Đảng bộ Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện đường lối Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hànhTW 5 (khoá IX)

Thanh Hóa là một tỉnh Bắc miền Trung, có nhiều tiềm năng để phát triển nông- lâm- ngư nghiệp. Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, bằng nổ lực của mình sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, nền nông nghiệp Thanh Hóa nói riêng đã có bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên nền kinh tế Thanh Hóa còn nhiều yếu kém, nền nông nghiệp chưa thoát khỏi tình trạng thuần nông, sản xuất manh mún, kỹ thuật canh tác lạc hậu, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra chậm chạp chưa khai thác hết tiềm năng của một tỉnh có thế mạnh về nông- lâm- ngư nghiệp. Dẫn đến năng suất lao động và hiệu quả kinh tế thấp, đời sống của nhân dân Thanh Hóa còn nhiều khó khăn. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ Thanh Hóa phải có những chủ trương, giải pháp mang tầm chiến lược để vươn lên đuổi kịp và hoà nhập với sự phát triển chung của cả nước. Theo chúng tôi một trong những giải pháp có tính quyết định là phải đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) của Đảng cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn là sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời và vô cùng thiết thực đối với sự phát triển nền nông nghiệp cả nước nói chung và đối với Thanh Hóa nói riêng. Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết BCH TW lần thứ 5 (khoá IX) là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa và cũng là vấn đề có ý nghĩa quyết định đẩy nhanh sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa và cũng là vấn đề có ý nghĩa quyết định để đẩy nhanh sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa, đưa Thanh Hóa nhanh thoát khỏi tình trạng đói nghèo, tiến kịp với các tỉnh bạn trong cả nước. Với ý nghĩa đó tôi chọn đê tài nghiên cứu: “Đảng bộ Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện đường lối CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị BCH TW 5 (khoá IX)”.

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2172 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đảng bộ Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện đường lối Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hànhTW 5 (khoá IX), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶ng céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø 7 (6/1991)]. Nh÷ng quan ®iÓm ®ã ®· thÓ hiÖn quan ®iÓm ®æi míi t­ duy cña §¶ng ta trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë n­íc ta. Vµ trong §H§B toµn quèc lÇn thø 8 (7/1996) §¶ng ta quyÕt ®Þnh ®­a c¸ch m¹ng n­íc ta chuyÓn sang thêi kú míi - thêi kú ®Èy m¹nh CNH-H§H ®Êt n­íc. Tõ tæng kÕt nh÷ng thµnh c«ng vµ h¹n chÕ cña 15 n¨m ®æi míi, 10 n¨m thùc hiÖn chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Õn n¨m 2000, 5 n¨m thùc hiÖn ®­êng lèi ®Èy m¹nh CNH-H§H ®Êt n­íc cña §¹i héi lÇn thø 8... §¹i héi lÇn thø 9 ®· ®Ò ra ®­êng lèi: TiÕp tôc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Qua thùc tiÔn ph¸t triÓn quan ®iÓm cña §¶ng ta tuy cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch sùc. Song sù nghiÖp CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay vÉn cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò ch­a ®­îc gi¶i quyÕt. Thùc tÕ ®ã ®ßi hái §¶ng ta ph¶i nghiªn cøu vµ tiÕp tôc ®­a ra nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n nh»m ®Èy m¹nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n hiÖn nay. 1.3. NghÞ quyÕt BCHTW 5 (kho¸ IX) (2/2002) cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vÒ ®Èy nhanh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n 1.3.1. Quan ®iÓm cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vÒ CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN NhËn thøc vÞ trÝ vai trß cña CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta. NghÞ quyÕt BCHTW 5 (kho¸ IX) (2/2002) tiÕp tôc lµm râ qu¸ tr×nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n trong giai ®o¹n hiÖn nay: §­a nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n n­íc ta ph¸t triÓn theo h­íng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h­íng XHCN. CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña CNH-H§H ®Êt n­íc. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp dÞch vô ph¶i g¾n bã chÆt chÏ, hæ trî ®¾c lùc vµ phôc vô cã hiÖu qu¶ cho CNH - H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chóng ta ph¶i: ¦u tiªn ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, chó träng ph¸t huy nguån lùc con ng­êi, øng dông réng r·i thµnh tùu khoa häc kü thuËt, dùa vµo néi lùc lµ chÝnh, ®ång thêi ph¶i tranh thñ tèi ®a c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi, ph¸t huy tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; KÕt hîp chÆt chÏ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi trong qu¸ tr×nh CNH-H§H nh»m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo æn ®Þnh x· héi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ; KÕt hîp chÆt chÏ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi trong qu¸ tr×nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n víi x©y dùng tiÒm lùc vµ thÕ trËn quèc phßng toµn d©n. Trªn c¬ së ®ã Nghi quyÕt TW 5 (kho¸ IX) x¸c ®Þnh râ néi dung tæng qu¸t cña CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n cña n­íc ta hiÖn nay lµ: CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, g¾n víi CNH øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc, c«ng nghÖ. §ång thêi t¨ng nhanh tû träng gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ lao ®éng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m dÇn tû träng s¶n phÈm vµ lao ®éng c«ng nghiÖp, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, tæ chøc laÞ s¶n xuÊt phï hîp, x©y dùng n«ng th«n d©n chñ- c«ng b»ng- v¨n minh, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn v¨n ho¸ cña nh©n d©n n«ng th«n. Nh×n l¹i chÆng ®­êng ®æi míi cña qu¸ tr×nh CNH - H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n nhê sù qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt c¸c quan ®iÓm, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc chóng ta ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt to lín: + C¬ cÊu n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n ®· cã b­íc chuyÓn dÞch theo h­íng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i n«ng s¶n hµng ho¸ cã nhu cÇu thÞ tr­êng vµ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. TiÕp tôc ®¶m b¶o tèt an ninh l­¬ng thùc quèc gia. DiÖn tÝch trång lóa tuy gi¶m nh­ng s¶n l­îng lóa vÉn t¨ng tõ 34.5 triÖu tÊn (n¨m 2000) lªn 39.12 triÖu tÊn (n¨m 2004) + S¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶ cã sù ®iÒu chØnh m¹nh theo nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó xuÊt khÈu vµ thay thÕ hµng nhËp khÈu, h×nh thµnh mét vïng s¶n xuÊt tËp trung g¾n víi c«ng nghiÖp b¶o qu¶n chÕ biÕn. + Ch¨n nu«i t¨ng b×nh qu©n 10% / n¨m, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n vµ ngµnh nghÒ n«ng th«n t¨ng tr­ëng b×nh qu©n tõ 12.14%/ n¨m ®Õn 15%/ n¨m. + C¬ cÊu n«ng th«n chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m dÇn tû träng n«ng nghiÖp. + Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ngµy cµng ®­îc n©ng lªn. + Quan hÖ s¶n xuÊt ngµy cµng phï hîp. + Doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng nhanh, n«ng th«n cã b­íc ph¸t triÓn kh¸ nhanh, nhiªu c«ng tr×nh thuû lîi ®· ®­îc hoµn thiÖn vµ ®­a vµo sö dông. + C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®· ®­îc thùc hiÖn tèt, tû lÖ ®ãi nghÌo gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. + §Æc biÖt trong thêi gian qua ®· næi lªn mét sè ®iÓm s¸ng vÒ CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n nh­: Tæng c«ng ty l­¬ng thùc miÒn Nam, ngµnh chÌ ViÖt Nam, c«ng ty cao su DÇu TiÕng… 1.3.2. Nh÷ng chñ tr­¬ng vµ gi¶i ph¸p lín nh»m ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë n­íc ta hiÖn nay §Èy m¹nh cnh- H§H. §©y lµ mét gi¶i ph¸p cã t¸c dông hai mÆt: Mét mÆt lµm t¨ng nguån lao ®éng t¹i chæ, mÆt kh¸c h¹n chÕ ®­îc dßng di c­ cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ, qua ®ã nh»m n©ng cao chÊt l­îng nguån lùc n«ng th«n, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ gi¶m quy m« cña thÞ tr­êng lao ®éng phi chÝnh thøc ë ®« thÞ. §Ó sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë n«ng th«n ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cÇn thùc hiÖn ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p sau: - Hoµn chØnh quy ho¹ch s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­ nghiÖp vµ ngµnh nghÒ dÞch vô ë n«ng th«n theo h­íng kinh tÕ hµng ho¸ g¾n víi thÞ tr­êng. - §æi míi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn g¾n víi chuyªn m«n ho¸, tËp trung ho¸ vµ hîp t¸c ho¸ cao h¬n.Thùc hiÖn chñ tr­¬ng: “Dån ®iÒn ®æi thöa “víi sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o thèng nhÊt cña Nhµ n­íc. §Çu t­ vµ hæ trî kinh phÝ vµ kÜ thuËt kh¾c phôc tÝnh tù ph¸t hiÖn nay. - øng dông réng r·i nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ dÞch vô nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n¨ng suÊt ®Êt ®ai, chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng søc c¹nh tranh cña n«ng s¶n hµng ho¸ vµ s¶n phÈm ngµnh nghÒ vµ dÞch vô n«ng th«n. - Tæng kÕt thùc tr¹ng nh©n réng c¸c m« h×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiªp, n«ng th«n. §ång thêi uèn n¾n xu h­íng b¶o thñ lÖch l¹c cña n«ng d©n. - T¨ng c­êng vai trß cña Nhµ n­íc trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë n­íc ta trong giai ®o¹n CNH-H§H cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ gi¶i ph¸p tèi ­u. V× ®©y võa lµ yÕu tè vËt chÊt ®Ó t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, võa lµ ®Ó x©y dùng vµ n©ng cÊp kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n. §ång thêi ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n theo h­íng tiÕn bé. - §èi víi vèn ®Çu t­: + Trong n«ng nghiÖp ­u tiªn vèn ®Çu t­ cho c¸c vïng träng ®iÓm s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung cã chÊt l­îng cao, h×nh thµnh c¸c vïng nguyªn liÖu tËp trung cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n vµ xuÊt khÈu.®Çu t­ tho¶ ®¸ng cho ch¨n nu«i gia sóc, khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi... + Trong l©m nghiÖp kh¾c phôc c¸c xu h­íng gi¶m sót tû träng vèn ®Çu t­ ng©n s¸ch trong nh÷ng n¨m qua, b¶o ®¶m vèn ®Ó c¶i t¹o vµ b¶o vÖ vèn rõng hiÖn cã. + Trong thuû s¶n ­u tiªn cho lÜnh vùc nu«i trång thuû s¸n n­íc ngät, n­íc lî n­íc mÆn nhÊt lµ nu«i trång t«m theo ph­¬ng thøc tiÕn bé, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng m«i tr­êng. §æi míi vµ hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ®Çu t­. Gi¶m sè l­îng vµ tû träng ®Çu t­ theo chiÒu réng, t¨ng nhanh sè l­îng vµ tû träng ®Çu t­ theo chiÒu s©u ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n ®a ngµnh. - Thu hót m¹nh mÏ nguån vèn n­íc ngoµi. Nhµ n­íc cÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch “r¶i th¶m ®á” mêi c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Çu t­, hæ trî ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n. T¹o m«i tr­êng ph¸p lý æn ®Þnh l©u dµi vÒ luËt ph¸p c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nhÊt lµ æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi nãi chung vµ khu vùc n«ng th«n nãi riªng. Ph¸t huy nguån nh©n lùc. Trong chiÕn l­îc CNH-H§H ®Êt n­íc nguån lùc kinh tÕ cã gi¸ trÞ nhÊt cña ViÖt Nam lµ con ng­êi. Sö dông vµ ph¸t huy tèi ®a nguån nh©n lùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: - TËp trung gi¶i quyÕt viÖc lµm cho n«ng d©n vµ ng­êi lao ®éng - T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc n«ng th«n, t¹o ®iÒu kiÖn cho lao ®éng n«ng th«n cã viÖc lµm t¹i chæ vµ ngoµi khu vùc n«ng th«n. - T¨ng ng©n s¸ch cho gi¸o dôc ®µo t¹o, ®Æc biÖt lµ vïng s©u, vïng xa t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi nghÌo ë n«ng th«n ®­îc häc tËp, ph¸t triÓn tr­êng néi tró cho con em d©n téc thiÓu sè. - §æi míi n©ng cao chÊt l­îng hÖ thèng gi¸o dôc, y tÕ phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña n«ng d©n n«ng th«n. - Thùc hiÖn x©y dùng ch­¬ng tr×nh n«ng th«n míi nh»m x©y dùng c¸c lµng x·, Êp b¶n cã cuéc sèng Êm no d©n chñ, v¨n minh g¾n víi viÖc h×nh thµnh c¸c khu d©n c­ ®« thÞ ho¸. øng dông khoa häc c«ng nghÖ ®­îc xem lµ ®éng lùc cña CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. §Ó viÖc øng dông nµy ngµy cµng cã hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - §­a nhanh khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt nhÊt lµ viÖc chuyÓn giao nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng gièng c©y trång vµ vËt nu«i, kü thuËt canh t¸c vµ m«i tr­êng... - Thu hót c¸n bé khoa häc, c¸n bé qu¶n lý c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é cao vÒ lµm viÖc l©u dµi ë n«ng th«n. - Ph¸t triÓn khoa häc tù nhiªn theo h­íng tËp trung nghiªn cøu c¬ b¶n ®Þnh h­íng øng dông. - §Èy nhanh c«ng t¸c nghiªn cøu ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tµi nguyªn quèc gia n¾m b¾t nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ. Tãm l¹i: CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l­îc cña n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay, nh»m ph¸t huy cao nhÊt vai trß cña n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Lµ qu¸ tr×nh khai th¸c vµ sö dông hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn, tµi nguyªn m«i tr­êng, nguån nh©n lùc dåi dµo ë n«ng th«n, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n t¹o nÒn t¶ng cho qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt n­íc. §©y chÝnh lµ mét chñ tr­¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Thµnh c«ng cña nhiªu n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt n­íc ®Ó ®Èy nhanh t¨ng tr­ëng vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ lµ bµi häc quý b¸u ®èi víi ®Êt n­íc ta. Ch­¬ng 2 §¶ng bé Thanh Hãa triÓn khai thùc hiÖn nghÞ quyÕt héi nghÞ bchtw lÇn thø 5 (kho¸ ix) vÒ ®Èy nhanh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n 2.1. Nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x· héi cña Thanh Hãa ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n 2.1.1. §Þa lý kinh tÕ Thanh Hãa lµ mét tØnh n»m gi¸p phÝa B¾c trªn ®­êng giao l­u, gÆp gì cña kinh tÕ B¾c- Nam víi diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn kh¸ réng 17.500. §Æc ®iiÓm tù nhiªn cña tØnh cã 3 vïng râ rÖt: §ång b»ng ven biÓn, trung du vµ miÒn nói. VÒ giao th«ng: Thanh Hãa lµ mét tØnh cã ®­êng Quèc lé 1A xuyªn suèt chiÒu dµi cña tØnh víi (94 km), tõ §«ng sang T©y nèi liÒn Quèc lé 1A cã quèc lé 7 dµi 225 km vµ quèc lé 48 dµi 122km. VÒ du lÞch: Thanh Hãa cã khu nghØ m¸t næi tiÕng S©m S¬n. §©y lµ mét khu nghØ m¸t t­¬ng ®èi réng, tho¸ng m¸t, ®Ñp ®Ï, v¨n minh vµ lÞch sù. Hµng n¨m n¬i ®©y ®ãn tiÕp ®­îc rÊt nhiÒu du kh¸ch ®Õn tham quan, nghØ m¸t lµm cho ®êi sèng cña nh©n d©n vïng biÓn ®­îc n©ng lªn vµ t¨ng thªm nguån thu cho tØnh. Tæng doanh thu du lÞch t¨ng b×nh qu©n 10.3%/n¨m.Cã khu di tÝch Lam kinh, cã hßn Väng Phu, cã suèi c¸... Tuy nhiªn, víi vÞ trÝ n»m ë phÝa §«ng B¾c cña d·y Tr­êng S¬n nªn ®é dèc tr¶i dµi tõ B¾c xuèng Nam, ®Þa h×nh th­îng nguån dèc kh«ng thuËn lîi cho giao th«ng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng vïng n«ng th«n vµ miÒn nói ¶nh h­ëng ®Õn ®iªï hoµ nguån n­íc cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ ®êi sèng cña c­ d©n n«ng th«n. §©y lµ khã kh¨n rÊt lín mµ ng­êi d©n Thanh Hãa ®· vµ ®ang ph¶i g¸nh chÞu trong bao ®êi nay. 2.1.2. Tµi nguyªn thiªn nhiªn VÒ ®Êt ®ai: Víi ®Æc ®iÓm ®Êt ®ai nh­ vËy rÊt thuËn lîi cho trång c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy nh­: l¹c, mÝa, võng, c©y lóa còng nh­ mét sè lo¹i rau mµu kh¸c... víi diÖn tÝch lµ ®åi nói nªn còng cã nhiÒu ®ång cá xanh tèt ®Ó phôc vô cho ch¨n nu«i gia sóc: tr©u, bß, dª, h­u... HiÖn nay ®Êt canh t¸c cña toµn tØnh ®· ®­îc quy ho¹ch vµ c¶i t¹o b»ng c¸c biÖn ph¸p thau chua, röa mÆn. Víi ch­¬ng tr×nh 773 ®· c¶i t¹o vµ ®­a vµo sö dông thªm nhiÒu ha ®Êt hoang ho¸. Tuy nhiªn quü ®Êt ch­a khai th¸c vÉn ®ang cßn nhiÒu, ®ã lµ tiÒm n¨ng lín cÇn cã kÕ ho¹ch ®Ó khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶. VÒ nguån lîi biÓn: Thanh Hãa lµ mét trong 28 tØnh cã biÓn trong c¶ n­íc, víi chiÒu dµi 82 km. Tõ chç cã ®é s©u 40m trë vµo lµ vïng cã ®¸y ®¹i d­¬ng t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Thanh Hãa ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña ViÖn nghiªn cøu thuû s¶n gÇn ®©y nhÊt th× l­îng c¸, h¶i s¶n tËp trung ë ®¸y vµ ngoµi kh¬i. Tuy nhiªn h¹n chÕ cña biÓn Thanh Hãa lµ chÕ ®é giã biÓn, h¶i triÒu, Ýt ®¶o, vÞnh cho ng­ d©n khi ®¸nh b¾t gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §©y lµ h¹n chÕ rÊt lín ¶nh h­ëng ®Õn suy nghÜ còng nh­ cuéc sèng cña ng­êi d©n ®i biÓn, ®ång thêi còng k×m h¶m kh¶ n¨ng ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n ®Ó phôc vô cho ®êi sèng vµ xuÊt khÈu. Ngoµi ra, tØnh cßn cã 23.000 ha s«ng suèi, n­íc ngät céng víi 13.000 ha ao, hå, ®Çm lÇy cã kh¶ n¨ng nu«i c¸ nuíc ngät, c¸ lång, nguån n­íc ë ®©y kh¸ dåi dµo cho c¸c ho¹t ®éng d©n sinh vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Thanh Ho¸ còng lµ mét trong nh÷ng tØnh cã nguån nói ®Ê phong phó cung cÊp cho viÖc chÕ biÕn vËt liÖu x©y dùng. Nguån tµi nguyªn rõng còng kh¸ phong phó cã diÖn tÝch rõng réng phôc vô cho qu¸ tr×nh khai th¸c, chÕ biÕn gç. Lµ nguån th¶m thùc vËt cho m«i tr­êng… 2.1.3. §Æc ®iÓm khÝ hËu, thêi tiÕt NÕu theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i th× khÝ hËu thêi tiÕt cã thÓ ®­îc xem lµ mét yÕu tè cña lùc l­îng s¶n xuÊt.Trong n«ng nghiÖp nã trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt cña vËt nu«i c©y trång. Thanh Hãa n»m ë vïng khÝ hËu chuyÓn tiÕp võa mang ®Æc tÝnh mïa ®«ng l¹nh ë miÒn b¾c, võa mang khÝ hËu nãng cña miÒn Nam. KhÝ hËu ph©n thµnh 2 mïa: giã mïa T©y nam vµ giã mïa §«ng b¾c. §é Èm trung b×nh 71-95%, nhiÖt ®é trung b×nh tõ 22-23. Víi khÝ hËu thêi tiÕt Ýt thuËn lîi nh­ vËy ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Sì dÜ n«ng nghiÖp ®­îc mïa liªn tiÕp trong nh÷ng n¨m qua, mét phÇn còng lµ nhê c¬ cÊu mïa vô, vËt nu«i, c©y trång hîp lý tr¸nh ®­îc nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña thêi tiÕt. Tuy nhiªn víi tr×nh ®é khoa häc kü thuËt nh­ hiÖn nay, chóng ta míi cã thÓ lîi dông c¸c hiÖn t­îng khÝ hËu thêi tiÕt lµm t¨ng tÝnh h­u Ých còng nh­ gi¶m tèi thiÓu nh÷ng thiÖt h¹i mµ chóng ta co thÓ g©y ra, do ®ã h­íng chñ yÕu vÉn lµ chØ ®¹o s¶n xuÊt dùa trªn nÒn cña c¸c dù b¸o khÝ t­îng thuû v¨n. Trong khi ®ã ®é chÝnh x¸c cña c¸c dù b¸o ch­a cao, nhÊt lµ viÖc kh¼ng ®Þnh thêi ®iÓm cña c¸c diÔn biÕn thêi tiÕt bÊt lîi cho s¶n xuÊt, v× vËy nh÷ng thiÖt h¹i do thêi tiÕt lµ khã tr¸nh khái. 2.1.4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng D©n sè vµ lao ®éng Thanh Hãa cã qui m« lín thø 3 toµn quèc phÇn lín lao ®éng g¾n víi n«ng nghiÖp thuÇn n«ng vµ víi c©y trång truyÒn thèng. VÒ c¬ cÊu lao ®éng ph©n theo ngµnh kinh tÕ: - Lao ®éng n«ng - l©m- ng­ chiÕm 70,8 %. - Lao ®éng c«ng nghiÖp x©y dùng chiÕm 11,8%. - Lao ®éng dÞch vô th­¬ng m¹i chiÕm 17,4 %. ChÊt l­îng lao ®éng: Phæ biÕn ch­a qua ®µo t¹o, tæng sè lao ®éng qua ®µo t¹o chØ chiÕm kho¶ng gÇn 20% so víi tæng sè lao ®éng th­êng xuyªn. Theo nguån côc thèng kª Thanh Hãa n¨m 2000: Tæng sè lao ®éng trong ®é tuæi chiÕm kho¶ng gÇn 45% d©n sè Lao ®éng tuæi tõ 16-35 kho¶ng 40%, lao ®éng trªn 50 kho¶ng 15% Trong ®ã lao ®éng cã viÖc lµm th­êng xuyªn chiÕm 92,1% tæng sè lao ®éng trong ®é tuæi lao ®éng. Qua nghiªn cøu ta thÊy lao ®éng ë Thanh Hãa dåi dµo vÒ sè l­îng, ®©y lµ mét thÕ m¹nh cña tØnh trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, nhÊt lµ kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n nh­ng ®©y còng lµ søc Ðp vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm, nhµ ë vµ ®êi sèng. MÆt kh¸c ph©n c«ng lao ®éng ch­a ph¸t triÓn phÇn lín lao ®éng lµm viÖc trªn lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Tr×nh ®é lao ®éng cßn thÊp. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù bÊt cËp ®èi víi yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH-H§H. §ßi hái ph¶i cã yÕu tè thiÕt thùc ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, khuyÕn khÝch tuyÓn dông ng­êi tµi vÒ víi n«ng th«n Thanh Hãa... t¹o ®µ ph¸t triÓn cho nÒn n«ng nghiÖp tØnh nhµ trong sù nghiÖp CNH-H§H. 2.1.5. §Æc ®iÓm vÒ nh©n v¨n ¶nh h­ëng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n nãi riªng Thanh Hãa n»m ë vïng ®Êt cæ, cã nhiÒu dÊu vÕt cña nÒn v¨n ho¸ x­a, n¬i héi tô cña céng ®ång ®a d©n téc ®· chung l­ng ®Êu cËt g¾n bã x©y ®¾p quª h­¬ng ngµy mét giµu ®Ñp, t¹o dùng hun ®óc nªn truyÒn thèng võa ®Æc thï võa ®a d¹ng. Do vÞ trÝ ®Þa lý cña vïng nµy ®· gãp phÇn t¹o nªn phÈm chÊt cao quý cña con ng­êi n¬i ®©y cã lßng yªu n­íc nång nµn tinh thÇn ®oµn kÕt keo s¬n g¾n bã, cã trÝ th«ng minh s¸ng t¹o, ham häc hái do ®ã cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc tiªn tiÕn, ®Ó gãp phÇn t¹o nªn sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ xho nÒn kinh tÕ tØnh nhµ. TÝnh ®Æc thï cña nÒn kinh tÕ vïng nµy lµ in ®Ëm mang tÝnh tù cung, tù cÊp, t×nh tr¹ng kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn. §Æc ®iÓm nµy ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÊt cña con ng­êi n¬i ®©y tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c vÒ nÕp sèng vµ t­ duy lµ chÞu khæ h¬n chÞu khã, dÔ dµng b»ng lßng víi hoµn c¶nh h¬n lµ t×m tßi, tr¨n trë t×m ®­êng v­¬n lªn tho¸t khái c¶nh nghÌo khæ, vµ do vËy thiÕu t­ duy vµ kh¸t väng lµm giµu chÝnh ®¸ng. Khi tiÕp xóc víi kinh tÕ thÞ tr­êng th× ngì ngµng, chËm ch¹p n¾m b¾t nh÷ng ­u thÕ cña kinh tÕ thÞ tr­êng mµ quan t©m ®Õn mÆt tr¸i cña nã lµ chÝnh, tõ ®ã dÉn ®Õn chÇn chõ, do dù, biÕn thµnh lùc c¶n trong ®Çu t­ trong s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay sù b¶o thñ Êy trong t­ duy kinh tÕ ®ang ®­îc kh¾c phôc. Trong nÒn kinh tÕ më trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, giao l­u kinh tÕ x· héi tiÕp cËn víi KHKT- CN hiÖn ®¹i rÊt cÇn nh÷ng con ng­êi trung thùc vµ cã trÝ tuÖ, víi tÊt c¶ truyÒn thèng ham häc, th«ng minh. Tin r»ng con ng­êi lao ®éng Thanh Hãa sÏ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH-H§H trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi cña tØnh. 2.2. Sù ph¸t triÓn cña nÒn n«ng nghiÖp Thanh Hãa tõ 1991-2000 ®Æt c¬ së quan träng cho CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n Qu¸n triÖt c¸c NghÞ quyÕt cña BCHTW §¶ng vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ CNH n«ng th«n trong thêi kú ®æi míi, §¶ng bé Thanh Hãa ®· cã sù chØ ®¹o thiÕt thùc ®èi víi nÒn n«ng nghiÖp nãi chung vµ sù nghiÖp CNH n«ng th«n nãi riªng. §Æc biÖt lµ tõ n¨m 1996 d­íi sù chØ ®¹o cña tØnh uû, H§ND, UBND tØnh ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ®Ò ¸n CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. D­íi sù chØ ®¹o cña tØnh uû, H§ND, UBND tØnh, n«ng nghiÖp, n«ng th«n Thanh Hãa thêi kú 1991-2000 ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ: VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: S¶n xuÊt n«ng nghiÖp liªn tôc ph¸t triÓn víi tèc ®é tõ 5 - 5,5%/ n¨m b­íc ®Çu ®· h×nh thµnh mét sè s¶n phÈm hµng ho¸ tËp trung g¾n víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn t¹o nªn mét khèi l­îng n«ng s¶n hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu trong tØnh vµ xuÊt khÈu. S¶n l­îng l­¬ng thùc ®¹t kÕt qu¶ kh¸ vµ liªn tôc t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. N¨m 1991 toµn tØnh míi chØ ®¹t 46.3 v¹n tÊn n¨m 2000 ®· ®¹t 83 v¹n tÊn. §¶m b¶o c¬ b¶n nhu cÇu cho nh©n d©n trong tØnh b¾t ®Çu cã l­¬ng thùc cã hµng ho¸ vµ dù tr÷. §· h×nh thµnh mét sè vïng s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp tËp trung g¾n víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn, t¹o khèi l­îng hµng ho¸ vµ xuÊt khÈu kh¸ lín. §· gãp phÇn kh«ng nhá lµm t¨ng kim ng¹ch vµ xuÊt khÈu cña tØnh nhµ. N¨m 1991 kim ng¹ch xuÊt khÈu tõ n«ng, l©m, thuû s¶n ®¹t 14 triÖu usd. §Õn n¨m 2000 ®¹t 26,5 triÖu usd. VÒ l©m nghiÖp: C«ng t¸c l©m nghiÖp ®­îc chó ý ph¸t triÓn toµn diÖn chuyÓn tõ nÒn n«ng nghiÖp tù nhiªn lÊy khai th¸c lµm chuyÓn sang mét nÒn l©m nghiÖp x· héi, lÊy khoanh nu«i, b¶o vÖ vµ trång míi lµm giµu vèn rõng lµm chÝnh. H»ng n¨m trång míi kho¶ng 10 ngµn ha. Khoanh nu«i vµ b¶o vÖ gÇn 600 ngµn ha. Th¶m thùc vËt ®­îc ph¸t triÓn tèt, t¨ng tû lÖ che phñ lªn gÇn 36% n¨m 1995 lªn 42% n¨m 2000 ®¹t 158,1 tû ®ång. Trong ®ã xuÊt khÈu ®¹t gÇn 10 triÖu usd. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ: C¬ cÊu kinh tÕ nãi chung, c¬ cÊu trong néi ngµnh n«ng nghiÖp nãi riªng ®· cã b­íc chuyÓn dÞch ®óng h­íng. Tû träng n«ng nghiÖp gi¶m dÇn, tû träng c«ng nghiÖp, dÞch vô t¨ng. Trong néi ngµnh n«ng nghiÖp: tû träng n«ng l©m gi¶m, tû träng thuû s¶n t¨ng. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh c¬ khÝ phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®· gãp phÇn c¬ giíi ho¸ c¸c kh©u trong s¶n xuÊt, gi¶i phãng søc lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thuû h¶i s¶n c¸c kh©u nÆng nhäc: lµm ®Êt, vËn chuyÓn, tuèt lóa, xay x¸t, b¬m n­íc... ®· ®­îc c¬ giíi tõ 30 - 40 %, cã nh÷ng c«ng viÖc ®· ®¹t 80% khèi l­îng c«ng viÖc. Trang bÞ gÇn 13.000 m¸y cµy nhá ®a chøc n¨ng vµo vïng n«ng th«n cña tØnh. C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m, thuû h¶i s¶n ph¸t triÓn nhanh víi nhÞp ®é 12-14% n¨m gãp phÇn t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu. Trong n¨m 2000-2001 c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thùc phÈm chiÕm tû träng 36-40% gi¸ trÞ gia t¨ng c«ng nghiÖp, tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh 13,8%. §i ®«i víi viÖc x©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, trong nh÷ng n¨m qua ®· h×nh thµnh c¸c vïng nguyªn liÖu tËp trung cã quy m« kh¸ lín, ®¶m b¶o c¬ b¶n nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt. Bªn c¹nh ®ã, tØnh cßn ®ang lËp dù ¸n, tæ chøc s¶n xuÊt nguyªn liÖu ®Ó x©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a, bét giÊy... TiÓu thñ c«ng nghiÖp, ngµnh nghÒ n«ng th«n t¨ng nhanh, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®­îc kh«i phôc ph¸t triÓn, t¹o nªn nhiÒu viÖc lµm vµ thu nhËp cho n«ng d©n nh­: méc, nÒ, ®an l¸t... Kinh tÕ dÞch vô: DÞch vô ®Çu vµo, ®Çu ra cho s¶n xuÊt, gièng, ph©n bãn thó y, n­íc, ®iÖn, ng©n hµng tÝn dông... t¨ng nhanh t¹o b­íc ®Çu cho chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng th«n. Khoa häc kü thuËt: §­îc øng dông réng r·i trong n«ng nghiÖp nhÊt lµ sö dông gièng tèt trong trång trät, ch¨n nu«i, trång rõng... NhÊt lµ sö dông ph­¬ng thøc lai trong s¶n xuÊt ®· gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång, vËt nu«i, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. N¨ng suÊt c¸c lo¹i c©y trång t¨ng nhanh, chÊt l­îng ®µn gia sóc ngµy cµng kh¸ lín, träng l­îng lîn xuÊt chuång t¨ng trªn 20%, ch¨n nu«i gia cÇm, ch¨n nu«i ®Æc s¶n tiÕp tôc ph¸t triÓn. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®­îc t¨ng c­êng, gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ n©ng cao ®êi sèng cho n«ng d©n, lµm thay ®æi bé mÆt cña n«ng th«n. HÖ th«ng thuû lîi ®­îc ­u tiªn ®Çu t­, ®­a diÖn tÝch t­íi tõ 90-100 ngµn ha n¨m 1990-1991 lªn 150-155 ngµn ha n¨m 2000. Ch­¬ng tr×nh vÖ sinh n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n ®· gãp phÇn cung cÊp n­íc s¹ch cho gÇn 40 % ng­êi d©n sèng ë n«ng th«n. Ch­¬ng tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n ®· gãp phÇn ®em ®iÖn vÒ cho 86% sè x· vµ 87% sè hé ®­îc dïng ®iÖn. HÖ thèng giao th«ng n«ng th«n kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn 100% ®­êng tõ tØnh xuèng huyÖn ®­îc r¶i nhùa, 100% sè x· ®ång b»ng, trung du vµ mét sè x· miÒn nói cã ®­êng « t« vµo ®Õn trung t©m x·. HiÖn ®¹i ho¸ më réng th«ng tin liªn l¹c. §Õn hÕt n¨m 2000 94,4% sè x· ®· cã m¸y ®iÖn tho¹i, cø 100 ng­êi d©n cã 2 m¸y ®iÖn tho¹i. M« h×nh v¨n ho¸ x· ®· ®­îc ph¸t triÓn. KÕt cÊu h¹ tÇng v¨n ho¸ x· héi còng ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹nh. C¸c tr­êng häc ®· ®­îc kiªn cè, m¹ng l­íi y tÕ, c¬ së ®­îc cñng cè mét b­íc, ®¹t 3 b¸c sü trªn mét v¹n d©n, 100% sè x· cã tr¹m y tÕ. Ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin kh¸ s«i ®éng,c¸c lÔ héi truyÒn thèng ®­îc kh«i phôc. Phong trµo TDTT ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. VÒ d©n sè lao ®éng vµ viÖc lµm: Gi¶m tû lÖ sinh con thø 3 xuèng d­íi 25%, gi¶m tû lÖ sinh hµng n¨m 0,01®Õn 0,12%, tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn n¨m 2000 lµ 1,5%. Hµng n¨m t¹o viÖc lµm cho 2 triÖu lao ®éng.Møc sèng cña ng­êi d©n n«ng th«n ®­îc n©ng lªn m«tþ b­íc râ rÖt. Gi¸ trÞ s¶n phÈm GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2000 ®¹t 2,73 triÖu ®ång. Nh÷ng thµnh tùu nãi trªn lµ kÕt qu¶ cña §¶ng bé vµ nh©n d©n Thanh Hãa trong thêi kú ®æi míi. Lµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù nghiÖp CNH-H§H c«ng nghiÖp n«ng th«n trong giai ®o¹n tiÕp theo. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n: Tån t¹i: S¶n xuÊt cßn ph©n t¸n, quy m« s¶n xuÊt hé gia ®×nh nhá bÐ, cßn mang nÆng tÝnh tù cung tù cÊp thiÕu bÒn v÷ng. C¸c vïng s¶n xuÊt tËp trung nh×n chung cßn qu¸ ph©n t¸n, hoÆc ®ang cßn trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh Ýt vÒ sè l­îng, nhá vÒ quy m« ch­a æn ®Þnh. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng tr­ëng theo s¶n l­îng ch­a coi träng viÖc n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶, chua g¾n víi c«ng nghiÖp vµ thÞ tr­êng tiªu thô. B×nh qu©n diÖn tÝch canh t¸c thÊp: 0,3-0,4 ha/ hé l¹i ph©n chia manh món. C¬ cÊu kinh tÕ trong néi ngµnh n«ng nghiÖp chuyÓn dÞch chËm chñ yÕu lµ s¶n xuÊt trång trät, ch¨n nu«i chua ph¸t triÓn so víi tiÒm n¨ng. Nu«i trång thuû s¶n cßn kÐm, ®¸nh b¾t xa bê hiÖu qu¶ thÊp. S¶n l­îng xuÊt khÈu nhá bÐ ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vµ ph­¬ng thøc ®Çu t­. C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt yÕu kÐm, l¹c hËu ph¸t triÓn chñ yÕu lµ lao ®éng thñ c«ng dÉn ®Õn n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ cßn thÊp. Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ ®iÖn khÝ ho¸ ch­a cao, hÖ thèng dÞch vô cßn yÕu kÐm. HÖ thèng nghiªn cøu øng dông vµ chuyÓn giao khoa häc kü thuËt cßn nhiÒu bÊt cËp, yÕu kÐm,ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ quy m« lín hiÖu qu¶ cao. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cßn nhiÒu yÕu kÐm ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt theo h­íng CNH-H§H. Trªn 60% d©n c­ sèng ë n«ng th«n ch­a ®­îc dïng n­íc s¹ch. Chªnh lÖch thu nhËp gi÷a d©n c­ n«ng th«n vµ thµnh thÞ ngµy cµng d·n ra, gÇn 20 % d©n sè cßn ®ãi nghÌo, nhÊt lµ ®ång bµo ë vïng s©u, vïng xa. Lao ®éng n«ng th«n thiÕu viÖc lµm ngµy cµng t¨ng. Nguyªn nh©n: C¶ n­íc nãi chung vµ Thanh Hãa nãi riªng tõ l©u lµ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, tr¶i qua nhiÒu n¨m chiÕn tranh khèc liÖt, khu vùc n«ng th«n lµ hËu ph­¬ng lín cña tiÒn tuyÕn, sau khi ®Êt n­íc thèng nhÊt míi ®­îc kh«I phôc vµ ph¸t triÓn nªn tiÒm lùc kinh tÕ, nguån lùc ph¸t triÓn cßn rÊt h¹n che. Sù nghiÖp CNH-H§H ®ßi hái yªu cÇu rÊt cao tõ nhËn thøc ®Õn qu¸ tr×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn, tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn. §Çu t­ cho n«ng nghiÖp,n«ng th«n cßn thÊp ch­a ®ång bé, chØ chiÕm tõ 5- 6% tæng møc ®Çu t­ cho toµn x· héi. C¬ chÕ chÝnh s¸ch cã nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp vµ chËm ®­îc ®iÒu chØnh. HÖ thèng qu¶n lý,chØ ®¹o n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ch­a t­¬ng xøng víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi nhÊt lµ chØ ®¹o ph¸t triÓn n«ng, c«ng nghiÖp vµ ngµnh nghÒ ë n«ng th«n... nh÷ng m« h×nh tiªn tiÕn chËm ®­îc tæng kÕt vµ nh©n ra diÖn réng. Thùc tÕ ®ã ®Æt ra cho §¶ng bé Thanh Hãa yªu cÇu cÊp b¸ch lµ ph¶i cã nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy m¹nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n, ®­a n«ng th«n Thanh Hãa tho¸t khái t×nh tr¹ng chËm ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay. 2.3. Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §¶ng bé Thanh Hãa. TriÓn khai thùc hiÖn nghÞ quyÕt BCHTW 5 (khãa IX) vÒ ®Èy nhanh CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n thêi kú 2001-2010 2.3.1. Néi dung tæng qu¸t Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ qui m« lín, tËp trung n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng tèt, bÒn v÷ng, g¾n víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ thÞ tr­êng tiªu thô, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n bao gåm: HÖ thèng giao th«ng thuû lîi, ®iÖn, c¸c trung t©m, tr¹m tr¹i nghiªn cøu chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ, kho tµng ... phôc vô cho chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ l­u th«ng hµng ho¸. HÖ thèng gi¸o dôc, y tÕ, th«ng tin, v¨n ho¸ TDTT... nh»m kh«ng ngõng n©ng cao d©n trÝ, søc khoÎ vµ ®êi sèng v¨n ho¸ cho nh©n d©n. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp ë n«ng th«n trªn c¬ së t¸c ®éng vµo n«ng nghiÖp víi hai h­íng chÝnh: Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ c«ng nghÖ b¶o qu¶n sau thu ho¹ch, tõng b­íc ®­a nhanh c¬ giíi vµo s¶n xuÊt. Trªn c¬ s¬ ph¸t triÓn m¹nh tiªu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô vµ ngµnh nghÒ ë n«ng th«n thùc hiÖn viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng gi¶m lao ®éng n«ng nghiÖp, t¨ng sè l­îng lµm viÖc trªn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, vµ c¸c ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, ®i ®«i víi bè trÝ vµ ph©n vïng hîp lý, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, g¾n víi viÖc b¶o qu¶n m«i tr­êng sinh th¸i. Thùc hiÖn c¸c néi dung trªn nh»m ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c cuéc c¸ch m¹ng lín trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. §ã lµ c¸c cuéc c¸ch m¹ng vÒ gièng, c©y, con ; c¸ch m¹ng vÒ thuû lîi cho c©y mµu vµ c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶; c¸ch m¹ng vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¾n lùc l­îng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp nh»m thóc ®Èy kinh tÕ- x· héi ph¸t triÓn. §ång thêi ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ khoa häc c«ng nghÖ nh»m n©ng cao d©n trÝ ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô cho qu¸ tr×nh CNH-H§H. 2.3.2. Nh÷ng môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ a. C¨n cø quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh C¸c ngµnh, c¸c huyÖn, thµnh, thÞ ra so¸t bæ sung quy ho¹ch cña m×nh, ®ång thêi chØ ®¹o c¸c x· ph­êng thÞ trÊn x©y dùng hoÆc ®iÒu chØnh quy ho¹ch c«ng t¸c, quy ho¹ch ph¶i hoµn thµnh trong n¨m 2002. §iÒu chØnh quy ho¹ch trªn ®Þa bµn x·, g¾n víi quy ho¹ch s¶n xuÊt theo yªu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i t¹o ra vïng s¶n xuÊt lín trång trät, ch¨n nu«i. B¶o ®¶m gi¸ trÞ thu nhËp trªn 1 ha canh t¸c cao nhÊt, phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Êt ®ai, tµi nguyªn sinh th¸i tõng vïng, g¾n víi c«ng nghiÖp chÕ biiÕn vµ thÞ tr­êng tiªu thô. Trªn c¬ së quy ho¹ch s¶n xuÊt, quy ho¹ch khu d©n c­, tiÕn hµnh ®iÒu chØnh quy ho¹ch vµ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ- kÜ thuËt. b. Thùc hiÖn tÝch tô ruéng ®Êt, h×nh thµnh vïng s¶n xuÊt lín cã n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cao, theo 3 h­íng: TËp trung l·nh ®¹o, chØ ®¹o, vËn ®éng n«ng d©n tiÕn hµnh” dån ®iÒn, ®æi thöa” theo ph­¬ng ch©m: tÝch cùc, d©n chñ vµ tù nguyÖn. H×nh thµnh m« h×nh hîp t¸c x· n«ng nghiÖp cæ phÇn, trong ®ã n«ng dan ®ãng gãp cæ phÇn b»ng vèn vµ b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, TiÕn hµnh ®Èy nhanh viÖc tÝch tô ruéng ®Êt th«ng qua viÖc chuyÓn nh­îng quyÒn sö ®ông ®Êt cã tæ chøc vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc, g¾n víi chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cña n«ng d©n ®· chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. c. §Èy nhanh viÖc øng dông vµ chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §©y lµ mét kh©u ®ét ph¸ quan träng nhÊt, thóc ®Èy ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, lµm ®ßn bÈy ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸. ¦u tiªn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cho trung t©m nghiªn cøu, øng dông, chuyÓn giao khcn cña tØnh. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm ®Ó ®­a nhanh tiÕn bé khkt vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ. Ph¸t triÓn m¹nh vµ ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng c¸c hÖ thèng khuyÕn n«ng khuyÕn l©m, khuyÕn ng­, b¶o ®¶m cho n«ng d©n tiÕp nhËn thuËn lîi vµ chñ ®éng øng dông c¸c tiÕn bé khkt. TËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp mòi nhän cña tØnh, nh÷ng s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh cao, h×nh thµnh vïng s¶n xuÊt tËp trung cã khèi l­îng hµng ho¸ lín. d. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 02- nq/tw ngµy 21/05/2001 cña Ban Th­êng vô TØnh uû vÒ ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n vµ NghÞ quyÕt sè 02 ngµy 21/05/2001 cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh vÒ ph¸t tiÓn thuû lîi cho c©y mµu vµ c©y c«ng nghiÖp víi møc phÊn ®Êu cao. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ kÜ thuËt ®¸p øng yªu cÇu cnh- h§n n«ng nghiÖp, n«ng th«n Cïng víi tham gia x©y dùng ®­êng Hå ChÝ Minh, c¶i t¹o n©ng cÊp hÖ thèng quèc lé, UBND tØnh ph¶i lËp dù ¸n x©y d­ng c¸c tuyÕn ®­êng ë huyÖn miÒn nói cao cña tØnh, b¶o ®¶m th«ng tuyÕn trong nöa ®Çu kú kÕ ho¹ch 2006/2010. N©ng cÊp c¸c tØnh lé, ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n. ®ång thêi hoµn chØnh hÖ thèng giao th«ng néi ®ång. Tu bæ n©ng cÊp hÖ thèng ®ª s«ng, hoµn thiªn hÖ thèng thuû lîi b¾c Nam ®Ëp. §¶m b¶o c¬ b¶n vµ an toµn khi cã thiªn tai x¶y ra. Hoµn thµnh quy ho¹ch l­íi ®iÖn toµn tØnh n©ng c«ng suÊt c¸c tr¹m biÕn thÕ. TiÕp tôc hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, thùc hiÖn 100% c¸p quang néi tØnh, ®Õn n¨m 2005 100% x· cã m¸y ®iÖn tho¹i. Thùc hiÖn c¬ giíi ho¸ trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 c¬ giíi ho¸ 40% kh©u lµm ®Êt, 60% kh©u vËn chuyÓn, ¸p dông c«ng nghÖ tiÕn bé b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cã khèi l­îng lín. TiÕp tôc c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn hiÖn cã, ®ång thêi thóc ®¶y h×nh thµnh nhanh c¸c côm c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû, h¶i s¶n ë n«ng th«n. Tõ nay ®Õn n¨m 2005 ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu mÝa, ®ñ ®¸p øng nhu cÇu cho nhµ m¸y mÝa ®­êng hiÖn cã. N¨m 2005 hoµn thµnh khu c«ng nghiÖp Nghi S¬n thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp nµy, h×nh thµnh thªm c¸c khu c«ng nghiÖp vµo thêi k× 2006-2010. Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, ®Æc biÖt chó ý ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ thu hót nhiÒu lao ®éng, sö dông nhiÒu nguyªn liÖu t¹i chç vµ cã thÞ tr­êng tiªu thô nh­: NghÒ méc d©n dông vµ nghÒ méc mÜ nghÖ, nghÒ d©n, nghÒ dÖt, chÕ biÕn n«ng s¶n, thôc phÈm, khai th¸c vËt liÖu x©y dùng, söa ch÷a c¬ khÝ vµ c¸c ngµnh nghÒ dÞch vô kh¸c. KhuyÕn khÝch thµnh, thÞ x·, c¸c huyÖn h×nh thµnh c¸c khu tiÓu thu c«ng nghiÖp. Du nhËp mét sè ngµnh nghÒ míi mµ tØnh cã thÕ m¹nh vÒ lao ®éng, nguyªn liÖu. TËp trung ph¸t triÓn dÞch vô ë n«ng th«n nh­: TÝn dông, b¶o hiÓm, vËn t¶i, th­¬ng m¹i... h×nh thµnh c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, chî huyÖn, chî x·, chî bu«n b¸n... §Õn n¨m 2005, kim ng¹ch xuÊt khÈu tõ n«ng l©m thuû s¶n ®¹t 62 triÖu USD vµ 130 triÖu USD vµo n¨m 2010. N©ng cÊp vµ khai th¸c hiÖu qu¶ hÖ thèng du lÞch SÇm S¬n, khu di tÝch Lam Kinh. X©y dùng c¸c c«ng viªn xanh - s¹ch - ®Ñp. Trªn c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, hÖ thèng dÞch vô ®Ó quy ho¹ch bè trÝ l¹i khu d©n c­, x©y dùng thªm mét sè thÞ x· thÞ trÊn, ®ång thêi n©ng cÊp vµ më réng c¸c thÞ trÊn, thÞ tø hiÖn cã, ph¸t triÓn c¸c thÞ tø míi b¸m c¸c ®iÓm ®­êng nèi víi tuyÕn ®­êng Hå ChÝ Minh. TriÓn khai cã kÕt qu¶ NghÞ quyÕt sè 10 ngµy 24/04/2002 cña Ban Th­êng vô TØnh uû vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, coi ®©y lµ nhiÖm vô võa cÊp b¸ch, võa th­êng xuyªn trong tiÕn tr×nh CNH-H§H c«ng nghiÖp n«ng th«n. Ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x· héi: LËp vµ triÓn khai c¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc: X©y dùng vµ n©ng cÊp míi c¸c tr­êng häc, líp häc, thùc hiªn x· héi ho¸ vµ d¹y nghÒ. LËp vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh y tÕ. Coi trong c«ng t¸c y tÕ c¬ së vËt chÊt vµ c¸n bé. Gi¶m tØ lÖ trÎ em d­íi 5 tuæi bÞ suy dinh d­ìng xuèng d­íi 30% vµo n¨m 2005 vµ 20% vµo n¨m 2010, n©ng tuæi thä trung b×nh lªn 70 tuæi vµo n¨m 2005, tiÕp tôc gi¶m tØ lÖ sinh hµng n¨m xuèng d­íi 0,7-7,5% trªn n¨m. TiÕp tôc x©y dùng v¨n ho¸ x·, nhµ v¨n ho¸, s©n vËn ®éng, khu vui ch¬i cho thiÕu nhi... ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ dôc thÓ thao. Hoµn thiÖn quy chÕ d©n chñ, h­¬ng ­íc vµ c¬ chÕ tù qu¶n ë c¬ së, tang c­êng chØ ®¹o vµ kiÓm tra, b¶o ®¶m më réng d©n chñ trùc tiÕp, n©ng cao chÊt l­îng d©n chñ ®¹i diÖn. TÝch cùc ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi ë n«ng th«n nhÊt lµ ma tuý cê b¹c r­îu chÌ bª tha vµ mª tÝn dÞ ®oan. 2.3.3. Nh÷ng chñ tr­¬ng vµ gi¶i ph¸p lín a. Huy ®éng vèn T¨ng nguån vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch cña tØnh cho n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n tËp trung vµo nh÷ng lÜnh vùc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, øng dông nh÷ng thµnh tùu cña KHKT, trî gi¸ trî c­íc c©y trång vËt nu«i ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi, c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m, khuyÕn ng­ vµ d¹y nghÒ víi tØ lÖ 20-25% tæng nguån ®Çu t­ cho toµn x· héi. TiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm trong viÖc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ë n«ng th«n. ubnd tØnh hoµn thiÖn c¬ chÕ ho¹t ®éng nguån lùc, c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m vèn ®Çu t­ tõ nguån ng©n s¸ch tØnh, ng©n s¸ch huyÖn vµ nguån huy ®éng cña nh©n d©n ®èi víi tõng cÊp c«ng tr×nh. Ubnd tØnh ban hµnh chÝnh s¸ch ­u ®·i víi møc cao nhÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc ph¸t tiÓn s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn n«ng th«n. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc b¸n tr¶ gãp thiÕt bÞ vËt t­, cung øng vèn cho n«ng d©n s¶n xuÊt cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Æc biÖt khuyÕn khÝch c¸c hé n«ng d©n gãp cæ phÇn vµo c¸c c¬ së chÕ biÕn, t¹o ra ®ång së h÷u gi÷a n«ng d©n víi c¸c nhµ doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¶i ph¸t huy vai trß lµ ®Çu tµu. UBND tØnh quy ®Þnh møc th­ëng cho c¸c doanh nghiÖp më nhiÒu ®iÓm ®¹i lý mua b¸n vËt t­ n«ng nghiÖp vµ s¶n phÈm n«ng nghiÖp ë n«ng th«n. C¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i t¨ng nguån vèn tÝn dông tõ nhiÒu kªnh trªn ®Þa bµn n«ng th«n, ®ång thêi c¶i tiÕn thñ tôc cho vay, b¶o ®¶m c¸c hé n«ng d©n, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ë n«ng th«n ®­îc tiÕp cËn tÝn dông thuËn lîi vµ ®¹t kÕt qu¶ cao. b. Hç trî n«ng d©n ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ TiÕp tôc ¸p dông vµ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch míi hç trî n«ng d©n chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, øng dông tiÕn bé KHKT. §æi míi tæ chøc qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c n«ng, l©m tr­êng. c. Tæ chøc ph©n bè l¹i d©n c­ trªn ®Þa bµn n«ng th«n Trªn c¬ së chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ph¸t triÓn tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ ngµnh nghÒ n«ng th«n, c¬ cÊu lao ®éng sÏ ®­îc thay ®æi. Tõ ®ã bè trÝ l¹i khu d©n c­ cho phï hîp víi c¬ cÊu ngµnh nghÒ thuËn tiÖn cho s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. d. §æi míi phong c¸ch lµm viÖc TiÕp tôc ®æi míi phong c¸ch lµm viÖc cho c¸c ngµnh, c¸c cÊp tõ tØnh huyÖn ®Õn c¬ së. Kiªn quyÕt thay thÕ c¸n bé phÈm chÊt kÐm, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm t©m huyÕt víi n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch c¸n bé KHKT, c¸n bé khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m vÒ x·. e. §æi míi vµ t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc, sù tham gia vµ ®éng viªn cña c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n. 2.4. Nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §¶ng bé Thanh Hãa vÒ CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §¶ng bé Thanh Hãa vÒ CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ nh÷ng ®Þnh h­íng c¬ b¶n chØ ®¹o sù nghiÖp CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë Thanh Hãa trong giai ®o¹n hiÖn nay. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé víi ý trÝ c¸ch m¹ng kiªn c­êng, kh«ng cam chÞu nghÌo khæ nh©n d©n Thanh Hãa ®· vµ ®ang khai th¸c thÕ m¹nh cña tØnh vÒ tµi nguyªn ®Êt ®ai quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ ®Èy m¹nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc nh­ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ ®· ®i ®óng h­íng. Tõng b­íc xo¸ bá nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸. N¨m 2002 trªn ph¹m vi toµn tØnh ®· h×nh thµnh mét sè vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung g¾n víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn, xuÊt khÈu. HiÖn nay tØnh ®· cã trong tay 26,5 v¹n con tr©u 26,8 v¹n con bß vµ 83 v¹n con lîn. N«ng d©n vïng trung du miÒn nói ®· biÕt b¶o vÖ khoanh nu«i, lµm giµu vèn rõng, trång rõng ®Ó lµm giµu. Vïng ven biÓn víi chÝnh s¸ch ®¸nh b¾t xa bê ng­ d©n Thanh Hãa ®ñ n¨ng lùc v­¬n kh¬i xa chiÕm lÜnh ng­ tr­êng ®Ó khai th¸c thuû s¶n. TØnh ®· coi träng viÖc ¸p dông tiÕn bé KHKT vµo s¶n xuÊt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §­a c¸c gièng c©y trång vËt nu«i cã n¨ng suÊt cao vµo s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp, lµm tèt c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­. DiÖn tÝch gieo trång c©y l­¬ng thùc (chØ tÝnh c©y cã h¹t) c¶ n¨m 2002 ®¹t 20233 ha t¨ng 839 ha so víi n¨m 2001 vµ t¨ng 3845 ha so víi kÕ ho¹ch. Tæng s¶n l­îng l­¬ng thùc quy thãc ®¹t 931.325 tÊn t¨ng 60.074 tÊn b»ng 6,9% so víi n¨m 2001 vµ t¨ng gÇn 6,5 v¹n tÊn b»ng 7,5 so víi kÕ ho¹ch. C©y c«ng nghiÖp hµng n¨m: Tæng diÖn tÝch c¸c loai c©y c«ng nghiÖp n­m 2002 ®¹t 60.211,9 ha, t¨ng 2.224,9 ha so víi n¨m 2001. Trong ®ã cã mét sè lo¹i c©y chÝnh nh­: l¹c, mÝa, võng. Riªng c©y l¹c n¨m 2002 lµ n¨m ®¹t n¨ng suÊt cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay. C¶ n¨m gieo trång 23.189 ha, n¨ng suÊt trung b×nh t¨ng b×nh qu©n 17,47 t¹/ha, s¶n l­îng 40.519 tÊn/ ha; n¨ng suÊt b×nh qu©n 17,47 t¹/ha, s¶n l­îng 40,519 tÊn/ha. C©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, c©y ¨n qu¶: §©y lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹nh cña tØnh gãp phÇn ®em l¹i sù ph¸t triÓn chung cho ngµnh n«ng nghiÖp toµn tØnh, v× vËy tØnh ®· chó träng ph¸t triÓn. VÒ ch¨n nu«i: Ch¨n nu«i gia sóc lµ ngµnh nghÒ truyÒn thèng cña tØnh hiÖn nay ®­îc quan t©m ph¸t triÓn. V× ®©y lµ mét nguån kh«ng nhá gãp thªm vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n cña tØnh. Riªng n¨m 2002 tæng ®µn tr©u 280.913 con so víi cïng k× n¨m 2001 t¨ng 3,41%, tæng ®µn bß 288.985 con so víi cïng k× t¨ng 7,2%, tæng ®µn lîn t¨ng 1,66% so víi cung kú. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn bß lai sim tiÕp tôc ®­îc thùc hiªn tèt vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ch­¬ng tr×nh bß s÷a ®ang ®­îc triÓn khai ®óng tiÕn ®é, dù kiÕn th¸ng cuèi n¨m 2002 t¹o thªm 50 con, ®­a tæng sè bª c¸i t¹o ®­îc trong 2 n¨m 235 con, ch­¬ng tr×nh lîn ngo¹i trong n¨m qua ®· nhËp 500 con lîn. S¶n xuÊt l©m nghiÖp trong n¨m 2002 Thanh Hãa ®· trång rõng ®­îc 9209 ha ®¹t 95,27%, trång rõng nguyªn liÖu 2963 ha, ®Þnh canh ®Þnh c­ 758 ha, c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ hoach kh¸c 500 ha... C¬ së h¹ tÇng: Ph¸t triÓn t­¬ng ®èi m¹nh mÏ do hÖ thèng quèc lé vµ tØnh lé ®­îc n©ng cÊp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y « t« cã thÓ ®i ®Õn tÊt c¶ c¸c x·. §iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n t­¬ng ®èi ®· hoµn thµnh, 100% x· trong tØnh cã l­íi ®iÖn quèc gia. VÒ thuû lîi: Trong mÊy n¨m qua ®­îc sù gióp ®ì cña Trung ­¬ng vµ ph¸t huy nç lùc cña nh©n d©n trong tØnh, b×nh qu©n mçi n¨m tØnh ®· ®Çu t­ 180 tØ ®ång cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô t­íi tiªu cho c¸c lo¹i c©y trång vµ nu«i thuû s¶n ®Õn nay ®· t¹o dùng ®­îc hÖ thèng thuû lîi t­¬ng ®èi kh¸. HÖ thèng thuû lîi ®· cung cÊp n­íc t­íi cho gÇn 15000 ha lóa trong ®ã t­íi æn ®Þnh cho 12000 ha gãp phÇn rÊt quan trong cung cÊp n­íc d©n sinh, c«ng nghiÖp, tiªu óng, b¶o vÖ tèt s¶n xuÊt Ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n: N¨m 2002 toµn tØnh thùc hiÖn cÊp n­íc s¹ch cho thªm gÇn 100000 ng­êi ®¹t 50% kÕ ho¹ch ®­a tØ lÖ d©n ®­îc dïng n­íc s¹ch chiÕm 47,8% d©n sè c¶ tØnh. Cã 1000 c«ng tr×nh vÖ sinh ®­îc lµm míi. VÒ giao th«ng n«ng th«n: X¸c ®Þnh râ tÇm quan träng cña giao th«ng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt lµ giao th«ng n«ng th«n ®èi víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, trong nh÷ng n¨m qua §¶ng bé vµ nh©n d©n tØnh Thanh Hãa ®· tËp trung chØ ®¹o vµ thùc hiªn phong trµo x©y dùng giao th«ng n«ng th«n ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ cao. Nh÷ng kÕt qu¶ ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n trong thêi gian qua ®Æc biÖt lµ n¨m 2002 ®· lµm thay ®æi nhanh bé mÆt n«ng th«n, gãp phÇn ®Èy m¹nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo h­íng kinh tÕ hµng ho¸, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña n«ng d©n C«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ: N¨m 2002, UBND tØnh cÊp 800 triÖu cho c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc thuéc ngµnh qu¶n lý, trong ®ã cho khoa häc l©m nghiÖp 300 triÖu ®ång, khoa häc n«ng nghiÖp 500 triÖu ®ång. Ngoµi ra c¸c ®¬n vÞ thuéc ngµnh ®ang tæ chøc nghiªn cøu mét sè ®Ò tµi cÊp tØnh do së khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng qu¶n lý vµ chØ ®¹o thùc hiÖn. VÒ c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m: Thùc hiÖn chØ thÞ 5 ngµy 20/07/2001 cña Ban Th­êng vô TØnh uû vÒ viÖc n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m.. Tr­íc hÕt ®æi míi hÖ thèng tæ chøc khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m tõ tØnh ®Õn c¬ së: + CÊp tØnh: cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña trung t©m khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m tØnh, rµ s¸t l¹i chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, tinh gi¶m biªn chÕ, tæ chøc tinh gän. §Æc biÖt víi chÝnh s¸ch tuyÓn dông ng­êi tµi, tØnh ®· thu hót ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé KHKT vÒ n«ng th«n bæ sung c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng cho ®éi ngò lµm c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m, khuyÕn ng­. + CÊp huyÖn: tiÕp tôc cñng cè tæ chøc bé m¸y, hoµn thiÖn tr¹m khuyÕn n«ng víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc 104 ng­êi + CÊp x·, b¶n th«n: tÊt c¶ c¸c x· trong tØnh ®Òu cã 1 c¸n bé khuyÕn n«ng ®­îc phô cÊp 90 ngµn ®ång/ th¸ng. mçi x· ®· thµnh lËp ®­îc1 ban khuyÕn n«ng x· do ®ång chÝ phã chñ tÞch phô tr¸ch kinh tÕ x· lµm tr­ëng ban. Trong n¨m 2002 c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m ®· hoµn thµnh c¬ b¶n néi dung cña kÕ ho¹ch n¨m 2002 do së kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn n«ng th«n giao c¸c h¹ng môc héi th¶o s¬ kÕt tæng kÕt... víi tæng kinh phÝ ®­îc cÊp 2.519.546.000 ®ång C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé c¬ së: TiÕn hµnh thùc hiÖn c«ng t¸c tinh gi¶m biªn chÕ theo NghÞ quyÕt 16/CP cña ChÝnh phñ, toµn tØnh ®· gi¶m 85 ng­êi, hoµn thµnh chØ tiªu tØnh giao ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. Nh÷ng kÕt qu¶ nãi trªn thÓ hiÖn quyÕt t©m vµ nç lùc cña §¶ng bé vµ nh©n d©n Thanh Hãa trong qu¸ tr×nh cnh-h§h n«ng nghiÖp n«ng th«n lµm cho bé mÆt n«ng th«n Thanh Hãa cã nh÷ng biÕn ®æi nhanh chãng. Tuy nhiªn vÉn cßn cã mét sè tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc, ®ã lµ: - ViÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i cßn chËm. - C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng gièng c©y trång, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, thuèc thó y... lµm ch­a ®­îc th­êng xuyªn - Ch¨n nu«i vµ ph¸t triÓn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vµ yªu cÇu. - Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ch­a ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o ®óng møc cña ngµnh. Bªn c¹nh ®ã, tån t¹i lín nhÊt hiÖn nay cña c«ng t¸c thuû lîi lµ do yªu cÇu cÊp b¸ch vÒ l­¬ng thùc nªn chØ míi tËp trung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t­íi tiªu cho c©y lóa n­íc, ch­a quan t©m chØ ®¹o t­íi tiªu cho c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, c©y mµu vµ ®iÒu tiÕt trong nu«i trång thuû s¶n. Do ®ã n¨ng suÊt c©y c«ng nghiÖp c©y ¨n qu¶ t¨ng nh­ng s¶n l­îng Ýt, chÊt l­îng thÊp, kh«ng t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng, kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn kÐm. M¹ng l­íi giao th«ng n«ng th«n cßn yÕu kÐm, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t tiÓn kinh tÕ x· héi ë n«ng th«n nãi riªng vµ cña tØnh nãi chung. HÖ thèng ®­êng x·, liªn th«n... phÇn lín cßn lµ ®­êng ®Êt ®¸ tù nhiªn, nhá hÑp, thiÕu c«ng tr×nh tho¸t n­íc. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i: C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña tØnh ch­a ®ång bé, ch­a cã nh÷ng gi¶i ph¸p lµm ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt, vµ thu hót c¸c dù ¸n ®Çu t­ vÒ n«ng th«n. Bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý s¶n xuÊt ë n«ng th«n cßn yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é KHKT ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu CNH-H§H. §éi ngò c¸n bé KHKT vÒ n«ng th«n cßn ch­a nhiÒu, ch­a thùc sù s©u s¸t víi s¶n xuÊt. Tr×nh ®é d©n trÝ, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña d©n c­ n«ng th«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, phÇn lín ch­a qua ®µo t¹o nghÒ nghiÖp, viÖc ®­a nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt cßn nhiÒu khã kh¨n. C¬ së h¹ tÇng n«ng th«n cña tØnh ®· ®­îc quan t©m x©y dùng nh­ng ch­a ®ång bé, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cnh-hdh, ®êi sèng nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n, ch­a thùc sù hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l­îc ë n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn, tµi nguyªn nguån nh©n lùc dåi dµo ë n«ng th«n, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña d©n c­ n«ng th«n vµ æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi nãi chung. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò ®ã, Héi nghÞ BCH TW lÇn thø V (khãa IX) cña §¶ng ®· ®Ò ra nh÷ng t­ t­ëng chØ ®¹o, nh÷ng ®Þnh h­íng ®óng ®¾n, nh÷ng chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p c¬ b¶n, thiÕt thùc ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n ë n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. Hßa chung víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng c¶ n­íc, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña nÒn n«ng nghiÖp, n«ng th«n tØnh nhµ, §¶ng bé Thanh Hãa ®· tÝch cùc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt BCH TW lÇn thø V khãa IX cña §¶ng. B»ng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña m×nh, §¶ng bé ®· cã sù chØ ®¹o ®óng h­íng, s¸t thùc víi tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng vµ ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn c¬ b¶n b­íc ®Çu, nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn trªn mäi lÜnh vùc cña sù nghiÖp CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë Thanh Hãa. Tuy nhiªn, vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ, khuyÕt ®iÓm cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc. Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu, chóng t«i m¹nh d¹n cã nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh­ sau: 1. §¶ng bé Thanh Hãa cÇn ph¶i cã mét sè biÖn ph¸p cã tÝnh chÊt ®ßn bÈy ®Ó t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn nhanh chãng trong qu¸ tr×nh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Ch¼ng h¹n nh­: chÝnh s¸ch ®·i ngé tháa ®¸ng ®èi víi nh÷ng c¸n bé KHKT cã tr×nh ®é cao vÒ lµm viÖc ë khu vùc n«ng th«n, níi réng c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong ®iÒu kiÖn cã thÓ ®Ó thu hót c¸c dù ¸n kinh tÕ vÒ n«ng th«n. 2. T¨ng c­êng ®Çu t­ ®Ó ®­a nh÷ng tiÕn bé KHKT vµo s¶n xuÊt, t¹o ra sù g¾n kÕt gi÷a c¸c vïng s¶n xuÊt vµ c¸c c¬ së nghiªn cøu khoa häc trªn ®Þa bµn tØnh vµ trong c¶ n­íc. 3. Cã chÝnh s¸ch tháa ®¸ng trong ®µo t¹o vµ sö dông ®Ó khuyÕn khÝch con em n«ng d©n häc tËp n©ng cao tr×nh ®é vµ trë vÒ x©y dùng quª h­¬ng. Hä sÏ lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­ cã n¨ng lùc, cã ®iÒu kiÖn b¸m s¸t thùc tÕ quy tr×nh s¶n xuÊt ë c¸c ®Þa ph­¬ng. §ång thêi ph¶i quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé KHKT ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña s¶n xuÊt. 4. Trªn c¬ së NghÞ quyÕt cña TØnh ñy, quy ho¹ch tæng thÓ dµi h¹n cña Së N«ng nghiÖp tØnh, §¶ng bé c¸c cÊp ph¶i cã sù chØ ®¹o ®óng ®¾n, s¸t thùc víi tõng ®Þa ph­¬ng nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh cña tõng vïng. 5. T¨ng c­êng ®Çu t­ cho c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n víi ph­¬ng ch©m Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm. T¹o tiÒn ®Ò cÇn thiÕt cho sù nghiÖp CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n cña tØnh cã b­íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. 6. Ph¸t triÓn vµ nh©n réng c¸c m« h×nh tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i, nh÷ng tÊm g­¬ng cã ý chÝ v­¬n lªn lµm giµu. 7. Hµng n¨m nªn tæ chøc cho c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé KHKT ®i tham quan c¸c m« h×nh kinh tÕ ë c¸c ®Þa ph­¬ng trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó häc tËp vµ rót kinh nghiÖm. tµi liÖu tham kh¶o 1. Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi, 2000, tËp 10. 2. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¹i héi BCH TW §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam xuÊt b¶n, th¸ng 9/1960. 3. §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam: B¸o c¸o chÝnh trÞ BCH TW §¶ng t¹i §H§B toµn quèc lÇn thø IV, th¸ng 12/1976. 4. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø V, th¸ng 3/1982. 5. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø VI, th¸ng 12/1986. 6. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø VII, th¸ng 6/1991. 7. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø VIII, th¸ng 7/1996. 8. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø IX, n¨m 2001. 9. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø V BCH TW §¶ng khãa IX vÒ ®Èy nhanh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n thêi kú 2001-2010. 10. NghÞ quyÕt BCH §¶ng bé tØnh vÒ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng khãa IX ®Èy nhanh CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n thêi kú 2001-2010. 11. Dù th¶o kÕ ho¹ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n n¨m 2000 (UBND tØnh Thanh Hãa - Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, th¸ng 11/2002). 12. Con ®­êng CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi, 2000. 13. TS. NguyÔn §¨ng B»ng, ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp B¾c Trung Bé theo h­íng CNH-H§H, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi, 2000. 14. T¹p chÝ Céng s¶n, th¸ng 4/2001 (sè 7), th¸ng 6/2001 (sè 12), th¸ng 5/2002 (sè 14), th¸ng 11/2002 (sè 32).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐảng bộ Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện đường lối CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị BCH TW 5 (khoá IX).doc