Chuyển mạch MPLS

MỤC LỤC MỞ ĐẦU iv THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG - 1 - 1.1. Tổng quan về NGN - 1 - 1.1.1. Cấu trúc chức năng của mạng NGN - 1 - 1.1.2. Cấu trúc vật lý của mạng NGN - 2 - 1.2. Các công nghệ then chốt cho mạng thế hệ mới - 4 - 1.2.1. IP - 4 - 1.2.2. ATM - 6 - 1.2.3. IP over ATM - 7 - 1.2.4. MPLS - 8 - CHƯƠNG 2. CHUYỂN MẠCH NHÃN - 11 - 2.1. Khái niệm chuyển mạch nhãn - 11 - 2.2. Lý do dùng chuyển mạch nhãn - 11 - 2.2.1. Tốc độ và độ trễ - 11 - 2.2.2. Khả năng đáp ứng - 12 - 2.2.3. Tính đơn giản - 13 - 2.2.4. Sử dụng tài nguyên - 13 - 2.2.5. Điều khiển tuyến - 13 - 2.3. Nhãn - địa chỉ - 14 - 2.4. Định tuyến - quảng bá - 16 - 2.5. Sự cần thiết cho QoS của mạng - 17 - 2.5.1. Chuyển mạch nhãn và QoS - 17 - 2.5.2. Sự đóng góp của chuyển mạch nhãn - 18 - 2.6. Sự thừa kế của X.25 và VC - 18 - 2.6.1. Kênh ảo trong chuyển mạch nhãn - 19 - 2.6.2. Frame Relay và ATM - 20 - 2.7. Hiện trạng và các khái niệm MPLS - 20 - 2.8. Đường chuyển mạch nhãn - 21 - CHƯƠNG 3. CƠ SỞ CHUYỂN MẠCH NHÃN - 22 - 3.1. Lớp tương đương chức năng - 22 - 3.1.1 Độ đáp ứng và bản chất hoạt động - 22 - 3.1.2 Thông tin dùng trong quyết định chuyển tiếp - 23 - 3.2. Các phương pháp chỉ định nhãn - 24 - 3.2.1. Sự liên kết cục bộ và từ xa - 24 - 3.2.2. Liên kết dòng lên và dòng xuống - 25 - 3.2.3. Liên kết điều khiển và liên kết dữ liệu chuyển động - 25 - 3.3. Không gian nhãn và sự phân nhãn - 26 - 3.4. Router biên và miền chuyển mạch nhãn - 27 - 3.5. Ống chuyển mạch nhãn - 28 - 3.6. Sự trao đổi nhãn - 29 - CHƯƠNG 4. CHUYỂN MẠCH VÀ CHUYỂN TIẾP NHÃN - 31 - 4.1. Sự phân chia mạng chuyển mạch và chuyển tiếp - 31 - 4.1.1. Chuyển mạch lớp 2 - 32 - 4.1.2. Định tuyến lớp 3 - 34 - 4.1.3. Chuyển mạch lớp 3 - 34 - 4.1.4. Chuyển mạch lớp 4 - 36 - 4.2. Ánh xạ từ lớp 3 tới lớp 2 - 37 - 4.2.1. LSR lối vào - 37 - 4.2.2. LSR trung gian - 38 - 4.2.3. LSR lối ra - 39 - 4.3. Chuyển mạch thẻ - 39 - 4.3.1. Thành phần chuyển tiếp - 39 - 4.3.2. Thành phần điều khiển - 40 - CHƯƠNG 5. HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ NHÃN - 45 - 5.1. Giao thức phân bổ nhãn - 45 - 5.1.1. Bản tin LDP - 46 - 5.1.2. Các FEC, không gian nhãn và định danh - 47 - 5.1.3. Phiên LDP - 48 - 5.1.4. Quản lý và phân bổ nhãn - 49 - 5.1.5. Bản tin LDP - 50 - 5.1.5.1. Mào đầu LDP - 50 - 5.1.5.2. Mã hoá TLV - 51 - 5.1.5.3. Khuôn dạng bản tin LDP - 51 - 5.1.5.4. Khuôn dạng và chức năng TLV - 52 - 5.1.5.5. Khuôn dạng và chức năng các bản tin LDP - 54 - 5.2 Giao thức dành trước tài nguyên (RSVP) và phân bổ nhãn - 62 - 5.3. Giao thức định tuyến cổng miền (BGP) và phân bổ nhãn - 63 - CHƯƠNG 6. KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG - 64 - 6.1. Định nghĩa kỹ thuật lưu lượng (TE) - 64 - 6.1.1. Hoạt động định hướng lưu lượng và định hướng tài nguyên - 64 - 6.1.2 Tắc nghẽn nhỏ nhất - 65 - 6.2. Dịch vụ liên kết dựa trên QoS và phân lớp dịch vụ - 66 - 6.3. Kỹ thuật lưu lượng và sự sắp đặt lưu lượng - 67 - 6.3.1. Hàng đợi lưu lượng - 68 - 6.3.2. Hoạt động định tuyến hiện nay - 69 - 6.4. Trung kế lưu lượng, luồng lưu lượng và tuyến chuyển mạch nhãn - 70 - 6.4.1. Sự thu hút của MPLS đối với kỹ thuật lưu lượng - 70 - 6.4.2. Dung lượng liên kết - 71 - 6.4.3. Phân bổ tải trọng - 71 - 6.4.4. Các thuộc tính trung kế lưu lượng - 72 - KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2900 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyển mạch MPLS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuyển mạch MPLS.pdf
Luận văn liên quan