Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Để có thể rút ngắn thời gian thực hiện công nghiệp hóa, đ-a n-ớc ta trở thành một n-ớc công nghiệp, quan điểm chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là tăng nhanh một cách bền vững tỷ trọng của những lĩnh vực kinh tế hoạt động dựa trên công nghệ – kỹ thuật hiện đại, đạt năng suất lao động cao, hiệu quả kinh tế lớn. ýt-ởng chủ đạo của quan điểm này dựa trên hai luận điểm cơ bản là: Thứ nhất, trên bình diện tổng quát, quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ CNH ở Việt Nam hiện nay về cơbản phải tuân theo quy luật chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ CNH. Đồng thời tích cực tiếp cận những lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại một cách có lựa chọn và có sự chuẩn bị tốt các điềukiện về con ng-ời, cơ chế chính sách và cơ sở vật chất. Thứ hai,quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ CNH ở Việt Nam hiện nay phải h-ớng vào hội nhập và dựa vào hội nhập để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch. Cả hai luận điểm tuy có vẻ không mới về cách thức biểu đạt, nh-ng lại chứa đựng cách tiếp cận và nội dung mới, đ-ợc phân tích từ những điểm mới trong bối cảnh quốc tế và trong n-ớc hiện nay

pdf294 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.pdf