Công nghệ sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai

Công nghệ sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai Đầu tiên, nguồn nước ngầm sẽ được bơm vào bể chứa nước nguồn. Các hợp chất keo và các kim loại lơ lửng gây hư hỏng trong nước sẽ được xử lý bằng các hóa chất gây đông tụ nhằm mục đích loại chúng khỏi nước. Sau đó, nước sẽ được tiệt trùng bởi clorine hoặc các hóa chất khác để tiêu diệt vi sinh vật trong nước.  Tiếp theo, nước sẽ được lọc qua các lớp có độ sâu khác nhau trong hệ thống lọc cát thạch anh. Qua quá trình lọc này thì nước sẽ không còn chứa các chất rắn lơ lửng nữa.  Kế đến, nước sẽ được hấp phụ qua than hoạt tính và giữ lại gần như hoàn toàn các chất gây ô nhiềm hòa tan trong nước. Kết quả là nước được cải thiện cả về màu, mùi và vị.  Nước tiếp tục được đưa qua hệ thống trao đổi ion để làm mềm nước.  Để loại bỏ những cấu tử lơ lửng và những chất độc có kích thước mm, nguồn nước sẽ được đưa qua hệ thống màng lọc 1,45 và 1 mm  Sau đó nước sẽ được đưa qua hệ thống tiệt trùng UV, quá trình này sẽ tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn gây bệnh và các vi sinh vật tồn tại trong nước và đạt được tiêu chuẩn của nước uống.  Cuối cùng, nước sẽ đưa qua màng lọc 0,2 mm để loại tất cả các tạp chất còn lại trong nước và được trữ trong bể chứa nước đã qua xử lý.  Từ bể chứa, nước khoáng được bơm vào máy rót tốc độ cao và được đóng bao bì và dán nhãn tự động. Sản phẩm được lưu trữ trong kho trước khi phân phối đến nơi tiêu thụ.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6087 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công nghệ sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÅNG QUAN VEÀ NÖÔÙC KHOAÙNG: 1. Nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai (Bottled / packaged natural mineral water) laø loaïi nöôùc coù theå phaân bieät roõ vôùi nöôùc uoáng thoâng thöôøng döïa treân nhöõng ñaëc ñieåm sau: Ñaëc tröng bôûi haøm löôïng moät soá muoái khoaùng nhaát ñònh vaø tyû leä töông ñoái cuûa chuùng; vaø coù chöùa caùc nguyeân toá vi löôïng hoaëc caùc thaønh phaàn khaùc. Ñöôïc laáy tröïc tieáp töø caùc nguoàn thieân nhieân hoaëc gieáng khoan töø caùc maïch nöôùc ngaàm. Caùc nguoàn naøy ñöôïc baûo veä thích hôïp ñeå khoâng bò oâ nhieãm hoaëc gaây aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa nöôùc khoaùng thieân nhieân. OÅn ñònh veà thaønh phaàn, löu löôïng vaø nhieät ñoä (cho duø coù bieán ñoäng cuûa thieân nhieân). Ñieàu kieän khai thaùc phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà veä sinh, vaø khoâng laøm thay ñoåi caùc thaønh phaàn hoùa hoïc cô baûn. Ñöôïc ñoùng chai gaàn nguoàn vôùi caùc heä thoáng ñöôøng daãn kheùp kín ñaûm baûo caùc yeâu caàu veä sinh nghieâm ngaët. 2. Nöôùc khoaùng thieân nhieân khoâng chöùa carbon dioxid (CO2) (Non - carbonated natural mineral water): nöôùc khoaùng thieân nhieân sau khi xöû lyù vaø ñoùng chai khoâng chöùa carbon dioxid (CO2) töï do vöôït quaù löôïng caàn thieát ñeå duy trì söï toàn taïi caùc muoái hydrocarbonat hoøa tan trong nöôùc. 3. Nöôùc khoaùng thieân nhieân chöùa carbon dioxid (CO2) töï nhieân (Naturally carbonated natural mineral water): nöôùc khoaùng thieân nhieân sau khi ñöôïc xöû lyù seõ ñöôïc boå sung carbon dioxid cuûa chính nguoàn ñoù. Saûn phaåm coù haøm löôïng khí carbon dioxid (CO2) nhö taïi nguoàn nöôùc. 4. Nöôùc khoaùng thieân nhieân coù boå sung carbon dioxid (CO2) (Natural mineral water fortified with carbon dioxide from the source): nöôùc khoaùng thieân nhieân sau khi xöû lyù vaø ñoùng chai coù chöùa haøm löôïng carbon dioxid (CO2) lôùn hôn taïi nguoàn, löôïng CO2 ñöôïc boå sung laø CO2 töø nguoàn. 5. Nöôùc khoaùng thieân nhieân chöùa carbon dioxid (Carbonated natural mineral water): nöôùc khoaùng thieân nhieân sau khi xöû lyù vaø ñoùng chai coù naïp theâm cacbon dioxit (CO2) thöïc phaåm. 6. Nöôùc khoaùng thieân nhieân khöû carbon dioxid (CO2) (Decarbonated natural mineral water): nöôùc khoaùng thieân nhieân sau khi xöû lyù vaø ñoùng chai coù haøm löôïng carbon dioxid (CO2) nhoû hôn taïi nguoàn nöôùc vaø khoâng ñoàng thôøi phaùt ra cacbon dioxit döôùi caùc ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát bình thöôøng. Yeâu caàu kyõ thuaät: Nguoàn nöôùc: Nguoàn nöôùc söû duïng ñeå saûn xuaát nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai ñöôïc quy ñònh bôûi cô quan coù thaåm quyeàn. Xöû lyù: Caùc bieän phaùp xöû lyù cho pheùp bao goàm: taùch caùc thaønh phaàn khoâng oån ñònh nhö caùc hôïp chaát chöùa saét, magan, löu huyønh hoaëc asen ;baèng phöông phaùp laéng vaø/hoaëc loïc vaø neáu caàn seõ ñöôïc taêng cöôøng baèng quaù trình suïc khí carbonic tröôùc. Caùc bieän phaùp xöû lyù chæ ñöôïc thöïc hieän trong ñieàu kieän khoâng laøm thay ñoåi haøm löôïng khoaùng ñaëc tröng cuûa nöôùc. Nghieâm caám vaän chuyeån nöôùc khoaùng thieân nhieân trong caùc vaät chöùa rôøi ñeå ñoùng chai hoaëc tieán haønh baát cöù moät quaù trình naøo khaùc tröôùc khi ñoùng chai. Ngoaøi caùc bieän phaùp xöû lyù treân, nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai coù theå ñöôïc xöû lyù theo caùc quy trình coâng ngheä ñaõ ñöôïc quy ñònh bôûi cô quan coù thaåm quyeàn. Yeâu caàu caûm quan ñoái vôùi nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai, ñöôïc quy ñònh trong baûng 1 Baûng 1 – Yeâu caàu caûm quan ñoái vôùi nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai Teân chæ tieâu Yeâu caàu  1. Maøu saéc (TCU) ≤15  2. Ñoä ñuïc (NTU) ≤ 2  3. Muøi, vò Khoâng coù muøi, vò laï  Toång chaát raén hoøa tan cuûa nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai (TDS - mg/l): nhaø saûn xuaát töï coâng boá. Caùc chæ tieâu lieân quan ñeán söùc khoeû ñoái vôùi nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai, ñöôïc quy ñònh trong baûng 2. Baûng 2 – Caùc chæ tieâu lieân quan ñeán an toaøn söùc khoeû ñoái vôùi nöôùc khoaùng thieân nhieân Teân chæ tieâu Möùc – mg/l  1. Antimon ≤ 0,005  2. Asen (tính theo asen toång soá) ≤ 0,01  3. Bari ≤ 0,7  4. Borat (tính theo B) ≤ 5  5. Cadimi ≤ 0,003  6. Crom (tính theo toång soá) ≤ 0,05  7. Ñoàng ≤ 1  8. Xyanua ≤ 0,07  9. Florua 1)  10. Chì ≤ 0,01  11. Mangan ≤ 0,5  12. Thuûy ngaân ≤ 0,001  13. Niken ≤ 0,02  14. Nitrat (tính theo nitrat) ≤ 50  15. Nitrit (tính theo nitrit) ≤ 0,02  16. Selen ≤ 0,01  17. Caùc hydrocarbon thôm ña voøng 2)  18. Chaát löôïng hoaït ñoäng beà maët 3)  19. Daàu khoaùng 3)  1) Tuøy theo ñoái töôïng söû duïng. 2) Theo “Tieâu chuaån veä sinh nöôùc aên uoáng”. 3) Phaûi nhoû hôn giôùi haïn quy ñònh trong caùc phöông phaùp thöû töông öùng.  Dö löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät trong nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai: Theo “Tieâu chuaån veä sinh nöôùc aên uoáng”. Yeâu caàu vi sinh ñoái vôùi nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai trong quaù trình tieâu thuï, nöôùc khoaùng thieân nhieân: Phaûi ñaûm baûo chaát löôïng, khoâng gaây nguy haïi cho söùc khoeû ngöôøi tieâu duøng (khoâng ñöôïc coù caùc vi sinh vaät gaây beänh). Ngoaøi ra phaûi tuaân thuû caùc yeâu caàu veà vi sinh sau ñaây: Kieåm tra laàn ñaàu Quyeát ñònh  E.Coli hoaëc Coliform chòu nhieät 1 x 250ml Khoâng phaùt hieän trong baát kyø maãu naøo  Coliform toång soá 1 x 250ml Neáu > 1 hoaëc < 2 thì tieán haønh kieåm tra laàn thöù 2  Streptococci feacal 1 x 250ml  Pseudomonas aeruginosa 1 x 250ml Neáu > 2 thì loaïi boû  Baøo töû vi khuaån kò khí thöû sunphit 1 x 50ml  Kieåm tra laàn thöù hai    n c* m M  Coliform toång soá 4 1 0 2  Streptococci feacal 4 1 0 2  Baøo töû vi khuaån kò khí thöû sunphit 4 1 0 2  Pseudomonas aeruginosa 4 1 0 2  * Caùc keát quaû cuûa laàn kieåm tra thöù nhaát vaø thöù hai.   Kieåm tra laàn thöù hai ñöôïc thöïc hieän treân cuøng theå tích nhö ñaõ duøng ñeå kieåm tra laàn thöù nhaát. n: soá ñôn vò maãu laáy töø loâ haøng ñeå kieåm tra. c: soá löôïng maãu toái ña coù theå chaáp nhaän hoaëc soá löôïng ñôn vò maãu toái ña cho pheùp vöôït quaù chuaån m veà vi sinh vaät. Neáu vöôït quaù soá naøy thì loâ haøng ñöôïc coi laø khoâng ñaït. m: soá löôïng toái ña hoaëc möùc toái ña vi khuaån töông öùng/g; caùc giaù trò treân möùc naøy coù theå ñöôïc chaáp nhaän hoaëc khoâng ñöôïc chaáp nhaän. M: löôïng thöïc phaåm ñöôïc chaáp nhaän trong soá thöïc phaåm khoâng ñöôïc chaáp nhaän. Giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn M trong baát kyø maãu naøo deàu khoâng ñöôïc chaáp nhaän vì aûnh höôûng tôùi söùc khoeû con ngöôøi. Ñoùng goùi, ghi nhaõn, baûo quaûn, vaän chuyeån: Ñoùng goùi: Nöôùc khoaùng thieân nhieân ñöôïc ñoùng trong caùc chai, caùc bình chuyeân duøng cho thöïc phaåm, ñaûm baûo yeâu caàu veä sinh. Nöôùc khoaùng thieân nhieân ñöôïc ñoùng trong caùc chai, bình coù dung tích thích hôïp, kín, khoâng bò roø ræ, khoâng laøm thay ñoåi hoaëc aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa nöôùc khoaùng thieân nhieân trong quaù trình baûo quaûn vaø vaän chuyeån. Treân nhaõn phaûi ghi caùc thaønh phaàn ñaëc tröng cuûa nöôùc khoaùng thieân nhieân: Haøm löôïng toång chaát raén hoøa tan Haøm löôïng natri Haøm löôïng canxi Haøm löôïng kali Haøm löôïng magieâ Haøm löôïng iod Haøm löôïng florua Haøm löôïng HCO3-. Khi saûn phaåm chöùa nhieàu hôn 1 mg/l florua thì phaûi ghi treân nhaõn laø “Coù chöùa florua”. Khi saûn phaåm chöùa nhieàu hôn 2,0 mg/l florua thì phaûi ghi treân nhaõn laø “Saûn phaåm khoâng thích hôïp cho treû döôùi 7 tuoåi”. Phía döôùi teân goïi phaûi ghi roõ caùc bieän phaùp xöû lyù ñaõ aùp duïng. Baûo quaûn: Nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai ñöôïc baûo quaûn ôû ñieàu kieän bình thöôøng. Traùnh aùnh naéng tröïc tieáp cuûa maët trôøi. Vaän chuyeån: Nöôùc khoaùng thieân nhieân ñoùng chai ñöôïc vaän chuyeån baèng caùc phöông tieän vaän chuyeån khoâ, saïch, coù mui che traùnh ñöôïc möa naéng, khoâng laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm. SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ: Ñaàu tieân, nguoàn nöôùc ngaàm seõ ñöôïc bôm vaøo beå chöùa nöôùc nguoàn. Caùc hôïp chaát keo vaø caùc kim loaïi lô löûng gaây hö hoûng trong nöôùc seõ ñöôïc xöû lyù baèng caùc hoùa chaát gaây ñoâng tuï nhaèm muïc ñích loaïi chuùng khoûi nöôùc. Sau ñoù, nöôùc seõ ñöôïc tieät truøng bôûi clorine hoaëc caùc hoùa chaát khaùc ñeå tieâu dieät vi sinh vaät trong nöôùc. Tieáp theo, nöôùc seõ ñöôïc loïc qua caùc lôùp coù ñoä saâu khaùc nhau trong heä thoáng loïc caùt thaïch anh. Qua quaù trình loïc naøy thì nöôùc seõ khoâng coøn chöùa caùc chaát raén lô löûng nöõa. Keá ñeán, nöôùc seõ ñöôïc haáp phuï qua than hoaït tính vaø giöõ laïi gaàn nhö hoaøn toaøn caùc chaát gaây oâ nhieàm hoøa tan trong nöôùc. Keát quaû laø nöôùc ñöôïc caûi thieän caû veà maøu, muøi vaø vò. Nöôùc tieáp tuïc ñöôïc ñöa qua heä thoáng trao ñoåi ion ñeå laøm meàm nöôùc. Ñeå loaïi boû nhöõng caáu töû lô löûng vaø nhöõng chaát ñoäc coù kích thöôùc m, nguoàn nöôùc seõ ñöôïc ñöa qua heä thoáng maøng loïc 1,45 vaø 1 m Sau ñoù nöôùc seõ ñöôïc ñöa qua heä thoáng tieät truøng UV, quaù trình naøy seõ tieâu dieät toaøn boä vi khuaån gaây beänh vaø caùc vi sinh vaät toàn taïi trong nöôùc vaø ñaït ñöôïc tieâu chuaån cuûa nöôùc uoáng. Cuoái cuøng, nöôùc seõ ñöa qua maøng loïc 0,2 m ñeå loaïi taát caû caùc taïp chaát coøn laïi trong nöôùc vaø ñöôïc tröõ trong beå chöùa nöôùc ñaõ qua xöû lyù. Töø beå chöùa, nöôùc khoaùng ñöôïc bôm vaøo maùy roùt toác ñoä cao vaø ñöôïc ñoùng bao bì vaø daùn nhaõn töï ñoäng. Saûn phaåm ñöôïc löu tröõ trong kho tröôùc khi phaân phoái ñeán nôi tieâu thuï. Nöôùc khoaùng thieân nhieân La Vie: GIÔÙI THIEÄU VEÀ CAÙC THIEÁT BÒ SAÛN XUAÁT: 1. Thieát bò tieät truøng UV: Heä thoáng xöû lyù nöôùc UV - Hanovia Moät heä thoáng xöû lyù nöôùc baèng tia UV ñöôïc thieát keá töông ñoái ñôn giaûn. Nguoàn nöôùc caàn xöû lyù seõ ñöôïc bôm vaøo moät buoàng kín coù ñeøn UV ñaët ôû trung taâm. Toác ñoä doøng chaûy qua boàn phaûi ñaûm baûo toaøn boä löôïng nöôùc ñöôïc tia UV chieáu qua. Neáu nguoàn nöôùc quaù ñuïc coù theå gaây caûn trôû söï xuyeân thaáu cuûa tia UV. Ngoaøi ra, caùc chaát hoøa tan nhö saét, mangan, caùc hôïp chaát carbon vaø nitrat seõ laøm gia taêng söï haáp thu böùc xaï UV cuûa nguoàn nöôùc, vì theá laøm giaûm löôïng chieáu xaï UV ñöôïc phaân taùn. Vì theá caùc bieän phaùp nhaèm laøm giaûm haøm löôïng cuûa caùc hôïp chaát naøy tröôùc khi xöû lyù UV laø caàn thieát. Taát caû caùc heä thoáng xöû lyù nöôùc ñöôïc thieát keá nhaèm muïc ñích tieâu dieät caùc VSV caàn phaûi ñöôïc laép ñaët vaø baûo döôõng moät caùch thích hôïp. Tuy nhieân, ñoái vôùi heä thoáng xöû lyù UV thöôøng khoâng xaûy ra hö hoûng vaø khoâng yeâu caàu moät cheá ñoä baûo döôõng nghieâm ngaët; nhöng chuùng ta cuõng neân tieán haønh kieåm tra ñònh kyø. Beân caïnh ñoù, moät heä thoáng döï phoøng seõ ñöôïc laép ñaët ñeà phoøng tröôøng hôïp khi heä thoáng UV ngöøng hoaït ñoäng thì nguoàn nöôùc seõ ngöøng cung caáp. Öu ñieåm cuûa heä thoáng xöû lyù UV: Söû duïng hieäu quaû choáng laïi haàu heát caùc loaïi VSV. Baûo trì deã daøng. Cung caáp nöôùc coù ñoä tinh khieát cao vaø khoâng aûnh höôûng moâi tröôøng. Coù theå xöû lyù tuaàn hoaøn doøng chaûy. Coù theå khöû moät löôïng lôùn Chlorine trong nöôùc. Khoâng söû duïng baát kyø hoùa chaát naøo. Khoâng gaây nguy hieåm Caùc öùng duïng cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc UV cuûa Hanovia: Nöôùc uoáng / nöôùc coâng nghieäp Nöôùc hoà bôi Nöôùc bieån Syrup vaø whey Nöôùc tinh khieát Nöôùc duøng trong ngaønh thuûy saûn UV-700 Water Disinfection System Ultraviolet Water Disinfection System Model no.420GH Heä thoáng tieät truøng nöôùc UV Model no.420GH: Thoâng soá kyõ thuaät: Toác ñoä doøng chaûy: 100 m3/h Coâng suaát: 1500 W Ñeøn UV: 41W Ñaëc ñieåm: Quaù trình xöû lyù khoâng laøm thay ñoåi pH, muøi, vò, vaø tính chaát hoùa hoïc cuûa doøng nöôùc. Coù khaû naêng tieâu dieät 99,9% vi sinh vaät. Khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng vaø höông vò töï nhieân cuûa nguoàn nöôùc. Heä thoáng vaän haønh nhanh, laøm vieäc lieân tuïc. Khoâng xaûy ra söï hoûng hoùc hoaëc hao moøn cuûa caùc boä phaän beân trong thieát bò (do khoâng coù baát kyø taùc ñoäng naøo leân chuùng) Heä thoáng ñöôïc laép ñaët vaø vaän haønh ñôn giaûn. Coù theå thaùo laép vaø thay theá ñeøn UV deã daøng. Söï boá trí cuûa caùc ñeøn UV trong heä thoáng ñaûm baûo söï taùc ñoäng cuûa tia UV ñeán toaøn boä löôïng nöôùc caàn xöû lyù. Boä phaän xöû lyù vaø boä phaän ñieàu khieån ñöôïc taùch rieâng vì theá ñaûm baûo söï an toaøn khi heä thoáng hoaït ñoäng. Ñôn giaûn, an toaøn vaø tieát kieäm hôn so vôùi nhöõng phöông phaùp xöû lyù tieät truøng khaùc. Ultraviolet water sterilizer model GI 400 HP Thieát bò tieät truøng nöôùc UV Model GI 400 HP: Thoâng soá kyõ thuaät: Toác ñoä doøng chaûy: 92 – 100 m3/h Kích thöôùc ngoõ vaøo / ngoõ ra:  = 6 inches Ñeøn UV: 155W Ñaëc ñieåm: Laép ñaët nhanh choùng vaø ñôn giaûn Thôøi gian söû duïng trung bình cuûa ñeøn UV laø 9000h Deã daøng thay theá vaø baûo döôõng ñeøn UV Coù theå tieâu dieät 99.9% vi sinh vaät vôùi chaát löôïng nguoàn nöôùc vaø toác ñoä doøng chaûy theo quy ñònh Ñeøn LED chæ thò ñeå baùo hö hoûng cho moãi ñeøn UV 2. Thieát bò loïc caùt thaïch anh: Continuous Sand Filters Ñaëc ñieåm: Heä thoáng röûa ngöôïc hoaït ñoäng lieân tuïc söû duïng 50% nöôùc nguyeân lieäu thay theá cho vieäc söû duïng nöôùc ñaõ loïc. Coù hieäu quaû cao trong vieäc loaïi boû caùc chaát raén lô löûng bao goàm caû caùc phaân töû chaát keo. Laép ñaët deã daøng. Bảo dưỡng dễ daøng nhờ một hệ thống air – lift beân ngoaøi thiết bị. Chi phí ñaàu tö vaø vaän haønh thaáp. Nhöõng öùng duïng ñieån hình: Loïc nöôùc beà maët Xöû lyù nöôùc uoáng Loïc sô boä tröôùc khi tieán haønh loïc membrane Loïc sô boä tröôùc khi xöû lyù Ozone Model H (mm) (mm) Dieän tích vuøng loïc (m2) Chieàu cao lôùp caùt (m)  AQF 3 4700 2000 3 1.4  AQF 3/2 5200 2000 3 1.9  AQF 5 5800 2500 5 1.6  AQF 5/2 6300 2500 5 2.1  3. Thieát bò loïc than hoaït tính: Carbon Filtration Systems Heä thoáng loïc than hoaït tính thöôøng ñöôïc söû duïng vôùi muïc ñích: Loaïi boû Chlorine trong nöôùc ñeå ngaên caûn phaûn öùng Oxi hoùa vaø söï aûnh höôûng ñeán quaù trình loïc RO theo sau. Loaïi boû caùc taïp chaát höõu cô. Caûi thieän chaát löôïng caûm quan cuûa nöôùc nhö maøu, muøi, vò. Part Number Tank Size (Dia.x H) Media Volume (cu. Ft.) Flow Rates (GPM) Control Valve Pipe Size Net Weight Lbs. (Kg)       For Organics Removal Dechlor Chlorine Dechlor Chloramine Backwash   FAW5600-AC8 8" x 44" 0.75 0.9 3.7 0.6 3.5 FLECK 5600 3/4" 72 (33)  FAW2510-AC9 9" x 48" 1 1.2 5.0 0.7 4.4 FLECK 2510 3/4" 90 (41)  FAW2510-AC10 10" x 54" 1.5 1.9 7.5 1.1 5.5 FLECK 2510 1" 105 (48)  FAW2510-AC12 12" X 52" 2 2.5 10.0 1.5 7.9 FLECK 2510 1" 120 (54)  FAW2510-AC14 14" x 65" 3 3.7 15.0 2.2 10.7 FLECK 2510 1" 160 (73)  FAW2510-AC16 16" x 65" 4 5.0 19.9 3 14 FLECK 2510 1" 254 (115)  FAW2850-AC21 21" x 62" 7 8.7 34.9 5.2 24.1 FLECK 2850 1.5" 416 (189)  FAW2850-AC24 24" x 71" 10 12.5 49.9 7.5 31.4 FLECK 2850 1.5" 416 (189)  FAW3150-AC30 30" x 72" 15 18.7 74.8 11.2 49.1 FLECK 3150 2" 680 (309)  FAW3150-AC36 36" x 72" 20 24.9 99.7 15 70.7 FLECK 3150 2" 1,025 (466)  FAW3900-AC42 42" x 72" 30 37.4 149.6 22.4 96.2 FLECK 3900 3" 2,955 (1,343)  FAWDGM-AC48 48" x 72" 40 49.9 199.5 29.9 126 DIAPHRAGM 3" 3,095 (1,407)  FAWDGM-AC63 63" x 86" 72 89.9 359.0 53.9 216 DIAPHRAGM 3" 4,091 (1,860)  FAWDGM-2AC48 48" x 72" 80 100.0 399.0 60 252 DIAPHRAGM 4" 6190 (2814)  FAWDGM-3AC48 48" x 72" 120 150.0 599.0 90 378 DIAPHRAGM 8" 9285 (4221)  FAWDGM-2AC63 63" x 86" 144 180.0 718.0 108 432 DIAPHRAGM 8" 8182 (3720)  Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán heä thoáng loïc than hoaït tính: Nhieät ñoä cuûa nöôùc vaø ñoä pH: söï haáp phuï seõ taêng khi pH vaø nhieät ñoä giaûm. Noàng ñoä caùc chaát gaây oâ nhieãm: thoâng thöôøng, noàng ñoä caùc chaát gaây oâ nhieãm caøng cao thì hieäu quaû cuûa heä thoáng loïc than hoaït tính caøng thaáp. Activated Carbon Filtration Thoâng soá kyõ thuaät: Soá löôïng: 1240 haït carbon Naêng suaát: max 270 lit / phuùt Toác ñoä doøng chaûy ñöôïc thieát keá sao cho Loaïi boû ñöôïc 1g chlorine / m3 nöôùc Heä thoáng loïc than hoaït tính coù hieäu quaû trong vieäc loaïi boû taïp chaát höõu cô gaây oâ nhieãm vaø chlorine töø nöôùc: Laøm giaûm haøm löôïng chlorine Laøm giaûm ñoä maøu Laøm giaûm haøm löôïng caùc taïp chaát höõu cô Laøm giaûm muøi vaø vò khoù chòu. Tuy nhieân heä thoáng naøy khoâng loaïi boû ñöôïc caùc loaïi vi khuaån, natri, nitrate, flo vaø khoâng laøm giaûm ñoä cöùng cuûa nöôùc. 4. Thieát bò loïc micro:  Spark-L-Pure® Filters Ñaëc ñieåm kyõ thuaät cuûa thieát bò loïc loïc nöôùc Micro Spark – L – Pure: Toác ñoä doøng chaûy 100 l / ph  Söùc chöùa trung bình 100 m3  Aùp suaát hoaït ñoäng (min / max) 25 / 100 psi  Khoaûng nhieät ñoä hoaït ñoäng 0 – 62oC (khoâng hoaït ñoäng ôû nhieät ñoä thaáp)  Chieàu cao coät aùp suaát 44.5 cm  Ñöôøng kính coät aùp suaát 25.4 cm  Kích thöôùc nhoû nhaát coù theå giöõ laïi 1 m  HTQ Ceramic Membrane Filter Kích thöôùc loïc: 0.2 – 50 m Haõng saûn xuaát: Yixing Microfiltration Facility At Ontario Heä thoáng loïc micro lieân tuïc vôùi kyõ thuaät röûa ngöôïc söû duïng khoâng khí / nöôùc nhaèm muïc ñích loaïi boû caùc taïp chaát höõu cô vaø voâ cô coù kích thöôùc lôùn hôn 0.2 mm. Heä thoáng ñöôïc thieát keá sao cho caùc taïp chaát treân ñöôïc giöõ laïi treân maøng membrane vaø chæ coù nöôùc ñaõ ñöôïc xöû lyù ñi qua. Söï keát hôïp giöõa thieát bò loïc micro vaø than hoaït tính seõ giuùp cho quaù trình khöû maøu, muøi, vò vaø caùc hôïp chaát chlorine toát hôn. 5. Thieát bò trao ñoåi ion: Caùc thoâng soá TKA DI 425 TKA DI 750  Toác ñoä doøng chaûy 50 l/h 100 l/h  Naêng suaát (TDS = 10) 425 l 750 l  Chaát löôïng nöôùc 0.1 – 20 S/cm S/cm  Nhieät ñoä nöôùc (max) 30oC 30oC  Coâng suaát 110 hoaëc 120 V / 50 – 60 Hz 110 hoaëc 120 V / 50 – 60 Hz  Vaät lieäu Polyethylene Polyamide  Ñöôøng kính x chieàu cao 100 x 600 mm 175 x 465 mm  Khoái löôïng 3 kg 7 kg  Zero B Duplex Water Softener Launched Thoâng soá kyõ thuaät: Naêng suaát: 2000 lit/giôø Kích thöôùc: 71cm x 37cm x 77cm. Khoái löôïng: 55kg. Thieát bò trao ñoåi ion Zero B Duplex Water Softener ñöôïc Aán Ñoä giôùi thieäu laø thieát bò laøm meàm nöôùc töï ñoäng. 6. Thieát bò roùt chai:  Production line for mineral water Heä thoáng naøy ñöôïc söû duïng cho daây chuyeàn ñoùng chai nöôùc khoaùng. Noù bao goàm caùc thieát bò loïc sô boä, thieát bò xöû lyù RO, thieát bò tieät truøng Ozone, thieát bò roùt vaø thieát bò ñoùng chai. Daây chuyeàn saûn xuaát coù theå ñöôïc ñieàu chænh sao cho phuø hôïp vôùi chaát löôïng nguoàn nöôùc nguyeân lieäu khaùc nhau, nhaèm taïo ra caùc saûn phaåm theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng.  Caùc thieát bò roùt chai Thieát bò ñoùng chai nöôùc khoaùng coù CO2 vaø khoâng coù CO2 Saûn phaåm: Saûn phaåm trong nöôùc: 1. Nöôùc khoaùng thieân nhieân Lavie: Saûn phaåm khoâng coù gas (Nguoàn Long An): Haøm löôïng khoaùng thaáp (mg/l) Toång chaát raén hoøa tan (TDS): 320 HCO3- 302 Na+ 95 Ca2+ 16 Mg2+ 5 K+ 3 F- < 0.5 I- < 0.01 Saûn phaåm coù gas (nguoàn Höng Yeân): Haøm löôïng khoaùng thaáp (mg/l) Toång chaát raén hoøa tan (TDS): 155 HCO3- 110 Na+ 21 Ca2+ 12 Mg2+ 11 K+ 4 F- 0.17 I+ < 0.01 2. Nöôùc khoaùng Vónh Haûo: Saûn phaåm khoâng coù gas: Haøm löôïng khoaùng thaáp (mg/l) Toång chaát raén hoøa tan (TDS): 375 HCO3- 439 Mg 2+ 0.4 Ca 2+ 0.6 K+ 6 SiO3- 20 Fe 2+, Fe 3+ 0 F- 0.2 NO3- 0 I- 0 pH 7.2 Saûn phaåm coù gas: Haøm löôïng khoaùng cao (mg/l) Toång chaát raén hoøa tan (TDS): 1900 HCO3- 2500 Na+ 912 K+ 912 SiO3- 84 Ca 2+ 43 Mg 2+ 11 F- 1.5 Fe 2+, Fe 3+ 0 NO3- 0 I- 0 pH 7.2 3. Nöôùc khoaùng thieân nhieân Vikoda (nguoàn khoaùng Ñaûnh Thaïnh – Khaùnh Hoøa) Haøm löôïng khoaùng thaáp (mg/l) Toång chaát raén hoøa tan (TDS): 240 Na+ 55 K+ 2 Ca2+ 1.6 Mg 2+ 0.02 SO 42- 6.5 Fe 2+, Fe 3+ < 0.1 H2SiO3 110 HCO3- 105 Cl- 4.5 F- 1.7 NO3- < 1 I- < 0.01 pH 8.5 SAÛN PHAÅM NÖÔÙC NGOAØI: 1. Contrex (Phaùp): Haøm löôïng khoaùng cao (mg/l) Toång chaát raén hoøa tan (TDS): 2078 Ca2+ 468 Mg 2+ 74 SO 42- 1300 NO3- 2.7 HCO3- 403 K+ 3.2 Na+ 9.1 Cl- 10 pH 7.0 Contrex laø saûn phaåm nöôùc khoaùng thieân nhieân khoâng coù naêng löôïng. Moãi 8 ounce (1 ounce = 28,35 g) cung caáp 10% RDI ñoái vôùi Canxi vaø 4% RDI ñoái vôùi Magie. 2. Hildon (Nam Myõ): Haøm löôïng khoaùng thaáp (mg/l) Toång chaát raén hoøa tan (TDS): 312 Al3+ < 0.01 Ca2+ 97 Mg2+ 1.7 Na+ 7.7 F- < 0.02 Cl- 16 NO3- 5.6 SO42- 4 Cu2+ < 0.8 (g/l) Fe2+, Fe3+ < 10 (g/l) Nöôùc khoaùng thieân nhieân Hildon vôùi haøm löôïng Natri thaáp vaø Canxi cao giuùp chuùng ta coù söùc khoûe toát. Moät löôïng nhoû Natri trong thöïc ñôn haøng ngaøy giuùp chuùng ta choáng laïi nguy cô cuûa beänh cao huyeát aùp, tim maïch vaø ñoät quî. Canxi laø nguyeân toá khoaùng chuû yeáu cho söï vöõng chaéc cuûa xöông vaø raêng. 3. Celtic Vale: Haøm löôïng khoaùng (mg/l) SO42- < 20 Mg2+ 7.28 Ca2+ 42 Na+ 7.46 K+ < 1 NO3- 5.3 Cl- < 10 Nöôùc khoaùng thieân nhieân Celtic Vale laø loaïi nöôùc khoaùng noåi tieáng vôùi thaønh phaàn khoaùng vaø söï tinh khieát hieám coù. 4. Aquarich (nöôùc khoaùng coù gas): Haøm löôïng khoaùng (mg/l) Toång chaát raén hoøa tan (TDS): 1356 Ca2+ 8.8 Mg2+ 6.8 K+ 4.6 Na+ 348 HCO3- 940 NH4+ 6.1 Fe2+, Fe3+ 0.078 Mn2+ 0.015 Cl- 34 SO42- 8 F- 1.39 CO2 ≥ 3.5 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Leâ Vaên Vieät Maãn, Coâng ngheä saûn xuaát caùc saûn phaåm töø söõa vaø thöùc uoáng, Taäp 2, Coâng ngheä saûn xuaát thöùc uoáng, NXB ÑHQG Tp HCM, 2004 2. Caùc trang web tham khaûo www.laviewater.com www.danhthanh.com.vn www.canadianclear.com www.moravek.co.uk www.mineralwaters.org www.nea.gov.vn/TCVNMT/ToanVan/TCVN_6213_2004.htm www.vinhhao.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNước khoáng thiên nhiên đóng chai..doc