Chuyên đề Tình hình hạch toán lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần dược và vật tư y tế Lâm Đồng

LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam đã từng bước hòa nhập một cách nhịp nhàng với nền kinh tế thế giới. Nhà nước đã tạo ra những hành lang pháp lý một mặt giúp cho các doanh nghiệp phát huy hết năng lực của mình, mặt khác các danh nghiệp sẽ tự chủ hơn trong quá trình kinh doanh, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước kết quả kinh doanh của đơn vị mình. Một doanh nghiệp khi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài các tài sản khi khởi tạo doanh nghiệp, các tư liệu sản xuất, còn phải có lao động. Trong đó, người lao động bỏ ra trí tuệ và sức lao động để tạo ra sản phẩm và lợi nhuận cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bù đắp lại hao phí lao động mà người lao động đã bỏ ra, dưới hình thức tiền lương thông qua các chính sách tiền lương. Chính sách tiền lương không những quan trọng đối với người lao động mà với mỗi doanh nghiệp, nó là chiến lược của tất cả các nhà quản lý nhằm kích thích lao động, củng cố, duy trì và phát triển lực lượng lao động. Để tính toán và đạt được công bằng trong vấn đề trả lương cho người lao động, thì kế toán tiền lương là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Kế toán tiền lương sẽ hạch toán và chia lương đúng với sự cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp, kể cả các khoản trích theo lương. Việc hạch toán và trả lương hợp lý sẽ đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên, đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục, bởi tiền lương không chỉ là nguồn thu nhập của người lao động mà còn là đòn bẩy kích thích tăng năng suất lao động, khuyến khích tinh thần lao động, đồng thời, tiền lương là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh tác động đến giá thành sản phẩm. Vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý là sử dụng lao động làm sao cho có hiệu quả? Chính sách tiền lương đã tối ưu chưa? Hình thức tính lương, trả lương cho người lao động có phù hợp chưa? Công tác hạch toán lương của doanh nghiệp có đúng không? Đó là những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Từ nhận thức trên, tôi quyết định chọn đề tài” Tình hình hạch toán lương và các khoản trích theo lương của Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Lâm Đồng” cho chuyên đề tốt ngiệp của mình. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU . PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I. KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG . 1. Các khái niệm 1.1. Tiền lương 1.2. Quỹ tiền lương . 1.3. Các khoản trích theo lương a. Bảo hiểm xã hội (BHXH) b. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) c. Bảo hiểm y tế (BHYT) 2. Nhiệm vụ kế toán II. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG . 1. Chứng từ kế toán 2. Hình thức tiền lương 2.1. Hình thức tiền lương tính theo thời gian 2.2. Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm III. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1. Tài khoản sử dụng 2. Trình tự hạch toán kế toán 2.1. Kế toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản khấu trừ vào lương: a. Khi tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất. b. Khi tính tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý điều hành phân xưởng c. Khi tính tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng d. Khi tính tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp. e. Khi trả tiền thưởng cho CNV lấy từ quỷ khen thưởng . f. Các khoản khấu trừ vào lương . Thanh toán lương cho CNV và các khoản ứng trước  Sơ đồ thực hiện kế toán 2.2. Kế toán trích trước tiền lương nghĩ phép cho công nhân viên. a. Khi tính số trích trước tiền lương nghĩ phép cho công nhân b. Tiền lương nghĩ phép phải trả .  Sơ đồ thực hiện kế toán 2.3. Kế toán các khoản trích theo lương a. Kế toán BHXH . b. Kế toán KPCĐ . c. Kế toán BHYT  Sơ đồ thực hiện kế toán PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦNDƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ LÂM ĐỒNG . I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ LÂM ĐỒNG . 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1.1. Lịch sử hình thành . 1.2. Quá trình phát triển 2. Cơ cấu tổ chức và công tác điều hành quản lý của công ty 2.1. Cơ cấu tổ chức 2.2. Công tác điều hành quản lý 3. Đặc điểm tổ chức kế toán 3.1. Sơ đồ tổ chức kế toán 3.2. Chức năng nhiệm vụ kế toán 3.3. Hình thức kế toán tiền lương của công ty II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY . 1. Đối tương hạch toán 2. Hạch toán tính lương của công ty 3. Nội dung hạch toán tiền lương a. Hạch toán tiền lương cho công nhân trực tiếp Sản xuất b. Hạch toán tiền lương cho nhân viên phân xưởng c. Hạch toán tiền lương cho NVBH d. Hạch toán tiền lương cho NVQL e. Khi trả tiền thưởng cho CNV . f. Các khoản khấu trừ vào lương g. Thanh toán lương cho CNV vào các khoản ứng trước * Sơ đồ thực hiện kế toán 4. Nội dung hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép * Sơ đồ kế toán . 5. Nội dung hạch toán các khoản trích theo lương . a. BHXH b. KPCĐ c. BHYT * Sơ đồ kế toán . III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY 1. Những mặt đạt được trong công tác hạch toán lương 2. Những mặt còn tồn tại PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ LÂM ĐỒNG I. NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG . 1. Mức lương cho công nhân viên trong thời gian tới 2. Giải pháp về hình thức tiền lương 3. Giải pháp về tăng cường quản lý lao động 4. Giải pháp về công tác hạch toán . 5. Giải pháp về kiểm tra kế toán . 6. Các giải pháp khác II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN . 1. Đối với hình thức tiền lương 2. Đối với hình thức kế toán . 3. Đối với việc tổ chức trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật 4. Đối với chế độ khen thưởng . 5. Đối với bộ phận kế toán 6. Đối với UBND Tỉnh Lâm Đồng 7. Đối với nhà nước và tính pháp lý trong việc tổ chức tiền lương LỜI KẾT . TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2695 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Tình hình hạch toán lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần dược và vật tư y tế Lâm Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oä phaän ñieàu haønh phaân xöôûng 400000 trong ñoù tieàn löông nghæ pheùp 15000 Löông boä phaän baùn haøng 400000 trong ñoù tieàn löông nghæ pheùp laø 15000 Löông boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp 500000 trong ñoù tieàn löông nghæ pheùp laø 10000 Cho tyû leä trích tröôùc laø 3% treân tieàn löông chính phaûi traû. Trình töï haïch toaùn nhö sau: a. Khi tính soá tieàn löông nghæ pheùp trích traû trong kyø cho coâng nhaân vieân. Nôï TK 622 (480000*3%) 14400 Nôï TK 627 (385000*3%) 11550 Nôï TK 641 (585000*3%) 17550 Nôï TK 642 (490000*3%) 14700 Coù TK 335 58200 b. Tieàn löông nghæ pheùp thöïc teá phaûi traû: Nôï TK 335 60000 Coù TK 334 60000 Thöïc teá soá trích tröôùc treân löông nghæ pheùp cho coâng nhaân vieân tính vaøo chi phí saûn xuaát nhoû hôn soá tieàn löông nghæ pheùp phaûi traû thöïc teá phaùt sinh laø 1800, soá cheânh leäch naøy keá toaùn ñieàu chænh ghi taêng chi phí. *Coù sô ñoà thöïc hieän nhö sau: TK 334 TK 335 TK 622, 627, 641, 642 60000 60000 58200 58200 5. Keá toaùn caùc khoaûn trích theo löông: Caùc khoaûn trích theo löông bao goàm BHXH, BHYT, KPCÑ, toång tyû leä trích laø 25% treân quyõ löông chính, trong ñoù 19% laø traùch nhieäm cuûa doanh nghieäp vaø 6% laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng. Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc trích 6% treân quyõ löông chính cuûa baûn thaân. Doanh nghieäp giöõ phaàn traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng ñeå thay maët ngöôøi lao ñoäng ñeå noäp leân cô quan caáp treân. Traùch nhieäm cuûa doanh nghieäp ñöôïc ñöa vaøo chi phí cho caùc ñoái töôïng ñöôïc höôûng löông. Caùch trích laäp cuï theå qua baûng löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa phoøng kyõ thuaät kieåm nghieäm, thaùng 9/2000: BAÛNG PHAÂN BOÅ LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG STT Hoï vaø Teân Toång soá löông BHXH BHYT KPCÑ Toång coäng CN noäp DN noäp CN noäp DN noäp CN noäp DN noäp 1 Döông Quyù Baûo 399600 59940 19980 3996 7992 3996 3996 99900 2 Trònh T Hoàng Duyeân 399600 59940 19980 3996 7992 3996 3996 99900 3 Ng Ngoïc Loan 486000 72900 24300 4860 9720 4860 4860 121500 4 Toân Nöõ Xuaân Mai 529200 79380 26460 5292 10584 5292 5292 132300 5 Cao Thò Thu Höông 356400 53460 17822 3564 7128 3564 3564 89100 Toång coäng 2170800 325620 108540 21708 43416 21708 21708 542700 Caên cöù vaøo baûng soá lieäu treân ta tính ñöôïc: + Toång soá löông phaûi traû trong thaùng 9/2000 cho phoøng KT – KN laø : 2 170 800 + Toång tyû leä trích (25%): 542 700 + Toång soá trích BHXH (20%): 434 160 Trong ñoù: - 15% traùch nhieäm cuûa doanh nghieäp: 325 620 - 5% traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng: 108 540 + Toång soá trích BHYT (3%): 65 124 Trong ñoù: - 2% traùch nhieäm cuûa doanh nghieäp: 43 416 - 1% traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng: 21 708 +Toång soá trích KPCÑ (2%): 43 416 Trong ñoù :- 1% traùch nhieäm cuûa doanh nghieäp: 21 708 - 1% traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng: 21 708 Thöïc teá trang soå caùi cuûa TK 338 – phaûi traû phaûi noäp khaùc – BHXH Chöùng töø Dieãn Giaûi Tk Ñoái ÖÙng Soá tieàn Soá Ngaøy Nôï Coù Nôï Coù Dö ñaàu kyø 37097120 3/7 31/07/2000 Noäp tieàn BHXH thg 6 112 14469480 3/7 31/07/2000 BHXH chi traû tieàn oám ñau 112 4271661 4/7 31/07/2000 Chi BHXH cho CBCNV 111 1858650 4/7 31/07/2000 Trích BHXH thg 7 TN 642 2720000 4/7 31/07/2000 Trích BHXH thg 7 CN 627A 3966372 4/7 31/07/2000 Trích BHXH thg 7 TN 641 1584808 4/7 31/072000 Trích BHXH 6% 334A 2821824 4/7 31/07/2000 Trích BHXH(V,Ñ,K) 334A 85800 5/7 31/07/2000 Trích 17% BHXH 641 5519788 10/8 31/08/2000 Trích BHXH 641 4027266 8/8 31/08/2000 Chi BHXH, TS OÂÑ 111 2362461 8/8 31/08/2000 Noäp tieàn BHXH thg 7 112 14364360 9/8 31/08/2000 BHXH 5% CBCNV pn 334A 57300 9/8 31/08/2000 Trích BHXH TN 642 2550000 9/8 31/08/2000 Trích BHXH TN 641 1729104 9/8 31/08/2000 Trích BHXH CN 622A 4020840 9/8 31/08/2000 BHXH 6% CBCNV pn 334A 2860488 13/9 30/09/2000 Noäp BHXH 20% 112 14502101 13/9 30/09/2000 Noäp KPCÑ 112 15000000 14/9 30/09/2000 Trích BHXH CN 622A 3536442 14/9 30/09/2000 K/c 6% löông 334A 2797388 14/9 30/09/2000 Trích BHXH CN 627A 369036 14/9 30/09/2000 Trích BHXH TN 641 1597150 14/9 30/09/2000 Trích BHXH TN 642 2618000 14/9 30/09/2000 Thu BHXH CN 111 59700 14/9 30/09/2000 5% Ñaây, Vaân, Khueâ 334A 57300 15/9 30/09/2000 Trích BHXH 641 4085406 15/9 30/09/2000 K/c 6% BHXH CN pn HT B/s 334A 4253400 16/9 30/09/2000 K/c boå sung 5% 334A 498377 16/9 30/09/2000 KPCÑ 2% 622A 5618831 16/9 30/09/2000 KPCÑ 2% 641 7087058 16/9 30/09/2000 KPCÑ 2% 642 8872811 Toång coäng phaùt sinh 62557002 77666150 Dö cuoái kyø 52206268 Keá toaùn BHXH: -Khi trích BHXH soá chöùng töø 4/7, phaùt sinh ngaøy 31/7/2000. Nôï TK 627A 3966372 Nôï TK 642 2720000 Nôï TK 641 1584000 Coù TK 338 8270372 -Trích BHXH cho coâng nhaân saûn xuaát soá chöùng töø 9/8 phaùt sinh ngaøy 31/8/2000, trích BHXH CN: Nôï TK 622A 3536442 Coù TK 338 3536442 -Khi noäp BHXH cho cô quan baûo hieåm, soá chöùng töø 13/9 phaùt sinh 30/9/2000. Nôï TK 338 14502101 Coù TK 112 14502101 -Xaùc ñònh soá BHXH phaûi cho coâng nhaân vieân: Sau khi keá toaùn trích BHXH vaø tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh, haïch toaùn vaøo caùc ñoái töôïng lieân quan. Haøng kyø, keá toaùn xem xeùt soá BHXH phaûi traû cho coâng nhaân vieân döïa vaøo phieáu nghó höôûng BHXH vaø laøm caên cöù tính trôï caáp BHXH traû thay löông theo cheá ñoä quy ñònh. Ví duï soá tieàn traû cho coâng nhaân vieân theo trôï caáp BHXH cho ngöôøi lao ñoäng khi ñau oám, tai naïn lao ñoäng laø 10000 ñoàng. Luùc naøy keá toaùn ghi: Nôï TK 338 (338) 100000 Coù TK 334 100000. -Khi traû BHXH cho coâng nhaân vieân theo cheá ñoä quy ñònh ñöôïc cô quan BHXH hoaøn traû khi thöïc hieän ñöôïc khoaûn hoaøn traû, soá chöùng töø 3/7 phaùt sinh ngaøy 31/7/2000 BHXH chi traû oám ñau. Keá toaùn ghi: Nôï TK 112 4271661 Coù 338(338) 4271661. -Khi khaáu tröø vaøo löông veà BHXH cho coâng nhaân vieân, chöùng töø soá 4/7, phaùt sinh ngaøy 31/7/2000, trích BHXH 6%: Nôï TK 334A 2821824. Coù TK 338 2821824. *Sô ñoà 1: BHXH TK 334 TK 338 TK 622, 627, 641, 642 100000 100000 11806814 11806814 TK 111, 112 TK 334 14502101 14502101 2821824 2821824 Keá toaùn kinh phí coâng ñoaøn: -Khi trích quyõ kinh phí coâng ñoaøn vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh: Keá toaùn trích tyû leä kinh phí coâng ñoaøn theo tyû leä quy ñònh vaø haïch toaùn vaøo caùc ñoái töôïng lieân quan. Khi trích kinh phí coâng ñoaøn 2%, soá chöùng töø 16/9, phaùt sinh ngaøy 30/9/2000: Nôï TK 622A 5618831 Nôï TK 641 7081058 Nôï TK 642 8872811 Coù TK 338(3382) 21572700 +Trích kinh phí coâng ñoaøn 2%, chöùng töø 31/7, phaùt sinh 30/6/2000. Nôï TK 627A 14670 Coù TK 338 14670 -Khi chi tieâu thuoäc quyõ kinh phí coâng ñoaøn hay noäp 1% kinh phí coâng ñoaøn leân toå chöùc coâng ñoaøn, soá chöùng töø 13/9, phaùt sinh 30/9/2000, noäp kinh phí coâng ñoaøn 1%. Nôï TK 338 15000000 Coù TK 112 15000000 *Sô ñoà 2: KPCÑ TK 112, 111 TK 338 TK 622, 641, 642 15000000 15000000 21572700 21572700 c.Keá toaùn BHYT: Theo quy ñònh hieän nay BHYT ñöôïc trích vaøo toång quyõ löông laø 3%, trong ñoù trích vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh laø 2% vaø khaáu tröø vaøo löông laø 1%. Chaúng haïn, löông phaûi traû cho caùc ñoái töôïng trong thaùng nhö sau: Coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát 22000000 Boä phaän ñieàu haønh saûn xuaát 10000000 Nhaân vieân baùn haøng 6000000 Nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp 8000000 -Khi trích BHYT vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh, tyû leä 2%: Nôï TK 622 440000 Nôï TK 627 200000 Nôï TK 641 120000 Nôï TK 642 160000 Coù TK 338(3384) 920000 -Khi khaáu tröø vaøo löông, tyû leä 1%: Nôï TK 334 460000 Coù TK 338(3384) 460000 -Khi noäp BHXH cho cô quan baûo hieåm: Nôï TK 338(3384) 1380000 Coù TK 111 1380000 TK 111, 112 TK 338 TK 622, 627, 641, 642 1380000 1380000 920000 920000 TK 334 460000 460000 *Sô ñoà BHYT: ÑAÙNH GIAÙ VEÀ TÌNH HÌNH HAÏCH TOAÙN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG CUÛA COÂNG TY 1.Nhöõng maët ñaït ñöôïc trong coâng taùc haïch toaùn: Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng hoaït ñoäng vaø kinh doanh trong lónh vöïc y teá neân coâng ty ñaõ ñöôïc söï quan taâm vaø öu tieân cuûa caùc ngaønh ngheà ñoù laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå coâng ty phaùt trieån. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn cuûa coâng ty theo moâ hình taäp trung ñaûm baûo cho vieäc cung caáp thoâng tin chöùng töø chính xaùc. Aùp duïng moâ hình toå chöùc keá toaùn taäp trung giuùp cho coâng vieäc toå chöùc boä maùy goïn nheï, tieát kieäm, vieäc xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin nhanh nhaïy. Phoøng keá toaùn ñaûm baûo trong vieäc laäp chöùng töø keá toaùn vaø luaân chuyeån caùc baùo caùo keá toaùn ñeán caáp treân trong thôøi haïn ngaén nhaát. Giuùp ban giaùm ñoác coù quyeát ñònh ñuùng luùc, kòp thôøi phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Heä thoáng taøi khoaûn aùp duïng moät caùch roõ raøng, boä phaän keá toaùn thöïc hieän toát vieäc kieåm tra söû duïng caùc hoaù ñôn chöùng töø nhaèm haïch toaùn ñuùng theo quy ñònh cuûa Boä Taøi Chính, giuùp coâng ty thuaän lôïi trong caùc baùo caùo thueá. Maët khaùc cô quan thueá seõ ít toán thôøi gian kieåm tra baùo caùo thueá vì phöông phaùp haïch toaùn vaø chöùng töø hôïp leä. Boä phaän keá toaùn tieàn löông thöïc hieän ñuùng chöùc naêng nhieäm vuï cuûa mình trong coâng taùc haïch toaùn taïo ñöôïc söï coâng baèng trong lao ñoäng vaø giuùp coâng ty tieát kieäm chi phí trong saûn xuaát. Maët khaùc, tieàn löông phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng coâng ty ñaõ quaùn trieät nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng, traû löông theo soá löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng. Keá toaùn tieàn löông haïch toaùn löông vaø haïch toaùn phaân boå cho caùc ñoái töôïng chính xaùc, ñuùng vôùi chính saùch, cheá ñoä. Vieäc naøy coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng, khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng phaùt huy tinh thaàn daân chuû ôû cô sôû, thuùc ñaåy caùn boä coâng nhaân vieân haêng say lao ñoäng saùng taïo, naâng cao naêng suaát lao ñoäng, moät maët ñem laïi lôïi nhuaän cho coâng ty, maët khaùc caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn cuûa caùc caùn boä coâng nhaân vieân. Coâng ty ñaõ toå chöùc haïch toaùn lao ñoäng toát, chính xaùc giuùp cho vieäc kieåm tra chaáp haønh kyõ luaät lao ñoäng ñöôïc deã daøng. Vieäc haïch toaùn lao ñoäng ñuùng ñaõ cung caáp ñöôïc caùc taøi lieäu ñeå tính löông, trôï caáp BHXH vaø caùc khoaûn trích theo löông cho coâng nhaân vieân ñuùng vôùi cheá ñoä chính saùch cuûa nhaø nöôùc ban haønh cuõng nhö quy ñònh cuûa doanh nghieäp ñaõ ñeà ra, keá toaùn tieàn löông ñaõ haïch toaùn caùc buùt toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông ñuùng theo quy ñònh cuûa cheá ñoä keá toaùn. Caùc taøi khoaûn söû duïng trong keá toaùn tieàn löông tuaân thuû ñuùng theo heä thoáng taøi khoaûn do Boä Taøi Chính ban haønh, ñieàu naøy ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû trong coâng taùc haïch toaùn, taïo ñöôïc thuaän lôïi, taêng tính chính xaùc giuùp cho vieäc kieåm tra vaø baùo caùo ñöôïc ñaày ñuû vaø kiäp thôøi. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh ñöôïc haïch toaùn vaøo soå saùch kòp thôøi, nhaát laø nghieäp vuï chi traû löông, ñaõ phaûn aùnh ñöôïc tính chính xaùc vaø ñuùng luùc. Thöïc teá qua baûng ghi soå keá toaùn tieàn löông, soá hieäu taøi khoaûn 334, phaùt sinh ngaøy 30/09/2000: Caùc khoaûn chi Taøi khoaûn Soá tieàn Nôï Coù Nôï Coù Chi löông HT thg 8 334A 21378500 Chi löông ñi hoïc 334A 464000 Chi aên giöõa ca SX thg 9 334A 5055000 Chi aên giöõa ca VP thg 8 334A 3710000 Chi aên giöõa ca HT thg 8 334A 2480000 Chi löông SX thg 9 334A 52574700 Chi löông VP thg 8 334A 60990200 Chi löông HÑ 334A 312500 111 164964900 Vieäc chi traû löông cho ngöôøi lao ñoäng vaøo moät thôøi gian nhaát ñònh trong thaùng, taïo ñieàu kieän cho caùc caùn boä coâng nhaân vieân saép xeáp vieäc chi tieâu sinh hoaït gia ñình trong thaùng oån ñònh. Töø ñoù, ngöôøi lao ñoäng yeân taâm saûn xuaát, chaát löôïng laøm vieäc cao, ñeâm laïi lôïi nhuaän cho coâng ty. Nhìn chung, trong coâng taùc haïch toaùn coâng ty ñaõ tuaân thuû theo ñuùng vôùi quy ñònh cuûa Boä Taøi Chính, aùp duïng hình thöùc keá toaùn chöùng töø ghi soå, coâng ty ñaõ taän duïng ñöôïc öu ñieåm trong vieäc xöû lyù thoâng tin. Heä thoáng soå keá toaùn cuûa coâng ty ñöôïc môû theo quy ñònh chung cuûa nhaø nöôùc vaø theâm caùc soå chi tieát phuï phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm quaûn lyù cuûa coâng ty, haïn cheá toái ña vieäc sai soùt trong quaù trình luaân chuyeån chöùng töø goác vaø keàm cheá ñöôïc nhöõng sai soùt khaùch quan coù theå xaõy ra. Ngoaøi ra, vôùi ñoäi nguû keá toaùn vieân nhieàu kinh nghieäm, coù naêng löïc vaø traùch nhieäm ñaõ goùp phaàn hoaøn thieän trong coâng taùc haïch toaùn keá toaùn. Quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp caøng ñi leân vaø coù nhieàu phaùt trieån ñaùng keå khoâng theå phuû nhaän vai troø cuûa boä phaän keá toaùn trong coâng ty. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn ñaõ phuø hôïp vôùi tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát chung cuûa coâng ty, ñieàu naøy khoâng chæ tieát kieäm ñöôïc chi phí maø coøn ñaûm baûo cung caáp thoâng tin nhanh choùng, ñaày ñuû, coù chaát löôïng phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn lyù, phuø hôïp vôùi muïc tieâu phaùt trieån cuûa coâng ty. Ñaây chính laø nhöõng maët ñaït ñöôïc trong taùc haïch toaùn keá toaùn. 2.Nhöõng maët coøn toàn taïi: Beân caïnh nhöõng maët ñaõ ñaït ñöôïc ñöôïc trong coâng taùc haïch toaùn keá toaùn thôøi gian qua, coâng ty vaãn coøn coù nhöõng toàn taïi caàn khaéc phuïc vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi tieán ñoä phaùt trieån, töø ñoù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty seõ ñöôïc phaùt huy toái ña, taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán ngöôøi lao ñoäng. Moâ hình keá toaùn taäp trung coù nhöõng öu ñieåm nhöng ñeå phaùt huy heát caùc öu ñieåm cuûa hình thöùc naøy ñoøi hoûi coâng ty phaûi coù toå chöùc vaø quaûn lyù mang tính taäp trung, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phuïc vuï cho vieäc xöû lyù thoâng tin ñöôïc trang bò hieän ñaïi, ñaày ñuû vaø ñoàng boä. Trong khi ñoù, maïng löôùi phaân phoái coâng ty naèm ôû caùc huyeän cuõng khoâng ít gaây khoù khaên trong vieäc quaûn lyù soå saùch, chöùng töø. Vieäc ñaûm baûo ñuùng vaø ñuû, chæ döïa treân caùc baùo caùo moät chieàu töø caùc hieäu thuoác gôûi veà phoøng keá toaùn gaây khoù khaên trong vieäc kieåm tra, theo doõi soá lieäu baùn buoân cuûa caùc hieäu thuoác. Do aùp duïng moâ hình kinh teá taäp trung neân khoâng theå tham gia haïch toaùn tröïc tieáp nôi caùc hieäu thuoác, ñaïi lyù maø chæ döïa vaøo soá lieäu baùo caùo gôûi veà neân khoâng theå naøo ñaûm baûo chính xaùc hoaøn toaøn, ñaây cuõng laø nhöôïc ñieåm cuûa coâng ty. Vieäc taân trang maùy moùc thieát bò hieän ñaïi cho phoøng keá toaùn coøn haïn cheá, ña phaàn vaãn coøn laøm keá toaùn tay, toán nhieàu coâng söùc vaø thôøi gian daãn ñeán hieäu quaû chöa cao, maø coù theå gaây ra sai soùt trong quaù trình haïch toaùn. Hình thöùc tính löông theo saûn phaåm cuûa coâng ty töông ñoái coâng baèng nhöng ñoái vôùi khoái giaùn tieáp seõ khoâng ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc, gaây phöùc taïp trong tính toaùn, thôøi gian tính vaø haïch toaùn löông cuûa boä phaän keá toaùn tieàn löông seõ laâu hôn, khoâng tieát kieäm ñöôïc thôøi gian laøm vieäc. Maùy moùc thieát bò coøn cuû, ñaàu tö maùy môùi khoâng ñaùng keå, trang thieát bò trong saûn xuaát vaãn coøn thuû coâng, laøm haïn cheá naêng suaát lao ñoäng, saûn löôïng coù phaàn giaûm vaø löông cuûa coâng nhaân seõ giaûm theo. Vôùi coâng taùc haïch toaùn taïi Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng töông ñoái chính xaùc vaø ñaày ñuû, tuy nhieân, vaãn coøn coù nhieàu haïn cheá do caùc yeáu toá khaùch quan taùc ñoäng. Trong ñoù, vieäc haïch toaùn cho boä phaän baùn haøng taïi caùc hieäu thuoác tröïc thuoäc coøn nhieàu haïn cheá. Bôûi vì, ñoái vôùi caùc maäu dòch vieân taïi caùc hieäu thuoác phaûi coù traùch nhieäm noäp baùo caùo veà coâng ty vaø tieàn baùn haøng ñònh kyø phaûi noäp tröïc tieáp taïi coâng ty hoaëc thoâng qua ngaân haøng. Nhöng thöïc teá, vieäc noäp tieàn baùn haøng ñònh kyø khoâng phaûi luùc naøo cuõng dieãn ra ñuùng luùc, neân vieäc chaäm treã naøy seõ gaây khoù khaên trong quaù trình haïch toaùn vaø tính toaùn caùc khoaûn thu chi seõ bò chaäm treã theo. Duø vôùi trình ñoä ngheà nghieäp, vôùi naêng löïc boä phaän keá toaùn xöû lyù vaø haïch toaùn nhanh nhaïy caùc nghieäp vuï phaùt sinh, caùc baùo caùo gôûi veà töø hieäu thuoác nhöng khoâng theå ñaûm baûo tieán ñoä kòp thôøi trong quaù trình luaân chuyeån caùc baùo caùo naøy veà phoøng keá toaùn, vì vaäy coâng taùc haïch toaùn chæ ôû möùc töông ñoái. Toùm laïi, khoâng coù heä thoáng traû löông naøo coù theå laøm taát caû moïi nhaân vieân trong doanh nghieäp vöøa loøng, nhöng thöïc hieän ñaùnh giaù coâng vieäc vaø nghieân cöùu tieàn löông treân thò tröôøng seõ giuùp cho doanh nghieäp vöøa ñaûm baûo ñöôïc tính coâng baèng noäi boä, vöøa ñaûm baûo ñöôïc tính coâng baèng cuûa thò tröôøng beân ngoaøi trong vaán ñeà traû löông. Vôùi nhöõng haïn cheá treân, coâng ty seõ coù caùc giaûi phaùp cuï theå cho caùc vaán ñeà coøn toàn taïi, coâng ty xem xeùt vaø ñieàu chænh nhöõng haïn cheá treân cho phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. PHAÀN III MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP VAØ NHÖÕNG ÑEÀ XUAÁT YÙ KIEÁN NHAÈM GOÙP PHAÀN OÅN ÑÒNH VAØ HOAØN THIEÄN TRONG COÂNG TAÙC HAÏCH TOAÙN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC VAØ VAÄT TÖ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP TRONG COÂNG TAÙC HAÏCH TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG. Giaûi phaùp veà möùc löông cho coâng nhaân vieân trong thôøi gian tôùi: Beân caïnh söï hoå trôï cuûa caùc chính saùch tieàn löông maø nhaø nöôùc ban haønh, nhöõng quy ñònh tieàn löông cuûa boä luaät lao ñoäng, coâng ty coøn coù caùc chính saùch rieâng taùc ñoäng tích cöïc ñeán thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng. Rieâng ñoái vôùi caáp laõnh ñaïo phaûi hieåu roõ yù nghóa tieàn löông ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng, bôûi leõ tieàn löông phaûn aùnh heát coâng söùc lao ñoäng boû ra, ñaûm baûo cho vieäc taùi saûn xuaát lao ñoäng, laøm cho ngöôøi lao ñoäng coi tieàn löông laø muïc ñích maø hoï caàn phaûi ñaït ñöôïc trong quaù trình lao ñoäng. Töø ñoù, ngöôøi lao ñoäng seõ yù thöùc vaø phaán ñaáu laøm vieäc, traùnh ñöôïc tình traïng laøm theâm beân ngoaøi, vì ñoâi khi phaàn thu nhaäp theâm seõ cao hôn thu nhaäp töø saûn xuaát chính, daãn ñeán chaát löôïng laøm vieäc khoâng cao, taâm lyù chæ laøm laáy leä vaø keát quaû laø naêng suaát thaáp, saûn xuaát trì treä. Tieàn löông cao thoâng thöôøng keøm theo moät chaát löôïng lao ñoäng cao, vì theá giaûi phaùp veà möùc löông luoân laø vaán ñeà nan giaûi cuûa coâng ty. Naâng cao möùc löông vaø khuyeán khích tinh thaàn lao ñoäng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân laø vieäc maø laõnh ñaïo coâng ty caàn phaûi xem xeùt. Rieâng quyõ tieàn löông trong coâng ty caàn ñöôïc quaûn lyù vaø kieåm tra moät caùch chaët cheõ, ñaûm baûo vieäc söû duïng quyõ tieàn löông moät caùch hôïp lyù, coù hieäu quaû. Quyõ tieàn löông thöïc teá phaûi ñöôïc thöông xuyeân ñoái chieáu vôùi quyõ tieàn löông keá hoaïch, trong moái quan heä vôùi vieäc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát cuûa coâng ty trong kyø, nhaèm phaùt hieän kòp thôøi caùc khoaûn tieàn löông khoâng hôïp lyù, kòp thôøi ñeà ra caùc bieän phaùp nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng, ñaûm baûo thöïc hieän nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng, thöïc hieän nguyeân taéc möùc taêng naêng suaát lao ñoäng bình quaân nhanh hôn möùc taêng tieàn löông bình quaân, goùp phaàn haï thaáp chi phí trong saûn xuaát, haï giaù thaønh saûn phaåm, taêng tích luyõ xaõ hoäi. 2. Giaûi phaùp veà hình thöùc tính löông Coâng ty aùp duïng hình thöùc tính löông theo saûn phaåm laø hình thöùc coù nhieàu öu ñieåm, ñaûm baûo nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng laøm cho ngöôøi lao ñoäng quan taâm ñeán saûn löôïng vaø chaát löông lao ñoäng cuûa mình. Tieàn löông tính theo saûn phaåm phaùt huy ñaày ñuû vai troø ñoøn baåy kinh teá, kích thích saûn xuaát phaùt trieån, thuùc ñaåy taêng naêng suaát lao ñoäng, taêng saûn phaåm cho xaõ hoäi. Tuy nhieân ñeå phaùt huy heát öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy vaø haïn cheá bôùt caùc nhöôïc ñieåm, coâng ty phaûi xaây döïng moät heä thoáng ñònh möùc lao ñoäng thaät hôïp lyù, xaây döïng ñöôïc ñôn giaù tieàn löông phaûi traû cho töøng loaïi saûn phaåm, töøng loaïi coâng vieäc, lao vuï, moät caùch khoa hoïc hôïp lyù. Beân caïnh ñoù, coâng ty phaûi xaây döïng cheá ñoä thöôûng phaït roõ raøng, coâng baèng vôùi töøng ñoái töôïng. Vieäc nghieäm thu saûn phaåm coâng vieäc, lao vuï hoaøn thaønh cuõng phaûi ñöôïc toå chöùc quaûn lyù moät caùch chaët cheû, ñaûm baûo ñuû ñuùng soá löôïng, chaát löôïng theo quy ñònh. Caùc ñieàu kieän caàn thieát cho quaù trình saûn xuaát cuûng phaûi ñöôïc ñaûm baûo nhö cung caáp vaät tö, thieát bò, ñieän, caùc ñieàu kieän veà an toaøn, veä sinh coâng coäng... 3. Giaûi phaùp veà taêng cöôøng quaûn lyù lao ñoäng vaø traùch nhieäm cuûa doanh nghieäp cuõng nhö ngöôøi lao ñoäng vôùi caùc khoaûn trích theo löông: Taêng cöôøng quaûn lyù lao ñoäng, caûi tieán vaø hoaøn thieän vieäc phaân boå vaø söû duïng coù hieäu quaû löïc löôïng lao ñoäng, caûi tieán vaø hoaøn thieän cheá ñoä tieàn löông, cheá ñoä söû duïng quyõ baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn ñöôïc xem laø moät phöông tieän höõu hieäu ñeå kích thích ngöôøi lao ñoäng gaén boù vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, reøn luyeän tay ngheà, naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Treân cô sôû caùc chính saùch cheá ñoä veà lao ñoäng, tieàn löông, baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn maø nhaø nöôùc ñaõ ban haønh, caùc doanh nghieäp tuyø thuoäc vaøo ñaëc ñieåm kinh doanh cuûa ñôn vò mình phaûi toå chöùc lao ñoäng nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñoàng thôøi tính toaùn, thanh toaùn ñaày ñuû kòp thôøi caùc khoaûn tieàn löông, tieàn thöôûng, baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá ñuùng chính saùch, ñuùng cheá ñoä, söû duïng toát kinh phí coâng ñoaøn nhaèm khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng thöïc hieän toát nhieäm vuï, goùp phaàn thöïc hieän toát keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Giaûi phaùp veà coâng taùc haïch toaùn: Trong coâng taùc haïch toaùn cuûa coâng ty coøn phaûi kieàm cheá bôùt caùc maët coøn toàn taïi ñeå vieäc haïch toaùn ñöôïc hoaøn thieän hôn. Moâ hình keá toaùn taäp trung ñaõ töông ñoái hôïp lyù nhöng neáu linh hoaït hôn trong vieäc aùp duïng giöõa hai moâ hình keá toaùn ñoù laø keá toaùn taäp trung vaø keá toaùn phaân taùn thì vieäc ñaùp öùng yeâu caàu veà thoâng tin phuïc vuï cho quaûn lyù noäi boä cuûa coâng ty vaø caùc ñaïi lyù, quaày thuoác tröïc thuoäc seõ raát hieäu quaû. Kheùo leùo trong vieäc aùp duïng moâ hình keá toaùn vaø toå chöùc hôïp lyù boä maøy keá toaùn, thì lôïi ích ñem laïi raát cao, vì boä maùy keá toaùn seõ khoâng coâng keành, giaûm thieåu toán keùm vaø coâng vieäc haïch toaùn deã daøng, thuaän lôïi, haïn cheá ñöôïc söï choàng cheùo trong coâng vieäc chuyeân moân. Keá toaùn tieàn löông phaûi naém ñöôïc soá löôïng lao ñoäng, thôøi gian lao ñoäng, naêng suaát lao ñoäng ñeå laäp keá hoach lao ñoäng vaø traû löông cho ngöôøi lao ñoäng ñuùng vaø coâng baèng. Tuaân thuû nguyeân taéc chi ñuùng, chi ñuû sao cho toác ñoä taêng tieàn löông bình quaân lôùn hôn toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng. Keá toaùn giaùm saùt chaët cheû moái quan heä giöõa thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát vôùi keá hoaïch lao ñoäng tieàn löông. Qua ñoù phaùt hieän ngaên ngöøa boäi chi löông qua thanh toaùn, keá toaùn kieåm tra chaát löôïng lao ñoäng ñeå traû löông cho hôïp lyù. Coâng taùc haïch toaùn ñaït hieäu quaû cao ñoøi hoûi phaûi coù ñoäi nguû caùn boä keá toaùn coù naêng löïc, tham gia toát vaøo coâng taùc haïch toaù. Hôn theá nöõa, vaán ñeà trình ñoä, ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa ngöôøi laøm keá toaùn vaãn laø nhaân toá quyeát ñònh ñeán chaát löôïng cuûa thoâng tin keá toaùn ñaëc bieät laø ngöôøi phuï traùch keá toaùn cuûa doanh nghieäp. Boä phaän keá toaùn phaûi gaén boù vôùi nhau, trao ñoåi trong coâng taùc keá toaùn haïch toaùn vaø nghieân cöùu, tìm hieåu, caäp nhaät theâm nhöõng kieán thöùc môùi. Rieâng vôùi keá toaùn tröôûng laø ngöôøi phuï traùch coâng taùc keá toaùn cuûa coâng ty, ngoaøi vieäc haïch toaùn vaø quaûn lyù toaøn boä coâng taùc keá toaùn coøn phaûi coù nhieäm vuï quan troïng khaùc laø toå chöùc phaân tích hoaït ñoäng kinh teá cuûa coâng ty thoâng qua caùc soá lieäu thoáng keâ vaø ñaùnh giaù taïi phoøng keá toaùn. Keá toaùn tröôûng phoái hôïp vôùi boä phaän quaûn lyù khaùc coù lieân quan ñeå khaéc phuïc khoù khaên, khai thaùc theá maïnh nhaèm taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh vaø hoaøn thaønh toát keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh. Caùc soá lieäu phaùt sinh ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû vaøo soå saùch taïi phoøng keá toaùn raát quan troïng, vì thoâng qua ñaây, seõ ñaùnh giaù ñöôïc thöïc traïng tình hình taøi chính cuûa coâng ty giuùp cho nhaø quaûn lyù coù caùc quyeát ñònh kòp thôøi trong vieäc huy ñoäng, söû duïng voán, seõ tieát kieäm ñöôïc chi phí saûn xuaát kinh doanh, taêng cöôøng hieäu quaû söû duïng voán nhaèm toái ña hoaù lôïi nhuaän. Xuaát phaùt töø vaán ñeà naøy, thì coâng taùc haïch toaùn luoân ñoøi hoûi söï chính xaùc cao, kòp thôøi, vaø phaûi coù söï quan taâm chæ ñaïo cuûa caùc caáp laõnh ñaïo. Giaûi phaùp veà kieåm tra keá toaùn: Muïc ñích cuûa kieåm tra keá toaùn nhaèm ñaûm baûo coâng taùc keá toaùn trong coâng ty thöïc hieän ñuùng chính saùch, cheá ñoä ñöôïc ban haønh, thoâng tin do keá toaùn cung caáp coù ñoä tin caäy cao, vieäc toå chöùc coâng taùc keá toaùn seõ tieát kieäm vaø ñaït hieäu quaû cao. Vieäc kieåm tra keá toaùn thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø coù heä thoáng ñöôïc kieåm tra trong moïi hoaït ñoäng haøng kyø cuûa coâng ty qua vieäc tính toaùn, ghi cheùp, phaûn aùnh treân caùc chöùng töø keá toaùn, soå keá toaùn, baùo caùo keá toaùn; kieåm tra vieäc chaáp haønh cheá ñoä, theå leä veà keá toaùn, vieäc toå chöùc boä maùy keá toaùn trong vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch coâng taùc, vieäc thöïc hieän nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa keá toaùn tröôûng. Coâng taùc kieåm tra keá toaùn thöïc hieän toát, goùp phaàn vaøo thöïc hieän coâng taùc keá toaùn ñaït keát quûa vaø ñoä chính xaùc cao. Haïn cheá ñöôïc sai soùt trong caùc chöùng töø vaø phöông phaùp haïch toaùn. Haïn cheá ñöôïc vieäc chaäm treå trong vieäc luaân chuyeån chöùng töø, ñoân ñoác nhaân vieân keá toaùn laøm vieäc toát vaø ñem laïi hieäu quaû. Caùc giaûi phaùp khaùc : Ngoaøi caùc giaûi phaùp cuï theå nhö ñaõ neâu ôû treân, coâng ty coøn coù caùc giaûi phaùp khaùc ñeå goùp phaàn hoaøn thieän hôn trong coâng taùc haïch toaùn keá toaùn : - Taêng cöôøng moái quan heä giöõa caùc nhaân vieân caáp döôùi, taïo söï gaén boù cuûa ngöôøi lao ñoäng ñoái vôùi coâng ty, thaêm doø caùc yù kieán cuûa nhaân vieân caáp döôùi ñeå xem xeùt vaø ñieàu chænh nhaèm saép xeáp moät ñoäi nguû lao ñoäng hôïp lyù. - Caân baèng trong vieäc söû duïng lao ñoäng giöõa khoái tröïc tieáp vaø giaùn tieáp, ñeå traùnh ñöôïc nhöõng hao phí veà thôøi gian cuõng nhö vaät chaát, phaùt huy ñöôïc taùc duïng kích thích saûn xuaát, taêng naêng suaát lao ñoäng. - Nôi laøm vieäc cuûa coâng nhaân caûi thieän toát, toå chöùc hôïp lyù, maùy moùc thieát bò hieän ñaïi phuø hôïp vôùi töøng boä phaän. Taïo khoâng khí laøm vieäc toát ñeå kích thích tinh thaàn haêng say trong coâng vieäc. - Boài döôõng naâng cao trình ñoä cho caùc caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty. Coâng nhaân phaûi töï giaùc reøn luyeän mình vaø xem ñaây laø moät trong nhöõng ñieàu kieän ñeå ñaûm baûo söï oån ñònh ñeå naâng cao thu nhaäp cho mình. - Ñoân ñoác coâng taùc haïch toaùn taïi cöûa hieäu thuoác tieán haønh ñuùng tieán ñoä. Caùc maäu dòch vieân phaûi noäp baùo caùo vaø tieàn baùn haøng ñaày ñuû, kòp thôøi. - Toå chöùc, trang bò nhöõng phöông tieän kyõ thuaät ñeå xöû lyù thoâng tin, trong ñieàu kieän coâng ngheä tin hoïc phaùt trieån seõ taïo ñöôïc ra böôùc ñoät phaù quan troïng trong vieäc ñaûm baûo tính nhanh nhaïy vaø höõu ích cuûa thoâng tin keá toaùn cho nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau. * Toùm laïi: Taát caû caùc giaûi phaùp treân goùp moät phaàn naøo ñoù trong coâng taùc toå chöùc tieàn löông ôû coâng ty coù caên cöù khoa hoïc, coù tính chaát hôïp lyù roõ raøng, chaët cheõ maø muïc ñích cuoái cuøng laø sao cho coâng taùc haïch toaùn keá toaùn ñöôïc chính xaùc hôn, hoaøn thieän vaø oån ñònh hôn, töø ñoù phaùt huy toái ña vai troø tích cöïc cuûa tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng vaø coâng ty. MOÄT SOÁ ÑEÀ XUAÁT YÙ KIEÁN. Ñoái vôùi hình thöùc tieàn löông : Hieän nay Coâng Ty Coå Phaàn Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng ñang aùp duïng hình thöùc tính löông theo saûn phaåm, vôùi hình thöùc naøy, coâng ty ñaõ kích thích coâng nhaân tích cöïc saûn xuaát vì thu nhaäp cuûa coâng nhaân nhieàu hay ít laø do keát quaû lao ñoäng cuûa hoï quyeát ñònh. Töø ñoù, hoï seõ reøn luyeän theâm tay ngheà, taän duïng kinh nghieäm, phaùt huy tính saùng taïo, taêng naêng suaát lao ñoäng. Vôùi hình thöùc naøy ñaûm baûo ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng, taêng tieàn löông bình quaân, coâng ty caên cöù vaøo baûng chaám coâng vaø aùp duïng hình thöùc cho ñieåm ñeå tính löông. Hình thöùc naøy ñoái vôùi coâng nhaân tröïc tieáp vaø boä phaän saûn xuaát töông ñoái hôïp lyù vaø coâng baèng. Nhöng ñoái vôùi khoái giaùn tieáp ñoä chính xaùc chöa cao vaø coøn phuï thuoäc nhieàu vaøo löông cuûa coâng nhaân saûn xuaát. Theo coâng thöùc tính löông cho boä phaän giaùn tieáp theo hình thöùc traû löông theo saûn phaåm : Tieàn löông ñöôïc lónh trong thaùng = Tieàn löông ñöôïc lónh cuûa boä phaän tröïc tieáp r Tyû leä löông giaùn tieáp Vì vaäy, neáu tieàn löông ñöôc lónh cuûa boä phaän tröïc tieáp giaûm do chaát löôïng laøm vieäc, do tinh thaàn traùch nhieäm hay do caùc yeáu toá chuû quan vaø khaùch quan khaùc, thì ñöông nhieân tieàn löông ñöôïc lónh trong thaùng cuûa boä phaän giaùn tieáp seõ giaûm theo duø cho boä phaän giaùn tieáp laøm vieäc coù keát quaû. Vaø ôû boä phaän giaùn tieáp seõ khoâng tieát kieäm ñöôïc thôøi gian laøm vieäc, thôøi gian nhaøn roãi taêng vaø chi phí seõ cao hôn. Töø nhöõng thöïc teá treân, seõ coù nhöõng baát coâng khoâng ñaùng coù, vì vaäy coâng ty neân aùp duïng song song hai hình thöùc traû löông theo saûn phaåm vaø theo thôøi gian. Neáu coâng ty traû löông ñoái vôùi khoái giaùn tieáp theo hình thöùc tính löông theo thôøi gian: Tieàn löông = ñôn giaù löông thôøi gian * Thôøi gian lao ñoäng. Vôùi hình thöùc naøy, khoái giaùn tieáp seõ ñöôïc tính löông theo thôøi gian, vaø tính löông theo thôøi gian ñoái vôùi caùc coâng vieäc khaùc theo yeâu caàu cuûa ñôn vò nhö ñi coâng taùc, hoïc taäp, hoäi hoïp hoaëc caùc lyù do ngöøng vieäc khaùc. Vì vôùi hình thöùc naøy seõ ñôn giaûn, tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø chi phí. Nhöng ñeå haïn cheá nhöõng khuyeát ñieåm cuûa hình thöùc naøy, khi aùp duïng hình thöùc tính löông theo thôøi gian caàn thöïc hieän moät soá bieän phaùp phoái hôïp nhö : giaùo duïc chính trò tö töôûng, tinh thaàn döôùi caùc hình thöùc tieàn thöôûng; thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc chaáp haønh kyû luaät lao ñoäng vaø söû duïng thôøi gian lao ñoäng. Vieäc phoái hôïp nhieàu bieän phaùp seõ taïo cho ngöôøi lao ñoäng töï giaùc lao ñoäng, coù kyû luaät, coù kyõ thuaät vaø coù naêng suaát cao. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn: Nhö phaàn treân ñaõ noùi, moâ hình keá toaùn taäp trung xöû lyù chính xaùc vaø ñaày ñuû nhöng vôùi quy moâ phaân phoái roäng neân ñoái vôùi caùc hieäu thuoác taïi Ñaø Laït cuõng nhö caùc hieäu thuoác Baûo Loäc, caùc hieäu thuoác huyeän seõ bò haïn cheá trong vaán ñeà luaân chuyeån baùo caùo veà doanh soá baùn cuõng nhö tình hình kinh doanh, gaây chaäm treã trong coâng taùc haïch toaùn. Vì vaäy coâng ty caàn coù boä phaän kieåm tra keá toaùn ñeå ñaûm baûo tính chaát coâng vieäc. Neáu thò tröôøng phaân phoái ngaøy caøng lôùn maïnh, saûn phaåm tieâu thuï cao thì coù theå toàn taïi moät moâ hình keá toaùn phaân taùn taïi caùc hieäu thuoác tröïc thuoäc. Vieäc naøy seõ ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc cuûa caùc chöùng töø, vieäc haïch toaùn taïi caùc hieäu thuoác vaø gôûi baùo caùo veà coâng ty. Keá toaùn taäp trung taïi coâng ty thöïc hieän caùc coâng vieäc phaùt sinh lieân quan ñeán toaøn doanh nghieäp, keát hôïp vôùi baùo caùo keá toaùn ôû caùc hieäu thuoác tröïc thuoäc ñeå toång hôïp vaø laäp ra baùo caùo chung cho toaøn doanh nghieäp theo quiy ñònh. Tuy nhieân, aùp duïng song song hai moâ hình seõ laøm cho boä phaän keá toaùn coàng keành neáu nhö coâng ty khoâng kheùo toå chöùc vaø linh ñoäng trong vieäc quaûn lyù; Ñoàng thôøi, chi phí seõ cao hôn nhöng buø laïi caùc thoâng tin keá toaùn vaø toác ñoä luaân chuyeån cao theo. Ñieàu naøy giuùp cho caùc caáp laõnh ñaïo coù caùc quyeát ñònh kòp thôøi, ñuùng ñaén, chæ ñaïo coù hieäu quaû, ñem laïi lôïi nhuaän cao. Ñoái vôùi vieäc toå chöùc trang bò cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phuïc vuï cho saûn xuaát, cho vieäc thu thaäp xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin: Ñeå phuïc vuï cho saûn xuaát, coâng ty cuõng phaûi chuù troïng ñeán maùy moùc thieát bò, daây chuyeàn saûn xuaát, caàn taân trang vaø ñaàu tö maùy môùi, ñieàu naøy khoâng chæ taêng naêng suaát lao ñoäng maø saûn phaåm cuûa coâng ty coù chaát löôïng cao vaø chaát löôïng laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng seõ cao theo, vì seõ khoâng coù tình traïng ngöøng saûn xuaát do maùy hö vaø do söûa chöõa chöa xong, haïn cheá ñöôïc hao phí lao ñoäng, tieát kieäm chi phí trong saûn xuaát. Rieâng ñoái vôùi vieäc thu thaäp xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin cho boä phaän quaûn lyù thì trang bò maùy moùc hieän ñaïi laø vieäc caàn thieát. Hieän nay, vieäc öùng duïng tin hoïc vaøo coâng taùc keá toaùn trôû thaønh xu theá chung cuûa thôøi ñaïi vaø keát quaû do vieäc öùng duïng naøy mang laïi heát söùc to lôùn. Vaán ñeà ñaët ra laø phaûi coù phöông aùn ñaàu tö, öùng duïng moät caùch phuø hôïp vôùi quy moâ vaø ñieàu kieän quaûn lyù cuûa coâng ty ñeå khai thaùc moät caùch trieät ñeå nhöõng öu ñieåm voán coù cuûa coâng ngheä tin hoïc. Traùnh laõng phí, phoâ tröông vaø maïnh daïn trong ñaàu tö ñeå khai thaùc theá maïnh cuûa coâng ngheä tin hoïc, cuõng laø traùch nhieäm cuûa keá toaùn tröôûng trong vieäc naâng cao chaát löôïng cuûa thoâng tin keá toaùn cuõng nhö vai troø cuûa keá toaùn ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù. Ñoái vôùi cheá ñoä khen thöôûng: Ñeå khuyeán khích tinh thaàn lao ñoäng ñoái vôùi coâng nhaân vieân nhaát laø boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát vaø boä phaän baùn haøng, coâng ty neân coù cheá ñoä khen thöôûng hôïp lyù vaø aùp duïng phöông phaùp tieàn löông tính theo saûn phaåm coù thöôûng. Theo caùch naøy, tieàn löông tính theo saûn phaåm tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp keát hôïp vôùi cheá ñoä khen thöôûng cuûa coâng ty quy ñònh vaø ñöôïc tính cho töøng ngöôøi lao ñoäng, seõ taïo ñöôïc tinh thaàn haêng say trong coâng vieäc, ngöôøi lao ñoäng seõ laøm vieäc heát mình vì hoï ñöôïc traû coâng ñuùng vôùi coâng söùc maø hoï ñaõ boû ra. Caùch tính löông naøy coù taùc duïng kích thích ngöôøi lao ñoäng khoâng phaûi chæ quan taâm ñeán soá löôïng saûn phaåm laøm ra maø coøn quan taâm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, taêng naêng suaát lao ñoäng, tieát kieäm nguyeân vaät lieäu… Khoaûn tieàn thöôûng naøy trích töø lôïi ích kinh teá mang laïi do vieäc taêng tyû leä saûn phaåm coù chaát löôïng cao, giaù trò nguyeân vaät lieäu tieát kieäm ñöôïc… Hoaëc coù theå tính löông theo saûn phaåm luyõ tieán töùc laø tieàn löông saûn phaåm tröïc tieáp keát hôïp vôùi suaát tieàn thöôûng luyõ tieán theo möùc ñoä hoaøn thaønh vöôït möùc saûn xuaát saûn phaåm ñoái vôùi coâng nhaân saûn xuaát vaø vôùi nhaân vieân baùn haøng coù doanh soá baùn vöôït möùc. Ñieàu naøy ñaåy maïnh toác ñoä saûn xuaát vaø tieâu thuï nhanh saûn phaåm. Nhìn chung, cheá ñoä khen thöôûng luoân khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng phaûi luoân phaùt huy saùng taïo, caûi tieán kyõ thuaät nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng, ñaûm baûo cho ñôn vò thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát saûn phaåm moät caùch ñoàng boä vaø toaøn dieän; Ñaûm baûo vieäc tieâu thuï saûn phaåm, taêng cao doanh soá baùn. Tuy nhieân, khi aùp duïng caùc cheá ñoä khen thöôûng, coâng ty quy ñònh roõ raøng vaø coâng boá hình thöùc tính toaùn coâng baèng ñeå laøm cô sôû cho coâng nhaân vieân phaán ñaáu. Ngoaøi ra, khi aùp duïng khen thöôûng khuyeán khích taêng naêng suaát lao ñoäng, taêng saûn phaåm laøm ra, taêng doanh soá baùn nhöng caàn phaûi chuù yù haïn cheá caùc tröôøng hôïp coù theå xaûy ra nhö ngöôøi lao ñoäng taêng cöôøng ñoä lao ñoäng, khoâng ñaûm baûo söùc khoûe cho lao ñoäng saûn xuaát laâu daøi vaø toác ñoä taêng tieàn löông lôùn hôn toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng. Ñoái vôùi boä phaän keá toaùn: Phaûi ñaøo taïo vaø taùi ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân vieân keá toaùn coù trình ñoä chuyeân moân, coù naêng löïc vaø coù nghieäp vuï cao, coù theå tham gia vaøo coâng taùc hoaïch toaùn keá toaùn moät caùch ñoàng boä. Caäp nhaät kòp thôøi caùc thoâng tin keá toaùn, caùc quy ñònh môùi, caùc ñieàu chænh môùi cuûa Boä Taøi Chính ñeå vaän duïng trong coâng taùc haïch toaùn, taïo söï hôïp lyù vaø thöïc hieän ñuùng cheá ñoä maø nhaø nöôùc vaø Boä Taøi Chính ñaõ söûa ñoåi vaø ban haønh. Ñoái vôùi UBND Tænh: Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng laø moät trong nhöõng ñôn vò kinh doanh trong lónh vöïc y teá cuûa tænh. Ngoaøi muïc tieâu trong kinh doanh, coâng ty ñaõ goùp phaàn chaêm lo veà söùc khoeû, y teá, thuoác men, khaùm chöõa beänh cho moïi ngöôøi. Tænh Laâm Ñoàng caàn coù caùc chính saùch öu tieân vaø trôï giuùp coâng ty ñeå coâng ty coù ñieàu kieän phaùt huy naêng löïc kinh doanh cuûa mình. Nhö vieäc môû roäng thò tröôøng, naâng cao saûn xuaát, ñieàu naøy seõ thu huùt ñöôïc nhieàu nhaân coâng lao ñoäng, giaûi quyeát ñöôïc vieäc laøm cho löïc löôïng lao ñoäng nhaøn roãi ôû ñòa phöông. Maët khaùc, goùp phaàn ñaåy maïnh neàn kinh teá tænh nhaø. Ñoái vôùi nhaø nöôùc vaø tính phaùp lyù trong vieäc toå chöùc tieàn löông: Chính saùch tieàn löông cuûa nöôùc ta ban haønh raát sôùm, toå chöùc tieàn löông cuõng ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ nhö vieäc ban haønh baäc löông, thang löông, caùc cheá ñoä phuï caáp. Nhaø nöôùc ñaõ nhieàu laàn caûi caùch cho phuø hôïp vôùi tình hình phaùt trieån cuûa xaõ hoäi nhaèm quaùn trieät quy luaät phaân phoái theo lao ñoäng. Beân caïnh ñoù, nhaø nöôùc cuõng phaûi quan taâm chuù troïng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng, vôùi chính saùch tieàn löông nhaát laø caùc ñôn vò kinh teá quoác doanh, doanh nghieäp nhaø nöôùc, theo saùt dieãn bieán cuûa thò tröôøng ñeå tìm ra nhöõng choã chöa phuø hôïp nhaèm giuùp ñôõ caùc doanh nghieäp phaùt trieån. Vôùi cô cheá thò tröôøng hieän nay, vieäc ñaàu tö aøo aït töø nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam thì doanh nghieäp nhaø nöôùc raát caàn ñeán söï quan taâm cuûa caùc caáp laõnh ñaïo, caùc ngaønh veà voán cuõng nhö nhöõng öu tieân coù theå; Söï ñieàu tieát thích hôïp cuûa nhaø nöôùc ñeå caùc doanh nghieäp tö nhaân trong nöôùc vaø doanh nghieäp nhaø nöôùc môû roäng saûn xuaát, khaúng ñònh naêng löïc noäi taïi cuûa chính ñôn vò mình vaø caïnh tranh vôùi caùc ñôn vò nöôùc ngoaøi. Thöïc teá, caùc ñôn vò ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caùc doanh nghieäp tö nhaân luoân coù moät chính saùch traû löông cho ngöôøi lao ñoäng raát thoaùng vaø cheá ñoä ñaõi ngoä raát haáp daãn ñoái vôùi ngöôøi coù naêng löïc, ñieàu ñoù ñaõ thu huùt ñöôïc nhaân taøi, thu huùt lao ñoäng gioûi. Vì theá nhaø nöôùc cuõng phaûi theå hieän vai troø trong vaán ñeà naøy ñeå caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng bò thieät. Nhaø nöôùc cuõng ñaõ naâng möùc löông cô baûn töø 180.000 leân 210.000 cho coâng nhaân. Ñieàu naøy cuõng ñaõ taùc ñoäng tích cöïc ñeán ngöôøi lao ñoäng. Trong söï caïnh tranh khoác lieät hieän nay caùc doanh nghieäp raát caàn söï hoã trôï cuûa nhaø nöôùc vaø ngöôøi lao ñoäng cuõng mong muoán coù thu nhaäp cao hôn ñeå coù theå ñaûm baûo cuoäc soáng, taêng tích luyõ xaõ hoäi, naâng cao daân trí. Ñaây cuõng laø muïc tieâu chung cuûa nhaø nöôùc vaø cuûa toaøn xaõ hoäi. Nhìn chung, veà cheá ñoä löôïng ôû nöôùc ta trong cô cheá môùi nhaø nöôùc chæ coù vai troø höôùng daãn, kieåm tra vaø can thieäp vaøo caùc ñôn vò khi coù sai phaïm, coøn caùc ñôn vò kinh teá nhaát laø kinh teá quoác doanh cuõng coù quyeàn haïch toaùn ñoäc laäp, coù quyeàn xaây döïng cho mình moät quyõ tieàn löông rieâng vaø chòu traùch nhieäm veà noù, trong ñoù phaûi baûo ñaûm nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng vaø moái quan heä lôïi ích giöõa ñôn vò, caù nhaân vaø xaõ hoäi. LÔØI KEÁT Nhö vaäy, quaù trình saûn xuaát kinh doanh phaûi vaän haønh theo quy luaät cuûa thò tröôøng, quaûn lyù lao ñoäng phaûi phuø hôïp vôùi töøng doanh nghieäp, phuø hôïp vôùi söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc, cuûa cô cheá thò tröôøng. Chính ñieàu naøy ñoøi hoûi ngöôøi quaûn lyù phaûi thöïc söï coù naêng löïc trong toå chöùc quaûn lyù, saûn xuaát. Hôn luùc naøo heát, tieàn löông laø vaán ñeà quan troïng vaø caáp baùch ñoái vôùi doanh nghieäp vaø caû ngöôøi lao ñoäng. Töø thöïc teá cho thaáy, cuoäc soáng vaät chaát cuûa caùn boä coâng nhaân vieân ñöôïc ñaûm baûo, nguoàn thu nhaäp oån ñònh thì tinh thaàn laøm vieäc seõ ñöôïc phaùt huy toái ña. Vì vaäy, cheá ñoä tieàn löông vaø phöông phaùp traû löông caàn phaûi linh hoaït, vaän duïng kheùo leùo, khoâng cöùng nhaéc vaø phaûi quan taâm ñuùng möùc ñeán toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân. Vieäc haïch toaùn vaø traû löông phaûi hôïp lyù, phuø hôïp vôùi trình ñoä tay ngheà cuûa töøng ngöôøi, taïo ñöôïc söï coâng baèng, khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc toát hôn. Hôn nöõa , trong neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn hieän nay, tieàn löông khoâng chæ laø yeáu toá ñaåy maïnh saûn xuaát, gaén lieàn vôùi hieäu quaû lao ñoäng maø vieäc traû löông thoûa ñaùng cho ngöôøi lao ñoäng coøn coù taùc duïng caïnh tranh giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá vaø chính saùch tieàn löông cuûa moãi doanh nghieäp seõ laø chieán löôïc rieâng, laø moät trong nhöõng yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. Do ñoù, coâng taùc haïch toaùn tieàn löông vaø toå chöùc lao ñoäng khoa hoïc phaûi ñöôïc chuù troïng. Coâng vieäc naøy phaûi ñöôïc caùc caáp laõnh ñaïo thöôøng xuyeân quan taâm, chæ ñaïo saâu saùt kòp thôøi vaø cuûng coá hoaøn thieän khi coù söï bieán ñoåi cuûa thò tröôøng. Töø thöïc teá thöïc taäp taïi Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng ñeán vaán ñeà vaän duïng vaøo lyù thuyeát ñaõ hoïc taïi tröôøng coøn coù nhieàu ñieàu môùi meû neân chuyeân ñeà khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Vì khaû naêng vaø trình ñoä coù haïn, chuyeân ñeà coøn coù nhieàu maùy moùc vaø mang tính lyù thuyeát chöa theå hieän vaø ñaùnh giaù saâu hôn veà toaøn boä coâng taùc haïch toaùn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa coâng ty. Vôùi tinh thaàn mong muoán hoïc hoûi vaø tìm hieåu raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù vaø boå sung cuûa caùc thaày coâ cuøng caùc baïn ñeå toâi hoaøn thieän hôn chuyeân ñeà cuûa mình. Xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ vaø taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh chuyeân ñeà naøy. Sinh vieân thöïc hieän Nguyeãn Thò Thanh Thuûy TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Nguyeân taéc keá toaùn Taùc giaû Belverd E. Needles Jr Henry R. Anderson James C. Caldwell Dòch thuaät Mai Thanh Toøng Vaên khöông Keá toaùn taøi chính TS Voõ Vaên Nhò Traàn Anh Hoa ThS Traàn Thò Duyeân ThS Nguyeãn Ngoïc Dung Höôùng daãn thöïc haønh haïch toaùn keá toaùn, baøi taäp vaø laäp baùo caùo taøi chính doanh nghieäp Taùc giaû Nguyeãn Vaên Nhieäm MUÏC LUÏC Trang LÔØI CAÛM ÔN …………………………………………………………………………………………………………… LÔØI MÔÛ ÑAÀU……………………………………………………………………………………………………………. PHAÀN I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG……………………………… I. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG………………………………………………………………………. 1. Caùc khaùi nieäm……………………………………………………………………………………………………… 1.1. Tieàn löông ……………………………………………………………………………………………………….. 1.2. Quyõ tieàn löông…………………………………………………………………………………………………. 1.3. Caùc khoaûn trích theo löông……………………………………………………………………….. Baûo hieåm xaõ hoäi (BHXH)………………………………………………………………… Kinh phí coâng ñoaøn (KPCÑ)…………………………………………………………… Baûo hieåm y teá (BHYT)……………………………………………………………………… 2. Nhieäm vuï keá toaùn………………………………………………………………………………………….. II. CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ CAÙC HÌNH THÖÙC TIEÀN LÖÔNG…………. 1. Chöùng töø keá toaùn…………………………………………………………………………………………… Hình thöùc tieàn löông……………………………………………………………………………………… 2.1. Hình thöùc tieàn löông tính theo thôøi gian…………………………………………….. 2.2. Hình thöùc tieàn löông tính theo saûn phaåm…………………………………………….. III. TAØI KHOAÛN SÖÛ DUÏNG VAØ TRÌNH TÖÏ HAÏCH TOAÙN KEÁ TOAÙN TRONG KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG……………………………………………………………………………… Taøi khoaûn söû duïng……………………………………………………………………………………….. Trình töï haïch toaùn keá toaùn…………………………………………………………………….. 2.1. Keá toaùn tieàn löông, tieàn thöôûng vaø caùc khoaûn khaáu tröø vaøo löông: Khi tính tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát. Khi tính tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân quaûn lyù ñieàu haønh phaân xöôûng……………………………………………………………………………………………….. c. Khi tính tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân baùn haøng…………………… d. Khi tính tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp. e. Khi traû tieàn thöôûng cho CNV laáy töø quyû khen thöôûng……………………. f. Caùc khoaûn khaáu tröø vaøo löông…………………………………………………………………. Thanh toaùn löông cho CNV vaø caùc khoaûn öùng tröôùc…………………….. * Sô ñoà thöïc hieän keá toaùn………………………………………………………………………………… Keá toaùn trích tröôùc tieàn löông nghó pheùp cho coâng nhaân vieân. …… a. Khi tính soá trích tröôùc tieàn löông nghó pheùp cho coâng nhaân………….. Tieàn löông nghó pheùp phaûi traû…………………………………………………………………. * Sô ñoà thöïc hieän keá toaùn……………………………………………………………………………… 2.3. Keá toaùn caùc khoaûn trích theo löông…………………………………………………….. a. Keá toaùn BHXH ……………………………………………………………………………………………. b. Keá toaùn KPCÑ ……………………………………………………………………………………………. c. Keá toaùn BHYT…………………………………………………………………………………………….. * Sô ñoà thöïc hieän keá toaùn………………………………………………………………………….. PHAÀN II: THÖÏC TRAÏNG VEÀ TÌNH HÌNH HAÏCH TOAÙN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀNDÖÔÏC VAØ VAÄT TÖ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG……………………………………. I. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC VAØ VAÄT TÖ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG……………………………………………………………………………. 1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty…………………………… 1.1. Lòch söû hình thaønh…………………………………………………………………………………. 1.2. Quaù trình phaùt trieån……………………………………………………………………………… 2. Cô caáu toå chöùc vaø coâng taùc ñieàu haønh quaûn lyù cuûa coâng ty 2.1. Cô caáu toå chöùc……………………………………………………………………………………….. 2.2. Coâng taùc ñieàu haønh quaûn lyù……………………………………………………………… 3. Ñaëc ñieåm toå chöùc keá toaùn………………………………………………………………….. 3.1. Sô ñoà toå chöùc keá toaùn………………………………………………………………………….. 3.2. Chöùc naêng nhieäm vuï keá toaùn…………………………………………………………… 3.3. Hình thöùc keá toaùn tieàn löông cuûa coâng ty…………………………………… II. THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH HAÏCH TOAÙN VAØ PHAÂN BOÅ TIEÀN LÖÔNG, CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG CHO COÂNG NHAÂN VIEÂN CUÛA COÂNG TY……………. 1. Ñoái töông haïch toaùn…………………………………………………………………………………….. 2. Haïch toaùn tính löông cuûa coâng ty………………………………………………………….. 3. Noäi dung haïch toaùn tieàn löông…………………………………………………………………… a. Haïch toaùn tieàn löông cho coâng nhaân tröïc tieáp Saûn xuaát………………… b. Haïch toaùn tieàn löông cho nhaân vieân phaân xöôûng…………………………….. c. Haïch toaùn tieàn löông cho NVBH…………………………………………………………….. d. Haïch toaùn tieàn löông cho NVQL…………………………………………………………….. e. Khi traû tieàn thöôûng cho CNV……………………………………………………………………. f. Caùc khoaûn khaáu tröø vaøo löông………………………………………………………………….. g. Thanh toaùn löông cho CNV vaøo caùc khoaûn öùng tröôùc…………………….. * Sô ñoà thöïc hieän keá toaùn…………………………………………………………………………….. 4. Noäi dung haïch toaùn trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp…………………….. * Sô ñoà keá toaùn…………………………………………………………………………………………………. 5. Noäi dung haïch toaùn caùc khoaûn trích theo löông………………………………. a. BHXH………………………………………………………………………………………………………………… b. KPCÑ………………………………………………………………………………………………………………….. c. BHYT………………………………………………………………………………………………………………….. * Sô ñoà keá toaùn…………………………………………………………………………………………………. III. ÑAÙNH GIAÙ KHAÙI QUAÙT VEÀ TÌNH HÌNH HAÏCH TOAÙN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG CUÛA COÂNG TY……………………… 1. Nhöõng maët ñaït ñöôïc trong coâng taùc haïch toaùn löông………………….. 2. Nhöõng maët coøn toàn taïi………………………………………………………………………………….. PHAÀN III: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP VAØ NHÖÕNG ÑEÀ XUAÁT YÙ KIEÁN NHAÈM GOÙP PHAÀN OÅN ÑÒNH VAØ HOAØN THIEÄN TRONG COÂNG TAÙC HAÏCH TOAÙN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC VAØ VAÄT TÖ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG………………………………….. I. NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP TRONG COÂNG TAÙC HAÏCH TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG……………………………………………………………………………. 1. Möùc löông cho coâng nhaân vieân trong thôøi gian tôùi………………………………………… 2. Giaûi phaùp veà hình thöùc tieàn löông……………………………………………………………… 3. Giaûi phaùp veà taêng cöôøng quaûn lyù lao ñoäng…………………………………………….. 4. Giaûi phaùp veà coâng taùc haïch toaùn…………………………………………………………………. 5. Giaûi phaùp veà kieåm tra keá toaùn……………………………………………………………………. 6. Caùc giaûi phaùp khaùc…………………………………………………………………………………………… II. MOÄT SOÁ ÑEÀ XUAÁT YÙ KIEÁN ……………………………………………………………………………………. 1. Ñoái vôùi hình thöùc tieàn löông………………………………………………………………………….. 2. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn………………………………………………………………………………. 3. Ñoái vôùi vieäc toå chöùc trang thieát bò cô sôû vaät chaát kyõ thuaät…………… 4. Ñoái vôùi cheá ñoä khen thöôûng…………………………………………………………………………. 5. Ñoái vôùi boä phaän keá toaùn……………………………………………………………………………….. 6. Ñoái vôùi UBND Tænh Laâm Ñoàng...................................................... 7. Ñoái vôùi nhaø nöôùc vaø tính phaùp lyù trong vieäc toå chöùc tieàn löông LÔØI KEÁT……………………………………………………………………………………………………………………. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình hạch toán lương và các khoản trích theo lương của Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Lâm Đồng.DOC
Luận văn liên quan