­ vËy viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ cña kh¸ch s¹n ®èi víi c¸c c«ng ty nµy lµ rÊt cÇn thiÕt. Kh¸ch s¹n kh«ng thÓ tr¸nh khái søc Ðp cña c¸c c«ng ty nµy nh­ : Kh¸ch s¹n buéc ph¶i gi¶m gi¸ ®èi víi nh÷ng ng­êi m«i giíi, t¨ng cao møc hoa hång ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp nµy. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kh¸ch s¹n chÞu søc Ðp tõ nhiÒu phÝa ®ã lµ : Søc Ðp tõ phÝa kh¸ch hµng, søc Ðp cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh vµ søc Ðp cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Ho¹t ®éng m«i giíi trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n ngµy nay kh«ng chØ co hÑp trong ph¹m vi mét ®Þa ph­¬ng, mét quèc gia mµ nã ®· v­¬n tíi tÇm quèc tÕ ®an xen tõ nhiÒu phÝa kh¸c nhau. N»m trong m«i tr­êng kinh doanh kh¸ch s¹n t¹i Hµ néi, kh¸ch s¹n Heritage mÆc dï cã nhiÒu thÕ m¹nh nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái sù t¸c ®éng cña ng­êi m«i giíi. §Ó ®¶m b¶o cung cÊp nguån kh¸ch cho kh¸ch s¹n, kh¸ch s¹n cÇn ph¶i t¹o lËp mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh còng nh­ c¸c kh©u trung gian kh¸c. Lîi thÕ cña kh¸ch s¹n khi b¾t tay víi c¸c c«ng ty, c¸c ®¹i lý lµ lu«n cã mét nguån kh¸ch æn ®Þnh. Nh­ng tr¸i l¹i kh¸ch s¹n ph¶i mÊt mét kho¶n chi phÝ ®Î tr¶ cho c¸c nhµ m«i giíi nµy mµ ng­êi ta gäi ®ã lµ hoa hång. Cßn c¸c nhµ m«i giíi chØ viÖc ®­a kh¸ch t¬i kh¸ch s¹n ®Ó ®­îc h­ëng mét kho¶n hoa hång do hai bªn tho¶ thuËn. 1.3. M«i tr­êng néi bé kh¸ch s¹n : Bao gåm tÊt c¶ c¸c yÕu tè, c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng bªn trong kh¸ch s¹n. ViÖc xem xÐt, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña kh¸ch s¹n còng bao hµm c¶ viÖc x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ®¬n vÞ m×nh. Qua ®ã cã thÓ x¸c lËp ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh mét c¸ch tèt nhÊt. M«i tr­êng bªn trong cña mét kh¸ch s¹n nã bao gåm nhiÒu nh©n tè, ë ®©y ta xem xÐt c¸c nh©n tè sau : 1.3.1. Tæ chøc – Lao ®éng : Tæ chøc : Víi t×nh h×nh kinh doanh cña m×nh, c«ng ty ®· nghiªn cøu vµ v©y dùng bé m¸y tæ chøc sao cho võa gän nhÑ, linh ho¹t mµ l¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña c«ng ty m×nh. M« h×nh tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch s¹n Heritage ®­îc thèng nhÊt th«ng qua sù nhÊt trÝ cña toµn c«ng ty. Trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y th× héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña kh¸ch s¹n, cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi chÝnh s¸ch, ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c b¸n ®a sè, tøc lµ quyÕt ®Þnh theo sù ®ång ý cña ®a sè thµnh viªn trong héi ®ång qu¶n trÞ. TiÕp sau héi ®ång qu¶n trÞ lµ ban gi¸m ®èc c«ng ty gåm cã tæng gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc, ho¹t ®éng theo c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng, tøc lµ ng­êi l·nh ®¹o ë tõng bé phËn chøc n¨ng cã quyÒn ra c¸c quyÕt ®Þnh cho bé phËn cÊp d­íi m×nh ho¹t ®éng. Ngoµi ra cßn cã c¸c bé phËn, phßng ban mµ ®øng ®Çu mçi bé, mçi phßng ban ®Òu cã tr­ëng c¸c bé phËn nµy. Nh­ vËy víi c¬ cÊu tæ chøc nµy c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n ho¹t ®éng ®éc lËp, t¸ch rêi nhau nh­ng l¹i phô thuéc lÉn nhau vÒ kh©u tæ chøc, mäi quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch ®Òu do héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò ra mang tÝnh d©n chñ. Sù ph©n cÊp trong kh¸ch s¹n nh»m ph©n ®Þnh râ nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn, c¸c bé phËn cÊp d­íi ®Òu chÞu sù chi phèi cña cÊp trªn. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh»m n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng. Nh×n chung víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nh­ vËy rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña kh¸ch s¹n, cã nhiÒu ­u diÓm gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ë tõng bé phËn phôc vô kh¸ch trong kh¸ch s¹n, t¹o cho kh¸ch sù tho¶i m¸i vµ hµi lßng vÒ cung c¸ch phôc vô cña mçi nh©n viªn, nã n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖn cña nh©n viªn trong c«ng viÖc ®ång thêi còng gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ chÊt l­îng c«ng viÖc cña hä. Lao ®éng : Nãi tíi lao ®éng lµ nãi tíi con ng­êi, nãi tíi nguån nh©n lùc, ®Ó ®¸nh gi¸vÒ t×nh h×nh nguån nh©n lùc ta kh«ng chØ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt sè l­îng mµ cßn c¶ vÒ mÆt chÊt l­îng. Sè l­îng lao ®éng trong kh¸ch s¹n nã ph¶n ¸nh quy m« lao ®éng lín hay nhá, cßn chÊt l­îng lao ®éng nã ph¶n ¸nh kü n¨ng, kü s¶o, tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng th«ng qua n¨ng suÊt chÊt l­îng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. HiÖn nay tæng sè lao ®éng trong kh¸ch s¹n Heritage cã 70 ng­êi lµm viÖc ë c¸c bé phËn phßng ban kh¸c nhau, ®Þnh møc lao ®éng lµ 1,13 lao ®éng/phßng, ®Þnh møc nµy cßn ë møc t­¬ng ®èi thÊp. ChÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng cña kh¸ch s¹n ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chØ tiªu sau : C¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi. C¬ cÊu lao ®éng theo giíi tÝnh. Tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é ngo¹i ng÷. Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. BiÓu 7: B¶ng c¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi §é tuæi Tû lÖ % Sè l­îng < 20 1,43% 1 20 - 30 42,8% 30 30 - 40 30% 21 > 40 25,75% 18 NhËn xÐt : Qua b¶ng 7 trªn ta thÊy tæng sè nh©n viªn tõ 20 – 30 tuæi chiÕm 42,8%, cô thÓ lµ 30 ng­êi, sè ng­êi lín h¬n 40 tuæi chiÕm 25,75%. Con sè nµy cho thÊy ®éi ngò nh©n viªn ë ®é tuæi h¬i cao, ®iÒu kh«ng thuËn lîi ®ã lµ ®éi ngò lao ®éng kh«ng ®­îc trÎ ho¸, thiÕu tÝnh n¨ng ®éng trong c«ng viÖc… §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n kh¸c víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c lµ sè lao ®éng th­êng cã ®é tuæi lao ®éng thÊp, ®ay lµ ®Æc thï cña lo¹i h×nh kinh doanh nµy. BiÓu 8: B¶ng vÒ T×nh h×nh chÊt l­îng lao ®éng cña C«ng ty STT C¸c bé phËn Giíi tÝnh Tr×nh ®é §TCM Nam N÷ §H THCN L§PT CNKT S¬ cÊp 1 Ban gi¸m ®èc 3 3 2 Th­ ký v¨n phßng 1 1 3 Tæ chøc nh©n sù 1 1 4 Bé phËn Marketing 3 2 1 5 §Æt phßng 1 1 6 KÕ to¸n 1 3 4 7 Thñ kho 1 1 8 NhiÖm vô vËt t­ 1 1 9 Bé phËn lÔ t©n 3 2 3 2 10 Bé phËn nhµ hµng 2 4 6 11 Trî lý tr­ëng bé phËn 1 1 12 C©u l¹c bé 2 1 1 1 1 13 Bé phËn bÕp 3 4 6 1 14 Bé phËn b¶o d­ìng 5 5 15 L¸i xe 1 1 16 B¶o vÖ 8 6 1 1 17 Nh©n viªn trùc tÇng 2 1 1 18 Bé phËn phßng 2 8 3 7 19 Bé phËn xenan 5 2 1 6 Tæng 39 31 18 27 4 8 13 Trong lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty, lao ®éng n÷ chiÕm 44%, tËp trung ë c¸c bé phËn buång 8 ng­êi, bé phËn nhµ hµng vµ bé phËn bÕp 4 ng­êi, bé phËn maketing 3 ng­êi, bé phËn kÕ to¸n 3 ng­êi. Ta thÊy ë c¸c bé phËn phôc vô trùc tiÕp cã tû lÖ n÷ nhiÒu h¬n nam, nh×n chung ë c¸c b«n phËn nµy th­êng mang tÝnh cÈn thËn vµ tû mØ, c¸c c«ng viÖc phï hîp víi lao ®éng n÷. Cßn lao ®éng nam trong kh¸ch s¹n chiÕm 56%, th­êng tËp trung trong c¸c bé phËn cã tÝnh chÊt c«ng viÖc nÆng nhäc, quan träng, c¸c c«ng viÖc mang tÝnh kü thuËt. VÒ tr×nh ®ä ®µo t¹o chuyªn m«n : Nh×n chung sè l­îng lao ®éng trong kh¸ch s¹n kh«ng ®ång ®Òu nhau, tr×nh ®é tèt nghiÖp ®¹i häc chiÕm 25,7%. + Tr×ng ®é trung häc chuyªn nghiÖp chiÕm 38,6%. + Tr×nh ®é lao ®éng phæ th«ng chiÕm 5,7%. + Tr×nh ®é c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 11,4%. + Tr×nh ®é s¬ cÊp chiÕm 18,6%. Nh­ vËy tr×nh ®é ®· qua trunh häc chuyªn nghiÖp chiÕm mét tû lÖ cao nhÊt, sau ®ã ®Õn tr×nh ®é ®¹i häc. C¸c lao ®éng ®· qua tr×nh ®é ®¹i häc th­êng lµm viÖc ë c¸c bé phËn chÝnh trong kh¸ch s¹n : Ban gi¸m ®èc, bé phËn lÔ tiÕp t©n, kÕ to¸n, bé phËn marketing… §©y lµ con sè ph¶n ¸nh ®óng vÒ sù ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi. Trong sè c¸c nh©n viªn ®· tèt nghiÖp ®¹o häc th× phÇn lín kh«ng ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ du lÞch – kh¸ch s¹n. §i ®«i víi vÊn ®Ò vÒ lao ®éng lµ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn. §©y lµ nguån ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n . B¶ng 9 : Ph©n phèi quü l­¬ng cña kh¸ch s¹n Heritage n¨m 1997- 1999 ChØ tiªu N¨m Sè nh©n viªn (ng­êi) Quü l­¬ng (USD) Phô cÊp (USD) Tæng céng (USD) B×nh qu©n (USD) 1997 102 8.000 3.500 11.500 112,7 1998 90 7.800 3.300 11.100 123 1999 70 7.500 3.100 10.800 154 Qua b¶ng trªn ta thÊy sè nh©n viªn qua c¸c n¨m gi¶m, ®ång thêi quü l­¬ng còng gi¶m, nh­ng tû lÖ gi¶m quü l­¬ng thÊp h¬n tû lÖ gi¶m sè nhy©n viªn do vËy thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. N¨m 1998 t¨ng 9% so víi n¨m 1997. N¨m 1999 t¨ng 36,6% so víi n¨m 1997. §iÒu nµy cho thÊy møc sèng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng lªn. §©y lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù h¨ng say lao ®éng cu¶ c«ng nh©n viªn. VÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ : §a sè c¸c nh©n viªn lµm viÖc trong kh¸ch s¹n ®Òu cã thÓ nãi ®­îc tiÕng Anh.v Trong ®ã c¸c nh©n viªn qu¶n lý mµ ®Æc biÖt lµ c¸c nh©n viªn tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch ®Òu cã thÓ nãi th«ng th¹o tiÕng Anh. Tr×nh ®é häc vÊn ngo¹i ng÷ cña c¸c nh©n viªn trong kh¸ch s¹n Heritage ®¹t ë møc kh¸, ®©y lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng phôc vô cña nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã do sè nh©n viªn kh«ng ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ du lÞch kh¸ch s¹n nhiÒu nªn kh¸ch s¹n ph¶i bá c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó bæ sung thªm vÒ kiÕn thøc nghiÖp vô cho ®éi ngò lao ®éng trªn. §Ó gi÷ v÷ng mét ®éi ngò lao ®éng trong kh¸ch s¹n, kh¸ch s¹n lu«n cã sè l­îng lao ®éng chñ chèt, mét nguån lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó gi÷ v÷ng vÞ trÝ thø h¹ng cña m×nh. Tuú thuéc vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng thêi kú mµ kh¸ch s¹n cã thÓ tuyÓn dông thªm ho¹c c¾t gi¶m lao ®éng ®Ó phï hîp víi thùc tÕ cña kh¸ch s¹n. C¬ së vËt chÊt kü thuËt : C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel nã ®­îc huy ®éng tõ vèn gãp cña ®èi t¸c lµ tËp ®oµn Orient Vacation – Singapore cïng víi vèn gãp cña phÝa ViÖt nam. Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cho ®Õn nay, c«ng ty ®· nhiÒu lÇn söa ch÷a, bæ s­ng thªm c¸c tiÖn nghi c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n cã mét khu nhµ n¨m tÇng víi diÖn tÝch kho¶ng 600 m2 víi nhiÒu trang thiÕt bÞ tiÖn nghi bªn trong. ë c¸c bé phËn kh¸c nhau, do t×nh h×nh ho¹t ®éng còng kh¸c nhau nªn c¸c trang thiÕt bi phôc vô cho ho¹t ®éng còng mang ®Æc thï riªng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty bao gåm : C¬ së l­u tró : HÖ thèng buång phßng vµ c¸c tiÖn nghi trong phßng. C¬ së ¨n uèng : HÖ thèng nhµ hµng, quÇy bar, bÕp… C¬ së dÞch vô bæ sung nh­ : T¾m h¬i, massage, c¾t tãc, ®æi tiÒn… C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh©u ®ãn tiÕp : §©y lµ n¬i tiÕp xóc vµ gÆp gì gi÷a kh¸ch vµ kh¸ch s¹n , lµ n¬i giao dÞch, n¬i mµ kh¸ch nh×n vµ c¶m nhËn vÒ kh¸ch s¹n ngay tõ khi ®Æt ch©n ®Õn kh¸ch s¹n, cho nen ë kh©u nµy c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®­îc trang bÞ mét c¸ch ®Çy ®ñ trang träng vµ lÞch sù. Lµ khu vùc cã vai trß trung t©m trong kh¸ch s¹n, lµ n¬i mµ phÇn lín c¸c dÞch vô , hµng ho¸ ®­îc phôc vô vµ b¸n t¹i ®©y . Khu vùc ®ãn tiÕp kh¸ch boa gåm c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn nh­ : TiÕp t©n, quÇy thu tiÒn c¸c quÇy dÞch vô… C¸c bé phËn nµy cã nhiÖm vô nh­ ®ãn tiÕp kh¸ch, lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký l­u tró cho kh¸ch, tiÕp nhËn, ph©n ph¸t vµ giöi c¸c b­u phÈm t¹i kh¸ch s¹n, sö lý c¸c phµn lµn, c¸c yªu cÇu cña kh¸ch, c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i, thanh to¸n vµ tiÔn ®­a kh¸ch… §Ó hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc trªn,c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña bé phËn ®ãn tiÕp kh¸ch bao gåm cscs trang thiÕt bÞ nh­ : M¸y ®iÖn tho¹i, fax, m¸y vi tÝnh vµ hÖ thèng ®Æt chç tr­íc, m¸y in, tñ ®ùng ch×a kho¸… C¬ së vËt chÊt kü thuËt khu vùc buång ngñ : Buång ë c¸c kh¸ch s¹n :Lµ khu vùc chÝnh cña kh¸ch s¹n. Nã ph¶n ¸nh chøc n¨ng quan träng nhÊt cña kh¸ch s¹n lµ ®¶m b¶o phôc vô l­u tró cña kh¸ch du lÞch trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Bªn c¹nhc¸c buång cña kh¸ch cßn cã c¸c bu«ng giµnh riªng cho nh©n viªn phôc vô ®ång thêi còng lµ n¬i ®Î vËt liÖu ®Ó phôc vô kh¸ch. HiÖn nay kh¸ch s¹n Heritage cã 62 phßng trong ®ã cã : + 4 phßng lo¹i mét. + 22 phßng lo¹i hai. + Cßn l¹i lµ phßng lo¹i ba. TÊt c¶ c¸c phßng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ tiÖn nghi ®¹t tiªu chuÈn kh¸ch s¹n 3 sao ®ã lµ : + §å gç : Gi­êng, bµn, ghÕ, tñ ®ùng quÇn ¸o… + §å ®iÖn : §iÖn tho¹i, ti vi, m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, c¸c hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, bé ®iÒu khiÓn ti vi, thiÕt bÞ b¸o ch¸y, tñ l¹nh… + §å v¶i : §Öm, ga tr¶i gi­êng, th¶m, vá gèi, ruét gèi, ri ®« che cöa, ch¨n… + §å thuû tinh : Cèc, Êm chÐn, b×nh n­íc läc… vµ mét sè trang thiÕt bÞ kh¸c nh­ : M¾c treo quÇn ¸o, dÐp ®i trong nhµ, ®å ®ùng r¸c… Trang thiÕt bÞ trong phßng vÖ sinh cña kh¸ch s¹n : vßi t¾m hoa sen (t¾m nãng l¹nh) , bån t¾m, bµn cÇu, cèc ®¸nh r¨ng, gi¸ treo kh¨n, kh¨n mÆt, kh¨n t¾m, rÌm che, xµ phßng t¾m, dÇu géi ®Çu, dao c¹o r©u, m¸y sÊy tãc... C¬ së vËt chÊt kü thuËt ë khu vùc ¨n uèng. C¬ së phôc vô ¨n uèng trong kh¸ch s¹n lµ n¬i kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Tuú thuéc vµo lo¹i, kiÓu, c«ng suÊt, thø h¹ng kh¸ch s¹n mµ cÇn cã c¸c h×nh thøc phôc vô còng nh­ kh«ng gian cÇn thiÕt. Víi nh÷ng kh¸ch s¹n lín, sang träng, c¸c c¬ së ¨n uèng ®­îc ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn. Nã kh«ng chØ phôc vô kh¸ch l­u tró t¹i kh¸ch s¹n mµ cßn c¶ kh¸ch ë bªn ngoµi. Ng­îc l¹i ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n nhá chñ yÕu lµ phôc vô nh÷ng kh¸ch l­u tró t¹i kh¸ch s¹n . C¬ së phôc vô ¨n uèng trong kh¸ch s¹n bao gåm hÖ thèng nhµ hµng, phßng ¨n, quÇy bar, nhµ bÕp vµ c¸c kho l­u tr÷ ®Ó phôc vô. Kh¸ch s¹n Heritage cã mét phßng ¨n diÖn ntÝch kho¶ng 50 m2 víi c¸c trang thiÕt bÞ nh­ bµn ghÕ, ti vi, quÇy r­îu... Víi diÖn tÝch nh­ vËy nhµ hµng cã thÓ ®¸p øng cïng mét lóc kho¶ng 300 kh¸ch trong b÷a tiÖc ®øng. Nhµ hµng ®­îc bµi trÝ mét c¸ch hµi hoµ, nÒn ®­îc tr¶i th¶m t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, nhÑ nhµng mang ®Õn cho quy kh¸ch nh÷ng gi©y phót c¶m thÊy hµi lßng ®Ó th­ëng thøc c¸c mãn ¨n ¨u ¸, c¸c mãn ¨n d©n téc. BÕp cã hÖ thèng lß ®iÖn vµ ga ®Ó nÊu, r¸n vµ chÕ biÕn c¸c mãn ¨n theo yªu cÇu cña kh¸ch, ®¶m b¶o nhanh vÒ mÆt thêi gian còng nh­ chÊt l­îng theo yªu cÇu, kh«ng lµm cho kh¸ch ph¶i ®îi l©u trong qu¸ tr×nh lµm c¸c mãn ¨n, cã hÖ thèng bµn ®Ó s¬ chÕ c¸c lo¹i hoa qu¶, hÖ thèng lµm nãng c¸c thùc phÈm vµ hÖ thèng tñ l¹nh ®Ó gi÷ thùc phÈm ®­îc t­¬i. Cã hÖ thèng nhµ kho ®Ó l­u gi÷ c¸c vËt t­ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ë c¸c bé phËn dÞch vô bæ sung. C¸c dÞch vô bæ sung lµ mét trong c¸c nh©n tè t¹o nªn søc hÊp dÉn cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô trong kh¸ch s¹n, nã lµ yÕu tè kÐo dµi thêi gian l­u tró vµ t¹o søc hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch. C¸c dÞch vô bæ sung trong kh¸ch s¹n lµm gi¶m ®i sù ®¬n ®iÖu nhµm ch¸n trong qu¸ tr×nh l­u tró. C¸c dÞch vô bæ sung c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel nh­ dÞch vô t¾m h¬i, x«ng h¬i, phßng tËp thÓ dôc, phßng ®¸nh bi-a, phßng h¸t Karaoke... Nªn c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt ë ®©y bao gåm rÊt nhiÒu c¸c trang thiÕt bÞ nh­ : C«ng cô tËp thÓ dôc, bé CD ®Ó h¸t Karaoke... C¬ së vËt chÊt kü thuËt trong kh©u qu¶n lý : Bé phËn qu¶n lý lµ trung t©m ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n, cã c¸c phßng ban nh­ : Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, c¸c phßng nh©n sù, tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng marketing... C¸c phßng nµy ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ nh­ m¸y vi tÝnh, fax, m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y in, m¸y photocopy... Nh×n chung c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty liªn doanh Hµ néi Heritage Hotel cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau. Song víi thùc tÕ hiÖn nay vµ nhu cÇu ph¸t triÓn trong t­¬ng lai, mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh­ vËy cßn h¹n chÕ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng mµ ®iÓn h×nh lµ quy m« kinh doanh ch­a lín. Tuy nhiªn, kh¸ch s¹n còng cã nhiÒu lîi thÕ ®Ó kinh doanh, kh¸ch s¹n ch­a nph¸t huy hÕt nh÷ng thuËn lîi cña m×nh nh­ cßn nghÌo lµn, h¹n chÕ c¸c dÞch vô bæ sung, ch­a cã phßng tËp thÓ h×nh, s©n ch¬i thÓ thao; c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ ch­a phong phó ®Ó lµm gi¶m bít sù ®¬n ®iÖu, nhµm ch¸n cña c¸c dÞch vô, s¶n phÈm ë ®©y. B¶ng 10 : HiÖn tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh¸ch s¹n . STT CSVCKT §¬n vÞ Sè l­îng 1 Phßng ngñ -Phßng lo¹i 1 -Phßng lo¹i 2 -Phßng lo¹i 3 Buång - - - 62 4 22 36 2 Nhµ hµng -QuÇy r­îu -§iÓm b¸n hµng ¨n uèng QuÇy - - 2 2 1 3 Ph­¬ng tiªn v¹n chuyÓn ChiÕc 1 4 Vò tr­êng Sµn 0 5 Phßng massage Phßng 1 6 Phßng héi nghÞ - 1 7 Phßng Karoke - 1 Qua ®©y ta nhËn thÊy r»ng kh¸ch s¹n Heritage cã sè l­îng c¸c dÞch vô kh¸ ®a r¹ng víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt t­¬ng ®èi lín vµ hoµn thiÖn. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý sö dông lao ®éng lµ lµm sao bè trÝ hîp lý sè l­îng lao ®éng ®Ó cã thÓ khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt nµ. Do hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh¸ch s¹n t­¬ng ®èi lín vµ hoµn thiÖn, viÖc bè trÝ ng­êi lao ®éng còng nh­ h­íng dÉn kh¸ch sö dông trang thiÕt bÞ cña kh¸ch s¹n lµ rÊt quan träng, ¶nh h­ëng lín tíi hiÖu qu¶ sö dông còng nh­ ®é bÒn cña chóng. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i bè trÝ c¸c lao ®éng cã tay nghÒ cao, am hiÓu vµ sö dông vµ thµnh th¹o c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ, tiÖn nghi ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n trang thiÕt bÞ s½n cã ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc trong qu¸ tr×nh lao ®éng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh toµn kh¸ch s¹n ®¶m b¶o phôc vô kh¸ch tèt nhÊt trong ®iÒu kiÖn s½n cã. Ch­¬ng III Mét sè ®Ò xuÊt nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty vµ c¸c ®Ò xuÊt I. Xu h­íng ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng. Kinh doanh du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng ë ViÖt Nam mÆc dï ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇn tõ ngµy nÒn kinh tÕ cßn bao cÊp, b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ng du lÞch ViÖt Nam vÉn cßn non trÎ, m«i tr­êng kinh doanh ë n­íc ta vÉn cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n cÇn ®­îc gi¶i quyÕt. §Ó nªu lªn ®­îc nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty chóng ta cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc vµ dù ®o¸n l­îng kh¸ch du kÞch trong t­¬ng lai. Theo thèng kª cña Tæng côc du lÞch ViÖt Nam, sè l­îng kh¸ch còng nh­ doanh thu trong c¸c n¨m 1996, 1997, 1998 nh­ sau: B¶ng 11 b¶ng thèng kª kh¸ch quèc tÕ vµ néi ®Þa trong c¸c n¨m 1996, 1997, 1998 N¨m Kh¸ch néi ®Þa Kh¸ch quèc tÕ Doanh thu Sè l­îng (1000§) Chªnh lÖch Sè l­îng (1000§) Chªnh lÖch DT (tû ®ång V N) Chªnh lÖch 1996 6.500 - 1.600 - 9.500 - 1997 8.500 + 2.000 1.716 + 116 8.500 -1000 1998 9.600 + 1.100 1.520 - 196 6.400 - 2.100 Nh­ vËy trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, ngµnh kinh doanh du lÞch cã xu h­íng gi¶m sót, tèc ®é ph¸t triÓn ch÷ng l¹i, l­îng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam cã chiÒu gi¶m. Tuy nhiªn víi kÕt qu¶ b¶ng trªn chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn sù ®ãng gãp cña kinh doanh du lÞch nãi chung vµ kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc nhµ. Nh×n nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc ®ã, th× t×nh h×nh kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo n­íc ta trong thiªn niªn kû míi nµy ra sao? Theo dù b¸o cña Tæng côc du lÞch ViÖt Nam, tõ nay cho tíi n¨m 2010 l­îng kh¸ch du lÞch sÏ vµo ViÖt Nam nh­ sau: B¶ng 12 Sè kh¸ch vµ thu nhËp cña kh¸ch s¹n N¨m ChØ tiªu 2000 Chªnh lÖch 2000-2005 2005 Chªnh lÖch 2005-2010 2010 - Sè kh¸ch 3.800.00 6.200.000 8.700.000 - Sè ngµy l­u tró b×nh qu©n (ngµy/th¸ng) 5.0 5,5 6.0 - Thu nhËp tõ DLQT 1.330.000.000 4.092.000.000 8.352.000.000 NhËn xÐt: Con sè ë b¶ng 12 cho ta biÕt ®­îc l­îng kh¸ch du lÞch trong t­¬ng lai, mét con sè ®¸ng mõng cho ngµnh kinh doanh du lÞch ViÖt Nam. N¨m 2000 - 2005: - Sè kh¸ch t¨ng. - Sè ngµy l­u tró b×nh qu©n t¨ng. - Thu nhËp tõ du lÞch quèc tÕ t¨ng. N¨m 2005 - 2010: - Sè kh¸ch t¨ng. - Sè ngµy l­u tró b×nh qu©n t¨ng. - Thu nhËp tõ du lÞch quèc tÕ t¨ng. §Ó cho dù b¸o trªn thanh hiÖn thùc th× ®ßi hái chóng ta cÇn ph¶i kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng kinh doanh, x©y dùng mét m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi nãi chung vµ cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng, t¹o ®µ cho nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tiÕp theo. II. Thùc tr¹ng vµ mét sè ®Ò xuÊt vÒ m«i tr­êng kinh doanh t¹i C«ng ty liªn doanh Hµ Néi Hentage Hotel Méi tr­êng kinh doanh trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n nãi chung kh«ng n»m ngoµi m«i tr­êng kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nãi chung n»m trong m«i tr­êng kinh doanh vÜ m« cña nÒn kinh tÕ, m«i tr­êng kinh doanh trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n cña doanh nghiÖp nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng ®ang lµ mét thøc tr¹ng ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®­îc gi¶i quyÕt , kh«ng chØ riªng vÒ kh¸ch s¹n mµ cßn vÒ phÝa Nhµ n­íc. VÊn ®Ò dÆt ra lóc nµy lµ cÇn cã mét m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh ph¶i thèng nhÊt tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, vÊn ®Ò nµy cÇn cã sù phèi hîp cña tæng côc du lÞch vµ Nhµ n­íc, cã nh÷ng chÝnh s¸ch, sù quan t©m ®Çu t­ thÝch ®¸ng vµ sù phèi hîp liªn ngµnh chÆt chÏ, ®ång bé t¹o ra mét m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng. - VÒ kinh tÕ: Nhµ n­íc cÇn chó träng ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c lÜnh vùc kinh tÕ gi÷a c¸c ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n víi c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kh¸c. Do ®Æc ®iÓm ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n lµ ngµnh dÞch vô, do ®ã sù ph¸t triÓn cña nã phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nghÒ kh¸c còng chÝnh lµ m¾t xÝch kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n, v× khi ®ã ®êi sèng con ng­êi ®­îc n©ng cao ®· n¶y sinh nhiÒu nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i dÞch vô mµ kh¸ch s¹n lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh ®ã. Nhµ n­íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch ban hµnh côthÓ vÒ viÖc x©y dùng c¸c kh¸ch s¹n. V× ngµy nay hÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ th­êng tËp trung trong c¸c thµnh phè lín, cßn ë c¸c n¬i kh¸c th× kh«ng cã hoÆc nÕu cã th× víi sè l­îng rÊt Ýt. Sù ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu nµy ®· g©y ra nhiÒu trë ng¹i cho kh¸ch s¹n còng nh­ kh¸ch du lÞch. KÕt qu¶ cña vÊn ®Ò nµy thùc tÕ ®· cho thÊy lµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c kh¸ch s¹n trong vïng, g©y ra nhiÒu s¸o trén vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n. v× vËy Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch h¹n chÕ x©y dùng c¸c kh¸ch s¹n lín ë c¸c thµnh phè lín vµ ­u tiªn cho c¸c vïng kh¸c trong n­íc. Sau h¬n 10 n¨m vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, luËt ph¸p n­íc ta trong lÜnh vùc kinh tÕ nãi chung vµ trong lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng cßn mang nhiÒu tÝnh lý thuyÕt. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy x©y dùng cßn chång chÐo, rÊt khã kh¨n ®Ó ¸p dông thèng nhÊt gi÷a lý thuyÕt víi thùc tiÔn. Tuy nhiªn, qua c¸c lÇn §¹i héi §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cã sù söa ®æi vµ bæ sung, nh­ng cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp n¶y sinh cßn ch­a ®­îc gi¶i quyÕt nh­ vÊn ®Ò kh¸ch Trung Quèc sang ViÖt Nam vÉn cßn ph¶i lµm Visa ... Do vËy, trªn c¬ së thùc tiÔn cña kinh doanh kh¸ch s¹n hiÖn nay, Nhµ n­íc cã thÓ x©y dùng mét bé luËt hoµn chØnh, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc cÇn ph¶i theo s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n vµ du lÞch ph¸t triÓn. Trªn ®Þa bµn Hµ Néi cÇn chó träng ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ ®Ó phôc vô nhu cÇu cûa kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ. §ång thêi tæ chøc khai th¸c tiÒm n¨ng v¨n ho¸ thñ ®« mét c¸ch hîp lý ®Ó cã thÓ thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn ngµy mét nhiÒu h¬n vµ l­u l¹i l©u h¬n còng nh­ g©y khã kh¨n cho kh¸ch nh÷ng Ên t­îng tèt ®Ñp vÒ thñ ®« Hµ Néi. T¹o lßng tin trung thµnh cña kh¸ch ®Ó kh¸ch cã thÓ quay l¹i lÇn sau. Tõ ®ã t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. - VÒ phÝa kh¸ch s¹n: Kh¸ch s¹n cÇn kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc vÒ tuyÕn ®­êng ch¹y qua kh¸ch s¹n, do l­îng ng­êi vµ xe cé qua l¹i qu¸ ®«ng, lßng ®­êng l¹i chËt hÑp, nªn ch¨ng Së giao th«ng Hµ Néi cÇn cã kÕ ho¹ch c¶i t¹o l¹i con ®­êng vµ lËp l¹i trËt tù an toµn ë ®©y cho tèt h¬n vÒ m«i tr­êng néi bé kh¸ch s¹n. - VÒ tæ chøc: §«i khi cßn chång chÐo trong kh©u tæ chøc liªn quan ®Õn Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vµ gi¸m ®èc nh©n sù. ViÖc t¹o thªm mét cÊp qu¶n lý kh«ng nhÊt thiÕt v× thùc tÕ mäi viÖc gi¸m ®èc hay c¸c phã gi¸m ®èc cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc, g©y ra sù chËm trÔ vµ kÐm linh ho¹t trong ho¹t ®éng cña bé phËn. - VÒ Marketing: ThÞ tr­êng c¹nh tranh hiÖn t¹i víi sù ra ®êi cña mét lo¹t ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh mÏ ®· lµm mÊt dÇn tÝnh ®éc quyÒn cña kh¸ch s¹n Hentage. Do ®ã dÉn ®Õn nhu cÇu kh¸ch s¹n ph¶i ®iÒu chØnh møc gi¸ phßng cña m×nh cho hîp lý. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay th× viÖc duy tr× mét møc gi¸ cò ®· trë nªn nçi thêi; gi¸ phßng b¸n cho kh¸ch cña kh¸ch s¹n trung b×nh kho¶ng 70 -120 USD rÊt thÊp so víi gi¸ c«ng bè. Xu h­íng vµi n¨m tíi l­îng cung kh¸ch s¹n sÏ cßn v­ît qu¸ so víi cÇu. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh, kh¸ch s¹n cÇn ®iÒu chØnh VÒ nguån lao ®éng trong kh¸ch s¹n: Kh¸ch s¹n cÇn tuyÓn thªm mét sè lao ®éng cã tay nghÒ chuyªn m«n giái, nhÊt lµ ë bé phËn ¨n uèng, t¹o thªm c¸c mãn ¨n mang nhiÒu b¶n s¾c d©n téc, cÇn cã 1 ®Çu bÕp n­íc ngoµi ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch c¸c mãn ¨n ph­¬ng §«ng. KÕt lô©n Qua qua tr×nh thùc tËp dï kh«ng dµi t¹i kh¸ch s¹n Heritage Hµ néi, em ®· kÞp t×m hiÓu mét c¸ch kh¸ kü vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n tõ chi tiÕt ®Õn tæng thÓ. Ta thÊy ®­îc nghÖ thuËt vµ kinh nghiÖm qu¶n lý thËt tuyÖt vêi cña kh¸ch s¹n. Trong ®ã c¸c ho¹t ®éng marketing lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n Heritage Hµ n«Þ h«m nay. Víi sù kÕt hîp ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch marketing mét c¸ch phï hîp nhÊt. S¶n phÈm ®a d¹ng víi chÊt l­îng cao cÊp phôc vô thÞ tr­êng môc tiªu lµ kh¸ch c«ng vô, th­¬ng gia vµ du lÞch quèc tÕ cao cÊp. Ngoµi ra cßn thu hót mét l­îng kh¸ch ®«ng ®¶o trong vµ ngoµi n­íc ®Õn sö dông tiÖc vµ héi th¶o. ChÝnh s¸ch gi¸ hîp lý vµ linh ho¹t theo tõng ®èi t­îng kh¸ch, tõng thêi ®iÓm kh¸c nhau. Víi sù phèi hîp hÖ thèng ph©n phèi ®Çy hiÖu qu¶ víi nh÷ng mèi quan hÖ ®èi t¸c réng r·i. §ång thêi sö dông chÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr­¬ng rÊt ®éc ®¸o vµ gi¸ trÞ, cïng c¸c nh©n tè kh¸c, ho¹t ®éng marketing hiÖu qu¶ ®É g¨n liÒn víi thµnh c«ng b­íc ®Çu ®¸ng kh©m phôc cña kh¸ch s¹n. §ã lµ ®¹t ®­îc môc tiªu chiÕn thuËt kh«ng ngõng t¨ng sè l­îng kh¸ch mh»m më réng thÞ tr­êng vµ naang cao danh tiÕng cho kh¸ch s¹n Heritage. Qua ®ã ta còng häc tËp ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm qu¶n lý kh¸ hoµn h¶o cña kh¸ch s¹n vÒ c¸c ho¹t ®éng marketing. Tuy vËy sù hoµn thiÖn nµo còng cã mÆt tr¸i cña nã, Heritage còng cã nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®Çu t­ c«ng søc tiÒn cña kh¾c phôc ngay. §Ó nç lùc v­¬ng nªn qua c¸c kho kh¨n chñ quan lÉn kh¸ch quan tù hoµn thiÖn. Tin r»ng trong nh÷ng n¨m 2000, cïng víi vËn héi ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam, Heritage Hµ Néi sÏ kh¼ng ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn lªn nh÷ng tÇm cao míi cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n n­íc ta. Qua bµi nµy en xin bÇy tá lßng biÕt ¬n tít c¸c thÇy c« trong khoa qu¶n trÞ kinh doanh du lÞch vµ kh¸ch s¹n cïng c¸c c« chó trong kh¸ch s¹n Heritage. Hµ Néi, 6/2000 Sinh viªn thùc hiÖn Tr­¬ng V¨n Kú Môc lôc Lêi më ®Çu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích môi trường kinh doanh của công ty liên doanh Hà Nội Heritage Hotel.DOC
Luận văn liên quan