Công tác đấu thầu và lập giá dự thầu tại công ty công trình giao thông 16đo các đại lượng điện

Mục lục CHƯƠNG i khái quát chung về công ty ctgt 116 I) Những thông tin chung về Công ty II) Các ngành kinh doanh chính III) Quá trình hình thành và phát triển của công ty CTGT 116 CHƯƠNG II : Cơ sở lí luận về đấu thầu I. Những vấn đề chung về đấu thầu: 1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của công tác đấu thầu II. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy chế đấu thầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Đối tượng áp dụng III. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức thực hiện. 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu 2. Phương thức áp dụng IV. Hợp đồng 1. Nguyên tắc ký hợp đồng 2. Phương thức thực hiện hợp đồng CHƯƠNG III : Lập giá dự thầu gói thầu số 2 I. Giới thiệu về gói thầu: II. Cơ sở căn cứ , phương pháp lập giá dự thầu: 1. Cơ sở căn cứ : 2. Phương pháp lập gía dự thầu: III. Lập giá dự thầucho Hạng mục áo đường 1. Biện pháp thi công chi tiết Hạng mục áo đường 2.Tổng hợp các đơn giá

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công tác đấu thầu và lập giá dự thầu tại công ty công trình giao thông 16đo các đại lượng điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cÇn l¾p ®Æt vµ s¶n phÈm c«ng nghÖ míi. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng, l·nh thæ, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, n«ng th«n. C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång, hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña tæ chøc kinh tÕ nhµ n­íc (c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn. C¸c dù ¸n sö dông nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña n­íc ngoµi ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu ­íc ®­îc c¸c bªn ký kÕt (bªn tµi trî vµ bªn ViÖt Nam). C¸c dù ¸n cÇn ®­îc lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn. §èi víi dù ¸n cã vèn ®Çu t­ trong n­íc, chØ thùc hiÖn khi cã tõ 2 nhµ ®Çu t­ trë lªn cïng muèn tham gia vµo mét dù ¸n. §èi víi dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, chØ tæ chøc ®Êu thÇu khi cã tõ 2 nhµ ®Çu t­ trë lªn cïng muèn tham gia mét dù ¸n hoÆc Thñ t­íng chÝnh phñ cã yªu cÇu ph¶i ®Êu thÇu ®Ó lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. §Çu t­ mua s¾m ®å dïng, vËt t­, trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan nhµ n­íc, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®å dïng vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng th­êng cña lùc l­îng vò trang. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ph¹m vi chi tiÕt mua s¾m, gi¸ trÞ mua s¾m, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña ®¬n vÞ mua s¾m theo luËt ng©n s¸ch nhµ n­íc. III. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn. 1. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu Trong ®Êu thÇu x©y dùng cã c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu sau: H×nh thøc ®Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu réng r·i §Êu thÇu h¹n chÕ ChØ ®Þnh thÇu §Êu thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng H×nh1.1: C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu trong x©y l¾p 1.1 §Êu thÇu réng r·i §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc ®Êu thÇu kh«ng h¹n chÕ sè l­îng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian dù thÇu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc th«ng b¸o trªn tê th«ng tin vÒ ®Êu thÇu, trªn trang Web vÒ ®Êu thÇu cña nhµ n­íc vµ cña Bé, ngµnh ®Þa ph­¬ng tèi thiÓu 10 ngµy tr­íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ¸p dông trong ®Êu thÇu. 1.2 §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5) cã ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc tham dù. Trong tr­êng hîp thùc tÕ chØ cã Ýt h¬n 5, Bªn mêi thÇu ph¶i b¸o c¸o chñ dù ¸n tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Chñ dù ¸n quyÕt ®Þnh danh s¸ch nhµ thÇu tham dù trªn c¬ së ®¸nh gi¸ cña bªn mêi thÇu vÒ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc c¸c nhµ thÇu, song ph¶i ®¶m b¶o kh¸ch quan, c«ng b»ng vµ ®óng ®èi t­îng. H×nh thøc nµy chØ xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau : ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña gãi thÇu nh­ng tèi thiÓu ph¶i cã 3 nhµ thÇu tham gia. Do nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ. 1.3 ChØ ®Þnh thÇu ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th­¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông cho c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt sau ®©y: - Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa, sù cè cÇn kh¾c phôc ngay th× chñ dù ¸n (ng­êi ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n) ®­îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kÞp thêi. Trong thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu, chñ dù ¸n ph¶i b¸o c¸o ng­ßi cã thÈm quyÒn vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu, ng­ßi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn nÕu ph¸t hiÖn viÖc chØ ®Þnh thÇu víi quy ®Þnh ph¶i kÞp thêi xö lý. - Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia do ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - Gãi thÇu cã gi¸ trÞ d­íi 1 tû ®ång ®èi víi mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p, d­íi 500 triÖu ®ång víi t­ nh©n. Khi chØ ®Þnh c¸c gãi thÇu th× ng­êi quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Tr­êng hîp thÊy kh«ng cÇn thiÕt chØ ®Þnh thÇu th× tæ chøc ®Êu thÇu theo quy ®Þnh. Nghiªm cÊm viÖc tuú tiÖn chia dù ¸n thµnh nhiÒu gãi thÇu nhá ®Ó chØ ®Þnh thÇu. - Gãi thÇu cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt kh¸c do yªu cÇu cña c¬ quan tµi trî vèn, do tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, hoÆc do yªu cÇu ®ét xuÊt cña dù ¸n. ViÖc chØ ®Þnh thÇu sÏ do ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña c¬ quan cã liªn quan, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¬ quan cã liªn quan kh¸c. - PhÇn vèn ng©n s¸ch dµnh cho c¸c dù ¸n cña c¸c c¬ quan sù nghiÖp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ vµ n«ng th«n, ®· ®­îc c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao nhiÖm vô thùc hiÖn th× kh«ng cÇn ph¶i ®Êu thÇu, nh­ng ph¶i cã hîp ®ång cô thÓ vµ giao nép s¶n phÈm theo ®óng thêi gian quy ®Þnh. - Gãi thÇu t­ vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t­ th× kh«ng ph¶i ®Êu thÇu, nh­ng Chñ ®Çu t­ ph¶i chän nhµ t­ vÊn phï hîp víi yªu cÇu dù ¸n. Khi chØ ®Þnh thÇu theo néi dung t¹i ®iÓm a,b,c,d ph¶i x¸c ®Þnh râ: + Lý do chØ ®Þnh thÇu. + Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc vÒ mÆt kü thuËt, tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®­îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu. + Gi¸ trÞ vµ khèi l­îng ®· ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm phª duyÖt lµm c¨n cø chØ ®Þnh thÇu (riªng gãi thÇu x©y l¾p ph¶i cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n ®­îc duyÖt). Trong tr­êng hîp cÇn kh¾c phôc ngay hËu qu¶ thiªn tai, dÞch ho¹, sù cè th× chñ dù ¸n cÇn x¸c ®Þnh khèi l­îng vµ gi¸ trÞ t¹m tÝnh, sau ®ã ph¶i lËp ®Çy ®ñ hå s¬, dù to¸n ®­îc tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh lµm c¬ së cho viÖc thanh quyÕt to¸n. 1.4 Lùa chän nhµ thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng ViÖc lùa chän nhµ thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh: Thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng. KhuyÕn khÝch viÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. C¸c c«ng tr×nh sau ®©y tr­íc khi lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc: + Trô së c¬ quan nhµ n­íc tõ cÊp huyÖn trë lªn; + C¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, thÓ thao, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã quy m« lín; + C¸c c«ng tr×nh kh¸c cã kiÕn tróc ®Æc thï nh­ : cÇu v­ît s«ng, cÇu cã quy m« lín,… Chi phÝ thi tuyÓn ®­îc tÝnh vµo tæng møc ®Çu t­ cña c«ng tr×nh x©y dùng. T¸c gi¶ cña ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®· ®­îc lùa chän, ®­îc b¶o ®¶m quyÒn t¸c gi¶, ®­îc ­u tiªn thùc hiÖn c¸c b­íc thiÕt kÕ tiÕp theo khi ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thiÕt kÕ x©y dùng. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Ph­¬ng thøc ¸p dông Cã 3 ph­¬ng thøc ¸p dông trong ®Êu thÇu. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu §Êu thÇu mét tói hå s¬ §Êu thÇu hai tói hå s¬ §Êu thÇu hai giai ®o¹n Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt Hå s¬ ®Ò xuÊt tµi chÝnh Giai ®o¹n 1: Hå s¬ dù thÇu s¬ bé Giai ®o¹n 2: §Ò xuÊt kü thuËt theo mÆt b»ng kü thuËt chung vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh cô thÓ Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt vµ tµi chÝnh H×nh1.2: C¸c ph­¬ng thøc ®Êu thÇu 2.1 §Êu thÇu mét tói hå s¬ Lµ ph­¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu trong mét tói hå s¬. Ph­¬ng thøc nµy ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p. 2.2 §Êu thÇu hai tói hå s¬ Lµ ph­¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ trong tõng tói hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt sÏ ®­îc xem xÐt tr­íc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu sÏ ®¹t sè ®iÓm kü thuËt tõ 70% trë lªn sÏ ®­îc më tiÕp tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph­¬ng thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn. 2.3 §Êu thÇu hai giai ®o¹n. Ph­¬ng thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông cho nh÷ng tr­êng hîp sau. C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë lªn. C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. Dù ¸n thùc hiÖn theo ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph­¬ng thøc nµy nh­ sau: + Giai ®o¹n thø nhÊt: C¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt vµ ph­¬ng ¸n tµi chÝnh (ch­a cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu nh»m thèng nhÊt yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chÝnh thøc chuÈn bÞ vµ nép ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt cña m×nh. + Giai ®o¹n thø hai: Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ®­îc hoµn thiÖn bæ sung trªn mÆt b»ng kü thuËt chung vµ ®Ò xuÊt ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh, tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ bá thÇu ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng. IV. Hîp ®ång 1. Nguyªn t¾c ký hîp ®ång KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu lµ viÖc lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ cã gi¸ ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt. ViÖc ký kÕt hîp ®ång gi÷a bªn mêi thÇu vµ bªn tróng thÇu lµ b¾t buéc vµ ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c sau: 1,1 Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña luËt ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Tr­êng hîp luËt ph¸p ch­a cã quy ®Þnh th× ph¶i xin phÐp Thñ t­íng ChÝnh phñ tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång. 1.2 ThÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cam kÕt gi÷a Bªn mêi thÇu vµ Bªn tróng thÇu 1.3 Néi dung cña hîp ®ång ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (chi tiÕt b¾t buéc ®èi víi c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu n­íc ngoµi hoÆc c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu trong n­íc mµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu do Thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt). 2. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång C¨n cø vµo thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®­îc quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c lo¹i sau: C¸c lo¹i hîp ®ång Hîp ®ång trän gãi Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ H×nh1.3: C¸c ph­¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång trong x©y dùng 2.1 Hîp ®ång trän gãi Lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gän, ®­îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng vÒ khèi l­îng, yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ thêi gian. Tr­êng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nh­ng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2.2 Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay (EPC) Lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nhËn bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé theo hîp ®ång ®· ký. 2.3 Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ - Ph¹m vi ¸p dông + Nh÷ng gãi thÇu bao gåm nh÷ng phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc kh«ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c khèi l­îng hoÆc sè l­îng t¹i thêi ®iÓm ®Êu thÇu. + Nh÷ng gãi thÇu cã thêi gian thùc hiÖn Ýt nhÊt trªn 12 th¸ng vµ cã biÕn ®éng vÒ gi¸ ®èi víi 3 yÕu tè chñ yÕu lµ: nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ lao ®éng. - Nguyªn t¾c ¸p dông + Bªn mêi thÇu chØ ®­îc ¸p dông ph­¬ng thøc hîp ®ång nµy ®èi víi gãi thÇu ®­îc phª duyÖt trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu hoÆc ®· ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ phª duyÖt. + ChØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng khèi l­îng hoÆc sè l­îng ph¸t sinh (t¨ng hoÆc gi¶m) kh«ng ph¶i do nhµ thÇu g©y ra, ®­îc c¸c bªn liªn quan x¸c nhËn vµ ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho phÐp. Nh÷ng khèi l­îng hoÆc sè l­îng ph¸t sinh do nhµ thÇu g©y ra th× kh«ng ®­îc xem xÐt. + Gi¸ ®iÒu chØnh hîp ®ång kh«ng v­ît qu¸ tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®· ®­îc duyÖt. Gi¸ trÞ ®iÒu chØnh cña toµn bé dù ¸n kh«ng ®­îc v­ît tæng møc ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt. - §iÒu kiÖn vµ c«ng thøc ®iÒu chØnh + Trong hå s¬ mêi thÇu ph¶i quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®iÒu kiÖn ®­îc ®iÒu chØnh gi¸, c¸c phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc ®­îc ®iÒu chØnh gi¸, giíi h¹n ®iÒu chØnh vµ c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸. CH¦¥NG III LËp gi¸ dù thÇu gãi thÇu sè 2 X©y dùng §­êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ thuéc dù ¸n C¶i t¹o n©ng cÊp h¹ tÇng kû thuËt X· MÔ Tr× _ HuyÖn Tõ Liªm I. Giíi thiÖu vÒ gãi thÇu Gãi thÇu sè 2 X©y dùng §­êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ thuéc dù ¸n C¶i t¹o n©ng cÊp h¹ tÇng kü thuËt x· MÔ Tr× - HuyÖn Tõ Liªm – Thµnh phè Hµ Néi n»m ë phÝa nam QuËn CÇu GiÊy. PhÝa B¾c cña dù ¸n gi¸p khu ®« thÞ míi MÔ Tr× h¹, phÝa Nam gi¸p th«n MÔ Tr× th­îng, phÝa §«ng gi¸p khu Trung t©m héi nghÞ Quèc gia, phÝa T©y gi¸p khu ®« thÞ míi Mü §×nh – MÔ Tr×. Th«n MÔ Tr× h¹ n»m trong l­u vùc tho¸t n­íc cña S«ng NhuÖ cã ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cao ®é trung b×nh kho¶ng tõ +5,75 -:- 6,70m. Tæng diÖn tÝch cña th«n kho¶ng 18,52 ha, sè hé d©n lµm n«ng nghiÖp vÈn cßn nªn hiÖn nay vÉn cßn tån t¹i mét hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, tuy nhiªn mét phÇn ®· chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp tõ n«ng nghiÖp sang c¸c ngµnh kh¸c nh­: Dich vô, tiÓu th­¬ng… Sù ph¸t triÓn nhµ cao tÇng ë trong khu vùc ngµy cµng nhiÒu nh­ng mang tÝnh chÊt tù ph¸t kh«ng tu©n theo quy ho¹ch nªn g©y ra cao ®é san nÒn cao thÊp trong khu vùc dÈn ®Õn viÖc tho¸t n­íc rÊt khã kh¨n. - Trong c¸c khu vùc d©n c­ cña th«n MÔ Tr× H¹ ®­êng chñ yÕu lµ c¸c ngâ xãm nhá cã c¸c kÕt cÊu ®a d¹ng nh­: L¸t g¹ch x©y nghiªng, ®­êng bª t«ng, ®­êng ®Êt…bÒ réng mÆt ®­êng kho¶ng tõ 1,1 -:- 10,28m. HÇu hÕt c¸c ®­êng ngâ ngh¸ch nhá hÑp, hÖ thèng tho¸t n­íc ch­a cã hoÆc cã nh­ng ch¾p v¸ ch­a hoµn chØnh g©y óng lôt th­êng xuyªn lµm mÊt vÖ sinh m«i tr­êng: II. C¬ së c¨n cø , ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu 1. C¬ së c¨n cø : - Khèi l­îng: + C¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu,b¶ng tiªn l­îng mêi thÇu + C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt - VËt liÖu + C¨n cø vµo th«ng b¸o sè 01 /2006/TBVL – LS ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn ch©n c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi + C¸c vËt liÖu kh¸c kh«ng cã trong th«ng b¸o ,nhµ thÇu c¨n cø vµo mÆt b»ng gi¸ ca thÞ tr­êng vµo thêi ®iÓm mua b¸n vËt liÖu vµ c¨n cø vµo hãa ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh - Nh©n c«ng + B¶ng l­¬ng A6 + Th«ng t­ 16 / 2005 / TT – BXD ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng - M¸y thi c«ng + Th«ng t­ 06 / 2005 / TT – BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng + QuyÕt ®Þnh sè 230 / 2005 / QD – UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ban hµnh gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trªn ®ia bµn Thµnh phè Hµ Néi - C¸c c¨n cø kh¸c + §Þnh møc sè 24 / 2005 / Q§ - BXD Ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2005 cña bé tr­ëng Bé x©y dùng + C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ t¹i hiÖn tr­êng + C¨n cø vµo n¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n lùc hiÖn cã, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng vµ kinh nghiÖm thi c«ng cña nhµ thÇu 2. Ph­¬ng ph¸p lËp gÝa dù thÇu: 2.1 Ph­¬ng ph¸p lËp c¸c kho¶n môc chÝ phÝ - Chi phÝ vËt liÖu: VL = (Di . GiVL) . (1 + KiVL) Trong ®ã: VL: Chi phÝ vËt liÖu (gåm vËt liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô) trong ®¬n gi¸ cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (®ång). Di: L­îng vËt liÖu chÝnh thø i tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu j quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. GiVL:Gi¸ tÝnh ®Õn hiÖn tr­êng x©y dùng cña mét ®¬n vÞ vËt liÖu chÝnh thø i (®ång). KiVL:HÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ vËt liÖu phô so víi tæng chi phÝ vËt liÖu chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (nÕu cã) - Chi phÝ nh©n c«ng: NC = Bi . giNC . (1+f) Trong ®ã: Bi: L­îng hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng trùc tiÕp cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø i theo cÊp bËc b×nh qu©n trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. giNC: Møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ngµy c«ng trùc tiÕp x©y dùng b×nh qu©n t­¬ng øng víi cÊp bËc quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø i. f: Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng, l­¬ng phô… cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ®­îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ b»ng c«ng thøc: f = f1 + f2 Trong ®ã: + f1: Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ®­îc tÝnh vµo ®¬n gi¸. + f2: Mét sè kho¶n l­¬ng phô tÝnh b»ng 12% l­¬ng c¬ b¶n vµ mét sè chi phÝ cã thÓ kho¶n trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng tÝnh b»ng 4% l­¬ng c¬ b¶n. Chi phÝ m¸y thi c«ng: MTC =(Mi . giMTC).(1+KiMTCp) Trong ®ã: Mi: L­îng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø i tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. giMTC: Gi¸ dù to¸n ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø i (theo b¶ng gi¸ dù to¸n ca m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng). KiMTCp: HÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ m¸y kh¸c (nÕu cã) so víi tæng chi phÝ m¸y, thiÕt bÞ chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng. 2.2 Ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu §¬n gi¸ dù thÇu do nhµ thÇu lËp dùa trªn biÖn ph¸o thi c«ng thùc tÕ cña nhµ thÇu,c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ cña nhµ thÇu B¶ng 1 : b¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu STT Kho¶n môc chi phÝ C¸ch tÝnh KÕt qu¶ I Chi phÝ trùc tiÕp 1 Chi phÝ vËt liÖu Qj x Djvl + CLvl VL 2 Chi phÝ nh©n c«ng Qj x Djnc x (1 + K nc ) NC 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng Qj x Djm x (1 + K mtc ) M 4 Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5% x (VL+NC+M) TT Céng chi phÝ trùc tiÕp VL+NC+M+TT T II Chi phÝ chung P x T C ®¬n gi¸ x©y dùng T + C Z iii Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc (T+C) x tû lÖ qui ®Þnh TL Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tr­íc thuÕ (T+C+TL) G iV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng G x TXDGTGT GTGT Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ G + GTGT GBTST Chi phÝ ph©n bæ kh¸c GBTST x tû lÖ qui ®Þnh GPB Trong ®ã : Qj : Khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng thø j Djvl , Djnc , Djm : Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong ®¬n gi¸ x©y dùng cña c«ng t¸c x©y dùng thø j K nc : HÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng (nÕu cã) . K mtc : HÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng (nÕu cã) . P: §Þnh møc chi phÝ chung (%) TL: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. G: GÝa trÞ bá thÇu tr­íc thuÕ. GBTST:Gi¸ trÞ bá thÇu sau thuÕ. CLvl : Chªnh lÖch vËt liÖu (nÕu cã) TXLGTGT : Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng. GPB: Chi phÝ ph©n bæ kh¸c III. LËp gi¸ dù thÇu gãi thÇu sè 2 X©y dùng §­êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ §Ó phï hîp víi yªu cÇu cña b¸o c¸o thùc tËp em xin phÐp ®­îc tr×nh bµy phÇn lËp gi¸ cho h¹ng môc ¸o ®­êng thuéc gãi thÇu sè 2 X©y dùng §­êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ . §Ó lËp gi¸ vÒ h¹ng môc nµy em giíi thiÖu qua vÒ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt cña hang môc 1. BiÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt  H¹ng môc ¸o ®­êng 1.1 Giíi thiÖu vÒ kÕt cÊu ®­êng n©ng cÊp : Bao gåm 6 kÕt cÊu cô thÓ nh­ sau: - KÕt cÊu 1: ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c tuyÕn vµ ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc 4 ®Õn cäc P3+1,2m), trõ tuyÕn 2D. + Bª t«ng xi m¨ng #200 ®¸ 1x2, dµy 15cm. + C¸t ®en ®Çm chÆt (hoÆc trªn mÆt bª t«ng cò). - KÕt cÊu 2:¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc 1 ®Õn cäc 4) vµ tuyÕn 2D (tõ cäc 4A ®Õn cäc 2). + Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 7cm + Nhùa dÝnh thÊm b¸m tiªu chuÈn 1,0kg/m2. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 15cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 2 dµy 30cm. + C¸t ®en ®Çm chÆt k=0,98 dµy 30cm. - KÕt cÊu 3: KÕt cÊu hoµn tr¶, ¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (®o¹n nèi ra tuyÕn ®­êng nèi tõ ®­êng vµnh ®ai 3 ®Õn ®­êng L¸ng Hoµ L¹c), ®o¹n tuyÕn 2D (®o¹n nèi ra ®­êng khu ®« thÞ MÔ tr× H¹). + Bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 5cm. + Bª t«ng nhùa h¹t th« dµy 7cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 25cm, t­íi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m2 + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 2 dµy 30cm, t­íi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m2 + C¸t ®en ®Çm chÆt k=0,98 dµy 30cm. - KÕt cÊu 4: ¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc P3+1,2m ®Õn cäc P3+7,2m), ®o¹n tuyÕn 2 (tõ cäc 8+2,5m ®Õn cäc 2A). + Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 5cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 10cm. + T­íi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m2 - KÕt cÊu 5: ¸p dông hoµn tr¶ ®­êng cho khu ®« thÞ Mü §×nh – MÔ Tr× khi thi c«ng cèng trªn ®­êng liªn x·. + Bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 4cm + T­íi nhùa dÝnh b¸m 0,5kg/m2. + Bª t«ng nhùa h¹t th« dµy 7cm. + T­íi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m2. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 15cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 2 dµy 30cm. + C¸t ®en ®Çm chÆt K=0,98 dµy 30cm. - KÕt cÊu 6: ¸p dông hoµn tr¶ hÌ cho ®­êng khu ®« thÞ Mü §×nh – MÔ Tr× khi thi c«ng cèng trªn ®­êng liªn x·. G¹ch Block 5cm. C¸t vµng gia cè xi m¨ng 12cm. 1.2 vËt liÖu phôc vô thi c«ng ¸o ®­êng §¸ c¸c lo¹i: Nhµ thÇu dù ®Þnh mua t¹i c¸c má ®¸ MiÕu M«n – Hoµ B×nh, Má ®¸ Sunway, Má ®¸ cña C«ng ty ®¸ B×nh Minh. Bª t«ng nhùa c¸c lo¹i: Nhµ thÇu chóng t«i sÏ mua cña C«ng ty CTGT 116 t¹i tr¹m trén Mai LÜnh – Hµ T©y. C¸t vµng: Nhµ thÇu chóng t«i sÏ sö dông c¸t x©y lÊy ë b·i c¸t ChÌm. Nhùa ®­êng: mua cña h·ng CALTEX vËn chuyÓn tõ thµnh phè H¶i Phßng ®Õn hiÖn tr­êng thi c«ng. Tr­íc khi thi c«ng, Nhµ thÇu sÏ tr×nh Kü s­ t­ vÊn ®Çy ®ñ c¸c chøng chØ vÒ c¸c chØ tiªu kü thuËt ®Ó Kü s­ t­ vÊn xem xÐt; lÊy c¸c lo¹i, mçi lo¹i 5 lÝt nhùa tr×nh Kü s­ t­ vÊn ®Ó kiÓm tra. 1.3 biÖn ph¸p thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m (líp mãng); Sau khi líp nÒn ®­îc nghiÖm thu vÒ ®é b»ng ph¼ng, ®é chÆt, ®é dèc ngang, dèc däc ®­îc Kü s­ t­ vÊn chÊp thuËn, Nhµ thÇu chóng t«i tiÕn hµnh thi c«ng líp CÊp phèi ®¸ d¨m: - Thi c«ng CÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi (lo¹i 2) ChiÒu dµy líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi kÕt cÊu 1 lµ 30cm, Nhµ thÇu tiÕn hµnh thi c«ng lµm 2 líp. Tr×nh tù r¶i líp cÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi (líp 1) dµy 15 cm: + VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi b»ng xe «t«, tËp kÕt gÇn ®o¹n thi c«ng. Dïng nh©n c«ng trung chuyÓn vËt liÖu CP§D ®Õn vÞ trÝ thi c«ng, ®æ tõng ®èng víi cù ly c¸c ®èng tÝnh to¸n sao cho sau khi san ®Çm chÆt líp cÊp phèi ®¸ d¨m cã chiÒu dµy theo thiÕt kÕ lµ 15cm. + San líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi b»ng thñ c«ng (®èi víi nh÷ng ®o¹n cã diÖn tÝch thi c«ng réng th× dïng m¸y san tù hµnh KOMATSU ®Ó san). Chó ý trong qu¸ tr×nh san líp CÊp phèi ®¸ d¨m cÇn ®­îc san cÈn thËn tr¸nh sù ph©n tÇng vµ chó ý ®Õn ®é Èm cña vËt liÖu nÕu kh« ph¶i ®­îc t­íi n­íc nhÑ. + NÕu thÊy cã hiÖn t­îng ph©n tÇng cÇn ph¶i ®­îc hãt bá thay b»ng líp vËt liÖu míi. + §èi víi nh÷ng ®o¹n thi c«ng cã bÒ mÆt hÑp m¸y kh«ng vµo ®­îc dïng ®Çm cãc ®Ó lu, nh÷ng ®o¹n cã bÒ mÆt thi c«ng réng dïng m¸y lu ®Ó lu + Qu¸ tr×nh lu ph¶i cã c«ng nh©n bï phô vµo nh÷ng chç thiÕu. + Trong qu¸ tr×nh lu nÕu thÊy ®é Èm kh«ng ®¶m b¶o theo yªu cÇu cÇn t­íi n­íc ®Ó ®¶m b¶o ®é Èm, ph¶i cã c«ng nh©n theo lu ®Ó chÌn ®¸ ®¶m b¶o cho mÆt ®­êng chÆt vµ ®óng ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ. + Sau khi thi c«ng xong mêi Kü s­ t­ vÊn kiÓm tra vµ nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu vµ ®­îc sù ®ång ý cña Kü s­ t­ vÊn míi ®­îc tiÕn hµnh r¶i c¸c líp tiÕp theo. Tr×nh tù r¶i líp cÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi (líp 2) dµy 15 cm: + Tr×nh tù r¶i líp cÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi líp 2 (dµy 15cm) qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng t­¬ng tù nh­ líp 1 ë trªn. - Thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn lo¹i 1 dµy 15cm. ChiÒu dµy líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn lµ 15cm. Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh thi c«ng lµm 1 líp. Tr×nh tù r¶i líp cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn dµy 15 cm: + Líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn cã tiªu chuÈn kü thuËt vÒ tÝnh chÊt c¬ lý, c­êng ®é, ®é mµi mßn, thµnh phÇn h¹t theo tiªu chuÈn ngµnh + R¶i líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn (b»ng thñ c«ng ®èi víi nh÷ng ®o¹n cã diÖn tÝch thi c«ng nhá, hÑp) hoÆc b»ng m¸y r¶i VOLGER, b»ng m¸y san t¹i c¸c vÞ trÝ thi c«ng réng m¸y r¶i, m¸y san vµo ®­îc, chiÒu dµy r¶i 19,5cm ®Ó lu lÌn cßn 15cm. + Tr­íc khi r¶i líp cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn, Nhµ thÇu chóng t«i sÏ tiÕn hµnh ®ãng cäc c¨ng d©y ®Ó r¶i theo chiÒu dµy thiÕt kÕ vµ t­íi Èm bÒ mÆt cña líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi b»ng xe StÐc n­íc (hoÆc b»ng vßi hoa sen). + Tr×nh tù lu lÌn líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn (nh­ lu lÌn CÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi) lu lÌn ®Õn ®é chÆt yªu cÇu K98. + Trong qu¸ tr×nh lu lÌn líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn cÇn chó ý ®Õn ®é Èm cña vËt liÖu nÕu kh« cÇn ph¶i t­íi bæ sung. + Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i lu«n lu«n kiÓm tra cÊp phèi, nÕu thÊy ph©n tÇng th× cÇn ph¶i thay thÕ vËt liÖu kh¸c. + Lu«n lu«n kiÓm tra ®é b»ng ph¼ng, ®é dèc däc, dèc ngang cña mÆt ®­êng ®¶m b¶o ®óng theo thiÕt kÕ. + Sau khi thi c«ng xong mêi Kü s­ t­ vÊn kiÓm tra vµ nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu vµ ®­îc sù ®ång ý cña Kü s­ t­ vÊn míi ®­îc tiÕn hµnh c¸c líp tiÕp theo. Ghi chó: Tr×nh tù thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn lo¹i 1 (dµy 25cm ®o¹n kÕt cÊu lo¹i III). Qu¸ tr×nh thi c«ng chia lµm 2 líp, quy tr×nh thi c«ng t­¬ng tù nh­ thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn lo¹i 1. 1.4 thi c«ng líp thÊm tiªu chuÈn 1,0kg/m2 - BiÖn ph¸p kÜ thuËt + Sau khi hoµn thµnh líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn, ®­îc sù ®ång ý cña Kü s­ t­ vÊn chÊp thuËn, nhµ thÇu chóng t«i tiÕn hµnh thi c«ng líp nhùa thÊm b¸m b»ng nhùa nãng hoÆc nhò t­¬ng. + Tr­íc khi thi c«ng líp nhùa thÊm b¸m, Nhµ thÇu sÏ tr×nh Kü s­ t­ vÊn c¸c chøng chØ vÒ tiªu chuÈn kü thuËt cña nhùa thÊm b¸m vµ ®­îc Kü s­ t­ vÊn chÊp thuËn míi ®­îc thi c«ng vµ Nhµ thÇu ®Ö tr×nh Kü s­ t­ vÊn s¬ ®å vµ c«ng nghÖ thi c«ng líp thÊm b¸m. + Nhµ thÇu tiÕn hµnh phun thö ®Ó Kü s­ t­ vÊn kiÓm tra, ®­îc chÊp thuËn míi triÓn khai ®¹i trµ. - Tr×nh tù thi c«ng líp nhùa dÝnh b¸m: + Dïng xe cã chæi quÐt (stÐc n­íc ZIL130 cã g¾n chæi quÐt hoÆc chæi kÐo theo) quÐt s¹ch bôi bÈn vµ vËt liÖu rêi r¹c ra khái mÆt ®­êng, nh÷ng n¬i chæi kh«ng vµo ®­îc th× ®­îc quÐt b»ng tay chæi cøng. + QuÐt réng ra ph¹m vi khu vùc t­íi nhùa dÝnh Ýt nhÊt lµ 20cm. + C¸c vïng cã ®Êt dÝnh vµ c¸c vËt liÖu kh¸c ph¶i ®­îc n¹o bá s¹ch sÏ vµ ®­îc Kü s­ t­ vÊn chÊp thuËn míi ®­îc phun nhùa. + Dïng m¸y h¬i Ðp thæi s¹ch c¸c bôi bÈn vµ vËt liÖu rêi r¹c ra khái ph¹m vi t­íi nhùa. + Dïng xe StÐc n­íc hoÆc dïng thñ c«ng t­íi b»ng vßi hoa sen, t­íi nhÑ ®Ó t¹o ®é Èm cho bÒ mÆt líp CÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn (kh«ng ®­îc t­íi ®Ëm n­íc). + Dïng xe stÐc nhùa Mishubishi t­íi nhùa tiªu chuÈn 1,0kg/m2. 1.5 thi c«ng mÆt ®­êng bª t«ng nhùa; - BiÖn ph¸p kÜ thuËt + Líp bª t«ng nhùa lµ bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 7cm vµ bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 5cm ®­îc r¶i b»ng m¸y r¶i VOLGER ®èi víi nh÷ng ®o¹n cã diÖn tÝch thi c«ng réng, nh÷ng ®o¹n cã vÞ trÝ mÆt b»ng thi c«ng hÑp m¸y mãc kh«ng vµo ®­îc th× r¶i b»ng thñ c«ng. + Tr¹m trén bª t«ng nhùa: Nhµ thÇu s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn bª t«ng nhùa vÒ tõ Tr¹m trén Mai LÜnh – Hµ T©y. + Trén thö bª t«ng nhùa: Tr­íc khi thi c«ng r¶i bª t«ng nhùa, Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh trén thö trong phßng thÝ nghiÖm. Nhµ thÇu sÏ b¸o c¸o víi Kü s­ t­ vÊn tr­íc khi tr¹m trén ho¹t ®éng vÒ thµnh phÇn c¸c cèt liÖu, l­îng nhùa, nhiÖt ®é trén, ®é æn ®Þnh, ®é ch¶y, tû träng vµ nång ®é cña hçn hîp vµ ®­îc Kü s­ t­ vÊn chÊp thuËn míi tiÕn hµnh trén. + Tr­íc khi r¶i líp bª t«ng nhùa Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh r¶i thö víi chiÒu dµi (50 ¸ 100)m nh»m chøng minh cho Kü s­ t­ vÊn vÒ ®é æn ®Þnh cña hçn hîp, n¨ng lùc, hiÖu qu¶, c«ng lu lÌn líp bª t«ng nhùa vµ lùc l­îng thi c«ng cña Nhµ thÇu. + VÞ trÝ, chiÒu dµi r¶i thö do Kü s­ t­ vÊn chän, khi r¶i thö ph¶i cã mÆt cña Kü s­ t­ vÊn. + Mäi quy ®Þnh vÒ vËt liÖu, tæng thÓ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa nãng ®Òu ph¶i tu©n theo quy tr×nh quy ph¹m hiÖn hµnh theo tiªu chuÈn ngµnh vÒ quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu mÆt ®­êng bª t«ng nhùa. - R¶i líp bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 7cm: + Tr­íc khi r¶i líp bª t«ng nhùa h¹t trung, Nhµ thÇu tiÕn hµnh vÖ sinh líp dÝnh b¸m ®· r¶i b»ng xe cã chæi, quÐt s¹ch bôi bÈn vµ vËt liÖu rêi r¹c ra khái bÒ mÆt mÆt ®­êng. Dïng m¸y h¬i Ðp thæi hÕt bôi. §Ó Kü s­ t­ vÊn kiÓm tra vµ chÊp nhËn míi ®­îc r¶i líp th¶m. + NÕu mÆt ®­êng sau khi t­íi dÝnh b¸m cho th«ng xe ho¹t ®éng th× tr­íc khi r¶i bª t«ng nhùa ph¶i tiÕn hµnh vÖ sinh s¹ch sÏ vµ t­íi thªm dÝnh b¸m. + §ãng cäc, c¨ng d©y ®Ó ®Þnh vÞ vÞ trÝ, cao ®é vµ kÝch th­íc líp bª t«ng nhùa cho m¸y r¶i theo ®óng thiÕt kÕ. + VËn chuyÓn bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn hiÖn tr­êng thi c«ng b»ng xe « t« ben tù ®æ vµ thïng xe ph¶i s¹ch, kh«ng cã bôi bÈn vµ dÝnh c¸c chÊt cã h¹i kh¸c. + NhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng nhùa khi r¶i ph¶i tõ (135 ¸ 165)oC. + Qu¸ tr×nh r¶i cã bè trÝ lùc l­îng thî ®­êng ®i theo ®Ó bï phô vµ söa sang bÒ mÆt ®Ó t¹o nªn mét líp mÆt ®ång nhÊt ph¼ng phiu. - C«ng t¸c lu lÌn líp bª t«ng nhùa h¹t trung: + Ngay sau khi r¶i bª t«ng nhùa, bÒ mÆt ®­îc bï phô söa sang kiÓm tra vµ lu lÌn ngay toµn bé, bÒ mÆt bª t«ng nhùa r¶i ®Õn ®©u lu lÌn ngay ®Õn ®ã. + Dïng lu SAKAI SW70C lu (2 ¸ 3) l­ît/®iÓm, tèc ®é lu lµ 1,5km/h kh«ng gµi rung. + Dïng lu b¸nh lèp 14 ¸ 20 tÊn lu (8 ¸ 10) l­ît/®iÓm víi tèc ®é (3¸ 5)km/h. + Dïng lu SAKAI SV16T b¸nh nh½n lu (5 ¸ 6)l­ît/®iÓm, tèc ®é lu lµ 5km/h. + CÇn tranh thñ lu lÌn hçn hîp bª t«ng nhùa ë nhiÖt ®é cña hçn hîp lµ (120 ¸ 140)oC ®Ó lu lÌn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. + Trong qu¸ tr×nh lu lÌn cÇn ph¶i th­êng xuyªn b«i ­ít mÆt b¸nh lu ®Ó tr¸nh hçn hîp bª t«ng nhùa dÝnh b¸m vµo b¸nh lu. + Khi lu lÌn cÇn chó ý lu tõ mÐp ®­êng vµo tim (tõ thÊp ®Õn cao) vµ l­ît lu sau ®Ì lªn vÖt lu tr­íc lµ 30cm. + Khi lu l­ît ®Çu tiªn th× b¸nh chñ ®éng cña lu ph¶i ®i tr­íc. + Chó ý: Khi r¶i líp bª t«ng nhùa nãng cÇn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c tiªu chuÈn kü thuËt sau: . KiÓm tra hçn hîp bª t«ng nhùa lóc ®æ vµo m¸y r¶i. . KiÓm tra ®é dèc ngang mÆt ®­êng b»ng th­íc mÉu. . KiÓm tra ®é b»ng ph¼ng cña mÆt ®­êng b»ng th­íc 3m. . KiÓm tra chÊt l­îng c¸c mèi nèi ngang, mèi nèi däc cña mÆt ®­êng b»ng m¾t th­êng vµ b»ng th­íc 3m. + Sau 1 ngµy lµm viÖc, tr­íc khi nghØ cÇn ph¶i c¾t bá mét phÇn bª t«ng nhùa ®Ó mÐp mèi nèi däc vµ mèi nèi ngang ngay th¼ng, th¼ng ®øng, ®ñ chiÒu dµy vµ ph¶i tiÕn hµnh ngay sau khi lu lÌn líp bª t«ng nhùa ®¹t yªu cÇu ( lóc bª t«ng nhùa cßn nãng ). + Trong qu¸ tr×nh thi c«ng mÆt ®­êng, Nhµ thÇu lu«n lu«n tu©n thñ theo c¸c quy tr×nh quy ph¹m theo tiªu chuÈn AASHTO T68 ¸ T198 vµ c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam 22TCN 252-98 vÒ cÊp phèi ®¸ d¨m vµ 22TCN 248-98 "Quy tr×nh thi c«ng nghiÖm thu mÆt ®­êng bª t«ng nhùa trong kÕt cÊu ¸o ®­êng « t« cña Bé Giao th«ng vËn t¶i ban hµnh ngµy 18/10/1998". - Thi c«ng líp bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 5cm. + Sau khi thi c«ng xong líp bª t«ng nhùa h¹t th« dµy 7cm, ®­îc T­ vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn, Nhµ thÇu tiÕn hµnh thi c«ng líp bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 5cm. + Nhµ thÇu thiÕt kÕ tû lÖ bª t«ng h¹t mÞn vµ r¶i thö tr×nh Chñ ®Çu t­, T­ vÊn gi¸m s¸t, ®­îc Chñ ®Çu t­ vµ T­ vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn Nhµ thÇu míi tiÕn hµnh thi c«ng ®¹i trµ. + Phun nhùa dÝnh b¸m 0,5kg/m2 b»ng « t« phun nhùa. +Tr×nh tù r¶i, lu lÌn, kiÓm tra, hoµn thiÖn líp bª t«ng nhùa h¹t mÞn thùc hiÖn nh­ thi c«ng líp bª t«ng nhùa h¹t trung. - B¶o d­ìng mÆt ®­êng: + Trªn ®­êng nhùa ®ang thi c«ng chØ cho c¸c lo¹i xe b¸nh lèp qua l¹i vµ h¹n chÕ tèc ®é tèi ®a lµ 5km/h sau khi ®· r¶i xong líp ®¸ nhá vµ ®· ®­îc lu lÌn xong. + Trong vßng 48h sau khi thi c«ng xong ph¶i h¹n chÕ tèc ®é xe ch¹y trªn ®­êng míi víi vËn tèc tèi ®a lµ 15km/h. + Trong vßng 10 ngµy sau khi thi c«ng xong mÆt ®­êng cÇn ®­îc ch¨m sãc vµ b¶o d­ìng vµ dïng chæi tre quÐt vun ®¸ nhá bÞ xe ch¹y lµm tÐ ra 2 bªn lÒ ®­a vµo mÆt ®­êng. Chó ý: + Trong qu¸ tr×nh thi c«ng mÆt ®­êng, Nhµ thÇu lu«n lu«n tu©n thñ theo c¸c quy tr×nh vµ quy ph¹m thi c«ng theo c¸c quy ®Þnh, c¸c quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu mÆt ®­êng. + Lu«n lu«n kiÓm tra chiÒu dµy cña líp mÆt ®­êng b»ng m¸y cao ®¹c, lu«n kiÓm tra ®é b»ng ph¼ng cña mÆt ®­êng b»ng th­íc 3m vµ lu«n lu«n kiÓm tra kÝch th­íc h×nh häc cña ®­êng ®Ó ®¶m b¶o cho ®­êng cã chÊt l­îng cao vµ h×nh d¹ng ®Ñp. + Lu«n kiÓm tra mèi nèi däc, mèi nèi ngang mÆt ®­êng bª t«ng nhùa b»ng th­íc 3m vµ b»ng m¾t ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn kü thuËt. + Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®Ó ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ, Nhµ thÇu chóng t«i cã barie, biÓn b¸o hiÖu vµ cã ng­êi ®iÒu khiÓn h­íng dÉn giao th«ng ë 2 ®Çu ®o¹n ®ang thi c«ng. 1.6 Thi c«ng mÆt ®­êng bª t«ng xi m¨ng - C«ng t¸c chuÈn bÞ: + ChuÈn bÞ vËt liÖu, tËp kÕt t¹i hiÖn tr­êng: C¸t, ®¸, xi m¨ng… (c¸c lo¹i vËt liÖu nµy ®· thi nghiÖm vµ ®­îc TVGS chÊp thuËn). + ChÈn bÞ m¸y mãc, nh©n lùc phôc vô thi c«ng: M¸y trén, m¸y ®Çm bª t«ng vµ nh©n c«ng thi c«ng. + Kh¶o s¸t kiÓm tra cao ®é nÒn ®­êng. - Thi c«ng mÆt ®­êng bª t«ng xi m¨ng: + Xö lý bÒ mÆt líp c¸t ®en hoÆc nÒn cò: NhÆt bá cá r¸c, t¹o nh¸m, t­íi Èm bÒ mÆt. + L¾p ®Æt v¸n khu«n (t¹i c¸c vÞ trÝ cã nhµ d©n ë hai bªn th× tËn dông t­êng nhµ d©n lµm v¸n khu«n). + Xö lý bÒ mÆt v¸n khu«n: B«i mì hoÆc lµ lãt t¶i lªn bÒ mÆt v¸n khu«n. + Mêi TVGS kiÓm tra nghiÖm thu v¸n khu«n vµ chÊp thuËn ®Ó tiÕn hµnh ®æ bª t«ng. + Bª t«ng ®­îc trén b»ng m¸y trén tù hµnh 250 lÝt t¹i hiÖn tr­êng, vËn chuyÓn ®Ón vÞ trÝ ®æ b»ng nh©n c«ng. + San r¶i bª t«ng theo chiÒu dµy thiÕt kÕ vµ ®Çm lÌn bª t«ng b»ng ®Çm dïi, ®Çm bµn. + T¹o c¸c khe co d·n theo thiÕt kÕ b»ng v¸n khu«n thÐp cã tay cÇm (Sau khi bª t«ng ®­îc ®æ vµ hÕt thêi gian ninh kÕt theo quy ®Þnh th× tiÕn hµnh th¸o v¸n khu«n thÐp vµ thi c«ng khe co d·n: ChÐt gç th«ng cã chiÒu dµy 11cm vµo khe ®· ®­îc t¹o, chÐt tiÕp matÝt bitum cã chiÒu dµy 4cm vµ hoµn thiÖn khe co d·n), kho¶ng c¸ch 5m thi c«ng mét khe co d·n. + Hoµn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng b»ng c¸c dông cô: th­íc thÐp, bay, bµn lµ gç… + TiÕn hµnh b·o d­ìng bª t«ng b»ng r¬m phñ kÝn, c¸t hoÆc bao t¶i ®ay t­íi Èm n­íc (tËn dông r¬m ë ®Þa ph­¬ng ®Ó b·o d­ìng bª t«ng) theo thêi gian quy ®Þnh. + Th¸o dì v¸n khu«n khi bª t«ng ®¹t ®ñ c­êng ®é. + Trong qu¸ tr×nh thi c«ng bª t«ng xi m¨ng cÇn chó ý: . T¹i c¸c vÞ trÝ tiÕp gi¸p víi t­êng cña nhµ d©n cÇn cã biÖn ph¸p xö lý phï hîp ®Ó t¹o ®é dÝnh bµm gi÷a bª t«ng míi vµ t­êng cò: Ph¸ bá líp v÷a tr¸t t­êng, t¹o nh¸m vµ t­íi n­íc võa ®ñ ®é Èm. . V÷a trén ph¶i ®­îc thi c«ng trong thêi gian ninh kÕt s¬ bé cña bª t«ng. . Thi c«ng ®Õn ®©u cÇn tiÕn hµnh ®Çm lÌn vµ hoµn thiÖn ®Õn ®ã, kh«ng ®­îc bï thªm hoÆc ®Çm lÌn khi bª t«ng ®· b¾t ®Çu ®«ng cøng. . Trong tr­êng hîp gÆp trêi m­a cÇn cã b¹t che ®Ëy cÈn thËn ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng bª t«ng. . Trong qu¸ tr×nh thi c«ng Nhµ thÇu sÏ bè trÝ biÓn b¸o hiÖu, ng­êi ®iÒu khiÓn giao th«ng h­íng dÉn ng­êi d©n qua l¹i ®¶m b¶o an toµn vµ thuËn lîi. 1.7 Hoµn thiÖn vµ bµn giao c«ng tr×nh: Sau khi hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, Nhµ thÇu tiÕn hµnh hoµn thiÖn tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Söa vµ hoµn thiÖn c¸c khu vùc ®Êt m­în, tr¶ l¹i mÆt b»ng nh­ cò vµ ®µo tr¶ m­¬ng dÉn n­íc, kh¬i th«ng dßng ch¶y cho c¸c c«ng tr×nh cèng r·nh. §­îc TVGS xem xÐt vµ chÊp thuËn míi ®­îc bµn giao c«ng tr×nh. VËn chuyÓn vËt liÖu thõa, vËt liÖu kh«ng thÝch hîp vµo vÞ trÝ mµ Chñ c«ng tr×nh vµ ®Þa ph­¬ng quy ®Þnh. 1.8 thiÕt bÞ, nh©n lùc thi c«ng mÆt ®­êng Xe stÐc t­íi nhùa Mishubishi : 01 chiÕc M¸y xóc lËt KAWASAKI : 01 chiÕc M¸y r¶i VOLGER : 01 chiÕc M¸y san KOMATSU : 01 chiÕc Xe stÐc n­íc cã chæi quÐt : 01 chiÕc Xe stÐc n­íc ZIL130 : 01 chiÕc M¸y h¬i Ðp : 01 chiÕc ThiÕt bÞ ®un nhùa : 01 bé M¸y trén bª t«ng 250 lÝt : 01 chiÕc Lu SAKAI 3 b¸nh : 01 chiÕc Lu lèp : 01 chiÕc Lu SAKAI SV16T : 01 chiÕc Lu 6 – 8 tÊn : 01 chiÕc ¤ t« ben vËn chuyÓn : 04 chiÕc 15 – Nh©n c«ng : 20 ng­êi B¶ng tæng hîp gi¸ dù thÇu Gãi thÇu sè 02 : X©y dùng ®­êng hÌ-Th«n MÔ tr× h¹ Dù ¸n : C¶i t¹o n©ng cÊp h¹ tÇng kÜ thuËt x· MÔ tr× -huyÖn Tõ Liªm TT H¹ng môc §VT Gi¸ trÞ 1 C«ng tr×nh tho¸t n­íc ®ång 6.043.086.748 2 NÒn ®­êng ®ång 554.412.427 3 ¸o ®­êng ®ång 1.509.879.765 Tæng céng gi¸ dù thÇu ®ång 8.107.378.940 b¶ng tæng hîp ®¬n gi¸ vµ gi¸ dù thÇu C«ng tr×nh: C¶i t¹o n©ng cÊp H¹ TÇng Kü ThuËt x· mÔ tr× - huyÖn tõ liªm h¹ng môc : ¸o ®êng - th«n mÔ tr× h¹ TT Tªn h¹ng môc c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh Khèi lîng mêi ®Êu thÇu §¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Gi¸ bá thÇu sau thuÕ 1 2 3 4 5 6 ¸o ®êng 1,509,879,765 1 Lµm mãng ®êng cÊp phèi ®¸ d¨m líp díi 100m3 14.32 20,021,009.99 286,731,942 2 Lµm mãng ®êng cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn 100m3 3.11 19,924,523.87 61,881,161 3 Lµm líp dÝnh b¸m b»ng nhùa ®êng lîng nhùa 1 kg/m2 100m2 45.29 757,599.23 34,308,708 4 R¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t th« ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp 7cm - §êng KC hoµn tr¶ 100m2 3.21 8,728,293.21 27,996,873 5 R¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t trung ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp 5cm - §êng KCIII 100m2 42.08 6,487,610.43 272,988,857 6 R¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp 5cm - §êng KC hoµn tr¶ 100m2 3.21 6,791,239.72 21,783,581 7 V¸n khu«n ®æ bª t«ng mÆt ®êng 100m2 4.70 1,057,363.06 4,967,777 8 §æ bª t«ng mÆt ®êng BTXM M200 ®¸ 1x2 H = 15 Cm - §êng KCI m3 1,209.88 655,140.15 792,638,852 9 L¸t g¹ch block P7, P10 mÇu xanh vµng m2 61.57 106,902.96 6,582,015 b¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu C«ng tr×nh: C¶i t¹o n©ng cÊp H¹ TÇng Kü ThuËt x· mÔ tr× - huyÖn tõ liªm h¹ng môc : ¸o ®êng - th«n mÔ tr× h¹ TT SH Tªn h¹ng môc c«ng viÖc §VT §Þnh Møc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn §M 1 2 3 4 5 6 7 1 AD.11212 Lµm mãng ®êng cÊp phèi ®¸ d¨m líp díi 100m3 a VËt liÖu 14,768,000.00 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 m3 142 104,000 14,768,000 b Nh©n c«ng 188,265.17 Thî bËc 4/7 c«ng 3.9000 48,273 188,265.17 c M¸y 1,147,859.76 M¸y ñi 110CV ca 0.42 828,876 348,127.92 M¸y san 108CV ca 0.08 1,055,418 84,433.44 M¸y lu rung 25T ca 0.21 1,347,971 283,073.91 §Çm lèp 16T ca 0.34 680,411 231,339.74 §Çm b¸nh thÐp 10T ca 0.21 441,809 92,779.89 ¤ t« Stec 5m3 ca 0.21 490,029 102,906.09 M¸y kh¸c ca 0.50% 1,039,755 5,198.77 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 16,104,124.93 241,561.87 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 16,345,686.81 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 16,345,686.8 735,555.91 g Céng (a+b+c+d+f) 17,081,242.71 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 17,081,242.7 939,468.35 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 18,020,711.06 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 18,020,711.1 1,802,071.11 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 19,822,782.17 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 19,822,782.2 198,227.82 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 20,021,009.99 2 AD.11222 Lµm mãng ®êng cÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn 100m3 a VËt liÖu 14,910,000.00 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 m3 142 105,000 14,910,000 b Nh©n c«ng 212,401.73 Thî bËc 4/7 c«ng 4.4000 48,273 212,401.73 c M¸y 904,113.51 M¸y r¶i 50-60m3/h ca 0.21 643,252 135,082.92 M¸y lu rung 25T ca 0.21 1,347,971 283,073.91 §Çm b¸nh thÐp 10T ca 0.21 441,809 92,779.89 §Çm lèp 16T ca 0.42 680,411 285,772.62 ¤ t« Stec 5m3 ca 0.21 490,029 102,906.09 M¸y kh¸c ca 0.50% 899,615 4,498.08 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 16,026,515.24 240,397.73 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 16,266,912.96 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 16,266,913.0 732,011.08 g Céng (a+b+c+d+f) 16,998,924.05 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 16,998,924.0 934,940.82 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 17,933,864.87 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 17,933,864.9 1,793,386.49 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 19,727,251.36 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 19,727,251.4 197,272.51 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 19,924,523.87 3 AD.24213 Lµm líp dÝnh b¸m b»ng nhùa ®êng lîng nhùa 1 kg/m2 100m2 a VËt liÖu 437,451.30 Nhùa ®êng kg 78.65 5,562 437,451 DÇu ho¶ kg 32.1 7,125 228,713 b Nh©n c«ng 14,567.99 Thî bËc 3,5/7 c«ng 0.3140 46,395 14,567.99 c M¸y 157,364.19 ThiÕt bÞ nÊu nhùa ca 0.049 55,927 2,740.42 ¤ t« tíi nhùa 7T ca 0.098 1,394,837 136,694.03 M¸y nÐn khÝ 240m3/h ca 0.049 365,913 17,929.74 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 609,383.48 9,140.75 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 618,524.23 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 618,524.23 27,833.59 g Céng (a+b+c+d+f) 646,357.82 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 646,357.82 35,549.68 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 681,907.50 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 681,907.50 68,190.75 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 750,098.25 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 750,098.25 7,500.98 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 757,599.23 4 AD.26321 S¶n xuÊt bª t«ng nha h¹t th« tÊn 373,286.37 a VËt liÖu 355,236.00 (8%) Bét ®¸ Kg 75.8000 150 11,370 (22%) §¸ 0,5 x 1 m3 0.1300 100,000 13,000 (55%) §¸ 1 x 2 m3 0.3260 110,000 35,860 (15%) C¸t vµng m3 0.0980 59,000 5,782 (5,1%) Nhùa ®êng Kg 52.0000 5,562 289,224 b Nh©n c«ng 2,129.79 Thî bËc 4,5/7 c«ng 0.0405 52,587 2,129.79 c M¸y 15,920.58 Tr¹m trén 80 tÊn/h ca 0.00391 745,983 2,916.79 M¸y xóc 2.3 m3/gÇu ca 0.00391 2,609,972 10,204.99 M¸y ñi 110CV ca 0.003 828,876 2,486.63 M¸y kh¸c ca 2.00% 15,608 312.17 5 AD.23215 R¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t th« ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp 7cm - §êng KC hoµn tr¶ m2 a VËt liÖu 60,696.36 Bª t«ng nhùa h¹t th« tÊn 0.1626 373,286 60,696 b Nh©n c«ng 1,206.83 Thî bËc 4/7 c«ng 0.0250 48,273 1,206.83 c M¸y 8,303.82 M¸y r¶i 130-140cv ca 0.000587 1,455,600 854.44 §Çm b¸nh thÐp 10T ca 0.0012 441,809 530.17 §Çm lèp 16T ca 0.00064 680,411 435.46 M¸y kh¸c ca 2.00% 1,820 36.40 VËn chuyÓn BTN cù ly BQ 15Km ca 0.009821 656,483 6,447.35 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 70,207.01 1,053.11 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 71,260.11 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 71,260.11 3,206.71 g Céng (a+b+c+d+f) 74,466.82 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 74,466.82 4,095.68 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 78,562.50 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 78,562.50 7,856.25 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 86,418.74 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 86,418.74 864.19 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 87,282.93 6 AD.26321 S¶n xuÊt bª t«ng nha h¹t trung tÊn 378,848.37 a VËt liÖu 360,798.00 (8%) Bét ®¸ Kg 75.8000 150 11,370 (22%) §¸ 0,5 x 1 m3 0.1300 100,000 13,000 (55%) §¸ 1 x 2 m3 0.3260 110,000 35,860 (15%) C¸t vµng m3 0.0980 59,000 5,782 (5,2%) Nhùa ®êng Kg 53.0000 5,562 294,786 b Nh©n c«ng 2,129.79 Thî bËc 4,5/7 c«ng 0.0405 52,587 2,129.79 c M¸y 15,920.58 Tr¹m trén 80 tÊn/h ca 0.00391 745,983 2,916.79 M¸y xóc 2.3 m3/gÇu ca 0.00391 2,609,972 10,204.99 M¸y ñi 110CV ca 0.003 828,876 2,486.63 M¸y kh¸c ca 2.00% 15,608 312.17 7 AD.23223 R¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t trung ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp 5cm - §êng KCIII m2 a VËt liÖu 44,969.30 Bª t«ng nhùa h¹t trung tÊn 0.1187 378,848 44,969 b Nh©n c«ng 878.57 Thî bËc 4/7 c«ng 0.0182 48,273 878.57 c M¸y 6,335.95 M¸y r¶i 130-140cv ca 0.000434 1,455,600 631.73 §Çm b¸nh thÐp 10T ca 0.0012 441,809 530.17 §Çm lèp 16T ca 0.00064 680,411 435.46 M¸y kh¸c ca 2.00% 1,597 31.95 VËn chuyÓn BTN cù ly BQ 15Km ca 0.007169 656,483 4,706.64 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 52,183.83 782.76 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 52,966.58 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 52,966.58 2,383.50 g Céng (a+b+c+d+f) 55,350.08 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 55,350.08 3,044.25 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 58,394.33 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 58,394.33 5,839.43 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 64,233.77 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 64,233.77 642.34 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 64,876.10 8 AD.26323 S¶n xuÊt bª t«ng nha h¹t mÞn tÊn 390,051.25 a VËt liÖu 371,922.00 (8%) Bét ®¸ Kg 75.8000 150 11,370 (22%) §¸ 0,5 x 1 m3 0.1300 100,000 13,000 (55%) §¸ 1 x 2 m3 0.3260 110,000 35,860 (15%) C¸t vµng m3 0.0980 59,000 5,782 (5,4%) Nhùa ®êng Kg 55.0000 5,562 305,910 b Nh©n c«ng 2,208.67 Thî bËc 4,5/7 c«ng 0.0420 52,587 2,208.67 c M¸y 15,920.58 Tr¹m trén 80 tÊn/h ca 0.00391 745,983 2,916.79 M¸y xóc 2.3 m3/gÇu ca 0.00391 2,609,972 10,204.99 M¸y ñi 110CV ca 0.003 828,876 2,486.63 M¸y kh¸c ca 2.00% 15,608 312.17 9 AD.23233 R¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp 5cm - §êng KC hoµn tr¶ m2 a VËt liÖu 47,274.21 Bª t«ng nhùa h¹t mÞn tÊn 0.1212 390,051 47,274 b Nh©n c«ng 893.05 Thî bËc 4/7 c«ng 0.0185 48,273 893.05 c M¸y 6,458.84 M¸y r¶i 130-140cv ca 0.00045 1,455,600 655.02 §Çm b¸nh thÐp 10T ca 0.0012 441,809 530.17 §Çm lèp 16T ca 0.00064 680,411 435.46 M¸y kh¸c ca 2.00% 1,621 32.41 VËn chuyÓn BTN cù ly BQ 15Km ca 0.007320 656,483 4,805.77 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 54,626.10 819.39 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 55,445.49 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 55,445.49 2,495.05 g Céng (a+b+c+d+f) 57,940.54 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 57,940.54 3,186.73 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 61,127.27 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 61,127.27 6,112.73 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 67,240.00 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 67,240.00 672.40 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 67,912.40 10 AF.82411 V¸n khu«n ®æ bª t«ng mÆt ®êng 100m2 a VËt liÖu 245,747.25 ThÐp tÊm kg 31.5000 7,430 234,045 VËt liÖu kh¸c 5.00% 234,045 11,702 b Nh©n c«ng 604,754.64 Thî bËc 4,5/7 c«ng 11.5000 52,587 604,754.64 c M¸y 0.00 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 850,501.89 12,757.53 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 863,259.42 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 863,259.42 38,846.67 g Céng (a+b+c+d+f) 902,106.09 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 902,106.09 49,615.84 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 951,721.93 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 951,721.93 95,172.19 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 1,046,894.12 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 1,046,894.12 10,468.94 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 1,057,363.06 11 AF.15410 §æ bª t«ng mÆt ®êng BTXM M200 ®¸ 1x2 H = 15 Cm - §êng KCI m3 a VËt liÖu 421,998.98 V÷a BTXM m¸c 200# m3 1.025 368,874 378,096 Gç v¸n m3 0.014 1,300,000 18,200 Nhùa ®êng kg 3.5 5,562 19,467 VËt liÖu kh¸c 1.50% 415,763 6,236 b Nh©n c«ng 87,857.08 Thî bËc 4/7 c«ng 1.8200 48,273 87,857.08 c M¸y 17,448.87 M¸y trén bª t«ng 250L ca 0.095 83,359 7,919.11 §Çm bµn ®Çm bª t«ng 1Kw ca 0.089 52,179 4,643.93 §Çm dïi 1,5Kw ca 0.089 54,897 4,885.83 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 527,304.93 7,909.57 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 535,214.50 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 527,304.93 23,728.72 g Céng (a+b+c+d+f) 558,943.22 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 558,943.22 30,741.88 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 589,685.10 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 589,685.10 58,968.51 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 648,653.61 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 648,653.61 6,486.54 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 655,140.15 12 AK.55320 L¸t g¹ch block P7, P10 mÇu xanh vµng m2 a VËt liÖu 78,264.90 G¹ch bock m2 1.01 77,490 78,265 b Nh©n c«ng 7,723.70 Thî bËc 4/7 c«ng 0.1600 48,273 7,723.70 c M¸y 0.00 d Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1.50% 85,988.60 1,289.83 e Céng chi phÝ trùc tiÕp (a+b+c+d) 87,278.43 f Chi phÝ chung D = 4,5% x e 4.50% 87,278.43 3,927.53 g Céng (a+b+c+d+f) 91,205.96 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 5,5% x g 5.50% 91,205.96 5,016.33 i Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (Z1) 96,222.29 j ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT 10% x Z1 10% 96,222.29 9,622.23 k Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ Z2 = Z1 + VAT 105,844.51 l Chi phÝ ph©n bæ kh¸c 1.00% 105,844.51 1,058.45 m Céng ®¬n gi¸ bá thÇu Z = Z2 + l 106,902.96 b¶ng gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh TT Lo¹i vËt liÖu §VT Gi¸ VL 1 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 m3 105,000 2 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 m3 104,000 4 §¸ 0,5 x 1 m3 100,000 5 §¸ 1 x 2 m3 110,000 6 Bét ®¸ kg 150 7 C¸t vµng m3 59,000 8 Xi m¨ng PC30 kg 668 9 Nhùa ®êng kg 5,562 10 Gç v¸n m3 1,300,000 11 ThÐp tÊm kg 7,430 12 Níc lÝt 30 13 DÇu ho¶ kg 7,125 14 G¹ch bock m2 77,490 b¶ng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng TT Tªn xe, m¸y §V Gi¸ 203/2005 HÖ sè ®iÒu chØnh =1 Gi¸ míi 1 M¸y ñi 110CV Ca 828,876 1 828,876 2 M¸y san 108CV Ca 1,055,418 1 1,055,418 3 M¸y xóc 2.3 m3/gÇu Ca 2,609,972 1 2,609,972 4 M¸y ®Çm 9 tÊn Ca 569,525 1 569,525 5 §Çm lèp 16T Ca 680,411 1 680,411 6 M¸y lu rung 25T Ca 1,347,971 1 1,347,971 7 §Çm b¸nh thÐp 10T Ca 441,809 1 441,809 8 ¤ t« tù ®æ 10T Ca 656,483 1 656,483 9 ¤ t« Stec 5m3 Ca 490,029 1 490,029 10 §Çm dïi 1,5Kw Ca 54,897 1 54,897 11 §Çm bµn ®Çm bª t«ng 1Kw Ca 52,179 1 52,179 12 M¸y trén bª t«ng 250L Ca 83,359 1 83,359 13 M¸y r¶i 65T/h ca 1,180,905 1 1,180,905 14 M¸y r¶i 100T/h ca 1,455,600 1 1,455,600 15 M¸y r¶i 20T/h ca 450,000 1 450,000 16 M¸y r¶i 130-140cv ca 1,455,600 1 1,455,600 17 M¸y r¶i 50-60m3/h 643,252 1 643,252 18 ¤ t« tíi nhùa 7T Ca 1,394,837 1 1,394,837 19 M¸y nÐn khÝ 240m3/h Ca 365,913 1 365,913 20 ThiÕt bÞ nÊu nhùa Ca 55,927 1 55,927 21 Tr¹m trén 80 tÊn/h Ca 745,983 1 745,983 22 Tr¹m trén 20m3/h ca 315,177 1 315,177 B¶ng cÊp phèi vËt liÖu M· hiÖu Danh môc §¬n vÞ §Þnh møc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn C.2223 Bª t«ng M200 ®¸ 1 x 2 m3 1.00 368,873.70 Xi m¨ng PC30 Kg 361 668.18 241,213.70 C¸t vµng m3 0.45 59,000.00 26,550.00 §¸ 1 x 2 m3 0.866 110,000.00 95,260.00 Níc lÝt 195 30.00 5,850.00 b¶ng gi¸ nh©n c«ng (nhãm II) TT Néi dung B¶ng l¬ng A6 HS §¬n gi¸ 1 Thî bËc 3,5/7 13,808.00 3.360 46,395 2 Thî bËc 4/7 14,367.00 3.360 48,273 3 Thî bËc 4,5/7 15,651.00 3.360 52,587 Phô lôc : Danh môc tµi liÖu tham kh¶o - Hå s¬ mêi thÇu gãi thÇu sè 02 X©y dùng §­êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ thuéc dù ¸n C¶i t¹o n©ng cÊp h¹ tÇng kû thuËt X· MÔ Tr× _ HuyÖn Tõ Liªm - §Þnh møc sè 24 / 2005 / Q§ - BXD Ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2005 cña bé tr­ëng Bé x©y dùng - Th«ng b¸o sè 01 /2006/TBVL – LS ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn ch©n c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi Th«ng t­ 16 / 2005 / TT – BXD ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng - Th«ng t­ 06 / 2005 / TT – BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng - QuyÕt ®Þnh sè 230 / 2005 / QD – UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ban hµnh gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trªn ®ia bµn Thµnh phè Hµ Néi - Th«ng t­ sè 04 / 2005/ TT – BXD ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng h­íng dÉn lËp dù to¸n c«ng tr×nh - Trang Web vÒ ®Êu thÇu: www.mpi.gov.vn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. - LuËt ®Êu thÇu sè 61/2005 / QH11 cña Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác đấu thầu và lập giá dự thầu tại công ty công trình giao thông 16đo các đại lượng điện.doc